Postup : 2017/0145(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0404/2017

Predkladané texty :

A8-0404/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/07/2018 - 6.10
CRE 05/07/2018 - 6.10

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0310

SPRÁVA     ***I
PDF 1071kWORD 125k
18.12.2017
PE 610.908v03-00 A8-0404/2017

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej agentúre na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a o zmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Monica Macovei

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej agentúre na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a o zmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0352),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 74, článok 77 ods. 2 písm. a) a b), článok 78 ods. 2 písm. e), článok 79 ods. 2 písm. c), článok 82 ods. 1 písm. d), článok 85 ods. 1, článok 87 ods. 2 písm. a) a článok 88 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0216/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre rozpočet (A8-0404/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Keďže riadiaci orgán musel byť právne, administratívne a finančne nezávislý, zriadil sa formou regulačnej agentúry („agentúra“) s právnou subjektivitou. Na základe dohody sa sídlom agentúry stal Tallinn (Estónsko). Keďže úlohy súvisiace s technickým vývojom a prípravou prevádzkového riadenia systémov SIS a VIS sa už vykonávali v Štrasburgu (Francúzsko) a záložné pracovisko pre uvedené informačné systémy sa zriadilo v Sankt Johann im Pongau (Rakúsko), a to aj v súlade s umiestnením systémov SIS a VIS, o ktorom sa rozhodlo na základe príslušných právnych nástrojov, malo by to tak zostať naďalej. Tieto dve miesta by mali byť aj naďalej miestami pre vykonávanie úloh spojených s prevádzkovým riadením systému Eurodac a pre vytvorenie záložného pracoviska pre systém Eurodac. Tieto dve miesta by mali byť aj miestami pre technický vývoj a prevádzkové riadenie iných rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, a ak sa tak stanoví v príslušnom legislatívnom nástroji, aj pre záložné pracovisko, ktoré bude schopné zabezpečiť prevádzku rozsiahleho informačného systému v prípade jeho poruchy. S cieľom zabezpečiť maximálne využitie záložného pracoviska by malo byť toto záložné pracovisko spôsobilé simultánne prevádzkovať systémy v aktívnom režime za predpokladu, že bude i naďalej schopné zabezpečiť prevádzku týchto systémov v prípade ich poruchy.

Keďže riadiaci orgán musel byť právne, administratívne a finančne nezávislý, zriadil sa formou regulačnej agentúry („agentúra“) s právnou subjektivitou. Na základe dohody sa sídlom agentúry stal Tallinn (Estónsko). Keďže úlohy súvisiace s technickým vývojom a prípravou prevádzkového riadenia systémov SIS a VIS sa už vykonávali v Štrasburgu (Francúzsko) a záložné pracovisko pre uvedené informačné systémy sa zriadilo v Sankt Johann im Pongau (Rakúsko), a to aj v súlade s umiestnením systémov SIS a VIS, o ktorom sa rozhodlo na základe príslušných právnych nástrojov, malo by to tak zostať naďalej. Tieto dve miesta by mali byť aj miestami pre technický vývoj a prevádzkové riadenie iných rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, a ak sa tak stanoví v príslušnom legislatívnom nástroji, aj pre záložné pracovisko, ktoré bude schopné zabezpečiť prevádzku rozsiahleho informačného systému v prípade jeho poruchy, ak to ich kapacita umožní. V prípade nedostatočnej kapacity by mala existovať možnosť zriadiť ďalšie technické pracoviská na základe posúdenia vplyvu a analýzy nákladov a prínosov a po konzultácii s Komisiou a kladnom rozhodnutí správnej rady. S cieľom zabezpečiť maximálne využitie záložného pracoviska, a pokiaľ si legislatívne nástroje upravujúce systémy v pôsobnosti agentúry vyžadujú, aby tieto systémy fungovali 24 hodín denne 7 dní v týždni, agentúra by mala byť spôsobilá vykonávať technické riešenia vrátane možnosti, že záložné pracovisko bude prevádzkovať systémy súčasne v aktívnom režime za predpokladu, že bude stále schopné zabezpečiť ich prevádzku v prípade poruchy systémov. Tieto technické riešenia by sa mali uplatňovať na základe posúdenia vplyvu a analýzy nákladov a prínosov a po konzultácii s Komisiou a kladnom rozhodnutí správnej rady.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Od začiatku plnenia svojich povinností 1. decembra 2012 prevzala agentúra na seba úlohy, ktoré boli riadiacemu orgánu v súvislosti s VIS zverené nariadením (ES) č. 767/2008 a rozhodnutím Rady 2008/633/SVV55. V apríli 2013 po začatí prevádzky systému prevzala agentúra na seba úlohy, ktoré boli riadiacemu orgánu v súvislosti s SIS II zverené nariadením (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutím Rady 2007/533/SVV a v júni 2013 úlohy, ktoré boli zverené Komisii v súvislosti so systémom Eurodac v súlade s nariadením (ES) č. 2725/2000 a nariadením (ES) č. 407/2002. Z prvého hodnotenia činnosti agentúry vykonaného na základe nezávislého externého hodnotenia v rokoch 2015 – 2016 vyplýva, že agentúra eu-LISA účinne zabezpečuje prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov a vykonáva iné úlohy, ktoré jej boli zverené, ale že je zároveň potrebné uskutočniť v nariadení o zriadení tejto agentúry viacero zmien, ako napr. presun úloh súvisiacich s komunikačnou infraštruktúrou, ktoré si ponechala Komisia, na agentúru. Vychádzajúc z externého hodnotenia Komisia zohľadnila politický, právny a faktický vývoj a následne – v správe o fungovaní Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) – navrhla predovšetkým rozšíriť mandát agentúry tak, aby zahŕňal vykonávanie úloh, ktoré vyplynuli z toho, že spoluzákonodarcovia prijali návrhy, na základe ktorých sa agentúre zverili nové systémy, úloh uvedených v oznámení Komisie o silnejších a inteligentnejších systémoch pre hranice a bezpečnosť zo 6. apríla 2016, v záverečnej správe expertnej skupiny na vysokej úrovni z 11. mája 2017 a v siedmej správe Komisie o pokroku smerom k dosiahnutiu účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie zo 16. mája 2017, a to s výhradou prijatia príslušných legislatívnych nástrojov v prípade potreby. S výhradou prijatia príslušného legislatívneho nástroja o interoperabilite by agentúra mala byť poverená predovšetkým vytvorením európskeho vyhľadávacieho portálu, spoločnej služby porovnávania biometrických údajov a spoločného úložiska údajov o totožnosti. Tam, kde je to relevantné, by sa akákoľvek činnosť v oblasti interoperability mala riadiť oznámením Komisie o európskom rámci interoperability – stratégii vykonávania.

Od začiatku plnenia svojich povinností 1. decembra 2012 prevzala agentúra na seba úlohy, ktoré boli riadiacemu orgánu v súvislosti s VIS zverené nariadením (ES) č. 767/2008 a rozhodnutím Rady 2008/633/SVV55. V apríli 2013 po začatí prevádzky systému prevzala agentúra na seba úlohy, ktoré boli riadiacemu orgánu v súvislosti s SIS II zverené nariadením (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutím Rady 2007/533/SVV a v júni 2013 úlohy, ktoré boli zverené Komisii v súvislosti so systémom Eurodac v súlade s nariadením (ES) č. 2725/2000 a nariadením (ES) č. 407/2002.

_________________

_________________

55 Rozhodnutie Rady 2008/633/SVV z 23. júna 2008 o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 129).

55 Rozhodnutie Rady 2008/633/SVV z 23. júna 2008 o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 129).

56 COM(2017) 346, 29.6.2017.

 

57 V prílohe 2 k tomuto oznámeniu sa stanovujú základné usmernenia, odporúčania a najlepšie postupy na dosiahnutie interoperability alebo aspoň na vytvorenie prostredia na dosiahnutie lepšej interoperability pri navrhovaní, poskytovaní a riadení európskych verejných služieb.

 

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  V rámci uplatňovania článkov 67 až 89 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) by agentúra okrem toho mohla niesť zodpovednosť aj za prípravu, vývoj a prevádzkové riadenie iných rozsiahlych informačných systémov. Agentúra by mala byť poverená takýmito úlohami iba na základe následných a samostatných legislatívnych nástrojov, čomu by malo predchádzať posúdenie vplyvu.

(15)  V rámci uplatňovania článkov 67 až 89 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) by agentúra navyše mohla niesť zodpovednosť aj za prípravu, vývoj a prevádzkové riadenie ďalších rozsiahlych informačných systémov, napríklad bezpečného IKT riešenia cezhraničnej výmeny citlivých údajov medzi justičnými orgánmi (e-CODEX). Agentúra by mala byť poverená takýmito úlohami iba na základe následných a samostatných legislatívnych nástrojov, čomu by malo predchádzať posúdenie vplyvu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Mal by sa rozšíriť mandát agentúry v oblasti výskumu, aby bola agentúra vo väčšej miere schopná proaktívne navrhovať relevantné a potrebné technické zmeny v informačných systémoch, za ktoré zodpovedá. Agentúra by mohla nielen monitorovať výskumné činnosti, ktoré sú relevantné z hľadiska prevádzkového riadenia systémov, ktoré riadi, ale aj prispievať k ich vykonávaniu. O tomto monitorovaní by mala pravidelne informovať Európsky parlament, Radu a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

(16)  Mal by sa rozšíriť mandát agentúry v oblasti výskumu, aby bola agentúra vo väčšej miere schopná proaktívne navrhovať relevantné a potrebné technické zmeny v informačných systémoch, za ktoré zodpovedá. Agentúra by mohla nielen monitorovať výskumné činnosti, ktoré sú relevantné z hľadiska prevádzkového riadenia systémov, ktoré riadi, ale aj prispievať k ich vykonávaniu. O tomto monitorovaní by mala pravidelne informovať Európsky parlament, Radu a v súvislosti so spracovávaním osobných údajov európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Agentúra by mala zodpovedať za vykonávanie pilotných projektov v súlade s článkom 54 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/201260. Komisia môže okrem toho poveriť agentúru, aby v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 vykonávala úlohy súvisiace s plnením rozpočtu v prípade overovania koncepcie, ktoré je financované prostredníctvom nástroja pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/201461. Agentúra môže zároveň plánovať a vykonávať testovacie činnosti v oblastiach, na ktoré sa výlučne vzťahuje toto nariadenie a legislatívne nástroje, ktorými sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie rozsiahlych informačných systémov riadených agentúrou. Ak bude agentúra poverená vykonávaním pilotného projektu, osobitnú pozornosť by mala venovať stratégii Európskej únie pre riadenie informácií.

(17)  Agentúra by mala zodpovedať za vykonávanie pilotných projektov v súlade s článkom 54 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/201260. Navyše Komisia by mala mať po schválení rozpočtovým orgánom možnosť poveriť agentúru, aby v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 vykonávala úlohy súvisiace s plnením rozpočtu v prípade overovania koncepcie, ktoré je financované prostredníctvom nástroja pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/201461. Agentúra môže zároveň plánovať a vykonávať testovacie činnosti v oblastiach, na ktoré sa výlučne vzťahuje toto nariadenie a legislatívne nástroje, ktorými sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie rozsiahlych informačných systémov riadených agentúrou. Ak bude agentúra poverená vykonávaním pilotného projektu, osobitnú pozornosť by mala venovať stratégii Európskej únie pre riadenie informácií.

_________________

_________________

60 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

60 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

61 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 574/2007/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 143).

61 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 574/2007/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 143).

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh predložený v súlade so zmenami navrhovanými v normatívnej časti nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Agentúra by mala členským štátom poskytovať poradenstvo v oblasti prepojenia vnútroštátnych systémov s centrálnymi systémami.

(18)  Agentúra by mala členským štátom na ich žiadosť poskytovať poradenstvo v oblasti prepojenia vnútroštátnych systémov s centrálnymi systémami.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Agentúra by mala členským štátom zároveň poskytovať ad-hoc podporu, ak si to vyžaduje mimoriadna bezpečnostná alebo migračná situácia. Členské štáty by mali mať možnosť využívať technickú a operačnú podporu, a to najmä vtedy, ak je niektorý členský štát vystavený na konkrétnych úsekoch svojich vonkajších hraníc osobitným a neúmerným migračným výzvam, ktoré sú charakterizované veľkým prílevom migračných tokov. Túto podporu by mali v problémových oblastiach (hotspotoch) zabezpečiť podporné tímy pre riadenie migrácie zložené z odborníkov z príslušných agentúr Únie. Ak by sa za týchto okolností vyžadovala podpora agentúry eu-LISA v súvislosti s problémami týkajúcimi sa rozsiahlych informačných systémov, ktoré riadi, žiadosť o túto podporu by mala agentúre zaslať Komisia.

(19)  Agentúra by mala členským štátom zároveň poskytovať ad hoc podporu, ak si to vyžaduje mimoriadna bezpečnostná alebo migračná situácia. Členské štáty by mali mať možnosť využívať technickú a operačnú podporu, a to najmä vtedy, ak je niektorý členský štát vystavený na konkrétnych úsekoch svojich vonkajších hraníc osobitným a neúmerným migračným výzvam, ktoré sú charakterizované veľkým prílevom migračných tokov. Túto podporu by mali v problémových oblastiach (hotspotoch) zabezpečiť podporné tímy pre riadenie migrácie zložené z odborníkov z príslušných agentúr Únie. Ak by sa za týchto okolností vyžadovala podpora agentúry eu-LISA v súvislosti s problémami týkajúcimi sa rozsiahlych informačných systémov, ktoré riadi, žiadosť o túto podporu by sa mala priamo zaslať agentúre, ktorá by mala následne viesť konzultácie s Komisiou pred prijatím rozhodnutia. Komisia by tiež mala monitorovať, či agentúra včas reaguje na žiadosť o poradenstvo alebo ad hoc podporu, a prípadne všetky opatrenia, ktoré agentúra prijme s cieľom poskytnúť podporu členskému štátu. Agentúra by mala niesť všetky náklady spojené s poskytovaním podpory stanoveným v tomto odôvodnení. Rozpočet agentúry by mal zahŕňať konkrétny rozpočtový riadok, ktorý je určený výlučne na tento účel a je doplnením finančných zdrojov vyčlenených na každodennú prácu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Malo by byť tiež možné, aby agentúra bola poverená úlohami v oblasti vývoja, riadenia a/alebo hostingu spoločného informačného systému pre skupinu členských štátov, ktoré sa na dobrovoľnom základe rozhodli pre centralizované riešenie, a poskytovala pomoc pri realizácii technických aspektov ich záväzkov, ktoré vyplývajú z právnych predpisov Únie upravujúcich decentralizované rozsiahle informačné systémy v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. V tomto prípade by bol však potrebný súhlas Komisie vopred a rozhodnutie správnej rady, pričom tieto úlohy by mali byť zohľadnené v dohode o delegovaní medzi príslušnými členskými štátmi a agentúrou a financované na základe príspevkov hradených príslušnými členskými štátmi, ktoré by mali pokryť všetky náklady.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) vo svojom stanovisku 9/2017 uvádza, že štruktúru existujúcich systémov nemožno zmeniť dohodou o delegovaní, ale že si to vyžaduje zmenu právneho základu, a to aj prostredníctvom štúdií uskutočniteľnosti a posúdenia vplyvu zameraných najmä na zásady nevyhnutnosti a proporcionality.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Členské štáty a Komisia by mali mať zastúpenie v správnej rade, aby mohli efektívne kontrolovať činnosť agentúry. Správnej rade by sa mali udeliť funkcie, ktoré sú potrebné predovšetkým na prijímanie ročného pracovného programu, vykonávanie funkcií súvisiacich s rozpočtom agentúry, prijímanie rozpočtových pravidiel uplatniteľných na agentúru, vymenúvanie výkonného riaditeľa a na stanovenie postupov, na základe ktorých výkonný riaditeľ prijíma rozhodnutia týkajúce sa prevádzkových úloh agentúry. Správa a prevádzka agentúry by sa mali riadiť zásadami spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram Únie, ktorý bol 19. júla 2012 prijatý Európskym parlamentom, Radou a Komisiou.

(23)  Členské štáty a Komisia by mali mať zastúpenie v správnej rade, aby mohli efektívne monitorovať fungovanie agentúry, a správna rada by mala poskytovať relevantné informácie Európskemu parlamentu. Správnej rade by sa mali udeliť funkcie, ktoré sú potrebné predovšetkým na prijímanie ročného pracovného programu, vykonávanie funkcií súvisiacich s vytvorením stratégie riadenia rozpočtu agentúry, prijímanie rozpočtových pravidiel uplatniteľných na agentúru a na stanovenie postupov, na základe ktorých výkonný riaditeľ prijíma rozhodnutia týkajúce sa prevádzkových úloh agentúry. Správna rada by mala tieto úlohy vykonávať efektívne a transparentne. Po uskutočnení riadneho výberového konania organizovaného Komisiou a vypočutí navrhovaných kandidátov v príslušnom výbore Európskeho parlamentu správna rada takisto vymenuje výkonného riaditeľa. Výkonnému riaditeľovi by mal pomáhať zástupca výkonného riaditeľa. Správa a prevádzka agentúry by sa mali riadiť zásadami spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram Únie, ktorý bol 19. júla 2012 prijatý Európskym parlamentom, Radou a Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Členské štáty by do poradnej skupiny pre rozsiahly informačný systém mali vymenovať člena, pokiaľ sú podľa práva Únie viazané niektorým z legislatívnych nástrojov, ktorými sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie tohto systému. Člena do poradnej skupiny pre rozsiahly informačný systém by malo vymenovať aj Dánsko, ak sa podľa článku 4 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska rozhodne, že do svojho právneho poriadku prevezme legislatívny nástroj, ktorým sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie tohto systému.

(32)  Každý členský štát, ktorý je podľa práva Únie viazaný niektorým z legislatívnych nástrojov, ktorým sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie rozsiahleho informačného systému, by mal vymenovať člena do poradnej skupiny tohto systému. Krajiny, ktoré sú pridružené k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ako aj opatrení súvisiacich s Dublinským dohovorom alebo opatrení súvisiacich so systémom Eurodac, by takisto mali vymenovať člena do poradnej skupiny.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Agentúre by sa na účely plnenia jej poslania a v rozsahu potrebnom na vykonávanie jej úloh malo umožniť spolupracovať s inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, najmä s tými, ktoré sú zriadené v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, vo veciach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a legislatívne nástroje, ktorými sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie rozsiahlych informačných systémov riadených agentúrou, a to v rámci dohôd o pracovných podmienkach uzatvorených v súlade s právnymi predpismi a politikou Únie a v rámci ich príslušných právomocí. Uvedené dohody o pracovných podmienkach by mali byť vopred odsúhlasené Komisiou. V prípade potreby by agentúra mala viesť konzultácie aj s Európskou agentúrou pre bezpečnosť sietíinformácií, a to vo veci bezpečnosti siete, a mala by prijať opatrenia v nadväznosti na jej odporúčania.

(34)  Agentúre by sa na účely plnenia jej poslania, dosiahnutia koordinácie a finančných úspor, predchádzania duplicite a podpory synergie a komplementarity a v rozsahu potrebnom na vykonávanie jej úloh malo umožniť spolupracovať s inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, najmä s tými, ktoré sú zriadené v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, vo veciach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a legislatívne nástroje, ktorými sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie rozsiahlych informačných systémov riadených agentúrou, a to v rámci dohôd o pracovných podmienkach uzatvorených v súlade s právnymi predpismi a politikou Únie a v rámci ich príslušných právomocí. Uvedené dohody o pracovných podmienkach by mali byť vopred odsúhlasené Komisiou. V prípade potreby by agentúra mala viesť konzultácie aj s Agentúrou Európskej únie pre sieťovúinformačnú bezpečnosť, a to vo veci sieťovej bezpečnosti, a mala by prijať opatrenia v nadväznosti na jej odporúčania.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

34a.  Agentúra by mala byť otvorená účasti krajín, ktoré uzatvorili s Úniou akúkoľvek dohodu o pridružení týkajúcu sa vykonávania, uplatňovania a vývoja schengenského acquis, ako aj opatrení súvisiacich s Dublinským dohovorom a so systémom Eurodac, keďže niektoré rozsiahle informačné systémy, napríklad ETIAS, si vyžadujú spoluprácu s ďalšími takýmito krajinami.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  V záujme zabezpečenia transparentného fungovania agentúry by sa na agentúru malo uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/200166. Agentúra by mala, pokiaľ ide o jej činnosti, zabezpečiť maximálnu transparentnosť, pričom by nemala ohroziť dosahovanie cieľov svojich operácií. Mala by zverejňovať informácie o všetkých svojich činnostiach. Zároveň by mala zaistiť, aby boli verejnosť a všetky zainteresované strany bezodkladne informovaní o jej činnosti.

(37)  V záujme zabezpečenia transparentného fungovania agentúry by sa na agentúru malo uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/200166. Agentúra by mala, pokiaľ ide o jej činnosti, zabezpečiť maximálnu transparentnosť, pričom by nemala ohroziť dosahovanie cieľov svojich operácií. Mala by zverejňovať informácie o všetkých svojich činnostiach v súlade so zásadou transparentnosti a v záujme zaistenia dosiahnutia svojich cieľov. Zároveň by mala zaistiť, aby boli verejnosť a všetky zainteresované strany bezodkladne informovaní o jej činnosti.

_________________

_________________

66 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

66 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  V záujme zabezpečenia otvorených a transparentných pracovných podmienok a rovnakého zaobchádzania so zamestnancami by sa na zamestnancov (vrátane výkonného riaditeľa agentúry) mal uplatňovať Služobný poriadok úradníkov Európskej únie („služobný poriadok“) a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie („podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov“) stanovené v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/6869 (spoločne ako "služobný poriadok"), vrátane pravidiel, ktoré upravujú služobné tajomstvo, alebo iných rovnocenných povinností zachovávať mlčanlivosť.

(40)  V záujme zabezpečenia otvorených a transparentných pracovných podmienok a rovnakého zaobchádzania so zamestnancami by sa na zamestnancov (vrátane výkonného riaditeľa agentúry) mal uplatňovať Služobný poriadok úradníkov Európskej únie („služobný poriadok“) a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie („podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov“) stanovené v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/6869 (spoločne ako "služobný poriadok"), vrátane pravidiel, ktoré upravujú služobné tajomstvo, alebo iných rovnocenných povinností zachovávať mlčanlivosť. Agentúra by mala mať k dispozícii dostatok rozpočtových a personálnych zdrojov nato, aby svoje úlohy nemusela zadávať súkromným spoločnostiam.

_________________

_________________

69 Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

69 Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  Keďže ciele tohto nariadenia, a to zriadenie agentúry na úrovni Únie zodpovednej za prevádzkové riadenie a prípadne vývoj rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a účinkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov.

(43)  Keďže ciele tohto nariadenia, a to zriadenie agentúry na úrovni Únie zodpovednej za prevádzkové riadenie a prípadne vývoj rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, nie je možné uspokojivo a účinne dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a účinkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 45 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Keďže Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 oznámilo v súlade s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii svoj úmysel vystúpiť z Únie, zmluvy sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení, alebo ak dohoda nenadobudne platnosť, po dvoch rokoch od uvedeného oznámenia, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom nerozhodne o predĺžení tejto lehoty. Preto sa bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia dohody o vystúpení, sa tento uvedený opis účasti Spojeného kráľovstva na návrhu uplatňuje iba dovtedy, kým je Spojené kráľovstvo členským štátom.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra zodpovedá za prevádzkové riadenie Schengenského informačného systému (ďalej len „SIS“), vízového informačného systému (ďalej len „VIS“) a systému Eurodac.

2.  Agentúra zodpovedá za prevádzkové riadenie Schengenského informačného systému (ďalej len „SIS“), vízového informačného systému (ďalej len „VIS“) a systému Eurodac v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 ZEÚ.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Prevádzkové riadenie zahŕňa všetky úlohy, ktoré sú potrebné na zachovanie funkčnosti rozsiahlych informačných systémov v súlade s osobitnými ustanoveniami, ktoré sa uplatňujú na každý z nich vrátane zodpovednosti za komunikačnú infraštruktúru, ktorú používajú. Uvedené rozsiahle informačné systémy si nevymieňajú údaje ani neumožňujú zdieľať informácie alebo znalosti, pokiaľ tak nie je stanovené v osobitnom právnom základe.

5.  Prevádzkové riadenie zahŕňa všetky úlohy, ktoré sú potrebné na zachovanie funkčnosti rozsiahlych informačných systémov v súlade s osobitnými ustanoveniami, ktoré sa uplatňujú na každý z nich vrátane zodpovednosti za komunikačnú infraštruktúru, ktorú používajú. Uvedené rozsiahle informačné systémy si nevymieňajú údaje ani neumožňujú zdieľať informácie alebo znalosti.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 6 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  rozvoj potrebných opatrení, ktoré umožňujú interoperabilitu v súlade s článkom 9;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vývoj rozsiahlych informačných systémov na základe uplatnenia náležitej štruktúry riadenia projektov pre efektívny vývoj rozsiahlych informačných systémov;

a)  vývoj rozsiahlych informačných systémov na základe uplatnenia náležitej štruktúry riadenia projektov pre efektívny a zabezpečený vývoj rozsiahlych informačných systémov;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  účinnú, bezpečnú a nepretržitú prevádzku rozsiahlych informačných systémov;

b)  účinnú, bezpečnú a nepretržitú prevádzku rozsiahlych informačných systémov spôsobilých zaistiť neustále zlepšovanie kvality údajov;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  vysokú úroveň ochrany údajov, a to v súlade s platnými predpismi vrátane osobitných ustanovení týkajúcich sa každého rozsiahleho informačného systému,

f)  vysokú úroveň ochrany údajov v súlade s právom Únie v oblasti ochrany údajov vrátane osobitných ustanovení pre jednotlivé rozsiahle informačné systémy;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  náležitú úroveň bezpečnosti údajov a fyzickej bezpečnosti, a tosúlade s platnými predpismi vrátane osobitných ustanovení týkajúcich sa každého rozsiahleho informačného systému.

g)  náležitú úroveň bezpečnosti vrátane vykonania náležitého procesu riadenia rizikaoblasti informačnej bezpečnosti (ISRM).

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh v súlade s odporúčaním EDPS o procese riadenia rizika v oblasti informačnej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga)  poskytovanie náležitých štatistických údajov Komisii a príslušným decentralizovaným agentúram Únie.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  úlohy súvisiace s útvarmi SIRENE a komunikáciou medzi útvarmi SIRENE, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) XXX/XXX [nariadenie o SIS].

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  úlohy, ktoré jej boli zverené nariadením (EÚ) č. 603/2013 [alebo nariadením XX z XX o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie [nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov], na zistenie totožnosti neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva (prepracované znenie)];

a)  úlohy, ktoré jej boli zverené nariadením (EÚ) č. 603/2013 [alebo nariadením XX z XX o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie [nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov], na zistenie totožnosti neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. XXX/XXX (eu-LISA) (prepracované znenie)];

Odôvodnenie

Zosúladenie s prebiehajúcimi rokovaniami o nariadení Eurodac.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 5c – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  úlohy, ktoré jej boli zverené [nariadením (EÚ) č. XX z XX o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie [nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov], na zistenie totožnosti neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva (prepracované znenie) (COM(2016) 272 final – 2016/0132 (COD)];

a)  úlohy, ktoré jej boli zverené [nariadením (EÚ) č. XX z XX o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie [nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov], na zistenie totožnosti neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva a o zmene nariadenia (EÚ) č. XXX/XXX (eu-LISA) (prepracované znenie) (COM(2016) 272 final – 2016/0132 (COD)];

Odôvodnenie

Zosúladenie s prebiehajúcimi rokovaniami o nariadení Eurodac.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komunikačná infraštruktúra je náležitým spôsobom riadená a kontrolovaná tak, aby sa zabezpečila jej ochrana pred hrozbami a zaistila jej bezpečnosť, ako aj bezpečnosť rozsiahlych informačných systémov, za ktoré agentúra zodpovedá, vrátane bezpečnosti údajov, ktoré sa cez komunikačnú infraštruktúru vymieňajú.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, komunikačná infraštruktúra je náležitým spôsobom riadená a kontrolovaná tak, aby sa zabezpečila jej ochrana pred hrozbami a zaistila jej bezpečnosť, ako aj bezpečnosť rozsiahlych informačných systémov, za ktoré agentúra zodpovedá, vrátane bezpečnosti údajov, ktoré sa cez komunikačnú infraštruktúru vymieňajú.

Odôvodnenie

Podľa článku 7 ods. 1 agentúra nie je plne zodpovedná za komunikačnú infraštruktúru všetkých systémov. V súvislosti so systémami (Eurodac v súčasnosti a ECRIS-TCN v budúcnosti), ktoré využívajú sieť EuroDomain, je zodpovednosť za komunikačnú infraštruktúru rozdelená medzi agentúru a Komisiu. Toto by sa malo objasniť v odseku 2.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra prijme primerané opatrenia vrátane bezpečnostných plánov, ktorých cieľom je okrem iného zabrániť neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, pozmeňovaniu alebo vymazávaniu osobných údajov pri prenose osobných údajov alebo pri preprave nosičov údajov, a to najmä prostredníctvom vhodných techník šifrovania. Všetky prevádzkové informácie týkajúce sa systému, ktoré cirkulujú v komunikačnej infraštruktúre, sú zašifrované.

3.  Agentúra prijme primerané opatrenia týkajúce sa bezpečnosti vrátane bezpečnostných plánov a vykonávania riadneho procesu riadenia rizika v oblasti informačnej bezpečnosti, ktorých cieľom je okrem iného zabrániť neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, prenosu, pozmeňovaniu alebo vymazávaniu osobných údajov pri prenose osobných údajov alebo pri preprave nosičov údajov, a to najmä prostredníctvom vhodných techník šifrovania. Všetky prevádzkové informácie týkajúce sa systému, ktoré cirkulujú v komunikačnej infraštruktúre, sú zašifrované.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Úlohami súvisiacimi s prevádzkovým riadením komunikačnej infraštruktúry sa môžu v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012 poveriť externé subjekty alebo orgány zo súkromného sektora. V takom prípade dodržiava poskytovateľ siete bezpečnostné opatrenia uvedené v odseku 3 a nemá žiadnym spôsobom prístup k prevádzkovým údajom systémov SIS II, VIS, Eurodac, [EES], [ETIAS], [automatizovaného systému na účely registrácie a monitorovania žiadostí o medzinárodnú ochranu a uplatňovania alokačného mechanizmu] [alebo systému ECRIS-TCN ], ani k výmene údajov v súvislosti so systémom SIS II realizovanej v rámci SIRENE.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra v súčinnosti s Komisiou pracuje na tom, aby pre všetky systémy v prevádzkovej zodpovednosti agentúry zriadila automatizované mechanizmy kontroly kvality údajov, ako aj spoločné ukazovatele kvality údajov, a aby vytvorila centrálne úložisko na účely štatistiky a podávania správ, a to s výhradou osobitných legislatívnych zmien existujúcich nástrojov, ktorými sa upravujú jednotlivé systémy, a/alebo s výhradou osobitných ustanovení v nových nástrojoch.

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov v súvislosti s údajmi vkladanými do systémov v prevádzkovej zodpovednosti agentúry, agentúra v súčinnosti s Komisiou pracuje na tom, aby sa pre všetky tieto systémy zriadili automatizované mechanizmy kontroly kvality údajov a spoločné ukazovatele kvality údajov a aby sa vytvorilo centrálne úložisko, ktoré bude obsahovať len anonymizované údaje, na účely štatistiky a podávania správ, a to s výhradou osobitných ustanovení v legislatívnych nástrojoch, ktorými sa upravuje vývoj, zriadenie,prevádzkapoužívanie rozsiahlych informačných systémov riadených agentúrou.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 9

vypúšťa sa

Interoperabilita

 

S výhradou prijatia príslušných legislatívnych nástrojov, ak to bude potrebné, agentúra zároveň rozvíja potrebné činnosti, ktoré umožňujú interoperabilitu systémov.

 

Odôvodnenie

EDPS vo svojom stanovisku 9/2017 pripomína, že v súčasnosti neexistuje žiaden legislatívny rámec v oblasti interoperability. So zreteľom na riziká ohrozujúce právo na súkromie a právo na ochranu údajov nemožno interoperabilitu zaviesť bez konkrétneho právneho základu zahŕňajúceho posúdenie vplyvu a štúdiu uskutočniteľnosti.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra o vývoji uvedenom v odseku 1 pravidelne informuje Európsky parlament, Radu a Komisiu a v prípade, že ide o otázky ochrany údajov, aj európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

3.  Navyše agentúra o vývoji uvedenom v odseku 1 pravidelne a aspoň raz ročne informuje Európsky parlament, Radu a Komisiu a v prípade, že ide o spracúvanie osobných údajov, aj európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra o vývoji pilotných projektov uvedených v prvom pododseku pravidelne informuje Európsky parlament a Radu a v prípade, že ide o otázky ochrany údajov aj európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Agentúra o vývoji pilotných projektov uvedených v prvom pododseku pravidelne informuje Európsky parlament a Radu a v prípade, že ide o spracúvanie osobných údajov, aj európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na žiadosť Komisie alebo Rady môže byť agentúra po rozhodnutí správnej rady poverená, aby na základe dohody o delegovaní v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 vykonávala úlohy súvisiace s plnením rozpočtu v prípade overovania koncepcie, ktoré je financované prostredníctvom nástroja pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz zriadeného nariadením (EÚ) č. 515/2014.

3.  Na žiadosť Komisie alebo Rady a so súhlasom Európskeho parlamentu môže byť agentúra po rozhodnutí správnej rady poverená, aby na základe dohody o delegovaní v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 vykonávala úlohy súvisiace s plnením rozpočtu v prípade overovania koncepcie, ktoré je financované prostredníctvom nástroja pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz zriadeného nariadením (EÚ) č. 515/2014.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Agentúra môže po rozhodnutí správnej rady plánovať a vykonávať testovacie činnosti v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a legislatívne nástroje, ktorými sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie jednotlivých rozsiahlych informačných systémov riadených agentúrou.

4.  Agentúra môže po rozhodnutí správnej rady plánovať a vykonávať testovacie činnosti v oblasti legislatívnych nástrojov, ktorými sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie jednotlivých rozsiahlych informačných systémov riadených agentúrou. Agentúra zabezpečuje primeranú úroveň kvality, pokiaľ ide o testovacie činnosti, a pokrýva všetky príslušné náklady.

Odôvodnenie

Základné úlohy agentúry sa týkajú riadenia rozsiahlych informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Agentúra by preto mala byť oprávnená testovať činnosti súvisiace s riadením týchto systémov.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra môže byť požiadaná, aby členským štátom poskytovala poradenstvo v oblasti prepojenia vnútroštátnych systémov na centrálne systémy, ako aj ad-hoc podporu. Žiadosti o ad-hoc podporu sa predložia Komisii, ktorá ich následne postúpi agentúre. Agentúra môže byť zároveň požiadaná, aby Komisii poskytovala poradenstvo alebo podporu v technických otázkach týkajúcich sa existujúcich alebo nových systémov, a to aj prostredníctvom štúdií a testovania.

1.  Ktorýkoľvek členský štát môže agentúru požiadať o poradenstvo v oblasti prepojenia jeho vnútroštátnych systémov na centrálne systémy. Každý členský štát môže tiež predložiť žiadosť priamo agentúre na podporu ad hoc. Pred poskytnutím takejto podpory ad hoc uskutoční agentúra konzultácie s Komisiou, ktorá bezodkladne zašle svoje stanovisko k danej záležitosti správnej rade. Komisia monitoruje, či agentúra včas reagovala na žiadosť členského štátu, a prípadne všetky opatrenia, ktoré agentúra prijala s cieľom poskytnúť podporu členskému štátu. Agentúra môže byť zároveň požiadaná, aby Komisii poskytovala poradenstvo alebo podporu v technických otázkach týkajúcich sa existujúcich alebo nových systémov, a to aj prostredníctvom vhodných štúdií a primeraného testovania. Všetky vzniknuté náklady nesie agentúra. Rozpočet agentúry zahŕňa konkrétny rozpočtový riadok, ktorý je určený výlučne na tento účel a je doplnením finančných zdrojov vyčlenených na každodennú prácu.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  S výhradou súhlasu Komisie a po rozhodnutí správnej rady môže byť agentúra zároveň poverená úlohami v oblasti vývoja, riadenia a/alebo hostingu spoločného informačného systému skupinou najmenej šiestich členských štátov, ktoré sa na dobrovoľnom základe rozhodli pre centralizované riešenie, a poskytovaním pomoci pri realizácii technických aspektov ich záväzkov, ktoré vyplývajú z právnych predpisov Únie upravujúcich decentralizované systémy v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. V tomto prípade poveria príslušné členské štáty agentúru vykonávaním týchto úloh prostredníctvom dohody o delegovaní, v ktorej stanovia podmienky delegovania právomocí, ako aj výpočet všetkých príslušných nákladov a spôsob ich fakturácie.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Podľa stanoviska EDPS: ak sa v právnych predpisoch Únie stanovuje decentralizovaný systém, nemožno to zmeniť dohodou o delegovaní medzi niekoľkými členskými štátmi a agentúrou eu-LISA.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12 a

 

Štatistická podpora

 

Agentúra poskytuje vhodné a podrobné štatistické informácie:

 

a)  Komisii na účely hodnotenia a monitorovania, ako sa stanovuje v nariadení Rady (EÚ) 1053/20131a; a

 

b)  Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž na účely monitorovania vykonávania posúdení zraniteľnosti v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/16241b.

 

Agentúra môže na odôvodnené účely poskytovať vhodné a podrobné štatistické informácie ďalším inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram Únie.

 

_________________

 

1a   Nariadenie Rady (EÚ) č. 1053/2013 zo 7. októbra 2013, ktorým sa vytvára hodnotiaci a monitorovací mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis a ktorým sa zrušuje rozhodnutie výkonného výboru zo 16. septembra 1998, ktorým bol zriadený Stály výbor pre hodnotenie a vykonávanie Schengenu (Ú. v. EÚ L 295, 6.11.2013, s. 27).

 

1b   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade, že sa v legislatívnych nástrojoch, ktorými sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie každého zo systémov, stanovuje zriadenie záložného pracoviska alebo druhého technického pracoviska, toto pracovisko je zriadené v Sankt Johann im Pongau v Rakúsku.

Ak je potrebné záložné pracovisko na zabezpečenie úplnej funkčnosti systémov v prípade zlyhania jedného alebo viacerých týchto systémov, toto pracovisko je zriadené v Sankt Johann im Pongau v Rakúsku. Pokiaľ ide o realizáciu nových systémov, správna rada spolu s Komisiou zhodnotí a posúdi osobitné požiadavky týchto systémov a odporučí technické riešenia, ktoré zabezpečia najlepšie využitie alebo prepojiteľnosť záložného pracoviska.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Na zabezpečenie aktívnej prevádzky rozsiahlych informačných systémov možno obe technické pracoviská používať simultánne, a to za predpokladu, že druhé pracovisko bude i naďalej schopné zabezpečiť ich prevádzku v prípade poruchy jedného alebo viacerých z týchto systémov. Žiadne ďalšie technické pracovisko nemožno zriadiť bez zmeny tohto nariadenia.

5.  Na zabezpečenie aktívnej prevádzky rozsiahlych informačných systémov možno obe technické pracoviská používať simultánne, a to za predpokladu, že druhé pracovisko bude i naďalej schopné zabezpečiť prevádzku rozsiahlych informačných systémov v prípade poruchy jedného alebo viacerých z týchto systémov.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Do ... [15 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia vykoná dôkladné posúdenie existujúcich a budúcich potrieb agentúry, pokiaľ ide o hostiteľské kapacity existujúcich miest, pričom zohľadní možnú potrebu vypracovať technické riešenia nato, aby rozsiahle informačné systémy v zodpovednosti agentúry fungovali 24 hodín denne 7 dní v týždni, ak sa to vyžaduje v legislatívnych nástrojoch upravujúcich tieto systémy, a možné riziká súčasnej prevádzkovej štruktúry. Komisia predloží toto posúdenie Európskemu parlamentu a Rade predtým, ako správna rada prijme akékoľvek rozhodnutie.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  v súlade s článkom 22 vymenúva výkonného riaditeľa a v prípade potreby predlžuje jeho funkčné obdobie alebo ho odvoláva z funkcie;

c)  v súlade s článkom 22, resp. článkom 22a vymenúva výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa, kontroluje a posudzuje ich prácu a v prípade potreby predĺži ich funkčné obdobie alebo ich odvolá z funkcie;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  vykonáva disciplinárnu právomoc voči výkonnému riaditeľovi a dohliada na jeho činnosť vrátane vykonávania rozhodnutí správnej rady;

d)  vykonáva disciplinárnu právomoc voči výkonnému riaditeľovi a dohliada na jeho činnosť vrátane vykonávania rozhodnutí správnej rady, ako aj voči zástupcovi výkonného riaditeľa, a to po dohode s výkonným riaditeľom;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  prijíma pravidlá v oblasti predchádzania konfliktu záujmov v súvislosti so svojimi členmipravidlá riešenia konfliktu záujmov;

i)  prijíma pravidlá v oblasti predchádzania konfliktom záujmov a ich zvládania vo vzťahu k svojim členomuverejňuje ich na webovom sídle agentúry;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – bod i a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia)  prijíma podrobné vnútorné pravidlá a postupy ochrany oznamovateľov vrátane vhodných komunikačných kanálov na hlásenie pochybení;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno r

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

r)  každoročne do konca augusta prijíma priebežnú správu o pokroku pri vykonávaní plánovaných činností v aktuálnom roku a predkladá ju Komisii;

r)  každoročne do konca augusta prijíma predbežnú správu o pokroku pri vykonávaní plánovaných činností v aktuálnom roku a predkladá ju Európskemu parlamentu a Komisii;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno s

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

s)  posudzuje a prijíma konsolidovanú výročnú správu o činnosti agentúry za predchádzajúci rok, v ktorej sa porovnávajú predovšetkým dosiahnuté výsledky s cieľmi ročného pracovného programu, a každoročne do 1. júla predkladá túto správu a jej posúdenie Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov; výročná správa o činnosti sa uverejňuje;

s)  posudzuje a prijíma konsolidovanú výročnú správu o činnosti agentúry za predchádzajúci rok, v ktorej sa porovnávajú predovšetkým dosiahnuté výsledky s cieľmi ročného pracovného programu, a každoročne do 1. júla predkladá túto správu a jej posúdenie Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Dvoru audítorov; výročná správa o činnosti sa uverejňuje;

Odôvodnenie

EDPS vo svojom stanovisku 9/2017 pripomína, že by mal byť zaradený do zoznamu príjemcov týchto informácií, ak má účinne plniť svoje úlohy.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno w

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

w)  zabezpečuje plnenie náležitých opatrení nadväzujúcich na zistenia a odporúčania vyplývajúce z rôznych správ z vnútorného alebo externého auditu a hodnotení, ako aj z vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF);

w)  zabezpečuje plnenie náležitých opatrení nadväzujúcich na zistenia a odporúčania vyplývajúce z rôznych správ z vnútorného alebo externého auditu a hodnotení, ako aj z vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) [a Európskej prokuratúry (EPPO)];

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno y

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

y)  prijíma potrebné bezpečnostné opatrenia vrátane bezpečnostného plánu, plánu na zabezpečenie kontinuity činnosti a plánu obnovy systému po zlyhaní, pričom zohľadňuje prípadné odporúčania bezpečnostných expertov zastúpených v poradných skupinách;

y)  prijíma potrebné bezpečnostné opatrenia vrátane bezpečnostných plánov a vykonávania riadneho procesu riadenia rizika v oblasti informačnej bezpečnosti (ISRM), plánu na zabezpečenie kontinuity činnosti a plánu obnovy systému po zlyhaní, pričom zohľadňuje prípadné odporúčania bezpečnostných expertov zastúpených v poradných skupinách;

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh v súlade s odporúčaním EDPS o procese riadenia rizík v oblasti informačnej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno y a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ya)  prijíma vnútorné pravidlá monitorovania akéhokoľvek využívania rozsiahlych informačných systémov pracovníkmi agentúry a ich prístupu k týmto systémom;

Odôvodnenie

Správna rada by takisto mala zabezpečiť, aby pre pracovníkov agentúry existovali primerané pravidlá vnútorného monitorovania, pokiaľ ide o rozsiahle informačné systémy, za ktoré zodpovedá.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno z

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

z)  prijíma bezpečnostné predpisy na ochranu utajovaných skutočností a citlivých neutajovaných skutočností po schválení Komisiou;

z)  prijíma bezpečnostné predpisy na ochranu utajovaných skutočností a citlivých neutajovaných skutočností po dôkladných konzultáciách s Komisiou;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno gg

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

gg)  prijíma výročnú správu o činnostiach centrálneho systému Eurodac podľa článku 40 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 603/2013 [alebo článku 42 nariadenia XX z XX o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie [nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov], na zistenie totožnosti neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva (prepracované znenie)];

gg)  prijíma výročnú správu o činnostiach centrálneho systému Eurodac podľa článku 40 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 603/2013 [alebo článku 42 nariadenia XX z XX o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie [nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov], na zistenie totožnosti neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) XXX/XXX (eu-LISA) (prepracované znenie)];

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno jj

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

jj)  vypracúva a uverejňuje štatistiky o činnosti centrálneho systému Eurodac podľa článku 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 603/2013 [alebo článku 9 ods. 2 nariadenia XX z XX o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie [nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov], na zistenie totožnosti neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva (prepracované znenie)];

jj)  vypracúva a uverejňuje štatistiky o činnosti centrálneho systému Eurodac podľa článku 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 603/2013 [alebo článku 9 ods. 2 nariadenia XX z XX o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie [nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov], na zistenie totožnosti neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) XXX/XXX (eu-LISA) (prepracované znenie)];

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno nn

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

nn)  zabezpečuje každoročné uverejňovanie zoznamu príslušných orgánov, ktoré sú oprávnené priamo vyhľadávať údaje obsiahnuté v systéme SIS II podľa článku 31 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1987/2006 a článku 46 ods. 8 rozhodnutia 2007/533/SVV, a to spolu so zoznamom úradov vnútroštátnych systémov SIS II („N.SIS II“) a útvarov SIRENE, ako sa uvádza v článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1987/2006 a článku 7 ods. 3 rozhodnutia 2007/533/SVV [alebo článku 36 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady XX z XX o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1987/2006 a článku 53 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady XX z XX o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce v trestných veciach, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1986/2006, rozhodnutie Rady 2007/533/SVV a rozhodnutie Komisie 2010/261/EÚ spolu so zoznamom úradov vnútroštátnych systémov SIS II („N.SIS II“) a útvarov SIRENE, ako sa uvádza v článku 7(3) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady XX z XX o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol a článku 7 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady XX z XX o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce v trestných veciach; [ako aj zoznamu príslušných orgánov podľa článku 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) XX/XXXX, ktorým sa zriaďuje systém EES]; [zoznamu príslušných orgánov podľa článku 11 nariadenia (EÚ) XX/XXXX, ktorým sa zriaďuje systém ETIAS] a [zoznamu príslušných orgánov podľa článku 32 nariadenia XX/XXX, ktorým sa zriaďuje systém ECRIS-TCN;]

nn)  zabezpečuje uverejňovanie a pravidelné aktualizovanie (na webovom sídle agentúry) zoznamu príslušných orgánov, ktoré sú oprávnené priamo vyhľadávať údaje obsiahnuté v systéme SIS II podľa článku 31 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1987/2006 a článku 46 ods. 8 rozhodnutia 2007/533/SVV, a to spolu so zoznamom úradov vnútroštátnych systémov SIS II („N.SIS II“) a útvarov SIRENE, ako sa uvádza v článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1987/2006 a článku 7 ods. 3 rozhodnutia 2007/533/SVV [alebo článku 36 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady XX z XX o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1987/2006 a článku 53 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady XX z XX o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce v trestných veciach, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1986/2006, rozhodnutie Rady 2007/533/SVV a rozhodnutie Komisie 2010/261/EÚ spolu so zoznamom úradov vnútroštátnych systémov SIS II („N.SIS II“) a útvarov SIRENE, ako sa uvádza v článku 7(3) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady XX z XX o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol a článku 7 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady XX z XX o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce v trestných veciach; [ako aj zoznamu príslušných orgánov podľa článku 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) XX/XXXX, ktorým sa zriaďuje systém EES]; [zoznamu príslušných orgánov podľa článku 11 nariadenia (EÚ) XX/XXXX, ktorým sa zriaďuje systém ETIAS] a [zoznamu príslušných orgánov podľa článku 32 nariadenia XX/XXX, ktorým sa zriaďuje systém ECRIS-TCN;]

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Správna rada môže výkonnému riaditeľovi poskytovať poradenstvo, a to vo všetkých otázkach, ktoré úzko súvisia s vývojom alebo prevádzkovým riadením rozsiahlych informačných systémov, ako aj pri činnostiach, ktoré súvisia s výskumom, pilotnými projektmi, overovaním koncepcie a testovacími činnosťami.

3.  Správna rada môže výkonnému riaditeľovi poskytovať poradenstvo, a to vo všetkých otázkach, ktoré úzko súvisia s vývojom alebo prevádzkovým riadením rozsiahlych informačných systémov, ako aj pri činnostiach, ktoré súvisia s výskumom, pilotnými projektmi overovaním koncepcie.

Odôvodnenie

Správna rada nemôže poskytovať výkonnému riaditeľovi poradenstvo o testovacích činnostiach.

Pozmeňujúci návrh57

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Správna rada je zložená z jedného zástupcu každého členského štátu dvoch zástupcov Komisie, pričom všetci majú hlasovacie právo v súlade s článkom 20.

1.  Správna rada je zložená z jedného zástupcu každého členského štátu, dvoch zástupcov Komisie a jedného člena vymenovaného Európskym parlamentom, pričom každý z nich má hlasovacie právo v súlade s článkom 20.

Odôvodnenie

Agentúra eu-LISA sa zaoberá viacerými citlivými otázkami, napríklad vnútornou bezpečnosťou a riadením hraníc Únie, ako aj ochranou údajov a súkromia občanov Únie. Európsky parlament by preto mal byť zapojený do procesu rozhodovania v správnej rade a mal by byť o ňom podrobne informovaný. Táto požiadavka je v súlade so spoločným prístupom.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Funkčné obdobie členov a ich náhradníkov trvá štyri roky a môže sa predĺžiť. Po uplynutí funkčného obdobia alebo v prípade odstúpenia ostávajú členovia vo funkcii až dovtedy, kým nie sú opätovne vymenovaní alebo nahradení.

3.  Funkčné obdobie členov a ich náhradníkov trvá štyri roky a môže sa raz obnoviť. Po uplynutí funkčného obdobia alebo v prípade odstúpenia ostávajú členovia vo funkcii až dovtedy, kým nie sú opätovne vymenovaní alebo nahradení.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Krajiny, ktoré sú pridružené k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquisopatrení súvisiacich so systémom Eurodac, sa zúčastňujú na činnosti agentúry. Každá z nich vymenuje do správnej rady jedného člena a jedného náhradníka.

4.  Krajiny, ktoré sú pridružené k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ako aj opatrení súvisiacich s Dublinským dohovorom a so systémom Eurodac, sa zúčastňujú na činnosti agentúry. Každá z nich vymenuje do správnej rady jedného člena a jedného náhradníka.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Riadne zasadnutia správnej rady sa konajú aspoň dvakrát ročne. Správna rada okrem toho zasadá na podnet predsedu, na žiadosť Komisie alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny svojich členov.

3.  Riadne zasadnutia správnej rady sa konajú aspoň dvakrát ročne. Správna rada okrem toho zasadá na podnet predsedu, na žiadosť Komisie, na žiadosť výkonného riaditeľa alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny svojich členov.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 38 sa uplatňuje na krajiny, ktoré uzatvorili s Úniou akúkoľvek dohodu o vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis, ako aj opatrení súvisiacich s Dublinským dohovorom a so systémom Eurodac.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Výkonný riaditeľ riadi agentúru. Výkonný riaditeľ pomáha a zodpovedá sa správnej rade. Výkonný riaditeľ podáva na vyzvanie Európskemu parlamentu správu o plnení svojich povinností. Rada môže vyzvať výkonného riaditeľa, aby podal správu o plnení svojich povinností.

1.  Agentúru riadi a zastupuje výkonný riaditeľ. Výkonný riaditeľ pomáha a zodpovedá sa správnej rade. Výkonný riaditeľ podáva na vyzvanie Európskemu parlamentu správu o plnení svojich povinností a v súlade s článkom 42 ods. 12 podlieha postupu každoročného udeľovania absolutória zo strany Európskeho parlamentu za plnenie rozpočtu. Európsky parlament a Rada môžu vyzvať výkonného riaditeľa, aby podal správu o plnení svojich povinností.

Odôvodnenie

Výkonný riaditeľ by mal zastupovať agentúru v rôznych možných ohľadoch, a to nielen z právneho hľadiska. Okrem toho, odkaz na každoročný postup udelenia absolutória v súlade s ods. 17 ods. 3 nariadenia 1077/2011 by sa mal v texte zachovať v súlade so spoločným prístupom. Predkladaný pozmeňujúci návrh by objasnil, že podľa článku 42 ods. 12 návrhu výkonný riaditeľ podlieha každoročnému postupu udeľovania absolutória. Táto povinnosť by sa preto uviedla v rámci povinností výkonného riaditeľa prostredníctvom krížového odkazu na článok 42 ods. 12.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Výkonný riaditeľ a zástupca výkonného riaditeľa sú pri vykonávaní svojich povinností nezávislí. Bez toho, aby boli dotknuté príslušné právomoci Komisie a správnej rady, výkonný riaditeľ a zástupca výkonného riaditeľa nepožadujú ani neprijímajú pokyny od žiadnej vlády alebo iného orgánu.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Výkonný riaditeľ je právnym zástupcom agentúry.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Výkonný riaditeľ by nemal byť právnym zástupcom agentúry. V tejto súvislosti sa navrhuje vložiť do odseku 1 všeobecný odkaz na úlohu výkonného riaditeľa ako zástupcu agentúry.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  prípravu akčného plánu v nadväznosti na závery vyplývajúce zo správ z vnútorného alebo externého auditu a hodnotení, ako aj z vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a za predkladanie správ o pokroku, a to dvakrát ročne Komisii a pravidelne správnej rade;

g)  prípravu akčného plánu v nadväznosti na závery vyplývajúce zo správ z vnútorného alebo externého auditu a hodnotení, ako aj z vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a [EPPO a] za predkladanie správ o pokroku, a to dvakrát ročne Komisii a pravidelne správnej rade;

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  ochranu finančných záujmov Únie prostredníctvom uplatňovania preventívnych opatrení zameraných proti podvodom, korupcii a akejkoľvek inej protiprávnej činnosti, a to bez toho, aby boli dotknuté vyšetrovacie právomoci úradu OLAF, ako aj prostredníctvom účinných kontrol a vymáhania neoprávnene vyplatených súm v prípade zistených nezrovnalostí, a prípadne prostredníctvom ukladania účinných, primeraných a odradzujúcich správnych a finančných sankcií;

h)  ochranu finančných záujmov Únie prostredníctvom uplatňovania preventívnych opatrení zameraných proti podvodom, korupcii a akejkoľvek inej protiprávnej činnosti, a to bez toho, aby boli dotknuté vyšetrovacie právomoci [EPPO a] úradu OLAF, ako aj prostredníctvom účinných kontrol a vymáhania neoprávnene vyplatených súm v prípade zistených nezrovnalostí, a prípadne prostredníctvom ukladania účinných, primeraných a odradzujúcich správnych a finančných sankcií;

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  vypracovanie stratégie agentúry na boj proti podvodom a jej predloženie správnej rade na schválenie;

i)  vypracovanie stratégie agentúry na boj proti podvodom a jej predloženie správnej rade na schválenie, ako aj za sledovanie riadneho a včasného vykonávania tejto stratégie;

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3 – písmeno r

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

r)  prípravu potrebných bezpečnostných opatrení vrátane bezpečnostného plánu, plánu na zabezpečenie kontinuity činnosti a plánu obnovy systému po zlyhaní a ich predloženie správnej rade na prijatie;

r)  prípravu potrebných bezpečnostných opatrení vrátane bezpečnostných plánov a vykonávania riadneho procesu riadenia rizík v oblasti informačnej bezpečnosti, plánu na zabezpečenie kontinuity činnosti a plánu obnovy systému po zlyhaní a ich predloženie správnej rade na prijatie;

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh v súlade s odporúčaním EDPS o procese riadenia rizík v oblasti informačnej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Výkonného riaditeľa vymenúva správna rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou na základe otvoreného a transparentného výberového konania. V rámci výberového konania sa uverejní výzva na vyjadrenie záujmu v Úradnom vestníku Európskej únie, ako aj iným spôsobom. Správna rada vymenúva výkonného riaditeľa na základe osobných zásluh, skúseností v oblasti rozsiahlych informačných systémov, schopností v oblasti správy, finančných záležitostí a riadenia, ako aj na základe znalostí z oblasti ochrany údajov. Rozhodnutie o vymenovaní výkonného riaditeľa prijíma správna rada dvojtretinovou väčšinou všetkých svojich členov s hlasovacím právom.

1.  Výkonného riaditeľa vymenúva správna rada zo zoznamu aspoň troch kandidátov navrhnutých Komisiou na základe otvoreného a transparentného výberového konania. V rámci výberového konania sa uverejní výzva na vyjadrenie záujmu v Úradnom vestníku Európskej únie, ako aj iným spôsobom. Správna rada vymenúva výkonného riaditeľa na základe zásluh, preukázaných administratívnych a riadiacich schopností na vysokej úrovni, skúseností v oblasti rozsiahlych informačných systémov, schopností v oblasti správy, finančných záležitostí a riadenia, ako aj na základe znalostí z oblasti ochrany údajov.

Odôvodnenie

Tieto pozmeňujúce návrhy majú postup vymenúvania zosúladiť s postupom dohodnutým v článku 69 nariadenia o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži (nariadenie (EÚ) 2016/1624).

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Kandidát zvolený správnou radou je pred vymenovaním vyzvaný, aby vystúpil pred príslušnými výbormi Európskeho parlamentu a aby zodpovedal otázky ich členov. Po tomto vystúpení prijme Európsky parlament stanovisko, v ktorom zaujme postoj k zvolenému kandidátovipredloží ho správnej rade. Správna rada informuje Európsky parlament o tom, ako toto stanovisko zohľadnila. Toto stanovisko má až do vymenovania kandidáta osobný a dôverný charakter.

2.  Pred vymenovaním sú kandidáti navrhovaní Komisiou vyzvaní, aby predniesli vyhlásenie pred príslušným výborom alebo výbormi Európskeho parlamentu a zodpovedali otázky ich členov. Po tomto vystúpení prijme Európsky parlament stanovisko, v ktorom uvedie svoj názormôže označiť preferovaného kandidáta.

Odôvodnenie

Tieto pozmeňujúce návrhy majú zosúladiť postup vymenúvania s postupom dohodnutým v článku 69 nariadenia o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži (nariadenie (EÚ) 2016/1624).

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a.  Správna rada vezme tieto názory do úvahy a vymenuje výkonného riaditeľa. Svoje rozhodnutie prijme dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov s hlasovacím právom.

Odôvodnenie

Tieto pozmeňujúce návrhy majú zosúladiť postup vymenúvania s postupom dohodnutým v článku 69 nariadenia o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži (nariadenie (EÚ) 2016/1624).

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Ak sa správna rada rozhodne vymenovať iného kandidáta, než bol kandidát, ktorého označil za preferovaného Európsky parlament, správna rada písomne informuje Európsky parlament a Radu o tom, ako zohľadnila stanovisko Európskeho parlamentu.

Odôvodnenie

Tieto pozmeňujúce návrhy majú zosúladiť postup vymenúvania s postupom dohodnutým v článku 69 nariadenia o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži (nariadenie (EÚ) 2016/1624).

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Funkčné obdobie výkonného riaditeľa trvá päť rokov. Na konci tohto obdobia Komisia vypracuje posúdenie, v ktorom zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti výkonného riaditeľa, ako aj budúce úlohy a výzvy agentúry.

3.  Funkčné obdobie výkonného riaditeľa trvá päť rokov. Na konci tohto obdobia správna rada po dôkladnej konzultácii s Komisiou vypracuje posúdenie, v ktorom zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti výkonného riaditeľa, ako aj budúce úlohy a výzvy agentúry.

Odôvodnenie

Podľa článku 21 ods. 1 návrhu sa výkonný riaditeľ zodpovedá správnej rade. Posúdenie výsledkov jeho činnosti by teda mala uskutočniť správna rada. V priebehu posúdenia by sa mali viesť konzultácie s Komisiou. Znenie predloženého pozmeňujúceho návrhu by sa podobalo ustanoveniu článku 18 ods. 3 nariadenia 1077/2011.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 22 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 22 a

 

Zástupca výkonného riaditeľa

 

1.   Výkonnému riaditeľovi pomáha zástupca výkonného riaditeľa. Ak je výkonný riaditeľ neprítomný alebo nemôže vykonávať svoju funkciu, zastupuje ho zástupca výkonného riaditeľa.

 

2.   Zástupcu výkonného riaditeľa vymenuje na návrh výkonného riaditeľa správna rada. Zástupca výkonného riaditeľa sa vymenúva na základe zásluh a primeraných administratívnych a riadiacich schopností vrátane príslušných odborných skúseností. Výkonný riaditeľ navrhne na pozíciu zástupcu výkonného riaditeľa aspoň troch uchádzačov. Správna rada rozhodne dvojtretinovou väčšinou všetkých členov s hlasovacím právom. Správna rada má právomoc odvolať zástupcu výkonného riaditeľa rozhodnutím dvojtretinovej väčšiny všetkých členov s hlasovacím právom.

 

3.   Funkčné obdobie zástupcu výkonného riaditeľa trvá päť rokov. Správna rada ho môže raz predĺžiť na obdobie najviac piatich rokov.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát, ktorý je podľa práva Únie viazaný niektorým z legislatívnych nástrojov, ktorým sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie rozsiahleho informačného systému, ako aj Komisia vymenujú jedného člena do poradnej skupiny pre tento rozsiahly informačný systém, a to na štvorročné funkčné obdobie, ktoré možno jedenkrát obnoviť.

Každý členský štát, ktorý je podľa práva Únie viazaný niektorým z legislatívnych nástrojov, ktorým sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie rozsiahleho informačného systému, ako aj Komisia a krajiny, ktoré sú pridružené k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ako aj opatrení súvisiacich s Dublinským dohovorom a so systémom Eurodac, vymenujú jedného člena do poradnej skupiny pre tento rozsiahly informačný systém, a to na štvorročné funkčné obdobie, ktoré možno jedenkrát obnoviť.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Člena do poradnej skupiny pre rozsiahly informačný systém vymenuje aj Dánsko, ak sa podľa článku 4 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska rozhodne, že do svojho právneho poriadku prevezme legislatívny nástroj, ktorým sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie daného rozsiahleho informačného systému.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V článku 23 ods. 1 sa jednoznačne vymedzujú dôvody, na základe ktorých môže členský štát vymenovať člena poradnej skupiny. Tento odsek platí aj pre Dánsko, ak sa Dánsko rozhodne pripojiť sa k uplatňovaniu legislatívneho nástroja venovaného rozsiahlemu informačnému systému. Samostatný odsek určený Dánsku nie je potrebný ani užitočný.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Pri príprave stanoviska vynaložia členovia jednotlivých poradných skupín maximálne úsilie na dosiahnutie konsenzu. Ak takýto konsenzus nie je dosiahnutý, stanovisko je založené na odôvodnenej pozícii väčšiny členov. Zaznamená sa aj odôvodnená pozícia menšiny. Zodpovedajúcim spôsobom sa uplatňuje článok 20 ods. 3 a 4. Členovia zastupujúci krajiny, ktoré sú pridružené k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquisopatrení súvisiacich so systémom Eurodac, môžu vyjadriť svoje stanovisko k otázkam, o ktorých nie sú oprávnení hlasovať.

6.  Pri príprave stanoviska vynaložia členovia jednotlivých poradných skupín maximálne úsilie na dosiahnutie konsenzu. Ak takýto konsenzus nie je dosiahnutý, stanovisko je založené na odôvodnenej pozícii väčšiny členov. Zaznamená sa aj odôvodnená pozícia menšiny. Zodpovedajúcim spôsobom sa uplatňuje článok 20 ods. 3 a 4. Členovia zastupujúci krajiny, ktoré sú pridružené k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ako aj opatrení súvisiacich s Dublinským dohovorom a so systémom Eurodac, môžu vyjadriť svoje stanovisko k otázkam, o ktorých nie sú oprávnení hlasovať.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Každý členský štát a každá krajina pridružená k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis opatrení súvisiacich so systémom Eurodac pomáha poradným skupinám pri vykonávaní ich činnosti.

7.  Každý členský štát a každá krajina pridružená k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ako aj opatrení súvisiacich s Dublinským dohovorom a so systémom Eurodac pomáha poradným skupinám pri vykonávaní ich činnosti.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia a členské štáty môžu do agentúry dočasne vysielať úradníkov alebo národných expertov. Správna rada prijme rozhodnutie, v ktorom stanoví pravidlá vysielania národných expertov do agentúry.

5.  Komisia a členské štáty môžu do agentúry na jej žiadosť dočasne vysielať úradníkov alebo národných expertov. Správna rada prijme rozhodnutie, v ktorom stanoví pravidlá vysielania národných expertov do agentúry.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členovia správnej rady, výkonný riaditeľ a členovia poradných skupín sa zaväzujú konať vo verejnom záujme. Na tento účel každoročne predkladajú verejné záväzné vyhlásenie v písomnej forme.

Členovia správnej rady, výkonný riaditeľ, zástupca výkonného riaditeľa a členovia poradných skupín sa zaväzujú konať vo verejnom záujme. Na tento účel každoročne predkladajú verejné záväzné vyhlásenie v písomnej forme, ktoré sa uverejní na webovom sídle agentúry.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zoznam členov správnej rady je uverejnený na internetovej stránke agentúry.

Zoznam členov správnej rady a členov poradných skupín je uverejnený na webovom sídle agentúry.

Odôvodnenie

Na účely transparentnosti by sa na webovom sídle agentúry mali uverejniť aj členovia poradných skupín.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Hostiteľské členské štáty zabezpečia čo najlepšie podmienky na zaistenie riadneho fungovania agentúry vrátane viacjazyčného a európsky orientovaného vzdelávania a primeraných dopravných spojení.

2.  Hostiteľské členské štáty zabezpečia čo najlepšie podmienky na zaistenie riadneho fungovania agentúry, okrem iného vrátane viacjazyčného a európsky orientovaného vzdelávania a primeraných dopravných spojení.

Pozmeňujúci návrh83

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Prekladateľské služby potrebné pre činnosť agentúry poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

4.  Prekladateľské služby potrebné pre činnosť agentúry poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie alebo iní poskytovatelia prekladateľských služieb v súlade s pravidlami Únie v oblasti verejného obstarávania a v medziach stanovených príslušnými rozpočtovými pravidlami.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je poskytnúť agentúre určitú pružnosť, pokiaľ ide o prekladateľské služby.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Správna rada prijme podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1049/2001. Na základe návrhu výkonného riaditeľa prijme správna rada v súlade s nariadením (ES) č. 1049/2001 pravidlá, ktoré upravujú prístup k dokumentom agentúry.

2.  Správna rada prijme podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č.1049/2001. Na základe návrhu výkonného riaditeľa správna rada v súlade s nariadením (ES) č. 1049/2001 bezodkladne prijme pravidlá, ktoré upravujú prístup k dokumentom agentúry.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komunikácia agentúry prebieha v súlade s legislatívnymi nástrojmi, ktorými sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie rozsiahlych informačných systémov a agentúra môže vykonávať komunikačné činnosti z vlastnej iniciatívy v rámci svojej oblasti pôsobnosti. Okrem uverejňovania stanoveného v článku 15 ods. 1 písm. r), s), ii), jj), [kk)], [ll)], [mm)] a článku 42 ods. 9 agentúra predovšetkým zaisťuje, aby verejnosť a všetky zainteresované strany boli bezodkladne objektívne, presne, spoľahlivo a zrozumiteľným spôsobom informovaní o jej činnosti. Prideľovanie zdrojov na komunikačné činnosti nesmie mať nepriaznivý vplyv na účinné vykonávanie úloh uvedených v článkoch 3 až 12, ktoré vykonáva agentúra. Komunikačné činnosti sa vykonávajú v súlade s príslušnými plánmi v oblasti komunikácie a šírenia informácií prijatými správnou radou.

4.  Komunikácia agentúry prebieha v súlade s legislatívnymi nástrojmi, ktorými sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a/alebo používanie rozsiahlych informačných systémov a agentúra môže vykonávať komunikačné činnosti z vlastnej iniciatívy v rámci svojej oblasti pôsobnosti. Okrem uverejňovania stanoveného v článku 15 ods. 1 písm. r), s), ii), jj), [kk)], [ll)], [mm)] a článku 42 ods. 9 agentúra predovšetkým zaisťuje, aby verejnosť a všetky zainteresované strany boli bezodkladne objektívne, presne, spoľahlivo a zrozumiteľným spôsobom informovaní o jej činnosti. Prideľovanie zdrojov na komunikačné činnosti nesmie mať nepriaznivý vplyv na účinné vykonávanie úloh uvedených v článkoch 3 až 12, ktoré vykonáva agentúra. Komunikačné činnosti sa vykonávajú v súlade s príslušnými plánmi v oblasti komunikácie a šírenia informácií prijatými správnou radou.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o ochrane údajov stanovené v legislatívnych nástrojoch, ktorými sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie rozsiahlych informačných systémov, podlieha spracovávanie osobných údajov agentúrou nariadeniu (ES) č. 45/2001[nariadeniu (EÚ) XX/2018 o ochrane osobných údajov v prípade inštitúcií a orgánov Únie].

1.  Spracovávanie osobných údajov agentúrou podlieha nariadeniu (ES) č. 45/2001[nariadeniu (EÚ) XX/2018 o ochrane osobných údajov v prípade inštitúcií a orgánov Únie].

Odôvodnenie

V súlade s pozíciou EP k novému nariadeniu, ktorým sa riadi ochrana údajov v inštitúciách EÚ (nástupca nariadenia 2001/45), by mal existovať len jeden horizontálny režim ochrany údajov.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak agentúra spracováva osobné údaje na účel uvedený v odseku 1 písm. a), uplatňujú sa osobitné ustanovenia o ochrane údajov a bezpečnosti údajov stanovené v príslušných legislatívnych nástrojoch, ktorými sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie rozsiahlych informačných systémov riadených agentúrou.

2.  Ak agentúra spracováva osobné údaje na účel uvedený v odseku 1 písm. a), uplatňujú sa osobitné ustanovenia o ochrane údajov a bezpečnosti údajov stanovené v príslušných legislatívnych nástrojoch, ktorými sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie rozsiahlych informačných systémov riadených agentúrou. V každom prípade má podľa nariadenia (ES) č. 45/2001 každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť u európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a právo na opravný prostriedok uplatňovaný na Súdnom dvore Európskej únie vrátane práva na náhradu škody hradenú agentúrou v prípade, ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, tieto konkrétne ustanovenia porušuje.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Bezpečnostné predpisy prijme správna rada po ich schválení Komisiou. Agentúra môže prijať akékoľvek opatrenia potrebné na uľahčenie výmeny informácií týkajúcich sa jej úloh s Komisiou a členskými štátmi a prípadne aj s príslušnými agentúrami Únie. Agentúra zriadi a prevádzkuje informačný systém, ktorý umožňuje výmenu utajovaných skutočností s uvedenými aktérmi v súlade s rozhodnutím Rady 2013/488/EÚ a rozhodnutím Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444. Správna rada v súlade s článkom 2 a článkom 15 ods. 1 písm. y) tohto nariadenia určí vnútornú štruktúru agentúry, ktorá je potrebná na zabezpečenie dodržiavania príslušných bezpečnostných zásad.

2.  Bezpečnostné predpisy prijme správna rada po dôkladnej konzultácii s Komisiou. Agentúra môže prijať akékoľvek opatrenia potrebné na uľahčenie výmeny informácií týkajúcich sa jej úloh s Komisiou a členskými štátmi a prípadne aj s príslušnými agentúrami Únie. Agentúra zriadi a prevádzkuje informačný systém, ktorý umožňuje výmenu utajovaných skutočností s uvedenými aktérmi v súlade s rozhodnutím Rady 2013/488/EÚ a rozhodnutím Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444. Správna rada v súlade s článkom 2 a článkom 15 ods. 1 písm. y) tohto nariadenia určí vnútornú štruktúru agentúry, ktorá je potrebná na zabezpečenie dodržiavania príslušných bezpečnostných zásad.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Najneskôr do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a následne každých päť rokov zhodnotí Komisia na základe svojich usmernení činnosť agentúry, a to z hľadiska jej cieľov, mandátu, úlohumiestnenia. V rámci hodnotenia sa posúdi aj príspevok agentúry k vytvoreniu koordinovaného, nákladovo efektívneho a koherentného informačného prostredia na úrovni Únie, ktoré slúži na riadenie rozsiahlych informačných systémov podporujúcich vykonávanie politík v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. V hodnotení sa posúdi najmä prípadná potreba upraviť mandát agentúry, ako aj finančné dôsledky každej takejto úpravy.

1.  Do ... [štyroch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] a následne každých päť rokov zhodnotí Komisia na základe konzultácie so správnou radou výsledky činnosti agentúry. Toto hodnotenie zahŕňa preskúmanie vykonávania ustanovení tohto nariadenia a toho, akým spôsobom a v akom rozsahu agentúra účinne prispieva k prevádzkovému riadeniu rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a plní svoje úlohy stanovené v tomto nariadení. V rámci hodnotenia sa posúdi aj príspevok agentúry k vytvoreniu koordinovaného, nákladovo efektívneho a koherentného informačného prostredia na úrovni Únie, ktoré slúži na riadenie rozsiahlych informačných systémov podporujúcich vykonávanie politík v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. V hodnotení sa posúdi najmä prípadná potreba upraviť mandát agentúry, ako aj finančné dôsledky každej takejto úpravy. Správna rada môže vydať odporúčania určené Komisii týkajúce sa zmien tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vo veciach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, spolupracuje agentúra s Komisiou, inými inštitúciami Únie a inými orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, najmä s tými, ktoré sú zriadené v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, a to predovšetkým s Európskou agentúrou pre ľudské práva.

1.  Vo veciach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, spolupracuje agentúra s Komisiou, inými inštitúciami Únie a inými orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, najmä s tými, ktoré sú zriadené v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, a to predovšetkým s Európskou agentúrou pre ľudské práva, s cieľom dosiahnuť koordináciu a finančné úspory, predchádzať duplicite a podporovať synergiu a komplementaritu, pokiaľ ide o ich činnosti.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V prípade potreby vedie agentúra konzultácie s Európskou agentúrou pre bezpečnosť sietí a informácií, a to vo veci bezpečnosti sietí, a následne zohľadní jej odporúčania.

3.  Agentúra vedie konzultácie s Agentúrou Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, a to vo veci sieťovej a informačnej bezpečnosti, a následne zohľadní jej odporúčania.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Spolupráca s orgánmi, úradmi a agentúrami Únie prebieha v rámci dohôd o pracovných podmienkach. Takéto dohody vopred schváli Komisia. Môže sa v nich stanoviť, že agentúry v rámci svojich príslušných mandátov a bez toho, aby boli dotknuté ich kľúčové úlohy, budú v prípade potreby služby zdieľať, a to na základe blízkosti ich sídel alebo oblasti politiky.

4.  Spolupráca s orgánmi, úradmi a agentúrami Únie prebieha v rámci dohôd o pracovných podmienkach. Takéto dohody sa uzatvárajú po dôkladných konzultáciách s Komisiou. Môže sa v nich stanoviť, že agentúry v rámci svojich príslušných mandátov a bez toho, aby boli dotknuté ich kľúčové úlohy, budú v prípade potreby služby zdieľať, a to na základe blízkosti ich sídel alebo oblasti politiky. V dohodách o pracovných podmienkach sa stanovujú mechanizmy pokrytia nákladov.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 38 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Účasť krajín pridružených k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a opatrení súvisiacich so systémom Eurodac

Účasť krajín pridružených k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ako aj opatrení súvisiacich s Dublinským dohovorom a so systémom Eurodac

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra je otvorená účasti tretích krajín, ktoré na tento účel uzatvorili s Úniou dohody o pridružení.

1.  Agentúra je otvorená účasti tretích krajín, ktoré uzatvorili s Úniou akúkoľvek dohodu o pridružení, pokiaľ ide o vykonávanie, uplatňovanie a vývoj schengenského acquis, ako aj opatrení súvisiacich s Dublinským dohovorom a so systémom Eurodac.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na základe príslušných ustanovení dohôd o pridružení uvedených v odseku 1 sa prijmú dojednania, v ktorých sa spresní najmä povaha, rozsah, spôsob a podrobné podmienky účasti krajín pridružených k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a opatrení súvisiacich so systémom Eurodac na činnosti agentúry vrátane ustanovení o finančných príspevkoch, zamestnancoch a hlasovacích právach.

2. Na základe príslušných ustanovení dohôd o pridružení uvedených v odseku 1 sa prijmú dojednania, v ktorých sa spresní najmä povaha, rozsah, spôsob a podrobné podmienky účasti tretích krajín v zmysle odseku 1 na činnosti agentúry vrátane ustanovení o finančných príspevkoch, zamestnancoch a hlasovacích právach.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 38 a (nový) – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 38a

 

Dohody o pracovných podmienkach s medzinárodnými organizáciami a inými relevantnými subjektmi

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 38 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Agentúra, pokiaľ je to potrebné na plnenie jej úloh, a po konzultácii s Komisiou môže uzavretím dohôd o pracovných podmienkach nadväzovať a udržiavať vzťahy s medzinárodnými organizáciami a im podriadenými orgánmi podliehajúcimi medzinárodnému právu verejnému alebo s inými príslušnými subjektmi alebo orgánmi zriadenými dohodou alebo na základe dohody medzi dvoma alebo viacerými krajinami.

Odôvodnenie

Môže byť potrebné zabezpečiť dostatočný právny základ nato, aby agentúra nadväzovala a udržiavala vzťahy s medzinárodnými organizáciami a/alebo inými príslušnými subjektmi (ako sú Interpol a IATA) s cieľom vykonávať príslušné ustanovenia alebo návrhy týkajúce sa systému vstup/výstup a systému ETIAS. Tento návrh poskytuje všeobecný právny základ na vytvorenie takýchto vzťahov.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ročný pracovný program na nasledujúci rok zahŕňa podrobné ciele a očakávané výsledky vrátane ukazovateľov výkonnosti. Bude obsahovať aj opis opatrení, ktoré treba financovať, a odhad finančných a ľudských zdrojov vyčlenených na každé opatrenie v súlade so zásadami zostavovania a riadenia rozpočtu na základe činností. Ročný pracovný program je koherentný s viacročným pracovným programom uvedeným v odseku 6. Jasne sa v ňom musia stanovovať úlohy, ktoré boli doplnené, zmenené alebo vypustené v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom. Ak sa agentúre zverí nová úloha, správna rada prijatý ročný pracovný program zmení. Každá podstatná zmena ročného pracovného programu sa prijme prostredníctvom rovnakého postupu ako pôvodný ročný pracovný program. Právomoc vykonávať nepodstatné zmeny ročného pracovného programu môže správna rada delegovať na výkonného riaditeľa.

5.  Ročný pracovný program na nasledujúci rok zahŕňa – v súlade so zásadou zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti – podrobné ciele a očakávané výsledky vrátane ukazovateľov výkonnosti. Bude obsahovať aj opis opatrení, ktoré treba financovať, a odhad finančných a ľudských zdrojov vyčlenených na každé opatrenie v súlade so zásadami zostavovania a riadenia rozpočtu na základe činností. Ročný pracovný program je koherentný s viacročným pracovným programom uvedeným v odseku 6. Jasne sa v ňom musia stanovovať úlohy, ktoré boli doplnené, zmenené alebo vypustené v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom. Ak sa agentúre zverí nová úloha, správna rada prijatý ročný pracovný program zmení. V tejto súvislosti sa pred pridelením dodatočných finančných zdrojov vždy zváži prehodnotenie priorít činností. Každá podstatná zmena ročného pracovného programu sa prijme prostredníctvom rovnakého postupu ako pôvodný ročný pracovný program. Právomoc vykonávať nepodstatné zmeny ročného pracovného programu môže správna rada delegovať na výkonného riaditeľa.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade so spoločným prístupom a jeho cieľom je zdôrazniť, že agentúra musí optimálne využívať obmedzené zdroje, ktoré sú k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Výkonný riaditeľ na základe činností vykonávaných agentúrou každoročne vypracuje návrh výkazu odhadov príjmov a výdavkov agentúry na nasledujúci rozpočtový rok spolu s plánom pracovných miest a predloží ho správnej rade.

1.  Výkonný riaditeľ v súlade so zásadou zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti a s ohľadom na činnosti vykonávané agentúrou, ako aj jej ciele a očakávané výsledky každoročne vypracuje návrh výkazu odhadov príjmov a výdavkov agentúry na nasledujúci rozpočtový rok spolu s plánom pracovných miest a predloží ho správnej rade.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na základe návrhu výkazu odhadov vypracovaného výkonným riaditeľom prijme správna rada návrh odhadov príjmov a výdavkov agentúry na nasledujúci rozpočtový rok spolu s návrhom plánu pracovných miest. Správna rada ich každoročne do 31. januára predloží ako súčasť jednotného programového dokumentu Komisii a krajinám pridruženým k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a opatrení súvisiacich so systémom Eurodac.

2.  Na základe návrhu výkazu odhadov vypracovaného výkonným riaditeľom prijme správna rada návrh odhadov príjmov a výdavkov agentúry na nasledujúci rozpočtový rok spolu s návrhom plánu pracovných miest. Agentúra ich každoročne do 31. januára predloží ako súčasť jednotného programového dokumentu Komisii a krajinám pridruženým k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ako aj opatrení súvisiacich s Dublinským dohovorom a opatrení súvisiacich so systémom Eurodac.

Odôvodnenie

Navrhuje sa, aby sa znenie návrhu zosúladilo so znením rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách orgánov EÚ (pozri článok 33 ods. 5 nariadenia 1271/2013).

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 3 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  úhrady nákladov vyplácanej inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie za služby, ktoré sa im poskytujú v súlade s dohodami o pracovných podmienkach, ako sa uvádza v článku 37;

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Agentúra zašle do 31. marca roku N+1 správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rok N Európskemu parlamentu, Rade, Dvoru audítorov a Komisii.

4.  Výkonný riaditeľ zašle do 31. marca roku N+1 správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rok N Európskemu parlamentu, Rade, Dvoru audítorov a Komisii.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zosúlaďuje znenie návrhu so znením rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách (pozri článok 39 ods. 1 nariadenia 1271/2013, v ktorom sa uvádza, že „riaditeľ vykonáva funkciu povoľujúceho úradníka“.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra prijme interné pravidlá, na základe ktorých sa od členov jej orgánov a od jej zamestnancov bude vyžadovať, aby sa počas svojho zamestnania alebo funkčného obdobia vyhli akejkoľvek situácii, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov, a aby takéto situácie nahlásili.

Agentúra prijme interné pravidlá, na základe ktorých sa od členov jej orgánov a od jej zamestnancov bude vyžadovať, aby sa počas svojho zamestnania alebo funkčného obdobia a po jeho skončení vyhli akejkoľvek situácii, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov, a aby takéto situácie nahlásili. O závažnom porušovaní týchto interných pravidiel musí byť informovaný Európsky parlament a Komisia, pričom sa zohľadňujú pravidlá dôvernosti, ktoré sa uplatňujú na prípady údajného porušovania.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Úrad OLAF môže v súlade s ustanoveniami a postupmi stanovenými v nariadení (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/9694 vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či v súvislosti s grantom alebo zmluvou financovanými agentúrou nedošlo k podvodu, korupcii alebo akejkoľvek inej protiprávnej činnosti poškodzujúcim finančné záujmy Únie.

3.  [Európska prokuratúra,] Úrad OLAF [alebo oba] môže v súlade s ustanoveniami a postupmi stanovenými v nariadení (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/9694 vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či v súvislosti s grantom alebo zmluvou financovanými agentúrou nedošlo k podvodu, korupcii alebo akejkoľvek inej protiprávnej činnosti poškodzujúcej finančné záujmy Únie.

__________________

__________________

94 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

94 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výkonný riaditeľ agentúry eu-LISA vymenovaný na základe článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 vykonáva až do konca svojho funkčného obdobia povinnosti výkonného riaditeľa stanovené v článku 21 tohto nariadenia.

Výkonný riaditeľ agentúry eu-LISA vymenovaný na základe článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 vykonáva až do konca svojho funkčného obdobia povinnosti výkonného riaditeľa agentúry stanovené v článku 21 tohto nariadenia. Ostatné podmienky jeho zmluvy zostávajú nezmenené. Ak sa rozhodnutie o predĺžení mandátu výkonného riaditeľa v súlade s článkom 18 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 prijalo pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, toto funkčné obdobie sa automaticky predlžuje do 31. októbra 2022.

Odôvodnenie

Toto prechodné opatrenie by malo umožniť predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa jedenkrát najviac o 5 rokov, ak sa jeho mandát už rozšíril podľa v súčasnosti platného právneho rámca [1], ktorý stanovuje len možnosť predĺženia najviac o 3 roky. Predĺženie funkčného obdobia súčasného výkonného riaditeľa, ktoré sa (po predĺžení o 3 roky) skončí 31. októbra 2020, je z hľadiska agentúry kľúčové. Takéto prechodné opatrenie už bolo stanovené v nariadení (EÚ) 2016/794 o Europole.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 48 a (nový) – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Zachovanie platnosti vnútorných pravidiel prijatých správnou radou

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 48 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

 

 

Vnútorné pravidlá a opatrenia prijaté správnou radou na základe nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 zostávajú v platnosti aj po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ich zmeny vyžadované týmto nariadením.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA/agentúra), bolo prijaté v roku 2011. Zriadením agentúry sa prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti zverilo európskej agentúre, a tým sa ukončila situácia, keď toto prevádzkové riadenie vykonávali členské štáty alebo Komisia. Agentúra eu-LISA je v súčasnosti zodpovedná za prevádzkové riadenie na centrálnej úrovni druhej generácie Schengenského informačného systému (SIS II), vízového informačného systému (VIS) a systému Eurodac. Agentúra eu-LISA môže byť poverená aj vývojom a prevádzkovým riadením iných rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ak sa to stanoví v príslušných legislatívnych nástrojoch.

Komisia v súlade s článkom 31 zakladajúceho nariadenia vykonala hodnotenie, a to na základe externého hodnotenia, v úzkej spolupráci so správnou radou agentúry eu-LISA s cieľom preskúmať, akým spôsobom a v akom rozsahu agentúra účinne prispieva k prevádzkovému riadeniu rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a plní svoje úlohy, ktoré sú stanovené v zakladajúcom nariadení. Preskúmala aj potrebu revízie alebo rozšírenia úloh, ktorými bola poverená agentúra eu-LISA v zakladajúcom nariadení. Tento návrh súvisí s hodnotením agentúry, ale zohľadňuje sa v ňom aj ďalší legislatívny a politický vývoj, pričom odráža aj odporúčania a stanovisko správnej rady.

S cieľom riešiť súčasné limity informačných systémov EÚ, odstrániť nedostatky v oblasti informácií a umožniť výmenu informácií medzi informačnými systémami Komisia 29. júna 2017 navrhla posilnenie mandátu agentúry eu-LISA, čo jej umožňuje vypracúvať a zavádzať technické riešenia na zabezpečenie interoperability informačných systémov EÚ, ako aj pri riadení nových systémov, aby sa zaručilo, že jej mandát spĺňa súčasné výzvy v oblasti migrácie a bezpečnosti na európskej úrovni.

Cieľom návrhu Komisie je revidovať nariadenie, ktorým sa zriaďuje agentúra eu-LISA, s cieľom prispôsobiť ho odporúčaniam na legislatívne zmeny, ktoré vyplynuli z hodnotenia, ako aj zlepšiť fungovanie agentúry eu-LISA, rozšíriť a posilniť jej úlohu v záujme zabezpečenia toho, aby jej mandát zodpovedal súčasným výzvam na úrovni EÚ v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Jeho cieľom je aj zaviesť do nariadenia zmeny, ktoré vyplývajú z politického a právneho vývoja, ako aj vývoja situácie, najmä so zámerom zohľadniť skutočnosť, že agentúre eu-LISA sa na základe dohody spoluzákonodarcov zveria nové systémy a že agentúra eu-LISA by mala byť poverená úlohou prispievať k rozvoju interoperability medzi rozsiahlymi informačnými systémami v nadväznosti na oznámenie Komisie o silnejších a inteligentnejších informačných systémoch pre hranice a bezpečnosť zo 6. apríla 2016(1), na záverečnú správu expertnej skupiny na vysokej úrovni pre informačné systémy a interoperabilitu z 11. mája 2017(2) a na siedmu správu Komisie o pokroku smerom k dosiahnutiu účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie zo 16. mája 2017(3). Zaoberá sa aj odporúčaniami na zmeny, ktoré navrhla správna rada agentúry, a prípadnou potrebou hostiteľských služieb a riadenia spoločných technických riešení zo strany agentúry, pokiaľ ide o zavedenie decentralizovaných systémov na vnútroštátnej úrovni v zainteresovaných členských štátoch. Prostredníctvom návrhu sa nakoniec zakladajúci akt agentúry zosúlaďuje so zásadami spoločného vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach z 19. júla 2012 (ďalej len „spoločný prístup“).

Európa dnes čelí dvojitej výzve: byť naďalej otvorenou a súčasne zostať bezpečnou. V záujme vypracovania primeranej reakcie na túto výzvu musí EÚ využívať kapacity moderných informačných technológií súbežne s ich využívaním na zlepšenie a posilnenie výmeny informácií a spolupráce medzi členskými štátmi.

Nové úlohy agentúry

Primeraná reakcia na tento problém si vyžaduje aj to, aby sa agentúra eu-LISA ujala nových úloh. Odteraz bude agentúra zodpovedná aj za vývoj a riadenie budúcich rozsiahlych informačných systémov EÚ.

Agentúra eu-LISA bude mať kľúčovú úlohu pri vývoji a ovládaní nových systémov, čo je v súčasnosti predmetom diskusií spoluzákonodarcov: systém vstup/výstup (EES) na modernizáciu riadenia vonkajších hraníc a európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) na získavanie vopred poskytovaných informácií o cestujúcich oslobodených od vízovej povinnosti v EÚ. Návrh Komisie predpokladá aj ďalšiu aktualizáciu Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS), aby sa zlepšila výmena informácií medzi členskými štátmi o usvedčených osobách, ktoré nie sú občanmi EÚ. Centralizovaný systém ECRIS by tiež bol súčasťou informačných systémov vyvíjaných a spravovaných agentúrou eu-LISA. 

Schopnosť agentúry nielen riadiť rozsiahle informačné systémy, ale aj poskytovať poradenstvo a pomoc členským štátom v technických otázkach týkajúcich sa existujúcich alebo nových informačných systémov je základom návrhu Komisie na rozšírenie mandátu agentúry eu-LISA. Táto agentúra bude mať dôležitú úlohu pri vypracovaní štatistík o systémoch, ktoré prevádzkuje, ako aj čo sa týka rozšíreného rozsahu pôsobnosti mandátu, pokiaľ ide o pilotné projekty a výskum. To pomôže zlepšiť kvalitu údajov systémov stanovením automatizovaných mechanizmov na kontrolu kvality údajov. Tieto mechanizmy zabezpečia, aby sa nesprávne alebo neúplné údaje automaticky zistili. Členské štáty, ktoré údaje vložili, budú upozornené na chybu, aby mohli údaje odstrániť alebo aktualizovať.

Interoperabilita

Tento návrh je súčasťou nového prístupu Komisie k dosiahnutiu interoperability informačných systémov EÚ v oblasti bezpečnosti, riadenia hraníc a riadenia migrácie do roku 2020.

Táto reforma poskytne agentúre mandát na vypracovanie technických riešení potrebných na dosiahnutie interoperability. Prebiehajúca digitálna transformácia v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí EÚ poukázala na potrebu ďalšieho zvýšenia pridanej hodnoty agentúry eu-LISA v prospech členských štátov a EÚ ako celku. Návrh revidovaného mandátu berie do úvahy potreby vyplývajúce z tejto transformácie, ako aj  schopnosť agentúry tieto potreby uspokojiť.

Agentúra bude zodpovedná za vypracovanie hlavných technických prvkov prístupu Komisie smerom k interoperabilite – po prijatí príslušných legislatívnych nástrojov – pozostávajúceho z európskeho vyhľadávacieho portálu, spoločnej služby porovnávania biometrických údajov a spoločnej databázy údajov o totožnosti s cieľom zabezpečiť účinné spolupôsobenie všetkých informačných systémov EÚ a to, aby boli ľahko dostupné pre policajtov a colníkov v praxi.

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa víta návrh Komisie, ktorého cieľom je posilnenie úlohy a povinností Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (ďalej len „agentúra“). Agentúra plní dôležité úlohy v oblasti riadenia hraníc a bezpečnosti tým, že zaisťuje prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov. Spravodajkyňa víta, že v návrhu sa vo všeobecnosti rozširuje rozsah úloh zverených agentúre.

Domnieva sa však, že existujú určité aspekty návrhu Komisie, ktoré by sa mohli ďalej zlepšiť na zabezpečenie lepšej výkonnosti agentúry.

Súčasná prax ukazuje, že členské štáty sa obracajú priamo na agentúru vždy, keď potrebujú technickú podporu, pokiaľ ide o pripojenie vnútroštátnych systémov k centrálnemu systému. Zdá sa preto logické, že návrh odráža súčasnú prax a rovnakú „cestu“ ponúka pri podávaní žiadostí agentúre v budúcnosti. V tejto súvislosti by Komisia mala mať poradnú funkciu (článok 12).

Spravodajkyňa zavádza možnosť zriaďovať ďalšie technické pracoviská, a to z viacerých dôvodov: je otázne, či aktívny/aktívny režim (keď všetky technické pracoviská môžu byť v prevádzke a žiadne z nich nefunguje len ako záložné pracovisko) je z technického hľadiska realizovateľný na dvoch miestach, ktoré sú od seba geograficky veľmi vzdialené (podľa legislatívneho návrhu Štrasburg a Sankt Johann im Pongau). Okrem toho, s cieľom naďalej zabezpečiť účinnú, bezpečnú a nepretržitú prevádzku rozsiahlych informačných systémov by agentúra mala byť schopná rýchlo reagovať na situácie a ľahko prispôsobiť/vykonávať budúce legislatívne návrhy, keď bude potrebné ďalej rozšíriť alebo zlepšiť kapacitu existujúcich technických pracovísk (článok 13).

Spravodajkyňa sa domnieva, že návrh by mal zahŕňať ďalšie pravidlá o transparentnosti. V tejto súvislosti spravodajkyňa navrhuje, aby sa pravidlá v oblasti predchádzania konfliktu záujmov v súvislosti s členmi správnej rady a pravidlá riešenia konfliktu záujmov, ktoré prijala správna rada (článok 15), a záväzné vyhlásenia v písomnej forme, ktoré každoročne predkladajú členovia správnej rady, výkonný riaditeľ a členovia poradných skupín (článok 25), uverejňovali na webovom sídle agentúry. Spravodajkyňa okrem toho vyzýva agentúru, aby prijala vnútorné pravidlá na ochranu oznamovateľov (článok 15).

V článku 37 návrhu sa ustanovuje právny základ na spoluprácu s inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie. Táto spolupráca môže byť strategická aj operačná, napríklad poskytovaním informačných služieb iným agentúram. Keďže v takomto prípade služba poskytovaná agentúrou eu-LISA môže mať vplyv na jej rozpočet, môže za ňu agentúra požadovať finančnú náhradu. Súčasný návrh však neposkytuje agentúre možnosť požiadať o finančnú náhradu za služby ponúkané iným orgánom a agentúram Únie. Spravodajkyňa sa domnieva, že agentúre by sa mala poskytovať náhrada podľa dvojstranného memoranda o porozumení medzi agentúrou a Komisiou.

Treba stanoviť dostatočný právny základ pre agentúru v rozsahu, v akom je to potrebné na plnenie jej úloh, a po konzultácii s Komisiou nadviazať a udržiavať vzťahy s medzinárodnými organizáciami a inými relevantnými subjektmi alebo orgánmi. Vytvorenie operačnej spolupráce s medzinárodnými organizáciami je mimoriadne dôležité z hľadiska riadneho vykonávania návrhov týkajúcich sa systému vstup/výstup a systému ETIAS. Na tento účel by sa mal do návrhu zahrnúť dostatočný právny základ (nový článok 38a).

A napokon, navrhuje sa zosúladiť ustanovenie návrhu o prípadnom predĺžení mandátu výkonného riaditeľa s príslušným ustanovením (článok 73) nariadenia (EÚ) 2016/794 o Europole začlenením prechodného opatrenia týkajúceho sa výkonného riaditeľa. Toto prechodné opatrenie by malo umožniť predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa jedenkrát najviac o 5 rokov, ak sa jeho mandát už rozšíril podľa v súčasnosti platného právneho rámca, ktorý stanovuje len možnosť predĺženia najviac o 3 roky. Predĺženie funkčného obdobia súčasného výkonného riaditeľa sa (po predĺžení o 3 roky) skončí 31. októbra 2020. Obdobie okolo roku 2020 je z hľadiska agentúry kľúčové, keďže sa predpokladá, že pre agentúru to bude veľmi aktívne a rušné obdobie vzhľadom na súčasné termíny nadobudnutia účinnosti nových systémov (systém vstup/výstup, systém ETIAS a prípadne i systém (ECRIS-TCN). Okrem toho bude agentúra v rokoch 2020 – 2021 predsedať sieti agentúr EÚ. Vzhľadom na všetky tieto činnosti je potrebné, aby sa agentúra mohla opierať o kontinuálne a skúsené vedenie.

(1)

  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade Silnejšie a inteligentnejšie systémy pre hranice a bezpečnosť. COM(2016) 205 final, 6.4.2016.

(2)

  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1

(3)

  COM(2017) 261 final.


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (9.11.2017)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej agentúre na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jens Geier

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Agentúra by mala členským štátom zároveň poskytovať ad-hoc podporu, ak si to vyžaduje mimoriadna bezpečnostná alebo migračná situácia. Členské štáty by mali mať možnosť využívať technickú a operačnú podporu, a to najmä vtedy, ak je niektorý členský štát vystavený na konkrétnych úsekoch svojich vonkajších hraníc osobitným a neúmerným migračným výzvam, ktoré sú charakterizované veľkým prílevom migračných tokov. Túto podporu by mali v problémových oblastiach (hotspotoch) zabezpečiť podporné tímy pre riadenie migrácie zložené z odborníkov z príslušných agentúr Únie. Ak by sa za týchto okolností vyžadovala podpora agentúry eu-LISA v súvislosti s problémami týkajúcimi sa rozsiahlych informačných systémov, ktoré riadi, žiadosť o túto podporu by mala agentúre zaslať Komisia.

(19)  Agentúra by mala členským štátom zároveň poskytovať ad-hoc podporu, ak si to vyžaduje mimoriadna bezpečnostná alebo migračná situácia. Členské štáty by mali mať možnosť využívať technickú a operačnú podporu, a to najmä vtedy, ak je niektorý členský štát vystavený na konkrétnych úsekoch svojich vonkajších hraníc osobitným a neúmerným migračným výzvam, ktoré sú charakterizované veľkým prílevom migračných tokov. Túto podporu by mali v problémových oblastiach (hotspotoch) zabezpečiť podporné tímy pre riadenie migrácie zložené z odborníkov z príslušných agentúr Únie. Ak by sa za týchto okolností vyžadovala podpora agentúry eu-LISA v súvislosti s problémami týkajúcimi sa rozsiahlych informačných systémov, ktoré riadi, žiadosť o túto podporu by mala agentúre zaslať Komisia. V takomto prípade by mala všetky vzniknuté náklady niesť agentúra. Rozpočet agentúry by mal obsahovať konkrétny rozpočtový riadok, ktorý je určený výlučne na tento účel a je doplnením finančných zdrojov vyčlenených na každodennú prácu.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s pozmeňujúcim návrhom k článku 12 ods. 1. Hoci náklady by mala niesť agentúra, malo by sa zároveň zabezpečiť, aby žiadosti o podporu ad hoc neohrozili jej zvyčajnú prácu.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Agentúre by sa na účely plnenia jej poslania a v rozsahu potrebnom na vykonávanie jej úloh malo umožniť spolupracovať s inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, najmä s tými, ktoré sú zriadené v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, vo veciach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a legislatívne nástroje, ktorými sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie rozsiahlych informačných systémov riadených agentúrou, a to v rámci dohôd o pracovných podmienkach uzatvorených v súlade s právnymi predpismi a politikou Únie a v rámci ich príslušných právomocí. Uvedené dohody o pracovných podmienkach by mali byť vopred odsúhlasené Komisiou. V prípade potreby by agentúra mala viesť konzultácie aj s Európskou agentúrou pre bezpečnosť sietí a informácií, a to vo veci bezpečnosti siete, a mala by prijať opatrenia v nadväznosti na jej odporúčania.

(34)  Agentúre by sa na účely plnenia jej poslania, dosiahnutia koordinácie a finančných úspor, predchádzania duplicite a podpory synergie a komplementarity a v rozsahu potrebnom na vykonávanie jej úloh malo umožniť spolupracovať s inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, najmä s tými, ktoré sú zriadené v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, vo veciach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a legislatívne nástroje, ktorými sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie rozsiahlych informačných systémov riadených agentúrou, a to v rámci dohôd o pracovných podmienkach uzatvorených v súlade s právnymi predpismi a politikou Únie a v rámci ich príslušných právomocí. Uvedené dohody o pracovných podmienkach by mali byť vopred odsúhlasené Komisiou. V prípade potreby by agentúra mala viesť konzultácie aj s Európskou agentúrou pre bezpečnosť sietí a informácií, a to vo veci bezpečnosti siete, a mala by prijať opatrenia v nadväznosti na jej odporúčania.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga)  poskytovanie vhodných štatistík Komisii a príslušným decentralizovaným agentúram Únie.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Agentúra môže po rozhodnutí správnej rady plánovať a vykonávať testovacie činnosti v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a legislatívne nástroje, ktorými sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie jednotlivých rozsiahlych informačných systémov riadených agentúrou.

4.  Agentúra môže po rozhodnutí správnej rady plánovať a vykonávať testovacie činnosti v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a legislatívne nástroje, ktorými sa upravuje vývoj, zriadenie, prevádzka a používanie jednotlivých rozsiahlych informačných systémov riadených agentúrou. Agentúra zabezpečuje primeranú úroveň kvality, pokiaľ ide o testovacie činnosti, a pokrýva všetky príslušné náklady.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra môže byť požiadaná, aby členským štátom poskytovala poradenstvo v oblasti prepojenia vnútroštátnych systémov na centrálne systémy, ako aj ad-hoc podporu. Žiadosti o ad-hoc podporu sa predložia Komisii, ktorá ich následne postúpi agentúre. Agentúra môže byť zároveň požiadaná, aby Komisii poskytovala poradenstvo alebo podporu v technických otázkach týkajúcich sa existujúcich alebo nových systémov, a to aj prostredníctvom štúdií a testovania.

1.  Agentúra môže byť požiadaná, aby členským štátom poskytovala poradenstvo v oblasti prepojenia vnútroštátnych systémov na centrálne systémy, ako aj ad-hoc podporu. Žiadosti o ad-hoc podporu sa predložia Komisii, ktorá ich následne postúpi agentúre. Agentúra môže byť zároveň požiadaná, aby Komisii poskytovala poradenstvo alebo podporu v technických otázkach týkajúcich sa existujúcich alebo nových systémov, a to aj prostredníctvom štúdií a testovania. Všetky vzniknuté náklady nesie agentúra. Rozpočet agentúry by mal obsahovať konkrétny rozpočtový riadok, ktorý je určený výlučne na tento účel a je doplnením finančných zdrojov vyčlenených na každodennú prácu.

Odôvodnenie

V minulosti bola ad hoc podpora potrebná v núdzovej situácii, keď sa jeden členský štát musel vyrovnať s výrazným nárastom migrácie. V takom prípade má poskytnutie pomoci jasnú európsku pridanú hodnotu a malo by byť pokryté z rozpočtu Únie. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je presne stanoviť finančné dojednania.

Pozmeňujúci návrh  6

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  S výhradou súhlasu Komisie a po rozhodnutí správnej rady môže byť agentúra zároveň poverená úlohami v oblasti vývoja, riadenia a/alebo hostingu spoločného informačného systému skupinou najmenej šiestich členských štátov, ktoré sa na dobrovoľnom základe rozhodli pre centralizované riešenie, a poskytovaním pomoci pri realizácii technických aspektov ich záväzkov, ktoré vyplývajú z právnych predpisov Únie upravujúcich decentralizované systémy v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. V tomto prípade poveria príslušné členské štáty agentúru vykonávaním týchto úloh prostredníctvom dohody o delegovaní, v ktorej stanovia podmienky delegovania právomocí, ako aj výpočet všetkých príslušných nákladov a spôsob ich fakturácie.

2.  S výhradou súhlasu Komisie a po rozhodnutí správnej rady môže byť agentúra zároveň poverená úlohami v oblasti vývoja, riadenia a/alebo hostingu spoločného informačného systému skupinou najmenej šiestich členských štátov, ktoré sa na dobrovoľnom základe rozhodli pre centralizované riešenie, a poskytovaním pomoci pri realizácii technických aspektov ich záväzkov, ktoré vyplývajú z právnych predpisov Únie upravujúcich decentralizované systémy v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. V tomto prípade poveria príslušné členské štáty agentúru vykonávaním týchto úloh prostredníctvom dohody o delegovaní, v ktorej stanovia podmienky delegovania právomocí, ako aj výpočet všetkých príslušných nákladov a spôsob ich fakturácie. Všetky vzniknuté náklady nesú príslušné členské štáty.

Odôvodnenie

Na rozdiel od článku 12 ods. 1 by sa z rozpočtu Únie nemali poskytovať tieto služby, ak sa týkajú len obmedzeného počtu členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Štatistická podpora

 

Agentúra poskytuje vhodné a podrobné štatistické informácie:

 

a)  Komisii na účely hodnotenia a monitorovania, ako sa stanovuje v nariadení Rady (EÚ) 1053/20131a; a

 

b)  Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž na účely monitorovania vykonávania posúdení zraniteľnosti v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/16241b.

 

Agentúra môže poskytovať vhodné a podrobné štatistické informácie ďalším inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram Únie na odôvodnené účely.

 

_________________

 

1a   Nariadenie Rady (EÚ) č. 1053/2013 zo 7. októbra 2013, ktorým sa vytvára hodnotiaci a monitorovací mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis a ktorým sa zrušuje rozhodnutie výkonného výboru zo 16. septembra 1998, ktorým bol zriadený Stály výbor pre hodnotenie a vykonávanie Schengenu (Ú. v. EÚ L 295, 6.11.2013, s. 27).

 

1b   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh  8

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Správna rada je zložená z jedného zástupcu každého členského štátu dvoch zástupcov Komisie, pričom všetci majú hlasovacie právo v súlade s článkom 20.

1.  Správna rada je zložená z jedného zástupcu každého členského štátu, dvoch zástupcov Komisie a jedného člena vymenovaného Európskym parlamentom, pričom každý z nich má hlasovacie právo v súlade s článkom 20.

Odôvodnenie

Agentúra eu-LISA sa zaoberá viacerými citlivými otázkami, napríklad vnútornou bezpečnosťou a riadením hraníc Únie, ako aj ochranou údajov a súkromia občanov Únie. Európsky parlament by preto mal byť zapojený do procesu rozhodovania v správnej rade a mal by byť o ňom podrobne informovaný. Táto požiadavka je v súlade so spoločným prístupom.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Výkonného riaditeľa vymenúva správna rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou na základe otvoreného a transparentného výberového konania. V rámci výberového konania sa uverejní výzva na vyjadrenie záujmu v Úradnom vestníku Európskej únie, ako aj iným spôsobom. Správna rada vymenúva výkonného riaditeľa na základe osobných zásluh, skúseností v oblasti rozsiahlych informačných systémov, schopností v oblasti správy, finančných záležitostí a riadenia, ako aj na základe znalostí z oblasti ochrany údajov. Rozhodnutie o vymenovaní výkonného riaditeľa prijíma správna rada dvojtretinovou väčšinou všetkých svojich členov s hlasovacím právom.

1.  Výkonného riaditeľa vymenúva správna rada zo zoznamu najmenej troch kandidátov navrhnutých Komisiou na základe otvoreného a transparentného výberového konania. V rámci výberového konania sa uverejní výzva na vyjadrenie záujmu v Úradnom vestníku Európskej únie, ako aj iným spôsobom. Správna rada vymenúva výkonného riaditeľa na základe osobných zásluh, skúseností v oblasti rozsiahlych informačných systémov, schopností v oblasti správy, finančných záležitostí a riadenia, ako aj na základe znalostí z oblasti ochrany údajov. Rozhodnutie o vymenovaní výkonného riaditeľa prijíma správna rada dvojtretinovou väčšinou všetkých svojich členov s hlasovacím právom.

Pozmeňujúci návrh  10

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Prekladateľské služby potrebné pre činnosť agentúry poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

4.  Prekladateľské služby potrebné pre činnosť agentúry poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie alebo iní poskytovatelia prekladateľských služieb v súlade s pravidlami verejného obstarávania a v medziach stanovených príslušnými rozpočtovými pravidlami.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je poskytnúť agentúre určitú pružnosť, pokiaľ ide o prekladateľské služby.

Pozmeňujúci návrh  11

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Najneskôr do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a následne každých päť rokov zhodnotí Komisia na základe svojich usmernení činnosť agentúry, a to z hľadiska jej cieľov, mandátu, úloh a umiestnenia. V rámci hodnotenia sa posúdi aj príspevok agentúry k vytvoreniu koordinovaného, nákladovo efektívneho a koherentného informačného prostredia na úrovni Únie, ktoré slúži na riadenie rozsiahlych informačných systémov podporujúcich vykonávanie politík v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. V hodnotení sa posúdi najmä prípadná potreba upraviť mandát agentúry, ako aj finančné dôsledky každej takejto úpravy.

1.  Najneskôr do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a následne každých päť rokov zhodnotí Komisia v konzultácii so správnou radou na základe svojich usmernení činnosť agentúry, a to z hľadiska jej cieľov, mandátu, úloh a umiestnenia. V rámci hodnotenia sa posúdi aj príspevok agentúry k vytvoreniu koordinovaného, nákladovo efektívneho a koherentného informačného prostredia na úrovni Únie, ktoré slúži na riadenie rozsiahlych informačných systémov podporujúcich vykonávanie politík v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. V hodnotení sa posúdi najmä prípadná potreba upraviť mandát agentúry, ako aj finančné dôsledky každej takejto úpravy.

Odôvodnenie

Hodnotenie agentúry sa uskutoční v konzultácii s jej správnou radou, aby sa Komisii umožnilo získať hĺbkový prehľad o parametroch, ktoré treba pri posúdení zohľadniť.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vo veciach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, spolupracuje agentúra s Komisiou, inými inštitúciami Únie a inými orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, najmä s tými, ktoré sú zriadené v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, a to predovšetkým s Európskou agentúrou pre ľudské práva.

1.  Vo veciach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, spolupracuje agentúra s Komisiou, inými inštitúciami Únie a inými orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, najmä s tými, ktoré sú zriadené v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, a to predovšetkým s Európskou agentúrou pre ľudské práva, s cieľom dosiahnuť koordináciu a finančné úspory, predchádzať duplicite a podporovať synergiu a komplementaritu, pokiaľ ide o ich činnosti.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Spolupráca s orgánmi, úradmi a agentúrami Únie prebieha v rámci dohôd o pracovných podmienkach. Takéto dohody vopred schváli Komisia. Môže sa v nich stanoviť, že agentúry v rámci svojich príslušných mandátov a bez toho, aby boli dotknuté ich kľúčové úlohy, budú v prípade potreby služby zdieľať, a to na základe blízkosti ich sídel alebo oblasti politiky.

4.  Spolupráca s orgánmi, úradmi a agentúrami Únie prebieha v rámci dohôd o pracovných podmienkach. Takéto dohody vopred schváli Komisia. Môže sa v nich stanoviť, že agentúry v rámci svojich príslušných mandátov a bez toho, aby boli dotknuté ich kľúčové úlohy, budú v prípade potreby služby zdieľať, a to na základe blízkosti ich sídel alebo oblasti politiky. V dohodách o pracovných podmienkach sa stanovia mechanizmy na pokrytie nákladov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ročný pracovný program na nasledujúci rok zahŕňa podrobné ciele a očakávané výsledky vrátane ukazovateľov výkonnosti. Bude obsahovať aj opis opatrení, ktoré treba financovať, a odhad finančných a ľudských zdrojov vyčlenených na každé opatrenie v súlade so zásadami zostavovania a riadenia rozpočtu na základe činností. Ročný pracovný program je koherentný s viacročným pracovným programom uvedeným v odseku 6. Jasne sa v ňom musia stanovovať úlohy, ktoré boli doplnené, zmenené alebo vypustené v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom. Ak sa agentúre zverí nová úloha, správna rada prijatý ročný pracovný program zmení. Každá podstatná zmena ročného pracovného programu sa prijme prostredníctvom rovnakého postupu ako pôvodný ročný pracovný program. Právomoc vykonávať nepodstatné zmeny ročného pracovného programu môže správna rada delegovať na výkonného riaditeľa.

5.  Ročný pracovný program na nasledujúci rok zahŕňa – v súlade so zásadou zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti – podrobné ciele a očakávané výsledky vrátane ukazovateľov výkonnosti. Bude obsahovať aj opis opatrení, ktoré treba financovať, a odhad finančných a ľudských zdrojov vyčlenených na každé opatrenie v súlade so zásadami zostavovania a riadenia rozpočtu na základe činností. Ročný pracovný program je koherentný s viacročným pracovným programom uvedeným v odseku 6. Jasne sa v ňom musia stanovovať úlohy, ktoré boli doplnené, zmenené alebo vypustené v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom. Ak sa agentúre zverí nová úloha, správna rada prijatý ročný pracovný program zmení. V tejto súvislosti sa musí pred potenciálnym pridelením dodatočných finančných zdrojov za vhodnú alternatívu považovať prehodnotenie priorít činností. Každá podstatná zmena ročného pracovného programu sa prijme prostredníctvom rovnakého postupu ako pôvodný ročný pracovný program. Právomoc vykonávať nepodstatné zmeny ročného pracovného programu môže správna rada delegovať na výkonného riaditeľa.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade so spoločným prístupom a jeho cieľom je zdôrazniť, že agentúra musí optimálne využívať obmedzené zdroje, ktoré sú k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Výkonný riaditeľ na základe činností vykonávaných agentúrou každoročne vypracuje návrh výkazu odhadov príjmov a výdavkov agentúry na nasledujúci rozpočtový rok spolu s plánom pracovných miest a predloží ho správnej rade.

1.  Výkonný riaditeľ v súlade so zásadou zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti a s ohľadom na činnosti vykonávané agentúrou, ako aj jej ciele a očakávané výsledky každoročne vypracuje návrh výkazu odhadov príjmov a výdavkov agentúry na nasledujúci rozpočtový rok spolu s plánom pracovných miest a predloží ho správnej rade.

Pozmeňujúci návrh  16

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  príspevkov hradených členskými štátmi za služby, ktoré sú im poskytované v súlade s dohodou o delegovaní uvedenou v článku 12;

d)  príspevkov hradených členskými štátmi za služby, ktoré sú im poskytované v súlade s dohodou o delegovaní uvedenou v článku 12 ods. 2;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na podporu ďalších pozmeňujúcich návrhov.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 3 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  úhrady nákladov vyplácanej inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie za služby, ktoré sa im poskytujú v súlade s dohodami o pracovných podmienkach, ako sa uvádza v článku 37;

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

Referenčné čísla

COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

11.9.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Jens Geier

11.7.2017

Dátum prijatia

9.11.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jonathan Bullock, Auke Zijlstra

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Stanisław Ożóg

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

Referenčné čísla

COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)

Dátum predloženia v EP

28.6.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

CONT

28.9.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Monica Macovei

29.6.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

7.9.2017

7.12.2017

 

 

Dátum prijatia

7.12.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

10

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Louis Michel, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kostas Chrysogonos, Maria Grapini, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

David Coburn, Nicola Danti, Isabella De Monte, Andor Deli, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lukas Mandl, Georg Mayer, Julia Pitera, Francis Zammit Dimech, Flavio Zanonato

Dátum predloženia

18.12.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

40

+

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, John Procter, Branislav Škripek, Helga Stevens

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Rachida Dati, Andor Deli, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Julia Pitera, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Francis Zammit Dimech

S&D

Caterina Chinnici, Nicola Danti, Isabella De Monte, Ana Gomes, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

10

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

EFDD

David Coburn

ENF

Lorenzo Fontana, Georg Mayer, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

4

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia