Postopek : 2017/0145(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0404/2017

Predložena besedila :

A8-0404/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 05/07/2018 - 6.10
CRE 05/07/2018 - 6.10

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0310

POROČILO     ***I
PDF 1061kWORD 140k
18.12.2017
PE 610.908v03-00 A8-0404/2017

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, o spremembi Uredbe (ES) št. 1987/2006 in Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1077/2011

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Monica Macovei

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za proračun
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, o spremembi Uredbe (ES) št. 1987/2006 in Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1077/2011

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0352),

–  ob upoštevanju člena 294(2), člena 74, členov 77(2)(a) in (b), 78(2)(e), 79(2)(c) in 82(1)(d), člena 85(1), člena 87(2)(a) in člena 88(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0216/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in mnenja Odbora za proračun (A8-0404/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ker je moral biti organ za upravljanje pravno, upravno in finančno neodvisen, je bil ustanovljen kot regulativna agencija (v nadaljnjem besedilu: Agencija) s pravno osebnostjo. Kot je bilo dogovorjeno, je bil za sedež Agencije določen Talin (Estonija). Ker pa so se naloge, povezane s tehničnim razvojem in pripravami na operativno upravljanje SIS in VIS, že opravljale v Strasbourgu (Francija) in ker je bil podporni center za te IT sisteme vzpostavljen v Sankt Johannu im Pongau (Avstrija), kar je tudi v skladu z lokacijami sistemov SIS in VIS, določenimi z ustreznimi zakonodajnimi instrumenti, bi to moralo ostati nespremenjeno. Na teh dveh lokacijah bi se morale še naprej izvajati naloge, povezane z operativnim upravljanjem Eurodac, oziroma bi se tam moral vzpostaviti podporni center za sistem Eurodac. To bi moralo za ti lokaciji veljati tudi za tehnični razvoj in operativno upravljanje drugih obsežnih IT sistemov s področja svobode, varnosti in pravice ter, če je tako določeno v zadevnem zakonodajnem instrumentu, za podporni center, ki lahko zagotovi delovanje obsežnega IT sistema v primeru odpovedi navedenega sistema. Da bi se lahko podporni center čim bolje uporabil, bi moral biti sposoben za hkratno delovanje sistemov v aktivnem načinu delovanja, če je pri tem zmožen zagotavljati njihovo delovanje v primeru okvare sistemov.

Ker je moral biti organ za upravljanje pravno, upravno in finančno neodvisen, je bil ustanovljen kot regulativna agencija (v nadaljnjem besedilu: Agencija) s pravno osebnostjo. Kot je bilo dogovorjeno, je bil za sedež Agencije določen Talin (Estonija). Ker pa so se naloge, povezane s tehničnim razvojem in pripravami na operativno upravljanje SIS in VIS, že opravljale v Strasbourgu (Francija) in ker je bil podporni center za te IT sisteme vzpostavljen v Sankt Johannu im Pongau (Avstrija), kar je tudi v skladu z lokacijami sistemov SIS in VIS, določenimi z ustreznimi zakonodajnimi instrumenti, bi to moralo ostati nespremenjeno. To bi moralo za ti lokaciji veljati tudi za tehnični razvoj in operativno upravljanje drugih obsežnih IT sistemov s področja svobode, varnosti in pravice ter, če je tako določeno v zadevnem zakonodajnem instrumentu, za podporni center, ki lahko zagotovi delovanje obsežnega IT sistema v primeru odpovedi navedenega sistema, dokler to dovoljujejo njihove zmogljivosti. V primeru nezadostnih zmogljivosti bi morala obstajati možnost vzpostavitve nadaljnjih tehničnih centrov na podlagi ocene učinka in analize stroškov in koristi ter po posvetovanju s Komisijo in na podlagi pozitivne odločitve upravnega odbora. Da bi se lahko podporni center čim bolje uporabil in kjer je v zakonodajnih instrumentih, ki urejajo sisteme, za katere je pristojna agencija, določeno, da ti sistemi delujejo 24 ur na dan in 7 dni na teden, bi morala biti Agencija sposobna izvajati tehnične rešitve, vključno z možnostjo, da je podporni center sposoben za hkratno izvajanje sistemov v aktivnem načinu delovanja, če je pri tem zmožen zagotavljati njihovo delovanje v primeru okvare sistemov. Te tehnične rešitve bi bilo treba uresničevati na podlagi ocene učinka in analize stroškov in koristi ter po posvetovanju s Komisijo in na podlagi pozitivne odločitve upravnega odbora.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija je od samega prevzema nalog 1. decembra 2012 prevzela naloge, ki so bile zaupane organu za upravljanje v zvezi z VIS v skladu z Uredbo (ES) št. 767/2008 in Sklepom Sveta 2008/633/PNZ55. Aprila 2013 je prevzela naloge, ki so bile zaupane organu za upravljanje v zvezi s SIS II v skladu z Uredbo (ES) št. 1987/2006 in Sklepom Sveta 2007/533/PNZ po začetku delovanja sistema, junija 2013 pa je prevzela tudi naloge, ki so bile zaupane Komisiji v zvezi s sistemom Eurodac v skladu z uredbama (ES) št. 2725/2000 in (ES) št. 407/2002. V prvi oceni dela Agencije, ki je temeljila na neodvisni zunanji oceni in je bila izvedena v obdobju 2015–2016, je bilo ugotovljeno, da agencija eu-LISA učinkovito zagotavlja operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov in drugih nalog, ki so ji poverjene, pokazala pa je tudi, da je potrebnih več sprememb ustanovitvene uredbe, kot je prenos nalog komunikacijske infrastrukture, ki jih je ohranila Komisija, na Agencijo. Komisija je na podlagi zunanje ocene upoštevala politične in pravne spremembe ter dejanski razvoj dogodkov ter zlasti v Poročilu o delovanju Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)56 predlagala, da bi bilo treba razširiti mandat Agencije na izvajanje nalog, ki izhajajo iz predlogov, ki jih sprejmeta sozakonodajalca in s katerimi se Agenciji poverijo novi sistemi, ter na izvajanje nalog iz sporočila Komisije o trdnejših in pametnejših informacijskih sistemih za meje in varnost z dne 6. aprila 2016 ter nalog iz končnega poročila strokovne skupine na visoki ravni z dne 11. maja 2017 in iz Sedmega poročila Komisije o napredku pri vzpostavljanju učinkovite in prave varnostne unije z dne 16. maja 2017, po potrebi pod pogojem sprejetja ustreznih zakonodajnih instrumentov. Zlasti bi morala biti Agencija zadolžena za razvoj evropskega portala za iskanje, skupne storitve za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov in skupnega odložišča podatkov o identiteti, pod pogojem sprejetja ustreznega zakonodajnega instrumenta o interoperabilnosti. Kadar je to primerno, bi morali kakršni koli ukrepi, ki se izvajajo glede interoperabilnosti, temeljiti na Sporočilu Komisije o evropskem okviru interoperabilnosti – strategija za izvajanje.57

Agencija je od samega prevzema nalog 1. decembra 2012 prevzela naloge, ki so bile zaupane organu za upravljanje v zvezi z VIS v skladu z Uredbo (ES) št. 767/2008 in Sklepom Sveta 2008/633/PNZ55. Aprila 2013 je prevzela naloge, ki so bile zaupane organu za upravljanje v zvezi s SIS II v skladu z Uredbo (ES) št. 1987/2006 in Sklepom Sveta 2007/533/PNZ po začetku delovanja sistema, junija 2013 pa je prevzela tudi naloge, ki so bile zaupane Komisiji v zvezi s sistemom Eurodac v skladu z uredbama (ES) št. 2725/2000 in (ES) št. 407/2002.

_________________

_________________

55 Sklep Sveta 2008/633/PNZ z dne 23. junija 2008 o dostopu imenovanih organov držav članic in Europola do vizumskega informacijskega sistema (VIS) za iskanje podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj (UL L 218, 13.8.2008, str. 129).

55 Sklep Sveta 2008/633/PNZ z dne 23. junija 2008 o dostopu imenovanih organov držav članic in Europola do vizumskega informacijskega sistema (VIS) za iskanje podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj (UL L 218, 13.8.2008, str. 129).

56 COM(2017) 346 z dne 29. junija 2017.

 

57 COM(2017) 134, z dne 23. marca 2017. V Prilogi 2 k temu sporočilu so splošne smernice, priporočila in najboljše prakse za dosego interoperabilnosti ali vsaj za ustvarjanje okolja, ki omogoča doseganje večje interoperabilnosti pri zasnovi, izvajanju in upravljanju evropskih javnih storitev.

 

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Na podlagi členov 67 do 89 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) bi bilo mogoče Agencijo pooblastiti tudi za pripravo, razvoj in operativno upravljanje drugih obsežnih informacijskih sistemov. Agenciji bi se morale te naloge poveriti le na podlagi posebnih in naknadnih zakonodajnih instrumentov ter po opravljeni oceni učinka.

(15)  Na podlagi členov 67 do 89 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) bi bilo mogoče Agencijo pooblastiti tudi za pripravo, razvoj in operativno upravljanje drugih obsežnih informacijskih sistemov, kot so varne rešitve IKT za čezmejno izmenjavo občutljivih podatkov med pravosodnimi organi (sistem e-CODEX). Agenciji bi se morale te naloge poveriti le na podlagi posebnih in naknadnih zakonodajnih instrumentov ter po opravljeni oceni učinka.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Mandat Agencije v zvezi z raziskavami bi bilo treba razširiti, da bi se povečale njene zmožnosti za bolj proaktivno predlaganje ustreznih in potrebnih tehničnih sprememb informacijskih sistemov pod njeno pristojnostjo. Tako Agencija ne bi le spremljala, temveč bi lahko tudi prispevala k izvajanju raziskovalnih dejavnosti, pomembnih za operativno upravljanje sistemov, ki jih upravlja. Informacije o takem spremljanju bi morala redno pošiljati Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov.

(16)  Mandat Agencije v zvezi z raziskavami bi bilo treba razširiti, da bi se povečale njene zmožnosti za bolj proaktivno predlaganje ustreznih in potrebnih tehničnih sprememb informacijskih sistemov pod njeno pristojnostjo. Tako Agencija ne bi le spremljala, temveč bi lahko tudi prispevala k izvajanju raziskovalnih dejavnosti, pomembnih za operativno upravljanje sistemov, ki jih upravlja. Informacije o takem spremljanju bi morala redno pošiljati Evropskemu parlamentu in Svetu, kadar bi šlo za obdelavo osebnih podatkov, pa tudi Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Agencija bi morala biti v skladu s členom 54(2)(a) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta odgovorna za izvajanje pilotnih projektov60. Agenciji bi lahko poleg tega Komisija poverila naloge izvrševanja proračuna za potrditve koncepta, ki se financirajo v okviru instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov, določenega z Uredbo (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta61 v skladu s členom 58(1)(c) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012. Agencija lahko tudi načrtuje in izvaja dejavnosti preskušanja v zvezi z zadevami izključno iz te uredbe in zakonodajnih instrumentov, ki urejajo razvoj, vzpostavitev, delovanje in uporabo obsežnih informacijskih sistemov, ki jih upravlja Agencija. Agencija bi morala pri izvajanju pilotnih projektov posebno pozornost nameniti strategiji Evropske unije za upravljanje informacij.

(17)  Agencija bi morala biti v skladu s členom 54(2)(a) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta odgovorna za izvajanje pilotnih projektov60. Komisija bi morala imeti možnost, da po predhodni odobritvi proračunskega organa Agenciji poveri tudi naloge izvrševanja proračuna za potrditve koncepta, ki se financirajo v okviru instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov, določenega z Uredbo (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta61 v skladu s členom 58(1)(c) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012. Agencija lahko tudi načrtuje in izvaja dejavnosti preskušanja v zvezi z zadevami izključno iz te uredbe in zakonodajnih instrumentov, ki urejajo razvoj, vzpostavitev, delovanje in uporabo obsežnih informacijskih sistemov, ki jih upravlja Agencija. Agencija bi morala pri izvajanju pilotnih projektov posebno pozornost nameniti strategiji Evropske unije za upravljanje informacij.

_________________

_________________

60 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

60 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

61 Uredba (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost in o razveljavitvi Odločbe št. 574/2007/ES (UL L 150, 20.5.2014, str. 143).

61 Uredba (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost in o razveljavitvi Odločbe št. 574/2007/ES (UL L 150, 20.5.2014, str. 143).

Obrazložitev

Predlog spremembe je vložen v skladu s predlaganimi spremembami v izvedbenem delu uredbe.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Agencija bi morala državam članicam svetovati v zvezi s povezavami nacionalnih sistemov s centralnimi sistemi.

(18)  Agencija bi morala državam članicam na njihovo zahtevo svetovati v zvezi s povezavami nacionalnih sistemov s centralnimi sistemi.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Prav tako bi morala državam članicam zagotavljati ad hoc pomoč v primerih izrednih potreb s področja varnosti ali migracij. Zlasti kadar se država članica na določenih območjih svojih zunanjih meja sooča s posebnimi in nesorazmernimi migracijskimi izzivi, za katere je značilen velik dotok migracijskih tokov, bi se ji moralo omogočiti, da se opre na tehnične in operativne okrepitve. To bi bilo treba na žariščnih točkah zagotoviti s podpornimi skupinami za upravljanje migracij, sestavljenimi iz strokovnjakov ustreznih agencij Unije. Če bi v tem okviru prišlo do potrebe podpore agencije eu-LISA v zvezi z vprašanji o obsežnih informacijskih sistemih, ki jih ta upravlja, bi morala zahtevo za pomoč Agenciji poslati Komisija.

(19)  Prav tako bi morala državam članicam zagotavljati ad hoc pomoč v primerih izrednih potreb s področja varnosti ali migracij. Zlasti kadar se država članica na določenih območjih svojih zunanjih meja sooča s posebnimi in nesorazmernimi migracijskimi izzivi, za katere je značilen velik dotok migracijskih tokov, bi se ji moralo omogočiti, da se opre na tehnične in operativne okrepitve. To bi bilo treba na žariščnih točkah zagotoviti s podpornimi skupinami za upravljanje migracij, sestavljenimi iz strokovnjakov ustreznih agencij Unije. Če bi v tem okviru prišlo do potrebe podpore agencije eu-LISA v zvezi z vprašanji o obsežnih informacijskih sistemih, ki jih ta upravlja, bi bilo treba zahtevo za pomoč poslati neposredno Agenciji, ki bi se morala nato pred sprejetjem odločitve posvetovati s Komisijo. Komisija bi morala po potrebi tudi spremljati, ali se je Agencija pravočasno odzvala na zahtevo države članice za posvetovanje ali ad hoc podporo, pa tudi vse ukrepe, ki jih je Agencija sprejela za podporo omenjeni državi članici. Agencija bi morala nositi vse stroške, ki nastanejo pri zagotavljanju podpore, določene v tej uvodni izjavi. Proračun Agencije bi moral poleg finančnih sredstev, dodeljenih za dnevno delo, vključevati posebno proračunsko vrstico izključno za ta namen.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Agenciji bi moralo biti mogoče poveriti tudi naloge razvoja, upravljanja in/ali gostovanja skupnega informacijskega sistema za skupino držav članic, ki se prostovoljno odločijo za centralizirano rešitev, ki jim pomaga izvajati tehnične vidike obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje Unije o decentraliziranih obsežnih informacijskih sistemih na področju svobode, varnosti in pravice. Za to bi se morala zahtevati predhodna odobritev Komisije in odločitev upravnega odbora, moralo pa bi biti odraženo v sporazumu o prenosu pooblastil med zadevnimi državami članicami in Agencijo ter financirano s prispevki zadevnih držav članic za kritje vseh stroškov.

črtano

Obrazložitev

Evropski nadzornik za varstvo podatkov je v svojem mnenju št. 9/2017 opozoril, da se spremembe arhitekture obstoječih sistemov ne morejo izvesti z delegiranim aktom, ampak je treba spremeniti pravno podlago, vključno s študijo izvedljivosti in oceno učinka, zlasti kar zadeva načeli nujnosti in sorazmernosti.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Za učinkovit nadzor dejavnosti Agencije bi morale biti v upravnem odboru zastopane države članice in Komisija. Upravnemu odboru bi se moralo naložiti opravljanje ustreznih nalog, zlasti sprejetje letnega delovnega programa, izvajanje njegovih dejavnosti v zvezi s proračunom Agencije, sprejetje finančnih pravil, ki se uporabljajo za Agencijo, imenovanje izvršnega direktorja ter določitev postopkov za sprejemanje odločitev izvršnega direktorja v zvezi z operativnimi nalogami Agencije. Agencija bi se morala voditi in bi morala delovati ob upoštevanju načel skupnega pristopa k decentraliziranim agencijam Unije, ki so ga 19. julija 2012 sprejeli Evropski parlament, Svet in Komisija.

(23)  Za učinkovit nadzor dejavnosti Agencije bi morale biti države članice in Komisija zastopane v upravnem odboru, ki bi moral Evropskemu parlamentu posredovati ustrezne informacije. Upravnemu odboru bi se moralo naložiti opravljanje ustreznih nalog, zlasti sprejetje letnega delovnega programa, izvajanje njegovih dejavnosti v zvezi s pripravo strategije za upravljanje s proračunom Agencije, sprejetje finančnih pravil, ki se uporabljajo za Agencijo ter določitev postopkov za sprejemanje odločitev izvršnega direktorja v zvezi z operativnimi nalogami Agencije. Upravni odbor bi moral izvajati te naloge na učinkovit in pregleden način. Upravni odbor bi moral po ustreznem izbirnem postopku, ki ga organizira Komisija, in po predstavitvi predlaganih kandidatov pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta imenovati tudi izvršnega direktorja. Izvršnemu direktorju bi moral pomagati namestnik izvršnega direktorja. Agencija bi se morala voditi in bi morala delovati ob upoštevanju načel skupnega pristopa k decentraliziranim agencijam Unije, ki so ga 19. julija 2012 sprejeli Evropski parlament, Svet in Komisija.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  Države članice bi morale imenovati člana v svetovalno skupino za obsežni informacijski sistem, če je po pravu Unije za njih pravno zavezujoč kateri koli zakonodajni instrument, ki ureja razvoj, vzpostavitev, delovanje in uporabo takega sistema. Poleg tega bi morala Danska imenovati člana v svetovalno skupino za obsežni IT sistem, če se v skladu s členom 4 Protokola (št. 22) o stališču Danske odloči, da bo zakonodajni instrument, ki ureja razvoj, ustanovitev, delovanje in uporabo takega sistema, prenesla v svoje notranje pravo.

(32)  Vsaka država članica, za katero so po pravu Unije zavezujoči vsi zakonodajni instrumenti o razvoju, vzpostavitvi, delovanju in uporabi obsežnega informacijskega sistema, bi morala imenovati člana v svetovalno skupino za takšen sistem. Člana bi morale v svetovalno skupino imenovati tudi države, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda in ukrepov, povezanih s sistemoma Eurodac in Dublin.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Agenciji bi bilo treba za opravljanje njenega poslanstva in v obsegu, potrebnem za opravljanje njenih nalog, dovoliti sodelovanje z institucijami, organi, uradi in agencijami Unije, zlasti tistimi, ki so ustanovljeni na področju svobode, varnosti in pravice, v zadevah, ki jih urejajo ta uredba in zakonodajni instrumenti o razvoju, vzpostavitvi, delovanju in uporabi obsežnih informacijskih sistemov, ki jih upravlja Agencija, in sicer v okviru delovnih dogovorov, sklenjenih v skladu s pravom in politiko Unije, ter v okviru ustreznih pristojnosti teh organov. Komisija bi morala navedene delovne dogovore prej odobriti. Po potrebi bi se morala Agencija glede omrežne varnosti posvetovati z Evropsko agencijo za varnost omrežij in informacij.

(34)  Agenciji bi bilo treba za opravljanje njenega poslanstva, uspešno usklajevanje in ustvarjanje finančnih prihrankov, preprečevanje podvojevanja ter spodbujanje sinergij in dopolnjevanja in v obsegu, potrebnem za opravljanje njenih nalog, dovoliti sodelovanje z institucijami, organi, uradi in agencijami Unije, zlasti tistimi, ki so ustanovljeni na področju svobode, varnosti in pravice, v zadevah, ki jih urejajo ta uredba in zakonodajni instrumenti o razvoju, vzpostavitvi, delovanju in uporabi obsežnih informacijskih sistemov, ki jih upravlja Agencija, in sicer v okviru delovnih dogovorov, sklenjenih v skladu s pravom in politiko Unije, ter v okviru ustreznih pristojnosti teh organov. Komisija bi morala navedene delovne dogovore prej odobriti. Po potrebi bi se morala Agencija glede omrežne varnosti posvetovati z Evropsko agencijo za varnost omrežij in informacij.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(34a)  Agencija bi morala biti odprta za sodelovanje držav, ki so sklenile kakršen koli pridružitveni sporazum z Unijo o izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter ukrepov, povezanih s sistemoma Eurodac in Dublin, ker nekateri obsežni informacijski sistemi, kot je ETIAS, zahtevajo sodelovanje z drugimi državami.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  Za zagotovitev preglednega delovanja Agencije se mora zanjo uporabljati Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta66 . Agencija bi morala biti glede svojih dejavnosti čim bolj pregledna, pri čemer pa ne bi smela ogroziti doseganja cilja svojega delovanja. Objaviti bi morala ustrezne informacije o vseh svojih dejavnostih. Prav tako bi morala zagotoviti, da lahko javnost in vse druge zainteresirane strani hitro pridobijo informacije o njenem delu.

(37)  Za zagotovitev preglednega delovanja Agencije se mora zanjo uporabljati Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta66 . Agencija bi morala biti glede svojih dejavnosti čim bolj pregledna, pri čemer pa ne bi smela ogroziti doseganja cilja svojega delovanja. Objaviti bi morala ustrezne informacije o vseh svojih dejavnostih, in sicer v skladu z načelom preglednosti in za uresničevanje njenih ciljev. Prav tako bi morala zagotoviti, da lahko javnost in vse druge zainteresirane strani hitro pridobijo informacije o njenem delu.

_________________

_________________

66 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

66 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40)  Da se zagotovijo odprti in pregledni pogoji zaposlovanja ter enaka obravnava zaposlenih, bi bilo treba za osebje Agencije in izvršnega direktorja uporabljati Kadrovske predpise za uradnike Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: kadrovski predpisi) in Pogoje za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev) iz Uredbe (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/6869 (v nadaljnjem besedilu skupaj: kadrovski predpisi), vključno s pravili glede poklicne skrivnosti ali drugih enakovrednih obvez zaupnosti.

(40)  Da se zagotovijo odprti in pregledni pogoji zaposlovanja ter enaka obravnava zaposlenih, bi bilo treba za osebje Agencije in izvršnega direktorja uporabljati Kadrovske predpise za uradnike Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: kadrovski predpisi) in Pogoje za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev) iz Uredbe (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/6869 (v nadaljnjem besedilu skupaj: kadrovski predpisi), vključno s pravili glede poklicne skrivnosti ali drugih enakovrednih obvez zaupnosti. Agencija bi morala imeti na voljo zadostne finančne in človeške vire, da ji za izvajanje svojih nalog in dolžnosti ne bi bilo treba najemati zasebnih zunanjih družb.

_________________

_________________

69 UL L 56, 4.3.1968, str. 1.

69 UL L 56, 4.3.1968, str. 1.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(43)  Ker ciljev te uredbe, namreč ustanovitve Agencije na ravni Unije, odgovorne za operativno upravljanje in po potrebi razvoj obsežnih IT sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, ni mogoče zadovoljivo doseči na ravni držav članic in so zato zaradi obsega in učinka ukrepa lažje uresničljivi na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 PEU. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za uresničitev navedenih ciljev.

(43)  Ker ciljev te uredbe, namreč ustanovitve Agencije na ravni Unije, odgovorne za operativno upravljanje in po potrebi razvoj obsežnih IT sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, ni mogoče zadovoljivo in uspešno doseči na ravni držav članic in so zato zaradi obsega in učinka ukrepa lažje uresničljivi na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 PEU. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za uresničitev navedenih ciljev.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 45 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ker je Združeno kraljestvo 29. marca 2017 v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji uradno sporočilo, da namerava izstopiti iz Unije, se bosta Pogodbi z začetkom veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po uradnem obvestilu o izstopu, prenehali uporabljati za Združeno kraljestvo, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom sklene, da se navedeno obdobje podaljša. Zato se zgornji opis sodelovanja Združenega kraljestva pri predlogu brez poseganja v določbe sporazuma o izstopu uporablja le, dokler ne preneha članstvo Združenega kraljestva v Evropski uniji.

črtano

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija je odgovorna za operativno upravljanje schengenskega informacijskega sistema (SIS), vizumskega informacijskega sistema (VIS) in sistema Eurodac.

2.  Agencija je odgovorna za operativno upravljanje schengenskega informacijskega sistema (SIS), vizumskega informacijskega sistema (VIS) in sistema Eurodac, v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 PEU.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Operativno upravljanje obsega vse naloge, potrebne za delovanje obsežnih informacijskih sistemov v skladu s posebnimi določbami, ki se za take posamezne sisteme uporabljajo, vključno z odgovornostjo za komunikacijsko infrastrukturo, ki jo uporabljajo. Ti obsežni sistemi si ne izmenjujejo podatkov in ne omogočajo izmenjave informacij ali znanja, če to ni določeno v posebni pravni podlagi.

5.  Operativno upravljanje obsega vse naloge, potrebne za delovanje obsežnih informacijskih sistemov v skladu s posebnimi določbami, ki se za take posamezne sisteme uporabljajo, vključno z odgovornostjo za komunikacijsko infrastrukturo, ki jo uporabljajo. Ti obsežni sistemi si ne izmenjujejo podatkov in ne omogočajo izmenjave informacij ali znanja.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 6 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

  razvoj potrebnih ukrepov, da se omogoči interoperabilnost v skladu s členom 9;

črtano

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  razvoj obsežnih informacijskih sistemov z uporabo ustrezne strukture za upravljanje projekta za učinkovit razvoj obsežnih informacijskih sistemov;

(a)  razvoj obsežnih informacijskih sistemov z uporabo ustrezne strukture za upravljanje projekta za učinkovit in varen razvoj obsežnih informacijskih sistemov;

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  učinkovito, varno in neprekinjeno delovanje obsežnih informacijskih sistemov;

(b)  učinkovito, varno in neprekinjeno delovanje obsežnih informacijskih sistemov, s katerimi bi lahko zagotovili stalno izboljševanje kakovosti podatkov;

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  visoko raven varstva podatkov v skladu z veljavnimi pravili, vključno s specifičnimi določbami za posamezne obsežne informacijske sisteme,

(f)  visoko raven varstva podatkov v skladu s pravom Unije o varstvu podatkov, vključno s specifičnimi določbami za posamezne obsežne informacijske sisteme,

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  ustrezno raven varstva podatkov in fizične varnosti v skladu z veljavnimi pravili, med drugim specifičnimi določbami, ki se uporabljajo za posamezne obsežne informacijske sisteme.

(g)  ustrezno raven varstva, vključno z izvajanjem ustreznega postopka za obvladovanje tveganj za varnost informacij.

Obrazložitev

Predlog spremembe v skladu s priporočili Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o procesu obvladovanja tveganj za varnost informacij.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga)  ustrezne statistične podatke za Komisijo in zadevne decentralizirane agencije Unije.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  naloge v zvezi z uradi SIRENE in komunikacijo med uradi SIRENE, kot je določeno v Uredbi (EU) XXX/XXX [uredba SIS].

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  naloge, ki so ji podeljene z Uredbo (EU) št. 603/2013 [ali z Uredbo XX z dne XX o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe [Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva], za ugotavljanje istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona (prenovitev)];

(a)  naloge, ki so ji podeljene z Uredbo (EU) št. 603/2013 [ali z Uredbo XX z dne XX o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe [Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva], za ugotavljanje istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona, ter o spremembi Uredbe (EU) št. XXX/XXX (eu-LISA) (prenovitev)];

Obrazložitev

Uskladitev s pogajanji o uredbi Eurodac, ki trenutno potekajo.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 5 c – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  naloge, ki so ji podeljene z [Uredbo (EU) XX z dne XX o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe [Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva], za ugotavljanje istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona (prenovitev) (COM(2016) 272 final – 2016/0132 (COD)];

(a)  naloge, ki so ji podeljene z [Uredbo (EU) XX z dne XX o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe [Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva], za ugotavljanje istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona, ter o spremembi Uredbe (EU) št. XXX/XXX (eu-LISA) (prenovitev) (COM(2016) 272 final – 2016/0132 (COD)];

Obrazložitev

Uskladitev s pogajanji o uredbi Eurodac, ki trenutno potekajo.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komunikacijska infrastruktura se upravlja in nadzoruje tako, da se ščiti od groženj ter da se zagotavljata njena varnost in varnost obsežnih informacijskih sistemov, za katere je odgovorna Agencija, vključno z varnostjo podatkov, ki se izmenjujejo prek komunikacijske infrastrukture.

2.  Brez poseganja v odstavek 1 se komunikacijska infrastruktura upravlja in nadzoruje tako, da se ščiti od groženj ter da se zagotavljata njena varnost in varnost obsežnih informacijskih sistemov, za katere je odgovorna Agencija, vključno z varnostjo podatkov, ki se izmenjujejo prek komunikacijske infrastrukture.

Obrazložitev

Agencija v skladu s členom 7(1) ni v celoti odgovorna za komunikacijsko infrastrukturo vseh sistemov. Odgovornost zanjo si delita Agencija in Komisija, ki skrbi za sisteme (trenutno Eurodac, v prihodnosti pa ECRIS-TCN) z uporabo omrežja EuroDomain. To bi bilo treba pojasniti v odstavku 2.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija sprejme ustrezne ukrepe, vključno z varnostnimi načrti, med drugim za preprečevanje nepooblaščenega branja, kopiranja, spreminjanja ali izbrisa osebnih podatkov med njihovim prenosom ali med prenosom nosilcev podatkov, zlasti z ustreznimi tehnikami šifriranja. Vse operativne informacije v zvezi s sistemom, ki se razpošiljajo prek komunikacijske infrastrukture, se šifrirajo.

3.  Agencija sprejme ustrezne ukrepe v zvezi z varnostjo, vključno z varnostnimi načrti in izvajanjem ustreznega procesa obvladovanja tveganj za varnost informacij (ISRM), med drugim za preprečevanje nepooblaščenega branja, kopiranja, prenosa, spreminjanja ali izbrisa osebnih podatkov med njihovim prenosom ali med prenosom nosilcev podatkov, zlasti z ustreznimi tehnikami šifriranja. Vse operativne informacije v zvezi s sistemom, ki se razpošiljajo prek komunikacijske infrastrukture, se šifrirajo.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Naloge v zvezi z operativnim upravljanjem komunikacijske infrastrukture se lahko prenesejo na zunanje zasebne subjekte ali organe v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012. V takem primeru za ponudnike omrežja veljajo varnostni ukrepi iz odstavka 3, ti ponudniki pa nikakor ne bodo imeli dostopa do operativnih podatkov SIS II, VIS, sistema Eurodac, [SVI], [ETIAS], [avtomatiziranega sistema za evidentiranje, spremljanje in mehanizem dodeljevanja prošenj za mednarodno zaščito] [ali sistema ECRIS-TCN] ali do izmenjave podatkov SIRENE, povezane s SIS II.

črtano

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija si skupaj s Komisijo prizadeva, da bi za vse sisteme pod operativnim upravljanjem Agencije vzpostavila avtomatizirane mehanizme za nadzor kakovosti podatkov in skupne kazalnike kakovosti podatkov ter razvila centralni register za poročanje in statistične podatke, pod pogojem, da se sprejmejo posebne zakonodajne spremembe instrumentov o obstoječih sistemih in/ali posebne določbe v novih instrumentih.

Brez poseganja v odgovornosti držav članic glede podatkov, vnesenih v sisteme, ki so pod operativnim upravljanjem Agencije, si Agencija skupaj s Komisijo prizadeva, da bi za vse te sisteme vzpostavila avtomatizirane mehanizme za nadzor kakovosti podatkov in skupne kazalnike kakovosti podatkov ter razvila centralni register, ki bi vseboval le anonimizirane podatke, za poročanje in statistične podatke, pod pogojem, da se sprejmejo posebne določbe v zakonodajnih instrumentih o razvoju, vzpostavljanju, delovanju in uporabi obsežnih informacijskih sistemov, ki jih upravlja Agencija.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 9

črtano

Interoperabilnost

 

Agencija razvije tudi potrebne ukrepe, da se omogoči interoperabilnost sistemov, pod pogojem, da se po potrebi sprejmejo ustrezni pravni instrumenti.

 

Obrazložitev

Evropski nadzornik za varstvo podatkov je v svojem mnenju št. 9/2017 ugotovil, da pravni okvir za interoperabilnost ne obstaja. Ob upoštevanju vseh tveganj v zvezi s pravico do zasebnosti in pravico do varstva podatkov, ta interoperabilnost ni izvedljiva brez ustrezne pravne podlage, ki zajema tudi analizo učinka in študijo izvedljivosti.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija o razvoju dogodkov iz odstavka 1 redno obvešča Evropski parlament, Svet in Komisijo, ko gre za vprašanja o varstvu podatkov pa tudi evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

3.  Poleg tega Agencija o razvoju dogodkov iz odstavka 1 redno vsaj enkrat letno obvešča Evropski parlament, Svet in Komisijo, ko gre za obdelavo osebnih podatkov pa tudi Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija o izvajanju pilotnih projektov iz prvega pododstavka redno obvešča Evropski parlament in Svet, ko gre za vprašanja o varstvu podatkov pa tudi evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Agencija o izvajanju pilotnih projektov iz prvega pododstavka redno obvešča Evropski parlament in Svet, ko gre za obdelavo osebnih podatkov pa tudi Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agenciji se lahko v skladu s členom 58(1)(c) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 na zahtevo Komisije ali Sveta ter po odločitvi upravnega odbora s sporazumom o prenosu pooblastil poverijo naloge izvrševanja proračuna za potrditve koncepta, ki se financirajo v okviru instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov, določenega z Uredbo (EU) št. 515/2014.

3.  Agenciji se lahko v skladu s členom 58(1)(c) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 na zahtevo Komisije ali Sveta z odobritvijo Evropskega parlamenta ter po odločitvi upravnega odbora s sporazumom o prenosu pooblastil poverijo naloge izvrševanja proračuna za potrditve koncepta, ki se financirajo v okviru instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov, določenega z Uredbo (EU) št. 515/2014.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Agencija lahko načrtuje in izvaja dejavnosti preskušanja v zvezi z zadevami iz te uredbe in zakonodajnih instrumentov, ki urejajo razvoj, vzpostavitev, delovanje in uporabo vseh obsežnih informacijskih sistemov, ki jih upravlja Agencija, če o tem sprejme sklep upravni odbor.

4.  Agencija lahko načrtuje in izvaja dejavnosti preskušanja v zvezi z zakonodajnimi instrumenti, ki urejajo razvoj, vzpostavitev, delovanje in uporabo vseh obsežnih informacijskih sistemov, ki jih upravlja Agencija, če o tem sprejme sklep upravni odbor. Agencija zagotovi ustrezno raven kakovosti za dejavnosti preskušanja in krije vse ustrezne stroške.

Obrazložitev

Osnovne naloge Agencije se nanašajo na upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice. Agencija bi morala biti zato pooblaščena, da preskusi dejavnosti, povezane z upravljanjem teh sistemov.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Od Agencije se lahko zahteva, da svetuje državam članicam o povezavi nacionalnih sistemov s centralnimi sistemi ter daje ad hoc podporo državam članicam. Zahteve za ad hoc podporo se predložijo Komisiji, ki jih posreduje Agenciji. Od Agencije se lahko zahteva tudi svetovanje in/ali podpora Komisiji v zvezi s tehničnimi vprašanji, povezanimi z obstoječimi ali novimi sistemi, vključno s študijami in preskušanjem.

1.  Države članice lahko Agencijo zaprosijo za svetovanje o povezavi njihovih nacionalnih sistemov s centralnimi sistemi. Države članice lahko zahtevek za ad hoc podporo predložijo tudi neposredno Agenciji. Agencija se pred zagotavljanjem te ad hoc podpore posvetuje s Komisijo, ki svoje mnenje o tem nemudoma posreduje upravnemu odboru. Komisija po potrebi spremlja, ali se je Agencija pravočasno odzvala na zahtevo države članice, pa tudi vse ukrepe, ki jih je Agencija sprejela za podporo državi članici. Od Agencije se lahko zahteva tudi svetovanje in/ali podpora Komisiji v zvezi s tehničnimi vprašanji, povezanimi z obstoječimi ali novimi sistemi, vključno z ustreznimi študijami in preskušanjem. Agencija krije vse nastale stroške. Proračun Agencije poleg finančnih sredstev, dodeljenih za dnevno delo, vključuje posebno proračunsko vrstico izključno za ta namen.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Skupina najmanj šestih držav članic, ki se prostovoljno odloči za centralizirano rešitev, lahko Agenciji poveri nalogo, naj zanje razvija, upravlja in/ali gosti skupni informacijski sistem ter jim pomaga pri izvajanju tehničnih vidikov obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje Unije o decentraliziranih sistemih s področja svobode, varnosti in pravice, pod pogojem, da to predhodno odobri Komisija in o tem sprejme sklep upravni odbor. V takem primeru zadevne države članice Agenciji navedene naloge poverijo s sporazumom o prenosu pooblastil, vključno s pogoji za prenos ter določitvijo izračuna vseh ustreznih stroškov in načina izdajanja računov.

črtano

Obrazložitev

V skladu z mnenjem Evropskega nadzornika za varstvo podatkov: če je z zakonodajo Unije določen decentraliziran sistem, tega ni mogoče spremeniti s sporazumom o prenosu pooblastil med nekaj državami članicami in agencijo eu-LISA.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 12a

 

Statistična podpora

 

Agencija posreduje ustrezne in podrobne statistične podatke:

 

(a)  Komisiji za namene ocenjevanja in spremljanja, kot je določeno v Uredbi Sveta (EU) št. 1053/20131a; ter

 

(b)  Evropski agenciji za mejno in obalno stražo za namene spremljanja izvajanja ocen ranljivosti v skladu z Uredbo (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta1b.

 

Agencija lahko iz utemeljenih razlogov posreduje ustrezne in podrobne statistične podatke drugim institucijam, organom, uradom in agencijam Unije.

 

_________________

 

1a   Uredba Sveta (EU) št. 1053/2013 z dne 7. oktobra 2013 o vzpostavitvi ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda in razveljavitvi Sklepa Izvršnega odbora z dne 16. septembra 1998 o ustanovitvi stalnega odbora o ocenjevanju in izvajanju Schengenskega sporazuma (UL L 295, 6.11.2013, str. 27).

 

1b   Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1).

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar je v zakonodajnih instrumentih o razvoju, vzpostavitvi, delovanju in uporabi posameznih sistemov določen podporni center ali druga tehnična lokacija, se ta vzpostavi v kraju Sankt Johann im Pongau v Avstriji.

Kadar je za zagotavljanje brezhibnega delovanja sistemov v primeru okvare enega ali več sistemov potreben podporni center, se ta vzpostavi v kraju Sankt Johann im Pongau v Avstriji. Pri uvajanju novih sistemov upravni odbor skupaj s Komisijo ovrednoti in oceni posebne potrebe teh sistemov in priporoči tehnične rešitve, da se zagotovi najboljša uporaba in povezljivost s podpornim centrom.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Za aktivno delovanje obsežnih informacijskih sistemov se lahko hkrati uporabljata obe tehnični lokaciji, pod pogojem, da lahko druga lokacija v primeru okvare enega ali več sistemov še vedno zagotovi njihovo delovanje. Brez spremembe te uredbe ni mogoče vzpostaviti dodatnih tehničnih lokacij.

5.  Za aktivno delovanje obsežnih informacijskih sistemov se lahko hkrati uporabljata obe tehnični lokaciji, pod pogojem, da lahko druga lokacija v primeru okvare enega ali več sistemov še vedno zagotovi delovanje obsežnih informacijskih sistemov.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Komisija do... [15 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] izvede poglobljeno oceno tedanjih in prihodnjih potreb Agencije v zvezi z gostiteljskimi zmogljivostmi obstoječih lokacij, pri čemer upošteva morebitno potrebo po razvoju tehničnih rešitev za ohranjanje obsežnih informacijskih sistemov pod pristojnostjo Agencije v delovanju 24 ur v dnevu, 7 dni v tednu, ko tako terjajo zakonodajni instrumenti, ki urejajo te sisteme, in morebitna tveganja za trenutne operativne strukture. Komisija predloži to oceno Evropskemu parlamentu in Svetu, preden upravni odbor sprejme kakršnokoli odločitev.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  imenuje izvršnega direktorja in, kjer je to ustrezno, podaljša njegov mandat ali ga razreši s položaja v skladu s členom 22;

(c)  imenuje izvršnega direktorja in njegovega namestnika, preverja in oceni njuno delo ter po potrebi podaljša njun mandat ali ju razreši s položaja v skladu s členom 22 oziroma členom 22a;

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  izvaja disciplinski nadzor nad izvršnim direktorjem in spremlja njegovo uspešnost pri opravljanju nalog ter izvajanju odločitev upravnega odbora;

(d)  izvaja disciplinski nadzor nad izvršnim direktorjem in spremlja njegovo uspešnost pri opravljanju nalog ter izvajanju odločitev upravnega odbora, pa tudi nad namestnikom izvršnega direktorja v soglasju z izvršnim direktorjem;

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  sprejme pravila za preprečevanje in upravljanje nasprotij interesov med svojimi člani;

(i)  sprejme pravila za preprečevanje in upravljanje nasprotij interesov med svojimi člani in jih objavi na spletnem mestu Agencije;

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia)  sprejme podrobna notranja pravila in postopke za zaščito žvižgačev, vključno z ustreznimi komunikacijskimi kanali za prijavljanje kršitev;

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka r

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(r)  vsako leto do konca avgusta sprejme vmesno poročilo o napredku pri izvajanju načrtovanih dejavnosti v tekočem letu in ga predloži Komisiji;

(r)  vsako leto do konca avgusta sprejme vmesno poročilo o napredku pri izvajanju načrtovanih dejavnosti v tekočem letu in ga predloži Evropskemu parlamentu in Komisiji;

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka s

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(s)  oceni in sprejme konsolidirano letno poročilo o dejavnostih Agencije za preteklo leto, pri čemer zlasti primerja dosežene rezultate s cilji letnega delovnega programa, ter poročilo in svojo oceno vsako leto do 1. julija pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču; letno poročilo o dejavnostih se objavi;

(s)  oceni in sprejme konsolidirano letno poročilo o dejavnostih Agencije za preteklo leto, pri čemer zlasti primerja dosežene rezultate s cilji letnega delovnega programa, ter poročilo in svojo oceno vsako leto do 1. julija pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Računskemu sodišču; letno poročilo o dejavnostih se objavi;

Obrazložitev

Evropski nadzornik za varstvo podatkov v svojem mnenju št. 9/2017 opozarja, da mora biti vključen na seznam naslovnikov, ki prejmejo to informacijo, da bi lahko ustrezno izvajal svoje naloge.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka w

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(w)  zagotovi, da bodo ugotovitve in priporočila, ki izhajajo iz različnih notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF), ustrezno upoštevani;

(w)  zagotovi, da bodo ugotovitve in priporočila, ki izhajajo iz različnih notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) [ter Evropskega javnega tožilstva], ustrezno upoštevani;

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka y

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(y)  sprejme potrebne varnostne ukrepe, vključno z varnostnim načrtom, načrtom za neprekinjeno poslovanje in sanacijskim načrtom za primere po nesreči, pri čemer upošteva morebitna priporočila strokovnjakov za varnost iz svetovalnih skupin;

(y)  sprejme potrebne varnostne ukrepe, vključno z varnostnimi načrti in ustreznim procesom obvladovanja tveganj za varnost informacij ter načrtom za neprekinjeno poslovanje in sanacijskim načrtom po nesreči, pri čemer upošteva morebitna priporočila strokovnjakov za varnost iz svetovalnih skupin;

Obrazložitev

Predlog spremembe v skladu s priporočili Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o procesu obvladovanja tveganj za varnost informacij.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka y a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ya)  sprejme notranja pravila za nadzor nad vsako uporabo in dostopom do obsežnih informacijskih sistemov s strani osebja Agencije.

Obrazložitev

Upravni odbor bi moral zagotoviti tudi, da bodo za osebje Agencije veljala ustrezna pravila glede notranjega spremljanja v zvezi z obsežnimi informacijskimi sistemi, za katere je odgovorno.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka z

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(z)  po odobritvi Komisije sprejme varnostna pravila na področju varovanja tajnih podatkov in občutljivih netajnih podatkov;

(z)  po tesnem posvetovanju s Komisijo sprejme varnostna pravila na področju varovanja tajnih podatkov in občutljivih netajnih podatkov;

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka g g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(gg)  sprejme letno poročilo o dejavnostih centralnega sistema Eurodac v skladu s členom 40(1) Uredbe (EU) št. 603/2013 [ali členom 42 Uredbe XX z dne XX o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe [Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva], za ugotavljanje istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona (prenovitev)];

(gg)  sprejme letno poročilo o dejavnostih centralnega sistema Eurodac v skladu s členom 40(1) Uredbe (EU) št. 603/2013 [ali členom 42 Uredbe XX z dne XX o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe [Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva], za ugotavljanje istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona, ter o spremembi Uredbe (EU) XXX/XXX (eu-LISA) (prenovitev)];

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka j j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(jj)  zbere in objavi statistične podatke o delu centralnega sistema Eurodac v skladu s členom 8(2) Uredbe (EU) št. 603/2013 [ali členom 9(2) Uredbe XX z dne XX o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe [Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva], za ugotavljanje istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona (prenovitev)];

(jj)  zbere in objavi statistične podatke o delu centralnega sistema Eurodac v skladu s členom 8(2) Uredbe (EU) št. 603/2013 [ali členom 9(2) Uredbe XX z dne XX o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe [Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva], za ugotavljanje istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona, ter o spremembi Uredbe (EU) XXX/XXX (eu-LISA) (prenovitev)];

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka n n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(nn)  zagotovi vsakoletno objavo seznama pristojnih organov, ki so pooblaščeni za neposredno iskanje podatkov, shranjenih v SIS II, v skladu s členom 31(8) Uredbe (ES) št. 1987/2006 in členom 46(8) Sklepa 2007/533/PNZ, skupaj s seznamom uradov nacionalnih sistemov SIS II (N. SIS II) in uradov SIRENE, kakor je navedeno v členu 7(3) Uredbe (ES) št. 1987/2006 oziroma členu 7(3) Sklepa 2007/533/PNZ [ali s členom 36(8) Uredbe XX z dne XX Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju mejnih kontrol, o spremembi Uredbe (EU) št. 515/2014 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1987/2006 in členom 53(8) Uredbe XX z dne XX Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, o spremembi Uredbe (EU) št. 515/2014 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1986/2006, Sklepa Sveta 2007/533/PNZ in Sklepa Komisije 2010/261/EU, skupaj s seznamom uradov nacionalnih sistemov SIS II (N. SIS II) in uradov SIRENE, kakor je navedeno v členu 7(3) Uredbe XX z dne XX Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju mejnih kontrol oziroma členu 7(3) Uredbe XX z dne XX Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega sodelovanja v kazenskih zadevah; [ter seznamom pristojnih organov v skladu s členom 8(2) Uredbe (EU) XX/XXXX o vzpostavitvi SVI]; [seznamom pristojnih organov v skladu s členom 11 Uredbe (EU) št. XX/XXXX o vzpostavitvi ETIAS] in [seznamom pristojnih organov v skladu s členom 32 Uredbe XX/XXX o vzpostavitvi sistema ECRIS-TCN;]

(nn)  zagotovi objavo na spletnem mestu Agencije in redne posodobitve seznama pristojnih organov, ki so pooblaščeni za neposredno iskanje podatkov, shranjenih v SIS II, v skladu s členom 31(8) Uredbe (ES) št. 1987/2006 in členom 46(8) Sklepa 2007/533/PNZ, skupaj s seznamom uradov nacionalnih sistemov SIS II (N. SIS II) in uradov SIRENE, kakor je navedeno v členu 7(3) Uredbe (ES) št. 1987/2006 oziroma členu 7(3) Sklepa 2007/533/PNZ [ali s členom 36(8) Uredbe XX z dne XX Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju mejnih kontrol, o spremembi Uredbe (EU) št. 515/2014 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1987/2006 in členom 53(8) Uredbe XX z dne XX Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, o spremembi Uredbe (EU) št. 515/2014 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1986/2006, Sklepa Sveta 2007/533/PNZ in Sklepa Komisije 2010/261/EU, skupaj s seznamom uradov nacionalnih sistemov SIS II (N. SIS II) in uradov SIRENE, kakor je navedeno v členu 7(3) Uredbe XX z dne XX Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju mejnih kontrol oziroma členu 7(3) Uredbe XX z dne XX Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega sodelovanja v kazenskih zadevah; [ter seznamom pristojnih organov v skladu s členom 8(2) Uredbe (EU) XX/XXXX o vzpostavitvi SVI]; [seznamom pristojnih organov v skladu s členom 11 Uredbe (EU) št. XX/XXXX o vzpostavitvi ETIAS] in [seznamom pristojnih organov v skladu s členom 32 Uredbe XX/XXX o vzpostavitvi sistema ECRIS-TCN;]

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Upravni odbor lahko izvršnemu direktorju svetuje o kateri koli zadevi, ki je tesno povezana z razvojem ali operativnim upravljanjem obsežnih informacijskih sistemov, ter o dejavnostih, povezanih z razvojem, pilotnimi projekti in potrditvami koncepta in o dejavnostih preskušanja.

3.  Upravni odbor lahko izvršnemu direktorju svetuje o kateri koli zadevi, ki je tesno povezana z razvojem ali operativnim upravljanjem obsežnih informacijskih sistemov, ter o dejavnostih, povezanih z raziskavami, pilotnimi projekti in potrditvami koncepta.

Obrazložitev

Upravni odbor ne more svetovati izvršnemu direktorju o dejavnostih preskušanja.

Predlog spremembe57

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Upravni odbor je sestavljen iz enega predstavnika vsake države članice in dveh predstavnikov Komisije, od katerih imajo v skladu s členom 20 vsi pravico do glasovanja.

1.  Upravni odbor je sestavljen iz enega predstavnika vsake države članice, dveh predstavnikov Komisije in enega člana, ki ga imenuje Evropski parlament, od katerih imajo v skladu s členom 20 vsi pravico do glasovanja.

Obrazložitev

Agencija eu-LISA obravnava številne občutljive zadeve, kot so notranja varnost, upravljanje meja Unije, pa tudi varstvo podatkov in zasebnost državljanov Unije. Zato je Evropski parlament treba vključiti v odločanje upravnega odbora in ga podrobno obveščati o tem. Zahteva je v skladu s skupnim pristopom.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Mandat članov in njihovih namestnikov traja štiri leta in se lahko podaljša. Po koncu mandata ali v primeru odstopa člani opravljajo svojo funkcijo do ponovnega imenovanja ali do zamenjave.

3.  Mandat članov in njihovih namestnikov traja štiri leta in se lahko enkrat podaljša. Po koncu mandata ali v primeru odstopa člani opravljajo svojo funkcijo do ponovnega imenovanja ali do zamenjave.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda in ukrepov, povezanih z Eurodac, sodelujejo pri dejavnostih Agencije. Vsaka v upravni odbor imenuje enega predstavnika in njegovega namestnika.

4.  Države, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter ukrepov, povezanih z dublinskim sistemom in sistemom Eurodac, sodelujejo pri dejavnostih Agencije. Vsaka v upravni odbor imenuje enega predstavnika in njegovega namestnika.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Upravni odbor ima vsaj dve redni seji na leto. Sestane se na pobudo svojega predsednika, na zahtevo Komisije ali na zahtevo vsaj tretjine svojih članov.

3.  Upravni odbor ima vsaj dve redni seji na leto. Poleg tega se sestane na pobudo svojega predsednika, na zahtevo Komisije, na zahtevo izvršnega direktorja ali na zahtevo vsaj tretjine svojih članov.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 38 velja za države, ki so z Unijo sklenile kakršen koli pridružitveni sporazum o izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter ukrepov, povezanih z dublinskim sistemom in sistemom Eurodac.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Izvršni direktor upravlja Agencijo. Pomaga upravnemu odboru in mu je za svoje ravnanje odgovoren. Izvršni direktor na poziv poroča Evropskemu parlamentu o opravljanju svojih dolžnosti. Svet lahko izvršnega direktorja pozove, naj poroča o opravljanju svojih dolžnosti.

1.  Izvršni direktor upravlja in zastopa Agencijo. Pomaga upravnemu odboru in mu je za svoje ravnanje odgovoren. Izvršni direktor na poziv poroča Evropskemu parlamentu o opravljanju svojih dolžnosti, zanj pa se v skladu s členom 42(12) uporablja postopek letne razrešnice Evropskega parlamenta za izvrševanje proračuna. Evropski parlament in Svet lahko izvršnega direktorja pozoveta, naj poroča o opravljanju svojih dolžnosti.

Obrazložitev

Izvršni direktor bi moral Agencijo zastopati na različne možne načine, ne samo pravno. Poleg tega je treba v besedilu ohraniti navedbo postopka letne razrešnice v skladu s členom 17(3) Uredbe št. 1077/2011, kot je skladno s skupnim pristopom. S predlaganim predlogom spremembe bi bilo pojasnjeno, da se za izvršnega direktorja v skladu s členom 42(12) predloga uporablja postopek letne razrešnice. Ta odgovornost bi bila torej navedena med odgovornostmi izvršnega direktorja z navzkrižnim sklicevanjem na člen 42(12).

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Izvršni direktor in njegov namestnik sta pri opravljanju svojih dolžnosti neodvisna. Ne glede na ustrezne pristojnosti Komisije in upravnega odbora izvršni direktor ali njegov namestnik ne smeta zahtevati ali sprejemati nobenih navodil katere koli vlade ali drugega organa.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Izvršni direktor je zakoniti zastopnik Agencije.

črtano

Obrazložitev

Izvršni direktor ne bi smel biti samo zakoniti zastopnik Agencije. V zvezi s tem se predlaga, da se v odstavek 1 vključi splošna navedba o vlogi izvršnega direktorja kot zastopnika Agencije.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  pripravo akcijskega načrta ob upoštevanju ugotovitev notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) in poročanje Komisiji o napredku dvakrat letno, upravnemu odboru pa redno;

(g)  pripravo akcijskega načrta ob upoštevanju ugotovitev notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) in [Evropskega javnega tožilstva ter] poročanje Komisiji o napredku dvakrat letno, upravnemu odboru pa redno;

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  zaščito finančnih interesov Unije z uporabo preventivnih ukrepov proti goljufijam, korupciji in vsem drugim nezakonitim dejavnostim, brez poseganja v preiskovalne pristojnosti OLAF, z učinkovitimi preverjanji in, če se odkrijejo nepravilnosti, z izterjavo napačno izplačanih zneskov ter, kadar je to primerno, z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi upravnimi in finančnimi kaznimi;

(h)  zaščito finančnih interesov Unije z uporabo preventivnih ukrepov proti goljufijam, korupciji in vsem drugim nezakonitim dejavnostim, brez poseganja v preiskovalne pristojnosti [Evropskega javnega tožilstva in] OLAF, z učinkovitimi preverjanji in, če se odkrijejo nepravilnosti, z izterjavo napačno izplačanih zneskov ter, kadar je to primerno, z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi upravnimi in finančnimi kaznimi;

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 3 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  pripravo strategije Agencije za boj proti goljufijam in njeno predložitev v odobritev upravnemu odboru;

(i)  pripravo strategije Agencije za boj proti goljufijam in njeno predložitev v odobritev upravnemu odboru ter spremljanje ustreznega in pravočasnega izvajanja te strategije;

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 3 – točka r

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(r)  pripravo potrebnih varnostnih ukrepov, vključno z varnostnim načrtom, ter načrta za neprekinjeno poslovanje in sanacijskega načrta po nesrečah ter njihovo predložitev upravnemu odboru v sprejetje;

(r)  pripravo potrebnih varnostnih ukrepov, vključno z varnostnimi načrti in izvajanjem ustreznega procesa obvladovanja tveganj za varnost informacij (ISRM), ter načrta za neprekinjeno poslovanje in sanacijskega načrta po nesrečah ter njihovo predložitev upravnemu odboru v sprejetje;

Obrazložitev

Predlog spremembe v skladu s priporočili Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o procesu obvladovanja tveganj za varnost informacij.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Upravni odbor izvršnega direktorja po odprtem in preglednem izbirnem postopku imenuje s seznama kandidatov, ki ga predlaga Komisija. V postopku izbire se razpis za prijavo interesa objavi v Uradnem listu Evropske unije in drugih medijih. Upravni odbor imenuje izvršnega direktorja na podlagi osebnih zaslug, izkušenj z obsežnimi informacijskimi sistemi ter upravnih, finančnih in vodstvenih sposobnosti ter poznavanja varstva podatkov. Upravni odbor o imenovanju izvršnega direktorja odloča z dvotretjinsko večino vseh članov, ki imajo glasovalno pravico.

1.  Upravni odbor izvršnega direktorja po odprtem in preglednem izbirnem postopku imenuje s seznama vsaj treh kandidatov, ki ga predlaga Komisija. V postopku izbire se razpis za prijavo interesa objavi v Uradnem listu Evropske unije in drugih medijih. Upravni odbor imenuje izvršnega direktorja na podlagi zaslug, dokazanih visokih upravnih in vodstvenih sposobnosti, izkušenj z obsežnimi informacijskimi sistemi ter upravnih, finančnih in vodstvenih sposobnosti ter poznavanja varstva podatkov.

Obrazložitev

Namen teh predlogov sprememb je uskladitev postopka imenovanja z dogovorjenim postopkom iz člena 69 uredbe o evropski mejni in obalni straži [Uredba (EU) 2016/1624].

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kandidata, ki ga izbere upravni odbor, pristojni odbori Evropskega parlamenta pred njegovim imenovanjem pozovejo, naj da izjavo in odgovori na vprašanja članov odbora. Evropski parlament na podlagi take izjave sprejme mnenje, v katerem izrazi stališče glede izbranega kandidata, in ga pošlje upravnemu odboru. Upravni odbor obvesti Evropski parlament o tem, kako je upošteval to mnenje. Mnenje se do imenovanja kandidata obravnava kot osebno in zaupno.

2.  Pred imenovanjem kandidate, ki jih predlaga Komisija, povabijo v pristojni odbor ali odbore Evropskega parlamenta, da tam podajo izjavo in odgovarjajo na vprašanja članov odbora. Po tej izjavi Evropski parlament sprejme mnenje, v katerem izrazi svoje stališče in lahko navede prednostnega kandidata.

Obrazložitev

Namen teh predlogov sprememb je uskladitev postopka imenovanja z dogovorjenim postopkom iz člena 69 uredbe o evropski mejni in obalni straži [Uredba (EU) 2016/1624].

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Upravni odbor imenuje izvršnega direktorja ob upoštevanju tega stališča. Upravni odbor odloča z dvotretjinsko večino vseh svojih članov, ki imajo glasovalno pravico.

Obrazložitev

Namen teh predlogov sprememb je uskladitev postopka imenovanja z dogovorjenim postopkom iz člena 69 uredbe o evropski mejni in obalni straži [Uredba (EU) 2016/1624].

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Če se odloči za imenovanje drugega kandidata kot tistega, ki ga je kot prednostnega navedel Evropski parlament, slednjega skupaj s Svetom v pisni obliki obvesti, kako je upošteval mnenje Evropskega parlamenta.

Obrazložitev

Namen teh predlogov sprememb je uskladitev postopka imenovanja z dogovorjenim postopkom iz člena 69 uredbe o evropski mejni in obalni straži [Uredba (EU) 2016/1624].

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Mandat izvršnega direktorja traja pet let. Ob koncu tega obdobja Komisija izvede oceno, v kateri upošteva vrednotenje delovne uspešnosti izvršnega direktorja ter prihodnje naloge in izzive Agencije.

3.  Mandat izvršnega direktorja traja pet let. Ob koncu tega obdobja upravni odbor v tesnem posvetovanju s Komisijo izvede oceno, v kateri upošteva vrednotenje delovne uspešnosti izvršnega direktorja ter prihodnje naloge in izzive Agencije.

Obrazložitev

Ker je izvršni direktor v skladu s členom 21(1) predloga odgovoren upravnemu odboru, bi moral vrednotenje njegove delovne uspešnosti opraviti upravni odbor. Med vrednotenjem bi se bilo treba posvetovati s Komisijo. Predlagani predlog spremembe je podoben določbi iz člena 18(3) Uredbe 1077/2011.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 22a

 

Namestnik izvršnega direktorja

 

1.   Izvršnemu direktorju pomaga namestnik izvršnega direktorja. Če je izvršni direktor odsoten ali zadržan, ga nadomesti njegov namestnik.

 

2.   Namestnika izvršnega direktorja imenuje upravni odbor na predlog izvršnega direktorja. Namestnik izvršnega direktorja je imenovan na podlagi zaslug ter upravnih in vodstvenih kompetenc, vključno z ustreznimi poklicnimi izkušnjami. Izvršni direktor za mesto svojega namestnika predlaga najmanj tri kandidate. Upravni odbor odloča z dvotretjinsko večino vseh svojih članov, ki imajo glasovalno pravico. Upravni odbor ima pristojnost, da razreši namestnika izvršnega direktorja z odločitvijo, ki jo sprejme z dvotretjinsko večino vseh članov, ki imajo glasovalno pravico.

 

3.   Mandat namestnika izvršnega direktorja traja pet let. Upravni odbor ga lahko enkrat podaljša za največ pet let.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica, za katero je po pravu Unije zavezujoč kateri koli zakonodajni instrument, ki ureja razvoj, vzpostavitev, uporabo in delovanje obsežnega informacijskega sistema, in Komisija imenujejo enega člana v svetovalno skupino, ki se ukvarja s tem obsežnim informacijskim sistemom; mandat članov je največ štiri leta in je enkrat obnovljiv.

Vsaka država članica, za katero je po pravu Unije zavezujoč kateri koli zakonodajni instrument, ki ureja razvoj, vzpostavitev, uporabo in delovanje obsežnega informacijskega sistema, in Komisija ter države, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter ukrepov, povezanih z uredbama Dublin in Eurodac, imenujejo po enega člana v svetovalno skupino, ki se ukvarja s tem obsežnim informacijskim sistemom; mandat članov je največ štiri leta in je enkrat obnovljiv.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Tudi Danska imenuje člana v svetovalno skupino za obsežen informacijski sistem, če se v skladu s členom 4 Protokola (št. 22) o stališču Danske odloči, da bo zakonodajni instrument, ki ureja razvoj, ustanovitev, delovanje in uporabo tega obsežnega informacijskega sistema, prenesla v svoje notranje pravo.

črtano

Obrazložitev

Člen 23(1) jasno določa razloge, na podlagi katerih lahko država članica imenuje člana v svetovalno skupino. Ta odstavek se prav tako uporablja za Dansko, če bi se Danska odločila, da bo sodelovala pri zakonodajnem instrumentu o obsežnem informacijskem sistemu. Posebni odstavek za Dansko ni niti potreben, niti koristen.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Pri pripravi mnenja si člani posamezne svetovalne skupine prizadevajo doseči konsenz. Če konsenza ni mogoče doseči, predstavlja njeno mnenje utemeljeno stališče večine članov. Zabeleži(-jo) se tudi utemeljeno(-a) stališče(-a) manjšine. Ustrezno se uporablja člen 20(3) in (4). Člani, ki zastopajo države, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda in ukrepov, povezanih z Eurodac, lahko glede vprašanj, o katerih ne morejo glasovati, izrazijo svoje mnenje.

6.  Pri pripravi mnenja si člani posamezne svetovalne skupine prizadevajo doseči konsenz. Če konsenza ni mogoče doseči, predstavlja njeno mnenje utemeljeno stališče večine članov. Zabeleži(-jo) se tudi utemeljeno(-a) stališče(-a) manjšine. Ustrezno se uporablja člen 20(3) in (4). Člani, ki zastopajo države, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda in ukrepov, povezanih z uredbama Dublin in Eurodac, lahko glede vprašanj, o katerih ne morejo glasovati, izrazijo svoje mnenje.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Vsaka država članica in vsaka država, ki se je pridružila izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter ukrepov, povezanih z Eurodac, spodbuja dejavnosti svetovalnih skupin.

7.  Vsaka država članica in vsaka država, ki se je pridružila izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter ukrepov, povezanih z uredbama Dublin in Eurodac, spodbuja dejavnosti svetovalnih skupin.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija in države članice lahko na Agencijo začasno napotijo uradnike ali nacionalne strokovnjake. Upravni odbor sprejme sklep, v katerem določi pravila o napotitvi nacionalnih strokovnjakov na Agencijo.

5.  Komisija in države članice lahko na Agencijo na njeno zahtevo začasno napotijo uradnike ali nacionalne strokovnjake. Upravni odbor sprejme sklep, v katerem določi pravila o napotitvi nacionalnih strokovnjakov na Agencijo.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člani upravnega odbora, izvršni direktor in člani svetovalnih skupin se zavežejo, da bodo delovali v javnem interesu. V ta namen podajo vsako leto pisno javno izjavo o zavezanosti.

Člani upravnega odbora, izvršni direktor, namestnik izvršnega direktorja in člani svetovalnih skupin se zavežejo, da bodo delovali v javnem interesu. V ta namen podajo vsako leto pisno javno izjavo o zavezanosti, ki se objavi na spletnem mestu Agencije.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Seznam članov upravnega odbora se objavi na internetnem mestu Agencije.

Seznam članov upravnega odbora in članov svetovalnih skupin se objavi na spletnem mestu agencije.

Obrazložitev

Zaradi preglednosti bi bilo treba na spletnem mestu Agencije objaviti tudi člane svetovalnih skupin.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice gostiteljice Agenciji zagotovijo najboljše možne pogoje za njeno delovanje, vključno z večjezičnim in evropsko usmerjenim izobraževanjem ter ustreznimi prometnimi povezavami.

2.  Države članice gostiteljice Agenciji zagotovijo najboljše možne pogoje za njeno delovanje, med drugim večjezično in evropsko usmerjeno izobraževanje ter ustrezne prometne povezave.

Predlog spremembe83

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Agencije, zagotovi Prevajalski center za organe Evropske unije.

4.  Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Agencije, zagotovi Prevajalski center za organe Evropske unije ali drugi ponudniki prevajalskih storitev v skladu s pravili Unije za oddajo javnih naročil in v mejah, določenih z ustreznimi finančnimi pravili.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je Agenciji omogočiti prilagodljivost pri prevajalskih storitvah.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Upravni odbor sprejme podrobna pravila za uporabo Uredbe (ES) št. 1049/2001. Na podlagi predloga izvršnega direktorja upravni odbor sprejme pravila o dostopu do dokumentov Agencije v skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001.

2.  Upravni odbor sprejme podrobna pravila za uporabo Uredbe (ES) št. 1049/2001. Na podlagi predloga izvršnega direktorja upravni odbor brez odlašanja sprejme pravila o dostopu do dokumentov Agencije v skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Agencija obvešča v skladu z zakonodajnimi instrumenti, ki urejajo razvoj, vzpostavitev, delovanje in uporabo obsežnih informacijskih sistemov, na področju svojih pristojnosti pa lahko izvaja dejavnosti obveščanja na lastno pobudo. Zlasti zagotovi, da javnost in vse zainteresirane strani poleg objav iz člena 15(1)(r), (s), (ii) (jj), [(kk)], [(ll)], [(mm)] ter člena 42(9) hitro dobijo objektivne, točne, zanesljive, celovite in lahko razumljive informacije o njenem delu. Dodelitev sredstev za dejavnosti obveščanja ne sme škodljivo vplivati na učinkovito izvajanje nalog Agencije, kot so navedene v členih 3 do 12. Dejavnosti obveščanja se izvajajo v skladu z ustreznimi načrti sporočanja in razširjanja, ki jih sprejme upravni odbor.

4.  Agencija obvešča v skladu z zakonodajnimi instrumenti, ki urejajo razvoj, vzpostavitev, delovanje in/ali uporabo obsežnih informacijskih sistemov, na področju svojih pristojnosti pa lahko izvaja dejavnosti obveščanja na lastno pobudo. Zlasti zagotovi, da javnost in vse zainteresirane strani poleg objav iz člena 15(1)(r), (s), (ii) (jj), [(kk)], [(ll)], [(mm)] ter člena 42(9) hitro dobijo objektivne, točne, zanesljive, celovite in lahko razumljive informacije o njenem delu. Dodelitev sredstev za dejavnosti obveščanja ne sme škodljivo vplivati na učinkovito izvajanje nalog Agencije, kot so navedene v členih 3 do 12. Dejavnosti obveščanja se izvajajo v skladu z ustreznimi načrti sporočanja in razširjanja, ki jih sprejme upravni odbor.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ne glede na določbe o varstvu podatkov, določene v zakonodajnih instrumentih, ki urejajo razvoj, vzpostavitev, uporabo in delovanje obsežnih informacijskih sistemov, za obdelavo osebnih podatkov s strani Agencije velja Uredba (ES) št. 45/2001 [Uredba (EU) XX/2018 o varstvu osebnih podatkov v institucijah in organih Unije].

1.  Za obdelavo osebnih podatkov s strani Agencije velja Uredba (ES) št. 45/2001 [Uredba (EU) XX/2018 o varstvu osebnih podatkov v institucijah in organih Unije].

Obrazložitev

V skladu s stališčem Parlamenta o novi uredbi o varstvu podatkov v institucijah EU (ki bo nasledila Uredbo št. 45/2001), bi morala obstajati samo ena horizontalna ureditev varstva podatkov.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če Agencija obdeluje osebne podatke za namene iz odstavka 1(a), se uporabljajo posebne določbe o varstvu podatkov in varnosti podatkov iz zadevnih zakonodajnih instrumentov, ki urejajo razvoj, vzpostavitev, delovanje in uporabo obsežnih informacijskih sistemov, ki jih upravlja Agencija.

2.  Če Agencija obdeluje osebne podatke za namene iz odstavka 1(a), se uporabljajo posebne določbe o varstvu podatkov in varnosti podatkov iz zadevnih zakonodajnih instrumentov, ki urejajo razvoj, vzpostavitev, delovanje in uporabo obsežnih informacijskih sistemov, ki jih upravlja Agencija. V vsakem primeru ima v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 vsak posameznik, na katerega se nanašajo podatki, pravico, da vloži pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov, in pravico do pravnega sredstva pred Sodiščem Evropske unije, vključno s pravico do odškodnine od Agencije, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši te posebne določbe.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Varnostna pravila sprejme upravni odbor po odobritvi Komisije. Agencija lahko sprejme vse potrebne ukrepe za olajšanje izmenjave informacij, pomembnih za njene naloge, s Komisijo in državami članicami ter po potrebi z ustreznimi agencijami Unije. Razvije in upravlja informacijski sistem, ki omogoča izmenjavo tajnih podatkov s temi udeleženci v skladu s Sklepom Sveta 2013/488/EU in Sklepom Komisije (EU, Euratom) 2015/444. Upravni odbor v skladu s členom 2 in členom 15(1)(y) te uredbe določi notranjo sestavo Agencije, potrebno za izvajanje ustreznih varnostnih načel.

2.  Varnostna pravila sprejme upravni odbor po tesnem posvetovanju s Komisijo. Agencija lahko sprejme vse potrebne ukrepe za olajšanje izmenjave informacij, pomembnih za njene naloge, s Komisijo in državami članicami ter po potrebi z ustreznimi agencijami Unije. Razvije in upravlja informacijski sistem, ki omogoča izmenjavo tajnih podatkov s temi udeleženci v skladu s Sklepom Sveta 2013/488/EU in Sklepom Komisije (EU, Euratom) 2015/444. Upravni odbor v skladu s členom 2 in členom 15(1)(y) te uredbe določi notranjo sestavo Agencije, potrebno za izvajanje ustreznih varnostnih načel.

Predlog spremembe  89

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija najpozneje pet let po začetku veljavnosti te uredbe, nato pa vsakih pet let, oceni uspešnost Agencije v zvezi z njenimi cilji, mandatom, nalogami in lokacijami v skladu s smernicami Komisije. V oceni se prouči tudi prispevek Agencije k vzpostavitvi usklajenega, stroškovno učinkovitega in povezanega informacijskega okolja na ravni Unije za upravljanje obsežnih informacijskih sistemov, ki podpirajo izvajanje politik s področja pravosodja in notranjih zadev (PNZ). Ocena obravnava zlasti morebitno potrebo po spremembi mandata Agencije in finančne posledice vsake take spremembe.

1.  Komisija do ... [štiri leta po začetku veljavnosti te uredbe], nato pa vsakih pet let, ob posvetovanju z upravnim odborom ovrednoti uspešnost Agencije. V oceni med drugim preveri izvajanje določb te uredbe ter kako in koliko Agencija dejansko prispeva k operativnemu upravljanju obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice ter izvaja svoje naloge, kot so določene v tej uredbi. V oceni se prouči tudi prispevek Agencije k vzpostavitvi usklajenega, stroškovno učinkovitega in povezanega informacijskega okolja na ravni Unije za upravljanje obsežnih informacijskih sistemov, ki podpirajo izvajanje politik s področja pravosodja in notranjih zadev (PNZ). Ocena obravnava zlasti morebitno potrebo po spremembi mandata Agencije in finančne posledice vsake take spremembe. Upravni odbor lahko Komisiji predloži priporočila glede sprememb te uredbe.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija v zadevah, ki jih ureja ta uredba, sodeluje s Komisijo, drugimi institucijami Unije in z drugimi organi, uradi in agencijami Unije, zlasti s tistimi, ki so ustanovljeni na območju svobode, varnosti in pravice, ter zlasti z Evropsko agencijo za temeljne pravice.

1.  Agencija v zadevah, ki jih ureja ta uredba, sodeluje s Komisijo, drugimi institucijami Unije in z drugimi organi, uradi in agencijami Unije, zlasti s tistimi, ki so ustanovljeni na območju svobode, varnosti in pravice, ter zlasti z Evropsko agencijo za temeljne pravice, da bi omogočili usklajevanje in finančne prihranke, preprečili podvajanje ter spodbujali sinergijo in dopolnjevanje pri njihovih dejavnostih.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Po potrebi se Agencija glede omrežne varnosti posvetuje z Evropsko agencijo za varnost omrežij in informacij ter sledi njenim priporočilom.

3.  Agencija se glede varnosti omrežij in informacij posvetuje z Evropsko agencijo za varnost omrežij in informacij ter sledi njenim priporočilom.

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Sodelovanje z organi, uradi in agencijami Unije poteka v okviru delovnih dogovorov. Komisija mora take dogovore predhodno odobriti. Taki dogovori lahko določajo souporabo storitev med agencijami, kadar je to primerno zaradi bližine lokacij ali področja politike, in sicer v mejah mandata zadevnih agencij in brez vpliva na njihove temeljne naloge.

4.  Sodelovanje z organi, uradi in agencijami Unije poteka v okviru delovnih dogovorov. Taki dogovori se sklenejo po tesnem posvetovanju s Komisijo. Taki dogovori lahko določajo souporabo storitev med agencijami, kadar je to primerno zaradi bližine lokacij ali področja politike, in sicer v mejah mandata zadevnih agencij in brez vpliva na njihove temeljne naloge. Mehanizmi za povračilo stroškov se določijo z delovnimi dogovori.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 38 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sodelovanje držav, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter ukrepov, povezanih s sistemom Eurodac

Sodelovanje držav, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter ukrepov, povezanih z uredbama Dublin in Eurodac

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija je odprta za udeležbo tretjih držav, ki so v ta namen z Unijo sklenile pridružitvene sporazume.

1.  Agencija je odprta za udeležbo tretjih držav, ki so z Unijo sklenile kakršen koli pridružitveni sporazum v zvezi z izvajanjem, uporabo in razvojem schengenskega pravnega reda ter ukrepov, povezanih z uredbama Dublin in Eurodac.

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V skladu z ustreznimi določbami pridružitvenih sporazumov iz odstavka 1 se sprejmejo ureditve, v katerih se določijo zlasti narava, obseg in način sodelovanja držav, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter ukrepov, povezanih z Eurodac, pri delu Agencije, ter podrobna pravila takega sodelovanja, vključno z določbami o finančnih prispevkih, osebju in glasovalnih pravicah.

2. V skladu z ustreznimi določbami pridružitvenih sporazumov iz odstavka 1 se sprejmejo ureditve, v katerih se določijo zlasti narava, obseg in način sodelovanja tretjih držav iz odstavka 1 pri delu Agencije ter podrobna pravila takega sodelovanja, vključno z določbami o finančnih prispevkih, osebju in glasovalnih pravicah.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 38 a (novo) – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 38a

 

Delovni dogovori z mednarodnimi organizacijami in drugimi ustreznimi subjekti

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Agencija lahko, če je to potrebno za izvajanje njenih nalog in po posvetovanju s Komisijo, s sklenitvijo delovnih dogovorov vzpostavi in vzdržuje odnose z mednarodnimi organizacijami in njim podrejenimi organi, ki jih ureja mednarodno javno pravo, ali z drugimi ustreznimi subjekti ali organi, ki so vzpostavljeni s sporazumom ali na podlagi sporazuma med dvema ali več državami.

Obrazložitev

Morda bi bilo treba zagotoviti zadostno pravno podlago, da bo lahko Agencija vzpostavljala in vzdrževala odnose z mednarodnimi organizacijami in/ali drugimi ustreznimi subjekti (kot sta Interpol in IATA) z namenom izvajanja ustreznih določb ali predlogov SVI in ETIAS. Ta predlog zagotavlja takšno generično pravno podlago za vzpostavitev teh odnosov.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Letni delovni program za naslednje leto vsebuje natančno opredeljene cilje in pričakovane rezultate, vključno s kazalniki uspešnosti. Vsebuje tudi opis ukrepov, ki se bodo financirali, ter kazalnik finančnih sredstev in človeških virov, dodeljenih vsakemu ukrepu, v skladu z načeli oblikovanja in upravljanja proračuna po dejavnostih. Letni delovni program je skladen z večletnim delovnim programom iz odstavka 6. V njem so jasno navedene naloge, ki so bile v primerjavi s predhodnim proračunskim letom dodane, spremenjene ali črtane. Upravni odbor spremeni sprejeti letni delovni program, kadar se Agenciji dodeli nova naloga. Vsaka bistvena sprememba letnega delovnega programa se sprejme po enakem postopku kot prvotni letni delovni program. Upravni odbor lahko na izvršnega direktorja prenese pooblastilo, da v letni delovni program vnese nebistvene spremembe.

5.  Letni delovni program za naslednje leto vsebuje natančno opredeljene cilje in pričakovane rezultate, vključno s kazalniki uspešnosti, v skladu z načelom oblikovanja proračuna glede na uspešnost. Vsebuje tudi opis ukrepov, ki se bodo financirali, ter kazalnik finančnih sredstev in človeških virov, dodeljenih vsakemu ukrepu, v skladu z načeli oblikovanja in upravljanja proračuna po dejavnostih. Letni delovni program je skladen z večletnim delovnim programom iz odstavka 6. V njem so jasno navedene naloge, ki so bile v primerjavi s predhodnim proračunskim letom dodane, spremenjene ali črtane. Upravni odbor spremeni sprejeti letni delovni program, kadar se Agenciji dodeli nova naloga. V tem okviru se pred morebitno dodelitvijo dodatnih finančnih virov vedno najprej preuči možnost prerazporeditve dejavnosti. Vsaka bistvena sprememba letnega delovnega programa se sprejme po enakem postopku kot prvotni letni delovni program. Upravni odbor lahko na izvršnega direktorja prenese pooblastilo, da v letni delovni program vnese nebistvene spremembe.

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu s splošnim pristopom, njegov namen pa je poudariti, da mora agencija optimalno izkoristiti omejena sredstva, ki so ji na voljo.

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Izvršni direktor vsako leto ob upoštevanju dejavnosti, ki jih izvaja Agencija, pripravi osnutek poročila o načrtu prihodkov in odhodkov Agencije za naslednje proračunsko leto, ki vsebuje kadrovski načrt, ter ga pošlje upravnemu odboru.

1.  Izvršni direktor vsako leto v skladu z načelom oblikovanja proračuna glede na uspešnost ter ob upoštevanju dejavnosti, ki jih izvaja Agencija, njenih ciljev ter pričakovanih rezultatov pripravi osnutek poročila o načrtu prihodkov in odhodkov Agencije za naslednje proračunsko leto, ki vsebuje kadrovski načrt, ter ga pošlje upravnemu odboru.

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Upravni odbor na podlagi osnutka poročila o načrtu, ki ga pripravi izvršni direktor, sprejme osnutek načrta prihodkov in odhodkov Agencije za naslednje proračunsko leto, ki vsebuje osnutek kadrovskega načrta. Upravni odbor nato do 31. januarja vsako leto Komisiji in državam, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter ukrepov, povezanih z Eurodac, te dokumente pošlje kot del enotnega programskega dokumenta.

2.  Upravni odbor na podlagi osnutka poročila o načrtu, ki ga pripravi izvršni direktor, sprejme osnutek načrta prihodkov in odhodkov Agencije za naslednje proračunsko leto, ki vsebuje osnutek kadrovskega načrta. Agencija nato do 31. januarja vsako leto Komisiji in državam, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter ukrepov, povezanih z uredbama Dublin in Eurodac, te dokumente pošlje kot del enotnega programskega dokumenta.

Obrazložitev

Predlagano je, da se besedilo predloga uskladi z besedilom okvirne finančne uredbe za organe EU (glej člen 33(5) Uredbe 1271/2013).

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  povračilo stroškov, ki jih institucije, organi, uradi in agencije Unije plačujejo za storitve, ki se jim zagotovijo v skladu z delovnimi dogovori iz člena 37;

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Agencija pošlje poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju za leto N do 31. marca leta N+1 Evropskemu parlamentu, Svetu, Računskemu sodišču in Komisiji.

4.  Izvršni direktor pošlje poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju za leto N do 31. marca leta N+1 Evropskemu parlamentu, Svetu, Računskemu sodišču in Komisiji.

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se besedilo predloga uskladi z besedilom okvirne finančne uredbe (glej člen 39(1) Uredbe 1271/2013, ki določa, da „[d]irektor opravlja naloge odredbodajalca“.

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija sprejme notranja pravila, s katerimi od članov svojih organov in svojega osebja zahteva, da se v času zaposlitve ali mandata izogibajo vsem situacijam, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov, in da o takih situacijah poročajo.

Agencija sprejme notranja pravila, s katerimi od članov svojih organov in svojega osebja zahteva, da se v času in po prenehanju zaposlitve ali mandata izogibajo vsem situacijam, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov, in da o takih situacijah poročajo. Evropski parlament in Komisija sta obveščena o resnih kršitvah omenjenih notranjih pravil, ob tem pa se upoštevajo pravila o zaupnosti, ki veljajo za domnevno kršitev.

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  OLAF lahko v skladu z določbami in postopki, določenimi v Uredbi (EU, Euratom) št. 883/2013 in Uredbi Sveta (Euratom, ES) št. 2185/9694, izvaja preiskave, vključno s pregledi na kraju samem in inšpekcijskimi pregledi, da ugotovi, ali je prišlo do goljufije, korupcije ali kakršne koli druge nezakonite dejavnosti, ki vpliva na finančne interese Unije, v zvezi z nepovratnimi sredstvi ali pogodbami, ki jih financira Agencija.

3.  [Evropsko javno tožilstvo,] OLAF [ali oba organa] lahko v skladu z določbami in postopki, določenimi v Uredbi (EU, Euratom) št. 883/2013 in Uredbi Sveta (Euratom, ES) št. 2185/9694, izvaja[ta] preiskave, vključno s pregledi na kraju samem in inšpekcijskimi pregledi, da ugotovi[ta], ali je prišlo do goljufije, korupcije ali kakršne koli druge nezakonite dejavnosti, ki vpliva na finančne interese Unije, v zvezi z nepovratnimi sredstvi ali pogodbami, ki jih financira Agencija.

__________________

__________________

94 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).

94 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izvršnemu direktorju agencije eu-LISA, imenovanemu na podlagi člena 18 Uredbe (EU) št. 1077/2011, se do izteka njegovega mandata dodelijo odgovornosti izvršnega direktorja, kakor so določene v členu 21 te uredbe.

Izvršnemu direktorju agencije eu-LISA, imenovanemu na podlagi člena 18 Uredbe (EU) št. 1077/2011, se do izteka njegovega ali njenega mandata dodelijo odgovornosti izvršnega direktorja Agencije, kakor so določene v členu 21 te uredbe. Drugi pogoji njegove ali njene pogodbe ostanejo nespremenjeni. Če je sklep o podaljšanju mandata izvršnega direktorja v skladu s členom 18(4) Uredbe (EU) 1077/2011 sprejet pred začetkom veljavnosti te uredbe, se mandat samodejno podaljša do 31. oktobra 2022.

Obrazložitev

Ta prehodna ureditev bi omogočila, da se mandat izvršnega direktorja enkrat podaljša za največ pet let, če je bil njegov mandat že podaljšan v skladu s trenutno veljavnim pravnim okvirom[1], ki določa samo možnost podaljšanja za največ tri leta. Podaljšanje mandata sedanjega izvršnega direktorja, ki se bo (po podaljšanju za tri leta) končal 31. oktobra 2020, je z vidika Agencije ključno. Takšna prehodna ureditev je zagotovljena že v Uredbi (EU) 2016/794 o Europolu.

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 48 a (novo) – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ohranitev veljavnosti notranjih pravil, ki jih je sprejel upravni odbor

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 48 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 

 

Notranja pravila in ukrepi, ki jih je sprejel upravni odbor na podlagi Uredbe (EU) št. 1077/2011, ostanejo veljavna po začetku veljavnosti te uredbe, brez poseganja v morebitne spremembe, ki jih zahteva ta uredba.


OBRAZLOŽITEV

Uvod

Uredba o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov (eu-LISA/Agencija) je bila sprejeta leta 2011. Z ustanovitvijo Agencije je bilo operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice poverjeno evropski agenciji, s čimer so bile odpravljene razmere, v katerih so to operativno upravljanje opravljale države članice ali Komisija. Agencija eu-LISA je trenutno odgovorna za operativno upravljanje druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS-II), vizumskega informacijskega sistema (VIS) in sistema Eurodac na centralni ravni. Poverita se ji lahko tudi razvoj in operativno upravljanje drugih obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, če tako določajo zadevni zakonodajni instrumenti.

Komisija je v skladu s členom 31 ustanovitvene uredbe izvedla oceno na podlagi zunanje ocene v tesnem sodelovanju z upravnim odborom agencije eu-LISA, da bi proučila, na kakšen način in v kolikšni meri ta agencija učinkovito prispeva k operativnemu upravljanju obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice ter izvaja svoje naloge, določene v ustanovitveni uredbi. Proučila je tudi, ali bi bilo treba izvesti revizijo nalog, poverjeni agenciji eu-LISA v ustanovitveni uredbi, oziroma jih razširiti. Ta predlog je povezan z oceno Agencije, upošteva pa tudi druge zakonodajne in politične spremembe ter odraža priporočila in mnenje upravnega odbora.

Da bi Komisija odpravila sedanje omejitve informacijskih sistemov EU in informacijske vrzeli ter omogočila izmenjavo informacij med informacijskimi sistemi, je 29. junija 2017 predlagala okrepitev mandata agencije eu-LISA, da bi ta lahko razvila in uvedla tehnične rešitve, ki so potrebne za zagotovitev interoperabilnosti informacijskih sistemov EU, ter upravljala nove sisteme za zagotovitev, da bo Agencija s svojim mandatom kos sedanjim izzivom na evropski ravni s področja migracij in varnosti.

Namen tega predloga Komisije je revizija uredbe o ustanovitvi agencije eu-LISA, da bi se upoštevala priporočila za zakonodajne spremembe, ki izhajajo iz vrednotenja, izboljšalo delovanje Agencije ter povečala in okrepila vloga Agencije, da se zagotovi, da bo Agencija s svojim mandatom kos trenutnim izzivom na ravni EU s področja svobode, varnosti in pravice. Cilj predloga je tudi, da se uredba prilagodi političnim in pravnim spremembam ter dejanskemu razvoju dogodkov, zlasti pa, da se upošteva dejstvo, da bodo novi sistemi poverjeni agenciji eu-LISA, če bosta sozakonodajalca dosegla dogovor, in da bi bilo treba Agenciji podeliti nalogo, da prispeva k razvoju interoperabilnosti obsežnih informacijskih sistemov v okviru nadaljnjega ukrepanja na podlagi sporočila Komisije z dne 6. aprila 2016 o trdnejših in pametnejših informacijskih sistemih za meje in varnost(1), končnega poročila strokovne skupine na visoki ravni za informacijske sisteme in interoperabilnost z dne 11. maja 2017(2) in Sedmega poročila Komisije o napredku pri vzpostavljanju učinkovite in prave varnostne unije z dne 16. maja 2017(3). V predlogu so obravnavana tudi priporočila za spremembe, ki jih je predlagal upravni odbor Agencije, ter možnost, da bi agencija eu-LISA gostila in upravljala skupne tehnične rešitve za nacionalno izvajanje decentraliziranih sistemov za zainteresirane države članice. Nazadnje predlog usklajuje ustanovitveni akt Agencije z načeli skupne izjave Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah z dne 19. julija 2012 (v nadaljnjem besedilu: skupni pristop).

Danes se Evropa sooča z dvojnim izzivom: ostati mora odprta in obenem varna. Da bi razvila ustrezen odziv, mora EU izkoristiti zmogljivosti sodobnih informacijskih tehnologij in jih vzporedno uporabljati za spodbujanje in krepitev izmenjave informacij in sodelovanja med državami članicami.

Nove naloge Agencije

Za ustrezen odziv na ta izziv mora agencija eu-LISA prevzeti nove naloge. Odslej bo odgovorna tudi za razvoj in upravljanje prihodnjih obsežnih informacijskih sistemov EU.

Agencija eu-LISA bo imela pomembno vlogo pri razvoju novih sistemov, o katerih trenutno razpravljata sozakonodajalca, in ravnanju z njima: sistem vstopa/izstopa (SVI) za posodobljeno upravljanje zunanjih meja in evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) za zbiranje vnaprejšnjih informacij o potnikih v EU, ki ne potrebujejo vizumov. Predlog Evropske komisije predvideva tudi nadaljnje nadgradnje evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS), da bi izboljšali izmenjavo informacij med državami članicami o obsojenih državljanih tretjih držav. Tudi centralizirani sistem ECRIS bi bil del informacijskih sistemov, ki jih razvija in upravlja agencija eu-LISA. 

Predlog Evropske komisije, da se mandat Agencije razširi, temelji na zmogljivosti Agencije, da poleg upravljanja obsežnih informacijskih sistemov zagotavlja tudi svetovanje in pomoč državam članicam pri tehničnih vprašanjih v zvezi z obstoječimi ali novimi informacijskimi sistemi. Agencija eu-LISA bo imela okrepljeno vlogo pri zagotavljanju statističnih podatkov, povezanih s sistemi, ki jih upravlja, ter razširjen obseg pooblastil v zvezi s pilotnimi projekti in raziskavami. Z vzpostavitvijo avtomatiziranih mehanizmov za nadzor kakovosti podatkov bo pripomogla k izboljšanju kakovosti podatkov v teh sistemih. Ti mehanizmi bodo zagotavljali samodejno identifikacijo nepravilnih ali neskladnih podatkov. Na to bo opozorjena država članica, ki je podatke vnesla, da jih bo lahko odstranila ali posodobila.

Interoperabilnost

Predlog je del novega pristopa Komisije za doseganje interoperabilnosti informacijskih sistemov EU za upravljanje varnosti, meja in migracij do leta 2020.

Z reformo bo Agencija dobila mandat za razvoj tehničnih rešitev, ki so potrebne za dosego interoperabilnosti. Z digitalno preobrazbo na področju pravosodja in notranjih zadev EU, ki trenutno poteka, so se pokazale potrebe po nadaljnjem povečanju dodane vrednosti agencije eu-LISA, ki bi koristila državam članicam in EU kot celoti. Predlog za prenovo mandata upošteva potrebe, ki izhajajo iz te preobrazbe, ter sposobnost Agencije, da jih obravnava.

Ko bodo sprejeti ustrezni zakonodajni instrumenti, bo Agencija odgovorna za razvoj glavnih tehničnih značilnosti pristopa Komisije k interoperabilnosti, ki zajema evropski portal za iskanje, skupno storitev za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov in skupno odložišče podatkov o identiteti, da bi zagotovili učinkovito interakcijo vseh informacijskih sistemov EU in njihovo dostopnost za policiste in carinike na terenu.

Stališče poročevalke

Poročevalka pozdravlja predlog Komisije, katerega namen je okrepitev vloge in odgovornosti Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (v nadaljevanju: Agencija). Agencija opravlja pomembne naloge na področju upravljanja meja in varnosti tako, da zagotavlja operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov. Poročevalka pozdravlja, da predlog na splošno širi obseg nalog, poverjenih Agenciji.

Kljub temu meni, da bi bilo mogoče nekatere vidike predloga Komisije še izboljšati, da bi zagotovili boljše delovanje Agencije.

Sedanja praksa kaže, da se države članice obračajo neposredno na Agencijo, kadar potrebujejo tehnično podporo v zvezi s povezavo nacionalnih sistemov z osrednjim sistemom. Zato se zdi logično, da bi predlog sledil sedanji praksi in omogočal enako pot za predložitev zahteve Agenciji tudi v prihodnje. V tem okviru bi morala imeti Komisija posvetovalno vlogo (člen 12).

Poročevalka je iz več razlogov predvidela možnost vzpostavljanja dodatnih tehničnih lokacij: vprašljivo je, ali je aktivno-aktivni način (v katerem lahko vse tehnične lokacije delujejo in se nobena od njih ne uporablja samo kot podporni center) tehnično izvedljiv na dveh lokacijah, ki sta geografsko močno oddaljeni druga od druge (kot je zapisano v zakonodajnem predlogu: Strasbourg in Sankt Johann im Pongau). Da bi še naprej zagotavljala učinkovito, varno in neprekinjeno delovanje obsežnih informacijskih sistemov, bi morala biti Agencija poleg tega sposobna hitrega odzivanja na razmere in preprostega prilagajanja prihodnjim zakonodajnim predlogom oziroma njihovega izvajanja, če bi bilo treba obstoječe tehnične lokacije dodatno razširiti ali izboljšati (člen 13).

Poročevalka meni, da bi moral predlog vključevati dodatna pravila o preglednosti. V zvezi s tem predlaga, naj se pravila o preprečevanju in upravljanju nasprotja interesov njegovih članov, ki jih sprejme upravni odbor (člen 15), ter letne pisne izjave o zavezanosti članov upravnega odbora, izvršnega direktorja in članov svetovalnih skupin (člen 25) objavijo na spletnem mestu Agencije. Poročevalka tudi poziva Agencijo, naj sprejme notranja pravila za zaščito žvižgačev (člen 15).

Člen 37 predloga zagotavlja pravno podlago za sodelovanje z institucijami, organi, uradi in agencijami Unije. To sodelovanje je lahko strateško in operativno, na primer s tem, da se informacijske storitve ponudijo drugim agencijam. V tem primeru lahko storitev, ki jo zagotavlja agencija eu-LISA, vpliva na njen proračun, za kar lahko zahteva finančno nadomestilo. Sedanji predlog pa ne predvideva možnosti, da bi Agencija zahtevala finančno nadomestilo za storitve, ki jih ponuja drugim organom in agencijam EU. Poročevalka meni, da bi morala Agencija prejeti nadomestilo v skladu z dvostranskim memorandumom o soglasju med Agencijo in Komisijo.

Agenciji je treba zagotoviti zadostno pravno podlago, da po posvetovanju s Komisijo vzpostavi in vzdržuje odnose z mednarodnimi organizacijami in drugimi ustreznimi subjekti organov, kolikor je to potrebno za opravljanje njenih nalog. Vzpostavitev operativnega sodelovanja z mednarodnimi organizacijami je zlasti ključna za ustrezno izvajanje določb predloga o sistemu vstopa/izstopa in sistemu ETIAS. V ta namen je treba v predlog vključiti zadostno pravno podlago (novi člen 38a).

Nazadnje je predlagano, da se določba predloga o možnem podaljšanju mandata izvršnega direktorja uskladi z ustrezno določbo (členom 73) Uredbe (EU) 2016/794 o Europolu, tako da se vključi prehodna ureditev v zvezi z izvršnim direktorjem. Ta prehodna ureditev bi omogočila, da se mandat izvršnega direktorja enkrat podaljša za največ pet let, če je bil njegov mandat že podaljšan v skladu s trenutno veljavnim pravnim okvirom, ki določa samo možnost podaljšanja za največ tri leta. Mandat sedanjega izvršnega direktorja, ki je bil podaljšan za tri leta, se bo končal 31. oktobra 2020. Obdobje okrog leta 2020 je z vidika Agencije ključno, saj bo po napovedih za Agencijo zelo dejavno in delovno zaradi sedanjih časovnih načrtov o začetku veljavnosti novih sistemov (sistem vstopa/izstopa, ETIAS in morda ECRIS-TCN). Poleg tega bo Agencija v letih 2020–2021 tudi predsedovala mreži agencij EU. Agencija za vse te dejavnosti potrebuje stalno in izkušeno vodstvo.

(1)

  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Trdnejši in pametnejši informacijski sistemi za meje in varnost. COM(2016) 205 final z dne 6. aprila 2016.

(2)

  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1

(3)

  COM(2017) 261 final.


MNENJE Odbora za proračun (9.11.2017)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice

(COM(2017)0352 – C8-2017/2017 – 2017/0145(COD))

Pripravljavec mnenja: Jens Geier

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Prav tako bi morala državam članicam zagotavljati ad hoc pomoč v primerih izrednih potreb s področja varnosti ali migracij. Zlasti kadar se država članica na določenih območjih svojih zunanjih meja sooča s posebnimi in nesorazmernimi migracijskimi izzivi, za katere je značilen velik dotok migracijskih tokov, bi se ji moralo omogočiti, da se opre na tehnične in operativne okrepitve. To bi bilo treba na žariščnih točkah zagotoviti s podpornimi skupinami za upravljanje migracij, sestavljenimi iz strokovnjakov ustreznih agencij Unije. Če bi v tem okviru prišlo do potrebe podpore agencije eu-LISA v zvezi z vprašanji o obsežnih informacijskih sistemih, ki jih ta upravlja, bi morala zahtevo za pomoč Agenciji poslati Komisija.

(19)  Prav tako bi morala državam članicam zagotavljati ad hoc pomoč v primerih izrednih potreb s področja varnosti ali migracij. Zlasti kadar se država članica na določenih območjih svojih zunanjih meja sooča s posebnimi in nesorazmernimi migracijskimi izzivi, za katere je značilen velik dotok migracijskih tokov, bi se ji moralo omogočiti, da se opre na tehnične in operativne okrepitve. To bi bilo treba na žariščnih točkah zagotoviti s podpornimi skupinami za upravljanje migracij, sestavljenimi iz strokovnjakov ustreznih agencij Unije. Če bi v tem okviru prišlo do potrebe podpore agencije eu-LISA v zvezi z vprašanji o obsežnih informacijskih sistemih, ki jih ta upravlja, bi morala zahtevo za pomoč Agenciji poslati Komisija. V tem primeru bi morala vse nastale stroške kriti Agencija. Proračun Agencije bi moral poleg finančnih sredstev, dodeljenih za dnevno delo, vključevati posebno proračunsko vrstico izključno za ta namen.

Obrazložitev

To je v skladu s predlogom spremembe člena 12 (1). Stroške bi morala kriti Agencija, hkrati pa bi bilo treba zagotoviti, da zahteve za ad hoc podporo ne bi ogrozile njenega običajnega dela.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Agenciji bi bilo treba za opravljanje njenega poslanstva in v obsegu, potrebnem za opravljanje njenih nalog, dovoliti sodelovanje z institucijami, organi, uradi in agencijami Unije, zlasti tistimi, ki so ustanovljeni na področju svobode, varnosti in pravice, v zadevah, ki jih urejajo ta uredba in zakonodajni instrumenti o razvoju, vzpostavitvi, delovanju in uporabi obsežnih informacijskih sistemov, ki jih upravlja Agencija, in sicer v okviru delovnih dogovorov, sklenjenih v skladu s pravom in politiko Unije, ter v okviru ustreznih pristojnosti teh organov. Komisija bi morala navedene delovne dogovore prej odobriti. Po potrebi bi se morala Agencija glede omrežne varnosti posvetovati z Evropsko agencijo za varnost omrežij in informacij.

(34)  Agenciji bi bilo treba za opravljanje njenega poslanstva, uspešno usklajevanje in ustvarjanje finančnih prihrankov, preprečevanje podvojevanja ter spodbujanje sinergij in dopolnjevanja in v obsegu, potrebnem za opravljanje njenih nalog, dovoliti sodelovanje z institucijami, organi, uradi in agencijami Unije, zlasti tistimi, ki so ustanovljeni na področju svobode, varnosti in pravice, v zadevah, ki jih urejajo ta uredba in zakonodajni instrumenti o razvoju, vzpostavitvi, delovanju in uporabi obsežnih informacijskih sistemov, ki jih upravlja Agencija, in sicer v okviru delovnih dogovorov, sklenjenih v skladu s pravom in politiko Unije, ter v okviru ustreznih pristojnosti teh organov. Komisija bi morala navedene delovne dogovore prej odobriti. Po potrebi bi se morala Agencija glede omrežne varnosti posvetovati z Evropsko agencijo za varnost omrežij in informacij.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga)  zagotavljanje ustreznih statističnih podatkov za Komisijo in ustrezne decentralizirane agencije Unije.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Agencija lahko načrtuje in izvaja dejavnosti preskušanja v zvezi z zadevami iz te uredbe in zakonodajnih instrumentov, ki urejajo razvoj, vzpostavitev, delovanje in uporabo vseh obsežnih informacijskih sistemov, ki jih upravlja Agencija, če o tem sprejme sklep upravni odbor.

4.  Agencija lahko načrtuje in izvaja dejavnosti preskušanja v zvezi z zadevami iz te uredbe in zakonodajnih instrumentov, ki urejajo razvoj, vzpostavitev, delovanje in uporabo vseh obsežnih informacijskih sistemov, ki jih upravlja Agencija, če o tem sprejme sklep upravni odbor. Agencija zagotovi ustrezno raven kakovosti za dejavnosti preskušanja in krije vse ustrezne stroške.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Od Agencije se lahko zahteva, da svetuje državam članicam o povezavi nacionalnih sistemov s centralnimi sistemi ter daje ad hoc podporo državam članicam. Zahteve za ad hoc podporo se predložijo Komisiji, ki jih posreduje Agenciji. Od Agencije se lahko zahteva tudi svetovanje in/ali podpora Komisiji v zvezi s tehničnimi vprašanji, povezanimi z obstoječimi ali novimi sistemi, vključno s študijami in preskušanjem.

1.  Od Agencije se lahko zahteva, da svetuje državam članicam o povezavi nacionalnih sistemov s centralnimi sistemi ter daje ad hoc podporo državam članicam. Zahteve za ad hoc podporo se predložijo Komisiji, ki jih posreduje Agenciji. Od Agencije se lahko zahteva tudi svetovanje in/ali podpora Komisiji v zvezi s tehničnimi vprašanji, povezanimi z obstoječimi ali novimi sistemi, vključno s študijami in preskušanjem. Agencija krije vse nastale stroške. Proračun Agencije bi moral poleg finančnih sredstev, dodeljenih za dnevno delo, vključevati posebno proračunsko vrstico izključno za ta namen.

Obrazložitev

V preteklosti je bila ad hoc podpora potrebna v izrednih razmerah, če se je morala ena država članica ukvarjati z znatnim porastom migracij. V tem primeru ima zagotovitev pomoči jasno evropsko dodano vrednost in bi jo moral kriti proračun Unije. Namen tega predloga spremembe je tudi določiti finančno ureditev.

Predlog spremembe6

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Skupina najmanj šestih držav članic, ki se prostovoljno odloči za centralizirano rešitev, lahko Agenciji poveri nalogo, naj zanje razvija, upravlja in/ali gosti skupni informacijski sistem ter jim pomaga pri izvajanju tehničnih vidikov obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje Unije o decentraliziranih sistemih s področja svobode, varnosti in pravice, pod pogojem, da to predhodno odobri Komisija in o tem sprejme sklep upravni odbor. V takem primeru zadevne države članice Agenciji navedene naloge poverijo s sporazumom o prenosu pooblastil, vključno s pogoji za prenos ter določitvijo izračuna vseh ustreznih stroškov in načina izdajanja računov.

2.  Skupina najmanj šestih držav članic, ki se prostovoljno odloči za centralizirano rešitev, lahko Agenciji poveri nalogo, naj zanje razvija, upravlja in/ali gosti skupni informacijski sistem ter jim pomaga pri izvajanju tehničnih vidikov obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje Unije o decentraliziranih sistemih s področja svobode, varnosti in pravice, pod pogojem, da to predhodno odobri Komisija in o tem sprejme sklep upravni odbor. V takem primeru zadevne države članice Agenciji navedene naloge poverijo s sporazumom o prenosu pooblastil, vključno s pogoji za prenos ter določitvijo izračuna vseh ustreznih stroškov in načina izdajanja računov. Vse nastale stroške krijejo zadevne države članice.

Obrazložitev

V nasprotju s členom 12(1) proračun Unije ne bi smel kriti teh storitev, če zadevajo le omejeno število držav članic.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 12a

 

Statistična podpora

 

Agencija posreduje ustrezne in podrobne statistične podatke:

 

(a)  Komisiji za namene ocenjevanja in spremljanja, kot je določeno v Uredbi Sveta 1053/20131a; in

 

(b)  Evropski agenciji za mejno in obalno stražo za namene spremljanja izvajanja ocen ranljivosti v skladu z Uredbo (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta1b.

 

Agencija lahko iz utemeljenih razlogov posreduje ustrezne in podrobne statistične podatke drugim institucijam, organom, uradom in agencijam Unije.

 

_________________

 

1a   Uredba Sveta (EU) št. 1053/2013 z dne 7. oktobra 2013 o vzpostavitvi ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda in razveljavitvi Sklepa Izvršnega odbora z dne 16. septembra 1998 o ustanovitvi stalnega odbora o ocenjevanju in izvajanju Schengenskega sporazuma (UL L 295, 6.11.2013, str. 27).

 

1b   Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1).

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Upravni odbor je sestavljen iz enega predstavnika vsake države članice in dveh predstavnikov Komisije, od katerih imajo v skladu s členom 20 vsi pravico do glasovanja.

1.  Upravni odbor je sestavljen iz enega predstavnika vsake države članice, dveh predstavnikov Komisije in enega poslanca, ki ga imenuje Evropski parlament, od katerih imajo v skladu s členom 20 vsi pravico do glasovanja.

Obrazložitev

Agencija eu-LISA obravnava številne občutljive zadeve, kot so notranja varnost, upravljanje meja Unije, pa tudi varstvo podatkov in zasebnost državljanov Unije. Zato je Evropski parlament treba vključiti v odločanje upravnega odbora in ga podrobno obveščati o tem. Zahteva je v skladu s splošnim pristopom.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Upravni odbor izvršnega direktorja po odprtem in preglednem izbirnem postopku imenuje s seznama kandidatov, ki ga predlaga Komisija. V postopku izbire se razpis za prijavo interesa objavi v Uradnem listu Evropske unije in drugih medijih. Upravni odbor imenuje izvršnega direktorja na podlagi osebnih zaslug, izkušenj z obsežnimi informacijskimi sistemi ter upravnih, finančnih in vodstvenih sposobnosti ter poznavanja varstva podatkov. Upravni odbor o imenovanju izvršnega direktorja odloča z dvotretjinsko večino vseh članov, ki imajo glasovalno pravico.

1.  Upravni odbor izvršnega direktorja po odprtem in preglednem izbirnem postopku imenuje s seznama vsaj treh kandidatov, ki ga predlaga Komisija. V postopku izbire se razpis za prijavo interesa objavi v Uradnem listu Evropske unije in drugih medijih. Upravni odbor imenuje izvršnega direktorja na podlagi osebnih zaslug, izkušenj z obsežnimi informacijskimi sistemi ter upravnih, finančnih in vodstvenih sposobnosti ter poznavanja varstva podatkov. Upravni odbor o imenovanju izvršnega direktorja odloča z dvotretjinsko večino vseh članov, ki imajo glasovalno pravico.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Agencije, zagotovi Prevajalski center za organe Evropske unije.

4.  Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Agencije, zagotovi Prevajalski center za organe Evropske unije ali drugi ponudniki prevajalskih storitev v skladu s pravili za oddajo javnih naročil in v mejah, določenih z ustreznimi finančnimi pravili.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je Agenciji omogočiti prilagodljivost pri prevajalskih storitvah.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija najpozneje pet let po začetku veljavnosti te uredbe, nato pa vsakih pet let, oceni uspešnost Agencije v zvezi z njenimi cilji, mandatom, nalogami in lokacijami v skladu s smernicami Komisije. V oceni se prouči tudi prispevek Agencije k vzpostavitvi usklajenega, stroškovno učinkovitega in povezanega informacijskega okolja na ravni Unije za upravljanje obsežnih informacijskih sistemov, ki podpirajo izvajanje politik s področja pravosodja in notranjih zadev (PNZ). Ocena obravnava zlasti morebitno potrebo po spremembi mandata Agencije in finančne posledice vsake take spremembe.

1.  Komisija, v sodelovanju z upravnim odborom, najpozneje pet let po začetku veljavnosti te uredbe, nato pa vsakih pet let, oceni uspešnost Agencije v zvezi z njenimi cilji, mandatom, nalogami in lokacijami v skladu s smernicami Komisije. V oceni se prouči tudi prispevek Agencije k vzpostavitvi usklajenega, stroškovno učinkovitega in povezanega informacijskega okolja na ravni Unije za upravljanje obsežnih informacijskih sistemov, ki podpirajo izvajanje politik s področja pravosodja in notranjih zadev (PNZ). Ocena obravnava zlasti morebitno potrebo po spremembi mandata Agencije in finančne posledice vsake take spremembe.

Obrazložitev

Ocena Agencije se izvede v sodelovanju z upravnim odborom, tako da ima Komisija poglobljen pregled dejavnikov, ki se upoštevajo pri oceni.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija v zadevah, ki jih ureja ta uredba, sodeluje s Komisijo, drugimi institucijami Unije in z drugimi organi, uradi in agencijami Unije, zlasti s tistimi, ki so ustanovljeni na območju svobode, varnosti in pravice, ter zlasti z Evropsko agencijo za temeljne pravice.

1.  Agencija v zadevah, ki jih ureja ta uredba, sodeluje s Komisijo, drugimi institucijami Unije in z drugimi organi, uradi in agencijami Unije, zlasti s tistimi, ki so ustanovljeni na območju svobode, varnosti in pravice, ter zlasti z Evropsko agencijo za temeljne pravice, da bi omogočili usklajevanje in finančne prihranke, preprečili podvojevanje ter spodbujali sinergijo in dopolnjevanje pri njihovih dejavnostih.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Sodelovanje z organi, uradi in agencijami Unije poteka v okviru delovnih dogovorov. Komisija mora take dogovore predhodno odobriti. Taki dogovori lahko določajo souporabo storitev med agencijami, kadar je to primerno zaradi bližine lokacij ali področja politike, in sicer v mejah mandata zadevnih agencij in brez vpliva na njihove temeljne naloge.

4.  Sodelovanje z organi, uradi in agencijami Unije poteka v okviru delovnih dogovorov. Komisija mora take dogovore predhodno odobriti. Taki dogovori lahko določajo souporabo storitev med agencijami, kadar je to primerno zaradi bližine lokacij ali področja politike, in sicer v mejah mandata zadevnih agencij in brez vpliva na njihove temeljne naloge. Mehanizmi za povračilo stroškov se določijo z delovnimi dogovori.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Letni delovni program za naslednje leto vsebuje natančno opredeljene cilje in pričakovane rezultate, vključno s kazalniki uspešnosti. Vsebuje tudi opis ukrepov, ki se bodo financirali, ter kazalnik finančnih sredstev in človeških virov, dodeljenih vsakemu ukrepu, v skladu z načeli oblikovanja in upravljanja proračuna po dejavnostih. Letni delovni program je skladen z večletnim delovnim programom iz odstavka 6. V njem so jasno navedene naloge, ki so bile v primerjavi s predhodnim proračunskim letom dodane, spremenjene ali črtane. Upravni odbor spremeni sprejeti letni delovni program, kadar se Agenciji dodeli nova naloga. Vsaka bistvena sprememba letnega delovnega programa se sprejme po enakem postopku kot prvotni letni delovni program. Upravni odbor lahko na izvršnega direktorja prenese pooblastilo, da v letni delovni program vnese nebistvene spremembe.

5.  Letni delovni program za naslednje leto vsebuje natančno opredeljene cilje in pričakovane rezultate, vključno s kazalniki uspešnosti, v skladu z načelom oblikovanja proračuna glede na uspešnost. Vsebuje tudi opis ukrepov, ki se bodo financirali, ter kazalnik finančnih sredstev in človeških virov, dodeljenih vsakemu ukrepu, v skladu z načeli oblikovanja in upravljanja proračuna po dejavnostih. Letni delovni program je skladen z večletnim delovnim programom iz odstavka 6. V njem so jasno navedene naloge, ki so bile v primerjavi s predhodnim proračunskim letom dodane, spremenjene ali črtane. Upravni odbor spremeni sprejeti letni delovni program, kadar se Agenciji dodeli nova naloga. V tem okviru je prerazporeditev dejavnosti vedno primerna alternativa pred morebitno dodelitvijo dodatnih finančnih sredstev. Vsaka bistvena sprememba letnega delovnega programa se sprejme po enakem postopku kot prvotni letni delovni program. Upravni odbor lahko na izvršnega direktorja prenese pooblastilo, da v letni delovni program vnese nebistvene spremembe.

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu s splošnim pristopom, njegov namen pa je poudariti, da agencija optimalno izkoristi omejena sredstva, ki so ji na voljo.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Izvršni direktor vsako leto ob upoštevanju dejavnosti, ki jih izvaja Agencija, pripravi osnutek poročila o načrtu prihodkov in odhodkov Agencije za naslednje proračunsko leto, ki vsebuje kadrovski načrt, ter ga pošlje upravnemu odboru.

1.  Izvršni direktor vsako leto v skladu z načelom oblikovanja proračuna glede na uspešnost ter ob upoštevanju dejavnosti, ki jih izvaja Agencija, njenih ciljev ter pričakovanih rezultatov pripravi osnutek poročila o načrtu prihodkov in odhodkov Agencije za naslednje proračunsko leto, ki vsebuje kadrovski načrt, ter ga pošlje upravnemu odboru.

Predlog spremembe16

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  prispevki, ki jih države članice plačajo za storitve, ki se za njih opravijo v skladu s sporazumom o prenosu pooblastil iz člena 12;

(d)  prispevki, ki jih države članice plačajo za storitve, ki se za njih opravijo v skladu s sporazumom o prenosu pooblastil iz člena 12(2);

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben za podporo drugim predlogom sprememb.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  povračilo stroškov, ki jih institucije, organi, uradi in agencije Unije plačujejo za storitve, ki se jim zagotovijo v skladu z delovnimi dogovori iz člena 37;

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice

Referenčni dokumenti

COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

11.9.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Jens Geier

11.7.2017

Datum sprejetja

9.11.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Andrej Novakov (Andrey Novakov), Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jonathan Bullock, Auke Zijlstra

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

20

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Stanisław Ożóg

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

1

0

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice

Referenčni dokumenti

COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)

Datum predložitve EP

28.6.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

CONT

28.9.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Monica Macovei

29.6.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

7.9.2017

7.12.2017

 

 

Datum sprejetja

7.12.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

40

10

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Louis Michel, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Maria Grapini, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

David Coburn, Nicola Danti, Isabella De Monte, Andor Deli, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lukas Mandl, Georg Mayer, Julia Pitera, Francis Zammit Dimech, Flavio Zanonato

Datum predložitve

18.12.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

40

+

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, John Procter, Branislav Škripek, Helga Stevens

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Rachida Dati, Andor Deli, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Julia Pitera, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Francis Zammit Dimech

S&D

Caterina Chinnici, Nicola Danti, Isabella De Monte, Ana Gomes, Maria Grapini, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

10

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

EFDD

David Coburn

ENF

Lorenzo Fontana, Georg Mayer, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

4

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov