Förfarande : 2017/0145(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0404/2017

Ingivna texter :

A8-0404/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/07/2018 - 6.10
CRE 05/07/2018 - 6.10

Antagna texter :

P8_TA(2018)0310

BETÄNKANDE     ***I
PDF 907kWORD 151k
18.12.2017
PE 610.908v03-00 A8-0404/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, om ändring av förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av förordning (EU) nr 1077/2011

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Monica Macovei

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från budgetutskottet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, om ändring av förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av förordning (EU) nr 1077/2011

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0352),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 74, 77.2 a och b, 78.2 e, 79.2 c, 82.1 d, 85.1, 87.2 a och 88.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0216/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från budgetutskottet (A8-0404/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Eftersom förvaltningsmyndigheten måste vara oavhängig i rättsligt, administrativt och ekonomiskt hänseende, inrättades den i form av en tillsynsbyrå (nedan kallad byrån) med ställning som juridisk person. Sätet för byrån förlades enligt överenskommelse till Tallinn (Estland). Eftersom de uppgifter som rör den tekniska utvecklingen och förberedelsen av den operativa förvaltningen av SIS och VIS emellertid redan utfördes i Strasbourg (Frankrike) och en backup-enhet för dessa it-system hade inrättats i Sankt Johann im Pongau (Österrike), i enlighet även med platserna för SIS och VIS enligt de relevanta rättsakterna, bör detta fortsättningsvis vara fallet. Dessa två enheter bör också fortsätta att vara de platser där de uppgifter som rör den operativa förvaltningen av Eurodac bör genomföras respektive där en backup-enhet för Eurodac bör inrättas. Dessa två enheter bör också vara de platser där den tekniska utvecklingen och operativa förvaltningen av andra stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa sker och, om så föreskrivs i den relevanta rättsakten, där det finns en backup-enhet som kan säkerställa driften av ett stort it-system vid systemfel. För att maximera den möjliga användningen av backup-enheten bör den även kunna driva system samtidigt i aktivt läge, förutsatt att den fortfarande klarar av att säkerställa deras drift i händelse av systemfel.

Eftersom förvaltningsmyndigheten måste vara oavhängig i rättsligt, administrativt och ekonomiskt hänseende, inrättades den i form av en tillsynsbyrå (nedan kallad byrån) med ställning som juridisk person. Sätet för byrån förlades enligt överenskommelse till Tallinn (Estland). Eftersom de uppgifter som rör den tekniska utvecklingen och förberedelsen av den operativa förvaltningen av SIS och VIS emellertid redan utfördes i Strasbourg (Frankrike) och en backup-enhet för dessa it-system hade inrättats i Sankt Johann im Pongau (Österrike), i enlighet även med platserna för SIS och VIS enligt de relevanta rättsakterna, bör detta fortsättningsvis vara fallet. Dessa två enheter bör också vara de platser där den tekniska utvecklingen och operativa förvaltningen av andra stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa sker och, om så föreskrivs i den relevanta rättsakten, där det finns en backup-enhet som kan säkerställa driften av ett stort it-system vid systemfel, så länge som deras kapacitet tillåter det. Vid otillräcklig kapacitet bör det vara möjligt att inrätta fler tekniska enheter, på grundval av en konsekvensbedömning och en kostnads–nyttoanalys, efter samråd med kommissionen och ett positivt styrelsebeslut. För att maximera den möjliga användningen av backup-enheten, och där de lagstiftningsinstrument som reglerar systemen under byråns ansvar kräver att dessa system fungerar 24 timmar om dygnet och sju dagar i veckan, bör byrån kunna genomföra tekniska lösningar, inklusive möjligheten att backup-enheten kommer att driva system samtidigt i aktivt läge, förutsatt att den fortfarande klarar av att säkerställa deras drift i händelse av systemfel. Dessa tekniska lösningar bör genomföras på grundval av en konsekvensbedömning och en kostnads–nyttoanalys, efter samråd med kommissionen och ett positivt styrelsebeslut.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Sedan byrån tog sig an sina ansvarsområden den 1 december 2012 har den tagit över de uppgifter som ålades förvaltningsmyndigheten avseende VIS genom förordning (EG) nr 767/2008 och rådets beslut 2008/633/RIF55. Den tog över de uppgifter som ålagts förvaltningsmyndigheten avseende SIS II i förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF i april 2013 efter det att systemet togs i bruk samt de uppgifter som ålagts kommissionen avseende Eurodac i enlighet med förordningarna (EG) nr 2725/2000 och (EG) nr 407/2002 i juni 2013. Vid den första utvärderingen av byråns verksamhet på grundval av en oberoende extern utvärdering som gjordes 2015–2016 konstaterades att eu-LISA effektivt säkerställer den operativa förvaltningen av de stora it-system och andra uppgifter byrån har anförtrotts, men även att det behövs ett antal ändringar av inrättandeförordningen, t.ex. överföring av kommissionens uppgifter avseende kommunikationsinfrastrukturen till byrån. På grundval av den externa utvärderingen beaktade kommissionen utveckling i politik, lagstiftning och sakförhållanden och föreslog i sin rapport om Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)56 framför allt att byråns mandat bör utvidgas för att den ska kunna utföra de uppgifter som följer av medlagstiftarnas antagande av förslag där nya system anförtros byrån, de uppgifter som avses i kommissionens meddelande om starkare och smartare informationssystem för gränser och säkerhet av den 6 april 2016, expertgruppens slutrapport av den 11 maj 2017 och kommissionens sjunde rapport om framsteg i riktning mot en effektiv och verklig säkerhetsunion av den 16 maj 2017, i tillämpliga fall under förutsättning att de relevanta rättsakterna antas. Byrån bör i synnerhet ges i uppgift att utveckla en europeisk sökportal, en gemensam biometrisk matchningstjänst och en gemensam databas med personuppgifter, förutsatt att den relevanta rättsakten om interoperabilitet antas. I tillämpliga fall bör åtgärder som vidtas för interoperabilitet följa kommissionens meddelande Europeiska interoperabilitetsramen – genomförandestrategi57.

Sedan byrån tog sig an sina ansvarsområden den 1 december 2012 har den tagit över de uppgifter som ålades förvaltningsmyndigheten avseende VIS genom förordning (EG) nr 767/2008 och rådets beslut 2008/633/RIF55. Den tog över de uppgifter som ålagts förvaltningsmyndigheten avseende SIS II i förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF i april 2013 efter det att systemet togs i bruk samt de uppgifter som ålagts kommissionen avseende Eurodac i enlighet med förordningarna (EG) nr 2725/2000 och (EG) nr 407/2002 i juni 2013.

_________________

_________________

55 Rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott (EUT L 218, 13.8.2008, s. 129).

55 Rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott (EUT L 218, 13.8.2008, s. 129).

56 COM(2017)0346, 29.6.2017.

 

57 COM(2017)0134, 23.3.2017. Bilaga 2 till meddelandet innehåller allmänna riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis för att uppnå interoperabilitet eller åtminstone skapa förutsättningar för att uppnå bättre interoperabilitet vid utformning, genomförande och förvaltning av EU:s offentliga tjänster.

 

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Vidare kan byrån även ges ansvar för förberedelsen, utvecklingen och den operativa förvaltningen av ytterligare stora it-system vid tillämpning av artiklarna 67–89 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Byrån bör endast anförtros sådana uppgifter genom särskilda rättsakter utformade på grundval av en konsekvensanalys.

(15)  Vidare kan byrån även ges ansvar för förberedelsen, utvecklingen och den operativa förvaltningen av ytterligare stora it-system vid tillämpning av artiklarna 67–89 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), såsom den säkra IKT-lösningen för gränsöverskridande utbyte av känsliga uppgifter för de rättsliga myndigheterna (e-Codex). Byrån bör endast anförtros sådana uppgifter genom särskilda rättsakter utformade på grundval av en konsekvensanalys.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Byråns mandat bör utvidgas när det gäller forskning för att öka dess förmåga att vara mer proaktiv med att föreslå relevanta och nödvändiga tekniska ändringar i de it-system den ansvarar för. Byrån kan inte endast övervaka utan även bidra till genomförandet av forskningsverksamhet som är relevant för den operativa förvaltningen av de system den förvaltar. Den bör regelbundet sända information om sådan övervakning till Europaparlamentet, rådet och Europeiska datatillsynsmannen.

(16)  Byråns mandat bör utvidgas när det gäller forskning för att öka dess förmåga att vara mer proaktiv med att föreslå relevanta och nödvändiga tekniska ändringar i de it-system den ansvarar för. Byrån kan inte endast övervaka utan även bidra till genomförandet av forskningsverksamhet som är relevant för den operativa förvaltningen av de system den förvaltar. Den bör regelbundet sända information om sådan övervakning till Europaparlamentet, rådet och – när det gäller behandling av personuppgifter – Europeiska datatillsynsmannen.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Byrån bör ansvara för genomförandet av pilotprojekt, i enlighet med artikel 54.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/201260. Kommissionen kan dessutom anförtro byrån att genomföra budgetverksamhet för koncepttest som finansieras inom ramen för instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/201461 i enlighet med artikel 58.1 c i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012. Byrån får också planera och genomföra tester på områden som direkt omfattas av denna förordning och de rättsakter som reglerar utvecklingen, inrättandet, driften och användningen av de stora it-system som byrån förvaltar. När byrån får i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt bör den ägna särskild uppmärksamhet åt Europeiska unionens informationshanteringsstrategi.

(17)  Byrån bör ansvara för genomförandet av pilotprojekt, i enlighet med artikel 54.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/201260. Kommissionen bör, efter budgetmyndighetens godkännande, dessutom kunna anförtro byrån att genomföra budgetverksamhet för koncepttest som finansieras inom ramen för instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/201461 i enlighet med artikel 58.1 c i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012. Byrån får också planera och genomföra tester på områden som direkt omfattas av denna förordning och de rättsakter som reglerar utvecklingen, inrättandet, driften och användningen av de stora it-system som byrån förvaltar. När byrån får i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt bör den ägna särskild uppmärksamhet åt Europeiska unionens informationshanteringsstrategi.

_________________

_________________

60 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

60 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

61 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 av den 16 april 2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering och om upphävande av beslut nr 574/2007/EG (EUT L 150, 20.5.2014, s. 143).

61 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 av den 16 april 2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering och om upphävande av beslut nr 574/2007/EG (EUT L 150, 20.5.2014, s. 143).

Motivering

Detta ändringsförslag överensstämmer med föreslagna ändringar i förordningens normativa del.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Byrån bör ge medlemsstaterna råd om de nationella systemens anslutning till de centrala systemen.

(18)  Byrån bör, på medlemsstaternas begäran, ge dem råd om de nationella systemens anslutning till de centrala systemen.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Byrån bör också ge medlemsstaterna ad hoc-stöd när det krävs på grund av särskilda behov rörande säkerhet eller migration. I synnerhet om en medlemsstat vid särskilda områden av dess yttre gränser står inför specifika och oproportionella migrationsutmaningar som kännetecknas av stora inkommande migrationsflöden bör medlemsstaterna kunna förlita sig på teknisk och operativ förstärkning. Den bör tillhandahållas i områdena kring mottagningscentrumen av stödgrupper för migrationshantering som består av experter från relevanta EU-organ. Om eu-LISA:s stöd krävs i detta sammanhang i frågor som rör de stora it-system som den förvaltar bör kommissionen sända begäran om stöd till byrån.

(19)  Byrån bör också ge medlemsstaterna ad hoc-stöd när det krävs på grund av särskilda behov rörande säkerhet eller migration. I synnerhet om en medlemsstat vid särskilda områden av dess yttre gränser står inför specifika och oproportionella migrationsutmaningar som kännetecknas av stora inkommande migrationsflöden bör medlemsstaterna kunna förlita sig på teknisk och operativ förstärkning. Den bör tillhandahållas i områdena kring mottagningscentrumen av stödgrupper för migrationshantering som består av experter från relevanta EU-organ. Om eu-LISA:s stöd krävs i detta sammanhang i frågor som rör de stora it-system som den förvaltar bör begäran om stöd sändas direkt till byrån, som därefter bör samråda med kommissionen innan ett beslut fattas. Kommissionen bör även övervaka om byrån i tid ger ett svar på begäran om råd eller tillfälligt stöd, samt eventuella åtgärder som vidtagits av byrån för att bistå denna medlemsstat, där så är tillämpligt. Byrån bör bära alla kostnader som uppstått när den tillhandahållit råd enligt detta skäl. Byråns budget bör innehålla en särskild budgetpost som är avsedd enbart för detta ändamål och är ett komplement till de finansiella resurser som anslås till det dagliga arbetet.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

21)  Det bör också vara möjligt att ge byrån i uppgift att utveckla, förvalta och/eller hysa ett gemensamt it-system för en grupp medlemsstater som frivilligt väljer en centraliserad lösning för att hjälpa dem genomföra tekniska aspekter av skyldigheter som följer av unionslagstiftningen om decentraliserade stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa. Detta bör kräva kommissionens förhandsgodkännande och ett styrelsebeslut och bör återspeglas i ett delegeringsavtal mellan de berörda medlemsstaterna och byrån samt finansieras genom att de berörda medlemsstaterna ger bidrag som täcker alla kostnader.

utgår

Motivering

I sitt yttrande 9/2017 påminner Europeiska datatillsynsmannen om att utformningen av befintliga system inte kan ändras genom ett avtal om delegering, utan kräver en ändring av den rättsliga grunden som inbegriper genomförbarhetsstudier och en konsekvensanalys av i första hand nödvändighets- och proportionalitetsprinciperna .

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  För att effektivt kunna kontrollera hur byrån fungerar bör medlemsstaterna och kommissionen vara företrädda i byråns styrelse. Styrelsen bör ges nödvändiga befogenheter för att anta det årliga arbetsprogrammet, utföra sina arbetsuppgifter rörande byråns budget, anta de finansiella regler som ska gälla för byrån, utnämna en verkställande direktör och fastställa förfarandena för den verkställande direktörens beslut om byråns operativa uppgifter. Byrån bör styras och arbeta med beaktande av principerna i den gemensamma ansats för unionens decentraliserade organ som godkändes av Europaparlamentet, rådet och kommissionen den 19 juli 2012.

(23)  För att effektivt kunna övervaka hur byrån fungerar bör medlemsstaterna och kommissionen vara företrädda i byråns styrelse, som bör vidarebefordra relevant information till Europaparlamentet. Styrelsen bör ges nödvändiga befogenheter för att anta det årliga arbetsprogrammet, utföra sina arbetsuppgifter rörande upprättande av en strategi för förvaltning av byråns budget, anta de finansiella regler som ska gälla för byrån och fastställa förfarandena för den verkställande direktörens beslut om byråns operativa uppgifter. Styrelsen bör utföra dessa uppgifter på ett effektivt och öppet sätt. Efter att ett lämpligt urvalsförfarande anordnats av kommissionen, och efter en utfrågning av de föreslagna kandidaterna i det ansvariga utskottet i Europaparlamentet, bör styrelsen även utse en verkställande direktör. Den verkställande direktören bör bistås av en biträdande verkställande direktör. Byrån bör styras och arbeta med beaktande av principerna i den gemensamma ansats för unionens decentraliserade organ som godkändes av Europaparlamentet, rådet och kommissionen den 19 juli 2012.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  Medlemsstaterna bör utnämna en ledamot av den rådgivande gruppen för ett stort it-system om de enligt unionslagstiftningen omfattas av en rättsakt som reglerar utvecklingen, inrättandet, driften och användningen av systemet i fråga. Även Danmark bör utnämna en ledamot av den rådgivande gruppen för ett stort it-system, om landet inom ramen för artikel 4 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning beslutar att i sin nationella lagstiftning genomföra den rättsakt som reglerar utvecklingen, inrättandet, driften och användningen av systemet i fråga.

(32)  Varje medlemsstat som enligt unionslagstiftningen omfattas av en rättsakt som reglerar utvecklingen, inrättandet, driften och användningen av ett stort it-system bör utse en ledamot av den rådgivande gruppen för ett sådant system. Länder som är associerade till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket samt av Dublin- eller Eurodac-relaterade åtgärder bör också utse en ledamot av den rådgivande gruppen.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  För att byrån ska kunna utföra sitt uppdrag och i den utsträckning som krävs för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter bör den ha rätt att samarbeta med unionens institutioner, organ, kontor och byråer – i synnerhet de som har inrättats inom området frihet, säkerhet och rättvisa – i frågor som omfattas av denna förordning och de rättsakter som reglerar utvecklingen, inrättandet, driften och användningen av stora it-system som förvaltas av byrån inom ramen för samarbetsavtal som ingåtts i enlighet med unionens lagstiftning och politik och inom ramen för deras respektive behörigheter. Dessa samarbetsavtal bör ha förhandsgodkänts av kommissionen. Byrån bör också, när så är lämpligt, samråda med och följa upp rekommendationerna från Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet om nätsäkerhet.

34)  För att byrån ska kunna utföra sitt uppdrag, säkra samordning och besparingar, undvika dubbelarbete och främja synergier och komplementaritet, och i den utsträckning som krävs för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter, bör den ha rätt att samarbeta med unionens institutioner, organ, kontor och byråer – i synnerhet de som har inrättats inom området frihet, säkerhet och rättvisa – i frågor som omfattas av denna förordning och de rättsakter som reglerar utvecklingen, inrättandet, driften och användningen av stora it-system som förvaltas av byrån inom ramen för samarbetsavtal som ingåtts i enlighet med unionens lagstiftning och politik och inom ramen för deras respektive behörigheter. Dessa samarbetsavtal bör ha förhandsgodkänts av kommissionen. Byrån bör också, när så är lämpligt, samråda med och följa upp rekommendationerna från Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet om nätsäkerhet.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(34a)  Byrån bör vara öppen för deltagande av länder som har ingått något slags avtal med EU om sin associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, samt av Dublin- eller Eurodac-relaterade åtgärder, eftersom vissa stora it-system som t.ex. Etias kräver samarbete med sådana andra länder.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  För att säkerställa öppenhet i byråns operativa verksamhet bör den omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/200166. Byrån bör vara så öppen som möjligt med sin verksamhet, utan att det därigenom blir svårare att nå målen med insatserna. Byrån bör offentliggöra information om all sin verksamhet. Den bör även säkerställa att allmänheten och alla berörda parter snabbt får information om dess arbete.

(37)  För att säkerställa öppenhet i byråns operativa verksamhet bör den omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/200166. Byrån bör vara så öppen som möjligt med sin verksamhet, utan att det därigenom blir svårare att nå målen med insatserna. Byrån bör offentliggöra information om all sin verksamhet, i enlighet med öppenhetsprincipen och för att försäkra sig om att de uppställda målen uppnås. Den bör även säkerställa att allmänheten och alla berörda parter snabbt får information om dess arbete.

_________________

_________________

66 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

66 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  För att säkerställa öppna och transparenta anställningsvillkor och likabehandling av personal bör byråns personal (även byråns verkställande direktör) omfattas av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen (tjänsteföreskrifterna för tjänstemän) och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (anställningsvillkoren), vilka fastställs i förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/6869 (tillsammans kallade tjänsteföreskrifterna), inklusive bestämmelserna om tystnadsplikt eller andra likvärdiga skyldigheter beträffande konfidentialitet.

(40)  För att säkerställa öppna och transparenta anställningsvillkor och likabehandling av personal bör byråns personal (även byråns verkställande direktör) omfattas av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen (tjänsteföreskrifterna för tjänstemän) och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (anställningsvillkoren), vilka fastställs i förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/6869 (tillsammans kallade tjänsteföreskrifterna), inklusive bestämmelserna om tystnadsplikt eller andra likvärdiga skyldigheter beträffande konfidentialitet. Byrån bör ha tillräckliga budgetmedel och tillräckligt med personal till sitt förfogande för att inte behöva lägga ut sina uppdrag och uppgifter på privata företag.

_________________

_________________

69 EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.

69 EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  Eftersom målen för denna förordning – nämligen att inrätta en byrå på unionsnivå med ansvar för den operativa förvaltningen och, när så är lämpligt, utvecklingen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa – inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, och de därför, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EU-fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(43)  Eftersom målen för denna förordning – nämligen att inrätta en byrå på unionsnivå med ansvar för den operativa förvaltningen och, när så är lämpligt, utvecklingen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa – inte i tillräcklig utsträckning och effektivt kan uppnås av medlemsstaterna, och de därför, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EU-fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 45 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Eftersom Förenade kungariket den 29 mars 2017 anmälde sin avsikt att utträda ur unionen kommer fördragen, i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen, att upphöra att vara tillämpliga på Förenade kungariket från och med den dag då avtalet om utträde träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, två år efter anmälan, om inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket beslutar att förlänga denna tidsfrist. Följaktligen, och utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i avtalet om utträde, är beskrivningen ovan av Förenade kungarikets deltagande i förslaget tillämplig endast fram till dess att Förenade kungariket upphör att vara en medlemsstat.

utgår

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byrån ska ansvara för den operativa förvaltningen av Schengens informationssystem (SIS), informationssystemet för viseringar (VIS) och Eurodac.

2.  Byrån ska ansvara för den operativa förvaltningen av Schengens informationssystem (SIS), informationssystemet för viseringar (VIS) och Eurodac, med iakttagande av den i artikel 5 i EU-fördraget fastställda subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Den operativa förvaltningen ska omfatta alla uppgifter som krävs för att de stora it-systemen ska fungera i överensstämmelse med de särskilda bestämmelser som gäller för vart och ett av dem, inbegripet ansvaret för den kommunikationsinfrastruktur som används för dem. Dessa stora system ska inte utbyta uppgifter eller möjliggöra delning av information eller kunskap om inte detta föreskrivs i en specifik rättslig grund.

5.  Den operativa förvaltningen ska omfatta alla uppgifter som krävs för att de stora it-systemen ska fungera i överensstämmelse med de särskilda bestämmelser som gäller för vart och ett av dem, inbegripet ansvaret för den kommunikationsinfrastruktur som används för dem. Dessa stora system ska inte utbyta uppgifter eller möjliggöra delning av information eller kunskap.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 6 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  Utarbeta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra interoperabilitet i enlighet med artikel 9.

utgår

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  utvecklingen av stora it-system med hjälp av adekvata projektledningsstrukturer för att de stora it-systemen ska kunna utvecklas på ett effektivt sätt,

(a)  utvecklingen av stora it-system med hjälp av adekvata projektledningsstrukturer för att de stora it-systemen ska kunna utvecklas på ett effektivt och säkert sätt,

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  en ändamålsenlig, säker och kontinuerlig drift av stora it-system,

(b)  en ändamålsenlig, säker och kontinuerlig drift av stora it-system som kan säkerställa en fortlöpande förbättring av uppgifternas kvalitet,

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  en hög dataskyddsnivå i enlighet med gällande bestämmelser, inbegripet särskilda bestämmelser för vart och ett av de stora it-systemen,

(f)  en hög dataskyddsnivå i enlighet med unionens lagstiftning om dataskydd, inbegripet särskilda bestämmelser för vart och ett av de stora it-systemen,

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  en lämplig nivå på datasäkerheten och den fysiska säkerheten i enlighet med de tillämpliga reglerna, inklusive specifika bestämmelser för vart och ett av de stora it-systemen.

(g)  en lämplig nivå på säkerheten, inklusive genomförandet av en korrekt process för hantering av informationssäkerhetsrisker (ISRM).

Motivering

Ändringsförslag i linje med Europeiska datatillsynsmannens rekommendation om en process för hantering av informationssäkerhetsrisker (ISRM).

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga)  tillhandahållande av adekvat statistik för kommissionen och för unionens relevanta decentraliserade byråer.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  uppdrag avseende Sirenekontoren och kommunikationen mellan Sirenekontoren, i enlighet med förordning (EU) XXX/XXX [SIS-förordningen].

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  de uppgifter den ålades genom förordning (EU) nr 603/2013 [eller genom förordning XX av den XX om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat], för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt, och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (omarbetning)],

(a)  de uppgifter den ålades genom förordning (EU) nr 603/2013 [eller genom förordning XX av den XX om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat], för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt, och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr XXX/XXX (eu-LISA) (omarbetning)],

Motivering

Anpassning till de pågående förhandlingarna om Eurodacförordningen.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 5c – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  de uppgifter den ålades genom [förordning (EU) XX av den XX om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat], för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt, och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (omarbetning), COM(2016) 272 final – 2016/0132 (COD)],

(a)  de uppgifter den ålades genom [förordning (EU) XX av den XX om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat], för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt, och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr XXX/XXX (eu-LISA) (omarbetning), COM(2016)0272 – 2016/0132 (COD)],

Motivering

Anpassning till de pågående förhandlingarna om Eurodacförordningen.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommunikationsinfrastrukturen ska förvaltas och kontrolleras på lämpligt sätt för att skydda den mot hot samt säkerställa dess säkerhet och säkerheten för de stora it-system som byrån ansvarar för, inbegripet säkerheten för de uppgifter som utbyts genom kommunikationsinfrastrukturen.

2.  Utan att det påverkar punkt 1 ska kommunikationsinfrastrukturen förvaltas och kontrolleras på lämpligt sätt för att skydda den mot hot samt säkerställa dess säkerhet och säkerheten för de stora it-system som byrån ansvarar för, inbegripet säkerheten för de uppgifter som utbyts genom kommunikationsinfrastrukturen.

Motivering

Enligt artikel 7.1 är byrån inte fullt ut ansvarig för alla systems kommunikationsinfrastruktur. Ansvaret för kommunikationsinfrastrukturen delas mellan byrån och kommissionen i fråga om de system (för närvarande Eurodac och i framtiden Ecris-TCN) som använder sig av EuroDomain. Detta bör klargöras i punkt 2.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Byrån ska anta lämpliga åtgärder, inklusive säkerhetsplaner, bland annat för att förhindra obehörig läsning, kopiering, ändring eller radering av personuppgifter i samband med överföring av personuppgifter eller transport av datamedier, i synnerhet med hjälp av lämplig krypteringsteknik. All systemrelaterad operativ information som cirkulerar i kommunikationsinfrastrukturen ska vara krypterad.

3.  Byrån ska anta lämpliga åtgärder i säkerhetsfrågor, inklusive säkerhetsplaner och genomförandet av en korrekt ISRM-process, bland annat för att förhindra obehörig läsning, kopiering, överföring, ändring eller radering av personuppgifter i samband med överföring av personuppgifter eller transport av datamedier, i synnerhet med hjälp av lämplig krypteringsteknik. All systemrelaterad operativ information som cirkulerar i kommunikationsinfrastrukturen ska vara krypterad.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Externa enheter eller organ inom den privata sektorn får anlitas för att utföra uppgifter som rör den operativa förvaltningen av kommunikationsinfrastrukturen i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 966/2012. I ett sådant fall ska nätleverantören vara bunden av de säkerhetsåtgärder som avses i punkt 3 och ska inte på något sätt ha åtkomst till operativa data i SIS II, VIS, Eurodac, [in- och utresesystemet], [Etias], [det automatiska systemet för registrering, övervakning och fördelningsmekanismen för ansökningar om internationellt skydd] [eller Ecris-TCN-systemet] eller till det SIS II-relaterade Sireneutbytet.

utgår

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån ska tillsammans med kommissionen arbeta för att, för alla system som hör till byråns operativa ansvar, inrätta automatiska mekanismer för kontroll av uppgifternas kvalitet och gemensamma uppgiftskvalitetsindikatorer och för att utveckla en central databas för rapportering och statistik, med förbehåll för särskilda lagstiftningsändringar av de befintliga systemens instrument och/eller särskilda bestämmelser i nya instrument.

Utan att det påverkar medlemsstaternas ansvar när det gäller de uppgifter som förs in i system som hör till byråns operativa ansvar ska byrån tillsammans med kommissionen arbeta för att, för alla dessa system, inrätta automatiska mekanismer för kontroll av uppgifternas kvalitet och gemensamma uppgiftskvalitetsindikatorer och för att utveckla en central databas som innehåller endast anonymiserade uppgifter för rapportering och statistik, med förbehåll för särskilda bestämmelser i de lagstiftningsinstrument som styr utveckling, inrättande, drift och användning av de stora it-system som byrån förvaltar.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 9

utgår

Interoperabilitet

 

Byrån ska också utveckla nödvändiga åtgärder för att möjliggöra interoperabilitet mellan systemen, förutsatt att de relevanta rättsakterna antas, där detta krävs.

 

Motivering

I sitt yttrande 9/2017 påminner Europeiska datatillsynsmannen om att det i dagsläget inte finns någon rättslig ram för interoperabiliteten. Med tanke på riskerna för rätten till privatliv och rätten till dataskydd kan en sådan interoperabilitet inte införas utan en specifik rättslig grund som inbegriper en konsekvensanalys och en genomförbarhetsstudie.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Byrån ska regelbundet hålla Europaparlamentet, rådet och kommissionen samt, i fråga om dataskydd, Europeiska datatillsynsmannen underrättade om den utveckling som avses i punkt 1.

3.  Vidare ska byrån regelbundet och minst en gång om året hålla Europaparlamentet, rådet och kommissionen samt, i fråga om behandling av personuppgifter, Europeiska datatillsynsmannen underrättade om den utveckling som avses i punkt 1.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån ska regelbundet hålla Europaparlamentet, rådet och, i fråga om dataskydd, Europeiska datatillsynsmannen underrättade om utvecklingen av de pilotprojekt som avses i första stycket.

Byrån ska regelbundet hålla Europaparlamentet, rådet och, i fråga om behandling av personuppgifter, Europeiska datatillsynsmannen underrättade om utvecklingen av de pilotprojekt som avses i första stycket.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  På kommissionens eller rådets begäran och efter ett styrelsebeslut får byrån anförtros att genomföra budgetverksamhet för koncepttest som finansieras inom ramen för instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering enligt förordning (EU) nr 515/2014 i enlighet med artikel 58.1 c i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012, genom ett delegeringsavtal.

3.  På kommissionens eller rådets begäran, med Europaparlamentets godkännande och efter ett styrelsebeslut får byrån anförtros att genomföra budgetverksamhet för koncepttest som finansieras inom ramen för instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering enligt förordning (EU) nr 515/2014 i enlighet med artikel 58.1 c i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012, genom ett delegeringsavtal.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Byrån får, efter ett styrelsebeslut, planera och genomföra tester på områden som omfattas av denna förordning och de rättsakter som reglerar utvecklingen, inrättandet, driften och användningen av alla stora it-system som byrån förvaltar.

4.  Byrån får, efter ett styrelsebeslut, planera och genomföra tester med avseende på de rättsakter som reglerar utvecklingen, inrättandet, driften och användningen av alla stora it-system som byrån förvaltar. Byrån ska säkerställa en adekvat kvalitetsnivå när det gäller testverksamhet och täcka alla relevanta kostnader.

Motivering

Byråns kärnverksamhet rör förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa. Därför bör byrån ges befogenhet att testa verksamhet som är kopplad till förvaltningen av dessa system.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån kan ombes ge medlemsstaterna råd om de nationella systemens anslutning till de centrala systemen och ad hoc-stöd. Begäranden om ad hoc-stöd ska lämnas till kommissionen, som i sin tur ska översända dem till byrån. Den kan också ombes att ge kommissionen råd eller stöd i tekniska frågor som rör befintliga eller nya system, även genom studier och tester.

1.  Varje medlemsstat kan begära att byrån ger råd i fråga om dess nationella systems anslutning till de centrala systemen. Varje medlemsstat kan också lämna in en begäran om ad hoc-stöd direkt till byrån. Innan byrån tillhandahåller sådant ad hoc-stöd ska den samråda med kommissionen, som ska översända sina synpunkter i ärendet till styrelsen utan dröjsmål. Kommissionen bör övervaka om byrån i tid har gett ett svar på medlemsstatens begäran samt eventuella åtgärder som vidtagits av byrån för att bistå denna medlemsstat, där så är tillämpligt. Byrån kan också ombes att ge kommissionen råd eller stöd i tekniska frågor som rör befintliga eller nya system, även genom passande studier och lämpliga tester. Byrån ska bära alla kostnader som uppstår. Byråns budget ska innehålla en särskild budgetpost som är avsedd enbart för detta ändamål och är ett komplement till de finansiella resurser som anslås till det dagliga arbetet.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byrån kan, efter godkännande från kommissionen och ett styrelsebeslut, också ges i uppgift att utveckla, förvalta och/eller hysa ett gemensamt it-system av en grupp på minst sex medlemsstater som frivilligt väljer en centraliserad lösning för att hjälpa dem genomföra tekniska aspekter av skyldigheter som följer av unionslagstiftningen om decentraliserade system inom området frihet, säkerhet och rättvisa. I sådana fall ska de berörda medlemsstaterna anförtro byrån dessa uppgifter genom ett delegeringsavtal som innehåller villkoren för delegeringen och en beräkning av alla relevanta kostnader och faktureringsmetoden.

utgår

Motivering

Ändring i överensstämmelse med yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen: Om ett decentraliserat system föreskrivs i unionslagstiftningen kan detta inte upphävas genom ett delegeringsavtal mellan några få medlemsstater och eu-LISA.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Statistiskt stöd

 

Byrån ska lämna adekvat och detaljerad statistisk information till

 

a)  kommissionen, i utvärderings- och övervakningssyfte i enlighet med rådets förordning (EU) nr 1053/20131a, och

 

b)  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, i syfte att övervaka utförandet av sårbarhetsanalyser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/16241b.

 

Byrån får lämna adekvat och detaljerad statistisk information till unionens övriga institutioner, organ och byråer för motiverade syften.

 

_________________

 

1a   Rådets förordning (EU) nr 1053/2013 av den 7 oktober 2013 om inrättande av en utvärderings- och övervakningsmekanism för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket och om upphävande av verkställande kommitténs beslut av den 16 september 1998 om inrättande av Ständiga kommittén för genomförande av Schengenkonventionen (EUT L 295, 6.11.2013, s. 27).

 

1b   Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en backup-enhet eller en andra teknisk enhet föreskrivs i de rättsakter som reglerar utvecklingen, inrättandet, driften och användningen av respektive system ska denna enhet installeras i Sankt Johann im Pongau, Österrike.

Om en backup-enhet behövs för att säkerställa systemens fulla funktionsduglighet vid systemfel i ett eller flera av dessa system, ska denna enhet installeras i Sankt Johann im Pongau, Österrike.När det gäller genomförandet av nya system ska styrelsen tillsammans med kommissionen utvärdera och bedöma de särskilda kraven för dessa system och rekommendera tekniska lösningar som säkerställer bästa möjliga användning av och anslutning till backup-enheten.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Båda tekniska enheterna kan användas samtidigt för aktiv drift av stora it-system, förutsatt att den andra enheten fortfarande kan säkerställa driften i händelse av systemfel i ett eller flera av systemen. Inga fler tekniska enheter kan inrättas utan att denna förordning ändras.

5.  Båda tekniska enheterna kan användas samtidigt för aktiv drift av stora it-system, förutsatt att den andra enheten fortfarande kan säkerställa driften av de stora it-systemen i händelse av systemfel i ett eller flera av systemen.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Kommissionen ska senast … [15 månader efter denna förordnings ikraftträdande] genomföra en fördjupad bedömning av byråns befintliga och framtida behov i fråga om de befintliga enheternas inhysningskapacitet, med beaktande av eventuella behov av att ta fram tekniska lösningar för att de stora it-systemen under byråns ansvar ska kunna fortsätta drivas 24 timmar om dygnet och sju dagar i veckan, om detta krävs enligt de rättsakter som reglerar dessa system, och eventuella risker i den befintliga operativa strukturen. Kommissionen ska lägga fram denna bedömning för Europaparlamentet och rådet innan styrelsen fattar några beslut.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Utse en verkställande direktör och, när så är nödvändigt, förlänga dennas mandatperiod eller avsätta vederbörande i enlighet med artikel 22.

(c)  Utse en verkställande direktör och en biträdande verkställande direktör, kontrollera och bedöma deras arbete och, när så är nödvändigt, förlänga deras respektive mandatperioder eller avsätta vederbörande i enlighet med artikel 22 respektive 22a.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Granska den verkställande direktören i disciplinärenden och utöva tillsyn över hur denna utför sina arbetsuppgifter, inbegripet genomförandet av styrelsens beslut.

(d)  Granska den verkställande direktören i disciplinärenden och utöva tillsyn över hur denna utför sina arbetsuppgifter, inbegripet genomförandet av styrelsens beslut, samt granska den biträdande verkställande direktören, efter överenskommelse med den verkställande direktören.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  Anta regler för att förebygga och hantera intressekonflikter bland ledamöterna.

(i)  Anta regler för att förebygga och hantera intressekonflikter bland ledamöterna och offentliggöra reglerna på byråns webbplats.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ia)  Anta detaljerade interna bestämmelser och förfaranden för skydd av visselblåsare, inbegripet lämpliga kommunikationskanaler för rapportering av missförhållanden.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led r

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(r)  Anta en interimsrapport senast i slutet av augusti varje år om framstegen med att genomföra den verksamhet som planerats för det året och lämna den till kommissionen.

(r)  Anta en interimsrapport senast i slutet av augusti varje år om framstegen med att genomföra den verksamhet som planerats för det året och lämna den till Europaparlamentet och kommissionen.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led s

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(s)  Bedöma och anta byråns konsoliderade årliga verksamhetsrapport för föregående år, där i synnerhet de uppnådda resultaten jämförs med målen i det årliga arbetsprogrammet, och senast den 1 juli varje år sända både rapporten och bedömningen av den till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten. Den årliga verksamhetsrapporten ska offentliggöras.

(s)  Bedöma och anta byråns konsoliderade årliga verksamhetsrapport för föregående år, där i synnerhet de uppnådda resultaten jämförs med målen i det årliga arbetsprogrammet, och senast den 1 juli varje år sända både rapporten och bedömningen av den till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europeiska datatillsynsmannen och revisionsrätten. Den årliga verksamhetsrapporten ska offentliggöras.

Motivering

I sitt yttrande 9/2017 påpekar Europeiska datatillsynsmannen att han, för att effektivt kunna utföra sina uppgifter, bör ingå i förteckningen över mottagare av denna information.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led w

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(w)  Säkerställa lämplig uppföljning av de resultat och rekommendationer som härrör från olika interna eller externa revisionsrapporter och utvärderingar, samt från utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

(w)  Säkerställa lämplig uppföljning av de resultat och rekommendationer som härrör från olika interna eller externa revisionsrapporter och utvärderingar, samt från utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) [och Europeiska åklagarmyndigheten].

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led y

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(y)  Anta nödvändiga säkerhetsåtgärder, inklusive en säkerhetsplan, en driftskontinuitetsplan och en katastrofplan, med beaktande av eventuella rekommendationer som ges av de säkerhetsexperter som ingår i de rådgivande grupperna.

(y)  Anta nödvändiga säkerhetsåtgärder, inklusive säkerhetsplaner och genomförandet av en korrekt ISRM-process, samt en driftskontinuitetsplan och en katastrofplan, med beaktande av eventuella rekommendationer som ges av de säkerhetsexperter som ingår i de rådgivande grupperna.

Motivering

Ändringsförslag i linje med Europeiska datatillsynsmannens rekommendation om en process för hantering av informationssäkerhetsrisker (ISRM).

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led ya (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ya)  Anta interna regler för att övervaka användningen av och tillgången till stora it-system genom byråns personal.

Motivering

Styrelsen bör också se till att lämpliga egenkontrollregler finns för byråns personal med avseende på de stora it-system som den ansvarar för.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led z

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(z)  Anta säkerhetsregler om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och känsliga icke-klassificerade uppgifter efter godkännande av kommissionen.

(z)  Anta säkerhetsregler om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och känsliga icke-klassificerade uppgifter efter nära samråd med kommissionen.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led gg

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(gg)  Anta den årliga verksamhetsrapporten för Eurodacs centrala system i enlighet med artikel 40.1 i förordning (EU) nr 603/2013 [eller artikel 42 i förordning XX av den XX om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat], för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt, och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (omarbetning)].

(gg)  Anta den årliga verksamhetsrapporten för Eurodacs centrala system i enlighet med artikel 40.1 i förordning (EU) nr 603/2013 [eller artikel 42 i förordning XX av den XX om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat], för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt, och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr XXX/XXX (eu-LISA) (omarbetning)].

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led jj

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(jj)  Sammanställa och offentliggöra statistik om Eurodacs centrala systems arbete i enlighet med artikel 8.2 i förordning (EU) nr 603/2013 [eller artikel 9.2 i förordning XX av den XX om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat], för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt, och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (omarbetning)].

(jj)  Sammanställa och offentliggöra statistik om Eurodacs centrala systems arbete i enlighet med artikel 8.2 i förordning (EU) nr 603/2013 [eller artikel 9.2 i förordning XX av den XX om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat], för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt, och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr XXX/XXX (eu-LISA) (omarbetning)].

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led nn

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(nn)  Säkerställa årligt offentliggörande av förteckningen över myndigheter som är behöriga att direkt hämta uppgifter ur SIS II i enlighet med artikel 31.8 i förordning (EG) nr 1987/2006 och artikel 46.8 i beslut 2007/533/RIF, tillsammans med den förteckning över byråer för de nationella SIS II (N.SIS II) och Sirenekontoren vilken avses i artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1987/2006 respektive artikel 7.3 i beslut 2007/533/RIF [eller i artikel 36.8 i Europaparlamentets och rådets förordning XX av den XX om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller och om ändring av förordning (EU) nr 515/2014 samt upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006 och i artikel 53.8 i Europaparlamentets och rådets förordning XX av den XX om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring av förordning (EU) nr 515/2014 och om upphävande av förordning (EG) nr 1986/2006, rådets beslut 2007/533/RIF och kommissionens beslut 2010/261/EU, tillsammans med den förteckning över byråer för de nationella SIS II (N.SIS II) och Sirenekontoren vilken avses i artikel 7.3 i Europaparlamentets och rådets förordning XX av den XX om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller respektive artikel 7.3 i Europaparlamentets och rådets förordning XX av den XX om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete. [samt den förteckning över behöriga myndigheter som avses i artikel 8.2 i förordning (EU) nr XX/XXXX om inrättande av ett in- och utresesystem]. [den förteckning över behöriga myndigheter som avses i artikel 11 i förordning (EU) nr XX/XXXX om inrättande av Etias] och [den förteckning över behöriga myndigheter som avses i artikel 32 i förordning XX/XXXX om inrättande av Ecris-TCN-systemet].

(nn)  På byråns webbplats säkerställa offentliggörande och regelbundna uppdateringar av förteckningen över myndigheter som är behöriga att direkt hämta uppgifter ur SIS II i enlighet med artikel 31.8 i förordning (EG) nr 1987/2006 och artikel 46.8 i beslut 2007/533/RIF, tillsammans med den förteckning över byråer för de nationella SIS II (N.SIS II) och Sirenekontoren vilken avses i artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1987/2006 respektive artikel 7.3 i beslut 2007/533/RIF [eller i artikel 36.8 i Europaparlamentets och rådets förordning XX av den XX om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller och om ändring av förordning (EU) nr 515/2014 samt upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006 och i artikel 53.8 i Europaparlamentets och rådets förordning XX av den XX om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring av förordning (EU) nr 515/2014 och om upphävande av förordning (EG) nr 1986/2006, rådets beslut 2007/533/RIF och kommissionens beslut 2010/261/EU, tillsammans med den förteckning över byråer för de nationella SIS II (N.SIS II) och Sirenekontoren vilken avses i artikel 7.3 i Europaparlamentets och rådets förordning XX av den XX om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller respektive artikel 7.3 i Europaparlamentets och rådets förordning XX av den XX om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete. [samt den förteckning över behöriga myndigheter som avses i artikel 8.2 i förordning (EU) nr XX/XXXX om inrättande av ett in- och utresesystem]. [den förteckning över behöriga myndigheter som avses i artikel 11 i förordning (EU) nr XX/XXXX om inrättande av Etias] och [den förteckning över behöriga myndigheter som avses i artikel 32 i förordning XX/XXXX om inrättande av Ecris-TCN-systemet].

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Styrelsen får ge den verkställande direktören råd i alla frågor som strikt hänför sig till utvecklingen eller den operativa förvaltningen av stora it-system och om verksamhet som rör forskning, pilotprojekt, koncepttest och tester.

3.  Styrelsen får ge den verkställande direktören råd i alla frågor som strikt hänför sig till utvecklingen eller den operativa förvaltningen av stora it-system och om verksamhet som rör forskning, pilotprojekt och koncepttest.

Motivering

Styrelsen har inte möjlighet att ge råd åt den verkställande direktören om testverksamhet.

Ändringsförslag57

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Styrelsen ska bestå av en företrädare för varje medlemsstat och två företrädare för kommissionen, varav alla har rösträtt, i enlighet med artikel 20.

1.  Styrelsen ska bestå av en företrädare för varje medlemsstat, två företrädare för kommissionen och en ledamot som utses av Europaparlamentet, som var och en ska ha rösträtt i enlighet med artikel 20.

Motivering

eu-LISA behandlar ett antal känsliga frågor, såsom unionens inre säkerhet och gränsförvaltning samt dataskydd och integritet för unionens medborgare. Europaparlamentet bör därför vara delaktigt i och hållas nära underrättat om styrelsens beslutsfattande. Denna begäran ligger i linje med den gemensamma ansatsen.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Ledamöternas och suppleanternas mandatperiod ska vara fyra år och kan förlängas. Vid mandatperiodens utgång eller om ledamöterna avgår ska de sitta kvar tills deras mandat har förnyats eller tills de har ersatts.

3.  Ledamöternas och suppleanternas mandatperiod ska vara fyra år, och den kan förnyas en gång. Vid mandatperiodens utgång eller om ledamöterna avgår ska de sitta kvar tills deras mandat har förnyats eller tills de har ersatts.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Länder som är associerade till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket och Eurodac-relaterade åtgärder ska delta i byråns arbete. De ska vardera utnämna en företrädare och en suppleant i styrelsen.

4.  Länder som är associerade till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket samt av Dublin- och Eurodac-relaterade åtgärder ska delta i byråns arbete. De ska vardera utnämna en företrädare och en suppleant i styrelsen.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Styrelsen ska hålla minst två ordinarie möten per år. Dessutom ska styrelsen sammanträda på ordförandens initiativ, på kommissionens begäran eller på begäran av minst en tredjedel av dess ledamöter.

3.  Styrelsen ska hålla minst två ordinarie möten per år. Dessutom ska styrelsen sammanträda på ordförandens initiativ, på kommissionens begäran, på den verkställande direktörens begäran eller på begäran av minst en tredjedel av dess ledamöter.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 38 ska tillämpas på länder som har ingått något slags avtal med unionen om sin associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket samt av Dublin- och Eurodac-relaterade åtgärder.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den verkställande direktören ska förvalta byrån. Den verkställande direktören ska stödja och vara ansvarig inför styrelsen. Den verkställande direktören ska på begäran rapportera till Europaparlamentet om resultatet av sitt arbete. Rådet får uppmana den verkställande direktören att rapportera om resultatet av sitt arbete.

1.  Den verkställande direktören ska förvalta och företräda byrån. Den verkställande direktören ska stödja och vara ansvarig inför styrelsen. Den verkställande direktören ska på begäran rapportera till Europaparlamentet om resultatet av sitt arbete och ska, i enlighet med artikel 42.12, omfattas av förfarandet för Europaparlamentets årliga beviljande av ansvarsfrihet för budgetens genomförande. Europaparlamentet och rådet får uppmana den verkställande direktören att rapportera om resultatet av sitt arbete.

Motivering

Den verkställande direktören bör företräda byrån på olika tänkbara sätt, inte enbart juridiskt. Vidare bör en hänvisning till det årliga förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, i enlighet med artikel 17.3 i förordning (EU) nr 1077/2011, behållas i texten, i linje med den gemensamma ansatsen. Den föreslagna ändringen skulle förtydliga att den verkställande direktören, i enlighet med artikel 42.12 i förslaget, ska omfattas av det årliga förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. Detta ansvar skulle därför anges i förteckningen över den verkställande direktörens ansvarsområden, med en korshänvisning till artikel 42.12.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Den verkställande direktören och den biträdande verkställande direktören ska vara oavhängiga i utförandet av sina respektive uppdrag. Utan att det påverkar kommissionens och styrelsens respektive befogenheter får den verkställande direktören och den biträdande verkställande direktören varken begära eller ta emot instruktioner från någon regering eller något annat organ.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den verkställande direktören ska vara byråns rättsliga företrädare.

utgår

Motivering

Den verkställande direktören bör inte enbart vara byråns rättsliga företrädare. I detta avseende föreslås att en allmän hänvisning till den verkställande direktörens roll som byråns företrädare läggs till i punkt 1.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Utarbeta en åtgärdsplan på grundval av slutsatserna från interna eller externa revisionsrapporter och utvärderingar, liksom undersökningar utförda av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), samt rapportera om läget två gånger om året till kommissionen och regelbundet till styrelsen.

(g)  Utarbeta en åtgärdsplan på grundval av slutsatserna från interna eller externa revisionsrapporter och utvärderingar, liksom undersökningar utförda av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) [och Europeiska åklagarmyndigheten], samt rapportera om läget två gånger om året till kommissionen och regelbundet till styrelsen.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Skydda unionens finansiella intressen genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, utan att detta påverkar Olafs behörighet att göra undersökningar, genom effektiva kontroller, och, om oriktigheter upptäcks, genom återkrav av felaktigt utbetalda belopp, och, vid behov, genom effektiva, proportionella och avskräckande administrativa och ekonomiska sanktioner.

(h)  Skydda unionens finansiella intressen genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, utan att detta påverkar [Europeiska åklagarmyndighetens och] Olafs behörighet att göra undersökningar, genom effektiva kontroller, och, om oriktigheter upptäcks, genom återkrav av felaktigt utbetalda belopp, och, vid behov, genom effektiva, proportionella och avskräckande administrativa och ekonomiska sanktioner.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  Utarbeta en strategi för bedrägeribekämpning för byrån och lämna den till styrelsen för godkännande.

(i)  Utarbeta en strategi för bedrägeribekämpning för byrån och lämna den till styrelsen för godkännande samt övervaka att denna strategi genomförs korrekt och i tid.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3 – led r

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(r)  Utarbeta de säkerhetsåtgärder som krävs, däribland en säkerhetsplan, driftskontinuitetsplan och en katastrofplan samt lämna dem till styrelsen för antagande.

(r)  Utarbeta de säkerhetsåtgärder som krävs, däribland säkerhetsplaner och genomförandet av en korrekt ISRM-process, samt en driftskontinuitetsplan och en katastrofplan samt lämna dem till styrelsen för antagande.

Motivering

Ändringsförslag i linje med Europeiska datatillsynsmannens rekommendation om en process för hantering av informationssäkerhetsrisker (ISRM).

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Styrelsen ska utnämna den verkställande direktören utgående från en förteckning över kandidater som föreslagits av kommissionen efter ett öppet och transparent urvalsförfarande. För detta urvalsförfarande ska en inbjudan att inkomma med en intresseanmälan offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och på annan plats. Styrelsen ska utnämna den verkställande direktören på grundval av personliga meriter, erfarenhet av stora it-system, administrativa kunskaper, finansiell kompetens, ledningskompetens och kunskaper om dataskydd. Styrelsen ska fatta sitt beslut att utnämna den verkställande direktören med två tredjedelars majoritet av alla sina röstberättigade ledamöter.

1.  Styrelsen ska utnämna den verkställande direktören utgående från en förteckning över minst tre kandidater som föreslagits av kommissionen efter ett öppet och transparent urvalsförfarande. För detta urvalsförfarande ska en inbjudan att inkomma med en intresseanmälan offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och på annan plats. Styrelsen ska utnämna den verkställande direktören på grundval av meriter, dokumenterade färdigheter inom förvaltning och ledning på hög nivå, erfarenhet av stora it-system, administrativa kunskaper, finansiell kompetens, ledningskompetens och kunskaper om dataskydd.

Motivering

Syftet med dessa ändringar är att anpassa utnämningsförfarandet till det som överenskoms i artikel 69 i förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning [förordning (EU) 2016/1624].

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den sökande som styrelsen valt ut ska före utnämningen uppmanas att göra ett uttalande inför ansvariga utskott i Europaparlamentet och att besvara frågor från utskottsledamöterna. Efter uttalandet ska Europaparlamentet anta ett yttrande med sin syn på den utvalda kandidaten och översända det till styrelsen. Styrelsen ska meddela Europaparlamentet hur detta yttrande har beaktats. Yttrandet ska behandlas som personligt och konfidentiellt fram till dess att kandidaten utnämns.

2.  De sökande som kommissionen föreslagit ska före utnämningen uppmanas att göra ett uttalande inför ansvarigt eller ansvariga utskott i Europaparlamentet och att besvara frågor från utskottsledamöterna. Efter uttalandet ska Europaparlamentet anta ett yttrande med sin syn, och det får ange vilken kandidat det föredrar.

Motivering

Syftet med dessa ändringar är att anpassa utnämningsförfarandet till det som överenskoms i artikel 69 i förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning [förordning (EU) 2016/1624].

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Styrelsen ska utnämna den verkställande direktören med beaktande av dessa synpunkter. Styrelsen ska fatta sitt beslut med två tredjedels majoritet av sina samtliga röstberättigade ledamöter.

Motivering

Syftet med dessa ändringar är att anpassa utnämningsförfarandet till det som överenskoms i artikel 69 i förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning [förordning (EU) 2016/1624].

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Om styrelsen beslutar att utnämna en annan kandidat än den som Europaparlamentet angett som sin föredragna kandidat, ska den skriftligen meddela Europaparlamentet och rådet på vilket sätt Europaparlamentets yttrande har beaktats.

Motivering

Syftet med dessa ändringar är att anpassa utnämningsförfarandet till det som överenskoms i artikel 69 i förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning [förordning (EU) 2016/1624].

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara fem år. Vid periodens utgång ska kommissionen göra en utvärdering där hänsyn tas till en bedömning av den verkställande direktörens arbetsinsats och byråns framtida uppgifter och utmaningar.

3.  Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara fem år. Vid periodens utgång ska styrelsen, i nära samråd med kommissionen, göra en utvärdering där hänsyn tas till en bedömning av den verkställande direktörens arbetsinsats och byråns framtida uppgifter och utmaningar.

Motivering

Den verkställande direktören är enligt artikel 21.1 i förslaget ansvarig inför styrelsen. Därför bör utvärderingen av hans eller hennes prestationer göras av styrelsen. Samråd med kommissionen bör ske under utvärderingen. Den föreslagna ändringen skulle likna bestämmelserna i artikel 18.3 i förordning (EU) 1077/2011.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 22a

 

Biträdande verkställande direktör

 

1.   Den verkställande direktören ska bistås av en biträdande verkställande direktör. Om den verkställande direktören är frånvarande eller har förhinder ska denne ersättas av den biträdande verkställande direktören.

 

2.   Byråns biträdande verkställande direktör ska utnämnas av styrelsen på förslag av den verkställande direktören. Den biträdande verkställande direktören ska utses på grundval av meriter och lämplig förvaltnings- och ledningskompetens, inklusive relevant yrkeserfarenhet. Den verkställande direktören ska föreslå minst tre kandidater till tjänsten som biträdande verkställande direktör. Styrelsen ska fatta sitt beslut med två tredjedels majoritet av samtliga röstberättigade ledamöter. Styrelsen ska ha befogenhet att avskeda den biträdande verkställande direktören genom ett beslut som antas med två tredjedelars majoritet av samtliga röstberättigade ledamöter.

 

3.   Den biträdande verkställande direktörens mandatperiod ska vara fem år. Mandatperioden får av styrelsen förlängas en gång med ytterligare högst fem år.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat som enligt unionsrätten omfattas av en rättsakt som reglerar utvecklingen, inrättandet, driften och användningen av ett visst stort it-system, samt kommissionen, ska utnämna en ledamot av den rådgivande gruppen för det stora it-systemet för en fyraårsperiod, som kan förnyas en gång.

Varje medlemsstat som enligt unionsrätten omfattas av en rättsakt som reglerar utvecklingen, inrättandet, driften och användningen av ett visst stort it-system, samt kommissionen och de länder som är associerade till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket samt av Dublin- och Eurodac-relaterade åtgärder, ska utnämna en ledamot av den rådgivande gruppen för det stora it-systemet för en fyraårsperiod, som kan förnyas en gång.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Även Danmark ska utnämna en ledamot av en rådgivande grupp för ett stort it-system, om landet i enlighet med artikel 4 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning beslutar att i sin nationella lagstiftning genomföra den rättsakt som reglerar utvecklingen, inrättandet, driften och användningen av det stora it-systemet i fråga.

utgår

Motivering

I artikel 23.1 anges tydligt på vilka grunder en medlemsstat kan utse en ledamot av den rådgivande gruppen. Denna punkt är på samma sätt tillämplig på Danmark, om Danmark skulle bestämma sig för att ansluta sig till ett rättsinstrument om ett stort it-system. En separat punkt om Danmark är varken nödvändig eller användbar.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Vid utarbetandet av ett yttrande ska ledamöterna i varje rådgivande grupp göra sitt bästa för att uppnå enighet. Om enighet inte uppnås ska yttrandet utgöras av majoritetens motiverade ståndpunkt. Även minoritetens motiverade ståndpunkt(er) ska tas till protokollet. Artikel 20.3 och 20.4 ska tillämpas i enlighet med detta. Ledamöter som företräder länder som är associerade till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket och Eurodac-relaterade åtgärder ska ha rätt att avge yttranden om frågor i vilka de inte har rösträtt.

6.  Vid utarbetandet av ett yttrande ska ledamöterna i varje rådgivande grupp göra sitt bästa för att uppnå enighet. Om enighet inte uppnås ska yttrandet utgöras av majoritetens motiverade ståndpunkt. Även minoritetens motiverade ståndpunkt(er) ska tas till protokollet. Artikel 20.3 och 20.4 ska tillämpas i enlighet med detta. Ledamöter som företräder länder som är associerade till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket samt av Dublin- och Eurodac-relaterade åtgärder ska ha rätt att avge yttranden om frågor i vilka de inte har rösträtt.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Varje medlemsstat och varje land som är associerat till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket och Eurodac-relaterade åtgärder ska underlätta de rådgivande gruppernas arbete.

7.  Varje medlemsstat och varje land som är associerat till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket samt av Dublin- och Eurodac-relaterade åtgärder ska underlätta de rådgivande gruppernas arbete.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen och medlemsstaterna får temporärt utstationera tjänstemän eller nationella experter vid byrån. Styrelsen ska anta ett beslut om bestämmelser för utstationering av nationella experter till byrån.

5.  Kommissionen och medlemsstaterna får på byråns begäran temporärt utstationera tjänstemän eller nationella experter vid byrån. Styrelsen ska anta ett beslut om bestämmelser för utstationering av nationella experter till byrån.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Styrelsens ledamöter, den verkställande direktören och de rådgivande gruppernas ledamöter ska förbinda sig att handla i allmänhetens intresse. Därför ska de årligen utfärda en skriftlig, offentlig åtagandeförklaring.

Styrelsens ledamöter, den verkställande direktören, den biträdande verkställande direktören och de rådgivande gruppernas ledamöter ska förbinda sig att handla i allmänhetens intresse. Därför ska de årligen utfärda en skriftlig, offentlig åtagandeförklaring, som ska offentliggöras på byråns webbplats.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förteckningen över styrelsens ledamöter ska offentliggöras på byråns webbplats.

Förteckningen över styrelsens ledamöter och ledamöterna av de rådgivande grupperna ska offentliggöras på byråns webbplats.

Motivering

Av öppenhetsskäl bör även namnen på ledamöterna av de rådgivande grupperna offentliggöras på byråns webbplats.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byråns värdmedlemsstater ska tillhandahålla bästa möjliga förutsättningar för att säkerställa att byrån fungerar väl, vilket inkluderar Europaorienterad skolundervisning på flera språk och lämpliga transportförbindelser.

2.  Byråns värdmedlemsstater ska tillhandahålla bästa möjliga förutsättningar för att säkerställa att byrån fungerar väl, vilket bland annat inkluderar Europaorienterad skolundervisning på flera språk och lämpliga transportförbindelser.

Ändringsförslag83

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  De översättningstjänster som krävs för byråns verksamhet ska tillhandahållas av översättningscentrumet för Europeiska unionens organ.

4.  De översättningstjänster som krävs för byråns verksamhet ska tillhandahållas av översättningscentrumet för Europeiska unionens organ eller andra översättningsleverantörer i enlighet med unionens upphandlingsregler och inom de gränser som fastställs genom relevanta finansiella regler.

Motivering

Syftet med den föreslagna ändringen är att ge byrån en viss flexibilitet när det gäller översättningstjänster.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Styrelsen ska anta tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1049/2001. På grundval av ett förslag från den verkställande direktören ska styrelsen anta bestämmelser om tillgång till byråns handlingar i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001.

2.  Styrelsen ska anta närmare tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1049/2001. På grundval av ett förslag från den verkställande direktören ska styrelsen utan dröjsmål anta bestämmelser om tillgång till byråns handlingar i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Byrån ska sköta kommunikation i enlighet med de rättsakter som reglerar utvecklingen, inrättandet, driften och användningen av stora it-system och får på eget initiativ och på de områden som ingår i dess uppdrag idka kommunikationsverksamhet. Den ska i synnerhet säkerställa att allmänheten och alla berörda parter, förutom genom offentliggörande enligt artiklarna 15.1 r, 15.1 s, 15.1 ii, 15.1 jj, [15.1 kk], [15.1 ll], [15.1 mm] och 42.9, snabbt får objektiv, korrekt, tillförlitlig, uttömmande och lättbegriplig information om dess arbete. Tilldelningen av resurser för kommunikationsverksamhet får inte undergräva det effektiva utförandet av byråns uppgifter som avses i artiklarna 3–12. Kommunikationen ska följa de relevanta planer för kommunikation och informationsspridning som antagits av styrelsen.

4.  Byrån ska sköta kommunikation i enlighet med de rättsakter som reglerar utvecklingen, inrättandet, driften och/eller användningen av stora it-system och får på eget initiativ och på de områden som ingår i dess uppdrag idka kommunikationsverksamhet. Den ska i synnerhet säkerställa att allmänheten och alla berörda parter, förutom genom offentliggörande enligt artiklarna 15.1 r, 15.1 s, 15.1 ii, 15.1 jj, [15.1 kk], [15.1 ll], [15.1 mm] och 42.9, snabbt får objektiv, korrekt, tillförlitlig, uttömmande och lättbegriplig information om dess arbete. Tilldelningen av resurser för kommunikationsverksamhet får inte undergräva det effektiva utförandet av byråns uppgifter som avses i artiklarna 3–12. Kommunikationen ska följa de relevanta planer för kommunikation och informationsspridning som antagits av styrelsen.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av de dataskyddsbestämmelser som föreskrivs i de rättsakter som reglerar utvecklingen, inrättandet, driften och användningen av stora it-system, ska byrån behandla personuppgifter i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 [förordning (EU) XX/2018 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner och organ].

1.  Byrån ska behandla personuppgifter i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 [förordning (EU) XX/2018 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner och organ].

Motivering

I linje med Europaparlamentets ståndpunkt om den nya förordningen om uppgiftsskydd inom EU:s institutioner (som ska ersätta förordning (EG) nr 45/2001) bör det finnas endast ett övergripande system för uppgiftsskydd.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När byrån behandlar personuppgifter för de ändamål som anges i punkt 1 a ska de särskilda bestämmelserna om dataskydd och datasäkerhet i de respektive rättsakter som reglerar utvecklingen, inrättandet, driften och användningen av stora it-system som förvaltas av byrån tillämpas.

2.  När byrån behandlar personuppgifter för de ändamål som anges i punkt 1 a ska de särskilda bestämmelserna om dataskydd och datasäkerhet i de respektive rättsakter som reglerar utvecklingen, inrättandet, driften och användningen av stora it-system som förvaltas av byrån tillämpas. I vilket fall som helst ska enligt förordning (EG) nr 45/2001 varje registrerad ha rätt att lämna in ett klagomål till Europeiska datatillsynsmannen och ha rätt till ett rättsmedel inför Europeiska unionens domstol, inbegripet rätten till ersättning från byrån, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser honom eller henne strider mot dessa särskilda bestämmelser.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Säkerhetsbestämmelserna ska antas av styrelsen efter kommissionens godkännande. Byrån får vidta de åtgärder som krävs för att göra det lättare att utbyta information som är relevant för dess arbetsuppgifter med kommissionen och medlemsstaterna, och vid behov med relevanta unionsbyråer. Den ska utveckla och driva ett informationssystem som möjliggör utbyte av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter med dessa aktörer i enlighet med rådets beslut 2013/488/EU och kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444. Styrelsen ska i enlighet med artiklarna 2 och 15.1 y besluta om den interna struktur som byrån måste ha för att kunna se till att relevanta säkerhetsprinciper efterlevs.

2.  Säkerhetsbestämmelserna ska antas av styrelsen efter nära samråd med kommissionen. Byrån får vidta de åtgärder som krävs för att göra det lättare att utbyta information som är relevant för dess arbetsuppgifter med kommissionen och medlemsstaterna, och vid behov med relevanta unionsbyråer. Den ska utveckla och driva ett informationssystem som möjliggör utbyte av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter med dessa aktörer i enlighet med rådets beslut 2013/488/EU och kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444. Styrelsen ska i enlighet med artiklarna 2 och 15.1 y besluta om den interna struktur som byrån måste ha för att kunna se till att relevanta säkerhetsprinciper efterlevs.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast fem år från dagen då denna förordning träder i kraft och vart femte år därefter ska kommissionen bedöma byråns resultat i förhållande till dess mål, mandat, uppgifter och plats i enlighet med kommissionens riktlinjer. Utvärderingen ska även bedöma byråns bidrag till inrättandet av en samordnad, kostnadseffektiv och sammanhängande it-miljö på unionsnivå för förvaltningen av stora it-system som stöder genomförandet av politik på området rättsliga och inrikes frågor. Utvärderingen ska särskilt bedöma eventuella behov av att ändra byråns mandat samt de ekonomiska konsekvenserna av sådana ändringar.

1.  Senast [fyra år efter det att denna förordning träder i kraft] och vart femte år därefter ska kommissionen i samråd med styrelsen utvärdera byråns resultat. Denna utvärdering ska innehålla en undersökning av genomförandet av bestämmelserna i denna förordning samt på vilket sätt och i vilken utsträckning byrån faktiskt bidrar till den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa och fullgör de arbetsuppgifter som anges i denna förordning. Utvärderingen ska även bedöma byråns bidrag till inrättandet av en samordnad, kostnadseffektiv och sammanhängande it-miljö på unionsnivå för förvaltningen av stora it-system som stöder genomförandet av politik på området rättsliga och inrikes frågor. Utvärderingen ska särskilt bedöma eventuella behov av att ändra byråns mandat samt de ekonomiska konsekvenserna av sådana ändringar. Styrelsen får utfärda rekommendationer om ändringar av denna förordning till kommissionen.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I frågor som omfattas av denna förordning ska byrån samarbeta med kommissionen samt unionens övriga institutioner, organ, kontor och byråer, särskilt de som har inrättats inom området frihet, säkerhet och rättvisa och i synnerhet Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter.

1.  I frågor som omfattas av denna förordning ska byrån – för att åstadkomma samordning och besparingar, undvika dubbelarbete och främja synergier och komplementaritet i sin verksamhet – samarbeta med kommissionen samt unionens övriga institutioner, organ, kontor och byråer, särskilt de som har inrättats inom området frihet, säkerhet och rättvisa och i synnerhet Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Byrån ska, när så är lämpligt, samråda med och följa upp rekommendationerna från Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet om nätsäkerhet.

3.  Byrån ska samråda med Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet och följa dess rekommendationer om nät- och informationssäkerhet.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Samarbete med unionens organ, kontor och byråer ska äga rum inom ramen för samarbetsavtal. Dessa avtal ska ha förhandsgodkänts av kommissionen. Dessa avtal får föreskriva delade tjänster mellan byråerna när så är lämpligt antingen på grund av nära belägenhet eller utifrån politikområde inom ramen för deras respektive mandat och utan att det påverkar deras kärnuppgifter.

4.  Samarbete med unionens organ, kontor och byråer ska äga rum inom ramen för samarbetsavtal. Dessa avtal ska ingås efter nära samråd med kommissionen. Dessa avtal får föreskriva delade tjänster mellan byråerna när så är lämpligt antingen på grund av nära belägenhet eller utifrån politikområde inom ramen för deras respektive mandat och utan att det påverkar deras kärnuppgifter. Samarbetsavtalen ska inrätta mekanismer för kostnadstäckning.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 38 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Deltagande av de länder som är associerade till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket och Eurodac-relaterade åtgärder

Deltagande av de länder som är associerade till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket samt av Dublin- och Eurodac-relaterade åtgärder

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska vara öppen för deltagande av tredjeländer som har ingått associeringsavtal med unionen i detta syfte.

1.  Byrån ska vara öppen för deltagande av tredjeländer som har ingått något slags avtal med unionen om sin associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket samt av Dublin- och Eurodac-relaterade åtgärder.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Inom ramen för tillämpliga bestämmelser i de associeringsavtal som avses i punkt 1 ska det utarbetas arrangemang för att i synnerhet ange karaktär, utsträckning och utformning samt detaljerade bestämmelser för deltagandet i byråns arbete för de länder som är associerade till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket och Eurodac-relaterade åtgärder, inklusive bestämmelser om finansiella bidrag, personal och rösträtt.

2. Inom ramen för tillämpliga bestämmelser i de associeringsavtal som avses i punkt 1 ska det utarbetas arrangemang för att i synnerhet ange karaktär, utsträckning och utformning samt detaljerade bestämmelser för deltagandet i byråns arbete för tredjeländer i enlighet med punkt 1, inklusive bestämmelser om finansiella bidrag, personal och rösträtt.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 38a (ny) – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 38a

 

Samarbetsavtal med internationella organisationer och andra relevanta enheter

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 38a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I den utsträckning det är nödvändigt för att utföra byråns uppgifter, och efter samråd med kommissionen, får byrån genom att ingå samarbetsavtal upprätta och upprätthålla förbindelser med internationella organisationer och deras underordnade organ som omfattas av internationell offentlig rätt, eller med andra relevanta enheter eller organ som inrättas genom eller på grundval av ett avtal mellan två eller fler länder.

Motivering

Det kan bli nödvändigt att tillhandahålla en tillräcklig rättslig grund för att byrån ska kunna upprätta och upprätthålla förbindelser med internationella organisationer och/eller andra relevanta enheter (exempelvis Interpol och Iata), med tanke på genomförandet av relevanta bestämmelser eller förslag enligt in- och utresesystemet och Etias. Detta förslag tillhandahåller en sådan allmän rättslig grund för upprättandet av sådana förbindelser.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Det årliga arbetsprogrammet för följande år ska inbegripa detaljerade mål och förväntade resultat, inbegripet resultatindikatorer. Programmet ska också innehålla en beskrivning av de åtgärder som ska finansieras och en indikation på de ekonomiska och mänskliga resurser som anslagits för varje åtgärd, i enlighet med principerna om verksamhetsbaserad budgetering och förvaltning. Det årliga arbetsprogrammet ska överensstämma med det fleråriga arbetsprogram som avses i punkt 6. Det ska tydligt framgå vilka uppgifter som lagts till, ändrats eller strukits jämfört med föregående budgetår. Styrelsen ska ändra det antagna årliga arbetsprogrammet om byrån får en ny uppgift. Varje betydande ändring av det årliga arbetsprogrammet ska antas enligt samma förfarande som det ursprungliga årliga arbetsprogrammet. Styrelsen får delegera befogenheten att göra icke-väsentliga ändringar i det årliga arbetsprogrammet till den verkställande direktören.

5.  Det årliga arbetsprogrammet för följande år ska inbegripa detaljerade mål och förväntade resultat, inbegripet resultatindikatorer, i enlighet med principen om resultatbaserad budgetering. Programmet ska också innehålla en beskrivning av de åtgärder som ska finansieras och en indikation på de ekonomiska och mänskliga resurser som anslagits för varje åtgärd, i enlighet med principerna om verksamhetsbaserad budgetering och förvaltning. Det årliga arbetsprogrammet ska överensstämma med det fleråriga arbetsprogram som avses i punkt 6. Det ska tydligt framgå vilka uppgifter som lagts till, ändrats eller strukits jämfört med föregående budgetår. Styrelsen ska ändra det antagna årliga arbetsprogrammet om byrån får en ny uppgift. I detta sammanhang ska en omprioritering av verksamheten alltid övervägas innan extra medel anslås. Varje betydande ändring av det årliga arbetsprogrammet ska antas enligt samma förfarande som det ursprungliga årliga arbetsprogrammet. Styrelsen får delegera befogenheten att göra icke-väsentliga ändringar i det årliga arbetsprogrammet till den verkställande direktören.

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med den gemensamma ansatsen och syftar till att betona att byrån ska utnyttja de begränsade tillgängliga resurserna på bästa möjliga sätt.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje år ska den verkställande direktören, med beaktande av byråns verksamhet, utarbeta ett utkast till beräkning av byråns intäkter och utgifter för följande budgetår, inklusive en tjänsteförteckning, och sända det till styrelsen.

1.  Varje år ska den verkställande direktören, i enlighet med principen om resultatbaserad budgetering och med beaktande av byråns verksamhet, dess mål och förväntade resultat, utarbeta ett utkast till beräkning av byråns intäkter och utgifter för följande budgetår, inklusive en tjänsteförteckning, och sända det till styrelsen.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Styrelsen ska, på grundval av det utkast till beräkning som utarbetats av den verkställande direktören, upprätta ett utkast till beräkning av byråns intäkter och utgifter för följande budgetår, inklusive utkastet till tjänsteförteckning. Styrelsen ska senast den 31 januari varje år sända dem till kommissionen och de länder som är associerade till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket och Eurodac-relaterade åtgärder, som en del av det samlade programdokumentet.

2.  Styrelsen ska, på grundval av det utkast till beräkning som utarbetats av den verkställande direktören, upprätta ett utkast till beräkning av byråns intäkter och utgifter för följande budgetår, inklusive utkastet till tjänsteförteckning. Byrån ska senast den 31 januari varje år sända dem till kommissionen och de länder som är associerade till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket samt av Dublin- och Eurodac-relaterade åtgärder, som en del av det samlade programdokumentet.

Motivering

Det föreslås att man anpassar ordalydelsen i förslaget till den i rambudgetförordningen för EU:s organ (se artikel 33.5 i förordning (EU) nr 1271/2013).

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Kostnadstäckning som betalas av unionens institutioner, organ och byråer för tjänster de tillhandahållits i enlighet med de samarbetsavtal som avses i artikel 37.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Byrån ska sända en rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för år N till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten senast den 31 mars år N + 1.

4.  Den verkställande direktören ska sända en rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för år N till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten senast den 31 mars år N + 1.

Motivering

Genom detta ändringsförslag anpassas ordalydelsen i förslaget till den i rambudgetförordningen för EU:s organ (se artikel 39.1 i förordning (EU) nr 1271/2013, där det anges att ”[d]irektören ska fungera som utanordnare”).

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 43 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån ska anta interna regler som ålägger medlemmar i dess organ och dess personal att under sin anställning eller sin mandatperiod undvika alla situationer som kan ge upphov till en intressekonflikt samt att rapportera sådana situationer.

Byrån ska anta interna regler som ålägger medlemmar i dess organ och dess personal att under och efter sin anställning eller sin mandatperiod undvika alla situationer som kan ge upphov till en intressekonflikt samt att rapportera sådana situationer. Vid ett allvarligt åsidosättande av dessa interna regler ska Europaparlamentet och kommissionen informeras om detta med beaktande av de regler för konfidentialitet som gäller när ett sådant åsidosättande hävdas.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Olaf får, i enlighet med bestämmelserna och förfarandena i förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/9694 genomföra utredningar, däribland kontroller och inspektioner på plats, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med ett bidrag eller ett avtal som finansieras av byrån.

3.  [Europeiska åklagarmyndigheten,] Olaf eller båda dessa får, i enlighet med bestämmelserna och förfarandena i förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/9694 genomföra utredningar, däribland kontroller och inspektioner på plats, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med ett bidrag eller ett avtal som finansieras av byrån.

__________________

__________________

94 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

94 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 48 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

eu-LISA:s verkställande direktör, som utnämnts på grundval av artikel 18 i förordning (EU) nr 1077/2011, ska för den återstående perioden av sitt uppdrag vara verkställande direktör enligt artikel 21 i den här förordningen.

eu-LISA:s verkställande direktör, som utnämnts på grundval av artikel 18 i förordning (EU) nr 1077/2011, ska för den återstående perioden av sitt uppdrag vara byråns verkställande direktör enligt artikel 21 i den här förordningen. De övriga villkoren för hans eller hennes kontrakt ska förbli oförändrade. Om det antas ett beslut om förlängning av den verkställande direktörens mandat i enlighet med artikel 18.4 i förordning (EU) nr 1077/2011 innan den här förordningen träder i kraft, ska mandatperioden automatiskt förlängas till och med den 31 oktober 2022.

Motivering

Denna övergångsbestämmelse skulle göra det möjligt att förlänga den verkställande direktörens mandatperiod en gång med upp till fem år, om hans eller hennes mandat redan har förlängts enligt de aktuellt tillämpliga rättsliga ramarna, som endast medger en möjlighet till förlängning med upp till tre år. En förlängning av den nuvarande verkställande direktörens mandatperiod, som (efter en förlängning med tre år) kommer att löpa ut den 31 oktober 2020, är ur byråns synvinkel av avgörande betydelse. En sådan övergångsbestämmelse har redan införts i Europolförordningen (förordning (EU) 2016/794).

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 48a (ny) – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Fortsatt tillämpning av interna bestämmelser antagna av styrelsen

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 48a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

 

 

Interna bestämmelser och åtgärder som antagits av styrelsen på grundval av förordning (EU) nr 1077/2011 ska även fortsättningsvis vara i kraft efter ikraftträdandet av den här förordningen, utan att det påverkar tillämpningen av eventuella ändringar som krävs enligt den här förordningen.


MOTIVERING

Inledning

Den förordning som inrättade Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system (nedan kallad eu-LISA/byrån) antogs 2011. I och med inrättandet av byrån anförtroddes en europeisk byrå den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa och därmed upphörde situationen där den operativa förvaltningen sköttes av medlemsstaterna eller kommissionen. eu-LISA ansvarar för närvarande för den operativa förvaltningen på central nivå av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II), informationssystemet för viseringar (VIS) och Eurodac. eu-LISA kan också anförtros utvecklingen och den operativa förvaltningen av andra stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa om så föreskrivs i relevanta rättsakter.

I enlighet med artikel 31 i inrättandeförordningen har kommissionen gjort en utvärdering, på grundval av en extern utvärdering, i nära samråd med eu-LISA:s styrelse, för att undersöka på vilket sätt och i vilken utsträckning som byrån faktiskt bidrar till den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa och fullgör de arbetsuppgifter som anges i inrättandeförordningen. Den har också undersökt behovet av att revidera eller utvidga de uppgifter som anförtros eu-LISA i inrättandeförordningen. Förslaget är kopplat till utvärderingen av byrån, men tar även hänsyn till den rättsliga och politiska utvecklingen på andra områden och återspeglar rekommendationerna samt yttrandet från styrelsen.

I syfte att komma till rätta med de nuvarande begränsningarna i EU:s informationssystem, undanröja informationsluckor och göra det möjligt att dela uppgifter mellan olika informationssystem, föreslog kommissionen den 29 juni 2017 att eu-LISA:s mandat stärks, så att byrån får möjlighet att utveckla och införa de tekniska lösningar som ska göra EU:s informationssystem driftskompatibla samt, vad gäller förvaltningen av nya system, säkerställa att dess mandat är anpassat för att möta dagens utmaningar på EU-nivå på området migration och säkerhet.

Syftet med kommissionens förslag är att se över den förordning som inrättar eu-LISA för att anpassa den till de rekommendationer till lagändringar som härrör från utvärderingen, förbättra eu-LISA:s funktionssätt samt öka och stärka dess roll för att säkerställa att dess mandat omfattar aktuella utmaningar på EU-nivå inom området med frihet, säkerhet och rättvisa. Det syftar också till att i förordningen införa ändringar som följer av utvecklingen inom politik, lagstiftning och sakförhållanden – i synnerhet för att beakta det faktum att nya system kommer att anförtros eu-LISA, förutsatt att medlagstiftarna kommer överens, och att eu-LISA bör få i uppdrag att bidra till utvecklingen av interoperabilitet mellan stora it-system som uppföljning till kommissionens meddelande om starkare och smartare informationssystem för gränser och säkerhet av den 6 april 2016(1), slutrapporten från expertgruppen för informationssystem och interoperabilitet av den 11 maj 2017(2) och kommissionens sjunde rapport om framsteg i riktning mot en effektiv och verklig säkerhetsunion av den 16 maj 2017(3). Det beaktar också de föreslagna ändringar som byråns styrelse har rekommenderat samt det eventuella behovet för eu-LISA att hysa och förvalta gemensamma tekniska lösningar för det nationella genomförandet av decentraliserade system för intresserade medlemsstater. Genom förslaget anpassas slutligen byråns grundakt till principerna i det gemensamma uttalandet från Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen av den 19 juli 2012 om decentraliserade organ (nedan kallad den gemensamma ansatsen).

Europa står i dag inför en dubbel utmaning: att fortsätta vara öppet och samtidigt förbli säkert. För att bemöta dessa utmaningar på lämpligt sätt måste EU utnyttja de möjligheter som den moderna it-tekniken ger, samtidigt som denna teknik måste användas för att förstärka och förbättra informationsutbytet och samarbetet mellan medlemsstaterna.

Nya uppgifter för byrån

Lämpliga åtgärder för denna utmaning ställer också krav på eu-LISA som måste åta sig nya uppgifter. Byrån kommer nu också att ha ansvaret för att utveckla och förvalta EU:s stora framtida informationssystem.

eu-LISA kommer att ha en avgörande roll i utvecklingen och hanteringen av de nya system som för närvarande diskuteras av medlagstiftarna, nämligen in- och utresesystemet för moderniserad förvaltning av de yttre gränserna och EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) för insamling av förhandsinformation om resenärer som är undantagna viseringsskyldighet i EU. Kommissionens förslag innehåller också ytterligare uppgraderingar av det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) i syfte att förbättra utbytet av information mellan medlemsstater om dömda tredjelandsmedborgare. Det centraliserade Ecris-systemet kommer också att ingå i de it-system som utvecklas och förvaltas av eu-LISA. 

Byråns förmåga att inte bara förvalta stora it-system utan även ge medlemsstaterna råd och stöd i tekniska frågor som rör befintliga eller nya system utgör grunden till kommissionens förslag att utvidga byråns mandat. eu-LISA kommer att ha ett större ansvar för att utarbeta statistik om de system den driver och ett utvidgat mandat i fråga om pilotprojekt och forskning. Kvaliteten på uppgifterna i systemen kommer att förbättras genom att det inrättas automatiska mekanismer för kontroll av uppgifternas kvalitet. Dessa mekanismer kommer att se till att inkorrekta eller inkonsekventa uppgifter identifieras automatiskt. De medlemsstater som har registrerat uppgifterna kommer då att varnas så att de kan ta bort eller uppdatera uppgifterna.

Interoperabilitet

Förslaget är en del av kommissionens nya strategi för att uppnå interoperabilitet mellan EU:s informationssystem för säkerhet, gränsförvaltning och migrationshantering senast 2020.

Reformen kommer att ge byrån mandat att utveckla de tekniska lösningar som är nödvändiga för att uppnå interoperabilitet. Den digitala omvandling som pågår i EU på området rättsliga och inrikes frågor har lyft fram behovet av att ytterligare öka mervärdet av eu-LISA till fördel för både medlemsstaterna och EU som helhet. Förslaget till reviderat mandat tar hänsyn till de behov som följer av denna omvandling samt byråns förmåga att ta itu med dem.

När de relevanta rättsakterna väl har antagits kommer byrån att ansvara för utvecklingen av de viktigaste tekniska detaljerna inom kommissionens strategi för interoperabilitet, som består av en europeisk sökportal, en gemensam biometrisk matchningstjänst och en gemensam databas med identitetsuppgifter, i syfte att se till att EU:s alla informationssystem samverkar effektivt med varandra och är lättillgängliga för poliser och tulltjänstemän på plats.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar kommissionens förlag som syftar till att öka och stärka den roll och det ansvar som Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (nedan kallad byrån) har. Byrån utför viktiga uppgifter inom gränsförvaltning och säkerhet genom att säkerställa den operativa förvaltningen av stora it-system. Föredraganden välkomnar att förslaget generellt sett utvidgar omfattningen av de uppgifter som anförtrotts byrån.

Föredraganden anser dock att vissa delar av kommissionens förslag skulle kunna förbättras ytterligare för att säkerställa bättre resultat från byråns sida.

Nuvarande praxis visar att medlemsstaterna vänder sig direkt till byrån när de behöver tekniskt stöd med avseende på de nationella systemens förbindelse med det centrala systemet. Det verkar därför logiskt att förslaget följer nuvarande praxis och erbjuder samma ”väg” för att inge en begäran till byrån i framtiden. I detta sammanhang bör kommissionen ha en rådgivande funktion (artikel 12).

Föredraganden föreslår att ytterligare tekniska enheter eventuellt inrättas av många olika skäl: Det är tveksamt om ett aktivt-aktivt läge (när alla tekniska enheter kan vara i drift och ingen av dem bara fungerar som en backup-enhet) är tekniskt genomförbart på två platser som ligger långt ifrån varandra rent geografiskt (såsom föreslås i lagstiftningsförslaget, mellan Strasbourg och Sankt Johann im Pongau). För att fortsättningsvis säkerställa en effektiv, säker och kontinuerlig drift av stora it-system bör byrån dessutom ha möjlighet att snabbt reagera på situationer och enkelt anpassa sig till/genomföra framtida lagstiftningsförslag när kapaciteten hos de befintliga tekniska enheterna behöver utökas eller förbättras (artikel 13).

Föredraganden anser att förslaget bör innehålla ytterligare bestämmelser om öppenhet. I detta avseende föreslår föredraganden att de bestämmelser som antagits av styrelsen om att förebygga och hantera intressekonflikter bland ledamöterna (artikel 15) och den årliga, skriftliga åtagandeförklaringen från styrelsens ledamöter, den verkställande direktören och de rådgivande gruppernas ledamöter (artikel 25) bör offentliggöras på byråns webbplats. Föredraganden uppmanar dessutom byrån att anta interna bestämmelser för skydd av visselblåsare (artikel 15).

Artikel 37 i förslaget utgör den rättsliga grunden för samarbete med unionens institutioner, organ, kontor och byråer. Detta samarbete kan vara både strategiskt och operativt, t.ex. genom att byrån erbjuder it-tjänster till andra byråer. I detta fall kan den tjänst som tillhandahålls av eu-LISA ha inverkan på byråns budget för vilken den kan begära ekonomisk ersättning. Nuvarande förslag ger emellertid byrån inte någon möjlighet att begära ekonomisk ersättning för tjänster som byrån tillhandahåller unionens övriga organ och byråer. Föredraganden anser att byrån bör ersättas enligt ett bilateralt samförståndsavtal mellan byrån och kommissionen.

Det är nödvändigt att tillhandahålla en tillräcklig rättslig grund för byrån, i den utsträckning det är nödvändigt för att byrån ska kunna utföra sina uppgifter, och efter samråd med kommissionen, för att upprätta och upprätthålla förbindelser med internationella organisationer och andra relevanta enheter eller organ. Inrättande av operativt samarbete med internationella organisationer är särskilt viktigt för ett korrekt genomförande av förslagen avseende in- och utresesystemet och Etias. Av denna anledning bör förslaget innehålla en tillräcklig rättslig grund (ny artikel 38a).

Slutligen föreslås det att förslagets bestämmelse om en eventuell förlängning av den verkställande direktörens mandat anpassas till respektive bestämmelse (artikel 73) i Europolförordningen (EU) 2016/794 genom att det införs ett övergångsarrangemang avseende den verkställande direktören. Denna övergångsbestämmelse skulle göra det möjligt att förlänga den verkställande direktörens mandatperiod en gång med upp till fem år, om hans eller hennes mandat redan har förlängts enligt de nuvarande tillämpliga rättsliga ramarna, som endast medger en möjlighet till förlängning med upp till tre år. En förlängning av den nuvarande verkställande direktörens mandatperiod skulle innebära att mandatperioden (efter en förlängning med tre år) kommer att löpa ut den 31 oktober 2020. Ur byråns perspektiv är perioden kring 2020 avgörande, eftersom man räknar med att det kommer att bli en mycket aktiv och hektisk period för byrån på grund av de nuvarande tidsplanerna för ikraftträdandet av nya system (in- och utresesystemet, Etias och möjligen även Ecris-TCN-systemet). Byrån kommer dessutom att inneha ordförandeskapet för EU-byråernas nätverk 2020–2021. För all denna verksamhet krävs det att byrån har ett ledarskap som präglas av både kontinuitet och erfarenhet.

(1)

  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Starkare och smartare informationssystem för gränser och säkerhet COM(2016)0205, 6.4.2016.

(2)

  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1

(3)

  COM(2017)0261.


YTTRANDE från budgetutskottet (9.11.2017)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, om ändring av förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av förordning (EU) nr 1077/2011

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

Föredragande av yttrande: Jens Geier

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Byrån bör också ge medlemsstaterna ad hoc-stöd när det krävs på grund av särskilda behov rörande säkerhet eller migration. I synnerhet om en medlemsstat vid särskilda områden av dess yttre gränser står inför specifika och oproportionella migrationsutmaningar som kännetecknas av stora inkommande migrationsflöden bör medlemsstaterna kunna förlita sig på teknisk och operativ förstärkning. Den bör tillhandahållas i områdena kring mottagningscentrumen av stödgrupper för migrationshantering som består av experter från relevanta EU-organ. Om eu-LISA:s stöd krävs i detta sammanhang i frågor som rör de stora it-system som den förvaltar bör kommissionen sända begäran om stöd till byrån.

(19)  Byrån bör också ge medlemsstaterna ad hoc-stöd när det krävs på grund av särskilda behov rörande säkerhet eller migration. I synnerhet om en medlemsstat vid särskilda områden av dess yttre gränser står inför specifika och oproportionella migrationsutmaningar som kännetecknas av stora inkommande migrationsflöden bör medlemsstaterna kunna förlita sig på teknisk och operativ förstärkning. Den bör tillhandahållas i områdena kring mottagningscentrumen av stödgrupper för migrationshantering som består av experter från relevanta EU-organ. Om eu-LISA:s stöd krävs i detta sammanhang i frågor som rör de stora it-system som den förvaltar bör kommissionen sända begäran om stöd till byrån. Byrån bör i sådana fall stå för alla kostnader. Byråns budget bör innehålla en särskild budgetpost som är avsedd enbart för detta ändamål och är ett komplement till de finansiella resurser som anslås till det dagliga arbetet.

Motivering

Detta ändringsförslag ligger i linje med ändringsförslaget till artikel 12.1. Byrån bör visserligen stå för kostnaderna, men samtidigt bör man se till att begäranden om ad hoc-stöd inte får äventyra byråns dagliga arbete.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  För att byrån ska kunna utföra sitt uppdrag och i den utsträckning som krävs för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter bör den ha rätt att samarbeta med unionens institutioner, organ, kontor och byråer – i synnerhet de som har inrättats inom området frihet, säkerhet och rättvisa – i frågor som omfattas av denna förordning och de rättsakter som reglerar utvecklingen, inrättandet, driften och användningen av stora it-system som förvaltas av byrån inom ramen för samarbetsavtal som ingåtts i enlighet med unionens lagstiftning och politik och inom ramen för deras respektive behörigheter. Dessa samarbetsavtal bör ha förhandsgodkänts av kommissionen. Byrån bör också, när så är lämpligt, samråda med och följa upp rekommendationerna från Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet om nätsäkerhet.

(34)  För att byrån ska kunna utföra sitt uppdrag, säkra samordning och besparingar, undvika dubbelarbete och främja synergier och komplementaritet, och i den utsträckning som krävs för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter bör den ha rätt att samarbeta med unionens institutioner, organ, kontor och byråer – i synnerhet de som har inrättats inom området frihet, säkerhet och rättvisa – i frågor som omfattas av denna förordning och de rättsakter som reglerar utvecklingen, inrättandet, driften och användningen av stora it-system som förvaltas av byrån inom ramen för samarbetsavtal som ingåtts i enlighet med unionens lagstiftning och politik och inom ramen för deras respektive behörigheter. Dessa samarbetsavtal bör ha förhandsgodkänts av kommissionen. Byrån bör också, när så är lämpligt, samråda med och följa upp rekommendationerna från Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet om nätsäkerhet.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga)  tillhandahållande av adekvat statistik för kommissionen och för unionens relevanta decentraliserade byråer.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Byrån får, efter ett styrelsebeslut, planera och genomföra tester på områden som omfattas av denna förordning och de rättsakter som reglerar utvecklingen, inrättandet, driften och användningen av alla stora it-system som byrån förvaltar.

4.  Byrån får, efter ett styrelsebeslut, planera och genomföra tester på områden som omfattas av denna förordning och de rättsakter som reglerar utvecklingen, inrättandet, driften och användningen av alla stora it-system som byrån förvaltar. Byrån ska säkerställa en adekvat kvalitetsnivå när det gäller tester och täcka alla relevanta kostnader.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån kan ombes ge medlemsstaterna råd om de nationella systemens anslutning till de centrala systemen och ad hoc-stöd. Begäranden om ad hoc-stöd ska lämnas till kommissionen, som i sin tur ska översända dem till byrån. Den kan också ombes att ge kommissionen råd eller stöd i tekniska frågor som rör befintliga eller nya system, även genom studier och tester.

1.  Byrån kan ombes ge medlemsstaterna råd om de nationella systemens anslutning till de centrala systemen och ad hoc-stöd. Begäranden om ad hoc-stöd ska lämnas till kommissionen, som i sin tur ska översända dem till byrån. Den kan också ombes att ge kommissionen råd eller stöd i tekniska frågor som rör befintliga eller nya system, även genom studier och tester. Byrån ska stå för alla kostnader. Byråns budget ska innehålla en särskild budgetpost som är avsedd enbart för detta ändamål och är ett komplement till de finansiella resurser som anslås till det dagliga arbetet.

Motivering

Tidigare var det nödvändigt med ad hoc-stöd i krissituationer där en medlemsstat var tvungen att hantera en kraftig ökning av migrationen. I sådana situationer ger tillhandahållande av stöd ett tydligt europeiskt mervärde och bör belasta unionens budget. Syftet med detta ändringsförslag är följaktligen att specificera de finansiella arrangemangen.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byrån kan, efter godkännande från kommissionen och ett styrelsebeslut, också ges i uppgift att utveckla, förvalta och/eller hysa ett gemensamt it-system av en grupp på minst sex medlemsstater som frivilligt väljer en centraliserad lösning för att hjälpa dem genomföra tekniska aspekter av skyldigheter som följer av unionslagstiftningen om decentraliserade system inom området frihet, säkerhet och rättvisa. I sådana fall ska de berörda medlemsstaterna anförtro byrån dessa uppgifter genom ett delegeringsavtal som innehåller villkoren för delegeringen och en beräkning av alla relevanta kostnader och faktureringsmetoden.

2.  Byrån kan, efter godkännande från kommissionen och ett styrelsebeslut, också ges i uppgift att utveckla, förvalta och/eller hysa ett gemensamt it-system av en grupp på minst sex medlemsstater som frivilligt väljer en centraliserad lösning för att hjälpa dem genomföra tekniska aspekter av skyldigheter som följer av unionslagstiftningen om decentraliserade system inom området frihet, säkerhet och rättvisa. I sådana fall ska de berörda medlemsstaterna anförtro byrån dessa uppgifter genom ett delegeringsavtal som innehåller villkoren för delegeringen och en beräkning av alla relevanta kostnader och faktureringsmetoden. De berörda medlemsstaterna ska stå för alla kostnader.

Motivering

I motsats till artikel 12.1 bör unionens budget inte stå för dessa tjänster om de enbart avser vissa medlemsstater.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Statistiskt stöd

 

Byrån ska lämna adekvat och detaljerad statistisk information till

 

a)  kommissionen i utvärderings- och övervakningssyfte i enlighet med rådets förordning (EU) nr 1053/20131a, och

 

b)  Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i syfte att övervaka utförandet av sårbarhetsanalyser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/16241b.

 

Byrån får lämna adekvat och detaljerad statistisk information till unionens övriga institutioner, organ och byråer i välmotiverade syften.

 

_________________

 

1a   Rådets förordning (EU) nr 1053/2013 av den 7 oktober 2013 om inrättande av en utvärderings- och övervakningsmekanism för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket och om upphävande av verkställande kommitténs beslut av den 16 september 1998 om inrättande av Ständiga kommittén för genomförande av Schengenkonventionen (EUT L 295, 6.11.2013, s. 27).

 

1b   Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Styrelsen ska bestå av en företrädare för varje medlemsstat och två företrädare för kommissionen, varav alla har rösträtt, i enlighet med artikel 20.

1.  Styrelsen ska bestå av en företrädare för varje medlemsstat, två företrädare för kommissionen och en ledamot som utses av Europaparlamentet, som var och en ska ha rösträtt i enlighet med artikel 20.

Motivering

eu-LISA behandlar ett antal känsliga frågor, såsom unionens inre säkerhet och gränsförvaltning samt dataskydd och integritet för unionens medborgare. Europaparlamentet bör därför vara delaktigt i och hållas nära underrättat om styrelsens beslutsfattande. Denna begäran ligger i linje med den gemensamma ansatsen.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Styrelsen ska utnämna den verkställande direktören utgående från en förteckning över kandidater som föreslagits av kommissionen efter ett öppet och transparent urvalsförfarande. För detta urvalsförfarande ska en inbjudan att inkomma med en intresseanmälan offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och på annan plats. Styrelsen ska utnämna den verkställande direktören på grundval av personliga meriter, erfarenhet av stora it-system, administrativa kunskaper, finansiell kompetens, ledningskompetens och kunskaper om dataskydd. Styrelsen ska fatta sitt beslut att utnämna den verkställande direktören med två tredjedelars majoritet av alla sina röstberättigade ledamöter.

1.  Styrelsen ska utnämna den verkställande direktören utgående från en förteckning över minst tre kandidater som föreslagits av kommissionen efter ett öppet och transparent urvalsförfarande. För detta urvalsförfarande ska en inbjudan att inkomma med en intresseanmälan offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och på annan plats. Styrelsen ska utnämna den verkställande direktören på grundval av personliga meriter, erfarenhet av stora it-system, administrativa kunskaper, finansiell kompetens, ledningskompetens och kunskaper om dataskydd. Styrelsen ska fatta sitt beslut att utnämna den verkställande direktören med två tredjedelars majoritet av alla sina röstberättigade ledamöter.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  De översättningstjänster som krävs för byråns verksamhet ska tillhandahållas av översättningscentrumet för Europeiska unionens organ.

4.  De översättningstjänster som krävs för byråns verksamhet ska tillhandahållas av översättningscentrumet för Europeiska unionens organ eller andra översättningsleverantörer i enlighet med upphandlingsreglerna och inom de gränser som fastställs genom relevanta finansiella regler.

Motivering

Syftet med den föreslagna ändringen är att ge byrån en viss flexibilitet när det gäller översättningstjänster.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast fem år från dagen då denna förordning träder i kraft och vart femte år därefter ska kommissionen bedöma byråns resultat i förhållande till dess mål, mandat, uppgifter och plats i enlighet med kommissionens riktlinjer. Utvärderingen ska även bedöma byråns bidrag till inrättandet av en samordnad, kostnadseffektiv och sammanhängande it-miljö på unionsnivå för förvaltningen av stora it-system som stöder genomförandet av politik på området rättsliga och inrikes frågor. Utvärderingen ska särskilt bedöma eventuella behov av att ändra byråns mandat samt de ekonomiska konsekvenserna av sådana ändringar.

1.  Senast fem år från den dag då denna förordning träder i kraft och vart femte år därefter ska kommissionen, i samråd med styrelsen, bedöma byråns resultat i förhållande till dess mål, mandat, uppgifter och plats i enlighet med kommissionens riktlinjer. Utvärderingen ska även bedöma byråns bidrag till inrättandet av en samordnad, kostnadseffektiv och sammanhängande it-miljö på unionsnivå för förvaltningen av stora it-system som stöder genomförandet av politik på området rättsliga och inrikes frågor. Utvärderingen ska särskilt bedöma eventuella behov av att ändra byråns mandat samt de ekonomiska konsekvenserna av sådana ändringar.

Motivering

Utvärderingen av byrån ska genomföras i samråd med styrelsen så att kommissionen kan få en detaljerad överblick över de parametrar som ska beaktas vid bedömningen.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I frågor som omfattas av denna förordning ska byrån samarbeta med kommissionen samt unionens övriga institutioner, organ, kontor och byråer, särskilt de som har inrättats inom området frihet, säkerhet och rättvisa och i synnerhet Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter.

1.  I frågor som omfattas av denna förordning ska byrån, för att säkra samordning och besparingar, undvika dubbelarbete och främja synergier och komplementaritet i sin verksamhet, samarbeta med kommissionen samt unionens övriga institutioner, organ, kontor och byråer, särskilt de som har inrättats inom området frihet, säkerhet och rättvisa och i synnerhet Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Samarbete med unionens organ, kontor och byråer ska äga rum inom ramen för samarbetsavtal. Dessa avtal ska ha förhandsgodkänts av kommissionen. Dessa avtal får föreskriva delade tjänster mellan byråerna när så är lämpligt antingen på grund av nära belägenhet eller utifrån politikområde inom ramen för deras respektive mandat och utan att det påverkar deras kärnuppgifter.

4.  Samarbete med unionens organ, kontor och byråer ska äga rum inom ramen för samarbetsavtal. Dessa avtal ska ha förhandsgodkänts av kommissionen. Dessa avtal får föreskriva delade tjänster mellan byråerna när så är lämpligt antingen på grund av nära belägenhet eller utifrån politikområde inom ramen för deras respektive mandat och utan att det påverkar deras kärnuppgifter. Samarbetsavtalen ska inrätta mekanismer för kostnadstäckning.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Det årliga arbetsprogrammet för följande år ska inbegripa detaljerade mål och förväntade resultat, inbegripet resultatindikatorer. Programmet ska också innehålla en beskrivning av de åtgärder som ska finansieras och en indikation på de ekonomiska och mänskliga resurser som anslagits för varje åtgärd, i enlighet med principerna om verksamhetsbaserad budgetering och förvaltning. Det årliga arbetsprogrammet ska överensstämma med det fleråriga arbetsprogram som avses i punkt 6. Det ska tydligt framgå vilka uppgifter som lagts till, ändrats eller strukits jämfört med föregående budgetår. Styrelsen ska ändra det antagna årliga arbetsprogrammet om byrån får en ny uppgift. Varje betydande ändring av det årliga arbetsprogrammet ska antas enligt samma förfarande som det ursprungliga årliga arbetsprogrammet. Styrelsen får delegera befogenheten att göra icke-väsentliga ändringar i det årliga arbetsprogrammet till den verkställande direktören.

5.  Det årliga arbetsprogrammet för följande år ska inbegripa detaljerade mål och förväntade resultat, inbegripet resultatindikatorer, i enlighet med principen om resultatbaserad budgetering. Programmet ska också innehålla en beskrivning av de åtgärder som ska finansieras och en indikation på de ekonomiska och mänskliga resurser som anslagits för varje åtgärd, i enlighet med principerna om verksamhetsbaserad budgetering och förvaltning. Det årliga arbetsprogrammet ska överensstämma med det fleråriga arbetsprogram som avses i punkt 6. Det ska tydligt framgå vilka uppgifter som lagts till, ändrats eller strukits jämfört med föregående budgetår. Styrelsen ska ändra det antagna årliga arbetsprogrammet om byrån får en ny uppgift. I detta sammanhang ska en omprioritering av verksamhet alltid övervägas som ett fullgott alternativ innan den eventuellt anslår extra medel. Varje betydande ändring av det årliga arbetsprogrammet ska antas enligt samma förfarande som det ursprungliga årliga arbetsprogrammet. Styrelsen får delegera befogenheten att göra icke-väsentliga ändringar i det årliga arbetsprogrammet till den verkställande direktören.

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med den gemensamma ansatsen och syftar till att betona att byrån ska utnyttja de begränsade tillgängliga resurserna på bästa möjliga sätt.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje år ska den verkställande direktören, med beaktande av byråns verksamhet, utarbeta ett utkast till beräkning av byråns intäkter och utgifter för följande budgetår, inklusive en tjänsteförteckning, och sända det till styrelsen.

1.  Varje år ska den verkställande direktören, i enlighet med principen om resultatbaserad budgetering och med beaktande av byråns verksamhet, dess mål och förväntade resultat, utarbeta ett utkast till beräkning av byråns intäkter och utgifter för följande budgetår, inklusive en tjänsteförteckning, och sända det till styrelsen.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Bidrag som medlemsstaterna betalar för de tjänster de erhållit i enlighet med det delegeringsavtal som avses i artikel 12.

(d)  Bidrag som medlemsstaterna betalar för de tjänster de erhållit i enlighet med det delegeringsavtal som avses i artikel 12.2.

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att stödja andra ändringsförslag.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Kostnadstäckning som betalas av unionens institutioner, organ och byråer för tjänster de erhållit i enlighet med de samarbetsavtal som avses i artikel 37.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa

Referensnummer

COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

11.9.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Jens Geier

11.7.2017

Antagande

9.11.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jonathan Bullock, Auke Zijlstra

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Stanisław Ożóg

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Key to symbols:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa

Referensnummer

COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)

Framläggande för parlamentet

28.6.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

CONT

28.9.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Monica Macovei

29.6.2017

 

 

 

Behandling i utskott

7.9.2017

7.12.2017

 

 

Antagande

7.12.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

10

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Louis Michel, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Kostas Chrysogonos, Maria Grapini, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

David Coburn, Nicola Danti, Isabella De Monte, Andor Deli, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lukas Mandl, Georg Mayer, Julia Pitera, Francis Zammit Dimech, Flavio Zanonato

Ingivande

18.12.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

40

+

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, John Procter, Branislav Škripek, Helga Stevens

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Rachida Dati, Andor Deli, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Julia Pitera, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Francis Zammit Dimech

S&D

Caterina Chinnici, Nicola Danti, Isabella De Monte, Ana Gomes, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

10

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

EFDD

David Coburn

ENF

Lorenzo Fontana, Georg Mayer, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

4

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy