Postup : 2016/0414(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0405/2017

Předložené texty :

A8-0405/2017

Rozpravy :

PV 11/09/2018 - 22
CRE 11/09/2018 - 22

Hlasování :

PV 12/09/2018 - 6.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0339

ZPRÁVA     ***I
PDF 1187kWORD 137k
20.12.2017
PE 609.515v02-00 A8-0405/2017

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz prostředky trestního práva

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Ignazio Corrao

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro rozvoj
 STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru
 STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz prostředky trestního práva

(COM2016/0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0826),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0534/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na příspěvky Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky a španělského parlamentu tykající se návrhu legislativního aktu,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanoviska Výboru pro rozvoj, Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro právní záležitosti (A8-0405/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a dále parlamentům členských států.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Praní peněz a související financování terorismu a organizované trestné činnosti jsou nadále závažné problémy na úrovni Unie, a poškozují tak integritu, stabilitu a pověst finančního sektoru a ohrožují vnitřní bezpečnost a vnitřní trh Unie. V zájmu řešení těchto problémů i v zájmu posílení provádění směrnice 2015/849/EU34 je cílem této směrnice trestněprávní cestou proti praní peněz bojovat a umožnit lepší přeshraniční spolupráci příslušných orgánů.

(1)  Praní peněz a související financování terorismu a organizované trestné činnosti jsou nadále závažné problémy na úrovni Unie, a poškozují tak integritu, stabilitu a pověst finančního sektoru a ohrožují vnitřní bezpečnost a vnitřní trh Unie, veřejnou bezpečnost a individuální bezpečnost občanů Unie. V zájmu řešení těchto narůstajících problémů i v zájmu doplnění a důslednějšího provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/8491 je cílem této směrnice bojovat proti praní peněz trestněprávní cestou a umožnit efektivnější a rychlejší přeshraniční spolupráci příslušných vnitrostátních i unijních orgánů, a to i s příslušnými agenturami Unie, která zlepší výměnu informací a umožní identifikaci podněcovatelů terorismu.

_________________

_________________

34Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Opatření přijatá pouze na vnitrostátní úrovni nebo i na úrovni Unie by bez mezinárodní koordinace a spolupráce měla velmi omezené účinky. Opatření přijatá v oblasti boje proti praní peněz Unií by proto měla být slučitelná s dalšími opatřeními přijatými na mezinárodních fórech a přinejmenším stejně přísná.

(2)  Opatření přijatá pouze na vnitrostátní úrovni nebo i na úrovni Unie mají bez mezinárodní koordinace a spolupráce velmi omezené účinky. Stávající unijní právní rámec není ani komplexní, ani dostatečně soudržný, aby mohl být plně účinný. Praní peněz je v členských státech trestným činem, avšak existují zde značné rozdíly v definici praní peněz, v tom, co představuje predikativní trestný čin, i v úrovni sankcí. Rozdílů mezi právními rámci členských států pak mohou využívat pachatelé trestné činnosti a teroristé, kteří se mohou rozhodnout provádět své finanční transakce v těch členských státech, kde se jim opatření proti praní peněz jeví jako nejslabší. Opatření přijatá Unií v oblasti boje proti praní peněz by proto měla být slučitelná s dalšími opatřeními přijatými na mezinárodních fórech a přinejmenším stejně přísná. Tím by vznikl posílený právní rámec Unie, který by umožňoval účinněji řešit problematiku financování terorismu a omezit hrozbu ze strany teroristických organizací tím, že by ztížil jejich schopnost financovat svou činnost.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Činnost Unie by měla i nadále brát v úvahu zejména doporučení Finančního akčního výboru (FATF) a nástroje dalších mezinárodních orgánů činných v boji proti praní peněz a financování terorismu. Příslušné právní akty Unie by měly být tam, kde je to vhodné, dále sladěny s mezinárodními standardy pro boj proti praní peněz a financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení, které v únoru 2012 přijal FATF (dále jen „revidovaná doporučení FATF“). Jako signatář Úmluvy Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu a o financování terorismu (CETS č. 198) by Unie měla požadavky této úmluvy provést ve svém právním řádu.

(3)  Činnost Unie by měla jít nad rámec doporučení Finančního akčního výboru (FATF) a nástrojů dalších mezinárodních organizací a orgánů činných v boji proti praní peněz a financování terorismu. Komise by měla provádět vlastní posouzení efektivnosti opatření navržených výborem FATF a provádění a účinnosti opatření proti praní peněz obecně. FATF by měl provést revizi stávajících standardů a posoudit své vlastní výstupy a měl by zajistit regionální zastoupení, důvěryhodnost, efektivnost a lepší využívání finančních zpravodajských informací. Příslušné právní akty Unie by měly být dále sladěny s mezinárodními standardy pro boj proti praní peněz a financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení, které v únoru 2012 přijal FATF (dále jen „revidovaná doporučení FATF“). Jako signatář Úmluvy Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu a o financování terorismu (CETS č. 198) by Unie měla požadavky této úmluvy urychleně provést ve svém právním řádu. Bez ohledu na činnost Unie v této oblasti by členské státy, které uvedenou úmluvu podepsaly, ale dosud ji neratifikovaly, tak měly neprodleně učinit.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Rámcové rozhodnutí Rady 2001/500/SVV35 stanoví požadavky týkající se kriminalizace praní peněz. Toto rámcové rozhodnutí však není dosti komplexní a stávající kriminalizace praní peněz není dostatečně soudržná, aby bylo možno účinně bojovat s praním peněz v Unii, což vede k nedostatkům ve vynucování práva a překážkám ve spolupráci příslušných orgánů v různých členských státech.

(4)  Rámcové rozhodnutí Rady 2001/500/SVV35 stanoví požadavky týkající se kriminalizace praní peněz. Toto rámcové rozhodnutí však není dosti komplexní a stávající kriminalizace praní peněz není dostatečně soudržná, aby bylo možno účinně bojovat s praním peněz v Unii, což vede k nedostatkům ve vynucování práva a překážkám ve spolupráci příslušných orgánů v různých členských státech. Příkladem takového nedostatku je nárůst kyberkriminality spojené s praním peněz a používáním digitálních měn, což je druh trestné činnosti, který v minulosti téměř neexistoval.

_________________

_________________

35 Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní (2001/500/SVV) (Úř. věst. L 182, 5.7.2001).

35 Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní (2001/500/SVV) (Úř. věst. L 182, 5.7.2001).

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Definice trestných činností, jež představují predikativní trestné činy související s praním peněz, by ve všech členských státech měla být dostatečně jednotná. Členské státy by do nich měly zahrnout škálu trestných činů uvedených v každé z kategorií vymezených FATF. Tam, kde kategorie trestných činů, jako je terorismus nebo trestné činy proti životnímu prostředí, jsou již v právu Unie stanoveny, tato směrnice na tyto právní předpisy odkazuje. To zajistí, že v členských státech bude možné trestat praní výnosů z financování terorismu a obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy. V případech, kde právo Unie umožňuje, aby členské státy ukládaly jiné tresty než trestní sankce, by tato směrnice neměla členským státům ukládat, aby pro účely této směrnice tyto případy stanovily jako predikativní trestné činy.

(5)  Definice trestných činností, jež představují predikativní trestné činy související s praním peněz, by ve všech členských státech měla být dostatečně rozšířena a měla by být jednotná. Členské státy by měly uplatňovat trestný čin praní peněz na všechny trestné činy, které se trestají odnětím svobody s hranicí trestní sazby vymezenou v této směrnici. Pokud již toho není dosaženo uplatňováním uvedených trestních sazeb, měly by členské státy zahrnout do příslušné definice škálu trestných činů uvedených v každé z kategorií vymezených FATF, k nimž patří daňové úniky, podvody a vyhýbání se daňovým povinnostem, jakož i jakékoli podvodné jednání, jež zahrnuje zatajování příjmů nebo zisků. Tam, kde kategorie trestných činů, jako je terorismus nebo trestné činy proti životnímu prostředí, jsou již v právu Unie stanoveny, tato směrnice na tyto právní předpisy odkazuje. To zajistí, že v členských státech bude možné trestat praní výnosů z financování terorismu a obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy. Pro účely této směrnice by se měla za trestnou činnost považovat jakákoli trestná účast na spáchání predikativního trestného činu nebo na páchání činnosti praní peněz, např. účast na spáchání, spolčení či spiknutí za účelem spáchání, pokus o spáchání nebo napomáhání či návod ke spáchání nebo usnadňování spáchání takového činu nebo činnosti. V případech, kde právo Unie umožňuje, aby členské státy ukládaly jiné tresty než trestní sankce, by tato směrnice neměla členským státům ukládat, aby pro účely této směrnice tyto případy stanovily jako predikativní trestné činy.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Pro účely této směrnice se nezákonným obchodováním s kradeným zbožím a jiným zbožím rozumí mj. nezákonné obchodování s ropou, zbraněmi, omamnými látkami, tabákem a tabákovými výrobky, vzácnými kovy a minerály, kulturními artefakty a jinými objekty archeologického, historického, kulturního a náboženského významu nebo vzácné vědecké hodnoty a také se slonovinou a volně žijícími a planě rostoucími druhy.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  V souladu s revidovanými doporučeními FATF by do definice trestné činnosti měly být zahrnuty i daňové trestné činy související s přímými a nepřímými daněmi. Vzhledem k tomu, že v každém z členských států mohou trestnou činnost, za niž lze ukládat sankce uvedené v této směrnici, představovat různé daňové trestné činy, mohou se definice daňových trestných činů ve vnitrostátním právu lišit. O harmonizaci definic daňových trestných činů ve vnitrostátním právu členských států se však neusiluje.

(6)  V souladu s revidovanými doporučeními FATF by do definice trestné činnosti měly být zahrnuty i daňové trestné činy související s přímými a nepřímými daněmi. Vzhledem k tomu, že v každém z členských států mohou trestnou činnost, za niž lze ukládat sankce uvedené v této směrnici, představovat různé daňové trestné činy, mohou se definice daňových trestných činů ve vnitrostátním právu lišit. I když se neusiluje o harmonizaci definic daňových trestných činů ve vnitrostátním právu členských států, neměly by odlišné definice daňových trestných činů bránit mezinárodní spolupráci v oblasti trestního řízení týkajícího se praní peněz.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Tato směrnice by se neměla vztahovat na praní peněz, pokud jde o majetek pocházející z trestných činů ohrožujících finanční zájmy Unie, na které se vztahují zvláštní pravidla stanovená ve směrnici 2017/XX/EU3. V souladu s čl. 325 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie musí členské státy k zamezení podvodů ohrožujících finanční zájmy Unie přijmout stejná opatření, jaká přijímají k zamezení podvodů ohrožujících jejich vlastní finanční zájmy.

(7)  Tato směrnice by se neměla vztahovat na praní peněz, pokud jde o majetek pocházející z trestných činů ohrožujících finanční zájmy Unie, na které se vztahují zvláštní pravidla stanovená ve směrnici 2017/XX/EU3. I přesto by však členské státy měly být schopny provést tuto směrnici a směrnici 2017/XX/EU ve svém vnitrostátním právu, a to tak, že na vnitrostátní úrovni přijmou jednotný komplexní rámec. V souladu s čl. 325 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie mají členské státy k zamezení podvodů ohrožujících finanční zájmy Unie přijmout stejná opatření, jaká přijímají k zamezení podvodů ohrožujících jejich vlastní finanční zájmy.

_________________

_________________

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/XX/EU ze dne x.x.2017 o ochraně finančních zájmů Unie trestněprávní cestou (Úř. věst. L x, xx.xx.2017, s. x).

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/XX/EU ze dne x.x.2017 o ochraně finančních zájmů Unie trestněprávní cestou (Úř. věst. L x, xx.xx.2017, s. x).

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Tam, kde činnost praní peněz nespočívá pouze v držení nebo užívání, nýbrž zahrnuje také převod nebo zatajení a zastření majetku prostřednictvím finančního systému a v důsledku toho dojde k další škodě kromě té, která byla již způsobena predikativním trestným činem, například k poškození integrity finančního systému, měla by být tato činnost trestána zvlášť. Členské státy by tak měly zajistit, že takové jednání lze trestat i tehdy, pokud se ho dopustí pachatel trestné činnosti, z níž tento majetek pochází (takzvané „samopraní“).

(8)  Členské státy by proto měly zajistit, aby byly některé druhy činnosti praní peněz trestné i tehdy, když se jich dopustí pachatel trestné činnosti, z níž tento majetek pochází (tzv. „samopraní“). Tam, kde v takových případech činnost praní peněz nespočívá pouze v držení nebo užívání, nýbrž zahrnuje také převod, konverzi, zatajení nebo zastření majetku prostřednictvím finančního systému, a v důsledku toho dojde k další škodě kromě té, která byla již způsobena predikativním trestným činem, například k poškození integrity finančního systému, a to např. tím, že se uvedou do oběhu výnosy z trestné činnosti, čímž se skryje jejich nezákonný původ, měla by být tato činnost také trestná.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Aby mohl být boj proti praní peněz účinným nástrojem proti organizovanému zločinu, nemělo by být nutné určit specifika trestného činu, z něhož majetek pochází, natož vyžadovat dřívější nebo současné odsouzení za tento trestný čin. Trestnímu stíhání praní peněz by rovněž neměla bránit pouhá skutečnost, že predikativní trestný čin byl spáchán v jiném členském státě nebo třetí zemi, pokud se v tomto členském státě nebo třetí zemi jedná o trestný čin. Členské státy mohou stanovit jako předběžnou podmínku to, aby byl predikativní trestný čin trestným činem podle jejich vnitrostátního práva, kdyby byl spáchán tam.

(9)  Aby mohl být boj proti praní peněz vedený prostředky trestního práva účinný, odsouzení by mělo být možné, aniž by bylo nezbytné přesně určit, ze kterého predikativního trestného činu majetek pochází, natož vyžadovat dřívější nebo současné odsouzení za tento predikativní trestný čin. Trestnímu stíhání praní peněz by rovněž neměla bránit pouhá skutečnost, že predikativní trestný čin byl spáchán v jiném členském státě nebo třetí zemi, pokud jsou dodrženy podmínky této směrnice.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Je v zájmu spravedlnosti, aby osoby obviněné z trestného činu podle této směrnice měly možnost předložit své argumenty, vystoupit proti obviněním, která proti nim byla vznesena, a získat přístup k předloženým výpovědím a důkazům proti nim. Případy týkající se terorismu a financování terorismu jsou sice velmi závažné, přesto však existuje převažující zájem na tom, aby se osobám, proti nimž mají být ze strany určitého členského státu uplatněna donucovací opatření, dostalo informací o zásadních prvcích obvinění vzneseného proti nim, aby mohly svému právníkovi nebo specializovanému právníkovi udělit příslušné pokyny. Tato směrnice by měla také dodržovat zásadu rovnosti procesních možností mezi stranami.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9b)  Úkol rozhodovat v konkrétních a objektivních situacích o tom, zda se jedná o různé současně spáchané trestné činy, nebo o jediný trestný čin, by měl připadnout příslušným soudním orgánům.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Cílem této směrnice je kriminalizovat praní peněz, je-li spácháno úmyslně. Úmysl (záměr) a srozumění mohou být vyvozeny z objektivních, skutkových okolností. Jelikož tato směrnice stanoví minimální pravidla, mohou členské státy dle svého uvážení v souvislosti s praním peněz přijímat nebo ponechat přísnější trestněprávní předpisy. Členské státy například mohou stanovit, že trestný čin představuje i praní peněz spáchané následkem vědomé nedbalosti nebo hrubé nedbalosti.

(10)  Cílem této směrnice je kriminalizovat praní peněz, je-li spácháno úmyslně a s vědomím, že majetek pochází z trestné činnosti. Úmysl (záměr) a srozumění mohou být vyvozeny z objektivních, skutkových okolností.každém případě by se při posuzování toho, zda majetek pochází z trestné činnosti a zda o tom obviněný věděl, měly zohledňovat zvláštní okolnosti případu, např. že je hodnota majetku neúměrná legálnímu příjmu obviněného a že k trestné činnosti a k nabytí majetku došlo ve stejném časovém rámci. Jelikož tato směrnice stanoví minimální pravidla, mohou členské státy dle svého uvážení v souvislosti s praním peněz přijímat nebo ponechat přísnější trestněprávní předpisy. Členské státy například mohou stanovit, že trestný čin představuje i praní peněz spáchané následkem vědomé nedbalosti nebo hrubé nedbalosti.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Je důležité, aby informace o skutečném vlastnictví společností, fondů a dalších mechanismů byly veřejně přístupné ve formátech otevřených dat, neboť je třeba zabránit tomu, aby se k praní peněz za účelem financování teroristických činností využívaly anonymní krycí společnosti a podobné právní subjekty.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Aby se zamezilo praní peněz v celé Unii, měly by členské státy stanovit minimální druhy a úrovně sankcí, jsou-li spáchány trestné činy definované v této směrnici. Je-li trestný čin spáchán ve zločinném spolčení ve smyslu rámcového rozhodnutí Rady 2008/841/SVV37, nebo pokud pachatel, aby umožnil praní peněz, zneužil svého služebního postavení, měly by to členské státy v souladu s platnými pravidly stanovenými jejich právními systémy považovat za přitěžující okolnosti.

(11)  Aby se zamezilo praní peněz v celé Unii, měly by členské státy stanovit minimální druhy a úrovně sankcí, jsou-li spáchány trestné činy definované v této směrnici. Je-li trestný čin spáchán ve zločinném spolčení ve smyslu rámcového rozhodnutí Rady 2008/841/SVV4, nebo pokud pachatel, aby umožnil praní peněz, zneužil svého služebního postavení nebo pokud prané peněžní prostředky nebo majetek pocházejí z teroristické činnosti, jak je definována ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/5414a, nebo pokud je obviněný politicky exponovanou osobou ve smyslu směrnice (EU) 2015/849, měly by to členské státy v souladu s platnými pravidly stanovenými jejich právními systémy považovat za přitěžující okolnosti.

_________________

_________________

37 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti (Úř. věst. L 300, 11.11.2008, s. 42).

4 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti (Úř. věst. L 300, 11.11.2008, s. 42).

4a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV (Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Unie a členské státy by měly zavést nezbytná právní opatření na ochranu oznamovatelů, kteří poskytnou informace týkající se praní peněz, a to i ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Vzhledem k mobilitě pachatelů a výnosů pocházejících z trestné činnosti a vzhledem ke složitému přeshraničnímu vyšetřování, jež boj proti praní peněz vyžaduje, měly by všechny členské státy stanovit soudní příslušnost svých soudů tak, aby to příslušným orgánům umožnilo takové činnosti vyšetřovat a trestně stíhat. Členské státy by tak měly zajistit, aby soudní příslušnost jejich soudů zahrnovala situace, kdy je trestný čin spáchán prostřednictvím informační a komunikační technologie z jejich území, ať už se nachází na jejich území, či nikoli.

(12)  Vzhledem k mobilitě pachatelů a výnosů pocházejících z trestné činnosti a vzhledem ke složitému přeshraničnímu vyšetřování, jež boj proti praní peněz vyžaduje, měly by všechny členské státy stanovit soudní příslušnost svých soudů tak, aby to příslušným orgánům umožnilo takové činnosti vyšetřovat a trestně stíhat. Členské státy by tak měly zajistit, aby soudní příslušnost jejich soudů zahrnovala situace, kdy je trestný čin spáchán prostřednictvím informační a komunikační technologie z jejich území, ať už se nachází na jejich území, či nikoli. Aby byl zajištěn úspěch vyšetřování a stíhání trestných činů spojených s praním peněz, měly by osoby odpovědné za jejich vyšetřování a stíhání využívat účinné zdokonalené vyšetřovací nástroje, jako jsou nástroje používané v boji s organizovanou trestnou činností nebo jinými závažnými trestnými činy. Tyto nástroje by měly být přizpůsobeny nejaktuálnějšímu vývoji v oblasti počítačové trestné činnosti a praní peněz, mj. praní peněz za použití bitcoinů, kryptoměn a útoků vyděračských virů („ransomware“). Používání těchto nástrojů v souladu s vnitrostátním právem by mělo být cílené a měla by se při něm zohledňovat zásada proporcionality a povaha a závažnost vyšetřovaných trestných činů a dodržovat právo na ochranu osobních údajů. Členské státy by měly zajistit, aby se příslušným pracovníkům dostávalo náležité odborné přípravy. Vzhledem k přeshraniční povaze činnosti praní peněz vyžaduje boj proti praní peněz kromě toho rozhodnou koordinovanou reakci a spolupráci uvnitř členských států i mezi nimi, jakož i spolupráci s příslušnými agenturami a orgány Unie – včetně Eurojustu a Europolu – a mezi nimi. Za tímto účelem by měly být efektivně využívány dostupné nástroje a zdroje spolupráce, jako jsou společné vyšetřovací týmy a koordinační schůzky zprostředkovávané Eurojustem. Vzhledem ke globální povaze praní peněz jsou zapotřebí mezinárodní opatření, což vyžaduje, aby Unie a její členské státy posílily spolupráci s příslušnými třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Praní peněz, korupce, nezákonné finanční toky, daňové úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem zůstávají i nadále překážkou bránící udržitelnému rozvoji, mají neúměrný dopad na rozvojové země a závažným způsobem ohrožují jejich budoucnost. Unie, členské státy a třetí země nesou společně odpovědnost za zlepšení koordinace opatření přijímaných v boji proti těmto negativním a škodlivým praktikám a za skloubení těchto opatření se svými rozvojovými strategiemi a politikami.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12b)  Příslušné orgány dohlížející na dodržování této směrnice úvěrovými a finančními institucemi by měly mít možnost vzájemně spolupracovat a vyměňovat si důvěrné informace bez ohledu na jejich povahu či status. Za tímto účelem by příslušné orgány měly mít k dispozici vhodný právní základ pro výměnu důvěrných informací a měly by v souladu s platnými mezinárodními normami v této oblasti v co největším rozsahu spolupracovat. Základem automatické výměny informací mezi daňovými orgány a dalšími příslušnými vládními regulačními a donucovacími orgány by měly být daňové informace zahrnující rejstříky skutečných vlastníků.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12c)  Shromažďování a předávání údajů nebo informací týkajících se běžných transakcí v rámci soukromého života jednotlivců na základě podezření by nemělo oslabovat ani porušovat zásadu služebního tajemství ani právo na soukromí a spravedlivý proces.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Tato směrnice dodržuje zásady uznané v článku 2 SEU, základní práva a svobody a zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie, a to i zásady stanovené v hlavách II, III, V a VI, mezi které patří mj. zásada zákonnosti a přiměřenosti trestných činů a trestů, jež se vztahuje i na požadavek přesnosti, srozumitelnosti a předvídatelnosti v trestním právu, právo na respektování soukromého a rodinného života, právo na ochranu osobních údajů a presumpce neviny, jakož i práva podezřelých a obviněných osob na přístup k obhájci, právo neobviňovat sama sebe a právo na spravedlivý proces. Tato směrnice musí být uplatňována v souladu s uvedenými právy a zásadami, a to i s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a další závazky v oblasti lidských práv podle mezinárodního práva.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  terorismus, včetně kteréhokoli z trestných činů stanovených ve směrnici 2017/XX/EU40;

b)  terorismus, včetně relevantních trestných činů stanovených ve směrnici (EU)2017/541;

__________________

__________________

40 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/XX/EU ze dne X.X.2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV o boji proti terorismu (Úř. věst. L x, xx.xx.2017, s. x).

 

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha)  daňové trestné činy související s přímými a nepřímými daněmi vymezené ve vnitrostátním právu;

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. v

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

v)  všechny trestné činy, včetně daňových trestných činů souvisejících s přímými a nepřímými daněmi vymezených ve vnitrostátním právu členských států, za které lze uložit trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody, jehož horní hranice přesahuje jeden rok, nebo pokud jde o členské státy, které mají ve svém právním systému za trestné činy stanovenu minimální hranici, všechny trestné činy, za které lze uložit trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody v trvání nejméně šesti měsíců;

v)  všechny další trestné činy, za které lze uložit trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody, jehož horní hranice přesahuje jeden rok, nebo pokud jde o členské státy, které mají ve svém právním systému za trestné činy stanovenu minimální hranici, všechny trestné činy, za které lze uložit trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody v trvání nejméně šesti měsíců;

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  přeměna nebo převod majetku s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti nebo z účasti na takové činnosti, za účelem zatajení nebo zastření nezákonného původu majetku nebo za účelem pomoci jakékoliv osobě, která se účastní páchání takové činnosti, aby se vyhnula právním následkům svého jednání;

a)  přeměna nebo převod majetku s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti nebo z účasti na takové činnosti, za účelem zatajení nebo zastření nezákonného původu majetku nebo za účelem pomoci jakékoliv osobě, která se účastní páchání takové činnosti, a to i v případě, že je tato pomoc poskytnuta pouze za tím účelem, aby se tato osoba vyhnula právním následkům svého jednání;

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  nabývání, držení nebo užívání majetku při vědomí, v době jeho obdržení, že tento majetek pochází z trestné činnosti nebo z účasti na takové činnosti.

c)  nabývání, držení nebo užívání majetku při vědomí, v době jeho obdržení nebo užívání, že tento majetek pochází z trestné činnosti nebo z účasti na takové činnosti.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Každý členský stát zajistí, aby se jednání uvedené v odstavci 1 považovalo za trestný čin, pokud:

 

a)  měl pachatel podezření nebo si měl být vědom, že daný majetek pochází z trestné činnosti nebo z účasti na takové činnosti; a

 

b)  pachatel je ve smluvním vztahu s povinnou osobou a je jí odpovědný nebo je povinnou osobou ve smyslu článku 2 směrnice (EU) 2015/849.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Aby bylo možné trestný čin uvedený v odstavci 1 trestat, není nutné určit:

2.  Aby bylo možné trestný čin uvedený v odstavci 1 a 1a trestat, není nutné určit:

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  dřívější nebo současné odsouzení za trestnou činnost, ze které majetek pochází;

a)  dřívější nebo současné odsouzení za trestnou činnost, ze které majetek pochází, pokud soudní orgán nade vší odůvodněnou pochybnost a na základě konkrétních okolností a všech dostupných důkazů nabude přesvědčení o tom, že majetek pochází z trestné činnosti;

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  totožnost pachatele trestné činnosti, ze které majetek pochází, nebo další okolnosti související s touto trestnou činností;

b)  totožnost pachatele trestné činnosti, ze které majetek pochází;

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  veškeré faktické prvky nebo veškeré okolnosti trestné činnosti, pokud je konstatováno, že majetek pochází z takové činnosti;

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zda trestná činnost, ze které majetek pochází, byla prováděna na území jiného členského státu nebo třetí země, pokud příslušné jednání je trestným činem podle vnitrostátního práva členského státu nebo třetí země, kde bylo spácháno, a pokud by bylo trestným činem podle vnitrostátního práva členského státu provádějícího nebo používajícího tento článek, kdyby v něm bylo spácháno.

c)  zda trestná činnost, ze které majetek pochází, byla prováděna na území jiného členského státu nebo třetí země, pokud je příslušné jednání trestnou činností podle vnitrostátního práva členského státu provádějícího nebo používajícího tento článek, kdyby v něm bylo spácháno. Členské státy mohou rovněž požadovat, aby příslušné jednání bylo trestným činem podle vnitrostátního práva jiného členského státu nebo třetí země, kde k tomuto jednání došlo, s výjimkou případů, kdy:

 

– příslušné jednání představovalo jeden z trestných činů uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a) až ha) a l) až n),

 

– Komise třetí zemi identifikuje jako „vysoce rizikovou“ ve smyslu článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Každý členský stát zajistí, že za trestné činy uvedené v článku 3, přinejmenším v závažných případech, lze uložit maximální trest odnětí svobody v trvání nejméně čtyř let.

2.  Každý členský stát zajistí, aby bylo za trestné činy uvedené v článku 3 možné uložit maximální trest odnětí svobody v trvání nejméně pěti let.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Každý členský stát zajistí, aby za trestné činy uvedené v článku 3, pokud je v jejich případě přítomna jedna z přitěžujících okolností uvedených v článku 6, bylo možné uložit minimální trest odnětí svobody v trvání nejméně dvou let.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Každý členský stát zajistí, aby bylo za trestné činy uvedené v článku 4 možné uložit maximální trest odnětí svobody v trvání nejméně tří let.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c.  Každý členský stát zajistí, aby se na fyzické osoby odpovědné za trestné činy uvedené v článcích 3 a 4, včetně případů, kdy jednaly prostřednictvím právnické osoby, vztahovaly i doplňkové sankce, mezi něž patří:

 

a)  dočasný nebo trvalý zákaz uzavírat smlouvy s orgány veřejné správy;

 

b)  dočasný zákaz provozování obchodní činnosti;

 

c)  v případě pravomocného odsouzení dlouhodobý zákaz ucházet se o volenou funkci nebo zastávat úřad veřejného činitele, přičemž termín „dlouhodobý“ se definuje jako rovnocenný dvěma po sobě jdoucím mandátům nebo minimálně deseti rokům.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  byl trestný čin spáchán v rámci zločinného spolčení ve smyslu rámcového rozhodnutí 2008/841(1); nebo

a)  byl trestný čin spáchán v rámci zločinného spolčení ve smyslu rámcového rozhodnutí 2008/841/SVV;

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  majetek, jenž je předmětem praní peněz, pochází z trestné činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) až d) a f) až m), nebo je-li účelem praní peněz financování takové trestné činnosti;

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab)  byl trestný čin zčásti nebo zcela spáchán na území nespolupracující jurisdikce uvedené na seznamu Unie nebo zahrnuje použití neformálního systému převodu peněz, akcií na doručitele, virtuálních měn nebo služeb kurýrů převážejících hotovost;

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ac)  je pachatel v souladu s ustanoveními právních a správních předpisů provádějícími čl. 3 odst. 9 směrnice (EU) 2015/849 do vnitrostátního práva politicky exponovanou osobou; nebo

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  je pachatel ve smluvním vztahu s povinnou osobou a je jí odpovědný nebo je povinnou osobou ve smyslu článku 2 směrnice 2015/849/EU a spáchal trestný čin při výkonu své profesní činnosti.

b)  je pachatel ve smluvním vztahu s povinnou osobou a je jí odpovědný nebo je povinnou osobou ve smyslu článku 2 směrnice (EU) 2015/849 a spáchal trestný čin při výkonu své profesní činnosti; nebo

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  majetek nebo peníze, jež jsou předmětem praní peněz, dosahují hodnoty nejméně 500 000 EUR.

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát zajistí, že právnické osoby lze činit odpovědnými za trestné činy uvedené v článcích 3 a 4, které ve prospěch těchto právnických osob spáchá jakákoli osoba jednající samostatně nebo jako člen orgánu dotyčné právnické osoby, která v této právnické osobě působí ve vedoucím postavení na základě:

1.  Každý členský stát zajistí, aby bylo možné činit právnické osoby odpovědnými za trestné činy uvedené v článcích 3 a 4, které v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných fyzických či právnických osob spáchá jakákoli osoba jednající samostatně nebo jako člen orgánu dotyčné právnické osoby, která v této právnické osobě působí ve vedoucím postavení na základě:

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Každý členský stát zajistí, že právnické osoby lze činit odpovědnými v případech, kdy nedostatek dohledu nebo kontroly ze strany osoby uvedené v odstavci 1 umožnil spáchání některého z trestných činů uvedených v článcích 3 a 4 ve prospěch uvedené právnické osoby osobou podřízenou této osobě.

2.  Každý členský stát zajistí, aby bylo možné činit právnické osoby odpovědnými v případech, kdy nedostatek dohledu nebo kontroly ze strany osoby uvedené v odstavci 1 umožnil osobě, která jí je podřízena, spáchání některého z trestných činů uvedených v článcích 3 a 4 v jejich prospěch nebo ve prospěch jiné fyzické či právnické osoby.

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát zajistí, že právnickou osobu odpovědnou za trestné činy podle článku 6 lze postihnout účinnými, přiměřenými a odrazujícími tresty, které zahrnují pokuty trestní nebo jiné povahy a mohou zahrnovat i jiné tresty, jako je:

Každý členský stát zajistí, aby právnickou osobu odpovědnou za trestné činy podle článku 7 bylo možné postihnout účinnými, přiměřenými a odrazujícími tresty, které zahrnují pokuty trestní nebo jiné povahy a mohou zahrnovat i jiné tresty, jako je:

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  zbavení této právnické osoby oprávnění pobírat veřejné výhody nebo podpory;

(1)  zbavení této právnické osoby oprávnění pobírat veřejné výhody nebo podpory, včetně prostředků z programů nebo fondů Unie;

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)  dočasný nebo trvalý zákaz uzavírat smlouvy mezi touto právnickou osobou a orgány veřejné správy;

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 8a

 

Konfiskace majetku a výnosů pocházejících z trestné činnosti

 

1.  Každý členský stát zajistí v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU1a konfiskaci veškerého majetku a výnosů z trestné činnosti uvedené v této směrnici, jakož i nástrojů použitých nebo určených k použití při spáchání takové trestné činnosti.

 

2.  Každý členský stát zajistí konfiskaci veškerého majetku a výnosů z trestné činnosti uvedené v této směrnici, jakož i nástrojů použitých nebo určených k použití při spáchání takové trestné činnosti, a to i bez právoplatného odsouzení v trestním řízení v případě, kdy je trestní stíhání zastaveno z důvodu úmrtí pachatele.

 

3.  Tento článek se použije bez ohledu na to, zda byl trestný čin praní peněz nebo predikativní trestný čin spáchán fyzickou nebo právnickou osobou.

 

4.  Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění spolupráce při zajišťování a konfiskaci majetku, který pochází z trestné činnosti uvedené v této směrnici, a nástrojů použitých nebo určených k použití při spáchání nebo napomáhání k této trestné činnosti a mohou se v zájmu rychlé a účinné spolupráce v souladu s článkem 10 případně obrátit také na Eurojust a Europol.

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii (Úř. věst. L 127, 29.4.2014).

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  pachatel státním příslušníkem uvedeného členského státu.

b)  pachatel státním příslušníkem uvedeného členského státu nebo v něm má obvyklé bydliště; nebo

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  trestný čin spáchán ve prospěch fyzické nebo právnické osoby usazené na jeho území.

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členský stát vyrozumí Komisi, pokud se rozhodne stanovit další soudní příslušnost svých soudů pro trestné činy uvedené v článcích 3 a 4 spáchané mimo jeho území, pokud:

vypouští se

a)  má pachatel na jeho území obvyklé bydliště;

 

b)  je trestný čin spáchán ve prospěch právnické osoby usazené na jeho území.

 

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pokud trestný čin uvedený v článcích 3 a 4 spadá do soudní příslušnosti více členských států a pokud kterýkoli z dotčených členských států může vést účinné trestní stíhání na základě stejných skutečností, dotčené členské státy společně rozhodnou, který z nich bude pachatele trestně stíhat, aby se soudní řízení soustředilo v jednom členském státě.

Při rozhodování se zohlední tyto faktory v následujícím pořadí:

 

 

a)  území členského státu, na němž došlo ke spáchání trestného činu;

 

b)  státní příslušnost nebo bydliště pachatele;

 

c)  země původu obětí;

 

d)  místo, kde byl pachatel dopaden.

 

Členské státy se mohou v zájmu usnadnění spolupráce svých soudních orgánů a koordinace jejich postupu obracet na agenturu Eurojust.

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 10 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prostředky vyšetřování

Prostředky vyšetřování a spolupráce

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát zajistí, aby osoby, jednotky nebo služby odpovědné za vyšetřování nebo trestní stíhání trestných činů uvedených v článcích 3 a 4 měly k dispozici účinné prostředky vyšetřování, jako jsou prostředky používané v boji proti organizované trestné činnosti nebo jiných závažných trestných činů.

1.  Každý členský stát zajistí, aby osoby, jednotky nebo služby odpovědné za vyšetřování nebo trestní stíhání trestných činů uvedených v článcích 3 a 4 měly k dispozici účinné prostředky vyšetřování, dostatečný personál, odpovídající cílenou odbornou přípravu, zdroje a technologickou kapacitu, jako jsou ty používané v boji proti organizované trestné činnosti nebo jiných závažných trestných činů. Tyto prostředky a příprava musí odpovídat nejaktuálnějšímu vývoji v oblasti kyberkriminality a praní peněz.

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy přijmou nezbytná opatření ke zlepšení výměny údajů a spolupráce v rámci Unie i k prohloubení spolupráce se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, které bojují proti praní peněz a financování terorismu, a současně zajistí lepší koordinaci mezi sebou a příslušnými orgány, institucemi a dalšími subjekty Unie, aby mohly vést účinný boj proti praní peněz a aby motivovaly třetí země, především země, jež Komise identifikovala jako vysoce rizikové ve smyslu článku 9 směrnice (EU) 2015/849, k přijímání podobných opatření a reforem. Všechny členské státy se kromě toho zavazují podniknout kroky ke zlepšení výměny informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami na unijní i mezinárodní úrovni.

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, kterými zajistí, že nebudou odmítat mezinárodní spolupráci v trestním řízení týkajícím se praní peněz na základě toho, že podle jejich vnitrostátního práva se kvalifikují jako trestná činnost nebo trestný čin pouze daňové úniky či podvody přesahující značnou výši nepřiznané částky nebo nezaplacených daní či systematické využívání podvodných praktik.

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do [24 měsíců od jejího přijetí]. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů.

Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do [12 měsíců od jejího přijetí]. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů.

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise do [24 měsíců po uplynutí lhůty pro provedení směrnice] předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě, v níž posoudí, do jaké míry členské státy přijaly opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí.

Komise do [12 měsíců po uplynutí lhůty pro provedení směrnice] předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě, v níž posoudí, do jaké míry členské státy přijaly opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí.

 

Komise do [36 měsíců po uplynutí lhůty pro provedení směrnice] také předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě, v níž posoudí přidanou hodnotu této směrnice v boji proti praní peněz. Zpráva rovněž posoudí dopad směrnice na základní práva a svobody, včetně práva na účinné opravné prostředky a spravedlivý proces, presumpce neviny a práva na obhajobu nebo práva nebýt dvakrát trestně stíhán nebo trestán za tentýž trestný čin. Komise na základě této zprávy případně rozhodne o vhodných následných opatřeních.

(1)

  Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti (Úř. věst. L 300, 11.11.2008, s. 42).


STANOVISKO Výboru pro rozvoj (13.10.2017)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz prostředky trestního práva

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Zpravodaj: Ignazio Corrao

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Praní peněz a související financování terorismu a organizované trestné činnosti jsou nadále závažné problémy na úrovni Unie, a poškozují tak integritu, stabilitu a pověst finančního sektoru a ohrožují vnitřní bezpečnost a vnitřní trh Unie. V zájmu řešení těchto problémů i v zájmu posílení provádění směrnice 2015/849/EU34 je cílem této směrnice trestněprávní cestou proti praní peněz bojovat a umožnit lepší přeshraniční spolupráci příslušných orgánů.

(1)  Praní peněz a související financování terorismu a organizované trestné činnosti jsou nadále závažné problémy na úrovni Unie, a poškozují tak integritu, stabilitu a pověst finančního sektoru a ohrožují vnitřní bezpečnost a vnitřní trh Unie. V zájmu řešení tohoto naléhavého problému i v zájmu posílení provádění směrnice 2015/849/EU34 je cílem této směrnice trestněprávní cestou proti praní peněz bojovat a umožnit lepší přeshraniční spolupráci příslušných orgánů.

_________________

_________________

34Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).

34Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Činnost Unie by měla i nadále brát v úvahu zejména doporučení Finančního akčního výboru (FATF) a nástroje dalších mezinárodních orgánů činných v boji proti praní peněz a financování terorismu. Příslušné právní akty Unie by měly být tam, kde je to vhodné, dále sladěny s mezinárodními standardy pro boj proti praní peněz a financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení, které v únoru 2012 přijal FATF (dále jen „revidovaná doporučení FATF“). Jako signatář Úmluvy Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu a o financování terorismu (CETS č. 198) by Unie měla požadavky této úmluvy provést ve svém právním řádu.

(3)  Činnost Unie by měla i nadále brát v úvahu zejména doporučení Finančního akčního výboru (FATF) a nástroje dalších mezinárodních orgánů činných v boji proti praní peněz a financování terorismu. Příslušné právní akty Unie by měly být dále sladěny s mezinárodními standardy pro boj proti praní peněz a financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení, které v únoru 2012 přijal FATF (dále jen „revidovaná doporučení FATF“). Jako signatář Úmluvy Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu a o financování terorismu (CETS č. 198) by Unie měla požadavky této úmluvy urychleně provést ve svém právním řádu.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Humanitární pomoc je mimořádně důležitá a je koncipována tak, aby na globální úrovni poskytovala pomoc a asistenci potřebným. Opatření zaměřená na boj proti praní peněz, financování terorismu a daňovým únikům by neměla osobám a organizacím bránit v poskytování humanitární pomoci lidem v nouzi.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Aby mohl být boj proti praní peněz účinným nástrojem proti organizovanému zločinu, nemělo by být nutné určit specifika trestného činu, z něhož majetek pochází, natož vyžadovat dřívější nebo současné odsouzení za tento trestný čin. Trestnímu stíhání praní peněz by rovněž neměla bránit pouhá skutečnost, že predikativní trestný čin byl spáchán v jiném členském státě nebo třetí zemi, pokud se v tomto členském státě nebo třetí zemi jedná o trestný čin. Členské státy mohou stanovit jako předběžnou podmínku to, aby byl predikativní trestný čin trestným činem podle jejich vnitrostátního práva, kdyby byl spáchán tam.

(9)  Aby mohl být boj proti praní peněz účinným nástrojem proti organizovanému zločinu, nemělo by být nutné určit specifika trestného činu, z něhož majetek pochází, natož vyžadovat dřívější nebo současné odsouzení za tento trestný čin. Trestnímu stíhání praní peněz by rovněž neměla bránit pouhá skutečnost, že predikativní trestný čin byl spáchán v jiném členském státě nebo třetí zemi, pokud se v souladu s ustanoveními této směrnice jedná v tomto členském státě nebo třetí zemi o trestný čin.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Je důležité, aby informace ohledně skutečného vlastnictví společností, fondů a dalších mechanismů byly zveřejněny ve formátech otevřených dat s cílem zabránit tomu, aby se anonymní krycí společnosti a podobné právní subjekty využívaly k praní peněz za účelem financování teroristických činností.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Praní peněz, korupce, nezákonné finanční toky, daňové úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem zůstávají i nadále překážkou bránící v udržitelném rozvoji, mají neúměrný dopad na rozvojové země a závažným způsobem ohrožují jejich budoucnost. Unie, členské státy a třetí země nesou společně odpovědnost za zlepšení koordinace opatření přijímaných v boji proti těmto negativním a škodlivým praktikám a za skloubení těchto opatření se svými rozvojovými strategiemi a politikami.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12b)  Zasílání finančních prostředků představuje velký přínos pro rozvoj rodin a komunit a stalo se de facto významným zdrojem externího financování rozvoje. Význam boje proti vyhýbání se daňovým povinnostem je třeba uznat, nicméně opatření v této souvislosti by neměla bránit mezinárodním převodům finančních prostředků. Takové zabraňování by mohlo negativně ovlivnit situaci osob žijících v těchto zemích s ohledem na lidská práva. Je naprosto nezbytné, aby Unie prosazovala uplatňování protiteroristických politik tak, aby se zasílané finanční prostředky dostaly do správných kanálů, aby byla posílena oficiální infrastruktura pro zasílání, včetně přístupu k bankovním službám a přesunu těchto toků z neoficiálního do oficiálního sektoru, a přispělo se tak k prevenci teroristických akcí.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Čl. 3 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Trestné činy praní peněz

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát zajistí, že se za trestný čin považuje následující jednání, pokud je pácháno úmyslně:

1.  Každý členský stát zajistí, že se za trestný čin považuje následující jednání:

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  přeměna nebo převod majetku s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti nebo z účasti na takové činnosti, za účelem zatajení nebo zastření nezákonného původu majetku nebo za účelem pomoci jakékoliv osobě, která se účastní páchání takové činnosti, aby se vyhnula právním následkům svého jednání;

a)  přeměna nebo převod majetku s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti nebo z účasti na takové činnosti, za účelem zatajení nebo zastření nezákonného původu majetku nebo za účelem pomoci jakékoliv osobě, která se účastní páchání takové činnosti i pouze tehdy, aby se vyhnula právním následkům svého jednání;

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  nabývání, držení nebo užívání majetku při vědomí, v době jeho obdržení, že tento majetek pochází z trestné činnosti nebo z účasti na takové činnosti.

c)  nabývání, držení nebo užívání majetku při vědomí, v okamžiku obdržení majetku a jeho použití při ekonomické nebo finanční činnosti, že tento majetek pochází z trestné činnosti nebo z účasti na takové činnosti.

Odůvodnění

La consapevolezza circa l'illecita provenienza del bene potrebbe intervenire solo in un momento successive rispetto alla ricezione del bene. In tal caso, la condotta di chi impieghi in attività economica o finanziaria un bene di origine illecita, essendo consapevole - al momento del suo impiego - della illecita provenienza dello stesso, appare comunque sanzionabile. La formulazione proposta (che si ispira al dettato dell'art. 648 ter del Codice Penale italiano) esclude comunque la sanzionabilità del mero godimento del provento dell'illecito, qualora non si avesse consapevolezza della sua provenienza illecita al momento della sua ricezione.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  zda trestná činnost, ze které majetek pochází, byla prováděna na území třetí země, pokud ve smyslu vnitrostátních právních předpisů členského státu, který provádí nebo uplatňuje tento článek ve svém vnitrostátním právu, by v případě spáchání na jeho území bylo příslušné jednání trestným činem spadajícím do kategorie terorismu nebo financování terorismu, organizované trestné činnosti, korupce, obchodování s lidmi, sexuálního vykořisťování, zotročování, nedovoleného obchodování s odpady nebo s volně žijícími a planě rostoucími druhy nebo daňových trestných činů;

Odůvodnění

Pokud by se v případě některých trestných činů stanovila oboustranná trestnost, podpořila by se tím činnost pachatelů trestné činnosti nebo zločineckých skupin využívajících právní mezery v právních ustanoveních některých třetích zemí k tomu, aby poté své výnosy investovali v Evropě. Vyjmenované trestné činy jsou natolik závažné a protiprávnost příslušné činnosti natolik zřejmá, že skutečnost, že k nim dojde v právním prostředí, v němž nejsou jako trestné činy definovány, nemůže vést k uplatnění zásady „nullum crimen sine lege“ (kde není zákon, není zločin).

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát zajistí, že za jednání uvedené v článcích 3 a 4 lze uložit účinné, přiměřené a odrazující tresty.

1.  Každý členský stát zajistí, že za jednání uvedené v článcích 3 a 4 lze uložit nezávislé, účinné, přiměřené a odrazující tresty při plném dodržování základních práv a obecných zásad trestního práva, jež chrání práva obhajoby a obviněného.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Každý členský stát zajistí, že za trestné činy uvedené v článku 3, přinejmenším v závažných případech, lze uložit maximální trest odnětí svobody v trvání nejméně čtyř let.

2.  Každý členský stát zajistí, že za trestné činy uvedené v článku 3 lze uložit maximální trest odnětí svobody v trvání nejméně čtyř let.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Každý členský stát zajistí, aby fyzické osoby odpovědné za trestné činy uvedené v článcích 3 a 4, včetně případů, kdy jednaly prostřednictvím právnické osoby, byly potrestány i prostřednictvím následujících doplňujících sankcí, mezi něž patří:

 

a)   dočasný nebo trvalý zákaz uzavírání smluv s veřejnými orgány kromě smluv zaměstnaneckých;

 

b)   dočasný zákaz provozování obchodní činnosti.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Komise zajistí harmonizaci a koordinaci úrovně minimálních a maximálních sankcí stanovených pro dané činy ve vnitrostátních právních předpisech jednotlivých členských států s ohledem na specifika právních systémů každého členského státu.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2c.   Každý členský stát zajistí, aby za trestné činy uvedené v článku 3, pokud je v jejich případě přítomna jedna z přitěžujících okolností uvedených v článku 6, bylo možné uložit minimální trest odnětí svobody v trvání nejméně dvou let.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ba)  peníze či majetek, jehož se praní peněz týká, pocházejí z teroristické činnosti nebo obchodování se zbraněmi, nebo je praní peněz spojeno s financováním teroristické činnosti nebo obchodování se zbraněmi.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

bb)  majetek nebo peníze, jichž se praní peněz týká, dosahují či přesahují hodnotu pěti set tisíc eur.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát zajistí, že právnickou osobu odpovědnou za trestné činy podle článku 6 lze postihnout účinnými, přiměřenými a odrazujícími tresty, které zahrnují pokuty trestní nebo jiné povahy a mohou zahrnovat i jiné tresty, jako je:

Každý členský stát zajistí, že při plném dodržování základních práv a obecných zásad trestního práva, jež chrání práva obhajoby a obviněného, lze právnickou osobu odpovědnou za trestné činy podle článku 6 postihnout účinnými, přiměřenými a odrazujícími tresty, které zahrnují pokuty trestní nebo jiné povahy a mohou zahrnovat i jiné tresty, jako je:

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1a)  trvalý zákaz uzavírat smlouvy s orgány veřejné správy;

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 8a

 

Zabavení majetku a výnosů pocházejících z trestné činnosti

 

1.  Každý členský stát zajistí, aby byl zabaven veškerý majetek a veškeré výnosy z trestné činnosti uvedené v článku 2, pokud jsou soudní orgány na základě okolností případu a s ohledem na konkrétní skutečnosti a dostupné důkazní materiály, jako je např. skutečnost, že hodnota majetku je neúměrně vysoká ve srovnání se zákonnými příjmy odsouzené osoby, přesvědčeny, že daný majetek pochází z trestné činnosti, a to ve všech následujících případech:

 

a)  došlo k trestnému činu praní peněz vymezenému v této směrnici, který byl prokázán odsouzením, které má v jednom z členských států platnost pravomocného rozsudku, nebo vzhledem k tomu, že odsouzení nebylo definitivní, došlo k jeho promlčení nebo zániku z důvodu smrti pachatele; nebo

 

b)  trestný čin, z něhož výnosy plynou (předpokládaný trestný čin), byl prokázán odsouzením v jednom z členských států nebo ve třetí zemi, nebo vzhledem k tomu, že odsouzení nebylo definitivní, došlo k jeho promlčení nebo zániku z důvodu smrti pachatele.

 

2.  Tento článek se použije bez ohledu na to, zda byl trestný čin praní peněz nebo předpokládaný trestný čin spáchán fyzickou nebo právnickou osobou.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ba)  pachatel trestného činu má sídlo nebo bydliště na území uvedeného členského státu a není občanem jiného členského státu;

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

bb)  trestný čin spáchán ve prospěch právnické osoby usazené na jeho území;

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

bc)  majetek, jenž je předmětem praní peněz, nebo výnosy získané na základě praní peněz se nacházejí na jeho území nebo v jeho soudní příslušnosti.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

bd)  pachatel byl zatčen na jeho území.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 9a

 

Soudní příslušnost více členských států

 

1.  S cílem usnadnit spolupráci svých soudních orgánů a koordinovat jejich činnost zajistí členské státy zlepšení přeshraniční spolupráce a výměny informací, a to i prostřednictvím Eurojustu.

 

2.   Každý členský stát přijímá právní předpisy tak, aby mohl účinně a rychle řešit jakékoli pozitivní nebo negativní konflikty jurisdikcí. Spadá-li trestný čin do soudní příslušnosti více členských států a může-li být ve více členských státech stíhán na základě stejných skutečností, dotyčné členské státy společně rozhodnou, který z nich bude soudně příslušný, aby se soudní řízení pokud možno soustředilo v daném členském státě.

 

Mezi členské státy uvedené v prvním pododstavci patří všechny členské státy, jejichž soudní příslušnost je v souladu s článkem 9 nebo které svou soudní příslušnost stanovily v souladu s tímto článkem.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Článek 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 9b

 

Navrácení nezákonně získaných finančních prostředků a aktiv do země původu

 

Členské státy přijmou veškerá opatření nutná pro navrácení finančních prostředků a aktiv pocházejících z nezákonné činnosti nebo s touto činností spojených do třetí země jejich původu. Tyto finanční prostředky a aktiva jsou navraceny do rozvojových zemí jejich původu, pokud jsou použity na: 

 

a)  zlepšení životních podmínek obyvatelstva těchto zemí, zejména těch nejzranitelnějších osob na jejich území,

 

a)  posílení právního státu v těchto zemích s cílem přispět k boji proti praní peněz, proti financování terorismu a dalším trestným činům. 

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát zajistí, aby osoby, jednotky nebo služby odpovědné za vyšetřování nebo trestní stíhání trestných činů uvedených v článcích 3 a 4 měly k dispozici účinné prostředky vyšetřování, jako jsou prostředky používané v boji proti organizované trestné činnosti nebo jiných závažných trestných činů.

Každý členský stát zajistí, aby osoby, jednotky nebo služby odpovědné za vyšetřování nebo trestní stíhání trestných činů uvedených v článcích 3 a 4 měly k dispozici účinné prostředky vyšetřování, jako jsou prostředky používané v boji proti organizované trestné činnosti nebo jiných závažných trestných činů; k těmto prostředkům patří náležité zdroje, personál a zvláštní a cílený výcvik.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10a

 

Spolupráce mezi členskými státy a s Unií a se třetími zeměmi

 

1.   Každý členský stát přijímá účinná opatření na zlepšení koordinace, výměny informací a přeshraniční spolupráce mezi členskými státy a s Unií s cílem zabránit regulatorní arbitráži, posílit dialog a spolupráci se třetími zeměmi, včetně rozvoje účinné komunikace, a potírat praní peněz.

 

2.  Členské státy posílí spolupráci se třetími zeměmi zejména v zájmu podpory osvědčených postupů, které mají posílit jejich finanční systémy. Členské státy prosazují reformy za účelem zavedení účinných opatření a mechanismů k potírání praní peněz a k navázání účinné mezinárodní spolupráce v otázce praní peněz, a to v souladu se zásadou loajální spolupráce.

 

3.  Komise zváží způsoby, jakými by bylo možné prohloubit mezinárodní spolupráci a podpořit rozvojové země na základě účinných opatření a zejména programů technické pomoci, aby rozvojové země mohly posílit své administrativní a soudní systémy, a účinněji tak bojovat proti praní peněz.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do [24 měsíců od jejího přijetí]. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů.

Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do [12 měsíců od jejího přijetí]. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise do [24 měsíců po uplynutí lhůty pro provedení směrnice] předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě, v níž posoudí, do jaké míry členské státy přijaly opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí.

Komise do [12 měsíců po uplynutí lhůty pro provedení směrnice] předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě, v níž posoudí, do jaké míry členské státy přijaly opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Boj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva

Referenční údaje

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

13.2.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Ignazio Corrao

8.6.2017

Projednání ve výboru

30.8.2017

 

 

 

Datum přijetí

9.10.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

11

10

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marina Albiol Guzmán, Thierry Cornillet, Brian Hayes, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Patrizia Toia

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

11

+

EFDD

Ignazio Corrao

GUE-NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

NI

Eleftherios Synadinos

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Patrizia Toia

10

-

PPE

Brian Hayes, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

Verts/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

4

0

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru (7.11.2017)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz prostředky trestního práva

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Zpravodajka: Eva Joly

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Praní peněz a související financování terorismu a organizované trestné činnosti jsou nadále závažné problémy na úrovni Unie, a poškozují tak integritu, stabilitu a pověst finančního sektoru a ohrožují vnitřní bezpečnost a vnitřní trh Unie. V zájmu řešení těchto problémů i v zájmu posílení provádění směrnice 2015/849/EU1 je cílem této směrnice trestněprávní cestou proti praní peněz bojovat a umožnit lepší přeshraniční spolupráci příslušných orgánů.

(1)  Praní peněz a související financování terorismu a organizované trestné činnosti jsou nadále velmi závažné problémy na úrovni Unie, a poškozují tak integritu, stabilitu a pověst finančního sektoru a ohrožují vnitřní bezpečnost a vnitřní trh Unie a oslabují důvěru subjektů na trhu. V zájmu řešení těchto závažných a naléhavých problémů i v zájmu posílení provádění směrnice 2015/849/EU1 je cílem této směrnice trestněprávní cestou proti praní peněz bojovat a umožnit lepší, rychlejší a účinnější přeshraniční spolupráci příslušných orgánů.

_______________

___________________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Činnost Unie by měla i nadále brát v úvahu zejména doporučení Finančního akčního výboru (FATF) a nástroje dalších mezinárodních orgánů činných v boji proti praní peněz a financování terorismu. Příslušné právní akty Unie by měly být tam, kde je to vhodné, dále sladěny s mezinárodními standardy pro boj proti praní peněz a financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení, které v únoru 2012 přijal FATF (dále jen „revidovaná doporučení FATF“). Jako signatář Úmluvy Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu a o financování terorismu (CETS č. 198) by Unie měla požadavky této úmluvy provést ve svém právním řádu.

(3)  Činnost Unie by měla jít nad rámec doporučení Finančního akčního výboru (FATF) a nástroje dalších mezinárodních orgánů činných v boji proti praní peněz a financování terorismu. Komise by měla provádět vlastní posouzení účinnosti opatření navržených FATF a provádění a efektivnosti opatření proti praní peněz obecně. FATF by měl provést revizi stávajících standardů a posouzení vlastních výsledků a měl by zajistit regionální zastoupení, důvěryhodnost a účinnost a lepší využívání finančního zpravodajství. Příslušné právní akty Unie by měly být tam, kde je to vhodné, dále sladěny s mezinárodními standardy pro boj proti praní peněz a financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení, které v únoru 2012 přijal FATF (dále jen „revidovaná doporučení FATF“). Jako signatář Úmluvy Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu a o financování terorismu (CETS č. 198) by Unie měla požadavky této úmluvy provést ve svém právním řádu.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Definice trestných činností, jež představují predikativní trestné činy související s praním peněz, by ve všech členských státech měla být dostatečně jednotná. Členské státy by do nich měly zahrnout škálu trestných činů uvedených v každé z kategorií vymezených FATF. Tam, kde kategorie trestných činů, jako je terorismus nebo trestné činy proti životnímu prostředí, jsou již v právu Unie stanoveny, tato směrnice na tyto právní předpisy odkazuje. To zajistí, že v členských státech bude možné trestat praní výnosů z financování terorismu a obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy. V případech, kde právo Unie umožňuje, aby členské státy ukládaly jiné tresty než trestní sankce, by tato směrnice neměla členským státům ukládat, aby pro účely této směrnice tyto případy stanovily jako predikativní trestné činy.

(5)  Definice trestných činností, jež představují predikativní trestné činy související s praním peněz, by ve všech členských státech měla být dostatečně široká a jednotná. Členské státy by do nich měly zahrnout škálu trestných činů uvedených v každé z kategorií vymezených FATF, a to včetně daňových úniků, podvodů a vyhýbání se daňovým povinnostem, jakož i jakéhokoli podvodného jednání, jež obnáší zatajování příjmů nebo zisků. Tam, kde kategorie trestných činů, jako je terorismus nebo trestné činy proti životnímu prostředí, jsou již v právu Unie stanoveny, tato směrnice na tyto právní předpisy odkazuje. To zajistí, že v členských státech bude možné trestat praní výnosů z financování terorismu a obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy. V případech, kde právo Unie umožňuje, aby členské státy ukládaly jiné tresty než trestní sankce, by tato směrnice neměla členským státům ukládat, aby pro účely této směrnice tyto případy stanovily jako predikativní trestné činy.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Aby mohl být boj proti praní peněz účinným nástrojem proti organizovanému zločinu, nemělo by být nutné určit specifika trestného činu, z něhož majetek pochází, natož vyžadovat dřívější nebo současné odsouzení za tento trestný čin. Trestnímu stíhání praní peněz by rovněž neměla bránit pouhá skutečnost, že predikativní trestný čin byl spáchán v jiném členském státě nebo třetí zemi, pokud se v tomto členském státě nebo třetí zemi jedná o trestný čin. Členské státy mohou stanovit jako předběžnou podmínku to, aby byl predikativní trestný čin trestným činem podle jejich vnitrostátního práva, kdyby byl spáchán tam.

(9)  Aby mohl být boj proti praní peněz účinným nástrojem proti organizovanému zločinu, nemělo by být nutné určit specifika trestného činu, z něhož majetek pochází nebo všechny okolnosti či znaky skutkové podstaty trestné činnosti, natož vyžadovat dřívější nebo současné odsouzení za tento trestný čin. Trestnímu stíhání praní peněz by rovněž neměla bránit pouhá skutečnost, že predikativní trestný čin byl spáchán v jiném členském státě nebo třetí zemi, pokud se v tomto členském státě nebo třetí zemi jedná o trestný čin. Členské státy by rovněž měly mít možnost stanovit jako předběžnou podmínku to, aby bylo příslušné jednání predikativním trestným činem podle jejich vnitrostátního práva, kdyby byl spáchán tam. Protože však příslušné jednání představuje určitý druh závažné trestné činnosti, neměly by členské státy vyžadovat, aby toto jednání bylo trestným činem v členském státě nebo v zemi, kde k němu došlo.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Aby se zamezilo praní peněz v celé Unii, měly by členské státy stanovit minimální druhy a úrovně sankcí, jsou-li spáchány trestné činy definované v této směrnici. Je-li trestný čin spáchán ve zločinném spolčení ve smyslu rámcového rozhodnutí Rady 2008/841/SVV37, nebo pokud pachatel, aby umožnil praní peněz, zneužil svého služebního postavení, měly by to členské státy v souladu s platnými pravidly stanovenými jejich právními systémy považovat za přitěžující okolnosti.

(11)  Aby se zamezilo praní peněz v celé Unii, měly by členské státy stanovit minimální druhy a úrovně jasně stanovených sankcí, jsou-li spáchány trestné činy definované v této směrnici. Minimální druhy a úrovně sankcí by se rovněž měly stanovit v případě podněcování a napomáhání ke spáchání těchto trestných činů. Členské státy by měly stanovit v souladu s příslušnými pravidly stanovenými jejich právním řádem následující přitěžující okolnosti: trestný čin byl spáchán ve zločinném spolčení ve smyslu rámcového rozhodnutí Rady 2008/841/SVV37; pachatel zneužívá svého služebního postavení, aby umožnil praní peněz; peníze nebo majetek, jež jsou předmětem praní peněz, pocházejí z teroristické činnosti definované ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2017/54137a nebo z nedovoleného obchodu se zbraněmi, pachatelem je politicky exponovaná osoba, jak je definována směrnicí 2015/849, nebo je pachatel zapojen do korupce volených úředníků. Členské státy by měly vypočítat výši sankcí hrubou metodou, tj. na základě zisku plynoucího z trestné činnosti bez odečtení jakýchkoli nákladů, aby se zajistilo, že sankce bude vyšší než ekonomická hodnota trestného činu. Členské státy uplatní ustanovení pro účinné vymáhání těchto sankcí.

_________________

_________________

37 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti (Úř. věst. L 300, 11.11.2008, s. 42).

37 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti (Úř. věst. L 300, 11.11.2008, s. 42).

 

37a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV (Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Unie a členské státy by měly zavést nezbytná právní opatření na ochranu oznamovatelů, kteří podávají informace týkající se praní peněz, a to i ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. p a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

pa)  daňové trestné činy týkající se přímých a nepřímých daní, včetně vyhýbání se daňovým povinnostem zatajováním příjmu nabytého zákonným nebo nezákonným způsobem před daňovými orgány, aby nedošlo k jeho odhalení a zdanění;

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. v

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

v)  všechny trestné činy, včetně daňových trestných činů souvisejících s přímými a nepřímými daněmi vymezených ve vnitrostátním právu členských států, za které lze uložit trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody, jehož horní hranice přesahuje jeden rok, nebo pokud jde o členské státy, které mají ve svém právním systému za trestné činy stanovenu minimální hranici, všechny trestné činy, za které lze uložit trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody v trvání nejméně šesti měsíců;

v)  všechny trestné činy, za které lze uložit trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody, jehož horní hranice přesahuje jeden rok, nebo pokud jde o členské státy, které mají ve svém právním systému za trestné činy stanovenu minimální hranici, všechny trestné činy, za které lze uložit trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody v trvání nejméně šesti měsíců;

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  nabývání, držení nebo užívání majetku při vědomí, v době jeho obdržení, že tento majetek pochází z trestné činnosti nebo z účasti na takové činnosti.

c)  nabývání, držení nebo užívání majetku při vědomí, buď v době jeho obdržení, nebo následně, že tento majetek pochází z trestné činnosti nebo z účasti na takové činnosti.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  dřívější nebo současné odsouzení za trestnou činnost, ze které majetek pochází;

a)  dřívější nebo současné odsouzení za trestnou činnost, ze které majetek pochází, jak je uvedeno v odstavci 1;

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  veškeré okolnosti nebo znaky skutkové podstaty trestné činnosti, pokud je konstatováno, že majetek pochází z činnosti uvedené v odstavci 1;

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zda trestná činnost, ze které majetek pochází, byla prováděna na území jiného členského státu nebo třetí země, pokud příslušné jednání je trestným činem podle vnitrostátního práva členského státu nebo třetí země, kde bylo spácháno, a pokud by bylo trestným činem podle vnitrostátního práva členského státu provádějícího nebo používajícího tento článek, kdyby v něm bylo spácháno.

c)  zda trestná činnost, ze které majetek pochází, byla prováděna na území jiného členského státu nebo třetí země, pokud by bylo příslušné jednání trestnou činností podle vnitrostátního práva členského státu uplatňujícího nebo používajícího tento článek, kdyby v něm bylo spácháno. Členské státy však mohou požadovat, aby bylo příslušné jednání, pokud nespadá do kategorií uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a) až d) a písm. h), l) a pa), trestným činem podle vnitrostátního práva jiného členského státu nebo třetí země.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  zda trestná činnost, ze které majetek pochází, byla spáchána na území vysoce rizikové třetí země, jak je stanoveno ve směrnici 2015/849, pokud by bylo příslušné jednání trestnou činností podle vnitrostátního práva členského státu uplatňujícího nebo používajícího tento článek, kdyby v něm bylo spácháno.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát zajistí, že za jednání uvedené v článcích 3 a 4 lze uložit účinné, přiměřené a odrazující tresty.

1.  Členské státy zajistí, aby bylo za trestnou činnost uvedenou v článcích 3 a 4 možné uložit účinné, přiměřené a odrazující tresty, včetně pokut, které by byly založeny na hrubé hodnotě celkové částky pocházející z trestné činnosti. Členské státy zajistí dodržování základních práv a obecných zásad trestního práva, které chrání práva obhajoby a obviněného.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Každý členský stát zajistí, že za trestné činy uvedené v článku 3, přinejmenším v závažných případech, lze uložit maximální trest odnětí svobody v trvání nejméně čtyř let.

2.  Každý členský stát zajistí, aby bylo za trestné činy uvedené v článku 3 možné uložit maximální trest odnětí svobody v trvání nejméně pěti let.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Každý členský stát zajistí, aby bylo za trestné činy uvedené v článku 4 možné uložit maximální trest odnětí svobody v trvání nejméně tří let.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Každý členský stát rovněž zajistí, aby bylo možné za trestné činy uvedené v článcích 3 a 4 uložit na základě rozhodnutí soudce také doplňující, dočasné nebo trvalé sankce včetně:

 

a) zákazu uzavírat smlouvy s orgány veřejné správy;

 

b) zákazu provozování určité obchodní činnosti a

 

c) zákazu ucházet se o volené funkce.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  peníze nebo majetek, jež jsou předmětem praní peněz, pocházejí z teroristické činnosti definované ve směrnici 2017/541 nebo z nedovoleného obchodu se zbraněmi;

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  je pachatel politicky exponovanou osobou, jak ji definuje směrnice 2015/849, nebo je zapojen do korupce volených úředníků nebo

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bc)   trestnou činnost spáchaly a podporovaly offshorové firmy, do trestné činnosti jsou zapojeny fiktivní společnosti, došlo k nezákonnému převodu finančních prostředků, došlo k využití peněžních kurýrů a nevládních organizací, existuje domněnka, že se daná osoba zabývá praním peněz profesionálně, např. funguje ve více než dvou organizacích na praní peněz nebo zločineckých skupinách.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát zajistí, že právnické osoby lze činit odpovědnými za trestné činy uvedené v článcích 3 a 4, které ve prospěch těchto právnických osob spáchá jakákoli osoba jednající samostatně nebo jako člen orgánu dotyčné právnické osoby, která v této právnické osobě působí ve vedoucím postavení na základě:

1.  Každý členský stát zajistí, aby bylo právnické osoby možné činit odpovědnými za trestné činy uvedené v článcích 3 a 4, které v jejich prospěch nebo ve prospěch třetích osob spáchá jakákoli osoba jednající samostatně nebo jako člen orgánu dotyčné právnické osoby, která v této právnické osobě působí ve vedoucím postavení na základě:

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Každý členský stát zajistí, že právnické osoby lze činit odpovědnými v případech, kdy nedostatek dohledu nebo kontroly ze strany osoby uvedené v odstavci 1 umožnil spáchání některého z trestných činů uvedených v článcích 3 a 4 ve prospěch uvedené právnické osoby osobou podřízenou této osobě.

2.  Každý členský stát zajistí, aby bylo právnické osoby možné činit odpovědnými v případech, kdy nedostatek dohledu nebo kontroly ze strany osoby uvedené v odstavci 1 umožnil spáchání některého z trestných činů uvedených v článcích 3 a 4 v její prospěch nebo ve prospěch třetí osoby osobou podřízenou této osobě.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát zajistí, že právnickou osobu odpovědnou za trestné činy podle článku 6 lze postihnout účinnými, přiměřenými a odrazujícími tresty, které zahrnují pokuty trestní nebo jiné povahy a mohou zahrnovat i jiné tresty, jako je:

Za přísného dodržování základních práv a obecných zásad trestního práva, které chrání práva obhajoby a obviněného, každý členský stát zajistí, aby bylo možné právnickou osobu odpovědnou za trestné činy podle článku 7 postihnout účinnými, přiměřenými a odrazujícími sankcemi, které zahrnují pokuty trestní a jiné povahy odrážející hrubou hodnotu celkové částky pocházející z trestné činnosti a v závislosti na rozhodnutí soudce i jiné dočasné nebo trvalé sankce, včetně:

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  zbavení této právnické osoby oprávnění pobírat veřejné výhody nebo podpory;

1)  zbavení této právnické osoby nároku na veřejné funkce, výhody spojené se smlouvami nebo pomoc, včetně výhod nebo podpory poskytované ze strany Unie;

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)  zbavení této osoby oprávnění pobírat finanční prostředky Unie;

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b)  zákaz uzavírat smlouvy s orgány veřejné správy;

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  dočasný nebo trvalý zákaz provozování obchodní činnosti touto právnickou osobou;

2)  dočasný nebo trvalý zákaz provozování obchodní činnosti touto právnickou osobou, včetně odebrání obchodních licencí;

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  trestný čin spáchán zcela nebo zčásti na jeho území;

a)  trestný čin spáchán zcela nebo zčásti na jeho území nebo je-li

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  pachatel státním příslušníkem uvedeného členského státu.

b)  pachatel státním příslušníkem uvedeného členského státu nebo je-li

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  trestný čin je spáchán mimo jeho území, pachatel trestného činu však má obvyklé bydliště na jeho území nebo je-li

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  trestný čin je spáchán mimo jeho území, avšak ve prospěch právnické osoby usazené na jeho území.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Spadá-li trestný čin do soudní příslušnosti více členských států a může-li kterýkoliv z dotyčných členských států vést účinné trestní stíhání na základě stejných skutečností, zohlední tyto členské státy při rozhodování o tom, který z nich bude pachatele trestně stíhat, tyto faktory v uvedeném pořadí:

 

a)   členský stát, na jehož území byl trestný čin spáchán,

 

b)   státní příslušnost nebo bydliště pachatele,

 

c)   země původu obětí,

 

d)   území, kde byl pachatel dopaden.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Členské státy se mohou obracet na agenturu Eurojust, aby usnadnily spolupráci svých soudních orgánů a koordinaci jejich postupu.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členský stát vyrozumí Komisi, pokud se rozhodne stanovit další soudní příslušnost svých soudů pro trestné činy uvedené v článcích 3 a 4 spáchané mimo jeho území, pokud:

vypouští se

a)  má pachatel na jeho území obvyklé bydliště;

 

b)   je trestný čin spáchán ve prospěch právnické osoby usazené na jeho území.

 

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 10 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prostředky vyšetřování

Prostředky vyšetřování a spolupráce

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát zajistí, aby osoby, jednotky nebo služby odpovědné za vyšetřování nebo trestní stíhání trestných činů uvedených v článcích 3 a 4 měly k dispozici účinné prostředky vyšetřování, jako jsou prostředky používané v boji proti organizované trestné činnosti nebo jiných závažných trestných činů.

1.   Každý členský stát zajistí, aby osoby, jednotky nebo služby odpovědné za vyšetřování nebo trestní stíhání trestných činů uvedených v článcích 3 a 4 měly k dispozici účinné prostředky vyšetřování, jako jsou prostředky používané v boji proti organizované trestné činnosti nebo jiných závažných trestných činů.

 

2.   Členské státy zajistí co nejrychleji dostupnost odpovídajících a dostatečných finančních zdrojů a řádně vyškolených zaměstnanců pro účely vyšetřování a stíhání trestných činů uvedených v článcích 3 a 4.

 

3.   Členské státy zajistí účinnou spolupráci mezi příslušnými orgány v každé zemi a zajistí, aby jejich vnitrostátní orgány, které vyšetřují nebo stíhají trestné činy uvedené v článcích 3 a 4, byly oprávněny spolupracovat s jinými vnitrostátními orgány a se svými protějšky v jiných členských státech a s orgány a institucemi Unie.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Boj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva

Referenční údaje

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

13.2.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Eva Joly

11.4.2017

Datum přijetí

6.11.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

Verts/ALE

Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

0

-

2

0

ECR

Kay Swinburne

ENF

Bernard Monot

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (15.9.2017)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz prostředky trestního práva

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Zpravodaj: Kostas Chrysogonos

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

I. Úvod

Nedávné teroristické útoky podtrhují nezbytnost prevence terorismu a boje proti němu. K boji proti terorismu a organizovanému zločinu zásadně přispívá odříznutí teroristických organizací od zdrojů financování. Evropská unie již v tomto smyslu disponuje řadou nástrojů, jako jsou stávající trestněprávní předpisy, spolupráce donucovacích orgánů a postupy výměny příslušných informací a právní předpisy v oblasti předcházení praní peněz a boje proti němu, které jsou neustále zpřísňovány. Cílem návrhu směrnice je boj proti praní peněz vedený trestněprávní cestou. Navrhovaná směrnice dosahuje tohoto cíle plněním mezinárodních závazků v této oblasti na základě Úmluvy Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu a o financování terorismu z roku 2005, CETS č. 198 (dále jen „Varšavská úmluva“) i příslušných doporučení Finančního akčního výboru (FATF).

II. Postoj zpravodaje

Obecně lze konstatovat, že návrh Komise je vyvážený, ale že existuje několik oblastí, nad nimiž by bylo třeba se ještě zamyslet. Jednou z nich je transparentnost a otevřenost a otázky týkající se soukromí. Další oblastí je otázka, jak správně přistupovat k dohledu nad finančními institucemi. Jinou otázkou zasluhující si pozornost je jak zajistit, aby směrnice řádně dodržovala základní práva.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Praní peněz a související financování terorismu a organizované trestné činnosti jsou nadále závažné problémy na úrovni Unie, a poškozují tak integritu, stabilitu a pověst finančního sektoru a ohrožují vnitřní bezpečnost a vnitřní trh Unie. V zájmu řešení těchto problémů i v zájmu posílení provádění směrnice 2015/849/EU1 je cílem této směrnice trestněprávní cestou proti praní peněz bojovat a umožnit lepší přeshraniční spolupráci příslušných orgánů.

(1)  Praní peněz a s tím spojené financování terorismu a organizované trestné činnosti představují nadále závažné problémy na úrovni Unie, a poškozují tak integritu, stabilitu a pověst finančního sektoru a ohrožují vnitřní bezpečnost a vnitřní trh Unie. V zájmu řešení těchto problémů i v zájmu doplnění a důslednějšího provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/849/EU1 je cílem této směrnice bojovat proti praní peněz trestněprávní cestou a umožnit lepší spolupráci příslušných orgánů, a to jak na přeshraniční úrovni, tak i v rámci příslušných agentur EU, zaměřenou na lepší výměnu informací a na vyhledávání osob, které podporují terorismus.

_________________

_________________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Opatření přijatá pouze na vnitrostátní úrovni nebo i na úrovni Unie by bez mezinárodní koordinace a spolupráce měla velmi omezené účinky. Opatření přijatá v oblasti boje proti praní peněz Unií by proto měla být slučitelná s dalšími opatřeními přijatými na mezinárodních fórech a přinejmenším stejně přísná.

(2)  Opatření přijatá pouze na vnitrostátní úrovni nebo i na úrovni Unie mají bez mezinárodní koordinace a spolupráce velmi omezené účinky. Stávající unijní právní rámec není ani komplexní, ani dostatečně jednotný, aby mohl být zcela účinný. Praní peněz je trestným činem ve všech členských státech, avšak existují značné rozdíly v příslušných definicích toho, co praní peněz představuje, s jejichž pomocí jsou pak vyvozovány predikativní trestné činy i úroveň sankcí. Rozdíly v právním rámci členských států mohou využívat pachatelé trestné činnosti a teroristé, kteří se mohou rozhodnout provádět své finanční transakce v tom členském státě, kde cítí, že jsou opatření proti praní peněz nejslabší. Opatření přijatá Unií v oblasti boje proti praní peněz by proto měla být slučitelná s dalšími opatřeními přijatými na mezinárodních fórech a přinejmenším stejně přísná. Tím by byl vytvořen přísnější právní rámec Unie, který by umožnil účinněji řešit problematiku financování terorismu a omezit hrozbu ze strany teroristických organizací tím, že by omezil jejich schopnost financovat svou činnost.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Činnost Unie by měla i nadále brát v úvahu zejména doporučení Finančního akčního výboru (FATF) a nástroje dalších mezinárodních orgánů činných v boji proti praní peněz a financování terorismu. Příslušné právní akty Unie by měly být tam, kde je to vhodné, dále sladěny s mezinárodními standardy pro boj proti praní peněz a financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení, které v únoru 2012 přijal FATF (dále jen „revidovaná doporučení FATF“). Jako signatář Úmluvy Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu a o financování terorismu (CETS č. 198) by Unie měla požadavky této úmluvy provést ve svém právním řádu.

(3)  Činnost Unie by měla i nadále brát v úvahu zejména doporučení Finančního akčního výboru (FATF) a nástroje dalších mezinárodních organizací a orgánů činných v boji proti praní peněz a financování terorismu. Příslušné právní akty Unie by měly být tam, kde je to vhodné, dále sladěny s mezinárodními standardy pro boj proti praní peněz a financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení, které v únoru 2012 přijal FATF (dále jen „revidovaná doporučení FATF“). Jako signatář Úmluvy Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu a o financování terorismu (CETS č. 198) by Unie měla požadavky této úmluvy provést ve svém právním řádu.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Tato směrnice by se neměla vztahovat na praní peněz, pokud jde o majetek pocházející z trestných činů ohrožujících finanční zájmy Unie, na které se vztahují zvláštní pravidla stanovená ve směrnici 2017/XX/EU3. V souladu s čl. 325 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie musí členské státy k zamezení podvodů ohrožujících finanční zájmy Unie přijmout stejná opatření, jaká přijímají k zamezení podvodů ohrožujících jejich vlastní finanční zájmy.

(7)  Tato směrnice by se neměla vztahovat na praní peněz, pokud jde o majetek pocházející z trestných činů ohrožujících finanční zájmy Unie, na které se vztahují zvláštní pravidla stanovená ve směrnici 2017/XX/EU3. Nicméně členské státy by přesto měly být schopny provést tuto směrnici a směrnici 2017/XX/EU ve svých právních předpisech tím, že by na vnitrostátní úrovni přijaly jednotný komplexní rámec. V souladu s čl. 325 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie musí členské státy k zamezení podvodů ohrožujících finanční zájmy Unie přijmout stejná opatření, jaká přijímají k zamezení podvodů ohrožujících jejich vlastní finanční zájmy.

_________________

_________________

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/XX/EU ze dne x.x.2017 o ochraně finančních zájmů Unie trestněprávní cestou (Úř. věst. L x, xx.xx.2017, s. x).

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/XX/EU ze dne x.x.2017 o ochraně finančních zájmů Unie trestněprávní cestou (Úř. věst. L x, xx.xx.2017, s. x).

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Tam, kde činnost praní peněz nespočívá pouze v držení nebo užívání, nýbrž zahrnuje také převod nebo zatajení a zastření majetku prostřednictvím finančního systému a v důsledku toho dojde k další škodě kromě té, která byla již způsobena predikativním trestným činem, například k poškození integrity finančního systému, měla by být tato činnost trestána zvlášť. Členské státy by tak měly zajistit, že takové jednání lze trestat i tehdy, pokud se ho dopustí pachatel trestné činnosti, z níž tento majetek pochází (takzvané „samopraní“).

(8)  Členské státy by proto měly zajistit, aby určité druhy činnosti v oblasti praní peněz bylo možné trestat i tehdy, pokud se jich dopustí pachatel trestné činnosti, z níž tento majetek pochází (tzv. „praní peněz samotnými zločinci“). Pokud v podobných případech činnost praní peněz nespočívá pouze v držení nebo užívání, nýbrž zahrnuje také převod, konverzi, zatajení nebo zastření majetku prostřednictvím finančního systému a v důsledku toho dojde k další škodě kromě té, která byla již způsobena predikativním trestným činem, například k tomu, že se peníze z trestné činnosti dostanou do oběhu, čímž se skryje jejich nezákonný původ, je nutné, aby bylo možné tuto činnost trestat.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Aby mohl být boj proti praní peněz účinným nástrojem proti organizovanému zločinu, nemělo by být nutné určit specifika trestného činu, z něhož majetek pochází, natož vyžadovat dřívější nebo současné odsouzení za tento trestný čin. Trestnímu stíhání praní peněz by rovněž neměla bránit pouhá skutečnost, že predikativní trestný čin byl spáchán v jiném členském státě nebo třetí zemi, pokud se v tomto členském státě nebo třetí zemi jedná o trestný čin. Členské státy mohou stanovit jako předběžnou podmínku to, aby byl predikativní trestný čin trestným činem podle jejich vnitrostátního práva, kdyby byl spáchán tam.

(9)  Aby mohl být boj proti praní peněz účinným nástrojem proti organizovanému zločinu, nemělo by být nutné určit specifika trestného činu, z něhož majetek pochází, natož vyžadovat dřívější nebo současné odsouzení za tento trestný čin. Trestnímu stíhání praní peněz by rovněž neměla bránit pouhá skutečnost, že predikativní trestný čin byl spáchán v jiném členském státě nebo třetí zemi, pokud se v tomto členském státě nebo třetí zemi jedná o trestný čin. Členské státy mohou stanovit jako předběžnou podmínku to, aby byl predikativní trestný čin trestným činem podle jejich vnitrostátního práva, kdyby byl spáchán tam. To by se však nemělo vykládat jako podmínka, která omezuje právo na spravedlivé trestní řízení.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Je v zájmu spravedlnosti, aby osoby obviněné z trestného činu podle této směrnice měly možnost předložit své argumenty, vystoupit proti obviněním, která proti nim byla vznesena, a získat přístup k předloženým výpovědím a důkazům. Případy týkající se terorismu a financování terorismu jsou sice závažné povahy, je však naprosto nezbytné, aby se osobám, proti nimž mají být uplatněna donucovací opatření ze strany určitého členského státu, dostalo informací o důležitých bodech obvinění, tak aby mohly svému obhájci nebo advokátovi udělit příslušné pokyny. Tato směrnice by měla dodržovat také zásadu rovnosti procesních možností mezi stranami.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Aby se zamezilo praní peněz v celé Unii, měly by členské státy stanovit minimální druhy a úrovně sankcí, jsou-li spáchány trestné činy definované v této směrnici. Je-li trestný čin spáchán ve zločinném spolčení ve smyslu rámcového rozhodnutí Rady 2008/841/SVV4 nebo pokud pachatel, aby umožnil praní peněz, zneužil svého služebního postavení, měly by to členské státy v souladu s platnými pravidly stanovenými jejich právními systémy považovat za přitěžující okolnosti.

(11)  Aby se zamezilo praní peněz v celé Unii, měly by členské státy stanovit minimální druhy a úrovně sankcí, jsou-li spáchány trestné činy definované v této směrnici. Je-li trestný čin spáchán ve zločinném spolčení ve smyslu rámcového rozhodnutí Rady 2008/841/SVV4 nebo pokud pachatel, aby umožnil praní peněz, zneužil svého služebního postavení nebo pokud se jedná o politicky významnou osobu, měly by to členské státy v souladu s platnými pravidly stanovenými jejich právními systémy považovat za přitěžující okolnosti.

_________________

_________________

4 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti (Úř. věst. L 300, 11.11.2008, s. 42).

4 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti (Úř. věst. L 300, 11.11.2008, s. 42).

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Je nutné, aby členské státy zajistily, aby soudci a soudy měli možnost přihlédnout při udělování trestů pachatelům k přitěžujícím okolnostem, jak jsou definovány v této směrnici, přestože neexistuje povinnost udělené tresty zvyšovat. Je na rozhodnutí soudců a soudů, zda s ohledem na všechny skutečnosti daného případu přihlédnou k přitěžujícím okolnostem. Členské státy nemusejí přihlížet k přitěžujícím okolnostem v případě, kdy se trestné činy definované v rámcovém rozhodnutí 2008/841/SVV trestají na základě právního předpisu členského státu a mohou za ně být uděleny přísnější tresty.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Vzhledem k mobilitě pachatelů a výnosů pocházejících z trestné činnosti a vzhledem ke složitému přeshraničnímu vyšetřování, jež boj proti praní peněz vyžaduje, měly by všechny členské státy stanovit soudní příslušnost svých soudů tak, aby to příslušným orgánům umožnilo takové činnosti vyšetřovat a trestně stíhat. Členské státy by tak měly zajistit, aby soudní příslušnost jejich soudů zahrnovala situace, kdy je trestný čin spáchán prostřednictvím informační a komunikační technologie z jejich území, ať už se nachází na jejich území, či nikoli.

(12)  Vzhledem k mobilitě pachatelů a výnosů pocházejících z trestné činnosti a vzhledem ke složitému přeshraničnímu vyšetřování, jež boj proti praní peněz vyžaduje, měly by všechny členské státy stanovit soudní příslušnost svých soudů tak, aby to příslušným orgánům umožnilo takové činnosti vyšetřovat a trestně stíhat. Členské státy by tak měly zajistit, aby soudní příslušnost jejich soudů zahrnovala situace, kdy je trestný čin spáchán prostřednictvím informační a komunikační technologie z jejich území, ať už se nachází na jejich území, či nikoli. Podle pojmu soudní pravomoc, jak jej chápou právní předpisy v rámci mezinárodního humanitárního práva, jsou státy, které jsou smluvní stranou úmluv v oblasti lidských práv, povinny zajistit práva osob spadajících pod jejich jurisdikci, a to i v případě, že se tyto osoby nacházejí mimo jejich území.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Aby byl zajištěn úspěch vyšetřování a stíhání trestných činů spojených s praním peněz, měly by mít osoby odpovědné za jejich vyšetřování nebo stíhání přístup k účinným vyšetřovacím nástrojům, jako jsou nástroje používané v rámci boje s organizovanou trestnou činností nebo jinými závažnými trestnými činy. Při využívání těchto nástrojů je v souladu s právem daného členského státu nutné přihlížet k zásadě proporcionality a k povaze a závažnosti vyšetřovaného trestného činu a dodržovat právo na ochranu osobních údajů.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12b)  Příslušné orgány dohlížející na dodržování této směrnice úvěrovými a finančními institucemi by měly mít možnost vzájemně spolupracovat a vyměňovat si důvěrné informace bez ohledu na svou povahu či status. Za tímto účelem by příslušné orgány měly mít k dispozici vhodný právní základ pro výměnu důvěrných informací a měly by v souladu s platnými mezinárodními normami v této oblasti v co největším rozsahu spolupracovat. Základem automatické výměny informací mezi daňovými orgány a dalšími příslušnými vládními regulačními a donucovacími orgány by měly být daňové informace mj. o rejstřících skutečných vlastníků.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12c)  Při potírání praní peněz na základě trestního práva je nutné zajistit značnou míru právní jistoty, pokud jde o dodržování základních práv, zejména práv obviněných osob. V tomto ohledu by měla být veškerá opatření členských států přiměřená a vyvážená.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12d)  Shromažďováním a předáváním údajů nebo informací týkajících se běžných transakcí v rámci soukromého života jednotlivců na základě podezření by neměla být oslabena ani porušena zásada služebního tajemství ani právo na soukromí a spravedlivý proces.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Tato směrnice stanoví minimální pravidla týkající se definice trestných činů a sankcí v oblasti praní peněz.

1.  Tato směrnice stanovuje minimální pravidla týkající se definice trestných činů a sankcí v oblasti praní peněz a přispívá tím k aktualizaci stávajících právních přepisů a k odstranění zjištěných nedostatků.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Tato směrnice je plně v souladu s Listinou základních práv Evropské unie a Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  nezákonné obchodování s kradeným zbožím a jiným zbožím;

g)  nezákonné obchodování s kradeným zbožím a jiným zbožím, jako je obchodování s ropou, zbraněmi, omamnými látkami, tabákem a tabákovými výrobky, vzácnými kovy a minerály, kulturními artefakty a jinými objekty archeologického, historického, kulturního a náboženského významu nebo vzácné vědecké hodnoty a také se slonovinou, planě rostoucími rostlinami a volně žijícími živočichy;

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  nabývání, držení nebo užívání majetku při vědomí, v době jeho obdržení, že tento majetek pochází z trestné činnosti nebo z účasti na takové činnosti.

c)  nabývání, držení, správa nebo užívání majetku při vědomí, v době jeho obdržení, že tento majetek pochází z trestné činnosti nebo z účasti na takové činnosti.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Aby bylo možné trestný čin uvedený v odstavci 1 trestat, není nutné určit:

2.  Pro účely uplatňování odstavce 1 každý členský stát zajistí, aby:

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  dřívější nebo současné odsouzení za trestnou činnost, ze které majetek pochází;

a)  není nutné, aby bylo dřívější nebo současné odsouzení za trestnou činnost, ze které majetek pochází, základním předpokladem k odsouzení pachatelů trestných činů uvedených v odstavci 1;

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  totožnost pachatele trestné činnosti, ze které majetek pochází, nebo další okolnosti související s touto trestnou činností;

b)  není nutné zjistit totožnost pachatele trestné činnosti, ze které majetek pochází, nebo další okolnosti související s touto trestnou činností;

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zda trestná činnost, ze které majetek pochází, byla prováděna na území jiného členského státu nebo třetí země, pokud příslušné jednání je trestným činem podle vnitrostátního práva členského státu nebo třetí země, kde bylo spácháno, a pokud by bylo trestným činem podle vnitrostátního práva členského státu provádějícího nebo používajícího tento článek, kdyby v něm bylo spácháno.

c)  není nutné zjistit, zda trestná činnost, ze které majetek pochází, byla prováděna na území jiného členského státu nebo třetí země, pokud příslušné jednání je trestným činem podle vnitrostátního práva členského státu nebo třetí země, kde bylo spácháno, a pokud by bylo trestným činem podle vnitrostátního práva členského státu provádějícího nebo používajícího tento článek, kdyby v něm bylo spácháno.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  To, zda se jedná o povědomí o trestném činu, úmysl nebo účel, které musejí tvořit skutkovou podstatu trestného činu uvedeného v odstavci 1, lze dovodit z objektivních věcných souvislostí.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát zajistí trestnost návodu nebo pomoci k trestnému činu a pokusu trestného činu uvedeného v článku 3.

Každý členský stát přijme nezbytná opatření, která by zajistila trestnost nabádání, podněcování nebo pomoci k trestnému činu, poskytování rad v souvislosti s trestným činem, sdružování se za účelem jeho spáchánítrestnost pokusu o trestný čin uvedený v článku 3.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát zajistí, že za jednání uvedené v článcích 3 a 4 lze uložit účinné, přiměřené a odrazující tresty.

1.  Členské státy zajistí, že za jednání uvedené v článcích 3 a 4 lze uložit účinné, přiměřené a odrazující tresty při plném dodržování základních práv.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Každý členský stát zajistí, že za trestné činy uvedené v článku 3, přinejmenším v závažných případech, lze uložit maximální trest odnětí svobody v trvání nejméně čtyř let.

2.  Každý členský stát zajistí, že za trestné činy uvedené v článku 3, přinejmenším v závažných případech, lze podle míry závažnosti trestného činu uložit maximální trest odnětí svobody v trvání nejméně čtyř let.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Každý členský stát zajistí, aby byla v případě přitěžujících okolností příslušným způsobem upravena maximální možná délka odnětí svobody.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  pachatel je ve smyslu čl. 3 odst. 9 směrnice 2015/849/EU politicky významnou osobou,

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  peníze nebo majetek se používají za účelem přímého financování další trestné činnosti, jako je terorismus, nebo jejímu napomáhání.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát zajistí, že právnickou osobu odpovědnou za trestné činy podle článku 6 lze postihnout účinnými, přiměřenými a odrazujícími tresty, které zahrnují pokuty trestní nebo jiné povahy a mohou zahrnovat i jiné tresty, jako je:

Každý členský stát zajistí, že právnickou osobu odpovědnou za trestné činy podle článku 7 lze postihnout účinnými, přiměřenými a odrazujícími tresty, které zahrnují pokuty trestní nebo jiné povahy a mohou zahrnovat i jiné tresty, jako je:

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  zbavení této právnické osoby oprávnění pobírat veřejné výhody nebo podpory;

(1)   zbavení oprávnění využívat veřejné výhody nebo pobírat podporu;

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  dočasný nebo trvalý zákaz provozování obchodní činnosti touto právnickou osobou;

(2)  dočasný nebo trvalý zákaz provozování obchodní činnosti;

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  zrušení rozhodnutím soudu;

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Každý členský stát se snaží spolupracovat s dalšími členskými státy, jichž se týká stejný trestný čin, a to za dodržování zásad řádné soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Boj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva

Referenční údaje

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

13.2.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Kostas Chrysogonos

31.1.2017

Projednání ve výboru

29.5.2017

 

 

 

Datum přijetí

7.9.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Isabella Adinolfi, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Rainer Wieland, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Gabriel Mato, Andrey Novakov

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

20

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

 

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos

Gabriel Mato, Andrey Novakov, Axel Voss, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luis de

Grandes Pascual

Sergio Gaetano Cofferati, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball,

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

 

1

-

ECR

Angel Dzhambazki

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Boj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva

Referenční údaje

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Datum předložení EP

22.12.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

13.2.2017

DEVE

13.2.2017

ECON

13.2.2017

JURI

13.2.2017

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

30.1.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Ignazio Corrao

27.2.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

29.6.2017

28.9.2017

19.10.2017

11.12.2017

Datum přijetí

11.12.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

0

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Valdemar Tomaševski, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ignazio Corrao, Lívia Járóka, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Rosa D’Amato, Elisabetta Gardini, Peter Jahr, Thomas Mann, Georgi Pirinski, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

Datum předložení

20.12.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Peter Jahr, Lívia Járóka, Thomas Mann, Barbara Matera, József Nagy, Emil Radev, Csaba Sógor, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Claude Moraes, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

00

-

 

 

04

0

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí