Procedure : 2016/0414(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0405/2017

Indgivne tekster :

A8-0405/2017

Forhandlinger :

PV 11/09/2018 - 22
CRE 11/09/2018 - 22

Afstemninger :

PV 12/09/2018 - 6.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0339

BETÆNKNING     ***I
PDF 965kWORD 134k
20.12.2017
PE 609.515v02-00 A8-0405/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om strafferetlig forfølgelse af hvidvask af penge

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Ignazio Corrao

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget
 UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget
 UDTALELSE fra Retsudvalget
 PROCEDURE – COMMITTEE RESPONSIBLE
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om strafferetlig forfølgelse af hvidvask af penge

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0826),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 83, stk. 1 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0534/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til bidrag fra det tjekkiske Deputeretkammer, det tjekkiske Senat og det spanske parlament om udkastet til lovgivningsmæssig retsakt,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udviklingsudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0405/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Hvidvaskning af penge og den relaterede finansiering af terrorisme og organiseret kriminalitet er fortsat væsentlige problemer på EU-plan, der således skader den finansielle sektors stabilitet og omdømme og truer den interne sikkerhed og EU's indre marked. For at tackle disse problemer samt styrke anvendelsen af direktiv 2015/849/EU1 er formålet med dette direktiv strafferetlig bekæmpelse af hvidvaskning af penge med henblik på at sikre et bedre grænseoverskridende samarbejde mellem de kompetente myndigheder.

(1)  Hvidvask af penge og den relaterede finansiering af terrorisme og organiseret kriminalitet er fortsat væsentlige problemer på EU-plan, der således skader den finansielle sektors stabilitet og omdømme og truer den interne sikkerhed og EU's indre marked, offentlig sikkerhed og EU-borgernes individuelle sikkerhed. For at tackle disse voksende problemer samt supplere og styrke anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/8491 er formålet med dette direktiv strafferetlig bekæmpelse af hvidvask af penge, idet der sikres et hurtigere og mere effektivt grænseoverskridende samarbejde mellem de kompetente nationale og EU-myndigheder og med de ansvarlige EU-agenturer, hvilket vil forbedre informationsudvekslingen og gøre det muligt at identificere dem, der anstifter terrorisme.

_________________

_________________

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Foranstaltninger, som udelukkende træffes på nationalt plan eller endog på EU-plan uden hensyntagen til koordinering og samarbejde på internationalt plan, vil kun meget begrænsede virkninger. De foranstaltninger, som Unionen træffer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, bør derfor være forenelige med og mindst lige så strenge som andre forholdsregler, der træffes i de internationale fora.

(2)  Foranstaltninger, som udelukkende træffes på nationalt plan eller endog på EU-plan uden hensyntagen til koordinering og samarbejde på internationalt plan, har kun meget begrænsede virkninger. Den nuværende retlige ramme på EU-plan er hverken omfattende eller sammenhængende nok til at være fuldt ud effektiv. Medlemsstaterne har ganske vist kriminaliseret hvidvask, men der er betydelige forskelle mellem dem med hensyn til, hvordan hvidvask defineres, hvad der udgør en prædikatforbrydelse, samt hvad angår sanktionsniveauer. Forskellene i de nationale retlige rammer kan udnyttes af kriminelle og terrorister, som kan vælge at gennemføre deres finansielle transaktioner i de medlemsstater, hvor foranstaltningerne til bekæmpelse af hvidvask efter deres opfattelse er svagest. De foranstaltninger, som Unionen træffer til bekæmpelse af hvidvask af penge, bør derfor være forenelige med og mindst lige så strenge som andre forholdsregler, der træffes i de internationale fora. Dermed skabes en styrket retlig ramme på EU-plan, der gør det muligt at tackle finansiering af terrorisme mere effektivt og mindske truslen fra terrororganisationer ved at gøre det vanskeligere for dem at finansiere deres aktiviteter.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Unionen bør ved sin indsats fortsat tage særligt hensyn til anbefalingerne fra Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF) og instrumenter fra andre internationale organer, som er aktive inden for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. De relevante EU-retsakter bør, hvis det er relevant, afstemmes yderligere med de internationale standarder om forebyggelse af hvidvask af penge samt finansiering af terrorisme og masseødelæggelsesvåben, der blev vedtaget af FATF i februar 2012 (de "reviderede anbefalinger fra FATF"). Som underskriver af Europarådets konvention om hvidvaskning, efterforskning samt beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet af strafbare handlinger og finansiering af terrorisme (CETS nr. 198) bør Unionen gennemføre kravene i denne konvention i sin lovgivning.

(3)  Unionen bør gå videre end anbefalingerne fra Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF) og instrumenter fra andre internationale organisationer og organer, som er aktive inden for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Kommissionen bør foretage sin egen vurdering med hensyn til effektiviteten af foranstaltninger foreslået af FATF og gennemførelsen og effektiviteten af forholdsregler mod hvidvask i almindelighed. FATF bør foretage en revision af de eksisterende standarder og en vurdering af sine egne resultater, og den bør sikre regional repræsentation, troværdighed, effektivitet og bedre anvendelse af finansielle efterretninger. De relevante EU-retsakter bør afstemmes yderligere med de internationale standarder om forebyggelse af hvidvask af penge samt finansiering af terrorisme og masseødelæggelsesvåben, der blev vedtaget af FATF i februar 2012 (de "reviderede anbefalinger fra FATF"). Som underskriver af Europarådets konvention om hvidvaskning, efterforskning samt beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet af strafbare handlinger og finansiering af terrorisme (CETS nr. 198) bør Unionen omgående gennemføre kravene i denne konvention i sin lovgivning. Uanset hvad Unionen foretager sig på dette område, bør de EU-medlemsstater, der har underskrevet, men endnu ikke ratificeret konventionen, gøre dette hurtigst muligt.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  I Rådets rammeafgørelse 2001/500/RIA2 fastsættes krav om kriminalisering af hvidvaskning af penge. Denne rammeafgørelse er imidlertid ikke tilstrækkelig omfattende, og den nuværende kriminalisering af hvidvaskning af penge er ikke tilstrækkelig sammenhængende til at være effektiv i bekæmpelsen af hvidvaskning af penge i EU og resulterer således i håndhævelsesmangler og hindringer for samarbejdet mellem de kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater.

(4)  I Rådets rammeafgørelse 2001/500/RIA2 fastsættes krav om kriminalisering af hvidvask af penge. Denne rammeafgørelse er imidlertid ikke tilstrækkelig omfattende, og den nuværende kriminalisering af hvidvask er ikke tilstrækkelig sammenhængende til at være effektiv i bekæmpelsen af hvidvask i EU og resulterer således i håndhævelsesmangler og hindringer for samarbejdet mellem de kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater. Et eksempel på et sådant håndhævelsesgab er stigningen i cyberkriminalitet i forbindelse med hvidvask og med brugen af digitale valutaer, som er en type af kriminalitet, der knap nok eksisterede tidligere.

_________________

_________________

2 Rådets rammeafgørelse 2001/500/RIA af 26. juni 2001 om hvidvaskning af penge, identifikation, opsporing, indefrysning eller beslaglæggelse og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold (EFT L 182 af 5.7.2001).

2 Rådets rammeafgørelse 2001/500/RIA af 26. juni 2001 om hvidvaskning af penge, identifikation, opsporing, indefrysning eller beslaglæggelse og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold (EFT L 182 af 5.7.2001).

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Definitionen af kriminelle handlinger, der udgør prædikatforbrydelser for hvidvaskning af penge, bør være tilstrækkelig ensartet i alle medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør inkludere en række forskellige overtrædelser i de enkelte kategorier udpeget af FATF. Hvis der er fastlagt kategorier af overtrædelser såsom terrorisme og miljøkriminalitet i EU-retten, henvises i dette direktiv til denne lovgivning. Dette sikrer, at hvidvaskningen af udbyttet fra finansiering af terrorisme og handel med vilde dyr og planter kan straffes i medlemsstaterne. I de tilfælde hvor EU-retten giver medlemsstaterne mulighed for at indføre andre sanktioner end strafferetlige sanktioner, bør dette direktiv ikke pålægge medlemsstaterne at definere disse tilfælde som prædikatforbrydelser med henblik på dette direktiv.

(5)  Definitionen af kriminelle handlinger, der udgør prædikatforbrydelser for hvidvask af penge, bør være tilstrækkelig bred og ensartet i alle medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør anvende definitionen af hvidvask af penge på alle lovovertrædelser, der kan straffes med fængsel på det niveau, der er fastlagt i dette direktiv. Medlemsstaterne bør i det omfang, det ikke allerede er gjort i forbindelse med anvendelsen af disse minimumsstrafferammer, inkludere en række forskellige overtrædelser i de enkelte kategorier udpeget af FATF, herunder skatteunddragelse, skattesvig og skatteundgåelse samt enhver form for svigagtig adfærd, der har til formål at skjule indkomst eller overskud. Hvis der er fastlagt kategorier af overtrædelser såsom terrorisme og miljøkriminalitet i EU-retten, henvises i dette direktiv til denne lovgivning. Dette sikrer, at hvidvask af udbyttet fra finansiering af terrorisme og handel med vilde dyr og planter kan straffes i medlemsstaterne. Enhver form for strafbar inddragelse i udøvelsen af en prædikatforbrydelse eller hvidvaskaktivitet, såsom deltagelse i, forsøg på at begå, medvirken til eller sammensværgelse med henblik på at begå en sådan handling samt ydelse af hjælp eller rådgivning i denne forbindelse bør betragtes som en kriminel aktivitet med henblik på anvendelsen af dette direktiv. I de tilfælde hvor EU-retten giver medlemsstaterne mulighed for at indføre andre sanktioner end strafferetlige sanktioner, bør dette direktiv ikke pålægge medlemsstaterne at definere disse tilfælde som prædikatforbrydelser med henblik på dette direktiv.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  I dette direktiv forstås ved ulovlig handel med stjålne varer og andre varer bl.a. ulovlig handel med råolie, våben, narkotika, tobak og tobaksprodukter, ædelmetaller og -mineraler, kulturgenstande og andre genstande af arkæologisk, historisk, kulturel og religiøs betydning eller særlig videnskabelig værdi såvel som elfenben samt vilde dyr og planter

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Skattemæssige overtrædelser i forbindelse med direkte og indirekte skatter bør omfattes af definitionen af kriminelle handlinger i overensstemmelse med de reviderede FATF-anbefalinger. Da forskellige overtrædelser af skattelovgivningen i de enkelte medlemsstater kan udgøre en kriminel handling, der straffes med de sanktioner, som er omhandlet i dette direktiv, kan definitionerne af skattemæssige lovovertrædelser være forskellige i national ret. Der tilstræbes imidlertid ikke harmonisering af definitionerne af skattemæssige overtrædelser i medlemsstaternes nationale ret.

(6)  Skattemæssige overtrædelser i forbindelse med direkte og indirekte skatter bør omfattes af definitionen af kriminelle handlinger i overensstemmelse med de reviderede FATF-anbefalinger. Da forskellige overtrædelser af skattelovgivningen i de enkelte medlemsstater kan udgøre en kriminel handling, der straffes med de sanktioner, som er omhandlet i dette direktiv, kan definitionerne af skattemæssige lovovertrædelser være forskellige i national ret. Selv om der ikke tilstræbes nogen harmonisering af definitionerne af skattemæssige overtrædelser i medlemsstaternes nationale ret, bør divergerende definitioner af skattemæssige overtrædelser ikke forhindre internationalt samarbejde i straffesager vedrørende hvidvask.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Dette direktiv bør ikke finde anvendelse på hvidvaskning af penge i forbindelse med formuegoder, der stammer af handlinger til skade for Unionens finansielle interesser, som er omfattet af specifikke bestemmelser som fastsat i direktiv 2017/XX/EU3. I medfør af artikel 325, stk. 2, i TEUF træffer medlemsstaterne de samme foranstaltninger til bekæmpelse af svig, der skader Unionens finansielle interesser, som til bekæmpelse af svig, der skader deres egne finansielle interesser.

(7)  Dette direktiv bør ikke finde anvendelse på hvidvask af penge i forbindelse med formuegoder, der stammer af handlinger til skade for Unionens finansielle interesser, som er omfattet af specifikke bestemmelser som fastsat i direktiv 2017/XX/EU3. Medlemsstaterne bør dog fortsat have mulighed for at gennemføre dette direktiv og direktiv 2017/XX/EU ved at vedtage en enkelt omfattende lovramme på nationalt plan. I medfør af artikel 325, stk. 2, i TEUF skal medlemsstaterne træffe de samme foranstaltninger til bekæmpelse af svig, der skader Unionens finansielle interesser, som til bekæmpelse af svig, der skader deres egne finansielle interesser.

_________________

_________________

3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2017/XX/EU af X X 2017 om strafferetlig beskyttelse af Unionens finansielle interesser (EUT L x af xx.xx.2017, s. x).

3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2017/XX/EU af X X 2017 om strafferetlig beskyttelse af Unionens finansielle interesser (EUT L x af xx.xx.2017, s. x).

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Når hvidvaskning af penge ikke blot omfatter besiddelse eller anvendelse, men også involverer overførsel eller fortielse eller tilsløring af formuegoder gennem det finansielle system og resulterer i yderligere skade end den, der allerede er forvoldt af prædikatforbrydelsen, f.eks. skade på det finansielle systems integritet, bør denne handling straffes særskilt. Medlemsstaterne bør derfor sikre, at denne adfærd også er strafbar, når den begås af den person, der har begået den kriminelle handling, som frembragte formuegoderne (såkaldt hvidvaskning af egne penge).

(8)  Medlemsstaterne bør derfor sikre, at visse typer af hvidvask også er strafbare, når de begås af den person, der har foretaget den kriminelle handling, hvorigennem formuegoderne blev opnået ("selvhvidvask"). Når hvidvask af penge i sådanne tilfælde ikke blot omfatter besiddelse eller anvendelse, men også involverer overførsel, konvertering, fortielse eller tilsløring af formuegoder gennem det finansielle system og resulterer i yderligere skade end den, der allerede er forvoldt af prædikatforbrydelsen, såsom skade på det finansielle systems integritet, f.eks. ved at bringe udbyttet af den kriminelle handling i omsætning og derved skjule udbyttets ulovlige herkomst, bør sådanne aktiviteter også være strafbare.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  For at sikre, at hvidvaskning af penge er et effektivt redskab til bekæmpelse af organiseret kriminalitet, bør det ikke være nødvendigt at identificere de nærmere omstændigheder for den strafbare handling, der frembragte formuegoderne, og heller ikke at kræve en tidligere eller samtidig domfældelse for denne strafbare handling. Retsforfølgning af hvidvaskning af penge bør heller ikke forhindres alene på grund af den omstændighed, at prædikatforbrydelsen blev begået i en anden medlemsstat eller i et tredjeland, forudsat at det er en strafbar handling i medlemsstaten eller i tredjelandet. De enkelte medlemsstater kan fastsætte en betingelse om, at prædikatforbrydelsen ville have udgjort en strafbar handling i den nationale lovgivning, hvis den var begået der.

(9)  For at sikre effektiv bekæmpelse af hvidvask af penge gennem strafferetlige foranstaltninger bør det være muligt at foretage domfældelse, uden at det er nødvendigt præcist at fastslå den prædikatforbrydelse, der frembragte formuegoderne, og heller ikke at kræve en tidligere eller samtidig domfældelse for denne strafbare handling. Retsforfølgning af hvidvask af penge bør heller ikke forhindres alene på grund af den omstændighed, at prædikatforbrydelsen blev begået i en anden medlemsstat eller i et tredjeland, under overholdelse af betingelserne i dette direktiv.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Det er i retfærdighedens interesse, at personer, der anklages for en strafbar handling efter dette direktiv, har mulighed for at fremlægge deres sag og afvise anklager mod sig samt har adgang til de indlæg og beviser, der er fremført imod dem. Selv om sager om terrorisme og finansiering af terrorisme er af alvorlig karakter, er det af afgørende betydning, at personer oplyses om de væsentlige elementer i sagen mod dem, når de risikerer at blive udsat for tvangsforanstaltninger fra medlemsstatens side, således at de kan give deres advokat eller den særlige advokat effektive instrukser. Dette direktiv bør også overholde princippet om processuel ligestilling mellem parterne.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9b)  Afgørelsen om, hvorvidt der i konkrete og objektive tilfælde har fundet en enkelt eller flere sideløbende strafbare handlinger sted, bør træffes af de kompetente juridiske myndigheder.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Formålet med dette direktiv er at kriminalisere hvidvaskning af penge, når det gennemføres med forsæt. Hensigt og viden kan udledes af objektive, faktuelle omstændigheder. Da direktivet fastsætter minimumsregler, kan medlemsstaterne selv indføre eller opretholde en skrappere straffelovgivning for hvidvaskning af penge. Medlemsstaterne kan f.eks. fastsætte, at hvidvaskning af penge, der gennemføres uagtsomt eller ved grov uagtsomhed, anses som en strafbar handling.

(10)  Formålet med dette direktiv er at kriminalisere hvidvask af penge, når det gennemføres med forsæt og med viden om, at formuegoderne stammer fra en kriminel handling. Forsæt og viden kan udledes af objektive, faktuelle omstændigheder. Når det i hvert enkelt tilfælde skal vurderes, om et formuegode stammer fra en kriminel handling, og om den tiltalte vidste dette, bør sagens specifikke omstændigheder tages i betragtning, herunder om formuegodets værdi står i forhold til den tiltaltes lovlige indkomst, og om den kriminelle handling og erhvervelsen af formuegodet fandt sted inden for samme tidsrum. Da direktivet fastsætter minimumsregler, kan medlemsstaterne selv indføre eller opretholde en skrappere straffelovgivning for hvidvaskning af penge. Medlemsstaterne kan f.eks. fastsætte, at hvidvask af penge, der gennemføres uagtsomt eller ved grov uagtsomhed, anses som en strafbar handling.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Det er vigtigt, at oplysninger om de reelle ejere af selskaber, truster og andre mekanismer gøres offentligt tilgængelige i åbne dataformater med henblik på at forhindre, at anonyme skuffeselskaber og lignende retlige enheder anvendes til hvidvask af penge til finansiering af terrorvirksomhed.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For at forebygge hvidvaskning af penge i hele EU bør medlemsstaterne fastlægge mindsteregler om straftyper og strafniveauer for de i dette direktiv omhandlede strafbare handlinger. Når den strafbare handling er begået inden for rammerne af en kriminel organisation som defineret i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA4, eller hvor gerningsmanden har misbrugt sin stilling til at muliggøre hvidvaskning af penge, bør medlemsstaterne fastlægge skærpende omstændigheder i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i deres retssystemer.

(11)  For at forebygge hvidvask af penge i hele EU bør medlemsstaterne fastlægge mindsteregler om straftyper og strafniveauer for de i dette direktiv omhandlede strafbare handlinger. Når den strafbare handling er begået inden for rammerne af en kriminel organisation som defineret i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA37, eller hvor gerningsmanden har misbrugt sin stilling til at muliggøre hvidvask af penge, eller når de penge eller formuegoder, der hvidvaskes, stammer fra terroraktiviteter som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/5414a, eller når lovovertræderen er en politisk eksponeret person som defineret i direktiv (EU) 2015/849, bør medlemsstaterne fastlægge skærpende omstændigheder i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i deres retssystemer.

_________________

_________________

4 Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).

4 Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).

4aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA (EUT L 88 af 31.3.2017, s. 6).

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Unionen og medlemsstaterne bør træffe de nødvendige juridiske foranstaltninger til beskyttelse af whistleblowere, der fremkommer med oplysninger i relation til hvidvask af penge, herunder i tredjelande.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  I betragtning af gerningsmændenes mobilitet og udbyttet fra strafbart forhold samt den komplicerede og grænseoverskridende karakter af de efterforskninger, der kræves, bør alle medlemsstater fastsætte deres straffemyndighed for disse handlinger for at give de kompetente myndigheder mulighed for at efterforske og retsforfølge disse aktiviteter. Medlemsstaterne bør således sikre, at deres jurisdiktion også omfatter tilfælde, hvor en strafbar handling er begået ved brug af informations- og kommunikationsteknologi, hvortil der er opnået adgang fra deres område, uanset om teknologien befinder sig på deres område.

(12)  I betragtning af den mobile karakter af gerningsmændene til og udbyttet fra strafbare handlinger samt den komplicerede og grænseoverskridende karakter af de efterforskninger, der kræves, bør alle medlemsstater fastsætte deres straffemyndighed for disse handlinger for at give de kompetente myndigheder mulighed for at efterforske og retsforfølge sådanne handlinger. Medlemsstaterne bør således sikre, at deres jurisdiktion også omfatter tilfælde, hvor en strafbar handling er begået ved brug af informations- og kommunikationsteknologi, hvortil der er opnået adgang fra deres område, uanset om teknologien befinder sig på deres område. For at sikre en vellykket efterforskning og retsforfølgning af hvidvask af penge bør de ansvarlige for efterforskningen og retsforfølgningen gøre brug af effektive og forbedrede efterforskningsredskaber som dem, der anvendes til bekæmpelse af organiseret kriminalitet og anden alvorlig kriminalitet. Disse værktøjer bør tilpasses den nyeste udvikling inden for cyberkriminalitet og hvidvask af penge, herunder hvidvask ved hjælp af bitcoins, kryptovalutaer og ransomwareangreb. Brugen af sådanne midler i overensstemmelse med national ret bør være målrettet og ske under hensyntagen til proportionalitetsprincippet og karakteren og alvoren af de lovovertrædelser, der efterforskes, og bør respektere retten til beskyttelse af personoplysninger. Medlemsstaterne bør sikre, at personalet får den nødvendige uddannelse. Endvidere kræver den grænseoverskridende karakter af hvidvaskningsaktiviteter en stærk koordineret reaktion og et stærkt koordineret samarbejde i og mellem medlemsstaterne samt med og blandt de kompetente EU-agenturer og -organer, herunder Eurojust og Europol, for at bekæmpe hvidvask af penge. Med henblik herpå bør der gøres effektiv brug af de tilgængelige samarbejdsværktøjer og -ressourcer, såsom fælles efterforskningshold og koordineringsmøder, der stilles til rådighed af Eurojust. Den globale karakter af hvidvask af penge nødvendiggør en international indsats, der kræver, at Unionen og dens medlemsstater styrker samarbejdet med relevante tredjelande.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  Hvidvask af penge, korruption, ulovlige pengestrømme, skatteunddragelse og -undgåelse udgør fortsat en hindring for bæredygtig udvikling, rammer udviklingslande i uforholdsmæssig grad og udgør en alvorlig trussel for deres fremtid. Unionen, medlemsstaterne og tredjelande bærer et fælles ansvar for at forbedre koordineringen af foranstaltninger, som træffes for at imødegå en sådan negativ og skadelig adfærd, og bringe disse foranstaltninger i overensstemmelse med deres udviklingsstrategier og politikker.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12b)  Kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kreditinstitutters og andre finansielle institutioners overholdelse af dette direktiv, bør være i stand til at samarbejde med hinanden og udveksle fortrolige oplysninger, uanset deres art eller status. Med henblik herpå bør sådanne kompetente myndigheder have et tilstrækkeligt retsgrundlag for udveksling af fortrolige oplysninger og bør samarbejde i videst muligt omfang, i overensstemmelse med gældende internationale standarder på området. Skatteoplysninger, der omfatter registre over reelle ejere, bør danne grundlag for den automatiske udveksling af oplysninger mellem skattemyndighederne og andre relevante offentlige regulerende og håndhævende myndigheder.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12c)  Princippet om tavshedspligt og retten til privatlivets fred og en retfærdig rettergang bør ikke undermineres eller krænkes, når der på grundlag af en mistanke indsamles og videresendes data eller oplysninger om almindelige transaktioner, der forekommer i enkeltpersoners privatliv.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Nærværende direktiv overholder de principper, som er anerkendt i artikel 2 i TEU, respekterer de grundlæggende rettigheder og friheder og overholder de principper, som navnlig anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder dem, der er fastsat i afsnit II, III, V og VI, og som bl.a. omfatter legalitetsprincippet og princippet om proportionalitet mellem lovovertrædelse og straf, hvilket også omfatter kravet om præcision, klarhed og forudsigelighed i strafferetten, retten til respekt for privatliv og familieliv og retten til beskyttelse af personoplysninger og princippet om uskyldsformodning samt mistænktes og tiltaltes ret til adgang til advokatbistand, retten til ikke at inkriminere sig selv og retten til en retfærdig rettergang. Nærværende direktiv skal gennemføres i overensstemmelse med disse rettigheder og principper samt med den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og andre menneskerettighedsforpligtelser i henhold til folkeretten.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 2 – afsnit 1 – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  terrorisme, herunder enhver af de strafbare handlinger, der er fastsat i direktiv 2017/XX/EU7

(b)  terrorisme, herunder relevante strafbare handlinger fastsat i direktiv (EU) 2017/541

__________________

__________________

7 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2017/XX/EU af X X 2017 om bekæmpelse af terrorisme og erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EUT L x, xx.xx.2017, s. x.).

 

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 2 – afsnit 1 – nr. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ha)  skattemæssige overtrædelser i forbindelse med direkte og indirekte skatter som fastsat i national ret

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 2 – afsnit 1 – nr. 1 – litra v

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(v)  alle lovovertrædelser, herunder skattemæssige lovovertrædelser, som defineret i medlemsstaternes nationale ret, i forbindelse med direkte og indirekte skatter, som kan medføre en frihedsstraf eller en sikkerhedsforanstaltning af en maksimal varighed på over et år, eller for de medlemsstaters vedkommende, der i deres retssystem har en minimumstærskel for lovovertrædelser, alle lovovertrædelser, der kan medføre en frihedsstraf eller en sikkerhedsforanstaltning af en minimal varighed på over seks måneder.

(v)  alle andre lovovertrædelser, som kan medføre en frihedsstraf eller en sikkerhedsforanstaltning af en maksimal varighed på over et år, eller for de medlemsstaters vedkommende, der i deres retssystem har en minimumstærskel for lovovertrædelser, alle lovovertrædelser, der kan medføre en frihedsstraf eller en sikkerhedsforanstaltning af en minimal varighed på over seks måneder.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  konvertering eller overførsel af formuegoder, vel vidende, at de stammer fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling, med det formål at fortie eller tilsløre formuegodernes ulovlige oprindelse eller at hjælpe personer, som er involveret i en sådan handling, til at unddrage sig de retlige konsekvenser heraf

(a)  konvertering eller overførsel af formuegoder, vel vidende, at de stammer fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling, med det formål at fortie eller tilsløre formuegodernes ulovlige oprindelse eller at hjælpe personer, som er involveret i en sådan handling, også selv om hjælpen kun gives for at hjælpe vedkommende med at unddrage sig de retlige konsekvenser heraf

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  erhvervelse, besiddelse eller anvendelse af formuegoder, vel vidende – ved modtagelsen af disse goder – at de stammer fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling.

(c)  erhvervelse, besiddelse eller anvendelse af formuegoder, vel vidende – ved modtagelsen eller anvendelsen af disse goder – at de stammer fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Hver medlemsstat sikrer, at den i stk. 1 omhandlede adfærd udgør en strafbar handling, når:

 

(a)  lovovertræderen vidste eller burde have vidst, at formuegodet stammede fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling, og

 

(b)  lovovertræderen er i et kontraktforhold med og har et ansvar over for en forpligtet enhed eller selv er en forpligtet enhed som defineret i artikel 2 i direktiv (EU) 2015/849.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For at en handling som omhandlet i stk. 1 kan være strafbar, er det ikke nødvendigt at fastslå:

2.  For at en handling som omhandlet i stk. 1 og 1a kan være strafbar, er det ikke nødvendigt at fastslå:

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  en tidligere eller samtidig domfældelse for den kriminelle handling, der frembragte formuegoderne

(a)  en tidligere eller samtidig domfældelse for den kriminelle handling, der frembragte formuegoderne, hvis en retslig myndighed på grundlag af de konkrete omstændigheder og alle tilgængelige beviser anser det for bevist ud over enhver rimelig tvivl, at formuegoderne stammer fra en kriminel handling

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  hvem der har begået den kriminelle handling, der frembragte formuegoderne, eller denne kriminelle handlings øvrige omstændigheder

(b)  hvem der har begået den kriminelle handling, der frembragte formuegoderne

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba)  samtlige faktuelle elementer eller alle omstændigheder vedrørende den kriminelle handling, hvis det er fastslået, at formuegoderne stammer fra en sådan handling

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  om den kriminelle handling, der frembragte formuegoderne, blev gennemført på en anden medlemsstats eller et tredjelands område, når den pågældende adfærd er en strafbar handling i henhold til lovgivningen i den medlemsstat eller det tredjeland, hvor den strafbare handling var begået, og ville have udgjort en strafbar handling i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, der gennemfører eller anvender denne artikel, hvis den var begået der.

(c)  om den kriminelle handling, der frembragte formuegoderne, blev gennemført på en anden medlemsstats eller et tredjelands område, når den pågældende adfærd er en kriminel handling i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, der gennemfører eller anvender denne artikel, hvis den var begået der. Medlemsstaterne kan endvidere kræve, at den pågældende adfærd skal være strafbar i henhold til den nationale lovgivning i den anden medlemsstat eller i det tredjeland, hvor handlingen blev begået, medmindre:

 

– den pågældende adfærd udgjorde en af de strafbare handlinger, der er omhandlet i litra a)-ha) og litra l)-n) i artikel 2, stk. 1,

 

– det pågældende tredjeland af Kommissionen er identificeret som "højrisikotredjeland" i henhold til artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 3 omhandlede strafbare handlinger kan straffes med fængsel i op til fire år, i hvert fald i alvorlige tilfælde.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 3 omhandlede strafbare handlinger kan straffes med en maksimumsstraf på mindst fem års fængsel, i hvert fald i alvorlige tilfælde.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 3 omhandlede strafbare handlinger kan straffes med en minimumsstraf på mindst to års fængsel, når der foreligger en af de skærpende omstændigheder i artikel 6.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 4 omhandlede strafbare handlinger kan straffes med en maksimumsstraf på mindst tre års fængsel.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c.  Hver medlemsstat sikrer, at fysiske personer, der er ansvarlige for de strafbare handlinger, som er omhandlet i artikel 3 og 4, herunder i tilfælde, hvor de har handlet via en juridisk person, også kan straffes med supplerende sanktioner såsom:

 

(a)  et midlertidigt eller permanent forbud mod at indgå kontrakter med offentlige myndigheder

 

(b)  midlertidigt forbud mod at udøve erhvervsvirksomhed

 

(c)  ved en endelig dom, forbud mod at søge valg til repræsentative hverv eller arbejde som offentligt ansat i en periode svarende til to på hinanden følgende mandatperioder eller mindst ti år.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  den strafbare handling er begået inden for rammerne af en kriminel organisation som defineret i rammeafgørelse 2008/841/RIA(1), eller

(a)  den strafbare handling er begået inden for rammerne af en kriminel organisation som defineret i rammeafgørelse 2008/841/RIA

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(aa)  de formuegoder, der hvidvaskes, stammer fra en af de kriminelle handlinger, der er omhandlet i litra a) -d) og litra f) og m) i artikel 2, punkt (1), eller formålet med hvidvasken er at finansiere sådanne kriminelle handlinger;

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ab)  lovovertrædelsen er helt eller delvis begået på en ikkesamarbejdsvillig jurisdiktions område eller ved brug af et uformelt værdioverførselssystem, ihændehaveraktier, virtuelle valutaer eller pengekurerer

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra a c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ac)  lovovertræderen er en politisk eksponeret person i henhold til de love og administrative bestemmelser, som gennemfører artikel 3, nr. 9, i direktiv (EU) 2015/489, eller

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  lovovertræderen er i et kontraktforhold med og har et ansvar over for en forpligtet enhed eller er en forpligtet enhed som defineret i artikel 2 i direktiv 2015/849/EU og har begået den strafbare handling under udøvelsen af sit erhverv.

(b)  lovovertræderen er i et kontraktforhold med og har et ansvar over for en forpligtet enhed eller er en forpligtet enhed som defineret i artikel 2 i direktiv (EU) 2015/849 og har begået den strafbare handling under udøvelsen af sit erhverv, eller

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba)  de formuegoder eller penge, der hvidvaskes, har en værdi på mindst 500 000 EUR.

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hver medlemsstat sikrer, at juridiske personer kan stilles til ansvar for de i artikel 3 og 4 omhandlede strafbare handlinger, som er begået til de pågældende juridiske personers fordel af en fysisk person, der har en ledende stilling hos den juridiske person, og som handler individuelt eller som en del af en enhed hos den juridiske person, på grundlag af:

1.  Hver medlemsstat sikrer, at juridiske personer kan stilles til ansvar for de i artikel 3 og 4 omhandlede strafbare handlinger, som er begået til gavn for dem selv eller andre fysiske eller juridiske personer af en fysisk person, der har en ledende stilling hos den juridiske person, og som handler individuelt eller som en del af en enhed hos den juridiske person, på grundlag af:

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at juridiske personer kan drages til ansvar, når manglende tilsyn eller kontrol fra en af de i stk. 1 omhandlede personers side har gjort det muligt for en person, der er underlagt den juridiske persons myndighed, at begå en af de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 3 og 4, for at skaffe den juridiske person vinding.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at juridiske personer kan drages til ansvar, når manglende tilsyn eller kontrol fra en af de i stk. 1 omhandlede personers side har gjort det muligt for en person, der er underlagt den juridiske persons myndighed, at begå en af de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 3 og 4, til gavn for de pågældende juridiske personer eller for andre fysiske eller juridiske personer.

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat sikrer, at der over for en juridisk person, der kendes ansvarlig for strafbare handlinger i henhold til artikel 6, kan iværksættes sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til den strafbare handling og har afskrækkende virkning, herunder bødestraf eller administrativt idømte bøder og eventuelt andre sanktioner, f.eks.:

Hver medlemsstat sikrer, at der over for en juridisk person, der kendes ansvarlig for strafbare handlinger i henhold til artikel 7, kan iværksættes sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til den strafbare handling og har afskrækkende virkning, herunder bødestraf eller administrativt idømte bøder og eventuelt andre sanktioner, f.eks.:

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 8 – afsnit 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  udelukkelse af den pågældende juridiske person fra offentlige ydelser eller tilskud

(1)  udelukkelse af den pågældende juridiske person fra offentlige ydelser eller tilskud herunder EU-programmer eller -midler

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  et midlertidigt eller permanent forbud mod, at den pågældende juridiske person indgår kontrakter med offentlige myndigheder

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 8a

 

Konfiskation af formuegoder og udbytte fra kriminelle handlinger

 

1.  Hver medlemsstat sørger for at konfiskere alle formuegoder og alt udbytte hidrørende fra samt redskaber, som er anvendt eller påtænkt anvendt med det formål at begå eller medvirke til at begå, enhver af de kriminelle handlinger, der er defineret i nærværende direktiv, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/42/EU1a.

 

2.  Hver medlemsstat sørger for at konfiskere alle formuegoder og alt udbytte hidrørende fra samt redskaber, som er anvendt eller påtænkt anvendt med det formål at begå eller medvirke til at begå, enhver af de kriminelle handlinger, der er defineret i nærværende direktiv, i tilfælde, hvor der ikke er afsagt en endelig straffedom, fordi sagen er bortfaldet på grund af lovovertræderens død.

 

3.  Denne artikel finder anvendelse, uanset om hvidvaskforbrydelsen eller prædikatforbrydelsen er begået af en fysisk eller en juridisk person.

 

4.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre samarbejde om indefrysning og konfiskation af formuegoder hidrørende fra samt redskaber, som er anvendt eller påtænkt anvendt med det formål at begå eller medvirke til at begå, enhver af de kriminelle handlinger, der er defineret i nærværende direktiv, og kan om nødvendigt gøre brug af Eurojust og Europol med henblik på at sikre et hurtigt og effektivt samarbejde i overensstemmelse med artikel 10.

1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/42/EU af 3. april 2014 om indefrysning og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union (EUT L 127 af 29.4.2014).

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  gerningsmanden er statsborger i medlemsstaten.

(b)  lovovertræderen er statsborger eller har sædvanlig bopæl i medlemsstaten eller

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba)  lovovertrædelsen er begået til gavn for en fysisk eller juridisk person, som er etableret på dens område.

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  En medlemsstat underretter Kommissionen, når den beslutter at udvide sin kompetence med hensyn til de i artikel 3 og 4 nævnte strafbare handlinger, der er begået uden for dens område, når:

udgår

(a)  gerningsmanden har sædvanligt opholdssted i den pågældende medlemsstat

 

(b)  den strafbare handling er begået til fordel for en juridisk person, som har sit hjemsted på dens område.

 

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Hvis en strafbar handling omhandlet i artikel 3 og 4 er omfattet af mere end én medlemsstats jurisdiktion, og hvis enhver af de berørte medlemsstater kan rejse gyldig tiltale på grundlag af de samme faktiske omstændigheder, skal de berørte medlemsstaterne samarbejde med henblik på at afgøre, hvem af dem der skal retsforfølge lovovertræderen, således at sagsbehandlingen kan centraliseres i en enkelt medlemsstat.

Der skal tage hensyn til følgende faktorer i prioriteringsrækkefølge:

 

 

(a)  den medlemsstat, hvor lovovertrædelsen blev begået

 

(b)  lovovertræderens nationalitet eller bopæl

 

(c)  ofrenes hjemland

 

(d)  det område, hvor lovovertræderen blev fundet.

 

Medlemsstaterne kan gøre brug af Eurojust for at lette samarbejdet mellem deres retlige myndigheder og koordinationen af deres aktiviteter.

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efterforskningsredskaber

Efterforskningsredskaber og samarbejde

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat sikrer, at personer, enheder og tjenester, som er ansvarlige for efterforskning eller retsforfølgning af de i artikel 3 og 4 omhandlede strafbare handlinger, råder over effektive efterforskningsredskaber såsom dem, der anvendes i forbindelse med organiseret kriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet.

1.  Hver medlemsstat sikrer, at personer, enheder og tjenester, som er ansvarlige for efterforskning eller retsforfølgning af de i artikel 3 og 4 omhandlede strafbare handlinger, råder over effektive efterforskningsredskaber såsom dem, der anvendes i forbindelse med organiseret kriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet, samt tilstrækkeligt personale og passende målrettet uddannelse, ressourcer og teknologisk kapacitet. Sådanne værktøjer og uddannelse skal tilpasses den seneste udvikling inden for cyberkriminalitet og hvidvask af penge.

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at forbedre udvekslingen af oplysninger inden for Unionen samt til at øge samarbejdet med tredjelande og internationale organisationer om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, samtidig med at de sikrer en bedre koordinering mellem sig selv og de relevante EU-institutioner, -organer, -tjenester og -agenturer for effektivt at bekæmpe hvidvask og tilskynde tredjelande, især sådanne, som af Kommissionen er identificeret som højrisikotredjelande efter definitionen i artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849, til at vedtage lignende foranstaltninger og reformer. Hver medlemsstat sørger endvidere for at iværksætte foranstaltninger med henblik på at forbedre udvekslingen af oplysninger mellem finansielle efterretningsenheder på såvel EU-plan som internationalt plan.

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de ikke afviser internationalt samarbejde i straffesager vedrørende hvidvask af penge med den begrundelse, at skatteunddragelse eller -svig i deres nationale ret kun betragtes som en kriminel eller strafbar handling, hvis der er tale om manglende opgivelse af beløb eller manglende betaling af skatter over en vis, betydelig værdi eller om systematisk brug af svigagtige manøvrer.

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love, forordninger og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest [24 måneder efter dets vedtagelse]. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love, forordninger og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest [12 måneder efter dets vedtagelse]. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser.

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Artikel 13 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest [24 måneder år efter fristen for gennemførelse af dette direktiv] Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, hvori det vurderes, hvorvidt medlemsstaterne har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at efterleve dette direktiv.

Kommissionen forelægger senest [12 måneder år efter fristen for gennemførelse af dette direktiv] Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, hvori det vurderes, hvorvidt medlemsstaterne har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at efterleve dette direktiv.

 

Kommissionen forelægger endvidere senest [36 måneder efter fristen for gennemførelse af dette direktiv] Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, hvori direktivets merværdi med hensyn til bekæmpelse af hvidvask vurderes. Denne rapport skal også omfatte direktivets indvirkning på de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, herunder retten til adgang til effektive retsmidler og til en retfærdig rettergang, uskyldsformodningen og retten til et forsvar samt retten til ikke at blive retsforfulgt eller straffet to gange for samme lovovertrædelse. Kommissionen træffer på grundlag af denne rapport om nødvendigt afgørelse om hensigtsmæssige opfølgende skridt.

(1)

  Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).


UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (13.10.2017)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig forfølgelse af hvidvaskning af penge

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Ordfører for udtalelse: Ignazio Corrao

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Hvidvaskning af penge og den relaterede finansiering af terrorisme og organiseret kriminalitet er fortsat væsentlige problemer på EU-plan, der således skader den finansielle sektors stabilitet og omdømme og truer den interne sikkerhed og EU's indre marked. For at tackle disse problemer samt styrke anvendelsen af direktiv 2015/849/EU34 er formålet med dette direktiv strafferetlig bekæmpelse af hvidvaskning af penge med henblik på at sikre et bedre grænseoverskridende samarbejde mellem de kompetente myndigheder.

(1)  Hvidvaskning af penge og den relaterede finansiering af terrorisme og organiseret kriminalitet er fortsat væsentlige problemer på EU-plan, der således skader den finansielle sektors stabilitet og omdømme og truer den interne sikkerhed og EU's indre marked. For at tackle dette presserende problem samt styrke anvendelsen af direktiv 2015/849/EU34 er formålet med dette direktiv strafferetlig bekæmpelse af hvidvaskning af penge med henblik på at sikre et bedre grænseoverskridende samarbejde mellem de kompetente myndigheder.

_________________

_________________

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Unionen bør ved sin indsats fortsat tage særligt hensyn til anbefalingerne fra Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF) og instrumenter fra andre internationale organer, som er aktive inden for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. De relevante EU-retsakter bør, hvis det er relevant, afstemmes yderligere med de internationale standarder om forebyggelse af hvidvask af penge samt finansiering af terrorisme og masseødelæggelsesvåben, der blev vedtaget af FATF i februar 2012 (de "reviderede anbefalinger fra FATF"). Som underskriver af Europarådets konvention om hvidvaskning, efterforskning samt beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet af strafbare handlinger og finansiering af terrorisme (CETS nr. 198) bør Unionen gennemføre kravene i denne konvention i sin lovgivning.

(3)  Unionen bør ved sin indsats fortsat tage særligt hensyn til anbefalingerne fra Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF) og instrumenter fra andre internationale organer, som er aktive inden for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. De relevante EU-retsakter bør afstemmes yderligere med de internationale standarder om forebyggelse af hvidvask af penge samt finansiering af terrorisme og masseødelæggelsesvåben, der blev vedtaget af FATF i februar 2012 (de "reviderede anbefalinger fra FATF"). Som underskriver af Europarådets konvention om hvidvaskning, efterforskning samt beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet af strafbare handlinger og finansiering af terrorisme (CETS nr. 198) bør Unionen omgående gennemføre kravene i denne konvention i sin lovgivning.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7 a)  Humanitær bistand er af stor betydning og er udformet med henblik på at yde bistand og støtte til nødlidende i hele verden. Foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og skatteunddragelse bør ikke forhindre personer og organisationer i at yde humanitær bistand til mennesker i nød.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  For at sikre, at hvidvaskning af penge er et effektivt redskab til bekæmpelse af organiseret kriminalitet, bør det ikke være nødvendigt at identificere de nærmere omstændigheder for den strafbare handling, der frembragte formuegoderne, og heller ikke at kræve en tidligere eller samtidig domfældelse for denne strafbare handling. Retsforfølgning af hvidvaskning af penge bør heller ikke forhindres alene på grund af den omstændighed, at prædikatforbrydelsen blev begået i en anden medlemsstat eller i et tredjeland, forudsat at det er en strafbar handling i medlemsstaten eller i tredjelandet. De enkelte medlemsstater kan fastsætte en betingelse om, at prædikatforbrydelsen ville have udgjort en strafbar handling i den nationale lovgivning, hvis den var begået der.

(9)  For at sikre, at hvidvaskning af penge er et effektivt redskab til bekæmpelse af organiseret kriminalitet, bør det ikke være nødvendigt at identificere de nærmere omstændigheder for den strafbare handling, der frembragte formuegoderne, og heller ikke at kræve en tidligere eller samtidig domfældelse for denne strafbare handling. Retsforfølgning af hvidvaskning af penge bør heller ikke forhindres alene på grund af den omstændighed, at prædikatforbrydelsen blev begået i en anden medlemsstat eller i et tredjeland, forudsat at det i henhold til betingelserne i dette direktiv er en strafbar handling i medlemsstaten eller i tredjelandet.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10 a)  Det er vigtigt, at oplysninger om ejerskabet til selskaber, truster og andre arrangementer gøres offentligt tilgængelige i åbne dataformater med henblik på at forhindre, at anonyme skuffeselskaber og tilsvarende retlige enheder anvendes til hvidvaskning af penge til finansiering af terrorvirksomhed.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12 a)  Hvidvaskning af penge, korruption, ulovlige pengestrømme, skatteunddragelse og -undgåelse er fortsat en hindring for bæredygtig udvikling, rammer udviklingslande i uforholdsmæssig grad og udgør en alvorlig trussel for deres fremtid. Unionen, medlemsstaterne og tredjelande bærer et fælles ansvar for at forbedre koordineringen af foranstaltninger, som træffes for at imødegå en sådan negativ og skadelig adfærd, og bringe disse foranstaltninger i overensstemmelse med deres udviklingsstrategier og politikker.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12 b)  Pengeoverførsler udgør et vigtigt bidrag til udvikling af familier og lokalsamfund og er reelt blevet en af hovedkilderne til ekstern udviklingsfinansiering. Samtidig med at vigtigheden af at bekæmpe skatteunddragelse anerkendes, bør foranstaltninger, som træffes i så henseende, ikke lægge hindringer i vejen for internationale pengeoverførsler. Sådanne hindringer kunne påvirke menneskerettighederne for indbyggerne i udviklingslande negativt. Det er vigtigt, at Unionen styrker politikkerne for terrorbekæmpelse, således at pengeoverførslerne når de rette kanaler, samt den formelle infrastruktur for pengeoverførsler, herunder ved at støtte adgangen til banktjenester og flytte pengestrømmene fra den uformelle til den formelle sektor og på den måde bidrage til at forebygge terrorisme.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Artikel 3 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvidvaskning af penge

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hver medlemsstat sikrer, at følgende adfærd udgør en strafbar handling, når den er forsætlig:

1.  Hver medlemsstat sikrer, at følgende adfærd udgør en strafbar handling:

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  konvertering eller overførsel af formuegoder, vel vidende, at de stammer fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling, med det formål at fortie eller tilsløre formuegodernes ulovlige oprindelse eller at hjælpe personer, som er involveret i en sådan handling, til at unddrage sig de retlige konsekvenser heraf

(a)  konvertering eller overførsel af formuegoder, vel vidende, at de stammer fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling, med det formål at fortie eller tilsløre formuegodernes ulovlige oprindelse eller at hjælpe personer, som er involveret i en sådan handling, om det så blot er med henblik på at unddrage sig de retlige konsekvenser heraf

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  erhvervelse, besiddelse eller anvendelse af formuegoder, vel vidende – ved modtagelsen af disse goder – at de stammer fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling.

(c)  erhvervelse, besiddelse eller anvendelse af formuegoder, vel vidende – ved modtagelsen af disse goder eller ved anvendelse af dem i økonomiske eller finansielle aktiviteter – at de stammer fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling.

Begrundelse

La consapevolezza circa l'illecita provenienza del bene potrebbe intervenire solo in un momento successive rispetto alla ricezione del bene. In tal caso, la condotta di chi impieghi in attività economica o finanziaria un bene di origine illecita, essendo consapevole - al momento del suo impiego - della illecita provenienza dello stesso, appare comunque sanzionabile. La formulazione proposta (che si ispira al dettato dell'art. 648 ter del Codice Penale italiano) esclude comunque la sanzionabilità del mero godimento del provento dell'illecito, qualora non si avesse consapevolezza della sua provenienza illecita al momento della sua ricezione.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ca)  om den kriminelle aktivitet, som formuegoderne hidrører fra, blev gennemført på et tredjelands område, hvor den pågældende adfærd i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, som gennemfører eller anvender denne artikel, såfremt den havde fundet sted på denne medlemsstats område, ville have udgjort et strafbart forhold henhørende under kategorierne terrorisme eller finansiering af terrorisme, organiseret kriminalitet, korruption, menneskehandel, seksuel udnyttelse, slaveri, ulovlig handel med affald, ulovlig handel med vilde dyr og planter eller en overtrædelse af skattelovgivningen

Begrundelse

Indførelse af dobbelt strafbarhed for visse lovovertrædelser vil være en fordel for kriminelle og grupper af kriminelle, som udnytter de smuthuller, der findes i nogle tredjelandes retsordener, og efterfølgende investerer deres indtægter i Europa. De anførte lovovertrædelser er så grove, og retsstridigheden af den pågældende adfærd så indlysende, at den omstændighed, at adfærden har fundet sted inden for en retsorden, hvor den ikke er ulovlig, ikke må kunne anvendes til at påberåbe sig princippet om "nullum crimen sine lege".

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at den i artikel 3 og 4 omhandlede adfærd kan straffes med strafferetlige sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til den strafbare handling og har afskrækkende virkning.

1.  Medlemsstaterne sikrer under streng efterlevelse af de grundlæggende rettigheder og de generelle strafferetlige principper, der beskytter retten til forsvar og anklagedes rettigheder, at den i artikel 3 og 4 omhandlede adfærd kan straffes med strafferetlige sanktioner, der er autonome, effektive, står i et rimeligt forhold til den strafbare handling og har afskrækkende virkning.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 3 omhandlede strafbare handlinger kan straffes med fængsel i op til fire år, i hvert fald i alvorlige tilfælde.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 3 omhandlede strafbare handlinger kan straffes med fængsel i op til fire år.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Hver medlemsstat sikrer, at fysiske personer, der er ansvarlige for de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 3 og 4, herunder i tilfælde, hvor de har handlet under dække af en juridisk person, også kan straffes med supplerende sanktioner såsom:

 

(a)   et midlertidigt eller permanent forbud mod at indgå kontrakter med offentlige myndigheder, dog med undtagelse af ansættelseskontrakter

 

(b)   midlertidigt forbud mod at udøve erhvervsmæssig virksomhed.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Kommissionen sørger under behørig hensyntagen til de særlige træk ved retssystemet i den enkelte medlemsstat for harmonisering og koordinering af sanktionernes strenghed, både minimums- og maksimumsniveauerne, der er fastsat på dette område i de forskellige medlemsstaters nationale lovgivning.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2c.   Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 3 omhandlede strafbare handlinger kan straffes med fængsel i mindst to år, når der foreligger en af de skærpende omstændigheder i artikel 6.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra b a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(ba)  de penge eller formuegoder, der er genstand for hvidvaskning, hidrører fra terrorvirksomhed eller våbenhandel, eller hvidvaskningen har til formål at finansiere terrorvirksomhed eller våbenhandel.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra b b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(bb)  de formuegoder eller penge, der er genstand for hvidvaskning, beløber sig til en værdi, som er lig med eller overstiger 500 000 EUR.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat sikrer, at der over for en juridisk person, der kendes ansvarlig for strafbare handlinger i henhold til artikel 6, kan iværksættes sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til den strafbare handling og har afskrækkende virkning, herunder bødestraf eller administrativt idømte bøder og eventuelt andre sanktioner, f.eks.:

Hver medlemsstat sikrer under streng efterlevelse af de grundlæggende rettigheder og de generelle strafferetlige principper, der beskytter retten til forsvar og anklagedes rettigheder, at der over for en juridisk person, der kendes ansvarlig for strafbare handlinger i henhold til artikel 6, kan iværksættes sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til den strafbare handling og har afskrækkende virkning, herunder bødestraf eller administrativt idømte bøder og eventuelt andre sanktioner, f.eks.:

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – nr. 1 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1a)  et permanent forbud mod at indgå kontrakter med offentlige myndigheder

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 8a

 

Konfiskation af formuegoder og udbytte fra kriminel virksomhed

 

1.  Hver medlemsstat sikrer, at der sker konfiskation af alle formuegoder og udbytter fra kriminelle handlinger som defineret i artikel 2, når retten på grundlag af sagens omstændigheder, herunder de specifikke forhold og det tilgængelige bevismateriale, som f.eks. at formuegodernes værdi ikke svarer til den dømte persons lovlige indkomst, finder det godtgjort, at de omhandlede formuegoder stammer fra strafbar adfærd, i følgende tilfælde:

 

(a)  når det ved en dom afsagt i en medlemsstat er fastslået, at der er begået hvidvaskning som defineret i dette direktiv, eller, hvis dommen ikke er endelig, når tidsfristen for domfældelse udløber, eller sagen bortfalder på grund af den tiltaltes død eller

 

(b)  når det strafbare forhold, hvorfra udbyttet stammer (prædikatforbrydelsen), er blev fastslået ved en dom afsagt i en medlemsstat eller et tredjeland, eller, hvis dommen ikke er endelig, når tidsfristen for domfældelse udløber, eller sagen bortfalder på grund af den tiltaltes død.

 

2.  Denne artikel finder anvendelse, uanset om hvidvaskningsforbrydelsen eller prædikatforbrydelsen er begået af en fysisk eller en juridisk person.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – litra b a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(ba)  gerningsmanden har opholdssted eller opholder sig på den pågældende medlemsstats område og ikke er statsborger i en anden medlemsstat

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – litra b b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(bb)  lovovertrædelsen er begået til fordel for en juridisk person, som har hjemsted på dens område

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – litra b c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(bc)  formuegoderne, der er genstand for hvidvaskning, eller udbyttet fra hvidvaskningen befinder sig på dens område eller under dens jurisdiktion.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – litra b d (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(bd)  lovovertræderen blev anholdt på dens område.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 9 a

 

Flere end én medlemsstats jurisdiktion

 

1.  Medlemsstaterne sikrer med henblik på at lette samarbejdet mellem deres retlige myndigheder og koordinere deres aktiviteter et forbedret samarbejde og en forbedret udveksling af oplysninger på tværs af landegrænserne, herunder igennem Eurojust.

 

2.   Hver medlemsstat fastlægger bestemmelser, som sikrer, at enhver positiv eller negativ konflikt om straffemyndighed kan løses effektivt og hurtigt. Hvis mere end én medlemsstat har straffemyndighed, og en strafbar handling kan retsforfølges i flere end én af disse medlemsstater på grundlag af de samme forhold, samarbejder de pågældende medlemsstater for at afgøre, hvem af dem der skal have straffemyndighed, med det formål om muligt at samle retsforfølgningen i den medlemsstat.

 

De medlemsstater, der er omhandlet i første afsnit skal omfatte alle medlemsstater, som har straffemyndighed, eller som har fastlagt deres straffemyndighed i henhold til artikel 9.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 9b

 

Tilbageføring af ulovlige midler til oprindelseslandet

 

Medlemsstaterne skal træffe alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at de midler og værdier, som hidrører fra eller er genstand for ulovlig virksomhed, føres tilbage til det tredjeland, hvorfra de stammer. Disse midler og værdier skal tilbageføres til de udviklingslande, hvorfra de stammer, under forudsætning af at de anvendes til at: 

 

a)  forbedre levevilkårene for befolkningen i de pågældende lande, navnlig de mest sårbare personer på deres område

 

b)  styrke retssikkerheden i de pågældende lande med henblik på at bidrage til kampen mod hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og andre kriminelle handlinger. 

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat sikrer, at personer, enheder og tjenester, som er ansvarlige for efterforskning eller retsforfølgning af de i artikel 3 og 4 omhandlede strafbare handlinger, råder over effektive efterforskningsredskaber såsom dem, der anvendes i forbindelse med organiseret kriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet.

Hver medlemsstat sikrer, at personer, enheder og tjenester, som er ansvarlige for efterforskning eller retsforfølgning af de i artikel 3 og 4 omhandlede strafbare handlinger, råder over effektive efterforskningsredskaber såsom dem, der anvendes i forbindelse med organiseret kriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet, heriblandt tilstrækkelige ressourcer, menneskelige ressourcer og specifik, målrettet uddannelse.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10a

 

Samarbejde mellem medlemsstaterne, med Unionen og med tredjelande

 

1.   Hver medlemsstat iværksætter effektive foranstaltninger for at øge koordinering, udveksling af oplysninger og grænseoverskridende samarbejde mellem medlemsstaterne og med Unionen med henblik på at forebygge reguleringsmæssig vilkårlighed, intensivere dialogen og samarbejdet med tredjelande, herunder ved at udvikle effektiv kommunikation, og bekæmpe hvidvaskning af penge.

 

2.  Medlemsstaterne skal styrke samarbejdet med tredjelande, navnlig for at fremme gode praksisser, der sigter mod at styrke deres finansielle systemer. Medlemsstaterne skal i overensstemmelse med princippet om loyalt samarbejde tilskynde til reformer med henblik på iværksættelse af effektive foranstaltninger og mekanismer til at imødegå hvidvaskning af penge og udvikle et effektivt internationalt samarbejde for så vidt angår hvidvaskning af penge.

 

3.  Kommissionen skal overveje måder, hvorpå det internationale samarbejde kan forbedres, og hvorpå udviklingslande kan støttes gennem effektive foranstaltninger, navnlig oprettelse af programmer for teknisk bistand, således at udviklingslandene sættes i stand til at forbedre deres forvaltninger og retssystemer med henblik på en mere effektiv bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love, forordninger og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest [24 måneder efter dets vedtagelse]. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love, forordninger og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest [12 måneder efter dets vedtagelse]. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest [24 måneder år efter fristen for gennemførelse af dette direktiv] Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, hvori det vurderes, hvorvidt medlemsstaterne har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at efterleve dette direktiv.

Kommissionen forelægger senest [12 måneder år efter fristen for gennemførelse af dette direktiv] Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, hvori det vurderes, hvorvidt medlemsstaterne har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at efterleve dette direktiv.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Strafferetlig forfølgelse af hvidvaskning af penge

Referencer

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

13.2.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Ignazio Corrao

8.6.2017

Behandling i udvalg

30.8.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

9.10.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

11

10

4

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marina Albiol Guzmán, Thierry Cornillet, Brian Hayes, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Patrizia Toia

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

11

+

EFDD

Ignazio Corrao

GUE-NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

NI

Eleftherios Synadinos

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Patrizia Toia

10

PPE

Brian Hayes, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

Verts/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

4

0

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

Tegnforklaring:

+  :  for

–  :  imod

0  :  hverken for eller imod


UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget (7.11.2017)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af hvidvaskning af penge

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Ordfører for udtalelse: Eva Joly

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Hvidvaskning af penge og den relaterede finansiering af terrorisme og organiseret kriminalitet er fortsat væsentlige problemer på EU-plan, der således skader den finansielle sektors stabilitet og omdømme og truer den interne sikkerhed og EU's indre marked. For at tackle disse problemer samt styrke anvendelsen af direktiv 2015/849/EU1 er formålet med dette direktiv strafferetlig bekæmpelse af hvidvaskning af penge med henblik på at sikre et bedre grænseoverskridende samarbejde mellem de kompetente myndigheder.

(1)  Hvidvaskning af penge og den relaterede finansiering af terrorisme og organiseret kriminalitet er fortsat meget væsentlige problemer på EU-plan, der således skader den finansielle sektors stabilitet og omdømme, truer den interne sikkerhed og EU's indre marked og underminerer tilliden blandt aktørerne på markedet. For at tackle disse alvorlige og presserende problemer samt styrke anvendelsen af direktiv 2015/849/EU er formålet med dette direktiv strafferetlig bekæmpelse af hvidvaskning af penge med henblik på at sikre et bedre, hurtigere og mere effektivt grænseoverskridende samarbejde mellem de kompetente myndigheder.

_______________

___________________

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Unionen bør ved sin indsats fortsat tage særligt hensyn til anbefalingerne fra Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF) og instrumenter fra andre internationale organer, som er aktive inden for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. De relevante EU-retsakter bør, hvis det er relevant, afstemmes yderligere med de internationale standarder om forebyggelse af hvidvask af penge samt finansiering af terrorisme og masseødelæggelsesvåben, der blev vedtaget af FATF i februar 2012 (de "reviderede anbefalinger fra FATF"). Som underskriver af Europarådets konvention om hvidvaskning, efterforskning samt beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet af strafbare handlinger og finansiering af terrorisme (CETS nr. 198) bør Unionen gennemføre kravene i denne konvention i sin lovgivning.

(3)  Unionen bør gå videre end anbefalingerne fra Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF) og instrumenter fra andre internationale organer, som er aktive inden for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Kommissionen bør foretage sin egen vurdering med hensyn til effektiviteten af foranstaltninger foreslået af FATF og gennemførelsen og effektiviteten af forholdsregler mod hvidvaskning af penge i almindelighed. FATF bør foretage en revision af de eksisterende standarder og en vurdering af sine egne resultater, og den bør sikre regional repræsentation, troværdighed, effektivitet og bedre anvendelse af finansielle efterretninger. De relevante EU-retsakter bør, hvis det er relevant, afstemmes yderligere med de internationale standarder om forebyggelse af hvidvask af penge samt finansiering af terrorisme og masseødelæggelsesvåben, der blev vedtaget af FATF i februar 2012 (de "reviderede anbefalinger fra FATF"). Som underskriver af Europarådets konvention om hvidvaskning, efterforskning samt beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet af strafbare handlinger og finansiering af terrorisme (CETS nr. 198) bør Unionen gennemføre kravene i denne konvention i sin lovgivning.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Definitionen af kriminelle handlinger, der udgør prædikatforbrydelser for hvidvaskning af penge, bør være tilstrækkelig ensartet i alle medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør inkludere en række forskellige overtrædelser i de enkelte kategorier udpeget af FATF. Hvis der er fastlagt kategorier af overtrædelser såsom terrorisme og miljøkriminalitet i EU-retten, henvises i dette direktiv til denne lovgivning. Dette sikrer, at hvidvaskningen af udbyttet fra finansiering af terrorisme og handel med vilde dyr og planter kan straffes i medlemsstaterne. I de tilfælde hvor EU-retten giver medlemsstaterne mulighed for at indføre andre sanktioner end strafferetlige sanktioner, bør dette direktiv ikke pålægge medlemsstaterne at definere disse tilfælde som prædikatforbrydelser med henblik på dette direktiv.

(5)  Definitionen af kriminelle handlinger, der udgør prædikatforbrydelser for hvidvaskning af penge, bør være tilstrækkelig bred og ensartet i alle medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør inkludere en række forskellige overtrædelser i de enkelte kategorier udpeget af FATF, herunder skatteunddragelse, skattesvig og skatteundgåelse samt enhver svigagtig adfærd, der involverer at skjule indtægter eller fortjenester. Hvis der er fastlagt kategorier af overtrædelser såsom terrorisme og miljøkriminalitet i EU-retten, henvises i dette direktiv til denne lovgivning. Dette sikrer, at hvidvaskningen af udbyttet fra finansiering af terrorisme og handel med vilde dyr og planter kan straffes i medlemsstaterne. I de tilfælde hvor EU-retten giver medlemsstaterne mulighed for at indføre andre sanktioner end strafferetlige sanktioner, bør dette direktiv ikke pålægge medlemsstaterne at definere disse tilfælde som prædikatforbrydelser med henblik på dette direktiv.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  For at sikre, at hvidvaskning af penge er et effektivt redskab til bekæmpelse af organiseret kriminalitet, bør det ikke være nødvendigt at identificere de nærmere omstændigheder for den strafbare handling, der frembragte formuegoderne, og heller ikke at kræve en tidligere eller samtidig domfældelse for denne strafbare handling. Retsforfølgning af hvidvaskning af penge bør heller ikke forhindres alene på grund af den omstændighed, at prædikatforbrydelsen blev begået i en anden medlemsstat eller i et tredjeland, forudsat at det er en strafbar handling i medlemsstaten eller i tredjelandet. De enkelte medlemsstater kan fastsætte en betingelse om, at prædikatforbrydelsen ville have udgjort en strafbar handling i den nationale lovgivning, hvis den var begået der.

(9)  For at sikre, at hvidvaskning af penge er et effektivt redskab til bekæmpelse af organiseret kriminalitet, bør det ikke være nødvendigt at identificere de nærmere omstændigheder for den strafbare handling, der frembragte formuegoderne, eller alle de omstændigheder og faktuelle forhold, der har forbindelse til den kriminelle aktivitet, og heller ikke at kræve en tidligere eller samtidig domfældelse for denne strafbare handling. Retsforfølgning af hvidvaskning af penge bør heller ikke forhindres alene på grund af den omstændighed, at prædikatforbrydelsen blev begået i en anden medlemsstat eller i et tredjeland, forudsat at det er en strafbar handling i medlemsstaten eller i tredjelandet. Medlemsstaterne bør også have mulighed for at fastsætte en betingelse om, at den pågældende adfærd ville have udgjort en prædikatforbrydelse i den nationale lovgivning, hvis den var begået der. Men for så vidt som den pågældende adfærd består af en vis type af grov kriminalitet, bør medlemsstaterne ikke kræve, at den pågældende adfærd er en strafbar handling i den medlemsstat eller det land, hvor adfærden fandt sted.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For at forebygge hvidvaskning af penge i hele EU bør medlemsstaterne fastlægge mindsteregler om straftyper og strafniveauer for de i dette direktiv omhandlede strafbare handlinger. Når den strafbare handling er begået inden for rammerne af en kriminel organisation som defineret i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA37, eller hvor gerningsmanden har misbrugt sin stilling til at muliggøre hvidvaskning af penge, bør medlemsstaterne fastlægge skærpende omstændigheder i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i deres retssystemer.

(11)  For at forebygge hvidvaskning af penge i hele EU bør medlemsstaterne i et katalog fastlægge mindsteregler om klart definerede straftyper og strafniveauer for de i dette direktiv omhandlede strafbare handlinger. Et minimum af sanktionstyper og straffeniveauer bør også fastsættes for så vidt angår anstiftelse, medvirken og tilskyndelse til at begå sådanne strafbare handlinger. Medlemsstaterne bør fastsætte skærpende omstændigheder i overensstemmelse med de regler, som deres retssystem fastlægger, hvor følgende omstændigheder foreligger: lovovertrædelsen er begået inden for en kriminel organisation i betydningen i rammeafgørelse 2008/841/RIA37; gerningsmanden misbruger sin stilling til at muliggøre hvidvaskning af penge; pengene eller formuegoderne, der hvidvaskes, stammer fra terrorhandlinger som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2017/54137a eller ulovlig våbenhandel; gerningsmanden er en politisk eksponeret person som defineret i direktiv 2015/849 eller er involveret i korruption af politikere. Medlemsstaterne bør beregne størrelsen af bøder i overensstemmelse med bruttoprincippet, dvs. på grundlag af den fortjeneste, der stammer fra den strafbare handling uden fradrag af eventuelle omkostninger for at sikre, at bødestraffen er højere end den økonomiske værdi af den pågældende forbrydelse. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til effektiv gennemførelse af disse bødestraffe.

_________________

_________________

37 Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).

37Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).

 

37aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA (EUT L 88 af 31.3.2017, s. 6).

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11a)  Unionen og medlemsstaterne bør tilvejebringe de nødvendige juridiske foranstaltninger til beskyttelse af whistleblowere, der rapporterer oplysninger i relation til hvidvaskning af penge, herunder i tredjelande.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra p a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

pa)  skattemæssige lovovertrædelser i forbindelse med direkte og indirekte skatter, herunder at undgå beskatning ved at skjule indkomst, der er tjent lovligt eller ulovligt, for skattemyndighederne, så de ikke opdager og opkræver skat af den;

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra v

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

v)  alle lovovertrædelser, herunder skattemæssige lovovertrædelser, som defineret i medlemsstaternes nationale ret, i forbindelse med direkte og indirekte skatter, som kan medføre en frihedsstraf eller en sikkerhedsforanstaltning af en maksimal varighed på over et år, eller for de medlemsstaters vedkommende, der i deres retssystem har en minimumstærskel for lovovertrædelser, alle lovovertrædelser, der kan medføre en frihedsstraf eller en sikkerhedsforanstaltning af en minimal varighed på over seks måneder. "formuegoder":

v)  alle lovovertrædelser, som kan medføre en frihedsstraf eller en sikkerhedsforanstaltning af en maksimal varighed på over et år, eller for de medlemsstaters vedkommende, der i deres retssystem har en minimumstærskel for lovovertrædelser, alle lovovertrædelser, der kan medføre en frihedsstraf eller en sikkerhedsforanstaltning af en minimal varighed på over seks måneder.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  erhvervelse, besiddelse eller anvendelse af formuegoder, vel vidende – ved modtagelsen af disse goder – at de stammer fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling.

c)  erhvervelse, besiddelse eller anvendelse af formuegoder, vel vidende – enten ved modtagelsen eller anvendelsen af disse goder eller efterfølgende – at de stammer fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  en tidligere eller samtidig domfældelse for den kriminelle handling, der frembragte formuegoderne

a)  en tidligere eller samtidig domfældelse for den kriminelle handling, som formuegoderne hidrørte fra, som omhandlet i stk. 1.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  alle omstændigheder eller faktuelle elementer vedrørende en kriminel aktivitet, hvis det fastslås, at formuegoderne hidrører fra en sådan handling som omhandlet i stk. 1.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  om den kriminelle handling, der frembragte formuegoderne, blev gennemført på en anden medlemsstats eller et tredjelands område, når den pågældende adfærd er en strafbar handling i henhold til lovgivningen i den medlemsstat eller det tredjeland, hvor den strafbare handling var begået, og ville have udgjort en strafbar handling i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, der gennemfører eller anvender denne artikel, hvis den var begået der.

c)  om den kriminelle handling, der frembragte formuegoderne, blev gennemført på en anden medlemsstats område eller i et tredjeland, hvis den pågældende adfærd ville have udgjort en kriminel handling i henhold til den nationale lovgivning, der gennemfører eller anvender denne artikel, hvis den pågældende handling var blevet udøvet dér. Medlemsstaterne kan dog kræve, at den pågældende adfærd, såfremt den ikke falder ind under de kategorier, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a) til d) og litra h), l) og pa), udgør en strafbar handling i henhold til lovgivningen i den anden medlemsstat eller i tredjelandet

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  om den kriminelle handling, der frembragte formuegoderne, blev gennemført i et område af et land, hvor risikoen er stor, jf. direktiv 2015/849, hvis den pågældende adfærd ville have udgjort en kriminel handling i henhold til den nationale lovgivning i den stat, der gennemfører eller anvender denne artikel, hvis den var blevet udøvet dér.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at den i artikel 3 og 4 omhandlede adfærd kan straffes med strafferetlige sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til den strafbare handling og har afskrækkende virkning.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at den adfærd, der er omhandlet i artiklerne 3 og 4, straffes med effektive, proportionale og afskrækkende strafferetlige sanktioner, herunder bøder på grundlag af bruttoværdien af de samlede beløb, der stammer fra strafbare handlinger. Medlemsstaterne sikrer respekt for de grundlæggende rettigheder og de almindelige strafferetlige principper, der beskytter retten til forsvar samt tiltaltes rettigheder.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 3 omhandlede strafbare handlinger kan straffes med fængsel i op til fire år, i hvert fald i alvorlige tilfælde.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 3 omhandlede strafbare handlinger kan straffes med fængsel i op til fem år.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 4 omhandlede strafbare handlinger kan straffes med fængsel i op til tre år.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  hver medlemsstat sikrer, at de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 3 og 4 også kan være strafbare efter dommerens skøn i form af supplerende, midlertidige eller permanente sanktioner, herunder:

 

a) et forbud mod at indgå kontrakter med offentlige myndigheder

 

b) et forbud mod at udøve visse former for erhvervsvirksomhed og

 

c) et forbud mod at stille op til valg.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  pengene eller formuegoderne, der er hvidvasket, stammer fra terrorhandlinger som defineret i direktiv 2017/541 eller ulovlig våbenhandel

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  gerningsmanden er en politisk eksponeret person som defineret i direktiv 2015/849 eller er involveret i korruption af politikere, eller

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bc)   den kriminelle aktivitet blev begået og finansieret af offshore-selskaber; skuffeselskaber er involveret i de kriminelle handlinger; der er fundet ulovlig overførsel af penge sted; pengekurerer og NGO'er er involveret; der er formodning om erhvervsmæssig virksomhed som hvidvasker af penge, fordi den pågældende person eksempelvis er aktiv i mere end to pengehvidvaskersyndikater eller kriminelle grupper, der hvidvasker penge.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hver medlemsstat sikrer, at juridiske personer kan stilles til ansvar for de i artikel 3 og 4 omhandlede strafbare handlinger, som er begået til de pågældende juridiske personers fordel af en fysisk person, der har en ledende stilling hos den juridiske person, og som handler individuelt eller som en del af en enhed hos den juridiske person, på grundlag af:

1.  Hver medlemsstat sikrer, at juridiske personer kan stilles til ansvar for de i artikel 3 og 4 omhandlede strafbare handlinger, som er begået til deres fordel eller til en tredje persons fordel, der har en ledende stilling hos den juridiske person, og som handler individuelt eller som en del af en enhed hos den juridiske person, på grundlag af:

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at juridiske personer kan drages til ansvar, når manglende tilsyn eller kontrol fra en af de i stk. 1 omhandlede personers side har gjort det muligt for en person, der er underlagt den juridiske persons myndighed, at begå en af de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 3 og 4, for at skaffe den juridiske person vinding.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at juridiske personer kan drages til ansvar, når manglende tilsyn eller kontrol fra en af de i stk. 1 omhandlede personers side har gjort det muligt for en person, der er underlagt den juridiske persons myndighed, at begå en af de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 3 og 4, for at skaffe den pågældende juridiske person eller en tredjeperson, der er underlagt den juridiske persons myndighed, vinding.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat sikrer, at der over for en juridisk person, der kendes ansvarlig for strafbare handlinger i henhold til artikel 6, kan iværksættes sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til den strafbare handling og har afskrækkende virkning, herunder bødestraf eller administrativt idømte bøder og eventuelt andre sanktioner, f.eks.:

Hver medlemsstat sikrer under streng efterlevelse af de grundlæggende rettigheder og de generelle strafferetlige principper, der beskytter retten til forsvar og anklagedes rettigheder, at der over for en juridisk person, der kendes ansvarlig for strafbare handlinger i henhold til artikel 7, kan iværksættes sanktioner, der er effektive, forholdsmæssige og har afskrækkende virkning, hvilket skal omfatte strafferetlige eller ikke-strafferetlige bøder på grundlag af bruttoværdien af de samlede beløb, der stammer fra kriminel aktivitet, og som efter dommerens skøn omfatter andre midlertidige eller permanente sanktioner, herunder:

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  udelukkelse af den pågældende juridiske person fra offentlige ydelser eller tilskud

1)  udelukkelse af den pågældende juridiske person fra retten til at bestride offentlige stillinger, indgå offentlige kontrakter og modtage offentlige tilskud, herunder EU-relaterede ydelser eller tilskud

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a)  udelukkelse af den pågældende person fra ret til EU-midler

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b)  et forbud mod at indgå kontrakter med offentlige myndigheder

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  midlertidigt eller varigt forbud mod den pågældende juridiske persons udøvelse af erhvervsvirksomhed

2)  midlertidigt eller varigt forbud mod den pågældende juridiske persons udøvelse af erhvervsvirksomhed, herunder inddragelse af erhvervslicenser

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  handlingen helt eller delvis er begået på dens område

a)  handlingen helt eller delvis er begået på dens område eller

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  gerningsmanden er statsborger i medlemsstaten.

b)  gerningsmanden er statsborger i medlemsstaten eller

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  lovovertrædelsen er begået uden for dens område, men gerningsmanden har sædvanligt opholdssted på dens område, eller

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  lovovertrædelsen er begået uden for dens område, men lovovertrædelsen er begået til fordel for en juridisk person, som har hjemsted på dens område.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Når en lovovertrædelse er omfattet af mere end én medlemsstats jurisdiktion, og når en af de berørte medlemsstater kan rejse tiltale på grundlag af de samme faktiske omstændigheder, skal medlemsstaterne tage hensyn til følgende faktorer, angivet i prioriteret rækkefølge, for at afgøre, hvem af dem der skal retsforfølge lovovertræderne:

 

a)   den medlemsstat, hvor lovovertrædelsen er begået

 

b)   lovovertræderens nationalitet eller bopæl

 

c)   ofrenes hjemland

 

d)   medlemsstaten, hvor lovovertræderen blev konstateret.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Medlemsstaterne kan betjene sig af Eurojust for at lette samarbejdet mellem deres retlige myndigheder og koordinationen af deres indsats.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  En medlemsstat underretter Kommissionen, når den beslutter at udvide sin kompetence med hensyn til de i artikel 3 og 4 nævnte strafbare handlinger, der er begået uden for dens område, når:

udgår

a)  gerningsmanden har sædvanligt opholdssted i den pågældende medlemsstat

 

b)   den strafbare handling er begået til fordel for en juridisk person, som har sit hjemsted på dens område.

 

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efterforskningsredskaber

Efterforskningsredskaber og samarbejde

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat sikrer, at personer, enheder og tjenester, som er ansvarlige for efterforskning eller retsforfølgning af de i artikel 3 og 4 omhandlede strafbare handlinger, råder over effektive efterforskningsredskaber såsom dem, der anvendes i forbindelse med organiseret kriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet.

1.   Hver medlemsstat sikrer, at personer, enheder og tjenester, som er ansvarlige for efterforskning eller retsforfølgning af de i artikel 3 og 4 omhandlede strafbare handlinger, råder over effektive efterforskningsredskaber såsom dem, der anvendes i forbindelse med organiseret kriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet.

 

2.   Hver medlemsstat sikrer, at der så hurtigt som muligt afsættes passende og tilstrækkelige finansielle og menneskelige ressourcer, og at disse sikres den tilstrækkelige uddannelse til at efterforske og retsforfølge de strafbare handlinger, der er omhandlet i stk. 3 og 4.

 

3.   Hver medlemsstat sørger for effektivt samarbejde mellem de relevante myndigheder i hvert land og sørger for, at deres nationale myndigheder, der efterforsker eller retsforfølger de lovovertrædelser, der er omhandlet i artiklerne 3 og 4, er bemyndiget til at samarbejde med andre nationale myndigheder og deres modparter i andre medlemsstater og EU's institutioner.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Strafferetlig forfølgelse af hvidvaskning af penge

Referencer

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

13.2.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Eva Joly

11.4.2017

Dato for vedtagelse

6.11.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

Verts/ALE

Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

0

-

2

0

ECR

Kay Swinburne

ENF

Bernard Monot

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Retsudvalget (15.9.2017)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af hvidvaskning af penge

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Ordfører for udtalelse: Kostas Chrysogonos

KORT BEGRUNDELSE

I. Indledning

De seneste terrorangreb understreger behovet for at forhindre og bekæmpe terrorisme. At afskære terrororganisationer fra deres finansieringskilder er et afgørende bidrag til bekæmpelsen af terrorisme og organiseret kriminalitet. Den Europæiske Union har allerede redskaberne til at tackle dette, herunder den eksisterende strafferetlige lovgivning, samarbejde mellem retshåndhævende myndigheder og processer for udveksling af relevante oplysninger samt lovgivning om forebyggelse af hvidvaskning af penge, som styrkes løbende. Formålet med dette forslag til direktiv er strafferetlig bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Ifølge direktivforslaget opfyldes dette mål ved at gennemføre internationale forpligtelser på dette område på grundlag af Europarådets konvention om hvidvaskning, efterforskning samt beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet af strafbare handlinger og finansiering af terrorisme fra 2005, CETS nr. 198 ("Warszawakonventionen"), såvel som de relevante anbefalinger fra Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF).

II. Ordførerens holdning

Generelt er Kommissionen forslag velafbalanceret, men der er nogle få områder, som giver anledning til yderligere overvejelser. Et af dem omfatter gennemsigtighed og åbenhed samt spørgsmål vedrørende privatlivets fred. Et andet er spørgsmålet om, hvordan man på korrekt vis håndterer tilsyn med finansielle institutioner. Et yderligere spørgsmål, der fortjener at blive overvejet, er, hvordan det sikres, at direktivet på korrekt vis overholder grundlæggende rettigheder.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Hvidvaskning af penge og den relaterede finansiering af terrorisme og organiseret kriminalitet er fortsat væsentlige problemer på EU-plan, der således skader den finansielle sektors stabilitet og omdømme og truer den interne sikkerhed og EU's indre marked. For at tackle disse problemer samt styrke anvendelsen af direktiv 2015/849/EU1 er formålet med dette direktiv strafferetlig bekæmpelse af hvidvaskning af penge med henblik på at sikre et bedre grænseoverskridende samarbejde mellem de kompetente myndigheder.

(1)  Hvidvaskning af penge og den relaterede finansiering af terrorisme og organiseret kriminalitet er fortsat væsentlige problemer på EU-plan, der således skader den finansielle sektors stabilitet og omdømme og truer den interne sikkerhed og EU's indre marked. For at tackle disse problemer samt supplere og styrke anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EU 2015/8491 er formålet med dette direktiv strafferetlig bekæmpelse af hvidvaskning af penge, idet der sikres et bedre grænseoverskridende samarbejde mellem de kompetente myndigheder og med de ansvarlige EU-agenturer, for at forbedre informationsudveksling og identificere dem, der anstifter terrorisme.

_________________

_________________

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Foranstaltninger, som udelukkende træffes på nationalt plan eller endog på EU-plan uden hensyntagen til koordinering og samarbejde på internationalt plan, vil kun meget begrænsede virkninger. De foranstaltninger, som Unionen træffer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, bør derfor være forenelige med og mindst lige så strenge som andre forholdsregler, der træffes i de internationale fora.

(2)  Foranstaltninger, som udelukkende træffes på nationalt plan eller endog på EU-plan uden hensyntagen til koordinering og samarbejde på internationalt plan, har kun meget begrænsede virkninger. Den nuværende retlige ramme på EU-plan er hverken omfattende eller tilstrækkelig sammenhængende til at være fuldt ud effektiv. Medlemsstaterne har ganske vist kriminaliseret hvidvaskning af penge, men der er betydelige forskelle mellem dem hvad angår definitionen af, hvad hvidvaskning af penge er, og hvad prædikatforbrydelser er, såvel som hvad angår sanktionernes niveauer. Forskellene i de nationale retlige rammer kan udnyttes af kriminelle og terrorister, som kan vælge at gennemføre deres finansielle transaktioner i de medlemsstater, hvor foranstaltningerne til bekæmpelse af hvidvaskning af penge efter deres opfattelse er svagest. De foranstaltninger, som Unionen træffer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, bør derfor være forenelige med og mindst lige så strenge som andre forholdsregler, der træffes i de internationale fora. Dermed skabes en styrket retlig ramme på EU-plan, der gør det muligt at tackle finansiering af terrorisme mere effektivt og mindske truslen fra terrororganisationer ved at gøre det vanskeligere for dem at finansiere deres aktiviteter.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Unionen bør ved sin indsats fortsat tage særligt hensyn til anbefalingerne fra Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF) og instrumenter fra andre internationale organer, som er aktive inden for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. De relevante EU-retsakter bør, hvis det er relevant, afstemmes yderligere med de internationale standarder om forebyggelse af hvidvask af penge samt finansiering af terrorisme og masseødelæggelsesvåben, der blev vedtaget af FATF i februar 2012 (de "reviderede anbefalinger fra FATF"). Som underskriver af Europarådets konvention om hvidvaskning, efterforskning samt beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet af strafbare handlinger og finansiering af terrorisme (CETS nr. 198) bør Unionen gennemføre kravene i denne konvention i sin lovgivning.

(3)  Unionen bør ved sin indsats fortsat tage særligt hensyn til anbefalingerne fra Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF) og instrumenter fra andre internationale organisationer og organer, som er aktive inden for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. De relevante EU-retsakter bør, hvis det er relevant, afstemmes yderligere med de internationale standarder om forebyggelse af hvidvask af penge samt finansiering af terrorisme og masseødelæggelsesvåben, der blev vedtaget af FATF i februar 2012 (de "reviderede anbefalinger fra FATF"). Som underskriver af Europarådets konvention om hvidvaskning, efterforskning samt beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet af strafbare handlinger og finansiering af terrorisme (CETS nr. 198) bør Unionen gennemføre kravene i denne konvention i sin lovgivning.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Dette direktiv bør ikke finde anvendelse på hvidvaskning af penge i forbindelse med formuegoder, der stammer af handlinger til skade for Unionens finansielle interesser, som er omfattet af specifikke bestemmelser som fastsat i direktiv 2017/XX/EU3. I medfør af artikel 325, stk. 2, i TEUF træffer medlemsstaterne de samme foranstaltninger til bekæmpelse af svig, der skader Unionens finansielle interesser, som til bekæmpelse af svig, der skader deres egne finansielle interesser.

(7)  Dette direktiv bør ikke finde anvendelse på hvidvaskning af penge i forbindelse med formuegoder, der stammer af handlinger til skade for Unionens finansielle interesser, som er omfattet af specifikke bestemmelser som fastsat i direktiv 2017/XX/EU3. Ikke desto mindre bør det stadigvæk være muligt for medlemsstaterne at gennemføre dette direktiv og direktiv 2017/XX/EU ved at vedtage en enkelt omfattende retsakt på nationalt plan. I medfør af artikel 325, stk. 2, i TEUF skal medlemsstaterne træffe de samme foranstaltninger til bekæmpelse af svig, der skader Unionens finansielle interesser, som til bekæmpelse af svig, der skader deres egne finansielle interesser.

_________________

_________________

3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2017/XX/EU af X X 2017 om strafferetlig beskyttelse af Unionens finansielle interesser (EUT L x af xx.xx.2017, s. x).

3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2017/XX/EU af X X 2017 om strafferetlig beskyttelse af Unionens finansielle interesser (EUT L x af xx.xx.2017, s. x).

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Når hvidvaskning af penge ikke blot omfatter besiddelse eller anvendelse, men også involverer overførsel eller fortielse eller tilsløring af formuegoder gennem det finansielle system og resulterer i yderligere skade end den, der allerede er forvoldt af prædikatforbrydelsen, f.eks. skade på det finansielle systems integritet, bør denne handling straffes særskilt. Medlemsstaterne bør derfor sikre, at denne adfærd også er strafbar, når den begås af den person, der har begået den kriminelle handling, som frembragte formuegoderne (såkaldt hvidvaskning af egne penge).

(8)  Medlemsstaterne bør derfor sikre, at visse typer af pengehvidvaskningsaktiviteter også er strafbare, når de begås af den person, der har foretaget den kriminelle handling, hvorved formuegoderne blev opnået (selvhvidvaskning af penge). Når hvidvaskning af penge i sådanne tilfælde ikke blot omfatter besiddelse eller anvendelse, men også involverer overførsel, konvertering, fortielse eller tilsløring af formuegoder gennem det finansielle system og resulterer i yderligere skade end den, der allerede er forvoldt af prædikatforbrydelsen, såsom skade på det finansielle systems integritet, f.eks. ved at bringe udbyttet af den kriminelle handling i omsætning og derved skjule udbyttets ulovlige herkomst, bør sådanne aktiviteter også være strafbare.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  For at sikre, at hvidvaskning af penge er et effektivt redskab til bekæmpelse af organiseret kriminalitet, bør det ikke være nødvendigt at identificere de nærmere omstændigheder for den strafbare handling, der frembragte formuegoderne, og heller ikke at kræve en tidligere eller samtidig domfældelse for denne strafbare handling. Retsforfølgning af hvidvaskning af penge bør heller ikke forhindres alene på grund af den omstændighed, at prædikatforbrydelsen blev begået i en anden medlemsstat eller i et tredjeland, forudsat at det er en strafbar handling i medlemsstaten eller i tredjelandet. De enkelte medlemsstater kan fastsætte en betingelse om, at prædikatforbrydelsen ville have udgjort en strafbar handling i den nationale lovgivning, hvis den var begået der.

(9)  For at sikre, at hvidvaskning af penge er et effektivt redskab til bekæmpelse af organiseret kriminalitet, bør det ikke være nødvendigt at identificere de nærmere omstændigheder for den strafbare handling, der frembragte formuegoderne, og heller ikke at kræve en tidligere eller samtidig domfældelse for denne strafbare handling. Retsforfølgning af hvidvaskning af penge bør heller ikke forhindres alene på grund af den omstændighed, at prædikatforbrydelsen blev begået i en anden medlemsstat eller i et tredjeland, forudsat at det er en strafbar handling i medlemsstaten eller i tredjelandet. De enkelte medlemsstater kan fastsætte en betingelse om, at prædikatforbrydelsen ville have udgjort en strafbar handling i den nationale lovgivning, hvis den var begået der. Dette bør ikke fortolkes som en begrænsning af retten til retfærdig rettergang.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Det er i retfærdighedens interesse, at personer, der anklages for en strafbar handling efter dette direktiv, har mulighed for at fremlægge deres sag og afvise anklager mod sig samt har adgang til indlæg og beviser, der fremlægges imod dem. Sager om terrorisme og finansiering af terrorisme er af alvorlig karakter, men det er ikke desto mindre af overordnet interesse, at de pågældende personer oplyses om kernen i sagen mod dem, når de må forvente tvangsindgreb fra medlemsstatens side, således at de kan give deres advokat eller den særlige advokat effektive instrukser. Dette direktiv bør også overholde princippet om processuel ligestilling mellem parterne.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For at forebygge hvidvaskning af penge i hele EU bør medlemsstaterne fastlægge mindsteregler om straftyper og strafniveauer for de i dette direktiv omhandlede strafbare handlinger. Når den strafbare handling er begået inden for rammerne af en kriminel organisation som defineret i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA4, eller hvor gerningsmanden har misbrugt sin stilling til at muliggøre hvidvaskning af penge, bør medlemsstaterne fastlægge skærpende omstændigheder i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i deres retssystemer.

(11)  For at forebygge hvidvaskning af penge i hele EU bør medlemsstaterne fastlægge mindsteregler om straftyper og strafniveauer for de i dette direktiv omhandlede strafbare handlinger. Når den strafbare handling er begået inden for rammerne af en kriminel organisation som defineret i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA4, eller når gerningsmanden har misbrugt sin stilling til at muliggøre hvidvaskning af penge, eller når gerningsmanden er en politisk eksponeret person, bør medlemsstaterne fastlægge skærpende omstændigheder i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i deres retssystemer.

_________________

_________________

4 Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).

4 Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Medlemsstaterne bør sikre, at dommere og domstole har mulighed for at tage skærpende omstændigheder som fastlagt i dette direktiv i betragtning ved udmålingen af straffe for lovovertrædere, omend der ikke er nogen forpligtelse til at skærpe straffen. Det er op til dommerne og domstolene at afgøre, under hensyntagen til samtlige kendsgerninger i sagen, hvorvidt skærpende omstændigheder skal tages i betragtning. Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at påberåbe sig skærpende omstændigheder i sager, hvor straffene for strafbare handlinger som defineret i rammeafgørelse 2008/841/RIA fastsættes særskilt under national ret og kan resultere i hårdere straffe.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  I betragtning af gerningsmændenes mobilitet og udbyttet fra strafbart forhold samt den komplicerede og grænseoverskridende karakter af de efterforskninger, der kræves, bør alle medlemsstater fastsætte deres straffemyndighed for disse handlinger for at give de kompetente myndigheder mulighed for at efterforske og retsforfølge disse aktiviteter. Medlemsstaterne bør således sikre, at deres jurisdiktion også omfatter tilfælde, hvor en strafbar handling er begået ved brug af informations- og kommunikationsteknologi, hvortil der er opnået adgang fra deres område, uanset om teknologien befinder sig på deres område.

(12)  I betragtning af gerningsmændenes mobilitet og udbyttet fra strafbart forhold samt den komplicerede og grænseoverskridende karakter af de efterforskninger, der kræves, bør alle medlemsstater fastsætte deres straffemyndighed for disse handlinger for at give de kompetente myndigheder mulighed for at efterforske og retsforfølge disse aktiviteter. Medlemsstaterne bør således sikre, at deres jurisdiktion også omfatter tilfælde, hvor en strafbar handling er begået ved brug af informations- og kommunikationsteknologi, hvortil der er opnået adgang fra deres område, uanset om teknologien befinder sig på deres område. I medfør af jurisdiktionsbegrebet i den humanitære folkeret er en stat, som har undertegnet en menneskerettighedserklæring, forpligtet til at sikre rettighederne for de personer, der er omfattet af den pågældende stats jurisdiktion, selv om sådanne personer befinder sig uden for den pågældende stats område.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  For at sikre, at efterforskning og retsforfølgelse af hvidvaskning af penge lykkes, bør de ansvarlige for efterforskningen og retsforfølgelsen af sådanne strafbare handlinger have adgang til effektive efterforskningsredskaber som dem, der anvendes til bekæmpelse af organiseret kriminalitet og anden alvorlig kriminalitet. Anvendelsen af sådanne redskaber bør, i overensstemmelse med national ret, tage hensyn til proportionalitetsprincippet og arten og grovhedsgraden af de overtrædelser, der efterforskes, og respektere retten til beskyttelse af personoplysninger.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 12 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12b)  Kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kreditinstitutters og andre finansielle institutioners overholdelse af dette direktiv, bør være i stand til at samarbejde med hinanden og udveksle fortrolige oplysninger, uanset deres art eller status. Med henblik herpå bør sådanne kompetente myndigheder have et tilstrækkeligt retsgrundlag for udveksling af fortrolige oplysninger og bør samarbejde i videst muligt omfang, og det i overensstemmelse med gældende internationale standarder på området. Skatteoplysninger, der omfatter registre over reelle ejere, bør danne grundlag for den automatiske udveksling af oplysninger mellem skattemyndighederne og andre relevante offentlige regulerende og håndhævende myndigheder.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12c)  I forbindelse med strafferetlig bekæmpelse af hvidvaskning af penge bør man sikre en høj grad af retssikkerhed for så vidt angår respekt for de grundlæggende rettigheder og især respekt for den anklagedes rettigheder. Hvad det angår bør enhver foranstaltning, som en medlemsstat træffer, være forholdsmæssig og velafbalanceret.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 12 d (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12d)  Princippet om tavshedspligt og retten til privatlivets fred og en retfærdig rettergang bør hverken undermineres eller krænkes i forbindelse med, at der ud fra en mistanke indsamles og fremsendes data eller oplysninger om almindelige transaktioner, der forekommer i enkeltpersoners privatliv.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I dette direktiv fastsættes minimumsregler om afgrænsningen af strafbare handlinger og om sanktioner herfor i forbindelse med hvidvaskning af penge.

1.  I dette direktiv fastsættes minimumsregler om afgrænsningen af strafbare handlinger og om sanktioner herfor i forbindelse med hvidvaskning af penge med henblik på at ajourføre eksisterende lovgivning og afhjælpe identificerede mangler.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Dette direktiv overholder til fulde Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(g)  ulovlig handel med stjålne varer og andre varer

g)  ulovlig handel med stjålne varer og andre varer, f.eks. handel med råolie, våben, narkotika, tobak og tobaksprodukter, ædelmetaller og -mineraler, kulturelle objekter og andre objekter af arkæologisk, historisk, kulturel og religiøs betydning eller sjælden videnskabelig værdi samt elfenben og vilde dyr og planter

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  erhvervelse, besiddelse eller anvendelse af formuegoder, vel vidende – ved modtagelsen af disse goder – at de stammer fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling.

c)  erhvervelse, besiddelse, forvaltning eller anvendelse af formuegoder, vel vidende – ved modtagelsen af disse goder – at de stammer fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For at en handling som omhandlet i stk. 1 kan være strafbar, er det ikke nødvendigt at fastslå:

2.  I forbindelse med gennemførelsen af stk. 1 sikrer hver medlemsstat, at

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  en tidligere eller samtidig domfældelse for den kriminelle handling, der frembragte formuegoderne

a)  det ikke er nødvendigt, at fastslåelse af en tidligere eller samtidig domfældelse for den kriminelle handling, der frembragte formuegoderne, er en forudsætning for at domfælde den, der har begået en i stk. 1 nævnt strafbar handling

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  hvem der har begået den kriminelle handling, der frembragte formuegoderne, eller denne kriminelle handlings øvrige omstændigheder

b)  det ikke er nødvendigt at fastslå, hvem der har begået den kriminelle handling, der frembragte formuegoderne, eller denne kriminelle handlings øvrige omstændigheder

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  om den kriminelle handling, der frembragte formuegoderne, blev gennemført på en anden medlemsstats eller et tredjelands område, når den pågældende adfærd er en strafbar handling i henhold til lovgivningen i den medlemsstat eller det tredjeland, hvor den strafbare handling var begået, og ville have udgjort en strafbar handling i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, der gennemfører eller anvender denne artikel, hvis den var begået der.

c)  det ikke er nødvendigt at fastslå, om den kriminelle handling, der frembragte formuegoderne, blev gennemført på en anden medlemsstats eller et tredjelands område, når den pågældende adfærd er en strafbar handling i henhold til lovgivningen i den medlemsstat eller det tredjeland, hvor den strafbare handling var begået, og ville have udgjort en strafbar handling i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, der gennemfører eller anvender denne artikel, hvis den var begået der.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Den viden, den hensigt eller det formål, som skal foreligge som et element i en strafbar handling som omhandlet i stk. 1, kan udledes af objektive, faktuelle omstændigheder.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat sikrer, at det er strafbart at anstifte, medvirke og tilskynde til og gøre forsøg på at begå en strafbar handling som omhandlet i artikel 3.

Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det er strafbart at anstifte, medvirke og tilskynde til, rådgive med henblik på, deltage i en sammensværgelse om og gøre forsøg på at begå en strafbar handling som omhandlet i artikel 3.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at den i artikel 3 og 4 omhandlede adfærd kan straffes med strafferetlige sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til den strafbare handling og har afskrækkende virkning.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at den i artikel 3 og 4 omhandlede adfærd kan straffes med strafferetlige sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til den strafbare handling og har afskrækkende virkning og samtidig er i fuld overensstemmelse med grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 3 omhandlede strafbare handlinger kan straffes med fængsel i op til fire år, i hvert fald i alvorlige tilfælde.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 3 omhandlede strafbare handlinger kan straffes med fængsel i op til fire år, i hvert fald i alvorlige tilfælde, svarende til den strafbare handlings grovhed.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne sikrer, at den maksimale fængselsstraf i tilfælde af skærpende omstændigheder tilpasses i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  gerningsmanden er en politisk eksponeret person i den forstand, som fremgår af artikel 3, nr. 9, i direktiv EU 2015/849.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  penge eller formuegoder anvendes direkte til at finansiere eller fremme yderligere kriminelle aktiviteter såsom terrorisme.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat sikrer, at der over for en juridisk person, der kendes ansvarlig for strafbare handlinger i henhold til artikel 6, kan iværksættes sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til den strafbare handling og har afskrækkende virkning, herunder bødestraf eller administrativt idømte bøder og eventuelt andre sanktioner, f.eks.:

Hver medlemsstat sikrer, at der over for en juridisk person, der kendes ansvarlig for strafbare handlinger i henhold til artikel 7, kan iværksættes sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til den strafbare handling og har afskrækkende virkning, herunder bødestraf eller administrativt idømte bøder og eventuelt andre sanktioner, f.eks.:

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 8 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  udelukkelse af den pågældende juridiske person fra offentlige ydelser eller tilskud

1)   udelukkelse fra offentlige ydelser eller tilskud

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 8 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  midlertidigt eller varigt forbud mod den pågældende juridiske persons udøvelse af erhvervsvirksomhed

2)  midlertidigt eller varigt forbud mod udøvelse af erhvervsvirksomhed

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 8 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  likvidation efter retskendelse

(4)  (Vedrører ikke den danske version)

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Hver medlemsstat søger at samarbejde med de andre medlemsstater, der er berørt af samme strafbare handling, under overholdelse af principperne om godt retligt samarbejde på det civile og handelsmæssige område.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Strafferetlig bekæmpelse af hvidvaskning af penge

Referencer

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for vedtagelse

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for vedtagelse

JURI

13.2.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Kostas Chrysogonos

31.1.2017

Behandling i udvalg

29.5.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

7.9.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

1

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Isabella Adinolfi, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Rainer Wieland, Tiemo Wölken

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Gabriel Mato, Andrey Novakov

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

20

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

 

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos

Gabriel Mato, Andrey Novakov, Axel Voss, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luis de

Grandes Pascual

Sergio Gaetano Cofferati, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball,

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

 

1

-

ECR

Angel Dzhambazki

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE – COMMITTEE RESPONSIBLE

Title

Countering money laundering by criminal law

References

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Date submitted to Parliament

22.12.2016

 

 

 

Committee responsible

       Date announced in plenary

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Committees asked for opinions

       Date announced in plenary

AFET

13.2.2017

DEVE

13.2.2017

ECON

13.2.2017

JURI

13.2.2017

Not delivering opinions

       Date of decision

AFET

30.1.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Date appointed

Ignazio Corrao

27.2.2017

 

 

 

Discussed in committee

29.6.2017

28.9.2017

19.10.2017

11.12.2017

Date adopted

11.12.2017

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

39

0

4

Members present for the final vote

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Valdemar Tomaševski, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský

Substitutes present for the final vote

Ignazio Corrao, Lívia Járóka, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Axel Voss

Substitutes under Rule 200(2) present for the final vote

Rosa D’Amato, Elisabetta Gardini, Peter Jahr, Thomas Mann, Georgi Pirinski, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

Date tabled

20.12.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Peter Jahr, Lívia Járóka, Thomas Mann, Barbara Matera, József Nagy, Emil Radev, Csaba Sógor, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Claude Moraes, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

00

-

 

 

04

0

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik