Διαδικασία : 2016/0414(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0405/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0405/2017

Συζήτηση :

PV 11/09/2018 - 22
CRE 11/09/2018 - 22

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2018 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0339

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1206kWORD 151k
20.12.2017
PE 609.515v02-00 A8-0405/2017

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Ignazio Corrao

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου

(COM2016/0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0826),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 83 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0534/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από την Βουλή της Τσεχικής Δημοκρατίας, τη Γερουσία της Τσεχικής Δημοκρατίας και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Ισπανίας σχετικά με το σχέδιο νομοθετικής πράξης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0405/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τα συνδεδεμένα αδικήματα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος παραμένουν σημαντικά προβλήματα σε επίπεδο Ένωσης, γεγονός που βλάπτει την ακεραιότητα, τη σταθερότητα και τη φήμη του χρηματοπιστωτικού τομέα και απειλεί την εσωτερική ασφάλεια και την εσωτερική αγορά της Ένωσης. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εν λόγω προβλήματα και να ενισχυθεί η εφαρμογή της οδηγίας 2015/849/ΕΕ34, η παρούσα οδηγία στοχεύει στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, ούτως ώστε να καταστήσει δυνατή την καλύτερη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

(1)  Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τα συνδεόμενα αδικήματα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος παραμένουν σημαντικά προβλήματα σε επίπεδο Ένωσης, γεγονός που βλάπτει την ακεραιότητα, τη σταθερότητα και τη φήμη του χρηματοπιστωτικού τομέα και απειλεί την εσωτερική ασφάλεια και την εσωτερική αγορά της Ένωσης, τη δημόσια ασφάλεια και την ατομική ασφάλεια των πολιτών της Ένωσης. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εν λόγω αυξανόμενα προβλήματα και να συμπληρωθεί και ενισχυθεί η εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2015/8491 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η παρούσα οδηγία στοχεύει στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, ούτως ώστε να καταστήσει δυνατή την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών και ενωσιακών αρχών και με τους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, και έτσι να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και θα καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση των ηθικών αυτουργών της τρομοκρατίας.

_________________

_________________

34 Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

1 Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Τα μέτρα που λαμβάνονται αποκλειστικά σε εθνικό ή ακόμα και σε ενωσιακό επίπεδο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο διεθνής συντονισμός και η διεθνής συνεργασία, έχουν πολύ περιορισμένα αποτελέσματα. Τα μέτρα που θεσπίζονται από την Ένωση στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει, συνεπώς, να είναι συμβατά με άλλες δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο άλλων διεθνών φόρουμ, και τουλάχιστον εξίσου αυστηρά με αυτές.

(2)  Τα μέτρα που λαμβάνονται αποκλειστικά σε εθνικό ή ακόμα και σε ενωσιακό επίπεδο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ο διεθνής συντονισμός και η διεθνής συνεργασία, έχουν πολύ περιορισμένα αποτελέσματα. Το ισχύον νομικό πλαίσιο της Ένωσης δεν είναι ούτε ολοκληρωμένο, ούτε επαρκώς συνεκτικό για να είναι πλήρως αποτελεσματικό. Αν και τα κράτη μέλη έχουν ποινικοποιήσει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υφίστανται ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους ως προς τον ορισμό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το τι συνιστά κύριο αδίκημα, και το ύψος των κυρώσεων. Οι διαφορές των εθνικών νομικών πλαισίων μπορούν να αξιοποιούνται από εγκληματίες και τρομοκράτες, οι οποίοι μπορούν να επιλέγουν να διενεργούν τις χρηματοπιστωτικές τους συναλλαγές σε κράτη μέλη όπου θεωρούν ότι τα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι πιο ασθενή. Τα μέτρα που θεσπίζονται από την Ένωση στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει, συνεπώς, να είναι συμβατά με άλλες δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο άλλων διεθνών φόρουμ, και τουλάχιστον εξίσου αυστηρά με αυτές. Θα δημιουργηθεί έτσι ένα ενισχυμένο ενωσιακό νομικό πλαίσιο, το οποίο θα καθιστά δυνατή την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τη μείωση της απειλής από τρομοκρατικές οργανώσεις, περιορίζοντας τη δυνατότητά τους να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η δράση της Ένωσης θα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τις συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), καθώς και μέσα άλλων διεθνών φορέων που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι σχετικές νομικές πράξεις της Ένωσης θα πρέπει, όπου απαιτείται, να ευθυγραμμίζονται περαιτέρω με τα διεθνή πρότυπα που εγκρίθηκαν από τη FATF, τον Φεβρουάριο του 2012, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (οι «αναθεωρημένες συστάσεις της FATF»). Ως συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (CETS αριθ. 198), η Ένωση οφείλει να μεταφέρει τις απαιτήσεις της εν λόγω Σύμβασης στην έννομη τάξη της.

(3)  Η δράση της Ένωσης θα πρέπει να υπερβαίνει τις συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), καθώς και μέσα άλλων διεθνών φορέων που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να πραγματοποιεί δική της αξιολόγηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων που προτείνει η FATF και σχετικά με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των μέτρων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εν γένει. Η FATF θα πρέπει να προβαίνει σε αναθεώρηση των υφιστάμενων προτύπων και σε αξιολόγηση της δικής της απόδοσης, καθώς και να διασφαλίζει την περιφερειακή εκπροσώπηση, την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα και τη βελτίωση της χρήσης των χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Οι σχετικές νομικές πράξεις της Ένωσης θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται περαιτέρω με τα διεθνή πρότυπα που εγκρίθηκαν από τη FATF, τον Φεβρουάριο του 2012, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (οι «αναθεωρημένες συστάσεις της FATF»). Ως συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (CETS αριθ. 198), η Ένωση οφείλει επειγόντως να μεταφέρει τις απαιτήσεις της εν λόγω Σύμβασης στην έννομη τάξη της. Ανεξάρτητα από τη δράση της Ένωσης στον τομέα αυτόν, τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει, αλλά δεν έχουν επικυρώσει ακόμη τη Σύμβαση, θα πρέπει να το πράξουν αμελλητί.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Η απόφαση-πλαίσιο 2001/500/ΔΕΥ του Συμβουλίου35 προβλέπει υποχρεώσεις σχετικά με την ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η εν λόγω απόφαση-πλαίσιο δεν είναι αρκετά περιεκτική, ωστόσο, και η υφιστάμενη ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν είναι αρκετά συνεκτική για την αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ένωση, με αποτέλεσμα την ύπαρξη κενών στην επιβολή και εμποδίων στη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών στα διάφορα κράτη μέλη.

(4)  Η απόφαση-πλαίσιο 2001/500/ΔΕΥ του Συμβουλίου35 προβλέπει υποχρεώσεις σχετικά με την ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η εν λόγω απόφαση-πλαίσιο δεν είναι αρκετά περιεκτική, ωστόσο, και η υφιστάμενη ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν είναι αρκετά συνεκτική για την αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ένωση, με αποτέλεσμα την ύπαρξη κενών στην επιβολή και εμποδίων στη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών στα διάφορα κράτη μέλη. Ενδεικτικό παράδειγμα τέτοιου κενού αποτελεί η αύξηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος που συνδέεται με το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και με τη χρήση ψηφιακών νομισμάτων, κατηγορία αδικημάτων σπάνιων στο παρελθόν.

_________________

_________________

35 Απόφαση-πλαίσιο 2001/500/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2001, για το ξέπλυμα χρήματος, τον προσδιορισμό, τον εντοπισμό, τη δέσμευση, την κατάσχεση και τη δήμευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήματος (ΕΕ L 182 της 5.7.2001).

35 Απόφαση-πλαίσιο 2001/500/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2001, για το ξέπλυμα χρήματος, τον προσδιορισμό, τον εντοπισμό, τη δέσμευση, την κατάσχεση και τη δήμευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήματος (ΕΕ L 182 της 5.7.2001).

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Ο ορισμός των εγκληματικών δραστηριοτήτων που συνιστούν τα κύρια αδικήματα στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει να είναι επαρκώς ομοιόμορφος σε όλα τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπεριλάβουν ένα φάσμα αδικημάτων σε καθεμία από τις κατηγορίες που έχει καθορίσει η FATF. Όταν οι κατηγορίες αδικημάτων, όπως η τρομοκρατία ή τα περιβαλλοντικά αδικήματα, καθορίζονται από τη νομοθεσία της Ένωσης, η παρούσα οδηγία παραπέμπει στην εν λόγω νομοθεσία. Αυτό διασφαλίζει ότι η νομιμοποίηση εσόδων από τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και η παράνομη εμπορία άγριων ειδών αποτελούν αξιόποινες πράξεις στα κράτη μέλη. Στις περιπτώσεις που η νομοθεσία της Ένωσης επιτρέπει στα κράτη μέλη να προβλέπουν άλλες κυρώσεις, πέραν των ποινικών, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να απαιτεί από τα κράτη μέλη να προβλέπουν τις εν λόγω περιπτώσεις ως κύρια αδικήματα για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

(5)  Ο ορισμός των εγκληματικών δραστηριοτήτων που συνιστούν τα κύρια αδικήματα στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει να είναι επαρκώς ευρύς και ομοιόμορφος σε όλα τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χαρακτηρίζουν ως αξιόποινη πράξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κάθε αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης επιπέδου οριζόμενου στην παρούσα οδηγία. Εάν αυτά τα όρια ποινής δεν το προβλέπουν ήδη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπεριλάβουν ένα φάσμα αδικημάτων σε καθεμία από τις κατηγορίες που έχει καθορίσει η FATF, μεταξύ άλλων τη φοροδιαφυγή, τη φορολογική απάτη και τη φοροαποφυγή, καθώς και κάθε άλλη δόλια συμπεριφορά περιλαμβάνουσα την απόκρυψη εσόδων ή κερδών. Όταν οι κατηγορίες αδικημάτων, όπως η τρομοκρατία ή τα περιβαλλοντικά αδικήματα, καθορίζονται από τη νομοθεσία της Ένωσης, η παρούσα οδηγία παραπέμπει στην εν λόγω νομοθεσία. Αυτό διασφαλίζει ότι η νομιμοποίηση εσόδων από τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και η παράνομη εμπορία άγριων ειδών αποτελούν αξιόποινες πράξεις στα κράτη μέλη. Κάθε είδος αξιόποινης συμμετοχής στη διάπραξη κύριου αδικήματος ή δραστηριότητας νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως συμμετοχή, σύσταση οργάνωσης ή συνωμοσία για τη διάπραξη, απόπειρα διάπραξης, υποβοήθηση, υποκίνηση, διευκόλυνση της τέλεσης της πράξης ή παροχή συμβουλών σε τρίτο για τη διάπραξή της, θα πρέπει να θεωρείται εγκληματική δραστηριότητα για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Στις περιπτώσεις που η νομοθεσία της Ένωσης επιτρέπει στα κράτη μέλη να προβλέπουν άλλες κυρώσεις, πέραν των ποινικών, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να απαιτεί από τα κράτη μέλη να προβλέπουν τις εν λόγω περιπτώσεις ως κύρια αδικήματα για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α)  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, παράνομη εμπορία προϊόντων κλοπής και άλλων αγαθών, όπως παράνομο εμπόριο αργού πετρελαίου, όπλων, ναρκωτικών, καπνού και προϊόντων καπνού, πολύτιμων μετάλλων και ορυκτών, πολιτιστικών τεχνουργημάτων και άλλων ειδών αρχαιολογικής, ιστορικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής σημασίας, ή σπάνιας επιστημονικής αξίας, καθώς και ελεφαντόδοντου και ειδών άγριας ζωής.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Τα φορολογικά εγκλήματα που αφορούν την άμεση και την έμμεση φορολογία θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον ορισμό της εγκληματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες συστάσεις της FATF. Δεδομένου ότι τα διάφορα φορολογικά αδικήματα μπορεί να συνιστούν σε κάθε κράτος μέλος εγκληματική δραστηριότητα που τιμωρείται με τις κυρώσεις που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, οι ορισμοί των φορολογικών εγκλημάτων μπορεί να διαφέρουν στο εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, δεν επιδιώκεται η εναρμόνιση των ορισμών των φορολογικών εγκλημάτων στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών.

(6)  Τα φορολογικά εγκλήματα που αφορούν την άμεση και την έμμεση φορολογία θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον ορισμό της εγκληματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες συστάσεις της FATF. Δεδομένου ότι τα διάφορα φορολογικά αδικήματα μπορεί να συνιστούν σε κάθε κράτος μέλος εγκληματική δραστηριότητα που τιμωρείται με τις κυρώσεις που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, οι ορισμοί των φορολογικών εγκλημάτων μπορεί να διαφέρουν στο εθνικό δίκαιο. Αν και δεν επιδιώκεται η εναρμόνιση των ορισμών των φορολογικών εγκλημάτων στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, οι αποκλίνοντες ορισμοί περί φορολογικών εγκλημάτων δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν τη διεθνή συνεργασία σε ποινικές διαδικασίες που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όσον αφορά την περιουσία που προέρχεται από αδικήματα που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, καθώς η περίπτωση αυτή διέπεται από ειδικούς κανόνες, όπως αυτοί προβλέπονται στην οδηγία 2017/XX/ΕΕ3. Σύμφωνα με το άρθρο 325 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ίδια μέτρα καταπολέμησης της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με εκείνα που λαμβάνουν για την καταπολέμηση της απάτης κατά των ιδίων οικονομικών συμφερόντων.

(7)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όσον αφορά την περιουσία που προέρχεται από αδικήματα που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, καθώς η περίπτωση αυτή διέπεται από ειδικούς κανόνες, όπως αυτοί προβλέπονται στην οδηγία 2017/XX/ΕΕ3. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 2017/XX/ΕΕ μέσω της έγκρισης ενός ενιαίου ολοκληρωμένου πλαισίου σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με το άρθρο 325 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν τα ίδια μέτρα καταπολέμησης της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με εκείνα που λαμβάνουν για την καταπολέμηση της απάτης κατά των ιδίων οικονομικών συμφερόντων.

_________________

_________________

3 Οδηγία 2017/ΧΧ/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της x x 2017, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L x της xx.xx.2017, σ. x).

3 Οδηγία 2017/ΧΧ/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της x x 2017, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L x της xx.xx.2017, σ. x).

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Όταν η δραστηριότητα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν περιορίζεται στην απλή κατοχή ή χρήση, αλλά περιλαμβάνει και τη μεταφορά ή την απόκρυψη και συγκάλυψη περιουσιακών στοιχείων μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και έχει ως αποτέλεσμα την επέλευση επιπλέον ζημίας, πέρα από αυτή που προκλήθηκε ήδη από το κύριο αδίκημα, όπως η προσβολή της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η εν λόγω δραστηριότητα θα πρέπει να τιμωρείται ξεχωριστά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να διασφαλίζουν ότι τέτοιες πράξεις τιμωρούνται και όταν διαπράττονται από τον δράστη της εγκληματικής δραστηριότητας από την οποία προήλθε η περιουσία (η λεγόμενη αυτονομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες).

(8)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει επομένως να διασφαλίσουν ότι ορισμένες μορφές δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα είναι επίσης αξιόποινες όταν διαπράττονται από τον δράστη της εγκληματικής δραστηριότητας από την οποία προήλθε αυτή η περιουσία («αυτονομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες»). Όταν, σε παρόμοιες περιπτώσεις, η δραστηριότητα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν περιορίζεται στην απλή κατοχή ή χρήση, αλλά περιλαμβάνει και τη μεταφορά, τη μετατροπή, την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη περιουσιακών στοιχείων μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και έχει ως αποτέλεσμα την επέλευση επιπλέον ζημίας, πέρα από αυτή που προκλήθηκε ήδη από το κύριο αδίκημα, όπως προσβολή της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, π.χ. θέτοντας σε κυκλοφορία τα έσοδα από εγκληματική δραστηριότητα και αποκρύπτοντας έτσι την παράνομη προέλευσή τους, οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να τιμωρούνται.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Προκειμένου η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός όλων των λεπτομερειών του αδικήματος από το οποίο προήλθε η περιουσία, ούτε να απαιτείται προηγούμενη ή παράλληλη καταδίκη για το εν λόγω αδίκημα. Η δίωξη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να μην εμποδίζεται απλώς και μόνο από το γεγονός ότι το κύριο αδίκημα διαπράχθηκε σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, εφόσον αποτελεί ποινικό αδίκημα στο εν λόγω κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ως προϋπόθεση το κύριο αδίκημα να αποτελούσε αδίκημα στην εθνική τους νομοθεσία, αν είχε διαπραχθεί εκεί.

(9)  Για να είναι αποτελεσματική η μέσω μέτρων ποινικού δικαίου αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η καταδικαστική απόφαση θα πρέπει να είναι δυνατή χωρίς να είναι απαραίτητο να διαπιστωθεί ακριβώς από ποιο κύριο έγκλημα προήλθε η περιουσία, πόσο μάλλον να απαιτείται προηγούμενη ή ταυτόχρονη καταδίκη για το έγκλημα αυτό. Η δίωξη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να μην εμποδίζεται απλώς και μόνο από το γεγονός ότι το κύριο έγκλημα διαπράχθηκε σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, υπό την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που ορίζει η παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9α)  Είναι προς το συμφέρον της δικαιοσύνης, τα πρόσωπα που κατηγορούνται για αδίκημα προβλεπόμενο στην παρούσα οδηγία να έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την υπόθεσή τους και να αμφισβητήσουν τις κατηγορίες που τα βαραίνουν, καθώς και να έχουν πρόσβαση στα αποδεικτικά και άλλα στοιχεία που υπάρχουν εις βάρους τους. Αν και οι υποθέσεις που αφορούν την τρομοκρατία και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας είναι σοβαρές, έχει πρωταρχική σημασία να κοινοποιείται στα πρόσωπα η ουσία της εις βάρος τους υπόθεσης, όταν αυτά αντιμετωπίζουν την προοπτική καταναγκαστικών μέτρων από το κράτος μέλος, έτσι ώστε να μπορούν να δίνουν αποτελεσματικές οδηγίες στον δικηγόρο τους ή σε ειδικό δικηγόρο. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με την αρχή της ισότητας των όπλων μεταξύ των διαδίκων.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9β)  Το καθήκον να αποφασίζουν, σε συγκεκριμένες και αντικειμενικές καταστάσεις, κατά πόσον υπάρχει μια σειρά αδικημάτων ή ένα μόνο αδίκημα, θα πρέπει να ανήκει στα αρμόδια δικαστικά όργανα.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όταν αυτή διαπράττεται σκόπιμα. Η πρόθεση τέλεσης και η σχετική γνώση μπορούν να συνάγονται από αντικειμενικά, πραγματικά περιστατικά. Καθώς η παρούσα οδηγία προβλέπει ελάχιστους κανόνες, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να θεσπίζουν ή να διατηρούν αυστηρότερη ποινική νομοθεσία όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα κράτη μέλη μπορούν, για παράδειγμα, να προβλέπουν ότι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συνιστά ποινικό αδίκημα, εφόσον γίνεται από ελαφρά ή βαρεία αμέλεια.

(10)  Η παρούσα οδηγία έχει σκοπό να ποινικοποιήσει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες όταν διαπράττεται σκόπιμα και εν γνώσει ότι η περιουσία προήλθε από εγκληματική δραστηριότητα. Η πρόθεση τέλεσης και η σχετική γνώση μπορούν να συνάγονται από αντικειμενικά, πραγματικά περιστατικά. Σε κάθε περίπτωση, όταν εξετάζεται κατά πόσο η περιουσία προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα και κατά πόσο ο κατηγορούμενος το γνώριζε, θα πρέπει να συνεκτιμώνται οι ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης, όπως π.χ. ότι η αξία της περιουσίας είναι δυσανάλογη σε σχέση με το νόμιμο εισόδημα του κατηγορουμένου και ότι οι εγκληματικές δραστηριότητες και η απόκτηση περιουσίας πραγματοποιήθηκαν μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα. Καθώς η παρούσα οδηγία προβλέπει ελάχιστους κανόνες, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να θεσπίζουν ή να διατηρούν αυστηρότερη ποινική νομοθεσία όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα κράτη μέλη μπορούν, για παράδειγμα, να προβλέπουν ότι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συνιστά ποινικό αδίκημα, εφόσον γίνεται από ελαφρά ή βαρεία αμέλεια.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

10α)  Είναι σημαντικό να διατίθενται στο κοινό υπό μορφότυπο ανοικτών δεδομένων οι πληροφορίες που αφορούν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες εταιρειών, εταιρειών καταπιστευτικής διαχείρισης και άλλων μηχανισμών, ούτως ώστε να αποτρέπεται η μέσω ανώνυμων εικονικών εταιρειών και συγκρίσιμων νομικών οντοτήτων νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Προκειμένου να αποτρέπεται η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε όλη την Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν ελάχιστα είδη και επίπεδα κυρώσεων για τις περιπτώσεις διάπραξης των ποινικών αδικημάτων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Στην περίπτωση που το αδίκημα διαπράττεται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια της απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου37 ή ο δράστης έχει καταχραστεί την επαγγελματική του θέση προκειμένου να καταστεί δυνατή η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν επιβαρυντικές περιστάσεις σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες που προβλέπονται στις έννομες τάξεις τους.

(11)  Προκειμένου να αποτρέπεται η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε όλη την Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν ελάχιστα είδη και επίπεδα κυρώσεων για τις περιπτώσεις διάπραξης των ποινικών αδικημάτων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Στην περίπτωση που το αδίκημα διαπράττεται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια της απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου4 ή ο δράστης έχει καταχραστεί την επαγγελματική του θέση προκειμένου να καταστεί δυνατή η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή όταν το υπό νομιμοποίηση χρήμα ή περιουσιακό στοιχείο προέρχεται από τρομοκρατικές δραστηριότητες κατά τα οριζόμενα στην οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ή όταν ο δράστης είναι πολιτικά εκτιθέμενο πρόσωπο κατά τα οριζόμενα στην οδηγία (ΕΕ) 2015/849, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν επιβαρυντικές περιστάσεις σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες που προβλέπονται στις έννομες τάξεις τους.

_________________

_________________

37 Απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

4 Απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6).

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

11α)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος που δίνουν πληροφορίες σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ακόμη και σε τρίτες χώρες.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Δεδομένης της κινητικότητας των δραστών και των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και των σύνθετων διασυνοριακών ερευνών που απαιτούνται για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεμελιώσουν τη δικαιοδοσία τους προκειμένου να δοθεί στις αρμόδιες αρχές η δυνατότητα διερεύνησης και δίωξης τέτοιων δραστηριοτήτων. Θα πρέπει επομένως τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η δικαιοδοσία τους καλύπτει περιπτώσεις που ένα αδίκημα διαπράττεται μέσω της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών από το έδαφός τους, ακόμη και αν η τεχνολογία αυτή δεν βρίσκεται στο έδαφός τους.

(12)  Δεδομένης της κινητικότητας των δραστών και των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και των σύνθετων διασυνοριακών ερευνών που απαιτούνται για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεμελιώσουν τη δικαιοδοσία τους προκειμένου να δοθεί στις αρμόδιες αρχές η δυνατότητα διερεύνησης και δίωξης τέτοιων δραστηριοτήτων. Θα πρέπει επομένως τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η δικαιοδοσία τους καλύπτει περιπτώσεις που ένα αδίκημα διαπράττεται μέσω της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών από το έδαφός τους, ακόμη και αν η τεχνολογία αυτή δεν βρίσκεται στο έδαφός τους. Για να εξασφαλιστεί η επιτυχία των ερευνών και της δίωξης αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι υπεύθυνοι για την έρευνα ή τη δίωξη αυτών των αδικημάτων θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και βελτιωμένα ερευνητικά εργαλεία, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων. Τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του κυβερνοεγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης μέσω της χρήσης ψηφιακών νομισμάτων (bitcoin), κρυπτονομισμάτων και επιθέσεων για απόσπαση λύτρων. Η χρήση των εργαλείων αυτών, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, θα πρέπει να είναι στοχευμένη και να λαμβάνει υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, καθώς και τη φύση και τη σοβαρότητα των υπό διερεύνηση αδικημάτων και θα πρέπει να σέβεται το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε το προσωπικό να λαμβάνει την κατάλληλη κατάρτιση. Επιπλέον, ο διασυνοριακός χαρακτήρας των δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες απαιτεί ισχυρή και συντονισμένη αντίδραση και συνεργασία εντός και μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και έναντι και μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και οργανισμών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της Eurojust και της Ευρωπόλ, ώστε να αντιμετωπιστεί η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Για τον σκοπό αυτόν, επιβάλλεται η αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων εργαλείων και πόρων για τη συνεργασία, για παράδειγμα των κοινών ομάδων έρευνας και των συνεδριάσεων συντονισμού που υποστηρίζονται από την Eurojust. Η παγκόσμια διάσταση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες απαιτεί διεθνή δράση, στο πλαίσιο της οποίας η Ένωση και τα κράτη μέλη της οφείλουν να ενισχύσουν τη συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

12α)  Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η διαφθορά, οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, καθώς και η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή, παραμένουν εμπόδιο για την βιώσιμη ανάπτυξη, πλήττουν δυσανάλογα τις αναπτυσσόμενες χώρες και συνιστούν σοβαρή απειλή για το μέλλον τους. Η Ένωση, τα κράτη μέλη της και οι τρίτες χώρες έχουν κοινή ευθύνη να βελτιώσουν τον συντονισμό των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση αυτής της αρνητικής και επιζήμιας συμπεριφοράς αλλά και για την ευθυγράμμιση των μέτρων αυτών με τις αναπτυξιακές τους στρατηγικές και πολιτικές.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

12β)  Οι αρμόδιες αρχές που εποπτεύουν τα πιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με την παρούσα οδηγία θα πρέπει να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν εμπιστευτικές πληροφορίες, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα ή το καθεστώς τους. Για τον σκοπό αυτό, οι εν λόγω αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη νομική βάση για την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών και να συνεργάζονται όσο το δυνατόν περισσότερο, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα στον τομέα αυτόν. Οι πληροφορίες φορολογικού περιεχομένου από τα μητρώα των πραγματικών δικαιούχων θα πρέπει να αποτελούν τη βάση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών και άλλων σχετικών κρατικών κανονιστικών αρχών και αρχών επιβολής του νόμου.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

12γ)  Η αρχή του επαγγελματικού απορρήτου και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και σε δίκαιη δίκη δεν θα πρέπει να υπονομεύονται ή να παραβιάζονται από τη συλλογή και διαβίβαση, βάσει κάποιας υποψίας, δεδομένων ή πληροφοριών σχετικών με συνήθεις συναλλαγές που γίνονται στην ιδιωτική σφαίρα των ατόμων.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η παρούσα οδηγία σέβεται τις αρχές που αναγνωρίζει το άρθρο 2 ΣΕΕ, σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζει ειδικότερα ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ορίζονται στους Τίτλους ΙΙ, ΙΙΙ, V και VI, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις αρχές της νομιμότητας και της αναλογικότητας μεταξύ ποινικού αδικήματος και ποινής, καλύπτοντας επίσης την απαίτηση για ακρίβεια, σαφήνεια και προβλεψιμότητα στο ποινικό δίκαιο, το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, και το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, το τεκμήριο αθωότητας, καθώς και το δικαίωμα των υπόπτων και των κατηγορουμένων να έχουν πρόσβαση σε δικηγόρο, το δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησης και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Η παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω δικαιώματα και αρχές, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, καθώς και τις άλλες υποχρεώσεις τις σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα δυνάμει του διεθνούς δικαίου.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τρομοκρατία, συμπεριλαμβανομένων των αδικημάτων που καθορίζονται στην οδηγία 2017/XX/ΕΕ40·

β)  τρομοκρατία, συμπεριλαμβανομένου κάθε εγκλήματος που καθορίζεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/541·

__________________

__________________

40 Οδηγία 2017/XX/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της X X 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L x της xx.xx.2017, σ. x).

 

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η α)  φορολογικά εγκλήματα που σχετίζονται με άμεσους και έμμεσους φόρους όπως ορίζονται στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών·

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

κβ)  όλα τα αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με άμεσους και έμμεσους φόρους φορολογικών εγκλημάτων, όπως τα εγκλήματα αυτά ορίζονται στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών, που τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή ή ένταλμα προσωρινής κράτησης μέγιστης διάρκειας άνω του ενός έτους ή, όσον αφορά τα κράτη μέλη που έχουν ελάχιστο όριο για τα αδικήματα στην έννομη τάξη τους, όλων των αδικημάτων που τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή ή ένταλμα προσωρινής κράτησης ελάχιστης διάρκειας τουλάχιστον άνω των έξι μηνών· «περιουσία»:

κβ)  όλα τα άλλα αδικήματα που τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή ή ένταλμα προσωρινής κράτησης μέγιστης διάρκειας άνω του ενός έτους ή, όσον αφορά τα κράτη μέλη που έχουν ελάχιστο όριο για τα αδικήματα στην έννομη τάξη τους, όλων των αδικημάτων που τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή ή ένταλμα προσωρινής κράτησης ελάχιστης διάρκειας τουλάχιστον άνω των έξι μηνών·

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας, εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε εγκληματική δραστηριότητα, με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της, ή την παροχή συνδρομής σε οποιονδήποτε ενέχεται στη δραστηριότητα αυτή, προκειμένου να αποφύγει τις έννομες συνέπειες της δραστηριότητάς του·

α)  η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας, εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε εγκληματική δραστηριότητα, με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της, ή την παροχή συνδρομής σε οποιονδήποτε ενέχεται στη δραστηριότητα αυτή, ακόμα και όταν η συνδρομή παρέχεται μόνο προκειμένου να αποφύγει τις έννομες συνέπειες της δραστηριότητάς του·

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  η απόκτηση, η κατοχή ή η χρήση περιουσίας εν γνώσει, κατά τον χρόνο της κτήσης, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε εγκληματική δραστηριότητα.

γ)  η απόκτηση, η κατοχή ή η χρήση περιουσίας εν γνώσει, κατά τον χρόνο της κτήσης ή χρήσης της περιουσίας, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε εγκληματική δραστηριότητα.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε η πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 να συνιστά ποινικό αδίκημα, όταν:

 

α)  ο δράστης υποπτευόταν ή όφειλε να γνωρίζει ότι η περιουσία προήλθε από εγκληματική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε τέτοια δραστηριότητα· και

 

β)  ο δράστης έχει συμβατική σχέση και ευθύνη απέναντι σε υπόχρεη οντότητα ή είναι ο ίδιος υπόχρεη οντότητα κατά την έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας 2015/849/ΕΕ.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Προκειμένου να είναι αξιόποινη μια πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1, δεν είναι απαραίτητο να προκύπτει:

2.  Προκειμένου να είναι αξιόποινη μια πράξη που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 1α, δεν είναι απαραίτητο να προκύπτει:

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  προηγούμενη ή παράλληλη καταδίκη για την εγκληματική δραστηριότητα από την οποία προήλθε η περιουσία·

α)  προηγούμενη ή παράλληλη καταδίκη για την εγκληματική δραστηριότητα από την οποία προήλθε η περιουσία, εάν η δικαστική αρχή είναι πεπεισμένη πέρα από κάθε εύλογη αμφιβολία και βάσει των συγκεκριμένων περιστάσεων και όλων των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων, ότι η περιουσία προέρχεται από δραστηριότητες·εγκληματικής φύσης·

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η ταυτότητα του δράστη της εγκληματικής δραστηριότητας από την οποία προήλθε η περιουσία ή άλλες περιστάσεις που αφορούν την εν λόγω εγκληματική δραστηριότητα·

β)  η ταυτότητα του δράστη της εγκληματικής δραστηριότητας από την οποία προήλθε η περιουσία·

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  όλα τα στοιχεία που αφορούν πραγματικά περιστατικά ή όλες τις περιστάσεις που σχετίζονται με εγκληματική δραστηριότητα, εφόσον αποδεικνύεται ότι η περιουσία προήλθε από τέτοια δραστηριότητα·

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  κατά πόσο η εγκληματική δραστηριότητα από την οποία προήλθε η περιουσία διεξήχθη στο έδαφος άλλου κράτους μέλους ή στο έδαφος τρίτης χώρας, όταν η σχετική πράξη συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας όπου διαπράχθηκε η πράξη και θα συνιστούσε ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το ποινικό δίκαιο του κράτους μέλους που εφαρμόζει το παρόν άρθρο, εφόσον η πράξη είχε διαπραχθεί στο έδαφός του.

γ)  κατά πόσο η εγκληματική δραστηριότητα από την οποία προήλθε η περιουσία διεξήχθη στο έδαφος άλλου κράτους μέλους ή στο έδαφος τρίτης χώρας, όταν η σχετική πράξη συνιστά εγκληματική δραστηριότητα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους που εφαρμόζει το παρόν άρθρο, εφόσον η πράξη είχε διαπραχθεί στο έδαφός του. Τα κράτη μέλη μπορούν ακόμη να προβλέπουν ότι η σχετική πράξη συνιστά ποινικό αδίκημα βάσει του εθνικού δικαίου του άλλου κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας όπου διαπράχθηκε η πράξη, πλην των περιπτώσεων όπου:

 

– η σχετική πράξη συνιστούσε ένα από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο (1) στοιχεία α) έως δ) και η), ιβ) και ιστ α),

 

– η τρίτη χώρα χαρακτηρίζεται από την Επιτροπή ως «υψηλού κινδύνου» κατά την έννοια του άρθρου 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή, το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον τέσσερα έτη, τουλάχιστον στις σοβαρές περιπτώσεις.

2.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή, το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε τα αδικήματα που αναφέρει το άρθρο 3 να τιμωρούνται με κατώτατη στερητική της ελευθερίας ποινή διάρκειας τουλάχιστον δυο ετών, εάν έχει εφαρμογή μια από τις επιβαρυντικές περιστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε τα αδικήματα που αναφέρει το άρθρο 4 να τιμωρούνται με ανώτατη στερητική της ελευθερίας ποινή διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει μέτρα ώστε τα φυσικά πρόσωπα που ευθύνονται για αδικήματα προβλεπόμενα στα άρθρα 3 και 4, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων όπου έχουν ενεργήσει με την κάλυψη νομικού προσώπου, να τιμωρούνται επίσης με συμπληρωματικές ποινές, όπως:

 

α)  προσωρινή ή οριστική απαγόρευση σύναψης συμβάσεων με τη δημόσια διοίκηση·

 

β)  προσωρινή απαγόρευση άσκησης εμπορικής δραστηριότητας.

 

γ)  όταν η καταδίκη είναι τελική, μακροχρόνια απαγόρευση διεκδίκησης αιρετών αξιωμάτων ή κατοχής θέσης δημοσίου υπαλλήλου, όπου ο όρος «μακροχρόνια» ισοδυναμεί με 2 διαδοχικές θητείες ή τουλάχιστον 10 έτη.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το αδίκημα διαπράχθηκε στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια της απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ(1)· ή ·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  η υπό νομιμοποίηση περιουσία προέρχεται από ένα από τα εγκλήματα που ορίζονται στο άρθρο 2, σημείο 1, στοιχεία α) έως δ) και στ) και ιγ), με σκοπό της νομιμοποίησης τη χρηματοδότηση τέτοιων εγκλημάτων·

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α β)  το αδίκημα έχει διαπραχθεί εν όλω ή εν μέρει στο έδαφος μη συνεργάσιμης δικαιοδοσίας απαριθμούμενης από την Ένωση σε σχετικό κατάλογο ή περιλαμβάνει τη χρήση άτυπου συστήματος μεταφοράς χρημάτων, μετοχών στον κομιστή, εικονικών νομισμάτων, ή διακινητών χρημάτων·

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α γ)  ο δράστης είναι πολιτικά εκτιθέμενο πρόσωπο κατά την έννοια των νόμων, κανονισμών και διοικητικών διατάξεων μεταφοράς του άρθρου 3 σημείο (9) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 στο εσωτερικό δίκαιο·

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ο δράστης έχει συμβατική σχέση και ευθύνη απέναντι σε υπόχρεη οντότητα ή είναι υπόχρεη οντότητα κατά την έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας 2015/849/ΕΕ και έχει διαπράξει το αδίκημα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

β)  ο δράστης έχει συμβατική σχέση και ευθύνη απέναντι σε υπόχρεη οντότητα ή είναι υπόχρεη οντότητα κατά την έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 και έχει διαπράξει το αδίκημα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.;

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  η περιουσία ή τα χρήματα που είναι αντικείμενο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των EUR 500 000.

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος εξασφαλίζει ότι τα νομικά πρόσωπα μπορούν να υπέχουν ευθύνη για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, όταν αυτά τελούνται προς όφελός τους από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και κατέχει διευθυντική θέση εντός του νομικού προσώπου βασιζόμενη σε:

1.  Κάθε κράτος εξασφαλίζει ότι τα νομικά πρόσωπα μπορούν να υπέχουν ευθύνη για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, όταν αυτά τελούνται προς όφελός τους ή προς όφελος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και κατέχει διευθυντική θέση εντός του νομικού προσώπου βασιζόμενη σε:

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα νομικά πρόσωπα μπορούν να υπέχουν ευθύνη και στις περιπτώσεις όπου η απουσία εποπτείας ή ελέγχου από πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατέστησε δυνατή τη διάπραξη αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 προς όφελος του συγκεκριμένου νομικού προσώπου από πρόσωπο που ενεργεί υπό τη δικαιοδοσία του.

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα νομικά πρόσωπα μπορούν να υπέχουν ευθύνη και στις περιπτώσεις όπου η απουσία εποπτείας ή ελέγχου από πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατέστησε δυνατή τη διάπραξη αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 προς όφελός τους ή προς όφελος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων από πρόσωπο που ενεργεί υπό τη δικαιοδοσία του.

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι το νομικό πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη για αδικήματα βάσει του άρθρου 6 υπόκειται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται χρηματικές ποινές ή πρόστιμα, και, ενδεχομένως, άλλες κυρώσεις, όπως:

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι το νομικό πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη για αδικήματα βάσει του άρθρου 7 υπόκειται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται χρηματικές ποινές ή πρόστιμα, και, ενδεχομένως, άλλες κυρώσεις, όπως:

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  αποκλεισμός του εν λόγω νομικού προσώπου από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις·

(1)  αποκλεισμός του εν λόγω νομικού προσώπου από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων ή κονδυλίων της ΕΕ·

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α)  προσωρινή ή οριστική απαγόρευση στο εν λόγω νομικό πρόσωπο σύναψης συμβάσεων με τη δημόσια διοίκηση·

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8 α

 

Δήμευση περιουσιακών στοιχείων και εσόδων προερχόμενων από εγκληματικές δραστηριότητες

 

1.  Κάθε κράτος μέλος μεριμνά για τη δήμευση κάθε περιουσίας και κάθε προϊόντος εγκλήματος που προήλθε από οποιαδήποτε από τις εγκληματικές δραστηριότητες που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, σύμφωνα με την οδηγία 2014/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και των οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν ή προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν κατά την τέλεσή τους.

 

2.  Κάθε κράτος μέλος μεριμνά για τη δήμευση κάθε περιουσίας και κάθε προϊόντος εγκλήματος που προήλθε από οποιαδήποτε από τις εγκληματικές δραστηριότητες που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, καθώς και των οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν ή προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν κατά την τέλεσή τους, χωρίς τελική καταδικαστική ποινική απόφαση εάν η δίκη διακοπεί λόγω θανάτου του δράστη.

 

3.  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξάρτητα από το εάν το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή το κύριο αδίκημα διαπράχθηκε από φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 

4.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα συνεργασίας για τη δέσμευση και δήμευση περιουσίας προερχομένης από οποιοδήποτε από τα αδικήματα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, καθώς και των οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν ή προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν κατά την τέλεσή του ή τη συμβολή στην τέλεσή του, και ,όπου ενδείκνυται, δύνανται να αποτείνονται στην Eurojust και στην Ευρωπόλ για άμεση και αποτελεσματική συνεργασία σύμφωνα με το άρθρο 10.

Οδηγία 2014/42/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 127 της 29.4.2014).

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ο δράστης είναι υπήκοός του.

β)  ο δράστης είναι υπήκοός του ή έχει συνήθη διαμονή στο έδαφός του. ή

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  το αδίκημα διαπράττεται προς όφελος φυσικού ή νομικού προσώπου διαμένοντος ή εγκατεστημένου στο έδαφός του.

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την απόφασή του να θεμελιώσει περαιτέρω δικαιοδοσία για τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 τα οποία έχουν διαπραχθεί εκτός του εδάφους του, όταν:

διαγράφεται

α)  ο δράστης έχει τη συνήθη διαμονή του στο έδαφός του·

 

β)  το αδίκημα διαπράττεται προς όφελος νομικού προσώπου εγκατεστημένου στο έδαφός του.

 

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Όταν ένα αδίκημα που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 4 υπάγεται στη δικαιοδοσία περισσοτέρων του ενός κρατών μελών και οποιοδήποτε εκ των συγκεκριμένων κρατών μπορεί εγκύρως να ασκήσει ποινική δίωξη βάσει των ίδιων πραγματικών περιστατικών, τα συγκεκριμένα κράτη μέλη συνεργάζονται προκειμένου να αποφασίσουν ποιο εξ αυτών θα προβεί στη δίωξη των δραστών με σκοπό να συγκεντρωθεί η διαδικασία σε ένα μόνο κράτος μέλος.

Λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράγοντες κατά σειρά προτεραιότητας:

 

 

α)  το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου διεπράχθη το αδίκημα·

 

β)  η υπηκοότητα ή ο τόπος διαμονής του δράστη·

 

γ)  η χώρα καταγωγής των θυμάτων·

 

δ)  το κράτος στο έδαφος του οποίου εντοπίστηκε ο δράστης.

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποταθούν στην Eurojust προκειμένου να διευκολύνει τη συνεργασία των δικαστικών τους αρχών και τον συντονισμό των ενεργειών τους.

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ερευνητικά μέσα

Ερευνητικά μέσα και συνεργασία

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι βρίσκονται στη διάθεση των προσώπων, μονάδων ή υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την ποινική έρευνα και δίωξη των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, αποτελεσματικά ερευνητικά μέσα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά του οργανωμένου εγκλήματος ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

1.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι βρίσκονται στη διάθεση των προσώπων, μονάδων ή υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την ποινική έρευνα και δίωξη των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, αποτελεσματικά ερευνητικά μέσα, επαρκές προσωπικό και κατάλληλη εξειδικευμένη κατάρτιση, πόροι και τεχνολογική ικανότητα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά του οργανωμένου εγκλήματος ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων. Τα μέσα αυτά και η κατάρτιση πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του κυβερνοεγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να βελτιώσουν την ανταλλαγή δεδομένων και τη συνεργασία εντός της Ένωσης, καθώς και για να ενισχύσουν τη συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς που αγωνίζονται κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, διασφαλίζοντας παράλληλα έναν καλύτερο συντονισμό μεταξύ αυτών και των αρμοδίων ενωσιακών οργάνων, φορέων και οργανισμών, με σκοπό την αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την ενθάρρυνση προς τις τρίτες χώρες, ιδίως εκείνες που έχουν καταγραφεί από την Επιτροπή ως υψηλού κινδύνου κατά την έννοια του άρθρου 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, να υιοθετήσουν παρόμοια μέτρα και μεταρρυθμίσεις. Κάθε κράτος μέλος αναλαμβάνει επίσης να εφαρμόσει μέτρα για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε διεθνές επίπεδο, μεταξύ των Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών.

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην αρνούνται τη διεθνή συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με βάση το ότι το εθνικό τους δίκαιο θεωρεί απλώς ως εγκληματική δραστηριότητα ή ποινικό αδίκημα τη φοροδιαφυγή ή τη φοροαπάτη που υπερβαίνει ένα σημαντικό ποσοστό μη δηλωθέντων ποσών ή μη καταβληθέντων φόρων ή τη συστηματική χρήση δολίων συμπεριφορών.

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την [24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης]. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την [12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης]. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει, έως την [24 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας], έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην οποία αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία.

Η Επιτροπή υποβάλλει, έως την [12 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας], έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην οποία αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία.

 

Η Επιτροπή υποβάλλει επίσης, έως την [36 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας], έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην οποία αξιολογεί την προστιθέμενη αξία της παρούσας οδηγίας για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων προερχόμενων από παράνομες δραστηριότητες. Η έκθεση καλύπτει επίσης τον αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος αποτελεσματικής προσφυγής και δίκαιης δίκης, του τεκμήριο αθωότητας και του δικαιώματος υπεράσπισης ή του δικαιώματος του ενδιαφερομένου να μην δικάζεται ή να μην τιμωρείται ποινικά δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη. Βάσει της έκθεσης αυτής, η Επιτροπή λαμβάνει, εφόσον απαιτηθεί, απόφαση για την κατάλληλη συνέχεια που πρέπει να δοθεί.

(1)

  Απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (13.10.2017)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ignazio Corrao

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τα συνδεδεμένα αδικήματα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος παραμένουν σημαντικά προβλήματα σε επίπεδο Ένωσης, γεγονός που βλάπτει την ακεραιότητα, τη σταθερότητα και τη φήμη του χρηματοπιστωτικού τομέα και απειλεί την εσωτερική ασφάλεια και την εσωτερική αφορά της Ένωσης. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εν λόγω προβλήματα και να ενισχυθεί η εφαρμογή της οδηγίας 2015/849/ΕΕ34, η παρούσα οδηγία στοχεύει στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, ούτως ώστε να καταστήσει δυνατή την καλύτερη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

(1)  Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τα συνδεδεμένα αδικήματα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος παραμένουν σημαντικά προβλήματα σε επίπεδο Ένωσης, γεγονός που βλάπτει την ακεραιότητα, τη σταθερότητα και τη φήμη του χρηματοπιστωτικού τομέα και απειλεί την εσωτερική ασφάλεια και την εσωτερική αφορά της Ένωσης. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το επείγον πρόβλημα και να ενισχυθεί επίσης και η εφαρμογή της οδηγίας 2015/849/ΕΕ34, η παρούσα οδηγία στοχεύει στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, ούτως ώστε να καταστήσει δυνατή την καλύτερη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

_________________

_________________

34 Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

34 Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η δράση της Ένωσης θα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τις συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), καθώς και μέσα άλλων διεθνών φορέων που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι σχετικές νομικές πράξεις της Ένωσης θα πρέπει, όπου απαιτείται, να ευθυγραμμίζονται περαιτέρω με τα διεθνή πρότυπα που εγκρίθηκαν από τη FATF, τον Φεβρουάριο του 2012, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (οι «αναθεωρημένες συστάσεις της FATF»). Ως συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (CETS αριθ. 198), η Ένωση οφείλει να μεταφέρει τις απαιτήσεις της εν λόγω Σύμβασης στην έννομη τάξη της.

(3)  Η δράση της Ένωσης θα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τις συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), καθώς και μέσα άλλων διεθνών φορέων που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι σχετικές νομικές πράξεις της Ένωσης θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται περαιτέρω με τα διεθνή πρότυπα που εγκρίθηκαν από τη FATF, τον Φεβρουάριο του 2012, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (οι «αναθεωρημένες συστάσεις της FATF»). Ως συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (CETS αριθ. 198), η Ένωση οφείλει επειγόντως να μεταφέρει τις απαιτήσεις της εν λόγω Σύμβασης στην έννομη τάξη της.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7 α)  Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ζωτικής σημασίας και έχει επινοηθεί για να προσφέρει, σε παγκόσμιο επίπεδο, ενίσχυση και παροχή βοήθειας στα άτομα που την χρειάζονται. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της φοροδιαφυγής δεν θα πρέπει να εμποδίζουν άτομα και οργανώσεις να παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτούς που την χρειάζονται.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Προκειμένου η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός όλων των λεπτομερειών του αδικήματος από το οποίο προήλθε η περιουσία, ούτε να απαιτείται προηγούμενη ή παράλληλη καταδίκη για το εν λόγω αδίκημα. Η δίωξη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να μην εμποδίζεται απλώς και μόνο από το γεγονός ότι το κύριο αδίκημα διαπράχθηκε σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, εφόσον αποτελεί ποινικό αδίκημα στο εν λόγω κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ως προϋπόθεση το κύριο αδίκημα να αποτελούσε αδίκημα στην εθνική τους νομοθεσία, αν είχε διαπραχθεί εκεί.

(9)  Προκειμένου η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός όλων των λεπτομερειών του αδικήματος από το οποίο προήλθε η περιουσία, ούτε να απαιτείται προηγούμενη ή παράλληλη καταδίκη για το εν λόγω αδίκημα. Η δίωξη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να μην εμποδίζεται απλώς και μόνο από το γεγονός ότι το κύριο αδίκημα διαπράχθηκε σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, εφόσον αποτελεί ποινικό αδίκημα στο εν λόγω κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Είναι σημαντικό να διατίθενται στο κοινό υπό μορφότυπο ανοικτών δεδομένων οι πληροφορίες που αφορούν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες εταιρειών, εταιρειών καταπιστευτικής διαχείρισης και άλλων μηχανισμών, ούτως ώστε να αποτρέπεται η μέσω ανώνυμων εικονικών εταιρειών και συγκρίσιμων νομικών οντοτήτων νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12 α)  Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η διαφθορά, οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, καθώς και η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή, εξακολουθούν να εμποδίζουν την αειφόρο ανάπτυξη, πλήττουν δυσανάλογα τις αναπτυσσόμενες χώρες και συνιστούν σοβαρή απειλή για το μέλλον τους. Η Ένωση, τα κράτη μέλη της και τρίτες χώρες έχουν κοινή ευθύνη για τη βελτίωση του συντονισμού των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση αυτής της αρνητικής και επιζήμιας συμπεριφοράς αλλά και για την ευθυγράμμιση των μέτρων αυτών με τις αναπτυξιακές τους στρατηγικές και πολιτικές.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12β)  Τα εμβάσματα αποτελούν σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της οικογένειας και της κοινότητας και έχουν de facto καταστεί σημαντική πηγή εξωτερικής χρηματοδότησης για την ανάπτυξη. Ενώ αναγνωρίζεται η σημασία της πάταξης της φοροδιαφυγής, τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τις διεθνείς μεταφορές εμβασμάτων. Ένα τέτοιας μορφής εμπόδιο θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τα ανθρώπινα δικαιώματα των πληθυσμών που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι καίριας σημασίας να εφαρμόζει η Ένωση πολιτικές καταπολέμησης της τρομοκρατίας έτσι ώστε να διοχετεύονται τα εμβάσματα στους σωστούς διαύλους και να ενισχύεται η τυπική υποδομή τους, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες και μετατοπίζοντας τις ροές από τις δραστηριότητες του άτυπου τομέα στην επίσημη οικονομία, συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη της τρομοκρατίας.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η ακόλουθη συμπεριφορά συνιστά ποινικό αδίκημα όταν διαπράττεται σκόπιμα:

1.  Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η ακόλουθη συμπεριφορά συνιστά ποινικό αδίκημα:

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας, εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε εγκληματική δραστηριότητα, με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της, ή την παροχή συνδρομής σε οποιονδήποτε ενέχεται στη δραστηριότητα αυτή, προκειμένου να αποφύγει τις έννομες συνέπειες της δραστηριότητάς του·

α)  η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας, εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε εγκληματική δραστηριότητα, με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της, ή την παροχή συνδρομής σε οποιονδήποτε ενέχεται στη δραστηριότητα αυτή, ακόμα και μόνο προκειμένου να αποφύγει τις έννομες συνέπειες της δραστηριότητάς του·

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  η απόκτηση, η κατοχή ή η χρήση περιουσίας εν γνώσει, κατά τον χρόνο της κτήσης, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε εγκληματική δραστηριότητα.

γ)  η απόκτηση, η κατοχή ή η χρήση περιουσίας εν γνώσει, κατά τον χρόνο της κτήσης ή της χρησιμοποίησής της για οικονομική ή χρηματοπιστωτική δραστηριότητα, του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε εγκληματική δραστηριότητα.

Αιτιολόγηση

La consapevolezza circa l'illecita provenienza del bene potrebbe intervenire solo in un momento successive rispetto alla ricezione del bene. In tal caso, la condotta di chi impieghi in attività economica o finanziaria un bene di origine illecita, essendo consapevole - al momento del suo impiego - della illecita provenienza dello stesso, appare comunque sanzionabile. La formulazione proposta (che si ispira al dettato dell'art. 648 ter del Codice Penale italiano) esclude comunque la sanzionabilità del mero godimento del provento dell'illecito, qualora non si avesse consapevolezza della sua provenienza illecita al momento della sua ricezione.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  κατά πόσο η εγκληματική δραστηριότητα από την οποία προέρχεται η περιουσία διεξήχθη στο έδαφος τρίτης χώρας, όταν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους που μεταφέρει ή εφαρμόζει το παρόν άρθρο, εάν είχε διεξαχθεί στο δικό του έδαφος, η σχετική πράξη θα συνιστούσε αδίκημα υπαγόμενο στις κατηγορίες της τρομοκρατίας ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς, της παράνομης διακίνησης ανθρώπων, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της υποδούλωσης ανθρώπων, του λαθρεμπορίου αποβλήτων, ή του λαθρεμπορίου αγρίων ειδών ή του φορολογικού αδικήματος·

Αιτιολόγηση

Το διττό αξιόποινο ορισμένων αδικημάτων θα σήμαινε διευκόλυνση των δραστηριοτήτων των εγκληματιών ή των εγκληματικών ομάδων που εκμεταλλεύονται τα νομοθετικά κενά στο δίκαιο μερικών τρίτων χωρών για να επενδύσουν στη συνέχεια στην Ευρώπη τα έσοδά τους. Τα απαριθμούμενα αδικήματα είναι τόσο σοβαρά και η μη νομιμότητα των σχετικών πράξεων είναι τόσο φανερή, που το να έχει γίνει δυνατή η τέλεση της πράξης στο πλαίσιο μιας έννομης τάξης όπου δεν χαρακτηρίζεται ως αδίκημα δεν αρκεί για να γίνει επίκληση της αρχής nullum crimen sine lege.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 τιμωρούνται με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις.

1.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 τιμωρούνται με αυτόνομες, αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις, τηρώντας αυστηρά τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις γενικές αρχές του ποινικού δικαίου που προστατεύουν τα δικαιώματα της υπεράσπισης και του κατηγορούμενου.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή, το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον τέσσερα έτη, τουλάχιστον στις σοβαρές περιπτώσεις.

2.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή, το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον τέσσερα έτη.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι τα φυσικά πρόσωπα που ευθύνονται για αδικήματα προβλεπόμενα στα άρθρα 3 και 4, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων όπου έχουν ενεργήσει με την κάλυψη ενός νομικού προσώπου, τιμωρούνται επίσης με συνοδευτικές κυρώσεις όπως:

 

α)   προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της σύναψης συμβάσεων με τη δημόσια διοίκηση, με εξαίρεση τις συμβάσεις εργασίας·

 

β)   προσωρινή απαγόρευση της άσκησης εμπορικής δραστηριότητας.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Η Επιτροπή μεριμνά για την εναρμόνιση και τον συντονισμό του επιπέδου των κυρώσεων, ελαχίστου και μεγίστου, που προβλέπεται σε αυτόν τον τομέα στα εθνικά δίκαια των κρατών μελών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ιδιαιτερότητες του νομικού συστήματος κάθε κράτους μέλους.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2γ.   Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή, το ελάχιστο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δυο έτη σε περίπτωση που εφαρμόζεται μια από τις επιβαρυντικές περιστάσεις μνεία των οποίων γίνεται στο άρθρο 6.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β α)  τα χρήματα ή η περιουσία που είναι αντικείμενο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες προέρχονται από τρομοκρατία ή παράνομη εμπορία και διακίνηση όπλων ή η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποσκοπεί στη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων ή παράνομης εμπορίας και διακίνησης όπλων.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β β)  η περιουσία ή τα χρήματα που είναι αντικείμενο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι το νομικό πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη για αδικήματα βάσει του άρθρου 6 υπόκειται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται χρηματικές ποινές ή πρόστιμα, και, ενδεχομένως, άλλες κυρώσεις, όπως:

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι το νομικό πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη για αδικήματα βάσει του άρθρου 6 υπόκειται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται χρηματικές ποινές ή πρόστιμα, και, ενδεχομένως, άλλες κυρώσεις, τηρώντας αυστηρά τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις γενικές αρχές του ποινικού δικαίου που προστατεύουν τα δικαιώματα της υπεράσπισης και του κατηγορούμενου, όπως:

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1α)  οριστική απαγόρευση της σύναψης συμβάσεων με τη δημόσια διοίκηση·

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8α

 

Δήμευση περιουσιακών στοιχείων και εσόδων προερχόμενων από εγκληματικές δραστηριότητες

 

1.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι θα δημευθούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα έσοδα που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2, όταν το δικαστήριο, βάσει των περιστάσεων της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών και των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων, μεταξύ των οποίων π.χ. ότι η αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι δυσανάλογη προς το νόμιμο εισόδημα του καταδικασθέντος, κρίνει ότι το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα, σε μια από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

 

α)  το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα οδηγία, προσδιορίστηκε με καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου σε ένα κράτος μέλος ή, μετά από μη οριστική καταδικαστική απόφαση, επέρχεται παραγραφή ή εξάλειψη του αδικήματος λόγω θανάτου του αυτουργού· ή

 

β)  το αδίκημα από το οποίο προέρχονται τα έσοδα (κύριο αδίκημα) προσδιορίστηκε με καταδικαστική απόφαση εκδοθείσα σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα ή, μετά από μη οριστική καταδικαστική απόφαση, επέρχεται παραγραφή ή εξάλειψη του αδικήματος λόγω θανάτου του αυτουργού·

 

2.  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξάρτητα από το εάν το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή το κύριο αδίκημα διαπράχθηκε από φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β α)  ο δράστης του αδικήματος έχει κατοικία ή συνήθη διαμονή στο έδαφος του συγκεκριμένου κράτους μέλους και δεν είναι υπήκοος άλλου κράτους μέλους·

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β β)  το αδίκημα διαπράχθηκε προς όφελος νομικού προσώπου εγκατεστημένου στο έδαφός του·

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β γ)  τα περιουσιακά στοιχεία που είναι αντικείμενο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τα έσοδα που προέρχονται από την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες βρίσκονται στο έδαφός του ή ανήκουν στη δικαιοδοσία του.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β δ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β δ)  ο δράστης συνελήφθη στο έδαφός του.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 9α

 

Δικαιοδοσία περισσοτέρων του ενός κρατών μελών

 

1.  Για να διευκολύνουν τη συνεργασία των δικαστικών τους αρχών και το συντονισμό της δράσης τους, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών, μεταξύ άλλων, μέσω της Eurojust.

 

2.   Κάθε κράτος μέλος εγκρίνει νομοθετικά μέτρα που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και έγκαιρη επίλυση κάθε θετικής ή αρνητικής σύγκρουσης δικαιοδοσίας. Όταν ένα αδίκημα υπάγεται στη δικαιοδοσία περισσοτέρων του ενός κρατών μελών και μπορεί να διωχθεί από περισσότερα του ενός από αυτά τα κράτη μέλη, βάσει των ίδιων πραγματικών περιστατικών, αυτά τα κράτη μέλη συνεργάζονται προκειμένου να αποφασίσουν ποιο εξ αυτών έχει τη δικαιοδοσία με σκοπό, εφόσον είναι δυνατό, να συγκεντρωθεί η διαδικασία σε αυτό το κράτος μέλος.

 

Στα κράτη μέλη, μνεία των οποίων γίνεται στο πρώτο εδάφιο, περιλαμβάνονται όλα τα κράτη μέλη που διαθέτουν δικαιοδοσία ή έχουν θεμελιώσει τη δικαιοδοσία τους σύμφωνα με το άρθρο 9.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 9β

 

Επιστροφή των παράνομων κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων στην χώρα προέλευσής τους

 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επιστροφή των κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο ή προέρχονται από παράνομη δραστηριότητα στην τρίτη χώρα προέλευσης. Τα εν λόγω κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία επιστρέφονται στις αναπτυσσόμενες χώρες προέλευσης, υπό τον όρο ότι αυτά θα χρησιμοποιούνται για: 

 

α)  τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού αυτών των χωρών, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων ατόμων στην επικράτειά τους,

 

α)  την ενίσχυση του κράτους δικαίου στις χώρες αυτές με στόχο τη συμβολή στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλων εγκληματικών πράξεων. 

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι βρίσκονται στη διάθεση των προσώπων, μονάδων ή υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την ποινική έρευνα και δίωξη των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, αποτελεσματικά ερευνητικά μέσα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά του οργανωμένου εγκλήματος ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι βρίσκονται στη διάθεση των προσώπων, μονάδων ή υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την ποινική έρευνα και δίωξη των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, αποτελεσματικά ερευνητικά μέσα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά του οργανωμένου εγκλήματος ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων· αυτά περιλαμβάνουν επαρκείς πόρους και προσωπικό και μία ειδική και στοχευμένη κατάρτιση·

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10α

 

Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών καθώς και μεταξύ Ένωσης και τρίτων χωρών

 

1.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα για την ενίσχυση του συντονισμού και της ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και με την Ένωση, ούτως ώστε να αποτρέπεται το ρυθμιστικό αρμπιτράζ, να εντείνεται ο διάλογος και η συνεργασία με τρίτες χώρες, περιλαμβανομένης και της ανάπτυξης αποτελεσματικής επικοινωνίας, και να καταπολεμείται η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

 

2.  Τα κράτη μέλη εντείνουν τη συνεργασία με τρίτες χώρες, ιδίως για την προώθηση ορθών πρακτικών που αποσκοπούν στην ενίσχυση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων τους. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τις μεταρρυθμίσεις με στόχο την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων και μηχανισμών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την ανάπτυξη αποτελεσματικής διεθνούς συνεργασίας όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας.

 

3.  Η Επιτροπή εξετάζει τρόπους για τη βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας και τη στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών μέσω αποτελεσματικών μέτρων, ιδίως τη δημιουργία προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, προκειμένου να καταστεί δυνατόν για τις αναπτυσσόμενες χώρες να βελτιώσουν τα διοικητικά και νομικά συστήματά τους με σκοπό την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την [24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης]. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την [12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης]. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει, έως την [24 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας], έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην οποία αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία.

Η Επιτροπή υποβάλλει, έως την [12 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας], έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην οποία αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

13.2.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Ignazio Corrao

8.6.2017

Εξέταση στην επιτροπή

30.8.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.10.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

11

10

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Ελένη Θεοχάρους, Ελευθέριος Συναδινός

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Thierry Cornillet, Brian Hayes, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Patrizia Toia

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

11

+

EFDD

Ignazio Corrao

GUE-NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

NI

Eleftherios Synadinos

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Patrizia Toia

10

-

PPE

Brian Hayes, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

Verts/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

4

0

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (7.11.2017)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Eva Joly

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τα συνδεδεμένα αδικήματα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος παραμένουν σημαντικά προβλήματα σε επίπεδο Ένωσης, γεγονός που βλάπτει την ακεραιότητα, τη σταθερότητα και τη φήμη του χρηματοπιστωτικού τομέα και απειλεί την εσωτερική ασφάλεια και την εσωτερική αφορά της Ένωσης. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εν λόγω προβλήματα και να ενισχυθεί η εφαρμογή της οδηγίας 2015/849/ΕΕ1, η παρούσα οδηγία στοχεύει στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, ούτως ώστε να καταστήσει δυνατή την καλύτερη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

(1)  Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τα συναφή αδικήματα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος παραμένουν πολύ σημαντικά προβλήματα σε επίπεδο Ένωσης, γεγονός που βλάπτει την ακεραιότητα, τη σταθερότητα και τη φήμη του χρηματοπιστωτικού τομέα και απειλεί την εσωτερική ασφάλεια και την εσωτερική αγορά της Ένωσης, ενώ υποσκάπτει την εμπιστοσύνη μεταξύ των παραγόντων της αγοράς. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εν λόγω σοβαρά και επιτακτικά προβλήματα και να ενισχυθεί η εφαρμογή της οδηγίας 2015/849/ΕΕ1, η παρούσα οδηγία στοχεύει στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, ούτως ώστε να καταστήσει δυνατή την καλύτερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

_______________

___________________

1 Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

1 Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η δράση της Ένωσης θα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τις συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), καθώς και μέσα άλλων διεθνών φορέων που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι σχετικές νομικές πράξεις της Ένωσης θα πρέπει, όπου απαιτείται, να ευθυγραμμίζονται περαιτέρω με τα διεθνή πρότυπα που εγκρίθηκαν από τη FATF, τον Φεβρουάριο του 2012, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (οι «αναθεωρημένες συστάσεις της FATF»). Ως συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (CETS αριθ. 198), η Ένωση οφείλει να μεταφέρει τις απαιτήσεις της εν λόγω Σύμβασης στην έννομη τάξη της.

(3)  Η δράση της Ένωσης θα πρέπει να υπερβαίνει τις συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), καθώς και μέσα άλλων διεθνών φορέων που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να πραγματοποιεί δική της αξιολόγηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων που προτείνει η FATF και σχετικά με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των μέτρων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εν γένει. Η FATF θα πρέπει να προβαίνει σε αναθεώρηση των υφιστάμενων προτύπων και σε αξιολόγηση της δικής της απόδοσης, καθώς και να διασφαλίζει την περιφερειακή εκπροσώπηση, την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα και τη βελτίωση της χρήσης των χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Οι σχετικές νομικές πράξεις της Ένωσης θα πρέπει, όπου απαιτείται, να ευθυγραμμίζονται περαιτέρω με τα διεθνή πρότυπα που εγκρίθηκαν από τη FATF, τον Φεβρουάριο του 2012, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (οι «αναθεωρημένες συστάσεις της FATF»). Ως συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (CETS αριθ. 198), η Ένωση οφείλει να μεταφέρει τις απαιτήσεις της εν λόγω Σύμβασης στην έννομη τάξη της.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Ο ορισμός των εγκληματικών δραστηριοτήτων που συνιστούν τα κύρια αδικήματα στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει να είναι επαρκώς ομοιόμορφος σε όλα τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπεριλάβουν ένα φάσμα αδικημάτων σε καθεμία από τις κατηγορίες που έχει καθορίσει η FATF. Όταν οι κατηγορίες αδικημάτων, όπως η τρομοκρατία ή τα περιβαλλοντικά αδικήματα, καθορίζονται από τη νομοθεσία της Ένωσης, η παρούσα οδηγία παραπέμπει στην εν λόγω νομοθεσία. Αυτό διασφαλίζει ότι η νομιμοποίηση εσόδων από τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και η παράνομη εμπορία άγριων ειδών αποτελούν αξιόποινες πράξεις στα κράτη μέλη. Στις περιπτώσεις που η νομοθεσία της Ένωσης επιτρέπει στα κράτη μέλη να προβλέπουν άλλες κυρώσεις, πέραν των ποινικών, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να απαιτεί από τα κράτη μέλη να προβλέπουν τις εν λόγω περιπτώσεις ως κύρια αδικήματα για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

(5)  Ο ορισμός των εγκληματικών δραστηριοτήτων που συνιστούν τα κύρια αδικήματα στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει να είναι επαρκώς ευρύς και ομοιόμορφος σε όλα τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπεριλάβουν ένα φάσμα αδικημάτων σε καθεμία από τις κατηγορίες που έχει καθορίσει η FATF, μεταξύ άλλων τη φοροδιαφυγή, τη φορολογική απάτη και τη φοροαποφυγή, αλλά και κάθε άλλη δόλια συμπεριφορά που σχετίζεται με την απόκρυψη εσόδων ή κερδών. Όταν οι κατηγορίες αδικημάτων, όπως η τρομοκρατία ή τα περιβαλλοντικά αδικήματα, καθορίζονται από τη νομοθεσία της Ένωσης, η παρούσα οδηγία παραπέμπει στην εν λόγω νομοθεσία. Αυτό διασφαλίζει ότι η νομιμοποίηση εσόδων από τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και η παράνομη εμπορία άγριων ειδών αποτελούν αξιόποινες πράξεις στα κράτη μέλη. Στις περιπτώσεις που η νομοθεσία της Ένωσης επιτρέπει στα κράτη μέλη να προβλέπουν άλλες κυρώσεις, πέραν των ποινικών, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να απαιτεί από τα κράτη μέλη να προβλέπουν τις εν λόγω περιπτώσεις ως κύρια αδικήματα για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Προκειμένου η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός όλων των λεπτομερειών του αδικήματος από το οποίο προήλθε η περιουσία, ούτε να απαιτείται προηγούμενη ή παράλληλη καταδίκη για το εν λόγω αδίκημα. Η δίωξη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να μην εμποδίζεται απλώς και μόνο από το γεγονός ότι το κύριο αδίκημα διαπράχθηκε σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, εφόσον αποτελεί ποινικό αδίκημα στο εν λόγω κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ως προϋπόθεση το κύριο αδίκημα να αποτελούσε αδίκημα στην εθνική τους νομοθεσία, αν είχε διαπραχθεί εκεί.

(9)  Προκειμένου η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός όλων των λεπτομερειών του αδικήματος από το οποίο προήλθε η περιουσία, ούτε όλων των περιστάσεων ή των πραγματικών περιστατικών που σχετίζονται με την εγκληματική δραστηριότητα, ούτε να απαιτείται προηγούμενη ή παράλληλη καταδίκη για το εν λόγω αδίκημα. Η δίωξη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να μην εμποδίζεται απλώς και μόνο από το γεγονός ότι το κύριο αδίκημα διαπράχθηκε σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, εφόσον αποτελεί ποινικό αδίκημα στο εν λόγω κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να μπορούν να θεσπίζουν ως προϋπόθεση η σχετική πράξη να αποτελούσε κύριο αδίκημα στην εθνική τους νομοθεσία, αν είχε διαπραχθεί εκεί. Ωστόσο, σε περίπτωση που η σχετική πράξη συνιστά ορισμένο είδος σοβαρού αδικήματος, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να απαιτούν η εν λόγω πράξη να αποτελεί ποινικό αδίκημα στο κράτος μέλος ή στη χώρα όπου διεπράχθη.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Προκειμένου να αποτρέπεται η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε όλη την Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν ελάχιστα είδη και επίπεδα κυρώσεων για τις περιπτώσεις διάπραξης των ποινικών αδικημάτων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Στην περίπτωση που το αδίκημα διαπράττεται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια της απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου37 ή ο δράστης έχει καταχραστεί την επαγγελματική του θέση προκειμένου να καταστεί δυνατή η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν επιβαρυντικές περιστάσεις σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες που προβλέπονται στις έννομες τάξεις τους.

(11)  Προκειμένου να αποτρέπεται η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε όλη την Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν κατάλογο με τα ελάχιστα είδη και τα επίπεδα σαφώς προσδιορισμένων κυρώσεων για τις περιπτώσεις διάπραξης των ποινικών αδικημάτων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Ελάχιστα είδη και επίπεδα κυρώσεων θα πρέπει επίσης να θεσπισθούν όσον αφορά την ηθική αυτουργία, την υποβοήθηση και τη συνέργεια στη διάπραξη τέτοιων ποινικών αδικημάτων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν επιβαρυντικές περιστάσεις, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες που προβλέπονται στις έννομες τάξεις τους, στις εξής περιπτώσεις: εάν το αδίκημα διαπράττεται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια της απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου37· εάν ο δράστης καταχράται την επαγγελματική του θέση προκειμένου να καταστεί δυνατή η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· εάν η νομιμοποίηση χρημάτων ή περιουσιακών στοιχείων προέρχεται από τρομοκρατικές δραστηριότητες κατά την έννοια της οδηγίας 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37α ή από παράνομη εμπορία όπλων· ή εάν ο δράστης είναι πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο κατά την έννοια της οδηγίας 2015/849 ή εμπλέκεται σε υποθέσεις διαφθοράς εκλεγμένων αξιωματούχων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υπολογίζουν το ύψος των προστίμων σύμφωνα με την αρχή της μη συναίρεσης, ήτοι, με βάση το κέρδος που απορρέει από την εγκληματική δραστηριότητα, χωρίς αφαίρεση τυχόν εξόδων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι η κύρωση είναι υψηλότερη από την οικονομική αξία του εγκλήματος. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την αποτελεσματική εφαρμογή των εν λόγω κυρώσεων.

_________________

_________________

37 Απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

37 Απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

 

37a Οδηγία 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6).

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος που υποβάλλουν πληροφορίες σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μεταξύ άλλων και σε τρίτες χώρες.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιστ α)  φορολογικά εγκλήματα που σχετίζονται με άμεσους και έμμεσους φόρους, συμπεριλαμβανομένης της φοροδιαφυγής μέσω απόκρυψης εσόδων, είτε αυτά αποκτήθηκαν νόμιμα είτε παράνομα, ώστε να μην εντοπιστούν και εισπραχθούν από τις φορολογικές αρχές·

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο κβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

κβ)  όλα τα αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με άμεσους και έμμεσους φόρους φορολογικών εγκλημάτων, όπως τα εγκλήματα αυτά ορίζονται στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών, που τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή ή ένταλμα προσωρινής κράτησης μέγιστης διάρκειας άνω του ενός έτους ή, όσον αφορά τα κράτη μέλη που έχουν ελάχιστο όριο για τα αδικήματα στην έννομη τάξη τους, όλων των αδικημάτων που τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή ή ένταλμα προσωρινής κράτησης ελάχιστης διάρκειας τουλάχιστον άνω των έξι μηνών·

κβ)  όλα τα αδικήματα που τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή ή ένταλμα προσωρινής κράτησης μέγιστης διάρκειας άνω του ενός έτους ή, όσον αφορά τα κράτη μέλη που έχουν ελάχιστο όριο για τα αδικήματα στην έννομη τάξη τους, όλων των αδικημάτων που τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή ή ένταλμα προσωρινής κράτησης ελάχιστης διάρκειας τουλάχιστον άνω των έξι μηνών·

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  η απόκτηση, η κατοχή ή η χρήση περιουσίας εν γνώσει, κατά τον χρόνο της κτήσης, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε εγκληματική δραστηριότητα.

γ)  η απόκτηση, η κατοχή ή η χρήση περιουσίας εν γνώσει, είτε κατά τον χρόνο της κτήσης είτε στη συνέχεια, του γεγονότος ότι η εν λόγω περιουσία προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε εγκληματική δραστηριότητα.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  προηγούμενη ή παράλληλη καταδίκη για την εγκληματική δραστηριότητα από την οποία προήλθε η περιουσία·

α)  προηγούμενη ή παράλληλη καταδίκη για την εγκληματική δραστηριότητα από την οποία προέκυψε η περιουσία, κατά την έννοια της παραγράφου 1·

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  όλες τις περιστάσεις ή τα πραγματικά περιστατικά που σχετίζονται με εγκληματική δραστηριότητα, εφόσον αποδεικνύεται ότι η περιουσία προέκυψε από τέτοια δραστηριότητα, κατά την έννοια της παραγράφου 1·

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  κατά πόσο η εγκληματική δραστηριότητα από την οποία προήλθε η περιουσία διεξήχθη στο έδαφος άλλου κράτους μέλους ή στο έδαφος τρίτης χώρας, όταν η σχετική πράξη συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας όπου διαπράχθηκε η πράξη και θα συνιστούσε ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το ποινικό δίκαιο του κράτους μέλους που εφαρμόζει το παρόν άρθρο, εφόσον η πράξη είχε διαπραχθεί στο έδαφός του.

γ)  κατά πόσο η εγκληματική δραστηριότητα από την οποία προήλθε η περιουσία διεξήχθη στο έδαφος άλλου κράτους μέλους ή στο έδαφος τρίτης χώρας, όταν η σχετική πράξη θα συνιστούσε εγκληματική δραστηριότητα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους που εφαρμόζει το παρόν άρθρο, εφόσον η πράξη είχε διαπραχθεί στο έδαφός του. Τα κράτη μέλη μπορούν, ωστόσο, να απαιτούν η σχετική πράξη, στο μέτρο που δεν εμπίπτει στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο (1) στοιχεία α) έως δ) και η), ιβ) και ιστ α), να συνιστά ποινικό αδίκημα βάσει του εθνικού δικαίου του άλλου κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας·

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  κατά πόσο η εγκληματική δραστηριότητα από την οποία προήλθε η περιουσία πραγματοποιήθηκε στην επικράτεια τρίτης χώρας υψηλού κινδύνου κατά την έννοια της οδηγίας 2015/849, όταν η σχετική πράξη θα συνιστούσε εγκληματική δραστηριότητα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους που εφαρμόζει το παρόν άρθρο, εφόσον η πράξη είχε διαπραχθεί στο έδαφός του·

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 τιμωρούνται με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις.

1.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι εγκληματικές δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 τιμωρούνται με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων προστίμων, βάσει της μικτής αξίας του συνολικού ποσού που προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις γενικές αρχές του ποινικού δικαίου που προστατεύουν τα δικαιώματα της υπεράσπισης και τα δικαιώματα του κατηγορουμένου.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή, το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον τέσσερα έτη, τουλάχιστον στις σοβαρές περιπτώσεις.

2.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή, το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 4 τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή, το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον τρία έτη.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 τιμωρούνται, βάσει της διακριτικής ευχέρειας του δικαστή, με συμπληρωματικές, προσωρινές ή μόνιμες κυρώσεις όπως:

 

α) απαγόρευση της σύναψης συμβάσεων με δημόσιες αρχές·

 

β) απαγόρευση της άσκησης ορισμένων εμπορικών δραστηριοτήτων· και

 

γ) απαγόρευση της υποψηφιότητας για αιρετά αξιώματα.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  επιδιώκεται η νομιμοποίηση χρημάτων ή περιουσιακών στοιχείων προερχομένων από τρομοκρατικές δραστηριότητες κατά την έννοια της οδηγίας 2017/541 ή από παράνομη εμπορία όπλων·

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  ο δράστης είναι πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο κατά την έννοια της οδηγίας 2015/849 ή εμπλέκεται σε υποθέσεις διαφθοράς εκλεγμένων αξιωματούχων· ή

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β γ)   η εγκληματική δραστηριότητα διεπράχθη και χρηματοδοτήθηκε από υπεράκτιες εταιρείες· στις εγκληματικές πράξεις εμπλέκονται εικονικές εταιρείες· έχουν λάβει χώρα παράνομες μεταφορές κεφαλαίων· έχουν εμπλακεί εταιρείες μεταφοράς χρημάτων και ΜΚΟ· υπάρχει υπόνοια ότι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αντιμετωπίζεται ως επαγγελματική δραστηριότητα, για παράδειγμα όταν το πρόσωπο είναι ενεργό σε περισσότερα από δύο δίκτυα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή σε εγκληματικές ομάδες.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος εξασφαλίζει ότι τα νομικά πρόσωπα μπορούν να υπέχουν ευθύνη για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, όταν αυτά τελούνται προς όφελός τους από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και κατέχει διευθυντική θέση εντός του νομικού προσώπου βασιζόμενη σε:

1.  Κάθε κράτος εξασφαλίζει ότι τα νομικά πρόσωπα μπορούν να υπέχουν ευθύνη για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, όταν αυτά τελούνται προς όφελός τους ή προς όφελος τρίτου από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και κατέχει διευθυντική θέση εντός του νομικού προσώπου βασιζόμενη σε:

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα νομικά πρόσωπα μπορούν να υπέχουν ευθύνη και στις περιπτώσεις όπου η απουσία εποπτείας ή ελέγχου από πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατέστησε δυνατή τη διάπραξη αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 προς όφελος του συγκεκριμένου νομικού προσώπου από πρόσωπο που ενεργεί υπό τη δικαιοδοσία του.

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα νομικά πρόσωπα μπορούν να υπέχουν ευθύνη και στις περιπτώσεις όπου η απουσία εποπτείας ή ελέγχου από πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατέστησε δυνατή τη διάπραξη αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 προς όφελος τους ή προς όφελος τρίτου από πρόσωπο που ενεργεί υπό τη δικαιοδοσία του.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι το νομικό πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη για αδικήματα βάσει του άρθρου 6 υπόκειται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται χρηματικές ποινές ή πρόστιμα, και, ενδεχομένως, άλλες κυρώσεις, όπως:

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των γενικών αρχών του ποινικού δικαίου για την προστασία των δικαιωμάτων υπεράσπισης και των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου, ότι το νομικό πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη για αδικήματα βάσει του άρθρου 7 υπόκειται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται χρηματικές ποινές και πρόστιμα βάσει της μικτής αξίας του συνολικού ποσού που προκύπτει από την εγκληματική δραστηριότητα και, στο πλαίσιο της διακριτικής ευχέρειας του δικαστή, άλλες προσωρινές ή μόνιμες κυρώσεις, μεταξύ των οποίων:

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  αποκλεισμός του εν λόγω νομικού προσώπου από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις·

(1)  αποκλεισμός του εν λόγω νομικού προσώπου από δημόσιες θέσεις, συμβάσεις, παροχές ή ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων των παροχών και των ενισχύσεων της Ένωσης·

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  αποκλεισμός του εν λόγω προσώπου από πόρους της Ένωσης·

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  απαγόρευση της σύναψης συμβάσεων με δημόσιες αρχές·

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της άσκησης εμπορικής δραστηριότητας από το εν λόγω νομικό πρόσωπο·

(2)  προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της άσκησης εμπορικής δραστηριότητας από το εν λόγω νομικό πρόσωπο , συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των επαγγελματικών αδειών·

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το αδίκημα διαπράττεται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, στο έδαφός του·

α)  το αδίκημα διαπράττεται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, στο έδαφός του· ή

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ο δράστης είναι υπήκοός του.

β)  ο δράστης είναι υπήκοός του· ή

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  το αδίκημα διαπράττεται εκτός του εδάφους του, αλλά ο δράστης έχει τη συνήθη διαμονή του στο έδαφός του· ή

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  το αδίκημα διαπράττεται εκτός του εδάφους του, αλλά προς όφελος νομικού προσώπου εγκατεστημένου στο έδαφός του·

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Όταν ένα αδίκημα υπάγεται στη δικαιοδοσία περισσοτέρων του ενός κρατών μελών και οποιοδήποτε εκ των συγκεκριμένων κρατών μελών μπορεί εγκύρως να ασκήσει δίωξη βάσει των ίδιων πραγματικών περιστατικών, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες, με σειρά προτεραιότητας, για να αποφασίσουν ποιο από αυτά θα ασκήσει δίωξη εναντίον των δραστών:

 

α)   το κράτος μέλος στο οποίο διεπράχθη το αδίκημα·

 

β)   την ιθαγένεια ή τον τόπο κατοικίας του δράστη·

 

γ)   τη χώρα καταγωγής των θυμάτων·

 

δ)   το κράτος μέλος στο οποίο εντοπίστηκε ο δράστης.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποταθούν στην Eurojust προκειμένου να διευκολύνει τη συνεργασία των δικαστικών τους αρχών και τον συντονισμό των ενεργειών τους.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την απόφασή του να θεμελιώσει περαιτέρω δικαιοδοσία για τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 τα οποία έχουν διαπραχθεί εκτός του εδάφους του, όταν:

διαγράφεται

α)  ο δράστης έχει τη συνήθη διαμονή του στο έδαφός του·

 

β)   το αδίκημα διαπράττεται προς όφελος νομικού προσώπου εγκατεστημένου στο έδαφός του.

 

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ερευνητικά μέσα

Ερευνητικά μέσα και συνεργασία

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι βρίσκονται στη διάθεση των προσώπων, μονάδων ή υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την ποινική έρευνα και δίωξη των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, αποτελεσματικά ερευνητικά μέσα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά του οργανωμένου εγκλήματος ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

1.   Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι βρίσκονται στη διάθεση των προσώπων, μονάδων ή υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την ποινική έρευνα και δίωξη των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, αποτελεσματικά ερευνητικά μέσα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά του οργανωμένου εγκλήματος ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

 

2.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, το συντομότερο δυνατό, τη διαθεσιμότητα καταλλήλων και επαρκών οικονομικών πόρων και καταλλήλως καταρτισμένου προσωπικού, για τη διερεύνηση και τη δίωξη των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4.

 

3.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές κάθε χώρας συνεργάζονται αποτελεσματικά, καθώς και ότι οι οικείες αρμόδιες εθνικές αρχές για τη διερεύνηση ή τη δίωξη των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 είναι εξουσιοδοτημένες να συνεργάζονται με άλλες εθνικές αρχές και με τους ομολόγους τους σε άλλα κράτη μέλη, καθώς και με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

13.2.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Eva Joly

11.4.2017

Ημερομηνία της έγκρισης

6.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Wajid Khan, Γεώργιος Κύρτσος, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, Γεώργιος Κύρτσος, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

Verts/ALE

Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

0

-

2

0

ECR

Kay Swinburne

ENF

Bernard Monot

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (15.9.2017)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Κώστας Χρυσόγονος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. Εισαγωγή

Οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις υπογραμμίζουν την ανάγκη να προλαμβάνεται και να καταπολεμείται η τρομοκρατία. Ο αποκλεισμός των τρομοκρατικών οργανώσεων από τις πηγές χρηματοδότησής τους θα συμβάλει καθοριστικά στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ήδη εργαλεία για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών, όπως, μεταξύ άλλων, η υφιστάμενη ποινική νομοθεσία, η συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και οι διαδικασίες για την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, καθώς και η νομοθεσία για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η οποία ενισχύεται διαρκώς. Η πρόταση οδηγίας στοχεύει στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου. Η προτεινόμενη οδηγία επιτυγχάνει τον εν λόγω στόχο μέσω της εφαρμογής των διεθνών υποχρεώσεων σε αυτόν τον τομέα, βάσει της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας του 2005, CETS αριθ. 198 («Σύμβαση της Βαρσοβίας»), καθώς και των σχετικών συστάσεων της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).

II. Η θέση του συντάκτη γνωμοδότησης

Γενικά η πρόταση της Επιτροπής είναι ισορροπημένη, αλλά υπάρχουν ορισμένοι τομείς που προκαλούν περαιτέρω προβληματισμό. Ένας από αυτούς είναι η διαφάνεια και ο ανοικτός χαρακτήρας, και θέματα σχετικά με την ιδιωτική ζωή. Ένας άλλος αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ασκηθεί η δέουσα εποπτεία επί των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. Ένα άλλο ζήτημα που θα πρέπει να εξεταστεί είναι ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται με την οδηγία η δέουσα τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τα συνδεδεμένα αδικήματα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος παραμένουν σημαντικά προβλήματα σε επίπεδο Ένωσης, γεγονός που βλάπτει την ακεραιότητα, τη σταθερότητα και τη φήμη του χρηματοπιστωτικού τομέα και απειλεί την εσωτερική ασφάλεια και την εσωτερική αφορά της Ένωσης. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εν λόγω προβλήματα και να ενισχυθεί η εφαρμογή της οδηγίας 2015/849/ΕΕ1, η παρούσα οδηγία στοχεύει στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, ούτως ώστε να καταστήσει δυνατή την καλύτερη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

(1)  Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και το συναφές αδίκημα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος παραμένουν σημαντικά προβλήματα σε επίπεδο Ένωσης, γεγονός που βλάπτει την ακεραιότητα, τη σταθερότητα και τη φήμη του χρηματοπιστωτικού τομέα και απειλεί την εσωτερική ασφάλεια και την εσωτερική αγορά της Ένωσης. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εν λόγω προβλήματα και να συμπληρωθεί και να ενισχυθεί η εφαρμογή της οδηγίας 2015/849/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1, η παρούσα οδηγία στοχεύει στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, ούτως ώστε να καταστήσει δυνατή την καλύτερη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και με τους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, με στόχο τη βελτίωση των ανταλλαγών πληροφοριών και την ταυτοποίηση όσων προωθούν την τρομοκρατία.

_________________

_________________

1 Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

1 Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Τα μέτρα που λαμβάνονται αποκλειστικά σε εθνικό ή ακόμα και σε ενωσιακό επίπεδο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο διεθνής συντονισμός και η διεθνής συνεργασία, έχουν πολύ περιορισμένα αποτελέσματα. Τα μέτρα που θεσπίζονται από την Ένωση στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει, συνεπώς, να είναι συμβατά με άλλες δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο άλλων διεθνών φόρουμ, και τουλάχιστον εξίσου αυστηρά με αυτές.

(2)  Τα μέτρα που λαμβάνονται αποκλειστικά σε εθνικό ή ακόμα και σε ενωσιακό επίπεδο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ο διεθνής συντονισμός και η διεθνής συνεργασία, παράγουν πολύ περιορισμένα αποτελέσματα. Το ισχύον νομικό πλαίσιο της Ένωσης δεν είναι ούτε ολοκληρωμένο, ούτε επαρκώς συνεκτικό για να είναι πλήρως αποτελεσματικό. Αν και τα κράτη μέλη έχουν ποινικοποιήσει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υφίστανται ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους ως προς τον ορισμό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το τι συνιστά κύριο αδίκημα, και το ύψος των κυρώσεων. Οι διαφορές των εθνικών νομικών πλαισίων μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από εγκληματίες και τρομοκράτες, οι οποίοι μπορεί να επιλέξουν να διενεργούν τις χρηματοπιστωτικές τους συναλλαγές σε κράτη μέλη όπου θεωρούν ότι τα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι πιο ασθενή. Τα μέτρα που θεσπίζονται από την Ένωση στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει, συνεπώς, να είναι συμβατά με άλλες δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο άλλων διεθνών φόρουμ, και τουλάχιστον εξίσου αυστηρά με αυτές. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα ενισχυμένο νομικό πλαίσιο της Ένωσης, το οποίο καθιστά δυνατή την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τη μείωση της απειλής από τρομοκρατικές οργανώσεις, περιορίζοντας τη δυνατότητά τους να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η δράση της Ένωσης θα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τις συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), καθώς και μέσα άλλων διεθνών φορέων που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι σχετικές νομικές πράξεις της Ένωσης θα πρέπει, όπου απαιτείται, να ευθυγραμμίζονται περαιτέρω με τα διεθνή πρότυπα που εγκρίθηκαν από τη FATF, τον Φεβρουάριο του 2012, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (οι «αναθεωρημένες συστάσεις της FATF»). Ως συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (CETS αριθ. 198), η Ένωση οφείλει να μεταφέρει τις απαιτήσεις της εν λόγω Σύμβασης στην έννομη τάξη της.

(3)  Η δράση της Ένωσης θα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τις συστάσεις της ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) καθώς και μέσα άλλων διεθνών οργανισμών και φορέων που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι σχετικές νομικές πράξεις της Ένωσης θα πρέπει, όπου απαιτείται, να ευθυγραμμίζονται περαιτέρω με τα διεθνή πρότυπα που εγκρίθηκαν από τη FATF, τον Φεβρουάριο του 2012, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (οι «αναθεωρημένες συστάσεις της FATF»). Ως συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (CETS αριθ. 198), η Ένωση οφείλει να μεταφέρει τις απαιτήσεις της εν λόγω Σύμβασης στην έννομη τάξη της.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όσον αφορά την περιουσία που προέρχεται από εγκλήματα που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, δεδομένου ότι η περίπτωση αυτή διέπεται από ειδικούς κανόνες, όπως αυτοί προβλέπονται στην οδηγία 2017/XX/ΕΕ3. Σύμφωνα με το άρθρο 325 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ίδια μέτρα καταπολέμησης της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με εκείνα που λαμβάνουν για την καταπολέμηση της απάτης κατά των ιδίων οικονομικών συμφερόντων.

(7)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όσον αφορά την περιουσία που προέρχεται από εγκλήματα που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, δεδομένου ότι η περίπτωση αυτή διέπεται από ειδικούς κανόνες, όπως αυτοί προβλέπονται στην οδηγία 2017/XX/ΕΕ. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 2017/XX/ΕΕ μέσω της έγκρισης ενός ενιαίου ολοκληρωμένου πλαισίου σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με το άρθρο 325 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ίδια μέτρα καταπολέμησης της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με εκείνα που λαμβάνουν για την καταπολέμηση της απάτης κατά των ιδίων οικονομικών συμφερόντων.

_________________

_________________

3 Οδηγία 2017/ΧΧ/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της x x 2017, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L x της xx.xx.2017, σ. x).

3 Οδηγία 2017/ΧΧ/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της x x 2017, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L x της xx.xx.2017, σ. x).

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Όταν η δραστηριότητα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν περιορίζεται στην απλή κατοχή ή χρήση, αλλά περιλαμβάνει και τη μεταφορά ή την απόκρυψη και συγκάλυψη περιουσιακών στοιχείων μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και έχει ως αποτέλεσμα την επέλευση επιπλέον ζημίας, πέρα από αυτή που προκλήθηκε ήδη από το κύριο αδίκημα, όπως η προσβολή της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η εν λόγω δραστηριότητα θα πρέπει να τιμωρείται ξεχωριστά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να διασφαλίζουν ότι τέτοιες πράξεις τιμωρούνται και όταν διαπράττονται από τον δράστη της εγκληματικής δραστηριότητας από την οποία προήλθε η περιουσία (η λεγόμενη αυτονομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες).

(8)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι ορισμένες μορφές δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα είναι επίσης αξιόποινες όταν διαπράττονται από τον δράστη της εγκληματικής δραστηριότητας από την οποία προήλθε αυτή η περιουσία (αυτονομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες). Όταν, σε παρόμοιες περιπτώσεις, η δραστηριότητα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν περιορίζεται στην απλή κατοχή ή χρήση, αλλά περιλαμβάνει και τη μεταφορά, τη μετατροπή, την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη περιουσιακών στοιχείων μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και έχει ως αποτέλεσμα την επέλευση επιπλέον ζημίας, πέρα από αυτή που προκλήθηκε ήδη από το κύριο αδίκημα, όπως η προσβολή της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, π.χ. θέτοντας σε κυκλοφορία τα έσοδα από εγκληματική δραστηριότητα και αποκρύπτοντας έτσι την παράνομη προέλευσή τους, οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να τιμωρούνται.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Προκειμένου η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός όλων των λεπτομερειών του αδικήματος από το οποίο προήλθε η περιουσία, ούτε να απαιτείται προηγούμενη ή παράλληλη καταδίκη για το εν λόγω αδίκημα. Η δίωξη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να μην εμποδίζεται απλώς και μόνο από το γεγονός ότι το κύριο αδίκημα διαπράχθηκε σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, εφόσον αποτελεί ποινικό αδίκημα στο εν λόγω κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ως προϋπόθεση το κύριο αδίκημα να αποτελούσε αδίκημα στην εθνική τους νομοθεσία, αν είχε διαπραχθεί εκεί.

(9)  Προκειμένου η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός όλων των λεπτομερειών του αδικήματος από το οποίο προήλθε η περιουσία, ούτε να απαιτείται προηγούμενη ή παράλληλη καταδίκη για το εν λόγω αδίκημα. Η δίωξη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να μην εμποδίζεται απλώς και μόνο από το γεγονός ότι το κύριο αδίκημα διαπράχθηκε σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, εφόσον αποτελεί ποινικό αδίκημα στο εν λόγω κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ως προϋπόθεση το κύριο αδίκημα να αποτελούσε αδίκημα στην εθνική τους νομοθεσία, αν είχε διαπραχθεί εκεί. Τούτο δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται κατά τρόπο που να περιορίζει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9 α)  Είναι προς το συμφέρον της δικαιοσύνης, τα πρόσωπα που κατηγορούνται για αδίκημα προβλεπόμενο στην παρούσα οδηγία να έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την υπόθεσή τους και να αμφισβητήσουν τις κατηγορίες που τα βαραίνουν, καθώς και να έχουν πρόσβαση στα αποδεικτικά και άλλα στοιχεία που υπάρχουν εις βάρους τους. Αν και οι υποθέσεις που αφορούν την τρομοκρατία και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας είναι σοβαρές, έχει πρωταρχική σημασία να κοινοποιείται στα πρόσωπα η ουσία της εις βάρος τους υπόθεσης, όταν αυτά αντιμετωπίζουν την προοπτική καταναγκαστικών μέτρων από το κράτος μέλος, έτσι ώστε να μπορούν να δίνουν αποτελεσματικές οδηγίες στον δικηγόρο τους ή σε ειδικό δικηγόρο. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με την αρχή της ισότητας των όπλων μεταξύ των διαδίκων.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Προκειμένου να αποτρέπεται η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε όλη την Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν ελάχιστα είδη και επίπεδα κυρώσεων για τις περιπτώσεις διάπραξης των ποινικών αδικημάτων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Στην περίπτωση που το αδίκημα διαπράττεται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια της απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ4 του Συμβουλίου ή ο δράστης έχει καταχραστεί την επαγγελματική του θέση προκειμένου να καταστεί δυνατή η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν επιβαρυντικές περιστάσεις σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες που προβλέπονται στις έννομες τάξεις τους.

(11)  Προκειμένου να αποτρέπεται η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε όλη την Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν ελάχιστα είδη και επίπεδα κυρώσεων για τις περιπτώσεις διάπραξης των ποινικών αδικημάτων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Στην περίπτωση που το αδίκημα διαπράττεται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια της απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ4 του Συμβουλίου ή ο δράστης έχει καταχραστεί την επαγγελματική του θέση προκειμένου να καταστεί δυνατή η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή όταν ο δράστης είναι πολιτικά εκτιθέμενο πρόσωπο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν επιβαρυντικές περιστάσεις σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες που προβλέπονται στις έννομες τάξεις τους.

_________________

_________________

4 Απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

4 Απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11 α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι δικαστές και τα δικαστήρια έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν υπόψη τις επιβαρυντικές περιστάσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία κατά τον προσδιορισμό των αποφάσεων για τους δράστες, παρόλο που δεν υπάρχει υποχρέωση αύξησης της ποινής. Εναπόκειται στους δικαστές και τα δικαστήρια να αποφασίσουν αν θα λάβουν υπόψη τις επιβαρυντικές περιστάσεις, συνεκτιμώντας όλα τα πραγματικά περιστατικά της συγκεκριμένης υπόθεσης. Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να προβλέπουν επιβαρυντική περίσταση σε περίπτωση που το εσωτερικό δίκαιο προβλέπει ότι τα αδικήματα που ορίζονται στην απόφαση πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ τιμωρούνται ως ξεχωριστά αδικήματα και μπορούν να επισύρουν αυστηρότερες κυρώσεις.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Δεδομένης της κινητικότητας των δραστών και των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και των σύνθετων διασυνοριακών ερευνών που απαιτούνται για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεμελιώσουν τη δικαιοδοσία τους προκειμένου να δοθεί στις αρμόδιες αρχές η δυνατότητα διερεύνησης και δίωξης τέτοιων δραστηριοτήτων. Θα πρέπει επομένως τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η δικαιοδοσία τους καλύπτει περιπτώσεις που ένα αδίκημα διαπράττεται μέσω της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών από το έδαφός τους, ακόμη και αν η τεχνολογία αυτή δεν βρίσκεται στο έδαφός τους.

(12)  Δεδομένης της κινητικότητας των δραστών και των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και των σύνθετων διασυνοριακών ερευνών που απαιτούνται για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεμελιώσουν τη δικαιοδοσία τους προκειμένου να δοθεί στις αρμόδιες αρχές η δυνατότητα διερεύνησης και δίωξης τέτοιων δραστηριοτήτων. Θα πρέπει επομένως τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η δικαιοδοσία τους καλύπτει περιπτώσεις που ένα αδίκημα διαπράττεται μέσω της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών από το έδαφός τους, ακόμη και αν η τεχνολογία αυτή δεν βρίσκεται στο έδαφός τους. Με βάση την έννοια της δικαιοδοσίας στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα κράτη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη σε συνθήκες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποχρεούνται να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των προσώπων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, έστω και αν αυτά τα πρόσωπα βρίσκονται εκτός της επικράτειάς τους.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12 α)  Προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχία των ερευνών και της ποινικής δίωξης των αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι υπεύθυνοι για την έρευνα ή την ποινική δίωξη αυτών των αδικημάτων θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά εργαλεία έρευνας, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ή άλλων σοβαρών αδικημάτων. Η χρήση τέτοιων εργαλείων θα πρέπει, σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο, να λαμβάνει υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, καθώς και τη φύση και τη σοβαρότητα του διερευνώμενου αδικήματος, και να σέβεται το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12 β)  Οι αρμόδιες αρχές που εποπτεύουν τα πιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με την παρούσα οδηγία θα πρέπει να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν εμπιστευτικές πληροφορίες, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα ή το καθεστώς τους. Για τον σκοπό αυτό, οι εν λόγω αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη νομική βάση για την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών και να συνεργάζονται όσο το δυνατόν περισσότερο, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα στον τομέα αυτόν. Οι πληροφορίες φορολογικού περιεχομένου από τα μητρώα των πραγματικών δικαιούχων θα πρέπει να αποτελούν τη βάση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών και άλλων σχετικών κρατικών κανονιστικών αρχών και αρχών επιβολής του νόμου.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12 γ)  Κατά την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με μέτρα του ποινικού δικαίου, θα πρέπει να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας του δικαίου όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και, ειδικότερα, των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων. Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι αναλογικά και ισόρροπα.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 δ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12 δ)  Η αρχή του επαγγελματικού απορρήτου και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και σε δίκαιη δίκη δεν θα πρέπει να υπονομεύονται ή να παραβιάζονται από τη συγκέντρωση και διαβίβαση, με βάση κάποια υποψία, δεδομένων ή πληροφοριών σχετικά με συνήθεις συναλλαγές που γίνονται στην ιδιωτική σφαίρα των ατόμων.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

1.  Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, προκειμένου να εκσυγχρονισθεί η υπάρχουσα νομοθεσία και να διορθωθούν τα κενά έχουν εντοπιστεί.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α.  Η παρούσα οδηγία σέβεται πλήρως τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ζ)  παράνομη εμπορία προϊόντων κλοπής και άλλων αγαθών·

(ζ)  παράνομη εμπορία προϊόντων κλοπής και άλλων αγαθών, όπως εμπορία αργού πετρελαίου, όπλων, ναρκωτικών, καπνού και προϊόντων καπνού, πολύτιμων μετάλλων και ορυκτών, πολιτιστικών τεχνουργημάτων και άλλων ειδών αρχαιολογικής, ιστορικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής σημασίας, ή σπάνιας επιστημονικής αξίας, και ελεφαντόδοντου και ειδών άγριας ζωής·

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ)  η απόκτηση, η κατοχή ή η χρήση περιουσίας εν γνώσει, κατά τον χρόνο της κτήσης, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε εγκληματική δραστηριότητα.

(γ)  η απόκτηση, η κατοχή. η διαχείριση ή η χρήση περιουσίας εν γνώσει, κατά τον χρόνο της κτήσης, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε εγκληματική δραστηριότητα.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Προκειμένου να είναι αξιόποινη μια πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1, δεν είναι απαραίτητο να προκύπτει:

2.  Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου 1, κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι:

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α)  προηγούμενη ή παράλληλη καταδίκη για την εγκληματική δραστηριότητα από την οποία προήλθε η περιουσία·

(α)  δεν είναι απαραίτητο, η στοιχειοθέτηση προηγούμενης ή παράλληλης καταδίκης για την εγκληματική δραστηριότητα από την οποία προήλθε η περιουσία να συνιστά προϋπόθεση καταδίκης για τους δράστες των αδικημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1·

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β)  η ταυτότητα του δράστη της εγκληματικής δραστηριότητας από την οποία προήλθε η περιουσία ή άλλες περιστάσεις που αφορούν την εν λόγω εγκληματική δραστηριότητα·

(β)  δεν είναι απαραίτητο να στοιχειοθετηθεί η ταυτότητα του δράστη της εγκληματικής δραστηριότητας από την οποία προήλθε η περιουσία ή άλλες περιστάσεις που αφορούν την εν λόγω εγκληματική δραστηριότητα·

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ)  κατά πόσο η εγκληματική δραστηριότητα από την οποία προήλθε η περιουσία διεξήχθη στο έδαφος άλλου κράτους μέλους ή στο έδαφος τρίτης χώρας, όταν η σχετική πράξη συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας όπου διαπράχθηκε η πράξη και θα συνιστούσε ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το ποινικό δίκαιο του κράτους μέλους που εφαρμόζει το παρόν άρθρο, εφόσον η πράξη είχε διαπραχθεί στο έδαφός του.

(γ)  δεν είναι απαραίτητο να στοιχειοθετηθεί κατά πόσο η εγκληματική δραστηριότητα από την οποία προήλθε η περιουσία διεξήχθη στο έδαφος άλλου κράτους μέλους ή στο έδαφος τρίτης χώρας, όταν η σχετική πράξη συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας όπου διαπράχθηκε η πράξη και θα συνιστούσε ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το ποινικό δίκαιο του κράτους μέλους που εφαρμόζει το παρόν άρθρο, εφόσον η πράξη είχε διαπραχθεί στο έδαφός του.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3 α.  Η γνώση, η πρόθεση ή ο σκοπός που απαιτούνται ως στοιχεία των αδικημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 μπορούν να συνάγονται από τις αντικειμενικές, πραγματικές περιστάσεις.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι η ηθική αυτουργία, η υποβοήθηση και η συνέργεια και η απόπειρα διάπραξης αδικήματος που αναφέρεται στο άρθρο 3 τιμωρείται.

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η ηθική αυτουργία, η υποβοήθηση και η συνέργεια, η συμβουλή διάπραξης, η συνωμοσία διάπραξης και η απόπειρα διάπραξης αδικήματος που αναφέρονται στο άρθρο 3 τιμωρούνται.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 τιμωρούνται με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις.

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 τιμωρούνται με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή, το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον τέσσερα έτη, τουλάχιστον στις σοβαρές περιπτώσεις.

2.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή, το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον τέσσερα έτη, τουλάχιστον στις σοβαρές περιπτώσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α.  Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι, σε περιπτώσεις επιβαρυντικών περιστάσεων, η μέγιστη διάρκεια της ποινής φυλάκισης προσαρμόζεται αναλόγως.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(β α)  ο δράστης είναι πολιτικά εκτιθέμενο πρόσωπο υπό την έννοια του άρθρου 3 σημείο (9) της οδηγίας 2015/849/ΕΕ·

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(β β)  τα χρήματα ή η ιδιοκτησία χρησιμοποιούνται για την απευθείας χρηματοδότηση ή την υποβοήθηση άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων, όπως η τρομοκρατία.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι το νομικό πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη για αδικήματα βάσει του άρθρου 6 υπόκειται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται χρηματικές ποινές ή πρόστιμα, και, ενδεχομένως, άλλες κυρώσεις, όπως:

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι το νομικό πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη για αδικήματα βάσει του άρθρου 7 υπόκειται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται χρηματικές ποινές ή πρόστιμα, και, ενδεχομένως, άλλες κυρώσεις, όπως:

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  αποκλεισμός του εν λόγω νομικού προσώπου από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις·

(1)   αποκλεισμός από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις·

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της άσκησης εμπορικής δραστηριότητας από το εν λόγω νομικό πρόσωπο·

(2)  προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων·

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  δικαστική εκκαθάριση·

(4)  δικαστική διαταγή εκκαθάρισης·

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α.  Κάθε κράτος μέλος επιδιώκει συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη που επηρεάζονται από το ίδιο αδίκημα, σεβόμενο την αρχή της καλής δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

13.2.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Κώστας Χρυσόγονος

31.1.2017

Εξέταση στην επιτροπή

29.5.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.9.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Rainer Wieland, Tiemo Wölken

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriel Mato, Andrey Novakov

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

 

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Κώστας Χρυσόγονος

Gabriel Mato, Andrey Novakov, Axel Voss, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luis de

Grandes Pascual

Sergio Gaetano Cofferati, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball,

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

 

1

-

ECR

Angel Dzhambazki

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

22.12.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

13.2.2017

DEVE

13.2.2017

ECON

13.2.2017

JURI

13.2.2017

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AFET

30.1.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Ignazio Corrao

27.2.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

29.6.2017

28.9.2017

19.10.2017

11.12.2017

Ημερομηνία έγκρισης

11.12.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

0

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Valdemar Tomaševski, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ignazio Corrao, Lívia Járóka, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa D’Amato, Elisabetta Gardini, Peter Jahr, Thomas Mann, Georgi Pirinski, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

Ημερομηνία κατάθεσης

20.12.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Peter Jahr, Lívia Járóka, Thomas Mann, Barbara Matera, József Nagy, Emil Radev, Csaba Sógor, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Claude Moraes, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

00

-

 

 

04

0

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου