Menettely : 2016/0414(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0405/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0405/2017

Keskustelut :

PV 11/09/2018 - 22
CRE 11/09/2018 - 22

Äänestykset :

PV 12/09/2018 - 6.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0339

MIETINTÖ     ***I
PDF 938kWORD 135k
20.12.2017
PE 609.515v02-00 A8-0405/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Ignazio Corrao

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0826),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 83 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0534/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Tšekin edustajainhuoneen, Tšekin senaatin ja Espanjan parlamentin laatimat kannanotot esitykseen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä kehitysvaliokunnan, talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A8-0405/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Rahanpesu ja siihen liittyvät terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden rahoitus ovat edelleen huomattavia ongelmia unionin tasolla; ne vahingoittavat rahoitusalan luotettavuutta, vakautta ja mainetta ja uhkaavat unionin sisäistä turvallisuutta ja sisämarkkinoita. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi ja direktiivin 2015/849/EU1 soveltamisen vahvistamiseksi tämän direktiivin tavoitteena on rahanpesun torjunta rikosoikeudellisin keinoin, jotta voidaan parantaa rajatylittävää yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten välillä.

(1)  Rahanpesu ja siihen liittyvät terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden rahoitus ovat edelleen huomattavia ongelmia unionin tasolla; ne vahingoittavat rahoitusalan luotettavuutta, vakautta ja mainetta ja uhkaavat unionin sisäistä turvallisuutta ja sisämarkkinoita sekä yleistä turvallisuutta ja unionin kansalaisten henkilökohtaista turvallisuutta. Näiden kasvavien ongelmien ratkaisemiseksi ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/8491 soveltamisen täydentämiseksi ja vahvistamiseksi tämän direktiivin tavoitteena on rahanpesun torjunta rikosoikeudellisin keinoin, jotta mahdollistetaan tehokkaampi ja nopeampi rajatylittävä yhteistyö toimivaltaisten kansallisten ja unionin viranomaisten välillä sekä asiasta vastaavien unionin virastojen kanssa, mikä parantaa tietojenvaihtoa ja mahdollistaa terrorismiin yllyttävien henkilöiden tunnistamisen.

_________________

_________________

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Yksinomaan kansallisen tason toimenpiteiden tai unioninkin tason toimenpiteiden vaikutukset olisivat erittäin rajallisia ilman kansainvälistä koordinointia ja yhteistyötä. Rahanpesun torjumiseksi toteutettujen unionin toimenpiteiden olisi sen vuoksi oltava yhteensopivia muiden kansainvälisissä yhteyksissä toteutettujen toimenpiteiden kanssa ja vähintään yhtä tiukkoja.

(2)  Yksinomaan kansallisen tason toimenpiteiden tai unioninkin tason toimenpiteiden vaikutukset ovat erittäin rajallisia ilman kansainvälistä koordinointia ja yhteistyötä. Voimassa oleva unionin lainsäädäntökehys ei ole kattava eikä riittävän johdonmukainen ollakseen täysin vaikuttava. Jäsenvaltiot ovat kriminalisoineet rahanpesun, mutta niiden välillä on huomattavia eroja, jotka liittyvät rahanpesun ja sen esirikosten määrittelyyn sekä seuraamusten tasoon. Rikolliset ja terroristit voivat hyödyntää kansallisten lainsäädäntökehysten eroja suorittamalla liiketoimensa jäsenvaltioissa, joissa he arvelevat rahanpesun torjuntatoimien olevan tehottomimpia. Rahanpesun torjumiseksi toteutettujen unionin toimenpiteiden olisi sen vuoksi oltava yhteensopivia muiden kansainvälisissä yhteyksissä toteutettujen toimenpiteiden kanssa ja vähintään yhtä tiukkoja. Näin voitaisiin vahvistaa unionin lainsäädäntökehystä ja siten puuttua tehokkaammin terrorismin rahoitukseen ja pienentää terroristijärjestöjen aiheuttamaa uhkaa vaikeuttamalla niiden mahdollisuuksia rahoittaa toimintaansa.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Unionin toiminnassa olisi edelleen otettava erityisesti huomioon rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän, jäljempänä ’FATF’, suositukset sekä muiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisten kansainvälisten elinten välineet. Asiaankuuluvat unionin säädökset olisi tarvittaessa yhdenmukaistettava rahanpesun sekä terrorismin ja joukkotuhoaseiden leviämisen rahoituksen torjuntaa koskevien normien kanssa, jotka FATF hyväksyi helmikuussa 2012, jäljempänä ’tarkistetut FATF:n suositukset’. Rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista sekä terrorismin rahoitusta koskevan Euroopan neuvoston vuoden 2005 yleissopimuksen (CETS nro 198) allekirjoittajana unionin olisi saatettava kyseisen yleissopimuksen vaatimukset osaksi oikeusjärjestystään.

(3)  Unionin toiminnan olisi oltava laajempaa kuin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän, jäljempänä ’FATF’, suositukset sekä muiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisten kansainvälisten järjestöjen ja elinten välineet. Komission olisi suoritettava oma arvionsa FATF:n ehdottamien toimenpiteiden tehokkuudesta sekä yleisesti rahanpesun vastaisten toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja tehokkuudesta. FATF:n olisi tarkistettava nykyisiä normeja, arvioitava omia tuloksiaan ja taattava alueellinen edustus, uskottavuus, tehokkuus ja rahoitustietojen parempi käyttö. Asiaankuuluvat unionin säädökset olisi yhdenmukaistettava rahanpesun sekä terrorismin ja joukkotuhoaseiden leviämisen rahoituksen torjuntaa koskevien normien kanssa, jotka FATF hyväksyi helmikuussa 2012, jäljempänä ’tarkistetut FATF:n suositukset’. Rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista sekä terrorismin rahoitusta koskevan Euroopan neuvoston vuoden 2005 yleissopimuksen (CETS nro 198) allekirjoittajana unionin olisi saatettava kiireellisesti kyseisen yleissopimuksen vaatimukset osaksi oikeusjärjestystään. Unionin tällä alalla toteuttamista toimista huolimatta niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat allekirjoittaneet yleissopimuksen mutta eivät ole vielä ratifioineet sitä, olisi tehtävä niin viipymättä.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Neuvoston puitepäätöksessä 2001/500/YOS2 säädetään rahanpesun kriminalisointia koskevista vaatimuksista. Kyseinen puitepäätös ei ole kuitenkaan riittävän kattava, ja rahanpesua ei ole toistaiseksi kriminalisoitu riittävän johdonmukaisesti, jotta sitä voitaisiin tuloksellisesti torjua koko unionissa, mikä johtaa puutteelliseen lainvalvontaan ja haittaa toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä eri jäsenvaltioissa.

(4)  Neuvoston puitepäätöksessä 2001/500/YOS2 säädetään rahanpesun kriminalisointia koskevista vaatimuksista. Kyseinen puitepäätös ei ole kuitenkaan riittävän kattava, ja rahanpesua ei ole toistaiseksi kriminalisoitu riittävän johdonmukaisesti, jotta sitä voitaisiin tuloksellisesti torjua koko unionissa, mikä johtaa puutteelliseen lainvalvontaan ja haittaa toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä eri jäsenvaltioissa. Esimerkkinä puutteellisesta lainvalvonnasta on se, että rahanpesuun ja digitaalisen rahan käyttöön liittyvät kyberrikokset, joita ei aikaisemmin juuri esiintynyt, ovat lisääntyneet.

_________________

_________________

2 Neuvoston puitepäätös 2001/500/YOS, tehty 26 päivänä kesäkuuta 2001, rahanpesusta, rikoksentekovälineiden ja rikoksen tuottaman hyödyn tunnistamisesta, jäljittämisestä, jäädyttämisestä tai takavarikoimisesta ja menetetyksi tuomitsemisesta (EYVL L 182, 5.7.2001, s. 1).

2 Neuvoston puitepäätös 2001/500/YOS, tehty 26 päivänä kesäkuuta 2001, rahanpesusta, rikoksentekovälineiden ja rikoksen tuottaman hyödyn tunnistamisesta, jäljittämisestä, jäädyttämisestä tai takavarikoimisesta ja menetetyksi tuomitsemisesta (EYVL L 182, 5.7.2001, s. 1).

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Rahanpesun esirikoksen muodostavat rikolliset toimet olisi määriteltävä riittävän yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä joukko rikoksia kuhunkin FATF:n nimeämään luokkaan. Jos rikosten luokista, kuten terrorismista tai ympäristörikoksista, säädetään unionin lainsäädännössä, tässä direktiivissä viitataan tällaisiin säädöksiin. Näin varmistetaan, että terrorismin rahoituksen ja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan tuottaman hyödyn rahanpesu on rangaistava teko jäsenvaltioissa. Jos unionin lainsäädännössä annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus säätää muista seuraamuksista kuin rikosoikeudellisista seuraamuksista, tässä direktiivissä ei pitäisi velvoittaa jäsenvaltioita pitämään kyseisiä tapauksia esirikoksina tätä direktiiviä sovellettaessa.

(5)  Rahanpesun esirikoksen muodostavat rikolliset toimet olisi määriteltävä riittävän laajasti ja yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden olisi sovellettava rahanpesurikoksen määritelmää kaikkiin rikoksiin, joista säädetään tässä direktiivissä määritellyn tason mukainen vankeusrangaistus. Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä joukko rikoksia, kuten verovilppi, veropetokset ja veronkierto sekä petollinen menettely, johon liittyy tulojen tai voittojen salaamista, kuhunkin FATF:n nimeämään luokkaan, mikäli kyseisten rangaistuskynnysten soveltaminen ei jo kata tätä. Jos rikosten luokista, kuten terrorismista tai ympäristörikoksista, säädetään unionin lainsäädännössä, tässä direktiivissä viitataan tällaisiin säädöksiin. Näin varmistetaan, että terrorismin rahoituksen ja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan tuottaman hyödyn rahanpesu on rangaistava teko jäsenvaltioissa. Kaikenlaista rangaistavaa osallistumista esirikokseen tai rahanpesutoimiin, kuten rikolliseen toimintaan osallistuminen tai sitä koskeva liittoutuminen tai salahanke, rikollisen toiminnan yritys ja avunanto, edistäminen ja neuvonta, olisi pidettävä tässä direktiivissä tarkoitettuna rikollisena toimintana. Jos unionin lainsäädännössä annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus säätää muista seuraamuksista kuin rikosoikeudellisista seuraamuksista, tässä direktiivissä ei pitäisi velvoittaa jäsenvaltioita pitämään kyseisiä tapauksia esirikoksina tätä direktiiviä sovellettaessa.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Tässä direktiivissä varastettujen tavaroiden ja muiden tavaroiden laittomalla kaupalla tarkoitetaan muun muassa raakaöljyn, aseiden, huumeiden, tupakan ja tupakkatuotteiden, jalometallien ja mineraalien, kulttuuriesineiden ja muiden arkeologisesti, historiallisesti, kulttuurisesti ja uskonnollisesti merkityksellisten tai tieteelliseltä arvoltaan harvinaisten esineiden sekä norsunluun ja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Välittömiin ja välillisiin veroihin liittyvät verorikokset olisi sisällytettävä rikollisen toiminnan määritelmään tarkistettujen FATF:n suositusten mukaisesti. Koska kussakin jäsenvaltiossa voidaan nimetä eri verorikoksia rikolliseksi toiminnaksi, josta voidaan rangaista tässä direktiivissä tarkoitetuin seuraamuksin, verorikosten määritelmät voivat vaihdella kansallisessa lainsäädännössä. Verorikosten määritelmiä jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä ei kuitenkaan pyritä yhdenmukaistamaan.

(6)  Välittömiin ja välillisiin veroihin liittyvät verorikokset olisi sisällytettävä rikollisen toiminnan määritelmään tarkistettujen FATF:n suositusten mukaisesti. Koska kussakin jäsenvaltiossa voidaan nimetä eri verorikoksia rikolliseksi toiminnaksi, josta voidaan rangaista tässä direktiivissä tarkoitetuin seuraamuksin, verorikosten määritelmät voivat vaihdella kansallisessa lainsäädännössä. Vaikka verorikosten määritelmiä jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä ei pyritä yhdenmukaistamaan, erilaiset verorikosten määritelmät eivät saisi estää kansainvälistä yhteistyötä rahanpesua koskevissa rikosoikeudellisissa menettelyissä.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa unionin taloudellisia etuja vahingoittavista rikoksista peräisin olevia varoja koskevaan rahanpesuun, johon sovelletaan erityisiä sääntöjä, joista säädetään direktiivissä 2017/XX/EU3. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 325 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava samat toimenpiteet suojatakseen unionin taloudellisia etuja petolliselta menettelyltä kuin ne toteuttavat suojatakseen omia taloudellisia etujaan petolliselta menettelyltä.

(7)  Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa unionin taloudellisia etuja vahingoittavista rikoksista peräisin olevia varoja koskevaan rahanpesuun, johon sovelletaan erityisiä sääntöjä, joista säädetään direktiivissä 2017/XX/EU3. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava saattaa tämä direktiivi ja direktiivi 2017/XX/EU osaksi kansallista lainsäädäntöään hyväksymällä kansallisella tasolla yksi kattava kehys. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 325 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava samat toimenpiteet suojatakseen unionin taloudellisia etuja petolliselta menettelyltä kuin ne toteuttavat suojatakseen omia taloudellisia etujaan petolliselta menettelyltä.

_________________

_________________

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2017/XX/EU, annettu xx.xx.2017, unionin taloudellisten etujen suojaamisesta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L X, xx.xx.2017, s. x).

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2017/XX/EU, annettu xx.xx.2017, unionin taloudellisten etujen suojaamisesta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L X, xx.xx.2017, s. x).

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Jos rahanpesutoimet eivät rajoitu pelkästään hallussapitoon tai käyttöön vaan käsittävät myös varojen siirtämisen tai niiden laittoman alkuperän salaamisen ja peittämisen rahoitusjärjestelmän kautta ja johtavat suurempaan vahinkoon kuin esirikoksen jo tuottama vahinko, kuten rahoitusjärjestelmän luotettavuuden heikentymiseen, kyseisestä toiminnasta olisi määrättävä erillinen rangaistus. Jäsenvaltioiden olisi näin ollen varmistettava, että tällainen menettely on rangaistava myös silloin, kun siihen syyllistyy rikoksentekijä, jonka toimilla kyseiset varat on hankittu (rikoksentekijän itsensä suorittama rahanpesu eli itsepesu).

(8)  Jäsenvaltioiden olisi näin ollen varmistettava, että tietyt rahanpesutoimien muodot ovat rangaistavia myös silloin, kun niihin syyllistyy rikoksentekijä, jonka toimilla kyseiset varat on hankittu (rikoksentekijän itsensä suorittama rahanpesu eli itsepesu). Jos tällaisissa tapauksissa rahanpesutoimet eivät rajoitu pelkästään hallussapitoon tai käyttöön vaan käsittävät myös varojen siirtämisen, muuntamisen tai niiden laittoman alkuperän salaamisen tai peittämisen rahoitusjärjestelmän kautta ja johtavat suurempaan vahinkoon kuin esirikoksen jo tuottama vahinko, kuten rahoitusjärjestelmän luotettavuuden heikentymiseen, esimerkiksi rikoksen tuottaman hyödyn kiertoon laittamisen ja siten sen laittoman alkuperän salaamisen kautta, kyseisten toimien olisi myös oltava rangaistavia.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Jotta rahanpesun torjunta voisi olla tehokas väline järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, ei pitäisi olla tarpeen yksilöidä tarkemmin varat tuottanutta rikosta saati edellyttää aiempaa tai samanaikaista tuomiota kyseisestä rikoksesta. Rahanpesuun liittyviä syytetoimia ei saisi haitata myöskään se seikka, että esirikos on tehty toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa edellyttäen, että se on rikos kyseisessä jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa. Jäsenvaltiot voivat asettaa ehdoksi sen, että esirikos olisi ollut rikos asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännössä, jos se olisi tehty siellä.

(9)  Jotta rahanpesun torjunta rikosoikeudellisin keinoin olisi tehokasta, tuomio olisi voitava antaa ilman, että on tarpeen todeta täsmällisesti varat tuottanutta esirikosta saati edellyttää aiempaa tai samanaikaista tuomiota kyseisestä rikoksesta. Rahanpesuun liittyviä syytetoimia ei saisi haitata myöskään se seikka, että esirikos on tehty toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa edellyttäen, että tässä direktiivissä säädetyt ehdot täyttyvät.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Oikeuden toteutumisen kannalta on tärkeää, että tässä direktiivissä tarkoitetusta rikoksesta syytetyillä henkilöillä on mahdollisuus esittää asiansa oikeudessa ja vastata heitä vastaan esitettyihin syytteisiin sekä mahdollisuus tutustua heitä vastaan kerättyihin lausuntoihin ja näyttöön. Terrorismiin ja sen rahoittamiseen liittyvät tapaukset ovat luonteeltaan vakavia, joten on ehdottoman tärkeää selventää henkilöille heitä vastaan vireillä olevan asian keskeinen sisältö, kun he saattavat joutua valtion pakkokeinojen kohteeksi, jotta he voivat antaa konkreettisia ohjeita asianajajalleen tai erikoistuneelle asianajajalle. Tässä direktiivissä olisi myös noudatettava osapuolten oikeuskeinojen tasapuolisuuden periaatetta.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 b)  Toimivaltaiset lainkäyttöelimet päättävät konkreettisissa ja objektiivisissa tilanteissa, onko kyse rinnakkaisista rikoksista vai yksittäisestä rikoksesta.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Tällä direktiivillä pyritään kriminalisoimaan rahanpesu, kun se on tehty tahallisesti. Aikomus ja tieto (rikoksesta) voidaan päätellä objektiivisista tosiseikoista. Koska tässä direktiivissä säädetään vähimmäissäännöistä, jäsenvaltiot voivat vapaasti toteuttaa tai ylläpitää rahanpesua koskevia tiukempia rikosoikeuden sääntöjä. Jäsenvaltiot voivat esimerkiksi säätää, että rahanpesu katsotaan rikokseksi, jos se johtuu piittaamattomuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

(10)  Tällä direktiivillä pyritään kriminalisoimaan rahanpesu, kun se on tehty tahallisesti ja tietoisena siitä, että varat olivat peräisin rikollisesta toiminnasta. Aikomus ja tieto (rikoksesta) voidaan päätellä objektiivisista tosiseikoista. Tarkasteltaessa sitä, onko varat saatu rikollisesta toiminnasta ja oliko syytetty tietoinen tästä, olisi aina otettava huomioon tapauksen erityisolosuhteet, esimerkiksi se, että varojen arvo ei ole oikeassa suhteessa syytetyn laillisiin tuloihin tai että rikollisella toiminnalla ja varojen hankinnalla on ajallinen yhteys. Koska tässä direktiivissä säädetään vähimmäissäännöistä, jäsenvaltiot voivat vapaasti toteuttaa tai ylläpitää rahanpesua koskevia tiukempia rikosoikeuden sääntöjä. Jäsenvaltiot voivat esimerkiksi säätää, että rahanpesu katsotaan rikokseksi, jos se johtuu piittaamattomuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  On tärkeää, että tiedot yhtiöiden, trustien ja muiden järjestelyjen todellisista omistajista ja edunsaajista saatetaan julkisesti saataville avoimessa dataformaatissa, jotta estetään anonyymien pöytälaatikkoyhtiöiden ja vastaavien oikeushenkilöiden käyttäminen rahanpesuun terrorismin rahoittamiseksi.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Jotta rahanpesua voitaisiin ehkäistä kaikkialla unionissa, jäsenvaltioiden olisi säädettävä vähimmäisrangaistusten tyypit ja tasot, joita sovelletaan tässä direktiivissä määriteltyihin rikoksiin. Jos rikos on tehty osallistumalla neuvoston puitepäätöksessä 2008/841/YOS4 määritellyn rikollisjärjestön toimintaan tai rikoksentekijä mahdollistaa rahanpesun käyttämällä väärin ammatillista asemaansa, jäsenvaltioiden olisi säädettävä raskauttavista seikoista niiden oikeusjärjestelmissä vahvistettujen sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

(11)  Jotta rahanpesua voitaisiin ehkäistä kaikkialla unionissa, jäsenvaltioiden olisi säädettävä vähimmäisrangaistusten tyypit ja tasot, joita sovelletaan tässä direktiivissä määriteltyihin rikoksiin. Jos rikos on tehty osallistumalla neuvoston puitepäätöksessä 2008/841/YOS4 määritellyn rikollisjärjestön toimintaan tai rikoksentekijä mahdollistaa rahanpesun käyttämällä väärin ammatillista asemaansa tai jos rahanpesun kohteena olevat rahat tai varat on saatu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/5414a määritellystä terroritoiminnasta tai jos rikoksentekijä on direktiivin (EU) 2015/849 määritelmän mukainen poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, jäsenvaltioiden olisi säädettävä raskauttavista seikoista niiden oikeusjärjestelmissä vahvistettujen sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

_________________

_________________

4 Neuvoston puitepäätös 2008/841/YOS, tehty 24 päivänä lokakuuta 2008, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta (EUVL L 300, 11.11.2008, s. 42).

4 Neuvoston puitepäätös 2008/841/YOS, tehty 24 päivänä lokakuuta 2008, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta (EUVL L 300, 11.11.2008, s. 42).

4 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Unionin ja jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat oikeudelliset toimenpiteet väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi, kun he antavat tietoja rahanpesusta, myös kolmansissa maissa.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Ottaen huomioon rikoksentekijöiden ja rikollisesta toiminnasta saadun hyödyn liikkuvuus sekä rahanpesun torjunnassa tarvittavat monimutkaiset rajatylittävät tutkintatoimet kaikkien jäsenvaltioiden olisi määritettävä lainkäyttövaltansa, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat tutkia tällaisen toiminnan ja nostaa syytteitä. Jäsenvaltioiden olisi näin ollen varmistettava, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat myös tilanteet, joissa rikos on tehty tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien välineiden avulla niiden alueelta riippumatta siitä, sijaitsevatko kyseiset välineet niiden alueella.

(12)  Ottaen huomioon rikoksentekijöiden ja rikollisesta toiminnasta saadun hyödyn liikkuvuus sekä rahanpesun torjunnassa tarvittavat monimutkaiset rajatylittävät tutkintatoimet kaikkien jäsenvaltioiden olisi määritettävä lainkäyttövaltansa, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat tutkia tällaisen toiminnan ja nostaa syytteitä. Jäsenvaltioiden olisi näin ollen varmistettava, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat myös tilanteet, joissa rikos on tehty tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien välineiden avulla niiden alueelta riippumatta siitä, sijaitsevatko kyseiset välineet niiden alueella. Rahanpesurikosten tutkinnan ja niihin liittyvien syytetoimien onnistumisen varmistamiseksi kyseisten rikosten tutkinnasta ja syytetoimista vastaavien olisi käytettävä tehokkaita ja parannettuja tutkintakeinoja, kuten järjestäytyneen rikollisuuden ja muiden vakavien rikosten torjuntaan tarkoitettuja keinoja. Kyseisiä keinoja olisi mukautettava kyberrikollisuuden ja rahanpesun alan uusimpaan kehitykseen, mukaan lukien bitcoinien, kryptovaluuttojen ja kiristysohjelmahyökkäysten käyttö rahanpesussa. Kansallisen lainsäädännön mukaisesti tällaisten keinojen käytön olisi oltava kohdennettua, ja siinä olisi otettava huomioon suhteellisuusperiaate sekä tutkinnan kohteena olevien rikosten luonne ja vakavuus ja siinä olisi kunnioitettava oikeutta henkilötietojen suojaan. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava henkilöstön asianmukainen koulutus. Lisäksi rahanpesutoimien rajatylittävä luonne edellyttää voimakkaita koordinoituja vastatoimia ja yhteistyötä jäsenvaltioissa ja niiden välillä sekä toimivaltaisten unionin virastojen ja elinten, Eurojust ja Europol mukaan lukien, kanssa ja niiden välillä rahanpesun torjumiseksi. Tätä varten olisi hyödynnettävä tehokkaasti olemassa olevia yhteistyövälineitä ja -resursseja, kuten yhteisiä tutkimusryhmiä ja Eurojustin tuella järjestettäviä koordinointikokouksia. Rahanpesun maailmanlaajuinen luonne edellyttää kansainvälisiä toimia, joten unionin ja sen jäsenvaltioiden on tehostettava yhteistyötään asiaankuuluvien kolmansien maiden kanssa.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Rahanpesu, korruptio, laittomat rahoitusvirrat sekä veropetokset ja veronkierto ovat edelleen esteenä kestävälle kehitykselle, vaikuttavat suhteettoman paljon kehitysmaihin ja aiheuttavat vakavan uhan niiden tulevaisuudelle. Unioni, jäsenvaltiot ja kolmannet maat ovat yhdessä vastuussa siitä, että tällaisten kielteisten ja haitallisten käytäntöjen torjumiseksi toteutettavat toimenpiteet koordinoidaan paremmin ja sovitetaan niiden kehitysstrategioihin ja -politiikkoihin.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 b)  Toimivaltaisten viranomaisten, jotka valvovat, että luotto- ja rahoituslaitokset noudattavat tätä direktiiviä, olisi voitava tehdä yhteistyötä ja vaihtaa luottamuksellisia tietoja niiden luonteesta ja asemasta riippumatta. Siksi tällaisilla toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava asianmukainen oikeusperusta luottamuksellisten tietojen vaihdolle, ja niiden olisi tehtävä mahdollisimman laajaa yhteistyötä alalla sovellettavien kansainvälisten normien mukaisesti. Veroviranomaisten ja muiden asiaankuuluvien valtion sääntely- ja lainvalvontaviranomaisten välisen automaattisen tietojenvaihdon olisi perustuttava tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskeviin verotietorekistereihin.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 c)  Salassapitovelvollisuuden periaatetta, oikeutta yksityisyyden suojaan tai oikeutta puolueettomaan tuomioistuimeen ei saisi kyseenalaistaa eikä rikkoa keräämällä tai siirtämällä epäilyksen perusteella ihmisten yksityiselämään kuuluvia tavanomaisia liiketoimia koskevia tietoja.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tässä direktiivissä kunnioitetaan SEU:n 2 artiklassa tunnustettuja periaatteita sekä perusoikeuksia ja -vapauksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja periaatteita, mukaan lukien II, III ja VI osastossa vahvistetut periaatteet, joita ovat muun muassa laillisuusperiaate ja rikoksista määrättävien seuraamusten oikeasuhteisuuden periaate, joka kattaa myös rikosoikeudellista täsmällisyyttä, selkeyttä ja ennakoitavuutta koskevan vaatimuksen, oikeus yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen ja oikeus henkilötietojen suojaan sekä syyttömyysolettama ja epäillyn tai syytetyn oikeus asianajajaan, oikeus olla todistamatta itseään vastaan ja oikeus puolueettomaan tuomioistuimeen. Tämä direktiivi on pantava täytäntöön kyseisten oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti ottaen huomioon myös ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehty eurooppalainen yleissopimus sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus ja muut kansainvälisen oikeuden mukaiset ihmisoikeuksiin liittyvät velvoitteet.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  terrorismi, mukaan lukien kaikki direktiivissä 2017/XX/EU7 tarkoitetut rikokset;

(b)  terrorismi, mukaan lukien direktiivissä (EU) 2017/541 tarkoitetut asiaankuuluvat rikokset;

__________________

__________________

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu xx päivänä 2017, terrorismin torjumisesta sekä terrorismin torjumisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta (EUVL L x, xx.xx.2017, s. x).

 

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(h a)  välittömiin ja välillisiin veroihin liittyvät jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä määritellyt verorikokset;

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – v alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(v)  kaikki rikokset, mukaan lukien välittömiin ja välillisiin veroihin liittyvät jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä määritellyt verorikokset, joista voi enimmillään seurata yli (yhden) vuoden pituinen vankeusrangaistus tai muu vapaudenrajoituksen käsittävä seuraamus, tai niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden oikeusjärjestelmässä on rikosten osalta vähimmäiskynnys, kaikki rikokset, joista voi vähimmillään seurata yli kuuden kuukauden pituinen vankeusrangaistus tai muu vapaudenrajoituksen käsittävä seuraamus;

(v)  kaikki muut rikokset, joista voi enimmillään seurata yli yhden vuoden pituinen vankeusrangaistus tai muu vapaudenrajoituksen käsittävä seuraamus, tai niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden oikeusjärjestelmässä on rikosten osalta vähimmäiskynnys, kaikki rikokset, joista voi vähimmillään seurata yli kuuden kuukauden pituinen vankeusrangaistus tai muu vapaudenrajoituksen käsittävä seuraamus;

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  varojen muuntaminen tai siirtäminen tietoisena siitä, että ne on saatu rikollisesta toiminnasta tai osallisuudesta tällaiseen toimintaan, tarkoituksena salata tai peittää varojen laiton alkuperä tai auttaa tällaisen toiminnan harjoittamiseen osallistuvaa henkilöä välttämään toimintansa oikeudellisia seuraamuksia;

(a)  varojen muuntaminen tai siirtäminen tietoisena siitä, että ne on saatu rikollisesta toiminnasta tai osallisuudesta tällaiseen toimintaan, tarkoituksena salata tai peittää varojen laiton alkuperä tai auttaa tällaisen toiminnan harjoittamiseen osallistuvaa henkilöä, vaikka avunannon tarkoituksena on ainoastaan kyseisen henkilön toiminnan oikeudellisten seuraamusten välttäminen;

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  varojen hankkiminen, hallussa pitäminen tai käyttö tietoisena niiden vastaanottohetkellä siitä, että varat on saatu rikollisesta toiminnasta tai osallisuudesta tällaiseen toimintaan;

(c)  varojen hankkiminen, hallussa pitäminen tai käyttö tietoisena niiden vastaanotto- tai käyttöhetkellä siitä, että varat on saatu rikollisesta toiminnasta tai osallisuudesta tällaiseen toimintaan;

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitettu menettely katsotaan rikokseksi silloin, kun

 

(a)  rikoksentekijä epäili tai hänen olisi pitänyt olla tietoinen siitä, että varat oli saatu rikollisesta toiminnasta tai tällaiseen toimintaan osallistumisesta, ja

 

(b)  rikoksentekijällä on sopimussuhde ilmoitusvelvollisen kanssa ja vastuu sitä kohtaan, tai rikoksentekijä on direktiivin (EU) 2015/849 2 artiklassa tarkoitettu ilmoitusvelvollinen.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Seuraavat eivät ole edellytyksiä sille, että 1 kohdassa tarkoitettu rikos on rangaistava teko:

2.  Seuraavat eivät ole edellytyksiä sille, että 1 ja 1 a kohdassa tarkoitettu rikos on rangaistava teko:

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  aiemmin tai samanaikaisesti annettu tuomio rikoksesta, joka tuotti varat;

(a)  aiemmin tai samanaikaisesti annettu tuomio rikoksesta, joka tuotti varat, kun oikeusviranomainen on vakuuttunut ilman varteenotettavaa epäilystä sekä erityisolosuhteiden ja kaiken saatavilla olevan näytön perusteella, että varat ovat peräisin rikollisesta toiminnasta;

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  varat tuottaneeseen rikolliseen toimintaan syyllistyneen rikoksentekijän henkilöllisyyden tai muiden kyseiseen rikolliseen toimintaan liittyvien olosuhteiden selvittäminen;

(b)  varat tuottaneeseen rikolliseen toimintaan syyllistyneen rikoksentekijän henkilöllisyyden selvittäminen;

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  kaikki rikolliseen toimintaan liittyvät tosiseikat tai olosuhteet, kun todetaan, että varat on saatu tällaisesta toiminnasta;

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  sen selvittäminen, onko varat tuottanut rikollinen toiminta toteutettu toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan alueella (silloin), kun kyseinen toiminta katsotaan rikokseksi sen jäsenvaltion tai kolmannen maan kansallisessa lainsäädännössä, jonka alueella rikos tehtiin, ja kun kyseinen toiminta katsottaisiin rikokseksi tätä artiklaa soveltavan tai täytäntöönpanevan jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä, jos se olisi tehty siellä;

(c)  sen selvittäminen, onko varat tuottanut rikollinen toiminta toteutettu toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan alueella (silloin), kun kyseinen toiminta katsotaan rikolliseksi toiminnaksi tätä artiklaa soveltavan tai täytäntöönpanevan jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä, jos se olisi tehty siellä. Jäsenvaltiot voivat myös edellyttää, että kyseinen toiminta katsotaan rikokseksi sen jäsenvaltion tai kolmannen maan kansallisessa lainsäädännössä, jonka alueella rikos tehtiin, paitsi jos

 

  kyseinen rikos kuuluu 2 artiklan 1 kohdan a–ha ja l–n alakohdassa tarkoitettuihin rikoksiin

 

  komissio pitää kyseistä kolmatta maata suuririskisenä direktiivin (EU)2015/849 9 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista määrätään ainakin vakavissa tapauksissa vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään neljä vuotta.

2.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista määrätään vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään viisi vuotta.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista määrätään vankeusrangaistus, jonka vähimmäiskesto on kaksi vuotta, kun sovelletaan jotakin 6 artiklassa tarkoitetuista raskauttavista seikoista.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 4 artiklassa tarkoitetuista rikoksista määrätään vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään kolme vuotta.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 3 ja 4 artiklassa tarkoitetuista rikoksista vastuussa oleville luonnollisille henkilöille, vaikka he olisivat toimineet oikeushenkilön kautta, määrätään seuraavanlaisia oheisseuraamuksia:

 

(a)  väliaikainen tai pysyvä kielto tehdä sopimuksia viranomaisten kanssa;

 

(b)  väliaikainen liiketoimintakielto;

 

(c)  kun tuomio on lopullinen, pitkän aikavälin kielto asettua ehdolle vaaleilla valittavaan toimeen tai toimia virkamiehenä, jolloin pitkällä aikavälillä tarkoitetaan kahta peräkkäistä toimikautta tai vähintään 10 vuoden jaksoa.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  rikos on tehty puitepäätöksessä 2008/841/YOS20 tarkoitetun rikollisjärjestön puitteissa; tai

(a)  rikos on tehty puitepäätöksessä 2008/841/YOS tarkoitetun rikollisjärjestön puitteissa;

__________

 

20 Neuvoston puitepäätös 2008/841/YOS, tehty 24 päivänä lokakuuta 2008, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta (EUVL L 300, 11.11.2008, s. 42).

 

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a)  rahanpesun kohteena olevat varat on saatu 2 artiklan 1 kohdan a–d, f ja m alakohdassa tarkoitetusta rikoksesta tai rahanpesun tarkoituksena on rahoittaa tällaisia rikoksia;

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a b)  rikos tehtiin kokonaan tai osittain unionin luetteloon kuuluvalla yhteistyöhaluttomalla oikeudenkäyttöalueella tai siinä käytettiin epävirallista varainsiirtojärjestelmää, haltijaosakkeita, virtuaalivaluuttoja tai rahakuriireja;

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a c)  rikoksentekijä on direktiivin (EU) 2015/849 3 artiklan 9 kohdan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettujen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten mukaisesti poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö; tai

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  rikoksentekijällä on sopimussuhde ilmoitusvelvollisen kanssa ja vastuu sitä kohtaan, tai rikoksentekijä on direktiivin 2015/849/EU 2 artiklassa tarkoitettu ilmoitusvelvollinen, joka on tehnyt rikoksen harjoittaessaan ammatillista toimintaansa.

(b)  rikoksentekijällä on sopimussuhde ilmoitusvelvollisen kanssa ja vastuu sitä kohtaan, tai rikoksentekijä on direktiivin (EU) 2015/849 2 artiklassa tarkoitettu ilmoitusvelvollinen, joka on tehnyt rikoksen harjoittaessaan ammatillista toimintaansa; tai

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  rahanpesun kohteena olevien varojen tai valuutan arvo on 500 000 euroa tai enemmän.

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että oikeushenkilö voidaan saattaa vastuuseen 3 ja 4 artiklassa tarkoitetusta rikoksesta, jonka on kyseisen oikeushenkilön hyväksi tehnyt joko yksin tai oikeushenkilön toimielimen jäsenenä toimien henkilö, jolla on oikeushenkilössä johtava asema seuraavilla perusteilla:

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että oikeushenkilö voidaan saattaa vastuuseen 3 ja 4 artiklassa tarkoitetusta rikoksesta, jonka on omaksi hyväkseen tai muiden luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden hyväksi tehnyt joko yksin tai oikeushenkilön toimielimen jäsenenä toimien henkilö, jolla on oikeushenkilössä johtava asema seuraavilla perusteilla:

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeushenkilöt voidaan saattaa vastuuseen, jos 1 kohdassa tarkoitetun henkilön harjoittaman ohjauksen tai valvonnan puutteellisuus on mahdollistanut sen, että oikeushenkilön puolesta toimiva henkilö on tehnyt oikeushenkilön hyväksi 3 tai 4 artiklassa tarkoitetun rikoksen.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeushenkilöt voidaan saattaa vastuuseen, jos 1 kohdassa tarkoitetun henkilön harjoittaman ohjauksen tai valvonnan puutteellisuus on mahdollistanut sen, että oikeushenkilön puolesta toimiva henkilö on tehnyt omaksi hyväkseen tai muiden luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden hyväksi 3 tai 4 artiklassa tarkoitetun rikoksen.

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 6 artiklan nojalla vastuussa olevalle oikeushenkilölle säädetään tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset, jotka sisältävät rikosoikeudellisia tai muita sakkoja ja mahdollisesti muita seuraamuksia, kuten

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 7 artiklan nojalla vastuussa olevalle oikeushenkilölle säädetään tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset, jotka sisältävät rikosoikeudellisia tai muita sakkoja ja mahdollisesti muita seuraamuksia, kuten

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(1)  julkisista varoista myönnettävien etuuksien tai tukien epääminen kyseiseltä oikeushenkilöltä;

(1)  julkisista varoista myönnettävien etuuksien tai tukien, unionin ohjelmat tai rahastot mukaan lukien, epääminen kyseiseltä oikeushenkilöltä;

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  kyseiselle oikeushenkilölle määrätty väliaikainen tai pysyvä kielto tehdä sopimuksia viranomaisten kanssa;

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

8 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a artikla

 

Rikollisesta toiminnasta saatujen varojen ja rikoshyödyn menetetyksi tuomitseminen

 

1.  Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, että kaikki tässä direktiivissä määritellystä rikollisesta toiminnasta saadut varat ja rikoshyöty sekä rikoksentekovälineet, joita on käytetty tai jotka on tarkoitettu käytettäväksi tässä direktiivissä määriteltyä rikollista toimintaa varten, tuomitaan menetetyksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/42/EU1a mukaisesti.

 

2.  Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, että kaikki tässä direktiivissä määritellystä rikollisesta toiminnasta saadut varat ja rikoshyöty sekä rikoksentekovälineet, joita on käytetty tai jotka on tarkoitettu käytettäväksi tässä direktiivissä määriteltyä rikollista toimintaa varten, tuomitaan menetetyksi ilman rikoksesta määrättyä lopullista tuomiota, jos tapaus on rauennut rikoksentekijän kuoleman vuoksi.

 

3.  Tätä artiklaa sovelletaan riippumatta siitä, onko rahanpesurikokseen tai esirikokseen syyllistynyt luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

 

4.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan yhteistyö jäädytettäessä tai tuomittaessa menetetyksi varoja, jotka on saatu tässä direktiivissä tarkoitettujen rikosten tekemisestä tai niiden tekemisen edistämisestä, ja jäädytettäessä tai tuomittaessa menetetyksi rikoksentekovälineitä, joita on käytetty tai jotka on tarkoitettu käytettäväksi tässä direktiivissä määriteltyä rikollista toimintaa varten, ja ne voivat tarvittaessa kääntyä Eurojustin tai Europolin puoleen nopean ja tehokkaan yhteistyön varmistamiseksi 10 artiklan mukaisesti.

 

_______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/42/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 39).

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  rikoksentekijä on kyseisen jäsenvaltion kansalainen.

(b)  rikoksentekijä on kyseisen jäsenvaltion kansalainen tai hänellä on siellä vakinainen asuinpaikka; tai

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  rikos on tehty sen alueella asuvan luonnollisen henkilön tai sen alueelle sijoittautuneen oikeushenkilön hyväksi.

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle, aikooko se ulottaa lainkäyttövaltansa laajemmalle, sen alueen ulkopuolella tehtyihin 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin, jos

Poistetaan.

(a)  rikoksentekijällä on vakinainen asuinpaikka kyseisen jäsenvaltion alueella;

 

(b)  rikos on tehty sen alueelle sijoittautuneen oikeushenkilön hyväksi.

 

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jos jokin 3 ja 4 artiklassa tarkoitettu rikos kuuluu useamman jäsenvaltion lainkäyttövaltaan ja jos mikä tahansa kyseisistä jäsenvaltioista voi pätevästi nostaa syytteen samojen tosiseikkojen perusteella, kyseisten jäsenvaltioiden on toimittava yhteistyössä päättääkseen, mikä niistä nostaa syytteen rikoksentekijää vastaan, pyrkien keskittämään syytetoimet yhteen jäsenvaltioon.

Seuraavat tekijät on otettava huomioon ensisijaisuusjärjestyksessä:

 

 

(a)  sen jäsenvaltion alue, jossa rikos tehtiin;

 

(b)  rikoksentekijän kansallisuus tai asuinpaikka;

 

(c)  uhrien alkuperämaa;

 

(d)  alue, jolta rikoksentekijä tavoitettiin.

 

Jäsenvaltiot voivat pyytää Eurojustia helpottamaan oikeusviranomaistensa välistä yhteistyötä ja näiden toimien koordinointia.

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Tutkintakeinot

Tutkintakeinot ja yhteistyö

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuja rikoksia tutkivilla tai niihin liittyvistä syytetoimista vastaavilla henkilöillä, yksiköillä ja muilla tahoilla on käytettävissä tehokkaat tutkintakeinot, kuten sellaiset, joita käytetään järjestäytyneen rikollisuuden tai muiden vakavien rikosten tutkinnassa.

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuja rikoksia tutkivilla tai niihin liittyvistä syytetoimista vastaavilla henkilöillä, yksiköillä ja muilla tahoilla on käytettävissä tehokkaat tutkintakeinot, riittävästi henkilöstöä, asianmukaista kohdennettua koulutusta sekä resurssit ja tekniset valmiudet, kuten sellaiset, joita käytetään järjestäytyneen rikollisuuden tai muiden vakavien rikosten tutkinnassa. Näitä keinoja ja koulutusta on mukautettava kyberrikollisuuden ja rahanpesun alan uusimpaan kehitykseen.

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet parantaakseen tiedonvaihtoa ja yhteistyötä unionissa ja lisätäkseen yhteistyötä rahanpesua ja terrorismin rahoitusta torjuvien kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa ja varmistettava samalla parempi koordinointi toistensa sekä asiaankuuluvien unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen kanssa, jotta voidaan torjua tehokkaasti rahanpesua ja kannustaa kolmansia maita, erityisesti niitä, joita komissio pitää direktiivin (EU) 2015/849 9 artiklassa tarkoitettuina suuririskisinä kolmansina maina, hyväksymään samanlaisia toimenpiteitä ja uudistuksia. Kunkin jäsenvaltion on lisäksi pyrittävä toteuttamaan toimia, joilla parannetaan rahanpesun selvittelykeskusten välistä tiedonvaihtoa sekä unionin että kansainvälisellä tasolla.

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että ne eivät kieltäydy kansainvälisestä yhteistyöstä rahanpesua koskevissa rikosoikeudellisissa menettelyissä sillä perusteella, että niiden kansallisessa laissa katsotaan rikolliseksi toiminnaksi tai rikokseksi ainoastaan merkittävä ilmoittamattomien summien tai maksamattomien verojen määrä tai vilpillisten toimien järjestelmällinen käyttö.

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [24 kuukautta hyväksymisestä]. Niiden on viipymättä toimitettava kyseiset säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [12 kuukautta hyväksymisestä]. Niiden on viipymättä toimitettava kyseiset säännökset kirjallisina komissiolle.

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa [24 kuukauden kuluttua tämän direktiivin täytäntöönpanon määräajasta] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan, missä määrin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tarvittavat toimenpiteet tämän direktiivin noudattamiseksi.

Komissio antaa [12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin täytäntöönpanon määräajasta] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan, missä määrin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tarvittavat toimenpiteet tämän direktiivin noudattamiseksi.

 

Komissio antaa lisäksi [36 kuukauden kuluttua tämän direktiivin täytäntöönpanon määräajasta] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan tämän direktiivin lisäarvoa rahanpesun torjunnassa. Kertomus kattaa lisäksi tämän direktiivin vaikutuksen perusoikeuksiin ja -vapauksiin, myös oikeuteen tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen, syyttömyysolettamaan ja oikeuteen puolustukseen tai kieltoon syyttää ja rangaista rikosoikeudenkäynnissä kahdesti samasta rikoksesta. Komissio päättää tarvittaessa asianmukaisista jatkotoimista tämän kertomuksen perusteella.


KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (13.10.2017)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Valmistelija: Ignazio Corrao

TARKISTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Rahanpesu ja siihen liittyvät terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden rahoitus ovat edelleen huomattavia ongelmia unionin tasolla; ne vahingoittavat rahoitusalan luotettavuutta, vakautta ja mainetta ja uhkaavat unionin sisäistä turvallisuutta ja sisämarkkinoita. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi ja direktiivin 2015/849/EU34 soveltamisen vahvistamiseksi tämän direktiivin tavoitteena on rahanpesun torjunta rikosoikeudellisin keinoin, jotta voidaan parantaa rajatylittävää yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten välillä.

(1)  Rahanpesu ja siihen liittyvät terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden rahoitus ovat edelleen huomattavia ongelmia unionin tasolla; ne vahingoittavat rahoitusalan luotettavuutta, vakautta ja mainetta ja uhkaavat unionin sisäistä turvallisuutta ja sisämarkkinoita. Tämän kiireellisen ongelman ratkaisemiseksi ja direktiivin 2015/849/EU34 soveltamisen vahvistamiseksi tämän direktiivin tavoitteena on rahanpesun torjunta rikosoikeudellisin keinoin, jotta voidaan parantaa rajatylittävää yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten välillä.

_________________

_________________

34   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

34   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Unionin toiminnassa olisi edelleen otettava erityisesti huomioon rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän, jäljempänä ’FATF’, suositukset sekä muiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisten kansainvälisten elinten välineet. Asiaankuuluvat unionin säädökset olisi tarvittaessa yhdenmukaistettava rahanpesun sekä terrorismin ja joukkotuhoaseiden leviämisen rahoituksen torjuntaa koskevien normien kanssa, jotka FATF hyväksyi helmikuussa 2012, jäljempänä ’tarkistetut FATF:n suositukset’. Rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista sekä terrorismin rahoitusta koskevan Euroopan neuvoston vuoden 2005 yleissopimuksen (CETS nro 198) allekirjoittajana unionin olisi saatettava kyseisen yleissopimuksen vaatimukset osaksi oikeusjärjestystään.

(3)  Unionin toiminnassa olisi edelleen otettava erityisesti huomioon rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän, jäljempänä ’FATF’, suositukset sekä muiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisten kansainvälisten elinten välineet. Asiaankuuluvat unionin säädökset olisi yhdenmukaistettava rahanpesun sekä terrorismin ja joukkotuhoaseiden leviämisen rahoituksen torjuntaa koskevien normien kanssa, jotka FATF hyväksyi helmikuussa 2012, jäljempänä ’tarkistetut FATF:n suositukset’. Rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista sekä terrorismin rahoitusta koskevan Euroopan neuvoston vuoden 2005 yleissopimuksen (CETS nro 198) allekirjoittajana unionin olisi saatettava kiireellisesti kyseisen yleissopimuksen vaatimukset osaksi oikeusjärjestystään.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Humanitaarinen apu on elintärkeää, ja sen tarkoituksena on toimittaa maailmanlaajuisesti tukea ja apua sitä tarvitseville. Rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja veropetosten torjumiseksi toteutettavilla toimenpiteillä ei saisi estää ihmisiä ja järjestöjä toimittamasta humanitaarista apua sitä tarvitseville.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Jotta rahanpesun torjunta voisi olla tehokas väline järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, ei pitäisi olla tarpeen yksilöidä tarkemmin varat tuottanutta rikosta saati edellyttää aiempaa tai samanaikaista tuomiota kyseisestä rikoksesta. Rahanpesuun liittyviä syytetoimia ei saisi haitata myöskään se seikka, että esirikos on tehty toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa edellyttäen, että se on rikos kyseisessä jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa. Jäsenvaltiot voivat asettaa ehdoksi sen, että esirikos olisi ollut rikos asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännössä, jos se olisi tehty siellä.

(9)  Jotta rahanpesun torjunta voisi olla tehokas väline järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, ei pitäisi olla tarpeen yksilöidä tarkemmin varat tuottanutta rikosta saati edellyttää aiempaa tai samanaikaista tuomiota kyseisestä rikoksesta. Rahanpesuun liittyviä syytetoimia ei saisi haitata myöskään se seikka, että esirikos on tehty toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa edellyttäen, että se on rikos kyseisessä jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa tässä direktiivissä vahvistetuin edellytyksin.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  On tärkeää, että tiedot yhtiöiden, trustien ja muiden järjestelyjen todellisista edunsaajista saatetaan julkisesti saataville avoimessa dataformaatissa, jotta estetään anonyymien pöytälaatikkoyhtiöiden ja vastaavien oikeushenkilöiden käyttäminen terrorismin rahoittamiseksi toteutettavaan rahanpesuun.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Rahanpesu, korruptio, laittomat rahoitusvirrat sekä veropetokset ja veronkierto ovat edelleen esteenä kestävälle kehitykselle, vaikuttavat suhteettoman paljon kehitysmaihin ja aiheuttavat vakavan uhan niiden tulevaisuudelle. Unioni, jäsenvaltiot ja kolmannet maat ovat yhdessä vastuussa siitä, että toimenpiteet tällaisten kielteisten ja haitallisten käytäntöjen torjumiseksi koordinoidaan paremmin ja että kyseiset toimenpiteet sovitetaan niiden kehitysstrategioihin ja -politiikkoihin.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12.  Rahalähetykset tukevat merkittävällä tavalla perheiden ja yhteisön kehittymistä, ja niistä on käytännössä tullut merkittävä ulkoisen kehitysrahoituksen lähde. Vaikka on tärkeää puuttua veropetoksiin, siihen liittyvät toimenpiteet eivät saisi estää kansainvälisiä rahalähetyksiä. Niiden estäminen voisi vaikuttaa haitallisesti kehitysmaissa elävien ihmisten ihmisoikeuksiin. On äärimmäisen tärkeää, että unioni panee täytäntöön sellaisia terrorismin torjuntapolitiikkoja, joilla huolehditaan siitä, että rahalähetykset menevät oikeisiin kanaviin, ja että se vahvistaa virallista rahalähetysinfrastruktuuria esimerkiksi tukemalla pankkipalvelujen käyttömahdollisuuksia ja siirtämällä virtoja epäviralliselta viralliselle sektorille, mikä osaltaan auttaisi estämään terroritekoja.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Rahanpesurikokset

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että seuraava menettely katsotaan rikokseksi silloin, kun se on tehty tahallisesti:

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että seuraava menettely katsotaan rikokseksi:

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(a)  varojen muuntaminen tai siirtäminen tietoisena siitä, että ne on saatu rikollisesta toiminnasta tai osallisuudesta tällaiseen toimintaan, tarkoituksena salata tai peittää varojen laiton alkuperä tai auttaa tällaisen toiminnan harjoittamiseen osallistuvaa henkilöä välttämään toimintansa oikeudellisia seuraamuksia;

(a)  varojen muuntaminen tai siirtäminen tietoisena siitä, että ne on saatu rikollisesta toiminnasta tai osallisuudesta tällaiseen toimintaan, tarkoituksena salata tai peittää varojen laiton alkuperä tai auttaa tällaisen toiminnan harjoittamiseen osallistuvaa henkilöä vaikka vain välttämään toimintansa oikeudellisia seuraamuksia;

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  varojen hankkiminen, hallussa pitäminen tai käyttö tietoisena niiden vastaanottohetkellä siitä, että varat on saatu rikollisesta toiminnasta tai osallisuudesta tällaiseen toimintaan;

(c)  varojen hankkiminen, hallussa pitäminen tai käyttö tietoisena niiden vastaanottohetkellä tai hetkellä, jolla niitä käytetään taloudelliseen tai rahoitustoimintaan, siitä, että varat on saatu rikollisesta toiminnasta tai osallisuudesta tällaiseen toimintaan;

Perustelu

La consapevolezza circa l'illecita provenienza del bene potrebbe intervenire solo in un momento successive rispetto alla ricezione del bene. In tal caso, la condotta di chi impieghi in attività economica o finanziaria un bene di origine illecita, essendo consapevole - al momento del suo impiego - della illecita provenienza dello stesso, appare comunque sanzionabile. La formulazione proposta (che si ispira al dettato dell'art. 648 ter del Codice Penale italiano) esclude comunque la sanzionabilità del mero godimento del provento dell'illecito, qualora non si avesse consapevolezza della sua provenienza illecita al momento della sua ricezione.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  sen selvittäminen, onko rikollinen toiminta, josta kyseiset varat ovat peräisin, toteutettu kolmannen maan alueella, kun kyseinen toiminta katsottaisiin rikokseksi tätä artiklaa täytäntöönpanevan tai soveltavan jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä, mikäli rikos olisi tehty sen alueella, ja kun se kuuluu seuraaviin kategorioihin: terroriteko tai terrorismin rahoittaminen, järjestäytynyt rikollisuus, korruptio, ihmiskauppa, seksuaalinen hyväksikäyttö, orjana pitäminen, jätteiden laittomat siirrot tai luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa taikka verorikos;

Perustelu

Tiettyjä rikoksia koskevan kaksoisrangaistavuuden käyttöönotto suosisi rikollisten tai rikollisryhmien toimintaa, jossa käytetään hyväksi eräiden kolmansien maiden lainsäädännön porsaanreikiä, jotta voidaan sen jälkeen sijoittaa tuotot Eurooppaan. Luetellut rikokset ovat niin vakavia ja toiminnan laiton luonne niin ilmeinen, että se, että toiminta on toteutettu sellaisen oikeusjärjestyksen piirissä, jossa sitä ei määritellä rikokseksi, ei mahdollista laillisuusperiaatteeseen (nullum crimen sine lege) vetoamista.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 3 ja 4 artiklassa tarkoitetuista rikoksista määrätään tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia rikosoikeudellisia seuraamuksia.

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 3 ja 4 artiklassa tarkoitetuista rikoksista määrätään riippumattomia, tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia rikosoikeudellisia seuraamuksia, joiden yhteydessä kunnioitetaan tarkasti perusoikeuksia ja rikosoikeuden yleisiä periaatteita, joilla turvataan oikeus puolustukseen ja syytetyn oikeudet.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista määrätään ainakin vakavissa tapauksissa vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään neljä vuotta.

2.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista määrätään vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään neljä vuotta.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 3 ja 4 artiklassa tarkoitetuista rikoksista vastuussa oleville luonnollisille henkilöille, vaikka he olisivat toimineet oikeushenkilön suojissa, määrätään seuraavanlaisia oheisseuraamuksia:

 

(a)   väliaikainen tai pysyvä kielto tehdä sopimuksia julkisten viranomaisten kanssa, työsopimukset pois lukien;

 

(b)   väliaikainen kielto harjoittaa liiketoimintaa.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Komissio huolehtii tähän alaan unionin jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä sovellettavien sekä vähimmäis- että enimmäisseuraamusten tason yhdenmukaistamisesta ja koordinoinnista ja ottaa tällöin asianmukaisesti huomioon kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmän erityispiirteet.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

2 c.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista määrätään vankeusrangaistus, jonka vähimmäiskesto on kaksi vuotta, kun sovelletaan jotakin 6 artiklassa tarkoitetuista raskauttavista seikoista.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

(b a)  rahanpesun kohteena olevat rahat tai omaisuus ovat peräisin terrorismista tai asekaupasta taikka rahanpesulla on tarkoitus rahoittaa terrorismia tai asekauppaa;

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

(b b)  rahanpesun kohteena olevien varojen tai omaisuuden arvo on 500 000 euroa tai enemmän.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 6 artiklan nojalla vastuussa olevalle oikeushenkilölle säädetään tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset, jotka sisältävät rikosoikeudellisia tai muita sakkoja ja mahdollisesti muita seuraamuksia, kuten

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 6 artiklan nojalla vastuussa olevalle oikeushenkilölle säädetään tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset, jotka sisältävät rikosoikeudellisia tai muita sakkoja ja mahdollisesti muita seuraamuksia ja joiden yhteydessä kunnioitetaan tarkasti perusoikeuksia ja rikosoikeuden yleisiä periaatteita, joilla turvataan oikeus puolustukseen ja syytetyn oikeudet. Tällaisia seuraamuksia ovat esimerkiksi seuraavat:

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

(1 a)  pysyvä kielto tehdä sopimuksia julkisten viranomaisten kanssa;

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

8 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a artikla

 

Rikollisesta toiminnasta saatujen varojen ja hyödyn takavarikointi

 

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava jäljempänä luetelluissa tapauksissa, että kaikki rikollisen toiminnan, sellaisena kuin se on määritelty 2 artiklassa, tuottamat varat ja hyöty takavarikoidaan, kun oikeusviranomaiset ovat tapaukseen liittyvien olosuhteiden perusteella ja ottaen huomioon tietyt tosiseikat ja saatavilla oleva näyttö, mukaan lukien esimerkiksi se, että varojen arvo on suhteettoman suuri tuomitun henkilön laillisiin tuloihin nähden, vakuuttuneita siitä, että kyseiset varat ovat peräisin rikollisesta toiminnasta:

 

(a)  tässä direktiivissä määritelty rahanpesurikos on todettu lainvoimaisella päätöksellä jossakin jäsenvaltiossa tai – sellaisen tuomion tapauksessa, joka ei ole lopullinen – rikos on vanhentunut tai rauennut rikoksentekijän kuoleman vuoksi; tai

 

(b)  rikos, josta hyöty on saatu (esirikos), on vahvistettu jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa annetulla tuomiolla tai – sellaisen tuomion tapauksessa, joka ei ole lopullinen – rikos on vanhentunut tai rauennut rikoksentekijän kuoleman vuoksi.

 

2.  Tätä artiklaa sovelletaan riippumatta siitä, onko rahanpesurikokseen tai esirikokseen syyllistynyt luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

(b a)  rikoksentekijä asuu tai oleskelee kyseisen jäsenvaltion alueella eikä ole toisen jäsenvaltion kansalainen;

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

(b b)  rikos on tehty sen alueelle sijoittautuneen oikeushenkilön hyväksi.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

(b c)  rahanpesun kohteena olevat varat tai siitä saatu hyöty ovat kyseisen jäsenvaltion alueella tai sen lainkäyttövallan piirissä.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – b d alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

(b d)  rikoksentekijä on pidätetty sen alueella.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

9 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a artikla

 

Useamman kuin yhden jäsenvaltion lainkäyttövalta

 

1.   Jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten välisen yhteistyön helpottamiseksi ja kyseisten viranomaisten toiminnan koordinoimiseksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että rajatylittävää yhteistyötä ja tietojenvaihtoa parannetaan, myös Eurojustin kautta.

 

2.   Kunkin jäsenvaltion on hyväksyttävä säännökset, joilla varmistetaan, että lainkäyttövaltaa koskevat positiiviset tai negatiiviset ristiriidat on mahdollista ratkaista tehokkaasti ja nopeasti. Jos rikos kuuluu useamman kuin yhden jäsenvaltion lainkäyttövaltaan ja siitä voidaan asettaa syytteeseen useammassa kuin yhdessä näistä jäsenvaltioista samojen tosiseikkojen perusteella, näiden jäsenvaltioiden on toimittava yhteistyössä päättääkseen siitä, millä niistä on lainkäyttövalta, tarkoituksenaan keskittää oikeudelliset menettelyt mahdollisuuksien mukaan kyseiseen jäsenvaltioon.

 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin jäsenvaltioihin kuuluvat kaikki ne jäsenvaltiot, joilla on lainkäyttövalta tai jotka ovat ulottaneet lainkäyttövaltansa 9 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

9 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 b artikla

 

Laittomasti hankittujen varojen palauttaminen alkuperämaahan

 

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sellaisten varojen palauttamiseksi alkuperämaana olevaan kolmanteen maahan, jotka ovat peräisin laittomasta toiminnasta tai joihin kohdistuu laitonta toimintaa. Kyseiset varat on palautettava alkuperämaana oleviin kehitysmaihin edellyttäen, että niitä käytetään 

 

(a)  parantamaan kyseisten maiden väestön ja etenkin niiden alueella heikoimmassa asemassa olevien asukkaiden elinoloja,

 

(a)  lujittamaan oikeusvaltioperiaatetta kyseisissä maissa tavoitteena edistää rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja muiden rikosten torjuntaa. 

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuja rikoksia tutkivilla tai niihin liittyvistä syytetoimista vastaavilla henkilöillä, yksiköillä ja muilla tahoilla on käytettävissä tehokkaat tutkintakeinot, kuten sellaiset, joita käytetään järjestäytyneen rikollisuuden tai muiden vakavien rikosten tutkinnassa.

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuja rikoksia tutkivilla tai niihin liittyvistä syytetoimista vastaavilla henkilöillä, yksiköillä ja muilla tahoilla on käytettävissä tehokkaat tutkintakeinot, kuten sellaiset, joita käytetään järjestäytyneen rikollisuuden tai muiden vakavien rikosten tutkinnassa; tutkintakeinoihin on sisällyttävä riittävästi resursseja ja henkilöstöä sekä erityistä kohdennettua koulutusta.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

10 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a artikla

 

Yhteistyö jäsenvaltioiden välillä ja unionin ja kolmansien maiden kanssa

 

1.   Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tehokkaita toimenpiteitä koordinoinnin ja tietojenvaihdon sekä rajatylittävän yhteistyön lisäämiseksi jäsenvaltioiden välillä ja unionin kanssa, jotta estetään sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttö, tehostetaan vuoropuhelua ja yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, esimerkiksi kehittämällä tehokasta viestintää, ja torjutaan rahanpesua.

 

2.  Jäsenvaltioiden on tehostettava yhteistyötä kolmansien maiden kanssa erityisesti sellaisten hyvien käytäntöjen edistämiseksi, joiden tarkoituksena on vahvistaa niiden rahoitusjärjestelmiä. Jäsenvaltioiden on edistettävä uudistuksia, joiden tavoitteena on tehokkaiden toimenpiteiden ja mekanismien käyttöön ottaminen rahanpesun torjumiseksi ja rahanpesun torjuntaa koskevan tehokkaan kansainvälisen yhteistyön kehittämiseksi vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti.

 

3.  Komissio pohtii tapoja parantaa kansainvälistä yhteistyötä ja tukea kehitysmaita tehokkain toimenpitein, erityisesti perustamalla teknisen tuen ohjelmia, jotta kehitysmaat pystyvät parantamaan hallinto- ja oikeusjärjestelmiään niin, että rahanpesua voidaan torjua entistä tehokkaammin.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [24 kuukautta hyväksymisestä]. Niiden on viipymättä toimitettava kyseiset säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [12 kuukautta hyväksymisestä]. Niiden on viipymättä toimitettava kyseiset säännökset kirjallisina komissiolle.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa [24 kuukauden kuluttua tämän direktiivin täytäntöönpanon määräajasta] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan, missä määrin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tarvittavat toimenpiteet tämän direktiivin noudattamiseksi.

Komissio antaa [12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin täytäntöönpanon määräajasta] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan, missä määrin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tarvittavat toimenpiteet tämän direktiivin noudattamiseksi.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Rahanpesun torjuminen rikosoikeudellisin keinoin

Viiteasiakirjat

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

13.2.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Ignazio Corrao

8.6.2017

Valiokuntakäsittely

30.8.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

9.10.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

11

10

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marina Albiol Guzmán, Thierry Cornillet, Brian Hayes, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Patrizia Toia

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

11

+

EFDD

Ignazio Corrao

GUE-NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

NI

Eleftherios Synadinos

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Patrizia Toia

10

-

PPE

Brian Hayes, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

Verts/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

4

0

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (7.11.2017)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Valmistelija: Eva Joly

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Rahanpesu ja siihen liittyvät terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden rahoitus ovat edelleen huomattavia ongelmia unionin tasolla; ne vahingoittavat rahoitusalan luotettavuutta, vakautta ja mainetta ja uhkaavat unionin sisäistä turvallisuutta ja sisämarkkinoita. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi ja direktiivin 2015/849/EU1 soveltamisen vahvistamiseksi tämän direktiivin tavoitteena on rahanpesun torjunta rikosoikeudellisin keinoin, jotta voidaan parantaa rajatylittävää yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten välillä.

(1)  Rahanpesu ja siihen liittyvät terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden rahoitus ovat edelleen erittäin merkittäviä ongelmia unionin tasolla; ne vahingoittavat rahoitusalan luotettavuutta, vakautta ja mainetta ja uhkaavat unionin sisäistä turvallisuutta ja sisämarkkinoita sekä heikentävät luottamusta markkinatoimijoiden keskuudessa. Näiden vakavien ja kiireellisten ongelmien ratkaisemiseksi ja direktiivin 2015/849/EU soveltamisen vahvistamiseksi tämän direktiivin tavoitteena on rahanpesun torjunta rikosoikeudellisin keinoin, jotta voidaan parantaa, nopeuttaa ja tehostaa rajatylittävää yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten välillä.

_______________

___________________

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Unionin toiminnassa olisi edelleen otettava erityisesti huomioon rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän, jäljempänä ’FATF’, suositukset sekä muiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisten kansainvälisten elinten välineet. Asiaankuuluvat unionin säädökset olisi tarvittaessa yhdenmukaistettava rahanpesun sekä terrorismin ja joukkotuhoaseiden leviämisen rahoituksen torjuntaa koskevien normien kanssa, jotka FATF hyväksyi helmikuussa 2012, jäljempänä ’tarkistetut FATF:n suositukset’. Rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista sekä terrorismin rahoitusta koskevan Euroopan neuvoston vuoden 2005 yleissopimuksen (CETS nro 198) allekirjoittajana unionin olisi saatettava kyseisen yleissopimuksen vaatimukset osaksi oikeusjärjestystään.

(3)  Unionin toiminnan olisi oltava laajempaa kuin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän, jäljempänä ’FATF’, suositukset sekä muiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisten kansainvälisten elinten välineet. Komission olisi suoritettava oma arvionsa FATF:n ehdottamien toimien tehokkuudesta sekä yleisesti rahanpesun vastaisten toimien täytäntöönpanosta ja tehokkuudesta. FATF:n olisi tarkistettava nykyisiä normeja, arvioitava omia tuloksiaan ja taattava alueellinen edustus, uskottavuus, tehokkuus ja rahoitustietojen entistä parempi käyttö. Asiaankuuluvat unionin säädökset olisi tarvittaessa yhdenmukaistettava rahanpesun sekä terrorismin ja joukkotuhoaseiden leviämisen rahoituksen torjuntaa koskevien normien kanssa, jotka FATF hyväksyi helmikuussa 2012, jäljempänä ’tarkistetut FATF:n suositukset’. Rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista sekä terrorismin rahoitusta koskevan Euroopan neuvoston vuoden 2005 yleissopimuksen (CETS nro 198) allekirjoittajana unionin olisi saatettava kyseisen yleissopimuksen vaatimukset osaksi oikeusjärjestystään.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Rahanpesun esirikoksen muodostavat rikolliset toimet olisi määriteltävä riittävän yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä joukko rikoksia kuhunkin FATF:n nimeämään luokkaan. Jos rikosten luokista, kuten terrorismista tai ympäristörikoksista, säädetään unionin lainsäädännössä, tässä direktiivissä viitataan tällaisiin säädöksiin. Näin varmistetaan, että terrorismin rahoituksen ja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan tuottaman hyödyn rahanpesu on rangaistava teko jäsenvaltioissa. Jos unionin lainsäädännössä annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus säätää muista seuraamuksista kuin rikosoikeudellisista seuraamuksista, tässä direktiivissä ei pitäisi velvoittaa jäsenvaltioita pitämään kyseisiä tapauksia esirikoksina tätä direktiiviä sovellettaessa.

(5)  Rahanpesun esirikoksen muodostavat rikolliset toimet olisi määriteltävä riittävän laajasti ja yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä kuhunkin FATF:n nimeämään luokkaan joukko rikoksia, kuten verovilppi, veropetokset ja veronkierto sekä petoksellinen menettely, johon liittyy tulojen tai voittojen salaamista. Jos rikosten luokista, kuten terrorismista tai ympäristörikoksista, säädetään unionin lainsäädännössä, tässä direktiivissä viitataan tällaisiin säädöksiin. Näin varmistetaan, että terrorismin rahoituksen ja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan tuottaman hyödyn rahanpesu on rangaistava teko jäsenvaltioissa. Jos unionin lainsäädännössä annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus säätää muista seuraamuksista kuin rikosoikeudellisista seuraamuksista, tässä direktiivissä ei pitäisi velvoittaa jäsenvaltioita pitämään kyseisiä tapauksia esirikoksina tätä direktiiviä sovellettaessa.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Jotta rahanpesun torjunta voisi olla tehokas väline järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, ei pitäisi olla tarpeen yksilöidä tarkemmin varat tuottanutta rikosta saati edellyttää aiempaa tai samanaikaista tuomiota kyseisestä rikoksesta. Rahanpesuun liittyviä syytetoimia ei saisi haitata myöskään se seikka, että esirikos on tehty toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa edellyttäen, että se on rikos kyseisessä jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa. Jäsenvaltiot voivat asettaa ehdoksi sen, että esirikos olisi ollut rikos asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännössä, jos se olisi tehty siellä.

(9)  Jotta rahanpesun torjunta voisi olla tehokas väline järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, ei pitäisi olla tarpeen yksilöidä tarkemmin varat tuottanutta rikosta tai kaikkia olosuhteita tai tosiseikkoja, jotka liittyvät rikolliseen toimintaan, saati edellyttää aiempaa tai samanaikaista tuomiota kyseisestä rikoksesta. Rahanpesuun liittyviä syytetoimia ei saisi haitata myöskään se seikka, että esirikos on tehty toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa edellyttäen, että se on rikos kyseisessä jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa. Jäsenvaltioiden olisi myös voitava asettaa ehdoksi se, että kyseinen toiminta olisi ollut esirikos asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännössä, jos se olisi tehty siellä. Jos kyseinen toiminta kuitenkin on tietyntyyppistä vakavaa rikollisuutta, jäsenvaltioiden ei pitäisi edellyttää, että kyseinen toiminta katsotaan rikokseksi jäsenvaltiossa tai maassa, jossa se on tapahtunut.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Jotta rahanpesua voitaisiin ehkäistä kaikkialla unionissa, jäsenvaltioiden olisi säädettävä vähimmäisrangaistusten tyypit ja tasot, joita sovelletaan tässä direktiivissä määriteltyihin rikoksiin. Jos rikos on tehty osallistumalla neuvoston puitepäätöksessä 2008/841/YOS4 määritellyn rikollisjärjestön toimintaan tai rikoksentekijä mahdollistaa rahanpesun käyttämällä väärin ammatillista asemaansa, jäsenvaltioiden olisi säädettävä raskauttavista seikoista niiden oikeusjärjestelmissä vahvistettujen sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

(11)  Jotta rahanpesua voitaisiin ehkäistä kaikkialla unionissa, jäsenvaltioiden olisi säädettävä ja luetteloitava selkeästi määriteltyjen vähimmäisrangaistusten tyypit ja tasot, joita sovelletaan tässä direktiivissä määriteltyihin rikoksiin. Olisi myös säädettävä vähimmäisrangaistusten tyypeistä ja tasosta, kun kyse on yllyttämisestä tällaisiin rikoksiin, avunannosta niissä tai niiden yrityksestä. Jäsenvaltioiden olisi säädettävä raskauttavista asianhaaroista oikeusjärjestelmänsä raskauttavia asianhaaroja koskevien sovellettavien sääntöjen mukaisesti seuraavissa tapauksissa: rikos on tehty osana neuvoston puitepäätöksessä 2008/841/YOS4 tarkoitetun rikollisjärjestön toimintaa; rikoksentekijä mahdollistaa rahanpesun käyttämällä väärin ammatillista asemaansa; pestävä raha tai omaisuus on peräisin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2017/5414 a määritellystä terroritoiminnasta tai laittomasta asekaupasta; tai rikoksentekijä on direktiivissä 2015/849 määritelty poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai osallistunut luottamushenkilöiden korruptioon. Jäsenvaltioiden olisi laskettava sakkojen kokonaismäärä noudattaen bruttoperiaatetta eli soveltaen pohjana rikollisesta toiminnasta saatua hyötyä vähentämättä mitään aiheutuneita kuluja, jotta voidaan varmistaa, että seuraamus on suurempi kuin rikoksen taloudellinen arvo. Jäsenvaltiot toteuttavat toimenpiteitä näiden seuraamusten panemiseksi tehokkaasti täytäntöön.

_________________

_________________

4 Neuvoston puitepäätös 2008/841/YOS, tehty 24 päivänä lokakuuta 2008, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta (EUVL L 300, 11.11.2008, s. 42).

4 Neuvoston puitepäätös 2008/841/YOS, tehty 24 päivänä lokakuuta 2008, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta (EUVL L 300, 11.11.2008, s. 42).

 

4 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Unionin ja jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat oikeudelliset toimet väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi, kun he antavat tietoja rahanpesusta, myös kolmansissa maissa.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – p a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(p a)  välittömiin ja välillisiin veroihin liittyvät verorikokset, mukaan lukien veron vilpillinen välttely salaamalla lailliset tai laittomat tulot veroviranomaisilta veron keräämisen välttämiseksi;

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – v alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(v)  kaikki rikokset, mukaan lukien välittömiin ja välillisiin veroihin liittyvät jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä määritellyt verorikokset, joista voi enimmillään seurata yli (yhden) vuoden pituinen vankeusrangaistus tai muu vapaudenrajoituksen käsittävä seuraamus, tai niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden oikeusjärjestelmässä on rikosten osalta vähimmäiskynnys, kaikki rikokset, joista voi vähimmillään seurata yli kuuden kuukauden pituinen vankeusrangaistus tai muu vapaudenrajoituksen käsittävä seuraamus;

(v)  kaikki rikokset, joista voi enimmillään seurata yli yhden vuoden pituinen vankeusrangaistus tai vapaudenrajoituksen käsittävä turvaamistoimenpide, tai niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden oikeusjärjestelmässä on rikosten osalta vähimmäiskynnys, kaikki rikokset, joista voi vähimmillään seurata yli kuuden kuukauden pituinen vankeusrangaistus tai vapaudenrajoituksen käsittävä turvaamistoimenpide;

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  varojen hankkiminen, hallussa pitäminen tai käyttö tietoisena niiden vastaanottohetkellä siitä, että varat on saatu rikollisesta toiminnasta tai osallisuudesta tällaiseen toimintaan;

(c)  varojen hankkiminen, hallussa pitäminen tai käyttö tietoisena joko niiden vastaanottohetkellä tai myöhemmin siitä, että nämä varat on saatu rikollisesta toiminnasta tai osallisuudesta tällaiseen toimintaan;

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  aiemmin tai samanaikaisesti annettu tuomio rikoksesta, joka tuotti varat;

(a)  aiemmin tai samanaikaisesti annettu tuomio rikoksesta, josta varat on saatu, 1 kohtaa soveltaen;

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  kaikki rikolliseen toimintaan liittyvät olosuhteet tai tosiseikat, kun todetaan, että varat on saatu tällaisesta toiminnasta, 1 kohtaa soveltaen;

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  sen selvittäminen, onko varat tuottanut rikollinen toiminta toteutettu toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan alueella (silloin), kun kyseinen toiminta katsotaan rikokseksi sen jäsenvaltion tai kolmannen maan kansallisessa lainsäädännössä, jonka alueella rikos tehtiin, ja kun kyseinen toiminta katsottaisiin rikokseksi tätä artiklaa soveltavan tai täytäntöönpanevan jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä, jos se olisi tehty siellä;

(c)  sen selvittäminen, onko varat tuottanut rikollinen toiminta toteutettu toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan alueella (silloin), kun kyseinen toiminta katsottaisiin rikokseksi tätä artiklaa täytäntöönpanevan tai soveltavan jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä, jos se olisi tehty siellä; jäsenvaltiot voivat kuitenkin edellyttää, että kyseinen toiminta, mikäli se ei kuulu 2 artiklan 1 kohdan a–d, h, l ja p a alakohdassa tarkoitettuihin luokkiin, katsotaan rikokseksi jonkin toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kansallisessa lainsäädännössä;

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  sen selvittäminen, onko varat tuottanut rikollinen toiminta toteutettu direktiivissä 2015/849 tarkoitetun suuririskisen kolmannen maan alueella, kun kyseinen toiminta katsottaisiin rikolliseksi toiminnaksi tätä artiklaa täytäntöönpanevan tai soveltavan jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä, jos se olisi tehty siellä;

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 3 ja 4 artiklassa tarkoitetuista rikoksista määrätään tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia rikosoikeudellisia seuraamuksia.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 3 ja 4 artiklassa tarkoitetusta rikollisesta toiminnasta määrätään tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia rikosoikeudellisia seuraamuksia, mukaan lukien sakot, jotka perustuvat rikollisesta toiminnasta saadun kokonaismäärän bruttoarvoon. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että perusoikeuksia ja rikosoikeuden yleisiä periaatteita, joilla turvataan oikeus puolustukseen ja syytetyn oikeudet, kunnioitetaan.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista määrätään ainakin vakavissa tapauksissa vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään neljä vuotta.

2.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista määrätään vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään viisi vuotta.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 4 artiklassa tarkoitetuista rikoksista määrätään vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään kolme vuotta.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Kunkin jäsenvaltion on myös varmistettava, että 3 ja 4 artiklassa tarkoitetuista rikoksista voidaan myös rangaista tuomarin harkinnan mukaan täydentävillä, väliaikaisilla tai pysyvillä seuraamuksilla, joita ovat esimerkiksi

 

(a) kielto tehdä sopimuksia julkisten viranomaisten kanssa;

 

(b) kielto harjoittaa tiettyä liiketoimintaa; sekä

 

(c) kielto asettua ehdokkaaksi luottamushenkilöitä valittaessa.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  pestävä raha tai omaisuus on peräisin direktiivissä 2017/541 määritellystä terroritoiminnasta tai laittomasta asekaupasta;

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b b)  tai rikoksentekijä on direktiivissä 2015/849 määritelty poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai osallistunut luottamushenkilöiden korruptioon; tai

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b c)   rikolliseen toimintaan ovat syyllistyneet ja sitä ovat tukeneet offshore-yhtiöt; rikolliseen toimintaan liittyy postilaatikkoyrityksiä; varoja on siirretty laittomasti; on käytetty rahakuriireja ja kansalaisjärjestöjä; on syytä olettaa, että kyse on ammattimaisesta rahanpesusta, kun henkilö esimerkiksi toimii useammassa kuin kahdessa rahanpesusyndikaatissa tai rikollisryhmässä;

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että oikeushenkilö voidaan saattaa vastuuseen 3 ja 4 artiklassa tarkoitetusta rikoksesta, jonka on kyseisen oikeushenkilön hyväksi tehnyt joko yksin tai oikeushenkilön toimielimen jäsenenä toimien henkilö, jolla on oikeushenkilössä johtava asema seuraavilla perusteilla:

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että oikeushenkilö voidaan saattaa vastuuseen 3 ja 4 artiklassa tarkoitetusta rikoksesta, jonka on omaksi hyväkseen tai kolmannen henkilön hyväksi tehnyt joko yksin tai oikeushenkilön toimielimen jäsenenä toimien henkilö, jolla on oikeushenkilössä johtava asema seuraavilla perusteilla:

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeushenkilöt voidaan saattaa vastuuseen, jos 1 kohdassa tarkoitetun henkilön harjoittaman ohjauksen tai valvonnan puutteellisuus on mahdollistanut sen, että oikeushenkilön puolesta toimiva henkilö on tehnyt oikeushenkilön hyväksi 3 tai 4 artiklassa tarkoitetun rikoksen.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeushenkilöt voidaan saattaa vastuuseen, jos 1 kohdassa tarkoitetun henkilön harjoittaman ohjauksen tai valvonnan puutteellisuus on mahdollistanut sen, että oikeushenkilön puolesta toimiva henkilö on tehnyt omaksi hyväkseen tai kolmannen henkilön hyväksi 3 tai 4 artiklassa tarkoitetun rikoksen.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 6 artiklan nojalla vastuussa olevalle oikeushenkilölle säädetään tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset, jotka sisältävät rikosoikeudellisia tai muita sakkoja ja mahdollisesti muita seuraamuksia, kuten

Kunkin jäsenvaltion on, kunnioittaen tarkasti perusoikeuksia ja rikosoikeuden yleisiä periaatteita, joilla turvataan oikeus puolustukseen ja syytetyn oikeudet, toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 7 artiklan nojalla vastuussa olevalle oikeushenkilölle säädetään tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset, joihin sisältyvät rikosoikeudelliset ja muut sakot ja jotka perustuvat rikollisesta toiminnasta saadun kokonaissumman bruttomäärään, ja joihin sisältyy tuomarin harkinnan mukaan muita väliaikaisia tai pysyviä seuraamuksia, kuten

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(1)  julkisista varoista myönnettävien etuuksien tai tukien epääminen kyseiseltä oikeushenkilöltä;

(1)  julkisen aseman ja julkisiin sopimuksiin liittyvien etuuksien tai tukien, myös unionin etuuksien tai tukien, epääminen kyseiseltä oikeushenkilöltä;

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  unionin varojen epääminen kyseiseltä henkilöltä;

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b)  kielto tehdä sopimuksia julkisten viranomaisten kanssa;

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(2)  kyseiselle oikeushenkilölle määrätty väliaikainen tai pysyvä kielto harjoittaa liiketoimintaa;

(2)  kyseiselle oikeushenkilölle määrätty väliaikainen tai pysyvä kielto harjoittaa liiketoimintaa ja toimilupien peruuttaminen;

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  rikos on tehty kokonaan tai osittain sen alueella;

(a)  rikos on tehty kokonaan tai osittain sen alueella; tai

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  rikoksentekijä on kyseisen jäsenvaltion kansalainen.

(b)  rikoksentekijä on sen kansalainen; tai

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  rikos on tehty sen alueen ulkopuolella, mutta rikoksentekijällä on vakinainen asuinpaikka sen alueella; tai

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b b)  rikos on tehty sen alueen ulkopuolella, mutta rikos on tehty sen alueelle sijoittautuneen oikeushenkilön hyväksi.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jos rikos kuuluu useamman kuin yhden jäsenvaltion lainkäyttövaltaan ja kun yksi asianomaisista maista voi suorittaa syytteeseenpanon hyväksyttävällä tavalla samojen tosiseikkojen perusteella, jäsenvaltioiden on otettava huomioon seuraavat tärkeysjärjestyksessä luetteloidut tekijät päättääkseen, mikä niistä asettaa rikoksentekijät syytteeseen:

 

(a)   jäsenvaltio, jossa rikos tehtiin;

 

(b)   rikoksentekijän kansallisuus tai asuinpaikka;

 

(c)   uhrien alkuperämaa;

 

(d)   jäsenvaltio, josta rikoksentekijä tavoitettiin;

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Jäsenvaltiot voivat pyytää Eurojustia helpottamaan oikeusviranomaisten välistä yhteistyötä ja näiden toiminnan koordinointia.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle, aikooko se ulottaa lainkäyttövaltansa laajemmalle, sen alueen ulkopuolella tehtyihin 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin, jos

Poistetaan.

(a)  rikoksentekijällä on vakinainen asuinpaikka kyseisen jäsenvaltion alueella;

 

(b)   rikos on tehty sen alueelle sijoittautuneen oikeushenkilön hyväksi.

 

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Tutkintakeinot

Tutkintakeinot ja yhteistyö

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuja rikoksia tutkivilla tai niihin liittyvistä syytetoimista vastaavilla henkilöillä, yksiköillä ja muilla tahoilla on käytettävissä tehokkaat tutkintakeinot, kuten sellaiset, joita käytetään järjestäytyneen rikollisuuden tai muiden vakavien rikosten tutkinnassa.

1.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuja rikoksia tutkivilla tai niihin liittyvistä syytetoimista vastaavilla henkilöillä, yksiköillä ja muilla tahoilla on käytettävissä tehokkaat tutkintakeinot, kuten sellaiset, joita käytetään järjestäytyneen rikollisuuden tai muiden vakavien rikosten tutkinnassa.

 

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava mahdollisimman pian asianmukainen ja riittävä rahoitus ja henkilöstö, joka on asianmukaisesti koulutettu niin, että 3 ja 4 artiklassa tarkoitetut rikokset voidaan tutkia ja niistä voidaan asettaa syytteeseen.

 

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava tehokas yhteistyö asiaankuuluvien viranomaisten kanssa kussakin maassa sekä se, että jäsenvaltioiden kansallisilla viranomaisilla, jotka tutkivat 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuja rikoksia ja asettavat niistä syytteeseen, on toimivalta tehdä yhteistyötä muiden kansallisten viranomaisten ja muiden jäsenvaltioiden vastaavien elinten kanssa sekä unionin toimielinten kanssa.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Rahanpesun torjuminen rikosoikeudellisin keinoin

Viiteasiakirjat

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

13.2.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Eva Joly

11.4.2017

Hyväksytty (pvä)

6.11.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

Verts/ALE

Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

0

-

2

0

ECR

Kay Swinburne

ENF

Bernard Monot

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (15.9.2017)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Valmistelija: Kostas Chrysogonos

LYHYET PERUSTELUT

I. Johdanto

Viimeaikaiset terroristi-iskut ovat lisänneet terrorismin ehkäisemisen ja torjumisen tarvetta. Rahoituslähteiden poistaminen terroristijärjestöiltä on ratkaisevan tärkeää pyrittäessä torjumaan terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Euroopan unionilla on jo käytössään välineitä, joilla asiaan voidaan puuttua. Näitä ovat muun muassa voimassa oleva rikoslainsäädäntö, lainvalvontaviranomaisten yhteistyö, tietojenvaihdossa käytettävät prosessit sekä jatkuvasti tiukentuva lainsäädäntö, jolla ehkäistään ja torjutaan rahanpesua. Ehdotuksella direktiiviksi pyritään torjumaan rahanpesua rikosoikeudellisin keinoin. Direktiiviehdotuksen mukaan tämä tavoite saavutetaan panemalla täytäntöön alaa koskevat kansainväliset velvoitteet, jotka perustuvat rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista sekä terrorismin rahoittamista koskevaan Euroopan neuvoston yleissopimukseen vuodelta 2005 (CETS nro 198), jäljempänä ’Varsovan yleissopimus’, sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän (FATF) asiaankuuluviin suosituksiin.

II. Valmistelijan kanta

Komission ehdotus on yleisesti ottaen tasapainoinen, mutta joitakin kysymyksiä on tarkasteltava seikkaperäisemmin. Näitä ovat muun muassa avoimuus ja yksityisyyden suojaan liittyvät kysymykset. Toinen kysymys on, kuinka valvoa asianmukaisesti rahoituslaitoksia. Lisäksi on pohdittava, kuinka varmistetaan perusoikeuksien asianmukainen huomioonottaminen direktiivissä.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Rahanpesu ja siihen liittyvät terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden rahoitus ovat edelleen huomattavia ongelmia unionin tasolla; ne vahingoittavat rahoitusalan luotettavuutta, vakautta ja mainetta ja uhkaavat unionin sisäistä turvallisuutta ja sisämarkkinoita. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi ja direktiivin 2015/849/EU20151 soveltamisen vahvistamiseksi tämän direktiivin tavoitteena on rahanpesun torjunta rikosoikeudellisin keinoin, jotta voidaan parantaa rajatylittävää yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten välillä.

(1)  Rahanpesu ja siihen liittyvät terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden rahoitus ovat edelleen huomattavia ongelmia unionin tasolla; ne vahingoittavat rahoitusalan luotettavuutta, vakautta ja mainetta ja uhkaavat unionin sisäistä turvallisuutta ja sisämarkkinoita. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2015/849/EU1 soveltamisen täydentämiseksi ja vahvistamiseksi tämän direktiivin tavoitteena on rahanpesun torjunta rikosoikeudellisin keinoin, jotta voidaan parantaa rajatylittävää yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä asiasta vastaavien unionin virastojen kanssa tietojenvaihdon parantamiseksi ja terrorismiin yllyttävien henkilöiden tunnistamiseksi.

_________________

_________________

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Yksinomaan kansallisen tason toimenpiteiden tai unioninkin tason toimenpiteiden vaikutukset olisivat erittäin rajallisia ilman kansainvälistä koordinointia ja yhteistyötä. Rahanpesun torjumiseksi toteutettujen unionin toimenpiteiden olisi sen vuoksi oltava yhteensopivia muiden kansainvälisissä yhteyksissä toteutettujen toimenpiteiden kanssa ja vähintään yhtä tiukkoja.

(2)  Yksinomaan kansallisen tason toimenpiteiden tai unioninkin tason toimenpiteiden vaikutukset ovat erittäin rajallisia ilman kansainvälistä koordinointia ja yhteistyötä. Voimassa oleva unionin lainsäädäntökehys ei ole kattava eikä riittävän johdonmukainen ollakseen täysin vaikuttava. Jäsenvaltiot ovat kriminalisoineet rahanpesun, mutta niiden välillä on huomattavia eroja, jotka liittyvät rahanpesun ja sen esirikosten määrittelyyn sekä seuraamusten tasoon. Rikolliset ja terroristit voivat hyödyntää kansallisten lainsäädäntöpuitteiden eroja suorittamalla liiketoimensa jäsenvaltioissa, joissa he arvelevat rahanpesun torjuntatoimien olevan tehottomimpia. Rahanpesun torjumiseksi toteutettujen unionin toimenpiteiden olisi sen vuoksi oltava yhteensopivia muiden kansainvälisissä yhteyksissä toteutettujen toimenpiteiden kanssa ja vähintään yhtä tiukkoja. Näin voitaisiin vahvistaa unionin lainsäädäntöä ja siten puuttua tehokkaammin terrorismin rahoitukseen ja pienentää terroristijärjestöjen aiheuttamaa uhkaa vaikeuttamalla niiden mahdollisuuksia rahoittaa toimintaansa.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Unionin toiminnassa olisi edelleen otettava erityisesti huomioon rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän, jäljempänä ’FATF’, suositukset sekä muiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisten kansainvälisten elinten välineet. Asiaankuuluvat unionin säädökset olisi tarvittaessa yhdenmukaistettava rahanpesun sekä terrorismin ja joukkotuhoaseiden leviämisen rahoituksen torjuntaa koskevien normien kanssa, jotka FATF hyväksyi helmikuussa 2012, jäljempänä ’tarkistetut FATF:n suositukset’. Rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista sekä terrorismin rahoitusta koskevan Euroopan neuvoston vuoden 2005 yleissopimuksen (CETS nro 198) allekirjoittajana unionin olisi saatettava kyseisen yleissopimuksen vaatimukset osaksi oikeusjärjestystään.

(3)  Unionin toiminnassa olisi edelleen otettava erityisesti huomioon rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän, jäljempänä ’FATF’, suositukset sekä muiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisten kansainvälisten järjestöjen ja elinten välineet. Asiaankuuluvat unionin säädökset olisi tarvittaessa yhdenmukaistettava rahanpesun sekä terrorismin ja joukkotuhoaseiden leviämisen rahoituksen torjuntaa koskevien normien kanssa, jotka FATF hyväksyi helmikuussa 2012, jäljempänä ’tarkistetut FATF:n suositukset’. Rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista sekä terrorismin rahoitusta koskevan Euroopan neuvoston vuoden 2005 yleissopimuksen (CETS nro 198) allekirjoittajana unionin olisi saatettava kyseisen yleissopimuksen vaatimukset osaksi oikeusjärjestystään.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa unionin taloudellisia etuja vahingoittavista rikoksista peräisin olevia varoja koskevaan rahanpesuun, johon sovelletaan erityisiä sääntöjä, joista säädetään direktiivissä 2017/XX/EU3. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 325 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava samat toimenpiteet suojatakseen unionin taloudellisia etuja petolliselta menettelyltä kuin ne toteuttavat suojatakseen omia taloudellisia etujaan petolliselta menettelyltä.

(7)  Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa unionin taloudellisia etuja vahingoittavista rikoksista peräisin olevia varoja koskevaan rahanpesuun, johon sovelletaan erityisiä sääntöjä, joista säädetään direktiivissä 2017/XX/EU3. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava saattaa tämä direktiivi ja direktiivi 2017/XX/EU osaksi kansallista lainsäädäntöään hyväksymällä kansallisella tasolla yhdet kattavat puitteet. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 325 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava samat toimenpiteet suojatakseen unionin taloudellisia etuja petolliselta menettelyltä kuin ne toteuttavat suojatakseen omia taloudellisia etujaan petolliselta menettelyltä.

_________________

_________________

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2017/XX/EU, annettu xx.xx.2017, unionin taloudellisten etujen suojaamisesta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L X, xx.xx.2017, s. x).

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2017/XX/EU, annettu xx.xx.2017, unionin taloudellisten etujen suojaamisesta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L X, xx.xx.2017, s. x).

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Jos rahanpesutoimet eivät rajoitu pelkästään hallussapitoon tai käyttöön vaan käsittävät myös varojen siirtämisen tai niiden laittoman alkuperän salaamisen ja peittämisen rahoitusjärjestelmän kautta ja johtavat suurempaan vahinkoon kuin esirikoksen jo tuottama vahinko, kuten rahoitusjärjestelmän luotettavuuden heikentymiseen, kyseisestä toiminnasta olisi määrättävä erillinen rangaistus. Jäsenvaltioiden olisi näin ollen varmistettava, että tällainen menettely on rangaistava myös silloin, kun siihen syyllistyy rikoksentekijä, jonka toimilla kyseiset varat on hankittu (rikoksentekijän itsensä suorittama rahanpesu eli itsepesu).

(8)  Jäsenvaltioiden olisi siksi varmistettava, että tietyt rahanpesutoimien muodot ovat rangaistavia myös silloin, kun niihin syyllistyy rikoksentekijä, jonka toimilla kyseiset varat on hankittu (rikoksentekijän itsensä suorittama rahanpesu eli itsepesu). Jos tällaisissa tapauksissa rahanpesutoimet eivät rajoitu pelkästään hallussapitoon tai käyttöön vaan käsittävät myös varojen siirtämisen, muuntamisen tai niiden laittoman alkuperän salaamisen ja peittämisen rahoitusjärjestelmän kautta ja johtavat esimerkiksi rikoksen tuottaman hyödyn kiertoon laittamisen ja siten sen laittoman alkuperän salaamisen kautta suurempaan vahinkoon kuin esirikoksen jo tuottama vahinko, kuten rahoitusjärjestelmän luotettavuuden heikentymiseen, kyseisen toiminnan olisi myös oltava rangaistavaa.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Jotta rahanpesun torjunta voisi olla tehokas väline järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, ei pitäisi olla tarpeen yksilöidä tarkemmin varat tuottanutta rikosta saati edellyttää aiempaa tai samanaikaista tuomiota kyseisestä rikoksesta. Rahanpesuun liittyviä syytetoimia ei saisi haitata myöskään se seikka, että esirikos on tehty toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa edellyttäen, että se on rikos kyseisessä jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa. Jäsenvaltiot voivat asettaa ehdoksi sen, että esirikos olisi ollut rikos asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännössä, jos se olisi tehty siellä.

(9)  Jotta rahanpesun torjunta voisi olla tehokas väline järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, ei pitäisi olla tarpeen yksilöidä tarkemmin varat tuottanutta rikosta saati edellyttää aiempaa tai samanaikaista tuomiota kyseisestä rikoksesta. Rahanpesuun liittyviä syytetoimia ei saisi haitata myöskään se seikka, että esirikos on tehty toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa edellyttäen, että se on rikos kyseisessä jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa. Jäsenvaltiot voivat asettaa ehdoksi sen, että esirikos olisi ollut rikos asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännössä, jos se olisi tehty siellä. Tämän ei pitäisi tulkita rajoittavan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Oikeuden toteutumisen kannalta on tärkeää, että tässä direktiivissä tarkoitetusta rikoksesta syytetyillä henkilöillä on mahdollisuus esittää asiansa oikeudessa ja vastata heitä vastaan esitettyihin syytteisiin sekä mahdollisuus tutustua heitä vastaan kerättyihin lausuntoihin ja todistusaineistoon. Terrorismiin ja sen rahoittamiseen liittyvät tapaukset ovat luonteeltaan vakavia, joten on ehdottoman tärkeää selventää henkilöille heitä vastaan vireillä olevan asian keskeinen sisältö, kun heillä on riski joutua valtion pakkokeinojen kohteeksi, jotta he voivat antaa tehokkaasti ohjeita asianajajalleen tai erityisasianajajalle. Tässä direktiivissä olisi myös noudatettava osapuolten oikeuskeinojen tasapuolisuuden periaatetta.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Jotta rahanpesua voitaisiin ehkäistä kaikkialla unionissa, jäsenvaltioiden olisi säädettävä vähimmäisrangaistusten tyypit ja tasot, joita sovelletaan tässä direktiivissä määriteltyihin rikoksiin. Jos rikos on tehty osallistumalla neuvoston puitepäätöksessä 2008/841/YOS4 määritellyn rikollisjärjestön toimintaan tai rikoksentekijä mahdollistaa rahanpesun käyttämällä väärin ammatillista asemaansa, jäsenvaltioiden olisi säädettävä raskauttavista seikoista niiden oikeusjärjestelmissä vahvistettujen sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

(11)  Jotta rahanpesua voitaisiin ehkäistä kaikkialla unionissa, jäsenvaltioiden olisi säädettävä vähimmäisrangaistusten tyypit ja tasot, joita sovelletaan tässä direktiivissä määriteltyihin rikoksiin. Jos rikos on tehty osallistumalla neuvoston puitepäätöksessä 2008/841/YOS4 määritellyn rikollisjärjestön toimintaan tai rikoksentekijä mahdollistaa rahanpesun käyttämällä väärin ammatillista asemaansa tai rikoksentekijä on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, jäsenvaltioiden olisi säädettävä raskauttavista seikoista niiden oikeusjärjestelmissä vahvistettujen sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

_________________

_________________

4 Neuvoston puitepäätös 2008/841/YOS, tehty 24 päivänä lokakuuta 2008, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta (EUVL L 300, 11.11.2008, s. 42).

4 Neuvoston puitepäätös 2008/841/YOS, tehty 24 päivänä lokakuuta 2008, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta (EUVL L 300, 11.11.2008, s. 42).

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tuomareilla ja tuomioistuimilla on mahdollisuus ottaa rikoksentekijöille määrättävistä rangaistuksista päättäessään huomioon tässä direktiivissä määritellyt raskauttavat seikat, vaikka niiden ei tarvitse pidentää rangaistusta. Tuomarit ja tuomioistuimet päättävät kunkin tapauksen kaikkien tosiseikkojen perusteella, otetaanko raskauttavat seikat huomioon. Jäsenvaltioiden ei tarvitse esittää raskauttavia seikkoja tapauksissa, joissa puitepäätöksessä 2008/841/YOS määritellyistä rikoksista määrättävät rangaistukset määritetään erikseen kansallisessa lainsäädännössä ja ne voivat johtaa ankarampiin tuomioihin.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Ottaen huomioon rikoksentekijöiden ja rikollisesta toiminnasta saadun hyödyn liikkuvuus sekä rahanpesun torjunnassa tarvittavat monimutkaiset rajatylittävät tutkintatoimet kaikkien jäsenvaltioiden olisi määritettävä lainkäyttövaltansa, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat tutkia tällaisen toiminnan ja nostaa syytteitä. Jäsenvaltioiden olisi näin ollen varmistettava, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat myös tilanteet, joissa rikos on tehty tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien välineiden avulla niiden alueelta riippumatta siitä, sijaitsevatko kyseiset välineet niiden alueella.

(12)  Ottaen huomioon rikoksentekijöiden ja rikollisesta toiminnasta saadun hyödyn liikkuvuus sekä rahanpesun torjunnassa tarvittavat monimutkaiset rajatylittävät tutkintatoimet kaikkien jäsenvaltioiden olisi määritettävä lainkäyttövaltansa, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat tutkia tällaisen toiminnan ja nostaa syytteitä. Jäsenvaltioiden olisi näin ollen varmistettava, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat myös tilanteet, joissa rikos on tehty tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien välineiden avulla niiden alueelta riippumatta siitä, sijaitsevatko kyseiset välineet niiden alueella. Kansainväliseen ihmisoikeuslainsäädäntöön kuuluvan lainkäyttövallan käsitteen mukaisesti ihmisoikeussopimusten osapuolina olevilla jäsenvaltioilla on velvoite turvata niiden lainkäyttöalueeseen kuuluvien henkilöiden oikeudet, vaikka he olisivat niiden alueen ulkopuolella.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Jotta varmistetaan rahanpesurikosten tutkinnan ja niihin liittyvien syytetoimien onnistuminen, tutkinnasta ja syytetoimista vastaavilla olisi oltava käytettävissään tehokkaita tutkintakeinoja, kuten järjestäytyneen rikollisuuden ja muiden vakavien rikosten torjuntaan tarkoitettuja keinoja. Tällaisia keinoja käytettäessä olisi kansallisen lainsäädännön mukaisesti otettava huomioon suhteellisuusperiaate ja tutkittavan rikoksen luonne ja vakavuus sekä kunnioitettava oikeutta henkilötietojen suojaan.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 b)  Toimivaltaisten viranomaisten, jotka valvovat, että luotto- ja rahoituslaitokset noudattavat tätä direktiiviä, olisi voitava tehdä yhteistyötä ja vaihtaa luottamuksellisia tietoja niiden luonteesta ja asemasta riippumatta. Siksi tällaisilla toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava asianmukainen oikeusperusta luottamuksellisten tietojen vaihdolle, ja niiden olisi tehtävä mahdollisimman laajaa yhteistyötä alalla sovellettavien kansainvälisten normien mukaisesti. Veroviranomaisten ja muiden asianomaisten valtion sääntely- ja lainvalvontaviranomaisten välisen automaattisen tietojenvaihdon olisi perustuttava tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskeviin verotietorekistereihin.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 c)  Torjuttaessa rahanpesua rikosoikeudellisin keinoin olisi varmistettava oikeusvarmuuden korkea taso perusoikeuksien kunnioittamisen osalta ja erityisesti syytettyjen oikeuksien kunnioittaminen. Siksi kaikkien jäsenvaltioiden toteuttamien toimien olisi oltava suhteellisia ja tasapainoisia.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 d kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 d)  Epäilykseen perustuvalla yksittäisten henkilöiden yksityiselämään kuuluvia tavanomaisia liiketoimia koskevien tietojen keräämisellä ja siirtämisellä ei saisi kyseenalaistaa eikä rikkoa salassapitovelvollisuuden periaatetta, oikeutta yksityisyyden suojaan eikä oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tässä direktiivissä vahvistetaan vähimmäissäännöt, jotka koskevat rikosten ja seuraamusten määrittelyä rahanpesuun liityen.

1.  Tässä direktiivissä vahvistetaan vähimmäissäännöt, jotka koskevat rahanpesuun liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelyä, jotta voidaan päivittää voimassa olevaa lainsäädäntöä ja korjata havaittuja puutteita.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Tässä direktiivissä noudatetaan täysin Euroopan unionin perusoikeuskirjaa ja yleissopimusta ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(g)  varastettujen tavaroiden ja muiden tavaroiden laiton kauppa;

(g)  varastettujen tavaroiden ja muiden tavaroiden, kuten raakaöljyn, aseiden, huumeiden, tupakan ja tupakkatuotteiden, jalometallien ja mineraalien, kulttuuriesineiden ja muiden arkeologisesti, historiallisesti, kulttuurisesti ja uskonnollisesti merkityksellisten tai tieteelliseltä arvoltaan harvinaisten esineiden sekä norsunluun ja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien, laiton kauppa;

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  varojen hankkiminen, hallussa pitäminen tai käyttö tietoisena niiden vastaanottohetkellä siitä, että varat on saatu rikollisesta toiminnasta tai osallisuudesta tällaiseen toimintaan;

(c)  varojen hankkiminen, hallussa pitäminen, hallinta tai käyttö tietoisena niiden vastaanottohetkellä siitä, että varat on saatu rikollisesta toiminnasta tai osallisuudesta tällaiseen toimintaan;

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Seuraavat eivät ole edellytyksiä sille, että 1 kohdassa tarkoitettu rikos on rangaistava teko:

2.  Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  aiemmin tai samanaikaisesti annettu tuomio rikoksesta, joka tuotti varat;

(a)  sellaisesta rikoksesta aiemmin tai samanaikaisesti annetun tuomion vahvistaminen, joka tuotti varat, ei ole välttämättä edellytys rangaistuksen määräämiselle 1 kohdassa tarkoitettujen rikosten tekijöille;

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  varat tuottaneeseen rikolliseen toimintaan syyllistyneen rikoksentekijän henkilöllisyyden tai muiden kyseiseen rikolliseen toimintaan liittyvien olosuhteiden selvittäminen;

(b)  ei ole välttämätöntä selvittää varat tuottaneeseen rikolliseen toimintaan syyllistyneen rikoksentekijän henkilöllisyyttä tai muita kyseiseen rikolliseen toimintaan liittyviä olosuhteita;

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  sen selvittäminen, onko varat tuottanut rikollinen toiminta toteutettu toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan alueella (silloin), kun kyseinen toiminta katsotaan rikokseksi sen jäsenvaltion tai kolmannen maan kansallisessa lainsäädännössä, jonka alueella rikos tehtiin, ja kun kyseinen toiminta katsottaisiin rikokseksi tätä artiklaa soveltavan tai täytäntöönpanevan jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä, jos se olisi tehty siellä;

(c)  ei ole välttämätöntä selvittää, onko varat tuottanut rikollinen toiminta toteutettu toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan alueella (silloin), kun kyseinen toiminta katsotaan rikokseksi sen jäsenvaltion tai kolmannen maan kansallisessa lainsäädännössä, jonka alueella rikos tehtiin, ja kun kyseinen toiminta katsottaisiin rikokseksi tätä artiklaa soveltavan tai täytäntöönpanevan jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä, jos se olisi tehty siellä;

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Tietoisuus, tahallisuus tai tarkoitus, jota 1 kohdassa tarkoitetussa rikoksen tunnusmerkistössä edellytetään, voidaan päätellä objektiivisista tosiseikoista.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että yllytys 3 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin, avunanto niissä ja niiden yritys on säädetty rangaistavaksi.

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että yllytys 3 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin, avunanto niissä, niiden yritys sekä niiden tekemistä koskeva neuvonta ja salahanke on säädetty rangaistavaksi.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 3 ja 4 artiklassa tarkoitetuista rikoksista määrätään tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia rikosoikeudellisia seuraamuksia.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 3 ja 4 artiklassa tarkoitetuista rikoksista määrätään tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia rikosoikeudellisia seuraamuksia perusoikeuksia täysin kunnioittaen.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista määrätään ainakin vakavissa tapauksissa vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään neljä vuotta.

2.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista määrätään ainakin vakavissa tapauksissa vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään neljä vuotta ja joka vastaa rikoksen vakavuutta.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että tapauksissa, joissa ilmenee raskauttavia seikkoja, vankeusrangaistuksen enimmäiskestoa mukautetaan vastaavasti.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  rikoksentekijä on direktiivin 2015/849/EU 3 artiklan 9 kohdan määritelmän mukainen poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö;

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b b)  rahoilla tai varoilla on suoraan rahoitettu muuta rikollista toimintaa, kuten terrorismia, tai avustettu siinä.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 6 artiklan nojalla vastuussa olevalle oikeushenkilölle säädetään tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset, jotka sisältävät rikosoikeudellisia tai muita sakkoja ja mahdollisesti muita seuraamuksia, kuten

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 7 artiklan nojalla vastuussa olevalle oikeushenkilölle säädetään tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset, jotka sisältävät rikosoikeudellisia tai muita sakkoja ja mahdollisesti muita seuraamuksia, kuten

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(1)  julkisista varoista myönnettävien etuuksien tai tukien epääminen kyseiseltä oikeushenkilöltä;

(1)   julkisista varoista myönnettävien etuuksien tai tukien epääminen;

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(2)  kyseiselle oikeushenkilölle määrätty väliaikainen tai pysyvä kielto harjoittaa liiketoimintaa;

(2)  väliaikainen tai pysyvä kielto harjoittaa liiketoimintaa;

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(4)  oikeushenkilön purkaminen tuomioistuimen päätöksellä;

(4)  tuomioistuimen purkamismääräys;

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Kunkin jäsenvaltion on pyrittävä yhteistyöhön muiden sellaisten jäsenvaltioiden kanssa, joihin rikos vaikuttaa, siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tehtävän hyvän oikeudellisen yhteistyön periaatteen mukaisesti.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Rahanpesun torjuminen rikosoikeudellisin keinoin

Viiteasiakirjat

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

13.2.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Kostas Chrysogonos

31.1.2017

Valiokuntakäsittely

29.5.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

7.9.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Isabella Adinolfi, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Rainer Wieland, Tiemo Wölken

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Gabriel Mato, Andrey Novakov

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

 

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos

Gabriel Mato, Andrey Novakov, Axel Voss, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luis de

Grandes Pascual

Sergio Gaetano Cofferati, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball,

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

 

1

-

ECR

Angel Dzhambazki

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Rahanpesun torjuminen rikosoikeudellisin keinoin

Viiteasiakirjat

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

22.12.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

13.2.2017

DEVE

13.2.2017

ECON

13.2.2017

JURI

13.2.2017

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

30.1.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Ignazio Corrao

27.2.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

29.6.2017

28.9.2017

19.10.2017

11.12.2017

Hyväksytty (pvä)

11.12.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

0

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Valdemar Tomaševski, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ignazio Corrao, Lívia Járóka, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Rosa D’Amato, Elisabetta Gardini, Peter Jahr, Thomas Mann, Georgi Pirinski, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

20.12.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Peter Jahr, Lívia Járóka, Thomas Mann, Barbara Matera, József Nagy, Emil Radev, Csaba Sógor, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Claude Moraes, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

00

-

 

 

04

0

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Symbolien selitykset:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö