Postupak : 2016/0414(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0405/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0405/2017

Rasprave :

PV 11/09/2018 - 22
CRE 11/09/2018 - 22

Glasovanja :

PV 12/09/2018 - 6.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0339

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1135kWORD 134k
20.12.2017
PE 609.515v02-00 A8-0405/2018

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju pranja novca sredstvima kaznenog prava

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Ignazio Corrao

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE Odbora za razvoj
 MIŠLJENJE Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku
 MIŠLJENJE Odbora za pravna pitanja
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju pranja novca sredstvima kaznenog prava

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0826),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 83. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0534/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir primjedbe na nacrt zakonodavnog akta koje su podnijeli češki Zastupnički dom, češki Senat i Španjolski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenja Odbora za razvoj, Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za pravna pitanja (A8-0405/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Pranje novca i povezano financiranje terorizma i organiziranog kriminala i dalje su znatni problemi na razini Unije te štetno utječu na integritet, stabilnost i ugled financijskog sektora te ugrožavaju unutarnju sigurnost i unutarnje tržište Unije. Kako bi se ti problemi riješili i pojačala primjena Direktive 2015/849/EU34, ovom se Direktivom teži suzbiti pranje novca na temelju kaznenog prava, što omogućuje bolju prekograničnu suradnju među nadležnim tijelima.

(1)  Pranje novca i s njim povezano financiranje terorizma i organiziranog kriminala i dalje su znatni problemi na razini Unije te štetno utječu na integritet, stabilnost i ugled financijskog sektora te ugrožavaju unutarnju sigurnost i unutarnje tržište Unije, javnu sigurnost i individualnu sigurnost građana Unije. Kako bi se ti rastući problemi riješili te kako bi se dopunila i poboljšala primjena Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća1, ovom se Direktivom teži suzbiti pranje novca sredstvima kaznenog prava, čime se omogućuje efikasnija i brža prekogranična suradnja između nadležnih nacionalnih tijela i tijela Unije te s nadležnim agencijama Unije, a time će se poboljšati razmjena informacija i omogućiti identificiranje osoba koje potiču na terorizam.

_________________

_________________

34 Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.)

1 Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.)

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Mjere koje se donose isključivo na nacionalnoj razini ili čak na razini Unije, u okviru kojih se u obzir ne uzimaju međunarodna koordinacija i suradnja, imale bi vrlo ograničen učinak. Mjere koje Unija donosi u području borbe protiv pranja novca trebale bi stoga biti u skladu s ostalim djelovanjima koja se poduzimaju u međunarodnim forumima i barem jednako stroge.

(2)  Mjere koje se donose isključivo na nacionalnoj razini ili čak na razini Unije, u okviru kojih se u obzir ne uzimaju međunarodna koordinacija i suradnja, imaju vrlo ograničen učinak. Postojeći zakonodavni okvir Unije nije sveobuhvatan ni dovoljno dosljedan da bi bio u potpunosti djelotvoran. Iako države članice smatraju pranje novca kaznenim djelom, među njima postoje znatne razlike u pogledu definicije pranja novca, onoga što čini glavno kazneno djelo i razine sankcija. Kriminalci i teroristi mogu iskorištavati razlike među nacionalnim zakonodavnim okvirima pa odlučiti provoditi svoje financijske transakcije u državama članicama čije mjere za sprečavanje pranja novca smatraju najslabijima. Mjere koje Unija donosi u području borbe protiv pranja novca trebale bi stoga biti u skladu s ostalim djelovanjima koja se poduzimaju u međunarodnim forumima i barem jednako stroge. Time bi se uspostavio čvršći pravni okvir Unije kojim bi se omogućilo djelotvornije rješavanje problema financiranja terorizma i smanjenje prijetnje terorističkih organizacija jer bi svoje aktivnosti teže financirale.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Djelovanjem Unije trebalo bi se i dalje posebno voditi računa o preporukama Stručne skupine za financijsko djelovanje (FATF-a) i instrumentima drugih međunarodnih tijela za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Relevantni pravni akti Unije trebali bi, gdje je to primjereno, biti dodatno usklađeni s međunarodnim standardima za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma te širenja oružja, koje je FATF donio u veljači 2012. („revidirane preporuke FATF-a”). Kao potpisnica Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma (CETS br. 198), Unija bi trebala prenijeti zahtjeve iz te Konvencije u svoj zakonodavni okvir.

(3)  Djelovanjem Unije trebalo bi otići korak dalje od preporuka Stručne skupine za financijsko djelovanje (FATF-a) i instrumenata drugih međunarodnih organizacija i tijela za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Komisija bi trebala provesti vlastitu procjenu efikasnosti mjera koje je predložio FATF te provedbe i učinkovitosti mjera za suzbijanje pranja novca općenito. FATF bi trebao preispitati postojeće standarde, provesti procjenu svojih rezultata te osigurati regionalnu zastupljenost, vjerodostojnost, efikasnost i bolje korištenje financijskih obavještajnih podataka. Relevantni pravni akti Unije trebali bi biti dodatno usklađeni s međunarodnim standardima za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma te širenja oružja, koje je FATF donio u veljači 2012. („revidirane preporuke FATF-a”). Kao potpisnica Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma (CETS br. 198), Unija bi trebala hitno prenijeti zahtjeve iz te Konvencije u svoj zakonodavni okvir. Neovisno o djelovanju Unije u ovom području, države članice koje su potpisale, ali još nisu ratificirale Konvenciju, trebale bi to učiniti bez odgode.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Okvirnom odlukom Vijeća 2001/500/PUP35 propisuju se zahtjevi u pogledu kriminalizacije pranja novca. Međutim, ta Okvirna odluka nije u dovoljnoj mjeri sveobuhvatna i postojeće terećenje pranja novca nije dovoljno usklađeno za djelotvornu borbu protiv pranja novca diljem Unije, što dovodi do nedostataka u pogledu izvršavanja i prepreka suradnji među nadležnim tijelima u različitim državama članicama.

(4)  Okvirnom odlukom Vijeća 2001/500/PUP35 propisuju se zahtjevi u pogledu kriminalizacije pranja novca. Međutim, ta Okvirna odluka nije u dovoljnoj mjeri sveobuhvatna i postojeće terećenje pranja novca nije dovoljno usklađeno za djelotvornu borbu protiv pranja novca diljem Unije, što dovodi do nedostataka u pogledu izvršavanja i prepreka suradnji među nadležnim tijelima u različitim državama članicama. Jedan od primjera nedostataka u pogledu izvršavanja je povećanje kiberkriminaliteta povezanog s kaznenim djelom pranja novca i uporabom digitalnih valuta, što je oblik kaznenog djela koje u prošlosti gotovo nije postojalo.

_________________

_________________

35 Okvirna odluka Vijeća 2001/500/PUP od 26. lipnja 2001. o pranju novca, identifikaciji, praćenju, zamrzavanju, pljenidbi i oduzimanju imovine i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima (SL L 182, 5.7.2001.)

35 Okvirna odluka Vijeća 2001/500/PUP od 26. lipnja 2001. o pranju novca, identifikaciji, praćenju, zamrzavanju, pljenidbi i oduzimanju imovine i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima (SL L 182, 5.7.2001.)

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Definicija kriminalnih aktivnosti koje su glavna kaznena djela pranja novca trebala bi biti dovoljno ujednačena u svim državama članicama. Države članice trebale bi uključiti niz kaznenih djela u svaku kategoriju koju je odredio FATF. U slučajevima kad su kategorije kaznenih djela kao što su terorizam ili kaznena djela protiv okoliša propisane zakonodavstvom Unije, ova se Direktiva odnosi na takvo zakonodavstvo. Time se osigurava da je pranje imovinske koristi od financiranja terorizma i nezakonite trgovine divljom faunom i florom kažnjivo u državama članicama. U slučajevima u kojima se pravom Unije državama članicama omogućuje da predvide druge sankcije osim kaznenih sankcija, ovom se Direktivom od država članica ne bi trebalo zahtijevati da te slučajeve odrede kao glavna kaznena djela za svrhe ove Direktive.

(5)  Definicija kriminalnih aktivnosti koje su glavna kaznena djela pranja novca trebala bi biti dovoljno široka i ujednačena u svim državama članicama. Države članice trebale bi primjenjivati definiciju kaznenog djela pranja novca na sva kaznena djela koja su kažnjiva zatvorskom kaznom na razini utvrđenoj u ovoj Direktivi. U mjeri u kojoj to već nije predviđeno primjenom pragova za te sankcije, države članice trebale bi uključiti niz kaznenih djela u svaku kategoriju koju je odredio FATF, uključujući utaju poreza, poreznu prijevaru i izbjegavanje plaćanja poreza te sve vrste prijevara koje obuhvaćaju prikrivanje prihoda ili dobiti. U slučajevima kad su kategorije kaznenih djela kao što su terorizam ili kaznena djela protiv okoliša propisane zakonodavstvom Unije, ova se Direktiva odnosi na takvo zakonodavstvo. Time se osigurava da je pranje imovinske koristi od financiranja terorizma i nezakonite trgovine divljom faunom i florom kažnjivo u državama članicama. Svaki oblik kažnjivog sudjelovanja u počinjenju glavnog kaznenog djela ili aktivnosti pranja novca kao što su sudjelovanje, udruživanje ili dogovaranje radi provedbe, pokušaja provedbe, pomaganja i sudioništva, olakšavanja i savjetovanja, treba se smatrati kriminalnom aktivnošću za potrebe ove Direktive. U slučajevima u kojima se pravom Unije državama članicama omogućuje da predvide druge sankcije osim kaznenih sankcija, ovom se Direktivom od država članica ne bi trebalo zahtijevati da te slučajeve odrede kao glavna kaznena djela za svrhe ove Direktive.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Za potrebe ove Direktive nezakonita trgovina ukradenom robom i drugom robom znači, među ostalim nezakonita trgovina sirovom naftom, oružjem, narkoticima, duhanom i duhanskim proizvodima, plemenitim metalima i mineralima, kulturnim artefaktima i ostalim predmetima od arheološkog, povijesnog, kulturnog ili vjerskog značaja ili iznimne znanstvene vrijednosti, kao i bjelokosti i divljim vrstama;

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Porezna kaznena djela povezana s izravnim i neizravnim porezima trebala bi biti uključena u definiciju kriminalne aktivnosti, u skladu s revidiranim preporukama FATF-a. S obzirom na to da se različita porezna kaznena djela mogu u svakoj državi članici smatrati kriminalnom aktivnošću kažnjivom sankcijama iz ove Direktive, definicije poreznih kaznenih djela mogu se razlikovati u nacionalnim zakonodavstvima. Međutim, ne traži se usklađivanje definicija poreznih kaznenih djela u nacionalnom zakonodavstvu država članica.

(6)  Porezna kaznena djela povezana s izravnim i neizravnim porezima trebala bi biti uključena u definiciju kriminalne aktivnosti, u skladu s revidiranim preporukama FATF-a. S obzirom na to da se različita porezna kaznena djela mogu u svakoj državi članici smatrati kriminalnom aktivnošću kažnjivom sankcijama iz ove Direktive, definicije poreznih kaznenih djela mogu se razlikovati u nacionalnim zakonodavstvima. Ne traži se usklađivanje definicija poreznih kaznenih djela u nacionalnom zakonodavstvu država članica, no ipak razlika u definicijama poreznih kaznenih djela ne bi smjela kočiti međunarodnu suradnju u kaznenim postupcima koji se odnose na pranje novca.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Ova se Direktiva ne bi trebala primjenjivati na pranje novca u pogledu imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima koja štete financijskim interesima Unije, što podliježe određenim pravilima iz Direktive 2017/XX/EU3. U skladu s člankom 325 stavkom 2. UFEU-a radi suzbijanja prijevara koje utječu na financijske interese Unije države članice poduzimaju iste mjere koje poduzimaju radi suzbijanja prijevara koje su usmjerene protiv njihovih vlastitih financijskih interesa.

(7)  Ova se Direktiva ne bi trebala primjenjivati na pranje novca u pogledu imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima koja štete financijskim interesima Unije, što podliježe određenim pravilima iz Direktive 2017/XX/EU3. Ipak, države članice i dalje bi trebale moći u svoje zakonodavstvo prenijeti tu Direktivu i Direktivu 2017/XX/EU donošenjem jedinstvenog sveobuhvatnog okvira na nacionalnoj razini. U skladu s člankom 325. stavkom 2. UFEU-a radi suzbijanja prijevara koje utječu na financijske interese Unije države članice trebaju poduzimati iste mjere koje poduzimaju radi suzbijanja prijevara koje su usmjerene protiv njihovih vlastitih financijskih interesa.

_________________

_________________

3 Direktiva 2017/XX/EU Europskog parlamenta i Vijeća od x. x. 2017. o zaštiti financijskih interesa Unije na temelju kaznenog zakonodavstva (OJ x L, xx.xx.2017., str. x.)

3 Direktiva 2017/XX/EU Europskog parlamenta i Vijeća od x. x. 2017. o zaštiti financijskih interesa Unije na temelju kaznenog zakonodavstva (OJ x L, xx.xx.2017., str. x.)

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Ako aktivnost pranja novca ne uključuje samo posjedovanje ili uporabu, nego i prijenos ili utaju i prikrivanje imovine putem financijskog sustava te dovodi do daljnje štete u odnosu na onu koja je već nastala uslijed glavnog kaznenog djela, kao što je narušavanje integriteta financijskog sustava, ta bi se aktivnost trebala zasebno kažnjavati. Države članice stoga bi trebale osigurati da je takvo postupanje kažnjivo i kada je riječ o postupanju počinitelja kriminalne aktivnosti kojom je stečena ta imovina (takozvano pranje novca za osobne potrebe).

(8)  Države članice trebale bi stoga osigurati da određene vrste aktivnosti pranja novca budu kažnjive i kad ih je izvršio počinitelj kriminalne aktivnosti preko koje je stekao tu imovinu (takozvano pranje novca za osobne potrebe). Ako u takvim slučajevima aktivnost pranja novca ne uključuje samo posjedovanje ili uporabu nego i prijenos, konverziju, utaju ili prikrivanje imovine preko financijskog sustava te dovodi do daljnje štete u odnosu na onu koja je već nastala uslijed glavnog kaznenog djela, kao što je narušavanje integriteta financijskog sustava, primjerice stavljanjem u promet imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću, pri čemu se skriva njezino nezakonito podrijetlo, takva aktivnost također bi trebala biti kažnjiva.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kako bi pranje novca bilo djelotvoran alat za borbu protiv organiziranog kriminala, ne bi trebalo biti potrebno utvrditi pojedinosti kaznenog djela kojim se stečena imovina, a pogotovo zahtijevati prethodnu ili istodobnu presudu za to kazneno djelo. Kazneni progon za pranje novca ne bi trebao biti onemogućen ni samom činjenicom da je glavno kazneno djelo počinjeno u drugoj državi članici ili trećoj zemlji, uz uvjet da je riječ o kaznenom djelu u toj državi članici ili trećoj zemlji. Države članice kao preduvjet mogu postaviti činjenicu da bi se to glavno kazneno djelo smatralo kaznenim djelom u okviru njezina nacionalnog zakonodavstva kad bi bilo počinjeno na njezinu državnom području.

(9)  Kako bi kaznenopravne mjere za suzbijanje pranja novca bile učinkovite, presuda bi trebala biti moguća, a da pritom nije potrebno točno utvrditi kojim je glavnim kaznenim djelom imovina stečena, a pogotovo zahtijevati prethodnu ili istodobnu presudu za to kazneno djelo. Kazneni progon za pranje novca ne bi trebao biti onemogućen ni samom činjenicom da je glavno kazneno djelo počinjeno u drugoj državi članici ili trećoj zemlji, uz poštovanje uvjeta iz ove Direktive.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  U interesu je pravde da osobe optužene za kazneno djelo u skladu s ovom Direktivom imaju mogućnost predstaviti svoj slučaj i dovesti u pitanje optužbe protiv njih te da imaju pristup podnescima i dokazima. Iako su slučajevi u vezi s terorizmom i financiranjem terorizma ozbiljni, postoji prevladavajući interes da se osobama otkrije suština slučaja pokrenutog protiv njih kad su suočene s mogućnošću da država članica primijeni prisilne mjere, tako da mogu dati učinkovite upute svojem odvjetniku ili posebnom odvjetniku. Ova Direktiva također bi trebala biti u skladu s načelom jednakosti oružja između stranaka.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9b)  Zadaća odlučivanja, u konkretnim i objektivnim situacijama, o tome je li istodobno počinjeno više kaznenih djela ili samo jedno, u nadležnosti je pravosudnih tijela.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Ovom se Direktivom nastoji kriminalizirati pranje novca ako je počinjeno s namjerom. Namjera ili znanje o djelu može se utvrditi na temelju objektivnih, činjeničnih okolnosti. S obzirom na to da se ovom Direktivom predviđaju minimalna pravila, države članice mogu donijeti ili zadržavati stroža kaznenopravna pravila o pranju novca. Na primjer, države članice mogu osigurati da se pranje novca počinjeno nehajno ili iznimno nemarno smatra kaznenim djelom.

(10)  Ovom se Direktivom nastoji kriminalizirati pranje novca ako je počinjeno s namjerom i znanjem da je imovina stečena kriminalnom aktivnošću. Namjera ili znanje o djelu može se utvrditi na temelju objektivnih, činjeničnih okolnosti. U svakom slučaju, pri procjeni je li imovina stečena kriminalnom aktivnošću i je li optužena osoba to znala, u obzir se trebaju uzeti posebne okolnosti slučaja, kao što je činjenica da je vrijednost imovine neproporcionalna u odnosu na zakonit prihod optužene osobe i da su kriminalne aktivnosti počinjene u istom vremenskom razdoblju u kojem je stečena imovina. S obzirom na to da se ovom Direktivom predviđaju minimalna pravila, države članice mogu donijeti ili zadržavati stroža kaznenopravna pravila o pranju novca. Na primjer, države članice mogu osigurati da se pranje novca počinjeno nehajno ili iznimno nemarno smatra kaznenim djelom.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  Važno je da informacije o stvarnom vlasništvu trgovačkih društava, trustova i drugih mehanizama budu javno dostupne u formatu otvorenih podataka kako se društva paravani i slični anonimni pravni oblici ne bi koristili za pranje novca radi financiranja terorističkih aktivnosti.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kako bi se postiglo odvraćanje od pranja novca diljem Unije, države članice trebale bi utvrditi minimalne vrste i razine kazni za počinjena kaznena djela utvrđena ovom Direktivom. Ako je kazneno djelo počinjeno u okviru kriminalne organizacije u smislu Okvirne odluke Vijeća 2008/841/PUP37 ili ako je počinitelj zlouporabio svoj profesionalni položaj kako bi omogućio pranje novca, države članice trebale bi utvrditi otegotne okolnosti u skladu s primjenjivim pravilima koja su utvrđena u okviru njihovih pravnih sustava.

(11)  Kako bi se postiglo odvraćanje od pranja novca diljem Unije, države članice trebale bi utvrditi minimalne vrste i razine kazni za počinjena kaznena djela utvrđena ovom Direktivom. Ako je kazneno djelo počinjeno u okviru kriminalne organizacije u smislu Okvirne odluke Vijeća 2008/841/PUP4 ili ako je počinitelj zlouporabio svoj profesionalni položaj kako bi omogućio pranje novca ili ako novac ili imovina koji se peru potječu od terorističkih aktivnosti definiranih u Direktivi (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća4a ili ako je počinitelj politički izložena osoba definirana Direktivom (EU) 2015/849, države članice trebale bi utvrditi otegotne okolnosti u skladu s primjenjivim pravilima koja su utvrđena u okviru njihovih pravnih sustava.

_________________

_________________

37 Okvirna odluka Vijeća 2008/841/PUP od 24. listopada 2008. o borbi protiv organiziranog kriminala (SL L 300, 11.11.2008., str. 42.)

4 Okvirna odluka Vijeća 2008/841/PUP od 24. listopada 2008. o borbi protiv organiziranog kriminala (SL L 300, 11.11.2008., str. 42.)

4a Direktiva (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 31.3.2017., str. 6.)

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a)  Unija i države članice trebale bi predvidjeti potrebne pravne mjere za zaštitu zviždača koji prijavljuju informacije u vezi s pranjem novca, među ostalim u trećim zemljama.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  S obzirom na mobilnost počinitelja i imovinske koristi ostvarene kriminalnim aktivnostima te složene prekogranične istrage potrebne za borbu protiv pranja novca, sve bi države članice trebale utvrditi svoju nadležnost kako bi nadležnim tijelima omogućile istragu i kazneni progon takvih aktivnosti. Države članice stoga bi trebale osigurati da njihova nadležnost uključuje situacije u kojima je kazneno djelo počinjeno s pomoću informacijske i komunikacijske tehnologije koja potječe s njihova područja, bez obzira na to nalazi li se ili ne na njihovu području.

(12)  S obzirom na mobilnost počinitelja i imovinske koristi ostvarene kriminalnim aktivnostima te složene prekogranične istrage potrebne za borbu protiv pranja novca, sve bi države članice trebale utvrditi svoju nadležnost kako bi nadležnim tijelima omogućile istragu i kazneni progon takvih aktivnosti. Države članice stoga bi trebale osigurati da njihova nadležnost uključuje situacije u kojima je kazneno djelo počinjeno s pomoću informacijske i komunikacijske tehnologije koja potječe s njihova područja, bez obzira na to nalazi li se ili ne na njihovu području. Kako bi se zajamčio uspjeh istraga i progona kaznenih djela pranja novca, osobe odgovorne za istragu ili progon takvih kaznenih djela trebale bi koristiti djelotvorne i poboljšane istražne alate kao što su oni koji se upotrebljavaju u borbi protiv organiziranog kriminala ili drugih ozbiljnih kaznenih djela. Ti bi alati trebali biti prilagođeni posljednjim spoznajama u području kiberkriminaliteta i pranja novca, uključujući pranje novca uz pomoć bitcoina, kripto-valuta i napada ucjenjivačkim softverima. Upotreba takvih alata, u skladu s nacionalnim pravom, trebala bi biti ciljana i njome bi se u obzir trebalo uzeti načelo proporcionalnosti te priroda i ozbiljnost kaznenih djela koja se istražuju i poštovati pravo na zaštitu osobnih podataka. Države članice trebale bi osigurati odgovarajuće osposobljavanje za osoblje. Nadalje, zbog prekogranične prirode aktivnosti pranja novca potreban je snažan koordinirani odgovor i suradnja unutar država članica i među njima, kao i s nadležnim agencijama i tijelima Unije i među njima, uključujući Eurojust i Europol, radi suzbijanja pranja novca. U tu bi se svrhu trebali učinkovito upotrebljavati dostupni instrumenti i resursi za suradnju, kao što su zajednički istražni timovi i koordinacijski sastanci u organizaciji Eurojusta. Zbog globalnog karaktera pranja novca nužno je međunarodno djelovanje, pri čemu se od Unije i njezinih država članica zahtijeva jačanje suradnje s relevantnim trećim zemljama.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)  Pranje novca, korupcija, nedopušteni financijski tokovi, utaja poreza i izbjegavanje plaćanja poreza i dalje su prepreka održivom razvoju, nerazmjerno pogađaju zemlje u razvoju i ozbiljna su prijetnja njihovoj budućnosti. Unija, države članice i treće zemlje dijele odgovornost za poboljšanje koordinacije mjera za suzbijanje tog negativnog i štetnog ponašanja te za usklađivanje tih mjera sa strategijama i politikama razvoja.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12b)  Nadležna tijela koja nadziru usklađenost kreditnih i financijskih institucija s ovom Direktivom trebala bi moći međusobno surađivati i razmjenjivati povjerljive informacije neovisno o svojoj prirodi ili statusu. U tu bi svrhu nadležna tijela trebala imati odgovarajuću pravnu osnovu za razmjenu povjerljivih informacija i surađivati u najvećoj mogućoj mjeri u skladu s važećim međunarodnim standardima u tom području. Porezne informacije koje obuhvaćaju registre stvarnih vlasnika trebale bi biti osnova automatizirane razmjene informacija između poreznih tijela i ostalih relevantnih državnih regulatornih tijela te tijela kaznenog progona.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12c)  Načelo čuvanja profesionalne tajne te pravo na privatnost i pravično suđenje ne bi se smjeli ugroziti niti prekršiti prikupljanjem i prijenosom podataka ili informacija, utemeljenim na sumnji, o redovnim transakcijama u privatnom životu pojedinaca.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ovom se Direktivom poštuju načela priznata člankom 2. UEU-a te temeljna prava i slobode kao i načela koja su posebno priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, uključujući ona utvrđena u glavama II., III., V. i VI., koja među ostalim obuhvaćaju načela zakonitosti i proporcionalnosti kaznenih djela i kazni, što obuhvaća i zahtjeve preciznosti, jasnoće i predvidivosti u kaznenom pravu, pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života te pravo na zaštitu osobnih podataka i pretpostavku nedužnosti, pravo osumnjičenih i optuženih osoba na pristup odvjetniku, pravo osobe da ne inkriminira samu sebe i pravo na pošteno suđenje. Ova Direktiva mora se provoditi u skladu s tim pravima i načelima, uzimajući također u obzir Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima kao i druge obveze povezane s ljudskim pravima u skladu s međunarodnim pravom.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  terorizma, uključujući sva kaznena djela navedena u Direktivi 2017/XX/EU40;

(b)  terorizma, uključujući relevantna kaznena djela navedena u Direktivi (EU)2017/541;

__________________

__________________

40 Direktiva 2017/XX/EU Europskog parlamenta i Vijeća od X. X. 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP o suzbijanju terorizma (SL x L, xx.xx.2017., str. x.)

 

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha)  poreznih kaznenih djela povezanih s izravnim porezima i neizravnim porezima kako su definirana nacionalnim pravom;

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 1. − podtočka v

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(v)  svih kažnjivih djela, uključujući porezna kaznena djela povezana s izravnim porezima i neizravnim porezima kako su definirana nacionalnim pravom država članica, koja se kažnjavaju oduzimanjem slobode ili nalogom za pritvaranje u najduljem trajanju duljem od godinu dana ili, kada je riječ o državama članicama u čijim je pravnim sustavima predviđen minimalni prag za kažnjiva djela, svih kažnjivih djela koja se kažnjavaju oduzimanjem slobode ili nalogom za pritvaranje u najmanjem trajanju duljem od šest mjeseci;

(v)  svih ostalih kažnjivih djela koja se kažnjavaju oduzimanjem slobode ili nalogom za pritvaranje u najduljem trajanju duljem od godinu dana ili, kada je riječ o državama članicama u čijim je pravnim sustavima predviđen minimalni prag za kažnjiva djela, svih kažnjivih djela koja se kažnjavaju oduzimanjem slobode ili nalogom za pritvaranje u najmanjem trajanju duljem od šest mjeseci;

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  konverzija ili prijenos imovine, kada se zna da je ta imovina stečena kriminalnom aktivnošću ili sudjelovanjem u takvoj aktivnosti, u svrhu utaje ili prikrivanja nezakonitog podrijetla imovine ili pomaganjem bilo kojoj osobi koja je uključena u počinjenje takve aktivnosti u izbjegavanju pravnih posljedica djelovanja te osobe;

(a)  konverzija ili prijenos imovine, kada se zna da je ta imovina stečena kriminalnom aktivnošću ili sudjelovanjem u takvoj aktivnosti, u svrhu utaje ili prikrivanja nezakonitog podrijetla imovine ili pomaganjem bilo kojoj osobi koja je uključena u počinjenje takve aktivnosti čak i ako se samo pomaže u izbjegavanju pravnih posljedica djelovanja te osobe;

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  stjecanje, posjedovanje ili uporaba imovine, ako se u vrijeme primitka zna da je ta imovina stečena kriminalnom aktivnošću ili sudjelovanjem u takvoj aktivnosti.

(c)  stjecanje, posjedovanje ili uporaba imovine, ako se u vrijeme primitka ili uporabe imovine zna da je ta imovina stečena kriminalnom aktivnošću ili sudjelovanjem u takvoj aktivnosti.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Svaka država članica osigurava da se postupanje iz stavka 1. smatra kažnjivim kaznenim djelom:

 

(a)  ako je počinitelj sumnjao ili je trebao znati da je imovina stečena kriminalnom aktivnošću ili sudjelovanjem u takvoj aktivnosti; i

 

(b)  ako počinitelj ima ugovorni odnos i odgovornost prema obvezniku ili je sam obveznik u smislu članka 2. Direktive (EU) 2015/849.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Da bi kazneno djelo iz stavka 1. bilo kažnjivo, nije nužno utvrditi:

2.  Da bi kazneno djelo iz stavka 1. i 1.a bilo kažnjivo, nije nužno utvrditi:

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  prethodnu ili istodobnu presudu za kazneno djelo kojim se stvorila imovina;

(a)  prethodnu ili istodobnu presudu za kazneno djelo kojim se stvorila imovina ako je pravosudno tijelo, izvan svake razumne sumnje i na temelju posebnih okolnosti i svih dostupnih dokaza, uvjereno da imovina potječe od aktivnosti kriminalne prirode;

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  identitet počinitelja kaznenog djela kojim se stvorila imovina ili druge okolnosti povezane s tom kriminalnom aktivnosti;

(b)  identitet počinitelja kaznenog djela kojim se stvorila imovina;

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  sve činjenične elemente ili sve okolnosti povezane s kriminalnom aktivnosti ako je utvrđeno da je imovina stečena takvom aktivnosti;

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  je li kriminalna aktivnost kojom se stvorila imovina provedena na području druge države članice ili treće zemlje, ako je predmetno postupanje kazneno djelo u okviru nacionalnog zakonodavstva države članice ili treće zemlje na čijem se području postupanje odvilo te bi se smatralo kaznenim djelom u okviru nacionalnog zakonodavstva države članice koja provodi ili primjenjuje ovaj članak kad bio ono bilo počinjeno na njezinu području;

(c)  je li kriminalna aktivnost kojom se stvorila imovina provedena na području druge države članice ili treće zemlje, ako je predmetno postupanje, da je bilo počinjeno na njezinu državnom području, kriminalna aktivnost u okviru nacionalnog zakonodavstva države članice koja provodi ili primjenjuje ovaj članak. Države članice mogu dodatno zahtijevati da predmetno postupanje bude kazneno djelo u okviru nacionalnog zakonodavstva te druge države članice ili treće zemlje u kojoj je takvo postupanje počinjeno osim:

 

– ako je predmetno postupanje jedno od kaznenih djela iz članka 2. stavka 1. točaka (a) do (ha) i (l) do (n)

 

– ako je Komisija utvrdila da je ta treća zemlja „visokorizična” u smislu članka 9. Direktive (EU) 2015/849.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Svaka država članica osigurava da su kaznena djela navedena u članku 3. kažnjiva kaznom oduzimanja slobode u maksimalnom trajanju od najmanje četiri godine, barem u ozbiljnim slučajevima.

2.  Svaka država članica osigurava da su kaznena djela navedena u članku 3. kažnjiva kaznom oduzimanja slobode u maksimalnom trajanju od najmanje pet godina.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Svaka država članica osigurava da su kaznena djela navedena u članku 3. kažnjiva kaznom oduzimanja slobode u minimalnom trajanju od najmanje dvije godine u slučaju jedne od otegotnih okolnosti iz članka 6.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b.  Svaka država članica osigurava da su kaznena djela navedena u članku 4. kažnjiva kaznom oduzimanja slobode u maksimalnom trajanju od najmanje tri godine.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2c.  Svaka država članica osigurava da su kaznena djela navedena u člancima 3. i 4. koja su počinile fizičke osobe, uključujući i slučajeve u kojima su te fizičke osobe djelovale preko pravne osobe, kažnjiva i dodatnim kaznenim sankcijama kao što su:

 

(a)  privremena ili trajna zabrana potpisivanja ugovora s tijelima javne uprave;

 

(b)  trajna zabrana obavljanja gospodarskih aktivnosti;

 

(c)  ako je presuda pravomoćna, dugoročna zabrana kandidiranja na izborima ili imenovanja na položaj javnog službenika, pri čemu je izraz „dugoročno” definiran kao razdoblje koje je po trajanju jednako dvama uzastopnim mandatima ili razdoblju od najmanje deset godina.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a )  ako je kazneno djelo počinjeno u okviru kriminalne organizacije u smislu Okvirne odluke Vijeća 2008/841/PUP(1); ili;

(a)  ako je kazneno djelo počinjeno u okviru kriminalne organizacije u smislu Okvirne odluke Vijeća 2008/841/PUP;

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  ako imovina koja se pere potječe od jednog od kaznenih djela iz članka 2. stavka 1. točaka (a) do (d) i točaka (f) i (m) ili je svrha tog pranja financiranje takvih kaznenih djela;

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  ako je kazneno djelo u cijelosti ili djelomično počinjeno na teritoriju nekooperativne jurisdikcije s popisa Unije ili obuhvaća upotrebu neformalnog sustava prijenosa vrijednosti, dionica koje glase na donositelja, virtualnih valuta ili dostavljača gotovine;

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka ac (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ac)  ako je počinitelj politički izložena osoba u skladu sa zakonima, propisima i administrativnim odredbama kojima se prenosi članak 3. točka 9. Direktive (EU) 2015/849; ili

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako počinitelj ima ugovorni odnos i odgovornost prema obvezniku ili je sam obveznik u smislu članka 2. Direktive 2015/849/EU te je počinio kazneno djelo pri provođenju svojih poslovnih aktivnosti.

(b)  ako počinitelj ima ugovorni odnos i odgovornost prema obvezniku ili je sam obveznik u smislu članka 2. Direktive (EU) 2015/849 te je počinio kazneno djelo pri provođenju svojih poslovnih aktivnosti; ili

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  ako imovina ili novac koji se peru dosežu iznos od 500 000 EUR ili više.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica osigurava da se pravne osobe mogu smatrati odgovornima za kršenja iz članaka 3. i 4. koje u korist tih pravnih osoba počini bilo koja osoba djelujući samostalno ili kao dio tijela te pravne osobe i čija se vodeća pozicija u pravnoj osobi temelji na bilo čemu od sljedećega:

1.  Svaka država članica osigurava da se pravne osobe mogu smatrati odgovornima za kršenja iz članaka 3. i 4. koje u njihovu korist ili u korist drugih fizičkih ili pravnih osoba počini bilo koja osoba djelujući samostalno ili kao dio tijela te pravne osobe i čija se vodeća pozicija u pravnoj osobi temelji na bilo čemu od sljedećega:

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da pravne osobe mogu odgovarati ako je zbog nedostatka nadzora ili kontrole koje provodi osoba iz stavka 1. omogućeno da osoba koja je podređena pravnoj osobi počini bilo koje kazneno djelo iz članaka 3. i 4. u korist te pravne osobe.

2.  Države članice osiguravaju da pravne osobe mogu odgovarati ako je zbog nedostatka nadzora ili kontrole koje provodi osoba iz stavka 1. omogućeno da osoba koja je podređena pravnoj osobi počini bilo koje kazneno djelo iz članaka 3. i 4. u svoju korist ili u korist druge fizičke ili pravne osobe.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica osigurava da se pravna osoba odgovorna u skladu s člankom 6. može kazniti sankcijama koje su djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće, što uključuje kaznene i nekaznene novčane kazne, a može uključivati i druge sankcije kao što su:

Svaka država članica osigurava da se pravna osoba odgovorna u skladu s člankom 7. može kazniti sankcijama koje su djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće, što uključuje kaznene i nekaznene novčane kazne, a može uključivati i druge sankcije kao što su:

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  isključenje te pravne osobe od prava na javne naknade ili pomoć;

(1)  isključenje te pravne osobe od prava na javne naknade ili pomoć, uključujući programe ili fondove Unije;

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  privremena ili trajna zabrana potpisivanja ugovora s tijelima javne uprave za tu pravnu osobu;

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 8.a

 

Oduzimanje imovine i prihoda stečenih kriminalnim aktivnostima

 

1.  Svaka država članica omogućuje oduzimanje sve imovine i prihoda koji potječu od počinjenja bilo koje kriminalne aktivnosti definirane u ovoj Direktivi te predmeta koji su se pritom koristili ili su se namjeravali koristiti, u skladu s Direktivom 2014/42/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

2.  Svaka država članica omogućuje oduzimanje sve imovine i prihoda koji potječu od počinjenja bilo koje kriminalne aktivnosti definirane u ovoj Direktivi te predmeta koji su se pritom koristili ili su se namjeravali koristiti bez pravomoćne kaznene presude u slučajevima u kojima je postupak obustavljen zbog smrti počinitelja kaznenog djela.

 

3.  Ovaj članak primjenjuje se bez obzira na to je li kazneno djelo pranja novca ili glavno kazneno djelo počinila fizička ili pravna osoba.

 

4.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi zajamčile suradnju u zamrzavaju i oduzimanju imovinske koristi ostvarene počinjenjem ili doprinosom počinjenju bilo kojeg kaznenog djela iz ove Direktive i predmete koji su se pritom koristili ili su se namjeravali koristiti, i po potrebi se mogu obratiti Eurojustu i Europolu radi brze i učinkovite suradnje u skladu s člankom 10.

1a Direktiva 2014/42/EU Europskog parlamenta i Vijeća o zamrzavanju i oduzimanju predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima u Europskoj uniji (SL L 127, 29.4.2014.)

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  počinitelj njezin državljanin.

(b)  počinitelj njezin državljanin ili u njoj ima uobičajeno boravište; ili

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  kazneno djelo počinjeno u korist fizičke ili pravne osobe s poslovnim nastanom na njezinu državnom području;

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Država članica obavješćuje Komisiju ako odluči utvrditi dodatnu nadležnost nad kaznenim djelima iz članaka 3. i 4. počinjenima izvan njezina državnog područja kada je:

Briše se.

(a)  uobičajeno boravište počinitelja na njezinu državnom području;

 

(b)  kazneno djelo počinjeno u korist pravne osobe s poslovnim nastanom na njezinu državnom području.

 

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Ako je za kazneno djelo iz članaka 3. i 4. nadležno više od jedne države članice i ako svaka od dotičnih država članica može provoditi valjani kazneni progon na temelju istih činjenica, dotične države članice surađuju kako bi odlučile koja će od njih kazneno goniti počinitelja s ciljem objedinjavanja postupaka u jednoj državi članici.

U obzir se uzimaju sljedeći faktori koji se navode po stupnju prioriteta:

 

 

(a)  teritorij države članice na kojem je počinjeno kazneno djelo;

 

b)  državljanstvo ili boravište počinitelja;

 

c)  zemlja podrijetla žrtava;

 

d)  teritorij na kojem je počinitelj pronađen.

 

Kako bi se olakšala suradnja između njihovih pravosudnih tijela i koordinirale njihove aktivnosti, države članice mogu se obratiti Eurojustu.

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 10. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Istražne mjere

Istražne mjere i suradnja

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica osigurava da djelotvorne istražne mjere, kao što su one kojima se koristi u slučajevima organiziranog kriminala ili drugim slučajevima teškog kriminala, budu dostupne osobama, jedinicama ili službama nadležnima za istraživanje ili kazneni progon kaznenih djela iz članaka 3. i 4.

1.  Svaka država članica osigurava da djelotvorne istražne mjere, dovoljno osoblja, prikladno ciljano osposobljavanje, resursi i tehnološki kapaciteti, kao što su oni koji se koriste u suzbijanju organiziranog kriminala ili drugim slučajevima teškog kriminala, budu dostupni osobama, jedinicama ili službama nadležnima za istraživanje ili kazneni progon kaznenih djela iz članaka 3. i 4. Takvi alati i osposobljavanje prilagođeni su posljednjim spoznajama u području kiberkriminaliteta i pranja novca.

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Države članice poduzimaju potrebne mjere za poboljšanje razmjene podataka i suradnje unutar Unije te za jačanje suradnje s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama koje suzbijaju pranje novca i financiranje terorizma i pritom jamče bolju suradnju između njih i relevantnih institucija, tijela, ureda i agencija Unije radi efikasne borbe protiv pranja novca i poticanja trećih zemalja, osobito onih za koje je Komisija utvrdila da su visokorizične u smislu članka 9. Direktive (EU) 2015/849, da donesu slične mjere i reforme. Povrh toga, svaka država članica poduzima napore za provedbu mjera za poboljšanje razmjene informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama na razini Unije i na međunarodnoj razini.

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi se zajamčilo da neće odbiti međunarodnu suradnju u kaznenim postupcima u vezi s pranjem novca na temelju činjenice da se u njihovu nacionalnom pravu utaja poreza ili prijevara tek iznad znatne količine neprijavljenih iznosa ili neplaćenih poreza odnosno sustavna prijevarna postupanja smatraju kriminalnom aktivnošću ili kaznenim djelom.

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije [24 mjeseca nakon donošenja]. Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije [12 mjeseci nakon donošenja]. Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija najkasnije [24 mjeseca od roka za provedbu ove Direktive] Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće u kojem se procjenjuje u kojoj su mjeri države članice poduzele potrebne mjere za usklađivanje s ovom Direktivom.

Komisija najkasnije [12 mjeseci od roka za provedbu ove Direktive] Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće u kojem se procjenjuje u kojoj su mjeri države članice poduzele potrebne mjere za usklađivanje s ovom Direktivom.

 

Komisija najkasnije [36 mjeseci nakon roka za provedbu ove Direktive] Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće u kojem ocjenjuje dodanu vrijednost ove Direktive u suzbijanju pranja novca. Izvješće obuhvaća i utjecaj ove Direktive na temeljna prava i slobode, uključujući pravo na djelotvoran pravni lijek i na pošteno suđenje, pretpostavku nedužnosti i pravo na obranu ili pravo da se nikome ne smije dvaput suditi niti ga dvaput kazniti za isto kazneno djelo. Ako je to potrebno, Komisija na temelju tog izvješća odlučuje o odgovarajućim daljnjim mjerama.

(1)

  Okvirna odluka Vijeća 2008/841/PUP od 24. listopada 2008. o borbi protiv organiziranog kriminala (SL L 300, 11.11.2008., str. 42.).


MIŠLJENJE Odbora za razvoj (13.10.2017)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju pranja novca sredstvima kaznenog prava

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Ignazio Corrao

AMANDMANI

Odbor za razvoj poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Pranje novca i povezano financiranje terorizma i organiziranog kriminala i dalje su znatni problemi na razini Unije te štetno utječu na integritet, stabilnost i ugled financijskog sektora te ugrožavaju unutarnju sigurnost i unutarnje tržište Unije. Kako bi se ti problemi riješili i pojačala primjena Direktive 2015/849/EU34, ovom se Direktivom teži suzbiti pranje novca na temelju kaznenog prava, što omogućuje bolju prekograničnu suradnju među nadležnim tijelima.

(1)  Pranje novca i povezano financiranje terorizma i organiziranog kriminala i dalje su znatni problemi na razini Unije te štetno utječu na integritet, stabilnost i ugled financijskog sektora te ugrožavaju unutarnju sigurnost i unutarnje tržište Unije. Kako bi se taj hitni problem riješio i pojačala primjena Direktive 2015/849/EU34, ovom se Direktivom teži suzbiti pranje novca sredstvima kaznenog prava, što omogućuje bolju prekograničnu suradnju među nadležnim tijelima.

_________________

_________________

34Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.).

34Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.).

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Djelovanjem Unije trebalo bi se i dalje posebno voditi računa o preporukama Stručne skupine za financijsko djelovanje (FATF-a) i instrumentima drugih međunarodnih tijela za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Relevantni pravni akti Unije trebali bi, gdje je to primjereno, biti dodatno usklađeni s međunarodnim standardima za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma te širenja oružja, koje je FATF donio u veljači 2012. („revidirane preporuke FATF-a”). Kao potpisnica Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma (CETS br. 198), Unija bi trebala prenijeti zahtjeve iz te Konvencije u svoj zakonodavni okvir.

(3)  Djelovanjem Unije trebalo bi se i dalje posebno voditi računa o preporukama Stručne skupine za financijsko djelovanje (FATF-a) i instrumentima drugih međunarodnih tijela za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Relevantni pravni akti Unije trebali bi biti dodatno usklađeni s međunarodnim standardima za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma te širenja oružja, koje je FATF donio u veljači 2012. („revidirane preporuke FATF-a”). Kao potpisnica Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma (CETS br. 198), Unija bi trebala hitno prenijeti zahtjeve iz te Konvencije u svoj zakonodavni okvir.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  Humanitarna pomoć je ključna, a svrha joj je pružanje globalne potpore i pomoći potrebitima. Mjerama kojima se nastoji spriječiti pranje novca, financiranje terorizma i utaja poreza ne bi trebalo onemogućavati osobe i organizacije da pružaju humanitarnu pomoć osobama kojima je ona potrebna.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kako bi pranje novca bilo djelotvoran alat za borbu protiv organiziranog kriminala, ne bi trebalo biti potrebno utvrditi pojedinosti kaznenog djela kojim se stečena imovina, a pogotovo zahtijevati prethodnu ili istodobnu presudu za to kazneno djelo. Kazneni progon za pranje novca ne bi trebao biti onemogućen ni samom činjenicom da je glavno kazneno djelo počinjeno u drugoj državi članici ili trećoj zemlji, uz uvjet da je riječ o kaznenom djelu u toj državi članici ili trećoj zemlji. Države članice kao preduvjet mogu postaviti činjenicu da bi se to glavno kazneno djelo smatralo kaznenim djelom u okviru njezina nacionalnog zakonodavstva kad bi bilo počinjeno na njezinu državnom području.

(9)  Kako bi pranje novca bilo djelotvoran alat za borbu protiv organiziranog kriminala, ne bi trebalo biti potrebno utvrditi pojedinosti kaznenog djela kojim se stečena imovina, a pogotovo zahtijevati prethodnu ili istodobnu presudu za to kazneno djelo. Kazneni progon za pranje novca ne bi trebao biti onemogućen ni samom činjenicom da je glavno kazneno djelo počinjeno u drugoj državi članici ili trećoj zemlji, uz uvjet da je riječ o kaznenom djelu u toj državi članici ili trećoj zemlji, uz poštovanje uvjeta iz ove Direktive.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a)  Važno je da informacije o stvarnom vlasništvu trgovačkih društava, trustova i drugih mehanizama budu javno dostupne u formatu otvorenih podataka kako se društva paravani i slični anonimni pravni oblici ne bi koristili za pranje novca radi financiranja terorističkih aktivnosti.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.a)  Pranje novca, korupcija, nedopušteni financijski tokovi, utaja poreza i izbjegavanje plaćanja poreza i dalje su prepreka održivom razvoju, nerazmjerno pogađaju zemlje u razvoju i ozbiljna su prijetnja njihovoj budućnosti. Unija, države članice i treće zemlje dijele odgovornost za poboljšanje koordinacije mjera za suzbijanje tih negativnog i štetnog ponašanja te za usklađivanje tih mjera sa strategijama i politikama razvoja.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.b)  Novčane doznake bitan su doprinos razvoju obitelji i zajednica te su de facto postale glavni izvor vanjskog financiranja razvoja. Bez obzira na važnost borbe protiv utaje poreza, mjere koje se zbog toga poduzimaju ne smiju sprečavati međunarodne novčane doznake. Ta zapreka mogla bi negativno utjecati na ljudska prava ljudi koji žive zemljama u razvoju. Od ključne je važnosti da Unija ojača mjere za borbu protiv terorizma kako bi se novčane doznake slale odgovarajućim kanalima i da osnaži službenu infrastrukturu za novčane doznake, pa i pružanjem potpore za pristup bankovnim uslugama i prebacivanjem tokova s neformalnog na formalni sektor, što će doprinijeti sprečavanju terorizma.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Članak 3. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kaznena djela pranja novca

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    9

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica osigurava da se sljedeće postupanje smatra kažnjivim kaznenim djelom kada je počinjeno s namjerom:

1.  Svaka država članica osigurava da se sljedeće postupanje smatra kažnjivim kaznenim djelom:

Amandman    10

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  konverzija ili prijenos imovine, kada se zna da je ta imovina stečena kriminalnom aktivnošću ili sudjelovanjem u takvoj aktivnosti, u svrhu utaje ili prikrivanja nezakonitog podrijetla imovine ili pomaganjem bilo kojoj osobi koja je uključena u počinjenje takve aktivnosti u izbjegavanju pravnih posljedica djelovanja te osobe;

(a)  konverzija ili prijenos imovine, kada se zna da je ta imovina stečena kriminalnom aktivnošću ili sudjelovanjem u takvoj aktivnosti, u svrhu utaje ili prikrivanja nezakonitog podrijetla imovine ili pomaganjem bilo kojoj osobi koja je uključena u počinjenje takve aktivnosti čak i samo u izbjegavanju pravnih posljedica djelovanja te osobe;

Amandman    11

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-c)  stjecanje, posjedovanje ili uporaba imovine, ako se u vrijeme primitka zna da je ta imovina stečena kriminalnom aktivnošću ili sudjelovanjem u takvoj aktivnosti.

(-c)  stjecanje, posjedovanje ili uporaba imovine, ako se u vrijeme primitka te imovine ili njezine uporabe u gospodarskim i financijskim aktivnostima zna da je ta imovina stečena kriminalnom aktivnošću ili sudjelovanjem u takvoj aktivnosti.

Obrazloženje

La consapevolezza circa l'illecita provenienza del bene potrebbe intervenire solo in un momento successive rispetto alla ricezione del bene. In tal caso, la condotta di chi impieghi in attività economica o finanziaria un bene di origine illecita, essendo consapevole - al momento del suo impiego - della illecita provenienza dello stesso, appare comunque sanzionabile. La formulazione proposta (che si ispira al dettato dell'art. 648 ter del Codice Penale italiano) esclude comunque la sanzionabilità del mero godimento del provento dell'illecito, qualora non si avesse consapevolezza della sua provenienza illecita al momento della sua ricezione.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  je li kriminalna aktivnost od koje potječe imovina provedena na području treće zemlje, ako bi, u okviru nacionalnog zakonodavstva države članice koja provodi ili primjenjuje ovaj članak, predmetno postupanje, ako je počinjeno ondje, obuhvaćalo kazneno djelo koje pripada sljedećim kategorijama: terorizam ili financiranje terorizma, organizirani kriminal, korupcija, krijumčarenje ljudi, seksualno iskorištavanje, uspostava ropstva, trgovina otpadom, nezakonita trgovina divljom florom i faunom te porezna kaznena djela;

Obrazloženje

Uvođenje dvostruke kaznene odgovornosti za neka kaznena djela značilo bi poticanje aktivnosti kriminalaca ili skupina kriminalaca koji iskorištavaju nedostatke u zakonodavstvu nekih trećih zemalja s namjerom da nakon toga prihode ulažu u Europi. Navedena kaznena djela toliko su teška, a protupravnost postupanja toliko je neosporna da činjenica da se postupanje odvilo u državi u kojoj se ono zakonski ne smatra kaznenim djelom ne omogućava pozivanje na načelo „nullum crimen sine lege”.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica osigurava da je postupanje navedeno u člancima 3. i 4. kažnjivo djelotvornim, proporcionalnim i odvraćajućim kaznama.

1.  Svaka država članica osigurava da je postupanje navedeno u člancima 3. i 4. kažnjivo autonomnim, djelotvornim, proporcionalnim i odvraćajućim kaznama uz potpuno poštovanje temeljnih prava i općih načela kaznenoga prava o pravima obrane i pravima optuženika.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Svaka država članica osigurava da su kaznena djela navedena u članku 3. kažnjiva kaznom oduzimanja slobode u maksimalnom trajanju od najmanje četiri godine, barem u ozbiljnim slučajevima.

2.  Svaka država članica osigurava da su kaznena djela navedena u članku 3. kažnjiva kaznom oduzimanja slobode u maksimalnom trajanju od najmanje četiri godine.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Svaka država članica osigurava da su kaznena djela navedena u člancima 3. i 4. koja su počinile fizičke osobe, uključujući i slučajeve u kojima su djelovale preko pravne osobe, kažnjiva i dodatnim kaznenim sankcijama kao što su:

 

(a)   privremenu ili trajnu zabranu potpisivanja ugovora s tijelima javne uprave, osim ugovora o radu;

 

(-b)   trajna zabrana obavljanja gospodarskih aktivnosti.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  Komisija osigurava harmonizaciju i koordinaciju razine najmanjih i najvećih propisanih kazni u tom području u nacionalnim pravima država članica, uz poštovanje posebnosti pravnog sustava svake države članice.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.c   Svaka država članica osigurava da su kaznena djela navedena u članku 3. kažnjiva kaznom oduzimanja slobode u minimalnom trajanju od najmanje dvije godine u slučaju jedne od otegotnih okolnosti iz članka 6.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ba)  ako novac ili imovina koji su predmet pranja novca proistječu iz terorističkih aktivnosti ili trgovine oružjem ili ako je cilj pranja novca financiranje terorističkih aktivnosti ili trgovine oružjem.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka bb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(bb)  ako imovina ili novac koji su predmet pranja novca dosežu iznos od petsto tisuća eura ili više.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica osigurava da se pravna osoba odgovorna u skladu s člankom 6. može kazniti sankcijama koje su djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće, što uključuje kaznene i nekaznene novčane kazne, a može uključivati i druge sankcije kao što su:

Svaka država članica osigurava da se pravna osoba odgovorna u skladu s člankom 6. može kazniti sankcijama koje su djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće, što uključuje kaznene i nekaznene novčane kazne, a može uključivati i druge sankcije, uz striktno poštovanje temeljnih prava i općih načela kaznenoga prava o pravima obrane i pravima optuženika, kao što su:

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1.a)  trajnu zabranu potpisivanja ugovora s tijelima javne uprave;

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 8.a

 

Oduzimanje imovine i prihoda stečenih kriminalnim aktivnostima

 

1.  Svaka država članica osigurava oduzimanje sve imovine i prihoda stečenih kriminalnim aktivnostima iz članka 2. ako je pravosudno tijelo, na temelju okolnosti slučaja, uzimajući u obzir posebne činjenice i dostupne dokaze, uključujući primjerice činjenicu da je vrijednost imovine neproporcionalna u odnosu na zakonit prihod osuđene osobe, uvjereno da je navedena imovina stečena kriminalnim radnjama u jednom od sljedećih slučajeva:

 

(a)  kaznenim djelom pranja novca kako je definirano ovom Direktivom utvrđenim pravomoćnom presudom u jednoj od država članica, odnosno kada je nakon nepravomoćne presude kazneno djelo prešlo u zastaru ili je postupak obustavljen zbog smrti počinitelja kaznenog djela; ili

 

(-b)  kazneno djelo iz kojeg proistječu prihodi (glavno kazneno djelo) utvrđeno presudom donesenom u jednoj od država članica ili u trećoj zemlji, odnosno kada je nakon nepravomoćne presude kazneno djelo prešlo u zastaru ili je postupak obustavljen zbog smrti počinitelja kaznenog djela.

 

2.  Ovaj članak primjenjuje se bez obzira na to je li kazneno djelo pranja novca ili glavno kazneno djelo počinila fizička ili pravna osoba.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ba)  počinitelj osoba koja ima boravište ili privremeno boravište na području te države članice i nije državljanin druge države članice;

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka bb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(bb)  kazneno djelo počinjeno je u korist pravne osobe s poslovnim nastanom na njezinu državnom području;

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka bc (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(bc)  imovina koja je predmet pranja novca ili prihod koji proizlazi iz aktivnosti pranja novca smješten na njezinu državnom području ili u njezinoj nadležnosti.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka bd (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(bd)  počinitelj je uhićen na njezinu državnom području.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Article 9 a (new)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.a

 

Nadležnost više od jedne države članice

 

1.  Kako bi olakšale suradnju između svojih pravosudnih tijela te koordinaciju njihova djelovanja, države članice osiguravaju da se prekogranična suradnja i razmjena informacija poboljša, pa i posredstvom Eurojusta.

 

2.   Svaka država članica donosi zakonodavstvo kojim se djelotvorno i brzo može riješiti svaki pozitivni ili negativni sukob nadležnosti. Ako je za kazneno djelo nadležno više od jedne države članice i ako se kazneni progon može provesti u više od jedne države članice na temelju istih činjenica, te države članice surađuju kako bi donijele odluku o tome koja je od njih nadležna s ciljem, ako je to moguće, objedinjavanja postupaka u toj državi članici.

 

Države članice iz prvoga podstavka obuhvaćaju sve države članice koje imaju nadležnost ili su utvrdile svoju nadležnost u skladu s člankom 9.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 9.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.b

 

Povrat nezakonitih novčanih sredstava ili imovine zemlji podrijetla

 

Države članice poduzimaju sve potrebne mjere za povrat trećoj zemlji podrijetla novčanih sredstava i imovine koja je stečena nezakonitom aktivnošću ili je predmet te aktivnosti. Navedena novčana sredstva i imovina vraćaju se zemlji podrijetla u razvoju pod uvjetom da se koriste za: 

 

(a)  poboljšanje životnih uvjeta stanovnika tih zemalja, osobito najugroženijih osoba na njihovu teritoriju,

 

(a)  jačanje vladavine prava u tim zemljama kako bi se doprinijelo borbi protiv pranja novca, financiranja terorizma i ostalih kriminalnih aktivnosti. 

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica osigurava da djelotvorne istražne mjere, kao što su one kojima se koristi u slučajevima organiziranog kriminala ili drugim slučajevima teškog kriminala, budu dostupne osobama, jedinicama ili službama nadležnima za istraživanje ili kazneni progon kaznenih djela iz članaka 3. i 4.

Svaka država članica osigurava da djelotvorne istražne mjere, kao što su one kojima se koristi u slučajevima organiziranog kriminala ili drugim slučajevima teškog kriminala, budu dostupne osobama, jedinicama ili službama nadležnima za istraživanje ili kazneni progon kaznenih djela iz članaka 3. i 4.; one će obuhvaćati odgovarajuća sredstva i osoblje te posebno, ciljano osposobljavanje.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 10.a

 

Suradnja među državama članicama te s Unijom i s trećim zemljama

 

1.   Svaka država članica donosi djelotvorne mjere namijenjene poboljšanju koordinacije i razmjene informacija te prekogranične suradnje između država članica i s Unijom radi izbjegavanja regulatorne arbitraže, jačanju dijaloga i suradnje s trećim zemljama, pa i razvijanjem djelotvorne komunikacije, te borbi protiv pranja novca.

 

2.  Države članice jačaju suradnju s trećim zemljama, posebno radi promicanja dobre prakse kojom se nastoje osnažiti njihovi financijski sustavi. Države članice potiču reforme radi provođenja djelotvornih mjera i mehanizama za borbu protiv pranja novca i za razvoj djelotvorne međunarodne suradnje u području pranja novca u skladu s načelom lojalne suradnje.

 

3.  Komisija razmatra jačanje međunarodne suradnje i davanje potpore zemljama u razvoju djelotvornim mjerama, osobito uspostavom programa tehničke pomoći, kako bi zemlje u razvoju mogle ojačati svoje administrativne i pravne sustave radi djelotvornije borbe protiv pranja novca.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije [24 mjeseca nakon donošenja]. Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije [12 mjeseci nakon donošenja]. Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija najkasnije [24 mjeseca od roka za provedbu ove Direktive] Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće u kojem se procjenjuje u kojoj su mjeri države članice poduzele potrebne mjere za usklađivanje s ovom Direktivom.

Komisija najkasnije [12 mjeseci od roka za provedbu ove Direktive] Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće u kojem se procjenjuje u kojoj su mjeri države članice poduzele potrebne mjere za usklađivanje s ovom Direktivom.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Suzbijanje pranja novca s pomoću kaznenog zakona

Referentni dokumenti

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

13.2.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Ignazio Corrao

8.6.2017

Razmatranje u odboru

30.8.2017

 

 

 

Datum usvajanja

9.10.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

11

10

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Thierry Cornillet, Brian Hayes, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Patrizia Toia

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

11

+

EFDD

Ignazio Corrao

GUE-NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

NI

Eleftherios Synadinos

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Patrizia Toia

10

-

PPE

Brian Hayes, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

Verts/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

4

0

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (7.11.2017)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju pranja novca sredstvima kaznenog prava

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Eva Joly

AMANDMANI

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Pranje novca i povezano financiranje terorizma i organiziranog kriminala i dalje su znatni problemi na razini Unije te štetno utječu na integritet, stabilnost i ugled financijskog sektora te ugrožavaju unutarnju sigurnost i unutarnje tržište Unije. Kako bi se ti problemi riješili i pojačala primjena Direktive 2015/849/EU1, ovom se Direktivom teži suzbiti pranje novca na temelju kaznenog prava, što omogućuje bolju prekograničnu suradnju među nadležnim tijelima.

(1)  Pranje novca i s njim povezano financiranje terorizma i organiziranog kriminala i dalje su znatni problemi na razini Unije, štetno utječu na integritet, stabilnost i ugled financijskog sektora i ugrožavaju unutarnju sigurnost i unutarnje tržište Unije te narušavaju povjerenje među sudionicima na tržištu. Kako bi se ti ozbiljni i hitni problemi riješili i poboljšala primjena Direktive 2015/849/EU1, ovom se Direktivom teži suzbiti pranje novca sredstvima kaznenog prava, čime se omogućuje bolja, brža i učinkovitija prekogranična suradnju među nadležnim tijelima.

_______________

___________________

1 Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.)

1 Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.)

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Djelovanjem Unije trebalo bi se i dalje posebno voditi računa o preporukama Stručne skupine za financijsko djelovanje (FATF-a) i instrumentima drugih međunarodnih tijela za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Relevantni pravni akti Unije trebali bi, gdje je to primjereno, biti dodatno usklađeni s međunarodnim standardima za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma te širenja oružja, koje je FATF donio u veljači 2012. („revidirane preporuke FATF-a”). Kao potpisnica Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma (CETS br. 198), Unija bi trebala prenijeti zahtjeve iz te Konvencije u svoj zakonodavni okvir.

(3)  Djelovanjem Unije trebalo bi otići korak dalje od preporuka Stručne skupine za financijsko djelovanje (FATF-a) i instrumenata drugih međunarodnih tijela za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Komisija bi trebala provesti vlastitu procjenu učinkovitosti mjera koje je predložio FATF te provedbe i učinkovitosti mjera za suzbijanje pranja novca općenito. FATF bi trebao preispitati postojeće standarde, provesti procjenu svojih rezultata te osigurati regionalnu zastupljenost, vjerodostojnost, učinkovitost i bolje korištenje financijskih obavještajnih podataka. Relevantni pravni akti Unije trebali bi, gdje je to primjereno, biti dodatno usklađeni s međunarodnim standardima za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma te širenja oružja, koje je FATF donio u veljači 2012. („revidirane preporuke FATF-a”). Kao potpisnica Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma (CETS br. 198), Unija bi trebala prenijeti zahtjeve iz te Konvencije u svoj zakonodavni okvir.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Definicija kriminalnih aktivnosti koje su glavna kaznena djela pranja novca trebala bi biti dovoljno ujednačena u svim državama članicama. Države članice trebale bi uključiti niz kaznenih djela u svaku kategoriju koju je odredio FATF. U slučajevima kad su kategorije kaznenih djela kao što su terorizam ili kaznena djela protiv okoliša propisane zakonodavstvom Unije, ova se Direktiva odnosi na takvo zakonodavstvo. Time se osigurava da je pranje imovinske koristi od financiranja terorizma i nezakonite trgovine divljom faunom i florom kažnjivo u državama članicama. U slučajevima u kojima se pravom Unije državama članicama omogućuje da predvide druge sankcije osim kaznenih sankcija, ovom se Direktivom od država članica ne bi trebalo zahtijevati da te slučajeve odrede kao glavna kaznena djela za svrhe ove Direktive.

(5)  Definicija kriminalnih aktivnosti koje su glavna kaznena djela pranja novca trebala bi biti dovoljno proširena i ujednačena u svim državama članicama. Države članice trebale bi uključiti niz kaznenih djela u svaku kategoriju koju je odredio FATF, uključujući utaju poreza, poreznu prijevaru i izbjegavanje plaćanja poreza te sve vrste prijevara koje obuhvaćaju prikrivanje prihoda ili dobiti. U slučajevima kad su kategorije kaznenih djela kao što su terorizam ili kaznena djela protiv okoliša propisane zakonodavstvom Unije, ova se Direktiva odnosi na takvo zakonodavstvo. Time se osigurava da je pranje imovinske koristi od financiranja terorizma i nezakonite trgovine divljom faunom i florom kažnjivo u državama članicama. U slučajevima u kojima se pravom Unije državama članicama omogućuje da predvide druge sankcije osim kaznenih sankcija, ovom se Direktivom od država članica ne bi trebalo zahtijevati da te slučajeve odrede kao glavna kaznena djela za svrhe ove Direktive.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kako bi pranje novca bilo djelotvoran alat za borbu protiv organiziranog kriminala, ne bi trebalo biti potrebno utvrditi pojedinosti kaznenog djela kojim se stečena imovina, a pogotovo zahtijevati prethodnu ili istodobnu presudu za to kazneno djelo. Kazneni progon za pranje novca ne bi trebao biti onemogućen ni samom činjenicom da je glavno kazneno djelo počinjeno u drugoj državi članici ili trećoj zemlji, uz uvjet da je riječ o kaznenom djelu u toj državi članici ili trećoj zemlji. Države članice kao preduvjet mogu postaviti činjenicu da bi se to glavno kazneno djelo smatralo kaznenim djelom u okviru njezina nacionalnog zakonodavstva kad bi bilo počinjeno na njezinu državnom području.

(9)  Kako bi pranje novca bilo djelotvoran alat za borbu protiv organiziranog kriminala, ne bi trebalo biti potrebno utvrditi pojedinosti kaznenog djela kojim je stečena imovina ili sve okolnosti ili činjenične elemente povezane s kriminalnom aktivnosti, a pogotovo zahtijevati prethodnu ili istodobnu presudu za to kazneno djelo. Kazneni progon za pranje novca ne bi trebao biti onemogućen ni samom činjenicom da je glavno kazneno djelo počinjeno u drugoj državi članici ili trećoj zemlji, pod uvjetom da je riječ o kaznenom djelu u toj državi članici ili trećoj zemlji. Države članice također bi kao preduvjet trebale moći uspostaviti činjenicu da bi se dotična radnja smatrala glavnim kaznenim djelom u okviru njezina nacionalnog zakonodavstva kad bi bila počinjena na njezinu državnom području. Međutim, ako je dotična radnja određena vrsta ozbiljnog kaznenog djela, države članice ne bi smjele zahtijevati da ta radnja bude kazneno djelo u državi članici ili zemlji u kojoj je počinjena.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kako bi se postiglo odvraćanje od pranja novca diljem Unije, države članice trebale bi utvrditi minimalne vrste i razine kazni za počinjena kaznena djela utvrđena ovom Direktivom. Ako je kazneno djelo počinjeno u okviru kriminalne organizacije u smislu Okvirne odluke Vijeća 2008/841/PUP37 ili ako je počinitelj zlouporabio svoj profesionalni položaj kako bi omogućio pranje novca, države članice trebale bi utvrditi otegotne okolnosti u skladu s primjenjivim pravilima koja su utvrđena u okviru njihovih pravnih sustava.

(11)  Kako bi se postiglo odvraćanje od pranja novca diljem Unije, države članice trebale bi u katalogu utvrditi minimalne vrste i razine jasno definiranih kazni za počinjena kaznena djela utvrđena ovom Direktivom. Također bi trebalo utvrditi minimalne vrste i razine kazni za poticanje počinjenja takvih kaznenih djela te za pomaganje i sudioništvo u njima. Države članice trebale bi predvidjeti odredbe o otegotnim okolnostima u skladu s važećim propisima svojeg pravnog sustava u sljedećim slučajevima: kazneno djelo počinjeno je u okviru kriminalne organizacije u smislu Okvirne odluke Vijeća 2008/841/PUP37; počinitelj zloupotrebljava svoj profesionalni položaj kako bi omogućio pranje novca; novac ili imovina koji se peru potječu od terorističkih aktivnosti definiranih Direktivom 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća37a ili od nezakonite trgovine oružjem; ili je počinitelj politički izložena osoba, kako je definirano Direktivom 2015/849, ili je uključen u potkupljivanje izabranih dužnosnika. Države članice trebale bi iznos novčanih kazni računati u skladu s bruto načelom, odnosno na temelju dobiti koja potječe od kriminalne radnje bez odbijanja eventualnih troškova do kojih je došlo kako bi se zajamčilo da je kazna veća od ekonomske vrijednosti kaznenog djela. Države poduzimaju potrebne mjere za učinkovitu provedbu tih kazni.

_________________

_________________

37 Okvirna odluka Vijeća 2008/841/PUP od 24. listopada 2008. o borbi protiv organiziranog kriminala (SL L 300, 11.11.2008., str. 42.)

37 Okvirna odluka Vijeća 2008/841/PUP od 24. listopada 2008. o borbi protiv organiziranog kriminala (SL L 300, 11.11.2008., str. 42.)

 

37a Direktiva (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 31.3.2017., str. 6.).

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  Unija i države članice trebale bi pružati potrebne pravne mjere za zaštitu zviždača koji prijavljuju informacije u vezi s pranjem novca, među ostalim u trećim zemljama.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 1. – podtočka pa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(pa)  poreznih kaznenih djela povezanih s izravnim porezima i neizravnim porezima, uključujući utaju poreza prikrivanjem zakonito ili nezakonito stečenog prihoda kako ga porezna tijela ne bi otkrila i oporezovala;

Amandman    8

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 1. − podtočka v

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(v)  svih kažnjivih djela, uključujući porezna kaznena djela povezana s izravnim porezima i neizravnim porezima kako su definirana nacionalnim pravom država članica, koja se kažnjavaju oduzimanjem slobode ili nalogom za pritvaranje u najduljem trajanju duljem od godinu dana ili, kada je riječ o državama članicama u čijim je pravnim sustavima predviđen minimalni prag za kažnjiva djela, svih kažnjivih djela koja se kažnjavaju oduzimanjem slobode ili nalogom za pritvaranje u najmanjem trajanju duljem od šest mjeseci;

  svih kažnjivih djela koja se kažnjavaju oduzimanjem slobode ili nalogom za pritvaranje u maksimalnom trajanju duljem od jedne godine ili, kada je riječ o državama članicama u čijim je pravnim sustavima predviđen minimalni prag za kažnjiva djela, svih kažnjivih djela koja se kažnjavaju oduzimanjem slobode ili nalogom za pritvaranje u minimalnom trajanju duljem od šest mjeseci;

Amandman    9

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-c)  stjecanje, posjedovanje ili uporaba imovine, ako se u vrijeme primitka zna da je ta imovina stečena kriminalnom aktivnošću ili sudjelovanjem u takvoj aktivnosti.

(-c)  stjecanje, posjedovanje ili uporaba imovine, ako se u vrijeme primitka ili poslije toga zna da je ta imovina stečena kriminalnom aktivnošću ili sudjelovanjem u takvoj aktivnosti,

Amandman    10

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  prethodnu ili istodobnu presudu za kazneno djelo kojim se stvorila imovina;

(a)  prethodnu ili istodobnu presudu za kazneno djelo kojim je imovina stečena, kako je navedeno u stavku 1.;

Amandman    11

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  sve okolnosti ili činjenične elemente povezane s kriminalnom aktivnosti ako je utvrđeno da je imovina stečena takvom aktivnosti, kako je navedeno u stavku 1.;

Amandman    12

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-c)  je li kriminalna aktivnost kojom se stvorila imovina provedena na području druge države članice ili treće zemlje, ako je predmetno postupanje kazneno djelo u okviru nacionalnog zakonodavstva države članice ili treće zemlje na čijem se području postupanje odvilo te bi se smatralo kaznenim djelom u okviru nacionalnog zakonodavstva države članice koja provodi ili primjenjuje ovaj članak kad bio ono bilo počinjeno na njezinu području;

(-c)  je li kriminalna aktivnost kojom se stvorila imovina provedena na području druge države članice ili treće zemlje, ako bi predmetno postupanje bilo kriminalna aktivnost u okviru nacionalnog zakonodavstva države članice koja provodi ili primjenjuje ovaj članak da je bilo provedeno na njezinu području. Međutim, države članice mogu zahtijevati da predmetno postupanje, pod uvjetom da ne pripada kategorijama iz članka 2. stavka 1. točaka od (a) do (d) te točaka (h) (l) i (pa), bude kazneno djelo u okviru nacionalnog zakonodavstva te druge države članice ili te treće zemlje;

Amandman    13

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  je li kriminalna aktivnost kojom se stvorila imovina provedena na državnom području visokorizične treće zemlje kako je navedeno u Direktivi 2015/849, ako bi predmetno postupanje bilo kriminalna aktivnost u okviru nacionalnog zakonodavstva države članice koja provodi ili primjenjuje ovaj članak da je bilo počinjeno na njezinu području;

Amandman    14

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica osigurava da je postupanje navedeno u člancima 3. i 4. kažnjivo djelotvornim, proporcionalnim i odvraćajućim kaznama.

1.  Svaka država članica osigurava da su kriminalne aktivnosti navedene u člancima 3. i 4. kažnjive djelotvornim, proporcionalnim i odvraćajućim kaznama, uključujući kazne utemeljene na bruto vrijednosti ukupnog iznosa koji proizlazi iz kriminalne aktivnosti. Države članice moraju osigurati poštovanje temeljnih prava i općih načela kaznenog prava kojima se štite prava obrane i prava optuženika.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Svaka država članica osigurava da su kaznena djela navedena u članku 3. kažnjiva kaznom oduzimanja slobode u maksimalnom trajanju od najmanje četiri godine, barem u ozbiljnim slučajevima.

2.  Svaka država članica osigurava da su kaznena djela navedena u članku 3. kažnjiva kaznom oduzimanja slobode u maksimalnom trajanju od najmanje pet godina.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Svaka država članica osigurava da se kaznena djela navedena u članku 4. kažnjavaju kaznom oduzimanja slobode u maksimalnom trajanju od najmanje tri godine.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  Svaka država članica osigurava da se kaznena djela navedena u člancima 3. i 4. mogu, prema slobodnoj ocjeni suca, kazniti dodatnim privremenim ili trajnim sankcijama, uključujući:

 

(a) zabrana sklapanja ugovora s tijelima javne vlasti;

 

(-b) diskvalifikaciju u pogledu obavljanja određenih gospodarskih aktivnosti i

 

(-c) zabranu kandidiranja na izborima.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  ako oprani novac ili imovina potječu od terorističkih aktivnosti, kako su definirane Direktivom 2017/541, ili nezakonite trgovine oružjem;

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  ako je počinitelj politički izložena osoba, kako je definirano Direktivom 2015/849, ili je uključen u potkupljivanje izabranih dužnosnika ili

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka bc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bc)   ako su kriminalnu aktivnost počinila i financirala offshore trgovačka društva; ako su u kriminalna postupanja uključena fiktivna trgovačka društva; ako su provedeni nezakoniti prijenosi sredstava; ako su upleteni dostavljači novca i NVO-i; ako postoji sumnja da se osoba profesionalno bavi pranjem novca, na primjer ako djeluje za više od dvije organizacije ili kriminalne skupine za pranje novca.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica osigurava da se pravne osobe mogu smatrati odgovornima za kršenja iz članaka 3. i 4. koje u korist tih pravnih osoba počini bilo koja osoba djelujući samostalno ili kao dio tijela te pravne osobe i čija se vodeća pozicija u pravnoj osobi temelji na bilo čemu od sljedećega:

1.  Svaka država članica osigurava da se pravne osobe mogu smatrati odgovornima za kršenja iz članaka 3. i 4. koje u njihovu korist ili u korist treće osobe počini bilo koja osoba djelujući samostalno ili kao dio tijela te pravne osobe i čija se vodeća pozicija u pravnoj osobi temelji na bilo čemu od sljedećega:

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da pravne osobe mogu odgovarati ako je zbog nedostatka nadzora ili kontrole koje provodi osoba iz stavka 1. omogućeno da osoba koja je podređena pravnoj osobi počini bilo koje kazneno djelo iz članaka 3. i 4. u korist te pravne osobe.

2.  Države članice osiguravaju da pravne osobe mogu odgovarati ako je zbog nedostatka nadzora ili kontrole koje provodi osoba iz stavka 1. omogućeno da osoba koja je podređena pravnoj osobi počini bilo koje kazneno djelo iz članaka 3. i 4. u njihovu korist ili u korist treće osobe.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica osigurava da se pravna osoba odgovorna u skladu s člankom 6. može kazniti sankcijama koje su djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće, što uključuje kaznene i nekaznene novčane kazne, a može uključivati i druge sankcije kao što su:

Uz strogo poštovanje temeljnih prava i općih načela kaznenoga prava kojima se štite prava obrane i prava optuženika, svaka država članica osigurava da se pravna osoba odgovorna u skladu s člankom 7. može kazniti sankcijama koje su djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće, što uključuje kaznene i nekaznene novčane kazne, na temelju bruto vrijednosti ukupnog iznosa koji proizlazi iz kriminalne aktivnosti, a prema slobodnoj procjeni suca i druge privremene ili trajne sankcije, uključujući:

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  isključenje te pravne osobe od prava na javne naknade ili pomoć;

(1)  isključenje te pravne osobe iz prava na obnašanje javne funkcije, na ugovorne naknade ili pomoć, uključujući naknade ili pomoć Unije;

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  isključenje te osobe iz prava na sredstva Unije;

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1. – točka 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.b)  zabranu sklapanja ugovora s tijelima javne vlasti;

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  privremena ili trajna zabrana obavljanja gospodarskih aktivnosti te pravne osobe;

(2)  privremena ili trajna zabrana obavljanja gospodarskih aktivnosti te pravne osobe, uključujući povlačenje dozvola za poslovanje;

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  kazneno djelo u cijelosti ili djelomično počinjeno na njezinu državnom području;

(a)  kazneno djelo u cijelosti ili djelomično počinjeno na njezinu državnom području ili

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-b)  počinitelj njezin državljanin.

(-b)  počinitelj njezin državljanin ili

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  kazneno djelo počinjeno izvan njezina državnog područja, ali uobičajeno boravište počinitelja je na njezinu državnom području ili ili

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  kazneno djelo počinjeno izvan njezina državnog područja, ali u korist pravne osobe koja ima poslovni nastan na njezinu državnom području.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Ako je za kazneno djelo nadležno više od jedne države članice i ako svaka od dotičnih država članica može provoditi valjani kazneni progon na temelju istih činjenica, države članice uzimaju u obzir sljedeće čimbenike, koji se navode po stupnju prioriteta, kako bi odlučile koja će od njih kazneno goniti počinitelje:

 

(a)   državu članicu u kojoj je počinjeno kazneno djelo;

 

(-b)   državljanstvo ili boravište počinitelja;

 

(-c)   zemlju podrijetla žrtava;

 

(-d)   državu članicu u kojoj je počinitelj pronađen.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  Kako bi se olakšala suradnja među njihovim pravosudnim tijelima i koordinirale njihove aktivnosti, države članice mogu se obratiti Eurojustu.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Država članica obavješćuje Komisiju ako odluči utvrditi dodatnu nadležnost nad kaznenim djelima iz članaka 3. i 4. počinjenima izvan njezina državnog područja kada je:

Briše se.

(a)  uobičajeno boravište počinitelja na njezinu državnom području;

 

(-b)   kazneno djelo počinjeno u korist pravne osobe s poslovnim nastanom na njezinu državnom području.

 

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 10. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Istražne mjere

Istražne mjere i suradnja

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica osigurava da djelotvorne istražne mjere, kao što su one kojima se koristi u slučajevima organiziranog kriminala ili drugim slučajevima teškog kriminala, budu dostupne osobama, jedinicama ili službama nadležnima za istraživanje ili kazneni progon kaznenih djela iz članaka 3. i 4.

1.   Svaka država članica osigurava da djelotvorne istražne mjere, kao što su one kojima se koristi u slučajevima organiziranog kriminala ili drugim slučajevima teškog kriminala, budu dostupne osobama, jedinicama ili službama nadležnima za istraživanje ili kazneni progon kaznenih djela iz članaka 3. i 4.

 

2.   Države članice što je prije moguće osiguravaju dostupnost odgovarajućih i dostatnih financijskih sredstava i dobro osposobljenog osoblja radi istrage i progona kaznenih djela iz članaka 3. i 4.

 

3.   Države članice osiguravaju učinkovitu suradnju relevantnih tijela u svakoj zemlji te se brinu za to da njihova nacionalna tijela koja provode istragu ili kazneni progon kaznenih djela iz članaka 3. i 4. budu ovlaštena za suradnju s drugim nacionalnim tijelima i svojim ekvivalentima u drugim državama članicama te s institucijama Unije.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Suzbijanje pranja novca s pomoću kaznenog zakona

Referentni dokumenti

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

13.2.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Eva Joly

11.4.2017

Datum usvajanja

6.11.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

41

0

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

EPP

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

Verts/ALE

Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

0

-

2

0

ECR

Kay Swinburne

ENF

Bernard Monot

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za pravna pitanja (15.9.2017)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju pranja novca sredstvima kaznenog prava

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Kostas Chrysogonos

KRATKO OBRAZLOŽENJE

I. Uvod

Nakon nedavnih terorističkih napada još je jednom postalo jasno da je potrebno spriječiti terorizam i boriti se protiv njega. Presijecanje izvora financiranja terorističkih organizacija ključni je doprinos u borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala. Europska unija već raspolaže mehanizmima za rješavanje tog problema, uključujući postojeće kazneno zakonodavstvo, suradnju među tijelima kaznenog progona i postupke za razmjenu relevantnih informacija te zakonodavstvo za sprečavanje i borbu protiv pranja novca koje se neprekidno osnažuje. Cilj Prijedloga direktive jest borba protiv pranja novca sredstvima kaznenog prava. Predloženom Direktivom navedeni se cilj nastoji ostvariti provođenjem međunarodnih obaveza u tom području, koje se temelje na Konvenciji Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma iz 2005., CETS br. 198 („Varšavska konvencija”), kao i na relevantnim preporukama Stručne skupine za financijsko djelovanje (FATF).

II. Stajalište izvjestitelja

Općenito gledano, Prijedlog Komisije je uravnotežen, no u nekoliko područja potrebna su dodatna promišljanja. Jedno od njih tiče se transparentnosti i otvorenosti te pitanja u vezi s privatnošću. Drugo se odnosi na pitanje kako učinkovito nadzirati financijske institucije. Još jedno pitanje koje je potrebno razmotriti jest kako Direktivom osigurati poštovanje temeljnih prava.

AMANDMANI

Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Pranje novca i povezano financiranje terorizma i organiziranog kriminala i dalje su znatni problemi na razini Unije te štetno utječu na integritet, stabilnost i ugled financijskog sektora te ugrožavaju unutarnju sigurnost i unutarnje tržište Unije. Kako bi se ti problemi riješili i pojačala primjena Direktive 2015/849/EU1, ovom se Direktivom teži suzbiti pranje novca na temelju kaznenog prava, što omogućuje bolju prekograničnu suradnju među nadležnim tijelima.

(1)  Pranje novca i s njim povezano financiranje terorizma i organiziranog kriminala i dalje su znatni problemi na razini Unije te štetno utječu na integritet, stabilnost i ugled financijskog sektora i ugrožavaju unutarnju sigurnost i unutarnje tržište Unije. Kako bi se ti problemi riješili te kako bi se dopunila i poboljšala primjena Direktive 2015/849/EU Europskog parlamenta i Vijeća1, ovom se Direktivom teži suzbiti pranje novca sredstvima kaznenog prava, čime se omogućuje bolja prekogranična suradnja među nadležnim tijelima i s nadležnim agencijama Unije u cilju poboljšanja razmjene informacija i identificiranja osoba koje potiču na terorizam.

_________________

_________________

1 Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.)

1 Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.)

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Mjere koje se donose isključivo na nacionalnoj razini ili čak na razini Unije, u okviru kojih se u obzir ne uzimaju međunarodna koordinacija i suradnja, imale bi vrlo ograničen učinak. Mjere koje Unija donosi u području borbe protiv pranja novca trebale bi stoga biti u skladu s ostalim djelovanjima koja se poduzimaju u međunarodnim forumima i barem jednako stroge.

(2)  Mjere koje se donose isključivo na nacionalnoj razini ili čak na razini Unije, u okviru kojih se u obzir ne uzimaju međunarodna koordinacija i suradnja, imaju vrlo ograničen učinak. Postojeći zakonodavni okvir Unije nije sveobuhvatan ni dovoljno dosljedan da bi bio u potpunosti djelotvoran. Iako države članice smatraju pranje novca kaznenim djelom, među njima postoje znatne razlike u pogledu definicije pranja novca, onoga što čini glavna kaznena djela i razine sankcija. Kriminalci i teroristi mogu iskorištavati razlike među nacionalnim zakonodavnim okvirima pa odlučiti provoditi svoje financijske transakcije u državama članicama čije mjere za sprečavanje pranja novca smatraju najslabijima. Mjere koje Unija donosi u području borbe protiv pranja novca trebale bi stoga biti u skladu s ostalim djelovanjima koja se poduzimaju u međunarodnim forumima i barem jednako stroge. Time bi se uspostavio čvršći pravni okvir Unije kojim bi se omogućilo djelotvornije rješavanje problema financiranja terorizma i smanjenje prijetnje terorističkih organizacija jer bi svoje aktivnosti teže financirale.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Djelovanjem Unije trebalo bi se i dalje posebno voditi računa o preporukama Stručne skupine za financijsko djelovanje (FATF-a) i instrumentima drugih međunarodnih tijela za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Relevantni pravni akti Unije trebali bi, gdje je to primjereno, biti dodatno usklađeni s međunarodnim standardima za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma te širenja oružja, koje je FATF donio u veljači 2012. („revidirane preporuke FATF-a”). Kao potpisnica Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma (CETS br. 198), Unija bi trebala prenijeti zahtjeve iz te Konvencije u svoj zakonodavni okvir.

(3)  Djelovanjem Unije trebalo bi se i dalje posebno voditi računa o preporukama Stručne skupine za financijsko djelovanje (FATF-a) i instrumentima drugih međunarodnih organizacija i tijela za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Relevantni pravni akti Unije trebali bi, gdje je to primjereno, biti dodatno usklađeni s međunarodnim standardima za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma te širenja oružja, koje je FATF donio u veljači 2012. („revidirane preporuke FATF-a”). Kao potpisnica Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma (CETS br. 198), Unija bi trebala prenijeti zahtjeve iz te Konvencije u svoj zakonodavni okvir.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Ova se Direktiva ne bi trebala primjenjivati na pranje novca u pogledu imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima koja štete financijskim interesima Unije, što podliježe određenim pravilima iz Direktive 2017/XX/EU3. U skladu s člankom 325 stavkom 2. UFEU-a radi suzbijanja prijevara koje utječu na financijske interese Unije države članice poduzimaju iste mjere koje poduzimaju radi suzbijanja prijevara koje su usmjerene protiv njihovih vlastitih financijskih interesa.

(7)  Ova se Direktiva ne bi trebala primjenjivati na pranje novca u pogledu imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima koja štete financijskim interesima Unije, što podliježe određenim pravilima iz Direktive 2017/XX/EU. Ipak, države članice i dalje bi trebale moći u svoje zakonodavstvo prenijeti tu Direktivu i Direktivu 2017/XX/EU donošenjem jedinstvenog sveobuhvatnog okvira na nacionalnoj razini. U skladu s člankom 325. stavkom 2. UFEU-a radi suzbijanja prijevara koje utječu na financijske interese Unije države članice trebaju poduzimati iste mjere koje poduzimaju radi suzbijanja prijevara koje su usmjerene protiv njihovih vlastitih financijskih interesa.

_________________

_________________

3 Direktiva 2017/XX/EU Europskog parlamenta i Vijeća od x. x. 2017. o zaštiti financijskih interesa Unije na temelju kaznenog zakonodavstva (OJ x L, xx.xx.2017., str. x.)

3 Direktiva 2017/XX/EU Europskog parlamenta i Vijeća od x. x. 2017. o zaštiti financijskih interesa Unije na temelju kaznenog zakonodavstva (OJ x L, xx.xx.2017., str. x.)

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Ako aktivnost pranja novca ne uključuje samo posjedovanje ili uporabu, nego i prijenos ili utaju i prikrivanje imovine putem financijskog sustava te dovodi do daljnje štete u odnosu na onu koja je već nastala uslijed glavnog kaznenog djela, kao što je narušavanje integriteta financijskog sustava, ta bi se aktivnost trebala zasebno kažnjavati. Države članice stoga bi trebale osigurati da je takvo postupanje kažnjivo i kada je riječ o postupanju počinitelja kriminalne aktivnosti kojom je stečena ta imovina (takozvano pranje novca za osobne potrebe).

(8)  Države članice trebale bi stoga osigurati da određene vrste aktivnosti pranja novca budu kažnjive i kad ih je izvršio počinitelj kriminalne aktivnosti preko koje je stekao tu imovinu (takozvano pranje novca za osobne potrebe). Ako u takvim slučajevima aktivnost pranja novca ne uključuje samo posjedovanje ili uporabu nego i prijenos, konverziju, utaju ili prikrivanje imovine preko financijskog sustava te dovodi do daljnje štete u odnosu na onu koja je već nastala uslijed glavnog kaznenog djela, kao što je narušavanje integriteta financijskog sustava, primjerice stavljanjem u promet imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću, pri čemu se skriva njezino nezakonito podrijetlo, takve aktivnosti također bi trebale biti kažnjive.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kako bi pranje novca bilo djelotvoran alat za borbu protiv organiziranog kriminala, ne bi trebalo biti potrebno utvrditi pojedinosti kaznenog djela kojim se stečena imovina, a pogotovo zahtijevati prethodnu ili istodobnu presudu za to kazneno djelo. Kazneni progon za pranje novca ne bi trebao biti onemogućen ni samom činjenicom da je glavno kazneno djelo počinjeno u drugoj državi članici ili trećoj zemlji, uz uvjet da je riječ o kaznenom djelu u toj državi članici ili trećoj zemlji. Države članice kao preduvjet mogu postaviti činjenicu da bi se to glavno kazneno djelo smatralo kaznenim djelom u okviru njezina nacionalnog zakonodavstva kad bi bilo počinjeno na njezinu državnom području.

(9)  Kako bi pranje novca bilo djelotvoran alat za borbu protiv organiziranog kriminala, ne bi trebalo biti potrebno utvrditi pojedinosti kaznenog djela kojim je stečena imovina, a pogotovo zahtijevati prethodnu ili istodobnu presudu za to kazneno djelo. Kazneni progon za pranje novca ne bi trebao biti onemogućen ni samom činjenicom da je glavno kazneno djelo počinjeno u drugoj državi članici ili trećoj zemlji, pod uvjetom da je riječ o kaznenom djelu u toj državi članici ili trećoj zemlji. Države članice kao preduvjet mogu postaviti činjenicu da bi se to glavno kazneno djelo smatralo kaznenim djelom u okviru njihova nacionalnog zakonodavstva kad bi bilo počinjeno na njihovu državnom području. To ne bi trebalo tumačiti kao ograničavanje prava na pravično suđenje.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  U interesu je pravde da osobe optužene za kazneno djelo u skladu s ovom Direktivom imaju mogućnost predstaviti svoj slučaj i dovesti u pitanje optužbe protiv njih te da imaju pristup podnescima i dokazima. Iako su slučajevi u vezi s terorizmom i financiranjem terorizma ozbiljni, postoji prevladavajući interes da se osobama otkrije suština slučaja pokrenutog protiv njih kad su suočene s mogućnošću da država primijeni prisilne mjere, tako da mogu dati učinkovite upute svojem odvjetniku ili posebnom odvjetnika. Ova Direktiva također bi trebala biti u skladu s načelom jednakosti oružja između stranaka.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kako bi se postiglo odvraćanje od pranja novca diljem Unije, države članice trebale bi utvrditi minimalne vrste i razine kazni za počinjena kaznena djela utvrđena ovom Direktivom. Ako je kazneno djelo počinjeno u okviru kriminalne organizacije u smislu Okvirne odluke Vijeća 2008/841/PUP4 ili ako je počinitelj zlouporabio svoj profesionalni položaj kako bi omogućio pranje novca, države članice trebale bi utvrditi otegotne okolnosti u skladu s primjenjivim pravilima koja su utvrđena u okviru njihovih pravnih sustava.

(11)  Kako bi se postiglo odvraćanje od pranja novca diljem Unije, države članice trebale bi utvrditi minimalne vrste i razine kazni za počinjena kaznena djela utvrđena ovom Direktivom. Ako je kazneno djelo počinjeno u okviru kriminalne organizacije u smislu Okvirne odluke Vijeća 2008/841/PUP4 ili ako je počinitelj zlouporabio svoj profesionalni položaj kako bi omogućio pranje novca ili ako je počinitelj politički izložena osoba, države članice trebale bi utvrditi otegotne okolnosti u skladu s primjenjivim pravilima koja su utvrđena u okviru njihovih pravnih sustava.

_________________

_________________

4 Okvirna odluka Vijeća 2008/841/PUP od 24. listopada 2008. o borbi protiv organiziranog kriminala (SL L 300, 11.11.2008., str. 42.)

4 Okvirna odluka Vijeća 2008/841/PUP od 24. listopada 2008. o borbi protiv organiziranog kriminala (SL L 300, 11.11.2008., str. 42.)

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  Države članice trebale bi osigurati da suci i sudovi imaju mogućnost uzeti u obzir otegotne okolnosti utvrđene u ovoj Direktivi pri određivanju kazni za počinitelje, iako ne postoji obveza povećanja kazne. Suci i sudovi, uzimajući u obzir sve činjenice povezane sa slučajem, odlučuju treba li uzeti u obzir otegotne okolnosti. Od država članica ne traži se da navedu otegotne okolnosti u slučajevima u kojima se kazne za kaznena djela definirana u Okvirnoj odluci 2008/841/JHA utvrđuju zasebno u okviru nacionalnog prava te se mogu primijeniti strože kazne.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  S obzirom na mobilnost počinitelja i imovinske koristi ostvarene kriminalnim aktivnostima te složene prekogranične istrage potrebne za borbu protiv pranja novca, sve bi države članice trebale utvrditi svoju nadležnost kako bi nadležnim tijelima omogućile istragu i kazneni progon takvih aktivnosti. Države članice stoga bi trebale osigurati da njihova nadležnost uključuje situacije u kojima je kazneno djelo počinjeno s pomoću informacijske i komunikacijske tehnologije koja potječe s njihova područja, bez obzira na to nalazi li se ili ne na njihovu području.

(12)  S obzirom na mobilnost počinitelja i imovinske koristi ostvarene kriminalnim aktivnostima te složene prekogranične istrage potrebne za borbu protiv pranja novca, sve bi države članice trebale utvrditi svoju nadležnost kako bi nadležnim tijelima omogućile istragu i kazneni progon takvih aktivnosti. Države članice stoga bi trebale osigurati da njihova nadležnost uključuje situacije u kojima je kazneno djelo počinjeno s pomoću informacijske i komunikacijske tehnologije koja potječe s njihova državnog područja, bez obzira na to nalazi li se ili ne na njihovu državnom području. U skladu s načelom nadležnosti prema međunarodnom pravu o ljudskim pravima države koje su ugovorne strane ugovora o ljudskim pravima obvezne su osigurati prava osoba koje spadaju u njihovu nadležnost, čak i ako su takve osobe izvan njihova državnog teritorija.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.a)  Kako bi se zajamčio uspjeh istraga i kaznenog progona kaznenih djela pranja novca, oni koji su odgovorni za istragu ili kazneni progon takvih kaznenih djela trebali bi imati pristup djelotvornim istražnim mjerama kao što su one koje se primjenjuju u borbi protiv organiziranog kriminala ili drugih ozbiljnih kaznenih djela. Pri upotrebi takvih alata, u skladu s nacionalnim pravom, trebalo bi uzeti u obzir načelo proporcionalnosti te prirodu i ozbiljnost kaznenog djela koje se istražuje, kao i poštovati pravo na zaštitu osobnih podataka.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.b)  Nadležna tijela koja nadziru usklađenost kreditnih i financijskih institucija s ovom Direktivom trebala bi moći međusobno surađivati i razmjenjivati povjerljive informacije neovisno o svojoj prirodi ili statusu. U tu bi svrhu nadležna tijela trebala imati odgovarajuću pravnu osnovu za razmjenu povjerljivih informacija i surađivati u najvećoj mogućoj mjeri u skladu s važećim međunarodnim standardima u tom području. Informacije koje obuhvaćaju registre stvarnih vlasnika trebale bi biti osnova automatizirane razmjene informacija između poreznih tijela i ostalih relevantnih državnih regulatornih tijela te tijela kaznenog progona.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.c)  U borbi protiv pranja novca sredstvima kaznenog prava trebalo bi osigurati visok stupanj pravne sigurnosti u pogledu poštovanja temeljnih prava, a osobito prava optuženih osoba. U tom pogledu sve mjere koje poduzimaju države članice trebale bi biti razmjerne i uravnotežene.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.d (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.d)  Načelo čuvanja profesionalne tajne te pravo na privatnost i pravično suđenje ne bi se smjeli ugroziti niti prekršiti prikupljanjem i prijenosom podataka ili informacija, utemeljenim na sumnji, o redovnim transakcijama u privatnu životu pojedinaca.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom se Direktivom utvrđuju minimalna pravila u pogledu definicije kaznenih djela i sankcija u području pranja novca.

1.  Ovom se Direktivom utvrđuju minimalna pravila u pogledu definicije kaznenih djela i sankcija u području pranja novca kako bi se ažuriralo postojeće zakonodavstvo i riješio problem trenutačnih nedostataka.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Ovom Direktivom u potpunosti se poštuje Povelja Europske unije o temeljnim pravima i Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – podstavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-g)  nezakonite trgovine ukradenom robom i drugom robom;

(-g)  nezakonite trgovine ukradenom robom i drugom robom, kao što su trgovanje sirovom naftom, oružjem, narkoticima, duhanom i duhanskim proizvodima, plemenitim metalima i mineralima, kulturnim artefaktima i ostalim predmetima od arheološkog, povijesnog, kulturnog ili vjerskog značaja ili iznimne znanstvene vrijednosti, kao i bjelokosti i divljim vrstama;

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-c)  stjecanje, posjedovanje ili uporaba imovine, ako se u vrijeme primitka zna da je ta imovina stečena kriminalnom aktivnošću ili sudjelovanjem u takvoj aktivnosti.

(-c)  stjecanje, posjedovanje ili uporaba imovine te upravljanje njome, ako se u vrijeme primitka zna da je ta imovina stečena kriminalnom aktivnošću ili sudjelovanjem u takvoj aktivnosti.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Da bi kazneno djelo iz stavka 1. bilo kažnjivo, nije nužno utvrditi:

2.  Za potrebe provedbe stavka 1. svaka država članica jamči da:

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  prethodnu ili istodobnu presudu za kazneno djelo kojim se stvorila imovina;

(a)  nije nužno da utvrđivanje prethodne ili istodobne presude za kazneno djelo kojim se stvorila imovina bude preduvjet za kažnjavanje počinitelja kaznenih djela iz stavka 1.;

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-b)  identitet počinitelja kaznenog djela kojim se stvorila imovina ili druge okolnosti povezane s tom kriminalnom aktivnosti;

(-b)  nije nužno utvrditi identitet počinitelja kaznenog djela kojim se stvorila imovina ili druge okolnosti povezane s tom kriminalnom aktivnosti;

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-c)  je li kriminalna aktivnost kojom se stvorila imovina provedena na području druge države članice ili treće zemlje, ako je predmetno postupanje kazneno djelo u okviru nacionalnog zakonodavstva države članice ili treće zemlje na čijem se području postupanje odvilo te bi se smatralo kaznenim djelom u okviru nacionalnog zakonodavstva države članice koja provodi ili primjenjuje ovaj članak kad bio ono bilo počinjeno na njezinu području;

(-c)  nije nužno tvrditi je li kriminalna aktivnost kojom se stvorila imovina provedena na državnom području druge države članice ili treće zemlje ako je predmetno postupanje kazneno djelo u okviru nacionalnog zakonodavstva države članice ili treće zemlje na čijem se državnom području postupanje odvilo te bi se smatralo kaznenim djelom u okviru nacionalnog zakonodavstva države članice koja provodi ili primjenjuje ovaj članak kad bio ono bilo počinjeno na njezinu državnom području;

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Znanje, namjera ili svrha potrebni kao element kaznenog djela navedenog u stavku 1. mogu se izvesti iz objektivnih, činjeničnih okolnosti.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica osigurava da su poticanje, pomaganje i sudioništvo te pokušaj počinjenja kaznenog djela navedenog u članku 3. kažnjivi.

Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi osigurala da su poticanje, pomaganje i sudioništvo, savjetovanje pri provedbi, stvaranje urote za počinjenje te pokušaj počinjenja kaznenog djela navedenog u članku 3. kažnjivi.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica osigurava da je postupanje navedeno u člancima 3. i 4. kažnjivo djelotvornim, proporcionalnim i odvraćajućim kaznama.

1.  Države članice osiguravaju da je postupanje navedeno u člancima 3. i 4. kažnjivo djelotvornim, proporcionalnim i odvraćajućim kaznama uz potpuno poštovanje temeljnih prava.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Svaka država članica osigurava da su kaznena djela navedena u članku 3. kažnjiva kaznom oduzimanja slobode u maksimalnom trajanju od najmanje četiri godine, barem u ozbiljnim slučajevima.

2.  Svaka država članica osigurava da su kaznena djela navedena u članku 3. kažnjiva kaznom oduzimanja slobode u maksimalnom trajanju od najmanje četiri godine, barem u ozbiljnim slučajevima, u skladu s težinom kaznenog djela.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Svaka država članica osigurava da se u slučaju otegotnih okolnosti najdulje trajanje oduzimanja slobode na odgovarajući način prilagodi.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  ako je počinitelj politički izložena osoba u smislu točke 9. članka 3. Direktive (EU) 2015/849;

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  ako se novac ili imovina upotrebljava za izravno financiranje daljnjih kriminalnih aktivnosti kao što je terorizam ili potporu njima.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica osigurava da se pravna osoba odgovorna u skladu s člankom 6. može kazniti sankcijama koje su djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće, što uključuje kaznene i nekaznene novčane kazne, a može uključivati i druge sankcije kao što su:

Svaka država članica osigurava da se pravna osoba odgovorna u skladu s člankom 7. može kazniti sankcijama koje su djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće, što uključuje kaznene i nekaznene novčane kazne, a može uključivati i druge sankcije kao što su:

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  isključenje te pravne osobe od prava na javne naknade ili pomoć;

(1)   ukidanje prava na javne naknade ili pomoć;

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  privremena ili trajna zabrana obavljanja gospodarskih aktivnosti te pravne osobe;

(2)  privremena ili trajna zabrana obavljanja gospodarskih aktivnosti;

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  sudski nalog za likvidaciju;

(4)  Ne odnosi se na hrvatsku verziju.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Svaka država članica uspostavlja suradnju s drugim državama članicama pogođenima istim kaznenim djelom te pritom poštuje načelo dobre pravosudne suradnje u građanskim i trgovačkim stvarima.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Suzbijanje pranja novca s pomoću kaznenog zakona

Referentni dokumenti

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

13.2.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Kostas Chrysogonos

31.1.2017

Razmatranje u odboru

29.5.2017

 

 

 

Datum usvajanja

7.9.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Isabella Adinolfi, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Rainer Wieland, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Gabriel Mato, Andrey Novakov

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

20

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

 

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos

Gabriel Mato, Andrey Novakov, Axel Voss, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luis de

Grandes Pascual

Sergio Gaetano Cofferati, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball,

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

 

1

-

ECR

Angel Dzhambazki

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Suzbijanje pranja novca s pomoću kaznenog zakona

Referentni dokumenti

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Datum podnošenja EP-u

22.12.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

13.2.2017

DEVE

13.2.2017

ECON

13.2.2017

JURI

13.2.2017

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

30.1.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Ignazio Corrao

27.2.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

29.6.2017

28.9.2017

19.10.2017

11.12.2017

Datum usvajanja

11.12.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

39

0

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Valdemar Tomaševski, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ignazio Corrao, Lívia Járóka, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Rosa D’Amato, Elisabetta Gardini, Peter Jahr, Thomas Mann, Georgi Pirinski, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

Datum podnošenja

20.12.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Peter Jahr, Lívia Járóka, Thomas Mann, Barbara Matera, József Nagy, Emil Radev, Csaba Sógor, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Claude Moraes, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

00

-

 

 

04

0

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti