Eljárás : 2016/0414(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0405/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0405/2017

Viták :

PV 11/09/2018 - 22
CRE 11/09/2018 - 22

Szavazatok :

PV 12/09/2018 - 6.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0339

JELENTÉS     ***I
PDF 1154kWORD 138k
20.12.2017
PE 609.515v02-00 A8-0405/2017

a pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Ignazio Corrao

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0826),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 83. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0534/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a cseh képviselőháznak, a cseh szenátusnak és a spanyol parlamentnek a jogszabálytervezetről szóló észrevételeire,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság és a Jogi Bizottság véleményeire (A8-0405/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A pénzmosás és a hozzá kapcsolódó terrorizmusfinanszírozás, illetve szervezett bűnözés továbbra is jelentős, uniós szintű probléma, amely károsan érinti a pénzügyi szektor integritását, stabilitását és hírnevét, és veszélyt jelent az Unió belső piacára és belső biztonságára nézve. E jelenségek kezelése, valamint az (EU) 2015/849 irányelv34 alkalmazásának megerősítése érdekében ez az irányelv a pénzmosás büntetőjogi eszközökkel történő leküzdését célozza, és lehetővé teszi az illetékes hatóságok közötti határokon átnyúló együttműködést.

(1)  A pénzmosás és a hozzá kapcsolódó terrorizmusfinanszírozás, illetve szervezett bűnözés továbbra is jelentős, uniós szintű probléma, amely károsan érinti a pénzügyi szektor integritását, stabilitását és hírnevét, és veszélyt jelent az Unió belső piacára és belső biztonságára, a közbiztonságra és az uniós polgárok személyes biztonságára nézve. E jelenségek kezelése, valamint az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv1 kiegészítésének és alkalmazásának megerősítése érdekében ez az irányelv a pénzmosás büntetőjogi eszközökkel történő leküzdését célozza, és lehetővé teszi az illetékes nemzeti és uniós hatóságok közötti és az illetékes uniós ügynökségekkel való hatékonyabb és gördülékenyebb határokon átnyúló együttműködést, ami javítani fogja az információcserét és lehetővé teszi a terrorizmust szító személyek beazonosítását.

_________________

_________________

34Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

1Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kizárólag nemzeti vagy akár uniós szinten elfogadott intézkedések nemzetközi koordináció és együttműködés nélkül igen korlátozott hatást fejtenének ki. Az Unió által a pénzmosás elleni küzdelem terén elfogadott intézkedéseknek ezért összhangban kell állniuk a nemzetközi fórumokon tett egyéb lépésekkel, és legalább ugyanolyan szigorúaknak kell lenniük.

(2)  A kizárólag nemzeti vagy akár uniós szinten elfogadott intézkedések nemzetközi koordináció és együttműködés nélkül igen korlátozott hatást fejtenek ki. A hatályos uniós jogi keret nem átfogó és nem elég koherens ahhoz, hogy teljesen hatékony legyen. Ugyan a tagállamok büntetik a pénzmosást, jelentős különbségek vannak közöttük annak meghatározása tekintetében, hogy mi minősül pénzmosásnak, és mi tekinthető alapbűncselekmények, valamint hogy milyen szankciók vethetők ki ezekre. A bűnözők és a terroristák a nemzeti jogi keretek közötti különbségekkel visszaélve azokban a tagállamokban hajthatják végre pénzügyi tranzakcióikat, ahol a pénzmosás elleni intézkedéseket a legenyhébbnek vélik. Az Unió által a pénzmosás elleni küzdelem terén elfogadott intézkedéseknek ezért összhangban kell állniuk a nemzetközi fórumokon tett egyéb lépésekkel, és legalább ugyanolyan szigorúaknak kell lenniük. Mindez megerősített uniós jogi keretet teremtene, amely lehetővé tenné a terrorizmusfinanszírozás hatékonyabb kezelését, és mérsékelné a terrorista szervezetek jelentette fenyegetést, mivel megnehezítené számukra tevékenységeik finanszírozását.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az uniós fellépésnek továbbra is különös figyelmet kell fordítania a Pénzügyi Akció Munkacsoport (a továbbiakban: FATF) által megfogalmazott ajánlásokra, valamint a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemben részt vevő más nemzetközi testületek által alkalmazott eszközökre. A vonatkozó uniós jogi aktusokat adott esetben szorosabban össze kell hangolni az FATF által 2012 februárjában elfogadott, a pénzmosás, valamint a terrorizmusfinanszírozás és a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelemről szóló nemzetközi standardokkal (a továbbiakban: a felülvizsgált FATF-ajánlások). Az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló 2005-ös egyezményének (CETS 198. sz.) aláíró feleként az Uniónak át kell ültetnie jogrendjébe az egyezményben foglalt előírásokat.

(3)  Az uniós fellépésnek túl kell mennie a Pénzügyi Akció Munkacsoport (a továbbiakban: FATF) által megfogalmazott ajánlásokon, valamint a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemben részt vevő más nemzetközi szervezetek és testületek által alkalmazott eszközökön. A Bizottságnak saját értékelést kell készítenie az FATF által javasolt intézkedések hatékonyságáról és általában a pénzmosás elleni intézkedések végrehajtásáról és eredményességéről. Az FATF-nek el kell végeznie a meglévő szabványok felülvizsgálatát, saját teljesítményének értékelését, továbbá biztosítania kell a regionális képviseletet, a hitelességet, a hatékonyságot, valamint a pénzügyi hírszerzés jobb felhasználását. A vonatkozó uniós jogi aktusokat szorosabban össze kell hangolni az FATF által 2012 februárjában elfogadott, a pénzmosás, valamint a terrorizmusfinanszírozás és a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelemről szóló nemzetközi standardokkal (a továbbiakban: a felülvizsgált FATF-ajánlások). Az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló 2005-ös egyezményének (CETS 198. sz.) aláíró feleként az Uniónak sürgősen át kell ültetnie jogrendjébe az egyezményben foglalt előírásokat. Az ezzel kapcsolatos uniós fellépésektől függetlenül az egyezményt már aláíró, de még nem ratifikáló uniós tagállamoknak azt haladéktalanul meg kell tenniük.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A 2001/500/IB tanácsi kerethatározat35 meghatározza a pénzmosás bűncselekménynek minősítésére vonatkozó követelményeket. A kerethatározat azonban nem elég átfogó, és a pénzmosás büntetőjogi kezelése nem kellőképpen koherens a pénzmosás egész Unióra kiterjedő hatékony felszámolásához, ami végrehajtási hiányosságokhoz vezet és hátráltatja a különböző tagállamok illetékes hatóságai közötti együttműködést.

(4)  A 2001/500/IB tanácsi kerethatározat35 meghatározza a pénzmosás bűncselekménynek minősítésére vonatkozó követelményeket. A kerethatározat azonban nem elég átfogó, és a pénzmosás büntetőjogi kezelése nem kellőképpen koherens a pénzmosás egész Unióra kiterjedő hatékony felszámolásához, ami végrehajtási hiányosságokhoz vezet és hátráltatja a különböző tagállamok illetékes hatóságai közötti együttműködést. E végrehajtási hiányosság egyik példája a pénzmosással és a digitális fizetőeszközök használatával kapcsolatos számítógépes bűncselekmények számának növekedése, amelyek korábban szinte nem is léteztek.

_________________

_________________

35A Tanács 2001/500/IB kerethatározata (2001. június 26.) a pénzmosásról, valamint a bűncselekményhez felhasznált eszközök és az abból származó jövedelmek azonosításáról, felkutatásáról, befagyasztásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról (HL L 182., 2001.7.5., 1. o.).

35A Tanács 2001/500/IB kerethatározata (2001. június 26.) a pénzmosásról, valamint a bűncselekményhez felhasznált eszközök és az abból származó jövedelmek azonosításáról, felkutatásáról, befagyasztásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról (HL L 182., 2001.7.5., 1. o.).

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A pénzmosás alapbűncselekményének minősülő büntetendő cselekmények meghatározásának valamennyi tagállamban kellőképpen egységesnek kell lennie. A tagállamoknak az FATF által kidolgozott kategóriák mindegyikébe egy sor bűncselekményt kell besorolniuk. Amennyiben a bűncselekmény-kategóriát az uniós jog határozza meg – mint például a terrorizmus vagy a környezeti bűnözés esetében –, a jelen irányelv hivatkozik a releváns jogszabályokra. Ez biztosítja, hogy a terrorizmusfinanszírozásból származó jövedelem tisztára mosása és a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme büntetendő legyen a tagállamokban. Amennyiben az uniós jog lehetővé teszi a tagállamok számára a büntetőjogi szankcióktól eltérő szankciók alkalmazását, ez az irányelv nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy az ilyen eseteket a jelen irányelv alkalmazásában alapbűncselekménynek minősítsék.

(5)  A pénzmosás alapbűncselekményének minősülő büntetendő cselekmények meghatározásának valamennyi tagállamban kellőképpen széles körűnek és egységesnek kell lennie. A tagállamoknak a pénzmosás bűncselekményének meghatározását minden olyan jogsértés esetében alkalmazniuk kell, amely az ezen irányelvben meghatározott mértékű szabadságvesztéssel büntetendő. Amennyiben ezen büntetési határértékek alkalmazásából ez önmagában nem következik, a tagállamoknak az FATF által kidolgozott kategóriák mindegyikébe egy sor bűncselekményt kell besorolniuk, beleértve az adókikerülést, az adócsalást és az adókijátszást, valamint minden olyan csalárd magatartást, amely jövedelem vagy nyereség eltitkolását foglalja magában. Amennyiben a bűncselekmény-kategóriát az uniós jog határozza meg – mint például a terrorizmus vagy a környezeti bűnözés esetében –, a jelen irányelv hivatkozik a releváns jogszabályokra. Ez biztosítja, hogy a terrorizmusfinanszírozásból származó jövedelem tisztára mosása és a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme büntetendő legyen a tagállamokban. Az alapbűncselekmény vagy pénzmosási tevékenység elkövetésében való mindenfajta büntetendő részvétel – így az elkövetésben való részvétel, az elkövetésre irányuló szervezkedés vagy szövetkezés, az elkövetésre tett kísérlet, a bűnsegély, a felbujtás, valamint az elkövetés elősegítése és ajánlása – ezen irányelv alkalmazásában büntetendő cselekménynek minősül. Amennyiben az uniós jog lehetővé teszi a tagállamok számára a büntetőjogi szankcióktól eltérő szankciók alkalmazását, ez az irányelv nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy az ilyen eseteket a jelen irányelv alkalmazásában alapbűncselekménynek minősítsék.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Jelen irányelv alkalmazásában a lopott és egyéb javak tiltott kereskedelme többek között az alábbiakat foglalja magában: nyersolaj, fegyverek, kábítószerek, dohány és dohánytermékek, nemesfémek és ásványi anyagok, kulturális tárgyak és egyéb régészeti, történelmi, kulturális és vallási jelentőségű vagy ritka tudományos értékű termékek, valamint elefántcsont és vadon élő állatok tiltott kereskedelme;

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A felülvizsgált FATF-ajánlásokkal összhangban a közvetlen, illetve közvetett adókkal kapcsolatos adóbűncselekményeket be kell illeszteni a büntetendő cselekmény meghatározásába. Mivel előfordulhat, hogy az egyes tagállamokban más-más adóbűncselekmények minősülnek a jelen irányelvben meghatározott szankciók által büntetendő cselekménynek, az adóbűncselekmény nemzeti jogi meghatározásai eltérhetnek egymástól. Mindazonáltal az tagállamok nemzeti joga szerinti, adóbűncselekményre vonatkozó meghatározások harmonizálása nem cél.

(6)  A felülvizsgált FATF-ajánlásokkal összhangban a közvetlen, illetve közvetett adókkal kapcsolatos adóbűncselekményeket be kell illeszteni a büntetendő cselekmény meghatározásába. Mivel előfordulhat, hogy az egyes tagállamokban más-más adóbűncselekmények minősülnek a jelen irányelvben meghatározott szankciók által büntetendő cselekménynek, az adóbűncselekmény nemzeti jogi meghatározásai eltérhetnek egymástól. Míg a tagállamok nemzeti joga szerinti, adóbűncselekményre vonatkozó meghatározások harmonizálása nem cél, az adóbűncselekmények eltérő meghatározásai nem akadályozhatják a pénzmosással kapcsolatos büntetőjogi eljárások területén való nemzetközi együttműködést.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Ez az irányelv nem alkalmazandó a pénzmosásra, amennyiben a szóban forgó vagyon az Unió pénzügyi érdekeit érintő, az (EU) 2017/XX irányelvben megállapított különleges szabályok hatálya alá tartozó bűncselekményből származik3. Az EUMSZ 325. cikkének (2) bekezdése értelmében a tagállamok az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás leküzdésére megteszik ugyanazokat az intézkedéseket, mint amelyeket a saját pénzügyi érdekeiket sértő csalás leküzdésére tesznek.

(7)  Ez az irányelv nem alkalmazandó a pénzmosásra, amennyiben a szóban forgó vagyon az Unió pénzügyi érdekeit érintő, az (EU) 2017/XX irányelvben3 megállapított különleges szabályok hatálya alá tartozó bűncselekményből származik. Azonban a tagállamoknak továbbra is lehetőségükben kellene állnia annak, hogy átültessék ezt az irányelvet és a 2017/XX/EU irányelvet egy átfogó keret nemzeti szintű elfogadása révén. Az EUMSZ 325. cikkének (2) bekezdése értelmében a tagállamok az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás leküzdésére megteszik ugyanazokat az intézkedéseket, mint amelyeket a saját pénzügyi érdekeiket sértő csalás leküzdésére tesznek.

_________________

_________________

3 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/XX irányelve (2017. xx xx.) Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L x., 2017.xx.xx., x. o.).

3 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/XX irányelve (2017. xx xx.) Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L x., 2017.xx.xx., x. o.).

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Amennyiben a pénzmosás nem csupán a birtoklást vagy felhasználást takarja, hanem a vagyon átruházására vagy a pénzügyi rendszeren keresztül történő eltitkolására és leplezésére is kiterjed, és az alapbűncselekmény által okozott kárhoz képest további kárt eredményez – például sérti a pénzügyi rendszer integritását, a cselekményt különállóan kell büntetni. A tagállamoknak tehát biztosítaniuk kell, hogy az ilyen magatartás akkor is büntetendő legyen, ha elkövetője azonos a vagyont létrehozó büntetendő cselekmény elkövetőjével (saját pénz tisztára mosása).

(8)  A tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell, hogy a pénzmosáshoz kapcsolódó tevékenység egyes fajtái akkor is büntetendők legyenek, ha elkövetőjük azonos a vagyont megszerző büntetendő tevékenység elkövetőjével (saját jövedelem tisztára mosása). Amennyiben ilyen esetekben a pénzmosás nem csupán a birtoklást vagy felhasználást takarja, hanem a vagyon átruházására, átalakítására, a pénzügyi rendszeren keresztül történő eltitkolására vagy leplezésére is kiterjed, és az alapbűncselekmény által okozott kárhoz képest további kárt eredményez – például sérti a pénzügyi rendszer integritását, azzal, hogy a bűncselekményből származó bevétel forgalomba hozatalával elrejti annak illegális származását – , az ilyen tevékenységet szintén büntetendővé kell tenni.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Annak érdekében, hogy a pénzmosás elleni küzdelem a szervezett bűnözés elleni fellépés hatékony eszköze legyen, el kell tekinteni a vagyont létrehozó bűncselekmény részleteinek megállapítására vonatkozó kötelezettségtől csakúgy, mint az alapbűncselekmény miatti korábbi vagy egyidejű büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet követelményétől. A pénzmosással kapcsolatos vádemelés szempontjából nem jelenthet akadályt pusztán az a tény, hogy az alapbűncselekményt egy másik tagállamban vagy egy harmadik országban követték el, amennyiben az az adott másik tagállamban, illetve harmadik országban is bűncselekménynek minősül. A tagállamok előfeltételként megkövetelhetik, hogy az alapbűncselekménynek saját nemzeti joguk szerint is bűncselekménynek kellene minősülnie, amennyiben elkövetésére saját területükön került volna sor.

(9)  Annak érdekében, hogy a pénzmosás ellen büntetőjogi intézkedésekkel folytatott küzdelem hatékony legyen, a büntetőjogi felelősség megállapításának lehetségesnek kell lennie egyrészt anélkül, hogy megállapításra kerülne, hogy a vagyon pontosan mely alapbűncselekmény eredményeképpen jött létre, másrészt pedig hogy az alapbűncselekmény miatt korábban vagy egyidejűleg büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet született volna. A pénzmosással kapcsolatos vádemelés szempontjából továbbá nem jelenthet akadályt pusztán az a tény, hogy az alapbűncselekményt másik tagállamban vagy harmadik országban követték el, tekintettel az ezen irányelvben meghatározott feltételekre.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Az igazságszolgáltatás érdekét szolgálja, hogy az ezen irányelv szerinti bűncselekménnyel vádolt személyek lehetőséget kapjanak az eset előadására és az ellenük felhozott vádak vitatására, valamint az őket terhelő beadványokhoz és bizonyítékokhoz való hozzáférésre. Míg a terrorizmussal és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos ügyek súlyos természetűek, nyomós érdek fűződik ahhoz, hogy az ezzel vádolt személyek megismerhessék az ügy lényegét, amikor a tagállam általi kényszerítő intézkedések kilátásával szembesülnek, hogy hatékony utasításokat adhassanak az ügyvédjüknek vagy a szakügyvédnek. Az irányelvnek emellett a felek közötti fegyveregyenlőség elvét is tiszteletben kell tartania.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b)  A konkrét és objektív esetekben teljes bizonyossággal eldönteni azt, hogy halmazati bűncselekmény vagy egyetlen bűncselekmény esete áll fenn, az illetékes igazságügyi szervek hatáskörébe tartozik.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Ez az irányelv a szándékosan elkövetett pénzmosás bűncselekménynek minősítésére irányul. A szándékosságra és tudatosságra az objektív, ténybeli körülményekből lehet következtetni. Mivel az irányelv minimumszabályokat állapít meg, a tagállamok szigorúbb büntetőjogi szabályokat is elfogadhatnak, illetve fenntarthatnak a pénzmosást illetően. A tagállamok például rendelkezhetnek úgy, hogy a hanyag vagy tudatos gondatlanságból elkövetett pénzmosás is bűncselekménynek minősüljön.

(10)  Ez az irányelv a szándékosan és annak tudatában elkövetett pénzmosás bűncselekménynek minősítésére irányul, hogy a vagyon büntetendő tevékenységből származik. A szándékosságra és tudatosságra az objektív, ténybeli körülményekből lehet következtetni. Minden egyes esetben, amikor azt vizsgálják, hogy a vagyon büntetendő tevékenységből származik-e, és hogy a vádlott tudott-e erről, mindig figyelembe kell venni az adott ügy egyedi körülményeit, például azt, hogy a vagyon értéke aránytalan-e a vádlott jogszerű jövedelmével, vagy hogy a büntetendő tevékenységekre és a vagyonszerzésre egy időkereten belül került-e sor. Mivel az irányelv minimumszabályokat állapít meg, a tagállamok szigorúbb büntetőjogi szabályokat is elfogadhatnak, illetve fenntarthatnak a pénzmosást illetően. A tagállamok például rendelkezhetnek úgy, hogy a hanyag vagy tudatos gondatlanságból elkövetett pénzmosás is bűncselekménynek minősüljön.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  Fontos, hogy a társaságok, valamint a bizalmi és egyéb vagyonkezelők tényleges tulajdonosaira vonatkozó információkat a nyilvánosság számára nyílt adatformátumokban hozzáférhetővé tegyék annak megakadályozása érdekében, hogy anonim fedőcégek és más hasonló jogalanyok ne lehessenek felhasználhatók pénzmosásra terrorista tevékenységek finanszírozása céljából.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A pénzmosás egész Unióra kiterjedő visszaszorítása érdekében a tagállamoknak meg kell állapítaniuk a jelen irányelvben meghatározott bűncselekményekre vonatkozó szankciók minimális típusait és szintjeit. Amennyiben a bűncselekményt a 2008/841/IB tanácsi kerethatározat37 meghatározása szerinti bűnszervezeten belül követik el, vagy ha az elkövető szakmai pozíciójával visszaélve tette lehetővé a pénzmosást, a tagállamoknak ezt súlyosító körülménynek kell minősíteniük a saját jogi rendszerük szerint alkalmazandó szabályokkal összhangban.

(11)  A pénzmosás egész Unióra kiterjedő visszaszorítása érdekében a tagállamoknak meg kell állapítaniuk a jelen irányelvben meghatározott bűncselekményekre vonatkozó szankciók minimális típusait és szintjeit. Amennyiben a bűncselekményt a 2008/841/IB tanácsi kerethatározat4 meghatározása szerinti bűnszervezeten belül követik el, vagy ha az elkövető szakmai pozíciójával visszaélve tette lehetővé a pénzmosást, vagy ha a pénzmosás tárgyát képező pénz vagy vagyon az (EU) 2017/541 európai parlamenti és tanácsi irányelv4a értelmében vett terrorista tevékenységekből származik, vagy ha az elkövető az (EU) 2015/849 irányelv értelmében vett politikai közszereplő, a tagállamoknak ezt súlyosító körülménynek kell minősíteniük a saját jogi rendszerük szerint alkalmazandó szabályokkal összhangban.

_________________

_________________

37A Tanács 2008/841/IB kerethatározata (2008. október 24.) a szervezett bűnözés elleni küzdelemről (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.).

4A Tanács 2008/841/IB kerethatározata (2008. október 24.) a szervezett bűnözés elleni küzdelemről (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.).

4aAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  Az Uniónak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell a szükséges jogi intézkedéseket a visszaélést bejelentő azon személyek védelmére, akik tájékoztatást nyújtanak pénzmosással kapcsolatban, beleértve harmadik országokban.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az elkövetők és a büntetendő cselekményből származó jövedelem mobilitására, valamint a pénzmosás visszaszorításához szükséges összetett, határokon átnyúló nyomozásokra tekintettel valamennyi tagállamnak meg kell állapítania joghatóságát annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok nyomozást, illetve büntetőeljárást indíthassanak az ilyen cselekmények kapcsán. A tagállamoknak ilyen módon biztosítaniuk kell, hogy joghatóságuk azokra az esetekre is kiterjedjen, amikor a bűncselekmény elkövetésére saját területükről, információs és kommunikációs technológiai eszközök felhasználásával került sor, attól függetlenül, hogy az eszköz az adott tagállam területén vagy azon kívül van-e.

(12)  Az elkövetők és a büntetendő cselekményből származó jövedelem mobilitására, valamint a pénzmosás visszaszorításához szükséges összetett, határokon átnyúló nyomozásokra tekintettel valamennyi tagállamnak meg kell állapítania joghatóságát annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok nyomozást, illetve büntetőeljárást indíthassanak az ilyen cselekmények kapcsán. A tagállamoknak ilyen módon biztosítaniuk kell, hogy joghatóságuk azokra az esetekre is kiterjedjen, amikor a bűncselekmény elkövetésére saját területükről, információs és kommunikációs technológiai eszközök felhasználásával került sor, attól függetlenül, hogy az eszköz az adott tagállam területén vagy azon kívül van-e. A pénzmosási bűncselekmények sikeres kivizsgálásának és büntetőeljárás alá vonásának biztosítása érdekében az ilyen bűncselekmények kivizsgálásáért vagy büntetőeljárás alá vonásáért felelős személyeknek olyan hatékony és fejlett nyomozati eszközöket kell igénybe venniük, mint amelyeket a szervezett bűnözés vagy más súlyos bűncselekmények elleni küzdelem során alkalmaznak. Ezeket az eszközöket hozzá kell igazítani a kiberbűnözés és a pénzmosás legújabb fejleményeihez, ideértve a bitcoin, a kriptovaluták és a zsarolóvírus-támadások segítségével történő pénzmosást is. Ezen eszközök nemzeti joggal összhangban történő igénybevételének célzottnak kell lennie, és figyelembe kell vennie az arányosság elvét és a nyomozás tárgyát képező bűncselekmények jellegét és súlyosságát, továbbá tiszteletben kell tartania a személyes adatok védelméhez való jogot. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a személyzet megfelelő képzésben részesüljön. Ezen túlmenően a pénzmosással kapcsolatos tevékenységek határokon átnyúló jellege miatt a pénzmosás elleni küzdelemhez határozott, koordinált válaszlépésekre és együttműködésre van szükség a tagállamokon belül és azok között, valamint az illetékes uniós ügynökségekkel és szervekkel, illetve azok között, ideértve az Eurojustot és az Europolt is. Ennek érdekében az együttműködés céljára rendelkezésre álló eszközöket és erőforrásokat, így például a közös nyomozócsoportokat és az Eurojust által szervezett koordinációs értekezleteket hatékonyan kell igénybe venni. A pénzmosás globális jellege miatt nemzetközi szintű fellépésre van szükség, ezért az Uniónak és tagállamainak meg kell erősíteniük az érintett harmadik országokkal folytatott együttműködésüket.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  A pénzmosás, a korrupció, az illegális pénzmozgások, valamint az adócsalás és -kikerülés még mindig hátráltatja a fenntartható fejlődést, és aránytalan mértékben érinti a fejlődő országokat, illetve súlyosan veszélyezteti jövőjüket. Az Unió, a tagállamok és harmadik országok közös felelőssége, hogy az ilyen negatív és káros cselekmények felszámolása érdekében foganatosított intézkedéseik összehangolását javítsák, és fejlesztési stratégiáikhoz és politikáikhoz igazítsák.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12b)  Jellegüktől és jogállásuktól függetlenül a hitelintézetek és pénzügyi intézmények ezen irányelvnek való megfelelőségét felügyelő illetékes hatóságoknak képesnek kell lenniük az egymással folytatott együttműködésre és a bizalmas információk cseréjére. E célból ezen illetékes hatóságoknak megfelelő jogalappal kell rendelkezniük a bizalmas információk cseréjére és a lehető legszélesebb körű együttműködést kell folytatniuk, összhangban az ezen a területen alkalmazandó nemzetközi normákkal. A tényleges tulajdonosok nyilvántartásait is tartalmazó adóügyi információknak kell az adóhatóságok és más vonatkozó kormányzati szabályozó és végrehajtó testületek automatikus információcseréjének alapjául szolgálnia.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12c)  A szakmai titoktartás elvét, valamint a magánélethez és a tisztességes eljáráshoz való jogot nem veszélyeztetheti és nem sértheti a szokásos tranzakciókkal kapcsolatos, az egyének magánszférájához tartozó adatok vagy információk gyanú alapján történő gyűjtése és továbbítása.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ez az irányelv tiszteletben tartja az EUSZ 2. cikkében elismert elveket, tiszteletben tartja az alapvető jogokat és szabadságokat, valamint figyelembe veszi a különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által, többek között a II., a III., az V. és a VI. címben elismert elveket, amelyek tartalmazzák többek között a bűncselekmények és a büntetések jogszerűségének és arányosságának elvét – amely kiterjed a büntetőjog pontosságára, egyértelműségére és kiszámíthatóságára vonatkozó követelményekre, a családi és a magánélet tiszteletben tartásához való jogra, a személyes adatok védelméhez való jogra és az ártatlanság vélelmére, valamint a gyanúsítottaknak és a vádlottaknak az ügyvédi segítség igénybevételéhez és tisztességes eljáráshoz való jogára, továbbá az önvádra kötelezés tilalmára. Ezt az irányelvet az említett jogokkal és alapelvekkel összhangban kell végrehajtani, figyelembe véve továbbá az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményt, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát és a nemzetközi jog szerint fennálló más emberi jogi kötelezettségeket.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  terrorizmus, beleértve az (EU) 2017/XX irányelvben40 foglalt bármely bűncselekményt;

b)  terrorizmus, beleértve az (EU) 2017/541 irányelvben foglalt vonatkozó bűncselekményeket;

__________________

__________________

40Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/XX irányelve (2017. xx xx.) a terrorizmus elleni küzdelemről, valamint a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L x., 2017.xx.xx, x. o.).

 

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha)  a közvetlen és közvetett adózáshoz kapcsolódó, a nemzeti jogban meghatározott adóbűncselekmények;

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

v)  minden olyan bűncselekmény – többek között a közvetlen és közvetett adózáshoz kapcsolódó, a tagállamok nemzeti jogában meghatározott adóbűncselekmények –, amely esetében a maximálisan kiszabható büntetési tétel egy évnél hosszabb szabadságvesztés vagy szabadságelvonás, illetve azon tagállamok tekintetében, amelyek jogrendszere a bűncselekményekre minimum büntetési tételt ír elő, minden olyan bűncselekmény, amely esetében a legalacsonyabb kiszabható büntetési tétel hat hónapnál hosszabb szabadságvesztés vagy szabadságelvonás;

v)  minden olyan egyéb bűncselekmény, amely esetében a maximálisan kiszabható büntetési tétel egy évnél hosszabb szabadságvesztés vagy szabadságelvonás, illetve azon tagállamok tekintetében, amelyek jogrendszere a bűncselekményekre minimum büntetési tételt ír elő, minden olyan bűncselekmény, amely esetében a legalacsonyabb kiszabható büntetési tétel hat hónapnál hosszabb szabadságvesztés vagy szabadságelvonás;

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  vagyon átalakítása vagy átruházása annak ismeretében, hogy a vagyon büntetendő cselekményből vagy ilyen cselekményben való közreműködésből származik, a vagyon jogellenes eredetének elrejtése vagy leplezése céljából, vagy az ilyen cselekmény elkövetésében részt vevő személy részére tevékenysége jogi következményeinek elkerüléséhez nyújtott segítség céljából;

a)  vagyon átalakítása vagy átruházása annak ismeretében, hogy a vagyon büntetendő cselekményből vagy ilyen cselekményben való közreműködésből származik, a vagyon jogellenes eredetének elrejtése vagy leplezése céljából, vagy az ilyen cselekmény elkövetésében részt vevő személy részére, még ha csak tevékenysége jogi következményeinek elkerüléséhez nyújtott segítség céljából is;

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  vagyon megszerzése, birtoklása vagy használata annak a szerzés időpontjában való ismeretében, hogy a vagyon büntetendő cselekményből vagy ilyen cselekményben való közreműködésből származik.

c)  vagyon megszerzése, birtoklása vagy használata a szerzés vagy a felhasználás időpontjában annak ismeretében, hogy a vagyon büntetendő cselekményből vagy ilyen cselekményben való közreműködésből származik.

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Minden tagállam biztosítja, hogy bűncselekményként büntetendőnek minősüljenek az (1) bekezdésben említett következő magatartások:

 

a)  az elkövető gyaníthatóan tudatában volt vagy tudatában kellett, hogy legyen annak, hogy a vagyon büntetendő cselekményből vagy ilyen cselekményben való részvételből származik; valamint

 

b)  az elkövető szerződéses kapcsolatban áll az (EU) 2015/849 irányelv 2. cikke értelmében vett valamely kötelezett szolgáltatóval és felelősséggel tartozik iránta, illetve ő maga ilyen kötelezett szolgáltató.

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Annak érdekében, hogy az (1) bekezdésben említett bűncselekmények büntetendők legyenek, nincs szükség a következőkre:

(2)  Annak érdekében, hogy az (1) és (1a) bekezdésben említett bűncselekmények büntetendők legyenek, nincs szükség a következőkre:

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a vagyont létrehozó büntetendő cselekmény miatti korábbi vagy egyidejű büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet;

a)  a vagyont létrehozó büntetendő cselekmény miatti korábbi vagy egyidejű büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet, amennyiben az igazságügyi hatóság a konkrét körülmények és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján minden kétséget kizáróan megbizonyosodott arról, hogy a vagyon büntetendő tevékenységekből származik;

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a vagyont létrehozó büntetendő cselekmény elkövetője személyazonosságának vagy a büntetendő cselekmény egyéb körülményeinek megállapítása;

b)  a vagyont létrehozó büntetendő cselekmény elkövetője személyazonosságának megállapítása;

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a büntetendő cselekménnyel kapcsolatos összes tényállási elem, illetve minden körülmény megállapítása, amennyiben megállapítást nyert, hogy a vagyon ilyen tevékenységből származik;

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  annak megállapítása, hogy a vagyont létrehozó büntetendő cselekményre egy másik tagállam vagy egy harmadik ország területén került-e sor, amennyiben a szóban forgó magatartás az elkövetés helye szerinti tagállam vagy harmadik ország nemzeti joga értelmében bűncselekménynek minősül, és az e cikket végrehajtó tagállam nemzeti joga értelmében is bűncselekménynek minősülne, ha az elkövetésre e tagállam saját területén került volna sor.

c)  annak megállapítása, hogy a vagyont létrehozó büntetendő cselekményre egy másik tagállam vagy egy harmadik ország területén került-e sor, amennyiben a szóban forgó magatartás az e cikket végrehajtó vagy alkalmazó tagállam nemzeti joga értelmében is bűncselekménynek minősülne, ha az elkövetésre e tagállam saját területén került volna sor. A tagállamok azonban megkövetelhetik, hogy a vonatkozó magatartás az elkövetés helye szerinti másik tagállam vagy harmadik ország nemzeti joga értelmében bűncselekménynek minősüljön, kivéve, ha

 

– a vonatkozó magatartás a 2. cikk (1) bekezdésének a)–ha), valamint l)–n) pontjában említett kategóriák egyikébe tartozik,

 

– a Bizottság az országot az (EU) 2015/849 irányelv 9. cikke értelmében „magas kockázatúként” azonosította.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. cikkben említett bűncselekmények legalább a súlyos esetekben – legalább négy év maximális időtartamú szabadságvesztéssel legyenek büntetendők.

(2)  Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. cikkben említett bűncselekmények legalább öt év maximális időtartamú szabadságvesztéssel legyenek büntetendők.

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. cikkben említett bűncselekmények legalább két év minimális időtartamú szabadságvesztéssel legyenek büntetendők, amennyiben a 6. cikkben említett súlyosbító körülmények egyike fennáll:

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  Minden tagállam biztosítja, hogy a 4. cikkben említett bűncselekmények legalább három év maximális időtartamú szabadságvesztéssel legyenek büntetendők.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c)  Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. és 4. cikkben említett bármely bűncselekményért felelős természetes személy – akkor is, ha egy jogi személyen keresztül járt el – az alábbi kiegészítő szankciókkal is büntetendő legyen:

 

a)  ideiglenes vagy végleges eltiltás a közigazgatási szervekkel való szerződéskötéstől;

 

b)  ideiglenes eltiltás kereskedelmi tevékenységek gyakorlásától;

 

c)  végleges ítélet esetén választott tisztségek betöltésétől vagy köztisztviselői feladatok ellátásától való hosszú távú eltiltás, ahol a „hosszú táv” fogalma két egymást követő megbízatásnak vagy legalább 10 évnek megfelelő időszakot takar.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a bűncselekményt a 2008/841/IB kerethatározat meghatározása szerinti bűnszervezet keretében követték el(1); vagy

a)  a bűncselekményt a 2008/841/IB kerethatározat értelmében vett bűnszervezet keretében követték el.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a mosott vagyon a 2. cikk (1) bekezdésének a)–d), f) vagy m) pontjában említett bűncselekményekből származik, vagy a pénzmosás célja ilyen bűncselekmények finanszírozása;

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab)  a bűncselekményt részben vagy teljes egészében az Unió jegyzékében nem együttműködő joghatóságként felsorolt területen hajtották végre, vagy azok elkövetésére informális értéktranszfer-rendszer, bemutatóra szóló részvények, virtuális valuták vagy készpénzfutárok segítségével került sor;

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ac)  az elkövető az (EU) 2015/849 irányelv 3. cikkének 9. pontját átültető jogszabályok, rendeletek és adminisztratív intézkedések értelmében politikai közszereplő; vagy

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az elkövető szerződéses kapcsolatban áll a 2015/849/EU irányelv 2. cikke értelmében vett valamely kötelezett szolgáltatóval, vagy felelősséggel tartozik iránta, és a bűncselekményt szakmai tevékenységének gyakorlása során követte el.

b)  az elkövető szerződéses kapcsolatban áll az (EU) 2015/849 irányelv 2. cikke értelmében vett valamely kötelezett szolgáltatóval, vagy felelősséggel tartozik iránta, és a bűncselekményt szakmai tevékenységének gyakorlása során követte el; vagy

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a pénzmosás tárgyát képező pénz vagy vagyon értéke 500 000 eurót vagy annál többet tesz ki.

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden tagállam biztosítja, hogy a jogi személy felelősségre vonható legyen a 3. és 4. cikkben említett bármely bűncselekményért, amelyet akár a saját nevében, akár a jogi személy valamely szervének tagjaként eljárva olyan személy követett el a jogi személy javára, aki a jogi személyen belül vezető tisztséget tölt be, amely az alábbiak valamelyikén alapul:

(1)  Minden tagállam biztosítja, hogy a jogi személy felelősségre vonható legyen a 3. és 4. cikkben említett bármely bűncselekményért, amelyet akár a saját nevében, akár a jogi személy valamely szervének tagjaként eljárva olyan személy követett el saját maga vagy más természetes vagy jogi személy javára, aki a jogi személyen belül vezető tisztséget tölt be, amely az alábbiak valamelyikén alapul:

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok biztosítják továbbá, hogy a jogi személy felelősségre vonható legyen, ha az (1) bekezdésben említett valamely személy általi felügyelet vagy ellenőrzés hiánya lehetővé tette, hogy az érintett jogi személy javára egy neki alárendelt személy a 3. és 4. cikkben említett valamely bűncselekményt elkövesse.

(2)  A tagállamok biztosítják továbbá, hogy a jogi személy felelősségre vonható legyen, ha az (1) bekezdésben említett valamely személy általi felügyelet vagy ellenőrzés hiánya lehetővé tette, hogy saját maga vagy más természetes vagy jogi személyek javára egy neki alárendelt személy a 3. és 4. cikkben említett valamely bűncselekményt elkövesse.

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden tagállam biztosítja, hogy a 6. cikk szerinti bűncselekmények elkövetéséért felelősségre vont jogi személy hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal legyen büntethető, amelyek magukban foglalnak büntetőjogi és nem büntetőjogi bírságokat, valamint egyéb szankciókra is kiterjedhetnek, mint például:

Minden tagállam biztosítja, hogy a 7. cikk szerinti bűncselekmények elkövetéséért felelősségre vont jogi személy hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal legyen büntethető, amelyek magukban foglalnak büntetőjogi és nem büntetőjogi bírságokat, valamint egyéb szankciókra is kiterjedhetnek, mint például:

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  az érintett jogi személy állami kedvezményekből és támogatásokból való kizárása;

(1)  az érintett jogi személy állami kedvezményekből és támogatásokból, köztük az uniós programokból és forrásokból való kizárása;

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  a jogi személy ideiglenes vagy végleges eltiltása a közigazgatási szervekkel való szerződéskötéstől;

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a. cikk

 

Bűncselekményekből származó vagyon elkobzása

 

(1)  A tagállamok gondoskodnak az ezen irányelvben meghatározott bármely bűncselekmény elkövetéséből származó vagyonnak vagy az ilyen bűncselekmények elkövetéséhez használt vagy abban felhasználni szándékozott eszközöknek a 2014/42/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel1a összhangban történő elkobzásáról.

 

(2)  A tagállamok a büntetőeljárás keretében jogerős ítélet nélkül is gondoskodnak az ezen irányelvben meghatározott bármely bűncselekmény elkövetéséből származó vagyon vagy az ilyen bűncselekmények elkövetéséhez használt vagy abban felhasználni szándékozott eszközök elkobzásáról, amennyiben az elkövető elhalálozása miatt okafogyottá vált az ügy.

 

(3)  E cikk attól függetlenül alkalmazandó, hogy a pénzmosási bűncselekményt vagy az alapbűncselekményt természetes vagy jogi személy követte-e el.

 

(4)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket az ezen irányelvben említett bűncselekmények elkövetéséből származó, vagy az ilyen bűncselekmények elkövetéséhez használt vagy abban felhasználni szándékozott, vagy az abban való közreműködéshez felhasznált vagy felhasználni szándékozott eszközök és vagyon befagyasztására és elkobzására, és adott esetben a 10. cikkel összhangban, gyors és hatékony együttműködés érdekében az Eurojusthoz és az Europolhoz fordulnak.

1aAz Európai Parlament és a Tanács 2014/42/EU irányelve a bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztásáról és elkobzásáról (HL L 127., 2014.4.29.).

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az elkövető a tagállam állampolgára.

b)  az elkövető az adott tagállam állampolgára vagy szokásos tartózkodási helye az adott tagállam területén van; vagy

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a bűncselekményt az adott tagállam területén letelepedett valamely természetes vagy jogi személy javára követik el;

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállam tájékoztatja a Bizottságot, ha úgy dönt, hogy további joghatóságot állapít meg a 3. és 4. cikkben említett, a területén kívül elkövetett bűncselekményekre vonatkozóan, amennyiben:

törölve

a)  az elkövető szokásos tartózkodási helye az adott tagállam területén van;

 

b)  a bűncselekményt az adott tagállam területén letelepedett jogi személy javára követték el.

 

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Amennyiben a 3. és 4. cikkben említett bűncselekmény egynél több tagállam joghatósága alá tartozik és az érintett tagállamok bármelyike ugyanazon tények alapján jogszerűen büntetőeljárást indíthat, az érintett tagállamok – azzal a céllal, hogy az eljárásokat egy tagállam folytassa le – együttműködnek annak eldöntésében, hogy melyikük folytassa le az elkövetővel szembeni büntetőeljárást.

Ehhez prioritási sorrendben a következő tényezőket kell figyelembe venni:

 

 

a)  annak a tagállamnak a területe, ahol a bűncselekményt elkövették;

 

b)  az elkövető állampolgársága vagy letelepedési helye;

 

c)  az áldozatok származási országa;

 

d)  az a terület, ahol az elkövetőt megtalálták.

 

A tagállamok igénybe vehetik az Eurojustot az igazságügyi hatóságaik közötti együttműködés elősegítése és fellépéseik koordinálása érdekében.

Módosítás    53

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Nyomozati eszközök

Nyomozati eszközök és együttműködés

Módosítás    54

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. és 4. cikkben említett bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozásért vagy vádemelésért felelős személyeknek, egységeknek vagy szolgálatoknak olyan hatékony nyomozati eszközök álljanak rendelkezésükre, amilyeneket például a szervezett bűnözés vagy az egyéb súlyos bűncselekmények elleni küzdelemben alkalmaznak.

(1)  Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. és 4. cikkben említett bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozásért vagy vádemelésért felelős személyeknek, egységeknek vagy szolgálatoknak olyan hatékony nyomozati eszközök álljanak rendelkezésükre, amilyeneket például a szervezett bűnözés vagy az egyéb súlyos bűncselekmények elleni küzdelemben alkalmaznak, továbbá kellő személyzettel, megfelelő célzott képzéssel, erőforrásokkal és technológiai kapacitással rendelkezzenek. Ezeket az eszközöket és képzéseket hozzá kell igazítani a kiberbűnözés és a pénzmosás legújabb fejleményeihez.

Módosítás    55

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket, hogy javítsák az Unión belüli adatcserét és együttműködést és fokozzák a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel való együttműködést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén, egyúttal nagyobb összhangot biztosítva saját maguk és a megfelelő uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek között a pénzmosás elleni hatékony küzdelem érdekében, továbbá arra biztatják a harmadik országokat – és különösen az (EU) 2015/849 irányelv 9. cikke értelmében a Bizottság által „magas kockázatúként” azonosított országokat, hogy foganatosítsanak hasonló intézkedéseket és reformokat. Minden tagállam vállalja továbbá, hogy a pénzügyi információs egységek között, úgy uniós, mint nemzetközi szinten, az információcsere javítására irányuló intézkedéseket foganatosít.

Módosítás    56

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy pénzmosással kapcsolatos büntetőeljárások esetén ne utasítsák vissza a nemzetközi együttműködést azon az alapon, hogy nemzeti jogukban az adóelkerülés és adócsalás csak jelentős be nem jelentett összegek és be nem fizetett adók, vagy csalárd műveletek szisztematikus alkalmazása esetén minősül bűncselekménynek.

Módosítás    57

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik az ahhoz szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [az elfogadás dátumától számított 24 hónapon belül] megfeleljenek. A rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

A tagállamok hatályba léptetik az ahhoz szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [az elfogadás dátumától számított 12 hónapon belül] megfeleljenek. A rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Módosítás    58

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság [az ezen irányelv végrehajtására vonatkozó határidőt követő 24 hónapon] belül jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben értékeli, hogy a tagállamok milyen mértékben tették meg az irányelvnek való megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

A Bizottság [az ezen irányelv végrehajtására vonatkozó határidőt követő 12 hónapon] belül jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben értékeli, hogy a tagállamok milyen mértékben tették meg az irányelvnek való megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

 

A Bizottság továbbá [az ezen irányelv végrehajtására vonatkozó határidőt követő 36 hónap]-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben értékeli az irányelv hozzáadott értékét a terrorizmus elleni küzdelemben. A jelentés kitér jelen irányelv alapvető jogokra és szabadságokra, köztük a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogra, az ártatlanság vélelmére és a védelemhez való jogra, valamint a kétszeres eljárás alá vonás és a kétszeres büntetés tilalmára gyakorolt hatására. A Bizottság e jelentés alapján szükség esetén határoz a megfelelő nyomonkövetési intézkedésekről.

(1)

  A Tanács 2008/841/IB kerethatározata (2008. október 24.) a szervezett bűnözés elleni küzdelemről (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.).


VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről (13.10.2017)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

A vélemény előadója: Ignazio Corrao

MÓDOSÍTÁSOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A pénzmosás és a hozzá kapcsolódó terrorizmusfinanszírozás, illetve szervezett bűnözés továbbra is jelentős, uniós szintű probléma, amely károsan érinti a pénzügyi szektor integritását, stabilitását és hírnevét, és veszélyt jelent az Unió belső piacára és belső biztonságára nézve. E jelenségek kezelése, valamint az (EU) 2015/849 irányelv34 alkalmazásának megerősítése érdekében ez az irányelv a pénzmosás büntetőjogi eszközökkel történő leküzdését célozza, és lehetővé teszi az illetékes hatóságok közötti határokon átnyúló együttműködést.

(1)  A pénzmosás és a hozzá kapcsolódó terrorizmusfinanszírozás, illetve szervezett bűnözés továbbra is jelentős, uniós szintű probléma, amely károsan érinti a pénzügyi szektor integritását, stabilitását és hírnevét, és veszélyt jelent az Unió belső piacára és belső biztonságára nézve. E sürgős probléma kezelése, valamint az (EU) 2015/849 irányelv34 alkalmazásának megerősítése érdekében ez az irányelv a pénzmosás büntetőjogi eszközökkel történő leküzdését célozza, és lehetővé teszi az illetékes hatóságok közötti, határokon átnyúló együttműködést.

_________________

_________________

34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az uniós fellépésnek továbbra is különös figyelmet kell fordítania a Pénzügyi Akció Munkacsoport (a továbbiakban: FATF) által megfogalmazott ajánlásokra, valamint a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemben részt vevő más nemzetközi testületek által alkalmazott eszközökre. A vonatkozó uniós jogi aktusokat adott esetben szorosabban össze kell hangolni az FATF által 2012 februárjában elfogadott, a pénzmosás, valamint a terrorizmusfinanszírozás és a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelemről szóló nemzetközi standardokkal (a továbbiakban: a felülvizsgált FATF-ajánlások). Az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló 2005-ös egyezményének (CETS 198. sz.) aláíró feleként az Uniónak át kell ültetnie jogrendjébe az egyezményben foglalt előírásokat.

(3)  Az uniós fellépésnek továbbra is különös figyelmet kell fordítania a Pénzügyi Akció Munkacsoport (a továbbiakban: FATF) által megfogalmazott ajánlásokra, valamint a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemben részt vevő más nemzetközi testületek által alkalmazott eszközökre. A vonatkozó uniós jogi aktusokat szorosabban össze kell hangolni az FATF által 2012 februárjában elfogadott, a pénzmosás, valamint a terrorizmusfinanszírozás és a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelemről szóló nemzetközi standardokkal (a továbbiakban: a felülvizsgált FATF-ajánlások). Az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló 2005-ös egyezményének (CETS 198. sz.) aláíró feleként az Uniónak haladéktalanul át kell ültetnie jogrendjébe az egyezményben foglalt előírásokat.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7 a)  A humanitárius segítségnyújtás nélkülözhetetlen és arra irányul, hogy globális szinten segítséget és támogatást nyújtson a szükségben lévők számára. A pénzmosás, a terrorizmusfinanszírozás és az adókijátszás elleni küzdelemre irányuló intézkedések nem gátolhatják meg az egyéneket és a szervezeteket abban, hogy humanitárius segítséget nyújtsanak a szükségben lévők számára.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Annak érdekében, hogy a pénzmosás elleni küzdelem a szervezett bűnözés elleni fellépés hatékony eszköze legyen, el kell tekinteni a vagyont létrehozó bűncselekmény részleteinek megállapítására vonatkozó kötelezettségtől csakúgy, mint az alapbűncselekmény miatti korábbi vagy egyidejű büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet követelményétől. A pénzmosással kapcsolatos vádemelés szempontjából nem jelenthet akadályt pusztán az a tény, hogy az alapbűncselekményt egy másik tagállamban vagy egy harmadik országban követték el, amennyiben az az adott másik tagállamban, illetve harmadik országban is bűncselekménynek minősül. A tagállamok előfeltételként megkövetelhetik, hogy az alapbűncselekménynek saját nemzeti joguk szerint is bűncselekménynek kellene minősülnie, amennyiben elkövetésére saját területükön került volna sor.

(9)  Annak érdekében, hogy a pénzmosás elleni küzdelem a szervezett bűnözés elleni fellépés hatékony eszköze legyen, el kell tekinteni a vagyont létrehozó bűncselekmény részleteinek megállapítására vonatkozó kötelezettségtől csakúgy, mint az alapbűncselekmény miatti korábbi vagy egyidejű büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet követelményétől. A pénzmosással kapcsolatos vádemelés szempontjából nem jelenthet akadályt pusztán az a tény, hogy az alapbűncselekményt egy másik tagállamban vagy egy harmadik országban követték el, amennyiben az az adott másik tagállamban, illetve harmadik országban is bűncselekménynek minősül az ebben az irányelvben foglalt feltételekre is figyelemmel.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10 a)  Fontos, hogy a társaságok, valamint a bizalmi és egyéb vagyonkezelők tényleges tulajdonosaira vonatkozó információkat a nyilvánosság számára nyílt adatformátumokban hozzáférhetővé tegyék annak megakadályozása érdekében, hogy anonim fedőcégek és más hasonló jogalanyok ne lehessenek felhasználhatók pénzmosásra terrorista tevékenységek finanszírozása céljából.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12 a)  A pénzmosás, a korrupció, az illegális pénzmozgások, valamint az adócsalás és -kikerülés még mindig hátráltatja a fenntartható fejlődést, és aránytalan mértékben érinti a fejlődő országokat, illetve súlyosan veszélyezteti jövőjüket. Az Unió, a tagállamok és harmadik országok közös felelőssége, hogy az ilyen negatív és káros cselekmények felszámolása érdekében foganatosított intézkedéseiket összehangolják, és fejlesztési stratégiáikhoz és politikáikhoz igazítsák.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12 b)  A kivándorlók általi hazautalások jelentős hozzájárulást jelentenek a család és a közösség fejlődéséhez, és ténylegesen a külső fejlesztési finanszírozás fő forrásává váltak. Elismerve az adókijátszás felszámolásának fontosságát, az e tekintetben hozott intézkedések nem akadályozhatják a kivándorlók nemzetközi hazautalásait. Ennek megakadályozása kedvezőtlenül hathat az ezen országokban élő emberek emberi jogaira. Alapvető fontosságú, hogy az Unió terrorizmus elleni politikáinak végrehajtása jogszerű csatornákon keresztül történjen és megerősítse a hivatalos átutalási infrastruktúrákat többek között azáltal, hogy támogatja a banki szolgáltatásokhoz való hozzáférést és a pénzmozgások informális gazdaságból a hivatalosba történő áttevődését, így járulva hozzá a terrorizmus megelőzéséhez.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Pénzmosási bűncselekmények

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden tagállam biztosítja, hogy szándékos elkövetés esetén bűncselekményként büntetendőnek minősüljenek a következő magatartások:

(1)  Minden tagállam biztosítja, hogy bűncselekményként büntetendőnek minősüljenek a következő magatartások:

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  vagyon átalakítása vagy átruházása annak ismeretében, hogy a vagyon büntetendő cselekményből vagy ilyen cselekményben való közreműködésből származik, a vagyon jogellenes eredetének elrejtése vagy leplezése céljából, vagy az ilyen cselekmény elkövetésében részt vevő személy részére tevékenysége jogi következményeinek elkerüléséhez nyújtott segítség céljából;

a)  vagyon átalakítása vagy átruházása annak ismeretében, hogy a vagyon büntetendő cselekményből vagy ilyen cselekményben való közreműködésből származik, a vagyon jogellenes eredetének elrejtése vagy leplezése céljából, vagy az ilyen cselekmény elkövetésében részt vevő személy részére akárcsak tevékenysége jogi következményeinek elkerüléséhez nyújtott segítség céljából;

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  vagyon megszerzése, birtoklása vagy használata annak a szerzés időpontjában való ismeretében, hogy a vagyon büntetendő cselekményből vagy ilyen cselekményben való közreműködésből származik.

c)  vagyon megszerzése, birtoklása vagy használata, a vagyon megszerzésekor annak ismeretében, hogy azt gazdasági vagy pénzügyi tevékenységre használták, illetve az büntetendő cselekményből vagy ilyen cselekményben való közreműködésből származik.

Indokolás

La consapevolezza circa l'illecita provenienza del bene potrebbe intervenire solo in un momento successive rispetto alla ricezione del bene. In tal caso, la condotta di chi impieghi in attività economica o finanziaria un bene di origine illecita, essendo consapevole - al momento del suo impiego - della illecita provenienza dello stesso, appare comunque sanzionabile. La formulazione proposta (che si ispira al dettato dell'art. 648 ter del Codice Penale italiano) esclude comunque la sanzionabilità del mero godimento del provento dell'illecito, qualora non si avesse consapevolezza della sua provenienza illecita al momento della sua ricezione.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  annak megállapítása, hogy a vagyont létrehozó büntetendő cselekményre egy harmadik ország területén került-e sor, amennyiben az e cikket végrehajtó vagy alkalmazó tagállam nemzeti joga értelmében a szóban forgó magatartás – ha az elkövetésre e tagállam saját területén került volna sor – olyan bűncselekménynek minősülne, amely a terrorizmus vagy terrorizmusfinanszírozás, szervezett bűnözés, korrupció, embercsempészet, szexuális kizsákmányolás, rabszolgaságra kényszerítés, illegális hulladékkereskedelem, vadon élő állatok illegális kereskedelme vagy adóügyi bűncselekmények kategóriájába esik;

Indokolás

Egyes bűncselekmények kettős büntetőjogi felelősségre vonása bizonyos harmadik országok jogrendszerében meglévő joghézagok kihasználására törekvő bűnözők vagy bűnözői csoportok kezére játszana, akik vagy amelyek a megszerzett vagyont Európa területén fektetnék be. A felsorolt cselekmények oly súlyosak, és a magatartások jogellenes természete annyira nyilvánvaló, hogy ha valamely ország jogrendje az azokban való részvételt nem is sorolná a bűncselekmények közé, mégsem engedhetők meg, így a „nullum crimen sine lege” jogelv szellemében ez az új rendelkezés indokolt.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. és 4. cikkben említett magatartás hatékony, arányos és visszatartó erejű büntetőjogi szankciókkal legyen büntetendő.

(1)  Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. és 4. cikkben említett magatartás hatékony, arányos és visszatartó erejű büntetőjogi szankciókkal legyen büntetendő, teljes mértékben tiszteletben tartva az alapvető jogokat és a büntetőjog általános elveit, amelyek biztosítják a védelemhez való jogot és a vádlott egyéb jogait.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. cikkben említett bűncselekmények – legalább a súlyos esetekben – legalább négy év maximális időtartamú szabadságvesztéssel legyenek büntetendők.

(2)  Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. cikkben említett bűncselekmények legalább négy év maximális időtartamú szabadságvesztéssel legyenek büntetendők.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. és 4. cikkben említett bármely bűncselekményért felelős természetes személy – akkor is, ha egy jogi személyen keresztül járt el – az alábbi kiegészítő szankciókkal is büntetendő legyen:

 

a)   szerződések közhatóságokkal történő megkötésének ideiglenes vagy állandó tilalma, kivéve a munkaszerződéseket;

 

b)   ideiglenes eltiltás kereskedelmi tevékenységek gyakorlásától.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A Bizottság a harmonizálás és a koordinálás biztosítása érdekében meghatározza a bírságoknak az Unió egyes országaiban alkalmazandó legalacsonyabb és legmagasabb szintjeit, tiszteletben tartva a tagállamok nemzeti jogrendszerének sajátos jellemzőit.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2c)   Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. cikkben említett bűncselekmények legalább két év minimális időtartamú szabadságvesztéssel legyenek büntetendők, amennyiben a 6. cikkben említett súlyosbító körülmények egyike fennáll:

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ba)  a pénzmosás tárgyát képező pénz vagy vagyon terrorizmussal vagy fegyverkereskedelemmel kapcsolatos tevékenységből származik, vagy a pénzmosás célja terrorizmussal vagy fegyverkereskedelemmel kapcsolatos tevékenység finanszírozása.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

bb)  a pénzmosás tárgyát képező pénz vagy vagyon értéke 500 000 eurót vagy annál többet tesz ki.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden tagállam biztosítja, hogy a 6. cikk szerinti bűncselekmények elkövetéséért felelősségre vont jogi személy hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal legyen büntethető, amelyek magukban foglalnak büntetőjogi és nem büntetőjogi bírságokat, valamint egyéb szankciókra is kiterjedhetnek, mint például:

Minden tagállam biztosítja, hogy a 6. cikk szerinti bűncselekmények elkövetéséért felelősségre vont jogi személy hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal legyen büntethető, amelyek magukban foglalnak büntetőjogi és nem büntetőjogi bírságokat, valamint egyéb szankciókra is kiterjedhetnek – teljes mértékben tiszteletben tartva az alapvető jogokat és a büntetőjog általános elveit, amelyek biztosítják a védelemhez való jogot és a vádlott egyéb jogait –, mint például:

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1a.  szerződések közhatóságokkal történő megkötésének állandó tilalma;

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a. cikk

 

Bűncselekményekből származó tulajdon és jövedelmek lefoglalása

 

(1)  Minden tagállam biztosítja, hogy a 2. cikkben meghatározott bűncselekményekből származó valamennyi tulajdont és jövedelmet lefoglalják, aminek az egyes esetek sajátos körülményei alapján, valamint az egyedi tényállás és a rendelkezésre álló bizonyítékok figyelembevételével kell megtörténnie, ideértve adott esetben például azt, ha a vagyontárgy értéke aránytalanul magasabb az azt megszerző személy törvényes jövedelménél, és a joghatóságok meggyőződtek arról, hogy a szóban forgó vagyontárgy bűncselekményből származik az alábbi esetek bármelyikében:

 

a)  az ezen irányelvben meghatározott pénzmosás bűncselekményének elkövetését jogerős elmarasztaló ítéletben mondta ki egy tagállam bírósága, vagy ha az ítélet az elkövető elhalálozása miatt okafogyottá vált lejárt a büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletre vonatkozó határidő; or

 

b)  a jövedelem forrását képező bűncselekmény (az alapbűncselekmény) elkövetését jogerős elmarasztaló ítéletben mondta ki egy tagállam vagy egy harmadik ország bírósága, vagy ha az ítélet az elkövető elhalálozása miatt okafogyottá vált vagy lejárt a büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletre vonatkozó határidő.

 

(2)  E cikk attól függetlenül alkalmazandó, hogy a pénzmosási bűncselekményt vagy az alapbűncselekményt természetes vagy jogi személy követte-e el.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ba)  a bűncselekmény elkövetője az említett tagállam területén lakik vagy tartózkodik és nem másik tagállam állampolgára;

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

bb)  a bűncselekményt az adott tagállam területén letelepedett jogi személy javára követték el;

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

bc)  a pénzmosás tárgyát képező vagyon vagy a pénzmosásból származó jövedelem a területén vagy a joghatósága alatt található.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

bd)  az elkövetőt a területén tartóztatták le;

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a. cikk

 

Egynél több tagállam joghatósága

 

(1)  Az igazságügyi hatóságaik közötti együttműködés elősegítése és fellépésük koordinálása érdekében a tagállamok biztosítják a határokon átnyúló együttműködés és információcsere javítását, többek között az Eurojust révén.

 

(2)   Minden tagállam megfelelő jogszabályokat fogad el a pozitív vagy negatív joghatósági összeütközések hatékony és haladéktalan megoldásának lehetővé tétele érdekében. Amennyiben egy bűncselekmény egynél több tagállam joghatósága alá tartozik és e tagállamok közül több mint egyben ugyanazon tények alapján jogszerűen büntetőeljárás indítható, akkor ez utóbbi tagállamoknak együtt kell működniük azzal a kettős céllal, hogy eldöntsék, melyikük legyen az illetékes joghatóság, és hogy lehetőleg ebben a tagállamban összpontosítsák valamennyi eljárást.

 

Az első albekezdésben említett tagállamok körébe tartozik valamennyi tagállam, amely a 9. cikkel összhangban levő joghatósággal rendelkezik vagy joghatóságát a szerint alakította ki.

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

9 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9b. cikk

 

Az illegális források és eszközök visszairányítása a származási országba

 

A tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a jogellenes tevékenységből származó vagy annak tárgyát képező forrásokat és eszközöket visszairányítsák a származási harmadik országba. Ezeket a forrásokat és eszközöket a származási fejlődő országok számára azzal a feltétellel kell visszaküldeni, hogy azokat az alábbi célokra fordítják:  

 

a)  az ezen országokban élő lakosság, és különösen a leginkább kiszolgáltatott személyek életkörülményeinek javítása,

 

a)  a jogállamiság megerősítése ezekben az országokban a pénzmosás, a terrorizmusfinanszírozás és más bűncselekmények elleni küzdelemhez való hozzájárulás céljával.  

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. és 4. cikkben említett bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozásért vagy vádemelésért felelős személyeknek, egységeknek vagy szolgálatoknak olyan hatékony nyomozati eszközök álljanak rendelkezésükre, amilyeneket például a szervezett bűnözés vagy az egyéb súlyos bűncselekmények elleni küzdelemben alkalmaznak.

Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. és 4. cikkben említett bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozásért vagy vádemelésért felelős személyeknek, egységeknek vagy szolgálatoknak olyan hatékony nyomozati eszközök álljanak rendelkezésükre, amilyeneket például a szervezett bűnözés vagy az egyéb súlyos bűncselekmények elleni küzdelemben alkalmaznak; többek között megfelelő erőforrások és személyzet, valamint egyedi és célzott képzés.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. cikk

 

A tagállamok közötti, valamint az Unióval és harmadik országokkal folytatott együttműködés

 

(1)   Minden tagállam hatékony intézkedéseket fogad el, melyek célja egyrészt a tagállamok közötti és az Unióval folytatott koordináció, információcsere és határokon átnyúló együttműködés megerősítése a szabályozási arbitrázs megelőzése érdekében, másrészt a harmadik országokkal folytatott párbeszéd és együttműködés fokozása hatékony kommunikációt kialakítása révén, valamint a pénzmosás elleni küzdelem.

 

(2)  A tagállamok fokozzák a harmadik országokkal folytatott együttműködést azon bevált gyakorlatok népszerűsítése érdekében, amelyek célja, hogy azok megerősítsék pénzügyi rendszereiket, A tagállamok a pénzmosás elleni küzdelem és a hatékony nemzetközi együttműködés kialakítása érdekében ösztönzik a pénzmosással összefüggésben a hatékony intézkedések és mechanizmusok bevezetésére irányuló reformokat a lojális együttműködés elve alapján.

 

(3)  A Bizottság közös gondolkodást kezdeményezett a nemzetközi együttműködés megerősítése és a fejlődő országok támogatása érdekében olyan hatékony intézkedések, többek között technikai segítségnyújtási programok megvalósítása révén, amelyek a pénzmosás elleni hatékonyabb küzdelem jegyében lehetővé teszik a számukra közigazgatási és jogi rendszereik megerősítését.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik az ahhoz szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [az elfogadás dátumától számított 24 hónapon belül] megfeleljenek. A rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

A tagállamok hatályba léptetik az ahhoz szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [az elfogadás dátumától számított 12 hónapon belül] megfeleljenek. A rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság [az ezen irányelv végrehajtására vonatkozó határidőt követő 24 hónapon] belül jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben értékeli, hogy a tagállamok milyen mértékben tették meg az irányelvnek való megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

A Bizottság [az ezen irányelv végrehajtására vonatkozó határidőt követő 12 hónapon] belül jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben értékeli, hogy a tagállamok milyen mértékben tették meg az irányelvnek való megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépés

Hivatkozások

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

13.2.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Ignazio Corrao

8.6.2017

Vizsgálat a bizottságban

30.8.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

9.10.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

11

10

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marina Albiol Guzmán, Thierry Cornillet, Brian Hayes, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Patrizia Toia

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

11

+

EFDD

Ignazio Corrao

GUE-NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

NI

Eleftherios Synadinos

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Patrizia Toia

10

-

PPE

Brian Hayes, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

Verts/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

4

0

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről (7.11.2017)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Előadó: Eva Joly

MÓDOSÍTÁS:

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A pénzmosás és a hozzá kapcsolódó terrorizmusfinanszírozás, illetve szervezett bűnözés továbbra is jelentős, uniós szintű probléma, amely károsan érinti a pénzügyi szektor integritását, stabilitását és hírnevét, és veszélyt jelent az Unió belső piacára és belső biztonságára nézve. E jelenségek kezelése, valamint az (EU) 2015/849 irányelv1 alkalmazásának megerősítése érdekében ez az irányelv a pénzmosás büntetőjogi eszközökkel történő leküzdését célozza, és lehetővé teszi az illetékes hatóságok közötti határokon átnyúló együttműködést.

(1)  A pénzmosás és a hozzá kapcsolódó terrorizmusfinanszírozás, illetve szervezett bűnözés továbbra is igen jelentős, uniós szintű probléma, amely károsan érinti a pénzügyi szektor integritását, stabilitását és hírnevét, és veszélyt jelent az Unió belső piacára és belső biztonságára nézve, és kioltja a piaci szereplők közötti bizalmat. E súlyos és sürgető problémák kezelése, valamint az (EU) 2015/849 irányelv1 alkalmazásának megerősítése érdekében ez az irányelv a pénzmosás büntetőjogi eszközökkel történő leküzdését célozza, és lehetővé teszi az illetékes hatóságok közötti jobb, gyorsabb és hatékonyabb határokon átnyúló együttműködést.

_______________

___________________

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az uniós fellépésnek továbbra is különös figyelmet kell fordítania a Pénzügyi Akció Munkacsoport (a továbbiakban: FATF) által megfogalmazott ajánlásokra, valamint a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemben részt vevő más nemzetközi testületek által alkalmazott eszközökre. A vonatkozó uniós jogi aktusokat adott esetben szorosabban össze kell hangolni az FATF által 2012 februárjában elfogadott, a pénzmosás, valamint a terrorizmusfinanszírozás és a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelemről szóló nemzetközi standardokkal (a továbbiakban: a felülvizsgált FATF-ajánlások). Az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló 2005-ös egyezményének (CETS 198. sz.) aláíró feleként az Uniónak át kell ültetnie jogrendjébe az egyezményben foglalt előírásokat.

(3)  Az uniós fellépésnek túl kell mennie a Pénzügyi Akció Munkacsoport (a továbbiakban: FATF) által megfogalmazott ajánlásokra, valamint a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemben részt vevő más nemzetközi testületek által alkalmazott eszközökre. A Bizottságnak saját értékelést kell készítenie az FATF által javasolt intézkedések hatékonyságáról és általában a pénzmosás elleni intézkedések végrehajtásáról és eredményességéről. Az FATF-nek el kell végeznie a meglévő szabványok felülvizsgálatát, saját teljesítményének értékelését, továbbá biztosítania kell a regionális képviseletet, a hitelességet, a hatékonyságot, valamint a pénzügyi hírszerzés jobb alkalmazását. A vonatkozó uniós jogi aktusokat adott esetben szorosabban össze kell hangolni az FATF által 2012 februárjában elfogadott, a pénzmosás, valamint a terrorizmusfinanszírozás és a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelemről szóló nemzetközi standardokkal (a továbbiakban: a felülvizsgált FATF-ajánlások). Az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló 2005-ös egyezményének (CETS 198. sz.) aláíró feleként az Uniónak át kell ültetnie jogrendjébe az egyezményben foglalt előírásokat.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A pénzmosás alapbűncselekményének minősülő büntetendő cselekmények meghatározásának valamennyi tagállamban kellőképpen egységesnek kell lennie. A tagállamoknak az FATF által kidolgozott kategóriák mindegyikébe egy sor bűncselekményt kell besorolniuk. Amennyiben a bűncselekmény-kategóriát az uniós jog határozza meg – mint például a terrorizmus vagy a környezeti bűnözés esetében –, a jelen irányelv hivatkozik a releváns jogszabályokra. Ez biztosítja, hogy a terrorizmusfinanszírozásból származó jövedelem tisztára mosása és a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme büntetendő legyen a tagállamokban. Amennyiben az uniós jog lehetővé teszi a tagállamok számára a büntetőjogi szankcióktól eltérő szankciók alkalmazását, ez az irányelv nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy az ilyen eseteket a jelen irányelv alkalmazásában alapbűncselekménynek minősítsék.

(5)  A pénzmosás alapbűncselekményének minősülő büntetendő cselekmények meghatározásának valamennyi tagállamban kellőképpen széles körűnek és egységesnek kell lennie. A tagállamoknak az FATF által kidolgozott kategóriák mindegyikébe egy sor bűncselekményt kell besorolniuk, beleértve az adókikerülést, adócsalást és adókijátszást, valamint minden olyan csalárd magatartást, amely a jövedelem vagy nyereség eltitkolását foglalja magában. Amennyiben a bűncselekmény-kategóriát az uniós jog határozza meg – mint például a terrorizmus vagy a környezeti bűnözés esetében –, a jelen irányelv hivatkozik a releváns jogszabályokra. Ez biztosítja, hogy a terrorizmusfinanszírozásból származó jövedelem tisztára mosása és a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme büntetendő legyen a tagállamokban. Amennyiben az uniós jog lehetővé teszi a tagállamok számára a büntetőjogi szankcióktól eltérő szankciók alkalmazását, ez az irányelv nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy az ilyen eseteket a jelen irányelv alkalmazásában alapbűncselekménynek minősítsék.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Annak érdekében, hogy a pénzmosás elleni küzdelem a szervezett bűnözés elleni fellépés hatékony eszköze legyen, el kell tekinteni a vagyont létrehozó bűncselekmény részleteinek megállapítására vonatkozó kötelezettségtől csakúgy, mint az alapbűncselekmény miatti korábbi vagy egyidejű büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet követelményétől. A pénzmosással kapcsolatos vádemelés szempontjából nem jelenthet akadályt pusztán az a tény, hogy az alapbűncselekményt egy másik tagállamban vagy egy harmadik országban követték el, amennyiben az az adott másik tagállamban, illetve harmadik országban is bűncselekménynek minősül. A tagállamok előfeltételként megkövetelhetik, hogy az alapbűncselekménynek saját nemzeti joguk szerint is bűncselekménynek kellene minősülnie, amennyiben elkövetésére saját területükön került volna sor.

(9)  Annak érdekében, hogy a pénzmosás elleni küzdelem a szervezett bűnözés elleni fellépés hatékony eszköze legyen, el kell tekinteni a vagyont létrehozó bűncselekmény részleteinek megállapítására vonatkozó kötelezettségtől, illetve a bűncselekményhez kapcsolódó valamennyi ténybeli elemtől vagy körülménytől, csakúgy, mint az alapbűncselekmény miatti korábbi vagy egyidejű büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet követelményétől. A pénzmosással kapcsolatos vádemelés szempontjából nem jelenthet akadályt pusztán az a tény, hogy az alapbűncselekményt egy másik tagállamban vagy egy harmadik országban követték el, amennyiben az az adott másik tagállamban, illetve harmadik országban is bűncselekménynek minősül. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy előfeltételként megkövetelhessék, hogy a vonatkozó magatartás saját nemzeti joguk szerint is alapbűncselekménynek minősüljön, amennyiben elkövetésére saját területükön került volna sor. Ugyanakkor amennyiben a vonatkozó magatartás a súlyos bűncselekmények egy bizonyos típusának minősül, a tagállamoknak nem szabad megkövetelniük, hogy a vonatkozó magatartás bűncselekmény legyen abban a tagállamban vagy országban, ahol azt elkövették.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A pénzmosás egész Unióra kiterjedő visszaszorítása érdekében a tagállamoknak meg kell állapítaniuk a jelen irányelvben meghatározott bűncselekményekre vonatkozó szankciók minimális típusait és szintjeit. Amennyiben a bűncselekményt a 2008/841/IB tanácsi kerethatározat37 meghatározása szerinti bűnszervezeten belül követik el, vagy ha az elkövető szakmai pozíciójával visszaélve tette lehetővé a pénzmosást, a tagállamoknak ezt súlyosító körülménynek kell minősíteniük a saját jogi rendszerük szerint alkalmazandó szabályokkal összhangban.

(11)  A pénzmosás egész Unióra kiterjedő visszaszorítása érdekében a tagállamoknak egy katalógusban meg kell állapítaniuk a jelen irányelvben meghatározott bűncselekményekre vonatkozó, világosan meghatározott szankciók minimális típusait és szintjeit. Meg kell állapítani továbbá az ilyen bűncselekmények felbujtására, támogatására és bűnpártolására kiszabható büntetések minimális típusát és szintjét is. A tagállamoknak a jogrendszerükben megállapított szabályokkal összhangban az alábbi körülmények esetén kell súlyosító körülményeket meghatározniuk: a bűncselekményt a 2008/841/IB kerethatározat37 szerinti bűnszervezet követte el; az elkövető szakmai pozíciójával visszaélve teszi lehetővé a pénzmosást; a pénzmosás tárgyát képező pénz vagy vagyon az (EU) 2017/541 európai parlamenti és tanácsi irányelvben37a meghatározott terrorista tevékenységekből vagy a tiltott fegyverkereskedelemből származik; vagy az elkövető az (EU) 2015/849 irányelvben meghatározottak szerinti politikai közszereplő vagy megválasztott tisztviselők által elkövetett korrupcióban érintett. A tagállamoknak a bruttó elv, azaz a bűncselekménnyel szerzett nyereség alapján – az esetleges költségek levonása nélkül – kell kiszámolniuk az esetleges költségek levonása nélkül kell a bírságokat kiszámolniuk, hogy a büntetés nagyobb legyen, mint a bűncselekmény gazdasági értéke. A tagállamoknak rendelkezniük kell e büntetések hatékony végrehajtásáról.

_________________

_________________

37 Tanács 2008/841/IB kerethatározata (2008. október 24.) a szervezett bűnözés elleni küzdelemről (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.).

37 Tanács 2008/841/IB kerethatározata (2008. október 24.) a szervezett bűnözés elleni küzdelemről (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.).

 

37a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  Az Uniónak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell a szükséges jogi intézkedéseket a visszaélést bejelentő azon személyek védelmére, akik tájékoztatást nyújtanak a pénzmosással kapcsolatban, beleértve harmadik országokban.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – p a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(pa)  a közvetlen és a közvetett adókkal kapcsolatos adóbűncselekmények, ideértve a legálisan vagy illegálisan szerzett jövedelem adóhatósági felderítésének és behajtásának megakadályozását;

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

v.  minden olyan bűncselekmény – többek között a közvetlen és közvetett adózáshoz kapcsolódó, a tagállamok nemzeti jogában meghatározott adóbűncselekmények –, amely esetében a maximálisan kiszabható büntetési tétel egy évnél hosszabb szabadságvesztés vagy szabadságelvonás, illetve azon tagállamok tekintetében, amelyek jogrendszere a bűncselekményekre minimum büntetési tételt ír elő, minden olyan bűncselekmény, amely esetében a legalacsonyabb kiszabható büntetési tétel hat hónapnál hosszabb szabadságvesztés vagy szabadságelvonás;

v.  minden olyan bűncselekmény, amely maximálisan legalább egy év szabadságvesztéssel vagy szabadságelvonással büntetendő, illetve azon tagállamok esetében, amelyeknek a jogrendszere a bűncselekményekre legalacsonyabb büntetési tételt ír elő, minden olyan bűncselekmény, amely legalább hathónapos szabadságvesztéssel vagy szabadságelvonással büntetendő;

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  vagyon megszerzése, birtoklása vagy használata annak a szerzés időpontjában való ismeretében, hogy a vagyon büntetendő cselekményből vagy ilyen cselekményben való közreműködésből származik.

c)  vagyon megszerzése, birtoklása vagy használata a szerzés időpontjában vagy azt követően annak ismeretében, hogy a vagyon büntetendő cselekményből vagy ilyen cselekményben való közreműködésből származik,

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a vagyont létrehozó büntetendő cselekmény miatti korábbi vagy egyidejű büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet;

a)  az (1) bekezdésben említett büntetendő tevékenységért való büntetőjogi felelősség korábbi vagy egyidejű megállapítása, amely tevékenységből a vagyon származik;

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a bűncselekményhez kapcsolódó valamennyi ténybeli elem vagy körülmény, amennyiben megállapítást nyert, hogy a vagyon az (1) bekezdés szerinti tevékenységből származik;

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  annak megállapítása, hogy a vagyont létrehozó büntetendő cselekményre egy másik tagállam vagy egy harmadik ország területén került-e sor, amennyiben a szóban forgó magatartás az elkövetés helye szerinti tagállam vagy harmadik ország nemzeti joga értelmében bűncselekménynek minősül, és az e cikket végrehajtó tagállam nemzeti joga értelmében is bűncselekménynek minősülne, ha az elkövetésre e tagállam saját területén került volna sor.

c)  annak megállapítása, hogy a vagyont létrehozó büntetendő cselekményre egy másik tagállam vagy egy harmadik ország területén került-e sor, amennyiben a szóban forgó magatartás az e cikket végrehajtó vagy alkalmazó tagállam nemzeti joga értelmében is bűncselekménynek minősülne, ha az elkövetésre e tagállam saját területén került volna sor. A tagállamok azonban megkövetelhetik, hogy a vonatkozó magatartás – amennyiben nem tartozik a 2. cikk (1) bekezdésének a)–d), valamint h), l) és pa) pontjában említett kategóriák egyikébe –, a másik tagállam vagy egy harmadik ország nemzeti joga értelmében bűncselekménynek minősül;

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  annak megállapítása, hogy a vagyont létrehozó büntetendő cselekményre egy, az (EU) 2015/849 irányelvben említett, magas kockázatot jelentő harmadik ország területén került-e sor, amennyiben a szóban forgó magatartás az e cikket végrehajtó vagy alkalmazó tagállam nemzeti joga értelmében is bűncselekménynek minősülne, ha az elkövetésre e tagállam saját területén került volna sor;

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. és 4. cikkben említett magatartás hatékony, arányos és visszatartó erejű büntetőjogi szankciókkal legyen büntetendő.

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a 3. és 4. cikkben említett bűncselekmények hatékony, arányos és visszatartó erejű büntetőjogi szankciókkal legyenek büntetendők, beleértve a bűncselekményből származó teljes összeg bruttó értéke alapján kiszámított pénzbüntetéseket. A tagállamok tiszteletben tartják az alapvető jogokat és a büntetőjog általános elveit, amelyek biztosítják a védelemhez való jogot és a vádlott jogait.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. cikkben említett bűncselekmények legalább a súlyos esetekben – legalább négy év maximális időtartamú szabadságvesztéssel legyenek büntetendők.

(2)  Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. cikkben említett bűncselekmények legalább öt év maximális időtartamú szabadságvesztéssel legyenek büntetendők.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Minden tagállam biztosítja, hogy a 4. cikkben említett bűncselekmények legalább három év maximális időtartamú szabadságvesztéssel legyenek büntetendők.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  Minden tagállam biztosítja továbbá, hogy a 3. és 4. cikkben említett bűncselekmények bírói mérlegelés alapján kiegészítő, ideiglenes vagy végleges szankciókkal legyenek büntetendők, beleértve az alábbiakat:

 

a) eltiltás a közigazgatási szervekkel való szerződéskötéstől;

 

b) eltiltás valamely üzleti tevékenység gyakorlásától; valamint

 

c) eltiltás választott tisztségekért való indulástól.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a tisztára mosott pénz vagy vagyon az (EU) 2017/541 irányelvben meghatározott terrorista tevékenységekből vagy tiltott fegyverkereskedelemből származik;

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  az elkövető az (EU) 2015/849 irányelvben meghatározottak szerinti politikai közszereplő vagy megválasztott tisztviselők által elkövetett korrupcióban érintett; vagy

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bc)   a bűncselekményt offshore vállalatok követték el és finanszírozták; a bűncselekményben postafiókcégek vettek részt; sor került illegális pénzátutalásokra; a bűncselekményben pénzfutárok és nem kormányzati szervezetek is részt vettek; egy szakmai tevékenység kapcsán akkor merül fel a pénzmosás gyanúja, ha az érintett személy például több mint két pénzmosási szolgáltatásokat kínáló kartellben vagy bűnszervezetben tevékenykedik.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden tagállam biztosítja, hogy a jogi személy felelősségre vonható legyen a 3. és 4. cikkben említett bármely bűncselekményért, amelyet akár a saját nevében, akár a jogi személy valamely szervének tagjaként eljárva olyan személy követett el a jogi személy javára, aki a jogi személyen belül vezető tisztséget tölt be, amely az alábbiak valamelyikén alapul:

(1)  Minden tagállam biztosítja, hogy a jogi személy felelősségre vonható legyen a 3. és 4. cikkben említett bármely bűncselekményért, amelyet akár a saját nevében, akár a jogi személy valamely szervének tagjaként eljárva olyan személy követett el saját maga vagy egy harmadik személy javára, aki a jogi személyen belül vezető tisztséget tölt be, amely az alábbiak valamelyikén alapul:

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok biztosítják továbbá, hogy a jogi személy felelősségre vonható legyen, ha az (1) bekezdésben említett valamely személy általi felügyelet vagy ellenőrzés hiánya lehetővé tette, hogy az érintett jogi személy javára egy neki alárendelt személy a 3. és 4. cikkben említett valamely bűncselekményt elkövesse.

(2)  A tagállamok biztosítják továbbá, hogy a jogi személy felelősségre vonható legyen, ha az (1) bekezdésben említett valamely személy általi felügyelet vagy ellenőrzés hiánya lehetővé tette, hogy saját maga vagy egy harmadik személy javára egy neki alárendelt személy a 3. és 4. cikkben említett valamely bűncselekményt elkövesse.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden tagállam biztosítja, hogy a 6. cikk szerinti bűncselekmények elkövetéséért felelősségre vont jogi személy hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal legyen büntethető, amelyek magukban foglalnak büntetőjogi és nem büntetőjogi bírságokat, valamint egyéb szankciókra is kiterjedhetnek, mint például:

A védelemhez való jogot és a vádlott jogait védelmező alapvető jogok és a büntetőjog általános elvei szigorú tiszteletben tartása mellett minden tagállam biztosítja, hogy a 7. cikk szerinti bűncselekmények elkövetéséért felelősségre vont jogi személy hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal legyen büntethető, amelyek magukban foglalnak büntetőjogi és nem büntetőjogi bírságokat, valamint egyéb szankciókra is kiterjednek, a bűncselekményből származó teljes összeg bruttó értéke alapján, amely a bíró mérlegelési jogkörében más ideiglenes vagy végleges szankciókat is tartalmaz, beleértve:

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  az érintett jogi személy állami kedvezményekből és támogatásokból való kizárása;

1.  az érintett jogi személy állami tisztségekből, szerződésekből, kedvezményekből vagy támogatásokból való kizárása, ideértve az Unióval kapcsolatos kedvezményeket vagy támogatásokat is;

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  az érintett személy uniós forrásokhoz való jogosultságtól való megfosztása;

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1b.  eltiltás a közigazgatási szervekkel való szerződéskötéstől;

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  az érintett jogi személynek az üzleti tevékenység gyakorlásától való ideiglenes vagy végleges eltiltása;

2.  az érintett jogi személynek az üzleti tevékenység gyakorlásától való ideiglenes vagy végleges eltiltása, ideértve a a működési engedélyek visszavonását;

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a bűncselekményt egészben vagy részben a területén követték el;

a)  a bűncselekményt egészben vagy részben a területén követték el; vagy

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az elkövető a tagállam állampolgára.

b)  az elkövető a tagállam állampolgára; vagy

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a bűncselekményt a területén kívül követték el, de az elkövető szokásos tartózkodási helye az adott tagállam területén van; vagy

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  a bűncselekményt a területén kívül követték el, de a bűncselekményt az adott tagállam területén letelepedett jogi személy javára követték el.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Ha egy bűncselekmény több tagállam joghatósága alá tartozik, és ha az érintett tagállamok közül bármelyik ugyanazon tények alapján érvényesen büntetőeljárást indít, a tagállamok figyelembe veszik a következő, elsőbbségi sorrendben felsorolt tényezőket annak eldöntése során, hogy melyikük folytassa le a büntetőeljárást az elkövetővel szemben:

 

a)   az a tagállam, ahol a bűncselekményt elkövették;

 

b)   az elkövető állampolgársága vagy tartózkodási helye;

 

c)   az áldozatok származási országa;

 

d)   az a tagállam, ahol az elkövetőt elfogták.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  A tagállamok igénybe vehetik az Eurojustot az igazságügyi hatóságaik közötti együttműködés elősegítése és fellépésük koordinálása érdekében.

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállam tájékoztatja a Bizottságot, ha úgy dönt, hogy további joghatóságot állapít meg a 3. és 4. cikkben említett, a területén kívül elkövetett bűncselekményekre vonatkozóan, amennyiben:

törölve

a)  az elkövető szokásos tartózkodási helye az adott tagállam területén van;

 

b)   a bűncselekményt az adott tagállam területén letelepedett jogi személy javára követték el.

 

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Nyomozati eszközök

Nyomozási eszközök és együttműködés

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. és 4. cikkben említett bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozásért vagy vádemelésért felelős személyeknek, egységeknek vagy szolgálatoknak olyan hatékony nyomozati eszközök álljanak rendelkezésükre, amilyeneket például a szervezett bűnözés vagy az egyéb súlyos bűncselekmények elleni küzdelemben alkalmaznak.

(1)   Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. és 4. cikkben említett bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozásért vagy vádemelésért felelős személyeknek, egységeknek vagy szolgálatoknak olyan hatékony nyomozati eszközök álljanak rendelkezésükre, amilyeneket például a szervezett bűnözés vagy az egyéb súlyos bűncselekmények elleni küzdelemben alkalmaznak.

 

(2)   A tagállamok a lehető leghamarabb biztosítják, hogy megfelelő és elegendő pénzügyi erőforrásokat és megfelelően képzett személyzetet bocsátanak rendelkezésre a 3. és 4. cikkben említett bűncselekmények kivizsgálására és büntetőeljárás alá vonására.

 

(3)   A tagállamok hatékony együttműködést biztosítanak az egyes országok illetékes hatóságai között, továbbá garantálják, hogy a 3. és 4. cikkben említett bűncselekményeket kivizsgálásában vagy büntetőeljárás alá vonásában illetékes nemzeti hatóságaik felhatalmazást kapjanak arra, hogy együttműködjenek más nemzeti hatóságokkal és a többi tagállamban működő megfelelő szervezetekkel, valamint az uniós intézményekkel.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

A pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépés

Hivatkozások

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

13.2.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Eva Joly

11.4.2017

Az elfogadás dátuma

6.11.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

Verts/ALE

Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

0

-

2

0

ECR

Kay Swinburne

ENF

Bernard Monot

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (15.9.2017)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

A vélemény előadója: Kostas Chrysogonos

RÖVID INDOKOLÁS

I. Bevezetés

A közelmúlt terrorista támadásai nyilvánvalóvá tették a terrorizmus megelőzésének és leküzdésének szükségességét. A terrorista szervezetek finanszírozási forrásainak felszámolása meghatározó eleme a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelemnek. Az Európai Unió már jelenleg is több eszközzel lép fel ellene, ideértve a hatályos büntetőjogi szabályokat, a bűnüldöző hatóságok közötti együttműködést, a releváns információk cseréjét lehetővé tevő eljárásokat, valamint a pénzmosás megelőzését és leküzdését célzó jogszabályokat, amelyek megerősítése állandó törekvés. Az irányelvjavaslat a pénzmosás büntetőjogi eszközökkel történő leküzdését célozza. A javasolt irányelv e cél elérése érdekében végrehajtja az e területre vonatkozó nemzetközi kötelezettségeket, köztük például az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló 2005-ös egyezményében (CETS 198. sz., Varsói Egyezmény), illetve a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) vonatkozó ajánlásaiban foglaltakat.

II. Az előadó álláspontja

A Bizottság javaslata általában véve kiegyensúlyozott, ám néhány területen további kérdések merülnek fel. Az egyik ilyen terület az átláthatóság és a nyitottság, valamint a magánélet védelmével kapcsolatos kérdések. Egy másik terület a pénzügyi intézmények felügyeletének megfelelő kezelése. Egy további mérlegelést érdemlő kérdés annak biztosítása, hogy az irányelv megfelelő módon tiszteletben tartsa az alapvető jogokat.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A pénzmosás és a hozzá kapcsolódó terrorizmusfinanszírozás, illetve szervezett bűnözés továbbra is jelentős, uniós szintű probléma, amely károsan érinti a pénzügyi szektor integritását, stabilitását és hírnevét, és veszélyt jelent az Unió belső piacára és belső biztonságára nézve. E jelenségek kezelése, valamint az (EU) 2015/849 irányelv1 alkalmazásának megerősítése érdekében ez az irányelv a pénzmosás büntetőjogi eszközökkel történő leküzdését célozza, és lehetővé teszi az illetékes hatóságok közötti határokon átnyúló együttműködést.

(1)  A pénzmosás és a hozzá kapcsolódó terrorizmusfinanszírozás, illetve szervezett bűnözés továbbra is jelentős, uniós szintű probléma, amely károsan érinti a pénzügyi szektor integritását, stabilitását és hírnevét, és veszélyt jelent az Unió belső piacára és belső biztonságára nézve. E jelenségek kezelése, valamint az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv1 kiegészítésének és alkalmazásának megerősítése érdekében ez az irányelv a pénzmosás büntetőjogi eszközökkel történő leküzdését célozza, és lehetővé teszi az illetékes hatóságok közötti és az illetékes uniós ügynökségekkel való határokon átnyúló együttműködést az információcsere javítása és a terrorizmust szító személyek beazonosítása céljából;

_________________

_________________

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kizárólag nemzeti vagy akár uniós szinten elfogadott intézkedések nemzetközi koordináció és együttműködés nélkül igen korlátozott hatást fejtenének ki. Az Unió által a pénzmosás elleni küzdelem terén elfogadott intézkedéseknek ezért összhangban kell állniuk a nemzetközi fórumokon tett egyéb lépésekkel, és legalább ugyanolyan szigorúaknak kell lenniük.

(2)  A kizárólag nemzeti vagy akár uniós szinten elfogadott intézkedések nemzetközi koordináció és együttműködés nélkül igen korlátozott hatást fejtenének ki. A hatályos uniós jogi keret nem átfogó és nem elég koherens ahhoz, hogy teljesen hatékony legyen. Ugyan a tagállamok büntetik a pénzmosást, jelentős különbségek vannak közöttük annak meghatározása tekintetében, hogy mi minősül pénzmosásnak, és mi tekinthető alapbűncselekmények, valamint milyen szankciók vethetők ki ezekre. A bűnözők és a terroristák a nemzeti jogi keretek közötti különbségekkel visszaélve ott hajthatják végre pénzügyi tranzakcióikat, ahol a pénzmosás elleni intézkedéseket a legenyhébbnek vélik. Az Unió által a pénzmosás elleni küzdelem terén elfogadott intézkedéseknek ezért összhangban kell állniuk a nemzetközi fórumokon tett egyéb lépésekkel, és legalább ugyanolyan szigorúaknak kell lenniük. Mindez megerősített uniós jogi keretet teremtene, amely lehetővé tenné a terrorizmusfinanszírozás hatékonyabb kezelését, és mérsékelné a terrorista szervezetek jelentette fenyegetést, mivel megnehezítené a tevékenységük finanszírozását.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az uniós fellépésnek továbbra is különös figyelmet kell fordítania a Pénzügyi Akció Munkacsoport (a továbbiakban: FATF) által megfogalmazott ajánlásokra, valamint a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemben részt vevő más nemzetközi testületek által alkalmazott eszközökre. A vonatkozó uniós jogi aktusokat adott esetben szorosabban össze kell hangolni az FATF által 2012 februárjában elfogadott, a pénzmosás, valamint a terrorizmusfinanszírozás és a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelemről szóló nemzetközi standardokkal (a továbbiakban: a felülvizsgált FATF-ajánlások). Az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló 2005-ös egyezményének (CETS 198. sz.) aláíró feleként az Uniónak át kell ültetnie jogrendjébe az egyezményben foglalt előírásokat.

(3)  Az uniós fellépések során továbbra is különös figyelmet kell fordítani a Pénzügyi Akció Munkacsoport (a továbbiakban: FATF) által megfogalmazott ajánlásokra, valamint a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemben részt vevő más nemzetközi szervezetek és testületek által alkalmazott eszközökre. A vonatkozó uniós jogi aktusokat adott esetben szorosabban össze kell hangolni az FATF által 2012 februárjában elfogadott, a pénzmosás, valamint a terrorizmusfinanszírozás és a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelemről szóló nemzetközi standardokkal (a továbbiakban: a felülvizsgált FATF-ajánlások). Az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló 2005-ös egyezményének (CETS 198. sz.) aláíró feleként az Uniónak át kell ültetnie jogrendjébe az egyezményben foglalt előírásokat.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Ez az irányelv nem alkalmazandó a pénzmosásra, amennyiben a szóban forgó vagyon az Unió pénzügyi érdekeit érintő, az (EU) 2017/XX irányelvben3 megállapított különleges szabályok hatálya alá tartozó bűncselekményből származik. Az EUMSZ 325. cikkének (2) bekezdése értelmében a tagállamok az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás leküzdésére megteszik ugyanazokat az intézkedéseket, mint amelyeket a saját pénzügyi érdekeiket sértő csalás leküzdésére tesznek.

(7)  Ez az irányelv nem alkalmazandó a pénzmosásra, amennyiben a szóban forgó vagyon az Unió pénzügyi érdekeit érintő, az (EU) 2017/XX irányelvben3 megállapított különleges szabályok hatálya alá tartozó bűncselekményből származik. Azonban a tagállamoknak továbbra is lehetőségükben kellene állnia annak, hogy átültessék ezt az irányelvet és a 2017/XX/EU irányelvet egy átfogó keret nemzeti szintű elfogadása révén. Az EUMSZ 325. cikkének (2) bekezdése értelmében a tagállamok az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás leküzdésére megteszik ugyanazokat az intézkedéseket, mint amelyeket a saját pénzügyi érdekeiket sértő csalás leküzdésére tesznek.

_________________

_________________

3 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/XX irányelve (2017. xx xx.) Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L x., 2017.xx.xx., x. o.).

3 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/XX irányelve (2017. xx xx.) Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L x., 2017.xx.xx., x. o.).

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Amennyiben a pénzmosás nem csupán a birtoklást vagy felhasználást takarja, hanem a vagyon átruházására vagy a pénzügyi rendszeren keresztül történő eltitkolására és leplezésére is kiterjed, és az alapbűncselekmény által okozott kárhoz képest további kárt eredményez – például sérti a pénzügyi rendszer integritását, a cselekményt különállóan kell büntetni. A tagállamoknak tehát biztosítaniuk kell, hogy az ilyen magatartás akkor is büntetendő legyen, ha elkövetője azonos a vagyont létrehozó büntetendő cselekmény elkövetőjével (saját pénz tisztára mosása).

(8)  A tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell, hogy a pénzmosáshoz kapcsolódó tevékenység egyes fajtái akkor is büntetendők legyenek, ha elkövetőjük azonos a vagyont megszerző büntetendő tevékenység elkövetőjével (saját jövedelem tisztára mosása). Amennyiben ilyen esetekben a pénzmosás nem csupán a birtoklást vagy felhasználást takarja, hanem a vagyon átruházására, átalakítására, a pénzügyi rendszeren keresztül történő eltitkolására vagy leplezésére is kiterjed, és az alapbűncselekmény által okozott kárhoz képest további kárt eredményez – például sérti a pénzügyi rendszer integritását, azzal, hogy a bűncselekményből származó bevétel forgalomba hozatalával elrejti annak illegális származását – , az ilyen tevékenységeket szintén büntetendővé kell tenni.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Annak érdekében, hogy a pénzmosás elleni küzdelem a szervezett bűnözés elleni fellépés hatékony eszköze legyen, el kell tekinteni a vagyont létrehozó bűncselekmény részleteinek megállapítására vonatkozó kötelezettségtől csakúgy, mint az alapbűncselekmény miatti korábbi vagy egyidejű büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet követelményétől. A pénzmosással kapcsolatos vádemelés szempontjából nem jelenthet akadályt pusztán az a tény, hogy az alapbűncselekményt egy másik tagállamban vagy egy harmadik országban követték el, amennyiben az az adott másik tagállamban, illetve harmadik országban is bűncselekménynek minősül. A tagállamok előfeltételként megkövetelhetik, hogy az alapbűncselekménynek saját nemzeti joguk szerint is bűncselekménynek kellene minősülnie, amennyiben elkövetésére saját területükön került volna sor.

(9)  Annak érdekében, hogy a pénzmosás elleni küzdelem a szervezett bűnözés elleni fellépés hatékony eszköze legyen, el kell tekinteni a vagyont létrehozó bűncselekmény részleteinek megállapítására vonatkozó kötelezettségtől csakúgy, mint az alapbűncselekmény miatti korábbi vagy egyidejű büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet követelményétől. A pénzmosással kapcsolatos vádemelés szempontjából nem jelenthet akadályt pusztán az a tény, hogy az alapbűncselekményt egy másik tagállamban vagy egy harmadik országban követték el, amennyiben az az adott másik tagállamban, illetve harmadik országban is bűncselekménynek minősül. A tagállamok előfeltételként megkövetelhetik, hogy az alapbűncselekménynek saját nemzeti joguk szerint is bűncselekménynek kellene minősülnie, amennyiben elkövetésére saját területükön került volna sor. Ezt nem szabad úgy értelmezni, mint amely korlátozza a tisztességes eljáráshoz való jogot.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Az igazságszolgáltatás érdekét szolgálja, hogy az ezen irányelv szerinti bűncselekménnyel vádolt személyek lehetőséget kapjanak az eset előadására és az ellenük felhozott vádak vitatására, valamint az őket terhelő beadványokhoz és bizonyítékokhoz való hozzáférésre. Míg a terrorizmussal és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos ügyek súlyos természetűek, nyomós érdek fűződik ahhoz, hogy az ezzel vádolt személyek megismerhessék az ügy lényegét, amikor a tagállam általi kényszerítő intézkedések kilátásával szembesülnek, hogy hatékony utasításokat adhassanak az ügyvédjüknek vagy a szakügyvédnek. Az irányelvnek emellett a felek közötti fegyveregyenlőség elvét is tiszteletben kell tartania.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A pénzmosás egész Unióra kiterjedő visszaszorítása érdekében a tagállamoknak meg kell állapítaniuk a jelen irányelvben meghatározott bűncselekményekre vonatkozó szankciók minimális típusait és szintjeit. Amennyiben a bűncselekményt a 2008/841/IB tanácsi kerethatározat4 meghatározása szerinti bűnszervezeten belül követik el, vagy ha az elkövető szakmai pozíciójával visszaélve tette lehetővé a pénzmosást, a tagállamoknak ezt súlyosító körülménynek kell minősíteniük a saját jogi rendszerük szerint alkalmazandó szabályokkal összhangban.

(11)  A pénzmosás egész Unióra kiterjedő visszaszorítása érdekében a tagállamoknak meg kell állapítaniuk a jelen irányelvben meghatározott bűncselekményekre vonatkozó szankciók minimális típusait és szintjeit. Amennyiben a bűncselekményt a 2008/841/IB37 tanácsi kerethatározat4 meghatározása szerinti bűnszervezeten belül követik el, vagy ha az elkövető szakmai pozíciójával visszaélve tette lehetővé a pénzmosást vagy ha az elkövető politikai közszereplő, a tagállamoknak ezt súlyosító körülménynek kell minősíteniük a saját jogi rendszerük szerint alkalmazandó szabályokkal összhangban.

_________________

_________________

4 A Tanács 2008/841/IB kerethatározata (2008. október 24.) a szervezett bűnözés elleni küzdelemről (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.).

4 A Tanács 2008/841/IB kerethatározata (2008. október 24.) a szervezett bűnözés elleni küzdelemről (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.).

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a bírák vagy bíróságok figyelembe vehessék az irányelvben meghatározott súlyosító körülményeket az elkövetők számára kiszabott büntetések megállapítása során, bár a szankciók növelésére nincs kötelezettség. A bírák vagy bíróságok feladata, hogy az ügy valamennyi elemét mérlegelve döntsenek arról, hogy figyelembe veszik-e a súlyosító körülményt. A tagállamok nem kötelesek súlyosító körülményekre hivatkozni azokban az esetekben, amikor a 2008/841/IB kerethatározatban meghatározott bűncselekményekre kirótt szankciókról a nemzeti jog külön rendelkezik, és szigorúbb büntetéseket is kiszabhat.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az elkövetők és a büntetendő cselekményből származó jövedelem mobilitására, valamint a pénzmosás visszaszorításához szükséges összetett, határokon átnyúló nyomozásokra tekintettel valamennyi tagállamnak meg kell állapítania joghatóságát annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok nyomozást, illetve büntetőeljárást indíthassanak az ilyen cselekmények kapcsán. A tagállamoknak ilyen módon biztosítaniuk kell, hogy joghatóságuk azokra az esetekre is kiterjedjen, amikor a bűncselekmény elkövetésére saját területükről, információs és kommunikációs technológiai eszközök felhasználásával került sor, attól függetlenül, hogy az eszköz az adott tagállam területén vagy azon kívül van-e.

(12)  Az elkövetők és a büntetendő cselekményből származó jövedelem mobilitására, valamint a pénzmosás visszaszorításához szükséges összetett, határokon átnyúló nyomozásokra tekintettel valamennyi tagállamnak meg kell állapítania joghatóságát annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok nyomozást, illetve büntetőeljárást indíthassanak az ilyen cselekmények kapcsán. A tagállamoknak ilyen módon biztosítaniuk kell, hogy joghatóságuk azokra az esetekre is kiterjedjen, amikor a bűncselekmény elkövetésére saját területükről, információs és kommunikációs technológiai eszközök felhasználásával került sor, attól függetlenül, hogy az eszköz az adott tagállam területén vagy azon kívül van-e. A nemzetközi emberi jog szerinti joghatóság fogalma értelmében az emberi jogi szerződéseket megkötő államok abban az esetben is kötelesek garantálni a joghatóságuk alá tartozó személyek jogait, ha ezek a személyek a területükön kívül tartózkodnak.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  A pénzmosási bűncselekmények nyomozásának és büntetőeljárásának sikere érdekében az ilyen bűncselekmények kivizsgálásáért vagy büntetőeljárásáért felelős személyek számára hozzáférést kell biztosítani olyan hatékony nyomozati eszközökhöz, amelyeket például a szervezett bűnözés vagy más súlyos bűncselekmények elleni küzdelemben használnak fel. Az ilyen eszközök használatának a nemzeti joggal összhangban figyelembe kell vennie az arányosság elvét és a vizsgált bűncselekmények jellegét és súlyosságát, és tiszteletben kell tartania a személyes adatok védelméhez való jogot.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12b)  A jellegüktől és jogállásuktól függetlenül a hitelintézetek és pénzügyi intézmények ezen irányelvnek való megfelelőségét felügyelő illetékes hatóságoknak képesnek kell lenniük az egymással folytatott együttműködésre és a bizalmas információk cseréjére. E célból ezen illetékes hatóságoknak megfelelő jogalappal kell rendelkezniük a bizalmas információk cseréjére és a lehető legszélesebb körű együttműködést kell folytatniuk, összhangban az ezen a területen alkalmazandó nemzetközi szabványokkal. A tényleges tulajdonosok nyilvántartásait is tartalmazó adóügyi információknak kell az adóhatóságok és más vonatkozó kormányzati szabályozó és végrehajtó testületek automatikus információcseréjének alapjául szolgálnia.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12c)  A pénzmosás büntetőjogi eszközökkel történő leküzdése során biztosítani kell a magas szintű jogbiztonságot, valamint az alapvető jogok és különösen a vádlottak jogainak tiszteletben tartását. E tekintetben a tagállamok által hozott összes intézkedésnek arányosnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

12 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12d)  A szakmai titoktartás elvét, valamint a magánélethez és a tisztességes eljáráshoz való jogot nem veszélyeztetheti és nem sértheti a szokásos tranzakciókkal kapcsolatos, az egyének magánszférájához tartozó adatoknak vagy információknak gyanú alapján való gyűjtése és továbbítása.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ez az irányelv minimumszabályokat állapít meg a bűncselekmények meghatározására és a szankciókra vonatkozóan a pénzmosási bűncselekmények terén.

(1)  Ez az irányelv minimumszabályokat állapít meg a bűncselekmények meghatározására és a szankciókra vonatkozóan a pénzmosási bűncselekmények terén, elősegítve a meglévő jogszabályok naprakésszé tételét és a felismert hiányosságok orvoslását.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az irányelvnek teljes mértékben be kell tartania az Európai Unió Alapjogi Chartáját és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményt.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  lopott és egyéb javak tiltott kereskedelme;

g)  lopott és egyéb javak tiltott kereskedelme, például kőolaj, fegyverek, kábítószerek, dohány és dohánytermékek, nemesfémek és ásványi anyagok, kulturális tárgyak és egyéb régészeti, történelmi, kulturális és vallási jelentőségű vagy ritka tudományos értékű termékek, valamint elefántcsont és vadon élő állatok kereskedelme;

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  vagyon megszerzése, birtoklása vagy használata annak a szerzés időpontjában való ismeretében, hogy a vagyon büntetendő cselekményből vagy ilyen cselekményben való közreműködésből származik.

c)  vagyon megszerzése, birtoklása, kezelése vagy használata annak a szerzés időpontjában való ismeretében, hogy a vagyon büntetendő cselekményből vagy ilyen cselekményben való közreműködésből származik.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Annak érdekében, hogy az (1) bekezdésben említett bűncselekmények büntetendők legyenek, nincs szükség a következőkre:

(2)  Az (1) bekezdés végrehajtása céljából minden egyes tagállam biztosítja, hogy:

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a vagyont létrehozó büntetendő cselekmény miatti korábbi vagy egyidejű büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet;

a)  nem szükséges, hogy a vagyont létrehozó büntetendő cselekmény miatti korábbi vagy egyidejű büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet az (1) bekezdésben említett bűncselekmények elkövetőinek elítélése előfeltétele legyen;

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a vagyont létrehozó büntetendő cselekmény elkövetője személyazonosságának vagy a büntetendő cselekmény egyéb körülményeinek megállapítása;

b)  nincs szükség a vagyont létrehozó büntetendő cselekmény elkövetője személyazonosságának vagy a büntetendő cselekmény egyéb körülményeinek megállapítására;

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  annak megállapítása, hogy a vagyont létrehozó büntetendő cselekményre egy másik tagállam vagy egy harmadik ország területén került-e sor, amennyiben a szóban forgó magatartás az elkövetés helye szerinti tagállam vagy harmadik ország nemzeti joga értelmében bűncselekménynek minősül, és az e cikket végrehajtó tagállam nemzeti joga értelmében is bűncselekménynek minősülne, ha az elkövetésre e tagállam saját területén került volna sor.

(c)  nincs szükség annak megállapítására, hogy a vagyont létrehozó büntetendő cselekményre egy másik tagállam vagy egy harmadik ország területén került-e sor, amennyiben a szóban forgó magatartás az elkövetés helye szerinti tagállam vagy harmadik ország nemzeti joga értelmében bűncselekménynek minősül, és az e cikket végrehajtó tagállam nemzeti joga értelmében is bűncselekménynek minősülne, ha az elkövetésre e tagállam saját területén került volna sor;

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az (1) bekezdésben említett cselekmények tényállási elemeként megkívánt ismeretre, szándékra vagy célzatra tárgyilagos, tényszerű körülményekből lehet következtetni.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. cikkben említett bármely bűncselekményre való felbujtás, az ahhoz nyújtott bűnsegély vagy az annak elkövetésére tett kísérlet büntetendő legyen.

Minden tagállam megteszi az annak biztosításához szükséges lépéseket, hogy a 3. cikkben említett bármely bűncselekményre való felbujtás, az ahhoz nyújtott bűnsegély és bűnpártolás, az elkövetés ajánlása, tervezése vagy az elkövetésre tett kísérlet büntetendő legyen.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. és 4. cikkben említett magatartás hatékony, arányos és visszatartó erejű büntetőjogi szankciókkal legyen büntetendő.

(1)  Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. és 4. cikkben említett magatartás hatékony, arányos és visszatartó erejű büntetőjogi szankciókkal legyen büntetendő, az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartása mellett.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. cikkben említett bűncselekmények – legalább a súlyos esetekben – legalább négy év maximális időtartamú szabadságvesztéssel legyenek büntetendők.

(2)  Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. cikkben említett bűncselekmények – legalább a súlyos esetekben – legalább négy év maximális időtartamú szabadságvesztéssel legyenek büntetendők, a bűncselekmény súlyosságának megfelelően.

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Minden tagállam biztosítja, hogy súlyosító körülmények esetén a szabadságvesztés maximális idejét ennek megfelelően módosítják.

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  az elkövető a 2015/849/EU irányelv 3. cikkének (9) pontja értelmében politikai közszereplő.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  pénzt vagy vagyont használnak fel további bűncselekmények, például a terrorizmus közvetlen finanszírozására vagy támogatására.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden tagállam biztosítja, hogy a 6. cikk szerinti bűncselekmények elkövetéséért felelősségre vont jogi személy hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal legyen büntethető, amelyek magukban foglalnak büntetőjogi és nem büntetőjogi bírságokat, valamint egyéb szankciókra is kiterjedhetnek, mint például:

Minden tagállam biztosítja, hogy a 7. cikk szerinti bűncselekmények elkövetéséért felelősségre vont jogi személy hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal legyen büntethető, amelyek magukban foglalnak büntetőjogi és nem büntetőjogi bírságokat, valamint egyéb szankciókra is kiterjedhetnek, mint például:

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  az érintett jogi személy állami kedvezményekből és támogatásokból való kizárása;

(1)   kizárás az állami kedvezményekből és támogatásokból;

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  az érintett jogi személynek az üzleti tevékenység gyakorlásától való ideiglenes vagy végleges eltiltása;

(2)  valamely üzleti tevékenység gyakorlásától való ideiglenes vagy végleges eltiltás;

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  bíróság által elrendelt felszámolás;

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Valamennyi tagállam törekszik az ugyanazon bűncselekmény által érintett többi tagállammal való együttműködésre, tiszteletben tartva a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott jó igazságügyi együttműködés elvét.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépés

Hivatkozások

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

13.2.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Kostas Chrysogonos

31.1.2017

Vizsgálat a bizottságban

29.5.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

7.9.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Isabella Adinolfi, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Rainer Wieland, Tiemo Wölken

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Gabriel Mato, Andrey Novakov

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

20

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

 

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos

Gabriel Mato, Andrey Novakov, Axel Voss, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luis de

Grandes Pascual

Sergio Gaetano Cofferati, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball,

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

 

1

-

ECR

Angel Dzhambazki

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépés

Hivatkozások

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

22.12.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

13.2.2017

DEVE

13.2.2017

ECON

13.2.2017

JURI

13.2.2017

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

30.1.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Ignazio Corrao

27.2.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.6.2017

28.9.2017

19.10.2017

11.12.2017

Az elfogadás dátuma

11.12.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

0

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Valdemar Tomaševski, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ignazio Corrao, Lívia Járóka, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Rosa D’Amato, Elisabetta Gardini, Peter Jahr, Thomas Mann, Georgi Pirinski, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

Benyújtás dátuma

20.12.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Peter Jahr, Lívia Járóka, Thomas Mann, Barbara Matera, József Nagy, Emil Radev, Csaba Sógor, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Claude Moraes, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

00

-

 

 

04

0

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat