Procedūra : 2016/0414(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0405/2017

Pateikti tekstai :

A8-0405/2017

Debatai :

PV 11/09/2018 - 22
CRE 11/09/2018 - 22

Balsavimas :

PV 12/09/2018 - 6.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0339

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1222kWORD 135k
20.12.2017
PE 609.515v02-00 A8-0405/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis

(COM(2016) 0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Ignazio Corrao

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 Vystymosi komiteto NUOMONĖ
 Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ
 Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis

(COM(2016) 0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0826),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 83 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0534/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į nuomones dėl teisėkūros procedūra priimamo akto projekto, kurias pateikė Čekijos Respublikos Atstovų Rūmai, Čekijos Respublikos Senatas ir Ispanijos parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą, taip pat į Vystymosi, Ekonomikos ir pinigų politikos bei Teisės reikalų komitetų nuomones (A8-0405/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  pinigų plovimas ir su juo siejamas terorizmo finansavimas bei organizuotas nusikalstamumas vis dar yra opios Sąjungos problemos, kurios kenkia finansų sektoriaus vientisumui, stabilumui ir reputacijai ir kelia grėsmę vidaus saugumui ir Sąjungos vidaus rinkai. Siekiant spręsti šias problemas ir užtikrinti veiksmingesnį Direktyvos 2015/849/ES34 taikymą, šia direktyva nustatomos baudžiamosios teisės priemonės kovai su pinigų plovimu, kurios užtikrins geresnį kompetentingų institucijų tarpvalstybinį bendradarbiavimą;

(1)  pinigų plovimas ir susijęs terorizmo finansavimas bei organizuotas nusikalstamumas vis dar yra opios Sąjungos problemos, kurios kenkia finansų sektoriaus vientisumui, stabilumui ir reputacijai bei kelia grėsmę vidaus saugumui ir Sąjungos vidaus rinkai, viešajam ir asmeniniam Sąjungos piliečių saugumui. Siekiant spręsti šias didėjančias problemas ir papildyti bei užtikrinti veiksmingesnį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/8491 taikymą, šia direktyva nustatomos baudžiamosios teisės priemonės kovai su pinigų plovimu, kurios užtikrins veiksmingesnį ir greitesnį kompetentingų institucijų bendradarbiavimą tarpvalstybiniu lygmeniu ir su atsakingosiomis Sąjungos agentūromis, o taip pagerės keitimasis informacija ir bus galima įvardyti terorizmo iniciatorius;

_________________

_________________

34 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

1 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  nacionalinio ar net Sąjungos lygmens priemonės, kuriomis neatsižvelgiama į veiksmų koordinavimą bei bendradarbiavimą tarptautiniu mastu, turėtų labai ribotą poveikį. Todėl Sąjungos priimamos kovos su pinigų plovimu priemonės turėtų derėti su kitais veiksmais, kurių imamasi tarptautiniuose forumuose, ir būti ne mažiau už juos griežtos;

(2)  nacionalinio ar net Sąjungos lygmens priemonės, kuriomis neatsižvelgiama į veiksmų koordinavimą bei bendradarbiavimą tarptautiniu mastu, turi labai ribotą poveikį. Dabartinė Sąjungos teisinė sistema nėra nei išsami, nei pakankamai nuosekli, kad būtų visapusiškai veiksminga. Nors valstybės narės yra kriminalizavusios pinigų plovimą, tarp jų esama didelių skirtumų, susijusių su tuo, kaip apibrėžiamas pinigų plovimas, kas yra laikoma pirminiu nusikaltimu, ir koks būtų sankcijų mastas. Nacionalinių teisinių sistemų skirtumais gali naudotis nusikaltėliai ir teroristai, savo finansiniams sandoriams vykdyti galintys pasirinkti valstybes nares, kuriose, jų manymu, kovos su pinigų plovimu priemonės yra silpniausios. Todėl Sąjungos priimamos kovos su pinigų plovimu priemonės turėtų derėti su kitais veiksmais, kurių imamasi tarptautiniuose forumuose, ir būti ne mažiau už juos griežtos. Taip būtų sukurta tvirtesnė Sąjungos teisinė sistema ir atsirastų galimybė veiksmingiau spręsti teroristų finansavimo problemą bei sumažinti teroristinių organizacijų keliamą grėsmę apsunkinant jų veiklos finansavimą;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  vykdant Sąjungos veiksmus ir toliau reikėtų ypač atsižvelgti į Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) rekomendacijas ir kitų tarptautinių organizacijų, kovojančių su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, priemones. Šios srities Sąjungos teisės aktai tam tikrais atvejais turėtų būti suderinti ir su 2012 m. vasario mėn. FATF priimtais Tarptautiniais kovos su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir ginklų platinimu standartais (toliau – peržiūrėtos FATF rekomendacijos). Kaip Europos Tarybos konvencijos dėl pinigų plovimo ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto bei konfiskavimo ir dėl terorizmo finansavimo (Nr. 198) pasirašiusioji šalis, Sąjunga turėtų perkelti šios konvencijos reikalavimus į savo teisės sistemą;

(3)  vykdant Sąjungos veiksmus turėtų būti daroma daugiau negu numatyta Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) rekomendacijose ir kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų, kovojančių su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, dokumentuose. Komisija turėtų pati atlikti įvertinimą, ar FATF pasiūlytos priemonės veiksmingos, taip pat įvertinti kovos su pinigų plovimu priemonių įgyvendinimą ir veiksmingumą apskritai. FATF turėtų atlikti esamų standartų peržiūrą ir savo pačios veiklos rezultatų įvertinimą, be to, ji turėtų užtikrinti regionų atstovavimą, patikimumą, veiksmingumą ir geresnį finansinės žvalgybos naudojimą. Šios srities Sąjungos teisės aktai turėtų būti suderinti ir su 2012 m. vasario mėn. FATF priimtais Tarptautiniais kovos su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir ginklų platinimu standartais (toliau – peržiūrėtos FATF rekomendacijos). Kaip Europos Tarybos konvencijos dėl pinigų išplovimo ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto bei konfiskavimo ir dėl terorizmo finansavimo (Nr. 198) pasirašiusioji šalis, Sąjunga turėtų skubiai perkelti šios konvencijos reikalavimus į savo teisės sistemą. Kad ir kokie būtų Sąjungos veiksmai šioje srityje, valstybės narės, kurios pasirašė konvenciją, tačiau jos dar neratifikavo, turėtų nedelsdamos tai padaryti;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Tarybos pamatiniu sprendimu 2001/500/TVR35 nustatyti pinigų plovimo kriminalizavimo reikalavimai. Tačiau šis pamatinis sprendimas nepakankamai išsamus, todėl šiuo metu pinigų plovimo srityje taikomos baudžiamosios priemonės nėra tokios nuoseklios, kad leistų visoje Sąjungoje veiksmingai kovoti su pinigų plovimu, o dėl to atsiranda vykdymo užtikrinimo spragų ir kliūčių bendradarbiavimui tarp įvairių valstybių narių kompetentingų institucijų;

(4)  Tarybos pamatiniu sprendimu 2001/500/TVR35 nustatyti pinigų plovimo kriminalizavimo reikalavimai. Tačiau šis pamatinis sprendimas nepakankamai išsamus, todėl šiuo metu pinigų plovimo srityje taikomos baudžiamosios priemonės nėra tokios nuoseklios, kad leistų visoje Sąjungoje veiksmingai kovoti su pinigų plovimu, o dėl to atsiranda vykdymo užtikrinimo spragų ir kliūčių bendradarbiavimui tarp įvairių valstybių narių kompetentingų institucijų. Tokios vykdymo užtikrinimo spragos pavyzdys yra padažnėję elektroniniai nusikaltimai, susiję su pinigų plovimu ir elektroninių pinigų naudojimu, nors anksčiau su šio tipo nusikaltimais faktiškai nesusidurta;

_________________

_________________

35 2001 m. birželio 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2001/500/TVR dėl pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų nustatymo, paieškos, įšaldymo, areštavimo ir konfiskavimo (OL L 182, 2001 7 5).

35 2001 m. birželio 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2001/500/TVR dėl pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų nustatymo, paieškos, įšaldymo, areštavimo ir konfiskavimo (OL L 182, 2001 7 5).

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  baudžiamosios veikos, laikomos pirminiais nusikaltimais, susijusiais su pinigų plovimu, visose valstybėse narėse turėtų būti apibrėžtos pakankamai vienodai. Valstybės narės turėtų apibrėžti visas kiekvienos FATF nustatytos kategorijos nusikalstamas veikas. Jeigu nusikalstamų veikų kategorijos, kaip antai terorizmo ir nusikaltimų aplinkai, Sąjungos teisėje yra nustatytos, šioje direktyvoje daroma nuoroda į atitinkamus teisės aktus. Taip užtikrinama, kad valstybėse narėse būtų taikoma baudžiamoji atsakomybė už terorizmo finansavimo ir neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais pajamų plovimą. Tais atvejais, kai pagal Sąjungos teisę valstybės narės gali numatyti kitokias, ne baudžiamąsias, sankcijas, šia direktyva neturėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės laikytų tas veikas pirminiais nusikaltimais, kaip apibrėžta šioje direktyvoje;

(5)  baudžiamosios veikos, laikomos pirminiais nusikaltimais, susijusiais su pinigų plovimu, visose valstybėse narėse turėtų būti apibrėžtos pakankamai išsamiai ir vienodai. Pinigų plovimo nusikaltimo apibrėžtį valstybės narės turėtų taikyti visiems nusikaltimams, už kuriuos baudžiama šioje direktyvoje nustatyto dydžio laisvės atėmimo bausme. Valstybės narės turėtų apibrėžti visus kiekvienos FATF nustatytos kategorijos nusikaltimus, įskaitant mokesčių slėpimą, mokestinį sukčiavimą ir mokesčių vengimą, taip pat nesąžiningą elgesį siekiant nuslėpti pajamas ar pelną, jeigu tai dar nepadaryta minėtųjų bausmių ribų taikymo tikslu. Jeigu nusikaltimų kategorijos, kaip antai terorizmo ir nusikaltimų aplinkai, Sąjungos teisėje yra nustatytos, šioje direktyvoje daroma nuoroda į atitinkamus teisės aktus. Taip užtikrinama, kad valstybėse narėse būtų taikoma baudžiamoji atsakomybė už terorizmo finansavimo ir neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais pajamų plovimą. Bet koks baustinas dalyvavimas vykdant pirminį nusikaltimą ar su pinigų plovimu susijusią veiklą, pvz., dalyvavimas vykdant nusikaltimą, susibūrimas ar susimokymas, pasikėsinimas įvykdyti, bendrininkavimas, pagalba ir konsultavimas, šios direktyvos tikslais turėtų būti laikomas nusikalstama veikla. Tais atvejais, kai pagal Sąjungos teisę valstybės narės gali numatyti kitokias, ne baudžiamąsias, sankcijas, šia direktyva neturėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės laikytų tas veikas pirminiais nusikaltimais, kaip apibrėžta šioje direktyvoje;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  šios direktyvos tikslu neteisėta prekyba vogtomis ir kitokiomis prekėmis reiškia, be kita ko, neteisėtą prekybą žalia nafta, ginklais, narkotikais, tabaku ir tabako gaminiais, tauriaisiais metalais ir mineralais, kultūros vertybėmis ir kitais archeologinės, istorinės, kultūrinės ir religinės svarbos arba retos mokslinės vertės objektais bei dramblio kaulu ir laukiniais gyvūnais;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  vadovaujantis peržiūrėtomis FATF rekomendacijomis, į nusikalstamos veiklos apibrėžtį turėtų būti įtraukti ir mokestiniai nusikaltimai, susiję su tiesioginiais ir netiesioginiais mokesčiais. Kadangi mokestiniai nusikaltimai, laikomi nusikalstama veikla, už kurią baudžiama taikant šioje direktyvoje nurodytas sankcijas, kiekvienoje valstybėje narėje gali būti skirtingi, mokestinių nusikaltimų apibrėžtys nacionalinėje teisėje gali skirtis. Tačiau tikslas suderinti mokestinių nusikaltimų apibrėžtis valstybių narių nacionalinėje teisėje nekeliamas;

(6)  vadovaujantis peržiūrėtomis FATF rekomendacijomis, į nusikalstamos veiklos apibrėžtį turėtų būti įtraukti ir mokestiniai nusikaltimai, susiję su tiesioginiais ir netiesioginiais mokesčiais. Kadangi mokestiniai nusikaltimai, laikomi nusikalstama veikla, už kurią baudžiama taikant šioje direktyvoje nurodytas sankcijas, kiekvienoje valstybėje narėje gali būti skirtingi, mokestinių nusikaltimų apibrėžtys nacionalinėje teisėje gali skirtis. Nors tikslas suderinti mokestinių nusikaltimų apibrėžtis valstybių narių nacionalinėje teisėje nekeliamas, skirtingos mokestinių nusikaltimų apibrėžtys neturėtų būti kliūtis tarptautiniam bendradarbiavimui baudžiamojo proceso, susijusio su pinigų plovimu, srityje vykdyti;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  ši direktyva neturėtų būti taikoma pinigų plovimui, susijusiam su turtu iš Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių pažeidimų, kuriems taikomos specialios nuostatos, įtvirtintos Direktyva 2017/XX/ES3. Pagal SESV 325 straipsnio 2 dalį valstybės narės prieš Europos Sąjungos finansiniams interesams kenkiantį sukčiavimą privalo imtis tų pačių priemonių, kurių jos imasi prieš savo pačių finansiniams interesams kenkiantį sukčiavimą;

(7)  ši direktyva neturėtų būti taikoma pinigų plovimui, susijusiam su turtu iš Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių pažeidimų, kuriems taikomos specialios nuostatos, įtvirtintos Direktyva 2017/XX/ES3. Nežiūrint į tai, valstybės narės vis tiek turėtų turėti galimybę į savo teisę perkelti šią direktyvą ir Direktyvą 2017/XX/ES taikydamos vieną išsamią sistemą nacionaliniu lygmeniu. Pagal SESV 325 straipsnio 2 dalį valstybės narės prieš Europos Sąjungos finansiniams interesams kenkiantį sukčiavimą privalo imtis tų pačių priemonių, kurių jos imasi prieš savo pačių finansiniams interesams kenkiantį sukčiavimą;

_________________

_________________

3 2017 m. xx Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2017/XX/ES dėl Sąjungos finansinių interesų apsaugos baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L x, 2017 xx xx, p. x).

3 2017 m. xx Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2017/XX/ES dėl Sąjungos finansinių interesų apsaugos baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L x, 2017 xx xx, p. x).

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  kai pinigų plovimo veikla apima daugiau nei vien turėjimą ar naudojimąsi turtu, bet ir jo perdavimą bei slėpimą ir užmaskavimą finansų sistemoje, dėl ko padaroma dar daugiau žalos nei pirminiu nusikaltimu, pavyzdžiui, pakenkiama finansų sistemos vientisumui, už tokią veiklą turėtų būti baudžiama atskirai. Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad už tokius veiksmus būtų baudžiama ir tais atvejais, kai juos atliko asmuo, vykdęs nusikalstamą veiklą, kuria tas turtas buvo įgytas (vadinamasis savų pinigų plovimas);

(8)  taigi valstybės narės turėtų užtikrinti, kad už tam tikro pobūdžio pinigų plovimo veiklą būtų baudžiama ir tada, kai ją įvykdė nusikalstamos veiklos, kuria buvo įgytas turtas, vykdytojas (savų pinigų plovimas). Kai tokiais atvejais pinigų plovimo veikla apima daugiau nei vien turėjimą ar naudojimąsi turtu, bet ir jo perdavimą, keitimą, slėpimą ar užmaskavimą finansų sistemoje, dėl ko padaroma dar daugiau žalos nei pirminiu nusikaltimu, tarkime, pakenkiama finansų sistemos vientisumui, pvz., į apyvartą išleidžiant nusikalstamos veiklos pajamas ir taip nuslepiant neteisėtą jų kilmę, už tokią veiklą taip pat turėtų būti baudžiama;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  tam, kad kova su pinigų plovimu veiksmingai padėtų kovoti su organizuotu nusikalstamumu, neturėtų būti reikalaujama, kad būtų tiksliai nustatytas nusikaltimas, iš kurio gautas turtas, ir ypač kad anksčiau arba tuo pačiu metu būtų priimtas apkaltinamasis nuosprendis dėl to nusikaltimo. Baudžiamojo persekiojimo už pinigų plovimą neturėtų apsunkinti tai, kad pirminis nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, jei toje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje jis laikomas nusikalstama veika. Valstybės narės gali nustatyti privalomąjį reikalavimą, kad pirminis nusikaltimas, jei jis įvykdytas jų teritorijoje, turi būti laikomas baudžiamąja veika pagal jų nacionalinę teisę;

(9)  kad kova su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis būtų veiksminga, turėtų būti galimas apkaltinamojo nuosprendžio paskelbimas be būtinybės tiksliai nustatyti pirminį nusikaltimą, iš kurio gautas turtas, ir ypač kad anksčiau arba tuo pačiu metu būtų priimtas apkaltinamasis nuosprendis dėl to nusikaltimo. Baudžiamojo persekiojimo už pinigų plovimą neturėtų apsunkinti tai, kad pirminis nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, atsižvelgiant į šioje direktyvoje nustatytas sąlygas;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  būtent siekiant teisingumo svarbu, kad asmenys, apkaltinti nusikaltimu pagal šią direktyvą, turėtų galimybę pateikti savo argumentus, užginčyti jiems pateiktus kaltinimus ir susipažinti su informacija, pateikta prieš juos, bei įrodymais. Nors su terorizmu ir terorizmo finansavimu susijusios bylos yra rimtos, nepaprastai svarbu, kad asmenys, kurių atžvilgiu valstybė narė gali nutarti imtis prievartos veiksmų, būtų supažindinami su jiems iškeltos bylos esme ir kad jie galėtų duoti veiksmingus nurodymus savo ar specialiajam advokatui. Šioje direktyvoje taip pat turėtų būti laikomasi šalių procesinės lygybės principo;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9b)  uždavinys konkrečiu ir objektyviu atveju nuspręsti, ar vienu metu padaryti keli nusikaltimai, ar vienas nusikaltimas, turėtų tekti kompetentingoms teisminėms institucijoms;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  šia direktyva siekiama kriminalizuoti tyčinį pinigų plovimą. Ketinimas ir žinojimas gali būti numanomi iš objektyvių faktinių aplinkybių. Kadangi direktyva numatomos būtiniausios taisyklės, valstybės narės gali priimti ar toliau taikyti griežtesnes baudžiamosios teisės nuostatas dėl kovos su pinigų plovimu. Pavyzdžiui, valstybės narės gali nustatyti, kad nusikalstama veika laikomas dėl neatsargumo arba didelio aplaidumo įvykdytas pinigų plovimas;

(10)  šia direktyva siekiama kriminalizuoti pinigų plovimą, kuris buvo vykdomas tyčia ir žinant, kad turtas buvo gautas iš nusikalstamos veiklos. Ketinimas ir žinojimas gali būti numanomi iš objektyvių faktinių aplinkybių. Kiekvienu atveju svarstant, ar turtas buvo gautas iš nusikalstamos veiklos ir ar kaltinamas asmuo apie tai žinojo, turėtų būti atsižvelgiama į konkrečias atvejo aplinkybes, pvz., į tai, kad turto vertė nėra proporcinga teisėtoms kaltinamo asmens pajamoms ir kad baudžiamoji veikla bei turto įgijimas įvyko tuo pat metu. Kadangi direktyva numatomos būtiniausios taisyklės, valstybės narės gali priimti ar toliau taikyti griežtesnes baudžiamosios teisės nuostatas dėl kovos su pinigų plovimu. Pavyzdžiui, valstybės narės gali nustatyti, kad nusikalstama veika laikomas dėl neatsargumo arba didelio aplaidumo įvykdytas pinigų plovimas;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  svarbu, kad informacija, susijusi su tikrąja bendrovių, patikos fondų ir kitų mechanizmų nuosavybe, atvirųjų duomenų formatais būtų skelbiama viešai ir kad taip būtų užkertamas kelias naudojimuisi anoniminėmis priedangos įmonėmis ir panašiais juridiniais subjektais pinigams plauti bei teroristinei veiklai finansuoti;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  siekiant visoje Sąjungoje atgrasyti nuo pinigų plovimo, valstybės narės turėtų nustatyti būtiniausias sankcijų, skiriamų už šioje direktyvoje apibrėžtas nusikalstamas veikas, rūšis ir dydžius. Tai, kad nusikalstama veika padaryta nusikalstamos organizacijos, kaip apibrėžta Tarybos pamatiniame sprendime 2008/841/TVR37, arba tai, kad pinigų plovimo tikslais vykdytojas piktnaudžiavo savo profesine padėtimi, valstybės narės turėtų laikyti sunkinančiomis aplinkybėmis pagal taikytinas savo teisės sistemos normas;

(11)  siekiant visoje Sąjungoje atgrasyti nuo pinigų plovimo, valstybės narės turėtų nustatyti būtiniausias sankcijų, skiriamų už šioje direktyvoje apibrėžtas nusikalstamas veikas, rūšis ir dydžius. Tai, kad nusikaltimas padarytas nusikalstamos organizacijos, kaip apibrėžta Tarybos pamatiniame sprendime 2008/841/TVR374, arba tai, kad pinigų plovimo tikslais vykdytojas piktnaudžiavo savo profesine padėtimi, arba tai, kad plaunami pinigai ar turtas buvo gauti vykdant teroristinę veiklą, apibrėžtą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2017/5414a, arba tai, kad nusikaltėlis yra politikoje dalyvaujantis asmuo, kaip apibrėžta Direktyvoje 2015/849, valstybės narės turėtų laikyti sunkinančiomis aplinkybėmis pagal taikytinas savo teisės sistemos normas;

_________________

_________________

37 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

4 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

4a 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  Sąjunga ir valstybės narės turėtų numatyti būtinas teisines priemones informatoriams, teikiantiems informaciją, susijusią su pinigų plovimu – taip pat ir trečiosiose šalyse – apsaugoti;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  atsižvelgiant į nusikalstamos veiklos vykdytojų bei tokios veiklos pajamų judumą ir į tai, kad kovojant su pinigų plovimu reikia atlikti sudėtingus tarpvalstybinius tyrimus, visos valstybės narės turėtų nustatyti savo jurisdikciją, kad kompetentingos institucijos galėtų tokią veiklą ištirti ir pradėti baudžiamąjį persekiojimą. Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų jurisdikcija apimtų atvejus, kai nusikalstama veika įvykdoma jų teritorijoje pasinaudojant informacinėmis ir ryšių technologijomis, nesvarbu, ar jos valdomos jų teritorijoje;

(12)  atsižvelgiant į nusikalstamos veiklos vykdytojų bei tokios veiklos pajamų judumą ir į tai, kad kovojant su pinigų plovimu reikia atlikti sudėtingus tarpvalstybinius tyrimus, visos valstybės narės turėtų nustatyti savo jurisdikciją, kad kompetentingos institucijos galėtų tokią veiklą ištirti ir pradėti baudžiamąjį persekiojimą. Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų jurisdikcija apimtų atvejus, kai nusikalstama veika įvykdoma jų teritorijoje pasinaudojant informacinėmis ir ryšių technologijomis, nesvarbu, ar jos valdomos jų teritorijoje; Siekiant užtikrinti sėkmingą pinigų plovimo nusikaltimų tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą jų atvejais, už šių nusikaltimų tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą jų atvejais atsakingi asmenys turėtų naudotis veiksmingomis ir patobulintomis tyrimo priemonėmis, pvz., naudojamomis kovai su organizuotu ar kitokiu sunkiu nusikalstamumu. Šios priemonės turėtų būti suderintos su naujausiais pokyčiais elektroninių nusikaltimų ir pinigų plovimo srityse, įskaitant pinigų plovimą naudojant bitkoinus, kriptovaliutas ir išpuolius siekiant išpirkos. Tokių priemonių naudojimas vadovaujantis nacionaline teise turėtų būti tikslinis ir jas taikant turėtų būti atsižvelgiama į proporcingumo principą bei tiriamų nusikaltimų pobūdį ir sunkumą, be to, turėtų būti gerbiama teisė į asmens duomenų apsaugą. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad darbuotojams būtų surengti tinkami mokymai. Be to, tarpvalstybinis pinigų plovimo veiklos pobūdis reikalauja griežto koordinuojamo atsako ir bendradarbiavimo valstybėse narėse bei tarp jų, taip pat su kompetentingomis Sąjungos agentūromis ir įstaigomis, įskaitant Eurojustą ir Europolą, bei tarp jų, siekiant kovoti su pinigų plovimu. Šiuo tikslu turėtų būti veiksmingai naudojamasi turimomis bendradarbiavimo priemonėmis ir ištekliais, pvz., jungtinėmis tyrimų grupėmis ir koordinaciniais posėdžiais padedant Eurojustui. Kadangi pinigų plovimas yra visuotinio pobūdžio reiškinys, būtina imtis tarptautinių veiksmų, taigi Sąjunga ir jos valstybės narės turi stiprinti bendradarbiavimą su atitinkamomis trečiosiomis šalimis;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  pinigų plovimas, korupcija, neteisėti finansiniai srautai ir mokesčių slėpimas bei vengimas tebėra darnaus vystymosi kliūtis, daro neproporcingą poveikį besivystančioms šalims ir kelia rimtą grėsmę jų ateičiai. Sąjunga, valstybės narės ir trečiosios šalys yra bendrai atsakingos už tai, kad būtų geriau koordinuojamos priemonės, kurių imtasi siekiant kovoti su šiuo neigiamu ir žalingu elgesiu, ir kad šios priemonės būtų suderintos su jų vystymosi strategijomis ir politika;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12b)  kompetentingos institucijos, prižiūrinčios, kaip kredito ir finansų įstaigos laikosi šios direktyvos nuostatų, turėtų turėti galimybę bendradarbiauti tarpusavyje ir keistis konfidencialia informacija nepriklausomai nuo atitinkamo savo pobūdžio ar statuso. Šiuo tikslu šios kompetentingoms institucijoms turėtų būti prieinamas tinkamas teisinis pagrindas keistis konfidencialia informacija ir jos turėtų kuo plačiau bendradarbiauti, laikydamosi šioje srityje taikomų tarptautinių standartų. Mokesčių administratorių ir kitų susijusių vyriausybinių reguliavimo ir teisėsaugos institucijų automatinio keitimosi informacija pagrindas turėtų būti informacija apie mokesčius, apimanti tikrųjų savininkų registrus;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12c)  profesinės paslapties principas ir teisė į privatumą bei teisingą bylos nagrinėjimą neturėtų būti pažeidžiami, kai, kilus įtarimui, renkami ir perduodami duomenys ar informacija apie įprastus sandorius, kuriuos privačiame gyvenime vykdo asmenys;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

šioje direktyvoje laikomasi ES sutarties 2 straipsnyje pripažįstamų principų, gerbiamos pagrindinės teisės ir laisvės bei paisoma principų, visų pirma pripažįstamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje – taip pat ir tų, kurie išdėstyti II, III, V ir VI antraštinėse dalyse, be kita ko, apimančiose teisėtumo bei nusikalstamų veikų ir bausmių proporcingumo principus, įskaitant ir preciziškumo, aiškumo bei numatomumo reikalavimą baudžiamojoje teisėje, teisę į pagarbą privačiam ir šeimos gyvenimui ir teisę į asmens duomenų apsaugą bei nekaltumo prezumpciją, taip pat įtariamų ir kaltinamų asmenų teises pasinaudoti advokato paslaugomis, teisę neinkriminuoti savęs ir teisę į teisingą bylos nagrinėjimą. Ši direktyva turi būti įgyvendinama vadovaujantis minėtosiomis teisėmis ir principais, taip pat atsižvelgiant į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją bei Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir kitus pagal tarptautinę teisę numatytus įsipareigojimus žmogaus teisių srityje;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  terorizmas, įskaitant visas Direktyvoje 2017/XX/ES40 nurodytas nusikalstamas veikas;

b)  terorizmas, įskaitant visas susijusias Direktyvoje (ES) 2017/541 nurodytas nusikalstamas veikas;

__________________

__________________

40 2017 m. X X Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2017/XX/ES dėl kovos su terorizmu, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (OL L x, 2017 xx xx, p. x).

 

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  su tiesioginiais ir netiesioginiais mokesčiais susiję mokestiniai nusikaltimai, apibrėžti nacionalinėje teisėje;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 1 punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

v)  visos nusikalstamos veikos, įskaitant mokestinius nusikaltimus, susijusius su tiesioginiais ir netiesioginiais mokesčiais, kaip apibrėžta valstybių narių nacionalinėje teisėje, už kuriuos numatyta ilgesnė kaip vienų metų maksimali laisvės atėmimo ar įkalinimo bausmė, arba visos nusikalstamos veikos, už kurias numatyta ilgesnė kaip šešių mėnesių minimali laisvės atėmimo ar įkalinimo bausmė (valstybėse narėse, kurių teisės sistemose nustatyta minimali bausmių už nusikaltimus riba);

v)  visi kiti nusikaltimai, už kuriuos numatyta ilgesnė kaip vienų metų maksimali laisvės atėmimo ar įkalinimo bausmė, arba visi nusikaltimai, už kuriuos numatyta ilgesnė kaip šešių mėnesių minimali laisvės atėmimo ar įkalinimo bausmė (valstybėse narėse, kurių teisės sistemose nustatyta minimali bausmių už nusikaltimus riba);

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  turto konversija arba perdavimas, žinant, kad šis turtas yra gautas iš nusikalstamos veiklos arba dalyvaujant tokioje veikloje, siekiant nuslėpti arba užmaskuoti neteisėtą turto kilmę arba siekiant padėti kokiam nors asmeniui, kuris dalyvauja tokioje veikloje, išvengti teisinių to asmens veiksmų pasekmių;

a)  turto konversija arba perdavimas, žinant, kad šis turtas yra gautas iš nusikalstamos veiklos arba dalyvaujant tokioje veikloje, siekiant nuslėpti arba užmaskuoti neteisėtą turto kilmę arba siekiant padėti kokiam nors asmeniui, kuris dalyvauja tokioje veikloje – net jei ši pagalba teikiama tik siekiant išvengti teisinių to asmens veiksmų pasekmių;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  turto įsigijimas, turėjimas arba naudojimas, jo gavimo metu žinant, kad šis turtas gautas iš nusikalstamos veiklos arba dalyvaujant tokioje veikloje.

c)  turto įsigijimas, turėjimas arba naudojimas, to turto gavimo arba naudojimo metu žinant, kad šis turtas gautas iš nusikalstamos veiklos arba dalyvaujant tokioje veikloje.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 1 dalyje nurodytas elgesys būtų laikomas baudžiama nusikalstama veika, kai:

 

a)  nusikalstamą veiką padaręs asmuo įtarė ar turėjo žinoti, kad turtas buvo gautas iš nusikalstamos veiklos arba dalyvaujant tokioje veikloje, ir

 

b)  nusikalstamą veiką padaręs asmuo yra sudaręs sutartį su įpareigotuoju subjektu ir turi jo atžvilgiu įsipareigojimų arba pats yra įpareigotasis subjektas, kaip apibrėžta Direktyvos 2015/849/ES 2 straipsnyje.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tam, kad už 1 dalyje nurodytas nusikalstamas veikas būtų baudžiama, nebūtina nustatyti:

2.  Tam, kad už 1 ir 1a dalyse nurodytas nusikalstamas veikas būtų baudžiama, nebūtina nustatyti:

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kad anksčiau arba tuo pačiu metu yra priimtas apkaltinamasis nuosprendis dėl nusikalstamos veiklos, iš kurios buvo gautas turtas;

a)  kad anksčiau arba tuo pačiu metu yra priimtas apkaltinamasis nuosprendis dėl nusikalstamos veiklos, iš kurios buvo gautas turtas, jei, atsižvelgdama į konkrečias aplinkybes ir visus turimus įrodymus, teisminė institucija yra įsitikinusi ir neturi jokių pagrįstų abejonių, jog turtas gautas iš nusikalstamo pobūdžio veiklos;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nusikalstamos veiklos, iš kurios buvo gautas turtas, vykdytojo tapatybę ar kitas tos nusikalstamos veiklos aplinkybes.

b)  nusikalstamos veiklos, iš kurios buvo gautas turtas, vykdytojo tapatybės;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  visų su nusikalstama veikla susijusių faktinių elementų ar aplinkybių, jei nustatyta, kad turtas buvo gautas iš tokios veiklos;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  ar nusikalstama veikla, iš kurios buvo gautas turtas, įvykdyta kitos valstybės narės arba trečiosios šalies teritorijoje, jei ta veikla pagal valstybės narės arba trečiosios šalies, kurioje buvo įvykdyta, teisę laikoma baudžiamąja veika, ir ta veikla būtų laikoma nusikalstama veika pagal valstybės narės, įgyvendinančios ar taikančios šį straipsnį, nacionalinę teisę, jei būtų įvykdyta jos teritorijoje.

c)  ar nusikalstama veikla, iš kurios buvo gautas turtas, įvykdyta kitos valstybės narės arba trečiosios šalies teritorijoje, jei atitinkamas elgesys laikomas nusikalstama veikla pagal valstybės narės, įgyvendinančios ar taikančios šį straipsnį, nacionalinę teisę, jei būtų įvykdyta jos teritorijoje. Be to, valstybės narės gali reikalauti, kad atitinkamas elgesys būtų laikomas nusikalstama veika pagal kitos valstybės narės ar trečiosios šalies, kurioje ji buvo įvykdyta, nacionalinę teisę, nebent:

 

– atitinkamas elgesys laikomas vienu iš 2 straipsnio 1 dalies a–ha ir l–n punktuose nurodytų nusikaltimų;

 

– Komisija tą trečiąją šalį priskiria didelės rizikos trečiosioms šalims, kaip nustatyta Direktyvos (ES) 2015/89 9 straipsnyje.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad už 3 straipsnyje nurodytas baudžiamąsias veikas būtų baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios maksimalus dydis yra ne mažiau kaip ketveri metai, bent jau sunkių nusikaltimų atvejais.

2.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad už 3 straipsnyje nurodytus nusikaltimus būtų baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios maksimalus dydis yra ne mažiau kaip penkeri metai.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad už 3 straipsnyje nurodytus nusikaltimus būtų baudžiama ne mažesne kaip dvejų metų laisvės atėmimo bausme, jei taikoma viena iš 6 straipsnyje nurodytų sunkinančių aplinkybių.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad už 4 straipsnyje nurodytus nusikaltimus būtų baudžiama maksimalia bent trejų metų laisvės atėmimo bausme.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c.  Kiekviena valstybė narė imasi priemonių siekdama užtikrinti, kad fiziniams asmenims, padariusiems 3 ir 4 straipsniuose nurodytus nusikaltimus – įskaitant atvejus, kai šie fiziniai asmenys veikė per juridinį asmenį – būtų skiriamos papildomos bausmės, pvz.:

 

a)  laikinas arba nuolatinis draudimas sudaryti sutartis su valdžios institucijomis;

 

b)  laikinas teisės verstis su komercine veikla susijusia praktika atėmimas;

 

c)  jei apkaltinamasis nuosprendis yra galutinis – ilgalaikis draudimas kandidatuoti į renkamas pareigas arba eiti valstybės tarnautojo pareigas, ilgalaikio draudimo trukmę prilyginant dvejiems iš eilės įgaliojimų laikotarpiams arba mažiausiai 10 metų.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  nusikalstama veika padaryta nusikalstamos organizacijos, kaip apibrėžta Pamatiniame sprendime 2008/841/TVR(1); arba

a)  nusikaltimas padarytas nusikalstamos organizacijos, kaip apibrėžta Pamatiniame sprendime 2008/841/TVR;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  plaunamas turtas gaunamas iš vieno iš nusikaltimų, nurodytų 2 straipsnio 1 dalies a–d punktuose ir f–m punktuose, arba plaunant siekiama finansuoti šiuos nusikaltimus;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab)  visas nusikaltimas ar jo dalis įvykdyta Sąjungos įvardytos nebendradarbiaujančios šalies teritorijoje arba apėmė neoficialios vertės perdavimo sistemos, pareikštinių akcijų, virtualiųjų valiutų ar grynųjų pinigų kurjerių naudojimą;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies a c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ac)  nusikalstamą veiką padaręs asmuo yra politikoje dalyvaujantis asmuo, kaip nustatyta įstatymuose, reglamentuose ir administracinėse nuostatose, kuriais į nacionalinę teisę perkeliamas Direktyvos 2015/849/ES 3 straipsnio 9 punktas, arba

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nusikalstamą veiką padaręs asmuo yra sudaręs sutartį su įpareigotuoju subjektu ir turi jo atžvilgiu įsipareigojimų arba pats yra įpareigotasis subjektas, kaip apibrėžta Direktyvos 2015/849/ES 2 straipsnyje, ir padarė nusikalstamą veiką vykdydamas profesinę veiklą.

b)  nusikalstamą veiką padaręs asmuo yra sudaręs sutartį su įpareigotuoju subjektu ir turi jo atžvilgiu įsipareigojimų arba pats yra įpareigotasis subjektas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/849 2 straipsnyje, ir padarė nusikalstamą veiką vykdydamas profesinę veiklą arba

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  plaunamo turto ar pinigų vertė siekia arba viršija 500 000 EUR.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad juridiniai asmenys galėtų būti traukiami atsakomybėn už bet kokią 3 ir 4 straipsniuose nurodytą nusikalstamą veiką, kurią juridinių asmenų naudai padarė asmuo, veikęs individualiai arba kaip juridinio asmens organo narys, einantis tame juridiniame asmenyje vadovaujančias pareigas, remiantis tuo, kad jis:

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad juridiniai asmenys galėtų būti traukiami atsakomybėn už bet kokį 3 ir 4 straipsniuose nurodytą nusikaltimą, kurį jų arba kitų fizinių ar juridinių asmenų naudai padarė asmuo, veikęs individualiai arba kaip juridinio asmens organo narys, einantis tame juridiniame asmenyje vadovaujančias pareigas, remiantis tuo, kad jis:

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad juridinis asmuo galėtų būti traukiamas atsakomybėn, kai dėl 1 dalyje minėto asmens nepakankamos priežiūros arba kontrolės jam pavaldus asmuo galėjo paskatinti padaryti bet kurią iš 3 ir 4 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų to juridinio asmens naudai.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad juridinis asmuo galėtų būti traukiamas atsakomybėn, kai dėl 1 dalyje minėto asmens nepakankamos priežiūros arba kontrolės jam pavaldus asmuo galėjo paskatinti padaryti bet kurį iš 3 ir 4 straipsniuose nurodytų nusikaltimų jo arba kitų fizinių ar juridinių asmenų naudai.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė užtikrina, kad juridiniam asmeniui, patrauktam atsakomybėn už baudžiamąją veiką pagal 6 straipsnį, būtų skiriamos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos, įskaitant baudžiamąsias arba ne baudžiamojo pobūdžio baudas, arba kitos sankcijos, pavyzdžiui:

Kiekviena valstybė užtikrina, kad juridiniam asmeniui, patrauktam atsakomybėn už nusikaltimą pagal 7 straipsnį, būtų skiriamos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos, įskaitant baudžiamąsias arba ne baudžiamojo pobūdžio baudas, arba kitos sankcijos, pavyzdžiui:

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  to juridinio asmens teisės į valstybės teikiamas lengvatas arba pagalbą atėmimas;

1)  to juridinio asmens teisės į valstybės teikiamas lengvatas arba pagalbą, įskaitant Sąjungos programas ar lėšas, atėmimas;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a)  laikinas arba nuolatinis draudimas tam juridiniam asmeniui sudaryti sutartis su valdžios institucijomis;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a straipsnis

 

Nusikalstamu būdu įgyto turto ir pajamų konfiskavimas

 

1.  Kiekviena valstybė narė parengia nuostatas dėl viso turto ir pajamų, gautų iš bet kurios šioje direktyvoje apibrėžtos nusikalstamos veiklos, taip pat priemonių, kurios buvo naudojamos ar kurias ketinta naudoti šiai baudžiamajai veiklai vykdyti, konfiskavimo, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/42/ES1a.

 

2.  Kiekviena valstybė narė parengia nuostatas dėl viso turto ir pajamų, gautų iš bet kurios šioje direktyvoje apibrėžtos nusikalstamos veiklos, taip pat priemonių, kurios buvo naudojamos ar kurias ketinta naudoti šiai baudžiamajai veiklai vykdyti, konfiskavimo nesant galutinio apkaltinamojo nuosprendžio, jei byla buvo baigta mirus nusikalstamą veiką įvykdžiusiam asmeniui.

 

3.  Šis straipsnis taikomas neatsižvelgiant į tai, ar pinigų plovimo nusikaltimą arba pirminį nusikaltimą įvykdė fizinis ar juridinis asmuo.

 

4.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių siekdamos užtikrinti bendradarbiavimą įšaldant ir konfiskuojant turtą, gautą iš bet kurio šioje direktyvoje nurodyto nusikaltimo, ir priemones, kurios buvo naudojamos ar kurias ketinta naudoti šiam nusikaltimui vykdyti arba padėti ją vykdyti, o prireikus gali kreiptis į Eurojustą ir Europolą dėl greito ir veiksmingo bendradarbiavimo vadovaujantis 10 straipsniu.

1a Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/42/ES dėl nusikaltimų priemonių ir pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje (OL L 127, 2014 4 29).

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nusikalstamą veiką padaręs asmuo yra jos pilietis.

b)  nusikalstamą veiką padaręs asmuo yra vienas iš jos piliečių arba nuolatinis gyventojas arba

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  nusikaltimas padarytas jos teritorijoje įsisteigusios fizinio ar juridinio asmens naudai;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybė narė praneša Komisijai, jeigu nusprendžia nustatyti papildomą jurisdikciją dėl nusikalstamų veikų, nurodytų 3 ir 4 straipsniuose, padarytų už jos teritorijos ribų, kai:

Išbraukta.

a)  nusikalstamą veiką padariusio asmens įprastinė gyvenamoji vieta yra jos teritorijoje;

 

b)  nusikalstama veika padaryta juridinio asmens, įsisteigusio jos teritorijoje, naudai.

 

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Jeigu 3 ir4 straipsniuose nurodytas nusikaltimas priklauso daugiau negu vienos valstybės narės jurisdikcijai ir jeigu bet kuri susijusi valstybė narė gali pagrįstai vykdyti baudžiamąjį persekiojimą remdamasi tais pačiais faktais, susijusios valstybės narės bendradarbiauja siekdamos nuspręsti, kuri iš jų vykdys baudžiamąjį nusikalstamą veiką padariusio asmens persekiojimą, kad baudžiamasis procesas centralizuotai vyktų vienoje valstybėje narėje.

Atsižvelgiama į šiuos pirmenybės tvarka išvardytus veiksnius:

 

 

a)  valstybės narės, kurioje padarytas nusikaltimas, teritoriją;

 

b)  nusikalstamą veiką padariusio asmens pilietybę arba gyvenamąją vietą;

 

c)  nukentėjusiųjų kilmės šalį;

 

d)  teritoriją, kurioje buvo surastas nusikalstamą veiką padaręs asmuo.

 

Valstybės narės gali kreiptis į Eurojustą, kad jų teisminių institucijų tarpusavio bendradarbiavimas ir jų veiksmų koordinavimas vyktų sklandžiau.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tyrimo priemonės

Tyrimo priemonės ir bendradarbiavimas

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad už 3 ir 4 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą atsakingi asmenys, padaliniai ar tarnybos galėtų naudotis veiksmingomis tyrimo priemonėmis, pavyzdžiui, tomis, kurios naudojamos kovai su organizuotu nusikalstamumu ar kitais sunkiais nusikaltimais.

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad už 3 ir 4 straipsniuose nurodytų nusikaltimų tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą atsakingi asmenys, padaliniai ar tarnybos galėtų naudotis veiksmingomis tyrimo priemonėmis, turėtų pakankamai darbuotojų ir jiems būtų rengiami tinkami mokymai bei užtikrinami technologiniai pajėgumai, pavyzdžiui, tokie, kurie naudojami kovai su organizuotu nusikalstamumu ar kitais sunkiais nusikaltimais. Tokios priemonės ir mokymai turi būti suderinti su naujausiais pokyčiais elektroninių nusikaltimų ir pinigų plovimo srityje.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių, siekdamos gerinti duomenų mainus ir bendradarbiavimą Sąjungoje bei labiau bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, kovojančiomis su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, kartu užtikrindamos geresnį savo veiklos ir susijusių Sąjungos institucijų, tarnybų ir agentūrų koordinavimą, kad būtų veiksmingai kovojama su pinigų plovimu, trečiosios šalys – visų pirma tos, kurias Komisija yra įvardijusi didelės rizikos trečiosiomis šalimis, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnyje – būtų raginamos įgyvendinti panašias priemones ir reformas. Be to, kiekviena valstybė narė įsipareigoja imtis veiksmų siekiant gerinti finansinės informacijos padalinių informacijos mainus Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad iš jų pusės nebūtų atsisakoma įsitraukti į tarptautinį bendradarbiavimą vykstant baudžiamajam procesui, susijusiam su pinigų plovimu, tuo pagrindu, kad pagal jų nacionalinę teisę mokesčių slėpimas ir mokestinis sukčiavimas laikomas nusikalstama veikla ar nusikalstama veika tik viršijus stambią nedeklaruotų lėšų ar nesumokėtų mokesčių sumą arba sistemiškai naudojantis apgaulingomis priemonėmis.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo [24 mėnesiai po priėmimo]. Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus.

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo [12 mėnesių po priėmimo]. Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Praėjus [24 mėnesiams po šios direktyvos įgyvendinimo galutinio termino], Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje įvertinama, kokiu mastu valstybės narės ėmėsi būtinų priemonių, siekdamos laikytis šios direktyvos.

Praėjus [12 mėnesių po šios direktyvos įgyvendinimo galutinio termino], Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje įvertinama, kokiu mastu valstybės narės ėmėsi būtinų priemonių, siekdamos laikytis šios direktyvos.

 

Be to, praėjus [36 mėnesiams po šios direktyvos įgyvendinimo galutinio termino], Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje įvertinama šios Direktyvos dėl kovos su terorizmu papildoma nauda. Ataskaita turi apimti ir šios direktyvos poveikį pagrindinėms teisėms ir laisvėms, įskaitant teisę į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, nekaltumo prezumpciją ir teisę į gynybą arba teisę nebūti teisiamam ar baudžiamam du kartus už tą patį nusikaltimą. Remdamasi šia ataskaita, Komisija prireikus sprendžia dėl atitinkamų tolesnių veiksmų.

(1)

  2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).


Vystymosi komiteto NUOMONĖ (13.10.2017)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis

(COM(2016) 0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Nuomonės referentas: Ignazio Corrao

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  pinigų plovimas ir su juo siejamas terorizmo finansavimas bei organizuotas nusikalstamumas vis dar yra opios Sąjungos problemos, kurios kenkia finansų sektoriaus vientisumui, stabilumui ir reputacijai ir kelia grėsmę vidaus saugumui ir Sąjungos vidaus rinkai. Siekiant spręsti šias problemas ir užtikrinti veiksmingesnį Direktyvos 2015/849/ES34 taikymą, šia direktyva nustatomos baudžiamosios teisės priemonės kovai su pinigų plovimu, kurios užtikrins geresnį kompetentingų institucijų tarpvalstybinį bendradarbiavimą;

(1)  pinigų plovimas ir su juo siejamas terorizmo finansavimas bei organizuotas nusikalstamumas vis dar yra opios Sąjungos problemos, kurios kenkia finansų sektoriaus vientisumui, stabilumui ir reputacijai ir kelia grėsmę vidaus saugumui ir Sąjungos vidaus rinkai. Siekiant spręsti šią neatidėliotiną problemą ir užtikrinti veiksmingesnį Direktyvos 2015/849/ES34 taikymą, šia direktyva nustatomos baudžiamosios teisės priemonės kovai su pinigų plovimu, kurios užtikrins geresnį kompetentingų institucijų tarpvalstybinį bendradarbiavimą;

_________________

_________________

34 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

34 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  vykdant Sąjungos veiksmus ir toliau reikėtų ypač atsižvelgti į Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) rekomendacijas ir kitų tarptautinių organizacijų, kovojančių su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, priemones. Šios srities Sąjungos teisės aktai tam tikrais atvejais turėtų būti suderinti ir su 2012 m. vasario mėn. FATF priimtais Tarptautiniais kovos su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir ginklų platinimu standartais (toliau – peržiūrėtos FATF rekomendacijos). Kaip Europos Tarybos konvencijos dėl pinigų plovimo ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto bei konfiskavimo ir dėl terorizmo finansavimo (Nr. 198) pasirašiusioji šalis, Sąjunga turėtų perkelti šios konvencijos reikalavimus į savo teisės sistemą;

(3)  vykdant Sąjungos veiksmus ir toliau reikėtų ypač atsižvelgti į Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) rekomendacijas ir kitų tarptautinių organizacijų, kovojančių su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, priemones. Šios srities Sąjungos teisės aktai turėtų būti suderinti ir su 2012 m. vasario mėn. FATF priimtais Tarptautiniais kovos su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir ginklų platinimu standartais (toliau – peržiūrėtos FATF rekomendacijos). Kaip Europos Tarybos konvencijos dėl pinigų plovimo ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto bei konfiskavimo ir dėl terorizmo finansavimo (Nr. 198) pasirašiusioji šalis, Sąjunga turėtų skubiai perkelti šios konvencijos reikalavimus į savo teisės sistemą;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  humanitarinė pagalba yra gyvybiškai svarbi ir numatyta tam, kad visame pasaulyje butų teikiama pagalba ir parama žmonėms, kuriems jų reikia. Priemonės, kurių paskirtis – kova su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir mokesčių vengimu, neturėtų trukdyti asmenims ir organizacijoms teikti humanitarinės pagalbos asmenims, kuriems jos reikia.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  tam, kad kova su pinigų plovimu veiksmingai padėtų kovoti su organizuotu nusikalstamumu, neturėtų būti reikalaujama, kad būtų tiksliai nustatytas nusikaltimas, iš kurio gautas turtas, ir ypač kad anksčiau arba tuo pačiu metu būtų priimtas apkaltinamasis nuosprendis dėl to nusikaltimo. Baudžiamojo persekiojimo už pinigų plovimą neturėtų apsunkinti tai, kad pirminis nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, jei toje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje jis laikomas nusikalstama veika. Valstybės narės gali nustatyti privalomąjį reikalavimą, kad pirminis nusikaltimas, jei jis įvykdytas jų teritorijoje, turi būti laikomas baudžiamąja veika pagal jų nacionalinę teisę;

(9)  tam, kad kova su pinigų plovimu veiksmingai padėtų kovoti su organizuotu nusikalstamumu, neturėtų būti reikalaujama, kad būtų tiksliai nustatytas nusikaltimas, iš kurio gautas turtas, ir ypač kad anksčiau arba tuo pačiu metu būtų priimtas apkaltinamasis nuosprendis dėl to nusikaltimo. Baudžiamojo persekiojimo už pinigų plovimą neturėtų apsunkinti tai, kad pirminis nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, jei toje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje jis laikomas nusikalstama veika, atsižvelgiant į šioje direktyvoje nustatytas sąlygas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  svarbu, kad informacija, susijusi su tikrąja bendrovių, patikos fondų ir kitų struktūrų nuosavybe, atvirųjų duomenų formatu būtų paskelbta viešai siekiant užkirsti kelią tam, kad būtų naudojamasi anonimiškomis priedangos įmonėmis ir panašiais juridiniais subjektais pinigų, skirtų teroristinei veiklai finansuoti, plovimo tikslais;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  pinigų plovimas, korupcija, neteisėti pinigų srautai ir mokesčių slėpimas bei vengimas vis dar yra darnaus vystymosi kliūtis, daro neproporcingą poveikį besivystančioms šalims ir kelia didelę grėsmę jų ateičiai. Sąjunga, valstybės narės ir trečiosios šalys yra bendrai atsakingos už tai, kad būtų pagerintas kovos su tokiu neigiamu ir žalingu elgesiu priemonių koordinavimas ir už tai, kad tos priemonės būtų suderintos su jų vystymosi strategija ir politika;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12b)  piniginės perlaidos yra didelė pagalba šeimos ir bendruomenės vystymuisi ir jos faktiškai tapo pagrindiniu išoriniu plėtros finansavimo šaltiniu. Kova su mokesčių slėpimu yra svarbi, tačiau priemonės, kurių imamasi šiuo požiūriu, neturėtų kliudyti vykdyti tarptautinių piniginių perlaidų. Tokia kliūtis galėtų daryti neigiamą poveikį besivystančių šalių gyventojų žmogaus teisėms. Itin svarbu, kad Sąjunga užtikrintų kovos su terorizmu politikos įgyvendinimą tam, kad perlaidos būtų vykdomos teisingais kanalais, ir kad ji stiprintų oficialią perlaidų siuntimo infrastruktūrą, įskaitant paramą naudojimuisi bankininkystės paslaugomis ir pinigų srautų perkėlimą iš neformaliojo sektoriaus į formalųjį sektorių, ir taip prisidėtų prie terorizmo prevencijos;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio pavadinimas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pinigų plovimo nusikaltimai

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad baudžiamąja nusikalstama veika būtų laikomi šie tyčia atlikti veiksmai:

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad baudžiamąja nusikalstama veika būtų laikomi šie veiksmai:

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  turto konversija arba perdavimas, žinant, kad šis turtas yra gautas iš nusikalstamos veiklos arba dalyvaujant tokioje veikloje, siekiant nuslėpti arba užmaskuoti neteisėtą turto kilmę arba siekiant padėti kokiam nors asmeniui, kuris dalyvauja tokioje veikloje, išvengti teisinių to asmens veiksmų pasekmių;

a)  turto konversija arba perdavimas, žinant, kad šis turtas yra gautas iš nusikalstamos veiklos arba dalyvaujant tokioje veikloje, siekiant nuslėpti arba užmaskuoti neteisėtą turto kilmę arba siekiant padėti kokiam nors asmeniui, kuris dalyvauja tokioje veikloje, net jei tik siekiama išvengti teisinių to asmens veiksmų pasekmių;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  turto įsigijimas, turėjimas arba naudojimas, jo gavimo metu žinant, kad šis turtas gautas iš nusikalstamos veiklos arba dalyvaujant tokioje veikloje.

c)  turto įsigijimas, turėjimas arba naudojimas, jo gavimo arba panaudojimo ekonominėje ar finansinėje veikloje metu žinant, kad šis turtas gautas iš nusikalstamos veiklos arba dalyvaujant tokioje veikloje.

Pagrindimas

La consapevolezza circa l'illecita provenienza del bene potrebbe intervenire solo in un momento successive rispetto alla ricezione del bene. In tal caso, la condotta di chi impieghi in attività economica o finanziaria un bene di origine illecita, essendo consapevole - al momento del suo impiego - della illecita provenienza dello stesso, appare comunque sanzionabile. La formulazione proposta (che si ispira al dettato dell'art. 648 ter del Codice Penale italiano) esclude comunque la sanzionabilità del mero godimento del provento dell'illecito, qualora non si avesse consapevolezza della sua provenienza illecita al momento della sua ricezione.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  ar nusikalstama veikla, iš kurios įgytas turtas, įvykdyta trečiosios šalies teritorijoje, jei tokia veikla pagal šį straipsnį įgyvendinančios ar taikančios valstybės narės teisę būtų laikoma baudžiamąja veika, patenkančia į terorizmo ar terorizmo finansavimo, organizuoto nusikalstamumo, korupcijos, prekybos žmonėmis, seksualinio išnaudojimo, vergovės, neteisėtos prekybos atliekomis arba laukinėmis rūšimis ar mokestinio nusikaltimo kategorijas, jei būtų įvykdyta jos teritorijoje;

Pagrindimas

Nustatyti tam tikrų nusikalstamų veikų atveju dvigubą baudžiamąją atsakomybę reikštų paslaugos suteikimą nusikalstamai veiklai ar nusikalstamoms grupuotėms, kurios naudojasi tam tikrų trečiųjų šalių teisės spragomis, kad vėliau gautas pajamas investuotų Europoje. Išvardyti nusikaltimai yra tokie sunkūs ir neteisėta veikla tokia akivaizdi, kad tai jog jie įvykdyti teisės sistemoje, kurioje tai nėra apibrėžiama kaip nusikalstama veika, vis tiek nesuteiktų pagrindo pasinaudoti principu „nullum crimen sine lege“.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad už 3 ir 4 straipsniuose nurodytą veiklą būtų baudžiama taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias baudžiamąsias sankcijas.

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad už 3 ir 4 straipsniuose nurodytą veiklą būtų baudžiama taikant autonomines, veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias baudžiamąsias sankcijas griežtai laikantis pagrindinių teisių ir bendrųjų baudžiamosios teisės principų, kuriais saugoma teisė į gynybą ir kaltinamojo teisės.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad už 3 straipsnyje nurodytas baudžiamąsias veikas būtų baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios maksimalus dydis yra ne mažiau kaip ketveri metai, bent jau sunkių nusikaltimų atvejais.

2.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad už 3 straipsnyje nurodytas baudžiamąsias veikas būtų baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios maksimalus dydis yra ne mažiau kaip ketveri metai.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Kiekviena valstybė narė imasi priemonių užtikrinti, kad fiziniams asmenims, kurie padarė 3 ir 4 straipsniuose nurodytus nusikaltimus, taip pat tais atvejais, kai jie veikė su juridinio asmens žinia, būtų skiriamos papildomos sankcijos, kaip antai:

 

a)   laikinas ar nuolatinis draudimas sudaryti sutartis su viešosiomis įstaigomis, išskyrus darbo sutartis;

 

b)   laikinas teisės verstis komercine veikla atėmimas.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Komisija užtikrina valstybių narių nacionalinėje teisėje numatytų šios srities sankcijų dydžių (mažiausių ir didžiausių) suderinimą ir koordinavimą, kartu tinkamai atsižvelgdama į kiekvienos valstybės narės teisinės sistemos ypatumus.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 c dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2c.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad už 3 straipsnyje nurodytas baudžiamąsias veikas būtų baudžiama ne mažesne kaip dvejų metų laisvės atėmimo bausme, jei yra bent viena iš 6 straipsnyje nurodytų sunkinančių aplinkybių.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ba)  plaunami pinigai arba turtas įgytas iš teroristinės veiklos arba ginklų kontrabandos arba pinigų plovimo tikslas yra teroristinės veiklos finansavimas arba ginklų kontrabanda.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

bb)  plaunamų pinigų arba turto vertė yra lygi arba viršija 500 000 EUR.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė užtikrina, kad juridiniam asmeniui, patrauktam atsakomybėn už baudžiamąją veiką pagal 6 straipsnį, būtų skiriamos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos, įskaitant baudžiamąsias arba ne baudžiamojo pobūdžio baudas, arba kitos sankcijos, pavyzdžiui:

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad juridiniam asmeniui, patrauktam atsakomybėn už baudžiamąją veiką pagal 6 straipsnį, būtų skiriamos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos, kurios apima baudžiamojo arba ne baudžiamojo pobūdžio baudas ir gali apimti kitas sankcijas, griežtai laikantis pagrindinių teisių ir bendrųjų baudžiamosios teisės principų, kuriais saugoma teisė į gynybą ir kaltinamojo teisės, pavyzdžiui:

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1a)  nuolatinis draudimas sudaryti sutartis su viešosiomis įstaigomis;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a straipsnis

 

Nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimas

 

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad visas turtas ir pajamos, gautos iš nusikalstamos veiklos, kaip apibrėžta 2 straipsnyje, būtų konfiskuojamas, jei, teisminės institucijos, remdamosi šios bylos aplinkybėmis ir atsižvelgdamos į konkrečius faktus ir turimus įrodymus, pavyzdžiui, tai, kad turto vertė yra neproporcinga nuteisto asmens teisėtoms pajamoms, yra įsitikinusios, jog minėtas turtas įgytas iš nusikalstamos veikos, bet kuriuo iš šių atvejų:

 

a)  įvykdyto nusikaltimo dėl pinigų plovimo atveju, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, kai tai patvirtinta valstybės narės res judicata galią turinčiu apkaltinamuoju nuosprendžiu, arba yra suėjęs negalutinio apkaltinamojo nuosprendžio dėl pažeidėjo patraukimo atsakomybėn senaties terminas arba priimti teismo sprendimo nebegalima dėl nusikaltėlio mirties arba

 

b)  įvykdyto nusikaltimo, iš kurio gautos pajamos (pirminis nusikaltimas), atveju, kai tai patvirtinta valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje priimtu apkaltinamuoju nuosprendžiu, arba yra suėjęs negalutinio apkaltinamojo nuosprendžio dėl pažeidėjo patraukimo atsakomybėn senaties terminas arba priimti teismo sprendimo nebegalima dėl nusikaltėlio mirties;

 

2.  Šis straipsnis taikomas neatsižvelgiant į tai, ar pinigų plovimo nusikaltimas arba pirminis nusikaltimas įvykdytas fizinio ar juridinio asmens.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ba)  nusikaltimo vykdytojas gyvena arba yra tos valstybės narės teritorijoje ir nėra kitos valstybės narės pilietis;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

bb)  nusikalstama veika padaryta juridinio asmens, įsisteigusio jos teritorijoje, naudai;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies b c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

bc)  plaunamas turtas ar iš pinigų plovimo veiklos gautos pajamos yra jos teritorijoje arba jos jurisdikcijoje;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies b d punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

bd)  nusikalstamą veiką padaręs asmuo buvo suimtas jos teritorijoje.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a straipsnis

 

Daugiau nei vienos valstybės narės jurisdikcija

 

1.  Valstybės narės, siekdamos palengvinti savo teisminių institucijų bendradarbiavimą ir koordinuoti jų veiksmus, užtikrina, kad būtų pagerintas tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir keitimasis informacija, taip pat ir pasitelkiant Eurojustą.

 

2.   Kiekviena valstybė narė priima teisės aktus, kuriuos taikant būtų užtikrinta galimybė veiksmingai ir nedelsiant išspręsti teigiamas ar neigiamas jurisdikcijos kolizijas. Tais atvejais, kai nusikaltimas priklauso daugiau nei vienos valstybės narės jurisdikcijai ir kai baudžiamasis persekiojimas remiantis tais pačiais faktais gali būti vykdomas daugiau negu vienoje šių valstybių narių, tos valstybės narės bendradarbiauja, siekdamos nuspręsti, kuriai iš jų suteikti jurisdikciją, siekiant, jei įmanoma, centralizuoti procesinius veiksmus toje valstybėje narėje.

 

Pirmoje pastraipoje nurodytos valstybės narės yra visos valstybės narės, turinčios jurisdikciją arba kurių jurisdikcija nustatyta pagal 9 straipsnio nuostatas.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9b straipsnis

 

Neteisėtų lėšų ir turto grąžinimas kilmės šaliai

 

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių tam, kad iš neteisėtos veiklos gautas arba su ja susijusias lėšas ir turtą grąžintų trečiajai kilmės šaliai. Tos lėšos ir turtas grąžinami besivystančioms kilmės šalims, jei jose: 

 

a)  gerinamos tų šalių gyventojų gyvenimo sąlygos, ypač pažeidžiamiausių jų teritorijoje esančių asmenų gyvenimo sąlygos;

 

a)  stiprinama tų šalių teisinė valstybė siekiant prisidėti prie kovos su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir kita nusikalstama veika. 

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad už 3 ir 4 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą atsakingi asmenys, padaliniai ar tarnybos galėtų naudotis veiksmingomis tyrimo priemonėmis, pavyzdžiui, tomis, kurios naudojamos kovai su organizuotu nusikalstamumu ar kitais sunkiais nusikaltimais.

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad už 3 ir 4 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą atsakingi asmenys, padaliniai ar tarnybos galėtų naudotis veiksmingomis tyrimo priemonėmis, pavyzdžiui, tomis, kurios naudojamos kovai su organizuotu nusikalstamumu ar kitais sunkiais nusikaltimais; šios priemonės apima atitinkamus išteklius ir pakankamai darbuotojų, taip pat specialius, tikslinius mokymus.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

 

Valstybių narių bendradarbiavimas tarpusavyje ir su Sąjunga bei trečiosiomis šalimis

 

1.   Kiekviena valstybė narė patvirtina veiksmingas priemones, kuriomis būtų gerinamas koordinavimas ir keitimasis informacija bei tarpvalstybinis bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir su Sąjunga, siekiant išvengti reglamentavimo arbitražo, intensyvinti dialogą ir bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, taip pat ir plėtojant veiksmingą komunikaciją, ir kovoti su pinigų plovimu.

 

2.  Valstybės narės aktyviau bendradarbiauja su trečiosiomis šalimis, ypač siekdamos skatinti gerąją patirtį, kurią taikant būtų stiprinamos tų šalių finansų sistemos. Valstybės narės skatina reformas siekdamos įgyvendinti veiksmingas kovos su pinigų plovimu ir veiksmingo su pinigų plovimu susijusio tarptautinio bendradarbiavimo plėtros laikantis nuoširdaus bendradarbiavimo principo priemones ir mechanizmus.

 

3.  Komisija apsvarsto būdus, kaip pagerinti tarptautinį bendradarbiavimą ir remti besivystančias šalis veiksmingomis priemonėmis, ypač nustatant techninės pagalbos programas, siekiant besivystančioms šalims sudaryti galimybes patobulinti jų administracines ir teisines sistemas, kad su pinigų plovimų būtų kovojama efektyviau.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo [24 mėnesiai po priėmimo]. Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus.

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo [12 mėnesių po priėmimo]. Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Praėjus [24 mėnesiams po šios direktyvos įgyvendinimo galutinio termino], Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje įvertinama, kokiu mastu valstybės narės ėmėsi būtinų priemonių, siekdamos laikytis šios direktyvos.

Praėjus [12 mėnesių po šios direktyvos įgyvendinimo galutinio termino], Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje įvertinama, kokiu mastu valstybės narės ėmėsi būtinų priemonių, siekdamos laikytis šios direktyvos.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Kova su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis

Nuorodos

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

13.2.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Ignazio Corrao

8.6.2017

Svarstymas komitete

30.8.2017

 

 

 

Priėmimo data

9.10.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

11

10

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marina Albiol Guzmán, Thierry Cornillet, Brian Hayes, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Patrizia Toia

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

11

+

EFDD

Ignazio Corrao

GUE-NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

NI

Eleftherios Synadinos

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Patrizia Toia

10

-

PPE

Brian Hayes, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

Verts/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

4

0

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ (7.11.2017)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis

(COM(2016) 0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Nuomonės referentė: Eva Joly

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  pinigų plovimas ir su juo siejamas terorizmo finansavimas bei organizuotas nusikalstamumas vis dar yra opios Sąjungos problemos, kurios kenkia finansų sektoriaus vientisumui, stabilumui ir reputacijai ir kelia grėsmę vidaus saugumui ir Sąjungos vidaus rinkai. Siekiant spręsti šias problemas ir užtikrinti veiksmingesnį Direktyvos 2015/849/ES1 taikymą, šia direktyva nustatomos baudžiamosios teisės priemonės kovai su pinigų plovimu, kurios užtikrins geresnį kompetentingų institucijų tarpvalstybinį bendradarbiavimą;

(1)  pinigų plovimas ir su juo siejamas terorizmo finansavimas bei organizuotas nusikalstamumas vis dar yra opios Sąjungos problemos, kurios kenkia finansų sektoriaus vientisumui, stabilumui ir reputacijai, kelia grėsmę vidaus saugumui ir Sąjungos vidaus rinkai ir kenkia rinkos dalyvių tarpusavio pasitikėjimui. Siekiant spręsti šias sunkias ir neatidėliotinas problemas ir užtikrinti veiksmingesnį Direktyvos 2015/849/ES1 taikymą, šia direktyva nustatomos baudžiamosios teisės priemonės kovai su pinigų plovimu, kurios užtikrins geresnį, spartesnį ir veiksmingesnį kompetentingų institucijų tarpvalstybinį bendradarbiavimą;

_______________

___________________

1 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

1 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  vykdant Sąjungos veiksmus ir toliau reikėtų ypač atsižvelgti į Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) rekomendacijas ir kitų tarptautinių organizacijų, kovojančių su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, priemones. Šios srities Sąjungos teisės aktai tam tikrais atvejais turėtų būti suderinti ir su 2012 m. vasario mėn. FATF priimtais Tarptautiniais kovos su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir ginklų platinimu standartais (toliau – peržiūrėtos FATF rekomendacijos). Kaip Europos Tarybos konvencijos dėl pinigų plovimo ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto bei konfiskavimo ir dėl terorizmo finansavimo (Nr. 198) pasirašiusioji šalis, Sąjunga turėtų perkelti šios konvencijos reikalavimus į savo teisės sistemą;

(3)  Sąjungos veiksmai turėtų peržengti Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) rekomendacijose ir kitų tarptautinių organizacijų, kovojančių su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, priemonėse nustatytas ribas. Komisija turėtų pati atlikti FATF pasiūlytų priemonių efektyvumo ir apskritai kovos su pinigų plovimu priemonių įgyvendinimo ir veiksmingumo vertinimą. FATF turėtų peržiūrėti esamus standartus ir įvertinti savo veiklos rezultatus, be to, ji turėtų užtikrinti atstovavimą regionams, patikimumą, veiksmingumą ir geresnį finansinės žvalgybos duomenų naudojimą. Šios srities Sąjungos teisės aktai tam tikrais atvejais turėtų būti suderinti ir su 2012 m. vasario mėn. FATF priimtais Tarptautiniais kovos su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir ginklų platinimu standartais (toliau – peržiūrėtos FATF rekomendacijos). Kaip Europos Tarybos konvencijos dėl pinigų plovimo ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto bei konfiskavimo ir dėl terorizmo finansavimo (Nr. 198) pasirašiusioji šalis, Sąjunga turėtų perkelti šios konvencijos reikalavimus į savo teisės sistemą;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  baudžiamosios veikos, laikomos pirminiais nusikaltimais, susijusiais su pinigų plovimu, visose valstybėse narėse turėtų būti apibrėžtos pakankamai vienodai. Valstybės narės turėtų apibrėžti visas kiekvienos FATF nustatytos kategorijos nusikalstamas veikas. Jeigu nusikalstamų veikų kategorijos, kaip antai terorizmo ir nusikaltimų aplinkai, Sąjungos teisėje yra nustatytos, šioje direktyvoje daroma nuoroda į atitinkamus teisės aktus. Taip užtikrinama, kad valstybėse narėse būtų taikoma baudžiamoji atsakomybė už terorizmo finansavimo ir neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais pajamų plovimą. Tais atvejais, kai pagal Sąjungos teisę valstybės narės gali numatyti kitokias, ne baudžiamąsias, sankcijas, šia direktyva neturėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės laikytų tas veikas pirminiais nusikaltimais, kaip apibrėžta šioje direktyvoje;

(5)  baudžiamosios veikos, laikomos pirminiais nusikaltimais, susijusiais su pinigų plovimu, visose valstybėse narėse turėtų būti pakankamai išplėstos ir apibrėžtos pakankamai vienodai. Valstybės narės turėtų apibrėžti įvairias nusikalstamas veikas pagal kiekvieną FATF nustatytą kategoriją, įskaitant mokesčių slėpimą, mokestinį sukčiavimą, mokesčių vengimą, taip pat sukčiavimą siekiant nuslėpti pajamas ar pelną. Jeigu nusikalstamų veikų kategorijos, kaip antai terorizmo ir nusikaltimų aplinkai, Sąjungos teisėje yra nustatytos, šioje direktyvoje daroma nuoroda į atitinkamus teisės aktus. Taip užtikrinama, kad valstybėse narėse būtų taikoma baudžiamoji atsakomybė už terorizmo finansavimo ir neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais pajamų plovimą. Tais atvejais, kai pagal Sąjungos teisę valstybės narės gali numatyti kitokias, ne baudžiamąsias, sankcijas, šia direktyva neturėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės laikytų tas veikas pirminiais nusikaltimais, kaip apibrėžta šioje direktyvoje;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  tam, kad kova su pinigų plovimu veiksmingai padėtų kovoti su organizuotu nusikalstamumu, neturėtų būti reikalaujama, kad būtų tiksliai nustatytas nusikaltimas, iš kurio gautas turtas, ir ypač kad anksčiau arba tuo pačiu metu būtų priimtas apkaltinamasis nuosprendis dėl to nusikaltimo. Baudžiamojo persekiojimo už pinigų plovimą neturėtų apsunkinti tai, kad pirminis nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, jei toje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje jis laikomas nusikalstama veika. Valstybės narės gali nustatyti privalomąjį reikalavimą, kad pirminis nusikaltimas, jei jis įvykdytas jų teritorijoje, turi būti laikomas baudžiamąja veika pagal jų nacionalinę teisę;

(9)  tam, kad kova su pinigų plovimu veiksmingai padėtų kovoti su organizuotu nusikalstamumu, neturėtų būti reikalaujama, kad būtų tiksliai nustatytas nusikaltimas, iš kurio gautas turtas, ar visi su nusikalstama veikla susiję faktiniai elementai arba aplinkybės ir ypač kad anksčiau arba tuo pačiu metu būtų priimtas apkaltinamasis nuosprendis dėl to nusikaltimo. Baudžiamojo persekiojimo už pinigų plovimą neturėtų apsunkinti tai, kad pirminis nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, jei toje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje jis laikomas nusikalstama veika. Valstybės narės taip pat turėtų galėti nustatyti privalomąjį reikalavimą, kad atitinkama veika, jei ji įvykdyta jų teritorijoje, turi būti laikoma pirminiu nusikaltimu pagal jų nacionalinę teisę; Tačiau, jei atitinkama veika yra tam tikro pobūdžio sunkus nusikaltimas, valstybės narės neturėtų reikalauti, kad atitinkama veika būtų laikoma nusikalstama veika toje valstybėje narėje ar valstybėje, kurioje ši veika įvykdyta;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  siekiant visoje Sąjungoje atgrasyti nuo pinigų plovimo, valstybės narės turėtų nustatyti būtiniausias sankcijų, skiriamų už šioje direktyvoje apibrėžtas nusikalstamas veikas, rūšis ir dydžius. Tai, kad nusikalstama veika padaryta nusikalstamos organizacijos, kaip apibrėžta Tarybos pamatiniame sprendime 2008/841/TVR37, arba tai, kad pinigų plovimo tikslais vykdytojas piktnaudžiavo savo profesine padėtimi, valstybės narės turėtų laikyti sunkinančiomis aplinkybėmis pagal taikytinas savo teisės sistemos normas;

(11)  siekiant visoje Sąjungoje atgrasyti nuo pinigų plovimo, valstybės narės turėtų sudaryti aiškiai apibrėžtų būtiniausių sankcijų, skiriamų už šioje direktyvoje apibrėžtas nusikalstamas veikas, rūšių ir dydžių katalogą. Taip pat turėtų būti nustatytos būtiniausių sankcijų už kurstymą, pagalbą ir bendrininkavimą vykdant tokią nusikalstamą veiką rūšys ir dydžiai. Valstybės narės, vadovaudamosi jų teisės sistemose nustatytomis taikytinomis taisyklėmis, taip pat turėtų numatyti sunkinančias aplinkybes šiais atvejais: nusikalstama veika padaryta nusikalstamos organizacijos, kaip apibrėžta Pamatiniame sprendime 2008/841/TVR37; nusikalstamos veikos vykdytojas piktnaudžiavo savo profesine padėtimi, kad sudarytų sąlygas pinigų plovimui; plaunami pinigai ar turtas yra gauti iš teroristinės veiklos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2017/54137a, arba iš neteisėtos prekybos ginklais; nusikalstamą veiką padaręs asmuo yra politikoje dalyvaujantis asmuo, kaip apibrėžta Direktyvoje 2015/849/ES, arba yra susijęs su renkamų pareigūnų korupcija. Valstybės narės turėtų apskaičiuoti baudų dydį pagal bendrų pajamų principą, t. y. remiantis iš nusikalstamos veiklos gautu pelnu neatskaičius jokių patirtų sąnaudų, siekiant užtikrinti, kad sankcijos dydis būtų didesnis už nusikaltimo ekonominę vertę. Valstybės narės nustato tvarką, kad šios sankcijos būtų veiksmingai taikomos;

_________________

_________________

37 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

37 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

 

37a 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  Sąjunga ir valstybės narės turėtų užtikrinti reikiamas teisines informatorių, kurie pateikia su pinigų plovimu susijusią informaciją, apsaugos priemones, taip pat ir trečiosiose valstybėse;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto p a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

pa)  mokestiniai nusikaltimai, susiję su tiesioginiais ir netiesioginiais mokesčiais, be kita ko, mokesčių vengimas nuslepiant teisėtai arba neteisėtai gautas pajamas, kad mokesčių administratoriai negalėtų jų nustatyti ir surinkti;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

v)  visos nusikalstamos veikos, įskaitant mokestinius nusikaltimus, susijusius su tiesioginiais ir netiesioginiais mokesčiais, kaip apibrėžta valstybių narių nacionalinėje teisėje, kuriuos numatyta ilgesnė kaip vienų metų maksimali laisvės atėmimo ar įkalinimo bausmė, arba visos nusikalstamos veikos, už kurias numatyta ilgesnė kaip šešių mėnesių minimali laisvės atėmimo ar įkalinimo bausmė (valstybėse narėse, kurių teisės sistemose nustatyta minimali bausmių už nusikaltimus riba);

v)  visos nusikalstamos veikos, už kurias numatyta ilgesnė kaip vienų metų maksimali laisvės atėmimo ar įkalinimo bausmė, arba visos nusikalstamos veikos, už kurias numatyta ilgesnė kaip šešių mėnesių minimali laisvės atėmimo ar įkalinimo bausmė (valstybėse narėse, kurių teisės sistemose nustatyta minimali bausmių už nusikaltimus riba);

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  turto įsigijimas, turėjimas arba naudojimas, jo gavimo metu žinant, kad šis turtas gautas iš nusikalstamos veiklos arba dalyvaujant tokioje veikloje.

c)  turto įsigijimas, turėjimas arba naudojimas, žinant jau jo gavimo metu arba sužinojus vėliau, kad šis turtas gautas iš nusikalstamos veiklos arba dalyvaujant tokioje veikloje.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kad anksčiau arba tuo pačiu metu yra priimtas apkaltinamasis nuosprendis dėl nusikalstamos veiklos, iš kurios buvo gautas turtas;

a)  kad anksčiau arba tuo pačiu metu yra priimtas apkaltinamasis nuosprendis dėl nusikalstamos veiklos, iš kurios buvo gautas turtas, kaip nurodyta 1 dalyje;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  visų su nusikalstama veika susijusių aplinkybių arba faktinių elementų, jei nustatyta, kad turtas buvo įgytas iš tokios veiklos, kaip nurodyta 1 dalyje;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  ar nusikalstama veikla, iš kurios buvo gautas turtas, įvykdyta kitos valstybės narės arba trečiosios šalies teritorijoje, jei ta veikla pagal valstybės narės arba trečiosios šalies, kurioje buvo įvykdyta, teisę laikoma baudžiamąja veika, ir ta veikla būtų laikoma nusikalstama veika pagal valstybės narės, įgyvendinančios ar taikančios šį straipsnį, nacionalinę teisę, jei būtų įvykdyta jos teritorijoje.

c)  ar nusikalstama veikla, iš kurios buvo gautas turtas, įvykdyta kitos valstybės narės arba trečiosios šalies teritorijoje, jei ta veikla pagal šį straipsnį įgyvendinančios ar taikančios valstybės narės nacionalinę teisę būtų laikoma nusikalstama, jei ji būtų įvykdyta jos teritorijoje. Tačiau valstybės narės gali reikalauti, kad atitinkama veikla, jei ji neatitinka 2 straipsnio 1 dalies a–d, h, l ir pa punktuose nurodytų kategorijų, būtų laikoma nusikalstama veika pagal kitos valstybės narės arba trečiosios valstybės nacionalinę teisę;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  ar nusikalstama veikla, iš kurios buvo gautas turtas, įvykdyta didelės rizikos trečiosios valstybės, kaip apibrėžta Direktyvoje 2015/849, teritorijoje, jei atitinkama veikla pagal šio straipsnio nuostatas įgyvendinančios arba taikančios valstybės narės nacionalinę teisę būtų laikoma nusikalstama, jei būtų įvykdyta jos teritorijoje;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad už 3 ir 4 straipsniuose nurodytą veiklą būtų baudžiama taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias baudžiamąsias sankcijas.

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad už 3 ir 4 straipsniuose nurodytą nusikalstamą veiklą būtų baudžiama taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias baudžiamąsias sankcijas, įskaitant baudas, pagrįstas bendrąja visos sumos, gautos iš nusikalstamos veiklos, verte. Valstybės narės užtikrina, kad būtų laikomasi pagrindinių teisių ir bendrųjų baudžiamosios teisės principų, kuriais saugoma teisė į gynybą ir kaltinamojo teisės;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad už 3 straipsnyje nurodytas baudžiamąsias veikas būtų baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios maksimalus dydis yra ne mažiau kaip ketveri metai, bent jau sunkių nusikaltimų atvejais.

2.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad už 3 straipsnyje nurodytas baudžiamąsias veikas būtų baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios didžiausia trukmė yra bent penkeri metai.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad už 4 straipsnyje nurodytas nusikalstamas veikas būtų baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios didžiausia trukmė yra bent treji metai.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Be to, kiekviena valstybė narė užtikrina, kad už 3 ir 4 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas būtų galima, teisėjo nuožiūra, taikyti papildomas, laikinas arba nuolatines sankcijas, be kita ko:

 

a) draudimą sudaryti sutartis su viešosiomis įstaigomis;

 

b) teisės verstis tam tikra komercine veikla atėmimą ir

 

c) draudimą kandidatuoti į renkamas pareigas.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  plaunami pinigai ar turtas yra gauti iš teroristinės veiklos, kaip apibrėžta Direktyvoje 2017/541, arba iš neteisėtos prekybos ginklais;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  nusikalstamą veiką padaręs asmuo yra politikoje dalyvaujantis asmuo, kaip apibrėžta Direktyvoje 2015/849/ES, arba susijęs su renkamų pareigūnų korupcija, arba

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 pastraipos b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bc)  nusikalstamą veiką padarė ir finansavo lengvatinio apmokestinimo įmonės; nusikalstamose veikose dalyvavo priedangos įmonės; buvo vykdomi neteisėti lėšų pervedimai; dalyvavo pinigų gabentojai ir NVO; jei spėjama, kad pinigų plovimu užsiimama kaip profesine veikla, pvz., kai atitinkamas asmuo veikia daugiau kaip dviejuose pinigų plovimo sindikatuose arba nusikalstamose grupuotėse.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad juridiniai asmenys galėtų būti traukiami atsakomybėn už bet kokią 3 ir 4 straipsniuose nurodytą nusikalstamą veiką, kurią tų juridinių asmenų naudai padarė asmuo, veikęs individualiai arba kaip juridinio asmens organo narys, einantis tame juridiniame asmenyje vadovaujančias pareigas, remiantis tuo, kad jis:

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad juridiniai asmenys galėtų būti traukiami atsakomybėn už bet kokią 3 ir 4 straipsniuose nurodytą nusikalstamą veiką, kurią jų arba trečiojo asmens naudai padarė asmuo, veikęs individualiai arba kaip juridinio asmens organo narys, einantis tame juridiniame asmenyje vadovaujančias pareigas, remiantis tuo, kad jis:

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad juridinis asmuo galėtų būti traukiamas atsakomybėn, kai dėl 1 dalyje minėto asmens nepakankamos priežiūros arba kontrolės jam pavaldus asmuo galėjo paskatinti padaryti bet kurią iš 3 ir 4 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų to juridinio asmens naudai.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad juridiniai asmenys galėtų būti traukiami atsakomybėn, kai dėl 1 dalyje minėto asmens nepakankamos priežiūros arba kontrolės jam pavaldus asmuo galėjo paskatinti padaryti bet kurią iš 3 ir 4 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų jų arba trečiojo asmens naudai.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė užtikrina, kad juridiniam asmeniui, patrauktam atsakomybėn už baudžiamąją veiką pagal 6 straipsnį, būtų skiriamos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos, įskaitant baudžiamąsias arba ne baudžiamojo pobūdžio baudas, arba kitos sankcijos, pavyzdžiui:

Griežtai laikantis pagrindinių teisių ir bendrųjų baudžiamosios teisės principų, kuriais saugoma teisė į gynybą ir kaltinamojo teisės, kiekviena valstybė užtikrina, kad juridiniam asmeniui, patrauktam atsakomybėn už baudžiamąją veiką pagal 7 straipsnį, būtų skiriamos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos, įskaitant baudžiamąsias ir ne baudžiamojo pobūdžio baudas, pagrįstas bendrąja visos sumos, gautos iš nusikalstamos veiklos, verte, ir, teisėjo nuožiūra, apima kitas laikinas ar nuolatines sankcijas, įskaitant:

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  to juridinio asmens teisės į valstybės teikiamas lengvatas arba pagalbą atėmimas;

1)  to juridinio asmens teisės į valstybės teikiamas lengvatas arba į viešąsias pareigas, viešojo pirkimo sutarčių teikiamą naudą ar viešąją pagalbą, įskaitant su Sąjungą susijusią naudą ar pagalbą, atėmimą;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a)  to asmens teisės į Sąjungos finansavimą atėmimą;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 pastraipos 1 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b)  draudimą sudaryti sutartis su viešosiomis įstaigomis;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  laikinas ar nuolatinis to juridinio asmens teisės verstis komercine veikla atėmimas;

2)  laikiną ar nuolatinį to juridinio asmens teisės verstis komercine veikla atėmimą, įskaitant verslo licencijų atėmimą;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  visa nusikalstama veika ar jos dalis yra padaryta jos teritorijoje;

a)  visa nusikalstama veika ar jos dalis yra padaryta jos teritorijoje arba

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nusikalstamą veiką padaręs asmuo yra jos pilietis.

b)  nusikalstamą veiką padaręs asmuo yra jos pilietis, arba

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  nusikalstama veika padaryta už jos teritorijos ribų, tačiau nusikalstamą veiką padaręs asmuo nuolat gyvena jos teritorijoje, arba

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  nusikalstama veika padaryta už jos teritorijos ribų, tačiau nusikalstama veika padaryta jos teritorijoje įsteigto juridinio asmens naudai.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Jei nusikalstama veika priklauso daugiau kaip vienos valstybės narės jurisdikcijai ir jei bet kuri iš atitinkamų valstybių narių gali pagrįstai vykdyti baudžiamąjį persekiojimą remdamasi tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, valstybės narės, kad nuspręstų, kuri iš jų vykdys nusikalstamą veiką padariusių asmenų baudžiamąjį persekiojimą, atsižvelgia į šiuos pagal svarbą išvardytus veiksnius:

 

a)  valstybę narę, kurioje buvo padaryta nusikalstama veika;

 

b)  nusikalstamą veiką padariusio asmens pilietybę arba gyvenamąją vietą;

 

c)  aukų kilmės valstybę;

 

d)  valstybę narę, kurioje buvo rastas nusikalstamą veiką padaręs asmuo.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Valstybės narės gali kreiptis į Eurojustą, kad palengvintų savo teisminių institucijų tarpusavio bendradarbiavimą ir jų veiksmų koordinavimą.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybė narė praneša Komisijai, jeigu nusprendžia nustatyti papildomą jurisdikciją dėl nusikalstamų veikų, nurodytų 3 ir 4 straipsniuose, padarytų už jos teritorijos ribų, kai:

Išbraukta.

a)  nusikalstamą veiką padariusio asmens įprastinė gyvenamoji vieta yra jos teritorijoje;

 

b)  nusikalstama veika padaryta juridinio asmens, įsisteigusio jos teritorijoje, naudai.

 

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tyrimo priemonės

Tyrimo ir bendradarbiavimo priemonės

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad už 3 ir 4 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą atsakingi asmenys, padaliniai ar tarnybos galėtų naudotis veiksmingomis tyrimo priemonėmis, pavyzdžiui, tomis, kurios naudojamos kovai su organizuotu nusikalstamumu ar kitais sunkiais nusikaltimais.

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad už 3 ir 4 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą atsakingi asmenys, padaliniai ar tarnybos galėtų naudotis veiksmingomis tyrimo priemonėmis, pavyzdžiui, tomis, kurios naudojamos kovai su organizuotu nusikalstamumu ar kitais sunkiais nusikaltimais.

 

2.  Valstybės narės kaip įmanoma greičiau užtikrina, kad būtų skirta pakankamai finansinių išteklių ir tinkamai apmokytų darbuotojų, kurie atliktų 3 ir 4 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą už jas.

 

3.  Valstybės narės užtikrina veiksmingą atitinkamų kiekvienos valstybės narės valdžios institucijų bendradarbiavimą, taip pat užtikrina, kad jų nacionalinės valdžios institucijos, vykdydamos 3 ir 4 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų tyrimą arba baudžiamąjį persekiojimą už jas, būtų įgaliotos bendradarbiauti su kitomis nacionalinėmis valdžios institucijomis ir analogiškomis įstaigomis kitose valstybėse narėse, taip pat su sąjungos institucijomis.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Kova su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis

Nuorodos

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

13.2.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Eva Joly

11.4.2017

Priėmimo data

6.11.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

Verts/ALE

Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

0

-

2

0

ECR

Kay Swinburne

ENF

Bernard Monot

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ (15.9.2017)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Nuomonės referentas: Kostas Chrysogonos

TRUMPAS PAGRINDIMAS

I. Įžanga

Neseniai įvykdyti teroristiniai išpuoliai parodė, kad būtina vykdyti terorizmo prevenciją. Kovojant su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu itin svarbu šalinti teroristinių organizacijų finansavimo šaltinius. Europos Sąjunga jau turi priemonių šiai problemai spręsti, be kita ko, galiojančių baudžiamosios teisės aktų, teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo ir keitimosi svarbia informacija mechanizmų, taip pat pinigų plovimo prevencijos ir kovos su juo teisės aktų, kurie nuolat stiprinami. Šiuo pasiūlymu dėl direktyvos siekiama kovoti su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis. Siūloma direktyva šio tikslo siekiama įgyvendinant tarptautinius įsipareigojimus šioje srityje, grindžiamus 2005 m. Europos Tarybos konvencija dėl pinigų plovimo ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto bei konfiskavimo ir dėl terorizmo finansavimo (Nr. 198) (toliau – Varšuvos konvencija), taip pat susijusiomis Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) rekomendacijomis.

II. Nuomonės referento pozicija

Iš esmės Komisijos pasiūlymas yra subalansuotas, tačiau yra keletas sričių, dėl kurių dar reikia diskutuoti. Viena iš jų yra skaidrumas bei atvirumas ir su privatumu susiję klausimai. Kita – kaip tinkamai spręsti finansinių institucijų priežiūros klausimą. Kitas svarstytinas klausimas – kaip užtikrinti, kad direktyva būtų tinkamai gerbiamos pagrindinės teisės.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  pinigų plovimas ir su juo siejamas terorizmo finansavimas bei organizuotas nusikalstamumas vis dar yra opios Sąjungos problemos, kurios kenkia finansų sektoriaus vientisumui, stabilumui ir reputacijai ir kelia grėsmę vidaus saugumui ir Sąjungos vidaus rinkai. Siekiant spręsti šias problemas ir užtikrinti veiksmingesnį Direktyvos 2015/849/ES1 taikymą, šia direktyva nustatomos baudžiamosios teisės priemonės kovai su pinigų plovimu, kurios užtikrins geresnį kompetentingų institucijų tarpvalstybinį bendradarbiavimą;

(1)  pinigų plovimas ir su juo susijęs terorizmo finansavimas bei organizuotas nusikalstamumas vis dar yra opios Sąjungos problemos, kurios kenkia finansų sektoriaus vientisumui, stabilumui ir reputacijai ir kelia grėsmę Sąjungos vidaus saugumui ir vidaus rinkai. Siekiant spręsti šias problemas ir papildyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2015/849/ES1 bei užtikrinti veiksmingesnį jos taikymą, šia direktyva nustatomos baudžiamosios teisės priemonės kovai su pinigų plovimu, kurios užtikrins geresnį kompetentingų institucijų bendradarbiavimą tarpvalstybiniu lygmeniu ir su atsakingomis Sąjungos agentūromis, siekiant pagerinti keitimąsi informacija ir nustatyti terorizmo kurstytojus;

_________________

_________________

1 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

1 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  nacionalinio ar net Sąjungos lygmens priemonės, kuriomis neatsižvelgiama į veiksmų koordinavimą bei bendradarbiavimą tarptautiniu mastu, turėtų labai ribotą poveikį. Todėl Sąjungos priimamos kovos su pinigų plovimu priemonės turėtų derėti su kitais veiksmais, kurių imamasi tarptautiniuose forumuose, ir būti ne mažiau už juos griežtos;

(2)  nacionalinio ar net Sąjungos lygmens priemonės, kuriomis neatsižvelgiama į veiksmų koordinavimą bei bendradarbiavimą tarptautiniu mastu, turi labai ribotą poveikį. Dabartinė Sąjungos teisės priemonių sistema negali būti visiškai veiksminga, nes nėra pakankamai išsami ir nuosekli. Nors valstybės narės yra kriminalizavusios pinigų plovimą, jų taikomos pinigų plovimo, kuris laikomas pirminiu nusikaltimu, apibrėžtys labai skiriasi, taip pat skiriasi sankcijų dydis. Nacionalinių teisės sistemų skirtumais gali pasinaudoti nusikaltėliai ir teroristai, kurie savo finansinių sandorių vietą gali pasirinkti tas valstybes nares, kuriose kovos su pinigų plovimu priemonės jiems atrodo silpniausios. Todėl Sąjungos priimamos kovos su pinigų plovimu priemonės turėtų derėti su kitais veiksmais, kurių imamasi tarptautiniuose forumuose, ir būti ne mažiau už juos griežtos. Tai sukurtų stipresnę Sąjungos teisės sistemą ir suteiktų galimybę efektyviau užkirsti kelią teroristų finansavimui ir sumažinti teroristinių organizacijų keliamą grėsmę, nes apsunkintų jų veiklos finansavimą;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  vykdant Sąjungos veiksmus ir toliau reikėtų ypač atsižvelgti į Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) rekomendacijas ir kitų tarptautinių organizacijų, kovojančių su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, priemones. Šios srities Sąjungos teisės aktai tam tikrais atvejais turėtų būti suderinti ir su 2012 m. vasario mėn. FATF priimtais Tarptautiniais kovos su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir ginklų platinimu standartais (toliau – peržiūrėtos FATF rekomendacijos). Kaip Europos Tarybos konvencijos dėl pinigų plovimo ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto bei konfiskavimo ir dėl terorizmo finansavimo (Nr. 198) pasirašiusioji šalis, Sąjunga turėtų perkelti šios konvencijos reikalavimus į savo teisės sistemą;

(3)  vykdant Sąjungos veiksmus ir toliau reikėtų ypač atsižvelgti į Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) rekomendacijas ir kitų tarptautinių organizacijų ir įstaigų, kovojančių su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, priemones. Šios srities Sąjungos teisės aktai tam tikrais atvejais turėtų būti suderinti ir su 2012 m. vasario mėn. FATF priimtais Tarptautiniais kovos su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir ginklų platinimu standartais (toliau – peržiūrėtos FATF rekomendacijos). Kaip Europos Tarybos konvencijos dėl pinigų plovimo ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto bei konfiskavimo ir dėl terorizmo finansavimo (Nr. 198) pasirašiusioji šalis, Sąjunga turėtų perkelti šios konvencijos reikalavimus į savo teisės sistemą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  ši direktyva neturėtų būti taikoma pinigų plovimui, susijusiam su turtu iš Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių pažeidimų, kuriems taikomos specialios nuostatos, įtvirtintos Direktyva 2017/XX/ES3. Pagal SESV 325 straipsnio 2 dalį valstybės narės prieš Europos Sąjungos finansiniams interesams kenkiantį sukčiavimą privalo imtis tų pačių priemonių, kurių jos imasi prieš savo pačių finansiniams interesams kenkiantį sukčiavimą;

(7)  ši direktyva neturėtų būti taikoma pinigų plovimui, susijusiam su turtu, gautu iš Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių pažeidimų, kuriems taikomos specialios nuostatos, įtvirtintos Direktyva 2017/XX/ES3. Vis dėlto valstybės narės turėtų turėti galimybę į savo teisę perkelti šią direktyvą ir Direktyvą 2017/XX/ES, taikydamos vieną bendrą sistemą nacionaliniu lygmeniu. Pagal SESV 325 straipsnio 2 dalį valstybės narės prieš Europos Sąjungos finansiniams interesams kenkiantį sukčiavimą privalo imtis tų pačių priemonių, kurių jos imasi prieš savo pačių finansiniams interesams kenkiantį sukčiavimą;

_________________

_________________

3 2017 m. xx Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2017/XX/ES dėl Sąjungos finansinių interesų apsaugos baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L x, 2017 xx xx, p. x).

3 2017 m. xx Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2017/XX/ES dėl Sąjungos finansinių interesų apsaugos baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L x, 2017 xx xx, p. x).

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  kai pinigų plovimo veikla apima daugiau nei vien turėjimą ar naudojimąsi turtu, bet ir jo perdavimą bei slėpimą ir užmaskavimą finansų sistemoje, dėl ko padaroma dar daugiau žalos nei pirminiu nusikaltimu, pavyzdžiui, pakenkiama finansų sistemos vientisumui, už tokią veiklą turėtų būti baudžiama atskirai. Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad už tokius veiksmus būtų baudžiama ir tais atvejais, kai juos atliko asmuo, vykdęs nusikalstamą veiklą, kuria tas turtas buvo įgytas (vadinamasis savų pinigų plovimas);

(8)  taigi valstybės narės turėtų užtikrinti, kad už tam tikrų rūšių pinigų plovimo veiklą būtų baudžiama ir tais atvejais, kai ją atliko asmuo, įvykdęs nusikalstamą veiklą, kuria šis turtas buvo įgytas (savų pinigų plovimas). Tokiais atvejais, kai pinigų plovimo veikla apima daugiau nei vien turėjimą ar naudojimąsi turtu, bet ir jo perdavimą, keitimą, slėpimą ar užmaskavimą finansų sistemoje, dėl ko padaroma dar daugiau žalos nei pirminiu nusikaltimu, pavyzdžiui, pakenkiama finansų sistemos vientisumui, pvz., išleidžiant į apyvartą nusikalstamos veiklos pajamas ir nuslepiant neteisėtą jų kilmę, už tokią veiklą taip pat turėtų būti baudžiama;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  tam, kad kova su pinigų plovimu veiksmingai padėtų kovoti su organizuotu nusikalstamumu, neturėtų būti reikalaujama, kad būtų tiksliai nustatytas nusikaltimas, iš kurio gautas turtas, ir ypač kad anksčiau arba tuo pačiu metu būtų priimtas apkaltinamasis nuosprendis dėl to nusikaltimo. Baudžiamojo persekiojimo už pinigų plovimą neturėtų apsunkinti tai, kad pirminis nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, jei toje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje jis laikomas nusikalstama veika. Valstybės narės gali nustatyti privalomąjį reikalavimą, kad pirminis nusikaltimas, jei jis įvykdytas jų teritorijoje, turi būti laikomas baudžiamąja veika pagal jų nacionalinę teisę;

(9)  tam, kad kova su pinigų plovimu veiksmingai padėtų kovoti su organizuotu nusikalstamumu, neturėtų būti reikalaujama, kad būtų tiksliai nustatytas nusikaltimas, iš kurio gautas turtas, ir ypač kad anksčiau arba tuo pačiu metu būtų priimtas apkaltinamasis nuosprendis dėl to nusikaltimo. Baudžiamojo persekiojimo už pinigų plovimą neturėtų apsunkinti tai, kad pirminis nusikaltimas buvo padarytas kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, jei toje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje jis laikomas nusikalstama veika. Valstybės narės gali nustatyti privalomąjį reikalavimą, kad pirminis nusikaltimas, jei jis įvykdytas jų teritorijoje, turi būti laikomas baudžiamąja veika pagal jų nacionalinę teisę. Tai neturėtų būti interpretuojama kaip teisės į teisingą bylos nagrinėjimą ribojimas;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  siekiant teisingumo svarbu, kad asmenys, kaltinami nusikaltimu pagal šią direktyvą, turėtų galimybę pateikti savo argumentus ir užginčyti jiems pateiktus kaltinimus, taip pat susipažinti su informacija ir įrodymais prieš juos. Nors su terorizmu ir terorizmo finansavimu susijusios bylos yra sunkaus pobūdžio, labai svarbu, kai valstybė narė gali taikyti asmenims prievartos priemones, informuoti tuos asmenis apie jiems iškeltos bylos esmę, kad jie galėtų duoti reikiamus nurodymus savo advokatui ar specialiajam advokatui. Šioje direktyvoje taip pat turėtų būti laikomasi šalių procesinio lygiateisiškumo principo;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  siekiant visoje Sąjungoje atgrasyti nuo pinigų plovimo, valstybės narės turėtų nustatyti būtiniausias sankcijų, skiriamų už šioje direktyvoje apibrėžtas nusikalstamas veikas, rūšis ir dydžius. Tai, kad nusikalstama veika padaryta nusikalstamos organizacijos, kaip apibrėžta Tarybos pamatiniame sprendime 2008/841/TVR48, arba tai, kad pinigų plovimo tikslais vykdytojas piktnaudžiavo savo profesine padėtimi, valstybės narės turėtų laikyti sunkinančiomis aplinkybėmis pagal taikytinas savo teisės sistemos normas;

(11)  siekiant visoje Sąjungoje atgrasyti nuo pinigų plovimo, valstybės narės turėtų nustatyti būtiniausias sankcijų, skiriamų už šioje direktyvoje apibrėžtas nusikalstamas veikas, rūšis ir dydžius. Tai, kad nusikalstama veika padaryta nusikalstamos organizacijos, kaip apibrėžta Tarybos pamatiniame sprendime 2008/841/TVR4, arba tai, kad pinigų plovimo tikslais vykdytojas piktnaudžiavo savo profesine padėtimi arba tai, kad vykdytojas yra politikoje dalyvaujantis asmuo, valstybės narės turėtų laikyti sunkinančiomis aplinkybėmis pagal taikytinas savo teisės sistemos normas;

_________________

_________________

4 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

4 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad teisėjai ir teismai, skirdami bausmes nusikalstamą veiką padariusiems asmenims, galėtų atsižvelgti į sunkinančias aplinkybes, apibrėžtas šioje direktyvoje, tačiau neprivalėtų padidinti bausmės. Teisėjai ir teismai, remdamiesi visomis bylos faktinėmis aplinkybėmis, nusprendžia, ar atsižvelgti į sunkinančias aplinkybes. Valstybės narės neprivalo pateikti sunkinančių aplinkybių tais atvejais, kai bausmės už Pamatiniame sprendime 2008/841/TVR numatytas nusikalstamas veikas nustatomos atskirai pagal nacionalinę teisę ir gali lemti griežtesnes sankcijas;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  atsižvelgiant į nusikalstamos veiklos vykdytojų bei tokios veiklos pajamų judumą ir į tai, kad kovojant su pinigų plovimu reikia atlikti sudėtingus tarpvalstybinius tyrimus, visos valstybės narės turėtų nustatyti savo jurisdikciją, kad kompetentingos institucijos galėtų tokią veiklą ištirti ir pradėti baudžiamąjį persekiojimą. Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų jurisdikcija apimtų atvejus, kai nusikalstama veika įvykdoma jų teritorijoje pasinaudojant informacinėmis ir ryšių technologijomis, nesvarbu, ar jos valdomos jų teritorijoje;

(12)  atsižvelgiant į nusikalstamos veiklos vykdytojų bei tokios veiklos pajamų judumą ir į tai, kad kovojant su pinigų plovimu reikia atlikti sudėtingus tarpvalstybinius tyrimus, visos valstybės narės turėtų nustatyti savo jurisdikciją, kad kompetentingos institucijos galėtų tokią veiklą ištirti ir pradėti baudžiamąjį persekiojimą. Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų jurisdikcija apimtų atvejus, kai nusikalstama veika įvykdoma jų teritorijoje pasinaudojant informacinėmis ir ryšių technologijomis, nesvarbu, ar jos valdomos jų teritorijoje. Pagal tarptautinės žmogaus teisių teisės jurisdikcijos sąvoką valstybės, kurios yra sutarčių dėl žmogaus teisių šalys, yra įpareigotos užtikrinti jų jurisdikcijai priklausančių asmenų teises, net jei tokie asmenys yra už jų teritorijos ribų;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  siekiant užtikrinti sėkmingą pinigų plovimo nusikaltimų tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą už juos, asmenys, atsakingi už tokių nusikalstamų veikų tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už jas, turėtų turėti galimybę naudotis veiksmingomis tyrimo priemonėmis, tokiomis, kokios naudojamos kovojant su organizuotu nusikalstamumu ar kitais sunkiais nusikaltimais. Naudojant tokias priemones turėtų būti pagal nacionalinę teisę laikomasi proporcingumo principo ir atsižvelgiama į tiriamų nusikaltimų pobūdį ir sunkumą, taip pat paisoma teisės į asmens duomenų apsaugą;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12b)  kompetentingoms institucijoms, prižiūrinčioms, kaip kredito ir finansų įstaigos laikosi šios direktyvos, turėtų būti suteikta galimybė bendradarbiauti tarpusavyje ir keistis konfidencialia informacija nepriklausomai nuo jų pobūdžio ar statuso. Šiuo tikslu tokios kompetentingos institucijos turėtų turėti tinkamą teisinį pagrindą keistis konfidencialia informacija ir turėtų bendradarbiauti, kiek tai įmanoma, laikydamosi galiojančių tarptautinių standartų šioje srityje. Automatinio keitimosi informacija tarp mokesčių institucijų ir kitų atitinkamų vyriausybės reguliavimo ir teisėsaugos institucijų pagrindas turėtų būti mokesčių informacija, apimanti tikrųjų savininkų registrus;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12c)  kovojant su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis reikėtų užtikrinti aukšto lygio teisinį tikrumą pagrindinių teisių paisymo klausimu ir visų pirma kaltinamojo teises. Atsižvelgiant į tai, visos priemonės, kurių imasi valstybės narės, turėtų būti proporcingos ir subalansuotos;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 d konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12d)  renkant ir perduodant duomenis ar informaciją apie įprastus sandorius asmenų privačiame gyvenime remiantis įtarimu neturėtų būti pažeidžiamas profesinės paslapties principas ir teisė į privatumą bei teisingą bylos nagrinėjimą;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šia direktyva nustatomos būtiniausios taisyklės dėl nusikalstamų veikų apibrėžčių ir sankcijų pinigų plovimo srityje.

1.  Šia direktyva nustatomos būtiniausios taisyklės dėl nusikalstamų veikų apibrėžčių ir sankcijų pinigų plovimo srityje siekiant atnaujinti esamus teisės aktus ir ištaisyti visus nustatytus trūkumus.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Šioje direktyvoje visapusiškai atsižvelgiama į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 1 punkto g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  neteisėta prekyba vogtomis ir kitokiomis prekėmis;

g)  neteisėta prekyba vogtomis ir kitokiomis prekėmis, pvz., neteisėta prekyba žalia nafta, ginklais, narkotikais, tabaku ir tabako gaminiais, brangiaisiais metalais ir mineralais, kultūros vertybėmis ir kitais archeologiniu, istoriniu, kultūriniu ir religiniu požiūriu svarbiais arba retos mokslinės vertės daiktais, dramblio kaulu ir laukiniais gyvūnais;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  turto įsigijimas, turėjimas arba naudojimas, jo gavimo metu žinant, kad šis turtas gautas iš nusikalstamos veiklos arba dalyvaujant tokioje veikloje.

c)  turto įsigijimas, turėjimas, valdymas arba naudojimas, jo gavimo metu žinant, kad šis turtas gautas iš nusikalstamos veiklos arba dalyvaujant tokioje veikloje.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tam, kad už 1 dalyje nurodytas nusikalstamas veikas būtų baudžiama, nebūtina nustatyti:

2.  Kiekviena valstybė narėdalies įgyvendinimo tikslu užtikrina, kad:

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kad anksčiau arba tuo pačiu metu yra priimtas apkaltinamasis nuosprendis dėl nusikalstamos veiklos, iš kurios buvo gautas turtas;

a)  anksčiau arba tuo pačiu metu yra priimtas apkaltinamasis nuosprendis dėl nusikalstamos veiklos, iš kurios buvo gautas turtas, nebūtų išankstinė sąlyga 1 dalyje nurodytų nusikaltimų vykdytojams nuteisti;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nusikalstamos veiklos, iš kurios buvo gautas turtas, vykdytojo tapatybę ar kitas tos nusikalstamos veiklos aplinkybes.

b)  nebūtina nustatyti nusikalstamos veiklos, iš kurios buvo gautas turtas, vykdytojo tapatybės ar kitų tos nusikalstamos veiklos aplinkybių;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  ar nusikalstama veikla, iš kurios buvo gautas turtas, įvykdyta kitos valstybės narės arba trečiosios šalies teritorijoje, jei ta veikla pagal valstybės narės arba trečiosios šalies, kurioje buvo įvykdyta, teisę laikoma baudžiamąja veika, ir ta veikla būtų laikoma nusikalstama veika pagal valstybės narės, įgyvendinančios ar taikančios šį straipsnį, nacionalinę teisę, jei būtų įvykdyta jos teritorijoje.

c)  nebūtina nustatyti, ar nusikalstama veikla, iš kurios buvo gautas turtas, įvykdyta kitos valstybės narės arba trečiosios šalies teritorijoje, jei ta veikla pagal valstybės narės arba trečiosios šalies, kurioje buvo įvykdyta, teisę laikoma baudžiamąja veika, ir ta veikla būtų laikoma nusikalstama veika pagal valstybės narės, įgyvendinančios ar taikančios šį straipsnį, nacionalinę teisę, jei būtų įvykdyta jos teritorijoje.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Žinojimas, ketinimas arba motyvas, kurie laikomi būtinais 1 dalyje nustatytos nusikalstamos veikos elementais, gali būti numanomi pagal objektyvias faktines aplinkybes.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad už kurstymą, bendrininkavimą ir pasikėsinimą padaryti 3 straipsnyje nurodytą nusikalstamą veiką būtų baudžiama.

Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių siekdama užtikrinti, kad būtų baudžiama už kurstymą, pagalbą, bendrininkavimą, konsultavimą dėl 3 straipsnyje nurodytos nusikalstamos veikos vykdymo, susitarimą ar kėsinimąsi ją padaryti.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad už 3 ir 4 straipsniuose nurodytą veiklą būtų baudžiama taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias baudžiamąsias sankcijas.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad už 3 ir 4 straipsniuose nurodytą veiklą būtų baudžiama taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias baudžiamąsias sankcijas visapusiškai paisant pagrindinių teisių.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad už 3 straipsnyje nurodytas baudžiamąsias veikas būtų baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios maksimalus dydis yra ne mažiau kaip ketveri metai, bent jau sunkių nusikaltimų atvejais.

2.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad už 3 straipsnyje nurodytas baudžiamąsias veikas būtų baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios maksimali trukmė yra ne mažiau kaip ketveri metai, bent jau sunkių nusikaltimų atvejais, ir bausmė atitiktų nusikalstamos veikos sunkumą.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad atsakomybę sunkinančių aplinkybių atvejais didžiausia laisvės atėmimo bausmė būtų atitinkamai koreguojama.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  nusikalstamą veiką padaręs asmuo yra politikoje dalyvaujantis asmuo, apibrėžtas Direktyvos 2015/849/ES 3 straipsnio 9 punkte.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  pinigai ar turtas yra tiesiogiai naudojami tolesnei nusikalstamai veiklai, pvz., terorizmui, tiesiogiai finansuoti arba padėti ja užsiimti.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė užtikrina, kad juridiniam asmeniui, patrauktam atsakomybėn už baudžiamąją veiką pagal 6 straipsnį, būtų skiriamos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos, įskaitant baudžiamąsias arba ne baudžiamojo pobūdžio baudas, arba kitos sankcijos, pavyzdžiui:

Kiekviena valstybė užtikrina, kad juridiniam asmeniui, patrauktam atsakomybėn už baudžiamąją veiką pagal 7 straipsnį, būtų skiriamos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos, įskaitant baudžiamąsias arba ne baudžiamojo pobūdžio baudas, arba kitos sankcijos, pavyzdžiui:

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  to juridinio asmens teisės į valstybės teikiamas lengvatas arba pagalbą atėmimas;

1)  teisės į valstybės teikiamas lengvatas arba pagalbą atėmimas;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  laikinas ar nuolatinis to juridinio asmens teisės verstis komercine veikla atėmimas;

2)  laikinas arba nuolatinis teisės verstis komercine veikla atėmimas,

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  likvidavimas teismo nurodymu;

4)  teismo nutartis dėl likvidavimo;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Kiekviena valstybė narė, laikydamasi tinkamo teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose principo, bendradarbiauja su kita valstybe nare, kurioje buvo įvykdytas tas pats pažeidimas.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Kova su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis

Nuorodos

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

13.2.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Kostas Chrysogonos

31.1.2017

Svarstymas komitete

29.5.2017

 

 

 

Priėmimo data

7.9.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Isabella Adinolfi, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Rainer Wieland, Tiemo Wölken

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Gabriel Mato, Andrey Novakov

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

20

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

 

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos

Gabriel Mato, Andrey Novakov, Axel Voss, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luis de

Grandes Pascual

Sergio Gaetano Cofferati, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball,

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

 

1

-

ECR

Angel Dzhambazki

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Kova su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis

Nuorodos

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

22.12.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

13.2.2017

DEVE

13.2.2017

ECON

13.2.2017

JURI

13.2.2017

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

30.1.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Ignazio Corrao

27.2.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

29.6.2017

28.9.2017

19.10.2017

11.12.2017

Priėmimo data

11.12.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

0

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Valdemar Tomaševski, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ignazio Corrao, Lívia Járóka, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Rosa D’Amato, Elisabetta Gardini, Peter Jahr, Thomas Mann, Georgi Pirinski, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

Pateikimo data

20.12.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Peter Jahr, Lívia Járóka, Thomas Mann, Barbara Matera, József Nagy, Emil Radev, Csaba Sógor, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Claude Moraes, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

00

-

 

 

04

0

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika