Procedūra : 2016/0414(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0405/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0405/2017

Debates :

PV 11/09/2018 - 22
CRE 11/09/2018 - 22

Balsojumi :

PV 12/09/2018 - 6.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0339

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1226kWORD 135k
20.12.2017
PE 609.515v02-00 A8-00405/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu krimināltiesībās

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Ignazio Corrao

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 Attīstības komitejas atzinums
 Ekonomikas un monetārās komitejas atzinums
 Juridiskās komitejas atzinums
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu krimināltiesībās

(COM2016/0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0826),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 83. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0534/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā ieguldījumu, ko saistībā ar leģislatīvā akta projektu ir sniegusi Čehijas parlamenta Deputātu palāta, Čehijas parlamenta Senāts un Spānijas parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu, kā arī Attīstības komitejas, Ekonomikas un monetārās komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A8-00405/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un ar to saistītā terorisma finansēšana un organizētā noziedzība joprojām ir būtiskas problēmas Savienības mērogā, kas kaitē finanšu sektora integritātei, stabilitātei un reputācijai un apdraud Savienības iekšējo drošību un iekšējo tirgu. Lai risinātu šīs problēmas un vienlaicīgi pastiprinātu Direktīvas 2015/849/ES34 piemērošanu, šīs direktīvas mērķis ir apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izmantojot krimināltiesības, un uzlabot pārrobežu sadarbību starp kompetentajām iestādēm.

(1)  Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un ar to saistītā terorisma finansēšana un organizētā noziedzība joprojām ir būtiskas problēmas Savienības mērogā, kas kaitē finanšu sektora integritātei, stabilitātei un reputācijai un apdraud Savienības iekšējo drošību un iekšējo tirgu, sabiedrības drošību un Savienības iedzīvotāju personīgo drošību. Lai risinātu šīs pieaugošās problēmas un papildinātu un pastiprinātu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/8491 piemērošanu, šīs direktīvas mērķis ir apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izmantojot krimināltiesības, padarot iespējamu efektīvāku un ātrāku pārrobežu sadarbību starp dalībvalstu un Savienības kompetentajām iestādēm un ar atbildīgajām Savienības aģentūrām, kas uzlabotu informācijas apmaiņu un ļautu identificēt personas, kuras kūda uz terorismu.

_________________

_________________

34 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Pasākumiem, kurus pieņem tikai valsts vai pat Savienības mērogā, neņemot vērā starptautisko koordināciju un sadarbību, būtu ļoti ierobežota ietekme. Tādējādi pasākumiem, kurus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas jomā pieņem Savienība, vajadzētu būt saderīgiem ar citām darbībām un vismaz tikpat stingriem kā citām darbībām, ko veic starptautiskos forumos.

(2)  Pasākumiem, kurus pieņem tikai valsts vai pat Savienības mērogā, neņemot vērā starptautisko koordināciju un sadarbību, ir ļoti ierobežota ietekme. Pašreizējais Savienības tiesiskais regulējums nav nedz visaptverošs, nedz pietiekami saskaņots, lai būtu pilnībā efektīvs. Visās dalībvalstīs ir noteikta kriminālatbildība par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, taču pastāv ievērojamas atšķirības definīcijās par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, par predikatīviem nodarījumiem, kā arī sankciju līmenī. Atšķirības valstu tiesiskajos regulējumos var izmantot noziedznieki un teroristi, kas var izvēlēties savus finanšu darījumus veikt dalībvalstīs, kurās, pēc viņu uzskatiem, ir vājāki pasākumi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanai. Tādējādi pasākumiem, kurus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas jomā pieņem Savienība, vajadzētu būt saderīgiem ar citām darbībām un vismaz tikpat stingriem kā citām darbībām, ko veic starptautiskos forumos. Šādi tiktu nostiprināts Savienības tiesiskais regulējums, kas palīdzētu efektīvāk apkarot teroristu finansēšanu un samazināt teroristu organizāciju radīto apdraudējumu, apgrūtinot viņu iespējas finansēt savas darbības.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Savienības rīcībā būtu jo īpaši jāturpina ņemt vērā Finanšu darbības darba grupas (FATF) ieteikumus un instrumentus, ko izstrādājušas citas starptautiskās organizācijas, kas cīnās pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu. Konkrētie Savienības akti vajadzības gadījumā būtu papildus jāsaskaņo ar starptautiskajiem standartiem cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, ko 2012. gada februārī pieņēmusi FATF (“pārskatītie FATF ieteikumi”). Tā kā Savienība ir Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju (CETS Nr. 198) parakstītāja, tai šīs konvencijas prasības būtu jātransponē savā tiesību sistēmā.

(3)  Savienības rīcībai vajadzētu būt plašākai par Finanšu darbības darba grupas (FATF) ieteikumiem un instrumentiem, ko ir izstrādājušas citas starptautiskās organizācijas un struktūras, kas cīnās pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu. Komisijai būtu jāveic savs novērtējums par FATF ierosināto pasākumu efektivitāti un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas pasākumu efektivitāti vispār. FATF būtu jāveic spēkā esošo standartu pārskatīšana un sava veikuma novērtējums, kā arī tai būtu jānodrošina reģionālā pārstāvība, uzticamība, efektivitāte un labāka finanšu izlūkošanas datu izmantošana. Konkrētie Savienības akti būtu papildus jāsaskaņo ar Starptautiskajiem standartiem cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu un ieroču izplatīšanu, ko 2012. gada februārī pieņēmusi FATF (“pārskatītie FATF ieteikumi”). Tā kā Savienība ir Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju (CETS Nr. 198) parakstītāja, tai šīs konvencijas prasības būtu steidzami jātransponē savā tiesību sistēmā. Neatkarīgi no Savienības rīcības šajā jomā dalībvalstīm, kas konvenciju ir parakstījušas, bet vēl nav to ratificējušas, tas būtu nekavējoties jādara.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Padomes Pamatlēmumā 2001/500/TI35 ir noteiktas prasības attiecībā uz kriminālatbildības noteikšanu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Tomēr minētais pamatlēmums nav pietiekami visaptverošs, un pašreizējais pamats apsūdzības celšanai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju nav pietiekami saskanīgs, lai efektīvi apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju visā Savienībā, tādējādi rodas nepilnības tiesībaizsardzībā un šķēršļi sadarbībai starp kompetentajām iestādēm dažādās dalībvalstīs.

(4)  Padomes Pamatlēmumā 2001/500/TI35 ir noteiktas prasības attiecībā uz kriminālatbildības noteikšanu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Tomēr minētais pamatlēmums nav pietiekami visaptverošs, un pašreizējais pamats apsūdzības celšanai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju nav pietiekami saskanīgs, lai efektīvi apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju visā Savienībā, tādējādi rodas nepilnības tiesībaizsardzībā un šķēršļi sadarbībai starp kompetentajām iestādēm dažādās dalībvalstīs. Kā apliecinošs piemērs šādām nepilnībām tiesībaizsardzībā ir tādu kibernoziegumu pieaugums, kuri ir saistīti (zemāk ir "ir") ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un elektroniskās naudas izmantošanu, kas pagātnē gandrīz nemaz nepastāvēja.

_________________

_________________

35 Padomes Pamatlēmums 2001/500/TI (2001. gada 26. jūnijs) par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un nozieguma rīku un noziedzīgi iegūto līdzekļu identifikāciju, meklēšanu, iesaldēšanu, arestēšanu un konfiskāciju (OV L 182, 5.7.2001.).

35 Padomes Pamatlēmums 2001/500/TI (2001. gada 26. jūnijs) par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un nozieguma rīku un noziedzīgi iegūto līdzekļu identifikāciju, meklēšanu, iesaldēšanu, arestēšanu un konfiskāciju (OV L 182, 5.7.2001.).

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Noziedzīgo darbību, kas ir predikatīvi nodarījumi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai, definīcija būtu pietiekami jāvienādo visās dalībvalstīs. Dalībvalstīm ikvienā FATF izstrādātajā kategorijā būtu jāiekļauj virkne nodarījumu. Gadījumos, kad tādas nodarījumu kategorijas kā, piemēram, terorisms vai noziegumi pret vidi, ir izklāstītas Savienības aktos, šajā direktīvā atsaucas uz šiem tiesību aktiem. Tas nodrošina, ka terorisma finansēšanā un savvaļas dzīvnieku tirdzniecībā iegūto līdzekļu legalizācija dalībvalstīs ir sodāma. Gadījumos, kad Savienības tiesību akti dod iespēju dalībvalstīm noteikt citus sodus, kas nav kriminālsodi, ar šo direktīvu nevajadzētu izvirzīt dalībvalstīm prasību šīs direktīvas nolūkos šos nodarījumus noteikt kā predikatīvus nodarījumus.

(5)  Visās dalībvalstīs būtu pietiekami jāpaplašina un jāvienādo tādu noziedzīgu darbību definīcija, kas ir predikatīvi nodarījumi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai. Dalībvalstīm nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas nozieguma definīcija būtu jāpiemēro visiem nodarījumiem, kas ir sodāmi ar brīvības atņemšanu šajā direktīvā noteiktajā līmenī. Ciktāl šo soda sliekšņu piemērošana jau to nenodrošina, dalībvalstīm ikvienā FATF izstrādātajā kategorijā būtu jāiekļauj virkne nodarījumu, tostarp izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, nodokļu nemaksāšana un apiešana un krāpšana nodokļu jomā, kas ir saistīta ar ienākumu vai peļņas slēpšanu. Gadījumos, kad tādas nodarījumu kategorijas kā, piemēram, terorisms vai noziegumi pret vidi, ir izklāstītas Savienības aktos, šajā direktīvā atsaucas uz šiem tiesību aktiem. Tas nodrošina, ka terorisma finansēšanā un savvaļas dzīvnieku tirdzniecībā iegūto līdzekļu legalizācija dalībvalstīs ir sodāma. Šajā direktīvā jebkāda sodāma iesaistīšanās predikatīva nodarījuma izdarīšanā vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, piemēram, dalība, saistība ar nodarījumu vai nodoms, vai mēģinājums to veikt, palīdzība un atbalstīšana, veicināšana un konsultēšana, būtu jāuzskata par noziedzīgu darbību. Gadījumos, kad Savienības tiesību akti dod iespēju dalībvalstīm noteikt citus sodus, kas nav kriminālsodi, ar šo direktīvu nevajadzētu izvirzīt dalībvalstīm prasību šīs direktīvas nolūkos šos nodarījumus noteikt kā predikatīvus nodarījumus.

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Šajā direktīvā nelikumīga zagtu vai citu mantu tirdzniecība cita starpā nozīmē jēlnaftas, ieroču, narkotiku, tabakas un tabakas izstrādājumu, dārgmetālu un izrakteņu, materiālās kultūras pieminekļu un citu priekšmetu ar arheoloģisku, vēsturisku, kultūras un reliģisku nozīmi vai retu zinātnisku vērtību, kā arī ziloņkaula un savvaļas dzīvnieku nelikumīga tirdzniecību.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Nodokļu noziegumi saistībā ar tiešajiem un netiešajiem nodokļiem būtu jāiekļauj jēdziena “noziedzīgā darbība” definīcijā saskaņā ar pārskatītajiem FATF ieteikumiem. Ņemot vērā to, ka katrā dalībvalstī noziedzīga darbība var būt dažādi nodokļu nodarījumi, par kuriem piemērojams sods, piemērojot šajā direktīvā minētās sankcijas, nodokļu noziegumu definīcijas valstu tiesību aktos var atšķirties. Tomēr nodokļu noziegumu definīciju saskaņošana dalībvalstīs netiek prasīta.

(6)  Nodokļu noziegumi saistībā ar tiešajiem un netiešajiem nodokļiem būtu jāiekļauj jēdziena “noziedzīgā darbība” definīcijā saskaņā ar pārskatītajiem FATF ieteikumiem. Ņemot vērā to, ka katrā dalībvalstī noziedzīga darbība var būt dažādi nodokļu nodarījumi, par kuriem piemērojams sods, piemērojot šajā direktīvā minētās sankcijas, nodokļu noziegumu definīcijas valstu tiesību aktos var atšķirties. Kaut gan nodokļu noziegumu definīciju saskaņošana dalībvalstīs netiek prasīta, nevajadzētu kavēt starptautisko sadarbību saistībā ar kriminālprocesu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, paredzot atšķirīgas nodokļu noziegumu definīcijas .

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Šī direktīva nebūtu jāpiemēro nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai saistībā ar īpašumu, kas iegūts nodarījumos, kuri skar Savienības finansiālās intereses, jo uz tiem attiecas konkrēti noteikumi, kas izklāstīti Direktīvā 2017/XX/ES3. Saskaņā ar LESD 325. panta 2. punktu dalībvalstis, lai novērstu krāpšanu, kas apdraud Savienības finanšu intereses, veic tādus pašus pasākumus, kādus tās veic, lai novērstu krāpšanu, kura apdraud viņu pašu finanšu intereses.

(7)  Šī direktīva nebūtu jāpiemēro nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai saistībā ar īpašumu, kas iegūts nodarījumos, kuri skar Savienības finansiālās intereses, jo uz tiem attiecas konkrēti noteikumi, kas izklāstīti Direktīvā 2017/XX/ES3. Tomēr dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai transponēt šo direktīvu un Direktīvu 2017/XX/ES, pieņemot vienotu visaptverošu regulējumu valsts līmenī. Saskaņā ar LESD 325. panta 2. punktu dalībvalstīm, lai novērstu krāpšanu, kas apdraud Savienības finanšu intereses, būtu jāveic tādi paši pasākumi, kādus tās veic, lai novērstu krāpšanu, kura apdraud viņu pašu finanšu intereses.

_________________

_________________

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2017/XX/ES (2017. gada [...]) par Savienības finanšu tiesību aizsardzību krimināltiesībās (OV L ..., xx.xx.2017., x. lpp.).

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2017/XX/ES (2017. gada [...]) par Savienības finanšu tiesību aizsardzību krimināltiesībās (OV L ..., xx.xx.2017., x. lpp.).

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Ja nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija attiecas ne tikai uz īpašuma valdījumu vai izmantošanu, bet arī uz tā slēpšanu vai maskēšanu, izmantojot finanšu sistēmu, un rada kaitējumu papildus tam, kas radies predikatīva nodarījuma rezultātā, piemēram, kaitē finanšu sistēmas integritātei, tad šādai darbībai vajadzētu būt atsevišķi sodāmai. Dalībvalstīm līdz ar to būtu jānodrošina, ka šāda rīcība ir sodāma arī tad, ja to veicis tādas noziedzīgās darbības veicējs, kuras rezultātā šis īpašums radies (tā dēvētā pašu līdzekļu legalizācija).

(8)  Dalībvalstīm tādējādi būtu jānodrošina, ka nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbību konkrēti veidi ir sodāmi arī tad, ja to ir veicis tādas noziedzīgās darbības veicējs, kuras rezultātā šis īpašums ir radies („pašu līdzekļu legalizācija”). Ja šādos gadījumos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija attiecas ne tikai uz īpašuma valdījumu vai izmantošanu, bet arī uz tā nodošanu, konversiju, slēpšanu vai maskēšanu, izmantojot finanšu sistēmu, un rada kaitējumu papildus tam, kas radies predikatīva nodarījuma rezultātā, piemēram, kaitē finanšu sistēmas integritātei, piemēram, laižot apgrozībā noziedzīgās darbībās gūtus ieņēmumus, tādējādi slēpjot to nelikumīgo izcelsmi, tad arī šādai darbībai vajadzētu būt sodāmai.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Lai kriminālatbildības noteikšana par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju būtu efektīvs rīks cīņā pret organizēto noziedzību, nebūtu nepieciešams noteikt nozieguma pazīmes, kura rezultātā radies īpašums, un vēl jo vairāk nebūtu jāprasa iepriekšējs vai vienlaicīgs notiesājošais spriedums par minēto noziegumu. Kriminālvajāšanu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju nevajadzētu arī ietekmēt arī apstāklim, ka predikatīvais nodarījums ticis veikts citā dalībvalstī vai trešā valstī, ar nosacījumu, ka tas ir arī noziedzīgs nodarījums minētajā dalībvalstī vai trešā valstī. Dalībvalstis kā priekšnosacījumu var noteikt, ka predikatīvais nodarījums, ja tas būtu izdarīts to teritorijā, būtu noziegums arī to valsts tiesību aktu izpratnē.

(9)  Lai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana, izmantojot krimināltiesības, būtu efektīva, notiesāšanai vajadzētu būs iespējamai, neprasot precīzi noteikt, kura predikatīva nodarījuma rezultātā ir radies īpašums, un vēl jo vairāk neprasot iepriekšēju vai vienlaicīgu notiesājošu spriedumu par minēto noziegumu. Kriminālvajāšanu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju nevajadzētu arī kavēt vienam pašam apstāklim, ka predikatīvais nodarījums ir veikts citā dalībvalstī vai trešā valstī, ja ir ievēroti šīs direktīvas nosacījumi.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  Lai garantētu taisnīgumu, personām, kuras apsūdz šajā direktīvā reglamentētā nodarījumā, ir jābūt iespējai izklāstīt savus argumentus par lietu, apstrīdēt pret viņiem izvirzītās apsūdzības un piekļūt pret viņiem celtajai prasībai un iesniegtajiem pierādījumiem. Kaut gan lietas, kuras ir saistītas ar terorismu un terorisma finansēšanu, ir nopietnas, gadījumos, kad pastāv iespēja, ka dalībvalsts pret kādu personu var lietot piespiedu līdzekļus, ir prioritāri šai personai darīt zināmu pret to ierosinātās lietas būtību, lai tā varētu sniegt efektīvus norādījumus savam advokātam vai advokātam, kas specializējies šādās lietās. Šai direktīvai būtu arī jāatbilst pušu procesuālo tiesību vienlīdzības principam.

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9b)  Konkrētās un objektīvās situācijās lēmums par to, vai ir izdarīta(noziedzīgu nodarījumu kopība) vai viens noziedzīgs nodarījums, būtu jāpieņem kompetentajām tiesu iestādēm.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Šīs direktīvas mērķis ir noteikt kriminālatbildību par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, ja tā veikta ar nodomu. Nodomu vai personas informētību var izsecināt no objektīviem, faktiskiem apstākļiem. Tā kā šajā direktīvā paredzēts noteikumu minimums, dalībvalstis var brīvi pieņemt vai saglabāt stingrākas krimināltiesību normas attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Dalībvalstis var, piemēram, noteikt, ka nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, kas notikusi noziedzīgas pašpaļāvības vai smagas nolaidības rezultātā, ir atzīstama par noziedzīgu nodarījumu.

(10)  Šīs direktīvas mērķis ir noteikt kriminālatbildību par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, ja tā veikta ar nodomu un ir bijis zināms, ka īpašums ir iegūts noziedzīgas darbības rezultātā. Nodomu vai personas informētību var izsecināt no objektīviem, faktiskiem apstākļiem. Ikvienā gadījumā, kad tiek apsvērts, vai īpašums ir iegūts no noziedzīgas darbības, un vai apsūdzētā persona to zināja, būtu jāņem vērā konkrētie lietas apstākļi, piemēram, ka attiecīgā īpašuma vērtība nav samērīga ar apsūdzētās personas likumīgajiem ienākumiem un ka noziedzīgas darbības un īpašuma iegāde ir notikusi tajā pašā laikposmā. Tā kā šajā direktīvā paredzēts noteikumu minimums, dalībvalstis var brīvi pieņemt vai saglabāt stingrākas krimināltiesību normas attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Dalībvalstis var, piemēram, noteikt, ka nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, kas notikusi noziedzīgas pašpaļāvības vai smagas nolaidības rezultātā, ir atzīstama par noziedzīgu nodarījumu.

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  Ir svarīgi, ka informācija par uzņēmumu, trastu un citu mehānismu faktiskajiem īpašniekiem tiek darīta publiski pieejama atklātu datu formātos, lai novērstu iespējamību izmantot anonīmus pastkastītes uzņēmumus un tiem pielīdzināmas juridiskas personas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai ar mērķi finansēt teroristiskas darbības.

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Lai atturētu no nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas visā Savienībā, dalībvalstīm būtu jānosaka minimālie sodu veidi un līmeņi attiecībā uz šajā direktīvā definētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem. Ja nodarījums veikts noziedzīgas organizācijas ietvaros Padomes Pamatlēmuma 2008/841/TI37 nozīmē vai likumpārkāpējs ir ļaunprātīgi izmantojis savu profesionālo stāvokli, lai nodrošinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, dalībvalstīm būtu jāparedz atbildību pastiprinoši apstākļi saskaņā ar šo valstu tiesību sistēmās ietvertiem piemērojamiem noteikumiem.

(11)  Lai atturētu no nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas visā Savienībā, dalībvalstīm būtu jānosaka minimālie sodu veidi un līmeņi attiecībā uz šajā direktīvā definētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem. Ja nodarījums veikts noziedzīgas organizācijas ietvaros Padomes Pamatlēmuma 2008/841/TI4 nozīmē vai likumpārkāpējs ir ļaunprātīgi izmantojis savu profesionālo stāvokli, lai nodrošinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, vai ja nelikumīgi iegūtie līdzekļi vai īpašums, ko legalizē, ir iegūti no teroristu darbībām, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/5414a, vai ja likumpārkāpējs ir politiski redzama persona, kā noteikts Direktīvā (ES) 2015/849, dalībvalstīm būtu jāparedz atbildību pastiprinoši apstākļi saskaņā ar šo valstu tiesību sistēmās ietvertiem piemērojamiem noteikumiem.

_________________

_________________

37 Padomes Pamatlēmums 2008/841/TI (2008. gada 24. oktobris) par cīņu pret organizēto noziedzību (OV L 300, 11.11.2008., 42. lpp.).

4 Padomes Pamatlēmums 2008/841/TI (2008. gada 24. oktobris) par cīņu pret organizēto noziedzību (OV L 300, 11.11.2008., 42. lpp.).

4a Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Direktīva (ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 31.3.2017., 6. lpp.).

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a)  Savienībai un dalībvalstīm būtu jāparedz nepieciešamie juridiskie pasākumi, ar kuriem aizsargā trauksmes cēlējus, kuri sniedz informāciju par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, tostarp par legalizāciju trešās valstīs.

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Ņemot vērā likumpārkāpēju un noziedzīgās darbībās iegūto līdzekļu mobilitāti, kā arī kompleksās pārrobežu izmeklēšanas, kas ir nepieciešamas nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas apkarošanai, visām dalībvalstīm būtu jānosaka sava jurisdikcija, lai kompetentajām iestādēm ļautu šādas darbības izmeklēt un sākt kriminālvajāšanu. Dalībvalstīm tāpēc būtu jānodrošina, ka to jurisdikcijā ir gadījumi, kad nodarījums veikts, izmantojot to teritorijā esošās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, neatkarīgi no tā, vai šie līdzekļi ir reģistrēti to teritorijā.

(12)  Ņemot vērā likumpārkāpēju un noziedzīgās darbībās iegūto līdzekļu mobilitāti, kā arī kompleksās pārrobežu izmeklēšanas, kas ir nepieciešamas nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas apkarošanai, visām dalībvalstīm būtu jānosaka sava jurisdikcija, lai kompetentajām iestādēm ļautu šādas darbības izmeklēt un sākt kriminālvajāšanu. Dalībvalstīm tāpēc būtu jānodrošina, ka to jurisdikcijā ir gadījumi, kad nodarījums veikts, izmantojot to teritorijā esošās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, neatkarīgi no tā, vai šie līdzekļi ir reģistrēti to teritorijā. Lai nodrošinātu panākumus nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas nodarījumu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā, atbildīgajiem par izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu šādos nodarījumos vajadzētu izmantot efektīvus un pilnveidotus izmeklēšanas līdzekļus, piemēram, līdzekļus, ko izmanto organizētās noziedzības vai citu smagu noziegumu apkarošanā. Šie līdzekļi būtu jāpielāgo jaunākajai attīstībai kibernoziegumu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā, tostarp noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizacijai izmantojot bitmonētas, kriptovalūtas un izspiedējvīrusu uzbrukumus. Šādu līdzekļu izmantošanai saskaņā ar valstu tiesību aktiem vajadzētu būt mērķtiecīgai, un tajā būtu jāņem vērā proporcionalitātes princips un izmeklējamo nodarījumu raksturs un smagums un būtu jāievēro tiesības uz personas datu aizsardzību. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka personāls iegūst adekvātu apmācību. Turklāt noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas pārrobežu rakstura dēļ ir vajadzīga spēcīga un koordinēta atbildes rīcība un sadarbība dalībvalstīs un starp tām, kā arī ar un starp kompetentajām Savienības aģentūrām un struktūrām, tostarp Eurojust un Eiropolu, lai apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Šajā nolūkā būtu efektīvi jāizmanto pieejamie sadarbības instrumenti un resursi, piemēram, Eurojust atbalstītas kopējas izmeklēšanas grupas un koordinācijas sanāksmes. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas globālā rakstura dēļ ir vajadzīga starptautiska rīcība, liekot Savienībai un tās dalībvalstīm stiprināt sadarbību ar attiecīgām trešām valstīm.

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a)  Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, korupcija, nelikumīgas finanšu plūsmas un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešana joprojām ir ilgtspējīgas attīstības šķērslis, nesamērīgi ietekmē jaunattīstības valstis un ir nopietns drauds to nākotnei. Savienībai, dalībvalstīm un trešām valstīm ir kopīga atbildība, lai labāk koordinētu pasākumus, ko veic cīņā pret šo negatīvo un kaitējošo rīcību, un saskaņotu šos pasākumus ar savām attīstības stratēģijām un politikas virzieniem.

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12b)  Kompetentajām iestādēm, kuras uzrauga kredītiestāžu un finanšu iestāžu atbilstību šīs direktīvas prasībām, vajadzētu būt iespējai savstarpēji sadarboties un apmainīties ar konfidenciālu informāciju neatkarīgi no attiecīgās iestādes veida vai statusa. Tādēļ šīm kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina atbilstošs juridiskais pamats, lai tās varētu apmainīties ar konfidenciālu informāciju un pēc iespējas plašāk sadarboties saskaņā ar šajā jomā piemērojamiem starptautiskajiem standartiem. Automātiskajai informācijas apmaiņai starp nodokļu iestādēm un citām attiecīgām valdības regulatīvām un noteikumu izpildes iestādēm būtu jābalstās uz nodokļu informāciju, kas ietver faktisko īpašnieku reģistrus.

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12c)  Uz aizdomu pamata vācot un pārsūtot datus un informāciju par parastiem darījumiem, kas notiek privātpersonu privātajā dzīvē, nedrīkstētu vājināt vai pārkāpt dienesta noslēpuma principu un tiesības uz privātumu un taisnīgu tiesu.

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šajā direktīvā tiek respektēti principi, kas atzīti LES 2. pantā, tiek respektētas pamattiesības un brīvības un ievēroti principi, kas jo īpaši ir atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, tostarp tie, kas ir izklāstīti II, III, V un VI sadaļā, kas cita starpā ietver tiesiskuma principu, kā arī noziedzīga nodarījuma un soda samērības principu, aptverot arī prasību par precizitāti, skaidrību un paredzamību krimināltiesībās, tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību un tiesības uz personas datu aizsardzību un nevainīguma prezumpciju, kā arī aizdomās turēto un apsūdzēto personu tiesības uz piekļuvi advokātam, tiesības neliecināt pret sevi un tiesības uz taisnīgu tiesu. Šī direktīva ir jāīsteno saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem, ņemot vērā arī Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, kā arī Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un citas starptautiskajās tiesībās paredzētās cilvēktiesību saistības.

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  terorisms, tostarp jebkurš nodarījums, kas noteikts Direktīvā 2017/XX/ES40;

(b)  terorisms, tostarp jebkurš attiecīgais nodarījums, kas noteikts Direktīvā (ES) 2017/541/ES;

__________________

__________________

40 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2017/XX/ES (2017. gada [...]) par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI par terorisma apkarošanu (OV L X, xx.xx.2017., x. lpp.).

 

Grozījums Nr.    23

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ha)  nodokļu noziegumi saistībā ar tiešajiem un netiešajiem nodokļiem, kā ir noteikts dalībvalstu tiesību aktos;

Grozījums Nr.    24

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts – v apakšpunkts

Text proposed by the Commission

Amendment

(v)  visi nodarījumi, tostarp nodokļu noziegumi saistībā ar tiešajiem un netiešajiem nodokļiem kā tie definēti dalībvalstu tiesību aktos, kas sodāmi ar brīvības atņemšanu vai ieslodzījumu, kura maksimālais ilgums ir lielāks par vienu gadu, vai attiecībā uz dalībvalstīm, kurām to tiesību sistēmās ir noteikts minimālais soda ilgums par nodarījumiem, visi nodarījumi, kas sodāmi ar brīvības atņemšanu vai ieslodzījumu, kura minimālais ilgums ir vairāk nekā seši mēneši;

(v)  visi citi nodarījumi, kas sodāmi ar brīvības atņemšanu vai ieslodzījumu, kura maksimālais ilgums ir lielāks par vienu gadu, vai attiecībā uz dalībvalstīm, kurām to tiesību sistēmās ir noteikts minimālais soda ilgums par nodarījumiem, visi nodarījumi, kas sodāmi ar brīvības atņemšanu vai ieslodzījumu, kura minimālais ilgums ir vairāk nekā seši mēneši;

 

Grozījums Nr.    25

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  īpašuma konversija vai nodošana, zinot, ka šāds īpašums ir iegūts noziedzīgā darbībā vai piedaloties šādā darbībā, lai slēptu vai maskētu šā īpašuma nelikumīgo izcelsmi vai lai palīdzētu jebkurai personai, kas ir iesaistīta šādas darbības pasūtīšanā, izvairīties no minētās personas rīcības juridiskajām sekām;

(a)  īpašuma konversija vai nodošana, zinot, ka šāds īpašums ir iegūts noziedzīgā darbībā vai piedaloties šādā darbībā, lai slēptu vai maskētu šā īpašuma nelikumīgo izcelsmi vai lai palīdzētu personai, kas ir iesaistīta šādas darbības pasūtīšanā, pat tad, ja šāda palīdzība ir sniegta ar mērķi tikai izvairīties no minētās personas rīcības juridiskajām sekām;

Grozījums Nr.    26

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  īpašuma iegāde, valdījums vai lietošana, saņemšanas laikā zinot, ka šāds īpašums iegūts noziedzīgā darbībā vai piedaloties šādā darbībā.

(c)  īpašuma iegāde, valdījums vai lietošana, īpašuma saņemšanas vai lietošanas laikā zinot, ka šāds īpašums iegūts noziedzīgā darbībā vai piedaloties šādā darbībā.

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Ikviena dalībvalsts nodrošina, ka 1. punktā minētā rīcība ir sodāms noziedzīgs nodarījums, ja:

 

(a)  likumpārkāpējs, kurš ir pieņēmis vai kuram vajadzēja zināt, ka šāds īpašums ir iegūts noziedzīgā darbībā vai piedaloties šādā darbībā, kā arī

 

(b)  likumpārkāpējam ir līgumiskas saistības un atbildība pret atbildīgo subjektu vai arī viņš pats ir atbildīgais subjekts Direktīvas (ES) 2015/849 2. panta nozīmē.

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Lai par 1. pantā minēto nodarījumu varētu piemērot sodu, nav nepieciešams konstatēt:

2.  Lai par 1. un 1.a punktā minēto nodarījumu varētu piemērot sodu, nav nepieciešams konstatēt:

Grozījums Nr.    29

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  iepriekšēju vai vienlaicīgu notiesājošu spriedumu par noziedzīgu darbību, kuras rezultātā ir radies īpašums;

(a)  iepriekšēju vai vienlaicīgu notiesājošu spriedumu par noziedzīgu darbību, kuras rezultātā ir radies īpašums, ja tiesu iestādes bez jebkādām saprātīgām šaubām un balstoties uz konkrētiem apstākļiem un visiem pieejamajiem pierādījumiem, ir pārliecinātas, ka īpašums ir iegūts noziedzīgu darbību rezultātā;

Grozījums Nr.    30

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  noziedzīgās darbības, kuras rezultātā radies īpašums, veicēja identitāti vai citus apstākļus saistībā ar šo noziedzīgo darbību;

(b)  noziedzīgās darbības, kuras rezultātā radies īpašums, veicēja identitāti;

Grozījums Nr.    31

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  visi faktiskie elementi un apstākļi, kas attiecas uz noziedzīgo darbību, ja ir konstatēts, ka īpašums ir iegūts šādas darbības rezultātā;

Grozījums Nr.    32

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  vai noziedzīgā darbība, kuras rezultātā radies īpašums, ir veikta citas dalībvalsts vai trešās valsts teritorijā, ja attiecīgā rīcība ir noziedzīgs nodarījums saskaņā ar dalībvalsts vai trešās valsts tiesību aktiem, kurā darbība tika veikta, un būtu noziedzīgs nodarījums saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kas īsteno vai piemēro šo pantu, ja tas būtu izdarīts šīs valsts teritorijā;

(c)  vai noziedzīgā darbība, kuras rezultātā radies īpašums, ir veikta citas dalībvalsts vai trešās valsts teritorijā, ja attiecīgā rīcība ir noziedzīgs darbība saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kas īsteno vai piemēro šo pantu, ja tas būtu izdarīts šīs valsts teritorijā; Dalībvalstis drīkst arī pieprasīt, lai attiecīgā rīcība tiktu uzskatīta par noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar citas dalībvalsts tiesību aktiem vai trešās valsts tiesību aktiem, kurā darbība tika veikta, izņemot gadījumus, ja:

 

– attiecīgā rīcība ir viens no noziegumiem, kas minēti 2. panta 1. punkta a) līdz ha) apakšpunktā un l) līdz n) apakšpunktā,

 

– šādu trešo valsti Komisija saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantu ir identificējusi kā „augsta riska trešo valsti”.

Grozījums Nr.    33

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka par 3. pantā minētajiem nodarījumiem piemēro sodu, kā maksimālo sodu nosakot ieslodzījumu uz vismaz četriem gadiem vismaz par smagiem nodarījumiem.

2.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka par 3. pantā minētajiem nodarījumiem piemēro sodu, kā maksimālo sodu nosakot ieslodzījumu uz vismaz pieciem gadiem.

Grozījums Nr.    34

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Katra dalībvalsts nodrošina, ka 3. pantā minētie noziedzīgie nodarījumi ir sodāmi, kā minimālo sodu nosakot brīvības atņemšanu vismaz uz diviem gadiem, ja ir konstatēts kāds no 6. pantā minētajiem atbildību pastiprinošajiem apstākļiem.

Grozījums Nr.    35

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Katra dalībvalsts nodrošina, ka par 4. pantā minētajiem nodarījumiem piemēro sodu, kā maksimālo sodu nosakot ieslodzījumu uz vismaz trim gadiem.

Grozījums Nr.    36

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.c  Katra dalībvalsts veic pasākumus, kas nodrošina, ka fiziskas personas, kuras ir atbildīgas par 3. un 4. pantā minētajiem noziegumiem, tostarp, ja tās ir darbojušās kādas juridiskās personas aizsegā, ir sodāmas arī ar papildu sankcijām, piemēram:

 

(a)  pagaidu vai pastāvīgu aizliegumu slēgt līgumus ar publiskām iestādēm;

 

(b)  pagaidu aizliegumu veikt komercdarbības;

 

(c)  ja notiesājošs spriedums ir stājies spēkā, ilgtermiņa aizliegumu kandidēt uz vēlētiem amatiem vai ieņemt valsts ierēdņu amatus, ja „ilgtermiņa” tiek noteikts kā divi secīgi pilnvaru termiņi vai vismaz desmit gadi.

Grozījums Nr.    37

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a )  nodarījums izdarīts noziedzīgas organizācijas ietvaros Pamatlēmuma 2008/841 nozīmē(1); vai;

(a)  nodarījums izdarīts noziedzīgas organizācijas ietvaros Pamatlēmuma 2008/841/TI nozīmē;

Grozījums Nr.    38

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  nelikumīgi iegūtais īpašums, ko legalizē, ir iegūts no 2. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā un f) un m) punktā minētajiem noziegumiem vai arī legalizācijas mērķis ir finansēt šādus noziegumus;

Grozījums Nr.    39

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. daļa – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ab)  noziedzīgais nodarījums ir izdarīts pilnībā vai daļēji tādas jurisdikcijas teritorijā, kas nesadarbojas ar Savienību, vai izmantojot vērtību neoficiālu pārskaitīšanas sistēmu, uzrādītāja akcijas, virtuālas valūtas vai skaidras naudas kurjerus;

Grozījums Nr.    40

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. daļa – ac apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ac)  likumpārkāpējs ir politiski redzama persona saskaņā ar likumiem, regulējumiem vai administratīviem noteikumiem, ar kuriem transponē Direktīvas 2015/849/ES 3. panta 9. punktu, vai

Grozījums Nr.    41

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  likumpārkāpējam ir līgumiskas saistības un atbildība pret atbildīgo subjektu vai arī viņš pats ir atbildīgais subjekts Direktīvas 2015/849/ES 2. panta nozīmē un nodarījumu ir izdarījis savas profesionālās darbības ietvaros.

(b)  likumpārkāpējam ir līgumiskas saistības un atbildība pret atbildīgo subjektu vai arī viņš pats ir atbildīgais subjekts Direktīvas (ES) 2015/849 2. panta nozīmē un nodarījumu ir izdarījis savas profesionālās darbības ietvaros,; vai

Grozījums Nr.    42

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  tā īpašuma vai naudas vērtība, ko izmanto nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, ir vienāda vai lielāka par EUR 500 000.

Grozījums Nr.    43

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra dalībvalsts nodrošina to, ka juridiskas personas var saukt pie atbildības par jebkādiem 3. un 4. pantā minētajiem nodarījumiem, ko šo juridisko personu labā izdarījusi jebkura persona, kurai ir vadošs amats juridiskā personā, darbojoties neatkarīgi vai kā juridiskas personas kādas struktūras daļa, pamatojoties uz:

1.  Katra dalībvalsts nodrošina to, ka juridiskas personas var saukt pie atbildības par jebkādiem 3. un 4. pantā minētajiem nodarījumiem, kurus savā labā vai citu fizisku vai juridisko personu labā ir izdarījusi jebkura persona, kurai ir vadošs amats juridiskā personā, darbojoties neatkarīgi vai kā juridiskas personas kādas struktūras daļa, pamatojoties uz:

Grozījums Nr.    44

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka juridiskas personas var saukt pie atbildības gadījumos, kad 1. punktā minētās personas uzraudzības vai kontroles trūkums ir darījis iespējamu to, ka jebkādus 3. un 4. pantā minētos nodarījumus šīs juridiskās personas labā veic persona, kas ir tās pakļautībā.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka juridiskas personas var saukt pie atbildības gadījumos, kad 1. punktā minētās personas uzraudzības vai kontroles trūkums ir darījis iespējamu to, ka jebkādus 3. un 4. pantā minētos nodarījumus šo juridisko personu labā vai citu fizisko vai juridisko personu labā veic persona, kas ir tās pakļautībā.

Grozījums Nr.    45

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Visas dalībvalstis nodrošina, ka juridiskai personai, kuru sauc pie atbildības par nodarījumiem saskaņā ar 6. pantu, piemēro iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas, kas ietver naudas sodu kā kriminālsodu vai cita veida sodu un var ietvert citas sankcijas, piemēram:

Visas dalībvalstis nodrošina, ka juridiskai personai, kuru sauc pie atbildības par nodarījumiem saskaņā ar 7. pantu, piemēro iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas, kas ietver naudas sodu kā kriminālsodu vai cita veida sodu un var ietvert citas sankcijas, piemēram:

Grozījums Nr.    46

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  tiesību liegšanu minētajai juridiskajai personai saņemt valsts pabalstu vai atbalstu;

(1)  tiesību liegšanu minētajai juridiskajai personai saņemt valsts pabalstu vai atbalstu, arī no Savienības programmām vai līdzekļiem;

Grozījums Nr.    47

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  pagaidu vai pastāvīga aizlieguma noteikšanu šādai juridiskai personai slēgt līgumus ar valsts iestādēm;

Grozījums Nr.    48

Direktīvas priekšlikums

8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a pants

 

Noziedzīgu darbību rezultātā iegūta īpašuma un līdzekļu konfiskācija

 

1.  Katra dalībvalsts paredz visa tā īpašuma un līdzekļu konfiskāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/42/ES1a, kas iegūti no kādas šajā direktīvā minētās noziedzīgas darbības, vai to rīku konfiskāciju, kas izmantoti vai kurus paredzēts izmantot, lai izdarītu vai palīdzētu izdarīt kādu no šajā direktīvā minētajām noziedzīgajām darbībām.

 

2.  Katra dalībvalsts paredz visa tā īpašuma un līdzekļu konfiskāciju , kas iegūti no kādas šajā direktīvā minētās noziedzīgas darbības, vai to rīku konfiskāciju, kas izmantoti vai kurus paredzēts izmantot, lai izdarītu kādu no šajā direktīvā minētajām noziedzīgajām darbībām, pat ja nav stājies spēkā notiesājošs spriedums, jo lieta ir izbeigta likumpārkāpēja nāves dēļ.

 

3.  Šo pantu piemēro neatkarīgi no tā, vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas nodarījumu vai predikatīvo nodarījumu ir izdarījusi fiziska vai juridiska persona.

 

4.  Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu sadarbību tāda īpašuma iesaldēšanā vai konfiscēšanā , kas iegūti šajā direktīvā minēto nodarījumu rezultātā, un tādu rīku iesaldēšanā vai konfiscēšanā, kas izmantoti vai ko paredzēts izmantot, lai izdarītu vai palīdzētu izdarīt kādu no šajā direktīvā minētajiem nodarījumiem, un vajadzības gadījumā var vērsties pie Eurojust un Eiropola nolūkā nodrošināt ātru un efektīvu sadarbību saskaņā ar 10 pantu.

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīva 2014/42/ES par nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā (OV L 127, 29.4.2014.).

Grozījums Nr.    49

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  likumpārkāpējs ir tās valstspiederīgais.

(b)  likumpārkāpējs ir tās valstspiederīgais vai pastāvīgais iedzīvotājs, vai

Grozījums Nr.    50

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  noziedzīgs nodarījums ir izdarīts tādas fiziskas personas labā, kas dzīvo tās teritorijā, vai tādas juridiskas personas labā, kas veic uzņēmējdarbību tās teritorijā;

Grozījums Nr.    51

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Kad dalībvalsts pieņem lēmumu noteikt plašāku jurisdikciju attiecībā uz 3. un 4. pantā minētajiem nodarījumiem, kas izdarīti ārpus tās teritorijas, dalībvalsts informē Komisiju, ja:

svītrots

(a)  likumpārkāpējs ir pastāvīgais iedzīvotājs tās teritorijā;

 

(b)  nodarījums ir izdarīts tādas juridiskās personas labā, kas veic uzņēmējdarbību tās teritorijā.

 

Grozījums Nr.    52

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Ja 3. un 4. pantā minētie nodarījumi ir vairāk nekā vienas dalībvalsts jurisdikcijā un ja jebkura no attiecīgajām dalībvalstīm, pamatojoties uz vieniem un tiem pašiem faktiem, var likumīgi uzsākt kriminālvajāšanu, attiecīgās dalībvalstis sadarbojas, lai izlemtu, kura no tām uzsāks likumpārkāpēja kriminālvajāšanu, ar mērķi kriminālprocesu veikt centralizēti tikai vienā dalībvalstī.

Šādus faktorus ņem vērā, piešķirot prioritāti šādā kārtībā:

 

 

(a)  tās dalībvalsts teritorija, kurā nodarījums tika izdarīts;

 

b)  likumpārkāpēja valstspiederība vai dzīvesvieta;

 

c)  cietušo personu izcelsmes valsts;

 

d)  teritorija, kurā likumpārkāpējs ir atrasts.

 

Dalībvalstis var izmantot Eurojust, lai veicinātu tiesu iestāžu sadarbību un šo iestāžu darbības koordināciju.

Grozījums Nr.    53

Direktīvas priekšlikums

10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izmeklēšanas līdzekļi

Izmeklēšanas līdzekļi un sadarbība

Grozījums Nr.    54

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ikviena dalībvalsts nodrošina, ka personām, struktūrvienībām vai dienestiem, kas ir atbildīgi par 3. un 4. pantā minēto nodarījumu izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu, ir pieejami efektīvi izmeklēšanas līdzekļi, piemēram, tādi, kurus izmanto organizētās noziedzības apkarošanas jomā vai citos smagu noziegumu gadījumos.

1.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka personām, struktūrvienībām vai dienestiem, kas ir atbildīgi par 3. un 4. pantā minēto nodarījumu izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu, ir pieejami efektīvi izmeklēšanas līdzekļi, pietiekams personāls un atbilstīga mērķtiecīga apmācība, resursi un tehnoloģiskās spējas, piemēram, tādi, kurus izmanto organizētās noziedzības apkarošanas jomā vai citos smagu noziegumu gadījumos. Šādus līdzekļus un apmācību pielāgo jaunākajai attīstībai kibernoziegumu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā.

Grozījums Nr.    55

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu datu apmaiņu un sadarbību Savienībā, kā arī lai paplašinātu sadarbību ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām, kas cīnās pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu, vienlaikus nodrošinot labāku koordināciju starp dalībvalstīm un attiecīgajām Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām, lai efektīvi apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un mudinātu trešās valstis, jo īpaši augstam riskam pakļautās trešās valstis Direktīvas (ES) 2015/849 9. panta nozīmē, pieņemt līdzīgus pasākumus un reformas. Turklāt katra dalībvalsts apņemas īstenot darbības, lai uzlabotu informācijas apmaiņu starp finanšu izlūkošanas vienībām Savienības un starptautiskajā līmenī.

Grozījums Nr.    56

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b  Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tās nenoraida starptautisku sadarbību krimināllietās saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, pamatojoties uz to, ka to tiesību aktos izvairīšanās no nodokļu maksāšanas vai krāpšana nodokļu jomā tiek atzīta par kriminālu darbību vai noziedzīgu nodarījumu tikai tad, ja nedeklerētās summas vai nenomaksātie nodokļi ir sasnieguši un pārsniedz ievērojamu apmēru vai ja krāpnieciskas mahinācijas tiek izmantotas sistemātiski .

Grozījums Nr.    57

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz [24 mēneši pēc pieņemšanas]. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minētos noteikumus.

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz [12 mēneši pēc pieņemšanas]. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minētos noteikumus.

Grozījums Nr.    58

Direktīvas priekšlikums

13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija līdz [24 mēnešus pēc šīs direktīvas īstenošanas termiņa beigām] iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā novērtē, kādā mērā dalībvalstis ir veikušas vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Komisija līdz [12 mēnešus pēc šīs direktīvas īstenošanas termiņa beigām] iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā novērtē, kādā mērā dalībvalstis ir veikušas vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

 

Papildus tam Komisija līdz [36 mēneši pēc šīs direktīvas īstenošanas termiņa beigām] Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu, kurā novērtē šīs direktīvas pievienoto vērtību nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā. Ziņojumā ietver arī šīs direktīvas ietekmi uz pamattiesībām un pamatbrīvībām, piemēram, tiesībām uz efektīvu tiesisko aizsardzību un taisnīgu tiesu, nevainīguma prezumpciju un tiesībām uz advokātu vai tiesībām krimināllietas ietvaros netikt notiesātam vai sodītam divreiz par vienu un to pašu noziedzīgu nodarījumu . Komisija, balstoties uz šo ziņojumu, vajadzības gadījumā lemj par piemērotām turpmākām darbībām.

(1)

  Padomes 2008. gada 24. oktobra Pamatlēmums 2008/841/TI par cīņu pret organizēto noziedzību (OV L 300, 11.11.2008., 42. lpp.).


Attīstības komitejas atzinums (13.10.2017)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu krimināltiesībās

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Ignazio Corrao

GROZĪJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un ar to saistītā terorisma finansēšana un organizētā noziedzība joprojām ir būtiskas problēmas Savienības mērogā, kas kaitē finanšu sektora integritātei, stabilitātei un reputācijai un apdraud Savienības iekšējo drošību un iekšējo tirgu. Lai risinātu šīs problēmas un vienlaicīgi pastiprinātu Direktīvas 2015/849/ES34 piemērošanu, šīs direktīvas mērķis ir apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izmantojot krimināltiesības, un uzlabot pārrobežu sadarbību starp kompetentajām iestādēm.

(1)  Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un ar to saistītā terorisma finansēšana un organizētā noziedzība joprojām ir būtiskas problēmas Savienības mērogā, kas kaitē finanšu sektora integritātei, stabilitātei un reputācijai un apdraud Savienības iekšējo drošību un iekšējo tirgu. Lai risinātu šo steidzamo problēmu un vienlaicīgi pastiprinātu Direktīvas 2015/849/ES34 piemērošanu, šīs direktīvas mērķis ir apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izmantojot krimināltiesības, un uzlabot pārrobežu sadarbību starp kompetentajām iestādēm.

_________________

_________________

34 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).

34 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Savienības rīcībā būtu jo īpaši jāturpina ņemt vērā Finanšu darbības darba grupas (FATF) ieteikumus un instrumentus, ko izstrādājušas citas starptautiskās organizācijas, kas cīnās pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu. Konkrētie Savienības akti vajadzības gadījumā būtu papildus jāsaskaņo ar starptautiskajiem standartiem cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, ko 2012. gada februārī pieņēmusi FATF (“pārskatītie FATF ieteikumi”). Tā kā Savienība ir Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju (CETS Nr. 198) parakstītāja, tai šīs konvencijas prasības būtu jātransponē savā tiesību sistēmā.

(3)  Savienības rīcībā būtu jo īpaši jāturpina ņemt vērā Finanšu darbības darba grupas (FATF) ieteikumus un instrumentus, ko izstrādājušas citas starptautiskās organizācijas, kas cīnās pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu. Konkrētie Savienības akti būtu papildus jāsaskaņo ar Starptautiskajiem standartiem cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu un ieroču izplatīšanu, ko 2012. gada februārī pieņēmusi FATF (“pārskatītie FATF ieteikumi”). Tā kā Savienība ir Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju (CETS Nr. 198) parakstītāja, tai šīs konvencijas prasības būtu steidzami jātransponē savā tiesību sistēmā.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Humānā palīdzība ir būtiska un ir paredzēta tam, lai visā pasaulē sniegtu palīdzību cilvēkiem, kuriem tā ir vajadzīga. Pasākumiem, ar kuriem ir paredzēts apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nevajadzētu kavēt personas un organizācijas sniegt humāno palīdzību to cilvēku labā, kuriem tā ir vajadzīga.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Lai kriminālatbildības noteikšana par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju būtu efektīvs rīks cīņā pret organizēto noziedzību, nebūtu nepieciešams noteikt nozieguma pazīmes, kura rezultātā radies īpašums, un vēl jo vairāk nebūtu jāprasa iepriekšējs vai vienlaicīgs notiesājošais spriedums par minēto noziegumu. Kriminālvajāšanu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju nevajadzētu arī ietekmēt arī apstāklim, ka predikatīvais nodarījums ticis veikts citā dalībvalstī vai trešā valstī, ar nosacījumu, ka tas ir arī noziedzīgs nodarījums minētajā dalībvalstī vai trešā valstī. Dalībvalstis kā priekšnosacījumu var noteikt, ka predikatīvais nodarījums, ja tas būtu izdarīts to teritorijā, būtu noziegums arī to valsts tiesību aktu izpratnē.

(9)  Lai kriminālatbildības noteikšana par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju būtu efektīvs rīks cīņā pret organizēto noziedzību, nebūtu nepieciešams noteikt nozieguma pazīmes, kura rezultātā radies īpašums, un vēl jo vairāk nebūtu jāprasa iepriekšējs vai vienlaicīgs notiesājošs spriedums par minēto noziegumu. Kriminālvajāšanu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju nevajadzētu kavēt arī apstāklim, ka predikatīvais nodarījums ticis veikts citā dalībvalstī vai trešā valstī, ar nosacījumu, ka tas ir arī noziedzīgs nodarījums minētajā dalībvalstī vai trešā valstī, uz kuru attiecas šīs direktīvas nosacījumi.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  Ir svarīgi, ka informācija par uzņēmumu, trastu un citu mehānismu faktiskajiem īpašniekiem tiek darīta publiski pieejama atklātu datu formātos, lai novērstu iespējamību izmantot anonīmus pastkastītes uzņēmumus un tiem pielīdzināmas juridiskas personas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai, kuras mērķis ir teroristisku darbību finansēšana.

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a)  Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, korupcija, nelikumīgas finanšu plūsmas un nodokļu apiešana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas joprojām ir ilgtspējīgas attīstības šķērslis, nesamērīgi ietekmē jaunattīstības valstis un ir nopietns drauds to nākotnei. Savienībai, dalībvalstīm un trešām valstīm ir kopīga atbildība, lai labāk koordinētu pasākumus, ko veic cīņā pret šo negatīvo un kaitējošo rīcību, un saskaņotu šos pasākumus ar savām attīstības stratēģijām un politikas virzieniem.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12b)  Naudas pārvedumi ir svarīgs ieguldījums ģimeņu budžetā un vietējo kopienu attīstībā, un tie de facto kļūst par galveno ārējā attīstības finansējuma avotu. Atzīstot to, cik svarīgi ir cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, šajā sakarā veiktajiem pasākumiem tomēr nevajadzētu kavēt starptautiskos naudas pārvedumus. Šāds šķērslis varētu nelabvēlīgi ietekmēt jaunattīstības valstu iedzīvotāju cilvēktiesības. Savienībai ir svarīgi pretterorisma politiku īstenot tā, lai naudas pārvedumiem tiktu izmantoti pareizie kanāli, un stiprināt pārvedumu oficiālo infrastruktūru, tostarp atbalstīt piekļuvi banku pakalpojumiem un pārvirzīt plūsmas no neoficiālā sektora uz oficiālo sektoru, tādējādi veicinot terorisma novēršanu.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

3. pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas nodarījumi

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka turpmāk minētā rīcība ir sodāma, ja tā ir veikta ar nodomu:

1.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka turpmāk minētā rīcība ir sodāma:

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  īpašuma konversija vai nodošana, zinot, ka šāds īpašums ir iegūts noziedzīgā darbībā vai piedaloties šādā darbībā, lai slēptu vai maskētu šā īpašuma nelikumīgo izcelsmi vai lai palīdzētu jebkurai personai, kas ir iesaistīta šādas darbības pasūtīšanā, izvairīties no minētās personas rīcības juridiskajām sekām;

(a)  īpašuma konversija vai nodošana, zinot, ka šāds īpašums ir iegūts noziedzīgā darbībā vai piedaloties šādā darbībā, lai slēptu vai maskētu šā īpašuma nelikumīgo izcelsmi vai lai palīdzētu personai, kas ir iesaistīta šādas darbības pasūtīšanā, arī tad, ja tas veikts ar mērķi tikai izvairīties no minētās personas rīcības juridiskajām sekām;

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  īpašuma iegāde, valdījums vai lietošana, tā saņemšanas laikā zinot, ka šāds īpašums iegūts noziedzīgā darbībā vai piedaloties šādā darbībā.

(c)  īpašuma iegāde, valdījums vai lietošana, tā saņemšanas laikā un izmantošanā ekonomiskā vai finanšu darbībā zinot, ka šāds īpašums iegūts noziedzīgā darbībā vai piedaloties šādā darbībā.

Pamatojums

La consapevolezza circa l'illecita provenienza del bene potrebbe intervenire solo in un momento successive rispetto alla ricezione del bene. In tal caso, la condotta di chi impieghi in attività economica o finanziaria un bene di origine illecita, essendo consapevole - al momento del suo impiego - della illecita provenienza dello stesso, appare comunque sanzionabile. La formulazione proposta (che si ispira al dettato dell'art. 648 ter del Codice Penale italiano) esclude comunque la sanzionabilità del mero godimento del provento dell'illecito, qualora non si avesse consapevolezza della sua provenienza illecita al momento della sua ricezione.

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  vai noziedzīgā darbība, kuras rezultātā ir iegūts īpašums, ir notikusi trešās valsts teritorijā, ja saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kas īsteno vai piemēro šo pantu, attiecīgā rīcība, ja tā būtu veikta tās teritorijā, būtu uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu, kurš ietilpst terorisma vai terorisma finansēšanas, organizētās noziedzības, korupcijas, cilvēku tirdzniecības, seksuālas izmantošanas, paverdzināšanas, atkritumu vai savvaļas sugu nelikumīgas tirdzniecības vai izvairīšanās no nodokļu maksāšanas kategorijā;

Pamatojums

Duālas kriminālatbildības par konkrētiem noziedzīgiem nodarījumiem ieviešana būtu izdevīga noziedzīgām darbībām vai noziedzīgiem grupējumiem, kas izmanto noteiktu trešo valstu tiesību aktu nepilnības, lai pēc tam iegūtos līdzekļus investētu Eiropā. Sarakstā minētie noziedzīgie nodarījumi ir tik nopietni un rīcības prettiesiskums tik acīmredzams, ka iesaistīšanās tajos pat tādā tiesību sistēmā, kura tos nedefinē kā kriminālnoziegumus, nav tāda, kas ļautu atsaukties uz principu “nullum crimen sine lege”.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka par 3. un 4. pantā minēto rīcību piemēro iedarbīgus, samērīgus un atturošus kriminālsodus.

1.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka par 3. un 4. pantā minēto rīcību piemēro autonomus, iedarbīgus, samērīgus un atturošus kriminālsodus, stingri ievērojot pamattiesības un vispārējos krimināltiesību principus, ar kuriem aizsargā tiesības uz aizstāvību un apsūdzēto tiesības.

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka par 3. pantā minētajiem nodarījumiem piemēro sodu, kā maksimālo sodu nosakot ieslodzījumu uz vismaz četriem gadiem vismaz par smagiem nodarījumiem.

2.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka par 3. pantā minētajiem nodarījumiem piemēro sodu, kā maksimālo sodu nosakot ieslodzījumu uz vismaz četriem gadiem.

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Katra dalībvalsts veic pasākumus, kas nodrošina, ka fiziskas personas, kuras ir atbildīgas par 3. un 4. pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, tostarp, ja tās ir darbojušās kādas juridiskās personas aizsegā, ir sodāmas arī ar papildu sankcijām, piemēram:

 

(a)   pagaidu vai pastāvīgu aizliegumu slēgt līgumus ar valsts iestādēm, izņemot darba līgumus;

 

(b)   īslaicīgu aizliegumu veikt komercdarbību.

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Komisija nodrošina to sankciju smaguma līmeņa — gan minimālā, gan maksimālā — saskaņošanu, kas dalībvalstu tiesību aktos ir paredzētas šajās jomās, pienācīgu uzmanību pievēršot katras dalībvalsts tiesiskās sistēmas īpatnībām.

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2.c punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.c   Katra dalībvalsts nodrošina, ka 3. pantā minētie noziedzīgie nodarījumi ir sodāmi, kā minimālo sodu nosakot brīvības atņemšanu uz diviem gadiem, ja ir konstatēts kāds no 6. pantā minētajiem atbildību pastiprinošajiem apstākļiem.

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(ba)  naudas līdzekļi vai īpašums, kas ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas priekšmets, ir iegūti teroristisku darbību vai nelegālas ieroču tirdzniecības rezultātā, vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas mērķis ir finansēt teroristiskas darbības vai nelegālu ieroču tirdzniecību.

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(bb)  īpašuma vērtība vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu summa ir vismaz EUR 500 000.

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Visas dalībvalstis nodrošina, ka juridiskai personai, kuru sauc pie atbildības par nodarījumiem saskaņā ar 6. pantu, piemēro iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas, kas ietver naudas sodu kā kriminālsodu vai cita veida sodu un var ietvert citas sankcijas, piemēram:

Katra dalībvalsts nodrošina, ka juridiskai personai, kuru saskaņā ar 6. pantu sauc pie atbildības par nodarījumiem, piemēro iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas, kas ietver krimināltiesiskus un cita veida naudassodus un var ietvert citas sankcijas, stingri ievērojot pamattiesības un vispārīgos krimināltiesību principus, ar kuriem aizsargā tiesības uz aizstāvību un apsūdzēto tiesības, piemēram:

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1a)  pastāvīgu aizliegumu slēgt līgumus ar publiskām iestādēm;

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a pants

 

Noziedzīgas darbības rezultātā iegūta īpašuma un līdzekļu konfiskācija

 

1.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka visi īpašumi un noziedzīgi iegūti līdzekļi tiek konfiscēti, kā noteikts 2. pantā, ja — pamatojoties uz lietas apstākļiem un ņemot vērā konkrētus faktus un pieejamos pierādījumus, tostarp, piemēram, to, ka attiecīgā īpašuma vērtība nav samērīga ar notiesātās personas likumīgajiem ienākumiem — tiesu iestādes ir pārliecinātas, ka attiecīgais īpašums ir iegūts noziedzīgā veidā jebkurā no šādiem gadījumiem:

 

(a)  ir veikts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas noziegums, kā definēts šajā direktīvā, ko apliecina kādas dalībvalsts tiesas spriedums ar res judicata spēku, vai attiecībā uz spriedumu, kas nav galīgs, ir iestājies likumpārkāpēja notiesāšanas noilgums vai lietas izskatīšana apturēta likumpārkāpēja nāves dēļ; vai

 

(b)  ir veikts noziegums, kura rezultātā ir iegūti līdzekļi (predikatīvs nodarījums), ko apliecina kādas dalībvalsts vai trešās valsts tiesas spriedums, vai attiecībā uz spriedumu, kas nav galīgs, ir iestājies likumpārkāpēja notiesāšanas noilgums, vai lietas izskatīšana apturēta likumpārkāpēja nāves dēļ.

 

2.  Šo pantu piemēro neatkarīgi no tā, vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas nodarījumu vai predikatīvo nodarījumu ir izdarījusi fiziska vai juridiska persona.

Grozījums Nr.    23

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(ba)  nozieguma izdarītājs dzīvo vai uzturas šīs dalībvalsts teritorijā un nav citas dalībvalsts valstspiederīgais;

Grozījums Nr.    24

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(bb)  noziegums ir izdarīts tādas juridiskas personas labā, kas veic uzņēmējdarbību tās teritorijā;

Grozījums Nr.    25

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – bc apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(bc)  īpašums, kas ir nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas priekšmets, vai ienākumi, kas radušies nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas rezultātā, atrodas tās teritorijā vai tās jurisdikcijā.

Grozījums Nr.    26

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – bd apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(bd)  likumpārkāpējs ir arestēts tās teritorijā;

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9.a pants

 

Vairāk nekā vienas dalībvalsts jurisdikcija

 

1.  Lai atvieglotu sadarbību starp dalībvalstu tiesu iestādēm un koordinētu to darbību, dalībvalstis nodrošina, ka tiek uzlabota pārrobežu sadarbība un informācijas apmaiņa, tostarp izmantojot Eurojust starpniecību.

 

2.   Katra dalībvalsts pieņem noteikumus, kas nodrošina iespēju efektīvi un ātri novērst jebkādu pozitīvu vai negatīvu jurisdikcijas konfliktu. Ja nodarījums ir vairāk nekā vienas dalībvalsts jurisdikcijā un vairāk nekā vienā dalībvalstī var notikt kriminālvajāšana, ņemot par pamatu tos pašus faktus, tad attiecīgās dalībvalstis sadarbojas, lai pieņemtu lēmumu par to, kurai no tām tiks piešķirta jurisdikcija, un lai pēc iespējas centralizētu tiesvedību vienā dalībvalstī.

 

Dalībvalstis, kas minētas pirmajā daļā, ietver visas dalībvalstis, kurām ir jurisdikcija vai kuras noteikušas jurisdikciju saskaņā ar 9. pantu.

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

9.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9.b pants

 

Nelegālo līdzekļu un aktīvu nosūtīšana atpakaļ uz izcelsmes valsti

 

Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nosūtītu atpakaļ uz izcelsmes trešo valsti līdzekļus un aktīvus, kuri radušies nelikumīgas darbības rezultātā vai kuri ir šādas darbības priekšmets. Šos līdzekļus un aktīvus nodod atpakaļ izcelsmes jaunattīstības valstīm ar nosacījumu, ka tos izmanto, lai: 

 

(a)  uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus šajās valstīs, jo īpaši vismazāk aizsargāto iedzīvotāju dzīves apstākļus,

 

(a)  stiprinātu tiesiskumu šajās valstīs ar mērķi sekmēt cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un citām krimināli sodāmām darbībām. 

Grozījums Nr.    29

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ikviena dalībvalsts nodrošina, ka personām, struktūrvienībām vai dienestiem, kas ir atbildīgi par 3. un 4. pantā minēto nodarījumu izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu, ir pieejami efektīvi izmeklēšanas līdzekļi, piemēram, tādi, kurus izmanto organizētās noziedzības apkarošanas jomā vai citos smagu noziegumu gadījumos.

Ikviena dalībvalsts nodrošina, ka personām, struktūrvienībām vai dienestiem, kas ir atbildīgi par 3. un 4. pantā minēto nodarījumu izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu, ir pieejami efektīvi izmeklēšanas līdzekļi, piemēram, tādi, kurus izmanto organizētās noziedzības apkarošanas jomā vai citos smagu noziegumu gadījumos; tie ietver pietiekamus resursus un personālu un konkrētu, mērķtiecīgu apmācību.

Grozījums Nr.    30

Direktīvas priekšlikums

10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

10.a pants

 

Sadarbība starp dalībvalstīm un ar Savienību un trešām valstīm

 

1.   Katra dalībvalsts pieņem efektīvus pasākumus, lai uzlabotu koordināciju un informācijas apmaiņu, kā arī pārrobežu sadarbību starp dalībvalstīm un ar Savienību, lai novērstu regulējuma arbitrāžu, pastiprinātu dialogu un sadarbību ar trešām valstīm, tostarp, nodrošinot efektīvu saziņu, un apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

 

2.  Dalībvalstis pastiprina sadarbību ar trešām valstīm, jo īpaši, lai izplatītu paraugprakses, kuru mērķis ir stiprināt finanšu sistēmas. Dalībvalstis veicina reformas, lai īstenotu efektīvus pasākumus un ieviestu mehānismus, kas vēršas pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un saskaņā ar lojālas sadarbības principu veicina efektīvu starptautisko sadarbību jautājumos par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

 

3.  Komisija apsver veidus, kā uzlabot starptautisko sadarbību un ar efektīviem pasākumiem atbalstīt jaunattīstības valstis, jo īpaši īstenojot tehniskās palīdzības programmas, lai jaunattīstības valstis spētu uzlabot administratīvo un tiesisko sistēmu ar mērķi efektīvāk apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Grozījums Nr.    31

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz [24 mēneši pēc pieņemšanas]. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minētos noteikumus.

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz [12 mēneši pēc pieņemšanas]. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minētos noteikumus.

Grozījums Nr.    32

Direktīvas priekšlikums

13. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija līdz [24 mēnešus pēc šīs direktīvas īstenošanas termiņa beigām] iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā novērtē, kādā mērā dalībvalstis ir veikušas vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Komisija līdz [12 mēneši pēc šīs direktīvas īstenošanas termiņa beigām] iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā novērtē, kādā mērā dalībvalstis ir veikušas vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana krimināltiesībās

Atsauces

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

13.2.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Ignazio Corrao

8.6.2017

Izskatīšana komitejā

30.8.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

9.10.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

11

10

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marina Albiol Guzmán, Thierry Cornillet, Brian Hayes, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Patrizia Toia

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

11

+

EFDD

Ignazio Corrao

GUE-NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

NI

Eleftherios Synadinos

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Patrizia Toia

10

-

PPE

Brian Hayes, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

Verts/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

4

0

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Ekonomikas un monetārās komitejas atzinums (7.11.2017)

Sniegusi Ekonomikas un monetārā komiteja

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu krimināltiesībās

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Eva Joly

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un ar to saistītā terorisma finansēšana un organizētā noziedzība joprojām ir būtiskas problēmas Savienības mērogā, kas kaitē finanšu sektora integritātei, stabilitātei un reputācijai un apdraud Savienības iekšējo drošību un iekšējo tirgu. Lai risinātu šīs problēmas un vienlaicīgi pastiprinātu Direktīvas 2015/849/ES piemērošanu1, šīs direktīvas mērķis ir apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izmantojot krimināltiesības, un uzlabot pārrobežu sadarbību starp kompetentajām iestādēm.

(1)  Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un ar to saistītā terorisma finansēšana un organizētā noziedzība joprojām ir ļoti būtiskas problēmas Savienības mērogā, kas kaitē finanšu sektora integritātei, stabilitātei un reputācijai un apdraud Savienības iekšējo drošību un iekšējo tirgu, kā arī mazina tirgus dalībnieku uzticēšanos. Lai risinātu šādas nopietnas un akūtas problēmas un vienlaicīgi pastiprinātu Direktīvas 2015/849/ES piemērošanu, šīs direktīvas mērķis ir apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izmantojot krimināltiesības, nolūkā uzlabot un padarīt ātrāku un efektīvāku pārrobežu sadarbību starp kompetentajām iestādēm.

_______________

___________________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Savienības rīcībā būtu jo īpaši jāturpina ņemt vērā Finanšu darbības darba grupas (FATF) ieteikumus un instrumentus, ko izstrādājušas citas starptautiskās organizācijas, kas cīnās pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu. Konkrētie Savienības akti vajadzības gadījumā būtu papildus jāsaskaņo ar starptautiskajiem standartiem cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, ko 2012. gada februārī pieņēmusi FATF (“pārskatītie FATF ieteikumi”). Tā kā Savienība ir Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju (CETS Nr. 198) parakstītāja, tai šīs konvencijas prasības būtu jātransponē savā tiesību sistēmā.

(3)  Savienības rīcībai ir jābūt plašākai par Finanšu darbības darba grupas (FATF) ieteikumiem un instrumentiem, ko ir izstrādājušas citas starptautiskās organizācijas, kas cīnās pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu. Komisijai būtu jāveic savs novērtējums par FATF ierosināto pasākumu efektivitāti un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas pasākumu efektivitāti vispār. FATF ir jāveic spēkā esošo standartu pārskatīšana un sava veikuma novērtējums, kā arī tai būtu jānodrošina reģionālā pārstāvība, uzticamība, efektivitāte un labāka finanšu izlūkošanas datu izmantošana. Konkrētie Savienības akti vajadzības gadījumā būtu papildus jāsaskaņo ar starptautiskajiem standartiem cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, ko 2012. gada februārī pieņēmusi FATF („pārskatītie FATF ieteikumi”). Tā kā Savienība ir Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju (CETS Nr. 198) parakstītāja, tai šīs konvencijas prasības būtu jātransponē savā tiesību sistēmā.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Noziedzīgo darbību, kas ir predikatīvi nodarījumi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai, definīcija būtu pietiekami jāvienādo visās dalībvalstīs. Dalībvalstīm ikvienā FATF izstrādātajā kategorijā būtu jāiekļauj virkne nodarījumu. Gadījumos, kad tādas nodarījumu kategorijas kā, piemēram, terorisms vai noziegumi pret vidi, ir izklāstītas Savienības aktos, šajā direktīvā atsaucas uz šiem tiesību aktiem. Tas nodrošina, ka terorisma finansēšanā un savvaļas dzīvnieku tirdzniecībā iegūto līdzekļu legalizācija dalībvalstīs ir sodāma. Gadījumos, kad Savienības tiesību akti dod iespēju dalībvalstīm noteikt citus sodus, kas nav kriminālsodi, ar šo direktīvu nevajadzētu izvirzīt dalībvalstīm prasību šīs direktīvas nolūkos šos nodarījumus noteikt kā predikatīvus nodarījumus.

(5)  Visās dalībvalstīs būtu pietiekami jāpaplašina un jāvienādo tādu noziedzīgo darbību definīcija, kas ir predikatīvi nodarījumi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai. Dalībvalstīm ikvienā FATF izstrādātajā kategorijā būtu jāiekļauj virkne nodarījumu, tostarp izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, nodokļu nemaksāšana un apiešana un krāpnieciska rīcība, kas ir saistīta ar ienākumu vai peļņas slēpšanu. Gadījumos, kad tādas nodarījumu kategorijas kā, piemēram, terorisms vai noziegumi pret vidi, ir izklāstītas Savienības aktos, šajā direktīvā atsaucas uz šiem tiesību aktiem. Tas nodrošina, ka terorisma finansēšanā un savvaļas dzīvnieku tirdzniecībā iegūto līdzekļu legalizācija dalībvalstīs ir sodāma. Gadījumos, kad Savienības tiesību akti dod iespēju dalībvalstīm noteikt citus sodus, kas nav kriminālsodi, ar šo direktīvu nevajadzētu izvirzīt dalībvalstīm prasību šīs direktīvas nolūkos šos nodarījumus noteikt kā predikatīvus nodarījumus.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Lai kriminālatbildības noteikšana par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju būtu efektīvs rīks cīņā pret organizēto noziedzību, nebūtu nepieciešams noteikt nozieguma pazīmes, kura rezultātā radies īpašums, un vēl jo vairāk nebūtu jāprasa iepriekšējs vai vienlaicīgs notiesājošais spriedums par minēto noziegumu. Kriminālvajāšanu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju nevajadzētu arī ietekmēt arī apstāklim, ka predikatīvais nodarījums ticis veikts citā dalībvalstī vai trešā valstī, ar nosacījumu, ka tas ir arī noziedzīgs nodarījums minētajā dalībvalstī vai trešā valstī. Dalībvalstis kā priekšnosacījumu var noteikt, ka predikatīvais nodarījums, ja tas būtu izdarīts to teritorijā, būtu noziegums arī to valsts tiesību aktu izpratnē.

(9)  Lai kriminālatbildības noteikšana par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju būtu efektīvs rīks cīņā pret organizēto noziedzību, nebūtu nepieciešams noteikt nozieguma pazīmes, kura rezultātā radies īpašums, vai visi ar noziedzīgo darbību saistītie apstākļi vai fakti, un vēl jo vairāk nebūtu jāprasa iepriekšējs vai vienlaicīgs notiesājošais spriedums par minēto noziegumu. Kriminālvajāšanu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju nevajadzētu arī ietekmēt arī apstāklim, ka predikatīvais nodarījums ticis veikts citā dalībvalstī vai trešā valstī, ar nosacījumu, ka tas ir arī noziedzīgs nodarījums minētajā dalībvalstī vai trešā valstī. Dalībvalstīm kā priekšnosacījumu būtu jāvar noteikt, ka, ja attiecīgā rīcība būtu izdarīta to teritorijā, tā saskaņā ar to tiesību aktiem būtu uzskatāma par predikātīvu nodarījumu. Tomēr dalībvalstis nedrīkstētu prasīt, lai attiecīgā rīcība būtu noziedzīgs nodarījums dalībvalstī vai citā valstī, kurā minētā rīcība notika, ja tā ir kvalificējama kā smags noziegums.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Lai atturētu no nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas visā Savienībā, dalībvalstīm būtu jānosaka minimālie sodu veidi un līmeņi attiecībā uz šajā direktīvā definētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem. Ja nodarījums veikts noziedzīgas organizācijas ietvaros Padomes Pamatlēmuma 2008/841/TI37 nozīmē vai likumpārkāpējs ir ļaunprātīgi izmantojis savu profesionālo stāvokli, lai nodrošinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, dalībvalstīm būtu jāparedz atbildību pastiprinoši apstākļi saskaņā ar šo valstu tiesību sistēmās ietvertiem piemērojamiem noteikumiem.

(11)  Lai atturētu no nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas visā Savienībā, dalībvalstīm katalogā būtu jānosaka minimālie skaidri noteiktu sodu veidi un līmeņi attiecībā uz šajā direktīvā definētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem. Turklāt būtu jānosaka sodu veidu un līmeņu minimums attiecībā uz kūdīšanu uz šādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, palīdzēšanu to izdarīšanā un līdzzināšanu tajos. Dalībvalstīm būtu jāparedz atbildību pastiprinoši apstākļi saskaņā ar šo valstu tiesību sistēmā pieņemtiem piemērojamiem noteikumiem šādās situācijās: ja nodarījums ir izdarīts saistībā ar noziedzīgu organizāciju Padomes Pamatlēmuma 2008/841/TI37 nozīmē; ja noziedzīgu nodarījumu organizētājs ļaunprātīgi izmantoja savu profesionālo stāvokli, lai nodrošinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju; legalizējamā nauda vai īpašums ir iegūti, veicot teroristu darbības, kuras ir definētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2017/54137a , vai ieroču nelikumīgas tirdzniecības ceļā; vai ja pārkāpējs ir politiski redzama persona saskaņā ar Direktīvā 2015/849 vai ir piedalījies vēlētu amatpersonu piekukuļošanā. Dalībvalstīm būtu jāaprēķina naudassodu apjoms saskaņā ar bruto principu, proti, pamatojoties uz noziedzīgā nodarījuma ceļā iegūto peļņu, neatskaitot nekādas radušās izmaksas, lai nodrošinātu to, ka sods ir augstāks par noziedzīgā nodarījuma ekonomisko vērtību. Dalībvalstis veic pasākumus, lai nodrošinātu šo sodu efektīvu īstenošanu.

_________________

_________________

37 Padomes Pamatlēmums 2008/841/TI (2008. gada 24. oktobris) par cīņu pret organizēto noziedzību (OV L 300, 11.11.2008., 42. lpp.).

37 Padomes Pamatlēmums 2008/841/TI (2008. gada 24. oktobris) par cīņu pret organizēto noziedzību (OV L 300, 11.11.2008., 42. lpp.).

 

37a Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Direktīva 2017/541 par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 31.3.2017., 6. lpp.)

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a)  Savienībai un dalībvalstīm būtu jāparedz nepieciešamie tiesiskie pasākumi, ar kuriem aizsargā trauksmes cēlējus, kuri sniedz informāciju par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, tostarp par legalizāciju trešās valstīs.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts – pa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(pa)  ar tiešajiem un netiešajiem nodokļiem saistīti nodokļu noziegumi, tostarp izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, slēpjot ienākumus, kas ir gūti legāli vai nu nelegāli, lai nodokļu iestādes nespētu tos atklāt un iekasēt;

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts – v apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(v)  visi nodarījumi, tostarp nodokļu noziegumi saistībā ar tiešajiem un netiešajiem nodokļiem kā tie definēti dalībvalstu tiesību aktos, kas sodāmi ar brīvības atņemšanu vai ieslodzījumu, kura maksimālais ilgums ir lielāks par vienu gadu, vai attiecībā uz dalībvalstīm, kurām to tiesību sistēmās ir noteikts minimālais soda ilgums par nodarījumiem, visi nodarījumi, kas sodāmi ar brīvības atņemšanu vai ieslodzījumu, kura minimālais ilgums ir vairāk nekā seši mēneši;

(v)  visi nodarījumi, kas sodāmi ar brīvības atņemšanu vai ieslodzījumu, kura maksimālais ilgums ir lielāks par vienu gadu, vai attiecībā uz dalībvalstīm, kurām to tiesību sistēmās ir noteikts minimālais soda ilgums par nodarījumiem, visi nodarījumi, kas sodāmi ar brīvības atņemšanu vai ieslodzījumu, kura minimālais ilgums ir vairāk nekā seši mēneši;

 

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  īpašuma iegāde, valdījums vai lietošana, saņemšanas laikā zinot, ka šāds īpašums iegūts noziedzīgā darbībā vai piedaloties šādā darbībā.

(c)  īpašuma iegūšana, valdījums vai lietošana, zinot, ka vai nu saņemšanas laikā, vai pēc tam šāds īpašums iegūts noziedzīgā darbībā vai piedaloties šādā darbībā;

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  iepriekšēju vai vienlaicīgu notiesājošu spriedumu par noziedzīgu darbību, kuras rezultātā ir radies īpašums;

(a)  iepriekšēju vai vienlaicīgu notiesājošu spriedumu par noziedzīgu darbību, kuras rezultātā ir iegūts īpašums, kā tas ir minēts 1. punktā;

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  visi apstākļi un fakti, kas attiecas uz noziedzīgo darbību, ja ir konstatēts, ka īpašums ir iegūts šādas darbības rezultātā, kā tas ir minēts 1. punktā;

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  vai noziedzīgā darbība, kuras rezultātā radies īpašums, ir veikta citas dalībvalsts vai trešās valsts teritorijā, ja attiecīgā rīcība ir noziedzīgs nodarījums saskaņā ar dalībvalsts vai trešās valsts tiesību aktiem, kurā darbība tika veikta, un būtu noziedzīgs nodarījums saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kas īsteno vai piemēro šo pantu, ja tas būtu izdarīts šīs valsts teritorijā;

(c)  vai noziedzīgā darbība, kuras rezultātā radies īpašums, ir veikta citas dalībvalsts vai trešās valsts teritorijā, ja attiecīgā rīcība būtu uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kas īsteno vai piemēro šo pantu, ja tas būtu izdarīts šīs valsts teritorijā. Dalībvalstis tomēr drīkst pieprasīt, lai attiecīgā rīcība, ja tā neattiecas uz 2. panta 1. punkta a) līdz d) un h), l) un pa) apakšpunktā minētajām kategorijām, tiktu uzskatīta par noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar citas dalībvalsts tiesību aktiem vai trešās valsts tiesību aktiem;

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  vai noziedzīgā darbība, kuras rezultātā ir radies īpašums, ir veikta augsta riska trešās valsts teritorijā, kā minēts Direktīvā 2015/849, ja attiecīgā rīcība būtu uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kas īsteno vai piemēro šo pantu, ja tas būtu izdarīts šīs valsts teritorijā;

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka par 3. un 4. pantā minēto rīcību piemēro iedarbīgus, samērīgus un atturošus kriminālsodus.

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka par 3. un 4. pantā minētajām noziedzīgajām darbībām piemēro iedarbīgus, samērīgus un atturošus kriminālsodus, tostarp naudassodus, pamatojoties uz visu noziedzīgās darbības ceļā iegūtās summas bruto vērtību. Dalībvalstis nodrošina pamattiesību un vispārējo krimināltiesību principu respektēšanu, ar kuriem aizsargā tiesības uz aizstāvību un apsūdzēto tiesības.

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka par 3. pantā minētajiem nodarījumiem piemēro sodu, kā maksimālo sodu nosakot ieslodzījumu uz vismaz četriem gadiem vismaz par smagiem nodarījumiem.

2.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka par 3. pantā minētajiem nodarījumiem piemēro sodu, kā maksimālo sodu nosakot ieslodzījumu uz vismaz pieciem gadiem.

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Katra dalībvalsts nodrošina, ka par 4. pantā minētajiem nodarījumiem piemēro sodu, kā maksimālo sodu nosakot ieslodzījumu uz vismaz trim gadiem.

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Katra dalībvalsts nodrošina arī, lai par 3. un 4. pantā minētajiem nodarījumiem tiktu noteikts sods, par ko lemj tiesnesis, paredzot papildsodu, īslaicīgu vai pastāvīgu sodu, tostarp:

 

(a) aizliegumu slēgt līgumus ar valsts iestādēm;

 

(b) aizliegumu veikt noteiktu komercdarbību, kā arī

 

(c) aizliegumu ieņemt vēlētus amatus.

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  ja legalizējamā nauda vai īpašums ir iegūti, veicot teroristu darbības, kuras ir noteiktas Direktīvā 2017/541 , vai ieroču nelikumīgas tirdzniecības ceļā,

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. daļa – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(bb)  vai ja pārkāpējs ir politiski ievērojama persona saskaņā ar Direktīvu 2015/849 vai ir piedalījies vēlētu amatpersonu piekukuļošanā. vai

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. daļa – bc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(bc)   noziedzīgu darbību veicināja un finansēja, izmantojot ārzonas uzņēmumus; pastkastes uzņēmumi ir iesaistīti noziedzīgajās darbībās; ir notikuši nelikumīgi naudas pārskaitījumi; ir piedalījušies naudas pārsūtījumu kurjeri un NVO; prezumēt profesionālu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju var tad, kad attiecīgās personas, piemēram, darbojas vairāk kā divos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas sindikātos vai noziedzīgās grupās.

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra dalībvalsts nodrošina to, ka juridiskas personas var saukt pie atbildības par jebkādiem 3. un 4. pantā minētajiem nodarījumiem, ko šo juridisko personu labā izdarījusi jebkura persona, kurai ir vadošs amats juridiskā personā, darbojoties neatkarīgi vai kā juridiskas personas kādas struktūras daļa, pamatojoties uz:

1.  Katra dalībvalsts nodrošina to, ka juridiskas personas var saukt pie atbildības par jebkādiem 3. un 4. pantā minētajiem nodarījumiem, ko šo juridisko personu vai trešās personas labā ir izdarījusi jebkura persona, kurai ir vadošs amats juridiskā personā, darbojoties neatkarīgi vai kā juridiskas personas kādas struktūras daļa, pamatojoties uz:

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka juridiskas personas var saukt pie atbildības gadījumos, kad 1. punktā minētās personas uzraudzības vai kontroles trūkums ir darījis iespējamu to, ka jebkādus 3. un 4. pantā minētos nodarījumus šīs juridiskās personas labā veic persona, kas ir tās pakļautībā.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka juridiskas personas var saukt pie atbildības gadījumos, kad 1. punktā minētās personas uzraudzības vai kontroles trūkums ir darījis iespējamu to, ka jebkādus 3. un 4. pantā minētos nodarījumus šo juridisko personu vai trešās personas labā veic persona, kas ir tās pakļautībā.

Grozījums Nr.    23

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Visas dalībvalstis nodrošina, ka juridiskai personai, kuru sauc pie atbildības par nodarījumiem saskaņā ar 6. pantu, piemēro iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas, kas ietver naudas sodu kā kriminālsodu vai cita veida sodu un var ietvert citas sankcijas, piemēram:

Stingri ievērojot pamattiesības un krimināltiesību pamatprincipus, ar kuriem aizsargā tiesības uz aizstāvību un apsūdzēto tiesības, visas dalībvalstis nodrošina, ka juridiskai personai, kuru sauc pie atbildības par nodarījumiem saskaņā ar 7. pantu, piemēro iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas, kas ietver krimināltiesisku un cita veida naudassodu, pamatojoties uz noziedzīgas darbības ceļā iegūtās summas kopīgo bruto vērtību, un pēc tiesneša ieskatiem var ietvert īslaicīgu vai pastāvīgu sodu, tostarp:

Grozījums Nr.    24

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  tiesību liegšanu minētajai juridiskajai personai saņemt valsts pabalstu vai atbalstu;

(1)  tiesību liegšanu minētajai juridiskajai personai ieņemt publiskus amatus, slēgt līgumus ar valsts iestādēm, saņemt publiskus pabalstus vai atbalstu, tostarp Savienības līmeņa pabalstus vai atbalstu;

Grozījums Nr.    25

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  tiesību liegšanu minētajai personai saņemt Savienības līdzekļus;

Grozījums Nr.    26

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1b)  aizliegumu slēgt līgumus ar valsts iestādēm;

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  īslaicīgu vai pastāvīgu aizliegumu minētajai juridiskajai personai veikt komercdarbību;

(2)  īslaicīgu vai pastāvīgu aizliegumu minētajai juridiskajai personai veikt komercdarbību, tostarp tās uzņēmējdarbības licences atcelšanu;

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  nodarījums pilnībā vai daļēji izdarīts šīs valsts teritorijā;

(a)  nodarījums pilnībā vai daļēji izdarīts šīs valsts teritorijā; vai

Grozījums Nr.    29

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  likumpārkāpējs ir tās valstspiederīgais.

(b)  likumpārkāpējs ir tās valstspiederīgais, vai

Grozījums Nr.    30

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  nodarījums ir izdarīts ārpus tās teritorijas, taču likumpārkāpēja pastāvīgā dzīvesvieta ir tās teritorijā, vai

Grozījums Nr.    31

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(bb)  nodarījums ir izdarīts ārpus tās teritorijas, taču nodarījums ir izdarīts tādas juridiskās personas labā, kura uzņēmējdarbību veic tās teritorijā.

Grozījums Nr.    32

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Ja nodarījums attiecas uz vairāk kā vienas dalībvalsts jurisdikciju un ja jebkura no tām var likumīgi saukt pie atbildības, pamatojoties uz vieniem un tiem pašiem faktiem, dalībvalstis ņem vērā šādus prioritārā secībā uzskaitītus faktorus, lai pieņemtu lēmumu par to, kura no tām sauks pie atbildības likumpārkāpējus:

 

(a)   dalībvalsti, kuras teritorijā tika veikts nodarījums;

 

(b)   likumpārkāpēja valstspiederību vai dzīvesvietu;

 

(c)   cietušo personu izcelsmes valsti;

 

(d)   tās dalībvalsti, kurā likumpārkāpējs tika atrasts.

Grozījums Nr.    33

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b  Dalībvalstis var izmantot Eurojust, lai veicinātu tiesu iestāžu sadarbību un šo iestāžu darbības koordināciju.

Grozījums Nr.    34

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Kad dalībvalsts pieņem lēmumu noteikt plašāku jurisdikciju attiecībā uz 3. un 4. pantā minētajiem nodarījumiem, kas izdarīti ārpus tās teritorijas, dalībvalsts informē Komisiju, ja:

svītrots

(a)  likumpārkāpējs ir pastāvīgais iedzīvotājs tās teritorijā;

 

(b)   nodarījums ir izdarīts tādas juridiskās personas labā, kas veic uzņēmējdarbību tās teritorijā.

 

Grozījums Nr.    35

Direktīvas priekšlikums

10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izmeklēšanas līdzekļi

Izmeklēšanas līdzekļi un sadarbība

Grozījums Nr.    36

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ikviena dalībvalsts nodrošina, ka personām, struktūrvienībām vai dienestiem, kas ir atbildīgi par 3. un 4. pantā minēto nodarījumu izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu, ir pieejami efektīvi izmeklēšanas līdzekļi, piemēram, tādi, kurus izmanto organizētās noziedzības apkarošanas jomā vai citos smagu noziegumu gadījumos.

1.   Ikviena dalībvalsts nodrošina, ka personām, struktūrvienībām vai dienestiem, kas ir atbildīgi par 3. un 4. pantā minēto nodarījumu izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu, ir pieejami efektīvi izmeklēšanas līdzekļi, piemēram, tādi, kurus izmanto organizētās noziedzības apkarošanas jomā vai citos smagu noziegumu gadījumos.

 

2.   Dalībvalstis, cik vien drīz iespējams, nodrošina adekvātu un pietiekamu finanšu resursu un tāda personāla pieejamību, kas būtu pienācīgi apmācīts nolūkā veikt izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par izdarītajiem 3 un 4. pantā minētajiem nodarījumiem.

 

3.   Dalībvalstis nodrošina efektīvu sadarbību starp attiecīgajām iestādēm katrā dalībvalstī un nodrošina, lai to iestādes, kas izmeklē 3. un 4. pantā minētos nodarījumus vai saistībā ar tiem īsteno kriminālvajāšanu, ir pilnvarotas sadarboties ar citām valsts iestādēm un to partneriem citās dalībvalstīs, kā arī ar Savienības iestādēm.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana krimināltiesībās

Atsauces

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

13.2.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Eva Joly

11.4.2017

Pieņemšanas datums

6.11.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

41

0

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

Verts/ALE

Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

0

-

2

0

ECR

Kay Swinburne

ENF

Bernard Monot

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Juridiskās komitejas atzinums (15.9.2017)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu krimināltiesībās

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Kostas Chrysogonos

ĪSS PAMATOJUMS

I. Ievads

Nesenie teroristu uzbrukumi liecina par to, ka nepieciešams novērst un apkarot terorismu. Teroristu organizāciju finansējuma avotu likvidēšana ir būtisks ieguldījums terorisma un organizētās noziedzības apkarošanā. Eiropas Savienības rīcībā jau ir instrumenti, lai ar to cīnītos, un šie instrumenti tiek pastāvīgi pilnveidoti: tostarp spēkā esošie krimināltiesību akti, sadarbība starp tiesībaizsardzības iestādēm un procedūras apmaiņai ar attiecīgu informāciju, kā arī tiesību akti —, lai novērstu un apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Direktīvas priekšlikuma mērķis ir apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ar krimināltiesību palīdzību. Ierosinātā direktīva šo mērķi sasniedz, īstenojot starptautiskas saistības šajā jomā, pamatojoties uz Eiropas Padomes 2005. gada Konvenciju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju, CETS Nr. 198 (“Varšavas Konvencija”), kā arī attiecīgus Finanšu darījumu darba grupas (FATF) ieteikumus.

II. Atzinuma sagatavotāja nostāja

Kopumā Komisijas priekšlikums ir līdzsvarots, tomēr ir dažas jomas, kuras raisa turpmākas pārdomas. Viena no tām ir pārredzamība un atklātība, kā arī ar privātumu saistīti jautājumi. Pārdomas raisa arī jautājums, kā pienācīgi risināt finanšu iestāžu uzraudzības problēmu. Apsvēršanas vērts ir arī jautājums, kā nodrošināt, ka direktīvā pienācīgi tiek ievērotas pamattiesības.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un ar to saistītā terorisma finansēšana un organizētā noziedzība joprojām ir būtiskas problēmas Savienības mērogā, kas kaitē finanšu sektora integritātei, stabilitātei un reputācijai un apdraud Savienības iekšējo drošību un iekšējo tirgu. Lai risinātu šīs problēmas un vienlaicīgi pastiprinātu Direktīvas 2015/849/ES1 piemērošanu, šīs direktīvas mērķis ir apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izmantojot krimināltiesības, un uzlabot pārrobežu sadarbību starp kompetentajām iestādēm.

(1)  Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un ar to saistītā terorisma finansēšana un organizētā noziedzība joprojām ir būtiskas problēmas Savienības mērogā, kas kaitē finanšu sektora integritātei, stabilitātei un reputācijai un apdraud Savienības iekšējo drošību un iekšējo tirgu. Lai risinātu šīs problēmas un papildinātu un pastiprinātu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2015/849/ES1 piemērošanu, šīs direktīvas mērķis ir apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izmantojot krimināltiesības, un uzlabot pārrobežu sadarbību starp kompetentajām iestādēm un ar atbildīgajām Savienības iestādēm, lai uzlabotu informācijas apmaiņu un identificētu personas, kuras kūda uz terorismu.

_________________

_________________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Pasākumiem, kurus pieņem tikai valsts vai pat Savienības mērogā, neņemot vērā starptautisko koordināciju un sadarbību, būtu ļoti ierobežota ietekme. Tādējādi pasākumiem, kurus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas jomā pieņem Savienība, vajadzētu būt saderīgiem ar citām darbībām un vismaz tikpat stingriem kā citām darbībām, ko veic starptautiskos forumos.

(2)  Pasākumiem, kurus pieņem tikai valsts vai pat Savienības mērogā, neņemot vērā starptautisko koordināciju un sadarbību, ir ļoti ierobežota ietekme. Pašreizējais Savienības tiesiskais regulējums nav nedz visaptverošs, nedz pietiekami saskaņots, lai būtu pilnībā efektīvs. Visās dalībvalstīs ir noteikta kriminālatbildība par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, taču pastāv ievērojamas atšķirības definīcijās par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, par predikatīviem nodarījumiem, kā arī sankciju līmenī. Atšķirības valstu tiesiskajos regulējumos var izmantot noziedznieki un teroristi, kas var izvēlēties savus finanšu darījumus veikt dalībvalstīs, kurās, pēc viņu uzskatiem, ir vājāki pasākumi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanai. Tādējādi pasākumiem, kurus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas jomā pieņem Savienība, vajadzētu būt saderīgiem ar citām darbībām un vismaz tikpat stingriem kā citām darbībām, ko veic starptautiskos forumos. Šādi tiktu nostiprināts Savienības tiesiskais regulējums, kas palīdzētu efektīvāk apkarot teroristu finansēšanu un samazinātu teroristu organizāciju radīto apdraudējumu, apgrūtinot viņu iespējas finansēt savas darbības.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Savienības rīcībā būtu jo īpaši jāturpina ņemt vērā Finanšu darbības darba grupas (FATF) ieteikumus un instrumentus, ko izstrādājušas citas starptautiskās organizācijas, kas cīnās pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu. Konkrētie Savienības akti vajadzības gadījumā būtu papildus jāsaskaņo ar starptautiskajiem standartiem cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, ko 2012. gada februārī pieņēmusi FATF (“pārskatītie FATF ieteikumi”). Tā kā Savienība ir Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju (CETS Nr. 198) parakstītāja, tai šīs konvencijas prasības būtu jātransponē savā tiesību sistēmā.

(3)  Savienības rīcībā būtu jo īpaši jāturpina ņemt vērā Finanšu darbības darba grupas (FATF) ieteikumus un instrumentus, ko izstrādājušas citas starptautiskās organizācijas un struktūras, kas cīnās pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu. Konkrētie Savienības akti vajadzības gadījumā būtu papildus jāsaskaņo ar starptautiskajiem standartiem cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, ko 2012. gada februārī pieņēmusi FATF (“pārskatītie FATF ieteikumi”). Tā kā Savienība ir Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju (CETS Nr. 198) parakstītāja, tai šīs konvencijas prasības būtu jātransponē savā tiesību sistēmā.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Šī direktīva nebūtu jāpiemēro nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai saistībā ar īpašumu, kas iegūts nodarījumos, kuri skar Savienības finansiālās intereses, jo uz tiem attiecas konkrēti noteikumi, kas izklāstīti Direktīvā 2017/XX/ES3. Saskaņā ar LESD 325. panta 2. punktu dalībvalstis, lai novērstu krāpšanu, kas apdraud Savienības finanšu intereses, veic tādus pašus pasākumus, kādus tās veic, lai novērstu krāpšanu, kura apdraud viņu pašu finanšu intereses.

(7)  Šī direktīva nebūtu jāpiemēro nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai saistībā ar īpašumu, kas iegūts nodarījumos, kuri skar Savienības finansiālās intereses, jo uz tiem attiecas konkrēti noteikumi, kas izklāstīti Direktīvā 2017/XX/ES3. Tomēr dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai transponēt šo direktīvu un Direktīvu 2017/XX/ES, pieņemot vienotu visaptverošu regulējumu valsts līmenī. Saskaņā ar LESD 325. panta 2. punktu dalībvalstīm, lai novērstu krāpšanu, kas apdraud Savienības finanšu intereses, jāveic tādi paši pasākumi, kādus tās veic, lai novērstu krāpšanu, kura apdraud viņu pašu finanšu intereses.

_________________

_________________

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2017/XX/ES (2017. gada [...]) par Savienības finanšu tiesību aizsardzību krimināltiesībās (OV L ..., xx.xx.2017., x. lpp.).

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2017/XX/ES (2017. gada [...]) par Savienības finanšu tiesību aizsardzību krimināltiesībās (OV L ..., xx.xx.2017., x. lpp.).

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Ja nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija attiecas ne tikai uz īpašuma valdījumu vai izmantošanu, bet arī uz tā slēpšanu vai maskēšanu, izmantojot finanšu sistēmu, un rada kaitējumu papildus tam, kas radies predikatīva nodarījuma rezultātā, piemēram, kaitē finanšu sistēmas integritātei, tad šādai darbībai vajadzētu būt atsevišķi sodāmai. Dalībvalstīm līdz ar to būtu jānodrošina, ka šāda rīcība ir sodāma arī tad, ja to veicis tādas noziedzīgās darbības veicējs, kuras rezultātā šis īpašums radies (tā dēvētā pašu līdzekļu legalizācija).

(8)  Dalībvalstīm tādējādi būtu jānodrošina, ka nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbību konkrēti veidi ir sodāmi arī tad, ja to veicis tādas noziedzīgās darbības veicējs, kuras rezultātā šis īpašums radies (“pašu līdzekļu legalizācija”). Ja šādos gadījumos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija attiecas ne tikai uz īpašuma valdījumu vai izmantošanu, bet arī uz tā nodošanu, konversiju, slēpšanu vai maskēšanu, izmantojot finanšu sistēmu, un rada kaitējumu papildus tam, kas radies predikatīva nodarījuma rezultātā, piemēram, kaitē finanšu sistēmas integritātei, piemēram, laižot apgrozībā noziedzīgās darbībās gūtus ieņēmumus, tādējādi slēpjot to nelikumīgo izcelsmi, tad arī šādai darbībai vajadzētu būt sodāmai.

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Lai kriminālatbildības noteikšana par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju būtu efektīvs rīks cīņā pret organizēto noziedzību, nebūtu nepieciešams noteikt nozieguma pazīmes, kura rezultātā radies īpašums, un vēl jo vairāk nebūtu jāprasa iepriekšējs vai vienlaicīgs notiesājošais spriedums par minēto noziegumu. Kriminālvajāšanu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju nevajadzētu arī ietekmēt arī apstāklim, ka predikatīvais nodarījums ticis veikts citā dalībvalstī vai trešā valstī, ar nosacījumu, ka tas ir arī noziedzīgs nodarījums minētajā dalībvalstī vai trešā valstī. Dalībvalstis kā priekšnosacījumu var noteikt, ka predikatīvais nodarījums, ja tas būtu izdarīts to teritorijā, būtu noziegums arī to valsts tiesību aktu izpratnē.

(9)  Lai kriminālatbildības noteikšana par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju būtu efektīvs rīks cīņā pret organizēto noziedzību, nebūtu nepieciešams noteikt nozieguma pazīmes, kura rezultātā radies īpašums, un vēl jo vairāk nebūtu jāprasa iepriekšējs vai vienlaicīgs notiesājošais spriedums par minēto noziegumu. Kriminālvajāšanu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju nevajadzētu arī ietekmēt arī apstāklim, ka predikatīvais nodarījums ticis veikts citā dalībvalstī vai trešā valstī, ar nosacījumu, ka tas ir arī noziedzīgs nodarījums minētajā dalībvalstī vai trešā valstī. Dalībvalstis kā priekšnosacījumu var noteikt, ka predikatīvais nodarījums, ja tas būtu izdarīts to teritorijā, būtu noziegums arī to valsts tiesību aktu izpratnē. Šo noteikumu nevajadzētu interpretēt kā tiesību uz taisnīgu tiesu ierobežojumu.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  Lai garantētu taisnīgumu, personām, kuras apsūdz šajā direktīvā reglamentētā nodarījumā, ir jābūt iespējai izklāstīt savus argumentus par lietu, apstrīdēt pret viņiem izvirzītās apsūdzības un piekļūt pret viņiem celtajai prasībai un iesniegtajiem pierādījumiem. Kaut gan lietas, kuras ir saistītas ar terorismu un terorisma finansēšanu, ir nopietnas, gadījumos, kad pastāv iespēja, ka dalībvalsts pret kādu personu var lietot piespiedu līdzekļus, ir prioritāri šai personai darīt zināmu pret to ierosinātās lietas būtību, lai tā varētu sniegt efektīvus norādījumus savam advokātam vai īpašajam advokātam. Šai direktīvai būtu arī jāatbilst pušu procesuālo tiesību vienlīdzības principam.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Lai atturētu no nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas visā Savienībā, dalībvalstīm būtu jānosaka minimālie sodu veidi un līmeņi attiecībā uz šajā direktīvā definētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem. Ja nodarījums veikts noziedzīgas organizācijas ietvaros Padomes Pamatlēmuma 2008/841/TI4 nozīmē vai likumpārkāpējs ir ļaunprātīgi izmantojis savu profesionālo stāvokli, lai nodrošinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, dalībvalstīm būtu jāparedz atbildību pastiprinoši apstākļi saskaņā ar šo valstu tiesību sistēmās ietvertiem piemērojamiem noteikumiem.

(11)  Lai atturētu no nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas visā Savienībā, dalībvalstīm būtu jānosaka minimālie sodu veidi un līmeņi attiecībā uz šajā direktīvā definētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem. Ja nodarījums veikts noziedzīgas organizācijas ietvaros Padomes Pamatlēmuma 2008/841/TI4 nozīmē vai likumpārkāpējs ir ļaunprātīgi izmantojis savu profesionālo stāvokli, lai nodrošinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, vai ja likumpārkāpējs ir politiski redzama persona, dalībvalstīm būtu jāparedz atbildību pastiprinoši apstākļi saskaņā ar šo valstu tiesību sistēmās ietvertiem piemērojamiem noteikumiem.

_________________

_________________

4 Padomes Pamatlēmums 2008/841/TI (2008. gada 24. oktobris) par cīņu pret organizēto noziedzību (OV L 300, 11.11.2008., 42. lpp.).

4 Padomes Pamatlēmums 2008/841/TI (2008. gada 24. oktobris) par cīņu pret organizēto noziedzību (OV L 300, 11.11.2008., 42. lpp.).

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a)  Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tiesnešiem un tiesām, kad tās likumpārkāpējiem nosaka spriedumu, ir iespēja ņemt vērā šajā direktīvā definētos atbildību pastiprinošos apstākļus neraugoties uz to, ka nav paredzēts pienākums noteikt smagāku sodu. Tas, vai atbildību pastiprinošie apstākļi jāņem vērā, ir jānosaka tiesnešiem un tiesām, apsverot visus konkrētās lietas apstākļus. Dalībvalstīm netiek prasīts atsaukties uz atbildību pastiprinošiem apstākļiem lietās, kurās spriedumus par Pamatlēmumā 2008/841/TI definētajiem pārkāpumiem nosaka atsevišķi saskaņā ar valstu tiesību aktiem un kurās var tikt piespriests stingrāks sods.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Ņemot vērā likumpārkāpēju un noziedzīgās darbībās iegūto līdzekļu mobilitāti, kā arī kompleksās pārrobežu izmeklēšanas, kas ir nepieciešamas nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas apkarošanai, visām dalībvalstīm būtu jānosaka sava jurisdikcija, lai kompetentajām iestādēm ļautu šādas darbības izmeklēt un sākt kriminālvajāšanu. Dalībvalstīm tāpēc būtu jānodrošina, ka to jurisdikcijā ir gadījumi, kad nodarījums veikts, izmantojot to teritorijā esošās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, neatkarīgi no tā, vai šie līdzekļi ir reģistrēti to teritorijā.

(12)  Ņemot vērā likumpārkāpēju un noziedzīgās darbībās iegūto līdzekļu mobilitāti, kā arī kompleksās pārrobežu izmeklēšanas, kas ir nepieciešamas nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas apkarošanai, visām dalībvalstīm būtu jānosaka sava jurisdikcija, lai kompetentajām iestādēm ļautu šādas darbības izmeklēt un sākt kriminālvajāšanu. Dalībvalstīm tāpēc būtu jānodrošina, ka to jurisdikcijā ir gadījumi, kad nodarījums veikts, izmantojot to teritorijā esošās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, neatkarīgi no tā, vai šie līdzekļi ir reģistrēti to teritorijā. Saskaņā ar jurisdikcijas jēdzienu starptautiskajās cilvēktiesībās, valstīm, kuras ir cilvēktiesību līgumu puses, ir pienākums garantēt šo valstu jurisdikcijā esošo personu tiesības, pat ja šīs personas atrodas ārpus attiecīgās valsts teritorijas.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a)  Lai nodrošinātu panākumus nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas nodarījumu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā, atbildīgajiem par izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu šādos nodarījumos vajadzētu būt pieejamiem efektīviem izmeklēšanas līdzekļiem, piemēram, tādiem līdzekļiem, ko izmanto organizētās noziedzības vai citu smagu noziegumu apkarošanā. Šādu līdzekļu izmantošanā saskaņā ar valsts tiesību aktiem būtu jāņem vērā proporcionalitātes princips un izmeklējamā nodarījuma raksturs un smagums un jāievēro tiesības uz personas datu aizsardzību.

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

12.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12b)  Kompetentajām iestādēm, kuras uzrauga kredītiestāžu un finanšu iestāžu atbilstību šīs direktīvas prasībām, būtu jābūt iespējai savstarpēji sadarboties un apmainīties ar konfidenciālu informāciju neatkarīgi no attiecīgās iestādes veida vai statusa. Tādēļ šīm kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina atbilstošs juridiskais pamats, lai tās varētu apmainīties ar konfidenciālu informāciju un pēc iespējas plašāk sadarboties saskaņā ar šajā jomā piemērojamiem starptautiskajiem standartiem. Automātiskajai informācijas apmaiņai starp nodokļu iestādēm un citām relevantām valdības regulatīvām un noteikumu izpildes iestādēm ir jābalstās uz apmaiņu ar nodokļu informāciju, kas ietver patieso īpašnieku reģistrus.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12c)  Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā, izmantojot krimināltiesības, ir jānodrošina augsts juridiskās noteiktības līmenis attiecībā uz pamattiesību, jo īpaši apsūdzētās personas tiesību, ievērošanu. Šajā ziņā visiem dalībvalstu veiktajiem pasākumiem vajadzētu būt proporcionāliem un līdzsvarotiem.

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

12.d apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12d)  Uz aizdomu pamata vācot un pārsūtot datus un informāciju par parastiem darījumiem, kas notiek privātpersonu privātajā dzīvē, nedrīkstētu vājināt vai pārkāpt dienesta noslēpuma principu un tiesības uz privātumu un taisnīgu tiesu.

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ar šo direktīvu nosaka noteikumu minimumu attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu definīciju un sankcijām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā.

1.  Ar šo direktīvu nosaka noteikumu minimumu attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu definīciju un sankcijām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā, lai atjauninātu esošo regulējumu un novērstu tajā konstatētos trūkumus.

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Šajā direktīvā pilnībā ir ievērota Eiropas Savienības Pamattiesību harta un Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija.

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  nelikumīga zagtu vai citu mantu tirdzniecība;

(g)  nelikumīga zagtu vai citu mantu tirdzniecība, piemēram, nelikumīga jēlnaftas, ieroču, narkotiku, tabakas un tabakas izstrādājumu, dārgmetālu un izrakteņu, kultūras artefaktu un citu priekšmetu ar arheoloģisku, vēsturisku, kultūras un reliģisku nozīmi vai retu zinātnisku vērtību vai ziloņkaula un savvaļas dzīvnieku tirdzniecība;

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  īpašuma iegāde, valdījums vai lietošana, tā saņemšanas laikā zinot, ka šāds īpašums iegūts noziedzīgā darbībā vai piedaloties šādā darbībā.

(c)  īpašuma iegāde, valdījums, pārvaldība vai lietošana, tā saņemšanas laikā zinot, ka šāds īpašums iegūts noziedzīgā darbībā vai piedaloties šādā darbībā.

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Lai par 1. pantā minēto nodarījumu varētu piemērot sodu, nav nepieciešams konstatēt:

2.  Šā panta 1. punkta īstenošanas nolūkos katra dalībvalsts nodrošina, ka:

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  iepriekšēju vai vienlaicīgu notiesājošu spriedumu par noziedzīgu darbību, kuras rezultātā ir radies īpašums;

(a)  kā 1. punktā noteikto nodarījumu veicēju notiesāšanas priekšnosacījumu nav nepieciešams konstatēt iepriekšēju vai vienlaicīgu notiesājošu spriedumu par noziedzīgu darbību, kuras rezultātā ir radies īpašums;

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  noziedzīgās darbības, kuras rezultātā radies īpašums, veicēja identitāti vai citus apstākļus saistībā ar šo noziedzīgo darbību;

(b)  nav nepieciešams konstatēt noziedzīgās darbības, kuras rezultātā radies īpašums, veicēja identitāti vai citus apstākļus saistībā ar šo noziedzīgo darbību;

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  vai noziedzīgā darbība, kuras rezultātā radies īpašums, ir veikta citas dalībvalsts vai trešās valsts teritorijā, ja attiecīgā rīcība ir noziedzīgs nodarījums saskaņā ar dalībvalsts vai trešās valsts tiesību aktiem, kurā darbība tika veikta, un būtu noziedzīgs nodarījums saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kas īsteno vai piemēro šo pantu, ja tas būtu izdarīts šīs valsts teritorijā;

(c)  nav nepieciešams noteikt, vai noziedzīgā darbība, kuras rezultātā radies īpašums, ir veikta citas dalībvalsts vai trešās valsts teritorijā, ja attiecīgā rīcība ir noziedzīgs nodarījums saskaņā ar dalībvalsts vai trešās valsts tiesību aktiem, kurā darbība tika veikta, un būtu noziedzīgs nodarījums saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kas īsteno vai piemēro šo pantu, ja tas būtu izdarīts šīs valsts teritorijā;

Grozījums Nr.    23

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Apzināšanos, nodomu vai motīvu, kas ir 1. punktā minētā pārkāpuma sastāvdaļa, var konstatēt, pamatojoties uz objektīviem faktiskiem apstākļiem.

Grozījums Nr.    24

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Katra dalībvalsts nodrošina, ka par kūdīšanu, palīdzēšanu un atbalstīšanu, un mēģinājumu veikt 3. pantā minēto nodarījumu, ir piemērojams sods.

Katra dalībvalsts veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka par kūdīšanu, palīdzēšanu un atbalstīšanu, padomu došanu, sazvērestības rīkošanu nolūkā veikt un mēģinājumu veikt 3. pantā minēto nodarījumu, ir piemērojams sods.

Grozījums Nr.    25

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka par 3. un 4. pantā minēto rīcību piemēro iedarbīgus, samērīgus un atturošus kriminālsodus.

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka par 3. un 4. pantā minēto rīcību, pilnībā ievērojot pamattiesības, piemēro iedarbīgus, samērīgus un atturošus kriminālsodus.

Grozījums Nr.    26

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka par 3. pantā minētajiem nodarījumiem piemēro sodu, kā maksimālo sodu nosakot ieslodzījumu uz vismaz četriem gadiem vismaz par smagiem nodarījumiem.

2.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka par 3. pantā minētajiem nodarījumiem piemēro nodarījuma smagumam atbilstošu sodu, kā maksimālo sodu nosakot ieslodzījumu uz vismaz četriem gadiem vismaz par smagiem nodarījumiem.

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Katra dalībvalsts nodrošina, ka atbildību pastiprinošu apstākļu gadījumos maksimālo ieslodzījuma termiņu attiecīgi pielāgo.

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  likumpārkāpējs ir politiski redzama persona Direktīvas 2015/849/ES 3. panta 9. punkta nozīmē;

Grozījums Nr.    29

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. daļa – bb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(bb)  naudu vai īpašumu izmanto, lai tieši finansētu vai veicinātu citas noziedzīgas darbības, piemēram, terorismu.

Grozījums Nr.    30

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Visas dalībvalstis nodrošina, ka juridiskai personai, kuru sauc pie atbildības par nodarījumiem saskaņā ar 6. pantu, piemēro iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas, kas ietver naudas sodu kā kriminālsodu vai cita veida sodu un var ietvert citas sankcijas, piemēram:

Visas dalībvalstis nodrošina, ka juridiskai personai, kuru sauc pie atbildības par nodarījumiem saskaņā ar 7. pantu, piemēro iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas, kas ietver naudas sodu kā kriminālsodu vai cita veida sodu un var ietvert citas sankcijas, piemēram:

Grozījums Nr.    31

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  tiesību liegšanu minētajai juridiskajai personai saņemt valsts pabalstu vai atbalstu;

(1)   tiesību liegšanu saņemt valsts pabalstu vai atbalstu;

Grozījums Nr.    32

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  īslaicīgu vai pastāvīgu aizliegumu minētajai juridiskajai personai veikt komercdarbību;

(2)  īslaicīgu vai pastāvīgu aizliegumu veikt komercdarbību;

Grozījums Nr.    33

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  likvidāciju ar tiesas rīkojumu;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    34

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Katra dalībvalsts meklē iespējas sadarboties ar pārējām dalībvalstīm, kuras ietekmē tas pats pārkāpums, ievērojot principu par tiesu iestāžu labu sadarbību civillietās un komerclietās.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana krimināltiesībās

Atsauces

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

13.2.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Kostas Chrysogonos

31.1.2017

Izskatīšana komitejā

29.5.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

7.9.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Isabella Adinolfi, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Rainer Wieland, Tiemo Wölken

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gabriel Mato, Andrey Novakov

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

 

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos

Gabriel Mato, Andrey Novakov, Axel Voss, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luis de

Grandes Pascual

Sergio Gaetano Cofferati, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball,

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

 

1

-

ECR

Angel Dzhambazki

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana krimināltiesībās

Atsauces

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

22.12.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

13.2.2017

DEVE

13.2.2017

ECON

13.2.2017

JURI

13.2.2017

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

AFET

30.1.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Ignazio Corrao

27.2.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

29.6.2017

28.9.2017

19.10.2017

11.12.2017

Pieņemšanas datums

11.12.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

39

0

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Valdemar Tomaševski, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ignazio Corrao, Lívia Járóka, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rosa D’Amato, Elisabetta Gardini, Peter Jahr, Thomas Mann, Georgi Pirinski, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

Iesniegšanas datums

20.12.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Peter Jahr, Lívia Járóka, Thomas Mann, Barbara Matera, József Nagy, Emil Radev, Csaba Sógor, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Claude Moraes, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

00

-

 

 

04

0

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika