Postup : 2016/0414(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0405/2017

Predkladané texty :

A8-0405/2017

Rozpravy :

PV 11/09/2018 - 22
CRE 11/09/2018 - 22

Hlasovanie :

PV 12/09/2018 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0339

SPRÁVA     ***I
PDF 1170kWORD 158k
20.12.2017
PE 609.515v02-00 A8-0405/2017

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Ignazio Corrao

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0826),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0534/2016),,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na príspevky k návrhu legislatívneho aktu, ktoré predložili česká Poslanecká snemovňa, český Senát a španielsky Parlament,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre právne veci (A8-0405/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Pranie špinavých peňazí a súvisiace financovanie terorizmu a organizovanej trestnej činnosti sú na úrovni Únie naďalej závažnými problémami, ktoré narúšajú integritu, stabilitu a povesť finančného sektora a ohrozujú vnútornú bezpečnosť a vnútorný trh Únie. V snahe riešiť uvedené problémy a zároveň posilniť uplatňovanie smernice 2015/849/EÚ34 je cieľom tejto smernice riešiť problematiku prania špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva a umožniť lepšiu cezhraničnú spoluprácu príslušných orgánov.

(1)  Pranie špinavých peňazí a súvisiace financovanie terorizmu a organizovanej trestnej činnosti sú na úrovni Únie naďalej závažnými problémami, ktoré narúšajú integritu, stabilitu a povesť finančného sektora a ohrozujú vnútornú bezpečnosť a vnútorný trh Únie, verejnú bezpečnosť a bezpečnosť jednotlivých občanov Únie. V snahe riešiť uvedené rastúce problémy a doplniť a posilniť uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/8491 je cieľom tejto smernice riešiť problematiku prania špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva a umožniť efektívnejšiu a rýchlejšiu cezhraničnú spoluprácu príslušných orgánov členských štátov Únie a spoluprácu so zodpovednými agentúrami Únie, ktorou sa zlepší výmena informácií a umožní identifikácia osôb, ktoré podnecujú terorizmus.

_________________

_________________

34 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Opatrenia prijaté výhradne na vnútroštátnej úrovni alebo aj na úrovni Únie bez toho, aby sa vzala do úvahy medzinárodná koordinácia a spolupráca, by mali veľmi obmedzený účinok. Opatrenia prijaté Úniou v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí by preto mali byť v súlade s ostatnými činnosťami realizovanými v rámci iných medzinárodných fór, pričom by mali byť aspoň rovnako prísne.

(2)  Opatrenia prijaté výhradne na vnútroštátnej úrovni alebo aj na úrovni Únie bez toho, aby sa vzala do úvahy medzinárodná koordinácia a spolupráca, majú veľmi obmedzený účinok. Súčasný právny rámec Únie nie je komplexný ani dostatočne ucelený na to, aby bol v plnom rozsahu účinný. Hoci členské štáty kriminalizujú pranie špinavých peňazí, existujú medzi nimi značné rozdiely, pokiaľ ide o vymedzenie prania špinavých peňazí a toho, čo predstavuje predikatívny trestný čin, ako aj výšky sankcií. Rozdiely vo vnútroštátnych právnych rámcoch môžu využívať páchatelia trestnej činnosti a teroristi, ktorí sa môžu rozhodnúť vykonávať svoje finančné transakcie v členských štátoch, v ktorých považujú opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí za najslabšie. Opatrenia prijaté Úniou v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí by preto mali byť v súlade s ostatnými činnosťami realizovanými v rámci iných medzinárodných fór, pričom by mali byť aspoň rovnako prísne. Takto by sa vytvoril posilnený právny rámec Únie, ktorý by umožnil účinnejšie riešiť problém financovania terorizmu a obmedziť hrozbu, ktorú predstavujú teroristické organizácie, sťažením ich schopnosti financovať svoje činnosti.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  V činnosti Únie by sa mali aj naďalej zohľadňovať najmä odporúčania Finančnej akčnej skupiny (FATF) a nástroje iných medzinárodných orgánov činných v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Príslušné právne akty Únie by sa mali v náležitých prípadoch ďalej zosúladiť s Medzinárodnými normami týkajúcimi sa boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a šíreniu zbraní, ktoré prijala FATF vo februári 2012 (ďalej len „revidované odporúčania FATF“). Ako signatár Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu (CETS č. 198) by Únia mala transponovať požiadavky vyplývajúce z tohto dohovoru do svojho právneho poriadku.

(3)  Činnosti Únie by mali ísť nad rámec odporúčaní Finančnej akčnej skupiny (FATF) a nástrojov iných medzinárodných organizácií a orgánov činných v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Komisia by mala uskutočňovať vlastné posúdenie efektívnosti opatrení navrhnutých FATF a vykonávania a účinnosti opatrení proti praniu špinavých peňazí všeobecne. FATF by mala zrevidovať platné normy, zhodnotiť vlastné výsledky a zabezpečiť regionálne zastúpenie, dôveryhodnosť, efektívnosť a lepšie využívanie finančných spravodajských informácií. Príslušné právne akty Únie by sa mali ďalej zosúladiť s Medzinárodnými normami týkajúcimi sa boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a šíreniu zbraní, ktoré prijala FATF vo februári 2012 (ďalej len „revidované odporúčania FATF“). Ako signatár Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu (CETS č. 198) by Únia mala bezodkladne transponovať požiadavky vyplývajúce z tohto dohovoru do svojho právneho poriadku. Bez ohľadu na činnosť Únie v tejto oblasti by členské štáty, ktoré podpísali, ale ešte neratifikovali dohovor, tak mali bezodkladne urobiť.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  V rámcovom rozhodnutí Rady 2001/500/SVV35 sa stanovujú požiadavky týkajúce sa kriminalizácie prania špinavých peňazí. Uvedené rámcové rozhodnutie však nie je dostatočne komplexné a súčasná kriminalizácia prania špinavých peňazí nie je dostatočne koherentná na to, aby bolo možné účinne bojovať proti praniu špinavých peňazí v celej Únii, čo vedie k nedostatkom v presadzovaní a prekážkam v spolupráci medzi príslušnými orgánmi členských štátov.

(4)  V rámcovom rozhodnutí Rady 2001/500/SVV35 sa stanovujú požiadavky týkajúce sa kriminalizácie prania špinavých peňazí. Uvedené rámcové rozhodnutie však nie je dostatočne komplexné a súčasná kriminalizácia prania špinavých peňazí nie je dostatočne koherentná na to, aby bolo možné účinne bojovať proti praniu špinavých peňazí v celej Únii, čo vedie k nedostatkom v presadzovaní a prekážkam v spolupráci medzi príslušnými orgánmi členských štátov. Príkladom takýchto nedostatkov v presadzovaní je nárast počítačovej kriminality súvisiacej s trestným činom prania špinavých peňazí a s využívaním digitálnych peňazí, čo je typ trestnej činnosti, ktorý v minulosti takmer neexistoval.

_________________

_________________

35 Rámcové rozhodnutie Rady 2001/500/SVV z 26. júna 2001 o praní špinavých peňazí, identifikácii, vyhľadávaní, zmrazení, zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti (Ú. v. ES L 182, 5.7.2001).

35 Rámcové rozhodnutie Rady 2001/500/SVV z 26. júna 2001 o praní špinavých peňazí, identifikácii, vyhľadávaní, zmrazení, zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti (Ú. v. ES L 182, 5.7.2001).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Vymedzenie trestných činností, ktoré sú predikatívnymi trestnými činmi pre pranie špinavých peňazí, by malo byť dostatočne jednotné vo všetkých členských štátoch. Členské štáty by donich mali zahrnúť škálu trestných činov v každej z kategórií, ktoré určila FATF. V prípadoch, keď sú kategórie trestných činov, ako je napríklad terorizmus alebo trestné činy proti životnému prostrediu, stanovené v práve Únie, táto smernica odkazuje na príslušné právne predpisy. Tým sa zaisťuje, že legalizácia príjmov z financovania terorizmu a nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi je v členských štátoch trestná. V prípadoch, keď právo Únie členským štátom umožňuje stanoviť iné než trestné sankcie, by sa v tejto smernici nemala členským štátom ukladať povinnosť, aby na účely tejto smernice tieto prípady stanovili ako predikatívne trestné činy.

(5)  Vymedzenie trestných činností, ktoré sú predikatívnymi trestnými činmi pre pranie špinavých peňazí, by malo byť dostatočne široké a jednotné vo všetkých členských štátoch. Členské štáty by mali uplatňovať trestný čin prania špinavých peňazí na všetky trestné činy, ktoré sa trestajú odňatím slobody na úrovni vymedzenej v tejto smernici. Členské štáty by do každej z kategórií, ktoré určila FATF, mali zahrnúť škálu trestných činov vrátane daňových únikov, podvodov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ako aj každého podvodného konania, ktoré zahŕňa zatajovanie príjmov alebo zisku, pokiaľ to už nezabezpečuje uplatňovanie uvedených hraníc trestných sadzieb. V prípadoch, keď sú kategórie trestných činov, ako je napríklad terorizmus alebo trestné činy proti životnému prostrediu, stanovené v práve Únie, táto smernica odkazuje na príslušné právne predpisy. Tým sa zaisťuje, že legalizácia príjmov z financovania terorizmu a nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi je v členských štátoch trestná. Každé zapojenie do páchania predikatívneho trestného činu alebo prania špinavých peňazí, ako je účasť na trestnom čine, spojenie alebo spolčenie na spáchanie trestného činu, pokus trestného činu, napomáhanie pri spáchaní trestného činu a navádzanie na trestný čin, uľahčenie spáchania trestného činu a poskytnutie rady pri spáchaní trestného činu, by sa malo považovať za trestnú činnosť na účely tejto smernice. V prípadoch, keď právo Únie členským štátom umožňuje stanoviť iné než trestné sankcie, by sa v tejto smernici nemala členským štátom ukladať povinnosť, aby na účely tejto smernice tieto prípady stanovili ako predikatívne trestné činy.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Na účely tejto smernice nedovolené obchodovanie s odcudzeným tovarom a iným tovarom znamená, okrem iného, nedovolené obchodovanie s ropou, zbraňami, drogami, tabakom a tabakovými výrobkami, drahými kovmi a minerálmi, kultúrnymi artefaktmi a inými predmetmi archeologického, historického, kultúrneho a náboženského významu alebo s výnimočnou vzácnou vedeckou hodnotou, ako aj so slonovinou a voľne žijúcimi zvieratami.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  V súlade s revidovanými odporúčaniami FATF by sa do vymedzenia trestnej činnosti mali zahrnúť daňové trestné činy súvisiace s priamymi a nepriamymi daňami. Keďže v každom z členských štátoch môžu trestnú činnosť, za ktorú možno uložiť sankcie uvedené v tejto smernici, predstavovať rôzne daňové delikty, vymedzenia daňových trestných činov vo vnútroštátnom práve sa môžu líšiť. Harmonizácia vymedzení daňových trestných činov vo vnútroštátnom práve členských štátov však nie je cieľom.

(6)  V súlade s revidovanými odporúčaniami FATF by sa do vymedzenia trestnej činnosti mali zahrnúť daňové trestné činy súvisiace s priamymi a nepriamymi daňami. Keďže v každom z členských štátoch môžu trestnú činnosť, za ktorú možno uložiť sankcie uvedené v tejto smernici, predstavovať rôzne daňové delikty, vymedzenia daňových trestných činov vo vnútroštátnom práve sa môžu líšiť. Harmonizácia vymedzení daňových trestných činov vo vnútroštátnom práve členských štátov síce nie je cieľom, no odlišné vymedzenia daňových trestných činov by nemali brániť v medzinárodnej spolupráci pri stíhaní trestných činov týkajúcich sa prania špinavých peňazí.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Táto smernica by sa nemala vzťahovať na pranie špinavých peňazí, pokiaľ ide o majetok pochádzajúci z trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, na ktoré sa vzťahujú osobitné pravidlá stanovené v smernici 2017/XX/EÚ3. V súlade s článkom 325 ods. 2 ZFEÚ musia členské štáty prijať rovnaké opatrenia na zamedzenie podvodov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, aké prijímajú na zamedzenie podvodov poškodzujúcich ich vlastné finančné záujmy.

(7)  Táto smernica by sa nemala vzťahovať na pranie špinavých peňazí, pokiaľ ide o majetok pochádzajúci z trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, na ktoré sa vzťahujú osobitné pravidlá stanovené v smernici 2017/XX/EÚ3. Členské štáty by však mali mať aj naďalej možnosť transponovať túto smernicu a smernicu 2017/XX/EÚ prijatím jednotného komplexného rámca na vnútroštátnej úrovni. V súlade s článkom 325 ods. 2 ZFEÚ musia členské štáty prijať na zamedzenie podvodov poškodzujúcich finančné záujmy Únie rovnaké opatrenia, aké prijímajú na zamedzenie podvodov poškodzujúcich ich vlastné finančné záujmy.

_________________

_________________

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2017/XX/EÚ z x x 2017 o ochrane finančných záujmov Únie prostredníctvom trestného práva (Ú. V. EÚ L x, xx.xx.2017, s. x).

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2017/XX/EÚ z x x 2017 o ochrane finančných záujmov Únie prostredníctvom trestného práva (Ú. V. EÚ L x, xx.xx.2017, s. x).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  V prípade, keď činnosť prania špinavých peňazí nespočíva len v držbe alebo používaní, ale zahŕňa aj prevod alebo zatajenie zakrytie majetku prostredníctvom finančného systému a v jej dôsledku dôjde k ďalšej škode okrem tej, ktorá už bola spôsobená predikatívnym trestným činom, napríklad k poškodeniu integrity finančného systému, mala by sa táto činnosť trestať osobitne. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby takéto konanie bolo trestné aj vtedy, keď sa ho dopúšťa páchateľ trestnej činnosti, z ktorej tento majetok pochádza (tzv. samopranie).

(8)  Členské štáty by teda mali zabezpečiť, aby určité typy činnosti prania špinavých peňazí boli trestné aj vtedy, keď sa ich dopúšťa páchateľ trestnej činnosti, prostredníctvom ktorej bol majetok získaný („samopranie špinavých peňazí“). Ak v takýchto prípadoch činnosť prania špinavých peňazí nespočíva len v držbe alebo používaní, ale zahŕňa aj prevod, zmenu povahy, zatajenie alebo zakrytie majetku prostredníctvom finančného systému a v jej dôsledku dôjde k ďalšej škode okrem tej, ktorá už bola spôsobená predikatívnym trestným činom, napríklad k poškodeniu integrity finančného systému, a to napríklad uvedením príjmov z trestnej činnosti do obehu, čím sa zatají ich nezákonný pôvod, mali by sa takéto činnosti takisto trestať.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Aby bola kriminalizácia prania špinavých peňazí účinným nástrojom v boji proti organizovanej trestnej činnosti, nemalo by byť potrebné určovať špecifické okolnosti trestného činu, z ktorého majetok pochádza, a v žiadnom prípade by sa nemalo vyžadovať predchádzajúce alebo súbežné odsúdenie za tento trestný čin. Stíhaniu prania špinavých peňazí by takisto nemalo brániť to, že predikatívny trestný čin bol spáchaný v inom členskom štáte alebo v tretej krajine, pokiaľ je v tomto členskom štáte alebo v tejto tretej krajine trestným činom. Členské štáty môžu stanoviť podmienku, aby bol predikatívny trestný čin trestným činom podľa ich vnútroštátneho práva, ak by bol spáchaný na ich území.

(9)  Aby bol boj proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestnoprávnych opatrení účinný, odsúdenie by malo byť možné bez toho, aby bolo potrebné presne určiť, z ktorého predikatívneho trestného činu pochádza daný majetok, a v žiadnom prípade by sa nemalo vyžadovať predchádzajúce alebo súbežné odsúdenie za tento trestný čin. Stíhaniu prania špinavých peňazí by takisto nemalo brániť to, že predikatívny trestný čin bol spáchaný v inom členskom štáte alebo v tretej krajine, pričom sa uplatňujú podmienky stanovené v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Je v záujme spravodlivosti, aby osoby obvinené z trestného činu podľa tejto smernice mali možnosť predložiť svoje argumenty a namietať voči obvineniam, ktoré proti nim boli vznesené, a mali prístup k výpovediam a dôkazom svedčiacim proti nim. Prípady týkajúce sa terorizmu a financovania terorizmu sú síce závažnej povahy, existuje však vyšší záujem poskytnúť osobám, voči ktorým má členský štát uplatniť donucovacie opatrenia, informácie o podstatných bodoch obvinenia voči nim, aby tak tieto osoby mohli svojmu právnikovi alebo obhajcovi udeliť účinné pokyny. Táto smernica by takisto mala byť v súlade so zásadou rovnosti procesných prostriedkov medzi stranami.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9b)  Rozhodovanie v konkrétnych a objektívnych situáciách, či ide o súbežné trestné činy alebo jediný trestný čin, by malo byť úlohou príslušných súdnych orgánov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Cieľom tejto smernice je kriminalizácia prania špinavých peňazí, ak je spáchané úmyselne. Úmysel a vedomosť možno vyvodiť z objektívnych skutkových okolností. Keďže v tejto smernici sa stanovujú minimálne pravidlá, členské štáty môžu v súvislosti s praním špinavých peňazí prijať alebo zachovať prísnejšiu trestnoprávnu úpravu. Členské štáty môžu napríklad stanoviť, že trestným činom je aj pranie špinavých peňazí spáchané v dôsledku nedbanlivosti alebo hrubej nedbanlivosti.

(10)  Cieľom tejto smernice je kriminalizácia prania špinavých peňazí, ak je spáchané úmyselne a s vedomím, že majetok pochádza z trestnej činnosti. Úmysel a vedomosť možno vyvodiť z objektívnych skutkových okolností. Pri posudzovaní toho, či majetok pochádza z trestnej činnosti a či o tom obvinená osoba vedela, by sa v každom prípade mali zohľadniť osobitné okolnosti prípadu, napríklad nepomer medzi hodnotou majetku a zákonným príjmom obvinenej osoby a časová súvislosť trestnej činnosti a nadobudnutia majetku. Keďže v tejto smernici sa stanovujú minimálne pravidlá, členské štáty môžu v súvislosti s praním špinavých peňazí prijať alebo zachovať prísnejšiu trestnoprávnu úpravu. Členské štáty môžu napríklad stanoviť, že trestným činom je aj pranie špinavých peňazí spáchané v dôsledku nedbanlivosti alebo hrubej nedbanlivosti.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Je nevyhnutné, aby informácie o skutočnom vlastníctve spoločností, koncernov a iných mechanizmov boli verejne prístupné vo formáte otvorených údajov, aby sa zabránilo využívaniu anonymných schránkových spoločností a podobných právnych subjektov na pranie špinavých peňazí s cieľom financovať teroristickú činnosť.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  S cieľom odrádzať od prania špinavých peňazí v celej Únii by členské štáty mali stanoviť minimálne druhy a úrovne sankcií v prípade spáchania trestných činov vymedzených v tejto smernici. Ak je trestný čin spáchaný v rámci zločineckej organizácie v zmysle rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV37 8 alebo ak páchateľ zneužil svoje profesijné postavenie, aby umožnil pranie špinavých peňazí, členské štáty by to mali v súlade s platnými pravidlami stanovenými v ich právnych systémoch považovať za priťažujúce okolnosti.

(11)  S cieľom odrádzať od prania špinavých peňazí v celej Únii by členské štáty mali stanoviť minimálne druhy a úrovne sankcií v prípade spáchania trestných činov vymedzených v tejto smernici. Ak je trestný čin spáchaný v rámci zločineckej organizácie v zmysle rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV4, alebo ak páchateľ zneužil svoje profesijné postavenie, aby umožnil pranie špinavých peňazí, alebo ak peniaze alebo majetok, ktoré sú predmetom prania špinavých peňazí, pochádzajú z teroristických činností v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2017/5414a, alebo ak je páchateľ politicky exponovanou osobou v zmysle smernice (EÚ) 2015/849, členské štáty by to mali v súlade s platnými pravidlami stanovenými v ich právnych systémoch považovať za priťažujúce okolnosti.

_________________

_________________

37 Rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42).

4 Rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42).

4a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV (Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Únia a členské štáty by mali stanoviť nevyhnutné právne opatrenia na ochranu oznamovateľov, ktorí nahlasujú informácie týkajúce sa prania špinavých peňazí, a to aj v tretích krajinách.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Vzhľadom na mobilitu páchateľov a príjmov z trestnej činnosti, ako aj komplexné cezhraničné vyšetrovania, ktoré je nutné viesť v rámci boja proti praniu špinavých peňazí, by všetky členské štáty mali stanoviť svoju právomoc tak, aby príslušným orgánom umožnili vyšetrovať a stíhať túto činnosť. Členské štáty by preto mali zaistiť, aby do ich jurisdikcie patrili situácie, keď je trestný čin spáchaný z ich územia prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, bez ohľadu na to, či sa tieto technológie na jeho území nachádzajú alebo nie.

(12)  Vzhľadom na mobilitu páchateľov a príjmov z trestnej činnosti, ako aj komplexné cezhraničné vyšetrovania, ktoré je nutné viesť v rámci boja proti praniu špinavých peňazí, by všetky členské štáty mali stanoviť svoju právomoc tak, aby príslušným orgánom umožnili vyšetrovať a stíhať túto činnosť. Členské štáty by preto mali zaistiť, aby do ich jurisdikcie patrili situácie, keď je trestný čin spáchaný z ich územia prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, bez ohľadu na to, či sa tieto technológie na jeho území nachádzajú alebo nie. Na zabezpečenie úspechu vyšetrovania a stíhania trestných činov prania špinavých peňazí by osoby zodpovedné za vyšetrovanie alebo stíhanie takýchto trestných činov mali využívať účinné a zdokonalené nástroje vyšetrovania, napríklad tie, ktoré sa používajú v boji proti organizovanej trestnej činnosti alebo iným závažným trestným činom. Tieto nástroje by sa mali prispôsobiť najnovšiemu vývoju v oblasti počítačovej kriminality a prania špinavých peňazí vrátane prania špinavých peňazí používaním bitcoinov, kryptomien a ransomwarových útokov. Používanie takýchto nástrojov by malo byť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi cielené a mala by sa pri ňom brať do úvahy zásada proporcionality a charakter a závažnosť vyšetrovaných trestných činov a malo by sa rešpektovať právo na ochranu osobných údajov. Členské štáty ba mali zabezpečiť náležitú odbornú prípravu príslušných zamestnancov. Okrem toho cezhraničná povaha činností spojených s praním špinavých peňazí si v záujme boja proti tejto trestnej činnosti vyžaduje silnú koordinovanú reakciu a spoluprácu v rámci členských štátov a medzi nimi, ako aj s príslušnými agentúrami a orgánmi Únie vrátane Eurojustu a Europolu a medzi nimi. Na tento účel by sa mali efektívne využívať dostupné nástroje a zdroje na spoluprácu, ako sú spoločné vyšetrovacie tímy a koordinačné stretnutia podporované Eurojustom. Celosvetový charakter prania špinavých peňazí si vyžaduje medzinárodný postup, ktorý si od Únie a jej členských štátov vyžaduje, aby posilnili spoluprácu s príslušnými tretími krajinami.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Pranie špinavých peňazí, korupcia, nelegálne finančné toky a daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam naďalej bránia trvalo udržateľnému rozvoju, neúmerne ovplyvňujú rozvojové krajiny a vážne ohrozujú ich budúcnosť. Únia, členské štáty a tretie krajiny majú spoločnú zodpovednosť za zlepšovanie koordinácie opatrení prijatých na boj proti takémuto negatívnemu a škodlivému správaniu, ako aj za zosúladenie týchto opatrení s ich rozvojovými stratégiami a politikami.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12b)  Príslušné orgány, ktoré vykonávajú dohľad nad dodržiavaním tejto smernice úverovými a finančnými inštitúciami, by mali mať možnosť vzájomne spolupracovať a vymieňať si dôverné informácie, a to bez ohľadu na ich povahu či status. Na tento účel by tieto príslušné orgány mali mať primeraný právny základ na výmenu dôverných informácií a v súlade s príslušnými medzinárodnými normami v tejto oblasti by mali v čo najväčšej miere spolupracovať. Daňové informácie vrátane registrov konečných užívateľov výhod by mali byť základom automatickej výmeny informácií medzi daňovými orgánmi a ostatnými príslušnými vládnymi regulačnými orgánmi a orgánmi presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12c)  Zhromažďovaním a prenosom údajov alebo informácií týkajúcich sa bežných transakcií, ktoré patria do súkromného života jednotlivcov, na základe podozrenia by sa nemala ohroziť ani porušiť zásada služobného tajomstva ani právo na súkromie a spravodlivý proces.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V tejto smernici sa rešpektujú zásady uznané článkom 2 Zmluvy o EÚ a základné práva a slobody a dodržiavajú sa zásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie vrátane zásad vymedzených v hlavách II, III, V a VI, ktoré okrem iného zahŕňajú zásady zákonnosti a primeranosti trestných činov a trestov, čo sa vzťahuje aj na požiadavky na presnosť, zrozumiteľnosť a predvídateľnosť v trestnom práve, právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života a právo na ochranu osobných údajov a prezumpciu neviny, ako aj práva podozrivých a obvinených osôb na prístup k právnemu zástupcovi, právo nevypovedať vo vlastný neprospech a právo na spravodlivý proces. Táto smernica sa musí vykonávať v súlade s týmito právami a zásadami, pričom sa zohľadní aj Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a ďalšie záväzky v oblasti ľudských práv podľa medzinárodného práva.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  terorizmus vrátane ktoréhokoľvek z trestných činov uvedených v smernici 2017/XX/;

b)  terorizmus vrátane ktoréhokoľvek z príslušných trestných činov uvedených v smernici ()2017/541;

__________________

__________________

40 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2017/XX/EÚ z X X 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV o boji proti terorizmu (Ú. V. EÚ L x, xx.xx.2017, s. x).

 

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  daňové trestné činy súvisiace s priamymi a nepriamymi daňami, ktoré sú vymedzené vo vnútroštátnom práve;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno v

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

v)  všetky trestné činy vrátane daňových trestných činov súvisiacich s priamymi a nepriamymi daňami, ktoré sú vymedzené vo vnútroštátnom práve členských štátov, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s hornou trestnou sadzbou viac ako jeden rok, alebo v prípade členských štátov, ktoré majú vo svojom právnom systéme stanovenú dolnú trestnú sadzbu za trestné činy, všetky trestné činy, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s dolnou trestnou sadzbou viac ako šesť mesiacov;

v)  všetky ďalšie trestné činy, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s hornou trestnou sadzbou viac ako jeden rok, alebo v prípade členských štátov, ktoré majú vo svojom právnom systéme stanovenú dolnú trestnú sadzbu za trestné činy, všetky trestné činy, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s dolnou trestnou sadzbou viac ako šesť mesiacov;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zmena povahy alebo prevod majetku s vedomím, že takýto majetok pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na takejto činnosti, s cieľom zatajiť alebo zakryť nezákonný pôvod majetku alebo pomôcť akejkoľvek osobe, ktorá je zapojená do páchania takejto činnosti, aby sa vyhla právnym dôsledkom svojho konania;

a)  zmena povahy alebo prevod majetku s vedomím, že takýto majetok pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na takejto činnosti, s cieľom zatajiť alebo zakryť nezákonný pôvod majetku alebo pomôcť akejkoľvek osobe, ktorá je zapojená do páchania takejto činnosti, a to aj len s úmyslom, aby sa vyhla právnym dôsledkom svojho konania;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  nadobudnutie, držba alebo používanie majetku s vedomím, že v čase nadobudnutia tento majetok pochádzal z trestnej činnosti alebo z účasti na takejto činnosti.

c)  nadobudnutie, držba alebo používanie majetku s vedomím, že v čase nadobudnutia alebo používania majetku tento majetok pochádzal z trestnej činnosti alebo z účasti na takejto činnosti.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Každý členský štát zabezpečí, aby konanie uvedené v odseku 1 bolo trestným činom, ak:

 

a)  páchateľ mal podozrenie alebo mal vedieť, že majetok pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na takejto činnosti, a

 

b)  páchateľ má zmluvný vzťah s povinným subjektom a zodpovednosť k nemu alebo je povinným subjektom v zmysle článku 2 smernice (EÚ) 2015/849.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Aby bol trestný čin uvedený v odseku 1 postihnuteľný, nie je potrebné určiť:

2.  Aby bol trestný čin uvedený v odsekoch 1 a 1a postihnuteľný, nie je potrebné určiť:

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  predchádzajúce alebo súbežné odsúdenie za trestnú činnosť, z ktorej majetok pochádza;

a)  predchádzajúce alebo súbežné odsúdenie za trestnú činnosť, z ktorej majetok pochádza, ak je súdny orgán na základe osobitných okolností a všetkých dostupných dôkazov bez najmenšej pochybnosti presvedčený, že majetok pochádza z činnosti trestnej povahy;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  totožnosť páchateľa trestnej činnosti, z ktorej majetok pochádza, ani iné okolnosti týkajúce sa tejto trestnej činnosti;

b)  totožnosť páchateľa trestnej činnosti, z ktorej majetok pochádza;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  všetky skutkové prvky alebo všetky okolnosti súvisiace s trestnou činnosťou, ak sa zistí, že majetok pochádza z takejto činnosti;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  či bola trestná činnosť, z ktorej majetok pochádza, spáchaná na území iného členského štátu alebo na území tretej krajiny, ak je dotknuté konanie trestným činom podľa vnútroštátneho práva členského štátu alebo tretej krajiny, na území ktorých bolo spáchané, a bolo by trestným činom podľa vnútroštátneho práva členského štátu vykonávajúceho alebo uplatňujúceho tento článok, ak by bolo spáchané na jeho území;

c)  či bola trestná činnosť, z ktorej majetok pochádza, spáchaná na území iného členského štátu alebo na území tretej krajiny, ak je dotknuté konanie trestnou činnosťou podľa vnútroštátneho práva členského štátu vykonávajúceho alebo uplatňujúceho tento článok, ak by bolo spáchané na jeho území. Členské štáty môžu navyše vyžadovať, aby príslušné konanie bolo trestným činom podľa vnútroštátneho práva iného členského štátu alebo tretej krajiny, na území ktorých bolo spáchané, s výnimkou prípadov, keď:

 

— príslušné konanie je jedným z trestných činov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a) až ha) a l) až n),

 

— uvedenú tretiu krajinu identifikuje Komisia ako „vysokorizikovú tretiu krajinu“ v zmysle článku 9 smernice (EÚ) 2015/849.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Každý členský štát zabezpečí, aby za trestné činy uvedené v článku 3 bolo možné aspoň v závažných prípadoch uložiť trest odňatia slobody s hornou trestnou sadzbou najmenej štyri roky.

2.  Každý členský štát zabezpečí, aby za trestné činy uvedené v článku 3 bolo možné uložiť trest odňatia slobody s hornou trestnou sadzbou najmenej päť rokov.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Každý členský štát zabezpečí, aby za trestné činy uvedené v článku 3 bolo možné v prípade priťažujúcich okolností uvedených v článku 6 uložiť trest odňatia slobody s dolnou trestnou sadzbou najmenej dva roky.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Každý členský štát zabezpečí, aby za trestné činy uvedené v článku 4 bolo možné uložiť trest odňatia slobody s hornou trestnou sadzbou najmenej tri roky.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c.  Každý členský štát zabezpečí, aby fyzickým osobám zodpovedným za ktorýkoľvek z trestných činov uvedených v článkoch 3 a 4 vrátane prípadov, keď tieto fyzické osoby pôsobili prostredníctvom právnickej osoby, bolo možné uložiť aj ďalšie sankcie, napríklad:

 

a)  dočasný alebo trvalý zákaz uzatvárania zmlúv s verejnými orgánmi;

 

b)  dočasný zákaz výkonu obchodnej činnosti;

 

c)  v prípade právoplatného rozsudku dlhodobý zákaz kandidovania do volených funkcií alebo zastávania funkcie štátneho zamestnanca, pričom „dlhodobý“ sa vymedzuje ako ekvivalent dvoch po sebe nasledujúcich mandátov alebo minimálne desať rokov.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  trestný čin bol spáchaný v rámci zločineckej organizácie v zmysle rámcového rozhodnutia 2008/841(1) alebo

a)  trestný čin bol spáchaný v rámci zločineckej organizácie v zmysle rámcového rozhodnutia 2008/841/SVV;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  majetok, ktorý je predmetom prania špinavých peňazí, bol nadobudnutý prostredníctvom niektorého z trestných činov uvedených v článku 2 písm. a) až d) a f) a m) alebo je účelom prania špinavých peňazí financovanie takýchto trestných činov;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  trestný čin bol v plnom alebo čiastočnom rozsahu spáchaný na území krajiny, ktorú Únia zaradila do zoznamu nespolupracujúcich jurisdikcií, alebo s využitím ilegálneho systému prevodu peňazí, akcií na doručiteľa, virtuálnych mien alebo kuriérov prenášajúcich peniaze v hotovosti;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ac)  páchateľ je politicky exponovanou osobou v súlade so zákonmi, s inými právnymi predpismi a so správnymi opatreniami, ktorými sa transponuje článok 3 ods. 9 smernice (EÚ) 2015/849, alebo

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  páchateľ má zmluvný vzťah s povinným subjektom a zodpovednosť k nemu alebo je povinným subjektom v zmysle článku 2 smernice 2015/849/EÚ a trestný čin spáchal pri výkone svojej profesijnej činnosti.

b)  páchateľ má zmluvný vzťah s povinným subjektom a zodpovednosť k nemu alebo je povinným subjektom v zmysle článku 2 smernice (EÚ) 2015/849 a trestný čin spáchal pri výkone svojej profesijnej činnosti; alebo

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  hodnota majetku alebo peňazí, ktoré sú predmetom prania špinavých peňazí, sa rovná alebo prevyšuje 500 000 EUR.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby mohli byť právnické osoby uznané za zodpovedné za ktorýkoľvek z trestných činov uvedených v článkoch 3 a 4, ak ich v prospech týchto právnických osôb spáchala akákoľvek osoba konajúca buď samostatne, alebo ako člen orgánu právnickej osoby, ktorá má v tejto právnickej osobe vedúce postavenie, a to na základe:

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby mohli byť právnické osoby uznané za zodpovedné za ktorýkoľvek z trestných činov uvedených v článkoch 3 a 4, ak ich v ich prospech alebo v prospech iných fyzických alebo právnických osôb spáchala akákoľvek osoba konajúca buď samostatne, alebo ako člen orgánu právnickej osoby, ktorá má v tejto právnickej osobe vedúce postavenie, a to na základe:

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby mohli byť právnické osoby uznané za zodpovedné, ak zanedbanie dohľadu alebo kontroly osobou uvedenou v odseku 1 umožnilo spáchanie ktoréhokoľvek z trestných činov uvedených v článkoch 3 a 4 v prospech tejto právnickej osoby osobou, ktorá je jej podriadená.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby mohli byť právnické osoby uznané za zodpovedné, ak zanedbanie dohľadu alebo kontroly osobou uvedenou v odseku 1 umožnilo spáchanie ktoréhokoľvek z trestných činov uvedených v článkoch 3 a 4 v ich prospech alebo v prospech iných fyzických alebo právnických osôb osobou, ktorá je jej podriadená.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát zabezpečí, aby právnickým osobám trestne zodpovedným podľa článku 6 bolo možné uložiť účinné, primerané a odradzujúce sankcie, ktoré zahŕňajú peňažné sankcie trestnoprávnej alebo inej povahy a môžu zahŕňať aj iné sankcie, napríklad:

Každý členský štát zabezpečí, aby právnickým osobám trestne zodpovedným podľa článku 7 bolo možné uložiť účinné, primerané a odradzujúce sankcie, ktoré zahŕňajú peňažné sankcie trestnoprávnej alebo inej povahy a môžu zahŕňať aj iné sankcie, napríklad:

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  vylúčenie z nároku na verejné dávky alebo pomoc;

(1)  vylúčenie z nároku na verejné dávky alebo pomoc vrátane programov alebo fondov Únie;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  dočasný alebo trvalý zákaz uzatvárania zmlúv s verejnými orgánmi;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Konfiškácia majetku a ziskov z trestnej činnosti

 

1.  Každý členský štát zabezpečí konfiškáciu všetkého majetku a zisku pochádzajúceho z akejkoľvek trestnej činnosti vymedzenej v tejto smernici a prostriedkov, ktoré boli použité alebo určené na použitie pri spáchaní akejkoľvek trestnej činnosti vymedzenej v tejto smernici, v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ1a;

 

2.  Každý členský štát zabezpečí konfiškáciu všetkého majetku a zisku pochádzajúceho z akejkoľvek trestnej činnosti vymedzenej v tejto smernici a prostriedkov, ktoré boli použité alebo určené na použitie pri spáchaní akejkoľvek trestnej činnosti vymedzenej v tejto smernici, bez právoplatného odsúdenia, ak došlo k zániku trestného činu z dôvodu úmrtia páchateľa.

 

3.  Tento článok sa uplatňuje bez ohľadu na to, či trestný čin prania špinavých peňazí alebo predikatívny trestný čin boli spáchané fyzickou alebo právnickou osobou.

 

4.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili spoluprácu pri zaisťovaní alebo konfiškácii majetku získaného spáchaním ktoréhokoľvek z trestných činov vymedzených v tejto smernici a prostriedky, ktoré boli použité alebo určené na použitie pri spáchaní ktoréhokoľvek z trestných činov uvedených v tejto smernici alebo ktorých použitie prispelo k ich spáchaniu, a prípadne sa v záujme rýchlej a účinnej spolupráce obrátia na Eurojust a Europol v súlade s článkom 10.

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014).

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  je páchateľ jeho štátnym príslušníkom.

b)  je páchateľ jeho štátnym príslušníkom alebo má na jeho území obvyklý pobyt; alebo

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  trestný čin je spáchaný v prospech fyzickej alebo právnickej osoby so sídlom na jeho území;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členský štát informuje Komisiu, ak sa rozhodne stanoviť ďalšiu právomoc vo vzťahu k trestným činom uvedeným v článkoch 3 a 4 spáchaným mimo jeho územia, ak:

vypúšťa sa

a)  má páchateľ obvyklý pobyt na jeho území;

 

b)  je trestný čin spáchaný v prospech právnickej osoby so sídlom na jeho území.

 

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ak trestný čin uvedený v článkoch 3 a 4 patrí do právomoci viac ako jedného členského štátu a ak ktorýkoľvek z dotknutých členských štátov môže právoplatne začať trestné stíhanie na základe tých istých skutočností, príslušné členské štáty spolupracujú pri rozhodovaní o tom, ktorý z nich bude trestne stíhať páchateľa, s cieľom centralizovať konanie v jednom členskom štáte.

Prihliada sa na tieto faktory, zoradené podľa poradia dôležitosti:

 

 

a)  územie členského štátu, na ktorom bol trestný čin spáchaný;

 

b)  štátnu príslušnosť alebo miesto pobytu páchateľa;

 

c)  krajinu pôvodu obetí;

 

d)  územie, na ktorom bol páchateľ nájdený.

 

Členské štáty sa môžu obrátiť na Eurojust, aby uľahčili spoluprácu medzi svojimi súdnymi orgánmi a koordináciu svojich činností.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 10 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Nástroje vyšetrovania

Nástroje vyšetrovania a spolupráca

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát zabezpečí, aby osoby, útvary alebo orgány zodpovedné za vyšetrovanie alebo stíhanie trestných činov uvedených v článkoch 3 a 4 mali k dispozícii účinné nástroje vyšetrovania, ako sú napríklad nástroje používané v boji proti organizovanej trestnej činnosti alebo iným závažným trestným činom,

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby osoby, útvary alebo orgány zodpovedné za vyšetrovanie alebo stíhanie trestných činov uvedených v článkoch 3 a 4 mali k dispozícii účinné nástroje vyšetrovania, dostatočný personál, náležitú cielenú odbornú prípravu, zdroje a technologické kapacity, napríklad tie, ktoré sú používané v boji proti organizovanej trestnej činnosti alebo iným závažným trestným činom. Tieto nástroje a odbornú prípravu je potrebné prispôsobiť najnovšiemu vývoju v oblasti počítačovej kriminality a prania špinavých peňazí.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zlepšenie výmeny údajov a spolupráce v rámci Únie, ako aj na posilnenie spolupráce s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami bojujúcimi proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, pri zabezpečení lepšej koordinácie medzi sebou a príslušnými inštitúciami, orgánmi, kanceláriami a agentúrami Únie s cieľom účinne bojovať proti praniu špinavých peňazí a povzbudzovať tretie krajiny, najmä tie, ktoré Komisia identifikovala ako vysokorizikové tretie krajiny v zmysle článku 9 smernice (EÚ) 2015/849, aby prijali podobné opatrenia a reformy. Každý členský štát sa tiež zaväzuje zaviesť opatrenia na zlepšenie výmeny informácií na celoúniovej a medzinárodnej úrovni medzi finančnými spravodajskými jednotkami.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že nebudú odmietať medzinárodnú spoluprácu v trestných konaniach týkajúcich sa prania špinavých peňazí na základe toho, že ich vnútroštátne právo považuje za trestnú činnosť alebo trestný čin iba daňový únik alebo podvod presahujúci významné množstvo neohlásených súm alebo nezaplatených daní alebo systematické využívanie podvodov.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do [24 mesiacov po prijatí]. Bezodkladne Komisii oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do [12 mesiacov po prijatí]. Bezodkladne Komisii oznámia znenie týchto ustanovení.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia do [24 mesiacov po uplynutí lehoty na vykonanie tejto smernice] predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi rozsah, v akom členské štáty prijali potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Komisia do [12 mesiacov po uplynutí lehoty na vykonanie tejto smernice] predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi rozsah, v akom členské štáty prijali potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

 

Komisia tiež do [36 mesiacov po uplynutí lehoty na vykonanie tejto smernice] predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi pridanú hodnotu tejto smernice z hľadiska boja proti praniu špinavých peňazí. Správa sa bude venovať aj vplyvu tejto smernice na základné práva a slobody vrátane práva na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces, prezumpcie neviny a práva na obhajobu alebo práva nebyť vyšetrovaný alebo potrestaný dvakrát za ten istý trestný čin. Na základe tejto správy Komisia v prípade potreby rozhodne o ďalších vhodných opatreniach.

(1)

  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42).


STANOVISKO Výboru pre rozvoj (13.10.2017)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Ignazio Corrao

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Pranie špinavých peňazí a súvisiace financovanie terorizmu a organizovanej trestnej činnosti sú na úrovni Únie naďalej závažnými problémami, ktoré narúšajú integritu, stabilitu a povesť finančného sektora a ohrozujú vnútornú bezpečnosť a vnútorný trh Únie. V snahe riešiť uvedené problémy a zároveň posilniť uplatňovanie smernice 2015/849/EÚ je cieľom tejto smernice riešiť problematiku prania špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva a umožniť lepšiu cezhraničnú spoluprácu príslušných orgánov.

(1)  Pranie špinavých peňazí a súvisiace financovanie terorizmu a organizovanej trestnej činnosti sú na úrovni Únie naďalej závažnými problémami, ktoré narúšajú integritu, stabilitu a povesť finančného sektora a ohrozujú vnútornú bezpečnosť a vnútorný trh Únie. V snahe riešiť tento naliehavý problém a zároveň posilniť uplatňovanie smernice 2015/849/EÚ34 je cieľom tejto smernice riešiť problematiku prania špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva a umožniť lepšiu cezhraničnú spoluprácu príslušných orgánov.

_________________

_________________

34 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

34 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  V činnosti Únie by sa mali aj naďalej zohľadňovať najmä odporúčania Finančnej akčnej skupiny (FATF) a nástroje iných medzinárodných orgánov činných v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Príslušné právne akty Únie by sa mali v náležitých prípadoch ďalej zosúladiť s Medzinárodnými normami týkajúcimi sa boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a šíreniu zbraní, ktoré prijala FATF vo februári 2012 (ďalej len „revidované odporúčania FATF“). Ako signatár Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu (CETS č. 198) by Únia mala transponovať požiadavky vyplývajúce z tohto dohovoru do svojho právneho poriadku.

(3)  V činnosti Únie by sa mali aj naďalej zohľadňovať najmä odporúčania Finančnej akčnej skupiny (FATF) a nástroje iných medzinárodných orgánov činných v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Príslušné právne akty Únie by sa mali ďalej zosúladiť s Medzinárodnými normami týkajúcimi sa boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a šíreniu zbraní, ktoré prijala FATF vo februári 2012 (ďalej len „revidované odporúčania FATF“). Ako signatár Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu (CETS č. 198) by Únia mala bezodkladne transponovať požiadavky vyplývajúce z tohto dohovoru do svojho právneho poriadku.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Humanitárna pomoc je mimoriadne dôležitá a je navrhnutá tak, aby sa ňou na celosvetovej úrovni poskytovala podpora a pomoc ľuďom v núdzi. Opatrenia zamerané na boj proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a daňovým únikom by osobám a organizáciám nemali brániť v poskytovaní humanitárnej pomoci ľudom v núdzi.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Aby bola kriminalizácia prania špinavých peňazí účinným nástrojom v boji proti organizovanej trestnej činnosti, nemalo by byť potrebné určovať špecifické okolnosti trestného činu, z ktorého majetok pochádza, a v žiadnom prípade by sa nemalo vyžadovať predchádzajúce alebo súbežné odsúdenie za tento trestný čin. Stíhaniu prania špinavých peňazí by takisto nemalo brániť to, že predikatívny trestný čin bol spáchaný v inom členskom štáte alebo v tretej krajine, pokiaľ je v tomto členskom štáte alebo v tejto tretej krajine trestným činom. Členské štáty môžu stanoviť podmienku, aby bol predikatívny trestný čin trestným činom podľa ich vnútroštátneho práva, ak by bol spáchaný na ich území.

(9)  Aby bola kriminalizácia prania špinavých peňazí účinným nástrojom v boji proti organizovanej trestnej činnosti, nemalo by byť potrebné určovať špecifické okolnosti trestného činu, z ktorého majetok pochádza, a v žiadnom prípade by sa nemalo vyžadovať predchádzajúce alebo súbežné odsúdenie za tento trestný čin. Stíhaniu prania špinavých peňazí by takisto nemalo brániť to, že predikatívny trestný čin bol spáchaný v inom členskom štáte alebo v tretej krajine, pokiaľ je v tomto členskom štáte alebo v tejto tretej krajine trestným činom za podmienok stanovených v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Je nevyhnutné, aby informácie o skutočnom vlastníctve spoločností, koncernov a iných mechanizmov boli verejne prístupné vo formáte otvorených údajov, aby sa zabránilo využívaniu anonymných schránkových spoločností a podobných právnych subjektov na pranie špinavých peňazí s cieľom financovať teroristickú činnosť.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Pranie špinavých peňazí, korupcia, nelegálne finančné toky a daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam naďalej bránia trvalo udržateľnému rozvoju, neúmerne ovplyvňujú rozvojové krajiny a vážne ohrozujú ich budúcnosť. Únia, členské štáty a tretie krajiny majú spoločnú zodpovednosť za zlepšovanie koordinácie opatrení prijatých na boj proti takémuto negatívnemu a škodlivému správaniu, ako aj za zosúladenie týchto opatrení s ich rozvojovými stratégiami a politikami.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12b)  Remitencie majú významný prínos pre rozvoj rodín a komunít a stali sa de facto hlavným zdrojom externého financovania rozvoja. I keď uznáva význam boja proti daňovým únikom, opatrenia prijaté v tejto súvislosti by nemali brániť medzinárodným prevodom remitencií. Takéto bránenie by mohlo mať negatívny vplyv na ľudské práva obyvateľov rozvojových krajín. Je mimoriadne dôležité, aby Únia presadzovala politiky v oblasti boja proti terorizmu tak, aby remitencie smerovali do správnych kanálov, a aby posilnila infraštruktúru formálneho zasielania remitencií, a to aj podporou prístupu k bankovým službám a presunu finančných tokov z neformálnej do formálnej ekonomiky, čo by prispelo k predchádzaniu terorizmu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Článok 3 – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Trestné činy prania špinavých peňazí

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby sa nasledujúce konanie považovalo za postihnuteľný trestný čin, ak je spáchané úmyselne:

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby sa nasledujúce konanie považovalo za postihnuteľný trestný čin:

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zmena povahy alebo prevod majetku s vedomím, že takýto majetok pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na takejto činnosti, s cieľom zatajiť alebo zakryť nezákonný pôvod majetku alebo pomôcť akejkoľvek osobe, ktorá je zapojená do páchania takejto činnosti, aby sa vyhla právnym dôsledkom svojho konania;

a)  zmena povahy alebo prevod majetku s vedomím, že takýto majetok pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na takejto činnosti, s cieľom zatajiť alebo zakryť nezákonný pôvod majetku alebo pomôcť akejkoľvek osobe, ktorá je zapojená do páchania takejto činnosti, a to aj len s úmyslom, aby sa vyhla právnym dôsledkom svojho konania;

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  nadobudnutie, držba alebo používanie majetku s vedomím, že v čase nadobudnutia tento majetok pochádzal z trestnej činnosti alebo z účasti na takejto činnosti.

c)  nadobudnutie, držba alebo používanie majetku s vedomím, že v čase nadobudnutia alebo v čase jeho použitia na ekonomickú alebo finančnú činnosť tento majetok pochádzal z trestnej činnosti alebo z účasti na takejto činnosti.

Odôvodnenie

La consapevolezza circa l'illecita provenienza del bene potrebbe intervenire solo in un momento successive rispetto alla ricezione del bene. In tal caso, la condotta di chi impieghi in attività economica o finanziaria un bene di origine illecita, essendo consapevole - al momento del suo impiego - della illecita provenienza dello stesso, appare comunque sanzionabile. La formulazione proposta (che si ispira al dettato dell'art. 648 ter del Codice Penale italiano) esclude comunque la sanzionabilità del mero godimento del provento dell'illecito, qualora non si avesse consapevolezza della sua provenienza illecita al momento della sua ricezione.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  či bola trestná činnosť, z ktorej majetok pochádza, spáchaná na území tretej krajiny, ak by podľa vnútroštátneho práva členského štátu transponujúceho alebo vykonávajúceho tento článok predstavovalo dotknuté konanie, ak by bolo spáchané na jeho území, trestný čin patriaci do kategórie terorizmu alebo financovania terorizmu, organizovanej trestnej činnosti, korupcie, obchodovania s ľuďmi, sexuálneho zneužívania, zotročenia, nezákonného obchodovania s odpadom, nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi zvierat alebo daňových trestných činov;

Odôvodnenie

Ustanovenie obojstrannej trestnosti niektorých činov by uľahčilo činnosť páchateľov trestnej činnosti a zločineckých skupín, ktorí zneužívajú medzery v právnych predpisoch v niektorých právnych poriadkoch tretích krajín, aby svoje príjmy následne investovali v Európe. Uvedené trestné činy sú natoľko závažné a protiprávnosť príslušných činností natoľko zrejmá, že skutočnosť, že k nim došlo v právnom poriadku, v ktorom nie sú vymedzené ako trestné činy, nemôže viesť k uplatneniu zásady „nullum crimen sine lege“ (trestné je len to, čo zákon vyhlásil za trestné).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby za konanie uvedené v článkoch 3 a 4 bolo možné uložiť účinné, primerané a odrádzajúce trestné sankcie.

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby za konanie uvedené v článkoch 3 a 4 bolo možné uložiť samostatné, účinné, primerané a odrádzajúce trestné sankcie, a to pri úplnom dodržiavaní základných práv a všeobecných zásad trestného práva, ktoré chráni právo na obhajobu a práva obvineného.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Každý členský štát zabezpečí, aby za trestné činy uvedené v článku 3 bolo možné aspoň v závažných prípadoch uložiť trest odňatia slobody s hornou trestnou sadzbou najmenej štyri roky.

2.  Každý členský štát zabezpečí, aby za trestné činy uvedené v článku 3 bolo možné uložiť trest odňatia slobody s hornou trestnou sadzbou najmenej štyri roky.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Každý členský štát zabezpečí, aby fyzickým osobám zodpovedným za ktorýkoľvek z trestných činov uvedených v článkoch 3 a 4 vrátane prípadov, keď pracovali prostredníctvom právnickej osoby, boli uložené aj ďalšie sankcie, napríklad:

 

a)   dočasný alebo trvalý zákaz uzatvárania zmlúv s verejnými orgánmi, s výnimkou pracovných zmlúv;

 

b)   dočasný zákaz výkonu obchodnej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Komisia zabezpečí harmonizáciu a koordináciu minimálnej a maximálnej úrovne sankcií stanovených pre túto oblasť v jednotlivých vnútroštátnych právnych predpisoch členských štátov, pričom zohľadní osobitosti právnych systémov všetkých členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2c.   Každý členský štát zabezpečí, aby za trestné činy uvedené v článku 3 bolo možné v prípade priťažujúcich okolností uvedených v článku 6 uložiť trest odňatia slobody s hornou trestnou sadzbou najmenej dva roky.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ba)  peniaze alebo majetok, ktoré sú predmetom prania špinavých peňazí, pochádzajú z teroristickej činnosti alebo obchodovania so zbraňami, alebo účelom prania špinavých peňazí je financovanie teroristickej činnosti alebo obchodovanie so zbraňami.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

bb)  hodnota majetku alebo peňazí, ktoré sú predmetom prania špinavých peňazí, sa rovná alebo prevyšuje päťsto tisíc EUR.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát zabezpečí, aby právnickým osobám trestne zodpovedným podľa článku 6 bolo možné uložiť účinné, primerané a odradzujúce sankcie, ktoré zahŕňajú peňažné sankcie trestnoprávnej alebo inej povahy a môžu zahŕňať aj iné sankcie, napríklad:

Každý členský štát zabezpečí, aby právnickým osobám trestne zodpovedným podľa článku 6 bolo možné uložiť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie, ktoré zahŕňajú peňažné sankcie trestnoprávnej alebo inej povahy a môžu zahŕňať aj iné sankcie, pri úplnom dodržiavaní základných práv a všeobecných zásad trestného práva, ktoré chráni právo na obhajobu a práva obvineného, napríklad:

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1a)  trvalý zákaz uzatvárania zmlúv s verejnými orgánmi;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Zaistenie majetku a ziskov z trestnej činnosti

 

1.  Každý členský štát zabezpečí vykonanie zaistenia všetkého majetku a ziskov z trestnej činnosti podľa článku 2, ak je súdny orgán na základe okolností prípadu a s ohľadom na konkrétne skutočnosti a dostupné dôkazy, ako napríklad, že hodnota majetku je neprimeraná k zákonnému príjmu odsúdenej osoby, presvedčený, že dotknutý majetok pochádza z trestnej činnosti, a to v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

 

a)  ak trestný čin prania špinavých peňazí, ako je definovaný v tejto smernici, bol potvrdený právoplatným rozsudkom vydaným v členskom štáte, respektíve v prípade neprávoplatného rozsudku, ak došlo k premlčaniu alebo zániku trestného činu z dôvodu úmrtia páchateľa; alebo

 

b)  ak trestný čin, z ktorého pochádzajú zisky (predikatívny trestný čin), bol preukázaný rozsudkom vydaným v členskom štáte alebo v tretej krajine, respektíve v prípade neprávoplatného rozsudku, ak došlo k premlčaniu alebo zániku trestného činu z dôvodu úmrtia páchateľa.

 

2.  Tento článok sa uplatňuje bez ohľadu na to, či trestný čin prania špinavých peňazí alebo predikatívny trestný čin boli spáchané fyzickou alebo právnickou osobou.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ba)  páchateľ trestného činu má bydlisko alebo pobyt na území daného členského štátu a nie je štátnym príslušníkom iného členského štátu;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

bb)  bol trestný čin spáchaný v prospech právnickej osoby so sídlom na jeho území;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

bc)  sa majetok alebo príjmy, ktoré sú predmetom prania špinavých peňazí, nachádzajú na jeho území alebo v rámci jeho jurisdikcie.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b d (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

bd)  má páchateľ obvyklý pobyt na jeho území.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9a

 

Právomoc viac než jedného členského štátu

 

1.  V záujme uľahčenia spolupráce medzi súdnymi orgánmi členských štátov a koordinácie ich činnosti členské štáty zabezpečia zlepšenie cezhraničnej spolupráce a výmeny informácií, a to aj prostredníctvom Eurojustu.

 

2.   Každý členský štát prijme právne predpisy zabezpečujúce možnosť efektívneho a rýchleho riešenia akéhokoľvek pozitívneho alebo negatívneho sporu o príslušnosť súdov. Ak trestný čin patrí do právomoci viac ako jedného členského štátu a možno v danej veci na základe rovnakých faktov viesť súdne konanie vo viac než jednom z týchto členských štátov, dané členské štáty spolupracujú na určení trestnej právomoci jedného z nich s cieľom, ak je to možné, sústrediť trestné konania v tomto členskom štáte.

 

Členské štáty, na ktoré sa vzťahuje prvý podosek, zahŕňajú všetky členské štáty, ktoré majú právomoc alebo ktoré stanovili svoju právomoc podľa článku 9.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 9 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9b

 

Navrátenie nezákonných finančných prostriedkov a majetku do krajiny pôvodu

 

Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia s cieľom vrátiť finančné prostriedky a majetok, ktoré pochádzajú z nezákonnej činnosti alebo sú jej predmetom, do tretej krajiny pôvodu. Tieto finančné prostriedky a majetok budú vrátené do rozvojových krajín pôvodu za predpokladu, že sa použijú na: 

 

a)  zlepšenie životných podmienok obyvateľov týchto krajín, najmä najzraniteľnejších ľudí na ich území;

 

a)  posilnenie právneho štátu v týchto krajinách s cieľom prispieť k boju proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a iným trestným činom. 

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát zabezpečí, aby osoby, útvary alebo orgány zodpovedné za vyšetrovanie alebo stíhanie trestných činov uvedených v článkoch 3 a 4 mali k dispozícii účinné nástroje vyšetrovania, ako sú napríklad nástroje používané v boji proti organizovanej trestnej činnosti alebo iným závažným trestným činom.

Každý členský štát zabezpečí, aby osoby, útvary alebo orgány zodpovedné za vyšetrovanie alebo stíhanie trestných činov uvedených v článkoch 3 a 4 mali k dispozícii účinné nástroje vyšetrovania, ako sú napríklad nástroje používané v boji proti organizovanej trestnej činnosti alebo iným závažným trestným činom, a to vrátane primeraných finančných a personálnych zdrojov, ako aj osobitného a cieleného odborného vzdelávania.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 10a

 

Spolupráca medzi členskými štátmi a s Úniou a tretími krajinami

 

1.   Každý členský štát prijme účinné opatrenia na posilnenie koordinácie, výmeny informácií a cezhraničnej spolupráce s ostatnými členskými štátmi a s Úniou s cieľom predchádzať regulatórnej arbitráži, zintenzívniť dialóg a spoluprácu s tretími krajinami, a to aj nadviazaním účinnej komunikácie, a bojovať proti praniu špinavých peňazí.

 

2.  Členské štáty zintenzívnia spoluprácu s tretími krajinami, najmä s cieľom podporiť osvedčené postupy zamerané na posilnenie ich finančných systémov. Členské štáty sa zasadia za reformy s cieľom zaviesť účinné opatrenia a mechanizmy na boj proti praniu špinavých peňazí a nadviazať účinnú medzinárodnú spoluprácu v oblasti prania špinavých peňazí, a to v súlade so zásadou lojálnej spolupráce.

 

3.  Komisia zváži možnosti posilnenia medzinárodnej spolupráce a podpory rozvojových krajín prostredníctvom účinných opatrení, najmä zriadenie programov technickej pomoci, s cieľom umožniť rozvojovým krajinám zlepšiť ich administratívny a právny systém v záujme zefektívnenia boja proti praniu špinavých peňazí.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do [24 mesiacov po prijatí]. Bezodkladne Komisii oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do [12 mesiacov po prijatí]. Bezodkladne Komisii oznámia znenie týchto ustanovení.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia do [24 mesiacov po uplynutí lehoty na vykonanie tejto smernice] predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi rozsah, v akom členské štáty prijali potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Komisia do [12 mesiacov po uplynutí lehoty na vykonanie tejto smernice] predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi rozsah, v akom členské štáty prijali potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Boj proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva

Referenčné čísla

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

13.2.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Ignazio Corrao

8.6.2017

Prerokovanie vo výbore

30.8.2017

 

 

 

Dátum prijatia

9.10.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

11

10

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marina Albiol Guzmán, Thierry Cornillet, Brian Hayes, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Patrizia Toia

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE VO VÝBORE POŽIADANOM O STNAOVISKO

11

+

EFDD

Ignazio Corrao

GUE-NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

NI

Eleftherios Synadinos

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Patrizia Toia

10

-

PPE

Brian Hayes, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

Verts/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

4

0

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (7.11.2017)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Eva Joly

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Pranie špinavých peňazí a súvisiace financovanie terorizmu a organizovanej trestnej činnosti sú na úrovni Únie naďalej závažnými problémami, ktoré narúšajú integritu, stabilitu a povesť finančného sektora a ohrozujú vnútornú bezpečnosť a vnútorný trh Únie. V snahe riešiť uvedené problémy a zároveň posilniť uplatňovanie smernice 2015/849/EÚ1 je cieľom tejto smernice riešiť problematiku prania špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva a umožniť lepšiu cezhraničnú spoluprácu príslušných orgánov.

(1)  Pranie špinavých peňazí a s tým súvisiace financovanie terorizmu a organizovanej trestnej činnosti sú na úrovni Únie naďalej skutočne závažnými problémami, ktoré narúšajú integritu, stabilitu a povesť finančného sektora, ohrozujú vnútornú bezpečnosť a vnútorný trh Únie a oslabujú dôveru účastníkov trhu. V snahe riešiť tieto závažné a naliehavé problémy a zároveň posilniť uplatňovanie smernice 2015/849/EÚ1 je cieľom tejto smernice riešiť problematiku prania špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva a umožniť lepšiu, rýchlejšiu a účinnejšiu cezhraničnú spoluprácu príslušných orgánov.

_______________

___________________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  V činnosti Únie by sa mali aj naďalej zohľadňovať najmä odporúčania Finančnej akčnej skupiny (FATF) a nástroje iných medzinárodných orgánov činných v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Príslušné právne akty Únie by sa mali v náležitých prípadoch ďalej zosúladiť s Medzinárodnými normami týkajúcimi sa boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a šíreniu zbraní, ktoré prijala FATF vo februári 2012 (ďalej len „revidované odporúčania FATF“). Ako signatár Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu (CETS č. 198) by Únia mala transponovať požiadavky vyplývajúce z tohto dohovoru do svojho právneho poriadku.

(3)  Činnosti Únie by mali ísť nad rámec odporúčaní Finančnej akčnej skupiny (FATF) a nástrojov iných medzinárodných orgánov činných v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Komisia by mala uskutočňovať vlastné posúdenie efektívnosti opatrení navrhnutých FATF a vykonávania a účinnosti opatrení proti praniu špinavých peňazí všeobecne. FATF by mala zrevidovať platné normy, zhodnotiť vlastné výsledky a zabezpečiť regionálne zastúpenie, dôveryhodnosť, efektívnosť a lepšie využívanie finančných spravodajských informácií. Príslušné právne akty Únie by sa mali v náležitých prípadoch ďalej zosúladiť s Medzinárodnými normami týkajúcimi sa boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a šíreniu zbraní, ktoré prijala FATF vo februári 2012 (ďalej len „revidované odporúčania FATF“). Ako signatár Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu (CETS č. 198) by Únia mala transponovať požiadavky vyplývajúce z tohto dohovoru do svojho právneho poriadku.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Vymedzenie trestných činností, ktoré sú predikatívnymi trestnými činmi pre pranie špinavých peňazí, by malo byť dostatočne jednotné vo všetkých členských štátoch. Členské štáty by do nich mali zahrnúť škálu trestných činov v každej z kategórií, ktoré určila FATF. V prípadoch, keď sú kategórie trestných činov, ako je napríklad terorizmus alebo trestné činy proti životnému prostrediu, stanovené v práve Únie, táto smernica odkazuje na príslušné právne predpisy. Tým sa zaisťuje, že legalizácia príjmov z financovania terorizmu a nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi je v členských štátoch trestná. V prípadoch, keď právo Únie členským štátom umožňuje stanoviť iné než trestné sankcie, by sa v tejto smernici nemala členským štátom ukladať povinnosť, aby na účely tejto smernice tieto prípady stanovili ako predikatívne trestné činy.

(5)  Vymedzenie trestných činností, ktoré sú predikatívnymi trestnými činmi pre pranie špinavých peňazí, by malo byť dostatočne široké a jednotné vo všetkých členských štátoch. Členské štáty by do nich mali zahrnúť škálu trestných činov v každej z kategórií, ktoré určila FATF, vrátane daňových únikov, podvodov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ako aj každého podvodného konania, ktoré zahŕňa zatajovanie príjmov alebo zisku. V prípadoch, keď sú kategórie trestných činov, ako je napríklad terorizmus alebo trestné činy proti životnému prostrediu, stanovené v práve Únie, táto smernica odkazuje na príslušné právne predpisy. Tým sa zaisťuje, že legalizácia príjmov z financovania terorizmu a nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi je v členských štátoch trestná. V prípadoch, keď právo Únie členským štátom umožňuje stanoviť iné než trestné sankcie, by sa v tejto smernici nemala členským štátom ukladať povinnosť, aby na účely tejto smernice tieto prípady stanovili ako predikatívne trestné činy.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Aby bola kriminalizácia prania špinavých peňazí účinným nástrojom v boji proti organizovanej trestnej činnosti, nemalo by byť potrebné určovať špecifické okolnosti trestného činu, z ktorého majetok pochádza, a v žiadnom prípade by sa nemalo vyžadovať predchádzajúce alebo súbežné odsúdenie za tento trestný čin. Stíhaniu prania špinavých peňazí by takisto nemalo brániť to, že predikatívny trestný čin bol spáchaný v inom členskom štáte alebo v tretej krajine, pokiaľ je v tomto členskom štáte alebo v tejto tretej krajine trestným činom. Členské štáty môžu stanoviť podmienku, aby bol predikatívny trestný čin trestným činom podľa ich vnútroštátneho práva, ak by bol spáchaný na ich území.

(9)  Aby bola kriminalizácia prania špinavých peňazí účinným nástrojom v boji proti organizovanej trestnej činnosti, nemalo by byť potrebné určovať špecifické okolnosti trestného činu, z ktorého majetok pochádza, ani všetky okolnosti či faktické prvky týkajúce sa trestnej činnosti, a v žiadnom prípade by sa nemalo vyžadovať predchádzajúce alebo súbežné odsúdenie za tento trestný čin. Stíhaniu prania špinavých peňazí by takisto nemalo brániť to, že predikatívny trestný čin bol spáchaný v inom členskom štáte alebo v tretej krajine, pokiaľ je v tomto členskom štáte alebo v tejto tretej krajine trestným činom. Členské štáty by tiež mali mať možnosť stanoviť podmienku, aby bolo príslušné konanie predikatívnym trestným činom podľa ich vnútroštátneho práva, ak by bolo spáchané na ich území. Ak však príslušné konanie predstavuje určitý druh závažnej trestnej činnosti, členské štáty by nemali vyžadovať, aby bolo príslušné konanie trestným činom v členskom štáte alebo krajine, kde bolo spáchané.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  S cieľom odrádzať od prania špinavých peňazí v celej Únii by členské štáty mali stanoviť minimálne druhy a úrovne sankcií v prípade spáchania trestných činov vymedzených v tejto smernici. Ak je trestný čin spáchaný v rámci zločineckej organizácie v zmysle rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV378 alebo ak páchateľ zneužil svoje profesijné postavenie, aby umožnil pranie špinavých peňazí, členské štáty by to mali v súlade s platnými pravidlami stanovenými v ich právnych systémoch považovať za priťažujúce okolnosti.

(11)  S cieľom odrádzať od prania špinavých peňazí v celej Únii by členské štáty mali v katalógu stanoviť minimálne druhy a úrovne jasne vymedzených sankcií v prípade spáchania trestných činov vymedzených v tejto smernici. Takisto by sa mali stanoviť minimálne druhy a úrovne sankcií v súvislosti s podnecovaním k spáchaniu takýchto trestných činov, napomáhaním pri ich páchaní a navádzaním na ich spáchanie. Členské štáty by mali stanoviť priťažujúce okolnosti v súlade s platnými pravidlami stanovenými v ich právnych systémoch pre tieto okolnosti: trestný čin je spáchaný v rámci zločineckej organizácie v zmysle rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV37; páchateľ zneužíva svoje profesijné postavenie, aby umožnil pranie špinavých peňazí; prepierané peniaze alebo majetok pochádzajú z teroristických činností v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2017/54137a alebo z nezákonného obchodu so zbraňami; alebo páchateľ je politicky exponovaná osoba v zmysle smernice 2015/849 alebo je zapletený do korupcie volených verejných činiteľov. Členské štáty by mali vypočítať výšku pokút v súlade so zásadou hrubej hodnoty, t. j. na základe zisku z trestnej činnosti bez odpočtu vynaložených nákladov, aby sa tak zaistilo, že sankcia bude vyššia ako hospodárska hodnota trestného činu. Členské štáty prijmú opatrenia na zabezpečenie účinného vykonávania týchto sankcií.

_________________

_________________

37 Rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42).

37 Rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42).

 

37a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV (Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Únia a členské štáty by mali stanoviť nevyhnutné právne opatrenia na ochranu oznamovateľov, ktorí nahlasujú informácie týkajúce sa prania špinavých peňazí, a to aj v tretích krajinách.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno p a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

pa)  daňové trestné činy súvisiace s priamymi a nepriamymi daňami vrátane daňových únikov spočívajúcich v tom, že sa skrývajú príjmy získané zákonným alebo nezákonným spôsobom, aby ich daňové úrady nemohli odhaliť a vybrať;

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno v

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

v)  všetky trestné činy vrátane daňových trestných činov súvisiacich s priamymi a nepriamymi daňami, ktoré sú vymedzené vo vnútroštátnom práve členských štátov, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s hornou trestnou sadzbou viac ako jeden rok, alebo v prípade členských štátov, ktoré majú vo svojom právnom systéme stanovenú dolnú trestnú sadzbu za trestné činy, všetky trestné činy, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s dolnou trestnou sadzbou viac ako šesť mesiacov;

v)  všetky trestné činy, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s hornou trestnou sadzbou viac ako jeden rok, alebo v prípade členských štátov, ktoré majú vo svojom právnom systéme stanovenú dolnú trestnú sadzbu za trestné činy, všetky trestné činy, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s dolnou trestnou sadzbou viac ako šesť mesiacov;

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  nadobudnutie, držba alebo používanie majetku s vedomím, že v čase nadobudnutia tento majetok pochádzal z trestnej činnosti alebo z účasti na takejto činnosti.

c)  nadobudnutie, držba alebo používanie majetku s vedomím, a to buď v čase nadobudnutia alebo následne, že tento majetok pochádzal z trestnej činnosti alebo z účasti na takejto činnosti.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  predchádzajúce alebo súbežné odsúdenie za trestnú činnosť, z ktorej majetok pochádza;

a)  predchádzajúce alebo súbežné odsúdenie za trestnú činnosť, z ktorej majetok pochádza, ako sa uvádza v odseku 1;

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  všetky okolnosti alebo faktické prvky týkajúce sa trestnej činnosti, ak sa zistí, že majetok pochádza z takejto činnosti, ako sa uvádza v odseku 1;

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  či bola trestná činnosť, z ktorej majetok pochádza, spáchaná na území iného členského štátu alebo na území tretej krajiny, ak je dotknuté konanie trestným činom podľa vnútroštátneho práva členského štátu alebo tretej krajiny, na území ktorých bolo spáchané, a bolo by trestným činom podľa vnútroštátneho práva členského štátu vykonávajúceho alebo uplatňujúceho tento článok, ak by bolo spáchané na jeho území;

c)  či bola trestná činnosť, z ktorej majetok pochádza, spáchaná na území iného členského štátu alebo na území tretej krajiny, ak by dotknuté konanie zakladalo skutkovú podstatu trestnej činnosti podľa vnútroštátneho práva členského štátu vykonávajúceho alebo uplatňujúceho tento článok, ak by bolo spáchané na jeho území. Členské štáty však môžu vyžadovať, aby v prípade, že príslušné konanie nepatrí do kategórií uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a) až d) a písm. h), l) a pa), zakladalo skutkovú podstatu trestného činu podľa vnútroštátneho práva ďalšieho členského štátu alebo tretej krajiny;

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  či bola trestná činnosť, z ktorej majetok pochádza, spáchaná na území vysokorizikovej tretej krajiny, ako sa uvádza v smernici (EÚ) 2015/849, v prípade, že by dotknuté konanie zakladalo skutkovú podstatu trestnej činnosti podľa vnútroštátneho práva členského štátu vykonávajúceho alebo uplatňujúceho tento článok, ak by bolo spáchané na jeho území;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby za konanie uvedené v článkoch 3 a 4 bolo možné uložiť účinné, primerané a odrádzajúce trestné sankcie.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby za trestnú činnosť uvedenú v článkoch 3 a 4 bolo možné uložiť účinné, primerané a odrádzajúce trestné sankcie, a to aj pokuty vychádzajúce z hrubej hodnoty celkovej sumy pochádzajúcej z trestnej činnosti. Členské štáty zabezpečia dodržiavanie základných práv a všeobecných zásad trestného práva, ktoré chránia právo na obhajobu a práva obvineného.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Každý členský štát zabezpečí, aby za trestné činy uvedené v článku 3 bolo možné aspoň v závažných prípadoch uložiť trest odňatia slobody s hornou trestnou sadzbou najmenej štyri roky.

2.  Každý členský štát zabezpečí, aby za trestné činy uvedené v článku 3 bolo možné uložiť trest odňatia slobody s hornou trestnou sadzbou najmenej päť rokov.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Každý členský štát zabezpečí, aby za trestné činy uvedené v článku 4 bolo možné uložiť trest odňatia slobody s hornou trestnou sadzbou najmenej tri roky.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Každý členský štát tiež zabezpečí, aby za trestné činy uvedené v článkoch 3 a 4 bolo možné na základe diskrečnej právomoci sudcu uložiť doplnkové, dočasné alebo trvalé sankcie zahŕňajúce:

 

a) zákaz uzatvárať zmluvy s verejnou správou;

 

b) zákaz výkonu určitej obchodnej činnosti; a

 

c) zákaz kandidovať do volených funkcií.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  prepierané peniaze alebo majetok pochádzajú z teroristických činností v zmysle smernice 2017/541 alebo z nezákonného obchodu so zbraňami;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  páchateľ je politicky exponovaná osoba v zmysle smernice 2015/849 alebo je zapletený do korupcie volených verejných činiteľov; alebo

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bc)   trestnú činnosť spáchali alebo podporili offshore subjekty; do trestnej činnosti sú zapletené schránkové spoločnosti; došlo k nezákonným prevodom finančných prostriedkov; boli zapojení peňažní kuriéri a MVO; existuje podozrenie zo zneužívania profesijnej činnosti na pranie špinavých peňazí, napríklad ak príslušná osoba pracuje pre viac ako dva syndikáty zaoberajúce sa praním špinavých peňazí alebo zločinecké skupiny.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby mohli byť právnické osoby uznané za zodpovedné za ktorýkoľvek z trestných činov uvedených v článkoch 3 a 4, ak ich v prospech týchto právnických osôb spáchala akákoľvek osoba konajúca buď samostatne, alebo ako člen orgánu právnickej osoby, ktorá má v tejto právnickej osobe vedúce postavenie, a to na základe:

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby mohli byť právnické osoby uznané za zodpovedné za ktorýkoľvek z trestných činov uvedených v článkoch 3 a 4, ak ich v ich vlastný prospech alebo v prospech tretej osoby spáchala akákoľvek osoba konajúca buď samostatne, alebo ako člen orgánu právnickej osoby, ktorá má v tejto právnickej osobe vedúce postavenie, a to na základe:

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby mohli byť právnické osoby uznané za zodpovedné, ak zanedbanie dohľadu alebo kontroly osobou uvedenou v odseku 1 umožnilo spáchanie ktoréhokoľvek z trestných činov uvedených v článkoch 3 a 4 v prospech tejto právnickej osoby osobou, ktorá je jej podriadená.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby mohli byť právnické osoby uznané za zodpovedné, ak zanedbanie dohľadu alebo kontroly osobou uvedenou v odseku 1 umožnilo spáchanie ktoréhokoľvek z trestných činov uvedených v článkoch 3 a 4 v ich prospech alebo v prospech tretej osoby osobou, ktorá je jej podriadená.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát zabezpečí, aby právnickým osobám trestne zodpovedným podľa článku 6 bolo možné uložiť účinné, primerané a odradzujúce sankcie, ktoré zahŕňajú peňažné sankcie trestnoprávnej alebo inej povahy a môžu zahŕňať aj iné sankcie, napríklad:

Pri úplnom dodržiavaní základných práv a všeobecných zásad trestného práva, ktoré chránia právo na obhajobu a práva obvineného, každý členský štát zabezpečí, aby právnickým osobám trestne zodpovedným podľa článku 7 bolo možné uložiť účinné, primerané a odradzujúce sankcie, ktoré zahŕňajú peňažné sankcie trestnoprávnej a inej povahy vychádzajúce z hrubej hodnoty celkovej sumy pochádzajúcej z trestnej činnosti a na základe diskrečnej právomoci sudcu zahŕňajú aj iné dočasné alebo trvalé sankcie vrátane:

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  vylúčenie z nároku na verejné dávky alebo pomoc;

(1)  vylúčenie z nároku na verejné funkcie, na uzatváranie zmlúv s verejnými orgánmi alebo na štátnu pomoc vrátane výhod alebo pomoci poskytovaných Úniou;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  vylúčenie z nároku na finančné prostriedky Únie;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – bod 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  zákaz uzatvárať zmluvy s verejnou správou;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  dočasný alebo trvalý zákaz výkonu obchodnej činnosti;

(2)  dočasný alebo trvalý zákaz výkonu obchodnej činnosti vrátane zrušenia obchodných licencií;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  je trestný čin spáchaný celý alebo sčasti na jeho území;

a)  je trestný čin spáchaný celý alebo sčasti na jeho území; alebo

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  je páchateľ jeho štátnym príslušníkom.

b)  je páchateľ jeho štátnym príslušníkom; alebo

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  je trestný čin spáchaný mimo jeho územia, no páchateľ má obvyklý pobyt na jeho území; alebo

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  je trestný čin spáchaný mimo jeho územia, no bol spáchaný v prospech právnickej osoby so sídlom na jeho území.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Ak trestný čin patrí do súdnej právomoci viac ako jedného členského štátu a ak ho ktorýkoľvek z príslušných členských štátov môže účinne stíhať na základe rovnakých skutočností, členské štáty pri rozhodovaní o tom, ktorý z nich bude stíhať páchateľov, zohľadnia tieto skutočnosti, zoradené podľa poradia dôležitosti:

 

a)   členský štát, v ktorom bol trestný čin spáchaný;

 

b)   štátnu príslušnosť alebo miesto pobytu páchateľa;

 

c)   krajinu pôvodu obetí;

 

d)   členský štát, v ktorom bol páchateľ nájdený.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Členské štáty sa môžu obrátiť na Eurojust s cieľom uľahčiť spoluprácu medzi svojimi súdnymi orgánmi a koordináciu ich činností.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členský štát informuje Komisiu, ak sa rozhodne stanoviť ďalšiu právomoc vo vzťahu k trestným činom uvedeným v článkoch 3 a 4 spáchaným mimo jeho územia, ak:

vypúšťa sa

a)  má páchateľ obvyklý pobyt na jeho území;

 

b)   je trestný čin spáchaný v prospech právnickej osoby so sídlom na jeho území.

 

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 10 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Nástroje vyšetrovania

Nástroje vyšetrovania a spolupráca

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát zabezpečí, aby osoby, útvary alebo orgány zodpovedné za vyšetrovanie alebo stíhanie trestných činov uvedených v článkoch 3 a 4 mali k dispozícii účinné nástroje vyšetrovania, ako sú napríklad nástroje používané v boji proti organizovanej trestnej činnosti alebo iným závažným trestným činom.

1.   Každý členský štát zabezpečí, aby osoby, útvary alebo orgány zodpovedné za vyšetrovanie alebo stíhanie trestných činov uvedených v článkoch 3 a 4 mali k dispozícii účinné nástroje vyšetrovania, ako sú napríklad nástroje používané v boji proti organizovanej trestnej činnosti alebo iným závažným trestným činom.

 

2.   Členské štáty zabezpečia čo najskôr dostupnosť primeraných a dostatočných finančných zdrojov a riadne vyškoleného personálu na účely vyšetrovania a stíhania trestných činov uvedených v článkoch 3 a 4.

 

3.   Členské štáty zaistia účinnú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi v každej krajine a zabezpečia, aby ich vnútroštátne orgány, ktoré vyšetrujú alebo stíhajú trestné činy uvedené v článkoch 3 a 4, boli oprávnené spolupracovať s inými vnútroštátnymi orgánmi a ich partnermi v iných členských štátoch, ako aj s inštitúciami Únie.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Boj proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva

Referenčné čísla

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

13.2.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Eva Joly

11.4.2017

Dátum prijatia

6.11.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

Verts/ALE

Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

0

-

2

0

ECR

Kay Swinburne

ENF

Bernard Monot

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre právne veci (15.9.2017)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Kostas Chrysogonos

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

I. Úvod

Nedávne teroristické útoky zdôrazňujú potrebu predchádzať terorizmu a bojovať proti nemu. Odrezanie teroristických organizácií od zdrojov financovania má kľúčový význam v boji proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti. Európska únia už má nástroje na riešenie tejto otázky a patria medzi ne existujúce trestnoprávne predpisy, spolupráca medzi orgánmi presadzovania práva a procesy na výmenu príslušných informácií, ako aj právne predpisy na predchádzanie praniu špinavých peňazí a na boj proti nemu, ktoré sa neustále posilňujú. Cieľom tohto návrhu smernice je bojovať proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva. Podľa navrhovanej smernice sa tento cieľ dosiahne vykonávaním medzinárodných záväzkov v tejto oblasti na základe Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu z roku 2005, CETS č. 198 (ďalej len „Varšavský dohovor“), ako aj príslušných odporúčaní Finančnej akčnej skupiny (FATF).

II. Stanovisko spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko

Vo všeobecnosti je návrh Komisie vyvážený, no je v ňom niekoľko oblastí, ktoré dávajú priestor na ďalšie úvahy. Patrí k nim transparentnosť a otvorenosť, ako aj problémy spojené so súkromím. Ďalšou takouto oblasťou je spôsob, ako primerane riešiť dohľad nad finančnými inštitúciami. Ďalšia otázka, ktorou sa treba zaoberať, je, ako zabezpečiť, aby smernica náležite zohľadnila základné práva.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Pranie špinavých peňazí a súvisiace financovanie terorizmu a organizovanej trestnej činnosti sú na úrovni Únie naďalej závažnými problémami, ktoré narúšajú integritu, stabilitu a povesť finančného sektora a ohrozujú vnútornú bezpečnosť a vnútorný trh Únie. V snahe riešiť uvedené problémy a zároveň posilniť uplatňovanie smernice 2015/849/EÚ1 je cieľom tejto smernice riešiť problematiku prania špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva a umožniť lepšiu cezhraničnú spoluprácu príslušných orgánov.

(1)  Pranie špinavých peňazí a s tým súvisiace financovanie terorizmu a organizovanej trestnej činnosti sú na úrovni Únie naďalej závažnými problémami, ktoré narúšajú integritu, stabilitu a povesť finančného sektora a ohrozujú vnútornú bezpečnosť a vnútorný trh Únie. V snahe riešiť uvedené problémy a doplniť a posilniť uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2015/849/EÚ1 je cieľom tejto smernice riešiť problematiku prania špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva a umožniť lepšiu cezhraničnú spoluprácu príslušných orgánov a so zodpovednými agentúrami Únie, aby sa zlepšila výmena informácií a identifikovali osoby, ktoré podnecujú terorizmus.

_________________

_________________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Opatrenia prijaté výhradne na vnútroštátnej úrovni alebo aj na úrovni Únie bez toho, aby sa vzala do úvahy medzinárodná koordinácia a spolupráca, by mali veľmi obmedzený účinok. Opatrenia prijaté Úniou v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí by preto mali byť v súlade s ostatnými činnosťami realizovanými v rámci iných medzinárodných fór, pričom by mali byť aspoň rovnako prísne.

(2)  Opatrenia prijaté výhradne na vnútroštátnej úrovni alebo aj na úrovni Únie bez toho, aby sa vzala do úvahy medzinárodná koordinácia a spolupráca, majú veľmi obmedzený účinok. Súčasný právny rámec Únie nie je komplexný ani dostatočne ucelený na to, aby bol v plnom rozsahu účinný. Hoci členské štáty kriminalizujú pranie špinavých peňazí, existujú medzi nimi značné rozdiely, pokiaľ ide o vymedzenie prania špinavých peňazí a toho, čo predstavuje predikatívne trestné činy, ako aj výšky sankcií. Rozdiely vo vnútroštátnych právnych rámcoch môžu využívať páchatelia trestnej činnosti a teroristi, ktorí sa môžu rozhodnúť vykonávať svoje finančné transakcie v členských štátoch, kde majú pocit, že sú opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí najslabšie. Opatrenia prijaté Úniou v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí by preto mali byť v súlade s ostatnými činnosťami realizovanými v rámci medzinárodných fór, pričom by mali byť aspoň rovnako prísne. Takto by sa vytvoril posilnený právny rámec Únie, ktorý by umožnil účinnejšie riešiť problém financovania terorizmu a obmedziť hrozbu, ktorú predstavujú teroristické organizácie, sťažením ich schopnosti financovať svoje činnosti.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  V činnosti Únie by sa mali aj naďalej zohľadňovať najmä odporúčania Finančnej akčnej skupiny (FATF) a nástroje iných medzinárodných orgánov činných v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Príslušné právne akty Únie by sa mali v náležitých prípadoch ďalej zosúladiť s Medzinárodnými normami týkajúcimi sa boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a šíreniu zbraní, ktoré prijala FATF vo februári 2012 (ďalej len „revidované odporúčania FATF“). Ako signatár Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu (CETS č. 198) by Únia mala transponovať požiadavky vyplývajúce z tohto dohovoru do svojho právneho poriadku.

(3)  V činnosti Únie by sa mali aj naďalej zohľadňovať najmä odporúčania Finančnej akčnej skupiny (FATF) a nástroje iných medzinárodných organizácií a orgánov činných v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Príslušné právne akty Únie by sa mali v náležitých prípadoch ďalej zosúladiť s Medzinárodnými normami týkajúcimi sa boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a šíreniu zbraní, ktoré prijala FATF vo februári 2012 (ďalej len „revidované odporúčania FATF“). Ako signatár Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu (CETS č. 198) by Únia mala transponovať požiadavky vyplývajúce z tohto dohovoru do svojho právneho poriadku.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Táto smernica by sa nemala vzťahovať na pranie špinavých peňazí, pokiaľ ide o majetok pochádzajúci z trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, na ktoré sa vzťahujú osobitné pravidlá stanovené v smernici 2017/XX/EÚ3. V súlade s článkom 325 ods. 2 ZFEÚ musia členské štáty prijať rovnaké opatrenia na zamedzenie podvodov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, aké prijímajú na zamedzenie podvodov poškodzujúcich ich vlastné finančné záujmy.

(7)  Táto smernica by sa nemala vzťahovať na pranie špinavých peňazí, pokiaľ ide o majetok pochádzajúci z trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, na ktoré sa vzťahujú osobitné pravidlá stanovené v smernici 2017/XX/EÚ3. Členské štáty by však mali mať aj naďalej možnosť transponovať túto smernicu a smernicu 2017/XX/EÚ prijatím jednotného komplexného rámca na vnútroštátnej úrovni. V súlade s článkom 325 ods. 2 ZFEÚ musia členské štáty prijať rovnaké opatrenia na zamedzenie podvodov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, aké prijímajú na zamedzenie podvodov poškodzujúcich ich vlastné finančné záujmy.

_________________

_________________

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2017/XX/EÚ z x x 2017 o ochrane finančných záujmov Únie prostredníctvom trestného práva (Ú. V. EÚ L x, xx.xx.2017, s. x).

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2017/XX/EÚ z x x 2017 o ochrane finančných záujmov Únie prostredníctvom trestného práva (Ú. V. EÚ L x, xx.xx.2017, s. x).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  V prípade, keď činnosť prania špinavých peňazí nespočíva len v držbe alebo používaní, ale zahŕňa aj prevod alebo zatajenie a zakrytie majetku prostredníctvom finančného systému a v jej dôsledku dôjde k ďalšej škode okrem tej, ktorá už bola spôsobená predikatívnym trestným činom, napríklad k poškodeniu integrity finančného systému, mala by sa táto činnosť trestať osobitne. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby takéto konanie bolo trestné aj vtedy, keď sa ho dopúšťa páchateľ trestnej činnosti, z ktorej tento majetok pochádza (tzv. samopranie).

(8)  Členské štáty by teda mali zabezpečiť, aby určité typy činnosti prania špinavých peňazí boli trestné aj vtedy, keď sa ich dopúšťa páchateľ trestnej činnosti, prostredníctvom ktorej bol majetok získaný („samopranie špinavých peňazí“). Ak v takýchto prípadoch činnosť prania špinavých peňazí nespočíva len v držbe alebo používaní, ale zahŕňa aj prevod, zmenu povahy, zatajenie alebo zakrytie majetku prostredníctvom finančného systému a v jej dôsledku dôjde k ďalšej škode okrem tej, ktorá už bola spôsobená predikatívnym trestným činom, napríklad k poškodeniu integrity finančného systému, a to napríklad uvedením príjmov z trestnej činnosti do obehu, čím sa zatají ich nezákonný pôvod, mali by sa takéto činnosti takisto trestať.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Aby bola kriminalizácia prania špinavých peňazí účinným nástrojom v boji proti organizovanej trestnej činnosti, nemalo by byť potrebné určovať špecifické okolnosti trestného činu, z ktorého majetok pochádza, a v žiadnom prípade by sa nemalo vyžadovať predchádzajúce alebo súbežné odsúdenie za tento trestný čin. Stíhaniu prania špinavých peňazí by takisto nemalo brániť to, že predikatívny trestný čin bol spáchaný v inom členskom štáte alebo v tretej krajine, pokiaľ je v tomto členskom štáte alebo v tejto tretej krajine trestným činom. Členské štáty môžu stanoviť podmienku, aby bol predikatívny trestný čin trestným činom podľa ich vnútroštátneho práva, ak by bol spáchaný na ich území.

(9)  Aby bola kriminalizácia prania špinavých peňazí účinným nástrojom v boji proti organizovanej trestnej činnosti, nemalo by byť potrebné určovať špecifické okolnosti trestného činu, z ktorého majetok pochádza, a v žiadnom prípade by sa nemalo vyžadovať predchádzajúce alebo súbežné odsúdenie za tento trestný čin. Stíhaniu prania špinavých peňazí by takisto nemalo brániť to, že predikatívny trestný čin bol spáchaný v inom členskom štáte alebo v tretej krajine, pokiaľ je v tomto členskom štáte alebo v tejto tretej krajine trestným činom. Členské štáty môžu stanoviť podmienku, aby bol predikatívny trestný čin trestným činom podľa ich vnútroštátneho práva, ak by bol spáchaný na ich území. To by sa nemalo vykladať ako obmedzenie práva na spravodlivý proces.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Je v záujme spravodlivosti, aby osoby obvinené z trestného činu podľa tejto smernice mali možnosť predložiť svoje argumenty a namietať voči obvineniam, ktoré proti nim boli vznesené, a mali prístup k výpovediam a dôkazom svedčiacim proti nim. Prípady týkajúce sa terorizmu a financovania terorizmu sú síce závažnej povahy, existuje však vyšší záujem poskytnúť osobám, voči ktorým má členský štát uplatniť donucovacie opatrenia, informácie o podstatných bodoch obvinenia voči nim, aby tak tieto osoby mohli svojmu právnikovi alebo obhajcovi udeliť účinné pokyny. Táto smernica by takisto mala byť v súlade so zásadou rovnosti procesných prostriedkov medzi stranami.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  S cieľom odrádzať od prania špinavých peňazí v celej Únii by členské štáty mali stanoviť minimálne druhy a úrovne sankcií v prípade spáchania trestných činov vymedzených v tejto smernici. Ak je trestný čin spáchaný v rámci zločineckej organizácie v zmysle rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV4 8 alebo ak páchateľ zneužil svoje profesijné postavenie, aby umožnil pranie špinavých peňazí, členské štáty by to mali v súlade s platnými pravidlami stanovenými v ich právnych systémoch považovať za priťažujúce okolnosti.

(11)  S cieľom odrádzať od prania špinavých peňazí v celej Únii by členské štáty mali stanoviť minimálne druhy a úrovne sankcií v prípade spáchania trestných činov vymedzených v tejto smernici. Ak je trestný čin spáchaný v rámci zločineckej organizácie v zmysle rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV4, ak páchateľ zneužil svoje profesijné postavenie, aby umožnil pranie špinavých peňazí, alebo ak je páchateľ politicky exponovanou osobou, členské štáty by to mali v súlade s platnými pravidlami stanovenými v ich právnych systémoch považovať za priťažujúce okolnosti.

_________________

_________________

4 Rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42).

4 Rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sudcovia a súdy mali pri udeľovaní trestov páchateľom možnosť zohľadniť priťažujúce okolnosti vymedzené v tejto smernici, aj keď neexistuje povinnosť zvýšiť vymeraný trest. Je úlohou sudcov a súdov rozhodnúť, či s ohľadom na všetky skutočnosti týkajúce sa daného prípadu zohľadnia priťažujúce okolnosti. Členské štáty nemusia uvádzať priťažujúce okolnosti v prípadoch, keď sa tresty za trestné činy vymedzené v rámcovom rozhodnutí 2008/841/SVV udeľujú podľa vnútroštátneho práva osobitne a môžu viesť k prísnejším trestom.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Vzhľadom na mobilitu páchateľov a príjmov z trestnej činnosti, ako aj komplexné cezhraničné vyšetrovania, ktoré je nutné viesť v rámci boja proti praniu špinavých peňazí, by všetky členské štáty mali stanoviť svoju právomoc tak, aby príslušným orgánom umožnili vyšetrovať a stíhať túto činnosť. Členské štáty by preto mali zaistiť, aby do ich jurisdikcie patrili situácie, keď je trestný čin spáchaný z ich územia prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, bez ohľadu na to, či sa tieto technológie na jeho území nachádzajú alebo nie.

(12)  Vzhľadom na mobilitu páchateľov a príjmov z trestnej činnosti, ako aj komplexné cezhraničné vyšetrovania, ktoré je nutné viesť v rámci boja proti praniu špinavých peňazí, by všetky členské štáty mali stanoviť svoju právomoc tak, aby príslušným orgánom umožnili vyšetrovať a stíhať túto činnosť. Členské štáty by preto mali zaistiť, aby do ich jurisdikcie patrili situácie, keď je trestný čin spáchaný z ich územia prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, bez ohľadu na to, či sa tieto technológie na jeho území nachádzajú alebo nie. Podľa pojmu jurisdikcie v rámci medzinárodného práva v oblasti ľudských práv sú štáty, ktoré sú zmluvnými stranami zmlúv týkajúcich sa ľudských práv, povinné zaistiť práva osôb patriacich do ich jurisdikcie, a to aj v prípade, keď sa tieto osoby nachádzajú mimo ich územia.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  V záujme zabezpečenia úspechu vyšetrovania a stíhania trestných činov prania špinavých peňazí by subjekty zodpovedné za vyšetrovanie alebo stíhanie takýchto trestných činov mali mať prístup k účinným nástrojom vyšetrovania, ako sú nástroje používané na boj proti organizovanej trestnej činnosti alebo inej závažnej trestnej činnosti. Pri využívaní takýchto nástrojov by v súlade s vnútroštátnym právom mala zohľadňovať zásada proporcionality a povaha a závažnosť vyšetrovaného trestného činu, ako aj dodržiavať právo na ochranu osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12b)  Príslušné orgány, ktoré vykonávajú dohľad nad dodržiavaním tejto smernice úverovými a finančnými inštitúciami, by mali mať možnosť vzájomne spolupracovať a vymieňať si dôverné informácie, a to bez ohľadu na ich povahu či status. Na tento účel by tieto príslušné orgány mali mať primeraný právny základ na výmenu dôverných informácií a v súlade s príslušnými medzinárodnými normami v tejto oblasti by mali v čo najväčšej miere spolupracovať. Daňové informácie vrátane registrov konečných užívateľov výhod by mali byť základom automatickej výmeny informácií medzi daňovými orgánmi a ostatnými príslušnými vládnymi regulačnými orgánmi a orgánmi presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12c)  V rámci boja proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva by sa mala zabezpečiť vysoká úroveň právnej istoty, pokiaľ ide o dodržiavanie základných práv, a najmä práv obvineného. V tejto súvislosti by mali byť všetky opatrenia, ktoré členské štáty prijmú, primerané a vyvážené.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 d (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12d)  Zhromažďovaním a prenosom údajov alebo informácií týkajúcich sa bežných transakcií, ktoré patria do súkromného života jednotlivcov, na základe podozrenia by sa nemala ohroziť ani porušiť zásada služobného tajomstva ani právo na súkromie a spravodlivý proces.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Touto smernicou sa stanovujú minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblasti prania špinavých peňazí.

1.  Touto smernicou sa stanovujú minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblasti prania špinavých peňazí s cieľom aktualizovať existujúce právne predpisy a napraviť všetky zistené nedostatky.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Táto smernica v plnej miere rešpektuje Chartu základných práv Európskej únie a Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  nedovolené obchodovanie s odcudzeným tovarom a iným tovarom;

g)  nedovolené obchodovanie s odcudzeným tovarom a iným tovarom, ako je nedovolené obchodovanie s ropou, so zbraňami, s omamnými látkami, tabakom a tabakovými výrobkami, drahými kovmi a minerálmi, kultúrnymi predmetmi a inými objektmi archeologického, historického, kultúrneho a náboženského významu alebo mimoriadnej vedeckej hodnoty, ako aj so slonovinou a s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  nadobudnutie, držba alebo používanie majetku s vedomím, že v čase nadobudnutia tento majetok pochádzal z trestnej činnosti alebo z účasti na takejto činnosti.

c)  nadobudnutie, držba, správa alebo používanie majetku s vedomím, že v čase nadobudnutia tento majetok pochádzal z trestnej činnosti alebo z účasti na takejto činnosti.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Aby bol trestný čin uvedený v odseku 1 postihnuteľný, nie je potrebné určiť:

2.  Na účely vykonávania odseku 1 každý členský štát zabezpečí:

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  predchádzajúce alebo súbežné odsúdenie za trestnú činnosť, z ktorej majetok pochádza;

a)  nie je potrebné, aby zistenie predchádzajúceho alebo súbežného odsúdenia za trestnú činnosť, z ktorej majetok pochádza, bolo základným predpokladom pre odsúdenie páchateľov trestných činov uvedených v odseku 1;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  totožnosť páchateľa trestnej činnosti, z ktorej majetok pochádza, ani iné okolnosti týkajúce sa tejto trestnej činnosti;

b)  nie je potrebné zistiť totožnosť páchateľa trestnej činnosti, z ktorej majetok pochádza, ani iné okolnosti týkajúce sa tejto trestnej činnosti;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  či bola trestná činnosť, z ktorej majetok pochádza, spáchaná na území iného členského štátu alebo na území tretej krajiny, ak je dotknuté konanie trestným činom podľa vnútroštátneho práva členského štátu alebo tretej krajiny, na území ktorých bolo spáchané, a bolo by trestným činom podľa vnútroštátneho práva členského štátu vykonávajúceho alebo uplatňujúceho tento článok, ak by bolo spáchané na jeho území;

c)  nie je potrebné zistiť, či bola trestná činnosť, z ktorej majetok pochádza, spáchaná na území iného členského štátu alebo na území tretej krajiny, ak je dotknuté konanie trestným činom podľa vnútroštátneho práva členského štátu alebo tretej krajiny, na území ktorých bolo spáchané, a bolo by trestným činom podľa vnútroštátneho práva členského štátu vykonávajúceho alebo uplatňujúceho tento článok, ak by bolo spáchané na jeho území;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Vedomosti, úmysel alebo účel, ktoré sa požadujú ako prvok trestného činu uvedeného v odseku 1, môžu byť odvodené z objektívnych skutkových okolností.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát zabezpečí, aby podnecovanie k trestnému činu, napomáhanie trestného činu, navádzanie na spáchanie trestného činu a pokus trestného činu uvedeného v článku 3 boli trestné.

Každý členský štát prijme potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby podnecovanie k trestnému činu, napomáhanie trestného činu, navádzanie na spáchanie trestného činu, poskytovanie rád v súvislosti so spáchaním trestného činu, spolčenie na spáchanie trestného činu a pokus trestného činu uvedeného v článku 3 boli trestné.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby za konanie uvedené v článkoch 3 a 4 bolo možné uložiť účinné, primerané a odrádzajúce trestné sankcie.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby za konanie uvedené v článkoch 3 a 4 bolo možné uložiť účinné, primerané a odrádzajúce trestné sankcie v plnom súlade so základnými právami.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Každý členský štát zabezpečí, aby za trestné činy uvedené v článku 3 bolo možné aspoň v závažných prípadoch uložiť trest odňatia slobody s hornou trestnou sadzbou najmenej štyri roky.

2.  Každý členský štát zabezpečí, aby za trestné činy uvedené v článku 3 bolo možné aspoň v závažných prípadoch uložiť trest odňatia slobody s hornou trestnou sadzbou najmenej štyri roky v závislosti od závažnosti trestného činu.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Každý členský štát zabezpečí, aby sa v prípade priťažujúcich okolností zodpovedajúcim spôsobom upravila horná sadzba trestu odňatia slobody.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  páchateľ je politicky exponovanou osobou v zmysle článku 3 ods. 9 smernice 2015/849/EÚ;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  peniaze alebo majetok sa používajú na priame financovanie alebo podporovanie ďalšej trestnej činnosti, ako je napríklad terorizmus.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát zabezpečí, aby právnickým osobám trestne zodpovedným podľa článku 6 bolo možné uložiť účinné, primerané a odradzujúce sankcie, ktoré zahŕňajú peňažné sankcie trestnoprávnej alebo inej povahy a môžu zahŕňať aj iné sankcie, napríklad:

Každý členský štát zabezpečí, aby právnickým osobám trestne zodpovedným podľa článku 7 bolo možné uložiť účinné, primerané a odradzujúce sankcie, ktoré zahŕňajú peňažné sankcie trestnoprávnej alebo inej povahy a môžu zahŕňať aj iné sankcie, napríklad:

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  vylúčenie z nároku na verejné dávky alebo pomoc;

1.   (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  dočasný alebo trvalý zákaz výkonu obchodnej činnosti;

2.  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  súdne zrušenie právnickej osoby;

4.  súdny príkaz na zrušenie právnickej osoby;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Každý členský štát sa usiluje o spoluprácu s ďalšími členskými štátmi, ktorých sa týka rovnaký trestný čin, pričom dodržiava zásadu dobrej justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Boj proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva

Referenčné čísla

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

13.2.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Kostas Chrysogonos

31.1.2017

Prerokovanie vo výbore

29.5.2017

 

 

 

Dátum prijatia

7.9.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Rainer Wieland, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriel Mato, Andrey Novakov

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

20

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

 

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos

Gabriel Mato, Andrey Novakov, Axel Voss, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luis de

Grandes Pascual

Sergio Gaetano Cofferati, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball,

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

 

1

-

ECR

Angel Dzhambazki

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Boj proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva

Referenčné čísla

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Dátum predloženia v EP

22.12.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

13.2.2017

DEVE

13.2.2017

ECON

13.2.2017

JURI

13.2.2017

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AFET

30.1.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Ignazio Corrao

27.2.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.6.2017

28.9.2017

19.10.2017

11.12.2017

Dátum prijatia

11.12.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

0

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Valdemar Tomaševski, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ignazio Corrao, Lívia Járóka, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato, Elisabetta Gardini, Peter Jahr, Thomas Mann, Georgi Pirinski, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

Dátum predloženia

20.12.2017


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Peter Jahr, Lívia Járóka, Thomas Mann, Barbara Matera, József Nagy, Emil Radev, Csaba Sógor, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Claude Moraes, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

00

-

 

 

04

0

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia