Förfarande : 2016/0414(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0405/2017

Ingivna texter :

A8-0405/2017

Debatter :

PV 11/09/2018 - 22
CRE 11/09/2018 - 22

Omröstningar :

PV 12/09/2018 - 6.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0339

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1028kWORD 158k
20.12.2017
PE 609.515v02-00 A8-0405/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Ignazio Corrao

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE från utskottet för utveckling
 YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor
 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0826),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 83.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0534/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av bidragen från den tjeckiska deputeradekammaren, den tjeckiska senaten och det spanska parlamentet om utkastet till lagstiftningsakt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för utveckling, utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för rättsliga frågor (A8-0405/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Penningtvätt och därtill kopplad finansiering av terrorism och organiserad brottsliget utgör fortfarande betydande problem på unionsnivå; följaktligen skadas finanssektorns integritet, stabilitet och anseende samt hotas den inre säkerheten och den inre marknaden i unionen. I syfte att gripa sig an dessa problem och också skärpa tillämpningen av direktiv 2015/849/EU34 riktar man i detta direktiv in sig på att bekämpa penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser, vilket möjliggör ett förbättrat gränsöverskridande samarbete mellan behöriga myndigheter.

(1)  Penningtvätt och därmed relaterad finansiering av terrorism och organiserad brottslighet utgör fortfarande betydande problem på unionsnivå; följaktligen skadas finanssektorns integritet, stabilitet och anseende samt hotas den inre säkerheten och den inre marknaden i unionen liksom den allmänna säkerheten och den personliga säkerheten för unionens medborgare. I syfte att gripa sig an dessa växande problem och komplettera och skärpa tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/8491 riktar man i detta direktiv in sig på att bekämpa penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser, vilket möjliggör ett effektivare och smidigare gränsöverskridande samarbete mellan behöriga myndigheter på nationell nivå och unionsnivå och med ansvariga unionsorgan, vilket kommer att förbättra informationsutbytet och möjliggöra identifiering av personer som uppmanar till terrorism.

_________________

_________________

34 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).

1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Att anta åtgärder enbart på nationell nivå eller unionsnivå, utan att beakta internationell samordning och internationellt samarbete, skulle mycket begränsad verkan. De åtgärder som antagits av unionen när det gäller bekämpning av penningtvätt bör därför vara förenliga med, och minst lika stränga som, andra åtgärder som vidtagits i internationella forum.

(2)  Att anta åtgärder enbart på nationell nivå eller unionsnivå, utan att beakta internationell samordning och internationellt samarbete, har mycket begränsad verkan. Unionens gällande lagstiftningsram är varken heltäckande eller tillräckligt konsekvent för att vara fullt effektiv. Även om penningtvätt är ett brott i medlemsstaterna finns det betydande skillnader mellan medlemsstaternas definitioner av penningtvätt, vad som är ett förbrott och nivån på påföljderna. Skillnaderna mellan de nationella rättsliga ramarna kan utnyttjas av brottslingar och terrorister, som kan välja att genomföra sina finansiella transaktioner i medlemsstater där de uppfattar att åtgärderna mot penningtvätt är svagast. De åtgärder som antagits av unionen när det gäller bekämpning av penningtvätt bör därför vara förenliga med, och minst lika stränga som, andra åtgärder som vidtagits i internationella forum. Därigenom skapas en starkare rättslig ram på unionsnivå, som gör det möjligt att hantera finansiering av terrorism på ett mer effektivt sätt och minska hotet från terroristorganisationer genom att göra det svårare för dem att finansiera sin verksamhet.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Vid unionens insatser bör man även i fortsättningen särskilt beakta rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (nedan kallad FATF) och instrumenten hos andra internationella organ som är verksamma i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De av unionens rättsakter som är relevanta i sammanhanget bör om lämpligt anpassas ytterligare till de internationella standarderna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och spridning som antogs av FATF i februari 2012 (nedan kallade de reviderade FATF-rekommendationerna). Som signatär till Europarådets konvention om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott och om finansiering av terrorism (CETS nr 198) bör unionen införliva kraven i den konventionen i sin rättsordning.

(3)  Vid unionens insatser bör man sträcka sig längre än rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (nedan kallad FATF) och instrumenten hos andra internationella organisationer och organ som är verksamma i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Kommissionen bör göra en egen bedömning av hur effektiva FATF:s föreslagna åtgärder är, liksom en bedömning av genomförandet och effektiviteten av åtgärderna mot penningtvätt i allmänhet. FATF bör se över sina befintliga normer, göra en bedömning av sina resultat och säkerställa regional representation, trovärdighet, effektivitet och bättre användning av finansunderrättelser. De av unionens rättsakter som är relevanta i sammanhanget bör anpassas ytterligare till de internationella standarderna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och spridning som antogs av FATF i februari 2012 (nedan kallade de reviderade FATF-rekommendationerna). Som signatär till Europarådets konvention om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott och om finansiering av terrorism (CETS nr 198) bör unionen omgående införliva kraven i den konventionen i sin rättsordning. De medlemsstater som har undertecknat men ännu inte ratificerat konventionen bör göra detta utan dröjsmål, oberoende av unionens åtgärder på detta område.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  I rådets rambeslut 2001/500/RIF35 fastställs krav på kriminalisering av penningtvätt. Det rambeslutet är dock inte tillräckligt omfattande och den nuvarande kriminaliseringen av penningtvätt är inte tillräckligt konsekvent för att man på ett effektivt sätt ska kunna bekämpa penningtvätt i hela unionen, vilket leder till brister i upprätthållandet av lagen och hinder för samarbetet mellan de behöriga myndigheterna i olika medlemsstater.

(4)  I rådets rambeslut 2001/500/RIF35 fastställs krav på kriminalisering av penningtvätt. Det rambeslutet är dock inte tillräckligt omfattande och den nuvarande kriminaliseringen av penningtvätt är inte tillräckligt konsekvent för att man på ett effektivt sätt ska kunna bekämpa penningtvätt i hela unionen, vilket leder till brister i upprätthållandet av lagen och hinder för samarbetet mellan de behöriga myndigheterna i olika medlemsstater. Ett exempel på en sådan brist i upprätthållandet av lagen är den ökade it-brottsligheten i samband med penningtvätt och användning av elektroniska pengar; denna typ av brottslighet förekom knappt tidigare.

_________________

_________________

35 Rådets rambeslut 2001/500/RIF av den 26 juni 2001 om penningtvätt, identifiering, spårande, spärrande, beslag och förverkande av hjälpmedel till och vinning av brott (EGT L 182, 5.7.2001, s. 1).

35 Rådets rambeslut 2001/500/RIF av den 26 juni 2001 om penningtvätt, identifiering, spårande, spärrande, beslag och förverkande av hjälpmedel till och vinning av brott (EGT L 182, 5.7.2001, s. 1).

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Definitionen av brottslig verksamhet som utgör förbrott till penningtvätt bör vara tillräckligt enhetlig i alla medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör inkludera en rad olika brott inom varje kategori som angetts av FATF. Om kategorierna av brott, till exempel terrorism eller miljöbrott, fastställs i unionslagstiftningen åsyftas i detta direktiv sådan lagstiftning. Därigenom säkerställs att penningtvätt i samband med finansiering av terrorism och olaglig handel med vilda djur och växter är straffbart i medlemsstaterna. I fall där unionslagstiftningen tillåter medlemsstaterna att föreskriva andra påföljder än straffrättsliga påföljder bör man i detta direktiv inte kräva att medlemsstaterna fastslår att dessa fall skulle utgöra förbrott vid tillämpningen av detta direktiv.

(5)  Definitionen av brottslig verksamhet som utgör förbrott till penningtvätt bör vara tillräckligt omfattande och enhetlig i alla medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör tillämpa definitionen penningtvättsbrott på alla brott som kan bestraffas med fängelsestraff av en nivå som definieras i detta direktiv. I den utsträckning så inte redan är fallet när det gäller tillämpningen av dessa strafftrösklar, bör medlemsstaterna inkludera en rad olika brott inom varje kategori som angetts av FATF, bland annat skatteundandragande, skattebedrägeri och skatteflykt, liksom alla former av bedrägligt beteende som handlar om att dölja inkomster eller vinster. Om kategorierna av brott, till exempel terrorism eller miljöbrott, fastställs i unionslagstiftningen åsyftas i detta direktiv sådan lagstiftning. Därigenom säkerställs att penningtvätt i samband med finansiering av terrorism och olaglig handel med vilda djur och växter är straffbart i medlemsstaterna. All slags straffbar inblandning i förbrott eller penningtvätt, såsom delaktighet i brott, medverkan eller sammansvärjning i avsikt att begå brott, försök att begå eller medhjälp eller bistånd till brott samt främjande av eller råd för förövande av brott, bör betraktas som brottslig verksamhet vid tillämpningen av detta direktiv. I fall där unionslagstiftningen tillåter medlemsstaterna att föreskriva andra påföljder än straffrättsliga påföljder bör man i detta direktiv inte kräva att medlemsstaterna fastslår att dessa fall skulle utgöra förbrott vid tillämpningen av detta direktiv.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  I detta direktiv avses med olaglig handel med stöldgods och annat gods, bland annat olaglig handel med råolja, vapen, narkotika, tobak och tobaksvaror, ädelmetaller och mineraler, kulturella artefakter och andra föremål av arkeologisk, historisk, kulturell och religiös betydelse eller sällsynt vetenskapligt värde samt elfenben och vilda djur och växter.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Skattebrott som rör direkta och indirekta skatter bör inkluderas i definitionen av brottslig verksamhet i linje med de reviderade FATF-rekommendationerna. Med tanke på att det i olika medlemsstater kan vara olika skattebrott som utgör en brottslig verksamhet som är straffbar genom de påföljder som avses i detta direktiv kan definitionerna av skattebrott i nationell rätt skilja sig åt. Dock efterlyses ingen harmonisering av definitionerna av skattebrott i medlemsstaternas nationella lagstiftning.

(6)  Skattebrott som rör direkta och indirekta skatter bör inkluderas i definitionen av brottslig verksamhet i linje med de reviderade FATF-rekommendationerna. Med tanke på att det i olika medlemsstater kan vara olika skattebrott som utgör en brottslig verksamhet som är straffbar genom de påföljder som avses i detta direktiv kan definitionerna av skattebrott i nationell rätt skilja sig åt. Trots att ingen harmonisering av definitionerna av skattebrott i medlemsstaternas nationella lagstiftning eftersträvas, bör de olika definitionerna av skattebrott inte hindra det internationella samarbetet i brottmål som rör penningtvätt.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Detta direktiv bör inte vara tillämpligt på penningtvätt när det gäller egendom som härrör från brott som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, vilket omfattas av särskilda regler som fastställs i direktiv 2017/XX/EU3. I enlighet med artikel 325.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska medlemsstaterna vidta samma åtgärder för att bekämpa bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, som de vidtar för att bekämpa bedrägerier som riktar sig mot deras egna ekonomiska intressen.

(7)  Detta direktiv bör inte vara tillämpligt på penningtvätt när det gäller egendom som härrör från brott som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, vilket omfattas av särskilda regler som fastställs i direktiv 2017/XX/EU3. Medlemsstaterna bör dock ändå kunna införliva detta direktiv och direktiv 2017/XX/EU genom att anta ett enda övergripande ramverk på nationell nivå. I enlighet med artikel 325.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska medlemsstaterna vidta samma åtgärder för att bekämpa bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, som de vidtar för att bekämpa bedrägerier som riktar sig mot deras egna ekonomiska intressen.

_________________

_________________

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2017/XX/EU av den x x 2017 om skydd av unionens ekonomiska intressen genom straffrättsliga bestämmelser (EUT L xx xx.2017, s. x).

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2017/XX/EU av den x x 2017 om skydd av unionens ekonomiska intressen genom straffrättsliga bestämmelser (EUT L xx xx.2017, s. x).

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  I de fall där penningtvätten utöver innehav eller användning även inbegriper överlåtelse eller döljande och maskering av egendom via det finansiella systemet och resulterar i ytterligare skada jämfört med den skada som redan har orsakats av förbrottet, till exempel en skada på det finansiella systemets integritet, bör den verksamheten bestraffas separat. Medlemsstaterna bör alltså säkerställa att sådana handlingar också är straffbara när de begås av samma person som begått det brott som gav upphov till egendomen (så kallad självtvätt).

(8)  Medlemsstaterna bör alltså säkerställa att vissa typer av penningtvätt också är straffbara när de begås av samma person som begått det brott som gav upphov till egendomen (så kallad självtvätt). Om penningtvätten, i sådana fall, utöver innehav eller användning även inbegriper överlåtelse, omvandling, döljande eller maskering av egendom via det finansiella systemet och resulterar i ytterligare skada jämfört med den skada som redan har orsakats av förbrottet, till exempel en skada på det finansiella systemets integritet, exempelvis genom att vinningen av brott sätts i omlopp och det illegala ursprunget därigenom döljs, bör den verksamheten också vara straffbar.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  För att bekämpning av penningtvätt ska kunna vara ett effektivt verktyg mot organiserad brottslighet bör det inte vara nödvändigt att fastställa den exakta beskaffenheten av det brott som gav upphov till egendomen eller kräva en föregående eller samtidig dom för det brottet. Åtal avseende penningtvätt bör inte heller hindras enbart av det faktum att förbrottet begåtts i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland, under förutsättning att det är ett brott i den medlemsstaten eller det tredjelandet. Medlemsstaterna får som nödvändig förutsättning kräva att förbrottet skulle ha varit ett brott i landets nationella lagstiftning om det hade begåtts där.

(9)  För att penningtvätt ska kunna bekämpas effektivt med hjälp av straffrättsliga åtgärder, bör det vara möjligt att meddela en dom utan att det är nödvändigt att fastställa exakt vilket förbrott som gav upphov till egendomen eller kräva en föregående eller samtidig dom för det brottet. Åtal avseende penningtvätt bör inte heller hindras enbart av det faktum att förbrottet begåtts i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland, med förbehåll för de villkor som anges i detta direktiv.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Det ligger i rättvisans intresse att personer som anklagas för brott enligt detta direktiv dels får en möjlighet att lägga fram sin sak och bemöta det de anklagas för, dels får tillgång till inlagor och bevisning mot dem. Eftersom fall som rör terrorism och finansiering av terrorism är allvarliga till sin karaktär är det av övervägande intresse att personer som riskerar att utsättas för tvångsåtgärder från medlemsstaten informeras om det väsentliga innehållet i fallet mot dem, så att de kan ge sin advokat eller särskilda advokat ändamålsenliga instruktioner. Detta direktiv bör också respektera principen om jämlikhet i medel mellan parterna.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b)  Uppgiften att i konkreta och objektiva situationer avgöra om det föreligger flera olika brott eller ett enskilt brott bör avgöras av de behöriga domstolarna.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Syftet med detta direktiv är att kriminalisera penningtvätt när brottet begåtts uppsåtligen. Uppsåt och vetskap får härledas från yttre faktiska omständigheter. Eftersom det i detta direktiv fastställs minimiregler står det medlemsstaterna fritt att anta eller behålla strängare straffrättsliga bestämmelser mot penningtvätt. Medlemsstaterna får t.ex. föreskriva att penningtvätt som sker av oaktsamhet eller grov oaktsamhet utgör ett brott.

(10)  Syftet med detta direktiv är att kriminalisera penningtvätt när brottet begåtts uppsåtligen och med vetskap om att egendomen härrör från brottslig verksamhet. Uppsåt och vetskap får härledas från yttre faktiska omständigheter. Vid bedömningen av om egendomen härrör från brottslig verksamhet och om den tilltalade hade vetskap om detta, bör i varje enskilt fall de särskilda omständigheterna i fallet beaktas, till exempel att värdet på egendomen inte står i proportion till den tilltalades lagligen förvärvade inkomst och att den brottsliga verksamheten och förvärvet av egendomen skedde inom samma tidsram. Eftersom det i detta direktiv fastställs minimiregler står det medlemsstaterna fritt att anta eller behålla strängare straffrättsliga bestämmelser mot penningtvätt. Medlemsstaterna får t.ex. föreskriva att penningtvätt som sker av oaktsamhet eller grov oaktsamhet utgör ett brott.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Det är viktigt att information om verkliga ägare till företag, stiftelser och andra mekanismer offentliggörs i fritt läsbart format i syfte att förhindra att anonyma skalbolag och liknande juridiska personer används för att tvätta pengar för finansiering av terrorism.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För att motverka penningtvätt i hela unionen bör medlemsstaterna fastställa minimibestämmelser när det gäller typ av påföljd och påföljdsnivå för de brott som fastställs i detta direktiv. Om brottet begås inom ramen för en kriminell organisation i den mening som avses i rådets rambeslut 2008/841/RIF4 eller om den person som begått brottet har missbrukat sin befattning för att möjliggöra penningtvätt bör medlemsstaterna lagstifta om att detta ska utgöra försvårande omständigheter i enlighet med de tillämpliga regler som fastställts i deras rättssystem.

(11)  För att motverka penningtvätt i hela unionen bör medlemsstaterna fastställa minimibestämmelser när det gäller typ av påföljd och påföljdsnivå för de brott som fastställs i detta direktiv. Om brottet begås inom ramen för en kriminell organisation i den mening som avses i rådets rambeslut 2008/841/RIF4 eller om den person som begått brottet har missbrukat sin befattning för att möjliggöra penningtvätt, eller om de pengar eller den egendom som tvättas härrör från terroristverksamhet enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/5414a, eller om gärningsmannen är en person i politiskt utsatt ställning enligt definitionen i direktiv (EU) 2015/849, bör medlemsstaterna lagstifta om att detta ska utgöra försvårande omständigheter i enlighet med de tillämpliga regler som fastställts i deras rättssystem.

_________________

_________________

4 Rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet (EUT L 300, 11.11.2008, s. 42).

4 Rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet (EUT L 300, 11.11.2008, s. 42).

 

4a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF (EUT L 88, 31.3.2017, s. 6).

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Unionen och medlemsstaterna bör föreskriva nödvändiga rättsliga åtgärder för att skydda visselblåsare som lämnar information om penningtvätt, även i tredjeländer.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Med tanke på att både gärningsmännen och den vinning som härrör från brottslig verksamhet är rörliga, samt de komplicerade gränsöverskridande utredningar som krävs för att bekämpa penningtvätt, bör samtliga medlemsstater fastställa sin jurisdiktion för att göra det möjligt för de behöriga myndigheterna att utreda och lagföra sådan verksamhet. Medlemsstaterna bör därmed säkerställa att deras jurisdiktion omfattar situationer i vilka ett brott begås med hjälp av informations- och kommunikationsteknik till vilken åtkomsten skett från deras territorium, oavsett om denna är baserad inom deras territorium eller inte.

(12)  Med tanke på att både gärningsmännen och den vinning som härrör från brottslig verksamhet är rörliga, samt de komplicerade gränsöverskridande utredningar som krävs för att bekämpa penningtvätt, bör samtliga medlemsstater fastställa sin jurisdiktion för att göra det möjligt för de behöriga myndigheterna att utreda och lagföra sådan verksamhet. Medlemsstaterna bör därmed säkerställa att deras jurisdiktion omfattar situationer i vilka ett brott begås med hjälp av informations- och kommunikationsteknik till vilken åtkomsten skett från deras territorium, oavsett om denna är baserad inom deras territorium eller inte. För att säkerställa framgångsrika utredningar och åtal av penningtvättsbrott, bör de som har ansvaret för att utreda eller lagföra sådana brott använda effektiva och förbättrade utredningsverktyg, till exempel de som används vid bekämpning av organiserad brottslighet eller andra allvarliga brott. Dessa verktyg bör vara anpassade efter den senaste utvecklingen på områdena för it-brottslighet och penningtvätt, däribland penningtvätt som utförs genom användning av bitcoin, kryptovalutor och ransomware-angrepp. Användningen av sådana verktyg, i enlighet med nationell rätt, bör vara riktad och ske med beaktande av proportionalitetsprincipen och arten och allvaret hos de brott som utreds och med iakttagande av rätten till skydd av personuppgifter. Medlemsstaterna bör säkerställa att personalen får adekvat utbildning. Penningtvättens gränsöverskridande karaktär kräver dessutom ett kraftfullt och samordnat bemötande och samarbete såväl inom och mellan medlemsstaterna som med och mellan behöriga unionsbyråer och unionsorgan, däribland Eurojust och Europol, för att motverka penningtvätt. För detta ändamål bör man på ett effektivt sätt utnyttja de verktyg och resurser för samarbete som finns tillgängliga, till exempel gemensamma utredningsgrupper och samordningsmöten anordnade av Eurojust. Att penningtvätten är världsomspännande till sin natur gör att det är nödvändigt med internationella åtgärder, vilket kräver att unionen och dess medlemsstater fördjupar samarbetet med relevanta tredjeländer.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Penningtvätt, korruption, olagliga penningflöden samt skatteundandragande och skatteflykt är fortfarande hinder för hållbar utveckling. Dessa fenomen påverkar utvecklingsländer i oproportionerligt hög grad och är ett allvarligt hot mot deras framtid. Unionen, medlemsstaterna och tredjeländer har ett gemensamt ansvar för att förbättra samordningen av de åtgärder som vidtas för att motverka sådant negativt och skadligt handlande och för att säkerställa att åtgärderna står i samklang med deras utvecklingsstrategier och utvecklingspolitik.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12b)  Behöriga myndigheter som övervakar att kreditinstitut och finansinstitut efterlever detta direktiv bör ha möjlighet att samarbeta med varandra och utbyta konfidentiell information, oavsett deras respektive typ eller status. För detta ändamål bör sådana behöriga myndigheter ha en lämplig rättslig grund för utbyte av konfidentiell information och samarbeta i så stor utsträckning som möjligt, i överensstämmelse med gällande internationella standarder inom detta område. Skatteinformation som avser register över verkliga ägare bör utgöra grunden för det automatiska utbytet av information mellan skattemyndigheter och andra relevanta statliga reglerings- och tillsynsmyndigheter.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12c)  Principen om tystnadsplikt och rätten till personlig integritet och till en rättvis rättegång bör inte äventyras eller kränkas av insamlingen och överföringen av uppgifter eller upplysningar som på grundval av misstankar görs för vanliga transaktioner i personers privatliv.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Detta direktiv respekterar de principer som erkänns i artikel 2 i EU-fördraget, respekterar grundläggande rättigheter och friheter och iakttar de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, inbegripet de som anges i avdelningarna II, III, V och VI, som omfattar bland annat principerna om laglighet och proportionalitet i fråga om brott och straff, liksom kravet på precision, klarhet och förutsägbarhet inom straffrätten, rätten till respekt för privatlivet och familjelivet och rätten till skydd av personuppgifter och till presumtion av oskuld samt misstänkta eller tilltalades rätt att få tillgång till advokat, rätten att inte vittna mot sig själv och rätten till en rättvis rättegång. Detta direktiv måste genomföras i enlighet med dessa rättigheter och principer samt med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och av andra skyldigheter på området för mänskliga rättigheter enligt internationell rätt.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Terrorism, däribland de brott som anges i direktiv 2017/XX/EU7.

(b)  Terrorism, däribland alla relevanta brott som anges i direktiv (EU) 2017/541.

__________________

__________________

7 Europaparlamentets och rådets direktiv 2017/XX/EU av den X X 2017 om bekämpande av terrorism och om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/JHA om bekämpande av terrorism (EUT L x, xx.xx.2017, s. x.).

 

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha)  Skattebrott som rör direkta och indirekta skatter enligt definitionen i nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led v

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(v)  Alla överträdelser, inbegripet skattebrott som rör direkta och indirekta skatter enligt definitionen i medlemsstaternas nationella rätt, som är belagda med frihetsstraff eller frihetsberövande åtgärd med en högsta straffsats på mer än ett år eller, i medlemsstater som har en minimitröskel för brott i sitt rättssystem, alla brott som är belagda med frihetsstraff eller frihetsberövande åtgärd med en lägsta straffsats på mer än sex månader.

(v)  Alla övriga överträdelser som är belagda med frihetsstraff eller frihetsberövande åtgärd med en högsta straffsats på mer än ett år eller, i medlemsstater som har en minimitröskel för brott i sitt rättssystem, alla brott som är belagda med frihetsstraff eller frihetsberövande åtgärd med en lägsta straffsats på mer än sex månader.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Omvandling eller överlåtelse av egendom med vetskap om att egendomen härrör från brottslig verksamhet eller från medverkan till sådan verksamhet, om det sker för att dölja eller maskera egendomens olagliga ursprung eller för att bistå en person som är delaktig i sådan verksamhet att undandra sig de rättsliga följderna av sitt handlande.

(a)  Omvandling eller överlåtelse av egendom med vetskap om att egendomen härrör från brottslig verksamhet eller från medverkan till sådan verksamhet, om det sker för att dölja eller maskera egendomens olagliga ursprung eller för att bistå en person som är delaktig i sådan verksamhet, även om detta bistånd ges enbart för att undandra sig de rättsliga följderna av sitt handlande.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Förvärv, innehav eller användning av egendom, om gärningsmannen vid mottagandet kände till att egendomen härrörde från brottslig verksamhet eller från medverkan till sådan verksamhet.

(c)  Förvärv, innehav eller användning av egendom, om gärningsmannen vid mottagandet eller användningen av egendomen kände till att egendomen härrörde från brottslig verksamhet eller från medverkan till sådan verksamhet.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Samtliga medlemsstater ska säkerställa att de handlingar som avses i punkt 1 är straffbara, om

 

(a)  gärningsmannen misstänkte, eller borde ha känt till, att egendomen härrörde från brottslig verksamhet eller från medverkan till sådan verksamhet, och

 

(b)  gärningsmannen har ett avtalsförhållande med och ett ansvar gentemot en ansvarig enhet eller är en ansvarig enhet i den mening som avses i artikel 2 i direktiv (EU) 2015/849.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För att de brott som avses i punkt 1 ska vara straffbara ska det inte krävas

2.  För att de brott som avses i punkterna 1 och 1a ska vara straffbara ska det inte krävas

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  en föregående eller samtidig dom för den brottsliga verksamhet som gav upphov till egendomen,

(a)  en föregående eller samtidig dom för den brottsliga verksamhet som gav upphov till egendomen, om en rättslig myndighet utom rimligt tvivel och på grundval av de specifika omständigheterna och all den tillgängliga bevisningen är övertygad om att denna egendom härrör från brottslig verksamhet,

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  att man känner till identiteten på den person som begått den brottsliga verksamhet som gav upphov till egendomen eller andra omständigheter kring den brottsliga verksamheten,

(b)  att man känner till identiteten på den person som begått den brottsliga verksamhet som gav upphov till egendomen,

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  att man känner till alla faktiska element eller alla omständigheter som rör den brottsliga verksamheten, om det fastställs att egendomen härrör från sådan verksamhet,

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  att man känner till huruvida den brottsliga verksamhet som gav upphov till egendomen skedde på en annan medlemsstats territorium eller på ett tredjelands territorium, om den relevanta handlingen utgör ett brott enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat eller det tredjeland där handlingen begicks och om handlingen skulle ha utgjort ett brott enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som genomför eller tillämpar denna artikel om den hade begåtts där.

(c)  att man känner till huruvida den brottsliga verksamhet som gav upphov till egendomen skedde på en annan medlemsstats territorium eller på ett tredjelands territorium, om den relevanta handlingen utgör en brottslig verksamhet enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som genomför eller tillämpar denna artikel om den hade begåtts där. Medlemsstaterna får dessutom kräva att den relevanta handlingen utgör ett brott enligt den nationella lagstiftningen i den andra medlemsstat eller det tredjeland där handlingen begicks, utom om

 

– den relevanta handlingen utgör ett av de brott som avses artikel 2.1 a–ha och l–n,

 

– det tredjelandet har identifierats som ett högrisktredjeland av kommissionen enligt artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Samtliga medlemsstater ska säkerställa att de brott som avses i artikel 3 ska vara belagda med en högsta straffsats på minst fyra års fängelse, åtminstone i allvarliga fall.

2.  Samtliga medlemsstater ska säkerställa att de brott som avses i artikel 3 ska vara belagda med en högsta straffsats på minst fem års fängelse.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Samtliga medlemsstater ska säkerställa att de brott som avses i artikel 3 ska vara belagda med en lägsta straffsats på minst två års fängelse om någon av de försvårande omständigheter som avses i artikel 6 föreligger.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Samtliga medlemsstater ska säkerställa att de brott som avses i artikel 4 ska vara belagda med en högsta straffsats på minst tre års fängelse.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c.  Samtliga medlemsstater ska vidta åtgärder för att säkerställa att fysiska personer som begått de brott som avses i artiklarna 3 och 4, även då dessa fysiska personer har agerat genom en juridisk person, ska kunna ådömas även sekundära påföljder som

 

(a)  tillfälligt eller permanent förbud mot att ingå avtal med offentliga myndigheter,

 

(b)  tillfälligt näringsförbud,

 

(c)  om domen har vunnit laga kraft, långtidsförbud mot att ställa upp i val eller inneha en befattning som offentliganställd; långtidsförbud definieras som motsvarande två på varandra följande mandatperioder eller minst tio år.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 6 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  brottet begicks inom ramen för en kriminell organisation i den mening som avses i rambeslut 2008/841/RIF(1) eller

(a)  brottet begicks inom ramen för en kriminell organisation i den mening som avses i rambeslut 2008/841/RIF

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 6 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  den egendom som är föremål för penningtvätt härrör från de brott som avses i artikel 2.1 a–d och f–m, eller syftet med penningtvätten är att finansiera sådana brott,

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 6 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab)  brottet begicks helt eller delvis inom territoriet tillhörande en jurisdiktion som unionen har definierat som icke samarbetsvillig eller omfattar användning av ett informellt värdeöverföringssystem, innehavaraktier, virtuella valutor eller kontantkurirer,

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 6 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ac)  gärningsmannen är en person i politiskt utsatt ställning i enlighet med de lagar och andra författningar som införlivar artikel 3.9 i direktiv (EU) 2015/849, eller

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 6 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  gärningsmannen har ett avtalsförhållande och ett ansvar gentemot en ansvarig enhet eller är en ansvarig enhet i den mening som avses i artikel 2 i direktiv 2015/849/EU, och begick brottet vid utövandet av sin yrkesmässiga verksamhet.

(b)  gärningsmannen har ett avtalsförhållande och ett ansvar gentemot en ansvarig enhet eller är en ansvarig enhet i den mening som avses i artikel 2 i direktiv (EU) 2015/849, och begick brottet vid utövandet av sin yrkesmässiga verksamhet, eller

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 6 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  värdet av den egendom eller de pengar som är föremål för penningtvätt uppgår till 500 000 euro eller mer.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Samtliga medlemsstater ska säkerställa att juridiska personer kan ställas till ansvar för de brott som avses i artiklarna 3 och 4 och som begåtts till förmån för dessa juridiska personer av någon som agerar antingen enskilt eller som en del av den juridiska personens organisation, och som har en ledande ställning inom den juridiska personen, grundad på

1.  Samtliga medlemsstater ska säkerställa att juridiska personer kan ställas till ansvar för de brott som avses i artiklarna 3 och 4 och som begåtts för egen vinning eller till förmån för andra fysiska eller juridiska personer av någon som agerar antingen enskilt eller som en del av den juridiska personens organisation, och som har en ledande ställning inom den juridiska personen, grundad på

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att juridiska personer kan ställas till ansvar när brister i den övervakning eller kontroll som ska utföras av en person som avses i punkt 1 har gjort det möjligt för en person som är underställd den juridiska personen att till förmån för denna begå något av de brott som avses i artiklarna 3 och 4.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att juridiska personer kan ställas till ansvar när brister i den övervakning eller kontroll som ska utföras av en person som avses i punkt 1 har gjort det möjligt för en person som är underställd den juridiska personen att för egen vinning eller till förmån för andra fysiska eller juridiska personer begå något av de brott som avses i artiklarna 3 och 4.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 8 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Samtliga medlemsstater ska säkerställa att en juridisk person som hålls ansvarig för något av de brott som avses i artikel 6 kan dömas till effektiva, proportionella och avskräckande påföljder, som ska omfatta bötesstraff eller administrativa avgifter och får omfatta andra former av påföljder, såsom

Samtliga medlemsstater ska säkerställa att en juridisk person som hålls ansvarig för något av de brott som avses i artikel 7 kan dömas till effektiva, proportionella och avskräckande påföljder, som ska omfatta bötesstraff eller administrativa avgifter och får omfatta andra former av påföljder, såsom

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 8 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  fråntagande av den juridiska personens rätt till offentliga förmåner eller stöd,

(1)  fråntagande av den juridiska personens rätt till offentliga förmåner eller stöd, inbegripet unionsprogram eller unionsmedel,

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 8 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  tillfälligt eller permanent förbud för den juridiska personen att ingå avtal med offentliga myndigheter,

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8a

 

Förverkande av egendom och vinning som härrör från brottslig verksamhet

 

1.  Samtliga medlemsstater ska föreskriva förverkande av all egendom och vinning som härrör från brottslig verksamhet som definieras i detta direktiv och av hjälpmedel som använts för eller varit avsedda att användas för att begå sådan brottslig verksamhet, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/42/EU1a.

 

2.  Samtliga medlemsstater ska föreskriva förverkande av all egendom och vinning som härrör från brottslig verksamhet som definieras i detta direktiv och av hjälpmedel som använts för eller varit avsedda att användas för att begå sådan brottslig verksamhet utan en lagakraftvunnen brottmålsdom om målet har upphört på grund av att gärningsmannen avlidit.

 

3.  Denna artikel ska tillämpas oberoende av om penningtvättsbrottet eller förbrottet begicks av en fysisk eller juridisk person.

 

4.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa samarbete om frysning och förverkande av egendom som härrör från något av de brott som avses i detta direktiv och av hjälpmedel som använts eller varit avsedda att användas för något av dessa brott eller bidra till att något av dessa brott begås, och de får vid behov vända sig till Eurojust och Europol för ett snabbt och effektivt samarbete i enlighet med artikel 10.

 

­­­­­_____________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/42/EU om frysning och förverkande av hjälpmedel vid och vinning av brott i Europeiska unionen (EUT L 127, 29.4.2014, s. 39).

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Gärningsmannen är medborgare i medlemsstaten.

(b)  Gärningsmannen är medborgare eller har sin hemvist i medlemsstaten, eller

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  brottet har begåtts till förmån för en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom dess territorium.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En medlemsstat ska underrätta kommissionen om den beslutar att utvidga sin jurisdiktion i fråga om de brott som avses i artiklarna 3 och 4 som begåtts utanför dess territorium i följande fall:

utgår

(a)  Gärningsmannen har sin hemvist inom dess territorium.

 

(b)  Brottet har begåtts till förmån för en juridisk person som är etablerad inom dess territorium.

 

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  När ett brott som avses i artiklarna 3 och 4 omfattas av fler än en medlemsstats jurisdiktion och vilken som helst av dessa medlemsstater har faktisk möjlighet att lagföra på grundval av samma omständigheter, ska de berörda medlemsstaterna samarbeta för att komma fram till vilken av dem som ska lagföra gärningsmannen i syfte att centralisera lagföringen till en enda medlemsstat.

Hänsyn ska tas till följande faktorer, i prioritetsordning:

 

 

(a)  Den medlemsstat inom vars territorium brottet begicks.

 

b)  Gärningsmannens nationalitet eller hemvist.

 

c)  Offrens ursprungsland.

 

d)  Det territorium där gärningsmannen påträffades.

 

Medlemsstaterna får anlita Eurojust för att underlätta samarbetet mellan sina rättsliga myndigheter och samordningen av deras verksamhet.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utredningsverktyg

Utredningsverktyg och samarbete

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Samtliga medlemsstater ska säkerställa att effektiva utredningsverktyg, som de som används för att bekämpa organiserad brottslighet eller andra allvarliga brott, finns tillgängliga för de personer, enheter eller avdelningar som ansvarar för att utreda eller lagföra de brott som avses i artiklarna 3 och 4.

1.  Samtliga medlemsstater ska säkerställa att effektiva utredningsverktyg, som de som används för att bekämpa organiserad brottslighet eller andra allvarliga brott, liksom tillräcklig personal och adekvat riktad utbildning, resurser och teknisk kapacitet, finns tillgängliga för de personer, enheter eller avdelningar som ansvarar för att utreda eller lagföra de brott som avses i artiklarna 3 och 4. Sådana verktyg och sådan utbildning ska anpassas efter den senaste utvecklingen på området it-brottslighet och penningtvätt.

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra utbytet av uppgifter och samarbetet inom unionen samt för att öka samarbetet med tredjeländer och internationella organisationer som bekämpar penningtvätt och finansiering av terrorism, samtidigt som de säkerställer bättre samordning sinsemellan och med unionens berörda institutioner, organ och byråer i syfte att på ett effektivt sätt bekämpa penningtvätt och uppmuntra tredjeländer, särskilt de som kommissionen har identifierat som högrisktredjeländer enligt artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849, att anta liknande åtgärder och reformer. Samtliga medlemsstater ska dessutom förbinda sig att genomföra åtgärder för att förbättra informationsutbytet mellan finansunderrättelseenheter, på såväl unionsnivå som internationell nivå.

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de inte vägrar att samarbeta internationellt i brottmål som rör penningtvätt på grund av att det enligt deras nationella lagstiftning enbart är skatteundandragande eller skattebedrägeri som omfattar odeklarerade belopp eller obetalda skatter över ett mycket högt värde eller systematisk användning av bedrägligt beteende som betraktas som brottslig verksamhet eller ett brott.

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den [24 månader efter antagandet] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

Medlemsstaterna ska senast den [12 månader efter antagandet] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den [24 månader efter tidsfristen för genomförande av detta direktiv] överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en bedömning av i vilken utsträckning medlemsstaterna har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

Kommissionen ska senast den [12 månader efter tidsfristen för genomförande av detta direktiv] överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en bedömning av i vilken utsträckning medlemsstaterna har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

 

Kommissionen ska också senast den [36 månader efter tidsfristen för genomförande av detta direktiv] överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en bedömning av detta direktivs mervärde för bekämpandet av penningtvätt. Rapporten ska också behandla detta direktivs inverkan på de grundläggande rättigheterna och friheterna, däribland rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol, presumtion för oskuld och rätten till försvar och rätten att inte bli dömd eller straffad två gånger för samma brott. På grundval av denna rapport ska kommissionen vid behov fatta beslut om lämplig uppföljning.

(1)

  Rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet (EUT L 300, 11.11.2008, s. 42).


YTTRANDE från utskottet för utveckling (13.10.2017)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Föredragande av yttrande: Ignazio Corrao

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Penningtvätt och därtill kopplad finansiering av terrorism och organiserad brottsliget utgör fortfarande betydande problem på unionsnivå; följaktligen skadas finanssektorns integritet, stabilitet och anseende samt hotas den inre säkerheten och den inre marknaden i unionen. I syfte att gripa sig an dessa problem och också skärpa tillämpningen av direktiv 2015/849/EU34 riktar man i detta direktiv in sig på att bekämpa penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser, vilket möjliggör ett förbättrat gränsöverskridande samarbete mellan behöriga myndigheter.

(1)  Penningtvätt och därtill kopplad finansiering av terrorism och organiserad brottslighet utgör fortfarande betydande problem på unionsnivå; följaktligen skadas finanssektorns integritet, stabilitet och anseende samt hotas den inre säkerheten och den inre marknaden i unionen. I syfte att gripa sig an detta akuta problem och också skärpa tillämpningen av direktiv 2015/849/EU34 riktar man i detta direktiv in sig på att bekämpa penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser, vilket möjliggör ett förbättrat gränsöverskridande samarbete mellan behöriga myndigheter.

_________________

_________________

34 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).

34 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Vid unionens insatser bör man även i fortsättningen särskilt beakta rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (nedan kallad FATF) och instrumenten hos andra internationella organ som är verksamma i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De av unionens rättsakter som är relevanta i sammanhanget bör om lämpligt anpassas ytterligare till de internationella standarderna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och spridning som antogs av FATF i februari 2012 (nedan kallade de reviderade FATF-rekommendationerna). Som signatär till Europarådets konvention om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott och om finansiering av terrorism (CETS nr 198) bör unionen införliva kraven i den konventionen i sin rättsordning.

(3)  Vid unionens insatser bör man även i fortsättningen särskilt beakta rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (nedan kallad FATF) och instrumenten hos andra internationella organ som är verksamma i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De av unionens rättsakter som är relevanta i sammanhanget bör anpassas ytterligare till de internationella standarderna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och spridning som antogs av FATF i februari 2012 (nedan kallade de reviderade FATF-rekommendationerna). Som signatär till Europarådets konvention om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott och om finansiering av terrorism (CETS nr 198) bör unionen omgående införliva kraven i den konventionen i sin rättsordning.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Humanitärt bistånd är mycket viktigt och är utformat för att på global nivå ge hjälp och bistånd till behövande. Åtgärder mot penningtvätt, finansiering av terrorism och skatteflykt bör inte hindra personer och organisationer från att ge humanitärt bistånd till behövande.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  För att bekämpning av penningtvätt ska kunna vara ett effektivt verktyg mot organiserad brottslighet bör det inte vara nödvändigt att fastställa den exakta beskaffenheten av det brott som gav upphov till egendomen eller kräva en föregående eller samtidig dom för det brottet. Åtal avseende penningtvätt bör inte heller hindras enbart av det faktum att förbrottet begåtts i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland, under förutsättning att det är ett brott i den medlemsstaten eller det tredjelandet. Medlemsstaterna får som nödvändig förutsättning kräva att förbrottet skulle ha varit ett brott i landets nationella lagstiftning om det hade begåtts där.

(9)  För att bekämpning av penningtvätt ska kunna vara ett effektivt verktyg mot organiserad brottslighet bör det inte vara nödvändigt att fastställa den exakta beskaffenheten av det brott som gav upphov till egendomen eller kräva en föregående eller samtidig dom för det brottet. Åtal avseende penningtvätt bör inte heller hindras enbart av det faktum att förbrottet begåtts i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland, under förutsättning att det är ett brott i den medlemsstaten eller det tredjelandet, i enlighet med villkoren i detta direktiv.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Det är viktigt att information om verkliga ägare och huvudmän till företag, stiftelser och andra mekanismer offentliggörs i fritt läsbart format i syfte att förhindra att anonyma skalbolag och liknande juridiska konstruktioner används för att tvätta pengar för finansiering av terrorism.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Penningtvätt, korruption, olagliga penningflöden samt skatteflykt och skatteundandragande är fortfarande hinder för hållbar utveckling. Dessa fenomen påverkar utvecklingsländer i oproportionerligt hög grad och är ett allvarligt hot mot deras framtid. Unionen, medlemsstaterna och tredjeländer har gemensamt ansvar för att förbättra samordningen av de åtgärder som vidtas för att motverka sådant negativt och skadligt agerande och för att se till att åtgärderna står i samklang med deras utvecklingsstrategier och utvecklingspolitik.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12b)  Penningöverföringar till hemländer är ett viktigt bidrag till familjens och samhällets utveckling och har blivit en viktig källa till extern utvecklingsfinansiering. Det är viktigt att åtgärda skatteflykt, men de åtgärder som vidtas får inte hindra internationella penningöverföringar eftersom detta skulle kunna ha negativa konsekvenser för de mänskliga rättigheterna för utvecklingsländernas befolkningar. Det är av avgörande betydelse att unionen genomför antiterrorismstrategier så att penningöverföringar går till rätt kanaler och att unionen stärker de formella överföringsstrukturerna, t.ex. genom att stödja tillgång till banktjänster och flytta penningflöden från den informella till den formella sektorn för att på så sätt bidra till att hindra terrorism.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Penningtvätt

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Samtliga medlemsstater ska säkerställa att följande handlingar, om de begåtts uppsåtligen, är straffbara:

1.  Samtliga medlemsstater ska säkerställa att följande handlingar är straffbara:

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Omvandling eller överlåtelse av egendom med vetskap om att egendomen härrör från brottslig verksamhet eller från medverkan till sådan verksamhet, om det sker för att dölja eller maskera egendomens olagliga ursprung eller för att bistå en person som är delaktig i sådan verksamhet att undandra sig de rättsliga följderna av sitt handlande.

(a)  Omvandling eller överlåtelse av egendom med vetskap om att egendomen härrör från brottslig verksamhet eller från medverkan till sådan verksamhet, om det sker för att dölja eller maskera egendomens olagliga ursprung eller för att bistå en person som är delaktig i sådan verksamhet, även att enbart undandra sig de rättsliga följderna av sitt handlande.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Förvärv, innehav eller användning av egendom, om gärningsmannen vid mottagandet kände till att egendomen härrörde från brottslig verksamhet eller från medverkan till sådan verksamhet.

(c)  Förvärv, innehav eller användning av egendom, om gärningsmannen – vid mottagandet av egendomen och vid dess användning i en ekonomisk eller finansiell verksamhet – kände till att egendomen härrörde från brottslig verksamhet eller från medverkan till sådan verksamhet.

Motivering

La consapevolezza circa l'illecita provenienza del bene potrebbe intervenire solo in un momento successive rispetto alla ricezione del bene. In tal caso, la condotta di chi impieghi in attività economica o finanziaria un bene di origine illecita, essendo consapevole - al momento del suo impiego - della illecita provenienza dello stesso, appare comunque sanzionabile. La formulazione proposta (che si ispira al dettato dell'art. 648 ter del Codice Penale italiano) esclude comunque la sanzionabilità del mero godimento del provento dell'illecito, qualora non si avesse consapevolezza della sua provenienza illecita al momento della sua ricezione.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  att man känner till huruvida den brottsliga verksamhet som gav upphov till egendomen skedde på ett tredjelands territorium, om, i enlighet med den nationella lagstiftning i den medlemsstat som genomför eller tillämpar denna artikel, den relevanta handlingen, om den hade utförts på medlemsstatens territorium, skulle ha utgjort ett brott av typen terrorism, finansiering av terrorism, organiserad brottslighet, korruption, människohandel, sexuell exploatering, slaveri, olaglig handel med avfall, olaglig handel med vilda djur eller skattebrott.

Motivering

Att kräva dubbel straffbarhet för vissa brott skulle gynna brottslig verksamhet eller kriminella grupper som utnyttjar kryphål i vissa tredjeländers lagar för att sedan investera sina vinster i Europa. De uppräknade brotten är så allvarliga och handlingarnas olagliga natur så uppenbar att det faktum att de begåtts inom en rättsordning där de inte är kriminaliserade inte innebär att det går att åberopa principen ”nullum crimen sine lege” (inget brott utan lag).

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Samtliga medlemsstater ska säkerställa att de handlingar som avses i artiklarna 3 och 4 ska vara belagda med effektiva, proportionella och avskräckande straffrättsliga påföljder.

1.  Samtliga medlemsstater ska med strikt iakttagande av de grundläggande rättigheterna och de allmänna straffrättsliga principer som garanterar rätten till försvar och skyddar den anklagades rättigheter säkerställa att de handlingar som avses i artiklarna 3 och 4 ska vara belagda med självständiga, effektiva, proportionella och avskräckande straffrättsliga påföljder.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Samtliga medlemsstater ska säkerställa att de brott som avses i artikel 3 ska vara belagda med en högsta straffsats på minst fyra års fängelse, åtminstone i allvarliga fall.

2.  Samtliga medlemsstater ska säkerställa att de brott som avses i artikel 3 ska vara belagda med en högsta straffsats på minst fyra års fängelse.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Samtliga medlemsstater ska vidta åtgärder för att säkerställa att fysiska personer som begått brott i enlighet med artiklarna 3 och 4, även då de har agerat i skydd av en juridisk person, ska kunna ådömas även sekundära påföljder som

 

(a)  tillfälligt eller permanent förbud mot att ingå avtal med offentliga myndigheter, inbegripet anställningsavtal,

 

(b)  tillfälligt näringsförbud.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Kommissionen ska säkerställa harmoniseringen och samordningen av miniminivåer och maximinivåer för de påföljder som finns fastställda på detta område i de olika medlemsstaternas lagstiftning, samtidigt som hänsyn tas till särdragen i varje medlemsstats rättssystem.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2c.   Samtliga medlemsstater ska säkerställa att de brott som avses i artikel 3 ska vara belagda med en lägsta straffsats på minst två års fängelse om det föreligger försvårande omständigheter i enlighet med artikel 6.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 6 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ba)  de pengar eller den egendom som är föremål för penningtvätt härrör från terrorismrelaterad verksamhet eller olaglig handel med vapen eller om penningtvätten syftar till att finansiera terrorism eller olaglig handel med vapen,

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 6 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(bb)  värdet av de pengar eller den egendom som är föremål för penningtvätt uppgår till 500 000 euro eller mer.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 8 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Samtliga medlemsstater ska säkerställa att en juridisk person som hålls ansvarig för något av de brott som avses i artikel 6 kan dömas till effektiva, proportionella och avskräckande påföljder, som ska omfatta bötesstraff eller administrativa avgifter och får omfatta andra former av påföljder, såsom

Samtliga medlemsstater ska med strikt iakttagande av de grundläggande rättigheterna och de allmänna straffrättsliga principer som garanterar rätten till försvar och skyddar den anklagades rättigheter säkerställa att en juridisk person som hålls ansvarig för något av de brott som avses i artikel 6 kan dömas till effektiva, proportionella och avskräckande påföljder, som ska omfatta bötesstraff eller administrativa avgifter och får omfatta andra former av påföljder, såsom

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 8 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1a)  permanent förbud mot att ingå avtal med offentliga myndigheter,

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8a

 

Förverkande av egendom och vinning som härrör från brottslig verksamhet

 

1.  Samtliga medlemsstater ska säkerställa att egendom och vinning från brottslig verksamhet i enlighet med artikel 2 förverkas om de rättsliga myndigheterna på grundval av omständigheterna i målet, bland annat konkreta uppgifter och tillgängligt bevismaterial, till exempel att värdet på egendomen inte står i proportion till den dömdes lagligen förvärvade inkomst, är övertygade om att egendomen i fråga härrör från brottsliga handlingar i något av följande fall:

 

(a)  penningtvättsbrottet enligt detta direktiv har fastställts genom en lagakraftvunnen fällande dom i en medlemsstat, eller också har den fällande domen inte vunnit laga kraft eftersom preskriptionstiden gått ut eller målet har upphört på grund av att gärningsmannen avlidit, eller

 

(b)  det brott från vilket vinningen härrör (förbrott) har fastställts genom dom i en medlemsstat eller ett tredjeland, eller också har den fällande domen inte vunnit laga kraft eftersom preskriptionstiden gått ut eller målet har upphört på grund av att gärningsmannen avlidit.

 

2.  Denna artikel ska tillämpas oberoende av om penningtvättsbrottet eller förbrottet begåtts av en fysisk eller juridisk person.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ba)  Gärningsmannen har sin hemvist eller vistas på den berörda medlemsstatens territorium och är inte medborgare i en annan medlemsstat.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(bb)  Brottet har begåtts till förmån för en juridisk person som är etablerad inom dess territorium.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(bc)  Den egendom som är föremål för penningtvätt eller de medel som härrör från penningtvättsverksamhet befinner sig på dess territorium eller inom dess jurisdiktion.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1 – led bd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(bd)  Gärningsmannen greps inom dess territorium.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9a

 

Fler än en medlemsstats jurisdiktion

 

1.  För att underlätta samarbetet mellan de rättsliga myndigheterna och samordna deras agerande ska medlemsstaterna säkerställa att gränsöverskridande samarbete och informationsutbyte förbättras, inbegripet genom Eurojust.

 

2.  Samtliga medlemsstater ska anta lagar som säkerställer att man möjliggör effektiv och snabb lösning av alla typer av positiva eller negativa jurisdiktionstvister. När ett brott faller under fler än en medlemsstats jurisdiktion och kan lagföras i vilken som helst av dessa stater på grundval av samma omständigheter, ska dessa medlemsstater samarbeta för att avgöra vilken av dem som ska ha jurisdiktion i syfte att, om möjligt, centralisera lagföringen till den medlemsstaten.

 

De medlemsstater som avses i första stycket ska inbegripa alla medlemsstater som har jurisdiktion eller har fastställt sin jurisdiktion i enlighet med artikel 9.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 9b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9b

 

Återlämnande av olagliga pengar och tillgångar till ursprungslandet

 

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att återlämna de pengar och de tillgångar som härrör från eller är föremål för olaglig verksamhet till det tredjeland som pengarna eller tillgångarna kommer ifrån. Pengarna och tillgångarna ska återlämnas till de utvecklingsländer som är ursprungsländer på villkor att de används för att 

 

(a)  förbättra levnadsvillkoren för befolkningen i de länderna, särskilt de mest utsatta folkgrupperna på deras territorium,

 

(b)  stärka rättsstaten i de länderna i syfte att bidra till kampen mot penningtvätt, finansiering av terrorism och andra brottsliga handlingar. 

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Samtliga medlemsstater ska säkerställa att effektiva utredningsverktyg, som de som används för att bekämpa organiserad brottslighet eller andra allvarliga brott, finns tillgängliga för de personer, enheter eller avdelningar som ansvarar för att utreda eller lagföra de brott som avses i artiklarna 3 och 4.

Samtliga medlemsstater ska säkerställa att effektiva utredningsverktyg, som de som används för att bekämpa organiserad brottslighet eller andra allvarliga brott, finns tillgängliga för de personer, enheter eller avdelningar som ansvarar för att utreda eller lagföra de brott som avses i artiklarna 3 och 4; dessa ska inbegripa adekvata resurser och adekvat bemanning samt specifik, målinriktad utbildning.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10a

 

Samarbete mellan medlemsstater och med unionen och tredjeländer

 

1.  Samtliga medlemsstater ska vidta verksamma åtgärder för att öka samordningen, informationsutbytet och det gränsöverskridande samarbetet mellan medlemsstater och med unionen för att hindra regelarbitrage, intensifiera dialogen och samarbetet med tredjeländer, inbegripet genom utveckling av effektiv kommunikation, och bekämpa penningtvätt.

 

2.  Medlemsstaterna ska öka samarbetet med tredjeländer, särskilt för att främja bästa praxis som syftar till att stärka deras finansiella system. Medlemsstaterna ska uppmuntra reformer i syfte att genomföra verksamma åtgärder och mekanismer vad gäller kampen mot penningtvätt och för att bygga upp ett ändamålsenligt internationellt samarbete på området, i enlighet med principen om lojalt samarbete.

 

3.  Kommissionen ska överväga sätt att förbättra det internationella samarbetet och stödja utvecklingsländer genom effektiva åtgärder, särskilt inrättande av program för tekniskt stöd, i syfte att göra det möjligt för utvecklingsländer att förbättra sina administrativa och rättsliga system för att effektivare kunna bekämpa penningtvätt.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den [24 månader efter antagandet] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

Medlemsstaterna ska senast den [12 månader efter antagandet] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den [24 månader efter tidsfristen för genomförande av detta direktiv] överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en bedömning av i vilken utsträckning medlemsstaterna har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

Kommissionen ska senast den [12 månader efter tidsfristen för genomförande av detta direktiv] överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en bedömning av i vilken utsträckning medlemsstaterna har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser

Referensnummer

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

13.2.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Ignazio Corrao

8.6.2017

Behandling i utskott

30.8.2017

 

 

 

Antagande

9.10.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

11

10

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marina Albiol Guzmán, Thierry Cornillet, Brian Hayes, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Patrizia Toia

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

11

+

EFDD

Ignazio Corrao

GUE-NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

NI

Eleftherios Synadinos

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Patrizia Toia

10

-

PPE

Brian Hayes, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

Verts/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

4

0

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor (13.11.2017)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Föredragande av yttrande: Eva Joly

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Penningtvätt och därtill kopplad finansiering av terrorism och organiserad brottsliget utgör fortfarande betydande problem på unionsnivå; följaktligen skadas finanssektorns integritet, stabilitet och anseende samt hotas den inre säkerheten och den inre marknaden i unionen. I syfte att gripa sig an dessa problem och också skärpa tillämpningen av direktiv 2015/849/EU1 riktar man i detta direktiv in sig på att bekämpa penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser, vilket möjliggör ett förbättrat gränsöverskridande samarbete mellan behöriga myndigheter.

(1)  Penningtvätt och därtill kopplad finansiering av terrorism och organiserad brottslighet utgör fortfarande mycket betydande problem på unionsnivå; följaktligen skadas finanssektorns integritet, stabilitet och anseende, hotas den inre säkerheten och den inre marknaden i unionen och undergrävs förtroendet hos marknadsaktörerna. I syfte att gripa sig an dessa allvarliga och brådskande problem och också skärpa tillämpningen av direktiv 2015/849/EU1 riktar man i detta direktiv in sig på att bekämpa penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser, vilket möjliggör ett förbättrat, snabbare och effektivare gränsöverskridande samarbete mellan behöriga myndigheter.

_______________

___________________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).

1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Vid unionens insatser bör man även i fortsättningen särskilt beakta rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (nedan kallad FATF) och instrumenten hos andra internationella organ som är verksamma i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De av unionens rättsakter som är relevanta i sammanhanget bör om lämpligt anpassas ytterligare till de internationella standarderna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och spridning som antogs av FATF i februari 2012 (nedan kallade de reviderade FATF-rekommendationerna). Som signatär till Europarådets konvention om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott och om finansiering av terrorism (CETS nr 198) bör unionen införliva kraven i den konventionen i sin rättsordning.

(3)  Vid unionens insatser bör man sträcka sig längre än rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (nedan kallad FATF) och instrumenten hos andra internationella organ som är verksamma i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Kommissionen bör göra en egen bedömning av hur effektiva FATF:s föreslagna åtgärder är, liksom en bedömning av genomförandet och effektiviteten av åtgärderna mot penningtvätt i allmänhet. FATF bör se över sina befintliga normer, göra en bedömning av sina resultat och säkerställa regional representation, trovärdighet, effektivitet och bättre användning av finansunderrättelser. De av unionens rättsakter som är relevanta i sammanhanget bör om lämpligt anpassas ytterligare till de internationella standarderna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och spridning som antogs av FATF i februari 2012 (nedan kallade de reviderade FATF-rekommendationerna). Som signatär till Europarådets konvention om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott och om finansiering av terrorism (CETS nr 198) bör unionen införliva kraven i den konventionen i sin rättsordning.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Definitionen av brottslig verksamhet som utgör förbrott till penningtvätt bör vara tillräckligt enhetlig i alla medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör inkludera en rad olika brott inom varje kategori som angetts av FATF. Om kategorierna av brott, till exempel terrorism eller miljöbrott, fastställs i unionslagstiftningen åsyftas i detta direktiv sådan lagstiftning. Därigenom säkerställs att penningtvätt i samband med finansiering av terrorism och olaglig handel med vilda djur och växter är straffbart i medlemsstaterna. I fall där unionslagstiftningen tillåter medlemsstaterna att föreskriva andra påföljder än straffrättsliga påföljder bör man i detta direktiv inte kräva att medlemsstaterna fastslår att dessa fall skulle utgöra förbrott vid tillämpningen av detta direktiv.

(5)  Definitionen av brottslig verksamhet som utgör förbrott till penningtvätt bör vara tillräckligt omfattande och enhetlig i alla medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör inkludera en rad olika brott inom varje kategori som angetts av FATF, bland annat skatteundandragande, skattebedrägeri och skatteflykt, liksom alla former av bedrägligt beteende som handlar om att dölja inkomster eller vinster. Om kategorierna av brott, till exempel terrorism eller miljöbrott, fastställs i unionslagstiftningen åsyftas i detta direktiv sådan lagstiftning. Därigenom säkerställs att penningtvätt i samband med finansiering av terrorism och olaglig handel med vilda djur och växter är straffbart i medlemsstaterna. I fall där unionslagstiftningen tillåter medlemsstaterna att föreskriva andra påföljder än straffrättsliga påföljder bör man i detta direktiv inte kräva att medlemsstaterna fastslår att dessa fall skulle utgöra förbrott vid tillämpningen av detta direktiv.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  För att bekämpning av penningtvätt ska kunna vara ett effektivt verktyg mot organiserad brottslighet bör det inte vara nödvändigt att fastställa den exakta beskaffenheten av det brott som gav upphov till egendomen eller kräva en föregående eller samtidig dom för det brottet. Åtal avseende penningtvätt bör inte heller hindras enbart av det faktum att förbrottet begåtts i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland, under förutsättning att det är ett brott i den medlemsstaten eller det tredjelandet. Medlemsstaterna får som nödvändig förutsättning kräva att förbrottet skulle ha varit ett brott i landets nationella lagstiftning om det hade begåtts där.

(9)  För att bekämpning av penningtvätt ska kunna vara ett effektivt verktyg mot organiserad brottslighet bör det inte vara nödvändigt att fastställa den exakta beskaffenheten av det brott som gav upphov till egendomen eller alla omständigheter eller faktiska omständigheter kring den brottsliga verksamheten eller kräva en föregående eller samtidig dom för det brottet. Åtal avseende penningtvätt bör inte heller hindras enbart av det faktum att förbrottet begåtts i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland, under förutsättning att det är ett brott i den medlemsstaten eller det tredjelandet. Medlemsstaterna bör också som nödvändig förutsättning kunna kräva att den relevanta handlingen skulle ha varit ett förbrott i landets nationella lagstiftning om det hade begåtts där. Om den relevanta handlingen emellertid utgör en viss typ av allvarligt brott, bör medlemsstaterna inte kräva att den relevanta handlingen utgör ett brott i den medlemsstat eller det land där handlingen begicks.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För att motverka penningtvätt i hela unionen bör medlemsstaterna fastställa minimibestämmelser när det gäller typ av påföljd och påföljdsnivå för de brott som fastställs i detta direktiv. Om brottet begås inom ramen för en kriminell organisation i den mening som avses i rådets rambeslut 2008/841/RIF37 eller om den person som begått brottet har missbrukat sin befattning för att möjliggöra penningtvätt bör medlemsstaterna lagstifta om att detta ska utgöra försvårande omständigheter i enlighet med de tillämpliga regler som fastställts i deras rättssystem.

(11)  För att motverka penningtvätt i hela unionen bör medlemsstaterna i en katalog tydligt fastställa minimibestämmelser när det gäller typ av påföljd och påföljdsnivå för de brott som fastställs i detta direktiv. Det bör också fastställas minimibestämmelser när det gäller typ av påföljd och påföljdsnivå för anstiftan eller medhjälp till att begå sådana brott. Medlemsstaterna bör ange försvårande omständigheter i enlighet med de tillämpliga regler som fastställts genom deras rättssystem i följande fall: om brottet begås inom ramen för en kriminell organisation i den mening som avses i rådets rambeslut 2008/841/RIF37, om den person som begått brottet har missbrukat sin befattning för att möjliggöra penningtvätt, om de pengar eller den egendom som är föremål för penningtvätt härrör från terroristverksamhet enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2017/54137a eller olaglig handel med vapen, eller om den som begått brottet är en person i politiskt utsatt ställning enligt definitionen i direktiv 2015/849 eller inblandad i korruption av förtroendevalda. Medlemsstaterna bör beräkna bötesbeloppet i enlighet med bruttoprincipen, dvs. på grundval av den vinst som härrör från den brottsliga verksamheten utan avdrag av eventuella kostnader, för att se till att nivån på påföljden är högre än det ekonomiska värdet av brottet. Medlemsstaterna bör se till att dessa påföljder genomförs effektivt.

_________________

_________________

37 Rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet (EUT L 300, 11.11.2008, s. 42).

37 Rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet (EUT L 300, 11.11.2008, s. 42).

 

37a Europaparlamentets och rådets direktiv 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF (EUT L 88, 31.3.2017, s. 6).

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Unionen och medlemsstaterna bör föreskriva nödvändiga rättsliga åtgärder för att skydda visselblåsare som lämnar information om penningtvätt, även i tredjeländer.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led pa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(pa)  Skattebrott som rör direkta och indirekta skatter, däribland skatteundandragande för att undanhålla inkomst, som förvärvats på laglig eller olaglig väg, från upptäckt och skatteuppbörd från skattemyndigheternas sida.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led v

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(v)  Alla överträdelser, inbegripet skattebrott som rör direkta och indirekta skatter enligt definitionen i medlemsstaternas nationella rätt, som är belagda med frihetsstraff eller frihetsberövande åtgärd med en högsta straffsats på mer än ett år eller, i medlemsstater som har en minimitröskel för brott i sitt rättssystem, alla brott som är belagda med frihetsstraff eller frihetsberövande åtgärd med en lägsta straffsats på mer än sex månader.

(v)  Alla överträdelser som är belagda med frihetsstraff eller frihetsberövande åtgärd med en högsta straffsats på mer än ett år eller, i medlemsstater som har en minimitröskel för brott i sitt rättssystem, alla brott som är belagda med frihetsstraff eller frihetsberövande åtgärd med en lägsta straffsats på mer än sex månader.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Förvärv, innehav eller användning av egendom, om gärningsmannen vid mottagandet kände till att egendomen härrörde från brottslig verksamhet eller från medverkan till sådan verksamhet.

(c)  Förvärv, innehav eller användning av egendom, om gärningsmannen antingen vid mottagandet eller senare kände till att egendomen härrörde från brottslig verksamhet eller från medverkan till sådan verksamhet.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  en föregående eller samtidig dom för den brottsliga verksamhet som gav upphov till egendomen,

(a)  en föregående eller samtidig dom för den brottsliga verksamhet som avses i punkt 1 från vilken egendomen härrörde,

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  att man känner till alla omständigheter eller faktiska omständigheter som rör en brottslig verksamhet, om det fastställs att egendomen härrör från sådan verksamhet som avses i punkt 1,

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  att man känner till huruvida den brottsliga verksamhet som gav upphov till egendomen skedde på en annan medlemsstats territorium eller på ett tredjelands territorium, om den relevanta handlingen utgör ett brott enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat eller det tredjeland där handlingen begicks och om handlingen skulle ha utgjort ett brott enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som genomför eller tillämpar denna artikel om den hade begåtts där.

(c)  att man känner till huruvida den brottsliga verksamhet som gav upphov till egendomen skedde på en annan medlemsstats territorium eller på ett tredjelands territorium, om den relevanta handlingen skulle utgöra en brottslig verksamhet enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som genomför eller tillämpar denna artikel om den hade begåtts där. Medlemsstaterna får emellertid kräva ett den relevanta handlingen, såvida den inte omfattas av de kategorier som avses i artikel 2.1 a–d och 2.1 h, l och pa, utgör ett brott enligt den nationella lagstiftningen i den andra medlemsstaten eller i tredjelandet.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  att man känner till huruvida den brottsliga verksamhet som gav upphov till egendomen skedde på ett territorium i ett sådant högrisktredjeland som avses i direktiv 2015/849, om den relevanta handlingen skulle utgöra en brottslig verksamhet enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som genomför eller tillämpar denna artikel om den hade begåtts där.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Samtliga medlemsstater ska säkerställa att de handlingar som avses i artiklarna 3 och 4 ska vara belagda med effektiva, proportionella och avskräckande straffrättsliga påföljder.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att den brottsliga verksamhet som avses i artiklarna 3 och 4 ska vara belagda med effektiva, proportionella och avskräckande straffrättsliga påföljder, inbegripet bötesstraff som baseras på bruttovärdet av det sammanlagda belopp som härrör från brottslig verksamhet. Medlemsstaterna ska säkerställa respekt för de grundläggande rättigheterna och de allmänna straffrättsliga principer som skyddar rätten till försvar och den anklagades rättigheter.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Samtliga medlemsstater ska säkerställa att de brott som avses i artikel 3 ska vara belagda med en högsta straffsats på minst fyra års fängelse, åtminstone i allvarliga fall.

2.  Samtliga medlemsstater ska säkerställa att de brott som avses i artikel 3 ska vara belagda med en högsta straffsats på minst fem års fängelse.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Samtliga medlemsstater ska säkerställa att de brott som avses i artikel 4 ska vara belagda med en högsta straffsats på minst tre års fängelse.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Samtliga medlemsstater ska också säkerställa att de brott som avses i artiklarna 3 och 4 får vara belagda med kompletterande, tillfälliga eller permanenta straffrättsliga påföljder, enligt domarens bedömning, såsom

 

(a) ett förbud mot att ingå avtal med offentliga myndigheter,

 

(b) ett förbud mot att utöva viss kommersiell verksamhet, och

 

(c) ett förbud mot att ställa upp i val.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 6 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  de pengar eller den egendom som är föremål för penningtvätt härrör från terroristverksamhet enligt definitionen i direktiv 2017/541 eller olaglig handel med vapen,

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 6 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  gärningsmannen är en person i politiskt utsatt ställning enligt definitionen i direktiv 2015/849 eller inblandad i korruption av förtroendevalda, eller

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 6 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bc)   den brottsliga verksamheten begicks och finansierades av offshorebolag, brevlådeföretag är inblandade i brottet, det har skett olagliga överföringar av medel, penningkurirer och icke-statliga organisationer har varit inblandade, när det antas finnas en yrkesverksamhet som tvättar pengar eftersom den berörda personen till exempel är aktiv i mer än två penningtvättssyndikat eller kriminella grupper.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Samtliga medlemsstater ska säkerställa att juridiska personer kan ställas till ansvar för de brott som avses i artiklarna 3 och 4 och som begåtts till förmån för dessa juridiska personer av någon som agerar antingen enskilt eller som en del av den juridiska personens organisation, och som har en ledande ställning inom den juridiska personen, grundad på

1.  Samtliga medlemsstater ska säkerställa att juridiska personer kan ställas till ansvar för de brott som avses i artiklarna 3 och 4 och som begåtts för egen vinning eller till förmån för en tredje person av någon som agerar antingen enskilt eller som en del av den juridiska personens organisation, och som har en ledande ställning inom den juridiska personen, grundad på

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att juridiska personer kan ställas till ansvar när brister i den övervakning eller kontroll som ska utföras av en person som avses i punkt 1 har gjort det möjligt för en person som är underställd den juridiska personen att till förmån för denna begå något av de brott som avses i artiklarna 3 och 4.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att juridiska personer kan ställas till ansvar när brister i den övervakning eller kontroll som ska utföras av en person som avses i punkt 1 har gjort det möjligt för en person som är underställd den juridiska personen att för egen vinning eller till förmån för en tredje person begå något av de brott som avses i artiklarna 3 och 4.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 8 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Samtliga medlemsstater ska säkerställa att en juridisk person som hålls ansvarig för något av de brott som avses i artikel 6 kan dömas till effektiva, proportionella och avskräckande påföljder, som ska omfatta bötesstraff eller administrativa avgifter och får omfatta andra former av påföljder, såsom

Samtliga medlemsstater ska med respekt för de grundläggande rättigheterna och de allmänna straffrättsliga principer som skyddar rätten till försvar och den anklagades rättigheter säkerställa att en juridisk person som hålls ansvarig för något av de brott som avses i artikel 7 kan dömas till effektiva, proportionella och avskräckande påföljder, som ska omfatta bötesstraff och administrativa avgifter, som baseras på bruttovärdet av det sammanlagda belopp som härrör från brottslig verksamhet, och som enligt domarens bedömning ska omfatta andra former av tillfälliga eller permanenta påföljder, bland annat

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 8 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  fråntagande av den juridiska personens rätt till offentliga förmåner eller stöd,

(1)  fråntagande av den juridiska personens rätt till offentliga ämbeten, offentliga kontrakt eller offentligt stöd, inbegripet EU-relaterade förmåner eller stöd,

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 8 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  fråntagande av den personens rätt till EU-medel,

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 8 – led 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  ett förbud mot att ingå avtal med offentliga myndigheter,

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 8 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  tillfälligt eller permanent näringsförbud för den juridiska personen, rättslig övervakning av den juridiska personen,

(2)  tillfälligt eller permanent näringsförbud för den juridiska personen, inbegripet indragande av näringstillstånd,

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Brottet har begåtts helt eller delvis inom dess territorium.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Gärningsmannen är medborgare i medlemsstaten.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Brottet har begåtts utanför dess territorium, men gärningsmannen har sin hemvist inom dess territorium.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  Brottet har begåtts utanför dess territorium men till förmån för en juridisk person som är etablerad inom dess territorium.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  När ett brott omfattas av fler än en medlemsstats jurisdiktion och vilken som helst av de berörda medlemsstaterna har möjlighet att lagföra på grundval av samma faktiska omständigheter, ska medlemsstaterna ta hänsyn till följande faktorer, angivna i prioriteringsordning, i syfte att besluta vilken av dem som ska lagföra gärningsmännen:

 

(a)  Den medlemsstat där brottet begicks.

 

(b)  Gärningsmannens nationalitet eller hemvist.

 

(c)  Offrens ursprungsland.

 

(d)  Den medlemsstat där gärningsmannen påträffades.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Medlemsstaterna får anlita Eurojust för att underlätta samarbetet mellan sina rättsliga myndigheter och samordningen av sin verksamhet.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En medlemsstat ska underrätta kommissionen om den beslutar att utvidga sin jurisdiktion i fråga om de brott som avses i artiklarna 3 och 4 som begåtts utanför dess territorium i följande fall:

utgår

(a)  Gärningsmannen har sin hemvist inom dess territorium.

 

(b)  Brottet har begåtts till förmån för en juridisk person som är etablerad inom dess territorium.

 

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utredningsverktyg

Utredningsverktyg och samarbete

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Samtliga medlemsstater ska säkerställa att effektiva utredningsverktyg, som de som används för att bekämpa organiserad brottslighet eller andra allvarliga brott, finns tillgängliga för de personer, enheter eller avdelningar som ansvarar för att utreda eller lagföra de brott som avses i artiklarna 3 och 4.

1.  Samtliga medlemsstater ska säkerställa att effektiva utredningsverktyg, som de som används för att bekämpa organiserad brottslighet eller andra allvarliga brott, finns tillgängliga för de personer, enheter eller avdelningar som ansvarar för att utreda eller lagföra de brott som avses i artiklarna 3 och 4.

 

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att det så snart som möjligt finns tillgång till lämpliga och tillräckliga ekonomiska resurser och personal, med lämplig utbildning, för att utreda och lagföra de brott som avses i artiklarna 3 och 4.

 

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa ett effektivt samarbete mellan de berörda myndigheterna i varje land och att deras nationella myndigheter som utreder eller lagför de brott som avses i artiklarna 3 och 4 har befogenhet att samarbeta med andra nationella myndigheter och deras motparter i andra medlemsstater samt med unionens institutioner.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser

Referensnummer

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

13.2.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Eva Joly

11.4.2017

Antagande

6.11.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

Verts/ALE

Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

0

-

2

0

ECR

Kay Swinburne

ENF

Bernard Monot

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (15.9.2017)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Föredragande av yttrande: Kostas Chrysogonos

KORTFATTAD MOTIVERING

I. Inledning

Den senaste tidens terrorattacker har visat behovet av att förebygga och bekämpa terrorism. Genom att strypa finansieringskällorna för terroristorganisationer bidrar man på ett avgörande sätt till kampen mot terrorism och organiserad brottslighet. Europeiska unionen förfogar redan över verktyg för att bekämpa sådan finansiering, inbegripet befintlig straffrättslig lagstiftning, samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter och förfaranden för utbyte av relevant information samt lagstiftning, som ständigt förstärks, för att förebygga och bekämpa penningtvätt. Syftet med förslaget till direktiv är att motverka penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser. Genom förslaget till direktiv uppnås detta mål genom att internationella förpliktelser på detta område genomförs, på grundval av Europarådets konvention om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott och om finansiering av terrorism av 2005, CETS nr 198 (nedan kallad Warszawakonventionen) samt genom de relevanta rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF).

II. Föredragandens ståndpunkt

Kommissionens förslag är överlag välavvägt, men det finns några aspekter som ger upphov till ytterligare eftertanke. En av dem är transparens och öppenhet, och frågor som rör personlig integritet. En annan är hur man på ett korrekt sätt hanterar tillsynen av finansinstitut. En annan fråga som bör uppmärksammas är hur man kan se till att direktivet på ett korrekt sätt respekterar grundläggande rättigheter.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Penningtvätt och därtill kopplad finansiering av terrorism och organiserad brottslighet utgör fortfarande betydande problem på unionsnivå; följaktligen skadas finanssektorns integritet, stabilitet och anseende samt hotas den inre säkerheten och den inre marknaden i unionen. I syfte att gripa sig an dessa problem och också skärpa tillämpningen av direktiv 2015/849/EU1 riktar man i detta direktiv in sig på att bekämpa penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser, vilket möjliggör ett förbättrat gränsöverskridande samarbete mellan behöriga myndigheter.

(1)  Penningtvätt och därtill kopplad finansiering av terrorism och organiserad brottslighet utgör fortfarande betydande problem på unionsnivå; följaktligen skadas finanssektorns integritet, stabilitet och anseende samt hotas den inre säkerheten och den inre marknaden i unionen. I syfte att gripa sig an dessa problem och komplettera och skärpa tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/849/EU1 riktar man i detta direktiv in sig på att bekämpa penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser, vilket möjliggör ett förbättrat gränsöverskridande samarbete mellan behöriga myndigheter och med ansvariga EU-organ, för att förbättra informationsutbytet och identifiera personer som uppmanar till terrorism.

_________________

_________________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).

1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Att anta åtgärder enbart på nationell nivå eller unionsnivå, utan att beakta internationell samordning och internationellt samarbete, skulle få mycket begränsad verkan. De åtgärder som antagits av unionen när det gäller bekämpning av penningtvätt bör därför vara förenliga med, och minst lika stränga som, andra åtgärder som vidtagits i internationella forum.

(2)  Att anta åtgärder enbart på nationell nivå eller unionsnivå, utan att beakta internationell samordning och internationellt samarbete, har mycket begränsad verkan. Unionens gällande lagstiftningsram är varken heltäckande eller tillräckligt konsekvent för att vara fullt effektiv. Även om penningtvätt är ett brott i medlemsstaterna finns det betydande skillnader mellan medlemsstaternas definitioner av penningtvätt, vad som är förbrott och nivån på påföljderna. Skillnaderna mellan de rättsliga ramarna kan utnyttjas av brottslingar och terrorister, som kan välja att genomföra sina finansiella transaktioner i medlemsstater där de uppfattar att åtgärderna mot penningtvätt är svagast. De åtgärder som antagits av unionen när det gäller bekämpning av penningtvätt bör därför vara förenliga med, och minst lika stränga som, andra åtgärder som vidtagits i internationella forum. Därigenom skapas en starkare rättslig ram på unionsnivå, som gör det möjligt att hantera finansiering av terrorism på ett mer effektivt sätt och minska hotet från terroristorganisationer genom att göra det svårare för dem att finansiera sin verksamhet.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Vid unionens insatser bör man även i fortsättningen särskilt beakta rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (nedan kallad FATF) och instrumenten hos andra internationella organ som är verksamma i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De av unionens rättsakter som är relevanta i sammanhanget bör om lämpligt anpassas ytterligare till de internationella standarderna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och spridning som antogs av FATF i februari 2012 (nedan kallade de reviderade FATF-rekommendationerna). Som signatär till Europarådets konvention om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott och om finansiering av terrorism (CETS nr 198) bör unionen införliva kraven i den konventionen i sin rättsordning.

(3)  Vid unionens insatser bör man även i fortsättningen särskilt beakta rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (nedan kallad FATF) och instrumenten hos andra internationella organisationer och organ som är verksamma i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De av unionens rättsakter som är relevanta i sammanhanget bör om lämpligt anpassas ytterligare till de internationella standarderna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och spridning som antogs av FATF i februari 2012 (nedan kallade de reviderade FATF-rekommendationerna). Som signatär till Europarådets konvention om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott och om finansiering av terrorism (CETS nr 198) bör unionen införliva kraven i den konventionen i sin rättsordning.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Detta direktiv bör inte vara tillämpligt på penningtvätt när det gäller egendom som härrör från brott som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, vilket omfattas av särskilda regler som fastställs i direktiv 2017/XX/EU3. I enlighet med artikel 325.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska medlemsstaterna vidta samma åtgärder för att bekämpa bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, som de vidtar för att bekämpa bedrägerier som riktar sig mot deras egna ekonomiska intressen.

(7)  Detta direktiv bör inte vara tillämpligt på penningtvätt när det gäller egendom som härrör från brott som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, vilket omfattas av särskilda regler som fastställs i direktiv 2017/XX/EU3. Medlemsstaterna bör dock ännu kunna införliva detta direktiv och direktiv 2017/XX/EU genom att anta ett enda övergripande ramverk på nationell nivå. I enlighet med artikel 325.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska medlemsstaterna vidta samma åtgärder för att bekämpa bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, som de vidtar för att bekämpa bedrägerier som riktar sig mot deras egna ekonomiska intressen.

_________________

_________________

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2017/XX/EU av den x x 2017 om skydd av unionens ekonomiska intressen genom straffrättsliga bestämmelser (EUT L xx xx.2017, s. x).

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2017/XX/EU av den x x 2017 om skydd av unionens ekonomiska intressen genom straffrättsliga bestämmelser (EUT L xx xx.2017, s. x).

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  I de fall där penningtvätten utöver innehav eller användning även inbegriper överlåtelse eller döljande och maskering av egendom via det finansiella systemet och resulterar i ytterligare skada jämfört med den skada som redan har orsakats av förbrottet, till exempel en skada på det finansiella systemets integritet, bör den verksamheten bestraffas separat. Medlemsstaterna bör alltså säkerställa att sådana handlingar också är straffbara när de begås av samma person som begått det brott som gav upphov till egendomen (så kallad självtvätt).

(8)  Medlemsstaterna bör alltså säkerställa att vissa typer av penningtvätt också är straffbara när de begås av samma person som begått det brott som gav upphov till egendomen (så kallad självtvätt). I de fall där penningtvätten utöver innehav eller användning även inbegriper överlåtelse, omvandling, döljande eller maskering av egendom via det finansiella systemet och resulterar i ytterligare skada jämfört med den skada som redan har orsakats av förbrottet, till exempel en skada på det finansiella systemets integritet, exempelvis genom att sätta vinningen av brott i omlopp och därigenom dölja det illegala ursprunget, bör den verksamheten också bestraffas.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  För att bekämpning av penningtvätt ska kunna vara ett effektivt verktyg mot organiserad brottslighet bör det inte vara nödvändigt att fastställa den exakta beskaffenheten av det brott som gav upphov till egendomen eller kräva en föregående eller samtidig dom för det brottet. Åtal avseende penningtvätt bör inte heller hindras enbart av det faktum att förbrottet begåtts i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland, under förutsättning att det är ett brott i den medlemsstaten eller det tredjelandet. Medlemsstaterna får som nödvändig förutsättning kräva att förbrottet skulle ha varit ett brott i landets nationella lagstiftning om det hade begåtts där.

(9)  För att bekämpning av penningtvätt ska kunna vara ett effektivt verktyg mot organiserad brottslighet bör det inte vara nödvändigt att fastställa den exakta beskaffenheten av det brott som gav upphov till egendomen eller kräva en föregående eller samtidig dom för det brottet. Åtal avseende penningtvätt bör inte heller hindras enbart av det faktum att förbrottet begåtts i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland, under förutsättning att det är ett brott i den medlemsstaten eller det tredjelandet. Medlemsstaterna får som nödvändig förutsättning kräva att förbrottet skulle ha varit ett brott i landets nationella lagstiftning om det hade begåtts där. Detta bör inte tolkas som en begränsning av rätten till en rättvis rättegång.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Det ligger i rättvisans intresse att personer som anklagas för brott enligt detta direktiv dels får en möjlighet att lägga fram sin sak och bemöta det de anklagas för, dels får tillgång till inlagor och bevisning mot dem. Eftersom fall som rör terrorism och finansiering av terrorism är allvarliga till sin karaktär är det av absolut intresse att informera personer som riskerar att utsättas för tvångsåtgärder från medlemsstaten om det väsentliga innehållet i fallet mot dem, så att de kan ge sin advokat eller särskilda advokat ändamålsenliga instruktioner. Detta direktiv bör också respektera principen om jämlikhet i medel mellan parterna.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För att motverka penningtvätt i hela unionen bör medlemsstaterna fastställa minimibestämmelser när det gäller typ av påföljd och påföljdsnivå för de brott som fastställs i detta direktiv. Om brottet begås inom ramen för en kriminell organisation i den mening som avses i rådets rambeslut 2008/841/RIF4 eller om den person som begått brottet har missbrukat sin befattning för att möjliggöra penningtvätt bör medlemsstaterna lagstifta om att detta ska utgöra försvårande omständigheter i enlighet med de tillämpliga regler som fastställts i deras rättssystem.

(11)  För att motverka penningtvätt i hela unionen bör medlemsstaterna fastställa minimibestämmelser när det gäller typ av påföljd och påföljdsnivå för de brott som fastställs i detta direktiv. Om brottet begås inom ramen för en kriminell organisation i den mening som avses i rådets rambeslut 2008/841/RIF4 eller om den person som begått brottet har missbrukat sin befattning för att möjliggöra penningtvätt eller är en person i politiskt utsatt ställning, bör medlemsstaterna lagstifta om att detta ska utgöra försvårande omständigheter i enlighet med de tillämpliga regler som fastställts i deras rättssystem.

_________________

_________________

4 Rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet (EUT L 300, 11.11.2008, s. 42).

4 Rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet (EUT L 300, 11.11.2008, s. 42).

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Medlemsstaterna bör se till att domare eller domstolar har möjlighet att ta hänsyn till sådana försvårande omständigheter som anges i detta direktiv när de fastställer straff för personer som begått brott även om det inte finns någon skyldighet att skärpa påföljden. Det är upp till domarna eller domstolarna att på grundval av alla omständigheter i det aktuella fallet besluta om de ska ta hänsyn till de försvårande omständigheterna. Medlemsstaterna är inte skyldiga att åberopa försvårande omständigheter i fall där straffen för de brott som anges i rådets rambeslut 2008/841/RIF fastställs separat enligt nationell lagstiftning och kan leda till strängare påföljder.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Med tanke på att både gärningsmännen och den vinning som härrör från brottslig verksamhet är rörliga, samt de komplicerade gränsöverskridande utredningar som krävs för att bekämpa penningtvätt, bör samtliga medlemsstater fastställa sin jurisdiktion för att göra det möjligt för de behöriga myndigheterna att utreda och lagföra sådan verksamhet. Medlemsstaterna bör därmed säkerställa att deras jurisdiktion omfattar situationer i vilka ett brott begås med hjälp av informations- och kommunikationsteknik till vilken åtkomsten skett från deras territorium, oavsett om denna är baserad inom deras territorium eller inte.

(12)  Med tanke på att både gärningsmännen och den vinning som härrör från brottslig verksamhet är rörliga, samt de komplicerade gränsöverskridande utredningar som krävs för att bekämpa penningtvätt, bör samtliga medlemsstater fastställa sin jurisdiktion för att göra det möjligt för de behöriga myndigheterna att utreda och lagföra sådan verksamhet. Medlemsstaterna bör därmed säkerställa att deras jurisdiktion omfattar situationer i vilka ett brott begås med hjälp av informations- och kommunikationsteknik till vilken åtkomsten skett från deras territorium, oavsett om denna är baserad inom deras territorium eller inte. Enligt begreppet jurisdiktion i internationell människorättslagstiftning är stater som har undertecknat konventioner om mänskliga rättigheter skyldiga att garantera rättigheterna för personer som omfattas av deras jurisdiktion, även om dessa personer befinner sig utanför deras territorium.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  För att säkerställa framgångsrika utredningar och åtal för penningtvätt, bör de som har ansvaret för att utreda eller lagföra sådana brott ha tillgång till effektiva utredningsverktyg, till exempel de som används vid bekämpning av organiserad brottslighet eller andra allvarliga brott. Användningen av sådana verktyg bör, i enlighet med nationell rätt, ske med beaktande av proportionalitetsprincipen och arten och allvaret hos de brott som utreds och med iakttagande av rätten till skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 12b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12b)  Behöriga myndigheter som övervakar att kreditinstitut och finansinstitut efterlever detta direktiv bör ha möjlighet att samarbeta med varandra och utbyta konfidentiell information, oavsett deras respektive typ eller status. För detta ändamål bör sådana behöriga myndigheter ha en lämplig rättslig grund för utbyte av konfidentiell information och samarbeta i så stor utsträckning som möjligt, i överensstämmelse med gällande internationella standarder inom detta område. Skatteinformation som avser register över verkliga huvudmän bör utgöra grunden för det automatiska utbytet av information mellan skattemyndigheter och andra relevanta statliga reglerings- och tillsynsmyndigheter.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12c)  Vid bekämpning av penningtvätt med hjälp av straffrättsliga påföljder bör man säkerställa en hög nivå av rättssäkerhet när det gäller respekt för de grundläggande rättigheterna och särskilt respekt för den anklagades rättigheter. Alla åtgärder som medlemsstaterna vidtar i detta avseende bör vara proportionella och välavvägda.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 12d (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12d)  Principen om tystnadsplikt och rätten till personlig integritet och till en rättvis rättegång bör inte äventyras eller kränkas av insamlingen och överföringen av uppgifter eller upplysningar som på grundval av misstankar görs för vanliga transaktioner i personers privatliv .

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I detta direktiv fastställs minimiregler om fastställande av brottsrekvisit och påföljder på området för penningtvätt.

1.  I detta direktiv fastställs minimiregler om fastställande av brottsrekvisit och påföljder på området för penningtvätt, för att uppdatera befintlig lagstiftning och åtgärda konstaterade brister.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Detta direktiv är fullt förenligt med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Olaglig handel med stöldgods och annat gods.

(g)  Olaglig handel med stöldgods och annat gods, till exempel olaglig handel med råolja, vapen, narkotika, tobak och tobaksvaror, ädelmetaller och mineraler, kulturella artefakter och andra föremål av arkeologisk, historisk, kulturell och religiös betydelse eller sällsynt vetenskapligt värde, samt elfenben och vilda djur och växter.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Förvärv, innehav eller användning av egendom, om gärningsmannen vid mottagandet kände till att egendomen härrörde från brottslig verksamhet eller från medverkan till sådan verksamhet.

(c)  Förvärv, innehav, förvaltning eller användning av egendom, om gärningsmannen vid mottagandet kände till att egendomen härrörde från brottslig verksamhet eller från medverkan till sådan verksamhet.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För att de brott som avses i punkt 1 ska vara straffbara ska det inte krävas

2.  Vid tillämpningen av punkt 1 ska varje medlemsstat säkerställa att

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  en föregående eller samtidig dom för den brottsliga verksamhet som gav upphov till egendomen,

(a)  fastställandet av en föregående eller samtidig dom för den brottsliga verksamhet som gav upphov till egendomen ska inte vara en förutsättning för att döma personer som begått de brott som avses i punk 1,

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  att man känner till identiteten på den person som begått den brottsliga verksamhet som gav upphov till egendomen eller andra omständigheter kring den brottsliga verksamheten,

(b)  det inte är nödvändigt att fastställa identiteten på den person som begått den brottsliga verksamhet som gav upphov till egendomen eller andra omständigheter kring den brottsliga verksamheten,

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  att man känner till huruvida den brottsliga verksamhet som gav upphov till egendomen skedde på en annan medlemsstats territorium eller på ett tredjelands territorium, om den relevanta handlingen utgör ett brott enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat eller det tredjeland där handlingen begicks och om handlingen skulle ha utgjort ett brott enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som genomför eller tillämpar denna artikel om den hade begåtts där.

(c)  det inte är nödvändigt att fastställa huruvida den brottsliga verksamhet som gav upphov till egendomen skedde på en annan medlemsstats territorium eller på ett tredjelands territorium, om den relevanta handlingen utgör ett brott enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat eller det tredjeland där handlingen begicks och om handlingen skulle ha utgjort ett brott enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som genomför eller tillämpar denna artikel om den hade begåtts där.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Den vetskap, det uppsåt eller det syfte som ska föreligga för ett brott som anges i punkt 1 får härledas från objektiva, faktiska omständigheter.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Samtliga medlemsstater ska säkerställa att anstiftan, medhjälp och försök till de brott som avses i artikel 3 ska vara straffbart.

Samtliga medlemsstater ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att anstiftan, medhjälp och försök till, liksom rådgivning vid utförandet eller förberedelse av, de brott som avses i artikel 3 ska vara straffbart.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Samtliga medlemsstater ska säkerställa att de handlingar som avses i artiklarna 3 och 4 ska vara belagda med effektiva, proportionella och avskräckande straffrättsliga påföljder.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de handlingar som avses i artiklarna 3 och 4 ska vara belagda med effektiva, proportionella och avskräckande straffrättsliga påföljder med full respekt för de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Samtliga medlemsstater ska säkerställa att de brott som avses i artikel 3 ska vara belagda med en högsta straffsats på minst fyra års fängelse, åtminstone i allvarliga fall.

2.  Samtliga medlemsstater ska säkerställa att de brott som avses i artikel 3 ska vara belagda med en högsta straffsats på minst fyra års fängelse, åtminstone i allvarliga fall, som motsvarar brottets allvar.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Samtliga medlemsstater ska säkerställa att den högsta straffsatsen i fall av försvårande omständigheter anpassas i enlighet med detta.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 6 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  gärningsmannen är en person i politiskt utsatt ställning i den mening som avses i punkt 9 i artikel 3 i direktiv 2015/849/EU.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 6 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  pengarna eller egendomen används för att direkt finansiera eller stödja ytterligare brottslig verksamhet, såsom terrorism.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 8 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Samtliga medlemsstater ska säkerställa att en juridisk person som hålls ansvarig för något av de brott som avses i artikel 6 kan dömas till effektiva, proportionella och avskräckande påföljder, som ska omfatta bötesstraff eller administrativa avgifter och får omfatta andra former av påföljder, såsom

Samtliga medlemsstater ska säkerställa att en juridisk person som hålls ansvarig för något av de brott som avses i artikel 7 kan dömas till effektiva, proportionella och avskräckande påföljder, som ska omfatta bötesstraff eller administrativa avgifter och får omfatta andra former av påföljder, såsom

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 8 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  fråntagande av den juridiska personens rätt till offentliga förmåner eller stöd,

(1)  fråntagande av rätten till offentliga förmåner eller stöd,

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 8 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  tillfälligt eller permanent näringsförbud för den juridiska personen, rättslig övervakning av den juridiska personen,

(2)  tillfälligt eller permanent näringsförbud,

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 8 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  rättsligt beslut om upplösning av verksamheten,

(4)  ett rättsligt beslut om upplösning av verksamheten,

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Samtliga medlemsstater ska sträva efter att samarbeta med övriga medlemsstater som berörs av samma brott, samtidigt som principen om gott rättsligt samarbete på privaträttens område respekteras.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser

Referensnummer

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

13.2.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Kostas Chrysogonos

31.1.2017

Behandling i utskott

29.5.2017

 

 

 

Antagande

7.9.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Isabella Adinolfi, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Rainer Wieland, Tiemo Wölken

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Gabriel Mato, Andrey Novakov

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

20

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

 

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos

Gabriel Mato, Andrey Novakov, Axel Voss, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luis de

Grandes Pascual

Sergio Gaetano Cofferati, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball,

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

 

1

-

ECR

Angel Dzhambazki

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser

Referensnummer

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Framläggande för parlamentet

22.12.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

13.2.2017

DEVE

13.2.2017

ECON

13.2.2017

JURI

13.2.2017

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

30.1.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Ignazio Corrao

27.2.2017

 

 

 

Behandling i utskott

29.6.2017

28.9.2017

19.10.2017

11.12.2017

Antagande

11.12.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

0

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Valdemar Tomaševski, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ignazio Corrao, Lívia Járóka, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Rosa D’Amato, Elisabetta Gardini, Peter Jahr, Thomas Mann, Georgi Pirinski, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

Ingivande

20.12.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Peter Jahr, Lívia Járóka, Thomas Mann, Barbara Matera, József Nagy, Emil Radev, Csaba Sógor, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Claude Moraes, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

00

-

 

 

04

0

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy