ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci

12.1.2018 - (COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)) - ***I

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodajka: Nathalie Griesbeck


Postup : 2016/0412(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0001/2018
Předložené texty :
A8-0001/2018
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0819),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 82 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0002/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené Senátem Parlamentu České republiky v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanoviska Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro právní záležitosti (A8-0001/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Zajištění a konfiskace nástrojů a výnosů z trestné činnosti patří mezí nejúčinnější prostředky boje proti kriminalitě. Evropská unie se zavázala, že zajistí účinnější identifikaci, konfiskaci a opětovné použití majetku z trestné činnosti24.

(3)  Zajištění a konfiskace nástrojů a výnosů z trestné činnosti patří mezí nejúčinnější prostředky boje proti kriminalitě, porušování práva, zejména organizovanou trestnou činností, a terorismu vzhledem k tomu, že zabavují pachatelům trestné činnosti výnosy z jejich nezákonné činnosti a brání teroristům v přípravě útoků. Evropská unie se zavázala, že zajistí účinnější identifikaci, konfiskaci a opětovné použití majetku z trestné činnosti24. Zkonfiskovaný majetek získaný trestnou činností může být využit k prosazování právních předpisů, prevenci trestné činnosti nebo k odškodnění obětí.

_________________

_________________

24Dokument Stockholmský program – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je, Úř. věst. C 115, 4.5.2010, s. 1.

24 Dokument Stockholmský program – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je, Úř. věst. C 115, 4.5.2010, s. 1.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Jelikož zločin je často nadnárodní povahy, účinná přeshraniční spolupráce je důležitá pro zabavení a konfiskaci výnosů a nástrojů z trestné činnosti.

(4)  Jelikož zločin je často nadnárodní povahy, účinná přeshraniční spolupráce, nepřetržitá výměna informací a vzájemná podpora je důležitá pro odhalování, zabavení a konfiskaci výnosů a nástrojů z trestné činnosti. Donucovací orgány a instituce, osoby, oddělení nebo služby v členských státech by proto spolu měly úzce spolupracovat a komunikovat, aby optimalizovaly délku a účinnost postupů zajištění a konfiskace.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Pokud jde o oblast finančních služeb, v několika právních aktech Unie týkajících se finančních trhů jsou stanoveny příkazy k zajištění a konfiskaci jakožto sankce pro finanční instituce. Účinná přeshraniční spolupráce trestních soudů a dalších příslušných vnitrostátních orgánů je klíčová pro stabilitu finančního systému Unie a důvěru v něj.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Zprávy Komise o provádění rámcových rozhodnutí 2003/577/SVV a 2006/783/SVV ukazují, že existující systém vzájemného uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci není plně účinný. Současné nástroje se v členských státech jednotně neprováděly a neuplatňovaly, což vedlo k nedostatečnému vzájemnému uznávání.

(6)  Zprávy Komise o provádění rámcových rozhodnutí 2003/577/SVV a 2006/783/SVV ukazují, že existující systém vzájemného uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci není plně účinný. Současné nástroje se v členských státech jednotně neprováděly a neuplatňovaly, což vedlo k nedostatečnému vzájemnému uznávání a k neefektivní přeshraniční spolupráci.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Rozšířené konfiskace a konfiskace majetku třetích osob musí splňovat záruky zakotvené v Evropské úmluvě o lidských právech, zejména v článcích 6 a 7, a v Listině základních práv Evropské unie. Rozhodnutí příslušných orgánů je založeno na důkladném posouzení konkrétního případu osoby, na kterou se vztahuje příkaz ke konfiskaci, a rovněž na jistotě, že konfiskované zboží bylo získáno trestnou činností;

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b)  organizovaná trestná činnost, korupce a praní peněz představují vážnou hrozbu pro hospodářství Unie například proto, že výrazně snižují daňové příjmy členských států a Unie jako celku, ale také z hlediska odpovědnosti za projekty financované Unií vzhledem k tomu, že zločinecké organizace působí v různých odvětvích, z nichž mnohá podléhají kontrole orgánů veřejné správy.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Aby se zajistilo efektivní vzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci, měla by se pravidla o uznávání a výkonu těchto příkazů stanovit právně závazným a přímo uplatnitelným právním aktem Unie.

(11)  Aby se zajistilo efektivní vzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci, měla by se pravidla o uznávání a výkonu těchto příkazů stanovit právně závazným a přímo uplatnitelným právním aktem Unie, který by měl širší působnost než současné právní akty a obsahoval by jasná ustanovení o příkazech k zajištění a konfiskaci majetku. Jeden nástroj pro vzájemné uznávání příkazů k zajištění i ke konfiskaci majetku, který bude zahrnovat standardní osvědčení a formulář a v němž budou uvedeny platná pravidla a lhůty, zajistí neprodlené uznání a vykonání těchto příkazů v Unii. Nařízení přispívá k větší jasnosti a právní jistotě, odstraňuje potíže související s provedením ve vnitrostátních systémech a umožňuje tedy rychlejší a účinnější výkon příkazů k zajištění a konfiskaci.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Vzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci v Unii je sice důležitým krokem v boji proti trestné činnosti, avšak významný počet aktiv je uložen offshore ve třetích zemích mimo Unii, nebyl nahlášen ani zdaněn. Komplexní plán, který by odrazoval od převádění aktiv do třetích zemí a vedl k nalezení účinného způsobu jejich opětovného získávání, by představoval významný pokrok.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Je důležité zjednodušit vzájemné uznávání a výkon příkazů k zajištění a konfiskaci majetku stanovením pravidel zavazujících členské státy, aby na svém území uznávaly a vykonávaly příkazy k zajištění a konfiskaci vydané jiným členským státem v rámci trestního řízení.

(12)  Je důležité zjednodušit vzájemné uznávání a výkon příkazů k zajištění a konfiskaci majetku stanovením pravidel zavazujících členské státy, aby na svém území uznávaly a vykonávaly příkazy k zajištění a konfiskaci vydané jiným členským státem v rámci trestního řízení, aniž by vznikala zbytečná prodlení či další formality.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Je důležité zjednodušit vzájemné uznávání a výkon příkazů k zajištění a konfiskaci majetku stanovením pravidel zavazujících členské státy, aby na svém území uznávaly a vykonávaly příkazy k zajištění a konfiskaci vydané jiným členským státem v rámci trestního řízení.

(12)  Je důležité zjednodušit vzájemné uznávání a výkon příkazů k zajištění a konfiskaci majetku stanovením pravidel zavazujících členské státy, aby na svém území uznávaly a vykonávaly příkazy k zajištění a konfiskaci vydané jiným členským státem v rámci řízení v trestních věcech.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  S ohledem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva není vždy dostačující zvažovat pouze formální kvalifikaci řízení podle vnitrostátního práva ve snaze určit, zda patří do trestní oblasti. V zájmu dosažení cílů Smluv a této směrnice a dodržení všech základních práv zakotvených například v Evropské úmluvě o lidských právech a v Listině je při uplatňování směrnice nutné náležitě přihlížet nejen k formální kvalifikaci řízení ve vnitrostátním právu, ale také k samotné povaze trestného činu a k závažnosti sankce, která dotčené osobě hrozí.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Toto nařízení by se mělo vztahovat na všechny příkazy ke konfiskaci uložené soudem v návaznosti na řízení ve věci trestného činu a všechny příkazy k zajištění vydané za účelem případné následné konfiskace. Mělo by proto zahrnovat všechny druhy příkazů začleněných do směrnice 2014/42/EU a také jiné druhy příkazů vydané bez pravomocného odsouzení v rámci trestního řízení. Toto nařízení by se nemělo vztahovat na příkazy k zajištění a konfiskaci vydané v rámci občanskoprávních nebo správních řízení.

(13)  Toto nařízení by se mělo vztahovat na všechny příkazy ke konfiskaci uložené soudem v návaznosti na řízení v trestních věcech a všechny příkazy k zajištění vydané za účelem případné následné konfiskace. Mělo by proto zahrnovat všechny druhy příkazů začleněných do směrnice 2014/42/EU a také jiné druhy příkazů vydané bez pravomocného odsouzení v rámci trestního řízení. Toto nařízení by se nemělo vztahovat na příkazy k zajištění a konfiskaci vydané v rámci občanskoprávních nebo správních řízení.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Toto nařízení neznamená změnu povinnosti dodržovat základní práva a základní právní zásady obsažené v článku 6 SEU.

(16)  Tímto nařízením není dotčena povinnost dodržovat základní práva a základní právní zásady obsažené v článku 6 SEU a v Listině základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“).

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  V tomto nařízení se dodržují lidská práva a ctí zásady uznané v Listině základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) a Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Toto nařízení by se mělo uplatňovat v souladu s těmito právy a svobodami.

(17)  V tomto nařízení se dodržují základní a procesní práva a ctí příslušné zásady uznané v Listině základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) a Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Toto nařízení by se mělo uplatňovat v souladu s těmito právy a svobodami.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Toto nařízení by se mělo uplatňovat s přihlédnutím ke směrnicím Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU30, 2012/13/EU31, 2013/48/EU32, 2016/34333, 2016/80034 a 2016/191935, které se týkají procesních práv v trestním řízení.

(18)  Toto nařízení by se mělo uplatňovat v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU30, 2012/13/EU31, 2013/48/EU32, 2016/34333, 2016/80034 a 2016/191935, které se týkají procesních práv v trestním řízení.

_________________

_________________

30Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení (Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 1).

30Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení (Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 1).

31Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení (Úř. věst. L 142, 1.6.2012, s. 1).

31Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení (Úř. věst. L 142, 1.6.2012, s. 1).

32Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody (Úř. věst. L 294, 6.11.2013, s. 1).

32Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody (Úř. věst. L 294, 6.11.2013, s. 1).

33Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem (Úř. věst. L 65, 11.3.2016, s. 1).

33 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem (Úř. věst. L 65, 11.3.2016, s. 1).

34Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 1).

34Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 1).

35Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1919 ze dne 26. října 2016 o právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení a pro osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu (Úř. věst. L 297, 4.11.2016, s. 1).

35Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1919 ze dne 26. října 2016 o právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení a pro osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu (Úř. věst. L 297, 4.11.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Příkazy k zajištění a konfiskaci by za tímto účelem měl vydávající orgán předávat přímo vykonávajícímu orgánu nebo případně ústřednímu orgánu.

(20)  Příkazy k zajištění a konfiskaci by za tímto účelem měl vydávající orgán předávat přímo vykonávajícímu orgánu a sdělovat ústřednímu orgánu odpovědnému za pomoc příslušným orgánům, zaznamenávání příkazů k zajištění a konfiskaci, které byly předány a obdrženy na vnitrostátní úrovni, a zefektivnění předávání a přebírání příkazů.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  Za účelem zajištění předání příkazu k zajištění a konfiskaci příslušnému orgánu vykonávajícího státu by vydávající orgán měl mít možnost využít všechny možné nebo příslušné způsoby předání, například zabezpečený telekomunikační systém Evropské soudní sítě, Eurojust nebo jiné kanály využívané justičními orgány.

Odůvodnění

Harmonizace s ostatními evropskými nástroji vzájemného uznávání. Toto upřesnění má vydávajícím státům usnadnit předávání příkazů.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20b)  Klíčovým prvkem, kterým se podpoří rychlé vzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci mezi vydávajícími a vykonávajícími orgány a zrychlí tyto postupy vzájemného uznávání, je určení jednoho nebo několika ústředních orgánů, které stanoví členské státy a jež budou moci jednoznačně plnit funkci administrativní podpory a koordinátora. V tomto smyslu by měla být rovněž posílena úloha Evropské soudní sítě, aby vydávajícím a vykonávajícím orgánům pomohla k rychlejší vzájemné komunikaci a účinnější spolupráci.

Odůvodnění

V čl. 27 odst. 2 zmiňuje návrh nařízení možnost členských států určit ústřední orgán, který by zajišťoval podporu a pomoc příslušným vnitrostátním orgánům, aniž by však upřesňoval jejich úlohu či význam. Tyto ústřední orgány mohou být nicméně skutečně přínosné pro usnadnění vzájemného uznávání (stávající režim není dostačující).

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Příkaz ke konfiskaci by se měl předávat spolu se standardním osvědčením.

(21)  Příkaz ke konfiskaci nebo k zajištění by se měl předávat spolu se standardním osvědčením.

Odůvodnění

Pro zjednodušení je vhodné sblížit postupy pro vzájemné uznávání příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci; k oběma těmto příkazům by tedy mělo být přiloženo osvědčení (uvedené v přílohách I a II).

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Členské státy by v prohlášení o jazykovém režimu, který akceptují podle tohoto nařízení, měly vedle svého úředního jazyka (svých úředních jazyků) uvést alespoň jeden další úřední jazyk Unie.

Odůvodnění

Harmonizace s ostatními evropskými nástroji vzájemného uznávání. Samozřejmě je nutné chránit jazykovou rozmanitost Evropské unie, tato rozmanitost však nesmí bránit postupům vzájemného uznávání. Členské státy by tedy měly souhlasit s tím, že příkazy k zajištění a ke konfiskaci akceptují alespoň v jednom jiném jazyce, než je jejich jazyk národní.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Vykonávající orgán by měl příkaz ke konfiskaci uznat bez dalších formalit a měl by učinit potřebná opatření pro jeho výkon. Rozhodnutí o uznání a výkonu příkazu ke konfiskaci by se mělo přijmout a konfiskace by se měla vykonat se stejnou rychlostí a prioritou jako u podobného vnitrostátního případu. Měly by se stanovit lhůty, aby se zajistilo rychlé a účinné rozhodnutí a výkon příkazu ke konfiskaci.

(22)  Vykonávající orgán by měl příkaz ke konfiskaci uznat bez dalších formalit nebo zbytečného prodlení a měl by učinit potřebná opatření pro jeho výkon. Rozhodnutí o uznání a výkonu příkazu ke konfiskaci by se mělo přijmout bez zbytečného odkladu a konfiskace by se měla vykonat se stejnou rychlostí a prioritou jako u podobného vnitrostátního případu. Toto nařízení by mělo stanovit lhůty, během nichž musí být jednotlivé kroky postupu dokončeny, aby se zajistilo rychlé a účinné rozhodnutí a výkon příkazu ke konfiskaci.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  S ohledem na naléhavost zajištění majetku a jeho prozatímní charakter by se příkaz k zajištění měl vydat ve standardní formě. Vydávající orgán by měl zjistit, zda je vydání příkazu k zajištění nutné a úměrné účelu, aby se dočasně zamezilo zničení, přeměně, přesunu a postoupení majetku nebo nakládání s ním. Aby se podmínky pro vydání příkazů k zajištění ve vnitrostátních a přeshraničních případech uvedly do souladu, měl by se příkaz k zajištění podle tohoto nařízení vydat, pouze pokud by se mohl nařídit v podobném vnitrostátním případě.

(23)  Vydávající orgán by měl zjistit, zda je vydání příkazu k zajištění nutné a úměrné účelu, aby se dočasně zamezilo zničení, přeměně, přesunu a postoupení majetku nebo nakládání s ním. Aby se podmínky pro vydání příkazů k zajištění ve vnitrostátních a přeshraničních případech uvedly do souladu, měl by se příkaz k zajištění podle tohoto nařízení vydat, pouze pokud by se mohl nařídit v podobném vnitrostátním případě.

Odůvodnění

Pro zjednodušení je vhodné sblížit postupy pro vzájemné uznávání příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci; k oběma těmto příkazům by tedy mělo být přiloženo osvědčení (uvedené v přílohách I a II).

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Vykonávající orgán by měl příkaz k zajištění uznat bez dalších formalit a měl by učinit potřebná opatření pro jeho výkon. Rozhodnutí o uznání a výkonu příkazu k zajištění by se mělo přijmout a konfiskace by se měla vykonat se stejnou rychlostí a prioritou jako u podobného vnitrostátního případu. Měly by se stanovit lhůty, aby se zajistilo rychlé a účinné rozhodnutí a výkon příkazu k zajištění.

(24)  Vykonávající orgán by měl příkaz k zajištění uznat bez dalších formalit nebo zbytečného prodlení a měl by učinit potřebná opatření pro jeho výkon. Rozhodnutí o uznání a výkonu příkazu k zajištění by se mělo přijmout bez zbytečného odkladu a zajištění by se mělo vykonat se stejnou rychlostí a prioritou jako u podobného vnitrostátního případu. Toto nařízení by mělo stanovit pevné lhůty, během nichž musí být jednotlivé kroky postupu dokončeny, aby se zajistilo rychlé a účinné rozhodnutí a výkon příkazu k zajištění.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Vydávající orgán a vykonávající orgán by měl při výkonu příkazu k zajištění náležitě přihlédnout k důvěrnosti vyšetřování. Vykonávající orgán by měl zejména zaručit důvěrnost skutkového stavu a skutkové podstaty příkazu k zajištění.

(25)  Vydávající orgán a vykonávající orgán by měl při výkonu příkazu k zajištění náležitě přihlédnout k důvěrnosti vyšetřování, aniž by bylo dotčeno právo všech dotyčných osob na informace. Vykonávající orgán by měl zejména zaručit důvěrnost skutkového stavu a skutkové podstaty příkazu k zajištění.

Odůvodnění

Je nutné vyjasnit vztah mezi povinností informovat a požadavky na zachování důvěrnosti. Důvěrný charakter vyšetřování nesmí nikoho zbavit práva na informace.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Uznání a výkon příkazu k zajištění nebo příkazu ke konfiskaci by se neměly zamítnout z jiných důvodů než těch, které jsou uvedeny v tomto nařízení. Vykonávající orgán by především měl mít možnost neuznat a nevykonat příkaz ke konfiskaci na základě zásady ne bis in idem, práv každé zainteresované strany nebo práva být přítomen při řízení před soudem.

(26)  Uznání a výkon příkazu k zajištění nebo příkazu ke konfiskaci by se neměly zamítnout z jiných důvodů než těch, které jsou uvedeny v tomto nařízení. Vykonávající orgán by především měl mít možnost neuznat a nevykonat příkaz ke konfiskaci na základě základních práv, zásady ne bis in idem, práv každé zainteresované strany nebo práva být přítomen při řízení před soudem.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a)  Zásada ne bis in idem je jednou ze základních právních zásad Unie, již uznává Listina a rozvíjí judikatura Soudního dvora Evropské unie. Vykonávající orgán by proto měl mít možnost výkon příkazu k zajištění nebo ke konfiskaci odmítnout, pokud by jeho výkon byl v rozporu s uvedenou zásadou.

Odůvodnění

Harmonizace s ostatními evropskými nástroji vzájemného uznávání. Význam zásady ne bis in idem v trestním právu a v právu evropském.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26b)  Vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva v rámci Unie je založeno na vzájemné důvěře a na předpokladu dodržování práva Unie, a zejména základních práv, ze strany ostatních členských států. Tento předpoklad je však vyvratitelný. Existují-li tedy závažné důvody se domnívat, že výkon příkazu ke konfiskaci nebo k zajištění by vedl k porušení základního práva dotčené osoby a že vykonávající stát by porušil své povinnosti týkající se ochrany základních práv uznaných v Listině, měl by být výkon tohoto příkazu ke konfiskaci nebo k zajištění odmítnut.

Odůvodnění

Nástroje vzájemného uznávání obsahují velmi často ustanovení o neuznávání, které je založeno na dodržování základních práv, a to ať už ustanovení implicitní (rámcové rozhodnutí 2002/584), nebo explicitní (rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV, směrnice 2014/41/EU), a je dále rozpracováno ve vnitrostátním právu. Soudní dvůr Evropské unie mimoto potvrdil existenci a význam takového ustanovení (rozsudek ve věci Aranyosi/Caldararu ze dne 5. dubna 2016, C404/15). Zařazení takového ustanovení navíc umožní zabránit případnému rozporu mezi evropským právem a ústavním vnitrostátním právem. Je tudíž důležité, aby toto evropské nařízení takové ustanovení obsahovalo.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26c)  Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady, které jsou v oblasti jejich působnosti uznány v článku 6 Smlouvy o EU, v Listině, zejména pak v hlavě VI této Listiny, v mezinárodním právu a mezinárodních dohodách, jichž jsou Unie nebo všechny členské státy smluvní stranou, včetně Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož i v ústavách členských států. Nic v tomto nařízení nelze vykládat tak, že zakazuje odmítnout vykonání příkazu ke konfiskaci nebo k zajištění, jestliže na základě objektivních skutečností existují důvody se domnívat, že účelem vydání takového příkazu bylo stíhat nebo potrestat určitou osobu na základě jejího pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, sexuální orientace, státní příslušnosti, jazyka nebo politického přesvědčení nebo že by této osobě mohla být z kteréhokoli z těchto důvodů způsobena újma.

Odůvodnění

Nástroje vzájemného uznávání obsahují velmi často ustanovení o neuznávání, které je založeno na dodržování základních práv, a to ať už ustanovení implicitní (rámcové rozhodnutí 2002/584), nebo explicitní (rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV, směrnice 2014/41/EU), a je dále rozpracováno ve vnitrostátním právu. Soudní dvůr Evropské unie mimoto potvrdil existenci a význam takového ustanovení (rozsudek ve věci Aranyosi/Caldararu ze dne 5. dubna 2016, C404/15). Zařazení takového ustanovení navíc umožní zabránit případnému rozporu mezi evropským právem a ústavním vnitrostátním právem. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva rovněž poukázala na určité potíže v otázkách konfiskace a dodržování lidských práv, které se vyskytly v některých členských státech. Je tudíž důležité, aby toto evropské nařízení takové ustanovení obsahovalo.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26d)   Je nezbytné zohlednit práva každé třetí osoby, na niž by měl dopad příkaz ke konfiskaci nebo k zajištění specificky určené věci, například proto, že by byla jejím majitelem, ale která nemohla uplatnit svá práva během řízení ve vydávajícím státě, neboť nebyla jeho účastníkem. Vykonávající orgán by měl tedy mít možnost odmítnout uznání nebo výkon příkazu ke konfiskaci nebo k zajištění, pokud se tento příkaz týká specificky určené věci, jež není majetkem fyzické ani právnické osoby, na niž byl ve vydávajícím státě vydán příkaz ke konfiskaci, ani žádné jiné fyzické či právnické osoby, jež byla účastníkem řízení ve vydávajícím státě.

Odůvodnění

V rámci tohoto nařízení je zásadní zohledňovat práva třetích osob jednajících v dobré víře, která by mohla být dotčena příkazem k zajištění nebo ke konfiskaci.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Před rozhodnutím uplatnit důvod pro neuznání a nevykonání by měl vykonávající orgán uskutečnit konzultaci s vydávajícím orgánem, aby získal všechny potřebné doplňující informace.

(27)  Před rozhodnutím uplatnit důvod pro neuznání a nevykonání by měl vykonávající orgán uskutečnit bez zbytečného prodlení konzultaci s vydávajícím orgánem, aby získal potřebné doplňující informace.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Vydávajícímu orgánu by se mělo neprodleně oznámit, že výkon příkazu není možný. Taková nemožnost může vzniknout z důvodu, že majetek už byl zkonfiskován, zmizel, nelze ho najít v místě uvedeném vydávajícím orgánem nebo umístění majetku nebylo uvedeno dost přesně.

(29)  Vydávajícímu orgánu by měly být bez zbytečného odkladu oznámeny důvody, proč výkon příkazu není možný. Taková nemožnost může vzniknout na základě skutečnosti, že majetek už byl zkonfiskován, zmizel, nelze ho najít v místě uvedeném vydávajícím orgánem nebo umístění majetku nebylo uvedeno dost přesně.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29 a)  Pokud existují pochybnosti o místě, kde se nachází majetek, jenž je předmětem příkazu ke konfiskaci, měly by členské státy ke správnému určení tohoto místa využít všech dostupných prostředků, včetně veškerých dostupných informačních systémů.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Výkon příkazu ke konfiskaci nebo zajištění by se měl řídit právem vykonávajícího státu a pouze jeho orgány by měly mít pravomoc rozhodnout o postupech výkonu.

(30)  Výkon příkazu k zajištění nebo konfiskaci by se měl řídit právem vykonávajícího státu a pouze jeho orgány by měly mít pravomoc rozhodnout o postupech výkonu.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Náležité praktické uplatňování tohoto nařízení předpokládá úzkou komunikaci mezi příslušnými zapojenými vnitrostátními orgány, zejména v případech současného výkonu příkazu ke konfiskaci ve více než jednom členském státě. Příslušné vnitrostátní orgány by proto měly uskutečnit vzájemné konzultace vždy, když je to nutné.

(31)  Náležité praktické uplatňování tohoto nařízení předpokládá úzkou komunikaci a optimální spolupráci mezi příslušnými zapojenými vnitrostátními orgány, zejména v případech současného výkonu příkazu k zajištění nebo konfiskaci ve více než jednom členském státě. Příslušné vnitrostátní orgány by proto měly uskutečnit vzájemné konzultace a měly by využívat moderní komunikační technologie, které byly schváleny procesními pravidly dotčených členských států.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Práva obětí na náhradu škody a vrácení majetku by v přeshraničních případech neměla být dotčena. Pravidla pro nakládání se zkonfiskovaným majetkem by měla poskytnout prioritu náhradě škody a vrácení majetku obětem. Členské státy by rovněž měly vzít v úvahu své povinnosti pomáhat ve vymáhání daňových pohledávek z jiných členských států v souladu se směrnicí 2010/24/EU36.

(32)  Práva obětí na náhradu škody a vrácení majetku nejsou v přeshraničních případech dotčena. Pravidla pro nakládání se zkonfiskovaným majetkem poskytnou prioritu náhradě škody a vrácení majetku obětem. Členské státy by rovněž měly vzít v úvahu své povinnosti pomáhat ve vymáhání daňových pohledávek z jiných členských států v souladu se směrnicí 2010/24/EU36.

_________________

_________________

36Směrnice Rady 2010/24/EU ze dne 16. března 2010 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření (Úř. věst. L 84, 31.3.2010, s. 1).

36Směrnice Rady 2010/24/EU ze dne 16. března 2010 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření (Úř. věst. L 84, 31.3.2010, s. 1).

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(32a)  Majetek zajištěný za účelem pozdější konfiskace a zkonfiskovaný majetek by měly být vhodně spravovány, aby neztratily ekonomickou hodnotu a mohly být opětovně využity pro sociální účely a aby se zabránilo nebezpečí jejich opětovného využití v trestné činnosti. Členské státy by tedy měly přijmout nezbytná opatření, včetně prodeje nebo převodu takového majetku, k minimalizaci takových ztrát a k podpoře sociálních účelů. Měly by přijmout veškerá vhodná opatření, legislativní nebo jiná, jako například vytvoření vnitrostátních ústředních úřadů pro správu majetku nebo obdobné mechanismy, aby zajistily vhodnou správu zajištěného či zkonfiskovaného majetku. Za tímto účelem by bylo vhodné uvažovat o vytvoření unijního fondu, kde by byla soustředěna část majetku zkonfiskovaného v členských státech. Tento fond by měl být přístupný pro pilotní projekty občanů Unie, sdružení, seskupení nevládních organizací a jakýchkoli dalších organizací občanské společnosti, aby se podpořilo účinné opětovné využití zkonfiskovaného majetku pro sociální účely.

Odůvodnění

Je důležité podporovat na evropské úrovni a v členských státech optimální správu zajištěného a konfiskovaného majetku a jeho opětovné využití pro sociální účely, odškodnění obětí, rodin obětí a podniků, jež byly poškozeny organizovanou trestnou činností, nebo pro účely boje proti této činnosti.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(32b)  Pravidla pro nakládání se zkonfiskovaným majetkem by měla zahrnovat vhodné formy odškodnění rodin policistů a státních úředníků, kteří zemřeli při plnění svých povinností, a policistů a státních úředníků, kteří jsou trvale zdravotně postižení v důsledku výkonu svých povinností. V tomto ohledu by každý členský stát měl uvažovat o vytvoření fondu na odškodnění těchto osob a postoupit do tohoto fondu část zkonfiskovaného majetku.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(32c)  Používání konfiskovaného majetku pro sociální účely posiluje a podporuje šíření kultury zákonnosti, pomoci obětem trestné činnosti a boje proti organizovanému zločinu, a představuje tak „etický“ mechanismus, jenž může být za použití objektivních kritérií uplatňován také prostřednictvím nevládních organizací, jež prospívají společnosti a sociálně-ekonomickému rozvoji oblasti. Je proto vhodné vybízet členské státy k rozvoji těchto praktik.

Odůvodnění

Je důležité podporovat na evropské úrovni a v členských státech optimální správu zajištěného a konfiskovaného majetku a jeho opětovné využití pro sociální účely, odškodnění obětí, rodin obětí a podniků, jež byly poškozeny organizovanou trestnou činností, nebo pro účely boje proti této činnosti.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(32d)  Aby mohla občanská společnost konkrétně pocítit účinnost opatření členských států potírajících organizovanou trestnou činnost, včetně trestných činů mafiánského typu, a aby byly výnosy skutečně pachatelům odebrány, je nezbytné přijmout společná opatření s cílem zabránit tomu, aby zločinecké organizace nezákonně nabytý majetek znovu získaly. Z osvědčených postupů několika členských států vyplývá, že mezi účinné nástroje patří: řízení a správa majetku prostřednictvím úřadů pro správu majetku nebo podobných mechanismů, ale i využití konfiskovaného majetku na projekty zaměřené na potírání trestné činnosti a předcházení této činnosti či pro jiné institucionální, veřejné či sociální účely.

Odůvodnění

Je důležité podporovat na evropské úrovni a v členských státech optimální správu zajištěného a konfiskovaného majetku a jeho opětovné využití pro sociální účely, odškodnění obětí, rodin obětí a podniků, jež byly poškozeny organizovanou trestnou činností, nebo pro účely boje proti této činnosti.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(32e)  Zkonfiskovaný majetek by měl být řádně spravován způsobem, který potvrdí a podpoří dodržování zákonů, a měl by být opětovně využit v sociálním a ekonomickém zájmu společenství přímo postižených činnostmi teroristických a zločineckých organizací.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Každá zainteresovaná strana, včetně třetích stran jednajících v dobré víře, by měla mít opravné prostředky proti uznání a výkonu příkazu k zajištění nebo konfiskaci, aby se zachovala její práva, kromě jiného i účinnou možnost napadnout příkaz u soudu, nebo uplatňovat vlastnické právo či jiná majetková práva v souladu se směrnicí 2014/42/EU. Žaloba by měla být předložena soudu ve vykonávajícím státě.

(34)  Každá zainteresovaná strana, včetně třetích stran jednajících v dobré víře, by měla mít opravné prostředky proti uznání a výkonu příkazu k zajištění nebo konfiskaci, aby se zachovala její práva, kromě jiného i právo nahlížet do spisů a účinnou možnost napadnout příkaz u soudu, nebo uplatňovat vlastnické právo či jiná majetková práva v souladu se směrnicí 2014/42/EU. Žaloba by měla být předložena soudu ve vykonávajícím státě.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Za účelem změny osvědčení a formuláře uvedeného v přílohách I a II tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Je mimořádně důležité, aby Komise uskutečnila příslušné konzultace během přípravné práce na akty v přenesené pravomoci, kromě jiného i na úrovni odborníků. Komise by v přípravě a zpracovávání aktů v přenesené pravomoci měla zajistit současné včasné a náležité předání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

vypouští se

Odůvodnění

Všechny údaje, které jsou uvedeny v obou osvědčeních (přílohy I a II), by měly být z důvodu právní jistoty stanoveny zákonodárcem. Přenesení pravomoci v tomto ohledu není nezbytné ani vhodné.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Za účelem změny osvědčení a formuláře uvedeného v přílohách I a II tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Je mimořádně důležité, aby Komise uskutečnila příslušné konzultace během přípravné práce na akty v přenesené pravomoci, kromě jiného i na úrovni odborníků. Komise by v přípravě a zpracovávání aktů v přenesené pravomoci měla zajistit současné včasné a náležité předání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

(35)  Za účelem změny osvědčení a formuláře uvedeného v přílohách I a II tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Je mimořádně důležité, aby Komise uskutečnila během přípravné práce na akty v přenesené pravomoci příslušné konzultace se specializovanými orgány členských států a odpovídajícími evropskými agenturami, kromě jiného i na úrovni odborníků. Komise by v přípravě a zpracovávání aktů v přenesené pravomoci měla zajistit současné včasné a náležité předání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V tomto nařízení se stanoví pravidla, podle kterých členský stát na svém území uznává a vykonává příkaz k zajištění nebo konfiskaci vydaný jiným členským státem v rámci trestního řízení.

1.  V tomto nařízení se stanoví pravidla, podle kterých členský stát na svém území uznává a vykonává příkaz k zajištění nebo konfiskaci vydaný jiným členským státem v rámci řízení v trestních věcech.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Toto nařízení neznamená změnu povinnosti dodržovat základní práva a základní právní zásady obsažené v článku 6 SEU.

2.  Toto nařízení neznamená změnu povinnosti dodržovat základní práva a základní právní zásady obsažené v článku 6 SEU a v Listině, zejména právo na obhajobu, právo na spravedlivý proces a právo na vlastnictví.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Vydávající orgán při vydávání příkazu k zajištění nebo konfiskaci dbá na dodržování zásad nezbytnosti a přiměřenosti.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  „příkazem ke konfiskaci“ konečná sankce nebo opatření uložené soudem v návaznosti na řízení ve věci trestného činu, které má za následek trvalé odnětí majetku fyzické nebo právnické osobě;

(1)  „příkazem ke konfiskaci“ opatření uložené soudem v návaznosti na řízení ve věci trestného činu, které má za následek trvalé odnětí majetku fyzické nebo právnické osobě;

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  „majetkem“ jakýkoli majetek hmotné nebo nehmotné povahy, movitý nebo nemovitý, jakož i právní listiny nebo nástroje dokládající právní nárok na takový majetek nebo podíl na něm, který vydávající orgán považuje za:

(3)  „majetkem“ jakékoli finanční prostředky nebo jakákoli aktiva, ať už hmotná či nehmotná, movitá či nemovitá, jakož i omezená vlastnická práva a právní listiny nebo nástroje dokládající právní nárok na taková aktiva nebo podíl na nich, které vydávající orgán považuje za:

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  „vydávajícím státem“ členský stát, v němž je příkaz k zajištění nebo příkaz ke konfiskaci vydán v rámci trestního řízení;

(6)  „vydávajícím státem“ členský stát, v němž je příkaz k zajištění nebo příkaz ke konfiskaci vydán v řízení v trestních věcech;

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. a – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  jakýkoli jiný příslušný orgán, který vydávající stát určí a který má v trestním řízení pravomoc nařídit zajištění majetku nebo výkon příkazu k zajištění v souladu s vnitrostátním právem. Kromě toho musí příkaz k zajištění před jeho předáním vykonávajícímu orgánu a po posouzení jeho souladu s podmínkami pro vydání takového příkazu podle tohoto nařízení, zejména s podmínkami stanovenými v čl. 13 odst. 1, potvrdit soudce, soud, vyšetřující soudce nebo státní zástupce ve vydávajícím státě. Pokud byl příkaz potvrzen tímto orgánem, může být pro účely předání příkazu tento orgán rovněž považován za vydávající orgán;

(2)  jakýkoli jiný příslušný orgán, který vydávající stát určí a který má v trestních věcech pravomoc nařídit zajištění majetku nebo výkon příkazu k zajištění v souladu s vnitrostátním právem. Kromě toho musí příkaz k zajištění před jeho předáním vykonávajícímu orgánu a po posouzení jeho souladu s podmínkami pro vydání takového příkazu podle tohoto nařízení, zejména s podmínkami stanovenými v čl. 13 odst. 1, potvrdit soudce, soud, vyšetřující soudce nebo státní zástupce ve vydávajícím státě. Pokud byl příkaz potvrzen tímto orgánem, může být pro účely předání příkazu tento orgán rovněž považován za vydávající orgán;

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  pokud jde o příkaz ke konfiskaci, příslušný orgán určený vydávajícím státem, který má v trestním řízení pravomoc vykonat příkaz ke konfiskaci vydaný soudem v souladu s vnitrostátním právem;

b)  pokud jde o příkaz ke konfiskaci, příslušný orgán určený vydávajícím státem, který má v trestních věcech pravomoc vykonat příkaz ke konfiskaci vydaný soudem v souladu s vnitrostátním právem;

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  „zainteresovanou stranou“ každá fyzická nebo právnická osoba, včetně třetích osob jednajících v dobré víře, která je tímto nařízením dotčena v souladu s vnitrostátními právními předpisy vykonávajícího státu;

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příkaz k zajištění nebo příkaz ke konfiskaci dá podnět k výkonu bez ověření oboustranné trestnosti aktů, pokud akty, které dávají podnět k příkazu k zajištění nebo konfiskaci, tvoří jeden nebo více těchto trestných činů podle ustanovení právních předpisů vydávajícího státu a ve vydávajícím státě se trestají odnětím svobody v trvání nejméně tří let: :

1.  Příkaz k zajištění nebo příkaz ke konfiskaci dá podnět k výkonu bez ověření oboustranné trestnosti aktů, pokud akty, které dávají podnět k příkazu k zajištění nebo konfiskaci, tvoří jeden nebo více těchto trestných činů podle čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV Rady o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy1a.

-  účast na zločinném spolčení,

 

-  terorismus,

 

-  obchodování s lidmi,

 

-  pohlavní vykořisťování dětí a dětská pornografie,

 

-  nedovolený obchod s omamnými a psychotropními látkami,

 

-  nedovolený obchod se zbraněmi, střelivem a výbušninami,

 

-  korupce,

 

-  podvody a trestné činy spojené s podvody podle ustanovení směrnice 2017/xxx/EU o boji proti podvodům postihujícím finanční zájmy Unie prostředky trestního práva,

 

-  podvody, včetně podvodů postihujících finanční zájmy Evropské unie ve smyslu Úmluvy ze dne 26. července 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství,

 

-  praní výnosů z trestné činnosti,

 

-  padělání měny včetně eura,

 

-  počítačová trestná činnost,

 

-  trestné činy proti životnímu prostředí, včetně nedovoleného obchodu s ohroženými druhy živočichů a ohroženými druhy a odrůdami rostlin,

 

-  napomáhání při nedovoleném překročení státní hranice a při nedovoleném pobytu,

 

-  vražda, těžké ublížení na zdraví,

 

-  nedovolený obchod s lidskými orgány a tkáněmi,

 

-  únos, omezování osobní svobody a braní rukojmí,

 

-  rasismus a xenofobie,

 

-  organizovaná nebo ozbrojená loupež,

 

-  nedovolený obchod s kulturními statky, včetně starožitností a uměleckých děl,

 

-  podvod,

 

-  vydírání a vymáhání peněz za ochranu,

 

-  padělání a pirátství výrobků,

 

-  padělání veřejných listin a obchodování s nimi,

 

-  podvody a padělání bezhotovostních platebních prostředků,

 

-  nedovolený obchod s hormonálními látkami a jinými prostředky na podporu růstu,

 

-  nedovolený obchod s jadernými nebo radioaktivními materiály,

 

-  obchod s odcizenými vozidly,

 

-  znásilnění,

 

-  žhářství,

 

-  trestné činy spadající do pravomoci Mezinárodního trestního soudu,

 

-  únos letadla nebo plavidla,

 

-  sabotáž.

 

 

__________________

 

1aRámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1).

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příkaz ke konfiskaci nebo jeho ověřenou kopii spolu s osvědčením stanoveným v článku 7 předává vydávající orgán přímo vykonávajícímu orgánu, případně ústřednímu orgánu uvedenému v čl. 27 odst. 2, způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu v souladu s podmínkami, které vykonávajícímu orgánu umožňují určit jeho pravost.

1.  Příkaz ke konfiskaci spolu s osvědčením stanoveným v článku 7 předává vydávající orgán přímo vykonávajícímu orgánu a sděluje ústřednímu orgánu uvedenému v čl. 27 odst. 2 způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu v souladu s podmínkami, které vykonávajícímu orgánu umožňují určit jeho pravost.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Pokud orgán ve vykonávajícím státě, který obdrží příkaz ke konfiskaci, nemá pravomoc jej uznat a učinit potřebná opatření pro jeho výkon, příkaz ke konfiskaci neprodleně předá příslušnému vykonávajícímu orgánu ve svém členském státě a příslušně o tom informuje vydávající orgán.

6.  Pokud orgán ve vykonávajícím státě, který obdrží příkaz ke konfiskaci, nemá pravomoc jej uznat a učinit potřebná opatření pro jeho výkon, příkaz ke konfiskaci neprodleně, a to nejpozději do 2 pracovních dnů, předá příslušnému vykonávajícímu orgánu ve svém členském státě a příslušně o tom informuje vydávající orgán.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Podle článku 4 lze příkaz ke konfiskaci současně předat pouze jednomu vykonávajícímu státu.

1.  Podle článku 4 lze příkaz ke konfiskaci v zásadě současně předat pouze jednomu vykonávajícímu státu.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Příkaz ke konfiskaci, který se týká specificky určených věcí, lze současně předat více než jednomu vykonávajícímu státu v případech, kdy:

2.  Aniž je dotčen odstavec 1, příkaz ke konfiskaci, který se týká specificky určených věcí, lze současně předat více než jednomu vykonávajícímu státu v případech, kdy:

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Příkaz ke konfiskaci týkající se peněžité částky lze současně předat více vykonávajícím státům, jestliže se vydávající orgán domnívá, že existuje zvláštní potřeba tak učinit, zejména pokud:

3.  Aniž je dotčen odstavec 1, příkaz ke konfiskaci týkající se peněžité částky lze současně předat více vykonávajícím státům, jestliže se vydávající orgán domnívá, že existuje zvláštní potřeba tak učinit, zejména pokud:

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Je-li příkaz ke konfiskaci týkající se peněžní částky předán jednomu nebo více vykonávajícím státům, celková hodnota získaná z jeho výkonu nesmí překročit maximální částku uvedenou v příkazu ke konfiskaci.

2.  Je-li příkaz ke konfiskaci týkající se peněžní částky předán jednomu nebo více vykonávajícím státům, celková hodnota získaná z jeho výkonu nesmí překročit maximální částku uvedenou v příkazu ke konfiskaci. V případech, kdy byla konfiskace již částečně provedena, bude tato částka v plné výši odečtena od částky konfiskované ve vykonávajícím státě.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vydávající orgán neprodleně informuje vykonávající orgán způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu:

Vydávající orgán neprodleně, a to nejpozději do jednoho pracovního dne, informuje vykonávající orgán způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu:

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  pokud celý příkaz k zajištění nebo konfiskaci či jeho část byl vykonán ve vydávajícím státě nebo v jiném vykonávajícím státě s uvedením částky, v případě které nebyl ještě příkaz k zajištění nebo konfiskaci vykonán;

b)  pokud celý příkaz ke konfiskaci či jeho část byl vykonán ve vydávajícím státě nebo v jiném vykonávajícím státě s uvedením částky, v případě které nebyl ještě příkaz ke konfiskaci vykonán;

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Jestliže vydávající stát uvedl, že příkaz chce z jakéhokoli důvodu stáhnout z vykonávajícího státu, vykonávající stát okamžitě ukončí výkon příkazu ke konfiskaci.

4.  Jestliže vydávající stát uvedl, že příkaz chce z jakéhokoli důvodu stáhnout z vykonávajícího státu, vykonávající stát okamžitě, a to nejpozději do tří pracovních dnů, ukončí výkon příkazu ke konfiskaci.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 7 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Standardní osvědčení

Standardní osvědčení pro vydání příkazu ke konfiskaci

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Jakmile je výkon příkazu dokončen, vykonávající orgán o tom informuje vydávající orgán způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu.

4.  Jakmile je výkon příkazu dokončen, oznámí vykonávající orgán tuto skutečnost neprodleně a nejdéle do 12 hodin vydávajícímu orgánu způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 9 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Důvody pro neuznání a nevykonání příkazů ke konfiskaci

Povinné a volitelné důvody pro neuznání a nevykonání příkazů ke konfiskaci

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vykonávající orgán může rozhodnout, že příkaz ke konfiskaci neuzná a nevykoná, pouze když:

Vykonávající orgán neuzná či nevykoná příkaz ke konfiskaci, pokud:

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  osvědčení uvedené v článku 7 není úplné, je zjevně nesprávné, nebo evidentně neodpovídá příkazu ke konfiskaci a nebylo vyplněno po konzultaci v souladu s odstavcem 2;

vypouští se

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  příkaz ke konfiskaci se zakládá na trestném činu spáchaném mimo území vydávajícího státu a plně nebo zčásti na území vykonávajícího státu a jednání, v jehož souvislosti je příkaz ke konfiskaci vydán, není ve vykonávajícím státě trestným činem;

vypouští se

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  se příkaz ke konfiskaci týká specificky určené věci, jež není majetkem fyzické ani právnické osoby, na niž byl ve vydávajícím státě vydán příkaz ke konfiskaci, ani žádné jiné fyzické či právnické osoby, jež byla účastníkem řízení ve vydávajícím státě;

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  v případě uvedeném v čl. 3 odst. 2 není jednání, na kterém se zakládá příkaz ke konfiskaci, trestným činem podle práva vykonávajícího státu; pokud se však týká daňových, celních a devizových věcí, nesmí být výkon příkazu ke konfiskaci odmítnut z toho důvodu, že právní předpisy vykonávajícího státu neukládají stejný druh daně nebo poplatku nebo neobsahují stejná daňová, celní a devizová ustanovení jako právní předpisy vydávajícího státu;

vypouští se

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga)  existují závažné důvody domnívat se, že výkon příkazu ke konfiskaci by nebyl slučitelný s povinnostmi vykonávajícího státu podle článku 6 SEU a Listiny.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Vykonávající orgán může rozhodnout, že příkaz ke konfiskaci neuzná a nevykoná, pokud:

 

a)  osvědčení uvedené v článku 7 není úplné, je zjevně nesprávné, nebo zjevně neodpovídá příkazu ke konfiskaci a nebylo vyplněno po konzultaci v souladu s odstavcem 2 nebo pokud nebyly dodrženy podmínky stanovené v čl. 7 odst. 2;

 

b)  se příkaz ke konfiskaci zakládá na trestném činu spáchaném mimo území vydávajícího státu a plně nebo zčásti na území vykonávajícího státu a jednání, v jehož souvislosti je příkaz ke konfiskaci vydán, není ve vykonávajícím státě trestným činem;

 

c)  v případě uvedeném v čl. 3 odst. 2 není jednání, na kterém se zakládá příkaz ke konfiskaci, trestným činem podle práva vykonávajícího státu; pokud se však týká daňových, celních a devizových věcí, nesmí být výkon příkazu ke konfiskaci odmítnut z toho důvodu, že právní předpisy vykonávajícího státu neukládají stejný druh daně nebo poplatku nebo neobsahují stejná daňová, celní a devizová ustanovení jako právní předpisy vydávajícího státu.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Pokud má vydávající orgán oprávněné důvody domnívat se, že bezprostředně hrozí přesunutí nebo zničení předmětného majetku a je nutná jeho okamžitá konfiskace, v příkazu ke konfiskaci uvede, že opatření se musí vykonat v konkrétním termínu. Vykonávající orgán tento požadavek plně zohlední a vykoná příkaz ke konfiskaci ve stanovené lhůtě.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Vykonávající orgán neprodleně přijme rozhodnutí o uznání a výkonu příkazu ke konfiskaci, a aniž je dotčen odstavec 5, nejpozději do 30 dnů po obdržení příkazu ke konfiskaci vykonávajícím orgánem.

2.  Vykonávající orgán neprodleně přijme rozhodnutí o uznání a výkonu příkazu ke konfiskaci, a aniž je dotčen odstavec 5, nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení příkazu ke konfiskaci vykonávajícím orgánem.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pokud vykonávající orgán konzultuje s vydávajícím orgánem v souladu s čl. 9 odst. 2, neprodleně a nejpozději 48 hodin po konzultaci příjme rozhodnutí o uznání a vykonání příkazu ke konfiskaci.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Vykonávající orgán neprodleně oznámí rozhodnutí o příkazu ke konfiskaci vydávajícímu orgánu způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu.

3.  Vykonávající orgán okamžitě a nejpozději do 12 hodin po vydání oznámí rozhodnutí o příkazu ke konfiskaci vydávajícímu orgánu způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud nejsou důvody pro odklad podle článku 11, vykonávající orgán bez odkladu vykoná konfiskaci, aniž je dotčen odstavec 5 tohoto článku, nejpozději do 30 dnů po přijetí rozhodnutí uvedeného v odstavci 2 tohoto článku.

4.  Pokud nejsou důvody pro odklad podle článku 11, vykonávající orgán bez odkladu vykoná konfiskaci, aniž je dotčen odstavec 5 tohoto článku, nejpozději do 10 pracovních dnů po přijetí rozhodnutí uvedeného v odstavci 2 tohoto článku.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Není-li v určitém případě možné dodržet lhůty stanovené v odstavcích 2 nebo 4, vykonávající orgán bez odkladu informuje jakýmikoli prostředky vydávající orgán s uvedením důvodů zdržení a s vydávajícím orgánem zkonzultuje příslušný termín vykonání konfiskace. V tomto případě se lhůta stanovená v odstavcích 2 nebo 4 může prodloužit maximálně o 30 dní.

5.  Není-li v určitém případě možné dodržet lhůty stanovené v odstavcích 2 nebo 4, vykonávající orgán bez odkladu a nejpozději do 2 pracovních dnů informuje jakýmikoli prostředky umožňujícími vyhotovení písemného záznamu vydávající orgán s uvedením důvodů zdržení a s vydávajícím orgánem konzultuje příslušný termín vykonání konfiskace. V tomto případě se lhůta stanovená v odstavcích 2 nebo 4 může prodloužit maximálně o 20 pracovních dní.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Vykonávající orgán neprodleně podá zprávu vydávajícímu orgánu způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu o odkladu výkonu příkazu, včetně důvodů odkladu, a podle možnosti o očekávaném trvání odkladu.

2.  Vykonávající orgán neprodleně a nejpozději do 48 hodin podá zprávu vydávajícímu orgánu způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu o odkladu výkonu příkazu, včetně důvodů odkladu, a podle možnosti o očekávaném trvání odkladu. V případě odkladu podle odst. 1 písm. b) vydá vydávající orgán v případě, že se příkaz ke konfiskaci provádí ve více než jednom členském státě, nové pokyny ohledně přesné výše částky, která má být zkonfiskována.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Jakmile důvod pro odklad pomine, vykonávající orgán neprodleně učiní potřebná opatření pro výkon příkazu a informuje o tom vydávající orgán způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu.

3.  Jakmile důvod pro odklad pomine, vykonávající orgán okamžitě a nejpozději do 10 pracovních dnů učiní potřebná opatření pro výkon příkazu a informuje o tom vydávající orgán způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Není-li možné vykonat příkaz ke konfiskaci, protože majetek, který se má zkonfiskovat, už byl zkonfiskován, zmizel, byl zničen, nebo ho nelze najít na místě uvedeném v osvědčení, nebo proto, že umístění majetku nebylo uvedeno dost přesně dokonce ani po konzultaci s vydávajícím orgánem, vydávajícímu orgánu se to neprodleně oznámí. Je-li to možné, lze příkaz vykonat na jiném majetku v souladu s čl. 8 odst. 2 nebo 3.

Není-li možné vykonat příkaz ke konfiskaci, protože majetek, který se má zkonfiskovat, už byl zkonfiskován, zmizel, byl zničen, nebo ho nelze najít na místě uvedeném v osvědčení, nebo proto, že umístění majetku nebylo uvedeno dost přesně dokonce ani po konzultaci s vydávajícím orgánem, vydávajícímu orgánu se to okamžitě a nejpozději do 48 hodin oznámí. Je-li to možné, lze příkaz vykonat na jiném majetku v souladu s čl. 8 odst. 2 nebo 3.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12 a

 

Povinnost informovat zainteresované strany

 

1.  Vykonávající orgán po výkonu příkazu ke konfiskaci a nejpozději do 48 hodin po tomto výkonu oznámí své rozhodnutí osobě, proti níž byl příkaz ke konfiskaci vydán, a také všem zainteresovaným stranám, včetně třetích stran jednajících v dobré víře.

 

2.  V oznámení musí být uvedeny důvody příkazu ke konfiskaci, orgán, který příkaz vydal, a opravné prostředky podle vnitrostátních právních předpisů vykonávajícího státu.

 

3.  Oznámení musí obsahovat příslušné informace o důvodech příkazu ke konfiskaci, o orgánu, který příkaz vydal, a o opravných prostředcích podle vnitrostátních právních předpisů vykonávajícího státu, aby mohla příslušná osoba podat účinný opravný prostředek.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vydání příkazu je nutné a přiměřené, aby se dočasně zamezilo zničení, přeměně, přesunu a postoupení majetku nebo nakládání s ním za účelem jeho případné následné konfiskace s přihlédnutím k právům dotčené osoby;

a)  vydání příkazu je nutné a přiměřené, aby se dočasně zamezilo zničení, přeměně, přesunu a postoupení majetku nebo nakládání s ním za účelem jeho případné následné konfiskace s přihlédnutím k právům dotčené osoby a případných třetích osob jednajících v dobré víře;

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  příkaz by byl mohl být nařízen za stejných podmínek v podobném vnitrostátním případě; a

b)  příkaz by byl mohl být nařízen za stejných podmínek v podobném vnitrostátním případě; a důvod nebo důvody příkazu jsou náležitě uvedeny.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  důvod nebo důvody příkazu jsou náležitě alespoň stručně uvedeny.

vypouští se

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příkaz k zajištění ve formě uvedené v článku 16 předává vydávající orgán přímo vykonávajícímu orgánu, případně ústřednímu orgánu uvedenému v čl. 27 odst. 2, způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu v souladu s podmínkami, které vykonávajícímu orgánu umožňují určit jeho pravost.

1.  Příkaz k zajištění ve formě osvědčení uvedeného v článku 16 předává vydávající orgán přímo vykonávajícímu orgánu, a informuje o něm ústřední orgán uvedený v čl. 27 odst. 2, způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu v souladu s podmínkami, které vykonávajícímu orgánu umožňují určit jeho pravost.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  musí obsahovat pokyn, že majetek zůstane ve vykonávajícím státě až do předání příkazu ke konfiskaci podle článku 4. Vydávající orgán určí odhadovaný termín tohoto předání ve formě uvedené v článku 16.

b)  musí obsahovat pokyn, že majetek zůstane ve vykonávajícím státě až do předání příkazu ke konfiskaci podle článku 4. Vydávající orgán určí odhadovaný termín tohoto předání ve formě osvědčení uvedeného v článku 16.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Pokud vykonávající orgán, který obdrží příkaz k zajištění, nemá pravomoc jej uznat a učinit potřebná opatření pro jeho výkon, příkaz k zajištění neprodleně předá příslušnému vykonávajícímu orgánu ve svém členském státě a příslušně o tom informuje vydávající orgán.

8.  Pokud vykonávající orgán, který obdrží příkaz k zajištění, nemá pravomoc jej uznat a učinit potřebná opatření pro jeho výkon, příkaz k zajištění neprodleně a nejpozději do 2 pracovních dnů předá příslušnému vykonávajícímu orgánu ve svém členském státě a o tom informuje vydávající orgán.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Podle článku 14 lze příkaz k zajištění současně předat pouze jednomu vykonávajícímu státu.

1.  Podle článku 14 lze příkaz k zajištění současně předat v zásadě pouze jednomu vykonávajícímu státu.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Příkaz k zajištění týkající se specificky určených věcí majetku může být současně předán více vykonávajícím státům, pokud:

2.  Aniž je dotčen odstavec 1, může být příkaz k zajištění týkající se specificky určených věcí majetku současně předán více vykonávajícím státům, pokud:

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Příkaz k zajištění týkající se peněžité částky lze současně předat více vykonávajícím státům, pokud se vydávající orgán domnívá, že existuje zvláštní potřeba tak učinit, zejména pokud odhadovaná hodnota majetku, který může být ve vydávajícím státě a v kterémkoli vykonávajícím státě zajištěn, nebude patrně stačit k získání celé částky, na niž byl příkaz k zajištění vydán.

3.  Aniž je dotčen odstavec 1, lze příkaz k zajištění týkající se peněžité částky současně předat více vykonávajícím státům, pokud se vydávající orgán domnívá, že existuje zvláštní potřeba tak učinit, zejména pokud odhadovaná hodnota majetku, který může být ve vydávajícím státě a v kterémkoli vykonávajícím státě zajištěn, nebude patrně stačit k získání celé částky, na niž byl příkaz k zajištění vydán.

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 16 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Formulář příkazu k zajištění

Standardní osvědčení pro vydání příkazu k zajištění

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příkaz k zajištění se vydá ve formě stanovené v příloze II.

vypouští se

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Vydávající orgán formulář vyplní, podepíše jej a ověří jeho obsah z hlediska jeho přesnosti a správnosti.

2.  Vydávající orgán vyplní osvědčení uvedené v příloze II, podepíše jej a ověří jeho obsah z hlediska jeho přesnosti a správnosti.

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Jakmile je výkon příkazu dokončen, oznámí vykonávající orgán tuto skutečnost okamžitě a nejdéle do 12 hodin vydávajícímu orgánu způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Kromě jiného vykonávající orgán do 3 pracovních dnů od výkonu příkazu k zajištění sdělí jakýmkoli způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu vydávajícímu orgánu další informace o opatřeních přijatých za účelem výkonu příkazu k zajištění a o jejich výsledcích, popis zajištěného majetku a jeho odhadovanou hodnotu.

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 18 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Důvody pro neuznání a nevykonání příkazů k zajištění

Povinné a volitelné důvody pro neuznání a nevykonání příkazů k zajištění

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Vykonávající orgán může rozhodnout, že příkaz k zajištění neuzná a nevykoná, pouze když:

1.  Vykonávající orgán neuzná nebo nevykoná příkaz k zajištění, pokud:

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  formulář uvedený v článku 16 není úplný, nebo je zjevně nesprávný a nebyl vyplněn po konzultaci v souladu s odstavcem 2;

vypouští se

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  příkaz se zakládá na trestném činu spáchaném mimo území vydávajícího státu a plně nebo zčásti na území vykonávajícího státu a jednání, v jehož souvislosti je příkaz k zajištění vydán, není ve vykonávajícím státě trestným činem;

vypouští se

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  se příkaz k zajištění týká určené věci, jež není majetkem fyzické nebo právnické osoby, na niž byl ve vydávajícím státě vydán příkaz ke konfiskaci, ani žádné jiné fyzické či právnické osoby, jež byla účastníkem řízení;

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  v případě uvedeném v čl. 3 odst. 2 není jednání, na kterém se zakládá příkaz k zajištění, trestným činem podle práva vykonávajícího státu; pokud se však týká daňových, celních a devizových věcí, nesmí být výkon příkazu k zajištění odmítnut z toho důvodu, že právní předpisy vykonávajícího státu neukládají stejný druh daně nebo poplatku, nebo neobsahují stejná daňová, celní a devizová ustanovení jako právní předpisy vydávajícího státu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  existují závažné důvody domnívat se, že výkon příkazu k zajištění by nebyl slučitelný s povinnostmi vykonávajícího státu podle článku 6 SEU a Listiny.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Vykonávající orgán může rozhodnout, že příkaz k zajištění neuzná a nevykoná, pokud:

 

a)  osvědčení uvedené v článku 16 není úplné, nebo je zjevně nesprávné a nebylo vyplněno po konzultaci v souladu s odstavcem 2 nebo pokud nebyly dodrženy podmínky stanovené v čl. 16 odst. 3;

 

b)  příkaz se zakládá na trestném činu spáchaném mimo území vydávajícího státu a plně nebo zčásti na území vykonávajícího státu a jednání, v souvislosti s nímž je příkaz k zajištění vydán, není ve vykonávajícím státě trestným činem;

 

c)  v případě uvedeném v čl. 3 odst. 2 není jednání, na kterém se zakládá příkaz k zajištění, trestným činem podle práva vykonávajícího státu; pokud se však týká daňových, celních a devizových věcí, nesmí být výkon příkazu k zajištění odmítnut z toho důvodu, že právní předpisy vykonávajícího státu neukládají stejný druh daně nebo poplatku nebo neobsahují stejná daňová, celní a devizová ustanovení jako právní předpisy vydávajícího státu.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Vykonávající orgán se může rozhodnout zrušit příkaz k zajištění, jestliže se během jeho výkonu dozví, že platí jeden z důvodů pro neuznání a nevykonání.

3.  Vykonávající orgán se může rozhodnout zrušit příkaz k zajištění, jestliže se během jeho výkonu dozví, že platí jeden z důvodů pro neuznání a nevykonání. Vykonávající orgán oznámí způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu vydávajícímu orgánu důvody rozhodnutí o zrušení příkazu k zajištění.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud vydávající orgán v příkazu k zajištění uvedl, že má oprávněné důvody se domnívat, že bezprostředně hrozí přesunutí nebo zničení předmětného majetku a že je potřebné jeho okamžité zajištění, nebo pokud vydávající orgán v příkazu k zajištění uvedl, že opatření k zajištění se musí vykonat v konkrétním termínu, vykonávající orgán plně zohlední tento požadavek.

2.  Pokud vydávající orgán v příkazu k zajištění uvedl, že má oprávněné důvody se domnívat, že bezprostředně hrozí přesunutí nebo zničení předmětného majetku a že je potřebné jeho okamžité zajištění, nebo pokud vydávající orgán v příkazu k zajištění uvedl, že opatření k zajištění se musí vykonat v konkrétním termínu, vykonávající orgán plně zohlední tento požadavek a vykoná příkaz k zajištění ve stanovené lhůtě.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Vykonávající orgán co nejdříve přijme rozhodnutí o uznání a výkonu příkazu k zajištění nebo o konzultaci s vydávajícím orgánem v souladu s čl. 18 odst. 2 a aniž je dotčen odstavec 7, a to nejpozději do 24 dnů po obdržení příkazu k zajištění vykonávajícím orgánem.

3.  Vykonávající orgán co nejdříve přijme rozhodnutí o uznání a výkonu příkazu k zajištění nebo o konzultaci s vydávajícím orgánem v souladu s čl. 18 odst. 2 a aniž je dotčen odstavec 7, a to nejpozději do 48 hodin po obdržení příkazu k zajištění vykonávajícím orgánem.

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud vykonávající orgán uskutečnil konzultaci s vydávajícím orgánem v souladu s čl. 18 odst. 2, neprodleně příjme rozhodnutí o uznání a vykonání příkazu k zajištění.

4.  Pokud vykonávající orgán uskuteční konzultaci s vydávajícím orgánem v souladu s čl. 18 odst. 2, neprodleně a nejpozději 48 hodin po konzultaci příjme rozhodnutí o uznání a vykonání příkazu k zajištění.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Vykonávající orgán bezodkladně oznámí rozhodnutí o příkazu k zajištění vydávajícímu orgánu způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu.

5.  Vykonávající orgán okamžitě a nejpozději do 12 hodin po vydání oznámí rozhodnutí o příkazu k zajištění vydávajícímu orgánu způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Není-li v určitém případě možné dodržet lhůty stanovené v odstavcích 3 nebo 6, vykonávající orgán bez odkladu informuje jakýmikoli prostředky vydávající orgán s uvedením důvodů zdržení a s vydávajícím orgánem zkonzultuje příslušný termín vykonání zajištění.

7.  Není-li v určitém případě možné dodržet lhůty stanovené v odstavcích 3, 4, 5 nebo 6, vykonávající orgán bez odkladu a nejpozději do 2 pracovních dnů informuje jakýmikoli prostředky umožňujícími vyhotovení písemného záznamu vydávající orgán s uvedením důvodů zdržení a s vydávajícím orgánem zkonzultuje příslušný termín vykonání zajištění.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Vykonávající orgán neprodleně oznámí vydávajícímu orgánu způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu odklad výkonu příkazu, včetně důvodů odkladu, a podle možnosti očekávané trvání odkladu. Jakmile důvod pro odklad pomine, vykonávající orgán neprodleně učiní potřebná opatření pro výkon příkazu a informuje o tom vydávající orgán způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu.

2.  Vykonávající orgán okamžitě a nejpozději do 48 hodin oznámí vydávajícímu orgánu způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu odklad výkonu příkazu, včetně důvodů odkladu, a podle možnosti očekávané trvání odkladu.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Jakmile důvod pro odklad pomine, vykonávající orgán okamžitě učiní potřebná opatření pro výkon příkazu a informuje o tom vydávající orgán způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž je dotčen článek 22, vykonávající orgán po výkonu oznámí své rozhodnutí osobě, proti které byl příkaz k zajištění vydán, a každé zainteresované straně, včetně třetích stran jednajících v dobré víře, o nichž byl vykonávající orgán informován v souladu s čl. 14 odst. 6.

1.  Vykonávající orgán oznámí své rozhodnutí osobě, proti které byl příkaz k zajištění vydán, a každé zainteresované straně, včetně třetích stran jednajících v dobré víře, o nichž byl vykonávající orgán informován v souladu s čl. 14 odst. 6.

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Oznámení musí obsahovat alespoň stručné informace o důvodech příkazu k zajištění, o orgánu, který příkaz vydal a o existenci opravných prostředků podle vnitrostátních právních předpisů vykonávajícího státu.

2.  V oznámení musí být uvedeny důvody příkazu k zajištění, orgán, který příkaz vydal a opravné prostředky podle vnitrostátních právních předpisů vykonávajícího státu.

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Oznámení musí obsahovat příslušné informace o důvodech příkazu k zajištění, o orgánu, který příkaz vydal, a o opravných prostředcích podle vnitrostátních právních předpisů vykonávajícího státu, aby mohla příslušná osoba podat účinný opravný prostředek.

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Vykonávající orgán v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy zajistí důvěrnost skutkového stavu a skutkové podstaty příkazu k zajištění s výjimkou skutečností, jejichž zveřejnění je nezbytné pro výkon příkazu. Nemůže-li vykonávající orgán splnit požadavky důvěrnosti, neprodleně to oznámí vydávajícímu orgánu.

2.  Aniž by bylo dotčeno právo všech dotčených osob na informace, zajistí vykonávající orgán v souladu s právními předpisy Unie a svými vnitrostátními právními předpisy důvěrnost skutkového stavu a skutkové podstaty příkazu k zajištění s výjimkou skutečností, jejichž zveřejnění je nezbytné pro výkon příkazu. Nemůže-li vykonávající orgán splnit požadavky důvěrnosti, okamžitě a nejpozději do 3 pracovních dnů to oznámí jakýmkoli způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu vydávajícímu orgánu a uvede důvody.

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Za účelem ochrany probíhajících vyšetřování může vydávající orgán požádat vykonávající orgán, aby po omezenou dobu zachoval důvěrnost výkonu příkazu k zajištění.

3.  Za účelem ochrany probíhajících vyšetřování může vydávající orgán požádat vykonávající orgán, aby po omezenou dobu, která nesmí překročit datum vykonatelnosti příkazu k zajištění, zachoval důvěrnost výkonu příkazu k zajištění.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Vykonávající orgán může po konzultaci s vydávajícím orgánem a s přihlédnutím k okolnostem případu předložit vydávajícímu orgánu odůvodněnou žádost o omezení doby, po kterou se majetek zajistí. Nesouhlasí-li vydávající orgán s takovým omezením, informuje o tom vykonávající orgán s uvedením svých důvodů. Pokud tak vydávající orgán neučiní do šesti měsíců od obdržení žádosti, může vykonávající orgán zrušit příkaz k zajištění.

2.  Vykonávající orgán může po konzultaci s vydávajícím orgánem a s přihlédnutím k okolnostem případu předložit vydávajícímu orgánu odůvodněnou žádost o omezení doby, po kterou se majetek zajistí, včetně všech relevantních důkazů, a to jakýmkoli způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu. Nesouhlasí-li vydávající orgán s takovým omezením, informuje o tom vykonávající orgán s uvedením svých důvodů. Pokud tak vydávající orgán neučiní do čtyř týdnů od obdržení žádosti, může vykonávající orgán zrušit příkaz k zajištění.

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Článek 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 25

vypouští se

Oznamování

 

Opatření učiněná za účelem výkonu příkazu k zajištění a jeho výsledky, včetně popisu zajištěného majetku a odhadu jeho hodnoty, vykonávající orgán oznámí vydávajícímu orgánu do třech dnů od výkonu příkazu způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu.

 

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Každý členský stát může určit jeden nebo více ústředních orgánů odpovědných za administrativní předání a obdržení příkazů k zajištění nebo konfiskaci, je-li to nutné v důsledku uspořádání jeho vnitřního systému, a pomáhat příslušným orgánům. Členské státy o tom informují Komisi.

2.  Každý členský stát určí jeden ústřední orgán odpovědný za pomoc příslušným orgánům při administrativním předávání a zaznamenávání příkazů k zajištění nebo konfiskaci. Členské státy o tom informují Komisi.

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Je-li to nutné, vydávající orgán a vykonávající orgán uskuteční jakýmikoliv vhodnými prostředky vzájemné konzultace, aby se zajistilo účinné uplatňování tohoto nařízení.

1.  Je-li to nutné, vydávající orgán a vykonávající orgán uskuteční jakýmikoliv vhodnými prostředky rychle vzájemné konzultace, aby se zajistilo účinné uplatňování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Veškerá oznámení, včetně oznámení určených k řešení těžkostí týkajících se předání nebo pravosti jakéhokoli dokumentu potřebného k výkonu příkazu k zajištění nebo konfiskaci, se podávají v přímém styku mezi zúčastněným vydávajícím státem a vykonávajícím orgánem, nebo se zapojením ústředního orgánu, pokud ho členský stát určil v souladu s čl. 27 odst. 2.

2.  Veškerá oznámení, včetně oznámení určených k řešení těžkostí týkajících se předání nebo pravosti jakéhokoli dokumentu potřebného k výkonu příkazu k zajištění nebo konfiskaci, se podávají v přímém styku mezi zúčastněným vydávajícím státem a vykonávajícím orgánem s pomocí ústředního orgánu v souladu s čl. 27 odst. 2.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 30 –pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vydávající orgán musí neprodleně způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu informovat vykonávající orgán o každém rozhodnutí nebo opatření, v jehož důsledku přestává být příkaz vykonatelný, nebo musí být stažen z jakéhokoli jiného důvodu.

Vydávající orgán musí okamžitě a nejpozději do 48 hodin způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu informovat vykonávající orgán o každém rozhodnutí nebo opatření, v jehož důsledku přestává být příkaz vykonatelný, nebo musí být stažen z jakéhokoli jiného důvodu.

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 30 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vykonávající stát ukončí výkon příkazu, jakmile ho vydávající orgán informuje o tomto rozhodnutí nebo opatření.

Vykonávající stát ukončí výkon příkazu, jakmile ho vydávající orgán informuje o tomto rozhodnutí nebo opatření a o ukončení okamžitě a jakýmkoli způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu informuje vydávající stát.

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  je-li částka získaná z výkonu příkazu ke konfiskaci vyšší než 10 000 EUR, 50 % z převede vykonávající stát vydávajícímu státu.

b)  je-li částka získaná z výkonu příkazu ke konfiskaci vyšší než 10 000 EUR, 30 % z této částky se převede vykonávajícímu státu a 70 % převede vykonávající stát vydávajícímu státu.

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Jestliže soudní orgán vydávajícího státu vydal rozhodnutí o odškodnění nebo vrácení majetku oběti, odpovídající částka, pokud nepřekračuje zkonfiskovanou částku, se převede vydávajícímu státu za účelem odškodnění nebo vrácení majetku oběti. S veškerým zbylým majetkem se naloží v souladu s odstavcem 2.

3.  Jestliže soudní orgán vydávajícího státu vydal rozhodnutí o odškodnění nebo vrácení majetku oběti, odpovídající částka, pokud nepřekračuje zkonfiskovanou částku, se převede vydávajícímu státu pouze za účelem odškodnění nebo vrácení majetku oběti. S veškerým zbylým majetkem se naloží v souladu s odstavcem 2.

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  Majetek lze použít ve veřejném zájmu nebo na sociální účely ve vykonávajícím státě v souladu s jeho právními předpisy, s výhradou souhlasu vydávajícího státu.

c)  Majetek lze použít ve veřejném zájmu nebo na sociální účely ve vykonávajícím státě v souladu s jeho právními předpisy.

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Každý členský stát přijme nezbytná opatření ke zřízení vnitrostátního ústředního úřadu pro správu majetku zajištěného za účelem případné pozdější konfiskace a konfiskovaných aktiv a majetku. Tento majetek je přednostně vyčleněn pro projekty v oblasti vymáhání práva a prevenci organizované trestné činnosti, jakož i další projekty veřejného a společenského zájmu.

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b.  Každý členský stát přijme nezbytná opatření, zejména prostřednictvím zřízení vnitrostátního fondu, za účelem zajištění přiměřeného odškodnění rodin policistů a státních úředníků, kteří zemřeli při plnění svých povinností, a policistů a státních úředníků, kteří jsou trvale zdravotně postižení v důsledku výkonu svých povinností. Každý členský stát přidělí do tohoto fondu část zkonfiskovaného majetku.

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4c.  Zajištěný majetek, jenž není následně zkonfiskován, se neprodleně uvolní. Podmínky nebo procesní pravidla pro uvolnění tohoto majetku stanoví vnitrostátní právní předpisy.

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Vydávající orgán oznámí rozhodnutí uvedené v odst. 3 a 4 písm. d) vykonávajícímu orgánu. Není-li o postupu náhrady škody nebo vrácení majetku oběti ve vydávajícím státě zatím rozhodnuto, musí vykonávající stát odmítnout předání zkonfiskovaného majetku, dokud vykonávajícímu orgánu nebude oznámeno rozhodnutí.

5.  Vydávající orgán oznámí rozhodnutí uvedené v odst. 3 a 4 písm. d) vykonávajícímu orgánu jakýmkoli způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu. Není-li o postupu náhrady škody nebo vrácení majetku oběti ve vydávajícím státě zatím rozhodnuto, musí vykonávající stát odmítnout předání zkonfiskovaného majetku, dokud vykonávajícímu orgánu nebude oznámeno rozhodnutí.

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud měl vykonávající stát náklady, které považuje za vysoké nebo mimořádné, může vykonávající orgán vydávajícímu orgánu navrhnout, aby se na nich podílely oba orgány. Vydávající orgán zohlední tento návrh na základě podrobných specifikací poskytnutých vykonávajícím orgánem.

2.  Pokud měl vykonávající stát náklady, které považuje za vysoké nebo mimořádné, může vykonávající orgán vydávajícímu orgánu navrhnout, aby se na nich podílely oba orgány. Vydávající orgán zohlední tento návrh na základě podrobných specifikací poskytnutých vykonávajícím orgánem a jakýmkoli způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu informuje vykonávající orgán o svých závěrech.

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Článek 32 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 32a

 

Záruky

 

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby osoby dotčené opatřeními podle tohoto nařízení měly právo na účinnou právní ochranu a na spravedlivý proces, aby mohly hájit svá práva.

 

2.  Členské státy poskytnou osobám, o jejichž majetek se jedná, možnost účinně napadnout příkaz k zajištění nebo konfiskaci u soudu v souladu s postupy stanovenými vnitrostátním právem. Tyto postupy mohou stanovit, že pokud byl původní příkaz k zajištění nebo konfiskaci přijat jiným příslušným orgánem, než je justiční orgán, musí být tento příkaz nejprve předložen k potvrzení či přezkumu justičnímu orgánu před tím, než jej bude možné napadnout u soudu.

 

3.  Aniž jsou dotčeny směrnice 2012/13/EU a 2013/48/EU, mají osoby, jejichž majetek je dotčen příkazem k zajištění nebo konfiskaci, právo na přístup k obhájci v celém řízení o zajištění nebo konfiskaci majetku v souvislosti s určením výnosů a nástrojů, aby mohly hájit svá práva. Dotčené osoby musí být o tomto svém právu informovány.

 

4.  Členské státy zajistí, aby lhůty pro podání opravného prostředku byly stejné jako lhůty stanovené v obdobných vnitrostátních postupech a aby způsob jejich uplatňování zaručoval zúčastněným stranám možnost tyto opravné prostředky účinně využít.

 

5.  V rámci opravných prostředků uvedených v odstavci 2 musí mít dotčená osoba možnost účinně napadnout okolnosti případu včetně konkrétních skutečností a dostupných důkazů, na jejichž základě je dotčený majetek považován za majetek, který byl získán z trestné činnosti.

 

6.  Třetí osoby jsou oprávněny uplatňovat své majetkové právo nebo jiná vlastnická práva.

 

7.  Pokud mají oběti vůči osobě, na níž je vydáno konfiskační opatření podle tohoto nařízení, nároky na náhradu škody vyplývající ze spáchání trestného činu, přijmou členské státy nezbytná opatření k zajištění toho, aby dané konfiskační opatření nebránilo těmto obětem v uplatňování jejich nároků na náhradu škody.

 

8.  Vydávající a vykonávající orgán se vzájemně informují o opravných prostředcích uplatněných proti vydání, uznání či výkonu příkazu k zajištění nebo konfiskaci.

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každá zainteresovaná strana, včetně třetích stran jednajících v dobré víře, musí mít opravné prostředky, včetně opravných prostředků uvedených v článku 8 směrnice 2014/42/EU, proti uznání a výkonu příkazu podle článků 8 a 17, aby byla zachována jejich práva. Opravný prostředek se předkládá soudu ve vykonávajícím státě v souladu s jeho vnitrostátním právem. Žaloba může mít odkladný účinek podle práva vykonávajícího státu.

1.  Každá zainteresovaná strana, včetně třetích stran jednajících v dobré víře, musí mít opravné prostředky, včetně opravných prostředků uvedených v článku 8 směrnice 2014/42/EU, proti uznání a výkonu příkazu podle článků 8 a 17, aby byla zachována jejich práva. Opravný prostředek proti uznání a provedení příkazu k zajištění nebo konfiskaci se předkládá soudu ve vykonávajícím státě v souladu s jeho vnitrostátním právem. Žaloba může mít odkladný účinek podle práva vykonávajícího státu.

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Podstatné důvody pro vydání příkazu k zajištění nebo konfiskaci nelze napadnout u soudu ve vykonávajícím státě.

2.  Aniž jsou dotčeny základní záruky a práva platná ve vykonávajícím členském státě, nelze podstatné důvody pro vydání příkazu k zajištění nebo konfiskaci napadnout u soudu ve vykonávajícím státě.

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy pravidelně sbírají a uchovávají souhrnné statistické údaje od příslušných orgánů. Shromážděné statistické údaje se každý rok zasílají Komisi a kromě údajů uvedených v čl. 11 odst. 2 směrnice 2014/42/EU obsahují:

Členské státy pravidelně sbírají a uchovávají souhrnné statistické údaje od příslušných orgánů a od ústředního orgánu uvedeného v čl. 27 odst. 2. Shromážděné statistické údaje se každý rok zasílají Komisi a kromě údajů uvedených v čl. 11 odst. 2 směrnice 2014/42/EU obsahují:

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise předkládá Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru výroční zprávu, která shrne obdržené statistické údaje a doplní je o srovnávací analýzy.

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Článek 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 36

vypouští se

Změny osvědčení a formuláře

 

Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 37 týkajících se každé změny osvědčení a formuláře uvedeného v přílohách I a II.

 

Odůvodnění

Všechny údaje, které jsou uvedeny v obou osvědčeních (přílohy I a II) by měly být z důvodu právní jistoty stanoveny zákonodárcem. Přenesení pravomoci v tomto ohledu není nezbytné ani vhodné.

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Článek 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 37

vypouští se

Výkon přenesení pravomoci

 

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 36 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [data uplatňování tohoto nařízení].

 

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 36 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku dnem následujícím po zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 36 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o [dva měsíce].

 

Odůvodnění

Všechny údaje, které jsou uvedeny v obou osvědčeních (přílohy I a II) by měly být z důvodu právní jistoty stanoveny zákonodárcem. Přenesení pravomoci v tomto ohledu není nezbytné ani vhodné.

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 38 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Doložka o přezkumu

Předkládání zpráv a doložka o přezkumu

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nejpozději do [pěti let od data uplatňování toho nařízení] Komise předloží zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o uplatňování tohoto nařízení. V případě potřeby se ke zprávě připojí návrhy na přizpůsobení tohoto nařízení.

Nejpozději do [tří let od data uplatňování toho nařízení] a poté každé tři roky Komise předloží zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o uplatňování tohoto nařízení. Zpráva bude mimo jiné obsahovat tyto součásti:

 

a)  přehled statistik poskytnutých členskými státy podle článku 35; a 

 

b)   posouzení možného dopadu příkazů k přeshraničnímu zajištění a konfiskaci na základní práva a svobody a zásady právního státu.

 

V případě potřeby se ke zprávě připojí návrhy na přizpůsobení tohoto nařízení.

Odůvodnění

Komise by měla pravidelně podávat zprávy o statistikách a o možném dopadu na základní práva, aby bylo případně možné navrhnout přezkum tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl M – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud je správním doručováním a přebíráním příkazů ke konfiskaci ve vydávajícím státě pověřen ústřední orgán:

Ústřední orgán odpovědný za pomoc příslušným orgánům, zaznamenávání všech příkazů ke konfiskaci, které byly předány a obdrženy na vnitrostátní úrovni, a za zefektivnění doručování a přebírání příkazů ke konfiskaci v souladu s čl. 27 odst. 2:

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Příloha II – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

PŘÍKAZ K ZAJIŠTĚNÍ

OSVĚDČENÍ

podle článku 16

pro vydání příkazu k zajištění podle článku 16

Odůvodnění

Pro zjednodušení je vhodné sblížit postupy pro uznávání příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci: k oběma těmto rozhodnutím tedy musí být přiloženo osvědčení (uvedené v přílohách I a II).

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Příloha II – oddíl M – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud je správním doručováním a přebíráním příkazů k zajištění ve vydávajícím státě pověřen ústřední orgán:

Ústřední orgán odpovědný za pomoc příslušným orgánům, zaznamenávání všech příkazů k zajištění, které byly předány a obdrženy na vnitrostátní úrovni, a za zefektivnění doručování a přebírání příkazů k zajištění v souladu s čl. 27 odst. 2:

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodajka vítá, že Evropská komise předložila dne 21. prosince 2016 řadu opatření na posílení schopnosti Evropské unie bojovat proti financování organizované trestné činnosti a terorismu. Tyto tři legislativní návrhy obsažené v „balíčku legislativních opatření“ umožní doplnit a posílit právní rámec Evropské unie v oblasti praní peněz, nelegálních hotovostních toků a zajištění či konfiskace majetku, a představují tak silnější a koordinovanější reakci EU v této oblasti.

Zpravodajka proto vítá návrh nařízenívzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci, který Komise předložila. Zajištění a konfiskace majetku z trestné činnosti patří mezí nejúčinnější prostředky boje proti organizované trestné činnosti. Je totiž nezbytné zmrazit finanční prostředky pocházející ze zločineckých organizací a směřujících do těchto organizací. Je proto naprosto zásadní mít k dispozici nástroj vzájemného uznávání – zásadu vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí, která je základním kamenem soudní spolupráce v trestních věcech v Evropské unii. A to tím spíše, že zprávy o provádění vypracované Komisí a týkající se rámcových rozhodnutí v této oblasti ukazují, že současný systém není efektivní.

Zpravodajka se domnívá, že volba nařízení jako formy pro tento nástroj vzájemného uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci ze strany Komise je jedním z klíčových prvků návrhu Komise. Nařízení přispívá bezesporu k větší jasnosti a větší právní jistotě, odstraňuje potíže související s provedením ve vnitrostátních systémech a umožní tedy rychlejší a účinnější provádění příkazů k zajištění a konfiskaci. Jedná se tedy o nejvhodnější a nejúčinnější formu, kterou lze zvolit pro nástroj vzájemného uznávání.

Druhým klíčovým bodem v rámci tohoto nařízení je důraz kladený na dodržování základních práv a na procesní záruky. Zpravodajka proto navrhuje vložit ustanovení o neuznávání a nevykonání příkazů k zajištění a konfiskaci na základě porušení základních práv, což je požadavek, který Evropský parlament podporuje již několik let. Navrhuje se rovněž, aby byla většina důvodů pro odmítnutí uznání a výkonu povinná. Zpravodajka navrhuje také doplnit nebo posílit ustanovení týkající se procesních záruk: pokud jde o právo na účinný opravný prostředek pro všechny dotčené osoby, právo na informování těchto osob, ale také procesní práva třetích osob, které by mohly být těmito příkazy k zajištění a konfiskaci dotčeny.

Zpravodajka dále usilovala při práci na tomto návrhu Evropské komise o zjednodušení a vyjasnění. V tomto smyslu je vhodné zejména vyjasnit některá ustanovení tohoto nařízení, sblížit postupy a opatření týkající se vzájemného uznávání příkazů k zajištění a vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci nebo harmonizovat tento nový nástroj ve vztahu k ostatním stávajícím evropským právním předpisům v této oblasti.

Je také potřeba zlepšit včasnost a účinnost postupů uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci majetku a příjmů z trestné činnosti jako zcela zásadního prvku: prostřednictvím zjednodušených postupů pro předávání příkazů, posílením úlohy ústředních vnitrostátních orgánů, jejichž podpůrná úloha je zcela nepostradatelná, zkrácením lhůt pro vzájemnou komunikaci mezi orgány, pro přijetí rozhodnutí vykonat (či nevykonat) příkazy předané vydávajícím státem, pro neprodlené oznámení jejich rozhodnutí a výkon příkazů; tato ustanovení by zpravodajka ráda posílila.

Je také důležité podporovat na evropské úrovni a v členských státech optimální správu zajištěného a konfiskovaného majetku a jeho opětovné využití pro sociální účely, k odškodnění obětí, rodin obětí a podniků, jež byly poškozeny organizovanou trestnou činností, nebo na účely boje proti této činnosti.

STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru (8.11.2017)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci
(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Zpravodaj: Fulvio Martusciello

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Pokud jde o oblast finančních služeb, stanoví několik právních aktů Unie v oblasti finančních trhů příkazy k zajištění a konfiskaci jakožto sankce pro finanční instituce. Účinná přeshraniční spolupráce trestních soudů a ostatních vnitrostátních příslušných orgánů je klíčová pro stabilitu finančního systému Unie a důvěru v něj.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Vzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci v Unii je sice důležitým krokem v boji proti trestné činnosti, avšak významný počet aktiv je uložen offshore, nenahlášen a nezdaněn, ve třetích zemích mimo Unii. Komplexní plán, který by odrazoval od převádění aktiv do třetích zemí a vedl k nalezení účinné cesty k jejich opětovnému získání, bude představovat významný krok vpřed.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Je důležité zjednodušit vzájemné uznávání a výkon příkazů k zajištění a konfiskaci majetku stanovením pravidel zavazujících členské státy, aby na svém území uznávaly a vykonávaly příkazy k zajištění a konfiskaci vydané jiným členským státem v rámci trestního řízení.

(12)  Je důležité zjednodušit vzájemné uznávání a výkon příkazů k zajištění a konfiskaci majetku stanovením pravidel zavazujících členské státy, aby na svém území uznávaly a vykonávaly příkazy k zajištění a konfiskaci vydané jiným členským státem v rámci trestního, občanskoprávního a správního řízení.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Toto nařízení by se mělo vztahovat na všechny příkazy ke konfiskaci uložené soudem v návaznosti na řízení ve věci trestného činu a všechny příkazy k zajištění vydané za účelem případné následné konfiskace. Mělo by proto zahrnovat všechny druhy příkazů začleněných do směrnice 2014/42/EU a také jiné druhy příkazů vydané bez pravomocného odsouzení v rámci trestního řízení. Toto nařízení by se nemělo vztahovat na příkazy k zajištění a konfiskaci vydané v rámci občanskoprávních nebo správních řízení.

(13)  Toto nařízení by se mělo vztahovat na všechny příkazy ke konfiskaci uložené soudem nebo příslušným orgánem v návaznosti na trestní, občanskoprávní nebo správní řízení a všechny příkazy k zajištění vydané za účelem případné následné konfiskace. Mělo by proto zahrnovat všechny druhy příkazů začleněných do směrnice 2014/42/EU a také jiné druhy příkazů vydané bez pravomocného odsouzení v rámci trestního, občanskoprávního a správního řízení.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Toto nařízení by mělo zahrnovat příkazy ke konfiskaci a zajištění, které se týkají trestných činů začleněných do směrnice 2014/42/EU, a také příkazy týkající se jiných trestných činů. Trestné činy by se proto neměly omezovat na oblasti mimořádně závažných trestných činů s přeshraničním rozměrem, neboť v článku 82 SFEU se nevyžaduje takové omezení u opatření, jež stanoví pravidla a postupy pro zajištění vzájemného uznávání rozsudků v trestních věcech.

(14)  Toto nařízení by mělo zahrnovat příkazy ke konfiskaci a zajištění, které se týkají trestných činů začleněných do směrnice 2014/42/EU, a také příkazy týkající se jiných trestných činů. Trestné činy by se proto neměly omezovat na oblasti mimořádně závažných trestných činů s přeshraničním rozměrem, neboť v článku 82 SFEU se nevyžaduje takové omezení u opatření, jež stanoví pravidla a postupy pro zajištění vzájemného uznávání rozsudků v trestních věcech. Daňový únik, závažný daňový únik a vyhýbání se daňové povinnosti jsou velmi závažnými přeshraničním trestnými činy, které je třeba zařadit na seznam trestných činů, na něž se toto nařízení vztahuje. Avšak vzhledem k tomu, že v některých členských státech nelze tyto trestné činy potrestat odnětím svobody s horní hranicí sazby nejméně tři roky, měla by se maximální trestní sazba v případě těchto konkrétních trestných činů snížit na dva roky.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Toto nařízení by se mělo uplatňovat s přihlédnutím ke směrnicím Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU30, 2012/13/EU31, 2013/48/EU32, 2016/34333, 2016/80034 a 2016/191935, které se týkají procesních práv v trestním řízení.

(18)  Toto nařízení by se mělo uplatňovat s přihlédnutím ke směrnicím Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU30 , 2012/13/EU31 , 2013/48/EU32 , 2016/34333 , 2016/80034 a 2016/191935, které se týkají procesních práv v trestním řízení a právních aktů Unie v oblasti finančních trhů. V případě, že konfiskace nezaložené na rozsudku představují preventivní konfiskace v návaznosti na řízení ve věci trestné činnosti, je velmi důležité zajistit, aby byly splněny následující přísné podmínky: konfiskace nezaložené na rozsudku je možné uvalit pouze na konečný seznam možných cílových subjektů stanovených zákonem, jako jsou podezřelí z organizované trestné činnosti nebo z terorismu; trestní stíhání by mělo prokázat, že původ majetku nelze odůvodnit a že majetek, který má být konfiskován, je buď v nepoměru k deklarovanému příjmu nebo k vykonávané činnosti nebo je nelegálního původu či výsledkem opětovné investice výnosů z trestné činnosti; měly by být také zavedeny účinné procesní záruky k zajištění toho, aby cílové subjekty konfiskací nezaložených na rozsudku měly právo na spravedlivé soudní řízení a aby bylo dodrženo jejich právo na účinnou nápravu a respektována presumpce neviny.

__________________

__________________

30 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení (Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 1).

30 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení (Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 1).

31 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení (Úř. věst. L 142, 1.6.2012, s. 1).

31 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení (Úř. věst. L 142, 1.6.2012, s. 1).

32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody (Úř. věst. L 294, 6.11.2013, s. 1).

32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody (Úř. věst. L 294, 6.11.2013, s. 1).

33 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem (Úř. věst. L 65, 11.3.2016, s. 1).

33 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem (Úř. věst. L 65, 11.3.2016, s. 1).

34 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 1).

34 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 1).

35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1919 ze dne 26. října 2016 o právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení a pro osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu (Úř. věst. L 297, 4.11.2016, s. 1).

35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1919 ze dne 26. října 2016 o právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení a pro osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu (Úř. věst. L 297, 4.11.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V tomto nařízení se stanoví pravidla, podle kterých členský stát na svém území uznává a vykonává příkaz k zajištění nebo konfiskaci vydaný jiným členským státem v rámci trestního řízení.

1.  V tomto nařízení se stanoví pravidla, podle kterých členský stát na svém území uznává a vykonává příkaz k zajištění nebo konfiskaci vydaný jiným členským státem v rámci trestního, občanskoprávního a správního řízení.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  „příkazem ke konfiskaci“ konečná sankce nebo opatření uložené soudem v návaznosti na řízení ve věci trestného činu, které má za následek trvalé odnětí majetku fyzické nebo právnické osobě;

1)  „příkazem ke konfiskaci“ konečná sankce nebo opatření uložené soudem nebo příslušným orgánem v návaznosti na trestní, občanskoprávní nebo správní řízení, které má za následek trvalé odnětí majetku fyzické nebo právnické osobě;

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4)  „výnosy“ všechny ekonomické výhody pocházející přímo či nepřímo z trestného činu; může se jednat o majetek v jakékoli podobě, který zahrnuje všechny následné reinvestice nebo přeměnu přímých výnosů a všechen ocenitelný užitek;

4)  „výnosy“ všechny ekonomické výhody pocházející přímo či nepřímo z trestného činu, přestupku nebo správního deliktu; může se jednat o majetek v jakékoli podobě, který zahrnuje všechny následné reinvestice nebo přeměnu přímých výnosů a všechen ocenitelný užitek;

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5)  „nástroji“ jakýkoli majetek zcela nebo částečně použitý nebo určený k použití libovolným způsobem pro spáchání jednoho nebo více trestných činů;

5)  „nástroji“ jakýkoli majetek zcela nebo částečně použitý nebo určený k použití libovolným způsobem pro spáchání trestného činu, přestupku nebo správního deliktu;

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6)  „vydávajícím státem“ členský stát, v němž je příkaz k zajištění nebo příkaz ke konfiskaci vydán v rámci trestního řízení;

6)  „vydávajícím státem“ členský stát, v němž je příkaz k zajištění nebo příkaz ke konfiskaci vydán v rámci trestního, občanskoprávního nebo správního řízení;

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. a – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  jakýkoli jiný příslušný orgán, který vydávající stát určí a který má v trestním řízení pravomoc nařídit zajištění majetku nebo výkon příkazu k zajištění v souladu s vnitrostátním právem. Kromě toho musí příkaz k zajištění před jeho předáním vykonávajícímu orgánu a po posouzení jeho souladu s podmínkami pro vydání takového příkazu podle tohoto nařízení, zejména s podmínkami stanovenými v čl. 13 odst. 1, potvrdit soudce, soud, vyšetřující soudce nebo státní zástupce ve vydávajícím státě. Pokud byl příkaz potvrzen tímto orgánem, může být pro účely předání příkazu tento orgán rovněž považován za vydávající orgán;

2)  jakýkoli jiný příslušný orgán, který vydávající stát určí a který má v trestním, občanskoprávním a správním řízení pravomoc nařídit zajištění majetku nebo výkon příkazu k zajištění v souladu s vnitrostátním právem. Kromě toho musí příkaz k zajištění před jeho předáním vykonávajícímu orgánu a po posouzení jeho souladu s podmínkami pro vydání takového příkazu podle tohoto nařízení, zejména s podmínkami stanovenými v čl. 13 odst. 1, potvrdit soudce, soud, vyšetřující soudce nebo státní zástupce ve vydávajícím státě. Pokud byl příkaz potvrzen tímto orgánem, může být pro účely předání příkazu tento orgán rovněž považován za vydávající orgán;

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  pokud jde o příkaz ke konfiskaci, příslušný orgán určený vydávajícím státem, který má v trestním řízení pravomoc vykonat příkaz ke konfiskaci vydaný soudem v souladu s vnitrostátním právem;

b)  pokud jde o příkaz ke konfiskaci, příslušný orgán určený vydávajícím státem, který má v trestním, občanskoprávním a správním řízení pravomoc vykonat příkaz ke konfiskaci vydaný soudem v souladu s vnitrostátním právem;

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  počítačová trestná činnost,

  kybernetická kriminalita,

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  rasismus a xenofobie,

–  rasismus, xenofobie a antisemitismus;

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 21 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  zneužívání trhu,

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 21 b (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  manipulace s indexy používanými jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů,

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 21 c (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  manipulace s trhy finančních nástrojů,

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Příkaz k zajištění nebo příkaz ke konfiskaci dá podnět k výkonu bez ověření oboustranné trestnosti aktů, pokud akty, které dávají podnět k příkazu k zajištění nebo konfiskaci, tvoří jeden nebo více těchto trestných činů podle ustanovení právních předpisů vydávajícího státu a ve vydávajícím státě se trestají odnětím svobody v trvání nejméně dvou let:

 

  daňový únik,

 

  závažný daňový únik,

 

  vyhýbání se daňové povinnosti.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 37, pokud jde o pravidelnou aktualizaci seznamu trestných činů v odstavci 1.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  v případě uvedeném v čl. 3 odst. 2 není jednání, na kterém se zakládá příkaz ke konfiskaci, trestným činem podle práva vykonávajícího státu; pokud se však týká daňových, celních a devizových věcí, nesmí být výkon příkazu ke konfiskaci odmítnut z toho důvodu, že právní předpisy vykonávajícího státu neukládají stejný druh daně nebo poplatku nebo neobsahují stejná daňová, celní a devizová ustanovení jako právní předpisy vydávajícího státu;

f)  v případě uvedeném v čl. 3 odst. 2 není jednání, na kterém se zakládá příkaz ke konfiskaci, trestným činem podle práva vykonávajícího státu; pokud se však týká daňových, celních a devizových věcí, nesmí být výkon příkazu ke konfiskaci odmítnut z toho důvodu, že právní předpisy vykonávajícího státu neukládají stejný druh daně nebo poplatku nebo neobsahují stejná daňová, celní a devizová ustanovení nebo trestné činy jako právní předpisy vydávajícího státu;

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V případech uvedených v odstavci 1 vykonávající orgán před rozhodnutím neuznat a nevykonat příkaz ke konfiskaci jako celek nebo jeho část musí s vydávajícím orgánem uskutečnit vhodnými prostředky konzultaci a případně ho požádat o neprodlené poskytnutí potřebných informací.

2.  V případech uvedených v odstavci 1 vykonávající orgán před rozhodnutím neuznat a nevykonat příkaz ke konfiskaci jako celek nebo jeho část musí s vydávajícím orgánem uskutečnit vhodnými prostředky vytvářejícími písemný záznam konzultaci a případně ho požádat o neprodlené poskytnutí potřebných informací.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4)  Tento bod se však uplatňuje, pouze když by takový příkaz měl prioritu před následnými vnitrostátními příkazy k zajištění v trestním řízení podle vnitrostátních právních předpisů.

4)  Tento bod se však uplatňuje, pouze když by takový příkaz měl prioritu před následnými vnitrostátními příkazy k zajištění v trestním, občanskoprávním a správním řízení podle vnitrostátních právních předpisů.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Vykonávající stát spravuje zajištěný nebo zkonfiskovaný majetek se zřetelem k zamezení snížení jeho hodnoty a v souladu s článkem 10 směrnice 2014/42/EU.

1.  Vykonávající stát spravuje zajištěný nebo zkonfiskovaný majetek se zřetelem k zamezení snížení jeho hodnoty a v souladu s článkem 10 směrnice 2014/42/EU. Vykonávající členský stát provede řádné posouzení všech zkonfiskovaných aktiv. Aby se zajistila bezpečnost zabavených nebo konfiskovaných aktiv, může soudní orgán využít právní odborníky pověřené veřejnou funkcí, jako například notáře.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  je-li částka získaná z výkonu příkazu ke konfiskaci vyšší než 10 000 EUR, 50 % z ní převede vykonávající stát vydávajícímu státu.

b)  je-li částka získaná z výkonu příkazu ke konfiskaci vyšší než 10 000 EUR, 75 % z ní převede vykonávající stát vydávajícímu státu, po odečtení nákladů souvisejících s výkonem příkazu ke konfiskaci, jež nesmějí přesáhnout 50 % částky.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Komise předkládá Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru výroční zprávu, které shrne shromážděné statistické údaje a doplní je o komparativní analýzu.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Do ... [jeden rok od data použitelnosti tohoto nařízení] předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru hodnocení statistických údajů a dopadu preventivních příkazů k zajištění a důsledků na přeshraniční spolupráci v případě rozšíření těchto příkazů na všechny členské státy.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl H – bod 3 – odrážka 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  počítačová trestná činnost,

–  kybernetická kriminalita,

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl H – bod 3 – odrážka 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  rasismus a xenofobie,

  rasismus, xenofobie a antisemitismus;

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl H – bod 3 – odrážka 21 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  zneužívání trhu,

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl H – bod 3 – odrážka 21 b (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  manipulace s indexy používanými jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů,

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl H – bod 3 – odrážka 21 c (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  manipulace s trhy finančních nástrojů,

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl H – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Lze za trestný čin, pro nějž je příkaz ke konfiskaci vydáván, uložit ve vydávajícím státě trest odnětí svobody nebo ochranné opatření omezující svobodu s horní hranicí trestní sazby v délce nejméně dvou let podle právních předpisů vydávajícího státu a je tento trestný čin uveden níže na seznamu trestných činů? (zaškrtněte prosím příslušné políčko)

 

  daňový únik,

 

  závažný daňový únik,

 

  vyhýbání se daňové povinnosti.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Vzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci majetku

Referenční údaje

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

13.2.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Fulvio Martusciello

11.4.2017

Projednání ve výboru

4.9.2017

9.10.2017

 

 

Datum přijetí

6.11.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

1

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

39

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Esther de Lange, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

VERTS/ALE

Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Bernard Monot

2

0

ECR

Bernd Lucke, Kay Swinburne

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (26.11.2017)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci
(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Zpravodaj: Pavel Svoboda

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Podle údajů vyplývajících z posledních průzkumů generují nelegální trhy v Evropské unii kolem 110 miliard EUR, tj. přibližně 1 % HDP EU v roce 2010. Velmi účinným mechanismem pro potírání kriminality je proto odebírání zisku z trestné činnosti a snaha o zajištění toho, aby „se trestný čin nevyplatil“. Cílem konfiskace majetku získaného na základě trestné činnosti je předcházet trestným činům, včetně organizovaného zločinu, a bojovat proti nim, odškodnit oběti a poskytnout další finanční prostředky na zpětné investice do vymáhání práva nebo do jiných iniciativ zaměřených na předcházení trestným činům.

Ačkoli existující statistické údaje jsou omezené, peněžní částky, které se v současné době daří vymoci z výnosů z trestné činnosti v EU, tvoří pouze malý podíl: 98,9 % odhadovaných zisků z trestné činnosti není zabaveno a zůstává k dispozici zločincům. Fungující systém vymáhání je nezbytným předpokladem, má-li se zabavit více majetku z trestné činnosti. Součástí tohoto systému je i účinný rámec vzájemného uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Zajištění a konfiskace nástrojů a výnosů z trestné činnosti patří mezí nejúčinnější prostředky boje proti kriminalitě. Evropská unie se zavázala, že zajistí účinnější identifikaci, konfiskaci a opětovné použití majetku z trestné činnosti24.

(3)  Zajištění a konfiskace nástrojů a výnosů z trestné činnosti patří mezí nejúčinnější prostředky boje proti kriminalitě, porušování práva, zejména působením organizované trestné činnosti, a terorismu vzhledem k tomu, že brání pachatelům v pokračování trestné činnosti a teroristům v přípravě útoků. Evropská unie se zavázala, že zajistí účinnější identifikaci, konfiskaci a opětovné použití majetku z trestné činnosti24. Zkonfiskovaný majetek z trestné činnosti může být využit k prosazování právních předpisů, prevenci trestné činnosti nebo k odškodnění obětí.

_________________

_________________

24 „Dokument Stockholmský program – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je“, Úř. věst. C 115, 4.5.2010, s. 1.

24 „Dokument Stockholmský program – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je“, Úř. věst. C 115, 4.5.2010, s. 1.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Jelikož zločin je často nadnárodní povahy, účinná přeshraniční spolupráce je důležitá pro zabavení a konfiskaci výnosů a nástrojů z trestné činnosti.

(4)  Jelikož zločin je často nadnárodní povahy, účinná přeshraniční spolupráce je důležitá pro zabavení a konfiskaci výnosů a nástrojů z trestné činnosti. Lepší spolupráce členských států a třetích zemí se dosáhne pomocí rozhodných, rychlých a sladěných opatření zaměřených na modernizaci příslušných právních aktů Unie a jejich provádění.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  V rámci evropského legálního hospodářství dochází ve velké míře k praní nezákonných výnosů z trestné činnosti páchané zločineckými organizacemi a tento kapitál představuje po opětovném investování do oficiální ekonomiky vážnou hrozbu pro svobodu podnikání a hospodářskou soutěž vzhledem k tomu, že má vysoce deformační účinek.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b)  Organizovaná trestná činnost, korupce a praní peněz představují vážnou hrozbu pro hospodářství Unie například proto, že výrazně omezují daňové příjmy členských států a Unie jako celku, ale také z hlediska odpovědnosti za projekty financované Unií vzhledem k tomu, že zločinecké organizace působí v různých odvětvích, z nichž mnohá podléhají kontrole orgánů veřejné správy;

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Aby se zajistilo efektivní vzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci, měla by se pravidla o uznávání a výkonu těchto příkazů stanovit právně závazným a přímo uplatnitelným právním aktem Unie.

(11)  Aby se zajistilo efektivní vzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci, měla by se pravidla o uznávání a výkonu těchto příkazů stanovit právně závazným a přímo uplatnitelným právním aktem Unie, který by měl širší působnost než současné právní akty a obsahoval by jasná ustanovení ohledně příkazů k zajištění a konfiskaci majetku. Jediný nástroj pro vzájemné uznávání příkazů k zajištění a ke konfiskaci majetku, který obsahuje standardní vzor certifikátu a formuláře a také přímo uplatnitelná pravidla a lhůty, zajistí neprodlené uznání a vykonání těchto příkazů v Unii.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Je důležité zjednodušit vzájemné uznávání a výkon příkazů k zajištění a konfiskaci majetku stanovením pravidel zavazujících členské státy, aby na svém území uznávaly a vykonávaly příkazy k zajištění a konfiskaci vydané jiným členským státem v rámci trestního řízení.

(12)  Je důležité zjednodušit vzájemné uznávání a výkon příkazů k zajištění a konfiskaci majetku stanovením pravidel zavazujících členské státy, aby na svém území uznávaly a vykonávaly příkazy k zajištění a konfiskaci vydané jiným členským státem v rámci trestního řízení, aniž by docházelo ke zbytečnému prodlení či dalším formalitám.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Toto nařízení neznamená změnu povinnosti dodržovat základní práva a základní právní zásady obsažené v článku 6 SEU.

(16)  Tímto nařízením není dotčena povinnost dodržovat základní práva a základní právní zásady obsažené v článku 6 SEU.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  V tomto nařízení se dodržují lidská práva a ctí zásady uznané v Listině základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) a Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Toto nařízení by se mělo uplatňovat v souladu s těmito právy a svobodami.

(17)  V tomto nařízení se dodržují základní a procesní práva a ctí příslušné zásady uznané v Listině základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) a Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Toto nařízení by se mělo uplatňovat v souladu s těmito právy a svobodami.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Toto nařízení by se mělo uplatňovat s přihlédnutím ke směrnicím Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU30, 2012/13/EU31, 2013/48/EU32, 2016/34333, 2016/80034 a 2016/191935, které se týkají procesních práv v trestním řízení.

(18)  Toto nařízení by se mělo uplatňovat v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU30, 2012/13/EU31, 2013/48/EU32, 2016/34333, 2016/80034 a 2016/191935, které se týkají procesních práv v trestním řízení.

_________________

_________________

30Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení (Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 1).

30Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení (Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 1).

31 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení (Úř. věst. L 142, 1.6.2012, s. 1).

31 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení (Úř. věst. L 142, 1.6.2012, s. 1).

32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody (Úř. věst. L 294, 6.11.2013, s. 1).

32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody (Úř. věst. L 294, 6.11.2013, s. 1).

33 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem (Úř. věst. L 65, 11.3.2016, s. 1).

33 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem (Úř. věst. L 65, 11.3.2016, s. 1).

34 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 1).

34 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 1).

35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1919 ze dne 26. října 2016 o právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení a pro osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu (Úř. věst. L 297, 4.11.2016, s. 1).

35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1919 ze dne 26. října 2016 o právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení a pro osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu (Úř. věst. L 297, 4.11.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Vykonávající orgán by měl příkaz ke konfiskaci uznat bez dalších formalit a měl by učinit potřebná opatření pro jeho výkon. Rozhodnutí o uznání a výkonu příkazu ke konfiskaci by se mělo přijmout a konfiskace by se měla vykonat se stejnou rychlostí a prioritou jako u podobného vnitrostátního případu. Měly by se stanovit lhůty, aby se zajistilo rychlé a účinné rozhodnutí a výkon příkazu ke konfiskaci.

(22)  Vykonávající orgán by měl příkaz ke konfiskaci uznat bez dalších formalit nebo zbytečného prodlení a měl by učinit potřebná opatření pro jeho výkon. Rozhodnutí o uznání a výkonu příkazu ke konfiskaci by se mělo přijmout bez zbytečného odkladu a konfiskace by se měla vykonat se stejnou rychlostí a prioritou jako u podobného vnitrostátního případu. Toto nařízení by mělo stanovit lhůty, během nichž musí být jednotlivé kroky postupu dokončeny, aby se zajistilo rychlé a účinné rozhodnutí a výkon příkazu ke konfiskaci.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Vykonávající orgán by měl příkaz k zajištění uznat bez dalších formalit a měl by učinit potřebná opatření pro jeho výkon. Rozhodnutí o uznání a výkonu příkazu k zajištění by se mělo přijmout a konfiskace by se měla vykonat se stejnou rychlostí a prioritou jako u podobného vnitrostátního případu. Měly by se stanovit lhůty, aby se zajistilo rychlé a účinné rozhodnutí a výkon příkazu k zajištění.

(24)  Vykonávající orgán by měl příkaz k zajištění uznat bez dalších formalit nebo zbytečného prodlení a měl by učinit potřebná opatření pro jeho výkon. Rozhodnutí o uznání a výkonu příkazu k zajištění by se mělo přijmout bez zbytečného odkladu a zajištění by se mělo vykonat se stejnou rychlostí a prioritou jako u podobného vnitrostátního případu. Toto nařízení by mělo stanovit pevné lhůty, během nichž musí být jednotlivé kroky postupu dokončeny, aby se zajistilo rychlé a účinné rozhodnutí a výkon příkazu k zajištění.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Uznání a výkon příkazu k zajištění nebo příkazu ke konfiskaci by se neměly zamítnout z jiných důvodů než těch, které jsou uvedeny v tomto nařízení. Vykonávající orgán by především měl mít možnost neuznat a nevykonat příkaz ke konfiskaci na základě zásady ne bis in idem, práv každé zainteresované strany nebo práva být přítomen při řízení před soudem.

(26)  Mělo by být pouze možné zamítnout uznání a výkon příkazu k zajištění nebo příkazu ke konfiskaci z důvodů uvedených v tomto nařízení. Vykonávající orgán může především rozhodnout, že neuzná a nevykoná příkaz ke konfiskaci na základě zásady ne bis in idem, práv každé zainteresované strany nebo práva být přítomen při řízení před soudem.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Před rozhodnutím uplatnit důvod pro neuznání a nevykonání by měl vykonávající orgán uskutečnit konzultaci s vydávajícím orgánem, aby získal všechny potřebné doplňující informace.

(27)  Před rozhodnutím uplatnit důvod pro neuznání a nevykonání by měl vykonávající orgán uskutečnit bez zbytečného prodlení konzultaci s vydávajícím orgánem, aby získal potřebné doplňující informace.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Vydávajícímu orgánu by se mělo neprodleně oznámit, že výkon příkazu není možný. Taková nemožnost může vzniknout z důvodu, že majetek už byl zkonfiskován, zmizel, nelze ho najít v místě uvedeném vydávajícím orgánem nebo umístění majetku nebylo uvedeno dost přesně.

(29)  Vydávajícímu orgánu by měly být bez zbytečného odkladu oznámeny důvody, proč výkon příkazu není možný. Taková nemožnost může vzniknout na základě skutečnosti, že majetek už byl zkonfiskován, zmizel, nelze ho najít v místě uvedeném vydávajícím orgánem nebo umístění majetku nebylo uvedeno dost přesně.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29 a)  Pokud existují pochybnosti o místě, kde se nachází majetek, jenž je předmětem příkazu ke konfiskaci, měly by členské státy ke správnému určení tohoto místa využít všech dostupných prostředků, včetně využití veškerých dostupných informačních systémů.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Náležité praktické uplatňování tohoto nařízení předpokládá úzkou komunikaci mezi příslušnými zapojenými vnitrostátními orgány, zejména v případech současného výkonu příkazu ke konfiskaci ve více než jednom členském státě. Příslušné vnitrostátní orgány by proto měly uskutečnit vzájemné konzultace vždy, když je to nutné.

(31)  Náležité praktické uplatňování tohoto nařízení předpokládá úzkou komunikaci a optimální spolupráci mezi příslušnými zapojenými vnitrostátními orgány, zejména v případech současného výkonu příkazu k zajištění nebo konfiskaci ve více než jednom členském státě. Příslušné vnitrostátní orgány by proto měly uskutečnit vzájemné konzultace a měly by využívat moderní komunikační technologie, které byly schváleny procesními pravidly dotčených členských států.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Každá zainteresovaná strana, včetně třetích stran jednajících v dobré víře, by měla mít opravné prostředky proti uznání a výkonu příkazu k zajištění nebo konfiskaci, aby se zachovala její práva, kromě jiného i účinnou možnost napadnout příkaz u soudu, nebo uplatňovat vlastnické právo či jiná majetková práva v souladu se směrnicí 2014/42/EU. Žaloba by měla být předložena soudu ve vykonávajícím státě.

(34)  Každá zainteresovaná strana, včetně třetích stran jednajících v dobré víře, by měla mít opravné prostředky proti uznání a výkonu příkazu k zajištění nebo konfiskaci, aby se zachovala její práva, kromě jiného i právo nahlížet do spisů a účinnou možnost napadnout příkaz u soudu, nebo uplatňovat vlastnické právo či jiná majetková práva v souladu se směrnicí 2014/42/EU. Žaloba by měla být předložena soudu ve vykonávajícím státě.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V tomto nařízení se stanoví pravidla, podle kterých členský stát na svém území uznává a vykonává příkaz k zajištění nebo konfiskaci vydaný jiným členským státem v rámci trestního řízení.

1.  V tomto nařízení se stanoví pravidla a podmínky, podle kterých členský stát na svém území uznává a vykonává příkaz k zajištění nebo konfiskaci vydaný jiným členským státem v rámci trestního řízení.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Toto nařízení neznamená změnu povinnosti dodržovat základní práva a základní právní zásady obsažené v článku 6 SEU.

2.  Tímto nařízením není dotčena povinnost dodržovat základní práva a základní právní zásady obsažené v článku 6 SEU a v Listině základních práv Evropské unie. Jakákoli konfiskace nezaložená na rozsudku musí být v souladu s procesními zárukami obsaženými v článku 6 Evropské úmluvy o lidských právech a v článku 8 směrnice 2014/42/EU.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  „majetkem“ jakýkoli majetek hmotné nebo nehmotné povahy, movitý nebo nemovitý, jakož i právní listiny nebo nástroje dokládající právní nárok na takový majetek nebo podíl na něm, který vydávající orgán považuje za:

3)  „majetkem“ jakékoli finanční prostředky nebo jakákoli aktiva hmotné nebo nehmotné povahy, movitá nebo nemovitá, jakož i omezená vlastnická práva a právní dokumenty nebo nástroje v jakékoli formě, včetně elektronické nebo digitální, dokládající vlastnictví nebo jiný právní nárok na taková aktiva nebo podíl na nich, které vydávající orgán považuje za:

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příkaz ke konfiskaci nebo jeho ověřenou kopii spolu s osvědčením stanoveným v článku 7 předává vydávající orgán přímo vykonávajícímu orgánu, případně ústřednímu orgánu uvedenému v čl. 27 odst. 2, způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu v souladu s podmínkami, které vykonávajícímu orgánu umožňují určit jeho pravost.

1.  (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Uplatňuje-li se písmeno b), vydávající orgán co nejdříve informuje vykonávající orgán, zda uvedené riziko pominulo.

Uplatňuje-li se písmeno b), vydávající orgán bez zbytečného prodlení informuje vykonávající orgán, zda uvedené riziko pominulo.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Vydávající orgán vyplní osvědčení uvedené v příloze I, podepíše jej a ověří jeho obsah z hlediska jeho přesnosti a správnosti.

1.  Vydávající orgán bez zbytečného prodlení vyplní osvědčení uvedené v příloze I, podepíše jej a ověří jeho obsah z hlediska jeho přesnosti a správnosti.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Vydávající orgán přeloží osvědčení do úředního jazyka vykonávajícího státu nebo jiného jazyka určeného tímto členským státem v souladu s odstavcem 3.

2.  Vydávající orgán bez zbytečného prodlení přeloží osvědčení do úředního jazyka vykonávajícího státu nebo jiného jazyka určeného tímto členským státem v souladu s odstavcem 3.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Vykonávající orgán bez dalších formalit uzná příkaz ke konfiskaci předaný v souladu s článkem 4 a učiní potřebná opatření pro jeho výkon stejným způsobem, jako v případě příkazu ke konfiskaci vystaveného orgánem vykonávajícího státu, pokud orgán nerozhodne uplatnit jeden z důvodů pro neuznání a nevykonání uvedených v článku 9 nebo jeden z důvodů pro odklad uvedených v článku 11.

1.  Vykonávající orgán bez dalších formalit nebo zbytečného prodlení uzná příkaz ke konfiskaci předaný v souladu s článkem 4 a učiní potřebná opatření pro jeho výkon stejným způsobem, jako v případě příkazu ke konfiskaci vystaveného orgánem vykonávajícího státu, pokud orgán nerozhodne uplatnit jeden z důvodů pro neuznání a nevykonání uvedených v článku 9 nebo jeden z důvodů pro odklad uvedených v článku 11.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Vykonávající orgán neprodleně podá zprávu vydávajícímu orgánu způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu o odkladu výkonu příkazu, včetně důvodů odkladu, a podle možnosti o očekávaném trvání odkladu.

2.  Vykonávající orgán neprodleně podá zprávu vydávajícímu orgánu způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu o odkladu výkonu příkazu, včetně důvodů odkladu, a podle možnosti o očekávaném trvání odkladu. V případě odkladu podle odst. 1 písm. b) vydá vydávající orgán, jestliže se příkaz ke konfiskaci provádí současně ve více než jednom členském státě, nové pokyny ohledně přesné výše částky, která má být zkonfiskována.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

 

Povinnost informovat zainteresované strany

 

Vykonávající orgán po výkonu příkazu ke konfiskaci neprodleně sdělí své rozhodnutí osobě, proti níž byl příkaz ke konfiskaci vydán, a také každé zainteresované straně, včetně třetích stran jednajících v dobré víře.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vykonávající orgán bez dalších formalit uzná příkaz k zajištění předaný v souladu s článkem 14 a učiní potřebná opatření pro jeho výkon, pokud orgán nerozhodne uplatnit jeden z důvodů pro neuznání a nevykonání stanovených v článku 18 nebo jeden z důvodů pro odklad stanovených v článku 20.

Vykonávající orgán bez dalších formalit nebo zbytečného prodlení uzná příkaz k zajištění předaný v souladu s článkem 14 a učiní potřebná opatření pro jeho výkon, pokud orgán nerozhodne uplatnit jeden z důvodů pro neuznání a nevykonání stanovených v článku 18 nebo jeden z důvodů pro odklad stanovených v článku 20.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. а

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  formulář uvedený v článku 16 není úplný, nebo je zjevně nesprávný a nebyl vyplněn po konzultaci v souladu s odstavcem 2;

a)  formulář uvedený v článku 16 nebyl přeložen do úředního jazyka vykonávajícího státu, není úplný, nebo je zjevně nesprávný a nebyl vyplněn po konzultaci v souladu s odstavcem 2;

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž je dotčen článek 22, vykonávající orgán po výkonu oznámí své rozhodnutí osobě, proti které byl příkaz k zajištění vydán, a každé zainteresované straně, včetně třetích stran jednajících v dobré víře, o nichž byl vykonávající orgán informován v souladu s čl. 14 odst. 6.

1.  Aniž je dotčen článek 22, vykonávající orgán po výkonu neprodleně oznámí své rozhodnutí osobě, proti které byl příkaz k zajištění vydán, a každé zainteresované straně, včetně třetích stran jednajících v dobré víře, o nichž byl vykonávající orgán informován v souladu s čl. 14 odst. 6.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Oznámení musí obsahovat alespoň stručné informace o důvodech příkazu k zajištění, o orgánu, který příkaz vydal a o existenci opravných prostředků podle vnitrostátních právních předpisů vykonávajícího státu.

2.  Oznámení musí obsahovat dostatečné a srozumitelné informace o důvodech příkazu k zajištění, o orgánu, který příkaz vydal a o existenci opravných prostředků podle vnitrostátních právních předpisů vykonávajícího státu.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Za účelem ochrany probíhajících vyšetřování může vydávající orgán požádat vykonávající orgán, aby po omezenou dobu zachoval důvěrnost výkonu příkazu k zajištění.

3.  Za účelem ochrany probíhajících vyšetřování může vydávající orgán požádat vykonávající orgán, aby po omezenou dobu zachoval důvěrnost výkonu příkazu k zajištění. Pokud důvody zachování důvěrnosti příkazu k zajištění pominuly, vydávající orgán o tom informuje vykonávající orgán.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Je-li to nutné, vydávající orgán a vykonávající orgán uskuteční jakýmikoliv vhodnými prostředky vzájemné konzultace, aby se zajistilo účinné uplatňování tohoto nařízení.

1.  Je-li to nutné, vydávající orgán a vykonávající orgán uskuteční jakýmikoliv vhodnými prostředky, včetně moderních komunikačních technologií, vzájemné konzultace, aby se zajistilo účinné uplatňování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  je-li částka získaná z výkonu příkazu ke konfiskaci vyšší než 10 000 EUR, 50 % z ní převede vykonávající stát vydávajícímu státu.

b)  je-li částka získaná z výkonu příkazu ke konfiskaci vyšší než 10 000 EUR, 70 % z ní převede vykonávající stát vydávajícímu státu.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Vzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci majetku

Referenční údaje

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

13.2.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Pavel Svoboda

2.2.2017

Projednání ve výboru

19.6.2017

7.9.2017

10.10.2017

 

Datum přijetí

21.11.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

John Flack, Emma McClarkin

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

24

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

John Flack, Emma McClarkin

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Jiří Maštálka

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Vzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci majetku

Referenční údaje

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Datum předložení EP

22.12.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

13.2.2017

JURI

13.2.2017

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Nathalie Griesbeck

9.3.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

30.3.2017

11.10.2017

21.11.2017

 

Datum přijetí

11.1.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

47

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Andrea Bocskor, Morten Løkkegaard, Georg Mayer, Julia Pitera

Datum předložení

12.1.2018

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Morten Løkkegaard, Louis Michel, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ivari Padar, Emilian Pavel, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 26. ledna 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí