ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης

12.1.2018 - (COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)) - ***I

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Nathalie Griesbeck


Διαδικασία : 2016/0412(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0001/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0001/2018
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0819),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 82 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0002/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από η Γερουσία της Τσεχικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0001/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η δέσμευση και η δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος συγκαταλέγονται στα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να εξασφαλίσει τον πιο αποτελεσματικό εντοπισμό, τη δήμευση και την επαναχρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης24.

(3)  Η δέσμευση και η δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος συγκαταλέγονται στα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την καταπολέμηση του εγκλήματος, των παραβιάσεων του νόμου, ιδίως από εγκληματικές οργανώσεις, και της τρομοκρατίας, δεδομένου ότι αποστερούν από τους εγκληματίες τα προϊόντα των παράνομων δραστηριοτήτων τους και αποτρέπουν τους τρομοκράτες από την οργάνωση επιθέσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να εξασφαλίσει τον πιο αποτελεσματικό εντοπισμό, τη δήμευση και την επαναχρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης24. Τα δημευμένα περιουσιακά στοιχεία εγκληματικής προέλευσης μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της τήρησης του νόμου, την πρόληψη της εγκληματικότητας ή την αποζημίωση των θυμάτων.

_________________

_________________

24 «Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης – Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες», ΕΕ C 115 της 4.5.2010, σ. 1.

24 «Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης – Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες», ΕΕ C 115 της 4.5.2010, σ. 1.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Δεδομένου ότι η εγκληματικότητα έχει συχνά διακρατικό χαρακτήρα, η αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία είναι απαραίτητη για τη δέσμευση και δήμευση προϊόντων και οργάνων εγκλήματος.

(4)  Δεδομένου ότι η εγκληματικότητα έχει συχνά διακρατικό χαρακτήρα, η αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία, η διαρκής ανταλλαγή πληροφοριών και η αμοιβαία στήριξη είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό, τη δέσμευση και τη δήμευση προϊόντων και οργάνων εγκλήματος. Ως εκ τούτου, οι φορείς και οι αρχές, τα πρόσωπα, οι μονάδες ή οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου των κρατών μελών θα πρέπει να συνεργάζονται στενά και να επικοινωνούν, προκειμένου να βελτιστοποιήσουν τη διάρκεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών δέσμευσης και δήμευσης.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, διάφορες νομικές πράξεις της Ένωσης σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές προβλέπουν αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης ως κυρώσεις για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία των ποινικών δικαστηρίων και άλλων αρμόδιων εθνικών αρχών είναι υψίστης σημασίας για να υπάρχει σταθερότητα και εμπιστοσύνη στο ενωσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Οι εκθέσεις εφαρμογής της Επιτροπής σχετικά με τις αποφάσεις-πλαίσια 2003/577/ΔΕΥ και 2006/783/ΔΕΥ του Συμβουλίου δείχνουν ότι το υφιστάμενο καθεστώς για την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης δεν είναι πλήρως αποτελεσματικό. Οι ισχύουσες πράξεις δεν έχουν υλοποιηθεί και εφαρμοστεί ομοιόμορφα στα κράτη μέλη, γεγονός το οποίο έχει οδηγήσει σε ανεπάρκειες ως προς την αμοιβαία αναγνώριση.

(6)  Οι εκθέσεις εφαρμογής της Επιτροπής σχετικά με τις αποφάσεις-πλαίσια 2003/577/ΔΕΥ και 2006/783/ΔΕΥ του Συμβουλίου δείχνουν ότι το υφιστάμενο καθεστώς για την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης δεν είναι πλήρως αποτελεσματικό. Οι ισχύουσες πράξεις δεν έχουν υλοποιηθεί και εφαρμοστεί ομοιόμορφα στα κράτη μέλη, γεγονός το οποίο έχει οδηγήσει σε ανεπάρκειες ως προς την αμοιβαία αναγνώριση και σε μη αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Η εκτεταμένη δήμευση και η δήμευση εις χείρας τρίτου πρέπει να τηρούν τις εγγυήσεις που κατοχυρώνονται στην ΕΣΔΑ, ιδίως στα άρθρα 6 και 7, και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση των αρμοδίων αρχών πρέπει να βασίζεται σε διεξοδική αξιολόγηση της μεμονωμένης περίπτωσης του προσώπου το οποίο αφορά η απόφαση δήμευσης, καθώς και στη βεβαιότητα ότι τα περιουσιακά στοιχεία που δημεύονται προήλθαν ή αποκτήθηκαν από εγκληματικές δραστηριότητες·

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β)  Το οργανωμένο έγκλημα, η διαφθορά και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες απειλούν σοβαρά τόσο την οικονομία της Ένωσης, μεταξύ άλλων μειώνοντας σημαντικά τα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών και της Ένωσης συνολικά, όσο και τον δημοκρατικό έλεγχο των έργων που χρηματοδοτεί η Ένωση, δεδομένου ότι οι εγκληματικές οργανώσεις αναπτύσσουν δραστηριότητα σε ποικίλους τομείς, πολλοί από τους οποίους υπόκεινται σε κυβερνητικό έλεγχο.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης, θα πρέπει να καθοριστούν οι κανόνες σχετικά με την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών μέσω νομικά δεσμευτικής και άμεσα εφαρμόσιμης νομικής πράξης της Ένωσης.

(11)  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης, θα πρέπει να καθοριστούν οι κανόνες σχετικά με την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών μέσω νομικά δεσμευτικής και άμεσα εφαρμόσιμης νομικής πράξης της Ένωσης, η οποία θα έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής σε σχέση με τα μέχρι τώρα ισχύοντα νομικά μέσα και θα περιέχει σαφείς διατάξεις για την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων. Μια ενιαία πράξη για την αμοιβαία αναγνώριση τόσο των αποφάσεων δέσμευσης όσο και των αποφάσεων δήμευσης που περιέχει ένα τυποποιημένο πρότυπο πιστοποιητικού και εντύπου, καθώς και εφαρμοστέους κανόνες και προθεσμίες, θα εξασφαλίσει την άμεση αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων εντός της Ένωσης. Ένας κανονισμός παρέχει μεγαλύτερη σαφήνεια, μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, εξαλείφει τις δυσκολίες που συνδέονται με τη μεταφορά στα εθνικά δίκαια και επιτρέπει συνεπώς την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης στην Ένωση αποτελεί μεν σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, αλλά σημαντικός αριθμός περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται αδήλωτα και αφορολόγητα σε υπεράκτιες εταιρείες σε τρίτες χώρες εκτός της Ένωσης. Ένα εκτεταμένο σχέδιο για την αποθάρρυνση των μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων σε τρίτες χώρες και την εξεύρεση αποτελεσματικού τρόπου για την ανάκτησή τους θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προόδου.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Είναι σημαντικό να διευκολυνθεί η αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων με τη θέσπιση κανόνων που υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν και να εκτελούν στο έδαφός τους αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης που έχουν εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας.

(12)  Είναι σημαντικό να διευκολυνθεί η αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων με τη θέσπιση κανόνων που υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν και να εκτελούν στο έδαφός τους, αμελλητί και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις, αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης που έχουν εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Είναι σημαντικό να διευκολυνθεί η αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων με τη θέσπιση κανόνων που υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν και να εκτελούν στο έδαφός τους αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης που έχουν εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας.

(12)  Είναι σημαντικό να διευκολυνθεί η αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων με τη θέσπιση κανόνων που υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν και να εκτελούν στο έδαφός τους αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης που έχουν εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο διαδικασίας σε ποινική υπόθεση.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Υπό το πρίσμα της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δεν αρκεί πάντοτε, όταν επιχειρείται να προσδιοριστεί κατά πόσον η διαδικασία εμπίπτει στο ποινικό πεδίο, να εξετάζεται ο χαρακτήρας της μόνο βάσει του εθνικού δικαίου. Για την επίτευξη των στόχων των Συνθηκών και της παρούσας οδηγίας καθώς και του πλήρους σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων που προβλέπονται, μεταξύ άλλων, από την ΕΣΔΑ και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, κατά την εφαρμογή της οδηγίας, όχι μόνον ο τυπικός χαρακτηρισμός της διαδικασίας βάσει του εθνικού δικαίου αλλά επίσης η φύση του σχετικού αδικήματος και ο βαθμός αυστηρότητας της κύρωσης που κινδυνεύει να υποστεί το ενεχόμενο άτομο.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε απόφαση δήμευσης που επιβάλλεται από δικαστήριο έπειτα από διαδικασίες για ποινικό αδίκημα και σε κάθε απόφαση δέσμευσης που εκδίδεται με σκοπό μια ενδεχόμενη μεταγενέστερη δήμευση. Επομένως, θα πρέπει να καλύπτει όλους τους τύπους αποφάσεων που καλύπτονται από την οδηγία 2014/42/ΕΕ, καθώς και άλλους τύπους αποφάσεων που εκδίδονται χωρίς τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης που εκδίδονται στο πλαίσιο αστικών ή διοικητικών διαδικασιών.

(13)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε απόφαση δήμευσης που επιβάλλεται από δικαστήριο έπειτα από διαδικασίες σε ποινικές υποθέσεις και σε κάθε απόφαση δέσμευσης που εκδίδεται με σκοπό μια ενδεχόμενη μεταγενέστερη δήμευση. Επομένως, θα πρέπει να καλύπτει όλους τους τύπους αποφάσεων που καλύπτονται από την οδηγία 2014/42/ΕΕ, καθώς και άλλους τύπους αποφάσεων που εκδίδονται χωρίς τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης που εκδίδονται στο πλαίσιο αστικών ή διοικητικών διαδικασιών.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Ο παρών κανονισμός δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της υποχρέωσης σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και θεμελιωδών νομικών αρχών, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της ΣΕΕ.

(16)  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και θεμελιωδών νομικών αρχών, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της ΣΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ο Χάρτης»).

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Χάρτης) και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ). Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

(17)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη και τα δικονομικά δικαιώματα και τηρεί τις σχετικές αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Χάρτης) και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ). Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται λαμβανομένων υπόψη των οδηγιών 2010/64/ΕΕ30, 2012/13/ΕΕ31, 2013/48/ΕΕ32, 2016/34333, 2016/80034 και 2016/1919 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35, που αφορούν τα δικονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.

(18)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες 2010/64/ΕΕ30, 2012/13/ΕΕ31, 2013/48/ΕΕ32, 2016/34333, 2016/80034 και 2016/1919 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35, που αφορούν τα δικονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.

_________________

_________________

30 Οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (ΕΕ L 280 της 26.10.2010, σ. 1).

30 Οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (ΕΕ L 280 της 26.10.2010, σ. 1).

31 Οδηγία 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (ΕΕ L 142 της 1.6.2012, σ. 1).

31 Οδηγία 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (ΕΕ L 142 της 1.6.2012, σ. 1).

32 Οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας (ΕΕ L 294 της 6.11.2013, σ. 1).

32 Οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας (ΕΕ L 294 της 6.11.2013, σ. 1).

33 Οδηγία (ΕΕ) 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας (ΕΕ L 65 της 11.3.2016, σ. 1).

33 Οδηγία (ΕΕ) 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας (ΕΕ L 65 της 11.3.2016, σ. 1).

34 Οδηγία (ΕΕ) 2016/800 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 1).

34 Οδηγία (ΕΕ) 2016/800 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 1).

35 Οδηγία (ΕΕ) 2016/1919 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τη δικαστική αρωγή για υπόπτους και κατηγορουμένους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για καταζητουμένους σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (ΕΕ L 297 της 4.11.2016, σ.1).

35 Οδηγία (ΕΕ) 2016/1919 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τη δικαστική αρωγή για υπόπτους και κατηγορουμένους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για καταζητουμένους σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (ΕΕ L 297 της 4.11.2016, σ.1).

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Για τον σκοπό αυτόν, οι αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης θα πρέπει να διαβιβάζονται απευθείας από την αρχή έκδοσης στην αρχή εκτέλεσης ή, ενδεχομένως, σε κεντρική αρχή.

(20)  Για τον σκοπό αυτόν, οι αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης θα πρέπει να διαβιβάζονται απευθείας από την αρχή έκδοσης στην αρχή εκτέλεσης και να κοινοποιούνται σε κεντρική αρχή υπεύθυνη για την παροχή συνδρομής στις αρμόδιες αρχές, η οποία θα καταγράφει τις αποφάσεις δέσμευσης ή δήμευσης που διαβιβάζονται και παραλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο και θα εξορθολογίζει τη διαβίβαση και την παραλαβή των αποφάσεων.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α)  Για να εξασφαλιστεί η διαβίβαση της απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης στην αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, η αρχή έκδοσης θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε δυνατό ή κατάλληλο μέσο διαβίβασης, π.χ. το ασφαλές σύστημα τηλεπικοινωνιών του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, την Eurojust ή άλλους διαύλους που χρησιμοποιούν οι δικαστικές αρχές.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην εναρμόνιση με τα άλλα ευρωπαϊκά μέσα αμοιβαίας αναγνώρισης. Επιδιώκει επίσης να διευκολύνει τη διαβίβαση των αποφάσεων από το κράτος έκδοσης.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20β)  Ο ορισμός από τα κράτη μέλη μίας ή περισσοτέρων κεντρικών αρχών, που μπορούν να ασκούν σαφή καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης και συντονισμού, αποτελεί βασικό στοιχείο προκειμένου να υποστηριχθεί η ταχεία αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης μεταξύ των αρχών έκδοσης και εκτέλεσης και προκειμένου να επισπευσθούν οι εν λόγω διαδικασίες αμοιβαίας αναγνώρισης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου προκειμένου να διευκολύνονται η ταχύτερη επικοινωνία και η αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των αρχών έκδοσης και εκτέλεσης.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού αναφέρει στο άρθρο 27.2 ότι τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν μια κεντρική αρχή για να υποστηρίζει και βοηθεί τις αρμόδιες εθνικές αρχές χωρίς, ωστόσο, να προσδιορίζει το ρόλο ή τη σημασία της. Όμως, οι εν λόγω κεντρικές αρχές μπορούν να συμβάλλουν εποικοδομητικά ώστε να διευκολύνεται η αμοιβαία αναγνώριση, δεδομένου ότι το ισχύον σύστημα δεν είναι επαρκές.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Οι αποφάσεις δήμευσης θα πρέπει να διαβιβάζονται μαζί με ένα τυποποιημένο πιστοποιητικό.

(21)  Οι αποφάσεις δήμευσης ή δέσμευσης θα πρέπει να διαβιβάζονται μαζί με ένα τυποποιημένο πιστοποιητικό.

Αιτιολόγηση

Για λόγους απλούστευσης, είναι σκόπιμο να ευθυγραμμιστούν οι διαδικασίες αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων δέσμευσης με εκείνες των αποφάσεων δήμευσης· συνεπώς εκάστη εκ των δύο αυτών αποφάσεων θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα πιστοποιητικό (που καθορίζεται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ).

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Όταν προβαίνουν σε δήλωση σχετικά με το γλωσσικό καθεστώς που δέχονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναφέρουν, επιπλέον της/των επίσημης/ων γλώσσας/ων τους, τουλάχιστον μία άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην εναρμόνιση με τα άλλα ευρωπαϊκά μέσα αμοιβαίας αναγνώρισης. Η γλωσσική ποικιλομορφία της ΕΕ πρέπει φυσικά να προστατεύεται αλλά δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στις διαδικασίες αμοιβαίας αναγνώρισης. Ως εκ τούτου, ένα κράτος θα πρέπει να δέχεται να λαμβάνει αποφάσεις δέσμευσης ή δήμευσης τουλάχιστον σε μία άλλη γλώσσα εκτός από την εθνική του γλώσσα.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να αναγνωρίζει τις αποφάσεις δήμευσης χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεσή τους. Η απόφαση σχετικά με την αναγνώριση και την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης θα πρέπει να λαμβάνεται και η δήμευση θα πρέπει να πραγματοποιείται με την ταχύτητα και τον βαθμό προτεραιότητας που θα δινόταν σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση. Θα πρέπει να ορίζονται προθεσμίες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και ταχεία λήψη και εκτέλεση της απόφασης δήμευσης.

(22)  Η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να αναγνωρίζει τις αποφάσεις δήμευσης αμελλητί και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεσή τους. Η απόφαση σχετικά με την αναγνώριση και την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης θα πρέπει να λαμβάνεται αμελλητί και η δήμευση θα πρέπει να πραγματοποιείται με την ταχύτητα και τον βαθμό προτεραιότητας που θα δινόταν σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ορίζει προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να ολοκληρώνονται τα διάφορα στάδια της διαδικασίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και ταχεία λήψη και εκτέλεση της απόφασης δήμευσης.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Λόγω του επείγοντος και προσωρινού χαρακτήρα της δέσμευσης, η απόφαση δέσμευσης θα πρέπει να εκδίδεται σε τυποποιημένο έντυπο. Η αρχή έκδοσης θα πρέπει να εξακριβώνει κατά πόσον η έκδοση της απόφασης δέσμευσης είναι αναγκαία και αναλογική για τον σκοπό της προσωρινής αποτροπής της καταστροφής, μετατροπής, μετατόπισης, μεταφοράς ή διάθεσης ενός περιουσιακού στοιχείου. Για να εναρμονιστούν οι όροι για την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης σε εγχώριες και διασυνοριακές υποθέσεις, η έκδοση απόφασης δέσμευσης βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να λαμβάνει χώρα μόνο όταν σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση θα μπορούσε να έχει εκδοθεί αντίστοιχη απόφαση.

(23)  Η αρχή έκδοσης θα πρέπει να εξακριβώνει κατά πόσον η έκδοση της απόφασης δέσμευσης είναι αναγκαία και αναλογική για τον σκοπό της προσωρινής αποτροπής της καταστροφής, μετατροπής, μετατόπισης, μεταφοράς ή διάθεσης ενός περιουσιακού στοιχείου. Για να εναρμονιστούν οι όροι για την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης σε εγχώριες και διασυνοριακές υποθέσεις, η έκδοση απόφασης δέσμευσης βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να λαμβάνει χώρα μόνο όταν σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση θα μπορούσε να έχει εκδοθεί αντίστοιχη απόφαση.

Αιτιολόγηση

Για λόγους απλούστευσης, είναι σκόπιμο να ευθυγραμμιστούν οι διαδικασίες αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων δέσμευσης με εκείνες των αποφάσεων δήμευσης· συνεπώς, εκάστη εκ των δύο αυτών αποφάσεων θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα πιστοποιητικό (που καθορίζεται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ).

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να αναγνωρίζει τις αποφάσεις δέσμευσης χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις και να λαμβάνει αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεσή τους. Η απόφαση σχετικά με την αναγνώριση και την εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης θα πρέπει να λαμβάνεται και η δέσμευση θα πρέπει να πραγματοποιείται με την ταχύτητα και τον βαθμό προτεραιότητας που θα δινόταν σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση. Θα πρέπει να ορίζονται προθεσμίες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και ταχεία λήψη και εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης.

(24)  Η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να αναγνωρίζει τις αποφάσεις δέσμευσης αμελλητί και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις και να λαμβάνει αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεσή τους. Η απόφαση σχετικά με την αναγνώριση και την εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης θα πρέπει να λαμβάνεται αμελλητί και η δέσμευση θα πρέπει να πραγματοποιείται με την ταχύτητα και τον βαθμό προτεραιότητας που θα δινόταν σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ορίζει σταθερές προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να ολοκληρώνονται τα διάφορα στάδια της διαδικασίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και ταχεία λήψη και εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Κατά την εκτέλεση μιας απόφασης δέσμευσης, η αρχή έκδοσης και η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της έρευνας. Ειδικότερα, η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να εγγυάται την εμπιστευτικότητα των πραγματικών περιστατικών και της ουσίας της απόφασης δέσμευσης.

(25)  Με την επιφύλαξη του δικαιώματος ενημέρωσης κάθε ενδιαφερομένου προσώπου, κατά την εκτέλεση μιας απόφασης δέσμευσης, η αρχή έκδοσης και η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της έρευνας. Ειδικότερα, η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να εγγυάται την εμπιστευτικότητα των πραγματικών περιστατικών και της ουσίας της απόφασης δέσμευσης.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί η σχέση μεταξύ της υποχρέωσης ενημέρωσης και των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας. Ο εμπιστευτικός χαρακτήρας μιας έρευνας δεν μπορεί να στερήσει από ένα άτομο το δικαίωμα ενημέρωσής του.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Δεν θα πρέπει να απορρίπτεται η αναγνώριση και η εκτέλεση απόφασης δέσμευσης ή απόφασης δήμευσης για λόγους πλην αυτών που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μην αναγνωρίζει και να μην εκτελεί μια απόφαση δήμευσης βάσει της αρχής του δεδικασμένου, των δικαιωμάτων οποιουδήποτε ενδιαφερομένου ή του δικαιώματος παράστασης σε δίκη.

(26)  Δεν θα πρέπει να απορρίπτεται η αναγνώριση και η εκτέλεση απόφασης δέσμευσης ή απόφασης δήμευσης για λόγους πλην αυτών που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μην αναγνωρίζει και να μην εκτελεί μια απόφαση δήμευσης βάσει των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της αρχής του δεδικασμένου, των δικαιωμάτων οποιουδήποτε ενδιαφερομένου ή του δικαιώματος παράστασης σε δίκη.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26α)  Η αρχή του δεδικασμένου αποτελεί θεμελιώδη αρχή δικαίου στην Ένωση, όπως αναγνωρίζεται στον Χάρτη και αναπτύσσεται από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να αρνείται την εκτέλεση μιας απόφασης δήμευσης ή δέσμευσης, εάν η εν λόγω εκτέλεση αντιβαίνει στην αρχή αυτή.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην εναρμόνιση με τα άλλα ευρωπαϊκά μέσα αμοιβαίας αναγνώρισης. Αναγνωρίζεται η σημασία της αρχής του δεδικασμένου στο ποινικό και στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26β)  Η δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ένωση βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και σε τεκμήριο συμμόρφωσης των άλλων κρατών μελών με το δίκαιο της Ένωσης και ιδίως με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ωστόσο το τεκμήριο αυτό είναι μαχητό. Συνεπώς, εάν υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι για τους οποίους θεωρείται ότι η εκτέλεση μιας απόφασης δήμευσης ή δέσμευσης θα είχε ως αποτέλεσμα την παραβίαση θεμελιώδους δικαιώματος του ενδιαφερομένου και ότι το κράτος εκτέλεσης θα παράβαινε τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στον Χάρτη, η εκτέλεση της απόφασης δήμευσης ή δέσμευσης θα πρέπει να απορρίπτεται.

Αιτιολόγηση

Les instruments de reconnaissance mutuelle contiennent, très souvent, une clause de non-reconnaissance fondée sur le respect des droits fondamentaux, soit implicite (Décision-cadre 2002/584), soit explicite (Décision-cadre 2005/214/JHA, Directive 2014/41/UE), en outre développée par le droit national. Deuxièmement, la Cour de Justice de l'Union européenne a confirmé l'existence et l'importance d'une telle clause (arrêt Aranyosi/Caldararu du 5 avril 2016 - C404/15). Troisièmement, l'insertion d'une telle clause pourra permettre de prévenir une contradiction possible entre le droit européen et le droit constitutionnel national. Dès lors il est important d'avoir une telle clause dans ce règlement européen.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26γ)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από το άρθρο 6 της ΣΕΕ και από τον Χάρτη, ιδίως τον Τίτλο VI, από το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη η Ένωση ή όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, καθώς και από τα συντάγματα των κρατών μελών, αναλόγως του εκάστοτε πεδίου εφαρμογής. Καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι απαγορεύει την άρνηση εκτέλεσης απόφασης δήμευσης ή δέσμευσης όταν υπάρχουν λόγοι, βάσει αντικειμενικών στοιχείων, οι οποίοι οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε με σκοπό τη δίωξη ή την τιμωρία προσώπου με βάση το φύλο, τη φυλετική ή την εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία, τον γενετήσιο προσανατολισμό, την ιθαγένεια, τη γλώσσα ή τις πολιτικές πεποιθήσεις του προσώπου αυτού, ή ότι το εν λόγω πρόσωπο ενδέχεται να περιέλθει σε δυσμενή θέση για οποιονδήποτε από τους λόγους αυτούς.

Αιτιολόγηση

Les instruments de reconnaissance mutuelle contiennent, très souvent, une clause de non-reconnaissance fondée sur le respect des droits fondamentaux, soit implicite (Décision-cadre 2002/584), soit explicite (Décision-cadre 2005/214/JHA, Directive 2014/41/UE), en outre développée par le droit national. Deuxièmement, la Cour de Justice de l'Union européenne a confirmé l'existence et l'importance d'une telle clause (arrêt Aranyosi/Caldararu du 5 avril 2016 - C404/15). Troisièmement, l'insertion d'une telle clause pourra permettre de prévenir une contradiction possible entre le droit européen et le droit constitutionnel national. Enfin, la jurisprudence de la CEDH a mis en lumière des difficultés, dans certains États membres, en matière de confiscation et de respect des droits fondamentaux. Dès lors il est important d'avoir une telle clause dans ce Règlement européen.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26δ)   Είναι ουσιώδες να λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα τρίτου που θα θιγόταν από απόφαση δήμευσης ή δέσμευσης συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου, επειδή για παράδειγμα θα ήταν κύριος αυτού, αλλά δεν μπόρεσε να επικαλεστεί τα δικαιώματά του κατά τη διαδικασία στο κράτος έκδοσης επειδή δεν συμμετείχε σε αυτή. Ως εκ τούτου, μια αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να μπορεί να αρνηθεί να αναγνωρίσει και να εκτελέσει απόφαση δήμευσης ή δέσμευσης σε περίπτωση που η εν λόγω απόφαση αφορά συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο το οποίο δεν ανήκει κατά κυριότητα ούτε στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά του οποίου ελήφθη η απόφαση δήμευσης στο κράτος έκδοσης, ούτε σε κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετείχε στη διαδικασία στο κράτος έκδοσης.

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιώδες να λαμβάνονται υπόψη, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, τα δικαιώματα καλόπιστων τρίτων που θα μπορούσαν να θιγούν από απόφαση δέσμευσης ή δήμευσης.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Προτού αποφασίσει να εφαρμόσει έναν λόγο μη αναγνώρισης και μη εκτέλεσης, η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να διαβουλευτεί με την αρχή έκδοσης, προκειμένου να λάβει όλες τις αναγκαίες πρόσθετες πληροφορίες.

(27)  Προτού αποφασίσει να εφαρμόσει έναν λόγο μη αναγνώρισης και μη εκτέλεσης, η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να διαβουλευτεί αμελλητί με την αρχή έκδοσης, προκειμένου να λάβει αναγκαίες πρόσθετες πληροφορίες.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Η αρχή έκδοσης θα πρέπει να ενημερώνεται αμελλητί σχετικά με την αδυναμία εκτέλεσης μιας απόφασης. Η αδυναμία αυτή μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει ήδη δημευτεί, έχει εξαφανιστεί, δεν μπορεί να εντοπιστεί στον τόπο που έχει υποδείξει η αρχή έκδοσης ή ο τόπος του περιουσιακού στοιχείου δεν έχει υποδειχθεί με επαρκή ακρίβεια.

(29)  Η αρχή έκδοσης θα πρέπει να ενημερώνεται αμελλητί σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η εκτέλεση μιας απόφασης δεν είναι δυνατή. Η αδυναμία αυτή μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει ήδη δημευτεί, έχει εξαφανιστεί, δεν μπορεί να εντοπιστεί στον τόπο που έχει υποδείξει η αρχή έκδοσης ή ο τόπος του περιουσιακού στοιχείου δεν έχει υποδειχθεί με επαρκή ακρίβεια.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(29α)  Σε περίπτωση αμφιβολιών όσον αφορά τον τόπο των περιουσιακών στοιχείων τα οποία αφορά η απόφαση δήμευσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν κάθε διαθέσιμο μέσο για να προσδιορίζουν τον ακριβή τόπο των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κάθε διαθέσιμου συστήματος πληροφοριών.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Η εκτέλεση μιας απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης θα πρέπει να διέπεται από το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης και οι αρχές του θα πρέπει να είναι οι μόνες αρμόδιες να αποφασίζουν σχετικά με τις διαδικασίες εκτέλεσης.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Η ορθή πρακτική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού προϋποθέτει στενή επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων αρμόδιων εθνικών αρχών, ιδίως σε περιπτώσεις ταυτόχρονης εκτέλεσης μιας απόφασης δήμευσης σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να διαβουλεύονται μεταξύ τους όποτε αυτό είναι αναγκαίο.

(31)  Η ορθή πρακτική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού προϋποθέτει στενή επικοινωνία και βέλτιστη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων αρμόδιων εθνικών αρχών, ιδίως σε περιπτώσεις ταυτόχρονης εκτέλεσης μιας απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει, συνεπώς, να διαβουλεύονται μεταξύ τους και θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας που γίνονται δεκτές βάσει του δικονομικού δικαίου των οικείων κρατών μελών.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Στις διασυνοριακές υποθέσεις, δεν θα πρέπει να θίγονται τα δικαιώματα αποζημίωσης και αποκατάστασης των θυμάτων. Οι κανόνες για τη διάθεση των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην αποζημίωση των θυμάτων και την επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων σε αυτά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις υποχρεώσεις τους να συνδράμουν στην είσπραξη φορολογικών απαιτήσεων από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 2010/24/ΕΕ36.

(32)  Στις διασυνοριακές υποθέσεις, δεν θίγονται τα δικαιώματα αποζημίωσης και αποκατάστασης των θυμάτων. Οι κανόνες για τη διάθεση των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων δίνουν προτεραιότητα στην αποζημίωση των θυμάτων και την επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων σε αυτά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις υποχρεώσεις τους να συνδράμουν στην είσπραξη φορολογικών απαιτήσεων από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 2010/24/ΕΕ36.

_________________

_________________

36 Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου, της 16ης Μαρτίου 2010, περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα (ΕΕ L 84, 31.3.2010, σ. 1).

36 Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου, της 16ης Μαρτίου 2010, περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα (ΕΕ L 84, 31.3.2010, σ. 1).

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(32α)  Η διαχείριση δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων ενόψει μεταγενέστερης δήμευσής τους και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να γίνεται με τον δέοντα τρόπο, ώστε να μην χάνεται η οικονομική τους αξία, να προωθείται η επαναχρησιμοποίησή τους για κοινωνικούς σκοπούς και να αποφεύγεται ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς της εγκληματικότητας. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης ή της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων, για την ελαχιστοποίηση αυτών των απωλειών και την προώθηση κοινωνικών στόχων. Θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, νομοθετικά ή άλλα, όπως η σύσταση κεντρικών εθνικών γραφείων διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων ή η δημιουργία ισοδύναμων μηχανισμών, με σκοπό τη δέουσα διαχείριση των δεσμευμένων ή δημευμένων περιουσιακών στοιχείων. Για τον σκοπό αυτόν θα ήταν χρήσιμο να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ταμείου της Ένωσης, το οποίο θα συγκεντρώνει μέρος των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων στα κράτη μέλη. Στο ταμείο αυτό θα πρέπει να έχουν πρόσβαση, μέσω πιλοτικών σχεδίων, πολίτες της ΕΕ, σωματεία, ενώσεις ΜΚΟ και κάθε άλλη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να ενθαρρύνεται η αποτελεσματική επαναχρησιμοποίηση για κοινωνικούς σκοπούς των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προωθούνται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εντός των κρατών μελών, η βέλτιστη δυνατή διαχείριση των δεσμευμένων ή δημευμένων περιουσιακών στοιχείων και η επαναχρησιμοποίησή τους για κοινωνικούς σκοπούς, για την αποζημίωση των θυμάτων, των οικογενειών των θυμάτων και των επιχειρήσεων που έχουν πέσει θύματα του οργανωμένου εγκλήματος ή για την καταπολέμηση αυτού του οργανωμένου εγκλήματος.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(32β)  Οι κανόνες για τη διάθεση των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατάλληλες μορφές αποζημίωσης των οικογενειών των αστυνομικών και δημοσίων υπαλλήλων που έχασαν τη ζωή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και των αστυνομικών και δημοσίων υπαλλήλων που υπέστησαν μόνιμη αναπηρία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να ιδρύσει ταμείο για την αποζημίωση αυτών των προσώπων και να διαθέσει στο ταμείο αυτό μέρος των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(32γ)  Η πρακτική της χρήσης των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων για κοινωνικούς σκοπούς προωθεί και υποστηρίζει τη διάδοση ενός πνεύματος νομιμότητας, την παροχή βοήθειας στα θύματα εγκληματικών πράξεων και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς, με αυτόν τον τρόπο, ενεργοποιεί «ενάρετους» μηχανισμούς που ωφελούν την κοινωνία και την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής, πράγμα το οποίο μπορεί να επιτευχθεί επίσης μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων και με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν τέτοιες πρακτικές.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προωθούνται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εντός των κρατών μελών, η βέλτιστη δυνατή διαχείριση των δεσμευμένων ή δημευμένων περιουσιακών στοιχείων και η επαναχρησιμοποίησή τους για κοινωνικούς σκοπούς, για την αποζημίωση των θυμάτων, των οικογενειών των θυμάτων και των επιχειρήσεων που έχουν πέσει θύματα του οργανωμένου εγκλήματος ή για την καταπολέμηση αυτού του οργανωμένου εγκλήματος.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(32δ)  Προκειμένου να μπορέσει η κοινωνία των πολιτών να αντιληφθεί ορθά την αποτελεσματικότητα της δράσης των κρατών μελών στον τομέα της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων των εγκληματικών οργανώσεων τύπου μαφίας, και να εξασφαλισθεί ότι τα προϊόντα εγκλήματος όντως αφαιρούνται από τους εγκληματίες, είναι απαραίτητη η θέσπιση κοινών μέτρων ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι εγκληματικές οργανώσεις να ιδιοποιηθούν εκ νέου τα παρανόμως αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία. Βέλτιστες πρακτικές σε διάφορα κράτη μέλη έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές: διαχείριση και διοίκηση από ειδικευμένα γραφεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή από παρόμοιους οργανισμούς, καθώς και χρήση των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων για έργα που αποσκοπούν στην καταπολέμηση και πρόληψη του εγκλήματος και για άλλους θεσμικούς, δημόσιους ή κοινωνικούς σκοπούς.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προωθούνται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εντός των κρατών μελών, η βέλτιστη δυνατή διαχείριση των δεσμευμένων ή δημευμένων περιουσιακών στοιχείων και η επαναχρησιμοποίησή τους για κοινωνικούς σκοπούς, για την αποζημίωση των θυμάτων, των οικογενειών των θυμάτων και των επιχειρήσεων που έχουν πέσει θύματα του οργανωμένου εγκλήματος ή για την καταπολέμηση αυτού του οργανωμένου εγκλήματος.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(32ε)  Η διαχείριση των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να επιβεβαιώνεται και να προωθείται ο σεβασμός της νομιμότητας, με την επαναχρησιμοποίηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων προς το κοινωνικό και το οικονομικό συμφέρον των κοινοτήτων που έχουν πληγεί άμεσα από τις δραστηριότητες των τρομοκρατών και των εγκληματικών οργανώσεων.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, συμπεριλαμβανομένων καλόπιστων τρίτων, θα πρέπει να διαθέτει μέσα έννομης προστασίας κατά της αναγνώρισης και εκτέλεσης μιας απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης, προκειμένου να διατηρήσει τα δικαιώματά του, καθώς και την πραγματική δυνατότητα αμφισβήτησης της απόφασης ενώπιον δικαστηρίου ή διεκδίκησης του τίτλου ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σύμφωνα με την οδηγία 2014/42/ΕΕ. Η προσφυγή θα πρέπει να ασκείται ενώπιον δικαστηρίου του κράτους εκτέλεσης.

(34)  Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, συμπεριλαμβανομένων καλόπιστων τρίτων, θα πρέπει να διαθέτει μέσα έννομης προστασίας κατά της αναγνώρισης και εκτέλεσης μιας απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης, προκειμένου να διατηρήσει τα δικαιώματά του, μεταξύ άλλων το δικαίωμα πρόσβασης στη δικογραφία καθώς και την πραγματική δυνατότητα αμφισβήτησης της απόφασης ενώπιον δικαστηρίου ή διεκδίκησης του τίτλου ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σύμφωνα με την οδηγία 2014/42/ΕΕ. Η προσφυγή θα πρέπει να ασκείται ενώπιον δικαστηρίου του κράτους εκτέλεσης.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Για την τροποποίηση του πιστοποιητικού και του εντύπου που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξαγάγει η Επιτροπή τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Όλα τα στοιχεία που περιέχονται στα δύο πιστοποιητικά (στα παραρτήματα Ι και ΙΙ) θα πρέπει, για λόγους ασφάλειας δικαίου, να θεσπίζονται και να καθορίζονται από τον νομοθέτη. Εν προκειμένω, η ανάθεση εξουσίας δεν είναι ούτε αναγκαία ούτε ενδεδειγμένη.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Για την τροποποίηση του πιστοποιητικού και του εντύπου που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξαγάγει η Επιτροπή τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(35)  Για την τροποποίηση του πιστοποιητικού και του εντύπου που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξαγάγει η Επιτροπή τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις με τις ειδικευμένες αρχές των κρατών μελών και τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς οργανισμούς κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους ένα κράτος μέλος αναγνωρίζει και εκτελεί στο έδαφός του απόφαση δέσμευσης ή δήμευσης η οποία εκδόθηκε από άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας.

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους ένα κράτος μέλος αναγνωρίζει και εκτελεί στο έδαφός του απόφαση δέσμευσης ή απόφαση δήμευσης η οποία εκδόθηκε από άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο διαδικασίας σε ποινική υπόθεση.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο παρών κανονισμός δεν μεταβάλλει την υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και νομικών αρχών, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της ΣΕΕ.

2.  Ο παρών κανονισμός δεν μεταβάλλει την υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και νομικών αρχών, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της ΣΕΕ και στον Χάρτη, ιδίως το δικαίωμα άμυνας, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και το δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Όταν εκδίδει απόφαση δέσμευσης ή δήμευσης, η αρχή έκδοσης μεριμνά ώστε να τηρούνται οι αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «απόφαση δήμευσης»: ποινή ή μέτρο που επιβάλλεται αμετακλήτως από δικαστήριο κατόπιν διαδικασίας για ποινικό αδίκημα και καταλήγει στην οριστική αποστέρηση του περιουσιακού στοιχείου από φυσικό ή νομικό πρόσωπο·

(1)  «απόφαση δήμευσης»: μέτρο που επιβάλλεται από δικαστήριο κατόπιν διαδικασίας για ποινικό αδίκημα και καταλήγει στην οριστική αποστέρηση του περιουσιακού στοιχείου από φυσικό ή νομικό πρόσωπο·

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  «περιουσιακό στοιχείο»: οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, υλικό ή άυλο, κινητό ή ακίνητο, καθώς και τα νομικά έγγραφα ή πράξεις που αποδεικνύουν τίτλο ή δικαίωμα επί του περιουσιακού στοιχείου, για τα οποία η αρχή έκδοσης κρίνει ότι:

(3)  «περιουσιακό στοιχείο»: χρηματικό ποσό ή περιουσιακό στοιχείο κάθε είδους, υλικό ή άυλο, κινητό ή ακίνητο, καθώς και περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα και τα νομικά έγγραφα ή πράξεις που αποδεικνύουν τίτλο ή δικαίωμα επί του περιουσιακού στοιχείου, για τα οποία η αρχή έκδοσης κρίνει ότι:

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  «κράτος έκδοσης»: το κράτος μέλος στο οποίο έχει εκδοθεί απόφαση δέσμευσης ή απόφαση δήμευσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας·

(6)  «κράτος έκδοσης»: το κράτος μέλος στο οποίο έχει εκδοθεί απόφαση δέσμευσης ή απόφαση δήμευσης στο πλαίσιο διαδικασίας σε ποινική υπόθεση·

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  κάθε άλλη αρμόδια αρχή ορισθείσα από το κράτος έκδοσης η οποία είναι αρμόδια στις ποινικές διαδικασίες να διατάσσει τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ή την εκτέλεση απόφασης δέσμευσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Επιπλέον, προτού διαβιβαστεί στην αρχή εκτέλεσης, η απόφαση δέσμευσης επικυρώνεται, αφού εξεταστεί αν τηρεί τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού για την έκδοση τέτοιας απόφασης, ιδίως αυτές του άρθρου 13 παράγραφος 1, από δικαστή, δικαστήριο, ανακριτή ή εισαγγελέα στο κράτος έκδοσης. Αν η απόφαση έχει επικυρωθεί από τέτοια αρχή, η αρχή αυτή μπορεί επίσης να θεωρηθεί αρχή έκδοσης για τους σκοπούς της διαβίβασης της απόφασης·

(2)  κάθε άλλη αρμόδια αρχή ορισθείσα από το κράτος έκδοσης η οποία είναι αρμόδια στις ποινικές υποθέσεις να διατάσσει τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ή την εκτέλεση απόφασης δέσμευσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Επιπλέον, προτού διαβιβαστεί στην αρχή εκτέλεσης, η απόφαση δέσμευσης επικυρώνεται, αφού εξεταστεί αν τηρεί τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού για την έκδοση τέτοιας απόφασης, ιδίως αυτές του άρθρου 13 παράγραφος 1, από δικαστή, δικαστήριο, ανακριτή ή εισαγγελέα στο κράτος έκδοσης. Αν η απόφαση έχει επικυρωθεί από τέτοια αρχή, η αρχή αυτή μπορεί επίσης να θεωρηθεί αρχή έκδοσης για τους σκοπούς της διαβίβασης της απόφασης·

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  σε σχέση με τις αποφάσεις δήμευσης, αρμόδια αρχή ορισθείσα από το κράτος έκδοσης η οποία, στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, έχει την αρμοδιότητα να εκτελεί απόφαση δήμευσης που έχει εκδοθεί από δικαστήριο σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·

β)  σε σχέση με τις αποφάσεις δήμευσης, αρμόδια αρχή ορισθείσα από το κράτος έκδοσης η οποία, στο πλαίσιο ποινικής υπόθεσης, έχει την αρμοδιότητα να εκτελεί απόφαση δήμευσης που έχει εκδοθεί από δικαστήριο σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  «ενδιαφερόμενο μέρος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των καλόπιστων τρίτων, που θίγεται από τον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους εκτέλεσης·

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η απόφαση δέσμευσης ή η απόφαση δήμευσης εκτελείται χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποίνου των πράξεων, εάν οι πράξεις για τις οποίες εκδόθηκε η απόφαση δέσμευσης ή η απόφαση δήμευσης συνιστούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήματα, όπως ορίζονται από το δίκαιο του κράτους έκδοσης, και εφόσον τιμωρούνται στο κράτος έκδοσης με ποινή στερητική της ελευθερίας μέγιστης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών:

1.  Η απόφαση δέσμευσης ή η απόφαση δήμευσης εκτελείται χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποίνου των πράξεων, εάν οι πράξεις για τις οποίες εκδόθηκε η απόφαση δέσμευσης ή η απόφαση δήμευσης συνιστούν ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών.

-  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

 

-  τρομοκρατία,

 

-  εμπορία ανθρώπων,

 

-  σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία,

 

-  παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών,

 

-  παράνομη διακίνηση όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών,

 

-  διαφθορά,

 

-  απάτη και συναφή με απάτη ποινικά αδικήματα, όπως ορίζονται στην οδηγία 2017/xxx/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης,

 

-  απάτη, συμπεριλαμβανομένης της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά την έννοια της σύμβασης της 26ης Ιουλίου 1995 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

 

-  νομιμοποίηση προϊόντων εγκλήματος,

 

-  παραχάραξη, περιλαμβανομένης της κιβδηλείας του ευρώ,

 

-  ηλεκτρονικά εγκλήματα,

 

-  εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων του παρανόμου εμπορίου απειλουμένων ζωικών ειδών και του παρανόμου εμπορίου απειλουμένων φυτικών ειδών και φυτικών ποικιλιών,

 

-  παροχή βοήθειας για παράνομη είσοδο και διαμονή,

 

-  ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, βαρεία σωματική βλάβη,

 

-  παράνομο εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων και ιστών,

 

-  απαγωγή, παράνομη κατακράτηση και περιαγωγή σε ομηρία,

 

-  ρατσισμός και ξενοφοβία,

 

-  οργανωμένες ή ένοπλες κλοπές,

 

-  παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης,

 

-  υπεξαίρεση,

 

-  «προστασία» έναντι χρημάτων και εκβίαση,

 

-  παραποίηση και πειρατεία προϊόντων,

 

-  πλαστογραφία δημοσίων εγγράφων και εμπορία τους,

 

-  απάτη και πλαστογραφία που αφορά τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών,

 

-  λαθρεμπόριο ορμονικών ουσιών και άλλων αυξητικών παραγόντων,

 

-  λαθρεμπόριο πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών,

 

-  εμπορία κλεμμένων οχημάτων,

 

-  βιασμός,

 

-  εμπρησμός,

 

-  εγκλήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

 

-  αεροπειρατεία ή πειρατεία,

 

-  δολιοφθορά.

 

 

__________________

 

Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 190 της 18.7.2002, σ. 1).

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η απόφαση δήμευσης ή επικυρωμένο αντίγραφό της, μαζί με το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 7, διαβιβάζονται απευθείας στην αρχή εκτέλεσης ή, κατά περίπτωση, στην κεντρική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2, με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη, υπό προϋποθέσεις που επιτρέπουν στην αρχή εκτέλεσης να εξακριβώσει τη γνησιότητά τους.

1.  Η απόφαση δήμευσης, μαζί με το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 7, διαβιβάζονται απευθείας στην αρχή εκτέλεσης και κοινοποιούνται στην κεντρική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2, με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη, υπό προϋποθέσεις που επιτρέπουν στην αρχή εκτέλεσης να εξακριβώσει τη γνησιότητά τους.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Εάν η αρχή του κράτους εκτέλεσης η οποία παραλαμβάνει μια απόφαση δήμευσης δεν έχει αρμοδιότητα να την αναγνωρίσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή της, διαβιβάζει αμέσως την απόφαση δήμευσης στην αρμόδια αρχή εκτέλεσης στο κράτος μέλος της και ενημερώνει σχετικά την αρχή έκδοσης.

6.  Εάν η αρχή του κράτους εκτέλεσης η οποία παραλαμβάνει μια απόφαση δήμευσης δεν έχει αρμοδιότητα να την αναγνωρίσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή της, διαβιβάζει αμέσως και το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών την απόφαση δήμευσης στην αρμόδια αρχή εκτέλεσης στο κράτος μέλος της και ενημερώνει σχετικά την αρχή έκδοσης.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η απόφαση δήμευσης μπορεί να διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 σε ένα μόνο κράτος εκτέλεσης κάθε φορά.

1.  Η απόφαση δήμευσης μπορεί να διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 κατ’ αρχήν σε ένα μόνο κράτος εκτέλεσης κάθε φορά.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Απόφαση δήμευσης που αφορά συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να διαβιβάζεται σε περισσότερα του ενός κράτη εκτέλεσης συγχρόνως, όταν:

2.  Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1, απόφαση δήμευσης που αφορά συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να διαβιβάζεται σε περισσότερα του ενός κράτη εκτέλεσης συγχρόνως, όταν:

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Απόφαση δήμευσης που αφορά χρηματικό ποσό μπορεί να διαβιβάζεται σε περισσότερα του ενός κράτη εκτέλεσης συγχρόνως όταν η αρχή έκδοσης κρίνει ότι συντρέχει ειδικός λόγος προς τούτο, ιδίως όταν:

3.  Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1, απόφαση δήμευσης που αφορά χρηματικό ποσό μπορεί να διαβιβάζεται σε περισσότερα του ενός κράτη εκτέλεσης συγχρόνως όταν η αρχή έκδοσης κρίνει ότι συντρέχει ειδικός λόγος προς τούτο, ιδίως όταν:

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν απόφαση δήμευσης που αφορά χρηματικό ποσό διαβιβάζεται σε ένα ή περισσότερα κράτη εκτέλεσης, η συνολική αξία που προκύπτει από την εκτέλεσή της δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο ποσό που καθορίζεται στην απόφαση δήμευσης.

2.  Όταν απόφαση δήμευσης που αφορά χρηματικό ποσό διαβιβάζεται σε ένα ή περισσότερα κράτη εκτέλεσης, η συνολική αξία που προκύπτει από την εκτέλεσή της δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο ποσό που καθορίζεται στην απόφαση δήμευσης. Στις περιπτώσεις που η δήμευση έχει ήδη εκτελεστεί εν μέρει, το σχετικό ποσό εκπίπτει ολικώς από το ποσό που δημεύθηκε στο κράτος εκτέλεσης.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αρχή έκδοσης πληροφορεί αμέσως την αρχή εκτέλεσης με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη:

Η αρχή έκδοσης πληροφορεί αμέσως, και το αργότερο εντός μίας εργάσιμης ημέρας, την αρχή εκτέλεσης με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη:

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εάν η απόφαση δέσμευσης ή δήμευσης έχει εκτελεστεί, εν όλω ή εν μέρει, στο κράτος έκδοσης ή σε άλλο κράτος εκτέλεσης, αναφέροντας το ποσό που απομένει για την πλήρη εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης,

β)  εάν η απόφαση δήμευσης έχει εκτελεστεί, εν όλω ή εν μέρει, στο κράτος έκδοσης ή σε άλλο κράτος εκτέλεσης, αναφέροντας το ποσό που απομένει για την πλήρη εκτέλεση της απόφασης δήμευσης,

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Εάν το κράτος έκδοσης έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να ανακαλέσει την απόφαση από το κράτος εκτέλεσης για οποιονδήποτε λόγο, το κράτος εκτέλεσης διακόπτει αμέσως την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης.

4.  Εάν το κράτος έκδοσης έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να ανακαλέσει την απόφαση από το κράτος εκτέλεσης για οποιονδήποτε λόγο, το κράτος εκτέλεσης διακόπτει αμέσως και το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τυποποιημένο πιστοποιητικό

Τυποποιημένο πιστοποιητικό για την έκδοση απόφασης δήμευσης

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Μόλις ολοκληρωθεί η εκτέλεση της απόφασης, η αρχή εκτέλεσης πληροφορεί την αρχή έκδοσης με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη.

4.  Μόλις ολοκληρωθεί η εκτέλεση της απόφασης, η αρχή εκτέλεσης γνωστοποιεί το γεγονός αυτό αμέσως, και το αργότερο εντός 12 ωρών, στην αρχή έκδοσης με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Λόγοι μη αναγνώρισης και μη εκτέλεσης των αποφάσεων δήμευσης

Υποχρεωτικοί και προαιρετικοί λόγοι μη αναγνώρισης και μη εκτέλεσης των αποφάσεων δήμευσης

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αρχή εκτέλεσης μπορεί να αποφασίσει να μην αναγνωρίσει και να μην εκτελέσει αποφάσεις δήμευσης μόνο εάν:

Η αρχή εκτέλεσης δεν αναγνωρίζει ή δεν εκτελεί αποφάσεις δήμευσης εάν:

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 7 είναι ελλιπές, περιέχει πρόδηλα σφάλματα ή προδήλως δεν αντιστοιχεί στην απόφαση δήμευσης, και δεν έχει συμπληρωθεί κατόπιν των διαβουλεύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2·

διαγράφεται

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  η απόφαση δήμευσης βασίζεται σε ποινικό αδίκημα το οποίο διαπράχθηκε εκτός του εδάφους του κράτους έκδοσης και εν μέρει ή εξ ολοκλήρου στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης, και η συμπεριφορά για την οποία εκδόθηκε η απόφαση δήμευσης δεν συνιστά αδίκημα στο κράτος εκτέλεσης·

διαγράφεται

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  η απόφαση δήμευσης αφορά συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο το οποίο δεν ανήκει κατά κυριότητα ούτε στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά του οποίου ελήφθη η απόφαση δήμευσης στο κράτος έκδοσης, ούτε σε κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετείχε στη διαδικασία στο κράτος έκδοσης·

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  σε περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 3 παράγραφος 2, η συμπεριφορά επί της οποίας βασίζεται η απόφαση δήμευσης δεν συνιστά αδίκημα κατά το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης· ωστόσο, όσον αφορά φορολογικά και τελωνειακά αδικήματα και αδικήματα περί το συνάλλαγμα, η εκτέλεση της απόφασης δήμευσης δεν επιτρέπεται να απορριφθεί λόγω του γεγονότος ότι η νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης δεν επιβάλλει ιδίου τύπου φόρους ή δασμούς ή δεν προβλέπει ιδίου τύπου ρυθμίσεις περί φόρων, δεσμών, τελωνείων και συναλλάγματος με εκείνες του κράτους έκδοσης·

διαγράφεται

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ α)  συντρέχουν ουσιαστικοί λόγοι για να θεωρηθεί ότι η εκτέλεση της απόφασης δήμευσης θα ήταν μη συμβατή με τις υποχρεώσεις του κράτους εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 6 ΣΕΕ και τον Χάρτη.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η αρχή εκτέλεσης μπορεί να αποφασίσει να μην αναγνωρίσει και να μην εκτελέσει αποφάσεις δήμευσης εάν:

 

α)  το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 7 είναι ελλιπές, περιέχει πρόδηλα σφάλματα ή προδήλως δεν αντιστοιχεί στην απόφαση δήμευσης, και δεν έχει συμπληρωθεί κατόπιν των διαβουλεύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 ή εάν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2·

 

β)  η απόφαση δήμευσης βασίζεται σε ποινικό αδίκημα το οποίο διαπράχθηκε εκτός του εδάφους του κράτους έκδοσης και εν μέρει ή εξ ολοκλήρου στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης, και η συμπεριφορά για την οποία εκδόθηκε η απόφαση δήμευσης δεν συνιστά αδίκημα στο κράτος εκτέλεσης·

 

γ)  σε περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 3 παράγραφος 2, η συμπεριφορά επί της οποίας βασίζεται η απόφαση δήμευσης δεν συνιστά αδίκημα κατά το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης· ωστόσο, όσον αφορά φορολογικά και τελωνειακά αδικήματα και αδικήματα περί το συνάλλαγμα, η εκτέλεση της απόφασης δήμευσης δεν επιτρέπεται να απορριφθεί λόγω του γεγονότος ότι η νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης δεν επιβάλλει ιδίου τύπου φόρους ή δασμούς ή δεν προβλέπει ιδίου τύπου ρυθμίσεις περί φόρων, δεσμών, τελωνείων και συναλλάγματος με εκείνες του κράτους έκδοσης·

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Σε περίπτωση που η αρχή έκδοσης έχει βάσιμους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο πρόκειται να μετακινηθεί ή να καταστραφεί προσεχώς και ότι είναι αναγκαία η δήμευσή του κατεπειγόντως, η αρχή έκδοσης επισημαίνει στην απόφαση δήμευσης ότι το μέτρο της δήμευσης πρέπει να εκτελεστεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Η αρχή εκτέλεσης λαμβάνει πλήρως υπόψη την απαίτηση αυτή και εκτελεί την απόφαση δήμευσης εντός της ταχθείσας προθεσμίας.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η απόφαση για την αναγνώριση και την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης λαμβάνεται αμελλητί από την αρχή εκτέλεσης και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, το αργότερο 30 ημέρες μετά την παραλαβή της απόφασης δήμευσης από την αρχή εκτέλεσης.

2.  Η απόφαση για την αναγνώριση και την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης λαμβάνεται αμελλητί από την αρχή εκτέλεσης και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της απόφασης δήμευσης από την αρχή εκτέλεσης.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Σε περίπτωση διαβούλευσης της αρχής εκτέλεσης με την αρχή έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2, η αρχή εκτέλεσης λαμβάνει αμελλητί, και το αργότερο 48 ώρες μετά τη διαβούλευση, την απόφαση σχετικά με την αναγνώριση και την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η αρχή εκτέλεσης κοινοποιεί αμελλητί στην αρχή έκδοσης την απόφασή της σχετικά με την απόφαση δήμευσης με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη.

3.  Η αρχή εκτέλεσης κοινοποιεί αμέσως και το αργότερο εντός 12 ωρών στην αρχή έκδοσης την απόφασή της σχετικά με την απόφαση δέσμευσης με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Εκτός αν συντρέχουν λόγοι αναβολής σύμφωνα με το άρθρο 11, η αρχή εκτέλεσης πραγματοποιεί αμελλητί τη δήμευση και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, το αργότερο εντός 30 ημερών αφότου λάβει την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4.  Εκτός αν συντρέχουν λόγοι αναβολής σύμφωνα με το άρθρο 11, η αρχή εκτέλεσης πραγματοποιεί αμελλητί τη δήμευση και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών αφότου λάβει την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Όταν, σε ειδικές περιπτώσεις, η αρχή εκτέλεσης δεν είναι δυνατόν να τηρήσει την προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 2 ή στην παράγραφο 4, ενημερώνει αμελλητί την αρχή έκδοσης με οποιοδήποτε μέσο, αναφέροντας τους λόγους της καθυστέρησης, και διαβουλεύεται με την αρχή έκδοσης για τον κατάλληλο χρόνο εκτέλεσης της δήμευσης. Σε αυτή την περίπτωση, η προθεσμία της παραγράφου 2 ή της παραγράφου 4 μπορεί να παραταθεί κατά 30 ημέρες το ανώτερο.

5.  Όταν, σε ειδικές περιπτώσεις, η αρχή εκτέλεσης δεν είναι δυνατόν να τηρήσει την προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 2 ή στην παράγραφο 4, ενημερώνει αμελλητί και το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών την αρχή έκδοσης με οποιοδήποτε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη, αναφέροντας τους λόγους της καθυστέρησης, και διαβουλεύεται με την αρχή έκδοσης για τον κατάλληλο χρόνο εκτέλεσης της δήμευσης. Σε αυτή την περίπτωση, η προθεσμία της παραγράφου 2 ή της παραγράφου 4 μπορεί να παραταθεί κατά 20 εργάσιμες ημέρες το ανώτερο.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η αρχή εκτέλεσης ενημερώνει αμελλητί την αρχή έκδοσης με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη σχετικά με την αναβολή της εκτέλεσης της απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για την αναβολή και, αν είναι δυνατόν, σχετικά με την αναμενόμενη διάρκεια της αναβολής.

2.  Η αρχή εκτέλεσης ενημερώνει αμέσως, και το αργότερο εντός 48 ωρών, την αρχή έκδοσης με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη σχετικά με την αναβολή της εκτέλεσης της απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για την αναβολή και, αν είναι δυνατόν, σχετικά με την αναμενόμενη διάρκεια της αναβολής. Σε περίπτωση αναβολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχείο β), η αρχή έκδοσης εκδίδει νέες οδηγίες σε σχέση με το ακριβές χρηματικό ποσό που υπόκειται σε δήμευση, σε περίπτωση που η απόφαση δήμευσης εκτελείται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Μόλις εκλείψει ο λόγος αναβολής, η αρχή εκτέλεσης λαμβάνει αμελλητί τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης και ενημερώνει σχετικά την αρχή έκδοσης με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη.

3.  Μόλις εκλείψει ο λόγος αναβολής, η αρχή εκτέλεσης λαμβάνει αμέσως, και το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών, τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης και ενημερώνει σχετικά την αρχή έκδοσης με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν η απόφαση δήμευσης είναι αδύνατον να εκτελεστεί, διότι το υπό δήμευση περιουσιακό στοιχείο έχει ήδη δημευτεί, έχει εξαφανιστεί, έχει καταστραφεί, δεν μπορεί να βρεθεί στον τόπο που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ή διότι ο τόπος του περιουσιακού στοιχείου δεν προσδιορίζεται επακριβώς, ακόμη και έπειτα από διαβούλευση με την αρχή έκδοσης, ενημερώνεται αμελλητί η αρχή έκδοσης. Όταν αυτό είναι εφικτό, η απόφαση μπορεί να εκτελεστεί επί άλλου περιουσιακού στοιχείου σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 ή 3.

Όταν η απόφαση δήμευσης είναι αδύνατον να εκτελεστεί, διότι το υπό δήμευση περιουσιακό στοιχείο έχει ήδη δημευτεί, έχει εξαφανιστεί, έχει καταστραφεί, δεν μπορεί να βρεθεί στον τόπο που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ή διότι ο τόπος του περιουσιακού στοιχείου δεν προσδιορίζεται επακριβώς, ακόμη και έπειτα από διαβούλευση με την αρχή έκδοσης, ενημερώνεται αμέσως, και το αργότερο εντός 48 ωρών, η αρχή έκδοσης. Όταν αυτό είναι εφικτό, η απόφαση μπορεί να εκτελεστεί επί άλλου περιουσιακού στοιχείου σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 ή 3.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12 α

 

Υποχρέωση ενημέρωσης των ενδιαφερομένων

 

1.  Η αρχή εκτέλεσης, μόλις ολοκληρωθεί η εκτέλεση της απόφασης δήμευσης και το αργότερο εντός 48 ωρών μετά την εκτέλεση της, κοινοποιεί την απόφασή της στο πρόσωπο κατά του οποίου εκδόθηκε η απόφαση δήμευσης, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο, συμπεριλαμβανομένων των καλόπιστων τρίτων.

 

2.  Η κοινοποίηση αναφέρει τους λόγους της απόφασης δήμευσης, την αρχή που εξέδωσε την απόφαση και τα υφιστάμενα μέσα έννομης προστασίας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους εκτέλεσης.

 

3.  Η κοινοποίηση περιέχει σχετικές πληροφορίες, κατά τρόπο που να επιτρέπουν στο πρόσωπο να ασκήσει αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας, για τους λόγους της απόφασης δέσμευσης, την αρχή που εξέδωσε την απόφαση και τα υφιστάμενα μέσα έννομης προστασίας δυνάμει του εθνικού δικαίου του κράτους εκτέλεσης.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η έκδοση της απόφασης είναι απαραίτητη και αναλογική προκειμένου να αποφευχθεί προσωρινά η καταστροφή, μετατροπή, μετατόπιση, μεταφορά ή διάθεση των περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την ενδεχόμενη μεταγενέστερη δήμευσή τους, λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων του ενδιαφερομένου·

α)  η έκδοση της απόφασης είναι απαραίτητη και αναλογική προκειμένου να αποφευχθεί προσωρινά η καταστροφή, μετατροπή, μετατόπιση, μεταφορά ή διάθεση των περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την ενδεχόμενη μεταγενέστερη δήμευσή τους, λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων του ενδιαφερομένου και τυχόν καλόπιστων τρίτων·

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η απόφαση θα μπορούσε να είχε διαταχθεί υπό τις ίδιες προϋποθέσεις σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση· και

β)  η απόφαση θα μπορούσε να είχε διαταχθεί υπό τις ίδιες προϋποθέσεις σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση· και ο λόγος ή οι λόγοι της απόφασης υποδεικνύονται δεόντως.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ο λόγος ή οι λόγοι της απόφασης υποδεικνύονται δεόντως, τουλάχιστον συνοπτικά.

διαγράφεται

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η απόφαση δέσμευσης διαβιβάζεται στη μορφή που αναφέρεται στο άρθρο 16 από την αρχή έκδοσης απευθείας στην αρχή εκτέλεσης ή, κατά περίπτωση, στην κεντρική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2, με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη, υπό προϋποθέσεις που επιτρέπουν στην αρχή εκτέλεσης να εξακριβώσει τη γνησιότητά της.

1.  Η απόφαση δέσμευσης διαβιβάζεται με το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 16 από την αρχή έκδοσης απευθείας στην αρχή εκτέλεσης και κοινοποιείται στην κεντρική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2, με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη, υπό προϋποθέσεις που επιτρέπουν στην αρχή εκτέλεσης να εξακριβώσει τη γνησιότητά της.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  περιέχει την εντολή σύμφωνα με την οποία το περιουσιακό στοιχείο παραμένει στο κράτος εκτέλεσης εν αναμονή της διαβίβασης της απόφασης δήμευσης σύμφωνα με το άρθρο 4. Η αρχή έκδοσης σημειώνει την προβλεπόμενη ημερομηνία για τη διαβίβαση αυτή, με τη μορφή που αναφέρεται στο άρθρο 16.

β)  περιέχει την εντολή σύμφωνα με την οποία το περιουσιακό στοιχείο παραμένει στο κράτος εκτέλεσης εν αναμονή της διαβίβασης της απόφασης δήμευσης σύμφωνα με το άρθρο 4. Η αρχή έκδοσης σημειώνει την προβλεπόμενη ημερομηνία για τη διαβίβαση αυτή στο πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 16.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Εάν η αρχή εκτέλεσης η οποία παραλαμβάνει μια απόφαση δέσμευσης δεν έχει αρμοδιότητα να την αναγνωρίσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή της, διαβιβάζει αμέσως την απόφαση δέσμευσης στην αρμόδια αρχή εκτέλεσης στο κράτος μέλος της και ενημερώνει σχετικά την αρχή έκδοσης.

8.  Εάν η αρχή εκτέλεσης η οποία παραλαμβάνει μια απόφαση δέσμευσης δεν έχει αρμοδιότητα να την αναγνωρίσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή της, διαβιβάζει αμέσως, και το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών, την απόφαση δέσμευσης στην αρμόδια αρχή εκτέλεσης στο κράτος μέλος της και ενημερώνει την αρχή έκδοσης.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η απόφαση δέσμευσης μπορεί να διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 σε ένα μόνο κράτος εκτέλεσης κάθε φορά.

1.  Η απόφαση δέσμευσης μπορεί να διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 κατ’ αρχήν σε ένα μόνο κράτος εκτέλεσης κάθε φορά.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Απόφαση δέσμευσης που αφορά συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να διαβιβάζεται σε περισσότερα του ενός κράτη εκτέλεσης ταυτόχρονα, όταν:

2.  Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1, απόφαση δέσμευσης που αφορά συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να διαβιβάζεται σε περισσότερα του ενός κράτη εκτέλεσης ταυτόχρονα, όταν:

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Απόφαση δέσμευσης που αφορά χρηματικό ποσό μπορεί να διαβιβάζεται σε περισσότερα του ενός κράτη εκτέλεσης συγχρόνως, όταν η αρχή έκδοσης κρίνει ότι συντρέχει ειδικός λόγος προς τούτο, ιδίως όταν η εκτιμώμενη αξία του περιουσιακού στοιχείου που μπορεί να δεσμευτεί στο κράτος έκδοσης και σε κάθε κράτος εκτέλεσης είναι πιθανόν να μην επαρκεί για την κάλυψη του συνολικού ποσού που προβλέπει η απόφαση δέσμευσης.

3.  Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1, απόφαση δέσμευσης που αφορά χρηματικό ποσό μπορεί να διαβιβάζεται σε περισσότερα του ενός κράτη εκτέλεσης συγχρόνως, όταν η αρχή έκδοσης κρίνει ότι συντρέχει ειδικός λόγος προς τούτο, ιδίως όταν η εκτιμώμενη αξία του περιουσιακού στοιχείου που μπορεί να δεσμευτεί στο κράτος έκδοσης και σε κάθε κράτος εκτέλεσης είναι πιθανόν να μην επαρκεί για την κάλυψη του συνολικού ποσού που προβλέπει η απόφαση δέσμευσης.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μορφή της απόφασης δέσμευσης

Τυποποιημένο πιστοποιητικό για την έκδοση απόφασης δέσμευσης

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η απόφαση δέσμευσης εκδίδεται στη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα II.

διαγράφεται

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η αρχή έκδοσης συμπληρώνει το έντυπο, το υπογράφει και πιστοποιεί το περιεχόμενό του ως ακριβές και ορθό.

2.  Η αρχή έκδοσης συμπληρώνει το πιστοποιητικό που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, το υπογράφει και πιστοποιεί το περιεχόμενό του ως ακριβές και ορθό.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Μόλις ολοκληρωθεί η εκτέλεση της απόφασης, η αρχή εκτέλεσης γνωστοποιεί το γεγονός αυτό αμέσως, και το αργότερο εντός 12 ωρών, στην αρχή έκδοσης με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Επιπλέον, η αρχή εκτέλεσης υποβάλλει στην αρχή έκδοσης πληροφορίες για τα μέτρα που έχει λάβει για την εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης και τα αποτελέσματά τους, καθώς και περιγραφή του δεσμευμένου περιουσιακού στοιχείου και εκτίμηση της αξίας του, εντός 3 εργάσιμων ημερών από την εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη.

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Λόγοι μη αναγνώρισης και μη εκτέλεσης των αποφάσεων δέσμευσης

Υποχρεωτικοί και προαιρετικοί λόγοι μη αναγνώρισης και μη εκτέλεσης των αποφάσεων δέσμευσης

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η αρχή εκτέλεσης μπορεί να αποφασίσει να μην αναγνωρίσει και να μην εκτελέσει αποφάσεις δέσμευσης μόνο εάν:

1.  Η αρχή εκτέλεσης δεν αναγνωρίζει ή δεν εκτελεί αποφάσεις δέσμευσης εάν:

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το έντυπο που προβλέπεται στο άρθρο 16 είναι ελλιπές ή περιέχει πρόδηλα σφάλματα, και δεν έχει συμπληρωθεί κατόπιν των διαβουλεύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2·

διαγράφεται

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  η απόφαση δέσμευσης βασίζεται σε ποινικό αδίκημα το οποίο διαπράχθηκε εκτός του εδάφους του κράτους έκδοσης και εν μέρει ή εξ ολοκλήρου στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης, και η συμπεριφορά για την οποία εκδόθηκε η απόφαση δέσμευσης δεν συνιστά αδίκημα στο κράτος εκτέλεσης·

διαγράφεται

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  η απόφαση δέσμευσης αφορά συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο το οποίο δεν ανήκει κατά κυριότητα ούτε στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά του οποίου ελήφθη η απόφαση δήμευσης στο κράτος έκδοσης, ούτε σε κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετείχε στη διαδικασία στο κράτος έκδοσης·

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(e)  σε περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 3 παράγραφος 2, η συμπεριφορά επί της οποίας βασίζεται η απόφαση δέσμευσης δεν συνιστά αδίκημα κατά το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης· ωστόσο, όσον αφορά φορολογικά και τελωνειακά αδικήματα και αδικήματα περί το συνάλλαγμα, η εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης δεν απορρίπτεται λόγω του γεγονότος ότι η νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης δεν επιβάλλει ιδίου τύπου φόρους ή δασμούς ή δεν προβλέπει ιδίου τύπου ρυθμίσεις περί φόρων, δεσμών, τελωνείων και συναλλάγματος με εκείνες του κράτους έκδοσης.

διαγράφεται

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  συντρέχουν ουσιαστικοί λόγοι για να θεωρηθεί ότι η εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης θα ήταν μη συμβατή με τις υποχρεώσεις του κράτους εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 6 ΣΕΕ και τον Χάρτη.

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η αρχή εκτέλεσης μπορεί να αποφασίσει να μην αναγνωρίσει και να μην εκτελέσει αποφάσεις δέσμευσης εάν:

 

α)  το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 16 είναι ελλιπές ή περιέχει πρόδηλα σφάλματα, και δεν έχει συμπληρωθεί κατόπιν των διαβουλεύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 ή εάν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3·

 

β)  η απόφαση δέσμευσης βασίζεται σε ποινικό αδίκημα το οποίο διαπράχθηκε εκτός του εδάφους του κράτους έκδοσης και εν μέρει ή εξ ολοκλήρου στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης, και η συμπεριφορά για την οποία εκδόθηκε η απόφαση δέσμευσης δεν συνιστά αδίκημα στο κράτος εκτέλεσης·

 

γ)  σε περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 3 παράγραφος 2, η συμπεριφορά επί της οποίας βασίζεται η απόφαση δέσμευσης δεν συνιστά αδίκημα κατά το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης· ωστόσο, όσον αφορά φορολογικά και τελωνειακά αδικήματα και αδικήματα περί το συνάλλαγμα, η εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης δεν επιτρέπεται να απορριφθεί λόγω του γεγονότος ότι η νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης δεν επιβάλλει ιδίου τύπου φόρους ή δασμούς ή δεν προβλέπει ιδίου τύπου ρυθμίσεις περί φόρων, δεσμών, τελωνείων και συναλλάγματος με εκείνες του κράτους έκδοσης·

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η αρχή εκτέλεσης μπορεί να αποφασίσει να άρει την απόφαση δέσμευσης εάν, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, αντιληφθεί ότι ισχύει ένας από τους λόγους μη αναγνώρισης και μη εκτέλεσης.

3.  Η αρχή εκτέλεσης μπορεί να αποφασίσει να άρει την απόφαση δέσμευσης εάν, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, αντιληφθεί ότι ισχύει ένας από τους λόγους μη αναγνώρισης και μη εκτέλεσης. Η αρχή εκτέλεσης κοινοποιεί στην αρχή έκδοσης, με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη, τους λόγους της απόφασης ανάκλησης της απόφασης δέσμευσης.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε περίπτωση που η αρχή έκδοσης έχει δηλώσει στην απόφαση δέσμευσης ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για τους οποίους θεωρεί ότι το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο πρόκειται να μετακινηθεί ή να καταστραφεί προσεχώς και ότι είναι αναγκαία η άμεση δέσμευσή του, ή εάν η αρχή έκδοσης έχει δηλώσει στην απόφαση δέσμευσης ότι το μέτρο της δέσμευσης πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία, η αρχή εκτέλεσης λαμβάνει πλήρως υπόψη την απαίτηση αυτή.

2.  Σε περίπτωση που η αρχή έκδοσης έχει δηλώσει στην απόφαση δέσμευσης ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για τους οποίους θεωρεί ότι το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο πρόκειται να μετακινηθεί ή να καταστραφεί προσεχώς και ότι είναι αναγκαία η άμεση δέσμευσή του, ή εάν η αρχή έκδοσης έχει δηλώσει στην απόφαση δέσμευσης ότι το μέτρο της δέσμευσης πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία, η αρχή εκτέλεσης λαμβάνει πλήρως υπόψη την απαίτηση αυτή και εκτελεί την απόφαση δέσμευσης εντός της ταχθείσας προθεσμίας.

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η απόφαση για την αναγνώριση και την εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης λαμβάνεται από την αρχή εκτέλεσης αμελλητί ή, κατόπιν διαβούλευσης με την αρχή έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2, το συντομότερο δυνατόν και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, το αργότερο 24 ώρες μετά την παραλαβή της απόφασης δέσμευσης από την αρχή εκτέλεσης.

3.  Η απόφαση για την αναγνώριση και την εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης λαμβάνεται από την αρχή εκτέλεσης αμελλητί ή, κατόπιν διαβούλευσης με την αρχή έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2, το συντομότερο δυνατόν και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, το αργότερο 48 ώρες μετά την παραλαβή της απόφασης δέσμευσης από την αρχή εκτέλεσης.

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Σε περίπτωση διαβούλευσης της αρχής εκτέλεσης με την αρχή έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2, η αρχή εκτέλεσης λαμβάνει αμελλητί την απόφαση σχετικά με την αναγνώριση και την εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης.

4.  Σε περίπτωση διαβούλευσης της αρχής εκτέλεσης με την αρχή έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2, η αρχή εκτέλεσης λαμβάνει αμελλητί, και το αργότερο 48 ώρες μετά τη διαβούλευση, την απόφαση σχετικά με την αναγνώριση και την εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η αρχή εκτέλεσης κοινοποιεί αμελλητί στην αρχή έκδοσης την απόφασή της σχετικά με την απόφαση δέσμευσης με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη.

5.  Η αρχή εκτέλεσης κοινοποιεί αμέσως και το αργότερο εντός 12 ωρών στην αρχή έκδοσης την απόφασή της σχετικά με την απόφαση δέσμευσης με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη.

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Όταν σε ειδικές περιπτώσεις, η αρχή εκτέλεσης δεν είναι δυνατόν να τηρήσει την προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 3 ή στην παράγραφο 6, ενημερώνει αμέσως την αρχή έκδοσης με οποιοδήποτε μέσο, αναφέροντας τους λόγους της καθυστέρησης, και διαβουλεύεται με την αρχή έκδοσης για τον κατάλληλο χρόνο εκτέλεσης της δέσμευσης.

7.  Όταν, σε ειδικές περιπτώσεις, η αρχή εκτέλεσης δεν είναι δυνατόν να τηρήσει την προθεσμία που ορίζεται στις παραγράφους 3, 4, 5 ή 6, ενημερώνει αμέσως και το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών την αρχή έκδοσης με οποιοδήποτε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη, αναφέροντας τους λόγους της καθυστέρησης, και διαβουλεύεται με την αρχή έκδοσης για τον κατάλληλο χρόνο εκτέλεσης της δέσμευσης.

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η αρχή εκτέλεσης ενημερώνει αμέσως την αρχή έκδοσης με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη σχετικά με την αναβολή της εκτέλεσης της απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για την αναβολή και, αν είναι δυνατόν, σχετικά με την αναμενόμενη διάρκεια της αναβολής. Μόλις εκλείψει ο λόγος αναβολής, η αρχή εκτέλεσης λαμβάνει αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης και ενημερώνει σχετικά την αρχή έκδοσης με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη.

2.  Η αρχή εκτέλεσης ενημερώνει αμέσως, και το αργότερο εντός 48 ωρών, την αρχή έκδοσης με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη σχετικά με την αναβολή της εκτέλεσης της απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για την αναβολή και, αν είναι δυνατόν, σχετικά με την αναμενόμενη διάρκεια της αναβολής.

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Μόλις εκλείψει ο λόγος αναβολής, η αρχή εκτέλεσης λαμβάνει αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης και ενημερώνει σχετικά την αρχή έκδοσης με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη.

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 22, μετά την εκτέλεση, η αρχή εκτέλεσης κοινοποιεί την απόφασή της στο πρόσωπο κατά του οποίου εκδόθηκε η απόφαση δέσμευσης και σε κάθε ενδιαφερόμενο, συμπεριλαμβανομένων των καλόπιστων τρίτων για τους οποίους η αρχή εκτέλεσης έχει λάβει γνώση σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 6.

1.  Η αρχή εκτέλεσης κοινοποιεί την απόφασή της στο πρόσωπο κατά του οποίου εκδόθηκε η απόφαση δέσμευσης και σε κάθε ενδιαφερόμενο, συμπεριλαμβανομένων των καλόπιστων τρίτων για τους οποίους η αρχή εκτέλεσης έχει λάβει γνώση σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 6.

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η κοινοποίηση περιέχει πληροφορίες, τουλάχιστον εν συντομία, για τους λόγους της απόφασης δέσμευσης, την αρχή που εξέδωσε την απόφαση και τα υφιστάμενα μέσα έννομης προστασίας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους εκτέλεσης.

2.  Η κοινοποίηση αναφέρει τους λόγους της απόφασης δέσμευσης, την αρχή που εξέδωσε την απόφαση και τα υφιστάμενα μέσα έννομης προστασίας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους εκτέλεσης.

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η κοινοποίηση περιέχει σχετικές πληροφορίες, κατά τρόπο που να επιτρέπουν στο πρόσωπο να ασκήσει αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας, για τους λόγους της απόφασης δέσμευσης, την αρχή που εξέδωσε την απόφαση και τα υφιστάμενα μέσα έννομης προστασίας δυνάμει του εθνικού δικαίου του κράτους εκτέλεσης.

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η αρχή εκτέλεσης, σύμφωνα με το εθνικό της δίκαιο, εγγυάται την εμπιστευτικότητα των πραγματικών περιστατικών και της ουσίας της απόφασης δέσμευσης, εκτός των αναγκαίων για την εκτέλεσή της. Εάν η αρχή εκτέλεσης αδυνατεί να συμμορφωθεί με την απαίτηση περί εμπιστευτικότητας, ενημερώνει αμέσως την αρχή έκδοσης.

2.  Με την επιφύλαξη του δικαιώματος ενημέρωσης του κάθε ενδιαφερόμενου, η αρχή εκτέλεσης, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και το εθνικό της δίκαιο, εγγυάται την εμπιστευτικότητα των πραγματικών περιστατικών και της ουσίας της απόφασης δέσμευσης, εκτός των αναγκαίων για την εκτέλεσή της. Εάν η αρχή εκτέλεσης αδυνατεί να συμμορφωθεί με την απαίτηση περί εμπιστευτικότητας, ενημερώνει αμέσως, και το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών, την αρχή έκδοσης, και αναφέρει τους λόγους της μη συμμόρφωσης με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη.

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Για τον σκοπό της διαφύλαξης των εν εξελίξει ερευνών, η αρχή έκδοσης μπορεί να ζητήσει από την αρχή εκτέλεσης να διατηρήσει εμπιστευτική την εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

3.  Για τον σκοπό της διαφύλαξης των εν εξελίξει ερευνών, η αρχή έκδοσης μπορεί να ζητήσει από την αρχή εκτέλεσης να διατηρήσει εμπιστευτική την εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει την ημερομηνία εκτέλεσης της απόφασης δέσμευσης.

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Αφού διαβουλευτεί με την αρχή έκδοσης, η αρχή εκτέλεσης, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις της υπόθεσης, μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση στην αρχή έκδοσης για τον περιορισμό της περιόδου κατά την οποία παραμένει δεσμευμένο το περιουσιακό στοιχείο. Εάν η αρχή έκδοσης δεν συμφωνήσει με τον περιορισμό αυτόν, ενημερώνει σχετικά την αρχή εκτέλεσης, αναφέροντας τους λόγους διαφωνίας της. Εάν η αρχή έκδοσης δεν προβεί σε αυτήν την ενημέρωση εντός έξι εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης, η αρχή εκτέλεσης μπορεί να άρει την απόφαση δέσμευσης.

2.  Αφού διαβουλευτεί με την αρχή έκδοσης, η αρχή εκτέλεσης, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις της υπόθεσης, μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση, συνοδευόμενη από κάθε σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο, με οποιοδήποτε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη, στην αρχή έκδοσης για τον περιορισμό της περιόδου κατά την οποία παραμένει δεσμευμένο το περιουσιακό στοιχείο. Εάν η αρχή έκδοσης δεν συμφωνήσει με τον περιορισμό αυτόν, ενημερώνει σχετικά την αρχή εκτέλεσης, αναφέροντας τους λόγους διαφωνίας της. Εάν η αρχή έκδοσης δεν προβεί σε αυτήν την ενημέρωση εντός τεσσάρων εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης, η αρχή εκτέλεσης μπορεί να άρει την απόφαση δέσμευσης.

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 25

διαγράφεται

Υποβολή εκθέσεων

 

Η αρχή εκτέλεσης υποβάλλει στην αρχή έκδοσης έκθεση για τα μέτρα που έχει λάβει για την εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης και τα αποτελέσματά τους, καθώς και περιγραφή του δεσμευμένου περιουσιακού στοιχείου και εκτίμηση της αξίας του, εντός τριών ημερών από την εκτέλεση της απόφασης με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη.

 

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κάθε κράτος μέλος μπορεί να ορίζει, εάν απαιτείται λόγω της οργάνωσης του εσωτερικού του συστήματος, μία ή περισσότερες κεντρικές αρχές αρμόδιες για τη διοικητική διαβίβαση και παραλαβή των αποφάσεων δέσμευσης ή δήμευσης και για την παροχή συνδρομής στις αρμόδιες αρχές. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

2.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία κεντρική αρχή αρμόδια για την παροχή συνδρομής στις αρμόδιες αρχές μέσω της διοικητικής διαβίβασης και παραλαβής καθώς και της καταγραφής των αποφάσεων δέσμευσης ή δήμευσης. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εάν κρίνεται αναγκαίο, η αρχή έκδοσης και η αρχή εκτέλεσης διαβουλεύονται μεταξύ τους με οποιοδήποτε μέσο κρίνουν πρόσφορο για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

1.  Εάν κρίνεται αναγκαίο, η αρχή έκδοσης και η αρχή εκτέλεσης διαβουλεύονται άμεσα μεταξύ τους με οποιοδήποτε μέσο κρίνουν πρόσφορο για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όλες οι επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για την αντιμετώπιση δυσκολιών που αφορούν τη διαβίβαση ή τη διαπίστωση της γνησιότητας οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται για την εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης, πραγματοποιούνται με απευθείας επαφές μεταξύ του κράτους έκδοσης και της εμπλεκόμενης αρχής εκτέλεσης ή, όταν το κράτος μέλος έχει ορίσει κεντρική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2, με τη βοήθεια της εν λόγω κεντρικής αρχής.

2.  Όλες οι επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για την αντιμετώπιση δυσκολιών που αφορούν τη διαβίβαση ή τη διαπίστωση της γνησιότητας οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται για την εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης, πραγματοποιούνται με απευθείας επαφές μεταξύ του κράτους έκδοσης και της εμπλεκόμενης αρχής εκτέλεσης και με τη βοήθεια της κεντρικής αρχής σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2.

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αρχή έκδοσης ενημερώνει αμέσως την αρχή εκτέλεσης με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη για κάθε απόφαση ή μέτρο ως αποτέλεσμα των οποίων η απόφαση παύει να είναι εκτελεστή ή πρέπει να ανακληθεί για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Η αρχή έκδοσης ενημερώνει αμέσως, και το αργότερο εντός 48 ωρών, την αρχή εκτέλεσης με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη για κάθε απόφαση ή μέτρο ως αποτέλεσμα των οποίων η απόφαση παύει να είναι εκτελεστή ή πρέπει να ανακληθεί για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

 

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το κράτος εκτέλεσης διακόπτει την εκτέλεση της απόφασης αμέσως μόλις ενημερωθεί από την αρχή έκδοσης για την εν λόγω απόφαση ή το εν λόγω μέτρο.

Το κράτος εκτέλεσης διακόπτει την εκτέλεση της απόφασης αμέσως μόλις ενημερωθεί από την αρχή έκδοσης για την εν λόγω απόφαση ή το εν λόγω μέτρο και γνωστοποιεί αμέσως τη διακοπή στο κράτος έκδοσης με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη.

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εάν το ποσό που προέκυψε από την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης είναι μεγαλύτερο από 10 000 EUR, το 50 % του ποσού μεταφέρεται από το κράτος εκτέλεσης στο κράτος έκδοσης.

β)  εάν το ποσό που προέκυψε από την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης είναι μεγαλύτερο από 10 000 EUR, το 30 % του ποσού περιέρχεται στο κράτος εκτέλεσης και το 70 % του ποσού μεταφέρεται από το κράτος εκτέλεσης στο κράτος έκδοσης.

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εάν δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης εκδώσει απόφαση αποζημίωσης ή αποκατάστασης του θύματος, το αντίστοιχο ποσό, στον βαθμό που δεν υπερβαίνει το δημευμένο ποσό, περιέρχεται στο κράτος έκδοσης, για τους σκοπούς της αποζημίωσης ή αποκατάστασης του θύματος. Τυχόν εναπομένοντα περιουσιακά στοιχεία διατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 2.

3.  Εάν δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης εκδώσει απόφαση αποζημίωσης ή αποκατάστασης του θύματος, το αντίστοιχο ποσό, στον βαθμό που δεν υπερβαίνει το δημευμένο ποσό, περιέρχεται στο κράτος έκδοσης, αποκλειστικά για τους σκοπούς της αποζημίωσης ή αποκατάστασης του θύματος. Τυχόν εναπομένοντα περιουσιακά στοιχεία διατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  Τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος ή κοινωνικούς σκοπούς στο κράτος εκτέλεσης σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού, με την επιφύλαξη της συγκατάθεσης του κράτους έκδοσης.

γ)  Τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος ή κοινωνικούς σκοπούς στο κράτος εκτέλεσης σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού.

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη σύσταση εθνικής κεντρικής υπηρεσίας αρμόδιας για τη διαχείριση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων ενόψει πιθανής μεταγενέστερης δήμευσής τους και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων. Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία προορίζονται κατά προτεραιότητα για έργα που αποσκοπούν στην καταστολή και την πρόληψη της οργανωμένης εγκληματικότητας καθώς και για άλλα έργα δημοσίου συμφέροντος και κοινωνικής χρησιμότητας.

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β.  Κάθε κράτος μέλος εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα, ιδίως την ίδρυση εθνικού ταμείου, που θα διασφαλίζουν την κατάλληλη αποζημίωση των οικογενειών των αστυνομικών και των δημοσίων υπαλλήλων που έχασαν τη ζωή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αστυνομικών και των δημοσίων υπαλλήλων που υπέστησαν μόνιμη αναπηρία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Κάθε κράτος μέλος προβλέπει τη διάθεση ενός μέρους των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων για το σκοπό αυτό.

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4γ.  Δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία τα οποία στη συνέχεια δεν δημεύονται επιστρέφονται αμέσως. Οι όροι ή οι δικονομικοί κανόνες υπό τους οποίους επιστρέφονται τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η αρχή έκδοσης κοινοποιεί στην αρχή εκτέλεσης την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 και στην παράγραφο 4 σημείο δ). Εάν εκκρεμεί στο κράτος έκδοσης διαδικασία για την αποζημίωση ή αποκατάσταση του θύματος, το κράτος εκτέλεσης αρνείται τη διάθεση του δημευμένου περιουσιακού στοιχείου, έως ότου η απόφαση κοινοποιηθεί στην αρχή εκτέλεσης.

5.  Η αρχή έκδοσης κοινοποιεί στην αρχή εκτέλεσης, με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη, την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 και στην παράγραφο 4 σημείο δ). Εάν εκκρεμεί στο κράτος έκδοσης διαδικασία για την αποζημίωση ή αποκατάσταση του θύματος, το κράτος εκτέλεσης αρνείται τη διάθεση του δημευμένου περιουσιακού στοιχείου, έως ότου η απόφαση κοινοποιηθεί στην αρχή εκτέλεσης.

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν το κράτος εκτέλεσης έχει υποβληθεί σε δαπάνες τις οποίες θεωρεί υπερβολικά υψηλές ή έκτακτες, η αρχή εκτέλεσης μπορεί να προτείνει στην αρχή έκδοσης τον καταμερισμό των δαπανών. Η αρχή έκδοσης λαμβάνει υπόψη την πρόταση αυτή βάσει λεπτομερών διευκρινίσεων που παρέχει η αρχή εκτέλεσης.

2.  Όταν το κράτος εκτέλεσης έχει υποβληθεί σε δαπάνες τις οποίες θεωρεί υπερβολικά υψηλές ή έκτακτες, η αρχή εκτέλεσης μπορεί να προτείνει στην αρχή έκδοσης τον καταμερισμό των δαπανών. Η αρχή έκδοσης λαμβάνει υπόψη την πρόταση αυτή βάσει λεπτομερών διευκρινίσεων που παρέχει η αρχή εκτέλεσης και ενημερώνει, με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη, την αρχή εκτέλεσης σχετικά με τα συμπεράσματά της.

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 32 α

 

Εγγυήσεις

 

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα πρόσωπα που θίγονται από τα μέτρα που προβλέπονται βάσει του παρόντος κανονισμού έχουν το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και δίκαιης δίκης για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων τους.

 

2.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν την πραγματική δυνατότητα αμφισβήτησης της απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης ενώπιον δικαστηρίου εκ μέρους του προσώπου του οποίου θίγονται περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το εθνικό δίκαιο. Οι εν λόγω διαδικασίες μπορούν να προβλέπουν ότι, όταν η αρχική απόφαση δέσμευσης ή δήμευσης λήφθηκε από αρμόδια αρχή πλην δικαστικής αρχής, η απόφαση αυτή υποβάλλεται πρώτα για επικύρωση ή επανεξέταση σε δικαστική αρχή προτού μπορέσει να αμφισβητηθεί ενώπιον δικαστηρίου.

 

3.  Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2012/13/ΕΕ και της οδηγίας 2013/48/ΕΕ, τα πρόσωπα των οποίων θίγονται περιουσιακά στοιχεία από απόφαση δέσμευσης ή δήμευσης έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας δέσμευσης ή δήμευσης που συνδέεται με τον προσδιορισμό των προϊόντων και των οργάνων εγκλήματος προκειμένου να διαφυλαχθούν τα δικαιώματά τους. Τα σχετικά πρόσωπα ενημερώνονται για το δικαίωμα αυτό.

 

4.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι προθεσμίες για την άσκηση ένδικου μέσου είναι ίδιες με αυτές που προβλέπονται σε παρόμοιες εγχώριες υποθέσεις και εφαρμόζονται με τρόπο που εγγυάται τη δυνατότητα αποτελεσματικής άσκησης των εν λόγω ένδικων μέσων από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

5.  Στο πλαίσιο των διαδικασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει την πραγματική δυνατότητα να αμφισβητήσει τις περιστάσεις της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων πραγματικών γεγονότων και των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων βάσει των οποίων το σχετικό περιουσιακό στοιχείο θεωρείται περιουσιακό στοιχείο που προκύπτει από εγκληματική συμπεριφορά.

 

6.  Οι τρίτοι έχουν την πραγματική δυνατότητα να επικαλεστούν τίτλο ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας.

 

7.  Όταν, ως αποτέλεσμα ποινικού αδικήματος, τα θύματα έχουν αξιώσεις αποζημίωσης κατά του προσώπου που υπόκειται σε μέτρο δήμευσης το οποίο προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι το μέτρο δήμευσης δεν εμποδίζει τα εν λόγω θύματα να διεκδικήσουν αποζημίωση.

 

8.  Η αρχή έκδοσης και η αρχή εκτέλεσης ενημερώνουν η μία την άλλη σχετικά με τα μέσα έννομης προστασίας που ασκούνται κατά της έκδοσης, της αναγνώρισης ή της εκτέλεσης μιας απόφασης δέσμευσης ή μιας απόφασης δήμευσης.

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, συμπεριλαμβανομένων καλόπιστων τρίτων, έχει στη διάθεσή του μέσα έννομης προστασίας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 8 της οδηγίας 2014/42/ΕΕ, κατά της αναγνώρισης και εκτέλεσης μιας απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 17, ώστε να διατηρήσει τα δικαιώματά του. Τα μέσα έννομης προστασίας ασκούνται ενώπιον δικαστηρίου στο κράτος εκτέλεσης σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο. Η προσφυγή μπορεί να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα δυνάμει του δικαίου του κράτους εκτέλεσης.

1.  Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, συμπεριλαμβανομένων καλόπιστων τρίτων, έχει στη διάθεσή του μέσα έννομης προστασίας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 8 της οδηγίας 2014/42/ΕΕ, κατά της αναγνώρισης και εκτέλεσης μιας απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 17, ώστε να διατηρήσει τα δικαιώματά του. Τα μέσα έννομης προστασίας κατά της αναγνώρισης και της εκτέλεσης απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης ασκούνται ενώπιον δικαστηρίου στο κράτος εκτέλεσης σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο. Η προσφυγή μπορεί να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα δυνάμει του δικαίου του κράτους εκτέλεσης.

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι ουσιαστικοί λόγοι για την έκδοση της απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης δεν μπορούν να προσβληθούν ενώπιον δικαστηρίου του κράτους εκτέλεσης.

2.  Οι ουσιαστικοί λόγοι για την έκδοση της απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης δεν μπορούν να προσβληθούν ενώπιον δικαστηρίου του κράτους εκτέλεσης, με την επιφύλαξη των εν ισχύι θεμελιωδών εγγυήσεων και δικαιωμάτων στο κράτος εκτέλεσης.

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συλλέγουν σε τακτική βάση και διατηρούν πλήρη στατιστικά στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές. Τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται αποστέλλονται στην Επιτροπή ετησίως και περιλαμβάνουν, πέραν όσων προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/42/ΕΕ:

Τα κράτη μέλη συλλέγουν σε τακτική βάση και διατηρούν πλήρη στατιστικά στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές και από την κεντρική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2. Τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται αποστέλλονται στην Επιτροπή ετησίως και περιλαμβάνουν, πέραν όσων προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/42/ΕΕ:

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στην οποία συγκεντρώνονται τα στατιστικά στοιχεία που παραλαμβάνονται και συνοδεύονται από συγκριτική ανάλυση.

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 36

διαγράφεται

Τροποποιήσεις του πιστοποιητικού και του εντύπου

 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 37 σχετικά με οποιαδήποτε τροποποίηση του πιστοποιητικού και του εντύπου που καθορίζονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.

 

Αιτιολόγηση

Όλα τα στοιχεία που περιέχονται στα δύο πιστοποιητικά (στα παραρτήματα Ι και ΙΙ) θα πρέπει, για λόγους ασφάλειας δικαίου, να καθορίζονται από τον νομοθέτη. Εν προκειμένω, η ανάθεση εξουσίας δεν είναι ούτε αναγκαία ούτε ενδεδειγμένη.

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 37

διαγράφεται

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

 

2.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 36 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την [ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού].

 

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 36 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

 

4.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

 

5.  Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 36 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας 2 μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά [2 μήνες] κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

 

Αιτιολόγηση

Όλα τα στοιχεία που περιέχονται στα δύο πιστοποιητικά (στα παραρτήματα Ι και ΙΙ) θα πρέπει, για λόγους ασφάλειας δικαίου, να καθορίζονται από τον νομοθέτη. Εν προκειμένω, η ανάθεση εξουσίας δεν είναι ούτε αναγκαία ούτε ενδεδειγμένη.

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ρήτρα επανεξέτασης

Υποβολή εκθέσεων και ρήτρα επανεξέτασης

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το αργότερο [πέντε έτη από την ημερομηνία εφαρμογής που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Εάν κριθεί αναγκαίο, η έκθεση συνοδεύεται από προτάσεις για την προσαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Το αργότερο [τρία έτη από την ημερομηνία εφαρμογής που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό], και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση περιέχει, μεταξύ άλλων, τα κατωτέρω στοιχεία:

 

α)  επισκόπηση των στατιστικών στοιχείων που έχουν διαβιβάσει τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 35· και

 

β)   εκτίμηση του ενδεχόμενου αντίκτυπου των διασυνοριακών αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης στα θεμελιώδη δικαιώματα και στις θεμελιώδεις ελευθερίες, καθώς και στο κράτος δικαίου.

 

Εάν κριθεί αναγκαίο, η έκθεση συνοδεύεται από προτάσεις για την προσαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει ανά τακτά διαστήματα έκθεση σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία και τον ενδεχόμενο αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα, προκειμένου να υποβάλει αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού, εάν κριθεί αναγκαίο.

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΓ – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση όπου κεντρική αρχή έχει ορισθεί υπεύθυνη για τη διοικητική διαβίβαση και παραλαβή των αποφάσεων δήμευσης στο κράτος έκδοσης:

Κεντρική αρχή υπεύθυνη για την παροχή συνδρομής στις αρμόδιες αρχές, την καταγραφή όλων των αποφάσεων δήμευσης που διαβιβάζονται και παραλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο και τον εξορθολογισμό της διαβίβασης και της παραλαβής των αποφάσεων δήμευσης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2:

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

όπως προβλέπεται στο άρθρο 16

όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 για την έκδοση απόφασης δήμευσης

Αιτιολόγηση

Για λόγους απλούστευσης, είναι σκόπιμο να ευθυγραμμιστούν οι διαδικασίες αναγνώρισης των αποφάσεων δέσμευσης με εκείνες των αποφάσεων δήμευσης· συνεπώς, εκάστη εκ των δύο αυτών αποφάσεων θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα πιστοποιητικό (που καθορίζεται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ).

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα ΙΓ – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση που υπεύθυνη για τη διοικητική διαβίβαση και παραλαβή των αποφάσεων δέσμευσης στο κράτος έκδοσης έχει οριστεί μια κεντρική αρχή:

Κεντρική αρχή υπεύθυνη για την παροχή συνδρομής στις αρμόδιες αρχές, την καταγραφή όλων των αποφάσεων δέσμευσης που διαβιβάζονται και παραλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο και τον εξορθολογισμό της διαβίβασης και της παραλαβής των αποφάσεων δέσμευσης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εισηγήτρια χαιρετίζει την υποβολή, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 21 Δεκεμβρίου 2016, μιας σειράς μέτρων που αποσκοπούν να ενισχύσουν την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταπολεμά τη χρηματοδότηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Οι τρεις νομοθετικές προτάσεις που περιέχονται σε αυτή τη «νομοθετική δέσμη» θα καταστήσουν δυνατό να συμπληρωθεί και να ενισχυθεί το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της νομιμοποίησης κεφαλαίων, των παράνομων κινήσεων χρήματος σε φυσική μορφή και της δέσμευσης και της δήμευσης περιουσιακών στοιχείων, διαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό μια πιο ισχυρή και πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση στον εν λόγω τομέα.

Η εισηγήτρια χαιρετίζει επομένως την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης. Η δέσμευση και η δήμευση των πειστηρίων εγκλήματος συγκαταλέγονται στα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι πράγματι απαραίτητο να δεσμεύονται τα χρήματα που προέρχονται από εγκληματικές οργανώσεις ή προορίζονται για αυτές. Συνεπώς, το να διατίθεται ένα μέσο αμοιβαίας αναγνώρισης αποτελεί απολύτως θεμελιώδες στοιχείο - δεδομένου ότι η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της δικαστικής συνεργασίας σε θέματα ποινικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσο μάλλον που οι εκθέσεις εφαρμογής που καταρτίζει η Επιτροπή σχετικά με τις αποφάσεις-πλαίσιο που υφίστανται στον τομέα αυτό, καταδεικνύουν ότι το ισχύον καθεστώς δεν είναι αποτελεσματικό.

Κατά πρώτον, η επιλογή, από την Επιτροπή, της μορφής του κανονισμού για το εν λόγω μέσο αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης αποτελεί, κατά την άποψη της εισηγήτριας, ένα από τα βασικά στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής. Ένας κανονισμός παρέχει αναμφίβολα μεγαλύτερη σαφήνεια, μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, εξαλείφει τις δυσκολίες που συνδέονται με τη μεταφορά στα εθνικά δίκαια και θα επιτρέψει συνεπώς την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης. Πρόκειται επομένως για την πιο κατάλληλη και την πιο αποτελεσματική μορφή που θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο μέσο αμοιβαίας αναγνώρισης.

Ένα δεύτερο βασικό σημείο, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, είναι η σημασία που αποδίδεται στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δικονομικών εγγυήσεων. Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια προτείνει να εισαχθεί μια ρήτρα μη αναγνώρισης και μη εκτέλεσης των αποφάσεων δέσμευσης ή δήμευσης, που θα βασίζεται στην έλλειψη σεβασμού στα θεμελιώδη δικαιώματα, μια απαίτηση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει εδώ και αρκετά χρόνια. Προτείνεται επίσης να καταστούν υποχρεωτικοί οι περισσότεροι λόγοι της μη αναγνώρισης και της μη εκτέλεσης. Τέλος η εισηγήτρια προτείνει να προστεθούν ή να ενισχυθούν διατάξεις σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις: σχετικά με το δικαίωμα κάθε ενδιαφερομένου να ασκεί κατά τρόπο αποτελεσματικό ένδικα μέσα, το δικαίωμα ενημέρωσης του προσώπου αυτού, αλλά και σχετικά με τα δικονομικά δικαιώματα τρίτων που ενδέχεται να θίγονται από αυτές τις αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης.

Κατόπιν η εισηγήτρια επεδίωξε, εργαζόμενη επί της εν λόγω πρότασης της Επιτροπής, έναν στόχο απλούστευσης και αποσαφήνισης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ιδίως σκόπιμο να αποσαφηνιστούν ορισμένες διατάξεις του παρόντος κανονισμού, να ευθυγραμμιστούν οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δήμευσης ή ακόμη να εναρμονιστεί το νέο αυτό μέσο με τα άλλα ευρωπαϊκά νομοθετικά μέσα που υπάρχουν στον συγκεκριμένο τομέα.

Η βελτίωση της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναγνώρισης των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης των προϊόντων εγκλήματος αποτελεί ένα απολύτως ουσιώδες στοιχείο: μέσω απλουστέρων διαδικασιών διαβίβασης των αποφάσεων, μέσω της ενίσχυσης του ρόλου των εθνικών κεντρικών αρχών των οποίων ο υποστηρικτικός ρόλος είναι ιδιαίτερα σημαντικός, μέσω πιο σύντομων προθεσμιών προκειμένου οι αρχές να επικοινωνούν μεταξύ τους, να αποφασίζουν να εκτελέσουν (ή να μην εκτελέσουν) τις αποφάσεις που έχουν διαβιβάσει τα κράτη έκδοσης, και να κοινοποιούν αμελλητί τη λήψη της απόφασής τους και την εκτέλεση των αποφάσεων· Πρόκειται για τις διατάξεις που η εισηγήτρια επιθυμεί να ενισχύσει.

Τέλος, είναι σημαντικό να προωθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εντός των κρατών μελών, η βέλτιστη δυνατή διαχείριση των δεσμευμένων ή δημευμένων περιουσιακών στοιχείων και η επαναχρησιμοποίησή τους για κοινωνικούς σκοπούς, για την αποζημίωση των θυμάτων, των οικογενειών των θυμάτων και των επιχειρήσεων που έχουν πέσει θύματα του οργανωμένου εγκλήματος ή για την καταπολέμηση αυτού του οργανωμένου εγκλήματος.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (8.11.2017)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης
(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Fulvio Martusciello

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, διάφορες νομικές πράξεις της Ένωσης σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές προβλέπουν αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης ως κυρώσεων για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία των ποινικών δικαστηρίων και άλλων αρμόδιων εθνικών αρχών είναι υψίστης σημασίας για να υπάρχει σταθερότητα και εμπιστοσύνη στο ενωσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης στην Ένωση αποτελεί μεν σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, αλλά σημαντικός αριθμός περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται αδήλωτα και αφορολόγητα σε υπεράκτιες εταιρείες σε τρίτες χώρες εκτός της Ένωσης. Ένα εκτεταμένο σχέδιο για την αποθάρρυνση των μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων σε άλλες χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ και την εξεύρεση αποτελεσματικού τρόπου για την ανάκτησή τους θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προόδου.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Είναι σημαντικό να διευκολυνθεί η αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων με τη θέσπιση κανόνων που υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν και να εκτελούν στο έδαφός τους αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης που έχουν εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας.

(12)  Είναι σημαντικό να διευκολυνθεί η αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων με τη θέσπιση κανόνων που υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν και να εκτελούν στο έδαφός τους αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης που έχουν εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο ποινικής, αστικής και διοικητικής διαδικασίας.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε απόφαση δήμευσης που επιβάλλεται από δικαστήριο έπειτα από διαδικασίες για ποινικό αδίκημα και σε κάθε απόφαση δέσμευσης που εκδίδεται με σκοπό μια ενδεχόμενη μεταγενέστερη δήμευση. Επομένως, θα πρέπει να καλύπτει όλους τους τύπους αποφάσεων που καλύπτονται από την οδηγία 2014/42/ΕΕ, καθώς και άλλους τύπους αποφάσεων που εκδίδονται χωρίς τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης που εκδίδονται στο πλαίσιο αστικών ή διοικητικών διαδικασιών.

(13)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε απόφαση δήμευσης που επιβάλλεται από δικαστήριο ή αρμόδια αρχή έπειτα από διαδικασίες για ποινικό, αστικό ή διοικητικό αδίκημα και σε κάθε απόφαση δέσμευσης που εκδίδεται με σκοπό μια ενδεχόμενη μεταγενέστερη δήμευση. Επομένως, θα πρέπει να καλύπτει όλους τους τύπους αποφάσεων που καλύπτονται από την οδηγία 2014/42/ΕΕ, καθώς και άλλους τύπους αποφάσεων που εκδίδονται χωρίς τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, στο πλαίσιο ποινικών, αστικών και διοικητικών διαδικασιών.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει τις αποφάσεις δήμευσης και δέσμευσης που σχετίζονται με αδικήματα τα οποία καλύπτονται από την οδηγία 2014/42/ΕΕ, καθώς και τις αποφάσεις που σχετίζονται με άλλα αδικήματα. Τα αδικήματα δεν θα πρέπει επομένως να περιορίζονται στους τομείς ιδιαζόντως σοβαρών εγκλημάτων με διασυνοριακή διάσταση, καθώς το άρθρο 82 της ΣΛΕΕ δεν απαιτεί τέτοιον περιορισμό σε σχέση με τα μέτρα για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών με σκοπό τη διασφάλιση της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις.

(14)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει τις αποφάσεις δήμευσης και δέσμευσης που σχετίζονται με αδικήματα τα οποία καλύπτονται από την οδηγία 2014/42/ΕΕ, καθώς και τις αποφάσεις που σχετίζονται με άλλα αδικήματα. Τα αδικήματα δεν θα πρέπει επομένως να περιορίζονται στους τομείς ιδιαζόντως σοβαρών εγκλημάτων με διασυνοριακή διάσταση, καθώς το άρθρο 82 της ΣΛΕΕ δεν απαιτεί τέτοιον περιορισμό σε σχέση με τα μέτρα για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών με σκοπό τη διασφάλιση της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις. Η φορολογική απάτη, η διακεκριμένη φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή, για παράδειγμα, αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικά διασυνοριακά αδικήματα που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των αδικημάτων που καλύπτει ο παρών κανονισμός. Ωστόσο, δεδομένου ότι σε ορισμένα κράτη μέλη τα αδικήματα αυτά δεν τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή μέγιστης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, η μέγιστη διάρκεια της στερητικής της ελευθερίας ποινής θα πρέπει να μειωθεί σε δύο έτη για τα εν λόγω συγκεκριμένα αδικήματα.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται λαμβανομένων υπόψη των οδηγιών 2010/64/ΕΕ30, 2012/13/ΕΕ31, 2013/48/ΕΕ32, 2016/34333, 2016/80034 και 2016/1919 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που αφορούν τα δικονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.

(18)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται λαμβανομένων υπόψη των οδηγιών 2010/64/ΕΕ30, 2012/13/ΕΕ31, 2013/48/ΕΕ32, 2016/34333, 2016/80034 και 2016/1919 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που αφορούν τα δικονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και ενωσιακών νομικών πράξεων σχετικών με τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Όταν η δήμευση που δεν βασίζεται σε ποινική καταδίκη συνιστά προληπτική δήμευση έπειτα από διαδικασίες που αφορούν εγκληματικές δραστηριότητες, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι ακόλουθες αυστηρές προϋποθέσεις: δημεύσεις που δεν βασίζονται σε ποινική καταδίκη θα πρέπει να επιβάλλονται μόνο σε περιορισμένο κατάλογο πιθανών στόχων που προσδιορίζονται από τον νόμο, όπως για παράδειγμα οι ύποπτοι οργανωμένου εγκλήματος ή τρομοκρατίας· στο πλαίσιο της δίωξης θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η προέλευση της περιουσίας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και ότι η προς δήμευση περιουσία είτε είναι δυσανάλογη σε σχέση με το εισόδημα ή την ασκούμενη δραστηριότητα είτε έχει παράνομη προέλευση είτε είναι αποτέλεσμα της επανεπένδυσης των εσόδων από τις εγκληματικές δραστηριότητες· επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχουν ουσιαστικές δικονομικές διασφαλίσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι στόχοι της δήμευσης που δεν βασίζεται σε ποινική καταδίκη θα έχουν το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και πραγματική προσφυγή και ότι θα γίνεται σεβαστό το τεκμήριο αθωότητας.

__________________

__________________

30 Οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (ΕΕ L 280 της 26.10.2010, σ. 1).

30 Οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (ΕΕ L 280 της 26.10.2010, σ. 1).

31 Οδηγία 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (ΕΕ L 142 της 1.6.2012, σ. 1).

31 Οδηγία 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (ΕΕ L 142 της 1.6.2012, σ. 1).

32 Οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας (ΕΕ L 294 της 6.11.2013, σ. 1).

32 Οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας (ΕΕ L 294 της 6.11.2013, σ. 1).

33 Οδηγία (ΕΕ) 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας (ΕΕ L 65 της 11.3.2016, σ. 1).

33 Οδηγία (ΕΕ) 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας (ΕΕ L 65 της 11.3.2016, σ. 1).

34 Οδηγία (ΕΕ) 2016/800 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 1).

34 Οδηγία (ΕΕ) 2016/800 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 1).

35 Οδηγία (ΕΕ) 2016/1919 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τη δικαστική αρωγή για υπόπτους και κατηγορουμένους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για καταζητουμένους σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (ΕΕ L 297 της 4.11.2016, σ.1).

35 Οδηγία (ΕΕ) 2016/1919 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τη δικαστική αρωγή για υπόπτους και κατηγορουμένους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για καταζητουμένους σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (ΕΕ L 297 της 4.11.2016, σ.1).

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους ένα κράτος μέλος αναγνωρίζει και εκτελεί στο έδαφός του απόφαση δέσμευσης ή δήμευσης η οποία εκδόθηκε από άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας.

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους ένα κράτος μέλος αναγνωρίζει και εκτελεί στο έδαφός του απόφαση δέσμευσης ή δήμευσης η οποία εκδόθηκε από άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο ποινικής, αστικής και διοικητικής διαδικασίας.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  ποινή ή μέτρο που επιβάλλεται αμετακλήτως από δικαστήριο κατόπιν διαδικασίας για ποινικό αδίκημα και καταλήγει στην οριστική αποστέρηση του περιουσιακού στοιχείου από φυσικό ή νομικό πρόσωπο· «απόφαση δέσμευσης»:

(1)  ποινή ή μέτρο που επιβάλλεται αμετακλήτως από δικαστήριο ή αρμόδια αρχή κατόπιν διαδικασίας για ποινικό, αστικό ή διοικητικό αδίκημα και καταλήγει στην οριστική αποστέρηση του περιουσιακού στοιχείου από φυσικό ή νομικό πρόσωπο· «απόφαση δέσμευσης»:

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  «προϊόντα»: οποιαδήποτε οικονομικά πλεονεκτήματα προερχόμενα άμεσα ή έμμεσα από ποινικά αδικήματα· ενδέχεται να συνίστανται σε κάθε μορφή περιουσιακού στοιχείου και περιλαμβάνουν κάθε μεταγενέστερη επανεπένδυση ή μετατροπή άμεσων προϊόντων και κάθε σημαντικό όφελος·

(4)  «προϊόντα»: οποιαδήποτε οικονομικά πλεονεκτήματα προερχόμενα άμεσα ή έμμεσα από ποινικά, αστικά ή διοικητικά αδικήματα· ενδέχεται να συνίστανται σε κάθε μορφή περιουσιακού στοιχείου και περιλαμβάνουν κάθε μεταγενέστερη επανεπένδυση ή μετατροπή άμεσων προϊόντων και κάθε σημαντικό όφελος·

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  «όργανα»: κάθε είδους αντικείμενα που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, για να διαπραχθούν ένα ή περισσότερα ποινικά αδικήματα·

(5)  «όργανα»: κάθε είδους αντικείμενα που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, για να διαπραχθούν ένα ή περισσότερα ποινικά, αστικά ή διοικητικά αδικήματα·

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  «κράτος έκδοσης»: το κράτος μέλος στο οποίο έχει εκδοθεί απόφαση δέσμευσης ή απόφαση δήμευσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας·

(6)  «κράτος έκδοσης»: το κράτος μέλος στο οποίο έχει εκδοθεί απόφαση δέσμευσης ή απόφαση δήμευσης στο πλαίσιο ποινικής, αστικής και διοικητικής διαδικασίας·

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  κάθε άλλη αρμόδια αρχή ορισθείσα από το κράτος έκδοσης η οποία είναι αρμοδία στις ποινικές διαδικασίες να διατάσσει τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ή την εκτέλεση απόφασης δέσμευσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Επιπλέον, προτού διαβιβαστεί στην αρχή εκτέλεσης, η απόφαση δέσμευσης επικυρώνεται, αφού εξεταστεί αν τηρεί τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού για την έκδοση τέτοιας απόφασης, ιδίως αυτές του άρθρου 13 παράγραφος 1, από δικαστή, δικαστήριο, ανακριτή ή εισαγγελέα στο κράτος έκδοσης. Αν η απόφαση έχει επικυρωθεί από τέτοια αρχή, η αρχή αυτή μπορεί επίσης να θεωρηθεί αρχή έκδοσης για τους σκοπούς της διαβίβασης της απόφασης·

(2)  κάθε άλλη αρμόδια αρχή ορισθείσα από το κράτος έκδοσης η οποία είναι αρμοδία στις ποινικές, τις αστικές και τις διοικητικές διαδικασίες να διατάσσει τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ή την εκτέλεση απόφασης δέσμευσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Επιπλέον, προτού διαβιβαστεί στην αρχή εκτέλεσης, η απόφαση δέσμευσης επικυρώνεται, αφού εξεταστεί αν τηρεί τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού για την έκδοση τέτοιας απόφασης, ιδίως αυτές του άρθρου 13 παράγραφος 1, από δικαστή, δικαστήριο, ανακριτή ή εισαγγελέα στο κράτος έκδοσης. Αν η απόφαση έχει επικυρωθεί από τέτοια αρχή, η αρχή αυτή μπορεί επίσης να θεωρηθεί αρχή έκδοσης για τους σκοπούς της διαβίβασης της απόφασης·

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  σε σχέση με τις αποφάσεις δήμευσης, αρμόδια αρχή ορισθείσα από το κράτος έκδοσης η οποία, στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, έχει την αρμοδιότητα να εκτελεί απόφαση δήμευσης που έχει εκδοθεί από δικαστήριο σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·

β)  σε σχέση με τις αποφάσεις δήμευσης, αρμόδια αρχή ορισθείσα από το κράτος έκδοσης η οποία, στο πλαίσιο ποινικής, αστικής και διοικητικής διαδικασίας, έχει την αρμοδιότητα να εκτελεί απόφαση δήμευσης που έχει εκδοθεί από δικαστήριο σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  ηλεκτρονικά εγκλήματα,

–  κυβερνοεγκλήματα,

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  ρατσισμός και ξενοφοβία,

-  ρατσισμός, ξενοφοβία και αντισημιτισμός,

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  κατάχρηση της αγοράς,

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  χειραγώγηση των δεικτών που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της επίδοσης επενδυτικών κεφαλαίων,

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 21 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  χειραγώγηση των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων,

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η απόφαση δέσμευσης ή η απόφαση δήμευσης εκτελείται χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποίνου των πράξεων, εάν οι πράξεις για τις οποίες εκδόθηκε η απόφαση δέσμευσης ή η απόφαση δήμευσης συνιστούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήματα, όπως ορίζονται από το δίκαιο του κράτους έκδοσης, και εφόσον τιμωρούνται στο κράτος έκδοσης με ποινή στερητική της ελευθερίας μέγιστης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών:

 

  φορολογική απάτη,

 

  διακεκριμένη φορολογική απάτη,

 

  φοροδιαφυγή.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 37, όσον αφορά την τακτική ενημέρωση του καταλόγου αδικημάτων της παραγράφου 1.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  σε περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 3 παράγραφος 2, η συμπεριφορά επί της οποίας βασίζεται η απόφαση δήμευσης δεν συνιστά αδίκημα κατά το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης· ωστόσο, όσον αφορά φορολογικά και τελωνειακά αδικήματα και αδικήματα περί το συνάλλαγμα, η εκτέλεση της απόφασης δήμευσης δεν επιτρέπεται να απορριφθεί λόγω του γεγονότος ότι η νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης δεν επιβάλλει ιδίου τύπου φόρους ή δασμούς ή δεν προβλέπει ιδίου τύπου ρυθμίσεις περί φόρων, δεσμών, τελωνείων και συναλλάγματος με εκείνες του κράτους έκδοσης·

στ)  σε περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 3 παράγραφος 2, η συμπεριφορά επί της οποίας βασίζεται η απόφαση δήμευσης δεν συνιστά αδίκημα κατά το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης· ωστόσο, όσον αφορά φορολογικά και τελωνειακά αδικήματα και αδικήματα περί το συνάλλαγμα, η εκτέλεση της απόφασης δήμευσης δεν επιτρέπεται να απορριφθεί λόγω του γεγονότος ότι η νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης δεν επιβάλλει ιδίου τύπου φόρους ή δασμούς ή δεν προβλέπει ιδίου τύπου ρυθμίσεις ή αδικήματα σε σχέση με φόρους, δασμούς, τελωνεία και συνάλλαγμα με εκείνες του κράτους έκδοσης·

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, προτού αποφασίσει να μην αναγνωρίσει ή να μην εκτελέσει, εν όλω ή εν μέρει, την απόφαση δήμευσης, η αρχή εκτέλεσης διαβουλεύεται με την αρχή έκδοσης με κάθε πρόσφορο μέσο και, εάν χρειάζεται, ζητεί από την αρχή έκδοσης να της παράσχει αμελλητί κάθε απαραίτητη πληροφορία.

2.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, προτού αποφασίσει να μην αναγνωρίσει ή να μην εκτελέσει, εν όλω ή εν μέρει, την απόφαση δήμευσης, η αρχή εκτέλεσης διαβουλεύεται με την αρχή έκδοσης με κάθε πρόσφορο μέσο που δημιουργεί υλική καταγραφή και, εάν χρειάζεται, ζητεί από την αρχή έκδοσης να της παράσχει αμελλητί κάθε απαραίτητη πληροφορία.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Ωστόσο, το παρόν σημείο εφαρμόζεται μόνον όταν η σχετική απόφαση έχει προτεραιότητα επί των μεταγενέστερων εθνικών αποφάσεων δέσμευσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας κατά το εθνικό δίκαιο.

(4)  Ωστόσο, το παρόν σημείο εφαρμόζεται μόνον όταν η σχετική απόφαση έχει προτεραιότητα επί των μεταγενέστερων εθνικών αποφάσεων δέσμευσης στο πλαίσιο ποινικής, αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το κράτος εκτέλεσης διαχειρίζεται το δεσμευμένο ή δημευμένο περιουσιακό στοιχείο, με σκοπό να αποτρέψει την υποτίμηση της αξίας του και σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2014/42/ΕΕ.

1.  Το κράτος εκτέλεσης διαχειρίζεται το δεσμευμένο ή δημευμένο περιουσιακό στοιχείο, με σκοπό να αποτρέψει την υποτίμηση της αξίας του και σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2014/42/ΕΕ. Τα κράτη μέλη εκτέλεσης διενεργούν ολοκληρωμένη εκτίμηση όλων των δημευμένων αγαθών. Προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε κατάσχεση ή δήμευση, η δικαστική αρχή μπορεί να χρησιμοποιεί επαγγελματίες νομικούς που ασκούν δημόσιο λειτούργημα, για παράδειγμα συμβολαιογράφους.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εάν το ποσό που προέκυψε από την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης είναι μεγαλύτερο από 10 000 EUR, το 50 % του ποσού μεταφέρεται από το κράτος εκτέλεσης στο κράτος έκδοσης.

β)  εάν το ποσό που προέκυψε από την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης είναι μεγαλύτερο από 10 000 EUR, το 75 % του ποσού μεταφέρεται από το κράτος εκτέλεσης στο κράτος έκδοσης, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα που συνδέονται με την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης, κατ’ ανώτατο όριο έως το 50 % του ποσού.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στην οποία παρουσιάζονται τα συλλεχθέντα στατιστικά στοιχεία συνοδευόμενα από συγκριτική ανάλυση.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Έως τις ... (ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει αξιολόγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία και τον αντίκτυπο των προληπτικών αποφάσεων δήμευσης καθώς και με τις συνέπειες στη διασυνοριακή συνεργασία σε περίπτωση επέκτασης των εντολών αυτών σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα Η – σημείο 3 – περίπτωση 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  ηλεκτρονικά εγκλήματα,

–  κυβερνοεγκλήματα,

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα Η – σημείο 3 – περίπτωση 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

  ρατσισμός και ξενοφοβία,

  ρατσισμός, ξενοφοβία και αντισημιτισμός

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τμήμα Η – σημείο 3 – περίπτωση 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  κατάχρηση της αγοράς,

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τμήμα Η – σημείο 3 – περίπτωση 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  χειραγώγηση των δεικτών που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της επίδοσης επενδυτικών κεφαλαίων,

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τμήμα Η – περίπτωση 21 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  χειραγώγηση των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων,

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τμήμα Η – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Τιμωρείται το αδίκημα για το οποίο εκδόθηκε η απόφαση δήμευσης στο κράτος έκδοσης με στερητική της ελευθερίας ποινή ή μέτρο στέρησης της ελευθερίας μέγιστης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, όπως ορίζεται στη νομοθεσία του κράτους έκδοσης; Περιλαμβάνεται στα κατωτέρω αδικήματα; (να επιλεγεί το αντίστοιχο τετράγωνο)

 

-  φορολογική απάτη,

 

-  διακεκριμένη φορολογική απάτη,

 

-  φοροδιαφυγή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

13.2.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Fulvio Martusciello

11.4.2017

Εξέταση στην επιτροπή

4.9.2017

9.10.2017

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

6.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Wajid Khan, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Γεώργιος Κύρτσος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛHΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Esther de Lange, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Γεώργιος Κύρτσος, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

VERTS/ALE

Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Bernard Monot

2

0

ECR

Bernd Lucke, Kay Swinburne

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (06.12.2017)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης
(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Pavel Svoboda

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα, οι παράνομες αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδουν περίπου 110 δισεκατομμύρια EUR, δηλαδή κατά προσέγγιση το 1 % του ΑΕΠ της ΕΕ το 2010. Επομένως, η αφαίρεση του στοιχείου του κέρδους από την εγκληματική δραστηριότητα και η διασφάλιση ότι «το έγκλημα δεν ανταμείβει» αποτελούν έναν πολύ αποτελεσματικό μηχανισμό για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Η δήμευση των περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται μέσω εγκληματικών δραστηριοτήτων αποσκοπεί στην πρόληψη και την καταπολέμηση του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένου του οργανωμένου εγκλήματος, και στην αποζημίωση των θυμάτων, ενώ παρέχει πρόσθετους πόρους για να πραγματοποιηθούν εκ νέου επενδύσεις σε δραστηριότητες επιβολής του νόμου ή σε άλλες πρωτοβουλίες για την πρόληψη της εγκληματικότητας.

Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι τα υφιστάμενα στατιστικά στοιχεία είναι περιορισμένα, το χρηματικό ποσό που ανακτάται επί του παρόντος από προϊόντα εγκλήματος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστοιχεί σε μικρό μόνο ποσοστό: το 98,9 % των εκτιμώμενων κερδών από εγκληματικές δραστηριότητες δεν δημεύεται αλλά παραμένει στη διάθεση των εγκληματιών. Προϋπόθεση για την αύξηση των δημεύσεων περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης αποτελεί η ύπαρξη ενός λειτουργικού συστήματος για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. Τούτο περιλαμβάνει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η δέσμευση και η δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος συγκαταλέγονται στα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να εξασφαλίσει τον πιο αποτελεσματικό εντοπισμό, τη δήμευση και την επαναχρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης24.

(3)  Η δέσμευση και η δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος συγκαταλέγονται στα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την καταπολέμηση του εγκλήματος, των παραβιάσεων του νόμου, ιδίως από εγκληματικές οργανώσεις, και της τρομοκρατίας, δεδομένου ότι αποστερούν από τους εγκληματίες τα προϊόντα των παράνομων δραστηριοτήτων τους και αποτρέπουν τους τρομοκράτες από την οργάνωση επιθέσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να εξασφαλίσει τον πιο αποτελεσματικό εντοπισμό, τη δήμευση και την επαναχρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης24. Τα δημευθέντα προϊόντα εγκλήματος μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της επιβολής του νόμου, την πρόληψη της παραβατικότητας ή την αποζημίωση των θυμάτων.

_________________

_________________

24 «Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης – Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες», ΕΕ C 115 της 4.5.2010, σ.1.

24 «Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης – Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες», ΕΕ C 115 της 4.5.2010, σ.1.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Δεδομένου ότι η εγκληματικότητα έχει συχνά διακρατικό χαρακτήρα, η αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία είναι απαραίτητη για τη δέσμευση και δήμευση προϊόντων και οργάνων εγκλήματος.

(4)  Δεδομένου ότι η εγκληματικότητα έχει συχνά διακρατικό χαρακτήρα, η αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία είναι απαραίτητη για τη δέσμευση και δήμευση προϊόντων και οργάνων εγκλήματος. Η λήψη αποφασιστικών, γρήγορων και συνεκτικών μέτρων για τον εκσυγχρονισμό και την εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών πράξεων της Ένωσης θα οδηγήσει σε καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Τα παράνομα προϊόντα των εγκλημάτων που διαπράττουν οι εγκληματικές οργανώσεις διοχετεύονται ευρέως στη νόμιμη ευρωπαϊκή οικονομία και, αφού τα εν λόγω κεφάλαια επανεπενδυθούν στο πλαίσιο της επίσημης οικονομίας, συνιστούν σοβαρή απειλή για την ελευθερία της επιχειρηματικότητας και τον ανταγωνισμό, καθώς προκαλούν σοβαρές στρεβλώσεις.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β)  Το οργανωμένο έγκλημα, η διαφθορά και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες απειλούν σοβαρά τόσο την οικονομία της Ένωσης, μεταξύ άλλων μειώνοντας σημαντικά τα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών και της Ένωσης συνολικά, όσο και τον δημοκρατικό έλεγχο των έργων που χρηματοδοτεί η Ένωση, δεδομένου ότι οι εγκληματικές οργανώσεις αναπτύσσουν δραστηριότητα σε ποικίλους τομείς, πολλοί από τους οποίους υπόκεινται σε κυβερνητικό έλεγχο.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης, θα πρέπει να καθοριστούν οι κανόνες σχετικά με την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών μέσω νομικά δεσμευτικής και άμεσα εφαρμόσιμης νομικής πράξης της Ένωσης.

(11)  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης, θα πρέπει να καθοριστούν οι κανόνες σχετικά με την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών μέσω νομικά δεσμευτικής και άμεσα εφαρμόσιμης νομικής πράξης της Ένωσης, η οποία θα έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής σε σχέση με τις έως τώρα ισχύουσες νομικές πράξεις και θα περιέχει σαφείς διατάξεις για την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων. Μια ενιαία πράξη για την αμοιβαία αναγνώριση τόσο των αποφάσεων δέσμευσης όσο και των αποφάσεων δήμευσης, που θα περιέχει τυποποιημένο πιστοποιητικό και έντυπο και ταυτόχρονα θα προβλέπει εφαρμοστέους κανόνες και προθεσμίες, θα εξασφαλίσει την άμεση αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων εντός της Ένωσης.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Είναι σημαντικό να διευκολυνθεί η αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων με τη θέσπιση κανόνων που υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν και να εκτελούν στο έδαφός τους αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης που έχουν εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας.

(12)  Είναι σημαντικό να διευκολυνθεί η αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων με τη θέσπιση κανόνων που υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν και να εκτελούν στο έδαφός τους αμελλητί και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης που έχουν εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Ο παρών κανονισμός δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της υποχρέωσης σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και θεμελιωδών νομικών αρχών, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της ΣΕΕ.

(16)  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και θεμελιωδών νομικών αρχών, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της ΣΕΕ.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Χάρτης) και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ). Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

(17)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη και τα δικονομικά δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Χάρτης) και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ). Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται λαμβανομένων υπόψη των οδηγιών 2010/64/ΕΕ30, 2012/13/ΕΕ31, 2013/48/ΕΕ32, 2016/34333, 2016/80034 και 2016/1919 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35, που αφορούν τα δικονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.

(18)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες 2010/64/ΕΕ30, 2012/13/ΕΕ31, 2013/48/ΕΕ32, 2016/34333, 2016/80034 και 2016/1919 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35, που αφορούν τα δικονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.

_________________

_________________

30 Οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (ΕΕ L 280 της 26.10.2010, σ. 1).

30 Οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (ΕΕ L 280 της 26.10.2010, σ. 1).

31 Οδηγία 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (ΕΕ L 142 της 1.6.2012, σ. 1).

31 Οδηγία 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (ΕΕ L 142 της 1.6.2012, σ. 1).

32 Οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας (ΕΕ L 294 της 6.11.2013, σ. 1).

32 Οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας (ΕΕ L 294 της 6.11.2013, σ. 1).

33 Οδηγία (ΕΕ) 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας (ΕΕ L 65 της 11.3.2016, σ. 1).

33 Οδηγία (ΕΕ) 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας (ΕΕ L 65 της 11.3.2016, σ. 1).

34 Οδηγία (ΕΕ) 2016/800 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 1).

34 Οδηγία (ΕΕ) 2016/800 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 1).

35 Οδηγία (ΕΕ) 2016/1919 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τη δικαστική αρωγή για υπόπτους και κατηγορουμένους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για καταζητουμένους σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (ΕΕ L 297 της 4.11.2016, σ.1).

35 Οδηγία (ΕΕ) 2016/1919 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τη δικαστική αρωγή για υπόπτους και κατηγορουμένους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για καταζητουμένους σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (ΕΕ L 297 της 4.11.2016, σ.1).

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να αναγνωρίζει τις αποφάσεις δήμευσης χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεσή τους. Η απόφαση σχετικά με την αναγνώριση και την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης θα πρέπει να λαμβάνεται και η δήμευση θα πρέπει να πραγματοποιείται με την ταχύτητα και τον βαθμό προτεραιότητας που θα δινόταν σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση. Θα πρέπει να ορίζονται προθεσμίες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και ταχεία λήψη και εκτέλεση της απόφασης δήμευσης.

(22)  Η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να αναγνωρίζει τις αποφάσεις δήμευσης αμελλητί και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεσή τους. Η απόφαση σχετικά με την αναγνώριση και την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης θα πρέπει να λαμβάνεται αμελλητί και η δήμευση θα πρέπει να πραγματοποιείται με την ταχύτητα και τον βαθμό προτεραιότητας που θα δινόταν σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ορίζει προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να ολοκληρώνονται τα διάφορα στάδια της διαδικασίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και ταχεία λήψη και εκτέλεση της απόφασης δήμευσης.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να αναγνωρίζει τις αποφάσεις δέσμευσης χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις και να λαμβάνει αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεσή τους. Η απόφαση σχετικά με την αναγνώριση και την εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης θα πρέπει να λαμβάνεται και η δέσμευση θα πρέπει να πραγματοποιείται με την ταχύτητα και τον βαθμό προτεραιότητας που θα δινόταν σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση. Θα πρέπει να ορίζονται προθεσμίες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και ταχεία λήψη και εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης.

(24)  Η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να αναγνωρίζει τις αποφάσεις δέσμευσης αμελλητί και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις και να λαμβάνει αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεσή τους. Η απόφαση σχετικά με την αναγνώριση και την εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης θα πρέπει να λαμβάνεται αμελλητί και η δέσμευση θα πρέπει να πραγματοποιείται με την ταχύτητα και τον βαθμό προτεραιότητας που θα δινόταν σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ορίζει προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να ολοκληρώνονται τα διάφορα στάδια της διαδικασίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και ταχεία λήψη και εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Δεν θα πρέπει να απορρίπτεται η αναγνώριση και η εκτέλεση απόφασης δέσμευσης ή απόφασης δήμευσης για λόγους πλην αυτών που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μην αναγνωρίζει και να μην εκτελεί μια απόφαση δήμευσης βάσει της αρχής του δεδικασμένου, των δικαιωμάτων οποιουδήποτε ενδιαφερομένου ή του δικαιώματος παράστασης σε δίκη.

(26)  Θα πρέπει να είναι δυνατή η απόρριψη της αναγνώρισης και της εκτέλεσης απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης μόνον για λόγους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, η αρχή εκτέλεσης μπορεί να αποφασίζει να μην αναγνωρίζει και να μην εκτελεί μια απόφαση δήμευσης βάσει της αρχής του δεδικασμένου, των δικαιωμάτων οποιουδήποτε ενδιαφερομένου ή του δικαιώματος παράστασης σε δίκη.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Προτού αποφασίσει να εφαρμόσει έναν λόγο μη αναγνώρισης και μη εκτέλεσης, η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να διαβουλευτεί με την αρχή έκδοσης, προκειμένου να λάβει όλες τις αναγκαίες πρόσθετες πληροφορίες.

(27)  Προτού αποφασίσει να εφαρμόσει έναν λόγο μη αναγνώρισης και μη εκτέλεσης, η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να διαβουλευτεί αμελλητί με την αρχή έκδοσης, προκειμένου να λάβει αναγκαίες πρόσθετες πληροφορίες.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Η αρχή έκδοσης θα πρέπει να ενημερώνεται αμελλητί σχετικά με την αδυναμία εκτέλεσης μιας απόφασης. Η αδυναμία αυτή μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει ήδη δημευτεί, έχει εξαφανιστεί, δεν μπορεί να εντοπιστεί στον τόπο που έχει υποδείξει η αρχή έκδοσης ή ο τόπος του περιουσιακού στοιχείου δεν έχει υποδειχθεί με επαρκή ακρίβεια.

(29)  Η αρχή έκδοσης θα πρέπει να ενημερώνεται αμελλητί σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η εκτέλεση μιας απόφασης δεν είναι δυνατή. Η αδυναμία αυτή μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει ήδη δημευτεί, έχει εξαφανιστεί, δεν μπορεί να εντοπιστεί στον τόπο που έχει υποδείξει η αρχή έκδοσης ή ο τόπος του περιουσιακού στοιχείου δεν έχει υποδειχθεί με επαρκή ακρίβεια.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(29α)  Σε περίπτωση αμφιβολιών όσον αφορά την τοποθεσία των περιουσιακών στοιχείων τα οποία αφορά η απόφαση δήμευσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν κάθε διαθέσιμο μέσο για να προσδιορίζουν την ακριβή τοποθεσία των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κάθε διαθέσιμου συστήματος πληροφοριών.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Η ορθή πρακτική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού προϋποθέτει στενή επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων αρμόδιων εθνικών αρχών, ιδίως σε περιπτώσεις ταυτόχρονης εκτέλεσης μιας απόφασης δήμευσης σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να διαβουλεύονται μεταξύ τους όποτε αυτό είναι αναγκαίο.

(31)  Η ορθή πρακτική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού προϋποθέτει στενή επικοινωνία και βέλτιστη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων αρμόδιων εθνικών αρχών, ιδίως σε περιπτώσεις ταυτόχρονης εκτέλεσης μιας απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει, συνεπώς, να διαβουλεύονται μεταξύ τους και θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας που γίνονται δεκτές βάσει του δικονομικού δικαίου των οικείων κρατών μελών.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, συμπεριλαμβανομένων καλόπιστων τρίτων, θα πρέπει να διαθέτει μέσα έννομης προστασίας κατά της αναγνώρισης και εκτέλεσης μιας απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης, προκειμένου να διατηρήσει τα δικαιώματά του, καθώς και την πραγματική δυνατότητα αμφισβήτησης της απόφασης ενώπιον δικαστηρίου ή διεκδίκησης του τίτλου ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σύμφωνα με την οδηγία 2014/42/ΕΕ. Η προσφυγή θα πρέπει να ασκείται ενώπιον δικαστηρίου του κράτους εκτέλεσης.

(34)  Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, συμπεριλαμβανομένων καλόπιστων τρίτων, θα πρέπει να διαθέτει μέσα έννομης προστασίας κατά της αναγνώρισης και εκτέλεσης μιας απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης, προκειμένου να διατηρήσει τα δικαιώματά του, μεταξύ άλλων το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα καθώς και την πραγματική δυνατότητα αμφισβήτησης της απόφασης ενώπιον δικαστηρίου ή διεκδίκησης του τίτλου ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σύμφωνα με την οδηγία 2014/42/ΕΕ. Η προσφυγή θα πρέπει να ασκείται ενώπιον δικαστηρίου του κράτους εκτέλεσης.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους ένα κράτος μέλος αναγνωρίζει και εκτελεί στο έδαφός του απόφαση δέσμευσης ή δήμευσης η οποία εκδόθηκε από άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας.

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες και τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων ένα κράτος μέλος αναγνωρίζει και εκτελεί στο έδαφός του απόφαση δέσμευσης ή δήμευσης η οποία εκδόθηκε από άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο παρών κανονισμός δεν μεταβάλλει την υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και νομικών αρχών, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της ΣΕΕ.

2.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών νομικών αρχών, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της ΣΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε δήμευση που δεν βασίζεται σε καταδικαστική απόφαση συνάδει με τις δικονομικές εγγυήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο άρθρο 8 της οδηγίας 2014/42/ΕΕ.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  «περιουσιακό στοιχείο»: οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, υλικό ή άυλο, κινητό ή ακίνητο, καθώς και τα νομικά έγγραφα ή πράξεις που αποδεικνύουν τίτλο ή δικαίωμα επί του περιουσιακού στοιχείου, για τα οποία η αρχή έκδοσης κρίνει ότι:

(3)  «περιουσιακό στοιχείο»: χρηματικό ποσό ή περιουσιακό στοιχείο κάθε είδους, υλικό ή άυλο, κινητό ή ακίνητο και περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα, καθώς και τα νομικά έγγραφα ή πράξεις οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανόμενης της ηλεκτρονικής ή της ψηφιακής, που αποδεικνύουν τίτλο ιδιοκτησίας ή άλλο τίτλο ή δικαίωμα επί τέτοιων περιουσιακών στοιχείων, για τα οποία η αρχή έκδοσης κρίνει ότι:

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η απόφαση δήμευσης ή επικυρωμένο αντίγραφό της, μαζί με το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 7, διαβιβάζονται απευθείας στην αρχή εκτέλεσης ή, κατά περίπτωση, στην κεντρική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2, με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη, υπό προϋποθέσεις που επιτρέπουν στην αρχή εκτέλεσης να εξακριβώσει τη γνησιότητά τους.

1.  Η απόφαση δήμευσης ή επικυρωμένο αντίγραφό της, μαζί με το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 7, διαβιβάζονται απευθείας στην αρχή εκτέλεσης ή, κατά περίπτωση, στην κεντρική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2, με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη, υπό προϋποθέσεις που επιτρέπουν στην αρχή εκτέλεσης να εξακριβώσει τη γνησιότητά της.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στην περίπτωση εφαρμογής του σημείου β), η αρχή έκδοσης ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν την αρχή εκτέλεσης αν έχει παύσει να υφίσταται ο προαναφερόμενος κίνδυνος.

Στην περίπτωση εφαρμογής του σημείου β), η αρχή έκδοσης ενημερώνει αμελλητί την αρχή εκτέλεσης αν έχει παύσει να υφίσταται ο προαναφερόμενος κίνδυνος.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η αρχή έκδοσης συμπληρώνει το πιστοποιητικό που ορίζεται στο παράρτημα Ι, το υπογράφει και πιστοποιεί το περιεχόμενό του ως ακριβές και ορθό.

1.  Η αρχή έκδοσης συμπληρώνει αμελλητί το πιστοποιητικό που ορίζεται στο παράρτημα Ι, το υπογράφει και πιστοποιεί το περιεχόμενό του ως ακριβές και ορθό.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η αρχή έκδοσης μεταφράζει το πιστοποιητικό στην επίσημη γλώσσα του κράτους εκτέλεσης ή σε όποια άλλη γλώσσα υποδείξει το κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 3.

2.  Η αρχή έκδοσης μεταφράζει αμελλητί το πιστοποιητικό στην επίσημη γλώσσα του κράτους εκτέλεσης ή σε όποια άλλη γλώσσα υποδείξει το κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η αρχή εκτέλεσης αναγνωρίζει χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις τις αποφάσεις δήμευσης οι οποίες διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεσή τους, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα εκτελούνταν αν είχαν εκδοθεί από αρχή του κράτους εκτέλεσης, εκτός αν η εν λόγω αρχή αποφασίσει να επικαλεστεί έναν από τους λόγους μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης που προβλέπονται στο άρθρο 9 ή έναν από τους λόγους αναβολής που προβλέπονται στο άρθρο 11.

1.  Η αρχή εκτέλεσης αναγνωρίζει αμελλητί και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις τις αποφάσεις δήμευσης οι οποίες διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεσή τους, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα εκτελούνταν αν είχαν εκδοθεί από αρχή του κράτους εκτέλεσης, εκτός αν η εν λόγω αρχή αποφασίσει να επικαλεστεί έναν από τους λόγους μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης που προβλέπονται στο άρθρο 9 ή έναν από τους λόγους αναβολής που προβλέπονται στο άρθρο 11.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η αρχή εκτέλεσης ενημερώνει αμελλητί την αρχή έκδοσης με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη σχετικά με την αναβολή της εκτέλεσης της απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για την αναβολή και, αν είναι δυνατόν, σχετικά με την αναμενόμενη διάρκεια της αναβολής.

2.  Η αρχή εκτέλεσης ενημερώνει αμελλητί την αρχή έκδοσης, με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη, σχετικά με την αναβολή της εκτέλεσης της απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για την αναβολή και, αν είναι δυνατόν, σχετικά με την αναμενόμενη διάρκεια της αναβολής. Σε περίπτωση αναβολής κατά την έννοια της παραγράφου 1 στοιχείο β), η αρχή έκδοσης εκδίδει νέες οδηγίες σε σχέση με το ακριβές ποσό που υπόκειται σε δήμευση, όταν η απόφαση δήμευσης εκτελείται ταυτόχρονα σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Υποχρέωση ενημέρωσης των ενδιαφερομένων

 

Η αρχή εκτέλεσης, μόλις ολοκληρωθεί η εκτέλεση της απόφασης δήμευσης, κοινοποιεί την απόφασή της αμελλητί στο πρόσωπο κατά του οποίου εκδόθηκε η απόφαση δήμευσης, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο, συμπεριλαμβανομένων των καλόπιστων τρίτων.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αρχή εκτέλεσης αναγνωρίζει χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις τις αποφάσεις δέσμευσης οι οποίες διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 14 και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεσή τους, εκτός αν η εν λόγω αρχή αποφασίσει να επικαλεστεί έναν από τους λόγους μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης που προβλέπονται στο άρθρο 18 ή έναν από τους λόγους αναβολής που προβλέπονται στο άρθρο 20.

Η αρχή εκτέλεσης αναγνωρίζει αμελλητί και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις τις αποφάσεις δέσμευσης οι οποίες διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 14 και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεσή τους, εκτός αν η εν λόγω αρχή αποφασίσει να επικαλεστεί έναν από τους λόγους μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης που προβλέπονται στο άρθρο 18 ή έναν από τους λόγους αναβολής που προβλέπονται στο άρθρο 20.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το έντυπο που προβλέπεται στο άρθρο 16 είναι ελλιπές ή περιέχει πρόδηλα σφάλματα, και δεν έχει συμπληρωθεί κατόπιν των διαβουλεύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2·

α)  το έντυπο που προβλέπεται στο άρθρο 16 δεν έχει μεταφραστεί σε επίσημη γλώσσα του κράτους εκτέλεσης ή είναι ελλιπές ή περιέχει πρόδηλα σφάλματα, και δεν έχει συμπληρωθεί κατόπιν των διαβουλεύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2·

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 22, μετά την εκτέλεση, η αρχή εκτέλεσης κοινοποιεί την απόφασή της στο πρόσωπο κατά του οποίου εκδόθηκε η απόφαση δέσμευσης και σε κάθε ενδιαφερόμενο, συμπεριλαμβανομένων των καλόπιστων τρίτων για τους οποίους η αρχή εκτέλεσης έχει λάβει γνώση σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 6.

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 22, μετά την εκτέλεση, η αρχή εκτέλεσης κοινοποιεί αμελλητί την απόφασή της στο πρόσωπο κατά του οποίου εκδόθηκε η απόφαση δέσμευσης και σε κάθε ενδιαφερόμενο, συμπεριλαμβανομένων των καλόπιστων τρίτων για τους οποίους η αρχή εκτέλεσης έχει λάβει γνώση σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 6.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η κοινοποίηση περιέχει πληροφορίες, τουλάχιστον εν συντομία, για τους λόγους της απόφασης δέσμευσης, την αρχή που εξέδωσε την απόφαση και τα υφιστάμενα μέσα έννομης προστασίας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους εκτέλεσης.

2.  Η κοινοποίηση περιέχει επαρκείς, εύληπτες πληροφορίες για τους λόγους της απόφασης δέσμευσης, την αρχή που εξέδωσε την απόφαση και τα υφιστάμενα μέσα έννομης προστασίας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους εκτέλεσης.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Για τον σκοπό της διαφύλαξης των εν εξελίξει ερευνών, η αρχή έκδοσης μπορεί να ζητήσει από την αρχή εκτέλεσης να διατηρήσει εμπιστευτική την εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

3.  Για τον σκοπό της διαφύλαξης των εν εξελίξει ερευνών, η αρχή έκδοσης μπορεί να ζητήσει από την αρχή εκτέλεσης να διατηρήσει εμπιστευτική την εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η αρχή έκδοσης ενημερώνει την αρχή εκτέλεσης όταν πλέον εκλείψουν οι λόγοι διαφύλαξης του απορρήτου της απόφασης δέσμευσης.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εάν κρίνεται αναγκαίο, η αρχή έκδοσης και η αρχή εκτέλεσης διαβουλεύονται μεταξύ τους με οποιοδήποτε μέσο κρίνουν πρόσφορο για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

1.  Εάν κρίνεται αναγκαίο, η αρχή έκδοσης και η αρχή εκτέλεσης διαβουλεύονται μεταξύ τους με οποιοδήποτε μέσο κρίνουν πρόσφορο, μεταξύ άλλων και μέσω σύγχρονων τεχνολογιών επικοινωνίας, για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εάν το ποσό που προέκυψε από την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης είναι μεγαλύτερο από 10 000 EUR, το 50 % του ποσού μεταφέρεται από το κράτος εκτέλεσης στο κράτος έκδοσης.

β)  εάν το ποσό που προέκυψε από την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης είναι μεγαλύτερο από 10 000 EUR, το 70 % του ποσού μεταφέρεται από το κράτος εκτέλεσης στο κράτος έκδοσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

13.2.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Pavel Svoboda

2.2.2017

Εξέταση στην επιτροπή

19.6.2017

7.9.2017

10.10.2017

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Tiemo Wölken

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Flack, Emma McClarkin

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

John Flack, Emma McClarkin

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Jiří Maštálka

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

22.12.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

13.2.2017

JURI

13.2.2017

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Nathalie Griesbeck

9.3.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

30.3.2017

11.10.2017

21.11.2017

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ignazio Corrao, Anna Hedh, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss, Μιλτιάδης Κύρκος, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Bocskor, Morten Løkkegaard, Georg Mayer, Julia Pitera

Ημερομηνία κατάθεσης

12.1.2018

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Morten Løkkegaard, Louis Michel, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Κώστας Χρυσόγονος, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Μιλτιάδης Κύρκος, Juan Fernando López Aguilar, Ivari Padar, Emilian Pavel, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιανουαρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου