Postupak : 2016/0412(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0001/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0001/2018

Rasprave :

PV 03/10/2018 - 16
CRE 03/10/2018 - 16

Glasovanja :

PV 04/10/2018 - 7.6

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0380

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1156kWORD 138k
12.1.2018
PE 609.537v02-00 A8-0001/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i oduzimanje

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestiteljica: Nathalie Griesbeck

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku
 MIŠLJENJE Odbora za pravna pitanja
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i oduzimanje

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0819),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 82. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0002/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje češkog Senata, podneseno u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se tvrdi da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenja Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za pravna pitanja (A8-0001/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Zamrzavanje i oduzimanje predmeta korištenih za počinjenje kaznenih djela i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima među najučinkovitijim su sredstvima borbe protiv kriminala. Europska unija predana je osiguravanju učinkovitijeg utvrđivanja, oduzimanja i ponovne uporabe imovine stečene kaznenim djelima24.

(3)  Zamrzavanje i oduzimanje predmeta korištenih za počinjenje kaznenih djela i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima među najučinkovitijim su sredstvima borbe protiv kriminala, kršenja zakona, osobito kada su počinitelji organizirane kriminalne skupine, i borbe protiv terorizma, zbog toga što se na taj način kriminalcima oduzima imovinska korist ostvarena njihovim nezakonitim aktivnostima, a teroristi sprečavaju u organiziranju napada. Europska unija predana je osiguravanju učinkovitijeg utvrđivanja, oduzimanja i ponovne uporabe imovine stečene kaznenim djelima24. Oduzeta imovina stečena kaznenim djelima može se preusmjeriti u kazneni progon, sprečavanje kriminala i naknadu štete žrtvama.

_________________

_________________

24 „Stockholmski program – otvorena i sigurna Europa koja služi građanima i štiti ih, SL C 115, 4.5.2010., str. 1.

24 „Stockholmski program – otvorena i sigurna Europa koja služi građanima i štiti ih, SL C 115, 4.5.2010., str. 1.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Budući da je kriminal često prekogranične prirode, učinkovita prekogranična suradnja od ključne je važnosti za zapljenu i oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima i predmeta korištenih za počinjenje kaznenih djela.

(4)  Budući da je kriminal često prekogranične prirode, učinkovita prekogranična suradnja, kontinuirana razmjena informacija i uzajamna potpora od ključne su važnosti za otkrivanje, zapljenu i oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima i predmeta korištenih za počinjenje kaznenih djela. Stoga tijela kaznenog progona i nadležna tijela, osobe, odjeli ili službe unutar države članice trebaju blisko surađivati i komunicirati kako bi se optimizirali trajanje i učinkovitost postupaka zamrzavanja i oduzimanja.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  U području financijskih usluga u nekoliko pravnih akata Unije koji se odnose na financijska tržišta nalozi za zamrzavanje i oduzimanje uvode se kao sankcije za financijske institucije. Učinkovita prekogranična suradnja kaznenih sudova i drugih nacionalnih nadležnih tijela od presudne je važnosti za stabilnost financijskog sustava Unije i povjerenje u njega.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Na temelju izvješća Komisije o provedbi okvirnih odluka 2003/577/PUP i 2006/783/PUP može se zaključiti da postojeći sustav za uzajamno priznavanje naloga za zamrzavanje i oduzimanje nije potpuno učinkovit. Postojeći instrumenti nisu se ujednačeno provodili i primjenjivali u državama članicama, što je dovelo do nedovoljnog uzajamnog priznavanja.

(6)  Na temelju izvješća Komisije o provedbi okvirnih odluka 2003/577/PUP i 2006/783/PUP može se zaključiti da postojeći sustav za uzajamno priznavanje naloga za zamrzavanje i oduzimanje nije potpuno učinkovit. Postojeći instrumenti nisu se ujednačeno provodili i primjenjivali u državama članicama, što je dovelo do nedovoljnog uzajamnog priznavanja i neučinkovite prekogranične suradnje.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Prošireno oduzimanje i oduzimanje trećoj strani moraju biti u skladu s jamstvima utvrđenima u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, osobito u člancima 6. i 7., i Povelji Europske unije o temeljnim pravima. Odluke nadležnih tijela moraju se zasnivati na temeljitoj procjeni pojedinačnog slučaja osobe čija je imovina predmet naloga za oduzimanje te moraju podrazumijevati sigurnost da je oduzeta imovina stečena ili nabavljena kriminalnim aktivnostima;

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7b)  Organizirani kriminal, korupcija i pranje novca predstavljaju ozbiljne prijetnje za gospodarstvo Unije jer, primjerice, znatno smanjuju porezne prihode država članica i Unije kao cjeline, kao i za odgovornost u pogledu projekata financiranih sredstvima EU-a, s obzirom na to da kriminalne organizacije djeluju u raznim sektorima, od kojih su mnogi pod državnim nadzorom.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11.  Kako bi se osiguralo učinkovito uzajamno priznavanje naloga za zamrzavanje i oduzimanje, pravila o priznavanju i izvršavanju tih naloga trebala bi se utvrditi pravno obvezujućim i izravno primjenjivim pravnim aktom Unije.

11.  Kako bi se osiguralo učinkovito uzajamno priznavanje naloga za zamrzavanje i oduzimanje, pravila o priznavanju i izvršavanju tih naloga trebala bi se utvrditi pravno obvezujućim i izravno primjenjivim pravnim aktom Unije, čije bi područje primjene bilo šire od drugih postojećih pravnih akata i koji bi sadržavao jasne odredbe za izdavanje naloga za zamrzavanje i oduzimanje imovine. Jedinstvenim instrumentom za uzajamno priznavanje naloga za zamrzavanje i oduzimanje koji sadržava standardnu potvrdu i obrazac, uz važeća pravila i rokove, osigurat će se da se unutar Unije nalozi priznaju i bez odgode izvršavaju. Uredbom se pruža veća jasnoća, veća pravna sigurnost, uklanjaju se poteškoće s prenošenjem u nacionalne sustave i tako omogućuje brže i učinkovitije izvršavanje naloga za zamrzavanje i oduzimanje.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a)  Dok je uzajamno priznavanje naloga za zamrzavanje i oduzimanje imovine u Uniji važan korak u borbi protiv kriminala, znatna se količina imovine drži u trećim zemljama izvan Unije (offshore), pri čemu nije prijavljena niti se na nju plaća porez. Sveobuhvatan plan za odvraćanje od prijenosa imovine u treće zemlje te pronalazak učinkovitog načina povratka te imovine predstavljali bi važan korak naprijed.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Važno je olakšati uzajamno priznavanje i izvršenje naloga za zamrzavanje i oduzimanje imovine uspostavom pravila kojima se država članica obvezuje da na svojem državnom području prizna i izvrši naloge za zamrzavanje i oduzimanje koje je izdala druga država članica u okviru kaznenog postupka.

(12)  Važno je olakšati uzajamno priznavanje i izvršenje naloga za zamrzavanje i oduzimanje imovine uspostavom pravila kojima se država članica bez nepotrebne odgode ili dodatnih formalnosti obvezuje da na svojem državnom području prizna i izvrši naloge za zamrzavanje i oduzimanje koje je izdala druga država članica u okviru kaznenog postupka.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Važno je olakšati uzajamno priznavanje i izvršenje naloga za zamrzavanje i oduzimanje imovine uspostavom pravila kojima se država članica obvezuje da na svojem državnom području prizna i izvrši naloge za zamrzavanje i oduzimanje koje je izdala druga država članica u okviru kaznenog postupka.

(12)  Važno je olakšati uzajamno priznavanje i izvršenje naloga za zamrzavanje i oduzimanje imovine uspostavom pravila kojima se država članica obvezuje da na svojem državnom području prizna i izvrši naloge za zamrzavanje i oduzimanje koje je izdala druga država članica u okviru kaznenih stvari.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)  U svjetlu sudske prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava kada se utvrđuje spada li postupak u područje kaznenog prava, nije uvijek dostatno samo razmatranje njegova statusa u okviru nacionalnog prava. Kako bi se postigli ciljevi Ugovorâ i ove Direktive te u potpunosti poštovala temeljna prava utvrđena, među ostalim, u Povelji o temeljnim pravima i Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, pri primjeni Direktive treba uzeti u obzir ne samo službenu kategorizaciju postupka u nacionalnom pravu nego i vrstu kaznenog djela i težinu sankcije koja bi mogla biti izrečena dotičnoj osobi.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Ova Uredba trebala bi se primjenjivati na sve naloge za oduzimanje koje je odredio sud nakon postupka povezanog s kaznenim djelom i sve naloge za zamrzavanje izdane s ciljem mogućeg naknadnog oduzimanja. Njome bi stoga trebale biti obuhvaćene sve vrste naloga obuhvaćene Direktivom 2014/42/EU te druge vrste naloga izdanih bez pravomoćne presude u okviru kaznenih postupaka. Ova Uredba ne bi se trebala primjenjivati na naloge za zamrzavanje i oduzimanje izdane u okviru građanskih ili upravnih postupaka.

(13)  Ova Uredba trebala bi se primjenjivati na sve naloge za oduzimanje koje je odredio sud nakon postupka u kaznenim stvarima i sve naloge za zamrzavanje izdane s ciljem mogućeg naknadnog oduzimanja. Njome bi stoga trebale biti obuhvaćene sve vrste naloga obuhvaćene Direktivom 2014/42/EU te druge vrste naloga izdanih bez pravomoćne presude u okviru kaznenih postupaka. Ova Uredba ne bi se trebala primjenjivati na naloge za zamrzavanje i oduzimanje izdane u okviru građanskih ili upravnih postupaka.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Ovom Uredbom ne mijenja se obveza poštovanja temeljenih prava i temeljnih pravnih načela utvrđenih u članku 6.

(16)  Ovom Uredbom ne dovodi se u pitanje obveza poštovanja temeljenih prava i temeljnih pravnih načela utvrđenih u članku 6. UEU-a i u Povelji Europske unije o temeljnim pravima (dalje u tekstu „Povelja”).

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  UEU-a. Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i načela priznata u Povelji Europske unije o temeljnim pravima (Povelja) i u Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Ova Uredba trebala bi se provoditi u skladu s tim pravima i načelima.

(17)  UEU-a. Ovom Uredbom poštuju se temeljna i postupovna prava i relevantna načela priznata u Povelji Europske unije o temeljnim pravima (Povelja) i u Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Ova Uredba trebala bi se provoditi u skladu s tim pravima i načelima.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Ova Uredba trebala bi se primjenjivati uzimajući u obzir direktive 2010/64/EU30 , 2012/13/EU31 , 2013/48/EU32 , 2016/34333 , 2016/80034 i 2016/1919 Europskog parlamenta i Vijeća35 koje se odnose na postupovna prava u kaznenim postupcima.

(18)  Ova Uredba trebala bi se primjenjivati u skladu s direktivama 2010/64/EU30 , 2012/13/EU31 , 2013/48/EU32 , 2016/34333 , 2016/80034 i 2016/1919 Europskog parlamenta i Vijeća35 koje se odnose na postupovna prava u kaznenim postupcima.

_________________

_________________

30 Direktiva 2010/64/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima (SL L 280, 26.10.2010., str. 1.).

30 Direktiva 2010/64/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima (SL L 280, 26.10.2010., str. 1.).

31 Direktiva 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o pravu na informacije u kaznenom postupku (SL L 142, 1.6.2012., str 1.).

31 Direktiva 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o pravu na informacije u kaznenom postupku (SL L 142, 1.6.2012., str 1.).

32 Direktiva 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima (SL L 294, 6.11.2013., str. 1.).

32 Direktiva 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima (SL L 294, 6.11.2013., str. 1.).

33 Direktiva (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku (SL L 65, 11.3.2016., str. 1.).

33 Direktiva (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku (SL L 65, 11.3.2016., str. 1.).

34 Direktiva (EU) 2016/800 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o postupovnim jamstvima za djecu koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima (SL L 132, 21.5.2016., str. 1.).

34 Direktiva (EU) 2016/800 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o postupovnim jamstvima za djecu koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima (SL L 132, 21.5.2016., str. 1.).

35 Direktiva (EU) 2016/1919 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pravnoj pomoći za osumnjičenike i okrivljenike u kaznenom postupku i za tražene osobe u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga (SL L 297, 4.11.2016., str.1.).

35 Direktiva (EU) 2016/1919 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pravnoj pomoći za osumnjičenike i okrivljenike u kaznenom postupku i za tražene osobe u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga (SL L 297, 4.11.2016., str.1.).

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  U tu svrhu tijelo izdavatelj trebalo bi izravno slati naloge za zamrzavanje ili oduzimanje tijelu izvršitelju ili, prema potrebi, središnjem tijelu.

(20)  U tu svrhu tijelo izdavatelj trebalo bi izravno slati naloge za zamrzavanje ili oduzimanje tijelu izvršitelju i o njima obavijestiti središnje tijelo odgovorno za pomaganje nadležnim tijelima, bilježenje naloga za zamrzavanje ili oduzimanje poslanih i primljenih na nacionalnoj razini te pojednostavljenje postupka slanja i primanja naloga.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a)  S ciljem osiguranja slanja naloga za zamrzavanje i oduzimanje nadležnom tijelu države izvršenja, tijelo izdavatelj trebalo bi imati mogućnost primjene svih mogućih ili odgovarajućih sredstava prosljeđivanja, primjerice, sigurnog telekomunikacijskog sustava Europske pravosudne mreže, Eurojusta ili drugih kanala kojima se koriste pravosudna tijela.

Obrazloženje

Usklađivanje s drugim europskim instrumentima uzajamnog priznavanja. Pojašnjenja čija je svrha državi izdavanja olakšati slanje naloga.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20b)  Ključan element za potporu brzom uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i oduzimanje među tijelima izdavateljima i izvršiteljima te za ubrzavanje postupaka uzajamnog priznavanja jest da države članice imenuju jedno ili više središnjih tijela, koja mogu imati ulogu administrativne potpore i koordinacije. U tom smislu trebalo bi ojačati i ulogu Europske pravosudne mreže kako bi se tijelima izdavateljima i tijelima izvršiteljima pomoglo da međusobno brže komuniciraju i učinkovitije surađuju.

Obrazloženje

U članku 27. stavku 2. prijedloga uredbe navodi se da države članice imaju mogućnost imenovati središnje tijelo za potporu i pomoć nadležnim nacionalnim tijelima, no bez preciziranja njihove uloge ili važnosti. Ipak, ta središnja tijela mogu imati istinsku dodanu vrijednost za olakšavanje uzajamnog priznavanja, s obzirom na to da postojeći sustav u tom pogledu ne nudi odgovarajuća rješenja.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Nalog za oduzimanje trebao bi se slati zajedno sa standardnom potvrdom.

(21)  Nalog za oduzimanje ili nalog za zamrzavanje trebao bi se slati zajedno sa standardnom potvrdom.

Obrazloženje

U svrhu pojednostavljenja primjereno je uskladiti postupke za uzajamno priznavanje naloga za zamrzavanje i naloga za oduzimanje; oba bi naloga stoga trebala biti popraćena potvrdom (iz priloga I. i II.)

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a)  U izjavi o jezičnom uređenju, koje prihvaćaju na temelju ove Uredbe, države članice osim svog službenog jezika / svojih službenih jezika trebale bi navesti barem još jedan službeni jezik Unije.

Obrazloženje

Usklađivanje s drugim europskim instrumentima uzajamnog priznavanja. Jezična raznolikost Europske unije trebala bi se, naravno, štititi, ali ne bi trebala biti prepreka postupcima uzajamnog priznavanja. Stoga bi države trebale pristati na primanje naloga za zamrzavanje ili oduzimanje na barem još jednom jeziku osim svog nacionalnog jezika.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Tijelo izvršitelj trebalo bi priznati nalog za oduzimanje bez dodatnih formalnosti i poduzeti potrebne mjere za njegovo izvršenje. Odluka o priznavanju i izvršenju naloga za oduzimanje trebala bi se donijeti jednako brzo i trebalo bi joj dati jednaku prednost kao i kod sličnih domaćih slučajeva. Trebalo bi utvrditi rokove kako bi se osiguralo brzo i učinkovito donošenje odluke i izvršenje naloga za oduzimanje.

(22)  Tijelo izvršitelj trebalo bi priznati nalog za oduzimanje bez dodatnih formalnosti ili nepotrebne odgode i poduzeti potrebne mjere za njegovo izvršenje. Odluka o priznavanju i izvršenju naloga za oduzimanje trebala bi se donijeti bez nepotrebne odgode, a oduzimanje bi se trebalo provesti jednako brzo i trebalo bi mu dati jednaku prednost kao i kod sličnih domaćih slučajeva. Ovom bi se Uredbom trebali utvrditi rokovi u kojima se moraju dovršiti različite faze postupka kako bi se osiguralo brzo i učinkovito donošenje odluke i izvršenje naloga za oduzimanje.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  S obzirom na hitnost zamrzavanja i njegovu privremenu prirodu nalog za zamrzavanje trebalo bi izdavati u standardnom obliku. Tijelo izdavatelj trebalo bi provjeriti je li izdavanje naloga za zamrzavanje nužno i razmjerno svrsi privremenog sprječavanja uništenja, mijenjanja, preseljenja i prijenosa imovine ili raspolaganja njome. Kako bi se uskladili uvjeti za izdavanje naloga za zamrzavanje u domaćim i prekograničnim slučajevima, nalog za zamrzavanje u skladu s ovom Uredbom trebao bi se izdavati samo kada se mogao odrediti u sličnom domaćem slučaju.

(23)  Tijelo izdavatelj trebalo bi provjeriti je li izdavanje naloga za zamrzavanje nužno i razmjerno svrsi privremenog sprječavanja uništenja, mijenjanja, preseljenja i prijenosa imovine ili raspolaganja njome. Kako bi se uskladili uvjeti za izdavanje naloga za zamrzavanje u domaćim i prekograničnim slučajevima, nalog za zamrzavanje u skladu s ovom Uredbom trebao bi se izdavati samo kada se mogao odrediti u sličnom domaćem slučaju.

Obrazloženje

U svrhu pojednostavljenja primjereno je uskladiti postupke za uzajamno priznavanje naloga za zamrzavanje i naloga za oduzimanje; oba bi naloga stoga trebala biti popraćena potvrdom (iz priloga I. i II.)

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Tijelo izvršitelj trebalo bi priznati nalog za zamrzavanje bez dodatnih formalnosti i odmah poduzeti potrebne mjere za njegovo izvršenje. Odluka o priznavanju i izvršenju naloga za zamrzavanje trebala bi se donijeti jednako brzo i trebalo bi joj dati jednaku prednost kao i kod sličnih domaćih slučajeva. Trebalo bi utvrditi rokove kako bi se osiguralo brzo i učinkovito donošenje odluke i izvršenje naloga za zamrzavanje.

(24)  Tijelo izvršitelj trebalo bi priznati nalog za zamrzavanje bez dodatnih formalnosti ili nepotrebne odgode i odmah poduzeti potrebne mjere za njegovo izvršenje. Odluka o priznavanju i izvršenju naloga za zamrzavanje trebala bi se donijeti bez nepotrebne odgode, a zamrzavanje bi se trebalo provesti jednako brzo i trebalo bi mu dati jednaku prednost kao i kod sličnih domaćih slučajeva. Ovom bi se Uredbom trebali utvrditi čvrsti rokovi u kojima se moraju dovršiti različite faze postupka kako bi se osiguralo brzo i učinkovito donošenje odluke i izvršenje naloga za zamrzavanje.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Pri izvršavanju naloga za zamrzavanje tijelo izdavatelj i tijelo izvršitelj trebali bi voditi računa o povjerljivosti istrage. Tijelo izvršitelj posebno bi trebalo jamčiti povjerljivost činjenica i sadržaja naloga za zamrzavanje.

(25)  Ne dovodeći u pitanje pravo na informiranje bilo koje predmetne osobe, pri izvršavanju naloga za zamrzavanje tijelo izdavatelj i tijelo izvršitelj trebali bi voditi računa o povjerljivosti istrage. Tijelo izvršitelj posebno bi trebalo jamčiti povjerljivost činjenica i sadržaja naloga za zamrzavanje.

Obrazloženje

Potrebno je razjasniti odnos između obveze informiranja i zahtjeva povjerljivosti. Zbog povjerljivosti istrage nikome se ne smije oduzeti pravo na informiranje.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Priznavanje i izvršenje naloga za zamrzavanje ili oduzimanje ne bi trebalo odbiti iz drugih razloga osim onih navedenih u ovoj Uredbi. Tijelo izvršitelj posebno bi trebalo imati mogućnost ne priznati i ne izvršiti nalog za oduzimanje na temelju načela ne bis in idem, prava zainteresirane strane ili prava na nazočnost na suđenju.

(26)  Priznavanje i izvršenje naloga za zamrzavanje ili oduzimanje ne bi trebalo odbiti iz drugih razloga osim onih navedenih u ovoj Uredbi. Tijelo izvršitelj posebno bi trebalo imati mogućnost ne priznati i ne izvršiti nalog za oduzimanje na temelju temeljnih prava, načela ne bis in idem, prava zainteresirane strane ili prava na nazočnost na suđenju.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26a)  Načelo ne bis in idem temeljno je načelo prava u Uniji, priznato u Povelji i razvijeno u sudskoj praksi Suda Europske unije. Stoga bi tijelo izvršitelj trebalo imati pravo odbiti izvršenje naloga za zamrzavanje ili oduzimanje ako je ono protivno tom načelu.

Obrazloženje

Usklađivanje s drugim europskim instrumentima uzajamnog priznavanja. Važnost načela ne bis in idem u kaznenom pravu i europskom pravu.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26b)  Stvaranje područja slobode, sigurnosti i pravde unutar Unije temelji se na uzajamnom povjerenju i pretpostavci sukladnosti drugih država članica s pravom Unije i, posebno, s temeljnim pravima. Međutim, ta je pretpostavka oboriva. Posljedično, ako postoje materijalni razlozi za sumnju u to da bi izvršenje naloga za zamrzavanje ili oduzimanje prouzročilo kršenje temeljnog prava predmetne osobe te u to da bi država izvršenja zanemarila svoje obveze u vezi sa zaštitom temeljnih prava priznatih u Povelji, izvršenje tog naloga za zamrzavanje ili oduzimanje trebalo bi odbiti.

Obrazloženje

Instrumenti uzajamnog priznavanja vrlo često sadrže klauzulu o odbijanju priznavanja koja se temelji na poštovanju temeljnih prava, bilo implicitno (Okvirna odluka 2002/584), bilo eksplicitno (Okvirna odluka 2005/214/PUP, Direktiva 2014/41/EU), koja je razvijena i u okviru nacionalnog prava. Kao drugo, Sud Europske unije potvrdio je postojanje i važnost takve klauzule (presuda od 5. travnja 2016., Aranyosi i Caldararu – C404/15). Kao treće, uvrštavanjem takve klauzule moglo bi se spriječiti moguće proturječje između prava EU-a i nacionalnog ustavnog prava. Stoga je važno da ova europska uredba sadrži takvu klauzulu.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26c)  Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i načela priznata u članku 6. UEU-a i u Povelji, posebno njezinoj glavi VI., u međunarodnom pravu i međunarodnim sporazumima čije stranke su Unija ili sve države članice, uključujući Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, te u ustavima država članica u njihovim područjima primjene. Ništa se u ovoj Uredbi ne može tumačiti kao zabrana odbijanja izvršenja naloga za zamrzavanje ili oduzimanje ako postoje razlozi u skladu s kojima se na temelju objektivnih elemenata može smatrati da je navedeni nalog izdan u svrhu progona ili kažnjavanja osobe na osnovi njezina spola, rase ili svog etničkog podrijetla, religije, seksualne orijentacije, nacionalnosti, jezika ili političkog mišljenja, ili da se iz bilo kojeg od navedenih razloga na osobu može negativno utjecati.

Obrazloženje

Instrumenti uzajamnog priznavanja vrlo često sadrže klauzulu o odbijanju priznavanja koja se temelji na poštovanju temeljnih prava, bilo implicitno (Okvirna odluka 2002/584), bilo eksplicitno (Okvirna odluka 2005/214/PUP, Direktiva 2014/41/EU), koja je razvijena i u okviru nacionalnog prava. Kao drugo, Sud Europske unije potvrdio je postojanje i važnost takve klauzule (presuda od 5. travnja 2016., Aranyosi i Caldararu – C404/15). Kao treće, uvrštavanjem takve klauzule moglo bi se spriječiti moguće proturječje između prava EU-a i nacionalnog ustavnog prava. Naposljetku, sudska praksa Europskog suda za ljudska prava otkrila je poteškoće u nekim državama članicama u pogledu oduzimanja i poštovanja temeljnih prava. Stoga je važno da ova europska uredba sadrži takvu klauzulu.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26d)   Ključno je da se uzmu u obzir prava treće osobe na koju bi utjecao nalog za oduzimanje ili zamrzavanje navedene imovine, u slučaju da je ona primjerice njezin vlasnik, no nije mogla ostvariti svoja prava tijekom postupka u državi izdavanja jer nije bila stranka u tom postupku. Stoga bi tijelo izvršitelj trebalo imati pravo odbiti priznavanje i izvršenje naloga za oduzimanje ili zamrzavanje ako se nalog odnosi na određeni dio imovine koja nije u vlasništvu fizičke ili pravne osobe protiv koje je izdan nalog za oduzimanje u državi izdavanja ni bilo koje druge fizičke ili pravne osobe koja je bila stranka u postupku u državi izdavanja.

Obrazloženje

U okviru ove Uredbe ključno je uzeti u obzir prava trećih osoba ili bona fide trećih strana na koje bi mogao utjecati nalog za zamrzavanje ili oduzimanje.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Prije nego što odluči primijeniti razlog za odbijanje priznanja i izvršenja, tijelo izvršitelj trebalo bi se savjetovati s tijelom izdavateljem kako bi dobilo potrebne dodatne informacije.

(27)  Prije nego što odluči primijeniti razlog za odbijanje priznanja i izvršenja, tijelo izvršitelj trebalo bi se bez nepotrebne odgode savjetovati s tijelom izdavateljem kako bi dobilo potrebne dodatne informacije.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Tijelo izdavatelj trebalo bi se bez odgode obavijestiti o nemogućnosti izvršenja naloga. Takva nemogućnost mogla bi nastati zato što je imovina već oduzeta, nestala je, ne nalazi se na lokaciji koju je navelo tijelo izdavatelj ili lokacija imovine nije dovoljno precizno opisana.

(29)  Tijelo izdavatelj trebalo bi se bez nepotrebne odgode obavijestiti o razlozima zbog kojih nije moguće izvršiti nalog. Takva nemogućnost mogla bi nastati zbog toga što je imovina već oduzeta, nestala je, ne nalazi se na lokaciji koju je navelo tijelo izdavatelj ili lokacija imovine nije dovoljno precizno opisana.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29a)  Kad postoje sumnje u pogledu lokacije imovine na koju se odnosi nalog za oduzimanje, države članice trebale bi upotrijebiti sva raspoloživa sredstva kako bi utvrdile pravu lokaciju te imovine, uključujući uporabu svih raspoloživih informacijskih sustava.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Na izvršenje naloga za oduzimanje ili zamrzavanje trebalo bi se primjenjivati pravo države izvršenja i jedino bi njezina tijela trebala biti nadležna odlučiti o postupcima izvršenja.

(30)  Na izvršenje naloga za zamrzavanje ili oduzimanje trebalo bi se primjenjivati pravo države izvršenja i jedino bi njezina tijela trebala biti nadležna odlučiti o postupcima izvršenja.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Pravilna primjena ove Uredbe u praksi podrazumijeva blisku komunikaciju među uključenim nadležnim nacionalnim tijelima, posebno u slučajevima istodobnog izvršenja naloga za oduzimanje u više država članica. Nadležna nacionalna tijela trebala bi se stoga uzajamno savjetovati kad god je to potrebno.

(31)  Pravilna primjena ove Uredbe u praksi podrazumijeva blisku komunikaciju i optimalnu suradnju među uključenim nadležnim nacionalnim tijelima, posebno u slučajevima istodobnog izvršenja naloga za zamrzavanje ili oduzimanje u više država članica. Nadležna nacionalna tijela trebala bi se stoga uzajamno savjetovati te bi trebala koristiti moderne komunikacijske tehnologije koje su dopuštene u skladu s postupovnim pravilima predmetnih država članica.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  U prekograničnim slučajevima ne bi trebalo dovoditi u pitanje prava žrtava na naknadu štete i povrat. U pravilima o raspolaganju oduzetom imovinom prednost bi se trebala davati naknadi štete i povratu imovine žrtvama. Države članice također bi trebale uzeti u obzir svoje obveze da pomažu u naplati poreznih potraživanja iz drugih država članica u skladu s Direktivom 2010/24/EU36.

(32)  U prekograničnim slučajevima ne dovode se u pitanje prava žrtava na naknadu štete i povrat. U pravilima o raspolaganju oduzetom imovinom prednost se daje naknadi štete i povratu imovine žrtvama. Države članice također bi trebale uzeti u obzir svoje obveze da pomažu u naplati poreznih potraživanja iz drugih država članica u skladu s Direktivom 2010/24/EU36.

_________________

_________________

36 Direktiva Vijeća 2010/24/EU od 16. ožujka 2010. o uzajamnoj pomoći kod naplate potraživanja vezanih za poreze, carine i druge mjere (SL L 84, 31.3.2010., str. 1.).

36 Direktiva Vijeća 2010/24/EU od 16. ožujka 2010. o uzajamnoj pomoći kod naplate potraživanja vezanih za poreze, carine i druge mjere (SL L 84, 31.3.2010., str. 1.).

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(32a)  Imovinom koja je zamrznuta radi kasnijeg oduzimanja i oduzetom imovinom trebalo bi upravljati na primjeren način kako ona ne bi izgubila svoju ekonomsku vrijednost i kako bi se potaknula njezina ponovna društvena uporaba te izbjegao rizik od daljnje infiltracije kriminalnih mreža. Zato bi države članice trebale poduzeti potrebne mjere, uključujući prodaju ili prijenos imovine, kako bi se smanjili takvi gubici i podupirali društveni ciljevi. Trebalo bi poduzeti sve odgovarajuće mjere, zakonodavne ili druge, kao što su osnivanje središnjih nacionalnih ureda za upravljanje imovinom ili istovrijednih mehanizama, kako bi se pravilno upravljalo zamrznutom ili oduzetom imovinom. U tu bi svrhu bilo korisno razmotriti uspostavu fonda Unije u kojim bi se prikupljao dio oduzete imovine iz država članica. Taj bi fond trebao biti otvoren za pilot-projekte građana Unije, udruženja, saveza nevladinih organizacija i svih ostalih organizacija građanskog društva kako bi se potakla ponovna društvena uporaba oduzete imovine.

Obrazloženje

Važno je na europskoj razini i u državama članicama promicati optimalno upravljanje zamrznutom i oduzetom imovinom te njihovu ponovnu društvenu upotrebu kako bi se obeštetile žrtve, obitelji žrtava i poduzeća koja su bile žrtve organiziranog kriminala ili kako bi se suprotstavilo organiziranom kriminalu.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(32b)  Pravila o raspolaganju oduzetom imovinom trebala bi obuhvaćati odgovarajuće oblike naknade štete za obitelji policijskih službenika i javnih službenika koji su preminuli dok su bili na dužnosti te za policijske službenike i javne službenike u slučaju trajnog invaliditeta stečenog dok su bili na dužnosti. U tom bi smislu svaka država članica trebala osigurati osnivanje fonda za naknadu štete tim osobama i tom fondu dodijeliti dio oduzete imovine.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(32c)  Praksom korištenja oduzete imovine u društvene svrhe potiče se i podupire širenje kulture zakonitosti, pomoć žrtvama kaznenih djela i borba protiv organiziranog kriminala, pri čemu se aktiviraju „etički” mehanizmi, koje mogu provoditi i nevladine organizacije, za dobrobit zajednice i za socijalni i gospodarski razvoj nekog područja, uz istodobnu primjenu objektivnih kriterija. Stoga bi države članice trebale poticati razvoj takvih praksi.

Obrazloženje

Važno je na europskoj razini i u državama članicama promicati optimalno upravljanje zamrznutom i oduzetom imovinom te njihovu ponovnu društvenu upotrebu kako bi se obeštetile žrtve, obitelji žrtava i poduzeća koja su bile žrtve organiziranog kriminala ili kako bi se suprotstavilo organiziranom kriminalu.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(32d)  Kako bi civilno društvo imalo konkretnu korist od mjera koje poduzimaju države članice protiv organiziranog kriminala, uključujući i organiziranog kriminala mafijaškog tipa, i kako bi se imovinska korist oduzela kriminalcima, potrebno je donijeti zajedničke mjere da bi se spriječilo da zločinačke organizacije ponovno dođu u posjed nezakonito stečene imovine. Iz primjera najboljih praksi u nekoliko država članica proizlazi da su učinkovita sljedeća sredstva: vođenje imovine i upravljanje njome, za što su zaduženi središnji nacionalni uredi za upravljanje imovinom ili slični mehanizmi, kao i upotreba oduzete imovine u projektima usmjerenima na borbu protiv kaznenih djela i njihovo sprečavanje te u ostale institucionalne ili javne svrhe ili za društvenu uporabu.

Obrazloženje

Važno je na europskoj razini i u državama članicama promicati optimalno upravljanje zamrznutom i oduzetom imovinom te njihovu ponovnu društvenu upotrebu kako bi se obeštetile žrtve, obitelji žrtava i poduzeća koja su bile žrtve organiziranog kriminala ili kako bi se suprotstavilo organiziranom kriminalu.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(32e)  Potrebno je na odgovarajući način upravljati oduzetom imovinom kako bi se potvrdilo i promicalo poštovanje zakonitosti u vidu ponovne upotrebe te imovine u društvenom i gospodarskom interesu zajednica na koje izravno utječu aktivnosti terorističkih organizacija i organizacija organiziranog kriminala.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Svaka zainteresirana strana, uključujući bona fide treće strane, trebala bi imati pravne lijekove protiv priznavanja i izvršenja naloga za zamrzavanje ili oduzimanje kako bi mogla zaštititi svoja prava, uključujući učinkovitu mogućnost osporavanja naloga pred sudom ili traženja prava vlasništva ili drugih imovinskih prava u skladu s Direktivom 2014/42/EU. Postupak bi se trebao pokrenuti pred sudom u državi izvršenja.

(34)  Svaka zainteresirana strana, uključujući bona fide treće strane, trebala bi imati pravne lijekove protiv priznavanja i izvršenja naloga za zamrzavanje ili oduzimanje kako bi mogla zaštititi svoja prava, uključujući pravo na pristup spisu i učinkovitu mogućnost osporavanja naloga pred sudom ili traženja prava vlasništva ili drugih imovinskih prava u skladu s Direktivom 2014/42/EU. Postupak bi se trebao pokrenuti pred sudom u državi izvršenja.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  U cilju izmjene potvrde i obrasca iz priloga I. i II. ovoj Uredbi ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji. Posebno je važno da Komisija tijekom izrade delegiranih akata provede odgovarajuća savjetovanja, među njima i ona na stručnoj razini. Pri izradi i sastavljanju delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istodobnu, pravodobnu i odgovarajuću dostavu relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

Briše se.

Obrazloženje

Sve elemente koji se nalaze u dvije potvrde (prilozi I. i II.) trebao bi, radi pravne sigurnosti, utvrditi i zacrtati zakonodavac. Delegiranje ovlasti u tom kontekstu nije potrebno ni primjereno.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  U cilju izmjene potvrde i obrasca iz priloga I. i II. ovoj Uredbi ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji. Posebno je važno da Komisija tijekom izrade delegiranih akata provede odgovarajuća savjetovanja, među njima i ona na stručnoj razini. Pri izradi i sastavljanju delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istodobnu, pravodobnu i odgovarajuću dostavu relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(35)  U cilju izmjene potvrde i obrasca iz priloga I. i II. ovoj Uredbi ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnog rada na delegiranim aktima provede odgovarajuća savjetovanja sa specijaliziranim tijelima u državama članicama i odgovarajućim europskim agencijama, uključujući i one na stručnoj razini. Pri izradi i sastavljanju delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istodobnu, pravodobnu i odgovarajuću dostavu relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom Uredbom utvrđuju se pravila u skladu s kojima država članica priznaje i izvršava na svojem državnom području nalog za zamrzavanje ili oduzimanje koji je izdala druga država članica u okviru kaznenog postupka.

1.  Ovom Uredbom utvrđuju se pravila u skladu s kojima država članica priznaje i izvršava na svojem državnom području nalog za zamrzavanje ili nalog za oduzimanje koji je izdala druga država članica u okviru postupka u kaznenim stvarima.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovom Uredbom ne mijenja se obveza poštovanja temeljenih prava i pravnih načela propisanih u članku 6. UFEU-a.

2.  Ovom Uredbom ne mijenja se obveza poštovanja temeljenih prava i pravnih načela propisanih u članku 6. UFEU-a i u Povelji, posebno prava na obranu, prava na pošteno suđenje i prava na vlasništvo.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Pri izdavanju naloga za zamrzavanje ili oduzimanje tijelo izdavatelj osigurava poštovanje načela nužnosti i proporcionalnosti.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „nalog za oduzimanje” znači konačna sankcija ili mjera koju je izrekao sud nakon postupka povezanog s kaznenim djelom i čija je posljedica konačno oduzimanje imovine od fizičke ili pravne osobe;

(1)  „nalog za oduzimanje” znači mjera koju je izrekao sud nakon postupka povezanog s kaznenim djelom i čija je posljedica konačno oduzimanje imovine od fizičke ili pravne osobe;

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „imovina” znači imovina bilo koje vrste, neovisno o tome je li materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, odnosno pravni dokumenti ili instrumenti kojima se dokazuje pravo na ili interes za takvu imovinu te koju nadležno tijelo smatra:

(3)  „imovina” znači novac ili imovina bilo koje vrste, neovisno o tome je li materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, kao i ograničena imovinska prava, odnosno pravni dokumenti ili instrumenti kojima se dokazuje pravo na ili interes za takvu imovinu te koju nadležno tijelo smatra:

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  „država izdavanja” znači država članica u kojoj je izdan nalog za zamrzavanje ili nalog za oduzimanje u okviru kaznenog postupka;

(6)  „država izdavanja” znači država članica u kojoj je izdan nalog za zamrzavanje ili nalog za oduzimanje u kaznenim stvarima;

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8. – podtočka a – podtočka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  bilo koje drugo nadležno tijelo koje je odredila država izdavanja i koje je nadležno da u kaznenom postupku odredi zamrzavanje imovine ili izvršavanje naloga za zamrzavanje u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Nadalje, prije slanja tijelu izvršitelju sudac, sud, istražni sudac ili državni odvjetnik u državi izdavanja potvrđuju nalog za zamrzavanje nakon ispitivanja njegove usklađenosti s uvjetima za izdavanje takvog naloga u skladu s ovom Uredbom, posebno uvjetima utvrđenima u članku 13. stavku 1. Ako je to tijelo potvrdilo nalog, ono se može smatrati i tijelom izdavateljem za potrebe slanja naloga;

(2)  bilo koje drugo nadležno tijelo koje je odredila država izdavanja i koje je nadležno da u kaznenim stvarima odredi zamrzavanje imovine ili izvršavanje naloga za zamrzavanje u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Nadalje, prije slanja tijelu izvršitelju sudac, sud, istražni sudac ili državni odvjetnik u državi izdavanja potvrđuju nalog za zamrzavanje nakon ispitivanja njegove usklađenosti s uvjetima za izdavanje takvog naloga u skladu s ovom Uredbom, posebno uvjetima utvrđenima u članku 13. stavku 1. Ako je to tijelo potvrdilo nalog, ono se može smatrati i tijelom izdavateljem za potrebe slanja naloga;

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  u pogledu naloga za oduzimanje nadležno tijelo koje je odredila država izdavanja i koje je u kaznenom postupku nadležno za izvršenje naloga za oduzimanje koji je izdao sud u skladu s nacionalnim zakonodavstvom;

(b)  u pogledu naloga za oduzimanje nadležno tijelo koje je odredila država izdavanja i koje je u kaznenim stvarima nadležno za izvršenje naloga za oduzimanje koji je izdao sud u skladu s nacionalnim zakonodavstvom;

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  „zainteresirane strane” znači bilo koja fizička ili pravna osoba, uključujući bona fide treće strane na koje ova Uredba utječe u skladu nacionalnim pravom države izvršenja;

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nalogom za zamrzavanje ili oduzimanje pokreće se izvršenje bez provjere dvostruke kažnjivosti djela ako su djela za koja je donesen nalog za zamrzavanje ili oduzimanje jedno ili više sljedećih kaznenih djela, kako su definirana u zakonodavstvu države izdavanja i koja su u državi izdavanja kažnjiva kaznom zatvora u najduljem trajanju od najmanje tri godine :

1.  Nalogom za zamrzavanje ili oduzimanje pokreće se izvršenje bez provjere dvostruke kažnjivosti djela ako su djela za koja je donesen nalog za zamrzavanje ili oduzimanje jedno ili više sljedećih kaznenih djela iz članka 2. stavka 2. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica1a.

  sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji,

 

  terorizam,

 

  trgovanje ljudima,

 

  spolno iskorištavanje djece i dječja pornografija,

 

  nedopuštena trgovina opojnim drogama i psihotropnim tvarima,

 

  nedopuštena trgovina oružjem, streljivom i eksplozivima,

 

  korupcija,

 

  prijevara i kaznena djela povezana s prijevarom kako su definirana u Direktivi 2017/xxx/EU o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima,

 

  prijevara, uključujući i prijevaru koja ugrožava financijske interese Europskih zajednica u smislu Konvencije od 26. srpnja 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica,

 

  pranje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima,

 

  krivotvorenje valute, uključujući euro,

 

  računalni kriminalitet,

 

  kaznena djela protiv okoliša, uključujući nedopuštenu trgovinu ugroženim životinjskim vrstama te ugroženim biljnim vrstama i sortama,

 

  olakšavanje neovlaštenog ulaska i boravka,

 

  ubojstvo, teška tjelesna ozljeda,

 

  nedopuštena trgovina ljudskim organima i tkivom,

 

  otmica, protupravno oduzimanje slobode i uzimanje talaca,

 

  rasizam i ksenofobija,

 

  organizirana ili oružana pljačka,

 

  nedopuštena trgovina kulturnim dobrima, uključujući starine i umjetnička djela,

 

  varanje,

 

  reketarenje i iznuda,

 

  krivotvorenje i piratstvo proizvoda,

 

  krivotvorenje administrativnih isprava i trgovina njima,

 

  prijevara i krivotvorenje bezgotovinskih sredstava plaćanja,

 

  nedopuštena trgovina hormonskim tvarima i drugim stimulansima rasta,

 

  nedopuštena trgovina nuklearnim ili radioaktivnim tvarima,

 

  trgovina ukradenim vozilima,

 

  silovanje,

 

  podmetanje požara,

 

  kaznena djela iz nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda,

 

  protupravno oduzimanje zrakoplova ili brodova,

 

  sabotaža.

 

 

__________________

 

1a Okvirna odluka Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (SL L 190, 18.7.2002., str. 1.).

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tijelo izdavatelj šalje nalog za oduzimanje, ili njegovu ovjerenu presliku, s potvrdom iz članka 7. izravno tijelu izvršitelju ili, prema potrebi, središnjem tijelu iz članka 27. stavka 2. bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis pod uvjetima kojima se tijelu izvršitelju omogućuje da utvrdi vjerodostojnost.

1.  Tijelo izdavatelj šalje nalog za oduzimanje s potvrdom iz članka 7. izravno tijelu izvršitelju i prosljeđuje ga središnjem tijelu iz članka 27. stavka 2. bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis pod uvjetima kojima se tijelu izvršitelju omogućuje da utvrdi njegovu vjerodostojnost.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Kada nadležno tijelo u državi izvršenja koje zaprimi nalog za oduzimanje nije nadležno za njegovo priznavanje i poduzimanje mjera potrebnih za njegovo izvršenje, ono bez odgode šalje nalog za oduzimanje nadležnom tijelu izvršitelju u svojoj državi članici i primjereno obavješćuje tijelo izdavatelja.

6.  Kada nadležno tijelo u državi izvršenja koje zaprimi nalog za oduzimanje nije nadležno za njegovo priznavanje i poduzimanje mjera potrebnih za njegovo izvršenje, ono bez odgode, a najkasnije u roku od 2 radna dana, šalje nalog za oduzimanje nadležnom tijelu izvršitelju u svojoj državi članici i primjereno obavješćuje tijelo izdavatelja.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nalog za oduzimanje može se slati u skladu s člankom 4. samo jednoj državi izvršenja odjedanput.

1.  U načelu, nalog za oduzimanje može se slati u skladu s člankom 4. samo jednoj državi izvršenja odjedanput.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nalog za oduzimanje koji se odnosi na određene dijelove imovine može se istodobno poslati u više država izvršenja ako:

2.  Ne dovodeći u pitanje stavak 1., nalog za oduzimanje koji se odnosi na određene dijelove imovine može se istodobno poslati u više država izvršenja ako:

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nalog za oduzimanje koji se odnosi na novčani iznos može se istodobno poslati u više država članica ako tijelo izdavatelj smatra da za to postoji posebna potreba, a posebno ako:

3.  Ne dovodeći u pitanje stavak 1., nalog za oduzimanje koji se odnosi na novčani iznos može se istodobno poslati u više država članica ako tijelo izdavatelj smatra da za to postoji posebna potreba, a posebno ako:

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako se nalog za oduzimanje koji se odnosi na određeni novčani iznos šalje jednoj ili više država izvršenja, ukupna vrijednost dobivena njegovim izvršenjem ne smije premašivati najveći iznos naveden u nalogu za oduzimanje.

2.  Ako se nalog za oduzimanje koji se odnosi na određeni novčani iznos šalje jednoj ili više država izvršenja, ukupna vrijednost dobivena njegovim izvršenjem ne smije premašivati najveći iznos naveden u nalogu za oduzimanje. U slučajevima kada je oduzimanje već djelomično izvršeno, takav iznos u cijelosti se odbija od iznosa oduzetoga u državi izvršenja.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tijelo izdavatelj bez odgode obavješćuje tijelo izvršitelja bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis o sljedećem:

Tijelo izdavatelj bez odgode i najkasnije u roku od jednog radnog dana obavješćuje tijelo izvršitelja bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis o sljedećem:

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako je nalog za zamrzavanje ili oduzimanje u cijelosti ili djelomično izvršen u državi izdavanja ili u drugoj državi izvršenja, navodeći iznos za koji nalog za zamrzavanje ili oduzimanje još nije izvršen;

(b)  ako je nalog za oduzimanje u cijelosti ili djelomično izvršen u državi izdavanja ili u drugoj državi izvršenja, navodeći iznos za koji nalog za oduzimanje još nije izvršen;

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako je država izdavanja navela da iz bilo kojeg razloga želi povući nalog iz države izvršenja, država izvršenja odmah prekida izvršenje naloga za oduzimanje.

4.  Ako je država izdavanja navela da iz bilo kojeg razloga želi povući nalog iz države izvršenja, država izvršenja odmah ili najkasnije u roku od tri radna dana prekida izvršenje naloga za oduzimanje.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 7. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Standardna potvrda

Standardna potvrda za izdavanje naloga za oduzimanje

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Čim je nalog za izvršenje izvršen, tijelo izvršitelj obavješćuje tijelo izdavatelja bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis.

4.  Čim je nalog za izvršenje izvršen, tijelo izvršitelj odmah, a najkasnije u roku od 12 sati, obavješćuje tijelo izdavatelja bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 9. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Razlozi za odbijanje priznavanja i izvršenja naloga za oduzimanje

Obavezni i neobavezni razlozi za odbijanje priznavanja i izvršenja naloga za oduzimanje

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tijelo izvršitelj može odlučiti odbiti priznavanje i izvršenje naloga za oduzimanje samo u sljedećim slučajevima:

Tijelo izvršitelj mora odlučiti odbiti priznavanje ili izvršenje naloga za oduzimanje u sljedećim slučajevima:

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  potvrda predviđena u članku 7. nepotpuna je, očito netočna ili očito ne odgovara nalogu za oduzimanje i nije popunjena nakon savjetovanja u skladu sa stavkom 2.;

Briše se.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  nalog za oduzimanje temelji se na kaznenom djelu počinjenom izvan državnog područja države izdavanja te djelomično ili u cijelosti na državnom području države izvršenja, a postupanje zbog kojeg je izdan nalog za oduzimanje nije kazneno djelo u državi izvršenja;

Briše se.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  nalog za zamrzavanje odnosi se na određeni dio imovine koja nije u vlasništvu fizičke ili pravne osobe protiv koje je izdan nalog za oduzimanje u državi izdavanja ni bilo koje druge fizičke ili pravne osobe koja je bila stranka u postupku u državi izdavanja;

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  ako, u slučaju iz članka 3. stavka 2., postupanje na kojem se temelji nalog za oduzimanje nije kazneno djelo u skladu sa zakonodavstvom države izvršenja; međutim, u odnosu na poreze ili davanja, carine i razmjenu valuta, izvršenje naloga za oduzimanje ne može se odbiti zbog toga što u zakonodavstvu države izvršenja nije propisana ista vrsta poreza ili davanja ili ono ne sadržava istu vrstu pravila o porezima, davanjima, carinama i razmjeni valuta kao i zakonodavstvo države izdavanja;

Briše se.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga)  postoje materijalni razlozi za sumnju u to da izvršenje naloga za oduzimanje neće biti sukladno s obvezama države izvršenja u skladu s člankom 6. UEU-a ni s Poveljom.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Tijelo izvršitelj može odlučiti odbiti priznavanje i izvršenje naloga za oduzimanje u sljedećim slučajevima:

 

(a)  potvrda predviđena u članku 7. nepotpuna je, očito netočna ili očito ne odgovara nalogu za oduzimanje i nije popunjena nakon savjetovanja u skladu sa stavkom 2. ili ako nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 7. stavku 2.;

 

(b)  nalog za oduzimanje temelji se na kaznenom djelu počinjenom izvan državnog područja države izdavanja te djelomično ili u cijelosti na državnom području države izvršenja, a postupanje zbog kojeg je izdan nalog za oduzimanje nije kazneno djelo u državi izvršenja;

 

(c)  ako, u slučaju iz članka 3. stavka 2., postupanje na kojem se temelji nalog za oduzimanje nije kazneno djelo u skladu sa zakonodavstvom države izvršenja; međutim, u pogledu poreza ili davanja, carine i razmjene valuta, izvršenje naloga za oduzimanje ne smije se odbiti zbog toga što u zakonodavstvu države izvršenja nije propisana ista vrsta poreza ili davanja ili ono ne sadržava istu vrstu pravila ili kaznenih djela koja se tiču poreza, davanja, carina i razmjene valuta kao i zakonodavstvo države izdavanja.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Ako tijelo izdavatelj smatra da postoji legitimna osnova vjerovati da će se predmetna imovina neizbježno preseliti ili uništiti ili da je nužno hitno oduzimanje, u nalogu za oduzimanje navodi da se mjera oduzimanja mora izvršiti na određeni datum. Tijelo izvršitelj u cijelosti uzima u obzir taj zahtjev i provodi nalog za oduzimanje u za to određenim rokovima.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Tijelo izvršitelj bez odgode donosi odluku o priznavanju i izvršenju naloga za oduzimanje, ne dovodeći u pitanje stavak 5., a najkasnije 30 dana nakon što je tijelo izvršitelj zaprimilo nalog za oduzimanje.

2.  Tijelo izvršitelj bez odgode donosi odluku o priznavanju i izvršenju naloga za oduzimanje, ne dovodeći u pitanje stavak 5., a najkasnije 10 dana nakon što je tijelo izvršitelj zaprimilo nalog za oduzimanje.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Ako se tijelo izvršitelj savjetuje s tijelom izdavateljem u skladu s člankom 9. stavkom 2., tijelo izvršitelj bez odgode, a najkasnije u roku od 48 sati nakon savjetovanja, donosi odluku o priznavanju i izvršenju naloga za oduzimanje.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Tijelo izvršitelj bez odgode priopćuje odluku o nalogu za oduzimanje tijelu izdavatelju bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis.

3.  Tijelo izvršitelj bez odgode, a najkasnije u roku od 12 sati, priopćuje odluku o nalogu za oduzimanje tijelu izdavatelju bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Osim ako postoje razlozi za odgodu u skladu s člankom 11., tijelo izvršitelj provodi oduzimanje bez odgode i ne dovodeći u pitanje stavak 5. ovog članka, a najkasnije 30 dana nakon donošenja odluke iz stavka 2. ovog članka.

4.  Osim ako postoje razlozi za odgodu u skladu s člankom 11., tijelo izvršitelj provodi oduzimanje bez odgode i ne dovodeći u pitanje stavak 5. ovog članka, a najkasnije 10 dana nakon donošenja odluke iz stavka 2. ovog članka.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako u određenom slučaju nije moguće poštovati rokove iz stavaka 2. ili 4., tijelo izvršitelj bez odgode obavješćuje tijelo izdavatelja bilo kojim sredstvom navodeći razloge za odgodu i savjetuje se s tijelom izdavateljem o odgovarajućim rokovima za provedbu oduzimanja. U tom slučaju rok iz stavaka 2. ili 4. može se produljiti za najviše 30 dana.

5.  Ako u određenom slučaju nije moguće poštovati rokove iz stavaka 2. ili 4., tijelo izvršitelj bez odgode, a najkasnije u roku od 2 radna dana, obavješćuje tijelo izdavatelja bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis navodeći razloge za odgodu i savjetuje se s tijelom izdavateljem o odgovarajućim rokovima za provedbu oduzimanja. U tom slučaju rok iz stavaka 2. ili 4. može se produljiti za najviše 20 dana.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Tijelo izvršitelj bez odgode i bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis izvješćuje tijelo izdavatelja o odgodi izvršenja naloga, među ostalim o razlozima za odgodu i, ako je moguće, o očekivanom trajanju odgode.

2.  Tijelo izvršitelj bez odgode, a najkasnije u roku od 48 sata, i bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis izvješćuje tijelo izdavatelja o odgodi izvršenja naloga, među ostalim o razlozima za odgodu i, ako je moguće, o očekivanom trajanju odgode. U slučaju odgode u skladu s odredbama stavka 1. točke (b) tijelo izdavatelj u slučajevima izvršenja naloga za oduzimanje u više država članica izdaje nove upute u pogledu točnog iznosa novca koji podliježe oduzimanju.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Čim razlog za odgodu prestane postojati, tijelo izvršitelj bez odgode poduzima nužne mjere za izvršenje naloga i o tome obavješćuje tijelo izdavatelja bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis.

3.  Čim razlog za odgodu prestane postojati, tijelo izvršitelj odmah, a najkasnije u roku od 10 radnih dana, poduzima nužne mjere za izvršenje naloga i o tome obavješćuje tijelo izdavatelja bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako se nalog za oduzimanje ne može izvršiti čak ni nakon savjetovanja s tijelom izdavateljem jer je imovina koju treba oduzeti već oduzeta, nestala, uništena ili se ne nalazi na lokaciji navedenoj u potvrdi ili lokacija imovine nije dovoljno precizno opisana, o tome se bez odgode obavješćuje tijelo izdavatelj. Ako je moguće, nalog se može izvršiti na drugoj imovini u skladu s člankom 8. stavcima 2. ili 3.

Ako se nalog za oduzimanje ne može izvršiti čak ni nakon savjetovanja s tijelom izdavateljem jer je imovina koju treba oduzeti već oduzeta, nestala, uništena ili se ne nalazi na lokaciji navedenoj u potvrdi ili lokacija imovine nije dovoljno precizno opisana, o tome se odmah, a najkasnije u roku od 48 sata, obavješćuje tijelo izdavatelj. Ako je moguće, nalog se može izvršiti na drugoj imovini u skladu s člankom 8. stavcima 2. ili 3.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12a

 

Obveza obavješćivanja zainteresiranih strana

 

1.  Tijelo izvršitelj nakon izvršenja naloga za oduzimanje, a najkasnije u roku od 48 sati, obavješćuje o svojoj odluci osobu protiv koje je izdan nalog za oduzimanje i sve zainteresirane strane, uključujući bona fide treće strane

 

2.  U obavijesti se navode razlozi za izdavanje naloga za oduzimanje, tijelo koje je izdalo nalog i postojeći pravni lijekovi usklađeni s nacionalnim zakonodavstvom države izvršenja.

 

3.  Obavijest sadržava relevantne informacije, na način koji osobi omogućuje da podnese zahtjev za učinkovit pravni lijek, o razlozima za izdavanje naloga za oduzimanje, o tijelu koje je izdalo nalog i o postojećim pravnim lijekovima u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države izvršenja.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  izdavanje naloga nužno je i razmjerno kako bi se moglo privremeno spriječiti uništavanje, mijenjanje, preseljenje, prijenos imovine ili raspolaganje njome u cilju mogućeg naknadnog oduzimanja uzimajući u obzir prava predmetne osobe;

(a)  izdavanje naloga nužno je i razmjerno kako bi se moglo privremeno spriječiti uništavanje, mijenjanje, preseljenje, prijenos imovine ili raspolaganje njome u cilju mogućeg naknadnog oduzimanja uzimajući u obzir prava predmetne osobe i svih bona fide trećih strana;

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  nalog se mogao izdati pod istim uvjetima u sličnom domaćem slučaju i

(b)  nalog se mogao izdati pod istim uvjetima u sličnom domaćem slučaju i razlog ili razlozi za izdavanje naloga pravilno su navedeni.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  razlog ili razlozi za izdavanje naloga barem su sažeto pravilno navedeni.

Briše se.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tijelo izdavatelj šalje nalog za zamrzavanje na obrascu iz članka 16. izravno tijelu izvršitelju ili, prema potrebi, središnjem tijelu iz članka 27. stavka 2. bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis pod uvjetima kojima se tijelu izvršitelju omogućuje da utvrdi vjerodostojnost.

1.  Tijelo izdavatelj šalje nalog za zamrzavanje u potvrdi iz članka 16. izravno tijelu izvršitelju i obavješćuje o tome središnje tijelo iz članka 27. stavka 2. bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis pod uvjetima kojima se tijelu izvršitelju omogućuje da utvrdi njegovu vjerodostojnost.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 5. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  sadržava uputu da imovina ostaje u državi izvršenja do slanja naloga za oduzimanje u skladu s člankom 4. Tijelo izdavatelj navodi predviđeni datum tog slanja na obrascu iz članka 16.

(b)  sadržava uputu da imovina ostaje u državi izvršenja do slanja naloga za oduzimanje u skladu s člankom 4. Tijelo izdavatelj navodi predviđeni datum tog slanja u potvrdi iz članka 16.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Kada tijelo izvršitelj koje zaprimi nalog za zamrzavanje nije nadležno za njegovo priznavanje i poduzimanje mjera potrebnih za njegovo izvršenje, ono bez odgode šalje nalog za zamrzavanje nadležnom tijelu izvršitelju u svojoj državi članici i primjereno obavješćuje tijelo izdavatelja.

8.  Kada tijelo izvršitelj koje zaprimi nalog za zamrzavanje nije nadležno za njegovo priznavanje i poduzimanje mjera potrebnih za njegovo izvršenje, ono bez odgode, a najkasnije u roku od 2 radna dana, šalje nalog za zamrzavanje nadležnom tijelu izvršitelju u svojoj državi članici i primjereno obavješćuje tijelo izdavatelja.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nalog za zamrzavanje može se slati u skladu s člankom 14. samo jednoj državi izvršenja odjedanput.

1.  U načelu, nalog za zamrzavanje može se slati u skladu s člankom 14. samo jednoj državi izvršenja odjedanput.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nalog za zamrzavanje koji se odnosi na određene dijelove imovine može se istodobno poslati u više država izvršenja ako:

2.  Ne dovodeći u pitanje stavak 1., nalog za zamrzavanje koji se odnosi na određene dijelove imovine može se istodobno poslati u više država izvršenja ako:

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nalog za zamrzavanje koji se odnosi na novčani iznos može se istodobno poslati u više država članica ako tijelo izdavatelj smatra da za to postoji posebna potreba, posebno ako procijenjena vrijednost imovine koja se može zamrznuti u državi izdavanja i u bilo kojoj državi izvršenja vjerojatno nije dovoljna za izvršenje ukupnog iznosa obuhvaćenog nalogom za zamrzavanje.

3.  Ne dovodeći u pitanje stavak 1., nalog za zamrzavanje koji se odnosi na novčani iznos može se istodobno poslati u više država članica ako tijelo izdavatelj smatra da za to postoji posebna potreba, posebno ako procijenjena vrijednost imovine koja se može zamrznuti u državi izdavanja i u bilo kojoj državi izvršenja vjerojatno nije dovoljna za izvršenje ukupnog iznosa obuhvaćenog nalogom za zamrzavanje.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 16. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obrazac naloga za zamrzavanje

Standardna potvrda za izdavanje naloga za zamrzavanje

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nalog za zamrzavanje izdaje se na obrascu iz Priloga II.

Briše se.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Tijelo izdavatelj popunjava obrazac, potpisuje ga i ovjerava točnost i ispravnost njegova sadržaja.

2.  Tijelo izdavatelj popunjava potvrdu iz Priloga II., potpisuje je i ovjerava točnost i ispravnost njezina sadržaja.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Čim je nalog za izvršenje izvršen, tijelo izvršitelj odmah, a najkasnije u roku od 12 sati, obavješćuje tijelo izdavatelja bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b.  Uz to, tijelo izvršitelj u roku od tri dana od izvršenja naloga za zamrzavanje bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis izvještava tijelo izdavatelja o mjerama poduzetima za izvršenje naloga te o postignutim rezultatima, uključujući i opis zamrznute imovine i procjenu njezine vrijednosti.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 18. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Razlozi za odbijanje priznanja i izvršenja naloga za zamrzavanje

Obavezni i neobavezni razlozi za odbijanje priznanja i izvršenja naloga za zamrzavanje

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tijelo izvršitelj može odlučiti odbiti priznavanje i izvršenje naloga za zamrzavanje samo u sljedećim slučajevima:

1.  Tijelo izvršitelj mora odlučiti odbiti priznanje ili izvršenje naloga za zamrzavanje u sljedećim slučajevima:

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  obrazac predviđen u članku 16. nepotpun je ili očito netočan i nije popunjen nakon savjetovanja u skladu sa stavkom 2.;

Briše se.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  nalog se temelji na kaznenom djelu počinjenom izvan državnog područja države izdavanja te djelomično ili u cijelosti na državnom području države izvršenja, a postupanje zbog kojeg je izdan nalog za zamrzavanje nije kazneno djelo u državi izvršenja;

Briše se.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  nalog za zamrzavanje odnosi se na određeni dio imovine koja nije u vlasništvu fizičke ili pravne osobe protiv koje je izdan nalog za oduzimanje u državi članici izdavanja ni bilo koje druge fizičke ili pravne osobe koja je bila stranka u postupku u državi izdavanja;

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  ako, u slučaju iz članka 3. stavka 2., postupanje na kojem se temelji nalog za zamrzavanje nije kazneno djelo u skladu sa zakonodavstvom države izvršenja; međutim, u odnosu na poreze ili davanja, carine i razmjenu valuta, izvršenje naloga za zamrzavanje ne može se odbiti zbog toga što u zakonodavstvu države izvršenja nije propisana ista vrsta poreza ili davanja ili ono ne sadržava istu vrstu pravila o porezima, davanjima, carinama i razmjeni valuta kao i zakonodavstvo države izdavanja.

Briše se.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  postoje materijalni razlozi za sumnju u to da izvršenje naloga za zamrzavanje neće biti sukladno s obvezama države izvršenja u skladu s člankom 6. UEU-a ni s Poveljom.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Tijelo izvršitelj može odlučiti odbiti priznavanje i izvršenje nalogâ za zamrzavanje u sljedećim slučajevima:

 

(a)  potvrda predviđena u članku 16. nepotpuna je ili očito netočna te nije popunjena nakon savjetovanja u skladu sa stavkom 2. ili ako nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 16. stavku 3.;

 

(b)  nalog se temelji na kaznenom djelu počinjenom izvan državnog područja države izdavanja te djelomično ili u cijelosti na državnom području države izvršenja, a postupanje zbog kojeg je izdan nalog za zamrzavanje nije kazneno djelo u državi izvršenja;

 

(c)  ako, u slučaju iz članka 3. stavka 2., postupanje na kojem se temelji nalog za zamrzavanje nije kazneno djelo u skladu sa zakonodavstvom države izvršenja; međutim, u pogledu poreza ili davanja, carine i razmjene valuta, izvršenje naloga za zamrzavanje ne smije se odbiti zbog toga što u zakonodavstvu države izvršenja nije propisana ista vrsta poreza ili davanja ili ono ne sadržava istu vrstu pravila ili kaznenih djela koja se tiču poreza, davanja, carina i razmjene valuta kao i zakonodavstvo države izdavanja.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Tijelo izvršitelj može odlučiti povući nalog za zamrzavanje ako tijekom izvršenja sazna da se primjenjuje jedan od razloga za odbijanje priznavanja ili izvršenja.

3.  Tijelo izvršitelj može odlučiti povući nalog za zamrzavanje ako tijekom izvršenja sazna da se primjenjuje jedan od razloga za odbijanje priznavanja ili izvršenja. Tijelo izvršitelj priopćuje tijelu izdavatelju razloge odluke o povlačenju naloga za zamrzavanje bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako je tijelo izdavatelj navelo u nalogu za zamrzavanje da postoji legitimna osnova vjerovati da će se predmetna imovina neizbježno preseliti ili uništiti i da je nužno hitno zamrzavanje, ili ako je tijelo izdavatelj navelo u nalogu za zamrzavanje da se mjera zamrzavanja mora izvršiti na određeni datum, tijelo izvršitelj u cijelosti uzima u obzir taj zahtjev.

2.  Ako je tijelo izdavatelj navelo u nalogu za zamrzavanje da postoji legitimna osnova vjerovati da će se predmetna imovina neizbježno preseliti ili uništiti i da je nužno hitno zamrzavanje, ili ako je tijelo izdavatelj navelo u nalogu za zamrzavanje da se mjera zamrzavanja mora izvršiti na određeni datum, tijelo izvršitelj u cijelosti uzima u obzir taj zahtjev i izvršava nalog za zamrzavanje u za to određenim rokovima.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Tijelo izvršitelj što je prije moguće donosi odluku o priznavanju i izvršenju naloga za zamrzavanje ili o savjetovanju s tijelom izdavateljem u skladu s člankom 18. stavkom 2., ne dovodeći u pitanje stavak 7. ovog članka, a najkasnije 24 sata nakon što je zaprimilo nalog za zamrzavanje.

3.  Tijelo izvršitelj što je prije moguće donosi odluku o priznavanju i izvršenju naloga za zamrzavanje ili o savjetovanju s tijelom izdavateljem u skladu s člankom 18. stavkom 2., ne dovodeći u pitanje stavak 7. ovog članka, a najkasnije 48 sati nakon što je zaprimilo nalog za zamrzavanje.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako se tijelo izvršitelj savjetuje s tijelom izdavateljem u skladu s člankom 18. stavkom 2., tijelo izvršitelj bez odgode donosi odluku o priznavanju i izvršenju naloga za zamrzavanje.

4.  Ako se tijelo izvršitelj savjetuje s tijelom izdavateljem u skladu s člankom 18. stavkom 2., tijelo izvršitelj bez odgode, a najkasnije u roku od 48 sati nakon savjetovanja, donosi odluku o priznavanju i izvršenju naloga za zamrzavanje.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Tijelo izvršitelj bez odgode priopćuje odluku o nalogu za zamrzavanje tijelu izdavatelju bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis.

5.  Tijelo izvršitelj bez odgode, a najkasnije u roku od 12 sati, priopćuje odluku o nalogu za zamrzavanje tijelu izdavatelju bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Ako u određenom slučaju nije moguće poštovati rokove iz stavaka 3. ili 6., tijelo izvršitelj bez odgode obavješćuje tijelo izdavatelja bilo kojim sredstvom navodeći razloge za odgodu i savjetuje se sa tijelom izdavateljem o odgovarajućim rokovima za provedbu zamrzavanja.

7.  Ako u određenom slučaju nije moguće poštovati rokove iz stavaka 3., 4., 5. ili 6., tijelo izvršitelj bez odgode, a najkasnije u roku od 2 radna dana, obavješćuje tijelo izdavatelja bilo kojim sredstvom koje omogućuje sastavljanje pisanog izvješća navodeći razloge za odgodu i savjetuje se s tijelom izdavateljem o odgovarajućim rokovima za provedbu zamrzavanja.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Tijelo izvršitelj bez odgode i bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis izvješćuje tijelo izdavatelja o odgodi izvršenja naloga , među ostalim o razlozima za odgodu i, ako je moguće, o očekivanom trajanju odgode. Čim razlog za odgodu prestane postojati, tijelo izvršitelj odmah poduzima nužne mjere za izvršenje naloga i o tome obavješćuje tijelo izdavatelja bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis.

2.  Tijelo izvršitelj bez odgode, a najkasnije u roku od 48 sata, i bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis izvješćuje tijelo izdavatelja o odgodi izvršenja naloga, među ostalim o razlozima za odgodu i, ako je moguće, o očekivanom trajanju odgode.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Čim razlog za odgodu prestane postojati, tijelo izvršitelj odmah poduzima nužne mjere za izvršenje naloga i o tome obavješćuje tijelo izdavatelja bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ne dovodeći u pitanje stavak 22. tijelo izvršitelj nakon izvršenja obavješćuje o svojoj odluci osobu protiv koje je izdan nalog za zamrzavanje i bilo koju zainteresiranu stranu, uključujući bona fide treće strane o kojima je tijelo izvršitelj obaviješteno u skladu s člankom 14. stavkom 6.

1.  Tijelo izvršitelj nakon izvršenja obavješćuje o svojoj odluci osobu protiv koje je izdan nalog za zamrzavanje i bilo koju zainteresiranu stranu, uključujući bona fide treće strane o kojima je tijelo izvršitelj obaviješteno u skladu s člankom 14. stavkom 6.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Obavijest sadržava barem sažete informacije o razlozima za izdavanje naloga za zamrzavanje, o tijelu koje je izdalo nalog i o postojećim pravnim lijekovima u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države izvršenja.

2.  U obavijesti se navode razlozi za izdavanje naloga za zamrzavanje, tijelo koje je izdalo nalog i postojeći pravni lijekovi usklađeni s nacionalnim zakonodavstvom države izvršenja.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Obavijest sadržava relevantne informacije, na način koji osobi omogućuje da podnese zahtjev za učinkovit pravni lijek, o razlozima za izdavanje naloga za zamrzavanje, o tijelu koje je izdalo nalog i o postojećim pravnim lijekovima u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države izvršenja.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom tijelo izvršitelj jamči povjerljivost činjenica i sadržaja naloga za zamrzavanje, osim u mjeri koja je potrebna za njegovo izvršenje. Ako tijelo izvršitelj ne može ispuniti zahtjev povjerljivosti, ono bez odgode obavješćuje tijelo izdavatelja.

2.  Ne dovodeći u pitanje pravo na informiranje bilo koje predmetne osobe, u skladu s pravom Unije i svojim nacionalnim zakonodavstvom tijelo izvršitelj jamči povjerljivost činjenica i sadržaja naloga za zamrzavanje, osim u mjeri koja je potrebna za njegovo izvršenje. Ako tijelo izvršitelj ne može ispuniti zahtjev povjerljivosti, ono bez odgode obavješćuje tijelo izdavatelja te najkasnije u roku od 3 radna dana navodi razloge te nemogućnosti koristeći se pritom bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Za potrebe zaštite istraga u tijeku tijelo izdavatelj može tražiti od tijela izvršitelja da izvršenje naloga za zamrzavanje ograničeno vrijeme drži u tajnosti.

3.  Za potrebe zaštite istraga u tijeku tijelo izdavatelj može tražiti od tijela izvršitelja da izvršenje naloga za zamrzavanje ograničeno vrijeme drži u tajnosti, što ne može trajati duže od datuma izvršenja naloga za zamrzavanje.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nakon savjetovanja s tijelom izdavateljem tijelo izvršitelj, uzimajući u obzir okolnosti slučaja, može tijelu izdavatelju podnijeti obrazložen zahtjev da ograniči razdoblje tijekom kojeg se imovina zamrzava. Ako se tijelo izdavatelj ne slaže s takvim ograničenjem, ono o tome obavješćuje tijelo izvršitelja, navodeći razloge. Ako tijelo izdavatelj to ne učini u roku od šest tjedana od primitka zahtjeva, tijelo izvršitelj može povući nalog za zamrzavanje.

2.  Nakon savjetovanja s tijelom izdavateljem tijelo izvršitelj, uzimajući u obzir okolnosti slučaja, može tijelu izdavatelju podnijeti obrazložen zahtjev, popraćen svim relevantnim popratnim dokazima, bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis, da ograniči razdoblje tijekom kojeg se imovina zamrzava. Ako se tijelo izdavatelj ne slaže s takvim ograničenjem, ono o tome obavješćuje tijelo izvršitelja, navodeći razloge. Ako tijelo izdavatelj to ne učini u roku od četiri tjedna od primitka zahtjeva, tijelo izvršitelj može povući nalog za zamrzavanje.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 25.

Briše se.

Izvješćivanje

 

Tijelo izvršitelj u roku od tri dana od izvršenja naloga izvješćuje tijelo izdavatelja bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis o poduzetim mjerama za izvršenje naloga za zamrzavanje i o njihovim rezultatima, navodeći i opis zamrznute imovine i procjenu njezine vrijednosti.

 

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Svaka država članica može imenovati, ako je to potrebno zbog ustrojstva njezina unutarnjeg sustava, jedno ili više središnjih tijela odgovornih za administrativno slanje i primanje naloga za zamrzavanje ili oduzimanje i za pomoć nadležnim tijelima. Države članice o tome obavješćuju Komisiju.

2.  Svaka država članica imenuje jedno središnje tijelo odgovorno za pomaganje nadležnim tijelima s administrativnim slanjem i primanjem te bilježenjem naloga za zamrzavanje ili oduzimanje. Države članice o tome obavješćuju Komisiju.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako je potrebno, tijelo izdavatelj i tijelo izvršitelj savjetuju se svim primjerenim sredstvima kako bi se osigurala učinkovita primjena ove Uredbe.

1.  Ako je potrebno, tijelo izdavatelj i tijelo izvršitelj kratko se savjetuju svim primjerenim sredstvima kako bi se osigurala učinkovita primjena ove Uredbe.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Sva komunikacija, među ostalim ona kojom se nastoji ukloniti teškoće povezane sa slanjem ili vjerodostojnošću isprava potrebnih za izvršenje naloga za zamrzavanje ili oduzimanje, obavlja se izravnim kontaktom između države izdavanja i uključenog tijela izvršitelja ili, ako je država članica imenovala središnje tijelo u skladu s člankom 27. stavkom 2., uz sudjelovanje tog središnjeg tijela.

2.  Sva komunikacija, među ostalim ona kojom se nastoji ukloniti teškoće povezane sa slanjem ili vjerodostojnošću isprava potrebnih za izvršenje naloga za zamrzavanje ili oduzimanje, obavlja se izravnim kontaktom između države izdavanja i uključenog tijela izvršitelja te uz pomoć središnjeg tijela u skladu s člankom 27. stavkom 2.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 30. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tijelo izdavatelj bez odgode obavješćuje tijelo izvršitelja bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis o svakoj odluci ili mjeri zbog koje nalog više nije izvršiv ili se iz bilo kojeg drugog razloga povlači.

Tijelo izdavatelj bez odgode, a najkasnije u roku od 48 sati, obavješćuje tijelo izvršitelja bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis o svakoj odluci ili mjeri zbog koje nalog više nije izvršiv ili se iz bilo kojeg drugog razloga povlači.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 30. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Država izvršenja prekida izvršenje naloga čim je tijelo izdavatelj obavijesti o toj odluci ili mjeri.

Država izvršenja prekida izvršenje naloga čim je tijelo izdavatelj obavijesti o toj odluci ili mjeri te državu izdavanja odmah obavješćuje o prekidu izvršenja bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako je iznos dobiven izvršenjem naloga za oduzimanje veći od 10 000 EUR, država izvršenja doznačuje 50 % iznosa državi izdavanja.

(b)  ako je iznos dobiven izvršenjem naloga za oduzimanje veći od 10 000 EUR, 30% iznosa pripada državi izvršenja, a 70 % iznosa država izvršenja doznačuje državi izdavanja.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako je pravosudno tijelo države izdavanja donijelo odluku o plaćanju naknade štete ili povrata žrtvama, odgovarajući iznos, ako ne premašuje oduzeti iznos, uplaćuje se državi izdavanja za potrebe plaćanja naknade štete ili povrata žrtvi. Preostalom imovinom raspolaže se u skladu sa stavkom 2.

3.  Ako je pravosudno tijelo države izdavanja donijelo odluku o plaćanju naknade štete ili povrata žrtvama, odgovarajući iznos, ako ne premašuje oduzeti iznos, uplaćuje se državi izdavanja isključivo za potrebe plaćanja naknade štete ili povrata žrtvi. Preostalom imovinom raspolaže se u skladu sa stavkom 2.

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 4. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  Imovina se može upotrebljavati za javni interes ili u društvene svrhe u državi izvršenja u skladu s njezinim zakonima, podložno suglasnosti države izdavanja.

(c)  Imovina se može upotrebljavati za javni interes ili u društvene svrhe u državi izvršenja u skladu s njezinim zakonima.

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Svaka država članica poduzima mjere potrebne za uspostavu nacionalnog središnjeg ureda odgovornog za upravljanje imovinom koja je zamrznuta, radi njezina mogućeg naknadnog oduzimanja, kao i zaplijenjenom imovinom. Ta je imovina prvenstveno namijenjena za projekte iz područja kaznenog progona i sprečavanja organiziranog kriminala kao i za druge projekte od javnoga interesa ili društvene koristi.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4b.  Svaka država članica poduzima potrebne mjere, uključujući uspostavu nacionalnog fonda, kako bi se zajamčila odgovarajuća naknada štete za obitelji policijskih službenika i javnih službenika koji su preminuli dok su bili na dužnosti te za policijske službenike i javne službenike u slučaju trajnog invaliditeta stečenog pri obavljanju dužnosti. Svaka država članica osigurava da se tom fondu dodijeli dio oduzete imovine.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 4.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4c.  Zamrznuta imovina koja nije naknadno oduzeta odmah se vraća. Uvjeti ili postupovna pravila prema kojima se takva imovina vraća određeni su nacionalnim pravom.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Tijelo izdavatelj priopćuje tijelu izvršitelju odluku iz stavka 3. i stavka 4. točke (d). Ako je u državi izdavanja u tijeku postupak za naknadu štete ili povrat žrtvi, država izvršenja obustavlja raspolaganje oduzetom imovinom do priopćenja odluke tijelu izvršitelju.

5.  Tijelo izdavatelj priopćuje tijelu izvršitelju odluku iz stavka 3. i stavka 4. točke (d) bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis. Ako je u državi izdavanja u tijeku postupak za naknadu štete ili povrat žrtvi, država izvršenja obustavlja raspolaganje oduzetom imovinom do priopćenja odluke tijelu izvršitelju.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako država izvršenja ima troškove koje smatra velikima ili izvanrednima, tijelo izvršitelj može tijelu izdavatelju predložiti podjelu troškova. Tijelo izdavatelj uzima u obzir taj prijedlog na temelju detaljnih specifikacija koje dostavlja tijelo izvršitelj.

2.  Ako država izvršenja ima troškove koje smatra velikima ili izvanrednima, tijelo izvršitelj može tijelu izdavatelju predložiti podjelu troškova. Tijelo izdavatelj uzima u obzir taj prijedlog na temelju detaljnih specifikacija koje dostavlja tijelo izvršitelj te obavješćuje tijelo izvršitelja o svojim zaključcima bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 32.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 32.a

 

Postupovne zaštitne mjere

 

1.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da osobe na koje se odnose mjere predviđene u okviru ove Uredbe imaju pravo na učinkovita pravna sredstva i na pravično suđenje kako bi sačuvale svoja prava.

 

2.  Države članice osobi o čijoj je imovini riječ osiguravaju stvarnu mogućnost da pred sudom ospori nalog za zamrzavanje ili oduzimanje u skladu s postupcima predviđenima u nacionalnom pravu. U takvim postupcima može se zahtijevati da se prvotni nalog za zamrzavanje ili oduzimanje, ako ga je izdalo nadležno tijelo koje nije tijelo sudske vlasti, prije osporavanja pred sudom podnese tijelu sudske vlasti na potvrdu ili reviziju.

 

3.  Ne dovodeći u pitanje Direktivu 2012/13/EU ni Direktivu 2013/48/EU, osobe na čiju se imovinu odnosi nalog za zamrzavanje ili oduzimanje imaju pravo na odvjetnika tijekom cijelog postupka zamrzavanja ili oduzimanja u vezi s utvrđivanjem imovinske koristi i predmeta korištenih za počinjenje kaznenih djela kako bi ostvarile svoja prava. Dotične osobe obavješćuju se da imaju to pravo.

 

4.  Države članice osiguravaju da su rokovi za upotrebu pravnog sredstva istovjetni rokovima predviđenima za slične domaće postupke te da se primjenjuju na način kojim se jamči da dotične osobe mogu učinkovito primjenjivati ta pravna sredstva.

 

5.  U okviru navedenih pravnih sredstava iz stavka 2., dotična osoba ima stvarnu mogućnost za osporavanje okolnosti slučaja, uključujući konkretne činjenice i dostupne dokaze na temelju kojih se smatra da je predmetna imovina stečena kriminalnim radnjama.

 

6.  Treće strane mogu zatražiti pravo vlasništva ili druga imovinska prava.

 

7.  Ako na temelju počinjenog kaznenog djela žrtve imaju potraživanja prema osobama koje podliježu mjeri oduzimanja predviđenoj na temelju ove Uredbe, države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da mjera oduzimanja te žrtve ne sprečava u traženju naknade za svoja potraživanja.

 

8.  Tijelo izdavatelj i tijelo izvršitelj međusobno se obavješćuju o pravnim sredstvima koja se upotrebljavaju protiv izdavanja, priznavanja ili izvršenja naloga za zamrzavanje ili oduzimanje.

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka zainteresirana strana, uključujući bona fide treće strane, ima na raspolaganju pravne lijekove, među ostalim one predviđene u članku 8. Direktive 2014/42/EU, protiv priznavanja i izvršenja naloga u skladu s člancima 8. i 17. kako bi zaštitila svoja prava. Pravni lijek pokreće se pred sudom države izvršenja u skladu s njezinim nacionalnim zakonodavstvom. Postupak može imati suspenzivni učinak u skladu sa zakonodavstvom države izvršenja.

1.  Svaka zainteresirana strana, uključujući bona fide treće strane, ima na raspolaganju pravne lijekove, među ostalim one predviđene u članku 8. Direktive 2014/42/EU, protiv priznavanja i izvršenja naloga u skladu s člancima 8. i 17. kako bi zaštitila svoja prava. Pravni lijek protiv priznavanja i izvršenja naloga za zamrzavanje ili naloga za oduzimanje pokreće se pred sudom države izvršenja u skladu s njezinim nacionalnim zakonodavstvom. Postupak može imati suspenzivni učinak u skladu sa zakonodavstvom države izvršenja.

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Materijalni razlozi za izdavanje naloga za zamrzavanje ili oduzimanje ne osporavaju se pred sudom u državi izvršenja.

2.  Materijalni razlozi za izdavanje naloga za zamrzavanje ili oduzimanje ne osporavaju se pred sudom u državi izvršenja, ne dovodeći pritom u pitanje temeljna jamstva i prava na snazi u državi izvršenja.

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice redovito prikupljaju i čuvaju sveobuhvatne statističke podatke od relevantnih nadležnih tijela. Prikupljeni statistički podaci šalju se Komisiji svake godine i osim podataka predviđenih u članku 11. stavku 2. Direktive 2014/42/EU uključuju podatke o sljedećem:

Države članice redovito prikupljaju i čuvaju sveobuhvatne statističke podatke od relevantnih nadležnih tijela i središnjih tijela u skladu s člankom 27. stavkom 2. Prikupljeni statistički podaci šalju se Komisiji svake godine i osim podataka predviđenih u članku 11. stavku 2. Direktive 2014/42/EU uključuju podatke o sljedećem:

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija podnosi godišnje izvješće Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru u kojemu su sabrani dobiveni statistički podaci, popraćeni komparativnom analizom.

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 36.

Briše se.

Izmjene potvrde i obrasca

 

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 37. o bilo kakvoj izmjeni potvrde i obrasca iz priloga I. i II.

 

Obrazloženje

Sve elemente koji se nalaze u dvije potvrde (prilozi I. i II.) trebao bi, radi pravne sigurnosti, utvrditi zakonodavac. Delegiranje ovlasti u tu svrhu nije potrebno ni primjereno.

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 37.

Briše se.

Delegiranje ovlasti

 

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2.  Delegirane ovlasti iz članka 36. dodjeljuju se na neodređeno vrijeme od [datum primjene ove Uredbe].

 

3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 36. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Odluka proizvodi učinke sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u odluci. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

5.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 36. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće nisu uložili prigovor u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću ili ako Europski parlament i Vijeće prije isteka tog roka obavijeste Komisiju da neće podnijeti prigovore. To se razdoblje produljuje za [dva mjeseca] na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

 

Obrazloženje

Sve elemente koji se nalaze u dvije potvrde (prilozi I. i II.) trebao bi, radi pravne sigurnosti, utvrditi zakonodavac. Delegiranje ovlasti u tu svrhu nije potrebno ni primjereno.

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 38. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Klauzula o reviziji

Izvješćivanje i klauzula o reviziji

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Najkasnije [pet godina od datuma početka primjene ove Uredbe] Komisija Europskome parlamentu, Vijeću te Europskom gospodarskom i socijalnom odboru podnosi izvješće o primjeni ove Uredbe. Ako je potrebno, izvješću se prilažu prijedlozi za prilagodbu ove Uredbe.

Najkasnije [tri godine od datuma početka primjene ove Uredbe] i svake tri godine nakon toga Komisija Europskome parlamentu, Vijeću te Europskom gospodarskom i socijalnom odboru podnosi izvješće o primjeni ove Uredbe. To izvješće uključuje, između ostaloga, sljedeće elemente:

 

(a)  pregled statističkih podatka koje u skladu s člankom 35. dostavljaju države članice; i 

 

(b)   procjenu mogućeg učinka prekograničnih naloga za oduzimanje i zamrzavanje na temeljna prava i slobode te vladavinu prava.

 

Ako je potrebno, izvješću se prilažu prijedlozi za prilagodbu ove Uredbe.

Obrazloženje

Komisija treba redovito izvješćivati o statističkim podacima i mogućem učinku na temeljna prava kako bi po potrebi predstavila preispitivanje ove Uredbe.

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak M – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je središnje tijelo odgovorno za administrativno slanje i primanje naloga za oduzimanje u državi izdavanja:

Središnje tijelo odgovorno za pomaganje nadležnim tijelima, bilježenje svih naloga za oduzimanje poslanih i primljenih na nacionalnoj razini te pojednostavljenje slanja i primanja naloga za oduzimanje u skladu s člankom 27. stavkom 2.:

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Prilog II. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

NALOG ZA ZAMRZAVANJE

POTVRDA

iz članka 16.

iz članka 16. o izdavanju naloga za zamrzavanje

Obrazloženje

U svrhu pojednostavljenja primjereno je uskladiti postupke za priznavanje naloga za zamrzavanje i naloga za oduzimanje; oba bi naloga stoga morala biti popraćena potvrdom (iz priloga I. i II.).

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Prilog II. – odjeljak M – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je središnje tijelo odgovorno za administrativno slanje i primanje naloga za zamrzavanje u državi izdavanja:

Središnje tijelo odgovorno za pomaganje nadležnim tijelima, bilježenje svih naloga za zamrzavanje poslanih i primljenih na nacionalnoj razini te pojednostavljenje slanja i primanja naloga za zamrzavanje u skladu s člankom 27. stavkom 2.:


OBRAZLOŽENJE

Izvjestiteljica pozdravlja činjenicu da je Europska komisija 21. prosinca 2016. predstavila niz mjera za jačanje kapaciteta EU-a za borbu protiv financiranja organiziranog kriminala i terorizma. Tri zakonodavna prijedloga iz tog zakonodavnog paketa omogućit će dopunjavanje i jačanje pravnog okvira Europske unije u područjima pranja novca, nezakonitog kretanja gotovine te zamrzavanja i oduzimanja imovine, čime će se osigurati jači i usklađeniji europski odgovor u tom području.

Izvjestiteljica zato pozdravlja prijedlog uredbe Komisije o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i oduzimanje. Zamrzavanje i oduzimanje imovine stečene kaznenim djelima među najučinkovitijim su sredstvima borbe protiv organiziranog kriminala. Potrebno je blokirati tokove novca koji polaze od zločinačkih organizacija i vode prema njima. U tom je smislu presudno raspolagati instrumentom za uzajamno priznavanje, s obzirom na to da je načelo uzajamnog priznavanja presuda i sudskih odluka temelj pravosudne suradnje u kaznenim stvarima u Europskoj uniji, tim više iz razloga što izvješća Komisije o provedbi postojećih okvirnih odluka u tom području upućuju na to da postojeći sustav nije učinkovit.

U prvom redu, izvjestiteljica smatra da je odluka Komisije da instrument za uzajamno priznavanje naloga za zamrzavanje i oduzimanje uvede u obliku uredbe jedan od ključnih elemenata prijedloga. Uredbom se, bez sumnje, pruža veća jasnoća, veća pravna sigurnost, uklanjaju se poteškoće s prenošenjem u nacionalne sustave i tako omogućuje izvršavanje naloga za zamrzavanje i oduzimanje na brži i učinkovitiji način. Zato možemo reći da je uredba najprikladniji i najučinkovitiji oblik za uvođenje takvog instrumenta za uzajamno priznavanje.

Druga ključna točka u kontekstu te uredbe važnost je poštovanja temeljnih prava i postupovnih jamstava. Izvjestiteljica stoga predlaže uključivanje klauzule o odbijanju priznavanja i izvršenja naloga za zamrzavanje ili oduzimanje, koja se temelji na nepoštovanju temeljnih prava, što odgovara zahtjevu koji Parlament podupire već nekoliko godina. Također predlaže da većina razloga za odbijanje priznavanja i izvršenja bude obvezna. Naposljetku, izvjestiteljica predlaže dodavanje ili jačanje odredbi o postupovnim jamstvima, koja bi uključivala pravo na učinkovit pravni lijek za sve predmetne osobe, pravo na informiranje tih osoba, ali i postupovna prava trećih osoba na koje bi se ti nalozi za zamrzavanje i oduzimanje mogli odnositi.

Cilj rada izvjestiteljice na prijedlogu Komisije bili su pojednostavnjenje i veća jasnoća. U tom bi kontekstu bilo dobro razjasniti neke odredbe sadašnje uredbe, uskladiti postupke i mehanizme za uzajamno priznavanje naloga za zamrzavanje i oduzimanje te uskladiti novi instrument s drugim postojećim zakonodavnim instrumentima EU-a u tom području.

Iznimno je važno povećati brzinu i učinkovitost postupaka priznavanja naloga za zamrzavanje i oduzimanje imovine stečene kaznenim djelima u vidu: jednostavnijih postupka za prosljeđivanje naloga; jačanja središnjih nacionalnih tijela, čija je potporna uloga važna; kraćih rokova za međusobnu komunikaciju nadležnih tijela, njihovo odlučivanje o (ne)izvršenju odluka koje su proslijedile države izdavanja te žurnom izvješćivanju o donošenju takvih odluka i izvršenju naloga. Izvjestiteljica želi da se sve navedene odredbe ojačaju.

Naposljetku, važno je, na europskoj razini i u državama članicama, promicati optimalno upravljanje zamrznutom i oduzetom imovinom te njihovu ponovnu društvenu upotrebu kako bi se obeštetile žrtve, obitelji žrtava i poduzeća koja su bile žrtve organiziranog kriminala ili kako bi se suprotstavilo organiziranom kriminalu.


MIŠLJENJE Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (8.11.2017)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i oduzimanje

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Fulvio Martusciello

AMANDMANI

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  U području financijskih usluga nekoliko pravnih akata Unije koji se odnose na financijska tržišta predviđa naloge za zamrzavanje i oduzimanje kao sankcije za financijske institucije. Učinkovita prekogranična suradnja kaznenih sudova i drugih nacionalnih nadležnih tijela od presudne je važnosti za stabilnost financijskog sustava Unije i povjerenje u njega.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a)  Dok je uzajamno priznavanje naloga za zamrzavanje i oduzimanje imovine u Uniji važan korak u borbi protiv kriminala, znatna se količina imovine drži u trećim zemljama izvan Unije (offshore), pri čemu nije prijavljena niti se na nju plaća porez. Sveobuhvatan plan za odvraćanje od prijenosa imovine u treće zemlje te pronalazak učinkovitog načina povratka te imovine bili bi važan korak naprijed.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Važno je olakšati uzajamno priznavanje i izvršenje naloga za zamrzavanje i oduzimanje imovine uspostavom pravila kojima se država članica obvezuje da na svojem državnom području prizna i izvrši naloge za zamrzavanje i oduzimanje koje je izdala druga država članica u okviru kaznenog postupka.

(12)  Važno je olakšati uzajamno priznavanje i izvršenje naloga za zamrzavanje i oduzimanje imovine uspostavom pravila kojima se država članica obvezuje da na svojem državnom području prizna i izvrši naloge za zamrzavanje i oduzimanje koje je izdala druga država članica u okviru kaznenog, građanskog i upravnog postupka.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Ova Uredba trebala bi se primjenjivati na sve naloge za oduzimanje koje je odredio sud nakon postupka povezanog s kaznenim djelom i sve naloge za zamrzavanje izdane s ciljem mogućeg naknadnog oduzimanja. Njome bi stoga trebale biti obuhvaćene sve vrste naloga obuhvaćene Direktivom 2014/42/EU te druge vrste naloga izdanih bez pravomoćne presude u okviru kaznenih postupaka. Ova Uredba ne bi se trebala primjenjivati na naloge za zamrzavanje i oduzimanje izdane u okviru građanskih ili upravnih postupaka.

(13)  Ova Uredba trebala bi se primjenjivati na sve naloge za oduzimanje koje je odredio sud ili nadležno tijelo nakon postupka povezanog s kaznenim djelom, građanskim ili upravnim prekršajem i sve naloge za zamrzavanje izdane s ciljem mogućeg naknadnog oduzimanja. Njome bi stoga trebale biti obuhvaćene sve vrste naloga obuhvaćene Direktivom 2014/42/EU te druge vrste naloga izdanih bez pravomoćne presude u okviru kaznenih, građanskih ili upravnih postupaka.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Ovom Uredbom trebali bi biti obuhvaćeni nalozi za oduzimanje i zamrzavanje povezani s kaznenim djelima obuhvaćenima Direktivom 2014/42/EU te nalozi povezani s drugim kaznenim djelima. Kaznena djela stoga ne bi trebala biti ograničena na područja osobito teškog kriminaliteta s prekograničnim elementima jer člankom 82. UFEU-a nije propisano takvo ograničenje za mjere kojima se utvrđuju pravila i postupci za osiguravanje uzajamnog priznavanja presuda u kaznenim stvarima.

(14)  Ovom Uredbom trebali bi biti obuhvaćeni nalozi za oduzimanje i zamrzavanje povezani s kaznenim djelima obuhvaćenima Direktivom 2014/42/EU te nalozi povezani s drugim kaznenim djelima. Kaznena djela stoga ne bi trebala biti ograničena na područja osobito teškog kriminaliteta s prekograničnim elementima jer člankom 82. UFEU-a nije propisano takvo ograničenje za mjere kojima se utvrđuju pravila i postupci za osiguravanje uzajamnog priznavanja presuda u kaznenim stvarima. Porezna prijevara, teška porezna prijevara i utaja poreza, na primjer, predstavljaju osobito teška prekogranična kaznena djela koja bi trebalo uvrstiti na popis kaznenih djela obuhvaćenih ovom Uredbom. Međutim, s obzirom na to da u određenim državama članicama takva kaznena djela nisu kažnjiva kaznom zatvora u najduljem trajanju od najmanje tri godine, najviša kazna zatvora trebala bi biti smanjena na dvije godine za ta specifična kaznena djela.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Ova Uredba trebala bi se primjenjivati uzimajući u obzir direktive 2010/64/EU30, 2012/13/EU31, 2013/48/EU32, 2016/34333, 2016/80034 i 2016/1919 Europskog parlamenta i Vijeća35 koje se odnose na postupovna prava u kaznenim postupcima.

(18)  Ova Uredba trebala bi se primjenjivati uzimajući u obzir direktive 2010/64/EU30, 2012/13/EU31, 2013/48/EU32, 2016/34333, 2016/80034 i 2016/1919 Europskog parlamenta i Vijeća35 koje se odnose na postupovna prava u kaznenim postupcima, te pravne akte Unije koji se odnose na financijska tržišta. Ako dolazi do oduzimanja bez presude u obliku preventivnih oduzimanja nakon postupka u vezi s kriminalnim aktivnostima, iznimno je važno osigurati da se ispune sljedeći strogi uvjeti: oduzimanja bez presude trebala bi se moći primijeniti samo na ograničeni popis mogućih ciljanih skupina utvrđenih zakonom, kao što su osumnjičenici za organizirani kriminal ili terorizam; kaznenim progonom trebalo bi dokazati da se podrijetlo imovine ne može opravdati i da je imovina koja se oduzima nerazmjerna u odnosu na prijavljenu dobit ili provedenu aktivnost ili dolazi iz nezakonitih izvora odnosno kao rezultat reinvestiranja dobiti stečene kaznenim djelom; i trebala bi biti uspostavljena učinkovita postupovna jamstva kako bi se osiguralo da ciljane skupine za oduzimanje bez presude imaju pravo na pošteno suđenje i učinkovit pravni lijek te da se poštuje pretpostavka nedužnosti.

__________________

__________________

30 Direktiva 2010/64/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima (SL L 280, 26.10.2010., str. 1.).

30 Direktiva 2010/64/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima (SL L 280, 26.10.2010., str. 1.).

31 Direktiva 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o pravu na informacije u kaznenom postupku (SL L 142, 1.6.2012., str 1.).

31 Direktiva 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o pravu na informacije u kaznenom postupku (SL L 142, 1.6.2012., str 1.).

32 Direktiva 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima (SL L 294, 6.11.2013., str. 1.).

32 Direktiva 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima (SL L 294, 6.11.2013., str. 1.).

33 Direktiva (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku (SL L 65, 11.3.2016., str. 1.).

33 Direktiva (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku (SL L 65, 11.3.2016., str. 1.).

34 Direktiva (EU) 2016/800 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o postupovnim jamstvima za djecu koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima (SL L 132, 21.5.2016., str. 1.).

34 Direktiva (EU) 2016/800 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o postupovnim jamstvima za djecu koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima (SL L 132, 21.5.2016., str. 1.).

35 Direktiva (EU) 2016/1919 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pravnoj pomoći za osumnjičenike i okrivljenike u kaznenom postupku i za tražene osobe u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga (SL L 297, 4.11.2016., str.1.).

35 Direktiva (EU) 2016/1919 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pravnoj pomoći za osumnjičenike i okrivljenike u kaznenom postupku i za tražene osobe u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga (SL L 297, 4.11.2016., str.1.).

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom Uredbom utvrđuju se pravila u skladu s kojima država članica priznaje i izvršava na svojem državnom području nalog za zamrzavanje ili oduzimanje koji je izdala druga država članica u okviru kaznenog postupka.

1.  Ovom Uredbom utvrđuju se pravila u skladu s kojima država članica priznaje i izvršava na svojem državnom području nalog za zamrzavanje ili oduzimanje koji je izdala druga država članica u okviru kaznenog, građanskog i upravnog postupka.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „nalog za oduzimanje” znači konačna sankcija ili mjera koju je izrekao sud nakon postupka povezanog s kaznenim djelom i čija je posljedica konačno oduzimanje imovine od fizičke ili pravne osobe;

(1)  „nalog za oduzimanje” znači konačna sankcija ili mjera koju je izrekao sud ili nadležno tijelo nakon postupka povezanog s kaznenim djelom, građanskim ili upravnim prekršajem i čija je posljedica konačno oduzimanje imovine od fizičke ili pravne osobe;

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  „imovinska korist” znači svaka ekonomska korist izravno ili neizravno ostvarena kaznenim djelima; može se sastojati od bilo kojeg oblika imovine i uključuje svako naknadno reinvestiranje ili preoblikovanje izravne imovinske koristi i svaku novčanu pogodnost;

(4)  „imovinska korist” znači svaka ekonomska korist izravno ili neizravno ostvarena kaznenim djelima, građanskim ili upravnim prekršajem; može se sastojati od bilo kojeg oblika imovine i uključuje svako naknadno reinvestiranje ili preoblikovanje izravne imovinske koristi i svaku novčanu pogodnost;

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  „predmeti” znači bilo koja imovina koja se koristila ili se namjeravala koristiti, na bilo koji način, u cijelosti ili djelomično, kako bi se počinilo kazneno djelo ili kaznena djela;

(5)  „predmeti” znači bilo koja imovina koja se koristila ili se namjeravala koristiti, na bilo koji način, u cijelosti ili djelomično, kako bi se počinilo kazneno djelo ili građanski ili upravni prekršaj;

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  „država izdavanja” znači država članica u kojoj je izdan nalog za zamrzavanje ili nalog za oduzimanje u okviru kaznenog postupka;

(6)  „država izdavanja” znači država članica u kojoj je izdan nalog za zamrzavanje ili nalog za oduzimanje u okviru kaznenog, građanskog ili upravnog postupka;

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8. – podtočka a – podtočka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  bilo koje drugo nadležno tijelo koje je odredila država izdavanja i koje je nadležno da u kaznenom postupku odredi zamrzavanje imovine ili izvršavanje naloga za zamrzavanje u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Nadalje, prije slanja tijelu izvršitelju sudac, sud, istražni sudac ili državni odvjetnik u državi izdavanja potvrđuju nalog za zamrzavanje nakon ispitivanja njegove usklađenosti s uvjetima za izdavanje takvog naloga u skladu s ovom Uredbom, posebno uvjetima utvrđenima u članku 13. stavku 1. Ako je to tijelo potvrdilo nalog, ono se može smatrati i tijelom izdavateljem za potrebe slanja naloga;

(2)  bilo koje drugo nadležno tijelo koje je odredila država izdavanja i koje je nadležno da u kaznenom, građanskom i upravnom postupku odredi zamrzavanje imovine ili izvršavanje naloga za zamrzavanje u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Nadalje, prije slanja tijelu izvršitelju sudac, sud, istražni sudac ili državni odvjetnik u državi izdavanja potvrđuju nalog za zamrzavanje nakon ispitivanja njegove usklađenosti s uvjetima za izdavanje takvog naloga u skladu s ovom Uredbom, posebno uvjetima utvrđenima u članku 13. stavku 1. Ako je to tijelo potvrdilo nalog, ono se može smatrati i tijelom izdavateljem za potrebe slanja naloga;

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-b)  u pogledu naloga za oduzimanje nadležno tijelo koje je odredila država izdavanja i koje je u kaznenom postupku nadležno za izvršenje naloga za oduzimanje koji je izdao sud u skladu s nacionalnim zakonodavstvom;

(-b)  u pogledu naloga za oduzimanje nadležno tijelo koje je odredila država izdavanja i koje je u kaznenom, građanskom i upravnom postupku nadležno za izvršenje naloga za oduzimanje koji je izdao sud u skladu s nacionalnim zakonodavstvom;

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – alineja 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  računalni kriminalitet,

  kiberkriminalitet,

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – alineja 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  rasizam i ksenofobija,

  rasizam, ksenofobija i antisemitizam,

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – alineja 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  zlouporaba tržišta,

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – alineja 21.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  manipulacija indeksa koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova,

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – alineja 21.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  manipulacija tržišta financijskih instrumenata,

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Nalogom za zamrzavanje ili oduzimanje pokreće se izvršenje bez provjere dvostruke kažnjivosti djela ako su djela za koja je donesen nalog za zamrzavanje ili oduzimanje jedno ili više sljedećih kaznenih djela, kako su definirana u zakonodavstvu države izdavanja i koja su u državi izdavanja kažnjiva kaznom zatvora u najduljem trajanju od najmanje tri godine:

 

  porezna prijevara

 

  teška porezna prijevara

 

  utaja poreza.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 37. u vezi s redovitim ažuriranjem popisa kaznenih djela iz stavka 1.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-f)  ako, u slučaju iz članka 3. stavka 2., postupanje na kojem se temelji nalog za oduzimanje nije kazneno djelo u skladu sa zakonodavstvom države izvršenja; međutim, u odnosu na poreze ili davanja, carine i razmjenu valuta, izvršenje naloga za oduzimanje ne može se odbiti zbog toga što u zakonodavstvu države izvršenja nije propisana ista vrsta poreza ili davanja ili ono ne sadržava istu vrstu pravila o porezima, davanjima, carinama i razmjeni valuta kao i zakonodavstvo države izdavanja;

(-f)  ako, u slučaju iz članka 3. stavka 2., postupanje na kojem se temelji nalog za oduzimanje nije kazneno djelo u skladu sa zakonodavstvom države izvršenja; međutim, u odnosu na poreze ili davanja, carine i razmjenu valuta, izvršenje naloga za oduzimanje ne može se odbiti zbog toga što u zakonodavstvu države izvršenja nije propisana ista vrsta poreza ili davanja ili ono ne sadržava istu vrstu pravila ili kaznenih dijela u pogledu poreza, davanja, carina i razmjene valuta kao i zakonodavstvo države izdavanja;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U slučajevima iz stavka 1. prije donošenja odluke o odbijanju priznavanja i izvršenja naloga za oduzimanje, u cijelosti ili djelomično, tijelo izvršitelj savjetuje se s tijelom izdavateljem primjerenim sredstvima i, prema potrebi, traži od tijela izdavatelja da bez odgode dostavi potrebne informacije.

2.  U slučajevima iz stavka 1. prije donošenja odluke o odbijanju priznavanja i izvršenja naloga za oduzimanje, u cijelosti ili djelomično, tijelo izvršitelj savjetuje se s tijelom izdavateljem primjerenim sredstvima čiji je rezultat pisani zapis i, prema potrebi, traži od tijela izdavatelja da bez odgode dostavi potrebne informacije.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Međutim, ova točka primjenjuje se samo ako bi takav nalog imao prednost pred naknadnim nacionalnim nalozima za zamrzavanje u kaznenim postupcima u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

(4)  Međutim, ova točka primjenjuje se samo ako bi takav nalog imao prednost pred naknadnim nacionalnim nalozima za zamrzavanje u kaznenim, građanskim ili upravnim postupcima u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Država izvršenja upravlja zamrznutom ili oduzetom imovinom u cilju sprječavanja gubitka njezine vrijednosti i u skladu s člankom 10. Direktive 2014/42/EU.

1.  Država izvršenja upravlja zamrznutom ili oduzetom imovinom u cilju sprječavanja gubitka njezine vrijednosti i u skladu s člankom 10. Direktive 2014/42/EU. Država članica izvršenja provodi temeljitu procjenu sve zaplijenjene robe. Kako bi se zajamčila sigurnost imovine koja podliježe pljenidbi ili oduzimanju, pravosudno se tijelo može osloniti na pravne stručnjake koji obavljaju javne funkcije, kao što su javni bilježnici.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-b)  ako je iznos dobiven izvršenjem naloga za oduzimanje veći od 10 000 EUR, država izvršenja doznačuje 50 % iznosa državi izdavanja.

(-b)  ako je iznos dobiven izvršenjem naloga za oduzimanje veći od 10 000 EUR, država izvršenja doznačuje 75 % iznosa državi izdavanja, od čega se odbijaju troškovi izvršenja naloga za oduzimanje, pri čemu se ne prelazi 50 % tog iznosa.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Komisija podnosi godišnje izvješće Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru s prikupljenim statističkim podacima popraćenim komparativnom analizom.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Do ... [jedna godina od datuma primjene ove Uredbe] Komisija podnosi ocjenu Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o statistici i učinku preventivnih naloga za oduzimanje i posljedicama za prekograničnu suradnju u slučaju proširenja takvih naloga na sve države članice.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak H – točka 3. – alineja 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  računalni kriminalitet

  kiberkriminalitet

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak H – točka 3. – alineja 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  rasizam i ksenofobija

  rasizam, ksenofobija i antisemitizam

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak H – točka 3. – alineja 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  zlouporaba tržišta

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak H – točka 3. – alineja 21.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  manipulacija indeksa koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak H – točka 3. – alineja 21.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  manipulacija tržišta financijskih instrumenata

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak H – točka 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Je li kazneno djelo za koje se izdaje nalog za oduzimanje kažnjivo u državi izdavanja kaznom zatvora ili mjerom oduzimanja slobode u najduljem trajanju od najmanje tri godine kako je definirano pravom države izdavanja i uključeno u popis kaznenih djela u nastavku? (molimo označite odgovarajuće polje)

 

-  porezna prijevara

 

-  teška porezna prijevara

 

-  utaja poreza.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uzajamno priznavanje naloga za zamrzavanje i oduzimanje

Referentni dokumenti

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

13.2.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Fulvio Martusciello

11.4.2017

Razmatranje u odboru

4.9.2017

9.10.2017

 

 

Datum usvajanja

6.11.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

39

1

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

39

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Esther de Lange, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

VERTS/ALE

Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Bernard Monot

2

0

ECR

Bernd Lucke, Kay Swinburne

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za pravna pitanja (6.12.2017)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i oduzimanje

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Pavel Svoboda

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Prema nedavnim istraživanjima nezakonita tržišta u Europskoj uniji bilježe profit od otprilike 110 milijardi EUR, odnosno oko 1 % BDP-a EU-a iz 2010. godine. Stoga je oduzimanje imovinske koristi ostvarene kriminalnim aktivnostima i osiguravanje da se „kriminal ne isplati” vrlo učinkovit mehanizam borbe protiv kriminala. Svrha zapljene imovine stečene kaznenim djelima je sprečavanje i suzbijanje kriminala, među ostalim organiziranog kriminala, osiguranje naknade za žrtve i dodatnih sredstava za daljnja ulaganja u aktivnosti provedbe zakona ili ostale inicijative za sprečavanje kriminala.

Međutim, iako su postojeći statistički podaci ograničeni, trenutačno se u EU-u oduzima samo mali dio imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima: 98,9 % procijenjenih prihoda od kriminalnih aktivnosti ne oduzima se i ostaje na raspolaganju počiniteljima kaznenih djela. Djelotvoran sustav oduzimanja imovine preduvjet je za oduzimanje više imovine stečene kaznenim djelima. To uključuje učinkovit okvir za uzajamno priznavanje naloga za zamrzavanje i oduzimanje.

AMANDMAN

Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Zamrzavanje i oduzimanje predmeta korištenih za počinjenje kaznenih djela i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima među najučinkovitijim su sredstvima borbe protiv kriminala. Europska unija predana je osiguravanju učinkovitijeg utvrđivanja, oduzimanja i ponovne uporabe imovine stečene kaznenim djelima24.

(3)  Zamrzavanje i oduzimanje predmeta korištenih za počinjenje kaznenih djela i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima među najučinkovitijim su sredstvima borbe protiv kriminala, kršenja zakona, osobito od strane organiziranih kriminalnih skupina, i borbe protiv terorizma zbog toga što se na taj način kriminalcima oduzima imovinska korist ostvarena njihovim nezakonitim aktivnostima i teroristi sprečavaju u organiziranju napada. Europska unija predana je osiguravanju učinkovitijeg utvrđivanja, oduzimanja i ponovne uporabe imovine stečene kaznenim djelima24. Oduzeta imovina stečena kaznenim djelima može se preusmjeriti u izvršavanje zakonodavstva, sprečavanje kriminala i naknadu štete žrtvama.

_________________

_________________

24 „Stockholmski program – otvorena i sigurna Europa koja služi građanima i štiti ih, SL C 115, 4.5.2010., str. 1.

24 „Stockholmski program – otvorena i sigurna Europa koja služi građanima i štiti ih, SL C 115, 4.5.2010., str. 1.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Budući da je kriminal često prekogranične prirode, učinkovita prekogranična suradnja od ključne je važnosti za zapljenu i oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima i predmeta korištenih za počinjenje kaznenih djela.

(4)  Budući da je kriminal često prekogranične prirode, učinkovita prekogranična suradnja od ključne je važnosti za zapljenu i oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima i predmeta korištenih za počinjenje kaznenih djela. Bolja suradnja koja obuhvaća države članice i treće zemlje postići će se odlučnim, brzim i usklađenim mjerama za modernizaciju i provedbu relevantnih pravnih akata Unije.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Nezakonita imovinska korist od kaznenih djela koja su počinile zločinačke organizacije uvelike se pere u europskom gospodarstvu i takav kapital, nakon što je ponovno uložen u zakonito gospodarstvo, predstavlja ozbiljnu prijetnju za slobodu poduzetništva i tržišno natjecanje jer ima teške narušavajuće učinke.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7b)  Organizirani kriminal, korupcija i pranje novca predstavljaju ozbiljne prijetnje za gospodarstvo Unije jer primjerice znatno smanjuju porezne prihode država članica i Unije kao cjeline te za odgovornost u pogledu projekata financiranih sredstvima EU-a s obzirom na to da zločinačke organizacije djeluju u raznim sektorima od kojih su mnogi pod državnim nadzorom.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kako bi se osiguralo učinkovito uzajamno priznavanje naloga za zamrzavanje i oduzimanje, pravila o priznavanju i izvršavanju tih naloga trebala bi se utvrditi pravno obvezujućim i izravno primjenjivim pravnim aktom Unije.

(11)  Kako bi se osiguralo učinkovito uzajamno priznavanje naloga za zamrzavanje i oduzimanje, pravila o priznavanju i izvršavanju tih naloga trebala bi se utvrditi pravno obvezujućim i izravno primjenjivim pravnim aktom Unije, čije bi područje primjene bilo šire od drugih pravnih akata i koji bi sadržavao jasne odredbe za izdavanje naloga za zamrzavanje i oduzimanje imovine. Jedinstvenim instrumentom za uzajamno priznavanje naloga za zamrzavanje i oduzimanje koji sadržava standardnu potvrdu i obrazac, uz važeća pravila i rokove, osigurat će se da se unutar Unije nalozi priznaju i bez odgode izvršavaju.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

12.  Važno je olakšati uzajamno priznavanje i izvršenje naloga za zamrzavanje i oduzimanje imovine uspostavom pravila kojima se država članica obvezuje da na svojem državnom području prizna i izvrši naloge za zamrzavanje i oduzimanje koje je izdala druga država članica u okviru kaznenog postupka.

12.  Važno je olakšati uzajamno priznavanje i izvršenje naloga za zamrzavanje i oduzimanje imovine uspostavom pravila kojima se država članica bez nepotrebne odgode ili dodatnih formalnosti obvezuje da na svojem državnom području prizna i izvrši naloge za zamrzavanje i oduzimanje koje je izdala druga država članica u okviru kaznenog postupka.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Ovom Uredbom ne mijenja se obveza poštovanja temeljenih prava i temeljnih pravnih načela utvrđenih u članku 6. UEU-a.

(16)  Ovom Uredbom ne dovodi se u pitanje obveza poštovanja temeljenih prava i temeljnih pravnih načela utvrđenih u članku 6. UEU-a.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  UEU-a. Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i načela priznata u Povelji Europske unije o temeljnim pravima (Povelja) i u Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Ova Uredba trebala bi se provoditi u skladu s tim pravima i načelima.

(17)  UEU-a. Ovom Uredbom poštuju se temeljna i postupovna prava i relevantna načela priznata u Povelji Europske unije o temeljnim pravima (Povelja) i u Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Ova Uredba trebala bi se provoditi u skladu s tim pravima i načelima.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Ova Uredba trebala bi se primjenjivati uzimajući u obzir direktive 2010/64/EU30, 2012/13/EU31, 2013/48/EU32, 2016/34333, 2016/80034 i 2016/1919 Europskog parlamenta i Vijeća35 koje se odnose na postupovna prava u kaznenim postupcima.

(18)  Ova Uredba trebala bi se primjenjivati u skladu s direktivama 2010/64/EU30, 2012/13/EU31, 2013/48/EU32, 2016/34333, 2016/80034 i 2016/1919 Europskog parlamenta i Vijeća35 koje se odnose na postupovna prava u kaznenim postupcima.

_________________

_________________

30 Direktiva 2010/64/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima (SL L 280, 26.10.2010., str. 1.).

30 Direktiva 2010/64/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima (SL L 280, 26.10.2010., str. 1.).

31 Direktiva 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o pravu na informacije u kaznenom postupku (SL L 142, 1.6.2012., str 1.).

31 Direktiva 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o pravu na informiranje u kaznenom postupku (SL L 142, 1.6.2012., str 1.).

32 Direktiva 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima (SL L 294, 6.11.2013., str. 1.).

32 Direktiva 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima (SL L 294, 6.11.2013., str. 1.).

33 Direktiva (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku (SL L 65, 11.3.2016., str. 1.).

33 Direktiva (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku (SL L 65, 11.3.2016., str. 1.).

34 Direktiva (EU) 2016/800 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o postupovnim jamstvima za djecu koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima (SL L 132, 21.5.2016., str. 1.).

34 Direktiva (EU) 2016/800 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o postupovnim jamstvima za djecu koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima (SL L 132, 21.5.2016., str. 1.).

35 Direktiva (EU) 2016/1919 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pravnoj pomoći za osumnjičenike i okrivljenike u kaznenom postupku i za tražene osobe u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga (SL L 297, 4.11.2016., str.1.).

35 Direktiva (EU) 2016/1919 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pravnoj pomoći za osumnjičenike i okrivljenike u kaznenom postupku i za tražene osobe u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga (SL L 297, 4.11.2016., str.1.).

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Tijelo izvršitelj trebalo bi priznati nalog za oduzimanje bez dodatnih formalnosti i poduzeti potrebne mjere za njegovo izvršenje. Odluka o priznavanju i izvršenju naloga za oduzimanje trebala bi se donijeti jednako brzo i trebalo bi joj dati jednaku prednost kao i kod sličnih domaćih slučajeva. Trebalo bi utvrditi rokove kako bi se osiguralo brzo i učinkovito donošenje odluke i izvršenje naloga za oduzimanje.

(22)  Tijelo izvršitelj trebalo bi priznati nalog za oduzimanje bez dodatnih formalnosti ili nepotrebne odgode i poduzeti potrebne mjere za njegovo izvršenje. Odluka o priznavanju i izvršenju naloga za oduzimanje trebala bi se donijeti bez nepotrebne odgode, a oduzimanje bi se trebalo provesti jednako brzo i trebalo bi mu dati jednaku prednost kao i kod sličnih domaćih slučajeva. Ovom bi se Uredbom trebali utvrditi rokovi u kojima se moraju dovršiti različite faze postupka kako bi se osiguralo brzo i učinkovito donošenje odluke i izvršenje naloga za oduzimanje.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Tijelo izvršitelj trebalo bi priznati nalog za zamrzavanje bez dodatnih formalnosti i odmah poduzeti potrebne mjere za njegovo izvršenje. Odluka o priznavanju i izvršenju naloga za zamrzavanje trebala bi se donijeti jednako brzo i trebalo bi joj dati jednaku prednost kao i kod sličnih domaćih slučajeva. Trebalo bi utvrditi rokove kako bi se osiguralo brzo i učinkovito donošenje odluke i izvršenje naloga za zamrzavanje.

(24)  Tijelo izvršitelj trebalo bi priznati nalog za zamrzavanje bez dodatnih formalnosti ili nepotrebne odgode i odmah poduzeti potrebne mjere za njegovo izvršenje. Odluka o priznavanju i izvršenju naloga za zamrzavanje trebala bi se donijeti bez nepotrebne odgode, a zamrzavanje bi se trebalo provesti jednako brzo i trebalo bi mu dati jednaku prednost kao i kod sličnih domaćih slučajeva. Ovom bi se Uredbom trebali utvrditi čvrsti rokovi u kojima se moraju dovršiti različite faze postupka kako bi se osiguralo brzo i učinkovito donošenje odluke i izvršenje naloga za zamrzavanje.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Priznavanje i izvršenje naloga za zamrzavanje ili oduzimanje ne bi trebalo odbiti iz drugih razloga osim onih navedenih u ovoj Uredbi. Tijelo izvršitelj posebno bi trebalo imati mogućnost ne priznati i ne izvršiti nalog za oduzimanje na temelju načela ne bis in idem, prava zainteresirane strane ili prava na nazočnost na suđenju.

(26)  Priznavanje i izvršenje naloga za zamrzavanje ili oduzimanje trebalo bi se moći odbiti samo na temelju razloga navedenih u ovoj Uredbi. Konkretno, tijelo izvršitelj može odlučiti da ne prizna i izvrši nalog za oduzimanje na temelju načela ne bis in idem, prava zainteresirane strane ili prava na nazočnost na suđenju.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Prije nego što odluči primijeniti razlog za odbijanje priznanja i izvršenja, tijelo izvršitelj trebalo bi se savjetovati s tijelom izdavateljem kako bi dobilo potrebne dodatne informacije.

(27)  Prije nego što odluči primijeniti razlog za odbijanje priznanja i izvršenja, tijelo izvršitelj trebalo bi se bez nepotrebne odgode savjetovati s tijelom izdavateljem kako bi dobilo potrebne dodatne informacije.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Tijelo izdavatelj trebalo bi se bez odgode obavijestiti o nemogućnosti izvršenja naloga. Takva nemogućnost mogla bi nastati zato što je imovina već oduzeta, nestala je, ne nalazi se na lokaciji koju je navelo tijelo izdavatelj ili lokacija imovine nije dovoljno precizno opisana.

(29)  Tijelo izdavatelj trebalo bi se bez nepotrebne odgode obavijestiti o razlozima zbog kojih nije moguće izvršiti nalog. Takva nemogućnost mogla bi nastati zbog toga što je imovina već oduzeta, nestala je, ne nalazi se na lokaciji koju je navelo tijelo izdavatelj ili lokacija imovine nije dovoljno precizno opisana.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29 a)  Kad postoje sumnje u pogledu lokacije imovine na koju se odnosi nalog za oduzimanje, države članice trebale bi upotrijebiti sva raspoloživa sredstva kako bi utvrdile pravu lokaciju te imovine, uključujući uporabu svih raspoloživih informacijskih sustava.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Pravilna primjena ove Uredbe u praksi podrazumijeva blisku komunikaciju među uključenim nadležnim nacionalnim tijelima, posebno u slučajevima istodobnog izvršenja naloga za oduzimanje u više država članica. Nadležna nacionalna tijela trebala bi se stoga uzajamno savjetovati kad god je to potrebno.

(31)  Pravilna primjena ove Uredbe u praksi podrazumijeva blisku komunikaciju i optimalnu suradnju među uključenim nadležnim nacionalnim tijelima, posebno u slučajevima istodobnog izvršenja naloga za zamrzavanje ili oduzimanje u više država članica. Nadležna nacionalna tijela trebala bi se stoga uzajamno savjetovati te bi trebala koristiti moderne komunikacijske tehnologije koje su dopuštene u skladu s postupovnim pravilima predmetnih država članica.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Svaka zainteresirana strana, uključujući bona fide treće strane, trebala bi imati pravne lijekove protiv priznavanja i izvršenja naloga za zamrzavanje ili oduzimanje kako bi mogla zaštititi svoja prava, uključujući učinkovitu mogućnost osporavanja naloga pred sudom ili traženja prava vlasništva ili drugih imovinskih prava u skladu s Direktivom 2014/42/EU. Postupak bi se trebao pokrenuti pred sudom u državi izvršenja.

(34)  Svaka zainteresirana strana, uključujući bona fide treće strane, trebala bi imati pravne lijekove protiv priznavanja i izvršenja naloga za zamrzavanje ili oduzimanje kako bi mogla zaštititi svoja prava, uključujući pravo na pristup spisu i učinkovitu mogućnost osporavanja naloga pred sudom ili traženja prava vlasništva ili drugih imovinskih prava u skladu s Direktivom 2014/42/EU. Postupak bi se trebao pokrenuti pred sudom u državi izvršenja.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom Uredbom utvrđuju se pravila u skladu s kojima država članica priznaje i izvršava na svojem državnom području nalog za zamrzavanje ili oduzimanje koji je izdala druga država članica u okviru kaznenog postupka.

1.  Ovom Uredbom utvrđuju se pravila i uvjeti u skladu s kojima država članica priznaje i izvršava na svojem državnom području nalog za zamrzavanje ili oduzimanje koji je izdala druga država članica u okviru kaznenog postupka.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovom Uredbom ne mijenja se obveza poštovanja temeljenih prava i pravnih načela propisanih u članku 6. UFEU-a.

2.  Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje obveza poštovanja temeljenih prava i temeljnih pravnih načela propisanih u članku 6. UEU-a i u Povelji Europske unije o temeljnim pravima. Svi nalozi za oduzimanje bez presude u skladu su s postupovnim jamstvima iz članka 6. Europske konvencije o ljudskim pravima i člankom 8. Direktive 2014/42/EU.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – podstavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „imovina” znači imovina bilo koje vrste, neovisno o tome je li materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, odnosno pravni dokumenti ili instrumenti kojima se dokazuje pravo na ili interes za takvu imovinu te koju nadležno tijelo smatra:

(3)  „imovina” znači novac ili imovina bilo koje vrste, neovisno o tome je li materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, kao i ograničena prava vlasništva i pravni dokumenti ili instrumenti, u bilo kojem obliku, uključujući elektronički ili digitalni, kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo pravo ili interes za takvu imovinu te koju nadležno tijelo smatra:

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tijelo izdavatelj šalje nalog za oduzimanje, ili njegovu ovjerenu presliku, s potvrdom iz članka 7. izravno tijelu izvršitelju ili, prema potrebi, središnjem tijelu iz članka 27. stavka 2. bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis pod uvjetima kojima se tijelu izvršitelju omogućuje da utvrdi vjerodostojnost.

1.  Tijelo izdavatelj šalje nalog za oduzimanje, ili njegovu ovjerenu presliku, s potvrdom iz članka 7. izravno tijelu izvršitelju ili, prema potrebi, središnjem tijelu iz članka 27. stavka 2. bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis pod uvjetima kojima se tijelu izvršitelju omogućuje da utvrdi njegovu vjerodostojnost.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako se primjenjuje točka (b), tijelo izdavatelj što je prije moguće obavješćuje tijelo izvršitelja je li prestao postojati navedeni rizik.

Ako se primjenjuje točka (b), tijelo izdavatelj bez nepotrebne odgode obavješćuje tijelo izvršitelja je li prestao postojati navedeni rizik.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tijelo izdavatelj popunjava potvrdu iz Priloga I., potpisuje ju i ovjerava točnost i ispravnost njezina sadržaja.

1.  Tijelo izdavatelj bez nepotrebne odgode popunjava potvrdu iz Priloga I., potpisuje ju i ovjerava točnost i ispravnost njezina sadržaja.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Tijelo izdavatelj prevodi potvrdu na službeni jezik države izvršenja ili na bilo koji drugi jezik koji je navela ta država članica u skladu sa stavkom 3.

2.  Tijelo izdavatelj bez nepotrebne odgode prevodi potvrdu na službeni jezik države izvršenja ili na bilo koji drugi jezik koji je navela ta država članica u skladu sa stavkom 3.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tijelo izvršitelj bez dodatnih formalnosti priznaje nalog za oduzimanje poslan u skladu s člankom 4. i poduzima nužne mjere za njegovo izvršenje na isti način kao i za nalog za izvršenje koji je izdalo nadležno tijelo države izvršenja, osim ako se to tijelo odluči pozvati na jedan od razloga za odbijanje priznavanja i izvršenja iz članka 9. ili na jedan od razloga za odgodu iz članka 11.

1.  Tijelo izvršitelj bez dodatnih formalnosti ili nepotrebne odgode priznaje nalog za oduzimanje poslan u skladu s člankom 4. i poduzima nužne mjere za njegovo izvršenje na isti način kao i za nalog za izvršenje koji je izdalo nadležno tijelo države izvršenja, osim ako se to tijelo odluči pozvati na jedan od razloga za odbijanje priznavanja i izvršenja iz članka 9. ili na jedan od razloga za odgodu iz članka 11.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Tijelo izvršitelj bez odgode i bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis izvješćuje tijelo izdavatelja o odgodi izvršenja naloga, među ostalim o razlozima za odgodu i, ako je moguće, o očekivanom trajanju odgode.

2.  Tijelo izvršitelj bez odgode i bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis izvješćuje tijelo izdavatelja o odgodi izvršenja naloga, među ostalim o razlozima za odgodu i, ako je moguće, o očekivanom trajanju odgode. U slučaju odgode u skladu sa stavkom 1. točkom (b) tijelo izdavatelj izdaje nove upute u pogledu točnog iznosa novca koji treba oduzeti ako se nalog za oduzimanje istodobno izvršava u više od jedne države članice.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Obveza obavješćivanja zainteresiranih strana

 

Nakon izvršenja naloga za oduzimanje tijelo izvršitelj o svojoj odluci bez odgode obavješćuje osobu protiv koje je izdan nalog za oduzimanje i sve zainteresirane strane, uključujući bona fide trećih strana.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tijelo izvršitelj bez dodatnih formalnosti priznaje nalog za zamrzavanje poslan u skladu s člankom 14. i poduzima nužne mjere za njegovo izvršenje osim ako se to tijelo odluči pozvati na jedan od razloga za odbijanje priznavanja i izvršenja iz članka 18. ili na jedan od razloga za odgodu iz članka 20.

Tijelo izvršitelj bez dodatnih formalnosti ili nepotrebne odgode priznaje nalog za zamrzavanje poslan u skladu s člankom 14. i poduzima nužne mjere za njegovo izvršenje osim ako se to tijelo odluči pozvati na jedan od razloga za odbijanje priznavanja i izvršenja iz članka 18. ili na jedan od razloga za odgodu iz članka 20.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  obrazac predviđen u članku 16. nepotpun je ili očito netočan i nije popunjen nakon savjetovanja u skladu sa stavkom 2.;

(a)  obrazac predviđen u članku 16. nije preveden na službeni jezik države članice izvršenja ili je nepotpun ili očito netočan i nije popunjen nakon savjetovanja u skladu sa stavkom 2.;

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ne dovodeći u pitanje stavak 22. tijelo izvršitelj nakon izvršenja obavješćuje o svojoj odluci osobu protiv koje je izdan nalog za zamrzavanje i bilo koju zainteresiranu stranu, uključujući bona fide treće strane o kojima je tijelo izvršitelj obaviješteno u skladu s člankom 14. stavkom 6.

1.  Ne dovodeći u pitanje stavak 22. tijelo izvršitelj nakon izvršenja bez odgode obavješćuje o svojoj odluci osobu protiv koje je izdan nalog za zamrzavanje i bilo koju zainteresiranu stranu, uključujući bona fide treće strane o kojima je tijelo izvršitelj obaviješteno u skladu s člankom 14. stavkom 6.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Obavijest sadržava barem sažete informacije o razlozima za izdavanje naloga za zamrzavanje, o tijelu koje je izdalo nalog i o postojećim pravnim lijekovima u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države izvršenja.

2.  Obavijest sadržava dostatne i razumljive informacije o razlozima za izdavanje naloga za zamrzavanje, o tijelu koje je izdalo nalog i o postojećim pravnim lijekovima u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države izvršenja.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Za potrebe zaštite istraga u tijeku tijelo izdavatelj može tražiti od tijela izvršitelja da izvršenje naloga za zamrzavanje ograničeno vrijeme drži u tajnosti.

3.  Za potrebe zaštite istraga u tijeku tijelo izdavatelj može tražiti od tijela izvršitelja da izvršenje naloga za zamrzavanje ograničeno vrijeme drži u tajnosti. Tijelo izdavatelj obavješćuje tijelo izvršitelja o tome kad više ne postoje razlozi za zadržavanje povjerljivosti naloga za zamrzavanje.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako je potrebno, tijelo izdavatelj i tijelo izvršitelj savjetuju se svim primjerenim sredstvima kako bi se osigurala učinkovita primjena ove Uredbe.

1.  Ako je potrebno, tijelo izdavatelj i tijelo izvršitelj savjetuju se svim primjerenim sredstvima, uključujući modernu komunikacijsku tehnologiju, kako bi se osigurala učinkovita primjena ove Uredbe.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-b)  ako je iznos dobiven izvršenjem naloga za oduzimanje veći od 10 000 EUR, država izvršenja doznačuje 50 % iznosa državi izdavanja.

(-b)  ako je iznos dobiven izvršenjem naloga za oduzimanje veći od 10 000 EUR, država izvršenja doznačuje 70 % iznosa državi izdavanja.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uzajamno priznavanje naloga za zamrzavanje i oduzimanje

Referentni dokumenti

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Odbor koji daje mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

13.2.2017

Izvjestitelj za mišljenje

       Datum imenovanja

Pavel Svoboda

2.2.2017

Razmatranje u odboru

19.6.2017

7.9.2017

10.10.2017

 

Datum usvajanja

21.11.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

John Flack, Emma McClarkin

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

24

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

John Flack, Emma McClarkin

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Jiří Maštálka

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uzajamno priznavanje naloga za zamrzavanje i oduzimanje

Referentni dokumenti

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Datum podnošenja EP-u

22.12.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

13.2.2017

JURI

13.2.2017

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Nathalie Griesbeck

9.3.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

30.3.2017

11.10.2017

21.11.2017

 

Datum usvajanja

11.1.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

47

2

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Andrea Bocskor, Morten Løkkegaard, Georg Mayer, Julia Pitera

Datum podnošenja

12.1.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Morten Løkkegaard, Louis Michel, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ivari Padar, Emilian Pavel, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 26. siječnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti