Eljárás : 2016/0412(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0001/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0001/2018

Viták :

PV 03/10/2018 - 16
CRE 03/10/2018 - 16

Szavazatok :

PV 04/10/2018 - 7.6

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0380

JELENTÉS     ***I
PDF 1203kWORD 142k
12.1.2018
PE 609.537v02-00 A8-0001/2018

a biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Nathalie Griesbeck

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0819),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 82. cikke (1) bekezdésének a) pontjára, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0002/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a cseh szenátus által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. Jegyzőkönyv alapján benyújtott, indokolt véleményre, amely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság, valamint a Jogi Bizottság véleményére (A8-0001/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja, vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A bűncselekmények elkövetési eszközeinek és az azokból származó jövedelemnek a befagyasztása és elkobzása a bűnözés elleni küzdelem egyik leghatékonyabb eszköze. Az Európai Unió elkötelezett a bűncselekményekből származó vagyoni eszközök hatékonyabb azonosításának, elkobzásának és újbóli felhasználásának biztosítása iránt24.

(3)  A bűncselekmények elkövetési eszközeinek és az azokból származó jövedelemnek a befagyasztása és elkobzása a – különösen a szervezett bűnözői csoportok által elkövetett – bűnözés, a jogszabályok megszegése és a terrorizmus elleni küzdelem egyik leghatékonyabb eszköze, mivel megfosztja a bűnözőket a jogellenes tevékenységekből származó jövedelemtől, illetve megakadályozza a terrorista támadások szervezését. Az Európai Unió elkötelezett a bűncselekményekből származó vagyoni eszközök hatékonyabb azonosításának, elkobzásának és újbóli felhasználásának biztosítása iránt24. A bűncselekményekből származó elkobzott vagyoni eszközöket fel lehet használni a bűnmegelőzés, a bűnüldözés vagy a sértettek kártalanítása céljára.

_________________

_________________

24 „A stockholmi program – A polgárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa”, HL C 115., 2010.5.4., 1. o.

24 „A stockholmi program – A polgárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa”, HL C 115., 2010.5.4., 1. o.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Mivel a bűnözés gyakran nemzetközi jellegű, a határon átnyúló együttműködés alapvető fontosságú a bűncselekményből származó jövedelem és az elkövetési eszközök befagyasztásához és elkobzásához.

(4)  Mivel a bűnözés gyakran nemzetközi jellegű, a határon átnyúló együttműködés, a folyamatos információcsere és a kölcsönös támogatás alapvető fontosságú a bűncselekményből származó jövedelem és az elkövetési eszközök felderítéséhez, befagyasztásához és elkobzásához. Ezért a tagállami bűnüldöző szerveknek és hatóságoknak, személyeknek, egységeknek vagy szolgálatoknak szorosan együtt kell működniük és kommunikálniuk kell egymással a biztosítási intézkedésre és a vagyonelkobzására irányuló eljárások időtartamának és hatékonyságának optimalizálása érdekében.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A pénzügyi szolgáltatások terén a pénzügyi piacokra vonatkozó több uniós jogi aktus is rendelkezik a biztosítási intézkedést és a vagyonelkobzást elrendelő határozatokról mint a pénzügyi intézményekre kiszabható szankciókról. A bíróságok és más illetékes nemzeti hatóságok hatékony határokon átnyúló együttműködése döntő fontosságú az uniós pénzügyi rendszer stabilitása és az abba vetett bizalom szempontjából.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A Bizottságnak a 2003/577/IB és a 2006/783/IB kerethatározatról szóló végrehajtási jelentései azt jelzik, hogy a biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismerésének jelenlegi rendszere nem teljes mértékben eredményes. A tagállamokban nem egységesen hajtják végre és alkalmazzák a hatályos jogi aktusokat, aminek következtében nem elegendő mértékben kerül sor kölcsönös elismerésre.

(6)  A Bizottságnak a 2003/577/IB és a 2006/783/IB kerethatározatról szóló végrehajtási jelentései azt jelzik, hogy a biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismerésének jelenlegi rendszere nem teljes mértékben eredményes. A tagállamokban nem egységesen hajtják végre és alkalmazzák a hatályos jogi aktusokat, aminek következtében nem elegendő mértékben kerül sor kölcsönös elismerésre és hatékony határon átnyúló együttműködésre.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A kiterjesztett hatályú vagyonelkobzásnak és a harmadik féltől történő elkobzásnak meg kell felelnie az emberi jogok európai egyezményében, különösen annak 6. és 7. cikkében, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített garanciáknak. Az illetékes hatóságok határozatának a vagyonelkobzást elrendelő határozat által érintett személy egyedi esetének alapos értékelésén kell alapulnia, beleértve azt is, hogy bizonyosságot szereznek arról, hogy az elkobzott javakat bűncselekmény útján szerezték vagy kapták meg.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  A szervezett bűnözés, a korrupció és a pénzmosás komoly fenyegetést jelent az Unió gazdaságára, mivel a tagállamoknak és az Unió egészének adóbevételeit jelentősen csökkenti, valamint súlyos hatása van az uniós forrásokból finanszírozott projektekkel kapcsolatos elszámoltathatóságra, mivel a bűnszervezetek számos különböző ágazatban működnek, melyek közül sok ágazat kormányzati irányítás alatt áll.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatok hatékony kölcsönös elismerése érdekében az e határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályokat jogilag kötelező és közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusban kell megállapítani.

(11)  A biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatok hatékony kölcsönös elismerése érdekében az e határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályokat jogilag kötelező és közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusban kell megállapítani, amelynek hatálya szélesebb körű, mint az eddigi egyéb jogi aktusoké, és amely egyértelmű előírásokat tartalmaz a vagyoni eszközök biztosítási intézkedés alá vonásának és elkobzásának elrendeléséről. A biztosítási intézkedést és a vagyonelkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről szóló egységes tanúsítványt és formanyomtatványt, valamint az alkalmazandó szabályokat és határidőket meghatározó egyetlen egységes jogszabály biztosítani fogja a határozatok késedelem nélküli elismerését és végrehajtását az Unión belül. Egy rendelet egyértelműséget és nagyobb jogbiztonságot teremt, kiküszöböli a nemzeti rendszerekbe való átültetéssel összefüggő nehézségeket, és ezáltal lehetővé teszi a biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatok gyorsabb és hatékonyabb végrehajtását.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  A biztosítási intézkedést és a vagyonelkobzást elrendelő határozatok Unión belüli kölcsönös elismerése fontos lépés a bűnözés elleni küzdelemben, mivel jelentős mennyiségű be nem vallott és adózatlan vagyoni eszközt tartanak offshore területeken az Unión kívüli harmadik országokban. Fontos előrelépést jelentene, ha átfogó terv készülne a vagyoni eszközök harmadik országokba történő áthelyezésének megakadályozására, illetve ha hatékony módszert találnának ezek visszaszerzésére.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Lényeges, hogy olyan szabályok megállapításával segítsék elő a biztosítási intézkedést és vagyonelkobzását elrendelő határozatok kölcsönös elismerését és végrehajtását, amelyek kötelezik a tagállamokat arra, hogy területükön ismerjék el és hajtsák végre a más tagállam által büntetőeljárás keretében kibocsátott, biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatokat.

(12)  Lényeges, hogy olyan szabályok megállapításával segítsék elő a biztosítási intézkedést és vagyonelkobzását elrendelő határozatok kölcsönös elismerését és végrehajtását, amelyek kötelezik a tagállamokat arra, hogy területükön indokolatlan késedelem és további formalitások nélkül ismerjék el és hajtsák végre a más tagállam által büntetőeljárás keretében kibocsátott, biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatokat.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Lényeges, hogy olyan szabályok megállapításával segítsék elő a biztosítási intézkedést és vagyonelkobzását elrendelő határozatok kölcsönös elismerését és végrehajtását, amelyek kötelezik a tagállamokat arra, hogy területükön ismerjék el és hajtsák végre a más tagállam által büntetőeljárás keretében kibocsátott, biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatokat.

(12)  Lényeges, hogy olyan szabályok megállapításával segítsék elő a biztosítási intézkedést és vagyonelkobzását elrendelő határozatok kölcsönös elismerését és végrehajtását, amelyek kötelezik a tagállamokat arra, hogy területükön ismerjék el és hajtsák végre a más tagállam által büntetőügy keretében kibocsátott, biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatokat.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  Az Európai Unió Bíróságának és az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlata fényében annak megállapítása során, hogy valamely eljárás a büntetőügyek körébe tartozik-e, nem mindig elegendő az adott eljárás nemzeti jog szerinti minősítésének vizsgálata. A Szerződések és ezen irányelv célkitűzéseinek megvalósítása, valamint a – többek között a Chartában és az emberi jogok európai egyezményében foglalt – alapvető jogok tiszteletben tartása érdekében ezen irányelv alkalmazása során az eljárás nemzeti jog szerinti minősítése mellett magát a bűncselekmény jellegét és az érintett személyre kiszabható szankció súlyosságát is megfelelően figyelembe kell venni.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  E rendelet alkalmazandó a bűncselekménnyel kapcsolatos eljárást követően bíróság által kibocsátott valamennyi vagyonelkobzást elrendelő határozatra, és minden olyan biztosítási intézkedést elrendelő határozatra, amelyet esetleges későbbi vagyonelkobzás céljából bocsátottak ki. Ezért e rendeletnek ki kell terjednie a 2014/42/EU irányelv hatálya alá tartozó valamennyi határozattípusra, valamint a büntetőeljárás keretében jogerős elítélés nélkül kibocsátott határozatok egyéb típusaira is. E rendelet nem alkalmazandó a polgári jogi vagy közigazgatási jogi eljárások keretében hozott biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatokra.

(13)  E rendelet alkalmazandó a büntetőügyben folytatott eljárást követően bíróság által kibocsátott valamennyi vagyonelkobzást elrendelő határozatra, és minden olyan biztosítási intézkedést elrendelő határozatra, amelyet esetleges későbbi vagyonelkobzás céljából bocsátottak ki. Ezért e rendeletnek ki kell terjednie a 2014/42/EU irányelv hatálya alá tartozó valamennyi határozattípusra, valamint a büntetőeljárás keretében jogerős elítélés nélkül kibocsátott határozatok egyéb típusaira is. E rendelet nem alkalmazandó a polgári jogi vagy közigazgatási jogi eljárások keretében hozott biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatokra.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Ez a rendelet nem módosítja az EUSZ 6. cikkébe foglalt alapvető jogok és alapvető jogelvek tiszteletben tartásának kötelezettségét.

(16)  Ez a rendelet nem érinti az EUSZ 6. cikkében és az Európai Unió Alapjogi Chartájában (a továbbiakban: a Charta) foglalt alapvető jogok és jogelvek tiszteletben tartásának kötelezettségét.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájában (a továbbiakban: a Charta) és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben (a továbbiakban: EJEE) elismert alapelveket. E rendeletet az említett jogokkal és elvekkel összhangban kell alkalmazni.

(17)  Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és az eljárási jogokat, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájában (a továbbiakban: a Charta) és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben (a továbbiakban: EJEE) elismert vonatkozó alapelveket. E rendeletet az említett jogokkal és elvekkel összhangban kell alkalmazni.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Ezt a rendeletet a büntetőeljárás során az eljárási jogokról szóló 2010/64/EU30, a 2012/13/EU31, a 2013/48/EU32, az (EU) 2016/34333, az (EU) 2016/80034 és az (EU) 2016/191935 európai parlamenti és tanácsi irányelvek rendelkezéseinek figyelembevételével kell alkalmazni.

(18)  Ezt a rendeletet a büntetőeljárás során az eljárási jogokról szóló 2010/64/EU30, a 2012/13/EU31, a 2013/48/EU32, az (EU) 2016/34333, az (EU) 2016/80034 és az (EU) 2016/191935 európai parlamenti és tanácsi irányelvek rendelkezéseinek megfelelően kell alkalmazni.

_________________

_________________

30 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/64/EU irányelve (2010. október 20.) a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról (HL L 280., 2010.10.26., 1. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/64/EU irányelve (2010. október 20.) a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról (HL L 280., 2010.10.26., 1. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 2012/13/EU irányelve (2012. május 22.) a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról (HL L 142., 2012.6.1., 1. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 2012/13/EU irányelve (2012. május 22.) a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról (HL L 142., 2012.6.1., 1. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/48/EU irányelve (2013. október 22.) a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról (HL L 294., 2013.11.6., 1. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/48/EU irányelve (2013. október 22.) a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról (HL L 294., 2013.11.6., 1. o.).

33 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/343 irányelve (2016. március 9.) a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről (HL L 65., 2016.3.11., 1. o.).

33 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/343 irányelve (2016. március 9.) a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről (HL L 65., 2016.3.11., 1. o.).

34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/800 irányelve (2016. május 11.) a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról (HL L 132., 2016.5.21., 1. o.).

34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/800 irányelve (2016. május 11.) a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról (HL L 132., 2016.5.21., 1. o.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1919 irányelve (2016. október 26.) a büntetőeljárások során a gyanúsítottak és a vádlottak, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban a keresett személyek költségmentességéről (HL L 297., 2016.11.4., 1. o.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1919 irányelve (2016. október 26.) a büntetőeljárások során a gyanúsítottak és a vádlottak, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban a keresett személyek költségmentességéről (HL L 297., 2016.11.4., 1. o.).

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Ezért a kibocsátó hatóságnak közvetlenül a végrehajtó hatósághoz, vagy adott esetben a központi hatósághoz kell továbbítani a biztosítási intézkedést és a vagyonelkobzást elrendelő határozatokat.

(20)  Ezért a biztosítási intézkedést és a vagyonelkobzást elrendelő határozatokat a kibocsátó hatóságnak közvetlenül a végrehajtó hatósághoz kell továbbítania, valamint közölnie kell azokat az illetékes hatóságok segítéséért, a nemzeti szinten továbbított és átvett biztosítási intézkedések vagy vagyonelkobzást elrendelő határozatok nyilvántartásba vételéért, valamint továbbításuk és átvételük észszerűsítéséért felelős központi hatósággal.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a)  Annak biztosítása érdekében, hogy a biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozat eljusson a végrehajtó állam illetékes hatóságához, a kibocsátó hatóság számára lehetővé kell tenni, hogy minden lehetséges vagy releváns továbbítási módot igénybe vehessen, például az Európai Igazságügyi Hálózat vagy az Eurojust biztonságos távközlési rendszerét vagy az igazságügyi hatóságok által használt más csatornákat is.

Indokolás

A kölcsönös elismerésről szóló egyéb európai jogszabályokkal való összhang megteremtése. A pontosítások célja az, hogy megkönnyítsék a kibocsátó állam által hozott határozatok továbbítását.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

20 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20b)  Az, hogy a tagállamok egy vagy több központi hatóságot jelölnek ki, amelyek egyértelmű adminisztratív támogatói szerepet és koordinációs szerepet tölthetnek be, kulcsfontosságú tényező a biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatok kibocsátó és végrehajtó hatóságok közötti gyors kölcsönös elismerésének elősegítése és e kölcsönös elismerési eljárások felgyorsítása szempontjából. Ezért az Európai Igazságügyi Hálózatot szintén meg kell erősíteni annak érdekében, hogy a kibocsátó és a végrehajtó hatóságok segítséget kapjanak az egymással való gyors kommunikációhoz és a hatékonyabb együttműködéshez.

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat 27. cikkének (2) bekezdése említést tesz arról a lehetőségről, hogy a tagállamok az illetékes hatóságokat támogató és segítő központi hatóságot jelölhetnek ki, azonban nem határozza meg pontosan azok szerepét vagy jelentőségét. E központi hatóságok azonban valódi hozzáadott értéket képviselhetnek a kölcsönös elismerés megkönnyítése szempontjából (mivel a jelenlegi rendszer nem elegendő).

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A vagyonelkobzást elrendelő határozatot egy egységes tanúsítvánnyal együtt kell továbbítani.

(21)  A vagyonelkobzást elrendelő határozatot vagy a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot egy egységes tanúsítvánnyal együtt kell továbbítani.

Indokolás

Az egyszerűsítés érdekében közelíteni kell a biztosítási intézkedést elrendelő határozatok és a vagyonelkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismerésére vonatkozó eljárásokat; ezért (az I. és II. mellékletben szereplő) mindkét határozathoz tanúsítványt kell csatolni.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  Amikor a tagállamok az e rendelet alapján általuk elfogadott nyelvhasználati szabályokról nyilatkoznak, a hivatalos nyelvükön (nyelveiken) kívül az Unió legalább egy másik hivatalos nyelvét is meg kell jelölniük.

Indokolás

A kölcsönös elismerésről szóló egyéb európai jogszabályokkal való összhang megteremtése. Természetesen meg kell védeni az Európai Unió nyelvi sokszínűségét, ez azonban nem gátolhatja a kölcsönös elismerési eljárásokat. Ezért a tagállamoknak el kellene fogadniuk azt, hogy a biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozatokat legalább egy másik, a nemzeti nyelvüktől eltérő nyelven is befogadják.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  A végrehajtó hatóságnak további alaki követelmények nélkül el kell ismernie a vagyonelkobzást elrendelő határozatot, és meg kell hoznia az annak végrehajtásához szükséges intézkedéseket. A vagyonelkobzást elrendelő határozat elismerésére és végrehajtására vonatkozó határozatot meg kell hozni, és a vagyonelkobzást ugyanolyan gyorsan és ugyanolyan elsőbbséggel kell ténylegesen elvégezni, mint egy hasonló belföldi ügyben. Határidőket kell megállapítani annak érdekében, hogy gyorsan és hatékonyan meghozzák a határozatot és végrehajtsák a vagyonelkobzást elrendelő határozatot.

(22)  A végrehajtó hatóságnak további alaki követelmények és indokolatlan késedelem nélkül el kell ismernie a vagyonelkobzást elrendelő határozatot, és meg kell hoznia az annak végrehajtásához szükséges intézkedéseket. A vagyonelkobzást elrendelő határozat elismerésére és végrehajtására vonatkozó határozatot indokolatlan késedelem nélkül kell meghozni, és a vagyonelkobzást ugyanolyan gyorsan és ugyanolyan elsőbbséggel kell elvégezni, mint egy hasonló belföldi ügyben. E rendelet határidőket állapít meg az eljárás egyes lépéseinek lezárása tekintetében a vagyonelkobzást elrendelő határozat gyors és hatékony meghozatala és végrehajtása érdekében.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Tekintettel a befagyasztás sürgősségére és ideiglenes jellegére, a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot egységes formanyomtatványon kell kiállítani. A kibocsátó hatóságnak meg kell győződnie arról, hogy a biztosítási intézkedést elrendelő határozat szükséges és arányos-e a vagyon megsemmisítésének, átalakításának, áthelyezésének, átruházásnak vagy a vagyonnal való rendelkezésnek ideiglenes megakadályozása céljából. Annak érdekében, hogy összehangolják a biztosítási intézkedést elrendelő határozatok belföldi és határon átnyúló ügyekben történő kibocsátásának feltételeit, e rendelet alapján kizárólag akkor bocsátható ki biztosítási intézkedést elrendelő határozat, ha hasonló belföldi ügyben is kibocsátható volna.

(23)  A kibocsátó hatóságnak meg kell győződnie arról, hogy a biztosítási intézkedést elrendelő határozat szükséges és arányos-e a vagyon megsemmisítésének, átalakításának, áthelyezésének, átruházásnak vagy a vagyonnal való rendelkezésnek ideiglenes megakadályozása céljából. Annak érdekében, hogy összehangolják a biztosítási intézkedést elrendelő határozatok belföldi és határon átnyúló ügyekben történő kibocsátásának feltételeit, e rendelet alapján kizárólag akkor bocsátható ki biztosítási intézkedést elrendelő határozat, ha hasonló belföldi ügyben is kibocsátható volna.

Indokolás

Az egyszerűsítés érdekében közelíteni kell a biztosítási intézkedést elrendelő határozatok és a vagyonelkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismerésére vonatkozó eljárásokat; ezért (az I. és II. mellékletben szereplő) mindkét határozathoz tanúsítványt kell csatolni.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A végrehajtó hatóságnak további alaki követelmények nélkül el kell ismernie a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot, és azonnal meg kell hoznia az annak végrehajtásához szükséges intézkedéseket. A biztosítási intézkedést elrendelő határozat elismerésére és végrehajtására vonatkozó határozatot meg kell hozni, és a befagyasztást ugyanolyan gyorsan és ugyanolyan elsőbbséggel kell ténylegesen megtenni, mint egy hasonló belföldi ügyben. Határidőket kell megállapítani annak érdekében, hogy gyorsan és hatékonyan meghozzák a határozatot és végrehajtsák a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot.

(24)  A végrehajtó hatóságnak további alaki követelmények és indokolatlan késedelem nélkül el kell ismernie a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot, és haladéktalanul meg kell hoznia az annak végrehajtásához szükséges intézkedéseket. A biztosítási intézkedést elrendelő határozat elismerésére és végrehajtására vonatkozó határozatot indokolatlan késedelem nélkül kell meghozni, és a biztosítási intézkedést ugyanolyan gyorsan és ugyanolyan elsőbbséggel kell ténylegesen elvégezni, mint egy hasonló belföldi ügyben. E rendelet szigorú határidőket állapít meg az eljárás egyes lépéseinek lezárása tekintetében annak érdekében, hogy gyorsan és hatékonyan hozzák meg a határozatot és hajtsák végre a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A biztosítási intézkedést elrendelő határozat végrehajtása során a kibocsátó hatóságnak és a végrehajtó hatóságnak kellően figyelembe kell venniük a nyomozás titkosságát. A végrehajtó hatóságnak különösen garantálnia kell a biztosítási intézkedést elrendelő határozatban szereplő tények és e határozat tartalmának titkosságát.

(25)  Az érintett személyek tájékoztatáshoz való jogának sérelme nélkül a biztosítási intézkedést elrendelő határozat végrehajtása során a kibocsátó hatóságnak és a végrehajtó hatóságnak kellően figyelembe kell venniük a nyomozás titkosságát. A végrehajtó hatóságnak különösen garantálnia kell a biztosítási intézkedést elrendelő határozatban szereplő tények és e határozat tartalmának titkosságát.

Indokolás

Tisztázni kell a tájékoztatási kötelezettség és a titoktartási követelmények közötti kapcsolatot. Egy nyomozás titkossága miatt senki sem fosztható meg a tájékoztatáshoz való jogától.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  A biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozat elismerése és végrehajtása csak az e rendeletben foglalt indokok alapján tagadható meg. Mindenekelőtt a végrehajtó hatóság számára lehetővé kell tenni a vagyonelkobzást elrendelő határozat elismerésének és végrehajtásának megtagadását a non bis in idem elve alapján, ha valamely érdekelt fél jogai vagy a tárgyaláson való jelenléthez való jog sérülnének.

(26)  A biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozat elismerése és végrehajtása csak az e rendeletben foglalt indokok alapján tagadható meg. Mindenekelőtt a végrehajtó hatóság számára lehetővé kell tenni a vagyonelkobzást elrendelő határozat elismerésének és végrehajtásának megtagadását az alapvető jogok és a non bis in idem elve alapján, ha valamely érdekelt fél jogai vagy a tárgyaláson való jelenléthez való jog sérülnének.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26a)  A non bis in idem elv alapvető jogelv az Unióban, amelyet a Charta is elismer, és amelyet az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata tovább alakított. Ezért a végrehajtó hatóság számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy megtagadja a vagyonelkobzást vagy biztosítási intézkedést elrendelő határozat végrehajtását, ha az ellentétben áll ezzel az elvvel.

Indokolás

A kölcsönös elismerésről szóló egyéb európai jogszabályokkal való összhang megteremtése. A ne bis in idem elv fontos a büntetőjogban és az európai jogban.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

26 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26b)  A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségnek az Unión belüli létrehozása a kölcsönös bizalmon és azon a vélelmen alapul, hogy a többi tagállam is tiszteletben tartja az uniós jogot, és azon belül is különösen az alapvető jogokat. Ez a vélelem azonban megdönthető. Következésképpen ha alapos okkal feltételezhető, hogy egy vagyonelkobzást vagy biztosítási intézkedést elrendelő határozat végrehajtása az érintett személy valamely alapvető jogának sérelmét eredményezné, és ezáltal a végrehajtó állam elmulasztaná a Chartában elismert alapvető jogok védelme tekintetében fennálló kötelezettségei teljesítését, abban az esetben e vagyonelkobzást vagy biztosítási intézkedést elrendelő határozat végrehajtását meg kell tagadni.

Indokolás

Les instruments de reconnaissance mutuelle contiennent, très souvent, une clause de non-reconnaissance fondée sur le respect des droits fondamentaux, soit implicite (Décision-cadre 2002/584), soit explicite (Décision-cadre 2005/214/JHA, Directive 2014/41/UE), en outre développée par le droit national. Deuxièmement, la Cour de Justice de l'Union européenne a confirmé l'existence et l'importance d'une telle clause (arrêt Aranyosi/Caldararu du 5 avril 2016 - C404/15). Troisièmement, l'insertion d'une telle clause pourra permettre de prévenir une contradiction possible entre le droit européen et le droit constitutionnel national. Dès lors il est important d'avoir une telle clause dans ce règlement européen.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

26 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26c)  Ez a rendelet tiszteletben tartja mindazokat az alapjogokat és elveket, amelyeket az EUSZ 6. cikke és a Charta, mindenekelőtt annak VI. címe, a nemzetközi jog, valamint az olyan nemzetközi megállapodások, amelyeknek az Unió vagy annak minden tagállama részes fele – köztük az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény –, továbbá a tagállamok alkotmányai elismernek, az említett források hatályának megfelelően. E rendelet egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy megtiltaná egy vagyonelkobzást vagy biztosítási intézkedést elrendelő határozat végrehajtásának megtagadását, ha objektív okok alapján feltételezhető, hogy az említett határozat kibocsátására azért került sor, hogy az érintett személy ellen neme, faji vagy etnikai származása, vallása, szexuális irányultsága, állampolgársága, nyelve vagy politikai véleménye miatt indítsanak büntetőeljárást vagy szabjanak ki büntetést, illetve feltehető, hogy helyzetét bármely fenti körülmény hátrányosan befolyásolhatja.

Indokolás

Les instruments de reconnaissance mutuelle contiennent, très souvent, une clause de non-reconnaissance fondée sur le respect des droits fondamentaux, soit implicite (Décision-cadre 2002/584), soit explicite (Décision-cadre 2005/214/JHA, Directive 2014/41/UE), en outre développée par le droit national. Deuxièmement, la Cour de Justice de l'Union européenne a confirmé l'existence et l'importance d'une telle clause (arrêt Aranyosi/Caldararu du 5 avril 2016 - C404/15). Troisièmement, l'insertion d'une telle clause pourra permettre de prévenir une contradiction possible entre le droit européen et le droit constitutionnel national. Enfin, la jurisprudence de la CEDH a mis en lumière des difficultés, dans certains États membres, en matière de confiscation et de respect des droits fondamentaux. Dès lors il est important d'avoir une telle clause dans ce Règlement européen.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

26 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26d)   Feltétlenül figyelembe kell venni a meghatározott vagyontárgy elkobzását vagy e vagyontárgyra vonatkozó biztosítási intézkedést elrendelő határozattal érintett – például azért, mert a vagyon tulajdonosa – olyan harmadik személy jogait, aki a kibocsátó államban lefolytatott eljárás során azért nem tudta érvényesíteni azokat, mert abban nem volt fél. Ezért fontos, hogy a végrehajtó hatóság megtagadhassa a vagyonelkobzást vagy biztosítási intézkedést elrendelő határozat elismerését vagy végrehajtását, ha az egy olyan meghatározott vagyontárgyra vonatkozik, amely nem annak a természetes vagy jogi személynek a tulajdona, aki vagy amely ellen a kibocsátó államban a vagyonelkobzást elrendelő határozatot hozták, és nem is olyan természetes vagy jogi személynek a tulajdona, aki vagy amely a kibocsátó államban az eljárásban félként részt vett.

Indokolás

E rendelet keretében feltétlenül figyelembe kell venni azon jóhiszeműen eljáró harmadik személyek jogait, akiket a vagyonelkobzást vagy biztosítási intézkedést elrendelő határozat érinthet.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  Az elismerés és végrehajtás megtagadásával kapcsolatos valamely indok alkalmazására vonatkozó döntés meghozatal előtt a végrehajtó hatóságnak bármely szükséges további információ beszerzése érdekében konzultációt kell folytatnia a kibocsátó hatósággal.

(27)  Az elismerés és végrehajtás megtagadásával kapcsolatos valamely indok alkalmazására vonatkozó döntés meghozatala előtt a végrehajtó hatóságnak a szükséges további információk beszerzése érdekében indokolatlan késedelem nélkül konzultálnia kell a kibocsátó hatósággal.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  A kibocsátó hatóságot haladéktalanul értesíteni kell arról, hogy a határozat nem hajtható végre. A végrehajtás lehetetlensége az alábbi okokból származhat: az elkobzandó vagyontárgyat már elkobozták, az eltűnt, nem fellelhető a kibocsátó hatóság által megjelölt helyen, illetve a vagyon fellelhetőségének helyét nem kellő pontossággal adták meg.

(29)  A kibocsátó hatóságot indokolatlan késedelem nélkül értesíteni kell arról, hogy a határozat milyen okokból nem hajtható végre. A végrehajtást lehetetlenné teheti az, ha az elkobzandó vagyontárgyat már elkobozták, az eltűnt, nem fellelhető a kibocsátó hatóság által megjelölt helyen, illetve a vagyon fellelhetőségének helyét nem kellő pontossággal adták meg.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(29a)  Amennyiben egy vagyonelkobzást elrendelő határozat tárgyát képező vagyontárgy hollétét illetően kétség merül fel, a tagállamok minden rendelkezésre álló eszközt – ideértve valamennyi lehetséges információs rendszert is – igénybe vesznek az adott vagyontárgy hollétének azonosítása érdekében.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  A vagyonelkobzást vagy biztosítási intézkedést elrendelő határozat végrehajtására a végrehajtó állam joga szerint kerül sor és kizárólag annak hatóságai rendelkeznek hatáskörrel a végrehajtási eljárások meghatározására.

(30)  A biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozat végrehajtására a végrehajtó állam joga szerint kerül sor és kizárólag annak hatóságai rendelkeznek hatáskörrel a végrehajtási eljárások meghatározására.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  E rendelet megfelelő gyakorlati működése feltételezi az érintett illetékes nemzeti hatóságok közötti szoros konzultációt, különösen egy vagyonelkobzást elrendelő határozat több tagállamban való egyidejű végrehajtása esetén. Ezért az illetékes nemzeti hatóságoknak bármely szükséges esetben konzultációt kell folytatniuk egymással.

(31)  E rendelet megfelelő gyakorlati működése feltételezi az érintett illetékes nemzeti hatóságok közötti szoros konzultációt és optimális együttműködést, különösen egy biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozat több tagállamban való egyidejű végrehajtása esetén. Ezért az illetékes nemzeti hatóságoknak konzultációt kell folytatniuk egymással, és használniuk kell az érintett tagállam eljárásjoga által megengedett modern kommunikációs technológiákat.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  A sértettek kártérítéshez és kártalanításhoz való joga nem sérülhet a határon átnyúló ügyekben. Az elkobzott vagyonnal való rendelkezésre vonatkozó szabályoknak elsőbbséget kell biztosítaniuk a sértettek kártérítésének és a vagyon számukra történő visszaszolgáltatásának. A tagállamoknak továbbá szem előtt kell tartaniuk a más tagállamokból eredő adókövetelések behajtásában való segítségnyújtásra vonatkozó, a 2010/24/EU irányelv36 szerinti kötelezettségeiket.

(32)  A sértettek kártalanításhoz és kárhelyreállításhoz való joga nem sérülhet a határon átnyúló ügyekben. Az elkobzott vagyonnal való rendelkezésre vonatkozó szabályoknak elsőbbséget kell biztosítaniuk a sértettek kártalanításának és a vagyon számukra történő visszaszolgáltatásának. A tagállamoknak továbbá szem előtt kell tartaniuk a más tagállamokból eredő adókövetelések behajtásában való segítségnyújtásra vonatkozó, a 2010/24/EU irányelv36 szerinti kötelezettségeiket.

_________________

36 A Tanács 2010/24/EU irányelve (2010. március 16.) az adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról (HL L 84., 2010.3.31., 1. o.).

36 A Tanács 2010/24/EU irányelve (2010. március 16.) az adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról (HL L 84., 2010.3.31., 1. o.).

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(32a)  A későbbi elkobzás céljából biztosítási intézkedés alá vont vagyont és az elkobzott vagyontárgyakat megfelelően kell kezelni annak érdekében, hogy ne veszítsék el gazdasági értéküket, hogy ösztönözzék azok társadalmi célokra való újrafelhasználását, és elkerüljék a bűnözés további beszivárgásának kockázatát. Ezért a tagállamoknak meg kell hozniuk az ilyen veszteségek minimálisra csökkentéséhez és a társadalmi célok előnyben részesítéséhez szükséges intézkedéseket, a vagyon értékesítését vagy átruházását is beleértve. A biztosítási intézkedés alá vont vagy elkobzott vagyontárgyak megfelelő kezelése érdekében a tagállamoknak meg kell hozniuk a megfelelő – jogalkotási vagy egyéb jellegű – intézkedéseket, például központosított nemzeti vagyonkezelő irodákat vagy ezekkel egyenértékű rendszereket kell létrehozniuk. E célból fontolóra kell venni egy uniós alap létrehozását, amely egybegyűjtené a tagállamokból elkobzott vagyon egy részét. Az elkobzott vagyontárgyak társadalmi célokra való hatékony újrafelhasználásának ösztönzése érdekében az alapnak elérhetőnek kell lennie az uniós polgárok, egyesületek, NGO-csoportosulások és minden egyéb társadalmi szervezet kísérleti projektjei számára.

Indokolás

Fontos, hogy európai szinten és a tagállamokban előmozdítsuk a biztosítási intézkedés alá vont és elkobzott vagyontárgyak optimális kezelését, valamint a társadalmi célokra, a sértettek és családjaik, illetve a szervezett bűnözés áldozatául esett vállalkozások kártalanítása céljából vagy a szervezett bűnözés elleni küzdelem céljából történő újrafelhasználásukat.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

32 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(32b)  Az elkobzott vagyon rendeltetésére vonatkozó szabályoknak tartalmazniuk kell a szolgálatteljesítés során elhunyt rendőrségi tisztviselők és köztisztviselők családjának, valamint azoknak a rendőrségi tisztviselőknek és köztisztviselőknek a kártalanítására vonatkozó szabályokat, akik szolgálatteljesítés során tartósan rokkanttá váltak. Ebből a célból minden tagállamnak gondoskodnia kell egy erre a célra szolgáló alap létrehozásáról, és az alap rendelkezésére kell bocsátania az elkobzott vagyon egy részét.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

32 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(32c)  Az elkobzott vagyon társadalmi célokra történő felhasználásának gyakorlata előmozdítja a jogszerűség kultúrájának elterjedését és fenntartását, a bűncselekmények sértettjeinek való segítségnyújtást, valamint a szervezett bűnözés elleni fellépést, ezáltal olyan – adott esetben nem kormányzati szervezetek közreműködésével megvalósuló – „nemes” mechanizmusokat létrehozva, amelyek objektív kritériumok alapján a közösség javát és egy adott terület társadalmi-gazdasági fejlődését szolgálják. Ezért a tagállamokat ösztönözni kell az ilyen gyakorlatok kialakítására.

Indokolás

Fontos, hogy európai szinten és a tagállamokban előmozdítsuk a biztosítási intézkedés alá vont és elkobzott vagyontárgyak optimális kezelését, valamint a társadalmi célokra, a sértettek és családjaik, illetve a szervezett bűnözés áldozatául esett vállalkozások kártalanítása céljából vagy a szervezett bűnözés elleni küzdelem céljából történő újrafelhasználásukat.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

32 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(32d)  Annak érdekében, hogy a civil társadalom határozottan érzékelhesse a tagállamok által a szervezett – többek között maffia típusú – bűnözés ellen tett intézkedéseket, és hogy a bűncselekményből származó jövedelmeket ténylegesen elvonják a bűnelkövetőktől, közös intézkedéseket kell elfogadni annak megelőzésére, hogy az illegálisan szerzett vagyon visszakerülhessen a bűnszervezetek birtokába. Több tagállam bevált gyakorlata szerint hatékony eszközök a következők: vagyonkezelő hivatalok vagy hasonló mechanizmusok általi kezelés és igazgatás, valamint az elkobzott vagyon bűncselekmények felszámolására és megelőzésére irányuló projektekre, valamint intézményi, állami vagy társadalmi célokra történő felhasználása.

Indokolás

Fontos, hogy európai szinten és a tagállamokban előmozdítsuk a biztosítási intézkedés alá vont és elkobzott vagyontárgyak optimális kezelését, valamint a társadalmi célokra, a sértettek és családjaik, illetve a szervezett bűnözés áldozatául esett vállalkozások kártalanítása céljából vagy a szervezett bűnözés elleni küzdelem céljából történő újrafelhasználásukat.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

32 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(32e)  Az elkobzott vagyont olyan módon kell kezelni, hogy az újra megerősítse és előmozdítsa a jogszerűség tiszteletben tartását, ennek érdekében pedig e vagyont a bűn- és terrorszervezetek tevékenysége által közvetlenül érintett közösségek társadalmi és gazdasági érdekeit szolgálva kell újra felhasználni.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  Bármely érdekelt félnek, így a jóhiszemű harmadik feleknek – jogaik megóvása érdekében – jogorvoslati lehetőségekkel kell rendelkezniük a biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozattal szemben, beleértve a határozat bíróság előtti megtámadásának tényleges lehetőségét, illetve tulajdonjog vagy más vagyoni jogok érvényesítését a 2014/42/EU irányelvnek megfelelően. A keresetet a végrehajtó állam bírósága előtt kell megindítani.

(34)  Bármely érdekelt félnek, így a jóhiszemű harmadik feleknek – jogaik megóvása érdekében – jogorvoslati lehetőségekkel kell rendelkezniük a biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozattal szemben, beleértve az iratokba való betekintés jogát, a határozat bíróság előtti megtámadásának tényleges lehetőségét, illetve tulajdonjog vagy más vagyoni jogok érvényesítését a 2014/42/EU irányelvnek megfelelően. A keresetet a végrehajtó állam bírósága előtt kell megindítani.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  Az e rendelet I. és II. mellékletébe foglalt tanúsítvány és formanyomtatvány módosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelő jogi aktusok elfogadására. Különösen fontos, hogy a Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

törölve

Indokolás

Jogbiztonsági okokból a jogalkotónak a két tanúsítványban (az I. és II. mellékletben) szereplő összes elemet meg kell határoznia és rögzítenie kell. Erre vonatkozóan nem szükséges és nem is helyénvaló a jogalkotási felhatalmazás.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  Az e rendelet I. és II. mellékletébe foglalt tanúsítvány és formanyomtatvány módosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelő jogi aktusok elfogadására. Különösen fontos, hogy a Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(35)  Az e rendelet I. és II. mellékletébe foglalt tanúsítvány és formanyomtatvány módosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelő jogi aktusok elfogadására. Különösen fontos, hogy a Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson a tagállamok szakhatóságaival és a megfelelő európai ügynökségekkel, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet megállapítja azokat a szabályokat, amelyek alapján egy tagállam elismeri, és saját területén végrehajtja egy másik tagállam által büntetőeljárás keretében kibocsátott, biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozatokat.

(1)  E rendelet megállapítja azokat a szabályokat, amelyek alapján egy tagállam elismeri, és saját területén végrehajtja egy másik tagállam által büntetőügy keretében kibocsátott, biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozatokat.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  E rendelet nem módosítja az EUSZ 6. cikkében foglalt alapvető jogok és jogelvek tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettséget.

(2)  E rendelet nem módosítja az EUSZ 6. cikkében és a Chartában foglalt alapvető jogok és jogelvek, különösen a védelemhez való jog, a tisztességes eljáráshoz való jog és a tulajdonhoz való jog tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettséget.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozat kibocsátásakor a kibocsátó hatóságnak biztosítania kell a szükségesség és az arányosság elvének tiszteletben tartását.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  „vagyonelkobzást elrendelő határozat”: a bűncselekménnyel kapcsolatos eljárás eredményeképpen bíróság által hozott jogerős szankció vagy intézkedés, amely egy természetes vagy jogi személy végleges tulajdonvesztését eredményezi;

1.  „vagyonelkobzást elrendelő határozat”: a bűncselekménnyel kapcsolatos eljárás eredményeképpen bíróság által hozott intézkedés, amely egy természetes vagy jogi személy végleges tulajdonvesztését eredményezi;

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  „vagyon”: minden olyan vagyon, beleértve az anyagi vagy eszmei, ingó vagy ingatlan javakat, valamint az ilyen vagyonnal kapcsolatos jogcímet és az abban való érdekeltséget igazoló okiratokat és okmányokat egyaránt, amely a kibocsátó hatóság megítélése szerint:

3.  „vagyon”: pénz vagy mindennemű vagyoni eszköz, beleértve az anyagi vagy eszmei, ingó vagy ingatlan javakat, a korlátozott tulajdonjogokat, valamint az ilyen vagyoni eszközzel kapcsolatos jogcímet és az abban való érdekeltséget igazoló okiratokat és okmányokat egyaránt, amely a kibocsátó hatóság megítélése szerint:

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  „kibocsátó állam”: az a tagállam, amelyben büntetőeljárás keretében biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozatot hoztak;

6.  „kibocsátó állam”: az a tagállam, amelyben büntetőügy keretében biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozatot hoztak;

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  bármely más, a kibocsátó állam által meghatározott hatóság, amely a büntetőeljárás során hatáskörrel rendelkezik a vagyoni eszközök befagyasztásának elrendelésére vagy egy biztosítási intézkedést elrendelő határozat nemzeti jog szerinti végrehajtására. Ezenkívül a biztosítási intézkedést elrendelő határozatnak a végrehajtó hatóság részére történő továbbítását megelőzően meg kell vizsgálni, hogy e határozat megfelel-e az e rendelet értelmében a kibocsátására vonatkozó – különösen a 13. cikk (1) bekezdésében foglalt – feltételeknek, majd egy kibocsátó állambeli bírónak, bíróságnak, nyomozási bírónak vagy ügyésznek érvényesítenie kell azt. Amennyiben valamely hatóság érvényesítette a határozatot, e hatóság a határozat továbbításának céljából kibocsátó hatóságnak tekinthető;

2.  bármely más, a kibocsátó állam által meghatározott hatóság, amely a büntetőügyben hatáskörrel rendelkezik a vagyoni eszközök befagyasztásának elrendelésére vagy egy biztosítási intézkedést elrendelő határozat nemzeti jog szerinti végrehajtására. Ezenkívül a biztosítási intézkedést elrendelő határozatnak a végrehajtó hatóság részére történő továbbítását megelőzően meg kell vizsgálni, hogy e határozat megfelel-e az e rendelet értelmében a kibocsátására vonatkozó – különösen a 13. cikk (1) bekezdésében foglalt – feltételeknek, majd egy kibocsátó állambeli bírónak, bíróságnak, nyomozási bírónak vagy ügyésznek érvényesítenie kell azt. Amennyiben valamely hatóság érvényesítette a határozatot, e hatóság a határozat továbbításának céljából kibocsátó hatóságnak tekinthető;

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a vagyonelkobzást elrendelő határozat tekintetében a kibocsátó állam által meghatározott azon illetékes hatóság, amely a büntetőeljárás folyamán hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik a bíróság által a nemzeti jognak megfelelően kibocsátott vagyonelkobzást elrendelő határozat végrehajtására;

b)  a vagyonelkobzást elrendelő határozat tekintetében a kibocsátó állam által meghatározott azon illetékes hatóság, amely a büntetőügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik a bíróság által a nemzeti jognak megfelelően kibocsátott vagyonelkobzást elrendelő határozat végrehajtására;

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a.  „érdekelt fél”: természetes vagy jogi személy, beleértve a jóhiszemű harmadik feleket is, akit a végrehajtó állam nemzeti joga szerint ez a rendelet érint;

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ha a biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozat hozatalához vezető cselekmények a kibocsátó állam jogában meghatározott alábbi bűncselekmények közül legalább egyet megvalósítanak, és a kibocsátó államban legalább maximálisan három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetők, a biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozatot végre kell hajtani a kettős büntethetőség vizsgálata nélkül:

(1)  A biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozatot a kettős büntethetőség vizsgálata nélkül végre kell hajtani, ha a biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozat meghozatalához vezető cselekmények az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat1a 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott bűncselekmények közül legalább egyet megvalósítanak.

  bűnszervezetben való részvétel;

 

  terrorizmus,

 

  emberkereskedelem,

 

  gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia;

 

  kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme;

 

  fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme;

 

  korrupció,

 

  az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló (EU) 2017/xxx irányelv meghatározása szerinti csalás és csalással kapcsolatos bűncselekmények,

 

  csalás, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. július 26-i egyezmény értelmében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalásokat is,

 

  bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása,

 

  pénzhamisítás, beleértve az euro hamisítását is,

 

  számítástechnikai bűnözés,

 

  környezetkárósító bűnözés, beleértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a veszélyeztetett növényfajok és -fajták tiltott kereskedelmét;

 

  jogellenes beutazás és tartózkodás elősegítése;

 

  szándékos emberölés, súlyos testi sértés;

 

  emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme,

 

  emberrablás, személyi szabadság megsértése és túszejtés,

 

  rasszizmus és idegengyűlölet,

 

  szervezett vagy fegyveres rablás,

 

  kulturális javak – ezen belül régiségek és műtárgyak – tiltott kereskedelme;

 

  csalás,

 

  zsarolás és védelmi pénz szedése,

 

  termékhamisítás és szerzői jog megsértése;

 

  okmányhamisítás és azokkal való kereskedelem,

 

  a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás,

 

  hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme,

 

  nukleáris vagy radioaktív anyagok tiltott kereskedelme;

 

  lopott gépjárművek kereskedelme;

 

  erőszakos nemi közösülés;

 

  gyújtogatás,

 

  a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények;

 

  légi jármű vagy hajó jogellenes hatalomba kerítése;

 

  szabotázs.

 

 

__________________

 

1a A Tanács kerethatározata (2002. június 13.) az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról (HL L 190., 2002.7.18., 1. o.).

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A kibocsátó hatóságnak a vagyonelkobzást elrendelő határozatot vagy annak hiteles másolatát, a 7. cikkben meghatározott tanúsítvánnyal együtt közvetlenül a végrehajtó hatóságnak, vagy adott esetben a 27. cikk (2) bekezdésében említett központi hatóságnak kell továbbítania, a megfelelő írásbeli rögzítést olyan feltételek mellett biztosító bármely eszköz felhasználásával, amely lehetővé teszi a végrehajtó hatóság számára a hitelesség megállapítását.

(1)  A kibocsátó hatóságnak a vagyonelkobzást elrendelő határozatot, a 7. cikkben meghatározott tanúsítvánnyal együtt közvetlenül a végrehajtó hatóságnak kell továbbítania, és közölnie kell a 27. cikk (2) bekezdésében említett központi hatósággal, az írásbeli rögzítést olyan feltételek mellett biztosító bármely eszköz felhasználásával, amely lehetővé teszi a végrehajtó hatóság számára azok hitelességének megállapítását.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Amennyiben a végrehajtó állam azon hatósága, amely a vagyonelkobzást elrendelő határozatot átvette, nem rendelkezik hatáskörrel a határozat elismerésére és az annak végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére, azonnal továbbítja a vagyonelkobzást elrendelő határozatot a tagállamán belüli illetékes végrehajtó hatósághoz és erről megfelelően tájékoztatja a kibocsátó hatóságot.

(6)  Amennyiben a végrehajtó állam azon hatósága, amely a vagyonelkobzást elrendelő határozatot átvette, nem rendelkezik hatáskörrel a határozat elismerésére és az annak végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére, haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül továbbítja a vagyonelkobzást elrendelő határozatot a tagállamán belüli illetékes végrehajtó hatósághoz és erről megfelelően tájékoztatja a kibocsátó hatóságot.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A vagyonelkobzást elrendelő határozatot a 4. cikk szerint egy adott időpontban csak egy végrehajtó államnak lehet továbbítani.

(1)  A vagyonelkobzást elrendelő határozatot a 4. cikk szerint egy adott időpontban főszabály szerint csak egy végrehajtó államnak lehet továbbítani.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A meghatározott vagyontárgyakra vonatkozó vagyonelkobzást elrendelő határozat egynél több végrehajtó államnak is továbbítható egyidejűleg, amennyiben:

(2)  Az (1) bekezdés sérelme nélkül a meghatározott vagyontárgyakra vonatkozó vagyonelkobzást elrendelő határozat egynél több végrehajtó államnak is továbbítható egyidejűleg, amennyiben:

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A pénzösszegre vonatkozó vagyonelkobzást elrendelő határozat egyidejűleg egynél több végrehajtó államnak is továbbítható, amennyiben a kibocsátó hatóság ezt különösen szükségesnek tartja, kiváltképpen amennyiben:

(3)  Az (1) bekezdés sérelme nélkül a pénzösszegre vonatkozó vagyonelkobzást elrendelő határozat egyidejűleg egynél több végrehajtó államnak is továbbítható, amennyiben a kibocsátó hatóság ezt különösen szükségesnek tartja, kiváltképpen amennyiben:

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben egy pénzösszegre vonatkozó vagyonelkobzást elrendelő határozatot egy vagy több végrehajtó államnak továbbítottak, a határozat végrehajtásából befolyó teljes összeg nem lehet magasabb, mint a vagyonelkobzást elrendelő határozatban megállapított maximum összeg.

(2)  Amennyiben egy pénzösszegre vonatkozó vagyonelkobzást elrendelő határozatot egy vagy több végrehajtó államnak továbbítottak, a határozat végrehajtásából befolyó teljes összeg nem lehet magasabb, mint a vagyonelkobzást elrendelő határozatban megállapított maximum összeg. Amennyiben az elkobzást részben vagy egészben már végrehajtották, ezt az összeget teljes egészében le kell vonni a végrehajtó államban elkobzott összegből.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kibocsátó hatóság megfelelő írásbeli rögzítést biztosító eszköz felhasználásával haladéktalanul tájékoztatja a végrehajtó hatóságot:

A kibocsátó hatóság írásbeli rögzítést biztosító eszköz felhasználásával haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül tájékoztatja a végrehajtó hatóságot:

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  amennyiben a biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozat a kibocsátó államban vagy valamely más végrehajtó államban egészben vagy részben végrehajtásra került, meghatározva azt az összeget, amely tekintetében a biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozat még nem került végrehajtásra;

b)  amennyiben a vagyonelkobzást elrendelő határozat a kibocsátó államban vagy valamely más végrehajtó államban egészben vagy részben végrehajtásra került, meghatározva azt az összeget, amely tekintetében a vagyonelkobzást elrendelő határozat még nem került végrehajtásra;

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben a kibocsátó állam azt jelezte, hogy bármely okból vissza kívánja vonni a határozatot a végrehajtó államtól, a végrehajtó állam azonnal megszünteti a vagyonelkobzást elrendelő határozat végrehajtását.

(4)  Amennyiben a kibocsátó állam azt jelezte, hogy bármely okból vissza kívánja vonni a határozatot a végrehajtó államtól, a végrehajtó állam haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül megszünteti a vagyonelkobzást elrendelő határozat végrehajtását.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Egységes tanúsítvány

Egységes tanúsítvány vagyonelkobzást elrendelő határozat kibocsátásához

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amint a határozat végrehajtása befejeződik, a végrehajtó hatóság megfelelő írásbeli rögzítést biztosító eszköz felhasználásával tájékoztatja erről a kibocsátó hatóságot.

(4)  Amint a határozat végrehajtása befejeződik, a végrehajtó hatóság írásbeli rögzítést biztosító eszköz felhasználásával haladéktalanul, de legkésőbb 12 órán belül értesíti erről a kibocsátó hatóságot.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A vagyonelkobzást elrendelő határozatok elismerése és végrehajtása megtagadásának okai

A vagyonelkobzást elrendelő határozatok elismerése és végrehajtása megtagadásának kötelező és lehetséges okai

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A végrehajtó hatóság kizárólag akkor dönthet úgy, hogy nem ismeri el vagy nem hajtja végre a vagyonelkobzást elrendelő határozatot, ha:

A végrehajtó hatóság nem ismeri el vagy nem hajtja végre a vagyonelkobzást elrendelő határozatot, ha:

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a 7. cikkben előírt tanúsítvány hiányos, nyilvánvalóan helytelen vagy nyilvánvalóan nem felel meg a vagyonelkobzást elrendelő határozatnak, és a (2) bekezdés szerinti konzultációt követően nem egészítették ki;

törölve

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a vagyonelkobzást elrendelő határozat a kibocsátó állam területén kívül és részben vagy teljes egészében a végrehajtó állam területén kívül elkövetett bűncselekményen alapul, és az a cselekmény, amely miatt a vagyonelkobzást elrendelő határozatot kibocsátották, a végrehajtó államban nem minősül bűncselekménynek;

törölve

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a vagyonelkobzást elrendelő határozat olyan meghatározott vagyontárgyra vonatkozik, amely nem annak a természetes vagy jogi személynek a tulajdona, akivel vagy amellyel szemben a kibocsátó államban a vagyonelkobzást elrendelő határozatot hozták, és nem is olyan természetes vagy jogi személynek a tulajdona, aki vagy amely a kibocsátó államban részt vett az eljárásban;

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  amennyiben a 3. cikk (2) bekezdésében említett esetben a vagyonelkobzást elrendelő határozat alapjául szolgáló cselekmény a végrehajtó állam joga szerint nem bűncselekmény; mindazonáltal, adók vagy illetékek, vámok és deviza vonatkozásában a vagyonelkobzást elrendelő határozat végrehajtása nem tagadható meg azon az alapon, hogy a végrehajtó állam joga nem ugyanolyan típusú adót vagy illetéket ír elő, vagy nem ugyanolyan típusú adó-, illeték-, vám- és devizaszabályokat tartalmaz, mint a kibocsátó állam joga;

törölve

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga)  alapos okkal feltételezhető, hogy a vagyonelkobzást elrendelő határozat végrehajtása az EUSZ 6. cikke és a Charta alapján összeegyeztethetetlen lenne a végrehajtó állam kötelezettségeivel.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A végrehajtó hatóság úgy határozhat, hogy nem ismeri el vagy nem hajtja végre a vagyonelkobzást elrendelő határozatot, ha:

 

a)  a 7. cikkben előírt tanúsítvány hiányos, nyilvánvalóan helytelen vagy nyilvánvalóan nem felel meg a vagyonelkobzást elrendelő határozatnak, és a (2) bekezdés szerinti konzultációt követően nem egészítették ki, vagy ha nem tartották tiszteletben a 7. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeket;

 

b)  a vagyonelkobzást elrendelő határozat a kibocsátó állam területén kívül és részben vagy teljes egészében a végrehajtó állam területén elkövetett bűncselekményen alapul, és az a cselekmény, amely miatt a vagyonelkobzást elrendelő határozatot kibocsátották, a végrehajtó államban nem minősül bűncselekménynek;

 

c)  amennyiben a 3. cikk (2) bekezdésében említett esetben a vagyonelkobzást elrendelő határozat alapjául szolgáló magatartás a végrehajtó állam joga szerint nem bűncselekmény; mindazonáltal, adók vagy illetékek, vámok és deviza vonatkozásában a vagyonelkobzást elrendelő határozat végrehajtása nem tagadható meg azon az alapon, hogy a végrehajtó állam joga nem ugyanolyan típusú adót vagy illetéket ír elő, vagy nem ugyanolyan típusú adó-, illeték-, vám- és devizaszabályokat vagy -bűncselekményeket tartalmaz, mint a kibocsátó állam joga.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Amennyiben a kibocsátó hatóság alapos ok alapján azt feltételezi, hogy a kérdéses vagyont hamarosan eltávolítják vagy megsemmisítik, vagy hogy azonnali elkobzásra van szükség, a vagyonelkobzást elrendelő határozatban feltünteti, hogy az intézkedést egy meghatározott időpontban kell végrehajtani. A végrehajtó hatóság maradéktalanul figyelembe veszi ezt a követelményt és a vagyonelkobzást elrendelő határozatot a megadott határidőn belül végrehajtja.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A végrehajtó hatóság a vagyonelkobzást elrendelő határozat elismerésére és végrehajtására vonatkozó döntést haladéktalanul, valamint – az (5) bekezdés sérelme nélkül – legkésőbb 30 nappal a vagyonelkobzást elrendelő határozatnak a végrehajtó hatóság általi átvételét követően meghozza.

(2)  A végrehajtó hatóság a vagyonelkobzást elrendelő határozat elismerésére és végrehajtására vonatkozó döntést haladéktalanul, valamint – az (5) bekezdés sérelme nélkül – legkésőbb 10 munkanappal a vagyonelkobzást elrendelő határozatnak a végrehajtó hatóság általi átvételét követően meghozza.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Ha a végrehajtó hatóság a 9. cikk (2) bekezdése szerinti konzultációt folytat a kibocsátó hatósággal, a végrehajtó hatóság haladéktalanul, de legkésőbb 48 órával a konzultációt követően meghozza a vagyonelkobzást elrendelő határozat elismerésére és végrehajtására vonatkozó döntést.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A végrehajtó hatóság megfelelő írásbeli rögzítést biztosító eszköz felhasználásával haladéktalanul közli a vagyonelkobzást elrendelő határozatra vonatkozó döntést a kibocsátó hatósággal.

(3)  A végrehajtó hatóság írásbeli rögzítést biztosító eszköz felhasználásával haladéktalanul, de legkésőbb 12 órán belül közli a vagyonelkobzást elrendelő határozatra vonatkozó döntést a kibocsátó hatósággal.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A végrehajtó hatóság haladéktalanul és e cikk (5) bekezdésének sérelme nélkül, de legkésőbb 30 nappal az e cikk (2) bekezdésében említett döntés meghozatalát követően végrehajtja az elkobzást, kivéve, ha a 11. cikk alapján a halasztás valamely indoka áll fenn.

(4)  A végrehajtó hatóság haladéktalanul és e cikk (5) bekezdésének sérelme nélkül, de legkésőbb 10 munkanappal az e cikk (2) bekezdésében említett döntés meghozatalát követően végrehajtja az elkobzást, kivéve, ha a 11. cikk alapján a halasztás valamely indoka áll fenn.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben egy konkrét ügyben nem lehet betartani a (2) vagy a (4) bekezdésben megállapított határidőket, a végrehajtó hatóság erről bármely rendelkezésre álló módon, haladéktalanul tájékoztatja a kibocsátó hatóságot, közölve a késedelem okát, és konzultációt folytat a kibocsátó hatósággal az elkobzás végrehajtásának megfelelő időzítéséről. Ilyen esetben a (2) vagy (4) bekezdésben megállapított határidő legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

(5)  Amennyiben egy konkrét ügyben nem lehet betartani a (2) vagy a (4) bekezdésben megállapított határidőket, a végrehajtó hatóság erről írásbeli rögzítést biztosító eszköz felhasználásával haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül tájékoztatja a kibocsátó hatóságot, közölve a késedelem okát, és konzultációt folytat a kibocsátó hatósággal az elkobzás végrehajtásának megfelelő időzítéséről. Ilyen esetben a (2) vagy (4) bekezdésben megállapított határidő legfeljebb 20 munkanappal meghosszabbítható.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A végrehajtó hatóság megfelelő írásbeli rögzítést biztosító eszköz felhasználásával haladéktalanul jelentést készít a kibocsátó hatóságnak a határozat végrehajtásának elhalasztásáról, ismertetve a halasztás okait és lehetőség szerint várható időtartamát.

(2)  A végrehajtó hatóság írásbeli rögzítést biztosító eszköz felhasználásával haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül jelentést tesz a kibocsátó hatóságnak a határozat végrehajtásának elhalasztásáról, többek között a halasztás okairól és lehetőség szerint a várható időtartamáról. Az (1) bekezdés b) pontjának rendelkezései szerinti elhalasztás esetén a kibocsátó hatóság a vagyonelkobzást elrendelő határozat egynél több tagállamban történő végrehajtása esetén új utasítást ad az elkobozandó pénz pontos összegére vonatkozóan.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amint a halasztás oka megszűnik, a végrehajtó hatóság haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket a határozat végrehajtására, és írásbeli rögzítést biztosító eszköz felhasználásával tájékoztatja erről a kibocsátó hatóságot.

(3)  Amint a halasztás oka megszűnik, a végrehajtó hatóság haladéktalanul, de legfeljebb 10 munkanapon belül megteszi a szükséges intézkedéseket a határozat végrehajtására, és írásbeli rögzítést biztosító eszköz felhasználásával tájékoztatja erről a kibocsátó hatóságot.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a vagyonelkobzást elrendelő határozat végrehajtása nem lehetséges, mivel az elkobzandó vagyontárgyat már elkobozták, az eltűnt, megsemmisült, vagy nem fellelhető a tanúsítványban megjelölt helyen, vagy mivel a vagyon fellelhetőségének helyét nem kellő pontossággal adták meg a kibocsátó állammal folytatott konzultációt követően sem, erről a kibocsátó állam illetékes hatóságát haladéktalanul értesíteni kell. Amennyiben lehetséges, a határozatot más vagyontárgyra végre lehet hajtani a 8. cikk (2) vagy (3) bekezdésének megfelelően.

Amennyiben a vagyonelkobzást elrendelő határozat végrehajtása nem lehetséges, mivel az elkobzandó vagyontárgyat már elkobozták, az eltűnt, megsemmisült, vagy nem fellelhető a tanúsítványban megjelölt helyen, vagy mivel a vagyon fellelhetőségének helyét nem kellő pontossággal adták meg a kibocsátó állammal folytatott konzultációt követően sem, erről a kibocsátó állam illetékes hatóságát haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül értesíteni kell. Amennyiben lehetséges, a határozatot más vagyontárgyra végre lehet hajtani a 8. cikk (2) vagy (3) bekezdésének megfelelően.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

Az érdekelt felek tájékoztatására irányuló kötelezettség

 

(1)  A vagyonelkobzást elrendelő határozat végrehajtását követően és a végrehajtás után legkésőbb 48 órán belül a végrehajtó hatóság értesíti határozatáról azt a személyt, aki ellen a vagyonelkobzást elrendelő határozatot kibocsátotta, továbbá értesíti az összes érdekelt felet, a jóhiszemű harmadik feleket is beleértve.

 

(2)  Az értesítésben meg kell jelölni a vagyonelkobzást elrendelő határozat indokait, a határozatot kibocsátó hatóságot és a végrehajtó állam nemzeti joga szerint igénybe vehető, hatályos jogorvoslati lehetőségeket.

 

(3)  Az értesítés tartalmazza a releváns információkat a vagyonelkobzást elrendelő határozat indokairól, a határozatot kibocsátó hatóságról, valamint a végrehajtó állam nemzeti joga szerint igénybe vehető, hatályos jogorvoslati lehetőségekről, olyan módon, amely lehetővé teszi az adott személy számára, hogy hatékony jogorvoslattal élhessen.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a határozat kibocsátása – az érintett személy jogait szem előtt tartva – szükséges és arányos a vagyon megsemmisítésének, átalakításának, áthelyezésének, átruházásának vagy a vagyonnal való rendelkezésnek az esetleges későbbi vagyonelkobzás érdekében történő ideiglenes megakadályozásához;

a)  a határozat kibocsátása – az érintett személy és esetleges jóhiszemű harmadik felek jogait szem előtt tartva – szükséges és arányos a vagyon megsemmisítésének, átalakításának, áthelyezésének, átruházásának vagy a vagyonnal való rendelkezésnek az esetleges későbbi vagyonelkobzás érdekében történő ideiglenes megakadályozásához;

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a határozatot ugyanezen feltételek mellett egy hasonló belföldi ügyben is elrendelhették volna; valamint

b)  a határozatot ugyanezen feltételek mellett egy hasonló belföldi ügyben is elrendelhették volna; valamint a határozat indokát vagy indokait megfelelően feltüntették.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a határozat indokát vagy indokait – legalább röviden – megfelelően megjelölték.

törölve

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A kibocsátó hatóságnak a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot a 16. cikkben említett formanyomtatványon közvetlenül a végrehajtó hatóságnak, vagy adott esetben a 27. cikk (2) bekezdésében említett központi hatóságnak kell továbbítania, a megfelelő írásbeli rögzítést olyan feltételek mellett biztosító eszköz felhasználásával, amely lehetővé teszi a végrehajtó hatóság számára a hitelesség megállapítását.

(1)  A kibocsátó hatóságnak a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot a 16. cikkben említett tanúsítványon közvetlenül a végrehajtó hatóságnak kell továbbítania, és közölnie kell a 27. cikk (2) bekezdésében említett központi hatósággal, az írásbeli rögzítést olyan feltételek mellett biztosító eszköz felhasználásával, amely lehetővé teszi a végrehajtó hatóság számára azok hitelességének megállapítását.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  arra vonatkozó utasítást kell tartalmaznia, hogy a vagyon a végrehajtó államban marad a vagyonelkobzást elrendelő határozatnak a 4. cikk szerinti továbbításáig. A kibocsátó hatóság a 16. cikkben említett formanyomtatványon megjelöli e továbbítás előrejelzett dátumát.

b)  arra vonatkozó utasítást kell tartalmaznia, hogy a vagyon a végrehajtó államban marad a vagyonelkobzást elrendelő határozatnak a 4. cikk szerinti továbbításáig. A kibocsátó hatóság a 16. cikkben említett tanúsítványon megjelöli e továbbítás előre jelzett dátumát.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Amennyiben a végrehajtó hatóság, amely a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot átvette, nem rendelkezik hatáskörrel a határozat elismerésére és az annak végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére, azonnal továbbítja a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot a tagállamán belüli illetékes végrehajtó hatósághoz és erről megfelelően tájékoztatja a kibocsátó hatóságot.

(8)  Amennyiben a végrehajtó hatóság, amely a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot átvette, nem rendelkezik hatáskörrel a határozat elismerésére és az annak végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére, haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül továbbítja a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot a tagállamán belüli illetékes végrehajtó hatósághoz és erről tájékoztatja a kibocsátó hatóságot.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A biztosítási intézkedést elrendelő határozatot a 14. cikk szerint egy adott időpontban csak egy végrehajtó államnak lehet továbbítani.

(1)  A biztosítási intézkedést elrendelő határozatot a 14. cikk szerint egy adott időpontban, elvben csak egy végrehajtó államnak lehet továbbítani.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A meghatározott vagyontárgyakra vonatkozó biztosítási intézkedést elrendelő határozat egynél több végrehajtó államnak is továbbítható egyidejűleg, amennyiben:

(2)  Az (1) bekezdés sérelme nélkül a meghatározott vagyontárgyakra vonatkozó biztosítási intézkedést elrendelő határozat egynél több végrehajtó államnak is továbbítható egyidejűleg, amennyiben:

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A pénzösszegre vonatkozó biztosítási intézkedést elrendelő határozat egyidejűleg egynél több végrehajtó államnak is továbbítható, amennyiben a kibocsátó hatóság ezt különösen szükségnek tartja, kiváltképpen ha a kibocsátó államban és bármely végrehajtó államban befagyasztható vagyon becsült értéke valószínűsíthetően nem elegendő biztosítási intézkedést elrendelő határozatban megnevezett teljes összeg fedezésére.

(3)  Az (1) bekezdés sérelme nélkül a pénzösszegre vonatkozó biztosítási intézkedést elrendelő határozat egyidejűleg egynél több végrehajtó államnak is továbbítható, amennyiben a kibocsátó hatóság ezt különösen szükségnek tartja, kiváltképpen, ha a kibocsátó államban és bármely végrehajtó államban befagyasztható vagyon becsült értéke valószínűsíthetően nem elegendő biztosítási intézkedést elrendelő határozatban megnevezett teljes összeg fedezésére.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A biztosítási intézkedést elrendelő határozat formanyomtatványa

Egységes tanúsítvány biztosítási intézkedést elrendelő határozat kibocsátásához

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A biztosítási intézkedést elrendelő határozatot a II. mellékletbe foglalt formanyomtatványon kell kibocsátani.

törölve

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kibocsátó hatóság kitölti a formanyomtatványt, aláírja azt és igazolja, hogy annak tartalma pontos és helytálló.

(2)  A kibocsátó hatóság kitölti a II. mellékletben szereplő tanúsítványt, aláírja azt, és igazolja, hogy annak tartalma pontos és helytálló.

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Amint a határozat végrehajtása befejeződik, a végrehajtó hatóság írásbeli jelentés szolgáltatására alkalmas eszköz felhasználásával haladéktalanul, de legkésőbb 12 órán belül értesíti erről a kibocsátó hatóságot.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Ezenfelül a végrehajtó hatóság a biztosítási intézkedést elrendelő határozat végrehajtását követő 3 munkanapon belül írásbeli rögzítést biztosító eszköz felhasználásával további információkat szolgáltat a kibocsátó hatóságnak a határozat végrehajtása érdekében meghozott intézkedésekről és azok eredményéről, beleértve a biztosítási intézkedés alá vont vagyon leírását és az annak értékére vonatkozó becslést.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A biztosítási intézkedést elrendelő határozatok elismerése és végrehajtása megtagadásának okai

A biztosítási intézkedést elrendelő határozatok elismerése és végrehajtása megtagadásának kötelező és lehetséges okai

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A végrehajtó hatóság kizárólag akkor dönthet úgy, hogy nem ismeri el vagy nem hajtja végre a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot, ha:

(1)  A végrehajtó hatóság nem ismeri el vagy nem hajtja végre a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot, ha:

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a 16. cikkben előírt formanyomtatvány hiányos, nyilvánvalóan helytelen, és a (2) bekezdés szerinti konzultációt követően nem egészítették ki;

törölve

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a határozat a kibocsátó állam területén kívül és részben vagy teljes egészében a végrehajtó állam területén kívül elkövetett bűncselekményen alapul, és az a cselekmény, amely miatt a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot kibocsátották, a végrehajtó államban nem minősül bűncselekménynek;

törölve

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a biztosítási intézkedést elrendelő határozat olyan meghatározott vagyontárgyra vonatkozik, amely nem annak a természetes vagy jogi személynek a tulajdona, akivel vagy amellyel szemben a kibocsátó államban a vagyonelkobzást elrendelő határozatot hozták, és nem olyan természetes vagy jogi személynek a tulajdona, aki vagy amely a kibocsátó államban részt vett az eljárásban;

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a 3. cikk (2) bekezdésében említett esetben a biztosítási intézkedést elrendelő határozat alapjául szolgáló cselekmény a végrehajtó állam joga szerint nem bűncselekmény; mindazonáltal, adók vagy illetékek, vámok és deviza vonatkozásában a biztosítási intézkedést elrendelő határozat végrehajtása nem tagadható meg azon az alapon, hogy a végrehajtó állam joga nem ugyanolyan típusú adót vagy illetéket ír elő, vagy nem ugyanolyan típusú adó-, illeték-, vám- és devizaszabályokat tartalmaz, mint a kibocsátó állam joga.

törölve

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  alapos okkal feltételezhető, hogy a biztosítási intézkedést elrendelő határozat végrehajtása az EUSZ 6. cikke és a Charta alapján összeegyeztethetetlen lenne a végrehajtó állam kötelezettségeivel.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A végrehajtó hatóság határozhat úgy, hogy nem ismeri el vagy nem hajtja végre a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot, ha:

 

a)  a 16. cikkben előírt tanúsítvány hiányos vagy nyilvánvalóan helytelen, és a (2) bekezdés szerinti konzultációt követően nem egészítették ki, vagy ha nem tartották tiszteletben a 16. cikk (3) bekezdésében foglalt feltételeket;

 

b)  a határozat a kibocsátó állam területén kívül és részben vagy teljes egészében a végrehajtó állam területén elkövetett bűncselekményen alapul, és az a cselekmény, amely miatt a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot kibocsátották, a végrehajtó államban nem minősül bűncselekménynek;

 

c)  a 3. cikk (2) bekezdésében említett esetben a biztosítási intézkedést elrendelő határozat alapjául szolgáló magatartás a végrehajtó állam joga szerint nem bűncselekmény; mindazonáltal, adók vagy illetékek, vámok és deviza vonatkozásában a biztosítási intézkedést elrendelő határozat végrehajtása nem tagadható meg azon az alapon, hogy a végrehajtó állam joga nem ugyanolyan típusú adót vagy illetéket ír elő, vagy nem ugyanolyan típusú adó-, illeték-, vám- és devizaszabályokat vagy -bűncselekményeket tartalmaz, mint a kibocsátó állam joga;

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A végrehajtó hatóság dönthet a biztosítási intézkedést elrendelő határozat hatályon kívül helyezéséről, ha a végrehajtás során a tudomására jut, hogy az elismerés és a végrehajtás megtagadására vonatkozó indokok egyike alkalmazandó.

(3)  A végrehajtó hatóság dönthet a biztosítási intézkedést elrendelő határozat hatályon kívül helyezéséről, ha a végrehajtás során a tudomására jut, hogy az elismerés és a végrehajtás megtagadására vonatkozó indokok egyike alkalmazandó. A végrehajtó hatóság írásbeli rögzítést biztosító eszköz felhasználásával tájékoztatja a kibocsátó hatóságot a biztosítási intézkedést elrendelő határozat hatályon kívül helyezésével kapcsolatos döntés indokairól.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben a kibocsátó hatóság a biztosítási intézkedést elrendelő határozatban azt jelezte, hogy észszerű indokok alapján feltételezhető, hogy a kérdéses vagyont hamarosan eltávolítják vagy megsemmisítik, és azonnali befagyasztásra van szükség, vagy a kibocsátó hatóság a biztosítási intézkedést elrendelő határozatban azt jelezte, hogy a biztosítási intézkedést egy konkrét időpontban kell végrehajtani, a végrehajtó hatóság maradéktalanul figyelembe veszi ezt az előírást.

(2)  Amennyiben a kibocsátó hatóság a biztosítási intézkedést elrendelő határozatban azt jelezte, hogy észszerű indokok alapján feltételezhető, hogy a kérdéses vagyont hamarosan eltávolítják vagy megsemmisítik, és azonnali befagyasztásra van szükség, vagy a kibocsátó hatóság a biztosítási intézkedést elrendelő határozatban azt jelezte, hogy a biztosítási intézkedést egy konkrét időpontban kell végrehajtani, a végrehajtó hatóság maradéktalanul figyelembe veszi ezt az előírást, és a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot a megadott határidőn belül végrehajtja.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A végrehajtó hatóság meghozza a biztosítási intézkedést elrendelő határozat elismerésére és végrehajtására vonatkozó döntést, vagy mielőbb és – e cikk (7) bekezdésének sérelme nélkül – legkésőbb 24 órával a biztosítási intézkedést elrendelő határozatnak a végrehajtó hatóság általi átvételét követően konzultációt folytat a kibocsátó hatósággal a 18. cikk (2) bekezdésének megfelelően.

(3)  A végrehajtó hatóság meghozza a biztosítási intézkedést elrendelő határozat elismerésére és végrehajtására vonatkozó döntést, vagy mielőbb és – e cikk (7) bekezdésének sérelme nélkül – legkésőbb 48 órával a biztosítási intézkedést elrendelő határozatnak a végrehajtó hatóság általi átvételét követően konzultációt folytat a kibocsátó hatósággal a 18. cikk (2) bekezdésének megfelelően.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ha a végrehajtó hatóság a 18. cikk (2) bekezdése szerinti konzultációt folytat a kibocsátó hatósággal, a végrehajtó hatóság haladéktalanul meghozza a biztosítási intézkedést elrendelő határozat elismerésére és végrehajtására vonatkozó döntést.

(4)  Ha a végrehajtó hatóság a 18. cikk (2) bekezdése szerinti konzultációt folytat a kibocsátó hatósággal, a végrehajtó hatóság haladéktalanul, de legkésőbb 48 órával a konzultációt követően meghozza a biztosítási intézkedést elrendelő határozat elismerésére és végrehajtására vonatkozó döntést.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A végrehajtó hatóság megfelelő írásbeli rögzítést biztosító eszköz felhasználásával haladéktalanul közli a biztosítási intézkedést elrendelő határozatra vonatkozó döntést a kibocsátó hatósággal.

(5)  A végrehajtó hatóság írásbeli rögzítést biztosító eszköz felhasználásával haladéktalanul, de legkésőbb 12 órán belül közli a biztosítási intézkedést elrendelő határozatra vonatkozó döntést a kibocsátó hatósággal.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Amennyiben egy konkrét ügyben nem lehet betartani a (3) vagy a (6) bekezdésben megállapított határidőket, a végrehajtó hatóság erről bármely rendelkezésre álló módon, azonnal tájékoztatja a kibocsátó hatóságot, közölve a késedelem okát, és konzultációt folytat a kibocsátó hatósággal a befagyasztás végrehajtásának megfelelő időzítéséről.

(7)  Amennyiben egy konkrét ügyben nem lehet betartani a (3), a (4), az (5) vagy a (6) bekezdésben megállapított határidőket, a végrehajtó hatóság erről írásbeli jelentés szolgáltatására alkalmas módon haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül tájékoztatja a kibocsátó hatóságot, közölve a késedelem okát, és konzultációt folytat a kibocsátó hatósággal a biztosítási intézkedés végrehajtásának megfelelő időzítéséről.

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A végrehajtó hatóság megfelelő írásbeli rögzítést biztosító eszköz felhasználásával azonnal jelentést tesz a kibocsátó hatóságnak a határozat végrehajtásának elhalasztásáról, többek között a halasztás okairól és lehetőség szerint várható időtartamáról. Amint a halasztás oka megszűnik, a végrehajtó hatóság azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket a határozat végrehajtására, és megfelelő írásbeli rögzítést biztosító eszköz felhasználásával tájékoztatja erről a kibocsátó hatóságot.

(2)  A végrehajtó hatóság írásbeli rögzítést biztosító eszköz felhasználásával haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül jelentést tesz a kibocsátó hatóságnak a határozat végrehajtásának elhalasztásáról, többek között a halasztás okairól és lehetőség szerint annak várható időtartamáról.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Amint a halasztás oka megszűnik, a végrehajtó hatóság azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket a határozat végrehajtására, és írásbeli rögzítést biztosító eszköz felhasználásával tájékoztatja erről a kibocsátó hatóságot.

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 22. cikk sérelme nélkül, a végrehajtó hatóság a végrehajtást követően értesíti határozatáról azt a személyt, akivel szemben a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot hozták, valamint minden más érdekelt felet, így azokat a jóhiszemű harmadik feleket, akiket a végrehajtó hatóság a 14. cikk (6) bekezdésének megfelelően tájékoztatott.

(1)  A végrehajtó hatóság értesíti határozatáról azt a személyt, akivel szemben a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot hozták, valamint minden más érdekelt felet, így azokat a jóhiszemű harmadik feleket, akiket a végrehajtó hatóság a 14. cikk (6) bekezdésének megfelelően tájékoztatott.

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az értesítés legalább rövid információt tartalmaz a biztosítási intézkedést elrendelő határozat indokairól, a határozatot kibocsátó hatóságról, valamint a végrehajtó állam nemzeti joga szerint igénybe vehető, hatályos jogorvoslati lehetőségekről.

(2)  Az értesítés feltünteti a biztosítási intézkedést elrendelő határozat indokait, a határozatot kibocsátó hatóságot és a végrehajtó állam nemzeti joga szerint igénybe vehető, hatályos jogorvoslati lehetőségeket.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az értesítés tartalmazza a releváns információkat a biztosítási intézkedést elrendelő határozat indokairól, a határozatot kibocsátó hatóságról, valamint a végrehajtó állam nemzeti joga szerint igénybe vehető, hatályos jogorvoslati lehetőségekről, olyan módon, amely lehetővé teszi az adott személy számára, hogy hatékony jogorvoslattal élhessen.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A végrehajtó hatóság nemzeti jogával összhangban garantálja a biztosítási intézkedést elrendelő határozatban szereplő tények és a határozat tartalmának titkosságát, kivéve az annak végrehajtásához szükséges mértéket. Ha a végrehajtó hatóság nem tud megfelelni a titkosság követelményének, azonnal értesíti erről a kibocsátó hatóságot.

(2)  Bármely érintett személy tájékoztatáshoz való jogának sérelme nélkül, a végrehajtó hatóság az uniós joggal ás nemzeti jogával összhangban garantálja a biztosítási intézkedést elrendelő határozatban szereplő tények és a határozat tartalmának titkosságát, kivéve az annak végrehajtásához szükséges mértéket. Ha a végrehajtó hatóság nem tud megfelelni a titkosság követelményének, haladéktalanul értesíti erről a kibocsátó hatóságot, és legfeljebb 3 munkanapon belül írásbeli rögzítést biztosító eszköz felhasználásával megjelöli ennek okát.

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A folyamatban lévő nyomozások érdekeinek megóvása érdekében a kibocsátó hatóság kérheti a végrehajtó hatóságot, hogy egy korlátozott időszakban tartsa titokban a biztosítási intézkedést elrendelő határozat végrehajtását.

(3)  A folyamatban lévő nyomozások érdekeinek megóvása érdekében a kibocsátó hatóság kérheti a végrehajtó hatóságot, hogy egy korlátozott időszakban – amely nem terjedhet túl a biztosítási intézkedést elrendelő határozat végrehajtásának időpontján – tartsa titokban a biztosítási intézkedést elrendelő határozat végrehajtását.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kibocsátó hatósággal folytatott konzultációt követően, a végrehajtó hatóság az ügy körülményeit szem előtt tartva indokolással ellátott kérést intézhet a kibocsátó hatósághoz annak érdekében, hogy korlátozzák a vagyon befagyasztásának időszakát. Ha a kibocsátó hatóság nem ért egyet ezzel a korlátozással, arról indokait ismertetve tájékoztatja a végrehajtó hatóságot. Ha a kibocsátó hatóság a kérelem kézhezvételét követő hat héten belül nem ad tájékoztatást, a végrehajtó hatóság hatályon kívül helyezheti a biztosítást elrendelő határozatot.

(2)  A kibocsátó hatósággal folytatott konzultációt követően, a végrehajtó hatóság az ügy körülményeit szem előtt tartva írásbeli rögzítést biztosító eszköz felhasználásával, a kérést alátámasztó esetleges releváns bizonyítékokat mellékelve indokolással ellátott kérést intézhet a kibocsátó hatósághoz annak érdekében, hogy korlátozzák a vagyon biztosítási intézkedés alá vonásának időszakát. Ha a kibocsátó hatóság nem ért egyet ezzel a korlátozással, arról indokait ismertetve tájékoztatja a végrehajtó hatóságot. Ha a kibocsátó hatóság a kérelem kézhezvételét követő négy héten belül nem ad tájékoztatást, a végrehajtó hatóság hatályon kívül helyezheti a biztosítást elrendelő határozatot.

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

25. cikk

törölve

Jelentéstétel

 

A végrehajtó hatóság a határozat végrehajtását követő három napon belül megfelelő írásbeli rögzítést biztosító eszköz felhasználásával jelentést tesz a kibocsátó hatóságnak a biztosítási intézkedést elrendelő határozat végrehajtása érdekében meghozott intézkedésekről és azok eredményéről, beleértve a biztosított vagyon leírását és arra vonatkozó értékbecslést.

 

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Valamennyi tagállam kijelölhet egy vagy több, a biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozatok továbbításáért és átvételéért felelős és az illetékes hatóságokat segítő központi hatóságot, amennyiben ez az adott tagállam belső rendszerének felépítéséből adódóan szükségesnek bizonyul. A tagállamok tájékoztatják erről a Bizottságot.

(2)  Valamennyi tagállam kijelöl egy, az illetékes hatóságokat a biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozatok továbbításában és átvételében és nyilvántartásba vételében való segítéséért felelős központi hatóságot. A tagállamok tájékoztatják erről a Bizottságot.

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet hatékony alkalmazásának biztosítása érdekében a kibocsátó hatóság és a végrehajtó hatóság szükség esetén bármely megfelelő módon konzultál egymással.

(1)  E rendelet hatékony alkalmazásának biztosítása érdekében a kibocsátó hatóság és a végrehajtó hatóság szükség esetén bármely megfelelő módon gyorsan konzultál egymással.

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Valamennyi kommunikációt, így azt is, amelynek célja a biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozat végrehajtásához szükséges bármely dokumentum továbbításával vagy hitelességével kapcsolatos problémák rendezése, a kibocsátó hatóság és a végrehajtó hatóság közvetlen kapcsolatfelvétel révén, vagy – ha a tagállam a 27. cikk (2) bekezdésének megfelelően központi hatóságot jelölt ki – e központi hatóság bevonásával kell lefolytatni.

(2)  Valamennyi kommunikációt, így azt is, amelynek célja a biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozat végrehajtásához szükséges bármely dokumentum továbbításával vagy hitelességével kapcsolatos problémák rendezése, a kibocsátó hatóság és a végrehajtó hatóság közvetlen kapcsolatfelvétel révén, a 27. cikk (2) bekezdésének megfelelően a központi hatóság segítségének igénybevételével kell lefolytatni.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kibocsátó hatóság megfelelő írásbeli rögzítést biztosító eszköz felhasználásával azonnal értesíti a végrehajtó hatóságot minden olyan döntésről vagy intézkedésről, amelynek következtében a határozat végrehajthatósága megszűnik vagy azt bármely egyéb ok miatt vissza kell vonni.

A kibocsátó hatóság írásbeli rögzítést biztosító eszköz felhasználásával haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül értesíti a végrehajtó hatóságot minden olyan döntésről vagy intézkedésről, amelynek következtében a határozat végrehajthatósága megszűnik vagy azt bármely egyéb ok miatt vissza kell vonni.

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A végrehajtó állam azonnal megszünteti a határozat végrehajtását azt követően, hogy a kibocsátó hatóság értesítette a döntésről vagy az intézkedésről.

A végrehajtó állam megszünteti a határozat végrehajtását, amint a kibocsátó hatóság értesítette az említett döntésről vagy az intézkedésről, és a megszüntetésről írásbeli rögzítést biztosító eszköz felhasználásával haladéktalanul értesíti a kibocsátó államot.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  amennyiben a vagyonelkobzást elrendelő határozat végrehajtásából befolyt összeg több mint 10 000 EUR, a végrehajtó államnak az összeg 50 %-át át kell utalnia a kibocsátó államnak.

b)  amennyiben a vagyonelkobzást elrendelő határozat végrehajtásából befolyt összeg több mint 10 000 EUR, az összeg 30%-a végrehajtó államot illeti, az összeg 70%-át pedig a végrehajtó állam átutalja a kibocsátó államnak.

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha a kibocsátó állam igazságügyi hatósága a sértett kártérítésére vagy kártalanítására vonatkozó határozatot bocsátott ki, a megfelelő összeg – amennyiben az nem haladja meg az elkobzott összeget – a kibocsátó államot illeti meg a sértett kártérítése vagy kártalanítása céljából. Bármely fennmaradó vagyonnal a (2) bekezdésnek megfelelően kell rendelkezni.

(3)  Ha a kibocsátó állam igazságügyi hatósága a sértett kártalanítására vagy kárainak helyreállítására vonatkozó határozatot bocsátott ki, a megfelelő összeg – amennyiben az nem haladja meg az elkobzott összeget – a kibocsátó államot illeti meg, kizárólag a sértettet megillető kártalanítás vagy kárhelyreállítás céljából. Bármely fennmaradó vagyonnal a (2) bekezdésnek megfelelően kell rendelkezni.

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  A kibocsátó tagállam hozzájárulásával a vagyontárgyak közérdekű vagy szociális célokra használhatók fel a végrehajtó államban, ezen állam jogának megfelelően.

c)  A vagyontárgyak közérdekű vagy szociális célokra használhatók fel a végrehajtó államban, ezen állam jogának megfelelően.

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Minden tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket, hogy az esetleges későbbi elkobzás érdekében biztosítási intézkedés alá vont, valamint az elkobzott vagyoni eszközök és vagyontárgyak tekintetében a vagyon kezeléséért felelős nemzeti központi hivatalt hozzon létre. Az ilyen vagyont elsősorban bűnüldözési és a szervezett bűnözést megelőző projektekre, valamint más közérdekű és társadalmilag hasznos projektekre kell fordítani.

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  Minden tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy olyan nemzeti alapot hozzon létre, amely garantálja a szolgálatteljesítés során elhunyt rendőrségi tisztviselők és köztisztviselők családjának, valamint azoknak a rendőrségi tisztviselőknek és köztisztviselőknek a megfelelő kártalanítását, akik szolgálatteljesítés során tartósan rokkanttá váltak. Minden tagállam gondoskodik arról, hogy az alap rendelkezésére bocsássa az elkobzott vagyon egy részét.

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 4 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c)  Haladéktalanul vissza kell szolgáltatni azt a biztosítási intézkedés alá vont vagyontárgyat, amelyet nem koboznak el. Az ilyen vagyontárgy visszaszolgáltatására vonatkozó feltételeket vagy eljárási szabályokat a nemzeti jog állapítja meg.

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A kibocsátó hatóság a (3) bekezdésben és a (4) bekezdés d) pontjában említett döntést közli a végrehajtó hatósággal. Ha a sértett kártérítésére vagy kártalanítására irányuló eljárás folyamatban van a kibocsátó államban, a végrehajtó állam tartózkodik az elkobzott vagyonnal való rendelkezéstől mindaddig, amíg a határozatot nem közlik a végrehajtó hatósággal.

(5)  A kibocsátó hatóság a (3) bekezdésben és a (4) bekezdés d) pontjában említett döntést írásbeli rögzítést biztosító eszköz felhasználásával közli a végrehajtó hatósággal. Ha a sértett kártalanítására vagy kárainak helyreállításra irányuló eljárás folyamatban van a kibocsátó államban, a végrehajtó állam tartózkodik az elkobzott vagyonnal való rendelkezéstől mindaddig, amíg a határozatot nem közlik a végrehajtó hatósággal.

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben a végrehajtó állam felmerülő költségeit jelentősnek vagy kivételesnek tartja, a végrehajtó hatóság javasolhatja a kibocsátó hatóságnak a költségek megosztását. A kibocsátó hatóság az ilyen javaslatról a végrehajtó hatóság által benyújtott részletes leírások alapján határoz.

(2)  Amennyiben a végrehajtó állam felmerülő költségeit jelentősnek vagy kivételesnek tartja, a végrehajtó hatóság javasolhatja a kibocsátó hatóságnak a költségek megosztását. A kibocsátó hatóság az ilyen javaslatról a végrehajtó hatóság által benyújtott részletes leírások alapján határoz, és döntéséről írásbeli rögzítést biztosító eszköz felhasználásával tájékoztatja a végrehajtó hatóságot.

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

32 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

32a. cikk

 

Biztosítékok

 

(1)  A tagállamok meghozzák az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az e rendelet alapján előírt intézkedések által érintett személyeket – jogaik védelme érdekében – megillesse a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog.

 

(2)  A tagállamok rendelkeznek arról, hogy a vagyona révén érintett személynek tényleges lehetősége legyen arra, hogy bíróság előtt megtámadja a biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozatot, a nemzeti jog szerinti eljárásokkal összhangban. Az ilyen eljárásokban előírható, hogy amennyiben az igazságügyi hatóságtól eltérő illetékes hatóság hozta meg az első, biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozatot, az ilyen határozatot először jóváhagyásra vagy felülvizsgálatra kell benyújtani egy igazságügyi hatósághoz, mielőtt az bíróság előtt megtámadható lenne.

 

(3)  A 2012/13/EU irányelv és a 2013/48/EU irányelv sérelme nélkül, annak a személynek, akinek a vagyonát a biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozat érinti, a bűncselekményből származó jövedelem és az elkövetési eszközök meghatározásával kapcsolatos, biztosítási intézkedésre vagy vagyonelkobzásra irányuló eljárás során jogai védelmének érdekében joga van ügyvédi segítség igénybevételéhez. Az érintett személyeket tájékoztatni kell e jogukról.

 

(4)  A tagállamok biztosítják, hogy a jogorvoslat igénybevételére vonatkozó határidők azonosak legyenek a hasonló belföldi esetekben meghatározott határidőkkel, és azokat oly módon alkalmazzák, amely garantálja e jogorvoslatok hatékony gyakorlásának lehetőségét az érintett felek számára.

 

(5)  Gondoskodni kell arról, hogy a (2) bekezdésben említett eljárás során az érintett személynek tényleges lehetősége legyen arra, hogy vitassa az ügy körülményeit, beleértve azokat a konkrét tényeket és rendelkezésre álló bizonyítékokat, amelyek alapján az érintett vagyon bűncselekményből származó vagyonnak minősül.

 

(6)  A harmadik személyek számára tényleges lehetőséget kell biztosítani tulajdonjoguk vagy más vagyoni jogaik érvényesítésére.

 

(7)  Amennyiben valamely bűncselekmény eredményeként a sértett az e rendeletben előírt elkobzási intézkedés alá vont személlyel szemben igényt támaszt, a tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az elkobzási intézkedés ne akadályozza a sértettet igényének érvényesítésében.

 

(8)  A kibocsátó hatóság és a végrehajtó hatóság tájékoztatják egymást a valamely biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozat kiadása, elismerése vagy végrehajtása ellen benyújtott jogorvoslati kérelmekről.

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Bármely érdekelt fél, így a jóhiszemű harmadik felek – jogaik megóvása érdekében – jogorvoslati lehetőségekkel rendelkeznek a biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozat 8. és 17. cikk szerinti elismerésével és végrehajtásával szemben, beleértve a 2014/42/EU irányelv 8. cikkében előírt lehetőségeket. A jogorvoslatot a végrehajtó állam bírósága előtt, annak nemzeti jogával összhangban kell kezdeményezni. A kereset a végrehajtó állam joga szerint felfüggesztő hatállyal bírhat.

(1)  Bármely érdekelt fél, így a jóhiszemű harmadik felek – jogaik megóvása érdekében – jogorvoslati lehetőségekkel rendelkeznek a biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozat 8. és 17. cikk szerinti elismerésével és végrehajtásával szemben, beleértve a 2014/42/EU irányelv 8. cikkében előírt lehetőségeket. A biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozat elismerésével és végrehajtásával szembeni jogorvoslatot a végrehajtó állam bírósága előtt, annak nemzeti jogával összhangban kell kezdeményezni. A kereset a végrehajtó állam joga szerint felfüggesztő hatállyal bírhat.

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozat meghozatalát megalapozó érdemi indokokat a kibocsátó állam bírósága előtt nem lehet megtámadni.

(2)  A végrehajtó államban hatályban lévő alapvető garanciák és jogok sérelme nélkül a biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozat meghozatalát megalapozó érdemi indokokat a végrehajtó állam bírósága előtt nem lehet megtámadni.

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok rendszeresen összegyűjtik és megőrzik az érintett hatóságoktól származó átfogó statisztikákat. A gyűjtött statisztikákat évente el kell küldeni a Bizottságnak, és azoknak a 2014/42/EU irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében előírtakon felül az alábbiakat kell tartalmazniuk:

A tagállamok rendszeresen összegyűjtik és megőrzik az érintett hatóságoktól és a 27. cikk (2) bekezdésében említett központi hatóságtól származó átfogó statisztikákat. A gyűjtött statisztikákat évente el kell küldeni a Bizottságnak, és azoknak a 2014/42/EU irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében előírtakon felül az alábbiakat kell tartalmazniuk:

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, amelyben összehasonlító elemzés kíséretében összegyűjti a kapott statisztikákat.

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

36. cikk

törölve

A tanúsítvány és a formanyomtatvány módosításai

 

A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 37. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. és II. mellékletbe foglalt tanúsítvány és formanyomtatvány módosítása tekintetében.

 

Indokolás

Jogbiztonsági okokból a jogalkotónak a két tanúsítványban (az I. és II. mellékletben) szereplő összes elemet meg kell határoznia. Erre vonatkozóan nem szükséges és nem is helyénvaló a jogalkotási felhatalmazás.

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

37. cikk

törölve

A felhatalmazás gyakorlása

 

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

 

(2)  A Bizottságnak a 36. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e rendelet alkalmazásának időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

 

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 36. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(5)  A 36. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő 2 hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam [2 hónap]-pal meghosszabbodik.

 

Indokolás

Jogbiztonsági okokból a jogalkotónak a két tanúsítványban (az I. és II. mellékletben) szereplő összes elemet meg kell határoznia. Erre vonatkozóan nem szükséges és nem is helyénvaló a jogalkotási felhatalmazás.

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Felülvizsgálati záradék

Jelentéstételi és felülvizsgálati záradék

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság legkésőbb [e rendelet alkalmazási időpontja után öt évvel] jelentést nyújt be e rendelet alkalmazásáról az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. A Bizottság a jelentéshez szükség szerint e rendelet kiigazítására irányuló javaslatokat csatol.

A Bizottság legkésőbb [e rendelet alkalmazási időpontja után három évvel], azt követően pedig háromévente jelentést nyújt be e rendelet alkalmazásáról az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. A jelentésnek többek között a következő elemeket kell tartalmaznia:

 

a)  a tagállamok által a 35. cikk alapján szolgáltatott statisztikák áttekintése; valamint 

 

b)   a biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határokon átnyúló határozatok által az alapvető jogokra és szabadságokra, valamint a jogállamiságra kifejtett lehetséges hatások értékelése.

 

A Bizottság a jelentéshez szükség szerint e rendelet kiigazítására irányuló javaslatokat csatol.

Indokolás

A Bizottságnak rendszeresen jelentést kell tennie a statisztikákról és az alapvető jogokra kifejtett lehetséges hatásokról ahhoz, hogy szükség esetén be tudja nyújtani e rendelet felülvizsgálatát.

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – M szakasz – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a vagyonelkobzást elrendelő határozatok továbbítása és fogadása a kibocsátó államban valamely központi hatóság hatáskörébe tartozik:

Az illetékes hatóságok segítéséért, a nemzeti szinten továbbított és átvett valamennyi vagyonelkobzást elrendelő határozat nyilvántartásba vételéért, valamint a vagyonelkobzást elrendelő határozatok továbbításának és átvételének észszerűsítéséért felelős központi hatóság a 27. cikk (2) bekezdésével összhangban:

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

BIZTOSÍTÁSI INTÉZKEDÉST ELRENDELŐ HATÁROZAT

TANÚSÍTVÁNY

a 16. cikkben foglaltaknak megfelelően

a 16. cikkben foglaltaknak megfelelően a biztosítási intézkedést elrendelő határozat kibocsátásához

Indokolás

Az egyszerűsítés érdekében közelíteni kell a biztosítási intézkedést elrendelő határozatok és a vagyonelkobzást elrendelő határozatok elismerésére vonatkozó eljárásokat; ezért (az I. és II. mellékletben szereplő) mindkét határozathoz tanúsítványt kell csatolni.

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – M szakasz – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a biztosítási intézkedést elrendelő határozatok továbbítása és fogadása a kibocsátó államban valamely központi hatóság hatáskörébe tartozik:

Az illetékes hatóságok segítéséért, a nemzeti szinten továbbított és átvett valamennyi biztosítási intézkedést elrendelő határozat nyilvántartásba vételéért, valamint a biztosítási intézkedést elrendelő határozatok továbbításának és átvételének észszerűsítéséért felelős központi hatóság a 27. cikk (2) bekezdésével összhangban:


INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli, hogy az Európai Bizottság tavaly december 21-én több intézkedést terjesztett elő, amelyek célja, hogy megerősítsék az Uniónak a szervezett bűnözés és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre való képességét. A jogalkotási csomagban foglalt három jogalkotási javaslat lehetővé teszi majd a pénzmosásra, az illegális pénzmozgásokra, valamint a vagyon befagyasztására és elkobzására vonatkozó uniós jogi keret kiegészítését és megerősítését, amelynek köszönhetően Európa erősebb és összehangoltabb válaszlépéseket tud tenni ezen a területen.

Az előadó ezért üdvözli a Bizottság által a biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről szóló rendeletre irányuló javaslatot. A bűncselekményből származó vagyon befagyasztása és elkobzása a szervezett bűnözés elleni küzdelem egyik leghatékonyabb eszköze. A bűnszervezetektől kiinduló és a hozzájuk beérkező pénzáramlásnak ugyanis gátat kell szabni. Ezért alapvető fontosságú, hogy jogi aktussal rendelkezzünk a kölcsönös elismerésre vonatkozóan, tekintve, hogy a bírósági ítéletek és határozatok kölcsönös elismerésének elvét a büntetőügyekben az Unión belül folytatott igazságügyi együttműködés alapköveként tartják számon. Erre annál is inkább szükség van, mert az erre a területre vonatkozó hatályos kerethatározatok végrehajtásáról a Bizottság által készített jelentések azt mutatják, hogy a meglévő rendszer nem hatékony.

Először is az előadó véleménye szerint a bizottsági javaslat egyik kulcsfontosságú jellemzője, hogy a Bizottság a rendeleti formát választotta ehhez a biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről szóló jogi aktushoz. Egy rendelet kétségtelenül nagyobb egyértelműséget, nagyobb jogbiztonságot teremt, kiküszöböli a nemzeti rendszerekbe való átültetéssel összefüggő nehézségeket, és ezáltal lehetővé teszi a biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatok gyorsabb és hatékonyabb végrehajtását. Ezért ez a legmegfelelőbb és leghatékonyabb forma egy ilyen kölcsönös elismerésről szóló jogi aktushoz.

E rendelet tekintetében a második kulcspontot az alapvető jogok és az eljárási garanciák tiszteletben tartásának fontossága jelenti. Ezért az előadó azt javasolja, hogy a rendeletet egészítsék ki a biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozatok elismerésének és végrehajtásának megtagadását lehetővé tevő, az alapvető jogok megsértésére alapított záradékkal, amelynek követelményét a Parlament már több éve támogatja. Javasolja továbbá, hogy az elismerés és a végrehajtás megtagadásának indokait az esetek többségében tegyék kötelezővé. Végül az előadó javasolja, hogy vezessenek be az eljárási garanciákra vonatkozó rendelkezéseket, vagy azokat erősítsék meg. Ez a következőket érintené: a hatékony jogorvoslathoz való jog biztosítása minden érintett személy számára, e személyek tájékoztatáshoz való joga, továbbá azon harmadik személyek eljárási jogainak biztosítása, akiket ezek a biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatok érinthetnek.

Mindezekből következően az előadó a Bizottság e javaslatának vizsgálatakor az egyszerűsítésre és az egyértelműsítésre törekedett. E célt szem előtt tartva – többek között – érdemes lenne tisztázni a rendelet egyes rendelkezéseit, kiigazítani a biztosítási intézkedést elrendelő határozatok és a vagyonelkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismerésére vonatkozó eljárásokat és rendelkezéseket, továbbá az új jogszabályt harmonizálni az erre a területre vonatkozóan már meglévő egyéb európai jogalkotási aktusokkal.

Rendkívül fontos a bűncselekményből származó vagyon és jövedelmek biztosítási intézkedés alá vonását és elkobzását elrendelő határozatok elismerésére irányuló eljárások gyorsaságának és hatékonyságának növelése: ehhez meg kell erősíteni a fontos támogató feladatot ellátó nemzeti központi hatóságok szerepét, szorosabb határidőket kell meghatározni arra, hogy a hatóságok kommunikáljanak egymással, hogy eldöntsék, hogy végrehajtják-e (vagy sem) a kibocsátó államok által továbbított határozatokat, és hogy haladéktalanul értesítést küldjenek az általuk hozott határozatokról és a határozatok végrehajtásáról. Az előadó ezeket a rendelkezéseket kívánja megerősíteni.

Végezetül fontos, hogy európai szinten és a tagállamokban előmozdítsuk a biztosítási intézkedés alá vont és az elkobzott javak optimális kezelését, valamint e javak társadalmi célokra, a sértettek és családjaik, illetve a szervezett bűnözés áldozatául esett vállalkozások kártalanítása céljából vagy a szervezett bűnözés elleni küzdelem céljából való újrafelhasználását.


VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről (8.11.2017)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

A vélemény előadója: Fulvio Martusciello

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A pénzügyi szolgáltatások terén a pénzügyi piacokra vonatkozó több uniós jogi aktus is rendelkezik vagyonbefagyasztásról és -elkobzásról, mint a pénzügyi intézményekre kiszabható szankciókról. A bíróságok és más illetékes nemzeti hatóságok hatékony határokon átnyúló együttműködése döntő fontosságú az uniós pénzügyi rendszer stabilitásához és megbízhatóságához.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  Mivel a biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatok Unión belüli kölcsönös elismerése fontos lépés a bűnözés elleni küzdelemben, és mivel jelentős mennyiségű be nem vallott és adózatlan pénzeszközt tartanak offshore számlákon az Unión kívüli harmadik országokban. Fontos előrelépést jelentene, ha átfogó tervet készítenének a pénzeszközök harmadik országokba történő átutalásának megakadályozására, illetve ha hatékony módszert találnának a visszaszerzésre.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Lényeges, hogy olyan szabályok megállapításával segítsék elő a biztosítási intézkedést és vagyonelkobzását elrendelő határozatok kölcsönös elismerését és végrehajtását, amelyek kötelezik a tagállamokat arra, hogy területükön ismerjék el és hajtsák végre a más tagállam által büntetőeljárás keretében kibocsátott, biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatokat.

(12)  Lényeges, hogy olyan szabályok megállapításával segítsék elő a biztosítási intézkedést és vagyonelkobzását elrendelő határozatok kölcsönös elismerését és végrehajtását, amelyek kötelezik a tagállamokat arra, hogy területükön ismerjék el és hajtsák végre a más tagállam által büntető-, polgári és államigazgatási eljárás keretében kibocsátott, biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatokat.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  E rendelet alkalmazandó a bűncselekménnyel kapcsolatos eljárást követően bíróság által kibocsátott valamennyi vagyonelkobzást elrendelő határozatra, és minden olyan biztosítási intézkedést elrendelő határozatra, amelyet esetleges későbbi vagyonelkobzás céljából bocsátottak ki. Ezért e rendeletnek ki kell terjednie a 2014/42/EU irányelv hatálya alá tartozó valamennyi határozattípusra, valamint a büntetőeljárás keretében jogerős elítélés nélkül kibocsátott határozatok egyéb típusaira is. E rendelet nem alkalmazandó a polgári jogi vagy közigazgatási jogi eljárások keretében hozott biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatokra.

(13)  E rendelet alkalmazandó a bűncselekménnyel, valamint a polgári jogi és államigazgatási jogsértéssel kapcsolatos eljárást követően bíróság vagy más illetékes hatóság által kibocsátott valamennyi vagyonelkobzást elrendelő határozatra, és minden olyan biztosítási intézkedést elrendelő határozatra, amelyet esetleges későbbi vagyonelkobzás céljából bocsátottak ki. Ezért e rendeletnek ki kell terjednie a 2014/42/EU irányelv hatálya alá tartozó valamennyi határozattípusra, valamint a büntető-, polgári és államigazgatási eljárás keretében jogerős elítélés nélkül kibocsátott határozatok egyéb típusaira is.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  E rendeletnek ki kell terjednie a 2014/42/EU irányelv hatálya alá tartozó bűncselekményekkel kapcsolatos biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatokra, valamint a más bűncselekményekkel kapcsolatos határozatokra. Ezért a bűncselekmények nem korlátozhatók a különösen súlyos, uniós dimenziójú bűncselekményekre, mivel az EUMSZ 82. cikk nem ír elő ilyen korlátozást a büntetőügyekben hozott bírósági határozatok kölcsönös elismerésére vonatkozó szabályokat és eljárásokat megállapító eljárásokra nézve.

(14)  E rendeletnek ki kell terjednie a 2014/42/EU irányelv hatálya alá tartozó bűncselekményekkel kapcsolatos biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatokra, valamint a más bűncselekményekkel kapcsolatos határozatokra. Ezért a bűncselekmények nem korlátozhatók a különösen súlyos, uniós dimenziójú bűncselekményekre, mivel az EUMSZ 82. cikk nem ír elő ilyen korlátozást a büntetőügyekben hozott bírósági határozatok kölcsönös elismerésére vonatkozó szabályokat és eljárásokat megállapító eljárásokra nézve. Az adócsalás, a minősített adócsalás és az adókijátszás például különösen súlyos határokon átnyúló bűncselekmények, amelyeket fel kell venni az e rendelet hatálya alá tartozó bűncselekmények jegyzékébe. Ugyanakkor tekintettel arra, hogy néhány tagállamban ezek a cselekmények nem büntetendőek maximálisan legalább három éves szabadságvesztéssel, a maximális szabadságvesztést e bűncselekmények esetében legfeljebb két évre kell csökkenteni.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Ezt a rendeletet a büntetőeljárás során az eljárási jogokról szóló 2010/64/EU30, a 2012/13/EU31, a 2013/48/EU32, az (EU) 2016/34333, az (EU) 2016/80034 és az (EU) 2016/191935 európai parlamenti és tanácsi irányelvek rendelkezéseinek figyelembevételével kell alkalmazni.

(18)  Ezt a rendeletet a büntetőeljárás során az eljárási jogokról szóló 2010/64/EU30, a 2012/13/EU31, a 2013/48/EU32, az (EU) 2016/34333, az (EU) 2016/80034 és az (EU) 2016/191935 európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a pénzügyi piacokra vonatkozó uniós jogi aktusok rendelkezéseinek figyelembevételével kell alkalmazni. Amennyiben a nem elítélésen alapuló elkobzás olyan, megelőzési célú eljárás, amely bűncselekményhez kapcsolódó eljárás része, rendkívül fontos biztosítani az alábbi szigorú feltételek teljesülését: nem elítélésen alapuló elkobzást csak jogszerűen azonosított lehetséges gyanúsítottak – például szervezett bűnözés vagy terrorizmus gyanúsítottjainak – véges számával szemben lehet alkalmazni; az ügyészség feladata bizonyítani, hogy a vagyon származása nem igazolható, és hogy az elkobzandó vagyon vagy nem áll arányban a bevallott jövedelemmel, vagy a tevékenység illegális eredetű, illetve bűncselekményekből származó jövedelem felhasználásának eredménye; hatékony eljárási biztosítékok garantálják, hogy a nem elítélésen alapuló elkobzás célszemélyeinek joga legyen a tisztességes eljáráshoz és a hatékony jogorvoslathoz, valamint az ártatlanság vélelméhez.

__________________

__________________

30Az Európai Parlament és a Tanács 2010/64/EU irányelve (2010. október 20.) a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról (HL L 280., 2010.10.26., 1. o.).

30Az Európai Parlament és a Tanács 2010/64/EU irányelve (2010. október 20.) a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról (HL L 280., 2010.10.26., 1. o.).

31Az Európai Parlament és a Tanács 2012/13/EU irányelve (2012. május 22.) a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról (HL L 142., 2012.6.1., 1. o.).

31Az Európai Parlament és a Tanács 2012/13/EU irányelve (2012. május 22.) a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról (HL L 142., 2012.6.1., 1. o.).

32Az Európai Parlament és a Tanács 2013/48/EU irányelve (2013. október 22.) a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról (HL L 294., 2013.11.6., 1. o.).

32Az Európai Parlament és a Tanács 2013/48/EU irányelve (2013. október 22.) a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról (HL L 294., 2013.11.6., 1. o.).

33Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/343 irányelve (2016. március 9.) a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről (HL L 65., 2016.3.11., 1. o.).

33Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/343 irányelve (2016. március 9.) a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről (HL L 65., 2016.3.11., 1. o.).

34Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/800 irányelve (2016. május 11.) a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról (HL L 132., 2016.5.21., 1. o.).

34Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/800 irányelve (2016. május 11.) a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról (HL L 132., 2016.5.21., 1. o.).

35Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1919 irányelve (2016. október 26.) a büntetőeljárások során a gyanúsítottak és a vádlottak, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban a keresett személyek költségmentességéről (HL L 297., 2016.11.4., 1. o.).

35Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1919 irányelve (2016. október 26.) a büntetőeljárások során a gyanúsítottak és a vádlottak, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban a keresett személyek költségmentességéről (HL L 297., 2016.11.4., 1. o.).

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet megállapítja azokat a szabályokat, amelyek alapján egy tagállam elismeri, és saját területén végrehajtja egy másik tagállam által büntetőeljárás keretében kibocsátott, biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozatokat.

(1)  E rendelet megállapítja azokat a szabályokat, amelyek alapján egy tagállam elismeri, és saját területén végrehajtja egy másik tagállam által büntető-, polgári és államigazgatási eljárás keretében kibocsátott, biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozatokat.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  „vagyonelkobzást elrendelő határozat”: a bűncselekménnyel kapcsolatos eljárás eredményeképpen bíróság által hozott jogerős szankció vagy intézkedés, amely egy természetes vagy jogi személy végleges tulajdonvesztését eredményezi;

(1)  „vagyonelkobzást elrendelő határozat”: büntető-, polgári vagy államigazgatási eljárás eredményeképpen bíróság vagy illetékes hatóság által hozott jogerős szankció vagy intézkedés, amely egy természetes vagy jogi személy végleges tulajdonvesztését eredményezi;

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  „bűncselekményből származó jövedelem”: a közvetlenül vagy közvetve bűncselekményekből származó bármely gazdasági előny; a vagyon bármely fajtáját magában foglalhatja, beleértve a közvetlen jövedelem későbbi újrabefektetését vagy átalakítását, és bármely értékkel bíró hasznot;

(4)  „bűncselekményből származó jövedelem”: a közvetlenül vagy közvetve bűncselekményből, vagy polgári jogi és államigazgatási jogsértésből származó bármely gazdasági előny; a vagyon bármely fajtáját magában foglalhatja, beleértve a közvetlen jövedelem későbbi újrabefektetését vagy átalakítását, és bármely értékkel bíró hasznot;

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  „elkövetési eszközök”: bármilyen vagyontárgy, amelyet bűncselekmény vagy bűncselekmények elkövetéséhez bármely módon, részben vagy egészben használtak vagy használni szándékoztak;

(5)  „elkövetési eszközök”: bármilyen vagyontárgy, amelyet bűncselekmény, polgári jogi vagy államigazgatási jogsértés elkövetéséhez bármely módon, részben vagy egészben használtak vagy használni szándékoztak;

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  „kibocsátó állam”: az a tagállam, amelyben büntetőeljárás keretében biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozatot hoztak;

(6)  „kibocsátó állam”: az a tagállam, amelyben büntető-, polgári peres vagy államigazgatási eljárás keretében biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozatot hoztak;

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  bármely más, a kibocsátó állam által meghatározott hatóság, amely a büntetőeljárás során hatáskörrel rendelkezik a vagyoni eszközök befagyasztásának elrendelésére vagy egy biztosítási intézkedést elrendelő határozat nemzeti jog szerinti végrehajtására. Ezenkívül a biztosítási intézkedést elrendelő határozatnak a végrehajtó hatóság részére történő továbbítását megelőzően meg kell vizsgálni, hogy e határozat megfelel-e az e rendelet értelmében a kibocsátására vonatkozó – különösen a 13. cikk (1) bekezdésében foglalt – feltételeknek, majd egy kibocsátó állambeli bírónak, bíróságnak, nyomozási bírónak vagy ügyésznek érvényesítenie kell azt. Amennyiben valamely hatóság érvényesítette a határozatot, e hatóság a határozat továbbításának céljából kibocsátó hatóságnak tekinthető;

(2)  bármely más, a kibocsátó állam által meghatározott hatóság, amely a büntető-, polgári peres vagy államigazgatási eljárás során hatáskörrel rendelkezik a vagyoni eszközök befagyasztásának elrendelésére vagy egy biztosítási intézkedést elrendelő határozat nemzeti jog szerinti végrehajtására. Ezenkívül a biztosítási intézkedést elrendelő határozatnak a végrehajtó hatóság részére történő továbbítását megelőzően meg kell vizsgálni, hogy e határozat megfelel-e az e rendelet értelmében a kibocsátására vonatkozó – különösen a 13. cikk (1) bekezdésében foglalt – feltételeknek, majd egy kibocsátó állambeli bírónak, bíróságnak, nyomozási bírónak vagy ügyésznek érvényesítenie kell azt. Amennyiben valamely hatóság érvényesítette a határozatot, e hatóság a határozat továbbításának céljából kibocsátó hatóságnak tekinthető;

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a vagyonelkobzást elrendelő határozat tekintetében a kibocsátó állam által meghatározott azon illetékes hatóság, amely a büntetőeljárás folyamán hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik a bíróság által a nemzeti jognak megfelelően kibocsátott vagyonelkobzást elrendelő határozat végrehajtására;

b)  a vagyonelkobzást elrendelő határozat tekintetében a kibocsátó állam által meghatározott azon illetékes hatóság, amely a büntető-, polgári peres vagy államigazgatási eljárás folyamán hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik a bíróság által a nemzeti jognak megfelelően kibocsátott vagyonelkobzást elrendelő határozat végrehajtására;

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 12 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  számítástechnikai bűnözés,

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 18 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  rasszizmus és idegengyűlölet,

–  rasszizmus, idegengyűlölet és antiszemitizmus,

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 21 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  piaci visszaélés,

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 21 b franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben, illetve befektetési alapok teljesítményének mérésére mutatóként használt indexek manipulálása,

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 21 c franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  pénzügyi eszközök piacainak manipulálása,

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Ha a biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozat hozatalához vezető cselekmények a kibocsátó állam jogában meghatározott alábbi bűncselekmények közül legalább egyet megvalósítanak, és a kibocsátó államban legalább maximálisan három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetők, a biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozatot végre kell hajtani a kettős büntethetőség vizsgálata nélkül:

 

  adócsalás,

 

  minősített adócsalás,

 

  adókijátszás.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 37. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) bekezdés szerinti bűncselekmények felsorolásának rendszeres aktualizálása érdekében.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  amennyiben a 3. cikk (2) bekezdésében említett esetben a vagyonelkobzást elrendelő határozat alapjául szolgáló cselekmény a végrehajtó állam joga szerint nem bűncselekmény; mindazonáltal, adók vagy illetékek, vámok és deviza vonatkozásában a vagyonelkobzást elrendelő határozat végrehajtása nem tagadható meg azon az alapon, hogy a végrehajtó állam joga nem ugyanolyan típusú adót vagy illetéket ír elő, vagy nem ugyanolyan típusú adó-, illeték-, vám- és devizaszabályokat tartalmaz, mint a kibocsátó állam joga;

f)  amennyiben a 3. cikk (2) bekezdésében említett esetben a vagyonelkobzást elrendelő határozat alapjául szolgáló cselekmény a végrehajtó állam joga szerint nem bűncselekmény; mindazonáltal, adók vagy illetékek, vámok és deviza vonatkozásában a vagyonelkobzást elrendelő határozat végrehajtása nem tagadható meg azon az alapon, hogy a végrehajtó állam joga nem ugyanolyan típusú adót vagy illetéket ír elő, vagy nem ugyanolyan típusú adó-, illeték-, vám- és devizaszabályokat és -szankciókat tartalmaz, mint a kibocsátó állam joga;

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett esetekben a vagyonelkobzást elrendelő határozat elismerésének vagy végrehajtásának teljes vagy részleges megtagadásáról szóló határozat meghozatala előtt a végrehajtó hatóság bármely megfelelő módon konzultációt folytat a kibocsátó hatósággal, és adott esetben felkéri a kibocsátó hatóságot bármely szükséges információ haladéktalan megadására.

(2)  Az (1) bekezdésben említett esetekben a vagyonelkobzást elrendelő határozat elismerésének vagy végrehajtásának teljes vagy részleges megtagadásáról szóló határozat meghozatala előtt a végrehajtó hatóság bármely megfelelő – ám írásos – módon konzultációt folytat a kibocsátó hatósággal, és adott esetben felkéri a kibocsátó hatóságot bármely szükséges információ haladéktalan megadására.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Azonban ez a pont csak abban az esetben alkalmazandó, ha a nemzeti jog szerint az ilyen határozat elsőbbséget élvez a büntetőeljárás lefolytatása során későbbi időpontban kibocsátott, biztosítási intézkedést elrendelő határozatokkal szemben.

(4)  Azonban ez a pont csak abban az esetben alkalmazandó, ha a nemzeti jog szerint az ilyen határozat elsőbbséget élvez a büntető-, polgári peres vagy államigazgatási eljárás lefolytatása során későbbi időpontban kibocsátott, biztosítási intézkedést elrendelő határozatokkal szemben.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A végrehajtó állam a befagyasztott vagy elkobzott vagyont a vagyon értékcsökkenésének megelőzése céljából, és a 2014/42/EU irányelv 10. cikkének megfelelően kezeli.

(1)  A végrehajtó állam a befagyasztott vagy elkobzott vagyont a vagyon értékcsökkenésének megelőzése céljából, és a 2014/42/EU irányelv 10. cikkének megfelelően kezeli. Az eljáró tagállamnak valamennyi elkobzott vagyontárgyat megfelelően értékelnie kell. A lefoglalt vagy elkobzott vagyontárgyak biztonságának szavatolása érdekében az igazságügyi hatóság igénybe veheti közfunkciót ellátó szakmabeliek, például jegyzők segítségét.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  amennyiben a vagyonelkobzást elrendelő határozat végrehajtásából befolyt összeg több mint 10 000 EUR, a végrehajtó államnak az összeg 50 %-át át kell utalnia a kibocsátó államnak.

b)  amennyiben a vagyonelkobzást elrendelő határozat végrehajtásából befolyt összeg több mint 10 000 EUR, a végrehajtó államnak az összeget át kell utalnia a kibocsátó államnak, levonva belőle a határozat végrehajtásának költségét, ami azonban nem haladhatja meg az összeg 75 %-át.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A Bizottság éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az összegyűjtött statisztikákról és azok összehasonlító elemzéséről.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  (e rendelet alkalmazásának időpontjától számított egy évvel) a Bizottság értékelést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a vagyonelkobzást elrendelő határozatok megelőző hatásáról és az idevonatkozó statisztikákról, valamint az összes tagállamban végrehajtott határozatok kapcsán a határokon átnyúló együttműködés eredményeiről.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – H szakasz – 3 pont – 12 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  számítástechnikai bűnözés,

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – H szakasz – 3 pont – 18 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

  rasszizmus és idegengyűlölet,

  rasszizmus, idegengyűlölet és antiszemitizmus

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – H szakasz – 3 pont – 21 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  piaci visszaélés,

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – H szakasz – 3 pont – 21 b franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben, illetve befektetési alapok teljesítményének mérésére mutatóként használt indexek manipulálása,

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – H szakasz – 3 pont – 21 c franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  pénzügyi eszközök piacainak manipulálása,

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 3 szakasz – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A vagyonelkobzást elrendelő határozat tárgyát képező bűncselekmény a kibocsátó állam jogában olyan szabadságvesztéssel járó büntetéssel vagy olyan szabadságelvonással járó intézkedéssel büntetendő-e, amelynek maximális időtartama a kibocsátó állam joga szerint legalább két év, továbbá szerepel-e az alább felsorolt bűncselekmények között? (jelölje meg a megfelelő négyzetet)

 

  adócsalás,

 

  minősített adócsalás,

 

  adókijátszás.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A vagyoni eszközök befagyasztására és elkobzására vonatkozó végzések kölcsönös elismerése

Hivatkozások

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

13.2.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Fulvio Martusciello

11.4.2017

Vizsgálat a bizottságban

4.9.2017

9.10.2017

 

 

Az elfogadás dátuma

6.11.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

1

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

39

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Esther de Lange, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

VERTS/ALE

Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Bernard Monot

2

0

ECR

Bernd Lucke, Kay Swinburne

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (26.11.2017)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

A vélemény előadója: Pavel Svoboda

RÖVID INDOKOLÁS

A legutóbbi kutatási adatok szerint az Európai Unióban a tiltott piacok forgalma körülbelül 110 milliárd EUR, vagyis az EU 2010. évi GDP-jének hozzávetőleg 1%-a. Így tehát a bűnözés hasznának elvonása, és annak elérése, hogy a „bűnözés ne érje meg”, igen hatékony mechanizmust jelent a bűnözés elleni küzdelemben. A bűnözés eredményeként keletkezett vagyoni eszközök elkobzása a bűnözés, így a szervezett bűnözés megelőzésére és leküzdésére, a sértettek kártérítésére, valamint arra irányul, hogy további forrásokat biztosítson a bűnüldözési tevékenységek, illetve az egyéb bűnmegelőzési kezdeményezések számára.

Jóllehet korlátozott statisztikai adatok állnak rendelkezésre, a bűncselekményből származó jövedelem Unión belül visszaszerzett összege csak kis hányadot tesz ki: a bűncselekményből származó becsült jövedelem 98,9%-át nem kobozzák el, és az továbbra is a bűnözők rendelkezésére áll. Egy működőképes vagyon-visszaszerzési szabályozás jelenti az előfeltételét annak, hogy több bűnözésből származó vagyoni eszközt lehessen lefoglalni. Ez magában foglalja a vagyoni eszközök befagyasztását és vagyonelkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismerésének hatékony keretszabályozását.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A bűncselekmények elkövetési eszközeinek és az azokból származó jövedelemnek a befagyasztása és elkobzása a bűnözés elleni küzdelem egyik leghatékonyabb eszköze. Az Európai Unió elkötelezett a bűncselekményekből származó vagyoni eszközök hatékonyabb azonosításának, elkobzásának és újbóli felhasználásának biztosítása iránt24.

(3)  A bűncselekmények elkövetési eszközeinek és az azokból származó jövedelemnek a befagyasztása és elkobzása a – különösen a szervezett bűnözői csoportok által elkövetett – bűnözés, a törvényszegés és a terrorizmus elleni küzdelem egyik leghatékonyabb eszköze, mivel megfosztja a bűnözőket a jogellenes tevékenységekből származó jövedelemtől, illetve lehetetlenné teszi a terrorista támadások szervezését. Az Európai Unió elkötelezett a bűncselekményekből származó vagyoni eszközök hatékonyabb azonosításának, elkobzásának és újbóli felhasználásának biztosítása iránt24. A bűncselekményekből származó elkobzott vagyoni eszközöket fel lehet használni a bűnmegelőzésben, a bűnüldözésben vagy a sértettek kárenyhítésében.

_________________

_________________

24  „A stockholmi program – A polgárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa”, HL C 115., 2010.5.4., 1. o.

24  „A stockholmi program – A polgárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa”, HL C 115., 2010.5.4., 1. o.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Mivel a bűnözés gyakran nemzetközi jellegű, a határon átnyúló együttműködés alapvető fontosságú a bűncselekményből származó jövedelem és az elkövetési eszközök befagyasztásához és elkobzásához.

(4)  Mivel a bűnözés gyakran nemzetközi jellegű, a határon átnyúló együttműködés alapvető fontosságú a bűncselekményből származó jövedelem és az elkövetési eszközök befagyasztásához és elkobzásához. A vonatkozó uniós jogszabályok aktualizálására és végrehajtására vonatkozó határozott, gyors és összehangolt intézkedések révén javítani lehet a tagállamok és a harmadik országok közötti együttműködést.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A bűncselekményekből származó illegális bevételeket a bűnszervezetek nagyüzemben mossák tisztára a legális európai gazdaságban, és ha az ilyen vagyonokat visszaforgatják a gazdaságba, az súlyosan fenyegeti a vállalkozás és a verseny szabadságát, mivel jelentős torzító hatást fejt ki.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  A szervezett bűnözés, a korrupció és a pénzmosás komoly fenyegetést jelent az Unió gazdaságára, mivel a tagállamoknak és az Unió egészének adóbevételeit jelentősen csökkenti, valamint súlyos kihatása van az uniós forrásokból finanszírozott projektek elszámoltathatóságára, mivel a bűnszervezetek számos különböző ágazatban működnek, melyek közül sok kormányzati irányítás alatt áll.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatok hatékony kölcsönös elismerése érdekében az e határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályokat jogilag kötelező és közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusban kell megállapítani.

(11)  A biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatok hatékony kölcsönös elismerése érdekében az e határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályokat jogilag kötelező és közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusban kell megállapítani, amelynek hatálya szélesebb körű, mint a hatályban lévő egyéb jogi aktusoké, és amely egyértelmű előírásokat tartalmaz az eszközök befagyasztásának és elkobzásának elrendelésére. A befagyasztást és vagyonelkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről szóló, tanúsítványmintát és formanyomtatvány-mintát, valamint az alkalmazandó szabályokat és határidőket tartalmazó egységes jogi aktus biztosítja, hogy a határozatokat késlekedés nélkül elismerjék és végrehajtsák az Unióban.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Lényeges, hogy olyan szabályok megállapításával segítsék elő a biztosítási intézkedést és vagyonelkobzását elrendelő határozatok kölcsönös elismerését és végrehajtását, amelyek kötelezik a tagállamokat arra, hogy területükön ismerjék el és hajtsák végre a más tagállam által büntetőeljárás keretében kibocsátott, biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatokat.

(12)  Lényeges, hogy olyan szabályok megállapításával segítsék elő a biztosítási intézkedést és vagyonelkobzását elrendelő határozatok kölcsönös elismerését és végrehajtását, amelyek kötelezik a tagállamokat arra, hogy területükön indokolatlan késedelem és további formalitások nélkül ismerjék el és hajtsák végre a más tagállam által büntetőeljárás keretében kibocsátott, biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatokat.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Ez a rendelet nem módosítja az EUSZ 6. cikkébe foglalt alapvető jogok és alapvető jogelvek tiszteletben tartásának kötelezettségét.

(16)  Ez a rendelet nem sérti az EUSZ 6. cikkében foglalt alapvető jogok és alapvető jogelvek tiszteletben tartásának kötelezettségét.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájában (a továbbiakban: a Charta) és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben (a továbbiakban: EJEE) elismert alapelveket. E rendeletet az említett jogokkal és elvekkel összhangban kell alkalmazni.

(17)  Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és az eljárási jogokat, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájában (a továbbiakban: a Charta) és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben (a továbbiakban: EJEE) elismert alapelveket. E rendeletet az említett jogokkal és elvekkel összhangban kell alkalmazni.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Ezt a rendeletet a büntetőeljárás során az eljárási jogokról szóló 2010/64/EU30, a 2012/13/EU31, a 2013/48/EU32, az (EU) 2016/34333, az (EU) 2016/80034 és az (EU) 2016/191935 európai parlamenti és tanácsi irányelvek rendelkezéseinek figyelembevételével kell alkalmazni.

(18)  Ezt a rendeletet a büntetőeljárás során az eljárási jogokról szóló 2010/64/EU30, a 2012/13/EU31, a 2013/48/EU32, az (EU) 2016/34333, az (EU) 2016/80034 és az (EU) 2016/191935 európai parlamenti és tanácsi irányelvek rendelkezéseinek megfelelően kell alkalmazni.

_________________

_________________

30 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/64/EU irányelve (2010. október 20.) a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról (HL L 280., 2010.10.26., 1. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/64/EU irányelve (2010. október 20.) a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról (HL L 280., 2010.10.26., 1. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 2012/13/EU irányelve (2012. május 22.) a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról (HL L 142., 2012.6.1., 1. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 2012/13/EU irányelve (2012. május 22.) a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról (HL L 142., 2012.6.1., 1. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/48/EU irányelve (2013. október 22.) a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról (HL L 294., 2013.11.6., 1. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/48/EU irányelve (2013. október 22.) a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról (HL L 294., 2013.11.6., 1. o.).

33 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/343 irányelve (2016. március 9.) a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről (HL L 65., 2016.3.11., 1. o.).

33 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/343 irányelve (2016. március 9.) a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről (HL L 65., 2016.3.11., 1. o.).

34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/800 irányelve (2016. május 11.) a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról (HL L 132., 2016.5.21., 1. o.).

34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/800 irányelve (2016. május 11.) a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról (HL L 132., 2016.5.21., 1. o.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1919 irányelve (2016. október 26.) a büntetőeljárások során a gyanúsítottak és a vádlottak, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban a keresett személyek költségmentességéről (HL L 297., 2016.11.4., 1. o.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1919 irányelve (2016. október 26.) a büntetőeljárások során a gyanúsítottak és a vádlottak, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban a keresett személyek költségmentességéről (HL L 297., 2016.11.4., 1. o.).

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  A végrehajtó hatóságnak további alaki követelmények nélkül el kell ismernie a vagyonelkobzást elrendelő határozatot, és meg kell hoznia az annak végrehajtásához szükséges intézkedéseket. A vagyonelkobzást elrendelő határozat elismerésére és végrehajtására vonatkozó határozatot meg kell hozni, és a vagyonelkobzást ugyanolyan gyorsan és ugyanolyan elsőbbséggel kell ténylegesen elvégezni, mint egy hasonló belföldi ügyben. Határidőket kell megállapítani annak érdekében, hogy gyorsan és hatékonyan meghozzák a határozatot és végrehajtsák a vagyonelkobzást elrendelő határozatot.

(22)  A végrehajtó hatóságnak további alaki követelmények és indokolatlan késedelem nélkül el kell ismernie a vagyonelkobzást elrendelő határozatot, és meg kell hoznia az annak végrehajtásához szükséges intézkedéseket. A vagyonelkobzást elrendelő határozat elismerésére és végrehajtására vonatkozó határozatot indokolatlan késlekedés nélkül kell meghozni, és a vagyonelkobzást ugyanolyan gyorsan és ugyanolyan elsőbbséggel kell elvégezni, mint egy hasonló belföldi ügyben. E rendelet határidőket állapít meg az eljárás egyes fázisainak lezárása tekintetében annak érdekében, hogy gyorsan és hatékonyan meghozzák a határozatot és végrehajtsák a vagyonelkobzást elrendelő határozatot.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A végrehajtó hatóságnak további alaki követelmények nélkül el kell ismernie a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot, és azonnal meg kell hoznia az annak végrehajtásához szükséges intézkedéseket. A biztosítási intézkedést elrendelő határozat elismerésére és végrehajtására vonatkozó határozatot meg kell hozni, és a befagyasztást ugyanolyan gyorsan és ugyanolyan elsőbbséggel kell ténylegesen megtenni, mint egy hasonló belföldi ügyben. Határidőket kell megállapítani annak érdekében, hogy gyorsan és hatékonyan meghozzák a határozatot és végrehajtsák a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot.

(24)  A végrehajtó hatóságnak további alaki követelmények és indokolatlan késedelem nélkül el kell ismernie a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot, és haladéktalanul meg kell hoznia az annak végrehajtásához szükséges intézkedéseket. A biztosítási intézkedést elrendelő határozat elismerésére és végrehajtására vonatkozó határozatot indokolatlan késlekedés nélkül kell meghozni, és a biztosítási intézkedést ugyanolyan gyorsan és ugyanolyan elsőbbséggel kell ténylegesen elvégezni, mint egy hasonló belföldi ügyben. E rendelet konkrét határidőket állapít meg az eljárás egyes fázisainak lezárása tekintetében annak érdekében, hogy gyorsan és hatékonyan hozzák meg a határozatot és hajtsák végre a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  A biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozat elismerése és végrehajtása csak az e rendeletben foglalt indokok alapján tagadható meg. Mindenekelőtt a végrehajtó hatóság számára lehetővé kell tenni a vagyonelkobzást elrendelő határozat elismerésének és végrehajtásának megtagadását a non bis in idem elve alapján, ha valamely érdekelt fél jogai vagy a tárgyaláson való jelenléthez való jog sérülnének.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  Az elismerés és végrehajtás megtagadásával kapcsolatos valamely indok alkalmazására vonatkozó döntés meghozatal előtt a végrehajtó hatóságnak bármely szükséges további információ beszerzése érdekében konzultációt kell folytatnia a kibocsátó hatósággal.

(27)  Az elismerés és végrehajtás megtagadásával kapcsolatos valamely indok alkalmazására vonatkozó döntés meghozatala előtt a végrehajtó hatóságnak a szükséges további információk beszerzése érdekében indokolatlan késedelem nélkül konzultációt kell folytatnia a kibocsátó hatósággal.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  A kibocsátó hatóságot haladéktalanul értesíteni kell arról, hogy a határozat nem hajtható végre. A végrehajtás lehetetlensége az alábbi okokból származhat: az elkobzandó vagyontárgyat már elkobozták, az eltűnt, nem fellelhető a kibocsátó hatóság által megjelölt helyen, illetve a vagyon fellelhetőségének helyét nem kellő pontossággal adták meg.

(29)  A kibocsátó hatóságot haladéktalanul értesíteni kell arról, hogy a határozat miért nem hajtható végre. A végrehajtás lehetetlensége az alábbi okokból származhat: az elkobzandó vagyontárgyat már elkobozták, az eltűnt, nem fellelhető a kibocsátó hatóság által megjelölt helyen, illetve a vagyon fellelhetőségének helyét nem kellő pontossággal adták meg.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(29a)  Amennyiben egy vagyonelkobzást elrendelő határozat tárgyát képező vagyontárgy hollétét illetően kétség merül fel, a tagállamok minden rendelkezésre álló eszközt – ideértve valamennyi lehetséges információs rendszert is – igénybe vesznek az adott vagyontárgy hollétének azonosítása érdekében.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  E rendelet megfelelő gyakorlati működése feltételezi az érintett illetékes nemzeti hatóságok közötti szoros konzultációt, különösen egy vagyonelkobzást elrendelő határozat több tagállamban való egyidejű végrehajtása esetén. Ezért az illetékes nemzeti hatóságoknak bármely szükséges esetben konzultációt kell folytatniuk egymással.

(31)  E rendelet megfelelő gyakorlati működése feltételezi az érintett illetékes nemzeti hatóságok közötti szoros konzultációt és optimális együttműködést, különösen egy biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozat több tagállamban való egyidejű végrehajtása esetén. Ezért az illetékes nemzeti hatóságoknak konzultációt kell folytatniuk egymással, és az érintett tagállam eljárásjoga által megengedett modern kommunikációs technológiákat kell használniuk.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  Bármely érdekelt félnek, így a jóhiszemű harmadik feleknek – jogaik megóvása érdekében – jogorvoslati lehetőségekkel kell rendelkezniük a biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozattal szemben, beleértve a határozat bíróság előtti megtámadásának tényleges lehetőségét, illetve tulajdonjog vagy más vagyoni jogok érvényesítését a 2014/42/EU irányelvnek megfelelően. A keresetet a végrehajtó állam bírósága előtt kell megindítani.

(34)  Bármely érdekelt félnek, így a jóhiszemű harmadik feleknek – jogaik megóvása érdekében – jogorvoslati lehetőségekkel kell rendelkezniük a biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozattal szemben, beleértve az aktákba való betekintés jogát, a határozat bíróság előtti megtámadásának tényleges lehetőségét, illetve tulajdonjog vagy más vagyoni jogok érvényesítését a 2014/42/EU irányelvnek megfelelően. A keresetet a végrehajtó állam bírósága előtt kell megindítani.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet megállapítja azokat a szabályokat, amelyek alapján egy tagállam elismeri, és saját területén végrehajtja egy másik tagállam által büntetőeljárás keretében kibocsátott, biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozatokat.

(1)  E rendelet megállapítja azokat a szabályokat és feltételeket, amelyek alapján egy tagállam elismeri, és saját területén végrehajtja egy másik tagállam által büntetőeljárás keretében kibocsátott, biztosítási intézkedést vagy vagyonelkobzást elrendelő határozatokat.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  E rendelet nem módosítja az EUSZ 6. cikkében foglalt alapvető jogok és jogelvek tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettséget.

(2)  E rendelet nem sérti az EUSZ 6. cikkében és az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt alapvető jogok és jogelvek tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettséget. Bármely, nem elítélésen alapuló elkobzásnak összhangban kell lennie az emberi jogok európai egyezményének 6. cikkében foglalt eljárási biztosítékokkal és a 2014/42/EU irányelv 8. cikkével.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  „vagyon”: minden olyan vagyon, beleértve az anyagi vagy eszmei, ingó vagy ingatlan javakat, valamint az ilyen vagyonnal kapcsolatos jogcímet és az abban való érdekeltséget igazoló okiratokat és okmányokat egyaránt, amely a kibocsátó hatóság megítélése szerint:

3.  „vagyon”: pénz vagy mindennemű vagyoni eszköz, beleértve az anyagi vagy eszmei, ingó vagy ingatlan javakat, a korlátozott tulajdonjogokat, valamint az ilyen vagyoni eszközzel kapcsolatos jogcímet és az abban való érdekeltséget igazoló – bármilyen formájú, elektronikus vagy digitális – okiratokat és okmányokat egyaránt, amely a kibocsátó hatóság megítélése szerint:

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A kibocsátó hatóságnak a vagyonelkobzást elrendelő határozatot vagy annak hiteles másolatát, a 7. cikkben meghatározott tanúsítvánnyal együtt közvetlenül a végrehajtó hatóságnak, vagy adott esetben a 27. cikk (2) bekezdésében említett központi hatóságnak kell továbbítania, a megfelelő írásbeli rögzítést olyan feltételek mellett biztosító bármely eszköz felhasználásával, amely lehetővé teszi a végrehajtó hatóság számára a hitelesség megállapítását.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a b) pont alkalmazandó, a kibocsátó hatóság a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja a végrehajtó hatóságot a fent említett veszély megszűnéséről.

Amennyiben a b) pont alkalmazandó, a kibocsátó hatóság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a végrehajtó hatóságot a fent említett veszély megszűnéséről.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A kibocsátó hatóság kitölti az I. mellékletben található tanúsítványt, aláírja azt, és igazolja, hogy annak tartalma pontos és helytálló.

(1)  A kibocsátó hatóság indokolatlan késedelem nélkül kitölti az I. mellékletben található tanúsítványt, aláírja azt, és igazolja, hogy annak tartalma pontos és helytálló.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kibocsátó hatóság lefordítja a tanúsítványt a végrehajtó állam hivatalos nyelvére vagy a végrehajtó állam által a (3) bekezdésnek megfelelően megjelölt bármely más nyelvre.

(2)  A kibocsátó hatóság indokolatlan késedelem nélkül lefordítja a tanúsítványt a végrehajtó állam hivatalos nyelvére vagy a végrehajtó állam által a (3) bekezdésnek megfelelően megjelölt bármely más nyelvre.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A végrehajtó hatóság minden további alaki követelmény nélkül elismeri a 4. cikkel összhangban hozzá továbbított, vagyonelkobzást elrendelő határozatot, és haladéktalanul megteszi a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket ugyanolyan módon, mintha a vagyonelkobzást elrendelő határozatot a végrehajtó állam hatósága bocsátotta volna ki, kivéve ha az érintett hatóság úgy dönt, hogy a 9. cikkben az elismerés, illetve a végrehajtás megtagadására vagy a 11. cikkben a végrehajtás elhalasztására vonatkozóan előírt okok valamelyikére hivatkozik.

(1)  A végrehajtó hatóság minden további alaki követelmény és indokolatlan késedelem nélkül elismeri a 4. cikkel összhangban hozzá továbbított, vagyonelkobzást elrendelő határozatot, és haladéktalanul megteszi a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket ugyanolyan módon, mintha a vagyonelkobzást elrendelő határozatot a végrehajtó állam hatósága bocsátotta volna ki, kivéve, ha az érintett hatóság úgy dönt, hogy a 9. cikkben az elismerés, illetve a végrehajtás megtagadására vagy a 11. cikkben a végrehajtás elhalasztására vonatkozóan előírt okok valamelyikére hivatkozik.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A végrehajtó hatóság megfelelő írásbeli rögzítést biztosító eszköz felhasználásával haladéktalanul jelentést készít a kibocsátó hatóságnak a határozat végrehajtásának elhalasztásáról, ismertetve a halasztás okait és lehetőség szerint várható időtartamát.

(2)  A végrehajtó hatóság megfelelő írásbeli rögzítést biztosító eszköz felhasználásával haladéktalanul jelentést készít a kibocsátó hatóságnak a határozat végrehajtásának elhalasztásáról, ismertetve a halasztás okait és lehetőség szerint várható időtartamát. Az (1) bekezdés b) pontjának rendelkezései szerinti elnapolás esetén a kibocsátó hatóság a vagyonelkobzást elrendelő határozat egynél több tagállamban azonos időben történő végrehajtása esetén aktualizált tájékoztatást nyújt az elkobozandó pénz pontos összegéről.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

Az érdekelt felek tájékoztatására irányuló kötelezettség

 

A vagyonelkobzást elrendelő határozat végrehajtását követően a végrehajtó hatóság késlekedés nélkül értesíti határozatáról azt a személyt, akivel szemben a vagyonelkobzást elrendelő határozatot kibocsátotta, továbbá értesíti az összes érdekelt felet, a jóhiszemű harmadik feleket is beleértve.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A végrehajtó hatóság minden további alaki követelmény nélkül elismeri a 14. cikkel összhangban hozzá továbbított, biztosítási intézkedést elrendelő határozatot, és megteszi az annak végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket, kivéve ha az érintett hatóság úgy dönt, hogy a 18. cikkben az elismerés, illetve a végrehajtás megtagadására vagy a 20. cikkben a végrehajtás elhalasztására vonatkozóan előírt okok valamelyikére hivatkozik.

A végrehajtó hatóság minden további alaki követelmény és indokolatlan késedelem nélkül elismeri a 14. cikkel összhangban hozzá továbbított, biztosítási intézkedést elrendelő határozatot, és megteszi az annak végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket, kivéve ha az érintett hatóság úgy dönt, hogy a 18. cikkben az elismerés, illetve a végrehajtás megtagadására vagy a 20. cikkben a végrehajtás elhalasztására vonatkozóan előírt okok valamelyikére hivatkozik.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a 16. cikkben előírt formanyomtatvány hiányos, nyilvánvalóan helytelen, és a (2) bekezdés szerinti konzultációt követően nem egészítették ki;

a)  a 16. cikkben előírt formanyomtatvány hiányos, nincs lefordítva az eljáró állam valamely hivatalos nyelvére, nyilvánvalóan helytelen, és a (2) bekezdés szerinti konzultációt követően nem egészítették ki;

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 22. cikk sérelme nélkül, a végrehajtó hatóság a végrehajtást követően értesíti határozatáról azt a személyt, akivel szemben a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot hozták, valamint minden más érdekelt felet, így azokat a jóhiszemű harmadik feleket, akiket a végrehajtó hatóság a 14. cikk (6) bekezdésének megfelelően tájékoztatott.

(1)  A 22. cikk sérelme nélkül, a végrehajtó hatóság a végrehajtást követően késlekedés nélkül értesíti határozatáról azt a személyt, akivel szemben a biztosítási intézkedést elrendelő határozatot hozták, valamint minden más érdekelt felet, így azokat a jóhiszemű harmadik feleket, akiket a végrehajtó hatóság a 14. cikk (6) bekezdésének megfelelően tájékoztatott.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az értesítés legalább rövid információt tartalmaz a biztosítási intézkedést elrendelő határozat indokairól, a határozatot kibocsátó hatóságról, valamint a végrehajtó állam nemzeti joga szerint igénybe vehető, hatályos jogorvoslati lehetőségekről.

(2)  Az értesítés elegendő mennyiségű és érthető információt tartalmaz a biztosítási intézkedést elrendelő határozat indokairól, a határozatot kibocsátó hatóságról, valamint a végrehajtó állam nemzeti joga szerint igénybe vehető, hatályos jogorvoslati lehetőségekről.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A folyamatban lévő nyomozások érdekeinek megóvása érdekében a kibocsátó hatóság kérheti a végrehajtó hatóságot, hogy egy korlátozott időszakban tartsa titokban a biztosítási intézkedést elrendelő határozat végrehajtását.

(3)  A folyamatban lévő nyomozások érdekeinek megóvása érdekében a kibocsátó hatóság kérheti a végrehajtó hatóságot, hogy egy korlátozott időszakban tartsa titokban a biztosítási intézkedést elrendelő határozat végrehajtását. A kibocsátó hatóság tájékoztatja a végrehajtó hatóságot, amennyiben a biztosítási intézkedést elrendelő határozat titokban tartását szükségessé tevő okok már nem állnak fenn.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet hatékony alkalmazásának biztosítása érdekében a kibocsátó hatóság és a végrehajtó hatóság szükség esetén bármely megfelelő módon konzultál egymással.

(1)  E rendelet hatékony alkalmazásának biztosítása érdekében a kibocsátó hatóság és a végrehajtó hatóság szükség esetén bármely megfelelő módon – többek között modern kommunikációs technológiák révén – konzultál egymással.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  amennyiben a vagyonelkobzást elrendelő határozat végrehajtásából befolyt összeg több mint 10 000 EUR, a végrehajtó államnak az összeg 50 %-át át kell utalnia a kibocsátó államnak.

b)  amennyiben a vagyonelkobzást elrendelő határozat végrehajtásából befolyt összeg több mint 10 000 EUR, a végrehajtó államnak az összeg 70%-át át kell utalnia a kibocsátó államnak.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A vagyoni eszközök befagyasztására és elkobzására vonatkozó végzések kölcsönös elismerése

Hivatkozások

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

13.2.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Pavel Svoboda

2.2.2017

Vizsgálat a bizottságban

19.6.2017

7.9.2017

10.10.2017

 

Az elfogadás dátuma

21.11.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Tiemo Wölken

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

John Flack, Emma McClarkin

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

24

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

John Flack, Emma McClarkin

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Jiří Maštálka

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A vagyoni eszközök befagyasztására és elkobzására vonatkozó végzések kölcsönös elismerése

Hivatkozások

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

22.12.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

13.2.2017

JURI

13.2.2017

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Nathalie Griesbeck

9.3.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

30.3.2017

11.10.2017

21.11.2017

 

Az elfogadás dátuma

11.1.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

47

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Andrea Bocskor, Morten Løkkegaard, Georg Mayer, Julia Pitera

Benyújtás dátuma

12.1.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Morten Løkkegaard, Louis Michel, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ivari Padar, Emilian Pavel, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. január 26.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat