Procedura : 2016/0412(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0001/2018

Teksty złożone :

A8-0001/2018

Debaty :

PV 03/10/2018 - 16
CRE 03/10/2018 - 16

Głosowanie :

PV 04/10/2018 - 7.6

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0380

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1276kWORD 177k
12.1.2018
PE 609.537v02-00 A8-0001/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Nathalie Griesbeck

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej
 OPINIA Komisji Prawnej
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0819),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 82 ust. 1 akapit 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0002/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Senat Czech, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej i Komisji Prawnej (A8-0001/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Zabezpieczanie i konfiskata narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa stanowią jedne z najskuteczniejszych metod walki z przestępczością. Unia Europejska jest zaangażowana w zapewnianie skuteczniejszej identyfikacji, konfiskaty i ponownego wykorzystywania mienia pochodzącego z przestępstwa24.

(3)  Zabezpieczanie i konfiskata narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa stanowią jedne z najskuteczniejszych metod walki z przestępczością, naruszaniem prawa, zwłaszcza przez organizacje przestępcze, oraz terroryzmem, ponieważ dzięki nim przestępcy nie mogą czerpać korzyści z nielegalnej działalności, a terroryści nie mają możliwości organizowania zamachów. Unia Europejska jest zaangażowana w zapewnianie skuteczniejszej identyfikacji, konfiskaty i ponownego wykorzystywania mienia pochodzącego z przestępstwa24. Skonfiskowane mienie można ponownie wykorzystać na działania, których celem jest zapewnienie poszanowania prawa, lub na inicjatywy służące zapobieganiu przestępczości oraz zapewnieniu rekompensaty ofiarom.

_________________

_________________

24 „Program sztokholmski – Otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli”, Dz.U. C 115 z 4.5.2010, s. 1.

24 „Program sztokholmski – Otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli”, Dz.U. C 115 z 4.5.2010, s. 1.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Ponieważ przestępczość ma często charakter transgraniczny, zajmowanie i konfiskowanie korzyści pochodzących z przestępstwa i narzędzi służących do popełnienia przestępstwa wymaga skutecznej współpracy transgranicznej.

(4)  Ponieważ przestępczość ma często charakter transgraniczny, wykrywanie, zajmowanie i konfiskowanie korzyści pochodzących z przestępstwa i narzędzi służących do popełnienia przestępstwa wymaga skutecznej współpracy transgranicznej, ciągłej wymiany informacji i wzajemnego wsparcia. W związku z tym podmioty, organy, osoby, działy lub służby odpowiedzialne za ściganie przestępstw w państwach członkowskich powinny ściśle współpracować i komunikować się ze sobą w celu zoptymalizowania czasu trwania i wydajności procedur zabezpieczenia i konfiskaty.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  W dziedzinie usług finansowych szereg aktów prawnych Unii dotyczących rynków finansowych przewiduje nakazy zabezpieczenia i nakazy konfiskaty będące sankcjami wobec instytucji finansowych. Skuteczna współpraca transgraniczna między sądami karnymi i innymi właściwymi organami krajowymi ma zasadnicze znaczenie dla stabilności systemu finansowego Unii i dla pozyskania zaufania do niego.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Ze sprawozdań Komisji dotyczących wykonania decyzji ramowych 2003/577/WSiSW i 2006/783/WSiSW wynika, że obecny system wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty nie jest w pełni skuteczny. Wdrażanie i stosowanie obecnych instrumentów w państwach członkowskich nie przebiegało w jednolity sposób, co doprowadziło do niedostatecznego wzajemnego uznawania.

(6)  Ze sprawozdań Komisji dotyczących wykonania decyzji ramowych 2003/577/WSiSW i 2006/783/WSiSW wynika, że obecny system wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty nie jest w pełni skuteczny. Wdrażanie i stosowanie obecnych instrumentów w państwach członkowskich nie przebiegało w jednolity sposób, co doprowadziło do niedostatecznego wzajemnego uznawania oraz niewydajnej współpracy transgranicznej.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Konfiskata rozszerzona i konfiskata w stosunku do osób trzecich muszą być zgodne z gwarancjami wynikającymi z EKPC, w szczególności jej art. 6 i 7, oraz Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Decyzja podejmowana przez właściwe organy opiera się na dogłębnej ocenie indywidualnego przypadku osoby, której dotyczy nakaz konfiskaty, w tym na pewności, że skonfiskowane towary zostały uzyskane z działalności przestępczej.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b)  Przestępczość zorganizowana, korupcja i pranie pieniędzy stanowią poważne zagrożenie dla gospodarki UE, gdyż m.in. znacznie obniżają dochody podatkowe państw członkowskich oraz całej UE, a także dla rozliczalności projektów finansowanych przez UE, ponieważ organizacje przestępcze działają w różnych sektorach, z których wiele podlega kontroli rządowej.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Aby zapewnić skuteczne wzajemne uznawanie i wykonywanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty, przepisy dotyczące uznawania i wykonywania tych nakazów należy ustanowić przez przyjęcie prawnie wiążącego i bezpośrednio stosowanego aktu prawnego Unii.

(11)  Aby zapewnić skuteczne wzajemne uznawanie i wykonywanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty, przepisy dotyczące uznawania i wykonywania tych nakazów należy ustanowić przez przyjęcie prawnie wiążącego i bezpośrednio stosowanego aktu prawnego Unii o rozszerzonym zakresie stosowania w stosunku do obowiązujących dotychczas instrumentów prawnych oraz jasno określającego warunki dotyczące wydawania nakazów zabezpieczenia i konfiskaty mienia. Istnienie jednego wspólnego instrumentu regulującego wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty, zawierającego standardowe zaświadczenie i standardowy formularz, a także bezpośrednio stosowane przepisy i terminy sprawią, że na terytorium Unii nakazy będą uznawane i wykonywane bez opóźnień. Rozporządzenie zapewnia większą jasność i pewność prawa, eliminuje trudności związane z transpozycją do systemów krajowych oraz umożliwia tym samym szybsze i bardziej skuteczne wykonywanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  O ile wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty w Unii stanowi ważny krok w walce z przestępczością, znaczną część aktywów przechowuje się – bez zgłoszenia i opodatkowania – w centrach offshore, w państwach trzecich poza Unią. Znaczącym krokiem naprzód byłby kompleksowy plan zniechęcania do przenoszenia aktywów do państw trzecich i znalezienie skutecznego sposobu ich odzyskiwania.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Ważne jest, aby wzajemne uznawanie i wykonywanie nakazów zabezpieczenia i konfiskaty mienia zostało ułatwione przez ustanowienie przepisów zobowiązujących państwa członkowskie do uznawania i wykonywania na ich terytorium nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty wydanych przez inne państwo członkowskie w ramach postępowania karnego.

(12)  Ważne jest, aby wzajemne uznawanie i wykonywanie nakazów zabezpieczenia i konfiskaty mienia zostało ułatwione przez ustanowienie przepisów zobowiązujących państwa członkowskie do uznawania i wykonywania na ich terytorium nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty wydanych przez inne państwo członkowskie w ramach postępowania karnego, bez zbędnej zwłoki i dodatkowych formalności.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Ważne jest, aby wzajemne uznawanie i wykonywanie nakazów zabezpieczenia i konfiskaty mienia zostało ułatwione przez ustanowienie przepisów zobowiązujących państwa członkowskie do uznawania i wykonywania na ich terytorium nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty wydanych przez inne państwo członkowskie w ramach postępowania karnego.

(12)  Ważne jest, aby wzajemne uznawanie i wykonywanie nakazów zabezpieczenia i konfiskaty mienia zostało ułatwione przez ustanowienie przepisów zobowiązujących państwa członkowskie do uznawania i wykonywania na ich terytorium nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty wydanych przez inne państwo członkowskie w ramach postępowania w sprawach karnych.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) podczas rozpatrywania, czy postępowanie należy do sfery prawa karnego nie zawsze wystarczy sprawdzenie jego kwalifikacji na mocy prawa karnego. Dla osiągnięcia celów traktatów i niniejszej dyrektywy oraz dla pełnego poszanowania praw podstawowych przewidzianych m.in. w Karcie i EKPC, przy stosowaniu dyrektywy należy odpowiednio uwzględnić nie tylko formalną kwalifikację postępowania w prawie krajowym, ale również sam charakter czynu zabronionego i wagę sankcji grożącej danej osobie.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Rozporządzenie powinno być stosowane w odniesieniu do wszystkich nakazów konfiskaty prawomocnie orzeczonych przez sąd po przeprowadzeniu postępowania w związku z popełnieniem przestępstwa i wszystkich nakazów zabezpieczenia wydanych do celów przeprowadzenia ewentualnej późniejszej konfiskaty. Jego zakres powinien zatem obejmować wszystkie typy nakazów objętych dyrektywą 2014/42/UE, jak również inne typy nakazów wydanych bez prawomocnego wyroku skazującego w ramach postępowania karnego. Rozporządzenia nie powinno się stosować do nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty wydanych w ramach postępowań cywilnych lub administracyjnych.

(13)  Rozporządzenie powinno być stosowane w odniesieniu do wszystkich nakazów konfiskaty prawomocnie orzeczonych przez sąd po przeprowadzeniu postępowania w sprawach karnych i wszystkich nakazów zabezpieczenia wydanych do celów przeprowadzenia ewentualnej późniejszej konfiskaty. Jego zakres powinien zatem obejmować wszystkie typy nakazów objętych dyrektywą 2014/42/UE, jak również inne typy nakazów wydanych bez prawomocnego wyroku skazującego w ramach postępowania karnego. Rozporządzenia nie powinno się stosować do nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty wydanych w ramach postępowań cywilnych lub administracyjnych.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Niniejsze rozporządzenie nie powoduje zmiany obowiązku poszanowania praw podstawowych i podstawowych zasad prawa zawartych w art. 6 TUE.

(16)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza obowiązku poszanowania praw podstawowych i podstawowych zasad prawnych zawartych w art. 6 TUE oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „Kartą”).

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej („Karta”) i w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności („EKPC”). Niniejsze rozporządzenie należy stosować z uwzględnieniem tych praw i zasad.

(17)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i procesowych i jest zgodne z odnośnymi zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej („Karta”) i w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności („EKPC”). Niniejsze rozporządzenie należy stosować z uwzględnieniem tych praw i zasad.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane przy jednoczesnym uwzględnieniu dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 i 2016/191935 dotyczących praw procesowych w postępowaniu karnym.

(18)  Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 i 2016/191935 dotyczącymi praw procesowych w postępowaniu karnym.

_________________

_________________

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym (Dz.U. L 280 z 26.10.2010, s. 1).

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym (Dz.U. L 280 z 26.10.2010, s. 1).

31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym (Dz.U. L 142 z 1.6.2012, s. 1).

31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym (Dz.U. L 142 z 1.6.2012, s. 1).

32 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności (Dz.U. L 294 z 6.11.2013, s. 1).

32 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności (Dz.U. L 294 z 6.11.2013, s. 1).

33 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/343 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym (Dz.U. L 65 z 11.3.2016, s. 1).

33 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/343 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym (Dz.U. L 65 z 11.3.2016, s. 1).

34 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/800 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym (Dz.U. L 132 z 21.5.2016, s. 1).

34 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/800 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym (Dz.U. L 132 z 21.5.2016, s. 1).

35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1919 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz dla osób, których dotyczy wniosek w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania (Dz.U. L 297 z 4.11.2016, s. 1).

35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1919 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz dla osób, których dotyczy wniosek w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania (Dz.U. L 297 z 4.11.2016, s. 1).

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  W tym celu nakazy zabezpieczenia i nakazy konfiskaty powinny być przekazywane przez organ wydający bezpośrednio organowi wykonującemu albo, w stosownych przypadkach, organowi centralnemu.

(20)  W tym celu nakazy zabezpieczenia i nakazy konfiskaty powinny być przekazywane przez organ wydający bezpośrednio organowi wykonującemu oraz do wiadomości organowi centralnemu odpowiedzialnemu za wspomaganie właściwych organów, rejestrowanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty przekazywanych i otrzymywanych na szczeblu krajowym oraz ułatwianie przekazywania i odbioru nakazów.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  Aby zapewnić przekazanie nakazu zabezpieczenia lub nakazu konfiskaty właściwemu organowi państwa wykonującego, organ wydający powinien móc wykorzystać wszelkie możliwe lub odpowiednie środki przekazania, na przykład zabezpieczony system telekomunikacyjny europejskiej sieci sądowej, Eurojust lub inne kanały używane przez organy wymiaru sprawiedliwości.

Uzasadnienie

Harmonizacja z innymi europejskimi instrumentami wzajemnego uznawania. Doprecyzowanie mające na celu ułatwienie przekazywania decyzji przez państwo wydające.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20b)  Wyznaczenie przez państwo członkowskie jednego lub kilku organów centralnych, których rolą może być zdecydowanie zapewnianie wsparcia administracyjnego i koordynacja, jest kluczowym elementem umożliwiającym szybkie wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty przez organy wydające i wykonujące oraz przyspieszenie tych procedur wzajemnego uznawania. W tym kontekście rola europejskiej sieci sądowej powinna zostać również wzmocniona, aby pomóc organom wydającym i wykonującym w szybkim porozumiewaniu się między sobą i w skuteczniejszej współpracy.

Uzasadnienie

We wniosku w sprawie rozporządzenia, w art. 27 ust. 2 wspomina się o możliwości wyznaczania przez państwa członkowskie organu centralnego w celu wspierania i wspomagania właściwych organów krajowych, jednakże bez wyjaśnienia ich roli lub znaczenia. Tymczasem te organy centralne mogą mieć prawdziwą wartość dodaną dla ułatwienia wzajemnego uznawania (obecny system nie jest wystarczający).

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Nakaz konfiskaty powinien być przekazywany razem ze standardowym zaświadczeniem.

(21)  Nakaz konfiskaty lub nakaz zabezpieczenia powinny być przekazywane razem ze standardowym zaświadczeniem.

Uzasadnienie

W celu uproszczenia, właściwe jest zbliżenie procedur wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty; obydwu decyzjom musi towarzyszyć zaświadczenie (znajdujące się w załączniku I i II).

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  W chwili składania oświadczenia o przyjęciu systemu językowego na podstawie niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie powinny określić, poza swoim językiem urzędowym (językami urzędowymi), co najmniej jeden inny język urzędowy Unii.

Uzasadnienie

Harmonizacja z innymi europejskimi instrumentami wzajemnego uznawania. Należy oczywiście bronić różnorodności językowej w Unii Europejskiej, ale nie powinna ona być przeszkodą dla procedur wzajemnego uznawania. W związku z tym każde państwo powinno zgodzić się na otrzymywanie nakazów zabezpieczenia i konfiskaty co najmniej w jednym innym języku niż jego język krajowy.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Organ wykonujący powinien uznać nakaz konfiskaty bez dalszych formalności i podjąć niezbędne działania w celu jego wykonania. Podjęcie decyzji w sprawie uznania i wykonania nakazu konfiskaty oraz dokonanie konfiskaty powinno nastąpić równie szybko i być traktowane tak samo priorytetowo jak w przypadku podobnej sprawy krajowej. Należy określić obowiązujące terminy w celu przyśpieszenia i usprawnienia procesu podejmowania decyzji i wykonania nakazu konfiskaty.

(22)  Organ wykonujący powinien uznać nakaz konfiskaty bez dalszych formalności oraz bez zbędnej zwłoki i powinien podjąć niezbędne działania w celu jego wykonania. Podjęcie decyzji w sprawie uznania i wykonania nakazu konfiskaty powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, a konfiskaty należy przeprowadzać równie szybko i traktować tak samo priorytetowo jak w przypadku podobnej sprawy krajowej. Niniejsze rozporządzenie powinno określać terminy, w których poszczególne etapy procedury muszą zostać zakończone, w celu zapewnienia szybkich i skutecznych decyzji i wykonania nakazu konfiskaty.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Z uwagi na pilny i tymczasowy charakter tego środka nakaz zabezpieczenia powinien być wydawany z wykorzystaniem standardowego formularza. Organ wydający powinien upewnić się, czy wydanie nakazu jest konieczne i proporcjonalne, aby w sposób doraźny zapobiec niszczeniu, przetwarzaniu, przemieszczaniu, przekazywaniu lub zbywaniu mienia. Aby ujednolicić warunki dotyczące wydawania nakazów zabezpieczenia w sprawach krajowych i transgranicznych, nakaz zabezpieczenia powinien być wydawany na mocy niniejszego rozporządzenia tylko wówczas, gdyby jego wydanie mogło zostać zarządzone również w podobnej sprawie krajowej.

(23)  Organ wydający powinien upewnić się, czy wydanie nakazu jest konieczne i proporcjonalne, aby w sposób doraźny zapobiec niszczeniu, przetwarzaniu, przemieszczaniu, przekazywaniu lub zbywaniu mienia. Aby ujednolicić warunki dotyczące wydawania nakazów zabezpieczenia w sprawach krajowych i transgranicznych, nakaz zabezpieczenia powinien być wydawany na mocy niniejszego rozporządzenia tylko wówczas, gdyby jego wydanie mogło zostać zarządzone również w podobnej sprawie krajowej.

Uzasadnienie

W celu uproszczenia, właściwe jest zbliżenie procedur wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty; obydwu decyzjom musi towarzyszyć zaświadczenie (znajdujące się w załączniku I i II).

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Organ wykonujący powinien uznać nakaz zabezpieczenia bez dalszych formalności i niezwłocznie podjąć niezbędne działania w celu jego wykonania. Podjęcie decyzji w sprawie uznania i wykonania nakazu zabezpieczenia oraz dokonanie zabezpieczenia powinno nastąpić równie szybko i być traktowane tak samo priorytetowo jak w przypadku podobnej sprawy krajowej. Należy określić obowiązujące terminy w celu przyśpieszenia i usprawnienia procesu podejmowania decyzji i wykonania nakazu zabezpieczenia.

(24)  Organ wykonujący powinien uznać nakaz zabezpieczenia bez dalszych formalności oraz bez zbędnej zwłoki i powinien niezwłocznie podjąć niezbędne działania w celu jego wykonania. Podjęcie decyzji w sprawie uznania i wykonania nakazu zabezpieczenia powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, a zabezpieczenia należy przeprowadzać równie szybko i traktować tak samo priorytetowo jak w przypadku podobnej sprawy krajowej. Niniejsze rozporządzenie powinno określać ostateczne terminy, w których poszczególne etapy procedury muszą zostać zakończone, w celu zapewnienia szybkich i skutecznych decyzji i wykonania nakazu zabezpieczenia.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Wykonując nakaz zabezpieczenia, organ wydający i organ wykonujący powinny należycie uwzględniać poufny charakter śledztwa. W szczególności, organ wykonujący powinien zapewniać poufność faktów i treści zawartych w nakazie zabezpieczenia.

(25)  Z zastrzeżeniem prawa do informacji przysługującego każdej zainteresowanej osobie, wykonując nakaz zabezpieczenia, organ wydający i organ wykonujący powinny należycie uwzględniać poufny charakter śledztwa. W szczególności, organ wykonujący powinien zapewniać poufność faktów i treści zawartych w nakazie zabezpieczenia.

Uzasadnienie

Należy doprecyzować związek między obowiązkiem informowania a wymogami dotyczącymi poufności. Poufny charakter śledztwa nie może pozbawiać danej osoby przysługującego jej prawa do informacji.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Nie powinna być możliwa odmowa uznania i wykonania nakazu zabezpieczenia lub nakazu konfiskaty z przyczyn innych niż określone w niniejszym rozporządzeniu. W szczególności, organ wykonujący powinien mieć możliwość odmowy uznania i wykonania nakazu konfiskaty na podstawie zasady ne bis in idem, praw zainteresowanej strony lub prawa do obecności na rozprawie.

(26)  Nie powinna być możliwa odmowa uznania i wykonania nakazu zabezpieczenia lub nakazu konfiskaty z przyczyn innych niż określone w niniejszym rozporządzeniu. W szczególności, organ wykonujący powinien mieć możliwość odmowy uznania i wykonania nakazu konfiskaty na podstawie praw podstawowych, zasady ne bis in idem, praw zainteresowanej strony lub prawa do obecności na rozprawie.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26a)  Zasada ne bis in idem jest jedną z podstawowych zasad prawa w Unii, uznaną w Karcie i rozwiniętą w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dlatego też organ wykonujący powinien być uprawniony do odmowy wykonania nakazu konfiskaty lub nakazu zabezpieczenia, jeżeli jego wykonanie byłoby sprzeczne z tą zasadą.

Uzasadnienie

Harmonizacja z innymi europejskimi instrumentami wzajemnego uznawania. Znaczenie zasady ne bis in idem w prawie karnym, jak i w prawie europejskim.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26b)  Utworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii opiera się na wzajemnym zaufaniu i domniemaniu przestrzegania przez inne państwa członkowskie prawa Unii, a zwłaszcza praw podstawowych. Domniemanie to jest jednak wzruszalne. W związku z tym, jeśli istnieją istotne podstawy do uznania, że wykonanie nakazu konfiskaty lub nakazu zabezpieczenia będzie skutkowało naruszeniem prawa podstawowego danej osoby oraz że państwo wykonujące nie przestrzega swoich obowiązków dotyczących poszanowania praw podstawowych uznanych w Karcie, należy odmówić wykonania tego nakazu konfiskaty lub nakazu zabezpieczenia.

Uzasadnienie

Les instruments de reconnaissance mutuelle contiennent, très souvent, une clause de non-reconnaissance fondée sur le respect des droits fondamentaux, soit implicite (Décision-cadre 2002/584), soit explicite (Décision-cadre 2005/214/JHA, Directive 2014/41/UE), en outre développée par le droit national. Deuxièmement, la Cour de Justice de l'Union européenne a confirmé l'existence et l'importance d'une telle clause (arrêt Aranyosi/Caldararu du 5 avril 2016 - C404/15). Troisièmement, l'insertion d'une telle clause pourra permettre de prévenir une contradiction possible entre le droit européen et le droit constitutionnel national. Dès lors il est important d'avoir une telle clause dans ce règlement européen.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26c)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w art. 6 TUE i w Karcie, w szczególności w jej tytule VI, w prawie międzynarodowym i umowach międzynarodowych, których Unia lub wszystkie państwa członkowskie są stronami, w tym w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz w konstytucjach państw członkowskich we właściwych im obszarach zastosowania. Żadnego z przepisów niniejszego rozporządzenia nie wolno interpretować jako zakazującego odmowy wykonania nakazu konfiskaty lub nakazu zabezpieczenia, jeżeli na podstawie obiektywnych przesłanek można sądzić, że został wydany w celu ścigania lub ukarania osoby ze względu na jej płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię, orientację seksualną, obywatelstwo, język lub poglądy polityczne, albo że jej sytuacja może ulec pogorszeniu z którejkolwiek z tych przyczyn.

Uzasadnienie

Les instruments de reconnaissance mutuelle contiennent, très souvent, une clause de non-reconnaissance fondée sur le respect des droits fondamentaux, soit implicite (Décision-cadre 2002/584), soit explicite (Décision-cadre 2005/214/JHA, Directive 2014/41/UE), en outre développée par le droit national. Deuxièmement, la Cour de Justice de l'Union européenne a confirmé l'existence et l'importance d'une telle clause (arrêt Aranyosi/Caldararu du 5 avril 2016 - C404/15). Troisièmement, l'insertion d'une telle clause pourra permettre de prévenir une contradiction possible entre le droit européen et le droit constitutionnel national. Enfin, la jurisprudence de la CEDH a mis en lumière des difficultés, dans certains États membres, en matière de confiscation et de respect des droits fondamentaux. Dès lors il est important d'avoir une telle clause dans ce Règlement européen.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26d)   Zasadnicze znaczenie ma uwzględnienie praw danej osoby trzeciej, na którą nakaz konfiskaty lub nakaz zabezpieczenia konkretnego mienia mógłby mieć wpływ, np. dlatego, że byłaby ona właścicielem mienia, ale nie mogła dochodzić swoich praw w postępowaniu w państwie wydania, ponieważ nie była stroną. Stąd organ wykonujący powinien móc odmówić uznania lub wykonania nakazu konfiskaty lub nakazu zabezpieczenia, jeżeli nakaz ten dotyczy określonego składnika mienia, który nie jest własnością ani osoby fizycznej lub prawnej, wobec której wydano nakaz konfiskaty w państwie wydającym, ani żadnej innej osoby fizycznej lub prawnej będącej stroną postępowania w państwie wydającym.

Uzasadnienie

Jest sprawą zasadniczą, aby w przedmiotowym rozporządzeniu uwzględnić prawa osób trzecich lub osób trzecich działających w dobrej wierze, na które nakaz zabezpieczenia lub konfiskaty mógłby mieć wpływ.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Przed podjęciem decyzji o powołaniu się na podstawę uzasadniającą odmowę uznania i wykonania organ wykonujący powinien skonsultować się z organem wydającym, aby uzyskać niezbędne informacje dodatkowe.

(27)  Przed podjęciem decyzji o powołaniu się na podstawę uzasadniającą odmowę uznania i wykonania organ wykonujący powinien niezwłocznie skonsultować się z organem wydającym, aby uzyskać niezbędne informacje dodatkowe.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Organ wydający powinien być niezwłocznie informowany, jeżeli wykonanie nakazu jest niemożliwe. Brak możliwości wykonania nakazu może wynikać z faktu, że mienie zostało już skonfiskowane, zaginęło albo nie znaleziono go w miejscu wskazanym przez organ wydający lub z powodu niedokładnego określenia lokalizacji mienia.

(29)  Organ wydający powinien być bezzwłocznie informowany o powodach, dla których wykonanie nakazu jest niemożliwe. Brak możliwości wykonania nakazu może wynikać z faktu, że mienie zostało już skonfiskowane, zaginęło albo nie znaleziono go w miejscu wskazanym przez organ wydający lub z powodu niedokładnego określenia lokalizacji mienia.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29a)  W przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do lokalizacji mienia podlegającego nakazowi konfiskaty, państwa członkowskie powinny wykorzystać wszelkie dostępne środki w celu zidentyfikowania jego dokładnej lokalizacji, w tym wszelkie dostępne systemy informacyjne.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  Wykonanie nakazu zabezpieczenia lub nakazu konfiskaty powinno podlegać przepisom państwa wykonania, a jego organy powinny mieć wyłączne kompetencje w zakresie stosowania procedury wykonania nakazu.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Właściwe funkcjonowanie niniejszego rozporządzenia w praktyce wymaga sprawnej komunikacji pomiędzy właściwymi organami krajowymi, w szczególności w przypadkach jednoczesnego wykonywania nakazu konfiskaty w więcej niż jednym państwie członkowskim. Właściwe organy krajowe powinny zatem konsultować się ze sobą, gdy zachodzi taka potrzeba.

(31)  Właściwe funkcjonowanie niniejszego rozporządzenia w praktyce wymaga sprawnej komunikacji i optymalnej współpracy pomiędzy właściwymi organami krajowymi, w szczególności w przypadkach jednoczesnego wykonywania nakazu zabezpieczenia lub nakazu konfiskaty w więcej niż jednym państwie członkowskim. Właściwe organy krajowe powinny zatem konsultować się ze sobą i powinny wykorzystywać nowoczesne technologie komunikacyjne zaakceptowane w przepisach proceduralnych odnośnych państw członkowskich.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Prawa ofiar przestępstwa do otrzymania rekompensaty i zwrotu mienia powinny być przestrzegane również w przypadku spraw transgranicznych. Przepisy dotyczące rozporządzania skonfiskowanym mieniem powinny traktować priorytetowo rekompensaty dla ofiar przestępstwa i zwrot ich mienia. Państwa członkowskie powinny również brać pod uwagę swoje obowiązki w zakresie udzielania pomocy przy odzyskiwaniu od innych państw członkowskich wierzytelności dotyczących podatków zgodnie z dyrektywą 2010/24/UE36.

(32)  Prawa ofiar przestępstwa do otrzymania rekompensaty i zwrotu mienia przestrzegane również w przypadku spraw transgranicznych. Przepisy dotyczące rozporządzania skonfiskowanym mieniem traktują priorytetowo rekompensaty dla ofiar przestępstwa i zwrot ich mienia. Państwa członkowskie powinny również brać pod uwagę swoje obowiązki w zakresie udzielania pomocy przy odzyskiwaniu od innych państw członkowskich wierzytelności dotyczących podatków zgodnie z dyrektywą 2010/24/UE36.

_________________

_________________

36 Dyrektywa Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (Dz.U. L 84 z 31.3.2010, s. 1).

36 Dyrektywa Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (Dz.U. L 84 z 31.3.2010, s. 1).

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(32a)  Mienie zabezpieczone do celów konfiskaty w późniejszym terminie oraz mienie skonfiskowane powinno być należycie zarządzane w taki sposób, aby nie doprowadzić do utraty jego wartości rynkowej, aby zachęcać do jego społecznego wykorzystania oraz uniknąć ryzyka dalszej infiltracji przestępczej. Dlatego w celu zminimalizowania takich strat oraz wspierania celów o charakterze społecznym państwa członkowskie powinny podjąć konieczne środki, w tym obejmujące sprzedaż lub przekazanie mienia. W celu należytego zarządzania zabezpieczonym lub skonfiskowanym mieniem państwa członkowskie muszą podjąć wszelkie stosowne środki, prawne lub o innym charakterze, takie jest ustanowienie krajowych scentralizowanych biur ds. zarządzania mieniem lub równoważnych organów. W tym celu przydatne byłoby rozważenie utworzenia unijnego funduszu gromadzącego część mienia skonfiskowanego w państwach członkowskich. Taki fundusz powinien być otwarty dla projektów pilotażowych przygotowanych przez obywateli unijnych, stowarzyszenia, zrzeszenia organizacji pozarządowych oraz wszelkie inne organizacje społeczeństwa obywatelskiego, aby zachęcać do skutecznego społecznego wykorzystania skonfiskowanego mienia.

Uzasadnienie

Na szczeblu europejskim i w państwach członkowskich należy promować optymalne zarządzanie zabezpieczonym i skonfiskowanym mieniem oraz jego przeznaczanie do celów społecznych, do celów odszkodowań dla ofiar, dla rodzin ofiar i dla przedsiębiorstw będących ofiarami przestępczości zorganizowanej lub do celów walki z przestępczością zorganizowaną.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(32b)  Przepisy dotyczące rozporządzania skonfiskowanym mieniem powinny przewidywać odpowiednie formy rekompensaty dla rodzin funkcjonariuszy policji i urzędników państwowych, którzy zginęli podczas pełnienia obowiązków służbowych, a także dla funkcjonariuszy policji i urzędników państwowych, którzy odnieśli urazy prowadzące do trwałej niepełnosprawności podczas pełnienia obowiązków służbowych. W związku z tym każde państwo członkowskie powinno utworzyć fundusz przeznaczony na rekompensaty dla tych osób, zasilany z części skonfiskowanego mienia.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(32c)  Poprzez wykorzystywanie skonfiskowanego mienia do celów społecznych promuje się i wspiera upowszechnianie kultury praworządności, udzielanie pomocy ofiarom przestępstw i działania na rzecz walki z przestępczością zorganizowaną, aktywując w ten sposób pozytywne mechanizmy na rzecz społeczności i rozwoju społeczno-gospodarczego danego obszaru, które mogą być również wdrażane za pośrednictwem organizacji pozarządowych i przy zastosowaniu obiektywnych kryteriów. W związku z tym państwa członkowskie powinny być zachęcane do rozwijania takich praktyk.

Uzasadnienie

Na szczeblu europejskim i w państwach członkowskich należy promować optymalne zarządzanie zabezpieczonym i skonfiskowanym mieniem oraz jego przeznaczanie do celów społecznych, do celów odszkodowań dla ofiar, dla rodzin ofiar i dla przedsiębiorstw będących ofiarami przestępczości zorganizowanej lub do celów walki z przestępczością zorganizowaną.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(32d)  Aby społeczeństwo obywatelskie mogło konkretnie dostrzegać skuteczność działań państw członkowskich na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym przestępczości o charakterze mafijnym, oraz by korzyści z działalności przestępczej mogły być skutecznie odbierane przestępcom, konieczne jest przyjęcie wspólnych środków, aby uniknąć sytuacji, w której organizacje przestępcze odzyskują nielegalnie zdobyte mienie. Najlepsze praktyki stosowane w kilku państwach członkowskich wykazały, że skuteczne narzędzia obejmują: zarządzanie i administrowanie przez biura ds. zarządzania mieniem lub inne podobne mechanizmy oraz wykorzystywanie skonfiskowanego mienia w projektach mających na celu zwalczanie przestępczości i zapobieganie jej, lub do innych celów instytucjonalnych, publicznych lub społecznych.

Uzasadnienie

Na szczeblu europejskim i w państwach członkowskich należy promować optymalne zarządzanie zabezpieczonym i skonfiskowanym mieniem oraz jego przeznaczanie do celów społecznych, do celów odszkodowań dla ofiar, dla rodzin ofiar i dla przedsiębiorstw będących ofiarami przestępczości zorganizowanej lub do celów walki z przestępczością zorganizowaną.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(32e)  W celu umacniania i wspierania przestrzegania prawa konieczne jest odpowiednie rozporządzanie skonfiskowanym mieniem przez jego ponowne wykorzystywanie w społecznym i gospodarczym interesie społeczności bezpośrednio dotkniętych działalnością organizacji przestępczych i terrorystycznych.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Każdej zainteresowanej stronie, w tym osobie trzeciej działającej w dobrej wierze, powinny przysługiwać w celu ochrony jej praw środki odwoławcze przeciwko uznaniu i wykonaniu nakazu zabezpieczenia lub nakazu konfiskaty, w tym możliwość zaskarżenia nakazu przed sądem lub wystąpienia z roszczeniami wynikającymi z przysługującego im prawa własności lub innych praw rzeczowych zgodnie z dyrektywą 2014/42/UE. Środek odwoławczy powinien być wnoszony do sądu w państwie wykonania.

(34)  Każdej zainteresowanej stronie, w tym osobie trzeciej działającej w dobrej wierze, powinny przysługiwać w celu ochrony jej praw środki odwoławcze przeciwko uznaniu i wykonaniu nakazu zabezpieczenia lub nakazu konfiskaty, w tym prawo wglądu do akt i możliwość zaskarżenia nakazu przed sądem lub wystąpienia z roszczeniami wynikającymi z przysługującego im prawa własności lub innych praw rzeczowych zgodnie z dyrektywą 2014/42/UE. Środek odwoławczy powinien być wnoszony do sądu w państwie wykonania.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Aby umożliwić zmiany zaświadczenia i formularza określonych w załącznikach I i II do niniejszego rozporządzenia, Komisja powinna otrzymać uprawnienie do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych dotyczących aktów delegowanych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

skreśla się

Uzasadnienie

Ze względów pewności prawa wszystkie elementy zawarte w obu zaświadczeniach (w załącznikach I i II) powinien określać i ustalać organ ustawodawczy. Przekazanie uprawnień w tym zakresie nie jest konieczne ani właściwe.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Aby umożliwić zmiany zaświadczenia i formularza określonych w załącznikach I i II do niniejszego rozporządzenia, Komisja powinna otrzymać uprawnienie do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych dotyczących aktów delegowanych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(35)  Aby umożliwić zmiany zaświadczenia i formularza określonych w załącznikach I i II do niniejszego rozporządzenia, Komisja powinna otrzymać uprawnienie do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych dotyczących aktów delegowanych Komisja prowadziła stosowne konsultacje z udziałem wyspecjalizowanych organów w państwach członkowskich i odpowiednich agencji europejskich, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niniejsze rozporządzenie określa przepisy, na mocy których państwo członkowskie uznaje i wykonuje na swoim terytorium nakaz zabezpieczenia lub nakaz konfiskaty wydany przez inne państwo członkowskie w ramach postępowania karnego.

1.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy, na mocy których państwo członkowskie uznaje i wykonuje na swoim terytorium nakaz zabezpieczenia lub nakaz konfiskaty wydany przez inne państwo członkowskie w sprawach karnych.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na obowiązek poszanowania praw podstawowych i zasad prawnych zawartych w art. 6 TUE.

2.  Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na obowiązek poszanowania praw podstawowych i zasad prawnych zawartych w art. 6 TUE oraz w Karcie, w szczególności prawa do obrony, prawa do rzetelnego procesu sądowego i prawa do własności.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Organ wydający zapewnia, podczas wydawania nakazu zabezpieczenia lub nakazu konfiskaty, poszanowanie zasad konieczności i proporcjonalności.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  „nakaz konfiskaty” oznacza karę lub środek karny prawomocnie orzeczone przez sąd po przeprowadzeniu postępowania w związku z popełnieniem przestępstwa, powodujące ostateczny przepadek mienia osoby fizycznej lub prawnej;

1)  „nakaz konfiskaty” oznacza środek karny orzeczony przez sąd po przeprowadzeniu postępowania w związku z popełnieniem przestępstwa, powodujący ostateczny przepadek mienia osoby fizycznej lub prawnej;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  „mienie” oznacza mienie każdego rodzaju, materialne lub niematerialne, ruchome lub nieruchome, oraz dokumenty lub instrumenty prawne potwierdzające prawo do takiego mienia lub uprawnienia majątkowe z nim związane, które organ wydający uznaje za:

3)  „mienie” oznacza kwoty pieniężne i aktywa każdego rodzaju, materialne lub niematerialne, ruchome lub nieruchome, a także ograniczone prawa własności oraz dokumenty lub instrumenty prawne potwierdzające prawo własności lub inne prawa do tych aktywów, które organ wydający uznaje za:

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6)  „państwo wydające” oznacza państwo członkowskie, w którym wydano w ramach postępowania karnego nakaz zabezpieczenia lub nakaz konfiskaty;

6)  „państwo wydające” oznacza państwo członkowskie, w którym wydano w ramach postępowania w sprawach karnych nakaz zabezpieczenia lub nakaz konfiskaty;

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 – litera a – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  inny właściwy organ określony przez państwo wydające, który w postępowaniu karnym ma kompetencje do wydania lub wykonania nakazu zabezpieczenia, zgodnie z prawem krajowym. Przed przekazaniem organowi wykonującemu nakazu zabezpieczenia podlega on dodatkowo zatwierdzeniu – po przeanalizowaniu jego zgodności z warunkami wydawania nakazów zabezpieczenia określonymi w niniejszym rozporządzeniu, w szczególności z warunkami wskazanymi w art. 13 ust. 1 – przez sędziego, sąd, sędziego śledczego lub prokuratora w państwie wydającym. Jeżeli nakaz został zatwierdzony przez taki organ, organ ten może być także uznany za organ wydający do celów przekazania nakazu;

2)  inny właściwy organ określony przez państwo wydające, który ma kompetencje w sprawach karnych do wydania lub wykonania nakazu zabezpieczenia, zgodnie z prawem krajowym. Przed przekazaniem organowi wykonującemu nakazu zabezpieczenia podlega on dodatkowo zatwierdzeniu – po przeanalizowaniu jego zgodności z warunkami wydawania nakazów zabezpieczenia określonymi w niniejszym rozporządzeniu, w szczególności z warunkami wskazanymi w art. 13 ust. 1 – przez sędziego, sąd, sędziego śledczego lub prokuratora w państwie wydającym. Jeżeli nakaz został zatwierdzony przez taki organ, organ ten może być także uznany za organ wydający do celów przekazania nakazu;

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w przypadku nakazu konfiskaty – właściwy organ określony przez państwo wydające, który w postępowaniu karnym ma kompetencje do egzekwowania nakazu konfiskaty wydanego przez sąd, zgodnie z prawem krajowym;

b)  w przypadku nakazu konfiskaty – właściwy organ określony przez państwo wydające, który w sprawach karnych ma kompetencje do egzekwowania nakazu konfiskaty wydanego przez sąd, zgodnie z prawem krajowym;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9a)  „zainteresowana strona” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, w tym osoby trzecie działające w dobrej wierze, na którą wpływ ma niniejsze rozporządzenie zgodnie z prawem krajowym państwa wykonania;

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nakaz zabezpieczenia lub nakaz konfiskaty jest wykonywany bez weryfikacji podwójnej karalności czynu, gdy czyny, z powodu których wydano nakaz zabezpieczenia lub nakaz konfiskaty, stanowią określone poniżej przestępstwo lub przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa państwa wydającego i w państwie wydającym są zagrożone karą pozbawienia wolności o górnej granicy ustawowego zagrożenia w wysokości co najmniej trzech lat: :

1.  Nakaz zabezpieczenia lub nakaz konfiskaty jest wykonywany bez weryfikacji podwójnej karalności czynu, gdy czyny, z powodu których wydano nakaz zabezpieczenia lub nakaz konfiskaty, stanowią przestępstwo lub przestępstwa określone w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi1a.

-  udział w organizacji przestępczej,

 

-  terroryzm,

 

-  handel ludźmi,

 

-  seksualne wykorzystywanie dzieci i pornografia dziecięca,

 

-  nielegalny handel środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi,

 

-  nielegalny handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi,

 

-  korupcja,

 

-  nadużycia finansowe i przestępstwa kryminalne związane z nadużyciami finansowymi w rozumieniu dyrektywy 2017/xxx/UE w sprawie zwalczania nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego,

 

-  nadużycia finansowe, w tym nadużycia naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich, w rozumieniu Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r.;

 

-  pranie korzyści pochodzących z przestępstwa,

 

-  fałszowanie pieniądza, w tym euro,

 

-  przestępczość komputerowa,

 

-  przestępstwa przeciwko środowisku, w tym nielegalny handel zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt,

 

-  ułatwianie bezprawnego wjazdu i pobytu,

 

-  zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

 

-  nielegalny obrót organami i tkankami ludzkimi,

 

-  uprowadzenie, bezprawne pozbawienie wolności i wzięcie zakładników,

 

-  rasizm i ksenofobia,

 

-  rozbój w formie zorganizowanej lub rozbój przy użyciu broni,

 

-  nielegalny handel dobrami kultury, w tym antykami i dziełami sztuki,

 

-  oszustwo,

 

-  wymuszenie rozbójnicze,

 

-  podrabianie i piractwo produktów,

 

-  fałszowanie dokumentów urzędowych i obrót takimi dokumentami,

 

-  fałszowanie i oszustwa związane z bezgotówkowymi środkami płatniczym,

 

-  nielegalny handel hormonami i innymi stymulatorami wzrostu,

 

-  nielegalny handel materiałami jądrowymi lub promieniotwórczymi,

 

-  handel kradzionymi pojazdami,

 

-  zgwałcenie,

 

-  podpalenie,

 

-  przestępstwa podlegające jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego,

 

-  bezprawne zawładnięcie statkiem powietrznym lub wodnym,

 

-  sabotaż.

 

 

__________________

 

1a Decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi (Dz.U. L 190 z 18.7.2002, s. 1).

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nakaz konfiskaty lub jego uwierzytelniony odpis przekazywane są, razem z zaświadczeniem określonym w art. 7, przez organ wydający bezpośrednio organowi wykonującemu lub, w stosownych przypadkach, organowi centralnemu, o którym mowa w art. 27 ust. 2, dowolną metodą pozwalającą uzyskać pisemne potwierdzenie w sposób umożliwiający organowi wykonującemu ustalenie autentyczności nakazu.

1.  Nakaz konfiskaty przekazywany jest, razem z zaświadczeniem określonym w art. 7, przez organ wydający bezpośrednio organowi wykonującemu i informuje się o nim organ centralny, o którym mowa w art. 27 ust. 2, dowolną metodą pozwalającą uzyskać pisemne potwierdzenie w sposób umożliwiający organowi wykonującemu ustalenie autentyczności nakazu.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Jeżeli organ państwa wykonania, które otrzymało nakaz konfiskaty, nie ma kompetencji do jego uznania i do przedsięwzięcia środków koniecznych do jego wykonania, przekazuje niezwłocznie nakaz konfiskaty właściwemu organowi wykonującemu w swoim państwie członkowskim i informuje o tym organ wydający.

6.  Jeżeli organ państwa wykonania, które otrzymało nakaz konfiskaty, nie ma kompetencji do jego uznania i do przedsięwzięcia środków koniecznych do jego wykonania, przekazuje niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych nakaz konfiskaty właściwemu organowi wykonującemu w swoim państwie członkowskim i informuje o tym organ wydający.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nakaz konfiskaty można przekazać na podstawie art. 4 za każdym razem tylko jednemu państwu wykonania.

1.  Zasadniczo nakaz konfiskaty można przekazać na podstawie art. 4 za każdym razem tylko jednemu państwu wykonania.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Nakaz konfiskaty dotyczący określonych składników mienia można przekazać jednocześnie więcej niż jednemu państwu wykonania, gdy:

2.  Z zastrzeżeniem ust. 1 nakaz konfiskaty dotyczący określonych składników mienia można przekazać jednocześnie więcej niż jednemu państwu wykonania, gdy:

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Nakaz konfiskaty dotyczący kwoty pieniężnej może być przekazany jednocześnie więcej niż jednemu państwu wykonania, jeżeli organ wydający uzna, że zachodzi taka szczególna potrzeba, zwłaszcza w przypadku, gdy:

3.  Z zastrzeżeniem ust. 1 nakaz konfiskaty dotyczący kwoty pieniężnej może być przekazany jednocześnie więcej niż jednemu państwu wykonania, jeżeli organ wydający uzna, że zachodzi taka szczególna potrzeba, zwłaszcza w przypadku gdy:

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku przekazania państwu lub państwom wykonania nakazu konfiskaty dotyczącego kwoty pieniężnej, całkowita wartość pieniężna uzyskana z wykonania nakazu konfiskaty nie może przekroczyć określonej w nim maksymalnej kwoty.

2.  W przypadku przekazania państwu lub państwom wykonania nakazu konfiskaty dotyczącego kwoty pieniężnej, całkowita wartość pieniężna uzyskana z wykonania nakazu konfiskaty nie może przekroczyć określonej w nim maksymalnej kwoty. W przypadkach, w których konfiskata została już częściowo wykonana, kwota taka jest odejmowana w pełni od kwoty skonfiskowanej w państwie wykonania.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organ wydający niezwłocznie informuje organ wykonujący w dowolny sposób pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie:

Organ wydający niezwłocznie i najpóźniej w terminie jednego dnia roboczego informuje organ wykonujący w dowolny sposób pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie:

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  jeżeli nakaz zabezpieczenia lub nakaz konfiskaty wykonano w całości lub w części w państwie wydającym lub w innym państwie wykonania, określając kwotę, w stosunku do której nie wykonano jeszcze nakazu zabezpieczenia lub nakazu konfiskaty;

b)  jeżeli nakaz konfiskaty wykonano w całości lub w części w państwie wydającym lub w innym państwie wykonania, określając kwotę, w stosunku do której nie wykonano jeszcze nakazu konfiskaty;

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli państwo wydające wskazało, że chce wycofać nakaz w państwie wykonania z jakiekolwiek powodu, państwo wykonania natychmiast zaprzestaje wykonywania nakazu konfiskaty.

4.  Jeżeli państwo wydające wskazało, że chce wycofać nakaz w państwie wykonania z jakiekolwiek powodu, państwo wykonania zaprzestaje wykonywania nakazu konfiskaty natychmiast i najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Standardowe zaświadczenie

Standardowe zaświadczenie do celów wydania nakazu konfiskaty

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Po wykonaniu nakazu organ wykonujący informuje o tym organ wydający w dowolny sposób pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie.

4.  Po wykonaniu nakazu organ wykonujący zgłasza ten fakt niezwłocznie i nie później niż w terminie 12 godzin organowi wydającemu w dowolny sposób pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podstawy do odmowy uznania i wykonania nakazów konfiskaty

Obowiązkowe i fakultatywne podstawy do odmowy uznania i wykonania nakazów konfiskaty

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organ wykonujący może podjąć decyzję o odmowie uznania lub wykonania nakazu konfiskaty tylko wówczas, gdy:

Organ wykonujący podejmuje decyzję o odmowie uznania lub wykonania nakazu konfiskaty wówczas, gdy:

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zaświadczenie, o którym mowa w art. 7, jest niekompletne lub ewidentnie błędnie wypełnione lub w sposób oczywisty nie odpowiada nakazowi konfiskaty, i nie zostało uzupełnione po zasięgnięciu opinii na podstawie ust. 2;

skreśla się

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  podstawą nakazu konfiskaty jest przestępstwo popełnione poza terytorium państwa wydającego, ale częściowo lub w całości na terytorium państwa wykonania, a czyn, w związku z którym wydano nakaz konfiskaty, nie stanowi przestępstwa w państwie wykonania;

skreśla się

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  nakaz konfiskaty dotyczy określonego składnika mienia, który nie jest własnością ani osoby fizycznej lub prawnej, wobec której wydano nakaz konfiskaty w państwie wydającym, ani żadnej innej osoby fizycznej lub prawnej będącej stroną postępowania w państwie wydającym;

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  jeżeli w jednym z przypadków, o których mowa w art. 3 ust. 2, czyn będący podstawą wydania nakazu konfiskaty nie stanowi przestępstwa w świetle prawa państwa wykonania; w odniesieniu do podatków lub opłat, ceł i obrotu dewizowego nie odmawia się jednak wykonania nakazu konfiskaty na tej podstawie, że prawo państwa wykonania nie nakłada tego samego rodzaju podatków lub opłat albo też nie zawiera tego samego rodzaju przepisów dotyczących podatków, opłat, ceł oraz obrotu dewizowego, co prawo państwa wydającego;

skreśla się

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga)  istnieją istotne podstawy, aby przypuszczać, że wykonanie nakazu konfiskaty byłoby niezgodne ze zobowiązaniami państwa wykonania zgodnie z art. 6 TUE i Kartą.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Organ wykonujący może podjąć decyzję o odmowie uznania lub wykonania nakazu konfiskaty wówczas, gdy:

 

a)  zaświadczenie, o którym mowa w art. 7, jest niekompletne lub ewidentnie błędnie wypełnione lub w sposób oczywisty nie odpowiada nakazowi konfiskaty, i nie zostało uzupełnione po zasięgnięciu opinii zgodnie z ust. 2 lub jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w art. 7 ust. 2;

 

b)  podstawą nakazu konfiskaty jest przestępstwo popełnione poza terytorium państwa wydającego, ale częściowo lub w całości na terytorium państwa wykonania, a czyn, w związku z którym wydano nakaz konfiskaty, nie stanowi przestępstwa w państwie wykonania;

 

c)  jeżeli w jednym z przypadków, o których mowa w art. 3 ust. 2, czyn będący podstawą wydania nakazu konfiskaty nie stanowi przestępstwa w świetle prawa państwa wykonania; w odniesieniu do podatków lub opłat, ceł i obrotu dewizowego nie odmawia się jednak wykonania nakazu konfiskaty na tej podstawie, że prawo państwa wykonania nie nakłada tego samego rodzaju podatków lub opłat albo też nie zawiera tego samego rodzaju przepisów lub przestępstw dotyczących podatków, opłat, ceł oraz obrotu dewizowego, co prawo państwa wydającego;

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Jeżeli organ wydający ma uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że dane mienie zostanie wkrótce przemieszczone lub zniszczone, w związku z czym konieczna jest jego natychmiastowa konfiskata, zaznacza w nakazie konfiskaty, że należy jej dokonać w określonym dniu. Organ wykonujący uwzględnia w pełni ten wymóg i wykonuje nakaz konfiskaty w określonym terminie.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Organ wykonujący podejmuje decyzję w sprawie uznania i wykonania nakazu konfiskaty niezwłocznie i – nie naruszając ust. 5 – nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania nakazu konfiskaty przez organ wykonujący.

2.  Organ wykonujący podejmuje decyzję w sprawie uznania i wykonania nakazu konfiskaty niezwłocznie i – nie naruszając ust. 5 – nie później niż w terminie 10 dni roboczych od otrzymania nakazu konfiskaty przez organ wykonujący.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Jeżeli organ wykonujący zasięgnął opinii organu wydającego zgodnie z art. 9 ust. 2, jest zobowiązany podjąć niezwłocznie decyzję w sprawie uznania i wykonania nakazu konfiskaty, najpóźniej w ciągu 48 godzin po zasięgnięciu opinii.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Organ wykonujący niezwłocznie powiadamia o swojej decyzji w sprawie nakazu konfiskaty organ wydający, w dowolny sposób pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie.

3.  Organ wykonujący niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 12 godzin powiadamia o swojej decyzji w sprawie nakazu konfiskaty organ wydający, w dowolny sposób pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli nie występują podstawy odroczenia określone w art. 11, organ wykonujący dokonuje konfiskaty niezwłocznie, ale – nie naruszając ust. 5 niniejszego artykułu – nie później niż 30 dni po podjęciu decyzji, o której mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.

4.  Jeżeli nie występują podstawy odroczenia określone w art. 11, organ wykonujący dokonuje konfiskaty niezwłocznie, ale – nie naruszając ust. 5 niniejszego artykułu – nie później niż 10 dni roboczych po podjęciu decyzji, o której mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Jeżeli w określonym przypadku nie ma możliwości dotrzymania terminu określonego w ust. 2 lub 4, organ wykonujący informuje o tym niezwłocznie, w dowolny sposób, organ wydający, podając przyczyny opóźnienia, i konsultuje się z organem wydającym w kwestii stosownego terminu przeprowadzenia konfiskaty. W takim przypadku termin określony w ust. 2 lub 4 można przedłużyć maksymalnie o 30 dni.

5.  Jeżeli w określonym przypadku nie ma możliwości dotrzymania terminów określonych w ust. 2 lub 4, organ wykonujący informuje o tym niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych, w dowolny sposób pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie, organ wydający, podając przyczyny opóźnienia, i konsultuje się z organem wydającym w kwestii stosownego terminu przeprowadzenia konfiskaty. W takim przypadku termin określony w ust. 2 lub 4 można przedłużyć maksymalnie o 20 dni roboczych.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Organ wykonujący niezwłocznie powiadamia organ wydający, w dowolny sposób pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie, o odroczeniu wykonania nakazu, w tym o powodach odroczenia oraz, o ile to możliwe, o spodziewanym okresie odroczenia.

2.  Organ wykonujący niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 48 godzin powiadamia organ wydający, w dowolny sposób pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie, o odroczeniu wykonania nakazu, w tym o powodach odroczenia oraz, o ile to możliwe, o spodziewanym okresie odroczenia. W przypadku odroczenia zgodnie z przepisami ust. 1 lit. b) organ wydający, w przypadkach wykonania nakazu konfiskaty w więcej niż jednym państwie członkowskim, wydaje nowe instrukcje co do dokładnej kwoty, której nakaz dotyczy.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Gdy tylko ustaną okoliczności stanowiące podstawę odroczenia, organ wykonujący niezwłocznie podejmuje czynności konieczne do wykonania nakazu oraz informuje o tym organ wydający w dowolny sposób pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie.

3.  Gdy tylko ustaną okoliczności stanowiące podstawę odroczenia, organ wykonujący niezwłocznie i najpóźniej w terminie 10 dni roboczych podejmuje czynności konieczne do wykonania nakazu oraz informuje o tym organ wydający w dowolny sposób pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organ wydający jest niezwłocznie powiadamiany w przypadku, gdy wykonanie nakazu konfiskaty nie jest możliwe, ponieważ mienie, które ma zostać skonfiskowane, zostało już skonfiskowane, zaginęło, uległo zniszczeniu albo nie znaleziono go w miejscu wskazanym w zaświadczeniu lub z powodu niedokładnego określenia lokalizacji mienia, nawet po konsultacji z organem wydającym. Jeżeli istnieje taka możliwość, nakaz może zostać wykonany w odniesieniu do innego mienia zgodnie z art. 8 ust. 2 lub 3.

Organ wydający jest niezwłocznie i najpóźniej w terminie 48 godzin powiadamiany w przypadku, gdy wykonanie nakazu konfiskaty nie jest możliwe, ponieważ mienie, które ma zostać skonfiskowane, zostało już skonfiskowane, zaginęło, uległo zniszczeniu albo nie znaleziono go w miejscu wskazanym w zaświadczeniu lub z powodu niedokładnego określenia lokalizacji mienia, nawet po konsultacji z organem wydającym. Jeżeli istnieje taka możliwość, nakaz może zostać wykonany w odniesieniu do innego mienia zgodnie z art. 8 ust. 2 lub 3.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Obowiązek informowania zainteresowanych stron

 

1.  Po wykonaniu nakazu konfiskaty i najpóźniej w terminie 48 godzin od jego wykonania organ wykonujący powiadamia o swojej decyzji osobę, przeciwko której wydano nakaz konfiskaty, i wszystkie zainteresowane strony, w tym osoby trzecie działające w dobrej wierze.

 

2.  Powiadomienie wskazuje powody wydania nakazu konfiskaty, a także informacje o organie, który wydał nakaz, oraz o środkach odwoławczych przewidzianych w prawie państwa wykonania.

 

3.  Powiadomienie zawiera stosowne informacje, w taki sposób, aby osoba mogła w sposób skuteczny skorzystać ze środków odwoławczych, dotyczące uzasadnienia wydania nakazu konfiskaty i informacje o organie, który wydał nakaz, oraz o środkach odwoławczych przewidzianych w prawie państwa wykonania.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wydanie nakazu jest konieczne i proporcjonalne, aby w sposób doraźny zapobiec niszczeniu, przetwarzaniu, przemieszczaniu, przekazywaniu lub zbywaniu mienia, do celów przeprowadzenia ewentualnej późniejszej konfiskaty, przy uwzględnieniu praw przysługujących zainteresowanej osobie;

a)  wydanie nakazu jest konieczne i proporcjonalne, aby w sposób doraźny zapobiec niszczeniu, przetwarzaniu, przemieszczaniu, przekazywaniu lub zbywaniu mienia, do celów przeprowadzenia ewentualnej późniejszej konfiskaty, przy uwzględnieniu praw przysługujących zainteresowanej osobie i ewentualnym osobom trzecim działającym w dobrej wierze;

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w podobnej sprawie krajowej wydanie nakazu jest dopuszczalne na tych samych warunkach; oraz

b)  w podobnej sprawie krajowej wydanie nakazu jest dopuszczalne na tych samych warunkach; oraz wydanie nakazu zostało należycie uzasadnione.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wydanie nakazu zostało należycie, a przynajmniej zwięźle, uzasadnione.

skreśla się

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nakaz zabezpieczenia przekazywany jest – w formie, o której mowa w art. 16 – przez organ wydający bezpośrednio organowi wykonującemu lub, w stosownych przypadkach, organowi centralnemu, o którym mowa w art. 27 ust. 2, dowolną metodą pozwalającą uzyskać pisemne potwierdzenie w sposób umożliwiający organowi wykonującemu ustalenie autentyczności nakazu.

1.  Nakaz zabezpieczenia przekazywany jest – w postaci zaświadczenia, o którym mowa w art. 16 – przez organ wydający bezpośrednio organowi wykonującemu oraz do wiadomości organowi centralnemu, o którym mowa w art. 27 ust. 2, dowolną metodą pozwalającą uzyskać pisemne potwierdzenie w sposób umożliwiający organowi wykonującemu ustalenie autentyczności nakazu.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  włącza się instrukcję, zgodnie z którą mienie powinno pozostać w państwie wykonania do czasu przekazania nakazu konfiskaty zgodnie z art. 4. Organ wydający określa przewidywaną datę przekazania tego nakazu w formie, o której mowa w art. 16.

b)  włącza się instrukcję, zgodnie z którą mienie powinno pozostać w państwie wykonania do czasu przekazania nakazu konfiskaty zgodnie z art. 4. Organ wydający określa przewidywaną datę przekazania tego nakazu w postaci zaświadczenia, o którym mowa w art. 16.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Jeżeli organ wykonujący, który otrzymał nakaz zabezpieczenia, nie ma kompetencji do jego uznania i do przedsięwzięcia środków koniecznych do jego wykonania, przekazuje niezwłocznie nakaz zabezpieczenia właściwemu organowi wykonującemu w swoim państwie członkowskim i informuje o tym organ wydający.

8.  Jeżeli organ wykonujący, który otrzymał nakaz zabezpieczenia, nie ma kompetencji do jego uznania i do przedsięwzięcia środków koniecznych do jego wykonania, przekazuje niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych nakaz zabezpieczenia właściwemu organowi wykonującemu w swoim państwie członkowskim i informuje organ wydający.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nakaz zabezpieczenia można przekazać na podstawie art. 14 za każdym razem tylko jednemu państwu wykonania.

1.  Zasadniczo nakaz zabezpieczenia można przekazać na podstawie art. 14 za każdym razem tylko jednemu państwu wykonania.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Nakaz zabezpieczenia dotyczący określonych składników mienia można przekazać jednocześnie więcej niż jednemu państwu wykonania, gdy:

2.  Z zastrzeżeniem ust. 1 nakaz zabezpieczenia dotyczący określonych składników mienia można przekazać jednocześnie więcej niż jednemu państwu wykonania, gdy:

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Nakaz zabezpieczenia dotyczący kwoty pieniężnej może być przekazany jednocześnie więcej niż jednemu państwu wykonania, jeżeli organ wydający uzna, że zachodzi taka szczególna potrzeba, zwłaszcza w przypadku, gdy szacowana wartość mienia, które może zostać zabezpieczone w państwie wydającym oraz w dowolnym z państw wykonania, prawdopodobnie nie jest wystarczająca do wyegzekwowania całej kwoty objętej nakazem zabezpieczenia.

3.  Z zastrzeżeniem ust. 1 nakaz zabezpieczenia dotyczący kwoty pieniężnej może być przekazany jednocześnie więcej niż jednemu państwu wykonania, jeżeli organ wydający uzna, że zachodzi taka szczególna potrzeba, zwłaszcza w przypadku, gdy szacowana wartość mienia, które może zostać zabezpieczone w państwie wydającym oraz w dowolnym z państw wykonania, prawdopodobnie nie jest wystarczająca do wyegzekwowania całej kwoty objętej nakazem zabezpieczenia.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Formularz nakazu zabezpieczenia

Standardowe zaświadczenie do celów wydania nakazu zabezpieczenia

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nakaz zabezpieczenia jest wydawany w formie zgodnej ze wzorem określonym w załączniku II.

skreśla się

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Organ wydający wypełnia formularz nakazu, podpisuje go i poświadcza prawdziwość i poprawność zawartych w nim informacji.

2.  Organ wydający wypełnia zaświadczenie określone w załączniku II, podpisuje je i poświadcza prawdziwość i poprawność zawartych w nim informacji.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Po wykonaniu nakazu organ wykonujący zgłasza ten fakt niezwłocznie i nie później niż w terminie 12 godzin organowi wydającemu w dowolny sposób pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Ponadto organ wykonujący przedstawia organowi wydającemu informację o środkach podjętych w celu wykonania nakazu zabezpieczenia i ich wynikach, w tym opis zabezpieczonego mienia i oszacowanie jego wartości, w terminie 3 dni roboczych od wykonania nakazu, w dowolny sposób pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podstawy do odmowy uznania i wykonania nakazów zabezpieczenia

Obowiązkowe i fakultatywne podstawy do odmowy uznania i wykonania nakazów zabezpieczenia

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Organ wykonujący może podjąć decyzję o odmowie uznania lub wykonania nakazu zabezpieczenia tylko wówczas, gdy:

1.  Organ wykonujący podejmuje decyzję o odmowie uznania lub wykonania nakazu zabezpieczenia wówczas, gdy:

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  formularz, o którym mowa w art. 16, jest niekompletny lub ewidentnie błędnie wypełniony i nie został uzupełniony po zasięgnięciu opinii na podstawie ust. 2;

skreśla się

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  podstawą wydania nakazu jest przestępstwo popełnione poza terytorium państwa wydającego, ale częściowo lub w całości na terytorium państwa wykonania, a czyn, w związku z którym wydano nakaz zabezpieczenia, nie stanowi przestępstwa w państwie wykonania;

skreśla się

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  nakaz zabezpieczenia dotyczy określonego składnika mienia, który nie jest własnością ani osoby fizycznej lub prawnej, wobec której wydano nakaz konfiskaty w państwie wydającym, ani żadnej innej osoby fizycznej lub prawnej będącej stroną postępowania w państwie wydającym;

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  jeżeli w jednym z przypadków, o których mowa w art. 3 ust. 2, czyn będący podstawą wydania nakazu zabezpieczenia nie stanowi przestępstwa w świetle prawa państwa wykonania; w odniesieniu do podatków lub opłat, ceł i obrotu dewizowego nie odmawia się jednak wykonania nakazu zabezpieczenia na tej podstawie, że prawo państwa wykonania nie nakłada tego samego rodzaju podatków lub opłat albo też nie zawiera tego samego rodzaju przepisów dotyczących podatków, opłat, ceł oraz obrotu dewizowego, co prawo państwa wydającego.

skreśla się

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  istnieją istotne podstawy, aby przypuszczać, że wykonanie nakazu zabezpieczenia byłoby niezgodne ze zobowiązaniami państwa wykonania zgodnie z art. 6 TUE i Kartą.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Organ wykonujący może podjąć decyzję o odmowie uznania lub wykonania nakazów zabezpieczenia wówczas, gdy:

 

a)  zaświadczenie, o którym mowa w art. 16, jest niekompletne lub ewidentnie błędnie wypełnione i nie zostało uzupełnione po zasięgnięciu opinii zgodnie z ust. 2 lub jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w art. 16 ust. 3;

 

b)  podstawą wydania nakazu jest przestępstwo popełnione poza terytorium państwa wydającego, ale częściowo lub w całości na terytorium państwa wykonania, a czyn, w związku z którym wydano nakaz zabezpieczenia, nie stanowi przestępstwa w państwie wykonania;

 

c)  jeżeli w jednym z przypadków, o których mowa w art. 3 ust. 2, czyn będący podstawą wydania nakazu zabezpieczenia nie stanowi przestępstwa w świetle prawa państwa wykonania; w odniesieniu do podatków lub opłat, ceł i obrotu dewizowego nie odmawia się jednak wykonania nakazu zabezpieczenia na tej podstawie, że prawo państwa wykonania nie nakłada tego samego rodzaju podatków lub opłat albo też nie zawiera tego samego rodzaju przepisów lub przestępstw dotyczących podatków, opłat, ceł oraz obrotu dewizowego, co prawo państwa wydającego.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Organ wykonujący może podjąć decyzję o uchyleniu nakazu zabezpieczenia, jeżeli podczas jego wykonania okaże się, że istnieje jedna z podstaw odmowy uznania i wykonania.

3.  Organ wykonujący może podjąć decyzję o uchyleniu nakazu zabezpieczenia, jeżeli podczas jego wykonania okaże się, że istnieje jedna z podstaw odmowy uznania i wykonania. Organ wykonujący informuje organ wydający, w dowolny sposób pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie, o powodach decyzji o uchyleniu nakazu zabezpieczenia.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli organ wydający zaznaczył w nakazie zabezpieczenia, że istnieją uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że dane mienie zostanie wkrótce przemieszczone lub zniszczone, w związku z czym konieczne jest jego natychmiastowe zabezpieczenie, albo jeżeli organ wydający zaznaczył w nakazie zabezpieczenia, że zabezpieczenia należy dokonać w określonym dniu, organ wykonujący uwzględnia w pełni ten wymóg.

2.  Jeżeli organ wydający zaznaczył w nakazie zabezpieczenia, że istnieją uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że dane mienie zostanie wkrótce przemieszczone lub zniszczone, w związku z czym konieczne jest jego natychmiastowe zabezpieczenie, albo jeżeli organ wydający zaznaczył w nakazie zabezpieczenia, że zabezpieczenia należy dokonać w określonym dniu, organ wykonujący uwzględnia w pełni ten wymóg i wykonuje nakaz zabezpieczenia w określonym terminie.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Organ wykonujący podejmuje decyzję w sprawie uznania i wykonania nakazu zabezpieczenia albo zasięgnięcia opinii organu wydającego zgodnie z art. 18 ust. 2 możliwie szybko i – nie naruszając ust. 7 niniejszego artykułu – nie później niż w terminie 24 godzin od otrzymania nakazu zabezpieczenia przez organ wykonujący.

3.  Organ wykonujący podejmuje decyzję w sprawie uznania i wykonania nakazu zabezpieczenia albo zasięgnięcia opinii organu wydającego zgodnie z art. 18 ust. 2 możliwie szybko i – nie naruszając ust. 7 niniejszego artykułu – nie później niż w terminie 48 godzin od otrzymania nakazu zabezpieczenia przez organ wykonujący.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli organ wykonujący zasięgnął opinii organu wydającego zgodnie z art. 18 ust. 2, jest zobowiązany podjąć niezwłocznie decyzję w sprawie uznania i wykonania nakazu zabezpieczenia.

4.  Jeżeli organ wykonujący zasięgnął opinii organu wydającego zgodnie z art. 18 ust. 2, jest zobowiązany podjąć niezwłocznie decyzję w sprawie uznania i wykonania nakazu zabezpieczenia, najpóźniej w ciągu 48 godzin po zasięgnięciu opinii.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Organ wykonujący niezwłocznie powiadamia o swojej decyzji w sprawie nakazu zabezpieczenia organ wydający, w dowolny sposób pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie.

5.  Organ wykonujący niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 12 godzin powiadamia o swojej decyzji w sprawie nakazu zabezpieczenia organ wydający, w dowolny sposób pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Jeżeli w określonym przypadku nie ma możliwości dotrzymania terminu określonego w ust. 3 lub 6, organ wykonujący informuje o tym natychmiast, w dowolny sposób, organ wydający, podając przyczyny opóźnienia, i konsultuje się z organem wydającym w kwestii stosownego terminu dokonania zabezpieczenia.

7.  Jeżeli w określonym przypadku nie ma możliwości dotrzymania terminów określonych w ust. 3, 4, 5 lub 6, organ wykonujący informuje o tym niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych, w dowolny sposób pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie, organ wydający, podając przyczyny opóźnienia, i konsultuje się z organem wydającym w kwestii stosownego terminu dokonania zabezpieczenia.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Organ wykonujący niezwłocznie powiadamia organ wydający, w dowolny sposób pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie, o odroczeniu wykonania nakazu, w tym o powodach odroczenia oraz, o ile to możliwe, o spodziewanym okresie odroczenia. Gdy tylko ustaną okoliczności stanowiące podstawę odroczenia, organ wykonujący natychmiast podejmuje czynności konieczne do wykonania nakazu oraz informuje o tym organ wydający w dowolny sposób pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie.

2.  Organ wykonujący niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 48 godzin powiadamia organ wydający, w dowolny sposób pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie, o odroczeniu wykonania nakazu, w tym o powodach odroczenia oraz, o ile to możliwe, o spodziewanym okresie odroczenia.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Gdy tylko ustaną okoliczności stanowiące podstawę odroczenia, organ wykonujący natychmiast podejmuje czynności konieczne do wykonania nakazu oraz informuje o tym organ wydający w dowolny sposób pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie naruszając art. 22, po wykonaniu nakazu organ wykonujący powiadamia o swojej decyzji osobę, przeciwko której wydano nakaz zabezpieczenia, i wszystkie zainteresowane strony, w tym osoby trzecie działające w dobrej wierze, o których organ wykonujący został powiadomiony zgodnie z art. 14 ust. 6.

1.  Organ wykonujący powiadamia o swojej decyzji osobę, przeciwko której wydano nakaz zabezpieczenia, i wszystkie zainteresowane strony, w tym osoby trzecie działające w dobrej wierze, o których organ wykonujący został powiadomiony zgodnie z art. 14 ust. 6.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Powiadomienie uzasadnia, przynajmniej zwięźle, wydanie nakazu zabezpieczenia i zawiera informacje o organie, który wydał nakaz, oraz o środkach odwoławczych przewidzianych w prawie państwa wykonania.

2.  Powiadomienie wskazuje powody wydania nakazu zabezpieczenia, a także informacje o organie, który wydał nakaz, oraz o środkach odwoławczych przewidzianych w prawie państwa wykonania.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Powiadomienie zawiera stosowne informacje, w taki sposób, aby osoba mogła w sposób skuteczny skorzystać ze środków odwoławczych, dotyczące uzasadnienia wydania nakazu zabezpieczenia i informacje o organie, który wydał nakaz, oraz o środkach odwoławczych przewidzianych w prawie państwa wykonania.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Organ wykonujący zapewnia zgodnie ze swoim prawem krajowym poufność faktów i treści zawartych w nakazie zabezpieczenia, jednak obowiązek ten nie dotyczy tych faktów i treści, których ujawnienie jest niezbędne do wykonania tego nakazu. Jeżeli organ wykonujący nie jest w stanie dopełnić wymogu poufności, informuje o tym niezwłocznie organ wydający.

2.  Z zastrzeżeniem prawa do informacji przysługującego każdej zainteresowanej osobie, organ wykonujący zapewnia zgodnie z prawem Unii i swoim prawem krajowym poufność faktów i treści zawartych w nakazie zabezpieczenia, jednak obowiązek ten nie dotyczy tych faktów i treści, których ujawnienie jest niezbędne do wykonania tego nakazu. Jeżeli organ wykonujący nie jest w stanie dopełnić wymogu poufności, informuje o tym niezwłocznie i najpóźniej w terminie 3 dni roboczych organ wydający, w dowolny sposób pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie, podając przyczyny takiej sytuacji.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W celu ochrony tajemnicy toczącego się śledztwa organ wydający może zwrócić się do organu wykonującego, aby przez pewien czas zachował w poufności fakt wykonywania nakazu zabezpieczenia.

3.  W celu ochrony tajemnicy toczącego się śledztwa organ wydający może zwrócić się do organu wykonującego, aby przez pewien czas, który nie może przekraczać daty wykonania nakazu zabezpieczenia, zachował w poufności fakt jego wykonywania.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Po konsultacji z organem wydającym organ wykonujący może, uwzględniając okoliczności danej sprawy, zwrócić się do organu wydającego z uzasadnionym wnioskiem o ograniczenie okresu, przez jaki mienie ma być zabezpieczane. Jeżeli organ wydający nie godzi się na takie ograniczenie, powiadamia o tym organ wykonujący, podając przyczyny braku zgody. Jeżeli organ wydający nie dokona powiadomienia w ciągu sześciu tygodni od otrzymania wniosku, organ wykonujący może uchylić nakaz zabezpieczenia.

2.  Po konsultacji z organem wydającym organ wykonujący może, uwzględniając okoliczności danej sprawy, zwrócić się do organu wydającego z uzasadnionym wnioskiem zawierającym wszelkie stosowne dokumenty potwierdzające,w dowolny sposób pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie, o ograniczenie okresu, przez jaki mienie ma być zabezpieczane. Jeżeli organ wydający nie godzi się na takie ograniczenie, powiadamia o tym organ wykonujący, podając przyczyny braku zgody. Jeżeli organ wydający nie dokona powiadomienia w ciągu czterech tygodni od otrzymania wniosku, organ wykonujący może uchylić nakaz zabezpieczenia.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 25

skreśla się

Sprawozdawczość

 

Organ wykonujący przedstawia organowi wydającemu informację o środkach podjętych w celu wykonania nakazu zabezpieczenia i ich wynikach, w tym opis zabezpieczonego mienia i oszacowanie jego wartości, w terminie trzech dni od wykonania nakazu, w dowolny sposób pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie.

 

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Każde państwo członkowskie może wyznaczyć, jeżeli jest to konieczne z uwagi na organizację jego systemu wewnętrznego, jeden lub więcej organów centralnych odpowiedzialnych za administracyjne przekazywanie i odbiór nakazów zabezpieczenia lub nakazów konfiskaty oraz za wspomaganie właściwych organów. Państwa członkowskie powiadamiają o tym Komisję.

2.  Każde państwo członkowskie wyznacza jeden organ centralny odpowiedzialny za wspomaganie właściwych organów podczas administracyjnego przekazywania i odbioru oraz rejestrowania nakazów zabezpieczenia i konfiskaty. Państwa członkowskie powiadamiają o tym Komisję.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W stosownych przypadkach organ wydający i organ wykonujący konsultują się ze sobą wszelkimi odpowiednimi sposobami w celu zapewnienia skutecznego stosowania niniejszego rozporządzenia.

1.  W stosownych przypadkach organ wydający i organ wykonujący konsultują się ze sobą niezwłocznie wszelkimi odpowiednimi sposobami w celu zapewnienia skutecznego stosowania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Cała komunikacja, w tym wiadomości mające na celu rozwiązanie trudności dotyczących przekazywania dokumentów niezbędnych do wykonania nakazu zabezpieczenia lub nakazu konfiskaty albo ustalania autentyczności tych dokumentów, powinna być prowadzona w drodze bezpośrednich kontaktów między państwem wydającym a zaangażowanym organem wykonującym lub – jeżeli państwo członkowskie wyznaczyło organ centralny zgodnie z art. 27 ust. 2 – przy udziale organu centralnego.

2.  Cała komunikacja, w tym wiadomości mające na celu rozwiązanie trudności dotyczących przekazywania dokumentów niezbędnych do wykonania nakazu zabezpieczenia lub nakazu konfiskaty albo ustalania autentyczności tych dokumentów, powinna być prowadzona w drodze bezpośrednich kontaktów między państwem wydającym a zaangażowanym organem, przy wsparciu ze strony organu centralnego zgodnie z art. 27 ust. 2.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organ wydający niezwłocznie informuje organ wykonujący, w dowolny sposób pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie, o wszelkich decyzjach lub środkach, w wyniku których nakaz przestaje być wykonalny lub musi zostać wycofany z jakiegokolwiek innego powodu.

Organ wydający niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 48 godzin informuje organ wykonujący, w dowolny sposób pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie, o wszelkich decyzjach lub środkach, w wyniku których nakaz przestaje być wykonalny lub musi zostać wycofany z jakiegokolwiek innego powodu.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwo wykonania zaprzestaje wykonywania nakazu, gdy tylko zostanie powiadomione o takiej decyzji lub o takim środku przez organ wydający.

Państwo wykonania zaprzestaje wykonywania nakazu, gdy tylko zostanie powiadomione o takiej decyzji lub o takim środku przez organ wydający oraz niezwłocznie informuje o zaprzestaniu wykonywania państwo wydające, w dowolny sposób pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie.

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  jeżeli kwota uzyskana z wykonania nakazu konfiskaty przekracza 10 000 EUR, państwo wykonania przekazuje 50 % tej kwoty państwu wydającemu.

b)  jeżeli kwota uzyskana z wykonania nakazu konfiskaty przekracza 10 000 EUR, 30 % kwoty przypada państwu wykonania, a 70 % kwoty państwo wykonania przekazuje państwu wydającemu.

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli organ sądowy państwa wydającego wydał postanowienie o przyznaniu rekompensaty lub zwrotu mienia ofierze przestępstwa, odpowiednia suma – o ile nie przekracza ona sumy skonfiskowanej – przypada państwu wydającemu z przeznaczeniem na rekompensatę lub zwrot mienia ofierze przestępstwa. Ewentualnym pozostałym mieniem należy rozporządzić zgodnie z ust. 2.

3.  Jeżeli organ sądowy państwa wydającego wydał postanowienie o przyznaniu rekompensaty lub zwrotu mienia ofierze przestępstwa, odpowiednia suma – o ile nie przekracza ona sumy skonfiskowanej – przypada całkowicie państwu wydającemu z przeznaczeniem na rekompensatę lub zwrot mienia ofierze przestępstwa. Ewentualnym pozostałym mieniem należy rozporządzić zgodnie z ust. 2.

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  Mienie może zostać wykorzystane w interesie publicznym lub do celów społecznych w państwie wykonania, zgodnie z jego prawem, jeżeli wyraziło na to zgodę państwo wydające.

c)  Mienie może zostać wykorzystane w interesie publicznym lub do celów społecznych w państwie wykonania, zgodnie z jego prawem.

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Każde państwo członkowskie podejmuje konieczne kroki, by ustanowić krajowe scentralizowane biuro zarządzające mieniem zabezpieczonym do celów przeprowadzenia późniejszej konfiskaty oraz skonfiskowanymi aktywami i mieniem. Takie mienie jest priorytetowo przeznaczane na projekty z zakresu egzekwowania prawa i zapobiegania przestępczości zorganizowanej, a także na inne projekty leżące w interesie publicznym i projekty o użyteczności społecznej.

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b.  Każde państwo członkowskie podejmuje konieczne środki, obejmujące w szczególności ustanowienie krajowego funduszu, na rzecz zapewnienia odpowiedniej rekompensaty dla rodzin funkcjonariuszy policji i urzędników państwowych, którzy zginęli podczas pełnienia obowiązków służbowych, a także dla funkcjonariuszy policji i urzędników państwowych, którzy odnieśli urazy prowadzące do trwałej niepełnosprawności podczas pełnienia obowiązków służbowych. Każde państwo członkowskie przekazuje do takiego funduszu część skonfiskowanego mienia.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4c.  Zabezpieczone mienie, które nie ulega późniejszej konfiskacie, jest niezwłocznie zwracane. Warunki lub zasady proceduralne regulujące zwrot takiego mienia określane są przez prawo krajowe.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Organ wydający powiadamia organ wykonujący o decyzji, o której mowa w ust. 3 i ust. 4 lit. d). Jeżeli w państwie wydającym toczy się postępowanie w sprawie rekompensaty lub zwrotu mienia na rzecz ofiary przestępstwa, państwo wykonania wstrzymuje się od rozporządzania skonfiskowanym mieniem do czasu powiadomienia organu wykonującego o wydanym orzeczeniu.

5.  Organ wydający powiadamia organ wykonujący o decyzji, o której mowa w ust. 3 i ust. 4 lit. d), w dowolny sposób pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie. Jeżeli w państwie wydającym toczy się postępowanie w sprawie rekompensaty lub zwrotu mienia na rzecz ofiary przestępstwa, państwo wykonania wstrzymuje się od rozporządzania skonfiskowanym mieniem do czasu powiadomienia organu wykonującego o wydanym orzeczeniu.

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku gdy państwo wykonania poniosło koszty, które uważa za duże lub wyjątkowe, organ wykonujący może zaproponować organowi wydającemu podział kosztów. Organ wydający rozważa każdą taką propozycję w oparciu o szczegółowy wykaz przedstawiony przez organ wykonujący.

2.  W przypadku gdy państwo wykonania poniosło koszty, które uważa za duże lub wyjątkowe, organ wykonujący może zaproponować organowi wydającemu podział kosztów. Organ wydający rozważa każdą taką propozycję w oparciu o szczegółowy wykaz przedstawiony przez organ wykonujący oraz informuje organ wykonujący o swoich wnioskach, w dowolny sposób pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 32a

 

Środki zabezpieczające

 

1.  Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia osobom, w odniesieniu do których stosuje się środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, prawa do wniesienia skutecznego środka zaskarżenia oraz do rzetelnego procesu sądowego w celu umożliwienia im korzystania z przysługujących im praw.

 

2.  Państwa członkowskie zapewniają osobie, której mienia dotyczy nakaz zabezpieczenia lub konfiskaty, skuteczną możliwość zaskarżenia go przed sądem zgodnie z procedurami przewidzianymi w prawie krajowym. Procedury takie mogą przewidywać, że w przypadku gdy wstępny nakaz zabezpieczenia lub konfiskaty został wydany przez właściwy organ inny niż organ sądowy, nakaz taki musi najpierw zostać przedłożony organowi sądowemu w celu jego zatwierdzenia lub kontroli, zanim będzie mógł zostać zaskarżony przed sądem.

 

3.  Bez uszczerbku dla dyrektywy 2012/13/UE i dyrektywy 2013/48/UE, w trakcie całego postępowania w sprawie zabezpieczenia lub konfiskaty dotyczącego określenia korzyści i narzędzi, osobom, których mienia dotyczy nakaz zabezpieczenia lub nakaz konfiskaty, zapewnia się prawo dostępu do adwokata, tak by mogły korzystać z przysługujących im praw. Osoby takie są powiadamiane o tym prawie.

 

4.  Państwa członkowskie zapewniają, by terminy na skorzystanie ze środka odwoławczego były takie same jak terminy obowiązujące w podobnych sprawach krajowych i by były stosowane w sposób gwarantujący możliwość skutecznego skorzystania z tych środków odwoławczych przez osoby, których to dotyczy.

 

5.  W postępowaniu, o którym mowa w ust. 2, osobie, której dotyczy konfiskata, musi przysługiwać rzeczywista możliwość zakwestionowania okoliczności sprawy, w tym konkretnych faktów i dostępnych dowodów, na podstawie których dane mienie uznano za mienie pochodzące z działalności przestępczej.

 

6.  Osobom trzecim przysługuje rzeczywista możliwość wystąpienia z roszczeniami wynikającymi z przysługującego im prawa własności lub innych praw rzeczowych.

 

7.  Jeżeli w związku z popełnieniem przestępstwa ofiary przestępstwa zgłaszają roszczenia w stosunku do osoby, która objęta jest przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu środkiem dotyczącym konfiskaty, państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, by zastosowanie takiego środka nie spowodowało pozbawienia ofiar przestępstwa możliwości wystąpienia o zaspokojenie tych roszczeń.

 

8.  Organ wydający i organ wykonujący informują się nawzajem o środkach odwoławczych, z których skorzystano przeciw wydaniu, uznaniu lub wykonaniu nakazu zabezpieczenia lub nakazu konfiskaty.

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każdej zainteresowanej stronie, w tym osobie trzeciej działającej w dobrej wierze, przysługują w celu ochrony jej praw środki odwoławcze, w tym środki określone w art. 8 dyrektywy 2014/42/UE, przeciwko uznaniu i wykonaniu nakazu na mocy art. 8 i 17. Środek odwoławczy wnosi się do sądu w państwie wykonania zgodnie z przepisami tego państwa. Może mieć on skutek zawieszający na mocy przepisów państwa wykonania.

1.  Każdej zainteresowanej stronie, w tym osobie trzeciej działającej w dobrej wierze, przysługują w celu ochrony jej praw środki odwoławcze, w tym środki określone w art. 8 dyrektywy 2014/42/UE, przeciwko uznaniu i wykonaniu nakazu na mocy art. 8 i 17. Środek odwoławczy przeciw uznaniu i wykonaniu nakazu zabezpieczenia lub nakazu konfiskaty wnosi się do sądu w państwie wykonania zgodnie z przepisami tego państwa. Może mieć on skutek zawieszający na mocy przepisów państwa wykonania.

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Merytoryczne podstawy wydania nakazu konfiskaty lub nakazu zabezpieczenia nie mogą być podważane przed sądem państwa wykonania.

2.  Z zastrzeżeniem podstawowych gwarancji i praw obowiązujących w państwie członkowskim wykonania, merytoryczne podstawy wydania nakazu konfiskaty lub nakazu zabezpieczenia nie mogą być podważane przed sądem państwa wykonania.

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie systematycznie gromadzą i utrzymują kompleksowe dane statystyczne uzyskiwane od właściwych organów. Zebrane dane statystyczne są przesyłane Komisji każdego roku i obejmują, obok danych określonych w art. 11 ust. 2 dyrektywy 2014/42/UE:

Państwa członkowskie systematycznie gromadzą i utrzymują kompleksowe dane statystyczne uzyskiwane od właściwych organów oraz od organu centralnego, o którym mowa w art. 27 ust. 2. Zebrane dane statystyczne są przesyłane Komisji każdego roku i obejmują, obok danych określonych w art. 11 ust. 2 dyrektywy 2014/42/UE:

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja przedkłada roczne sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu zestawiające otrzymane statystyki wraz z analizą porównawczą.

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 36

skreśla się

Zmiany zaświadczenia i formularza

 

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 37 w odniesieniu do wszelkich zmian zaświadczenia i formularza określonych w załącznikach I i II.

 

Uzasadnienie

Ze względów pewności prawa wszystkie elementy zawarte w obu zaświadczeniach (w załącznikach I i II) powinien określać organ ustawodawczy. Przekazanie uprawnień w tym zakresie nie jest konieczne ani właściwe.

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 37

skreśla się

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 36, powierza się na czas nieokreślony od dnia [data rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] r.

 

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 36, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 36 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 2 miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o [2 miesiące] z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

 

Uzasadnienie

Ze względów pewności prawa wszystkie elementy zawarte w obu zaświadczeniach (w załącznikach I i II) powinien określać organ ustawodawczy. Przekazanie uprawnień w tym zakresie nie jest konieczne ani właściwe.

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Klauzula przeglądowa

Sprawozdawczość i klauzula przeglądowa

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Najpóźniej [pięć lat od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia. W razie potrzeby sprawozdaniu temu towarzyszą wnioski dotyczące dostosowania niniejszego rozporządzenia.

Najpóźniej [trzy lata od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia], a następnie co trzy lata Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera między innymi następujące elementy:

 

a)  przegląd statystyk przekazanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 35; oraz 

 

b)   ocenę możliwego wpływu transgranicznych nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty na podstawowe prawa i wolności oraz rządy prawa.

 

W razie potrzeby sprawozdaniu temu towarzyszą wnioski dotyczące dostosowania niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Komisja powinna regularnie sporządzać sprawozdania dotyczące statystyk i możliwego wpływu na prawa podstawowe w celu zaprezentowania w razie konieczności przeglądu niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część M – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli za administracyjne przekazywanie i przyjmowanie nakazów konfiskaty w państwie wydającym odpowiedzialny jest organ centralny:

Organ centralny odpowiedzialny za wspomaganie właściwych organów, rejestrowanie wszystkich nakazów konfiskaty przekazywanych i otrzymywanych na szczeblu krajowym oraz ułatwianie przekazywania i przyjmowania nakazów konfiskaty zgodnie z art. 27 ust. 2:

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

NAKAZ ZABEZPIECZENIA

ZAŚWIADCZENIE

określony w art. 16

określone w art. 16, do celów wydania nakazu zabezpieczenia

Uzasadnienie

W celu uproszczenia właściwe jest zbliżenie procedur uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty; obydwu decyzjom musi towarzyszyć zaświadczenie (znajdujące się w załączniku I i II).

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część M – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli za administracyjne przekazywanie i przyjmowanie nakazów zabezpieczenia w państwie wydającym odpowiedzialny jest organ centralny:

Organ centralny odpowiedzialny za wspomaganie właściwych organów, rejestrowanie wszystkich nakazów zabezpieczenia przekazywanych i otrzymywanych na szczeblu krajowym oraz ułatwianie przekazywania i przyjmowania nakazów zabezpieczenia zgodnie z art. 27 ust. 2:


UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje przedstawienie przez Komisję Europejską, w dniu 21 grudnia ubiegłego roku, szeregu środków mających na celu wzmocnienie zdolności Unii Europejskiej do walki z finansowaniem przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Trzy wnioski ustawodawcze, które składają się na ten pakiet ustawodawczy, pozwolą uzupełnić i wzmocnić ramy prawne Unii Europejskiej w obszarach takich jak pranie pieniędzy, nielegalne przepływy gotówkowe oraz zabezpieczanie i konfiskowanie mienia, co zapewni bardziej zdecydowaną i lepiej skoordynowaną reakcję europejską w tychże obszarach.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje zatem wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty. Zabezpieczanie i konfiskata mienia wykorzystywanego do popełnienia przestępstwa należą do najskuteczniejszych metod walki z przestępczością. Należy bowiem koniecznie blokować pieniądze pochodzące od organizacji przestępczych i kierowane do nich. Dlatego instrument wzajemnego uznawania to element o zupełnie podstawowym znaczeniu, gdyż zasada wzajemnego uznawania wyroków i orzeczeń sądowych stanowi fundament współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych w Unii Europejskiej. Tym bardziej, że sporządzane przez Komisję sprawozdania z wykonania – dotyczące decyzji ramowych obowiązujących w tej dziedzinie – pokazują, że obecny system nie jest skuteczny.

Zdaniem sprawozdawczyni jeden z kluczowych elementów wniosku Komisji Europejskiej to przede wszystkim jej decyzja, by nadać temu instrumentowi umożliwiającemu wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty formę rozporządzenia. Rozporządzenie niewątpliwie zapewnia większą jasność i pewność prawa, eliminuje trudności związane z transpozycją do systemów krajowych oraz umożliwi szybsze i bardziej skuteczne wykonywanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty. Jest to zatem najbardziej odpowiednia i skuteczna forma dla takiego instrumentu wzajemnego uznawania.

Drugim kluczowym elementem tego rozporządzenia jest znaczenie poszanowania praw podstawowych i gwarancji procesowych. Sprawozdawczyni proponuje zatem, aby wprowadzić klauzulę przewidującą odmowę uznania i wykonania nakazu zabezpieczenia lub konfiskaty w sytuacji nieprzestrzegania praw podstawowych – Parlament Europejski od kilku lat opowiada się za wprowadzeniem takiego wymogu. Proponuje również, by w przypadku większości podstaw odmowę uznania i wykonania uczynić obowiązkową. Wreszcie, sprawozdawczyni proponuje wprowadzenie lub zaostrzenie przepisów dotyczących gwarancji procesowych: chodzi tu o prawo do skutecznego środka odwoławczego dla wszystkich osób, których dana sprawa dotyczy, przysługujące tym osobom prawo do informacji, lecz także prawa procesowe osób trzecich, na które te nakazy zabezpieczenia i konfiskaty mogłyby mieć wpływ.

Przy tym sprawozdawczyni pracując nad wnioskiem Komisji Europejskiej, za cel postawiła sobie uproszczenie i doprecyzowanie. W związku z tym należałoby w szczególności doprecyzować niektóre przepisy przedmiotowego rozporządzenia, zestroić procedury i ustalenia dotyczące wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i wzajemnego uznawania nakazów konfiskaty, a także zharmonizować ten nowy instrument z innymi europejskimi instrumentami prawnymi obowiązującymi w tej dziedzinie.

Wreszcie, niezwykle ważnym elementem jest poprawa sprawności i skuteczności procedur uznawania nakazów zabezpieczenia i konfiskaty majątku i mienia pochodzącego z przestępczości: dzięki uproszczonym procedurom przesyłania nakazów, dzięki zwiększonej roli krajowych organów centralnych, których rola wspierająca ma bardzo istotne znaczenie, dzięki krótszym terminom, tak aby organy komunikowały się między sobą, podejmowały decyzję o wykonaniu (lub nie) nakazów przekazanych przez państwa wydające oraz natychmiastowo powiadamiały Komisję o podjęciu decyzji i wykonaniu nakazów; sprawozdawczyni pragnie wzmocnić odnośne przepisy.

Wreszcie, na szczeblu europejskim i w państwach członkowskich należy promować optymalne zarządzanie zabezpieczonym i skonfiskowanym mieniem oraz jego przeznaczanie do celów społecznych, do celów odszkodowań dla ofiar, dla rodzin ofiar i dla przedsiębiorstw będących ofiarami przestępczości zorganizowanej lub do celów walki z przestępczością zorganizowaną.


OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej (8.11.2017)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Fulvio Martusciello

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  W dziedzinie usług finansowych kilka aktów prawnych Unii dotyczących rynków finansowych przewiduje nakazy zabezpieczenia i nakazy konfiskaty będące sankcjami wobec instytucji finansowych. Skuteczna współpraca transgraniczna między sądami karnymi i innymi właściwymi organami krajowymi ma zasadnicze znaczenie dla stabilności systemu finansowego Unii i dla pozyskania zaufania do niego.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  O ile wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty w Unii stanowi ważny krok w walce z przestępczością, znaczną część aktywów przechowuje się – bez zgłoszenia i opodatkowania – w centrach offshore, w państwach trzecich poza Unią. Znaczącym krokiem naprzód byłby kompleksowy plan zniechęcania do przenoszenia aktywów do państw trzecich i znalezienie skutecznego sposobu ich odzyskiwania.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Ważne jest, aby wzajemne uznawanie i wykonywanie nakazów zabezpieczenia i konfiskaty mienia zostało ułatwione przez ustanowienie przepisów zobowiązujących państwa członkowskie do uznawania i wykonywania na ich terytorium nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty wydanych przez inne państwo członkowskie w ramach postępowania karnego.

(12)  Ważne jest, aby wzajemne uznawanie i wykonywanie nakazów zabezpieczenia i konfiskaty mienia zostało ułatwione przez ustanowienie przepisów zobowiązujących państwa członkowskie do uznawania i wykonywania na ich terytorium nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty wydanych przez inne państwo członkowskie w ramach postępowania karnego, cywilnego lub administracyjnego.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Rozporządzenie powinno być stosowane w odniesieniu do wszystkich nakazów konfiskaty prawomocnie orzeczonych przez sąd po przeprowadzeniu postępowania w związku z popełnieniem przestępstwa i wszystkich nakazów zabezpieczenia wydanych do celów przeprowadzenia ewentualnej późniejszej konfiskaty. Jego zakres powinien zatem obejmować wszystkie typy nakazów objętych dyrektywą 2014/42/UE, jak również inne typy nakazów wydanych bez prawomocnego wyroku skazującego w ramach postępowania karnego. Rozporządzenia nie powinno się stosować do nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty wydanych w ramach postępowań cywilnych lub administracyjnych.

(13)  Rozporządzenie powinno być stosowane w odniesieniu do wszystkich nakazów konfiskaty prawomocnie orzeczonych przez sąd lub właściwy organ po przeprowadzeniu postępowania w związku z popełnieniem przestępstwa, naruszenia prawa cywilnego lub administracyjnego i wszystkich nakazów zabezpieczenia wydanych do celów przeprowadzenia ewentualnej późniejszej konfiskaty. Jego zakres powinien zatem obejmować wszystkie typy nakazów objętych dyrektywą 2014/42/UE, jak również inne typy nakazów wydanych bez prawomocnego wyroku skazującego w ramach postępowania karnego, cywilnego i administracyjnego.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Niniejsze rozporządzenie powinno obejmować nakazy zabezpieczenia i nakazy konfiskaty związane z przestępstwami objętymi zakresem dyrektywy 2014/42/UE, a także nakazy związane z innymi przestępstwami. Przestępstwa objęte zakresem rozporządzenia nie powinny zatem ograniczać się do dziedzin szczególnie poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym, jako że art. 82 TFUE nie wymaga takiego ograniczenia w odniesieniu do wzajemnego uznawania wyroków w sprawach karnych.

(14)  Niniejsze rozporządzenie powinno obejmować nakazy zabezpieczenia i nakazy konfiskaty związane z przestępstwami objętymi zakresem dyrektywy 2014/42/UE, a także nakazy związane z innymi przestępstwami. Przestępstwa objęte zakresem rozporządzenia nie powinny zatem ograniczać się do dziedzin szczególnie poważnych przestępstw o wymiarze transgranicznym, jako że art. 82 TFUE nie wymaga takiego ograniczenia w odniesieniu do wzajemnego uznawania wyroków w sprawach karnych. Przykładowo oszustwa podatkowe, ciężkie oszustwa podatkowe i uchylanie się od opodatkowania stanowią szczególnie poważne przestępstwa transgraniczne, które powinny zostać ujęte w wykazie przestępstw objętych zakresem niniejszego rozporządzenia. Jednak ze względu na to, że w niektórych państwach członkowskich takie przestępstwa nie są zagrożone karą pozbawienia wolności w maksymalnym wymiarze co najmniej trzech lat, należy obniżyć do dwóch lat maksymalną karę pozbawienia wolności w odniesieniu do tych określonych przestępstw.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane przy jednoczesnym uwzględnieniu dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 i 2016/191935 dotyczących praw procesowych w postępowaniu karnym.

(18)  Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane przy jednoczesnym uwzględnieniu dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 i 2016/191935 dotyczących praw procesowych w postępowaniu karnym oraz aktów prawnych Unii dotyczących rynków finansowych. W przypadku konfiskaty bez uprzedniego wyroku skazującego stanowiącej konfiskatę prewencyjną w wyniku postępowania w związku z działalnością przestępczą, niezwykle ważne jest zapewnienie spełnienia następujących rygorystycznych warunków: konfiskata bez uprzedniego wyroku skazującego powinna być stosowana w oparciu o ograniczony wykaz możliwych podmiotów określonych przez prawo, takich jak podejrzani o przestępczość zorganizowaną lub terroryzm; prokuratura powinna udowodnić, że pochodzenie mienia nie może być uzasadnione i że mienie, które ma być skonfiskowane, jest albo niewspółmierne do deklarowanego dochodu lub prowadzonej działalności, albo jest nielegalnego pochodzenia lub powstało w wyniku inwestycji zysków pochodzących z przestępstwa; należy wprowadzić skuteczne gwarancje proceduralne w celu zapewnienia, że podmioty, wobec których zastosowano konfiskatę bez uprzedniego wyroku skazującego, mają prawo do rzetelnego procesu sądowego i prawo do skutecznego środka odwoławczego, oraz że przestrzega się w ich przypadku domniemania niewinności.

__________________

__________________

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym (Dz.U. L 280 z 26.10.2010, s. 1).

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym (Dz.U. L 280 z 26.10.2010, s. 1).

31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym (Dz.U. L 142 z 1.6.2012, s. 1).

31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym (Dz.U. L 142 z 1.6.2012, s. 1).

32 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności (Dz.U. L 294 z 6.11.2013, s. 1).

32 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności (Dz.U. L 294 z 6.11.2013, s. 1).

33 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/343 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym (Dz.U. L 65 z 11.3.2016, s. 1).

33 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/343 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym (Dz.U. L 65 z 11.3.2016, s. 1).

34 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/800 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym (Dz.U. L 132 z 21.5.2016, s. 1).

34 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/800 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym (Dz.U. L 132 z 21.5.2016, s. 1).

35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1919 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz dla osób, których dotyczy wniosek w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania (Dz.U. L 297 z 4.11.2016, s. 1).

35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1919 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz dla osób, których dotyczy wniosek w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania (Dz.U. L 297 z 4.11.2016, s. 1).

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niniejsze rozporządzenie określa przepisy, na mocy których państwo członkowskie uznaje i wykonuje na swoim terytorium nakaz zabezpieczenia lub nakaz konfiskaty wydany przez inne państwo członkowskie w ramach postępowania karnego.

1.  Niniejsze rozporządzenie określa przepisy, na mocy których państwo członkowskie uznaje i wykonuje na swoim terytorium nakaz zabezpieczenia lub nakaz konfiskaty wydany przez inne państwo członkowskie w ramach postępowania karnego, cywilnego lub administracyjnego.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  „nakaz konfiskaty” oznacza karę lub środek karny prawomocnie orzeczone przez sąd po przeprowadzeniu postępowania w związku z popełnieniem przestępstwa, powodujące ostateczny przepadek mienia osoby fizycznej lub prawnej;

1)  „nakaz konfiskaty” oznacza karę lub środek karny prawomocnie orzeczone przez sąd lub właściwy organ po przeprowadzeniu postępowania w związku z popełnieniem przestępstwa, naruszeniem prawa cywilnego lub administracyjnego, powodujące ostateczny przepadek mienia osoby fizycznej lub prawnej;

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  „korzyści” oznaczają wszelkie korzyści majątkowe pochodzące, bezpośrednio lub pośrednio, z przestępstwa; mogą one przybierać dowolną formę mienia i obejmują wszelkie korzyści wynikające z ponownego zainwestowania lub przekształcania korzyści bezpośrednich oraz wszelkie wpływy mające wartość;

4)  „korzyści” oznaczają wszelkie korzyści majątkowe pochodzące, bezpośrednio lub pośrednio, z przestępstwa, naruszenia prawa cywilnego lub administracyjnego; mogą one przybierać dowolną formę mienia i obejmują wszelkie korzyści wynikające z ponownego zainwestowania lub przekształcania korzyści bezpośrednich oraz wszelkie wpływy mające wartość;

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5)  „narzędzia” oznaczają każde mienie użyte lub które ma zostać użyte w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, do popełnienia przestępstwa lub przestępstw;

5)  „narzędzia” oznaczają każde mienie użyte lub które ma zostać użyte w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, do popełnienia przestępstwa, naruszenia prawa cywilnego lub administracyjnego;

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6)  „państwo wydające” oznacza państwo członkowskie, w którym wydano w ramach postępowania karnego nakaz zabezpieczenia lub nakaz konfiskaty;

6)  „państwo wydające” oznacza państwo członkowskie, w którym wydano w ramach postępowania karnego, cywilnego i administracyjnego nakaz zabezpieczenia lub nakaz konfiskaty;

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 – litera a – podpunkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  inny właściwy organ określony przez państwo wydające, który w postępowaniu karnym ma kompetencje do wydania lub wykonania nakazu zabezpieczenia, zgodnie z prawem krajowym. Przed przekazaniem organowi wykonującemu nakazu zabezpieczenia podlega on dodatkowo zatwierdzeniu – po przeanalizowaniu jego zgodności z warunkami wydawania nakazów zabezpieczenia określonymi w niniejszym rozporządzeniu, w szczególności z warunkami wskazanymi w art. 13 ust. 1 – przez sędziego, sąd, sędziego śledczego lub prokuratora w państwie wydającym. Jeżeli nakaz został zatwierdzony przez taki organ, organ ten może być także uznany za organ wydający do celów przekazania nakazu;

(2)  inny właściwy organ określony przez państwo wydające, który w postępowaniu karnym, cywilnym i administracyjnym ma kompetencje do wydania lub wykonania nakazu zabezpieczenia, zgodnie z prawem krajowym. Przed przekazaniem organowi wykonującemu nakazu zabezpieczenia podlega on dodatkowo zatwierdzeniu – po przeanalizowaniu jego zgodności z warunkami wydawania nakazów zabezpieczenia określonymi w niniejszym rozporządzeniu, w szczególności z warunkami wskazanymi w art. 13 ust. 1 – przez sędziego, sąd, sędziego śledczego lub prokuratora w państwie wydającym. Jeżeli nakaz został zatwierdzony przez taki organ, organ ten może być także uznany za organ wydający do celów przekazania nakazu;

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w przypadku nakazu konfiskaty – właściwy organ określony przez państwo wydające, który w postępowaniu karnym ma kompetencje do egzekwowania nakazu konfiskaty wydanego przez sąd, zgodnie z prawem krajowym;

b)  w przypadku nakazu konfiskaty – właściwy organ określony przez państwo wydające, który w postępowaniu karnym, cywilnym i administracyjnym ma kompetencje do egzekwowania nakazu konfiskaty wydanego przez sąd, zgodnie z prawem krajowym;

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  przestępczość komputerowa,

–  cyberprzestępczość,

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  rasizm i ksenofobia,

-  rasizm, ksenofobia i antysemityzm;

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret 21 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-  nadużycie na rynku;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret 21 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-  manipulacja wskaźnikami służącymi za wartości odniesienia na rynkach finansowych i w umowach finansowych lub wykorzystywanymi do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret 21 c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-  manipulacja na rynkach instrumentów finansowych;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Nakaz zabezpieczenia lub nakaz konfiskaty jest wykonywany bez weryfikacji podwójnej karalności czynu, gdy czyny, z powodu których wydano nakaz zabezpieczenia lub nakaz konfiskaty, stanowią określone poniżej przestępstwo lub przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa państwa wydającego i w państwie wydającym są zagrożone karą pozbawienia wolności o górnej granicy ustawowego zagrożenia w wysokości co najmniej dwóch lat:

 

  oszustwo podatkowe;

 

  ciężkie oszustwo podatkowe;

 

  uchylanie się od opodatkowania.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 37, aktów delegowanych dotyczących regularnej aktualizacji wykazu przestępstw wymienionych w ust. 1.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  jeżeli w jednym z przypadków, o których mowa w art. 3 ust. 2, czyn będący podstawą wydania nakazu konfiskaty nie stanowi przestępstwa w świetle prawa państwa wykonania; w odniesieniu do podatków lub opłat, ceł i obrotu dewizowego nie odmawia się jednak wykonania nakazu konfiskaty na tej podstawie, że prawo państwa wykonania nie nakłada tego samego rodzaju podatków lub opłat albo też nie zawiera tego samego rodzaju przepisów dotyczących podatków, opłat, ceł oraz obrotu dewizowego, co prawo państwa wydającego;

f)  jeżeli w jednym z przypadków, o których mowa w art. 3 ust. 2, czyn będący podstawą wydania nakazu konfiskaty nie stanowi przestępstwa w świetle prawa państwa wykonania; w odniesieniu do podatków lub opłat, ceł i obrotu dewizowego nie odmawia się jednak wykonania nakazu konfiskaty na tej podstawie, że prawo państwa wykonania nie nakłada tego samego rodzaju podatków lub opłat albo też nie przewiduje tego samego rodzaju przepisów lub przestępstw dotyczących podatków, opłat, ceł oraz obrotu dewizowego, co prawo państwa wydającego;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1, zanim organ wykonujący postanowi o odmowie uznania i wykonania nakazu konfiskaty, w całości lub w części, organ ten wszelkimi odpowiednimi metodami zasięga opinii organu wydającego oraz w stosownych przypadkach występuje do organu wydającego o niezwłoczne dostarczenie wszelkich niezbędnych informacji.

2.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1, zanim organ wykonujący postanowi o odmowie uznania i wykonania nakazu konfiskaty, w całości lub w części, organ ten wszelkimi odpowiednimi metodami pozwalającymi uzyskać pisemne potwierdzenie zasięga opinii organu wydającego oraz w stosownych przypadkach występuje do organu wydającego o niezwłoczne dostarczenie wszelkich niezbędnych informacji.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  Punkt ten stosuje się jednak tylko w przypadku, gdy taki nakaz miałby pierwszeństwo przed kolejnymi nakazami zabezpieczenia w postępowaniu karnym na podstawie prawa krajowego.

4)  Punkt ten stosuje się jednak tylko w przypadku, gdy taki nakaz miałby pierwszeństwo przed kolejnymi nakazami zabezpieczenia w postępowaniu karnym, cywilnym lub administracyjnym na podstawie prawa krajowego.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwo wykonania zarządza zabezpieczonym lub skonfiskowanym mieniem w celu zapobieżenia utracie jego wartości oraz zgodnie z art. 10 dyrektywy 2014/42/UE.

1.  Państwo wykonania zarządza zabezpieczonym lub skonfiskowanym mieniem w celu zapobieżenia utracie jego wartości oraz zgodnie z art. 10 dyrektywy 2014/42/UE. Państwo członkowskie wykonania przeprowadza odpowiednią ocenę wszystkich skonfiskowanych towarów. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa aktywów podlegających zajęciu lub konfiskacie organ sądowy może skorzystać z usług przedstawicieli zawodów prawniczych, którym powierzono funkcje publiczne, takich jak notariusze.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  jeżeli kwota uzyskana z wykonania nakazu konfiskaty przekracza 10 000 EUR, państwo wykonania przekazuje 50 % tej kwoty państwu wydającemu.

b)  jeżeli kwota uzyskana z wykonania nakazu konfiskaty przekracza 10 000 EUR, państwo wykonania przekazuje 75 % tej kwoty państwu wydającemu, odejmując koszty wykonania nakazu konfiskaty nieprzekraczające 50 % tej kwoty.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Komisja przedkłada roczne sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu zestawiające zgromadzone statystyki, wraz z analizą porównawczą.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp –1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Do dnia ... [rok od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu ocenę dotyczącą statystyk i wpływu prewencyjnych nakazów konfiskaty, a także konsekwencji dla współpracy transgranicznej w przypadku rozszerzenia takich nakazów na wszystkie państwa członkowskie.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja H – punkt 3 – tiret 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  przestępczość komputerowa,

–  cyberprzestępczość,

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja H – punkt 3 – tiret 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  rasizm i ksenofobia,

  rasizm, ksenofobia i antysemityzm;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja H – punkt 3 – tiret 21 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  nadużycie na rynku;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja H – punkt 3 – tiret 21 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  manipulacja wskaźnikami służącymi za wartości odniesienia na rynkach finansowych i w umowach finansowych lub wykorzystywanymi do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja H – punkt 3 – tiret 21 c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  manipulacja na rynkach instrumentów finansowych;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja H – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Czy czyn, w związku z którym zostaje wydany nakaz konfiskaty, podlega w państwie wydającym karze pozbawienia wolności lub środkowi zabezpieczającemu polegającemu na pozbawieniu wolności o górnej granicy ustawowego zagrożenia w wysokości co najmniej dwóch lat zgodnie z prawem państwa wydającego i figuruje w poniższym wykazie przestępstw? (proszę zaznaczyć właściwe pole)

 

-  oszustwo podatkowe;

 

-  ciężkie oszustwo podatkowe;

 

-  uchylanie się od opodatkowania.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty

Odsyłacze

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

13.2.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Fulvio Martusciello

11.4.2017

Rozpatrzenie w komisji

4.9.2017

9.10.2017

 

 

Data przyjęcia

6.11.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

39

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Esther de Lange, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

VERTS/ALE

Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Bernard Monot

2

0

ECR

Bernd Lucke, Kay Swinburne

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Prawnej (6.12.2017)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Pavel Svoboda

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Według najnowszych wyników badań nielegalne rynki działające w Unii Europejskiej generują ok. 110 miliardów EUR, czyli w przybliżeniu 1 % PKB Unii z 2010 r. Odbieranie korzyści z działalności przestępczej i zapewnianie w ten sposób, aby „przestępstwo nie popłacało” stanowi zatem bardzo skuteczny mechanizm zwalczania przestępczości. Konfiskata mienia pochodzącego z działalności przestępczej ma na celu zapobieganie przestępczości – w tym przestępczości zorganizowanej – i jej zwalczanie, a także wypłacanie rekompensat ofiarom przestępstw i pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych, które zostaną zainwestowane w ściganie przestępstw i inne inicjatywy zapobiegające przestępczości.

Należy zauważyć, że wprawdzie istniejące dane statystyczne w tej dziedzinie są ograniczone, ale można stwierdzić, że pomimo tej skali dochodów pochodzących z przestępstw odzyskiwane w UE kwoty stanowią jedynie ich ułamek: 98,9 % szacowanych zysków z działalności przestępczej nie podlega konfiskacie i pozostaje do dyspozycji przestępców. Zwiększenie skali konfiskaty mienia pochodzącego z działalności przestępczej wymaga posiadania sprawnie funkcjonującego systemu odzyskiwania mienia. System ten obejmuje skuteczne ramy wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i konfiskaty.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Zabezpieczanie i konfiskata narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa stanowią jedne z najskuteczniejszych metod walki z przestępczością. Unia Europejska jest zaangażowana w zapewnianie skuteczniejszej identyfikacji, konfiskaty i ponownego wykorzystywania mienia pochodzącego z przestępstwa24.

(3)  Zabezpieczanie i konfiskata narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa stanowią jedne z najskuteczniejszych metod walki z przestępczością, naruszaniem prawa, zwłaszcza przez organizacje przestępcze, oraz terroryzmem , ponieważ dzięki nim przestępcy nie mogą czerpać korzyści z nielegalnej działalności, a terroryści nie mają możliwości organizowania zamachów. Unia Europejska jest zaangażowana w zapewnianie skuteczniejszej identyfikacji, konfiskaty i ponownego wykorzystywania mienia pochodzącego z przestępstwa24. Skonfiskowane aktywa można ponownie wykorzystać na działania, których celem jest zapewnienie poszanowania prawa, lub na inicjatywy służące zapobieganiu przestępczości oraz zapewnieniu rekompensaty ofiarom.

_________________

_________________

24 „Program sztokholmski – Otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli”, Dz.U. C 115 z 4.5.2010, s. 1.

24 „Program sztokholmski – Otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli”, Dz.U. C 115 z 4.5.2010, s. 1.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Ponieważ przestępczość ma często charakter transgraniczny, zajmowanie i konfiskowanie korzyści pochodzących z przestępstwa i narzędzi służących do popełnienia przestępstwa wymaga skutecznej współpracy transgranicznej.

(4)  Ponieważ przestępczość ma często charakter transgraniczny, zajmowanie i konfiskowanie korzyści pochodzących z przestępstwa i narzędzi służących do popełnienia przestępstwa wymaga skutecznej współpracy transgranicznej. Lepsza współpraca między państwami członkowskimi a państwami trzecimi zostanie osiągnięta dzięki przeprowadzeniu zdecydowanych, szybkich i spójnych działań służących aktualizacji odnośnych aktów prawnych Unii i ich wprowadzeniu ich w życie.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Nielegalne zyski pochodzące z przestępstw popełnianych przez zorganizowane grupy przestępcze są powszechnie legalizowane w prawowitej gospodarce europejskiej, a taki kapitał, po reinwestowaniu go w legalną gospodarkę, stanowi poważne zagrożenie dla swobody przedsiębiorczości i konkurencji, jako że powoduje poważne zakłócenia.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b)  Przestępczość zorganizowana, korupcja i pranie pieniędzy stanowią poważne zagrożenie dla gospodarki UE, gdyż m.in. znacznie obniżają dochody podatkowe państw członkowskich oraz całej UE, a także dla rozliczalności projektów finansowanych przez UE, ponieważ organizacje przestępcze działają w różnych sektorach, z których wiele podlega kontroli rządowej.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Aby zapewnić skuteczne wzajemne uznawanie i wykonywanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty, przepisy dotyczące uznawania i wykonywania tych nakazów należy ustanowić przez przyjęcie prawnie wiążącego i bezpośrednio stosowanego aktu prawnego Unii.

(11)  Aby zapewnić skuteczne wzajemne uznawanie i wykonywanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty, przepisy dotyczące uznawania i wykonywania tych nakazów należy ustanowić przez przyjęcie prawnie wiążącego i bezpośrednio stosowanego aktu prawnego Unii o rozszerzonym zakresie stosowania w stosunku do obowiązujących dotychczas instrumentów prawnych oraz jasno określającego warunki dotyczące wydawania nakazów zabezpieczenia i konfiskaty mienia. Istnienie jednego wspólnego instrumentu regulującego wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty, zawierającego standardowe zaświadczenie i standardowy formularz, a także bezpośrednio stosowane przepisy i terminy sprawi, że na terytorium Unii nakazy będą uznawane i wykonywane bez opóźnień.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Ważne jest, aby wzajemne uznawanie i wykonywanie nakazów zabezpieczenia i konfiskaty mienia zostało ułatwione przez ustanowienie przepisów zobowiązujących państwa członkowskie do uznawania i wykonywania na ich terytorium nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty wydanych przez inne państwo członkowskie w ramach postępowania karnego.

(12)  Ważne jest, aby wzajemne uznawanie i wykonywanie nakazów zabezpieczenia i konfiskaty mienia zostało ułatwione przez ustanowienie przepisów zobowiązujących państwa członkowskie do uznawania i wykonywania na ich terytorium nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty wydanych przez inne państwo członkowskie w ramach postępowania karnego, bez zbędnej zwłoki i dodatkowych formalności.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Niniejsze rozporządzenie nie powoduje zmiany obowiązku poszanowania praw podstawowych i podstawowych zasad prawa zawartych w art. 6 TUE.

(16)  Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na obowiązek poszanowania praw podstawowych i zasad prawnych zawartych w art. 6 TUE.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej („Karta”) i w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności („EKPC”). Niniejsze rozporządzenie należy stosować z uwzględnieniem tych praw i zasad.

(17)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i procesowych i jest zgodne z odnośnymi zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej („Karta”) i w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności („EKPC”). Niniejsze rozporządzenie należy stosować z uwzględnieniem tych praw i zasad.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane przy jednoczesnym uwzględnieniu dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 i 2016/191935 dotyczących praw procesowych w postępowaniu karnym.

(18)  Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 i 2016/191935 dotyczącymi praw procesowych w postępowaniu karnym.

_________________

_________________

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym (Dz.U. L 280 z 26.10.2010, s. 1).

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym (Dz.U. L 280 z 26.10.2010, s. 1).

31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym (Dz.U. L 142 z 1.6.2012, s. 1).

31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym (Dz.U. L 142 z 1.6.2012, s. 1).

32 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności (Dz.U. L 294 z 6.11.2013, s. 1).

32 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności (Dz.U. L 294 z 6.11.2013, s. 1).

33 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/343 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym (Dz.U. L 65 z 11.3.2016, s. 1).

33 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/343 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym (Dz.U. L 65 z 11.3.2016, s. 1).

34 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/800 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym (Dz.U. L 132 z 21.5.2016, s. 1).

34 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/800 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym (Dz.U. L 132 z 21.5.2016, s. 1).

35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1919 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz dla osób, których dotyczy wniosek w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania (Dz.U. L 297 z 4.11.2016, s. 1).

35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1919 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz dla osób, których dotyczy wniosek w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania (Dz.U. L 297 z 4.11.2016, s. 1).

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Organ wykonujący powinien uznać nakaz konfiskaty bez dalszych formalności i podjąć niezbędne działania w celu jego wykonania. Podjęcie decyzji w sprawie uznania i wykonania nakazu konfiskaty oraz dokonanie konfiskaty powinno nastąpić równie szybko i być traktowane tak samo priorytetowo jak w przypadku podobnej sprawy krajowej. Należy określić obowiązujące terminy w celu przyśpieszenia i usprawnienia procesu podejmowania decyzji i wykonania nakazu konfiskaty.

(22)  Organ wykonujący powinien uznać nakaz konfiskaty bez dalszych formalności oraz bez zbędnej zwłoki i powinien podjąć niezbędne działania w celu jego wykonania. Podjęcie decyzji w sprawie uznania i wykonania nakazu konfiskaty powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, a konfiskaty należy przeprowadzać równie szybko i traktować tak samo priorytetowo jak w przypadku podobnej sprawy krajowej. Niniejsze rozporządzenie powinno określać terminy, w których poszczególne etapy procedury muszą zostać zakończone, w celu zapewnienia szybkich i skutecznych decyzji i wykonania nakazu konfiskaty.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Organ wykonujący powinien uznać nakaz zabezpieczenia bez dalszych formalności i niezwłocznie podjąć niezbędne działania w celu jego wykonania. Podjęcie decyzji w sprawie uznania i wykonania nakazu zabezpieczenia oraz dokonanie zabezpieczenia powinno nastąpić równie szybko i być traktowane tak samo priorytetowo jak w przypadku podobnej sprawy krajowej. Należy określić obowiązujące terminy w celu przyśpieszenia i usprawnienia procesu podejmowania decyzji i wykonania nakazu zabezpieczenia.

(24)  Organ wykonujący powinien uznać nakaz zabezpieczenia bez dalszych formalności oraz bez zbędnej zwłoki i powinien niezwłocznie podjąć niezbędne działania w celu jego wykonania. Podjęcie decyzji w sprawie uznania i wykonania nakazu zabezpieczenia powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, a zabezpieczenia należy przeprowadzać równie szybko i traktować tak samo priorytetowo jak w przypadku podobnej sprawy krajowej. Niniejsze rozporządzenie powinno określać ostateczne terminy, w których poszczególne etapy procedury muszą zostać zakończone, w celu zapewnienia szybkich i skutecznych decyzji i wykonania nakazu zabezpieczenia.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Nie powinna być możliwa odmowa uznania i wykonania nakazu zabezpieczenia lub nakazu konfiskaty z przyczyn innych niż określone w niniejszym rozporządzeniu. W szczególności, organ wykonujący powinien mieć możliwość odmowy uznania i wykonania nakazu konfiskaty na podstawie zasady ne bis in idem, praw zainteresowanej strony lub prawa do obecności na rozprawie.

(26)  Odmowa uznania i wykonania nakazu zabezpieczenia lub nakazu konfiskaty powinna być możliwa jedynie z przyczyn określonych w niniejszym rozporządzeniu. W szczególności, organ wykonujący może podjąć decyzję, by nie uznawać i nie wykonywać nakazu konfiskaty na podstawie zasady ne bis in idem, praw zainteresowanej strony lub prawa do obecności na rozprawie.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Przed podjęciem decyzji o powołaniu się na podstawę uzasadniającą odmowę uznania i wykonania organ wykonujący powinien skonsultować się z organem wydającym, aby uzyskać niezbędne informacje dodatkowe.

(27)  Przed podjęciem decyzji o powołaniu się na podstawę uzasadniającą odmowę uznania i wykonania organ wykonujący powinien niezwłocznie skonsultować się z organem wydającym, aby uzyskać niezbędne informacje dodatkowe.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Organ wydający powinien być niezwłocznie informowany, jeżeli wykonanie nakazu jest niemożliwe. Brak możliwości wykonania nakazu może wynikać z faktu, że mienie zostało już skonfiskowane, zaginęło albo nie znaleziono go w miejscu wskazanym przez organ wydający lub z powodu niedokładnego określenia lokalizacji mienia.

(29)  Organ wydający powinien być bezzwłocznie informowany o powodach, dla których wykonanie nakazu jest niemożliwe. Brak możliwości wykonania nakazu może wynikać z faktu, że mienie zostało już skonfiskowane, zaginęło albo nie znaleziono go w miejscu wskazanym przez organ wydający lub z powodu niedokładnego określenia lokalizacji mienia.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29a)  W przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do lokalizacji mienia podlegającego nakazowi konfiskaty, państwa członkowskie powinny wykorzystać wszelkie dostępne środki w celu zidentyfikowania jego dokładnej lokalizacji, w tym wszelkie dostępne systemy informacyjne.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Właściwe funkcjonowanie niniejszego rozporządzenia w praktyce wymaga sprawnej komunikacji pomiędzy właściwymi organami krajowymi, w szczególności w przypadkach jednoczesnego wykonywania nakazu konfiskaty w więcej niż jednym państwie członkowskim. Właściwe organy krajowe powinny zatem konsultować się ze sobą, gdy zachodzi taka potrzeba.

(31)  Właściwe funkcjonowanie niniejszego rozporządzenia w praktyce wymaga sprawnej komunikacji i optymalnej współpracy pomiędzy właściwymi organami krajowymi, w szczególności w przypadkach jednoczesnego wykonywania nakazu zabezpieczenia lub nakazu konfiskaty w więcej niż jednym państwie członkowskim. Właściwe organy krajowe powinny zatem konsultować się ze sobą i powinny wykorzystywać nowoczesne technologie komunikacyjne zaakceptowane w przepisach proceduralnych odnośnych państw członkowskich.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Każdej zainteresowanej stronie, w tym osobie trzeciej działającej w dobrej wierze, powinny przysługiwać w celu ochrony jej praw środki odwoławcze przeciwko uznaniu i wykonaniu nakazu zabezpieczenia lub nakazu konfiskaty, w tym możliwość zaskarżenia nakazu przed sądem lub wystąpienia z roszczeniami wynikającymi z przysługującego im prawa własności lub innych praw rzeczowych zgodnie z dyrektywą 2014/42/UE. Środek odwoławczy powinien być wnoszony do sądu w państwie wykonania.

(34)  Każdej zainteresowanej stronie, w tym osobie trzeciej działającej w dobrej wierze, powinny przysługiwać w celu ochrony jej praw środki odwoławcze przeciwko uznaniu i wykonaniu nakazu zabezpieczenia lub nakazu konfiskaty; obejmuje to prawo wglądu do akt i możliwość zaskarżenia nakazu przed sądem lub wystąpienia z roszczeniami wynikającymi z przysługującego im prawa własności lub innych praw rzeczowych zgodnie z dyrektywą 2014/42/UE. Środek odwoławczy powinien być wnoszony do sądu w państwie wykonania.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niniejsze rozporządzenie określa przepisy, na mocy których państwo członkowskie uznaje i wykonuje na swoim terytorium nakaz zabezpieczenia lub nakaz konfiskaty wydany przez inne państwo członkowskie w ramach postępowania karnego.

1.  Niniejsze rozporządzenie określa przepisy i warunki, na mocy których państwo członkowskie uznaje i wykonuje na swoim terytorium nakaz zabezpieczenia lub nakaz konfiskaty wydany przez inne państwo członkowskie w ramach postępowania karnego.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na obowiązek poszanowania praw podstawowych i zasad prawnych zawartych w art. 6 TUE.

2.  Niniejsze rozporządzenie nie narusza obowiązku poszanowania praw podstawowych i podstawowych zasad prawnych zawartych w art. 6 TUE oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Każda konfiskata bez uprzedniego wyroku skazującego jest spójna z gwarancjami procesowymi, o których mowa w art. 6 Europejskiej konwencji praw człowieka oraz w art. 8 dyrektywy 2014/42/UE.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  „mienie” oznacza mienie każdego rodzaju, materialne lub niematerialne, ruchome lub nieruchome, oraz dokumenty lub instrumenty prawne potwierdzające prawo do takiego mienia lub uprawnienia majątkowe z nim związane, które organ wydający uznaje za:

3)  „mienie” oznacza kwoty pieniężne i aktywa każdego rodzaju, materialne lub niematerialne, ruchome lub nieruchome, a także ograniczone prawa własności oraz dokumenty lub instrumenty prawne w jakiejkolwiek formie, w tym w formie elektronicznej lub cyfrowej, potwierdzające prawo własności lub inne prawa do tych aktywów, które organ wydający uznaje za:

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nakaz konfiskaty lub jego uwierzytelniony odpis przekazywane są, razem z zaświadczeniem określonym w art. 7, przez organ wydający bezpośrednio organowi wykonującemu lub, w stosownych przypadkach, organowi centralnemu, o którym mowa w art. 27 ust. 2, dowolną metodą pozwalającą uzyskać pisemne potwierdzenie w sposób umożliwiający organowi wykonującemu ustalenie autentyczności nakazu.

1.  Nakaz konfiskaty lub jego uwierzytelniony odpis przekazywane są, razem z zaświadczeniem określonym w art. 7, przez organ wydający bezpośrednio organowi wykonującemu lub, w stosownych przypadkach, organowi centralnemu, o którym mowa w art. 27 ust. 2, dowolną metodą pozwalającą uzyskać pisemne potwierdzenie w sposób umożliwiający organowi wykonującemu ustalenie jego autentyczności.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli zastosowanie ma lit. b), organ wydający informuje jak najszybciej organ wykonujący, czy takie ryzyko przestało istnieć.

Jeżeli zastosowanie ma lit. b), organ wydający bez zbędnej zwłoki informuje organ wykonujący, czy takie ryzyko przestało istnieć.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Organ wydający wypełnia zaświadczenie określone w załączniku I, podpisuje je i poświadcza prawdziwość i poprawność zawartych w nim informacji.

1.  Organ wydający wypełnia bez zbędnej zwłoki zaświadczenie określone w załączniku I, podpisuje je i poświadcza prawdziwość i poprawność zawartych w nim informacji.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Organ wydający tłumaczy zaświadczenie na język urzędowy państwa wykonania lub na inny język wskazany przez dane państwo członkowskie zgodnie z ust. 3.

2.  Organ wydający tłumaczy bez zbędnej zwłoki zaświadczenie na język urzędowy państwa wykonania lub na inny język wskazany przez dane państwo członkowskie zgodnie z ust. 3.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Organ wykonujący uznaje, bez dalszych formalności, nakaz konfiskaty przekazany zgodnie z art. 4 i podejmuje niezbędne działania w celu jego wykonania w ten sam sposób co w przypadku nakazu konfiskaty wydanego przez organ państwa wykonania, chyba że organ wykonujący postanowi powołać się na jedną z podstaw odmowy uznania i wykonania przewidzianych w art. 9 lub jedną z podstaw odroczenia przewidzianą w art. 11.

1.  Organ wykonujący uznaje, bez dalszych formalności i bez zbędnej zwłoki, nakaz konfiskaty przekazany zgodnie z art. 4 i podejmuje niezbędne działania w celu jego wykonania w ten sam sposób co w przypadku nakazu konfiskaty wydanego przez organ państwa wykonania, chyba że organ wykonujący postanowi powołać się na jedną z podstaw odmowy uznania i wykonania przewidzianych w art. 9 lub jedną z podstaw odroczenia przewidzianą w art. 11.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Organ wykonujący niezwłocznie powiadamia organ wydający, w dowolny sposób pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie, o odroczeniu wykonania nakazu, w tym o powodach odroczenia oraz, o ile to możliwe, o spodziewanym okresie odroczenia.

2.  Organ wykonujący niezwłocznie powiadamia organ wydający, w dowolny sposób pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie, o odroczeniu wykonania nakazu, w tym o powodach odroczenia oraz, o ile to możliwe, o spodziewanym okresie odroczenia. Jeżeli dojdzie do odroczenia zgodnie z ust. 1 lit. b) organ wydający, w przypadkach jednoczesnego wykonania nakazu konfiskaty w więcej niż jednym państwie członkowskim, wydaje nowe instrukcje co do dokładnej kwoty, której nakaz dotyczy.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Obowiązek informowania zainteresowanych stron

 

Po wykonaniu nakazu konfiskaty organ wykonujący niezwłocznie powiadamia o swojej decyzji osobę, przeciwko której wydano nakaz konfiskaty, i wszystkie zainteresowane strony, w tym osoby trzecie działające w dobrej wierze.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organ wykonujący uznaje, bez dalszych formalności, nakaz zabezpieczenia przekazany zgodnie z art. 14 i podejmuje niezbędne działania w celu jego wykonania, chyba że organ ten postanowi powołać się na jedną z podstaw odmowy uznania i wykonania przewidzianych w art. 18 lub jedną z podstaw odroczenia przewidzianą w art. 20.

Organ wykonujący uznaje, bez dalszych formalności i bez zbędnej zwłoki, nakaz zabezpieczenia przekazany zgodnie z art. 14 i podejmuje niezbędne działania w celu jego wykonania, chyba że organ ten postanowi powołać się na jedną z podstaw odmowy uznania i wykonania przewidzianych w art. 18 lub jedną z podstaw odroczenia przewidzianą w art. 20.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  formularz, o którym mowa w art. 16, jest niekompletny lub ewidentnie błędnie wypełniony i nie został uzupełniony po zasięgnięciu opinii na podstawie ust. 2;

a)  formularz, o którym mowa w art. 16 nie został przetłumaczony na język urzędowy organu wykonującego lub jest niekompletny lub ewidentnie błędnie wypełniony i nie został uzupełniony po zasięgnięciu opinii na podstawie ust. 2;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie naruszając art. 22, po wykonaniu nakazu organ wykonujący powiadamia o swojej decyzji osobę, przeciwko której wydano nakaz zabezpieczenia, i wszystkie zainteresowane strony, w tym osoby trzecie działające w dobrej wierze, o których organ wykonujący został powiadomiony zgodnie z art. 14 ust. 6.

1.  Nie naruszając art. 22, po wykonaniu nakazu organ wykonujący powiadamia niezwłocznie o swojej decyzji osobę, przeciwko której wydano nakaz zabezpieczenia, i wszystkie zainteresowane strony, w tym osoby trzecie działające w dobrej wierze, o których organ wykonujący został powiadomiony zgodnie z art. 14 ust. 6.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Powiadomienie uzasadnia, przynajmniej zwięźle, wydanie nakazu zabezpieczenia i zawiera informacje o organie, który wydał nakaz, oraz o środkach odwoławczych przewidzianych w prawie państwa wykonania.

2.  Powiadomienie zawiera wystarczające i zrozumiałe informacje dotyczące powodów wydania nakazu zabezpieczenia, a także informacje o organie, który wydał nakaz, oraz o środkach odwoławczych przewidzianych w prawie państwa wykonania.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 − ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W celu ochrony tajemnicy toczącego się śledztwa organ wydający może zwrócić się do organu wykonującego, aby przez pewien czas zachował w poufności fakt wykonywania nakazu zabezpieczenia.

3.  W celu ochrony tajemnicy toczącego się śledztwa organ wydający może zwrócić się do organu wykonującego, aby przez pewien czas zachował w poufności fakt wykonywania nakazu zabezpieczenia. Jeżeli nie będzie już powodów zachowania nakazu zabezpieczenia w poufności, organ wydający informuje o tym fakcie organ wykonujący.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W stosownych przypadkach organ wydający i organ wykonujący konsultują się ze sobą wszelkimi odpowiednimi sposobami w celu zapewnienia skutecznego stosowania niniejszego rozporządzenia.

1.  W stosownych przypadkach organ wydający i organ wykonujący konsultują się ze sobą wszelkimi odpowiednimi sposobami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych, w celu zapewnienia skutecznego stosowania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  jeżeli kwota uzyskana z wykonania nakazu konfiskaty przekracza 10 000 EUR, państwo wykonania przekazuje 50 % tej kwoty państwu wydającemu.

b)  jeżeli kwota uzyskana z wykonania nakazu konfiskaty przekracza 10 000 EUR, państwo wykonania przekazuje 70 % tej kwoty państwu wydającemu.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty

Odsyłacze

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

13.2.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Pavel Svoboda

2.2.2017

Rozpatrzenie w komisji

19.6.2017

7.9.2017

10.10.2017

 

Data przyjęcia

21.11.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Tiemo Wölken

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

John Flack, Emma McClarkin

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

24

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

John Flack, Emma McClarkin

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Jiří Maštálka

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty

Odsyłacze

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Data przedstawienia w PE

22.12.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

13.2.2017

JURI

13.2.2017

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Nathalie Griesbeck

9.3.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

30.3.2017

11.10.2017

21.11.2017

 

Data przyjęcia

11.1.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

47

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Andrea Bocskor, Morten Løkkegaard, Georg Mayer, Julia Pitera

Data złożenia

12.1.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Morten Løkkegaard, Louis Michel, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ivari Padar, Emilian Pavel, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności