Procedură : 2016/0412(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0001/2018

Texte depuse :

A8-0001/2018

Dezbateri :

PV 03/10/2018 - 16
CRE 03/10/2018 - 16

Voturi :

PV 04/10/2018 - 7.6

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0380

RAPORT     ***I
PDF 1284kWORD 193k
12.1.2018
PE 609.537v02-00 A8-0001/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Nathalie Griesbeck

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0819),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 82 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0002/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Senatul Cehiei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și al Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0001/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sunt printre cele mai eficace metode de combatere a criminalității. Uniunea Europeană se angajează să asigure un proces mai eficace de identificare, confiscare și reutilizare a activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni24.

(3)  Înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sunt printre cele mai eficace metode de combatere a criminalității, a încălcării legii, în special de către criminalitatea organizată, și a terorismului, întrucât aceste metode îi lipsesc pe infractori de produsul activităților ilicite desfășurate, iar pe teroriști de mijloacele pentru organizarea unui atac. Uniunea Europeană se angajează să asigure un proces mai eficace de identificare, confiscare și reutilizare a activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni24. Activele provenite din săvârșirea de infracțiuni care sunt confiscate pot fi refolosite pentru asigurarea respectării legii, prevenirea infracționalității și despăgubirea victimelor.

_________________

_________________

24 „Programul de la Stockholm – o Europă deschisă și sigură în serviciul cetățenilor și pentru protecția acestora”, JO C 115, 4.5.2010, p. 1.

24 „Programul de la Stockholm – o Europă deschisă și sigură în serviciul cetățenilor și pentru protecția acestora”, JO C 115, 4.5.2010, p. 1.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Având în vedere că infracționalitatea are adesea caracter transnațional, este esențială o cooperare transfrontalieră eficace pentru sechestrarea și confiscarea instrumentelor folosite la săvârșirea de infracțiuni și a produselor provenite din aceste activități.

(4)  Având în vedere că infracționalitatea are adesea caracter transnațional, este esențială o cooperare transfrontalieră eficace, schimburi continue de informații și sprijin reciproc pentru depistarea, sechestrarea și confiscarea instrumentelor folosite la săvârșirea de infracțiuni și a produselor provenite din aceste activități. Prin urmare, organismele și autoritățile de aplicare a legii, precum și persoanele, unitățile sau serviciile din statele membre ar trebui să coopereze și să comunice îndeaproape în vederea optimizării duratei și a eficienței procedurilor de înghețare și de confiscare.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  În domeniul serviciilor financiare, mai multe acte juridice ale Uniunii privind piețele financiare prevăd ordinele de înghețare și confiscare ca sancțiuni pentru instituțiile financiare. O cooperare transfrontalieră eficace a instanțelor penale și altor autorități naționale competente este de o importanță capitală pentru stabilitatea sistemului financiar al Uniunii și încrederea în acesta.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Rapoartele Comisiei privind punerea în aplicare a Deciziilor-cadru 2003/577/JAI și 2006/783/JAI arată că regimul în vigoare în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare nu este pe deplin eficace. Instrumentele actuale nu au fost transpuse și aplicate în mod uniform în statele membre, ceea ce duce la un grad insuficient de recunoaștere reciprocă.

(6)  Rapoartele Comisiei privind punerea în aplicare a Deciziilor-cadru 2003/577/JAI și 2006/783/JAI arată că regimul în vigoare în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare nu este pe deplin eficace. Instrumentele actuale nu au fost transpuse și aplicate în mod uniform în statele membre, ceea ce duce la un grad insuficient de recunoaștere reciprocă și la o cooperare transfrontalieră ineficientă.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Confiscarea extinsă și confiscarea aplicată terților trebuie să respecte garanțiile consacrate în Convenția europeană a drepturilor omului, în special la articolele 6 și 7 și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Decizia autorităților competente se bazează pe o evaluare aprofundată a cazului individual al persoanei supuse ordinului de confiscare, inclusiv pe certitudinea că bunurile confiscate au fost dobândite sau obținute prin activități infracționale;

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b)  Criminalitatea organizată, corupția și spălarea banilor reprezintă amenințări grave la adresa economiei Uniunii, diminuând, printre altele, veniturile fiscale ale statelor membre și ale Uniunii în ansamblul său, dar și prin prisma responsabilității proiectelor finanțate de UE, dat fiind că organizațiile infracționale operează în diferite sectoare, multe dintre acestea fiind controlate de către guverne.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru a se asigura eficacitatea recunoașterii reciproce a ordinelor de înghețare și de confiscare, normele privind recunoașterea și executarea acestor ordine ar trebui să fie prevăzute într-un act juridic al Uniunii obligatoriu din punct de vedere juridic și direct aplicabil.

(11)  Pentru a se asigura eficacitatea recunoașterii reciproce a ordinelor de înghețare și de confiscare, normele privind recunoașterea și executarea acestor ordine ar trebui să fie prevăzute într-un act juridic al Uniunii obligatoriu din punct de vedere juridic și direct aplicabil, cu un domeniu de aplicare mai extins față de alte instrumente juridice în vigoare până în prezent și cu dispoziții clare pentru pronunțarea ordinelor de înghețare și de confiscare a activelor. Existența unui instrument unic de recunoaștere reciprocă atât a ordinelor de înghețare, cât și a celor de confiscare care conține un model standard de certificat și de formular, precum și norme și termene aplicabile va asigura recunoașterea și executarea fără întârziere a ordinelor în cadrul Uniunii. Un regulament aduce mai multă claritate și mai multă certitudine juridică, elimină dificultățile legate de transpunerea în sistemele naționale și permite astfel executarea mai rapidă și mai eficace a ordinelor de înghețare și de confiscare.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Deși recunoașterea reciprocă la nivelul Uniunii a ordinelor de înghețare și de confiscare constituie o etapă importantă în combaterea infracționalității, un număr considerabil de active, care nu sunt nici declarate, nici impozitate, sunt deținute offshore în țări terțe din afara Uniunii. Un progres considerabil în acest sens ar fi elaborarea unui plan cuprinzător de descurajare a transferurilor de active în țări terțe și găsirea unor modalități eficace de recuperare a acestor active.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Este important să se faciliteze recunoașterea reciprocă și executarea ordinelor de înghețare și de confiscare a bunurilor prin stabilirea unor norme care să instituie în sarcina unui stat membru obligația de a recunoaște și de a executa pe teritoriul său ordinele de confiscare și de înghețare emise de un alt stat membru în cadrul procedurilor penale.

(12)  Este important să se faciliteze recunoașterea reciprocă și executarea ordinelor de înghețare și de confiscare a bunurilor prin stabilirea unor norme care să instituie în sarcina unui stat membru obligația de a recunoaște și de a executa pe teritoriul său, fără întârzieri nejustificate și fără formalități suplimentare, ordinele de confiscare și de înghețare emise de un alt stat membru în cadrul procedurilor penale.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Este important să se faciliteze recunoașterea reciprocă și executarea ordinelor de înghețare și de confiscare a bunurilor prin stabilirea unor norme care să instituie în sarcina unui stat membru obligația de a recunoaște și de a executa pe teritoriul său ordinele de confiscare și de înghețare emise de un alt stat membru în cadrul procedurilor penale.

(12)  Este important să se faciliteze recunoașterea reciprocă și executarea ordinelor de înghețare și de confiscare a bunurilor prin stabilirea unor norme care să instituie în sarcina unui stat membru obligația de a recunoaște și de a executa pe teritoriul său ordinele de confiscare și de înghețare emise de un alt stat membru în cadrul procedurilor în materie penală.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Având în vedere jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), nu este întotdeauna suficient, pentru stabilirea eventualei apartenențe a acțiunii la materia penală, să se țină seama numai de încadrarea formală a acesteia în temeiul dreptului intern. Pentru a atinge obiectivele tratatelor și ale prezentei directive, precum și pentru a respecta pe deplin drepturile fundamentale prevăzute, printre altele, de Carta drepturilor fundamentale și de CEDO, ar trebui să se țină seama în mod corespunzător, în aplicarea directivei, nu numai de încadrarea formală a acțiunii în temeiul dreptului intern, ci și de natura însăși a infracțiunii și de severitatea pedepsei pe care persoana în cauză riscă să o suporte.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice tuturor ordinelor de confiscare dispuse de o instanță în cadrul unei proceduri inițiate ca urmare a săvârșirii uneia sau mai multor infracțiuni, precum și tuturor ordinelor de înghețare emise în vederea unei eventuale confiscări ulterioare. Astfel, regulamentul ar trebui să se aplice tuturor tipurilor de ordine care intră sub incidența Directivei 2014/42/UE, precum și altor tipuri de ordine emise în lipsa unei condamnări definitive în cadrul procedurilor penale. Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice ordinelor de înghețare și de confiscare emise în cadrul unei proceduri civile sau administrative.

(13)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice tuturor ordinelor de confiscare dispuse de o instanță în cadrul unei proceduri în materie penală, precum și tuturor ordinelor de înghețare emise în vederea unei eventuale confiscări ulterioare. Astfel, regulamentul ar trebui să se aplice tuturor tipurilor de ordine care intră sub incidența Directivei 2014/42/UE, precum și altor tipuri de ordine emise în lipsa unei condamnări definitive în cadrul procedurilor penale. Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice ordinelor de înghețare și de confiscare emise în cadrul unei proceduri civile sau administrative.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Prezentul regulament nu poate avea drept efect modificarea obligației de respectare a drepturilor fundamentale și a principiilor juridice fundamentale, astfel cum sunt consfințite la articolul 6 din TUE.

(16)  Prezentul regulament nu aduce atingere obligației de respectare a drepturilor fundamentale și a principiilor juridice fundamentale, astfel cum sunt consfințite la articolul 6 din TUE și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „Carta”).

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”) și în Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale („CEDO”). Prezentul regulament ar trebui aplicat în conformitate cu drepturile și principiile menționate.

(17)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și procedurale, precum și principiile aplicabile recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („Carta”) și în Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale („CEDO”). Prezentul regulament ar trebui aplicat în conformitate cu drepturile și principiile menționate.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Prezentul regulament ar trebui pus în aplicare ținând cont de Directivele 2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 și 2016/1919 ale Parlamentului European și ale Consiliului35, care se referă la drepturile procesuale în procedurile penale.

(18)  Prezentul regulament ar trebui pus în aplicare în conformitate cu Directivele 2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 și 2016/1919 ale Parlamentului European și ale Consiliului35, care se referă la drepturile procesuale în procedurile penale.

_________________

_________________

30 Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale (JO L 280, 26.10.2010, p. 1).

30 Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale (JO L 280, 26.10.2010, p. 1).

31 Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale (JO L 142, 1.6.2012, p. 1).

31 Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale (JO L 142, 1.6.2012, p. 1).

32 Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate (JO L 294, 6.11.2013, p. 1).

32 Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate (JO L 294, 6.11.2013, p. 1).

33 Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale (JO L 65, 11.3.2016, p. 1).

33 Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale (JO L 65, 11.3.2016, p. 1).

34 Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale (JO L 132, 21.5.2016, p. 1).

34 Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale (JO L 132, 21.5.2016, p. 1).

35 Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistența juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare (JO L 297, 4.11.2016, p. 1).

35 Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistența juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare (JO L 297, 4.11.2016, p. 1).

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  În acest scop, ordinele de înghețare și de confiscare ar trebui transmise direct de către autoritatea emitentă autorității de executare sau, dacă este cazul, unei autorități centrale.

(20)  În acest scop, ordinele de înghețare și de confiscare ar trebui transmise direct de către autoritatea emitentă autorității de executare și comunicate unei autorități centrale care are responsabilitatea de a sprijini autoritățile competente, de a înregistra ordinele de înghețare sau de confiscare transmise și primite la nivel național și de a raționaliza transmiterea și primirea acestor ordine.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  În vederea asigurării transmiterii ordinului de înghețare sau de confiscare către autoritatea competentă a statului de executare, autoritatea emitentă ar trebui să poată face uz de orice mijloace posibile sau relevante de transmitere, de exemplu de sistemul securizat de telecomunicații al Rețelei judiciare europene, de Eurojust sau de alte canale utilizate de autoritățile judiciare.

Justificare

Armonizare cu celelalte instrumente europene de recunoaștere reciprocă. Aceste precizări au ca scop facilitarea transmiterii ordinelor de către statul emitent.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 20 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20b)  Desemnarea de către statele membre a uneia sau mai multor autorități centrale, care pot juca un rol clar de sprijin administrativ și de coordonare, este un element esențial pentru susținerea recunoașterii reciproce rapide a ordinelor de înghețare și de confiscare între autoritățile emitente și cele de executare și pentru accelerarea acestor proceduri de recunoaștere reciprocă. În acest sens, rolul Rețelei judiciare europene ar trebui, de asemenea, să fie consolidat, pentru a ajuta autoritățile emitente și autoritățile de executare să comunice mai rapid între ele și să coopereze în mod mai eficace.

Justificare

Propunerea de regulament menționează la articolul 27 alineatul (2) posibilitatea pe care o au statele membre de a desemna o autoritate centrală care să sprijine și să asiste autoritățile naționale competente, fără a preciza însă rolul sau importanța lor. Or, aceste autorități centrale pot avea o adevărată valoare adăugată pentru facilitarea recunoașterii reciproce (sistemul actual nefiind suficient).

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Un ordin de confiscare ar trebui transmis împreună cu un model standard de certificat.

(21)  Un ordin de confiscare sau de înghețare ar trebui transmis împreună cu un model standard de certificat.

Justificare

În vederea simplificării, ar trebui apropiate procedurile de recunoaștere reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare. Astfel, fiecare dintre aceste două ordine ar trebui să fie însoțit de un certificat (care figurează în anexele I și II).

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Atunci când fac o declarație referitoare la regimul lingvistic adoptat în temeiul prezentului regulament, statele membre ar trebui să includă, în plus față de limba (limbile) lor oficială (e), cel puțin o altă limbă oficială a Uniunii.

Justificare

Armonizare cu celelalte instrumente europene de recunoaștere reciprocă. Diversitatea lingvistică a Uniunii Europene ar trebui, desigur, să fie apărată, dar nu ar trebui să constituie un obstacol în calea procedurilor de recunoaștere reciprocă. Prin urmare, un stat ar trebui să accepte să primească ordine de înghețare sau de confiscare în cel puțin o altă limba decât limba sa națională.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Autoritatea de executare ar trebui să recunoască un ordin de confiscare fără formalități suplimentare și să ia măsurile necesare pentru executarea acestuia. Luarea deciziei privind recunoașterea și executarea ordinului de confiscare și executarea concretă a măsurii de confiscare ar trebui să se desfășoare cu aceeași celeritate și cu același grad de prioritate ca într-o cauză internă similară. Ar trebui stabilite termene pentru a se asigura luarea unei decizii privind ordinul de confiscare și executarea acestuia în mod rapid și eficace.

(22)  Autoritatea de executare ar trebui să recunoască un ordin de confiscare fără formalități suplimentare și fără întârzieri nejustificate și să ia măsurile necesare pentru executarea acestuia. Decizia privind recunoașterea și executarea ordinului de confiscare ar trebui luată fără întârzieri nejustificate, iar măsura de confiscare ar trebui să fie executată cu aceeași celeritate și cu același grad de prioritate ca într-o cauză internă similară. Prezentul regulament ar trebui să prevadă termene pentru executarea fiecărei etape a procedurii, pentru a se asigura luarea unei decizii privind ordinul de confiscare și executarea acestuia în mod rapid și eficace.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Având în vedere caracterul urgent al înghețării și natura sa provizorie, un ordin de înghețare ar trebui emis folosind un formular standard. Autoritatea emitentă ar trebui să verifice dacă emiterea ordinului de înghețare este necesară și proporțională în scopul de a preveni, în mod provizoriu, distrugerea, transformarea, deplasarea, transferul sau înstrăinarea bunurilor. Pentru a alinia condițiile de emitere a ordinelor de înghețare în cazuri interne la cele transfrontaliere, ordinul de înghețare ar trebui să fie emis în temeiul prezentului regulament numai în cazul în care ar fi putut fi dispus într-o cauză internă similară.

(23)  Autoritatea emitentă ar trebui să verifice dacă emiterea ordinului de înghețare este necesară și proporțională în scopul de a preveni, în mod provizoriu, distrugerea, transformarea, deplasarea, transferul sau înstrăinarea bunurilor. Pentru a alinia condițiile de emitere a ordinelor de înghețare în cazuri interne la cele transfrontaliere, ordinul de înghețare ar trebui să fie emis în temeiul prezentului regulament numai în cazul în care ar fi putut fi dispus într-o cauză internă similară.

Justificare

În vederea simplificării, ar trebui apropiate procedurile de recunoaștere reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare. Astfel, fiecare dintre aceste două ordine ar trebui să fie însoțit de un certificat (care figurează în anexele I și II).

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Autoritatea de executare ar trebui să recunoască un ordin de înghețare fără formalități suplimentare și să ia imediat măsurile necesare pentru executarea acestuia. Luarea deciziei privind recunoașterea și executarea ordinului de înghețare și executarea concretă a măsurii de înghețare ar trebui să se desfășoare cu aceeași celeritate și cu același grad de prioritate ca într-o cauză internă similară. Ar trebui stabilite termene pentru a se asigura luarea unei decizii privind ordinul de înghețare și executarea acestuia în mod rapid și eficace.

(24)  Autoritatea de executare ar trebui să recunoască un ordin de înghețare fără formalități suplimentare și fără întârzieri nejustificate și să ia imediat măsurile necesare pentru executarea acestuia. Decizia privind recunoașterea și executarea ordinului de înghețare ar trebui luată fără întârzieri nejustificate, iar măsura de înghețare ar trebui să fie executată cu aceeași promptitudine și cu același grad de prioritate ca într-o cauză internă similară. Prezentul regulament ar trebui să prevadă termene stricte pentru executarea fiecărei etape a procedurii, pentru a se asigura luarea unei decizii privind ordinul de înghețare și executarea acestuia în mod rapid și eficace.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  În executarea unui ordin de înghețare, autoritatea emitentă și autoritatea de executare ar trebui să țină seama în mod corespunzător de confidențialitatea anchetei. În special, autoritatea de executare ar trebui să garanteze confidențialitatea faptelor și a elementelor de fond ale ordinului de înghețare.

(25)  Fără a aduce atingere dreptului la informare al oricărei persoane vizate, în executarea unui ordin de înghețare, autoritatea emitentă și autoritatea de executare ar trebui să țină seama în mod corespunzător de confidențialitatea anchetei. În special, autoritatea de executare ar trebui să garanteze confidențialitatea faptelor și a elementelor de fond ale ordinului de înghețare.

Justificare

Este necesar să se clarifice relația dintre obligația de a furniza informații și cerințele în materie de confidențialitate. Caracterul confidențial al unei anchete nu poate priva o persoană de dreptul său la informare.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Recunoașterea și executarea unui ordin de înghețare nu ar trebui refuzate din alte motive decât cele prevăzute în prezentul regulament. În special, ar trebui să fie posibil ca autoritatea de executare să nu recunoască și să nu execute un ordin de confiscare doar invocând principiul ne bis in idem, drepturile oricărei părți interesate sau dreptul de a fi prezent la proces.

(26)  Recunoașterea și executarea unui ordin de înghețare nu ar trebui refuzate din alte motive decât cele prevăzute în prezentul regulament. În special, ar trebui să fie posibil ca autoritatea de executare să nu recunoască și să nu execute un ordin de confiscare doar invocând drepturile fundamentale, principiul ne bis in idem, drepturile oricărei părți interesate sau dreptul de a fi prezent la proces.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26a)  Principiul ne bis in idem este un principiu fundamental în dreptul Uniunii, recunoscut de Cartă și dezvoltat de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. Prin urmare, autoritatea de executare ar trebui să aibă dreptul să refuze executarea unui ordin de confiscare sau de înghețare dacă executarea acestuia este contrară principiului respectiv.

Justificare

Armonizare cu celelalte instrumente europene de recunoaștere reciprocă. Importanța principiului ne bis in idem în dreptul penal și în dreptul european.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 26 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26b)  Crearea unui spațiu de libertate, securitate și justiție în cadrul Uniunii se bazează pe încredere reciprocă și pe o prezumție de respectare de către statele membre a dreptului Uniunii și, în particular, a drepturilor fundamentale. Cu toate acestea, această prezumție este relativă. În consecință, dacă există motive temeinice pentru a considera că executarea unui ordin de confiscare sau de înghețare ar putea duce la încălcarea unui drept fundamental al persoanei în cauză și că statul de executare nu și-ar respecta obligațiile în ceea ce privește protejarea drepturilor fundamentale recunoscute în Cartă, executarea acestui ordin de confiscare sau înghețare ar trebui refuzată.

Justificare

Instrumentele de recunoaștere reciprocă conțin adeseori o clauză de nerecunoaștere bazată pe respectarea drepturilor fundamentale, fie implicită (Decizia-cadru 2002/584/JAI), fie explicită, (Decizia-cadru 2005/214/JAI și Directiva 2014/41/UE), dezvoltată, de altfel, prin dreptul intern. În al doilea rând, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a confirmat existența și importanța unei astfel de clauze (Hotărârea din 5 aprilie 2016, Aranyosi/Căldăraru, C-404/15). În al treilea rând, introducerea unei astfel de clauze ar putea permite prevenirea unei posibile incompatibilități între dreptul Uniunii și dreptul constituțional național. Prin urmare, este important să existe o astfel de clauză în acest regulament al Uniunii.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 26 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26c)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute la articolul 6 din TUE și în Cartă, în special la titlul VI, în dreptul internațional și acordurile internaționale la care Uniunea sau toate statele membre sunt parte, inclusiv Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, și în constituțiile statelor membre în domeniile lor respective de aplicare. Nicio dispoziție din prezentul regulament nu poate fi interpretată ca o interdicție de a refuza executarea unui ordin de confiscare sau de înghețare, în cazul în care există motive să se considere, în temeiul unor elemente obiective, că respectivul ordin a fost emis cu scopul de a urmări penal o persoană sau de a-i impune sancțiuni bazate pe motive precum sexul, rasa sau originea etnică, religia, orientarea sexuală, naționalitatea, limba sau opiniile politice sau în cazul în care există motive să se considere că aduce atingere situației persoanei din unul dintre aceste motive.

Justificare

Instrumentele de recunoaștere reciprocă conțin adeseori o clauză de nerecunoaștere bazată pe respectarea drepturilor fundamentale, fie implicită (Decizia-cadru 2002/584/JAI), fie explicită, (Decizia-cadru 2005/214/JAI și Directiva 2014/41/UE), dezvoltată, de altfel, prin dreptul intern. În al doilea rând, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a confirmat existența și importanța unei astfel de clauze (Hotărârea din 5 aprilie 2016, Aranyosi/Căldăraru, C-404/15). În al treilea rând, introducerea unei astfel de clauze ar putea permite prevenirea unei posibile incompatibilități între dreptul Uniunii și dreptul constituțional național. În cele din urmă, jurisprudența CEDO a evidențiat dificultăți în anumite state membre în materie de confiscări și respectare a drepturilor omului. Prin urmare, este important să existe o astfel de clauză în acest regulament al Uniunii.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 26 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26d)   Este esențial să se respecte drepturile unei părți terțe care ar putea fi afectată de un ordin de confiscare sau de înghețare a unui anumit bun, de exemplu pentru că acea persoană este proprietarul bunului, dar nu a fost în măsură să își exercite drepturile în cursul procedurii desfășurate în statul emitent din cauza faptului că nu a fost parte la procedura respectivă. Prin urmare, o autoritate de executare ar trebui să aibă dreptul să refuze să recunoască și să execute un ordin de confiscare sau de înghețare în cazul în care ordinul privește un bun care nu este nici proprietatea persoanei fizice sau juridice împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare în statul emitent, nici proprietatea altei persoane fizice sau juridice care a fost parte la procedură în statul emitent.

Justificare

Este esențial ca în acest regulament să se ia în considerare drepturile terților de bună-credință, care ar putea fi afectate de un ordin de înghețare sau de confiscare.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Înainte de a decide să aplice un motiv de nerecunoaștere și de neexecutare, autoritatea de executare ar trebui să se consulte cu autoritatea emitentă, pentru a obține informații suplimentare necesare.

(27)  Înainte de a decide să aplice un motiv de nerecunoaștere și de neexecutare, autoritatea de executare ar trebui să se consulte cu autoritatea emitentă, fără întârzieri nejustificate, pentru a obține informațiile suplimentare necesare.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Autoritatea emitentă ar trebui să fie notificată fără întârziere cu privire la imposibilitatea de a executa un ordin. Această imposibilitate ar putea fi cauzată de faptul că bunul a fost deja confiscat, a dispărut, nu poate fi găsit la locul indicat de către autoritatea emitentă sau locul în care se situează bunul nu a fost indicat într-un mod suficient de precis.

(29)  Autoritatea emitentă ar trebui să fie informată fără întârzieri nejustificate cu privire la motivele care fac imposibilă executarea unui ordin. Această imposibilitate ar putea fi cauzată de faptul că bunul a fost deja confiscat, a dispărut, nu poate fi găsit la locul indicat de către autoritatea emitentă sau locul în care se situează bunul nu a fost indicat într-un mod suficient de precis.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29a)  În cazul în care există îndoieli cu privire la locul în care se află un bun vizat de un ordin de confiscare, statele membre ar trebui să recurgă la toate mijloacele disponibile, inclusiv la toate sistemele de informare disponibile, pentru a determina locul exact în care se află bunul respectiv.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Executarea unui ordin de confiscare sau de înghețare ar trebui să fie reglementată de legislația statului de executare, iar autoritățile acestuia ar trebui să fie singurele competente să decidă cu privire la procedura de executare.

(30)  Executarea unui ordin de înghețare sau de confiscare ar trebui să fie reglementată de legislația statului de executare, iar autoritățile acestuia ar trebui să fie singurele competente să decidă cu privire la procedura de executare.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  O aplicare practică corectă a prezentului regulament presupune o comunicare strânsă între autoritățile naționale competente în cauză, în special în cazul executării concomitente în mai multe state membre a unui ordin de confiscare. Autoritățile naționale competente ar trebui, prin urmare, să se consulte ori de câte ori este necesar.

(31)  O aplicare practică corectă a prezentului regulament presupune o comunicare strânsă și o cooperare optimă între autoritățile naționale competente în cauză, în special în cazul executării concomitente în mai multe state membre a unui ordin de confiscare sau de înghețare. Autoritățile naționale competente ar trebui, prin urmare, să se consulte și să folosească tehnologiile de comunicare moderne acceptate de normele de procedură ale statelor membre implicate.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Drepturile victimelor la despăgubiri sau la restituire nu ar trebui să fie afectate în cazurile transfrontaliere. Normele privind înstrăinarea bunurilor confiscate ar trebui să acorde prioritate despăgubirii victimelor și restituirii bunurilor în favoarea acestora. Statele membre ar trebui să ia în considerare, de asemenea, obligațiile care le revin privind oferirea de asistență pentru recuperarea creanțelor fiscale din alte state membre, în conformitate cu Directiva 2010/24/UE36.

(32)  Drepturile victimelor la despăgubiri sau la restituire nu sunt afectate în cazurile transfrontaliere. Normele privind înstrăinarea bunurilor confiscate acordă prioritate despăgubirii victimelor și restituirii bunurilor în favoarea acestora. Statele membre ar trebui să ia în considerare, de asemenea, obligațiile care le revin privind oferirea de asistență pentru recuperarea creanțelor fiscale din alte state membre, în conformitate cu Directiva 2010/24/UE36.

_________________

_________________

36 Directiva 2010/24/UE a Consiliului din 16 martie 2010 privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de impozite, taxe și alte măsuri (JO L 84, 31.3.2010, p. 1).

36 Directiva 2010/24/UE a Consiliului din 16 martie 2010 privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de impozite, taxe și alte măsuri (JO L 84, 31.3.2010, p. 1).

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32a)  Bunurile înghețate în vederea unei confiscări ulterioare și bunurile confiscate ar trebui să fie gestionate în mod corespunzător pentru a nu-și pierde valoarea economică, cu scopul de a încuraja reutilizarea lor în scopuri sociale și pentru a evita pericolul unor noi infiltrări ale rețelelor infracționale. De aceea, statele membre ar trebui să ia măsurile necesare, inclusiv vânzarea sau transferul bunurilor, pentru a reduce aceste pierderi și pentru a promova obiectivele sociale. Statele membre ar trebui să adopte toate măsurile adecvate, legislative sau de altă natură, cum ar fi crearea unor birouri naționale centralizate de gestionare a activelor sau instituirea unor mecanisme echivalente, pentru a gestiona în mod corespunzător bunurile înghețate sau confiscate. Pentru atingerea acestui obiectiv, ar fi util să se aibă în vedere înființarea unui fond al Uniunii care să reunească o parte din bunurile confiscate din statele membre. Un astfel de fond ar trebui să fie accesibil pentru proiecte-pilot realizate de cetățenii, asociațiile, grupările de ONG-uri și de către orice altă organizație a societății civile din UE, cu scopul de a încuraja reutilizarea efectivă în scopuri sociale a bunurilor confiscate.

Justificare

Este important să se promoveze la nivel european și la nivelul statelor membre gestionarea optimă a bunurilor înghețate și confiscate și reutilizarea lor în scopuri sociale, pentru despăgubirea victimelor, a familiilor victimelor și a întreprinderilor care au fost victime ale criminalității organizate sau cu scopul de a combate acest tip de criminalitate organizată.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 32 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32b)  Normele privind destinația bunurilor confiscate ar trebui să prevadă forme corespunzătoare de despăgubire a familiilor ofițerilor de poliție și ale funcționarilor publici care au decedat în cursul îndeplinirii misiunii lor, precum și ale agenților de poliție și ale funcționarilor publici care au suferit un handicap permanent în cursul îndeplinirii misiunii lor. Fiecare stat membru ar trebui să prevadă crearea unui fond în acest scop și să aloce acestui fond o parte din bunurile confiscate.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 32 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32c)  Practica de a utiliza în scopuri sociale bunurile confiscate promovează și susține răspândirea unei culturi a legalității, asistența acordată victimelor infracțiunilor și acțiunile de combatere a criminalității organizate, activând astfel mecanisme adecvate care aduc beneficii societății și dezvoltării socioeconomice a unei zone și care pot fi implementate și de către organizații neguvernamentale, pe baza unor criterii obiective. În consecință, statele membre ar trebui să fie încurajate să dezvolte astfel de practici.

Justificare

Este important să se promoveze la nivel european și la nivelul statelor membre gestionarea optimă a bunurilor înghețate și confiscate și reutilizarea lor în scopuri sociale, pentru despăgubirea victimelor, a familiilor victimelor și a întreprinderilor care au fost victime ale criminalității organizate sau cu scopul de a combate criminalitatea organizată.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 32 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32d)  Pentru ca societatea civilă să perceapă concret eficacitatea acțiunii întreprinse de statele membre de combatere a criminalității organizate, inclusiv a organizațiilor de tip mafiot, și pentru ca bunurile să fie efectiv recuperate de la infractori, este necesar să se adopte măsuri comune pentru a evita ca organizațiile criminale să reintre în posesia bunurilor obținute în mod ilicit. Printre cele mai bune practici implementate de unele state membre se numără următoarele instrumente eficace: gestionarea și administrarea bunurilor de către birouri specializate în gestionarea activelor sau prin mecanisme similare, precum și utilizarea bunurilor confiscate pentru proiecte menite să elimine și să prevină criminalitatea și în alte scopuri instituționale sau publice sau pentru cauze sociale.

Justificare

Este important să se promoveze la nivel european și la nivelul statelor membre gestionarea optimă a bunurilor înghețate și confiscate și reutilizarea lor în scopuri sociale, pentru despăgubirea victimelor, a familiilor victimelor și a întreprinderilor care au fost victime ale criminalității organizate sau cu scopul de a combate criminalitatea organizată.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 32 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32e)  Bunurile confiscate ar trebui să fie gestionate în mod corespunzător, cu scopul de a reafirma și a promova respectarea legalității, prin reutilizarea acestor bunuri în interesul social și economic al comunităților afectate în mod direct de către activitățile organizațiilor criminale și teroriste.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Orice parte interesată, în special terții de bună-credință, ar trebui să dispună de căi de atac împotriva recunoașterii și executării unui ordin de înghețare sau de confiscare pentru a-și apăra drepturile, inclusiv de posibilitatea efectivă de a ataca ordinul în fața unei instanțe sau de a invoca un drept de proprietate sau alte drepturi reale în conformitate cu Directiva 2014/42/UE. Acțiunea ar trebui să fie introdusă în fața unei instanțe judecătorești din statul de executare.

(34)  Orice parte interesată, în special terții de bună-credință, ar trebui să dispună de căi de atac împotriva recunoașterii și executării unui ordin de înghețare sau de confiscare pentru a-și apăra drepturile, inclusiv de dreptul de consultare a dosarului și de posibilitatea efectivă de a ataca ordinul în fața unei instanțe sau de a invoca un drept de proprietate sau alte drepturi reale în conformitate cu Directiva 2014/42/UE. Acțiunea ar trebui să fie introdusă în fața unei instanțe judecătorești din statul de executare.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Pentru a modifica certificatul și formularul care figurează în anexele I și II la prezentul regulament, ar trebui să fie delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Este extrem de important ca, pe durata lucrărilor pregătitoare pentru actele delegate, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

eliminat

Justificare

Toate elementele care figurează în cele două certificate (din anexele I și II) ar trebui, din motive de securitate juridică, să fie stabilite de către legiuitor. Delegarea de competențe în acest domeniu nu este nici necesară, nici adecvată.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Pentru a modifica certificatul și formularul care figurează în anexele I și II la prezentul regulament, ar trebui să fie delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Este extrem de important ca, pe durata lucrărilor pregătitoare pentru actele delegate, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(35)  Pentru a modifica certificatul și formularul care figurează în anexele I și II la prezentul regulament, ar trebui să fie delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Este extrem de important ca, pe durata lucrărilor pregătitoare pentru actele delegate, Comisia să desfășoare consultări adecvate cu autoritățile specializate din statele membre și agențiile europene corespunzătoare, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament stabilește normele în temeiul cărora un stat membru recunoaște și execută pe teritoriul său un ordin de înghețare sau de confiscare emis de un alt stat membru în cadrul unei proceduri penale.

1.  Prezentul regulament stabilește normele în temeiul cărora un stat membru recunoaște și execută pe teritoriul său un ordin de înghețare sau de confiscare emis de un alt stat membru în cadrul unei proceduri în materie penală.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prezentul regulament nu are ca efect modificarea obligației de a respecta drepturile fundamentale și principiile juridice fundamentale, astfel cum sunt consfințite la articolul 6 din TUE.

2.  Prezentul regulament nu are ca efect modificarea obligației de a respecta drepturile fundamentale și principiile juridice fundamentale, astfel cum sunt consfințite la articolul 6 din TUE și în Cartă, în special dreptul la apărare, dreptul la un proces echitabil și dreptul de proprietate.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  La emiterea unui ordin de înghețare sau de confiscare, autoritatea emitentă veghează la respectarea principiilor necesității și proporționalității.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „ordin de confiscare” înseamnă o pedeapsă sau o măsură definitivă dispusă de o instanță în cadrul unei proceduri inițiate ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni, având ca rezultat privarea definitivă a unei persoane fizice sau juridice de bunul respectiv;

(1)  „ordin de confiscare” înseamnă o măsură dispusă de o instanță în cadrul unei proceduri inițiate ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni, având ca rezultat privarea definitivă a unei persoane fizice sau juridice de bunul respectiv;

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „bun” înseamnă orice bun, indiferent de natura acestuia, corporal sau necorporal, mobil sau imobil, precum și documentele sau instrumentele juridice care atestă un titlu sau un drept asupra unui astfel de bun, despre care autoritatea emitentă consideră că este:

(3)  „bun” înseamnă bani sau orice fel de activ, corporal sau necorporal, mobil sau imobil, precum și drepturile de proprietate limitate și documentele sau instrumentele juridice, care atestă un titlu sau un drept asupra unor astfel de active, despre care autoritatea emitentă consideră că este:

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  „stat emitent” înseamnă statul membru în care s-a emis un ordin de înghețare sau de confiscare în cadrul unei proceduri penale;

(6)  „stat emitent” înseamnă statul membru în care s-a emis un ordin de înghețare sau de confiscare în cadrul unei proceduri în materie penală;

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a – subpunctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  orice altă autoritate competentă, astfel cum este definită de către statul emitent, care are competența, în cadrul unei proceduri penale, să dispună înghețarea unui bun sau să execute un ordin de înghețare în conformitate cu legislația națională. În plus, înainte de a fi transmis autorității de executare, ordinul de înghețare este validat, după examinarea conformității sale cu condițiile pentru emiterea unui astfel ordin în temeiul prezentului regulament, în special cu condițiile prevăzute la articolul 13 alineatul (1), de către un judecător, o instanță judecătorească, un judecător de instrucție sau un procuror din statul emitent. În cazul în care ordinul de înghețare a fost validat de o astfel de autoritate, aceasta poate fi considerată, de asemenea, autoritate emitentă în sensul transmiterii ordinului;

(2)  orice altă autoritate competentă, astfel cum este definită de către statul emitent, care are competența în materie penală să dispună înghețarea unui bun sau să execute un ordin de înghețare în conformitate cu legislația națională. În plus, înainte de a fi transmis autorității de executare, ordinul de înghețare este validat, după examinarea conformității sale cu condițiile pentru emiterea unui astfel ordin în temeiul prezentului regulament, în special cu condițiile prevăzute la articolul 13 alineatul (1), de către un judecător, o instanță judecătorească, un judecător de instrucție sau un procuror din statul emitent. În cazul în care ordinul de înghețare a fost validat de o astfel de autoritate, aceasta poate fi considerată, de asemenea, autoritate emitentă în sensul transmiterii ordinului;

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în ceea ce privește un ordin de confiscare, o autoritate competentă, astfel cum este definită de către statul emitent, care are competența, în cadrul unei proceduri penale, de a executa un ordin de confiscare emis de o instanță judecătorească în conformitate cu legislația națională;

(b)  în ceea ce privește un ordin de confiscare, o autoritate competentă, astfel cum este definită de către statul emitent, care are competența în materie penală de a executa un ordin de confiscare emis de o instanță judecătorească în conformitate cu legislația națională;

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  „parte interesată” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, inclusiv terții de bună-credință, care sunt afectați de prezentul regulament în conformitate cu dreptul intern al statului de executare;

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un ordin de înghețare sau de confiscare se execută fără verificarea dublei incriminări a faptelor, dacă faptele care conduc la emiterea ordinului de înghețare sau de confiscare constituie una sau mai multe dintre următoarele infracțiuni, astfel cum sunt definite în legislația statului emitent, și limita maximă a pedepsei privative de libertate în statul emitent este de cel puțin trei ani: :

1.  Un ordin de înghețare sau de confiscare se execută fără verificarea dublei incriminări a faptelor, dacă faptele care conduc la emiterea ordinului de înghețare sau de confiscare constituie una sau mai multe dintre infracțiunile menționate la articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre1a.

-  participarea la un grup infracțional organizat;

 

-  terorismul;

 

-  traficul de persoane;

 

-  exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă;

 

-  traficul ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope;

 

-  traficul ilicit de arme, muniții și substanțe explozive;

 

-  corupția;

 

-  frauda și infracțiunile conexe, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2017/xxx privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal;

 

-  frauda, inclusiv cea care afectează interesele financiare ale Comunităților Europene în sensul Convenției din 26 iulie 1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene;

 

-  spălarea produselor infracțiunii;

 

-  falsificarea de monedă, inclusiv falsificarea monedei euro;

 

-  criminalitatea informatică;

 

-  infracțiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariție și traficul ilicit de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție;

 

-  facilitarea intrării și șederii neautorizate;

 

-  omorul și vătămarea corporală gravă;

 

-  traficul ilicit de organe și țesuturi umane;

 

-  răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal și luarea de ostatici;

 

-  rasismul și xenofobia;

 

-  jaful organizat sau armat;

 

-  traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă;

 

-  înșelăciunea;

 

-  racketul și extorcarea de fonduri;

 

-  contrafacerea și pirateria produselor;

 

-  falsul și uzul de fals în înscrisuri oficiale;

 

-  frauda și falsificarea mijloacelor de plată, altele decât numerarul;

 

-  traficul ilicit cu substanțe hormonale și alți factori de creștere;

 

-  traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive;

 

-  traficul de autovehicule furate;

 

-  violul;

 

-  incendierea cu intenție;

 

-  infracțiunile de competența Curții Penale Internaționale;

 

-  capturarea ilicită a aeronavelor/navelor;

 

-  sabotajul.

 

 

__________________

 

1a Decizia -cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO L 190, 18.7.2002, p. 1).

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea emitentă transmite ordinul de confiscare sau o copie certificată a acestuia, împreună cu certificatul prevăzut la articolul 7, direct autorității de executare sau, dacă este cazul, autorității centrale menționate la articolul 27 alineatul (2), prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă și în condiții care să permită autorității de executare să stabilească autenticitatea acestora.

1.  Autoritatea emitentă transmite ordinul de confiscare, împreună cu certificatul prevăzut la articolul 7, direct autorității de executare și îl comunică autorității centrale menționate la articolul 27 alineatul (2), prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă și în condiții care să permită autorității de executare să stabilească autenticitatea acestuia.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În cazul în care autoritatea din statul de executare care primește un ordin de confiscare nu are competența de a-l recunoaște și de a lua măsurile necesare pentru executarea sa, aceasta transmite imediat ordinul de confiscare autorității competente în materie de executare din statul membru respectiv și informează în consecință autoritatea emitentă.

6.  În cazul în care autoritatea din statul de executare care primește un ordin de confiscare nu are competența de a-l recunoaște și de a lua măsurile necesare pentru executarea sa, aceasta transmite imediat sau în termen de cel mult 2 zile lucrătoare ordinul de confiscare autorității competente în materie de executare din statul membru respectiv și informează în consecință autoritatea emitentă.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un ordin de confiscare nu poate fi transmis în temeiul articolului 4 decât unui singur stat de executare o dată.

1.  În principiu, un ordin de confiscare nu poate fi transmis în temeiul articolului 4 decât unui singur stat de executare o dată.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Un ordin de confiscare referitor la anumite bunuri specifice poate fi transmis simultan mai multor state de executare în cazul în care:

2.  Fără a aduce atingere alineatului (1), un ordin de confiscare referitor la anumite bunuri specifice poate fi transmis simultan mai multor state de executare în cazul în care:

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Un ordin de confiscare referitor la o sumă de bani poate fi transmis simultan mai multor state de executare în cazul în care autoritatea emitentă consideră că există o necesitate anume pentru a se proceda în acest sens, în special atunci când:

3.  Fără a aduce atingere alineatului (1), un ordin de confiscare referitor la o sumă de bani poate fi transmis simultan mai multor state de executare în cazul în care autoritatea emitentă consideră că există o necesitate anume pentru a se proceda în acest sens, în special atunci când:

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atunci când un ordin de confiscare referitor la o sumă de bani este transmis unuia sau mai multor state de executare, valoarea totală care rezultă din executarea acestuia nu poate fi mai mare decât suma maximă specificată în ordinul de confiscare.

2.  Atunci când un ordin de confiscare referitor la o sumă de bani este transmis unuia sau mai multor state de executare, valoarea totală care rezultă din executarea acestuia nu poate fi mai mare decât suma maximă specificată în ordinul de confiscare. În cazurile în care confiscarea a fost deja executată parțial, această sumă se deduce integral din suma confiscată în statul de executare.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea emitentă informează imediat autoritatea de executare, prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă:

Autoritatea emitentă informează imediat sau în termen de cel mult o zi lucrătoare autoritatea de executare, prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă:

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  dacă ordinul de înghețare sau de confiscare a fost executat integral sau parțial în statul emitent sau într-un alt stat de executare, precizând suma care nu a fost încă înghețată sau confiscată;

(b)  dacă ordinul de confiscare a fost executat integral sau parțial în statul emitent sau într-un alt stat de executare, precizând suma care nu a fost încă confiscată;

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care statul emitent a indicat că dorește să retragă ordinul din statul de executare, din orice motiv, statul de executare încetează imediat executarea ordinului de confiscare.

4.  În cazul în care statul emitent a indicat că dorește să retragă ordinul din statul de executare, din orice motiv, statul de executare încetează imediat sau în termen de cel mult trei zile lucrătoare executarea ordinului de confiscare.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Certificatul standard

Certificatul standard privind emiterea unui ordin de confiscare

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  De îndată ce s-a încheiat executarea ordinului, autoritatea de executare informează autoritatea emitentă despre acest lucru prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă.

4.  De îndată ce s-a încheiat executarea ordinului, autoritatea de executare notifică imediat sau în termen de cel mult 12 de ore autoritatea emitentă despre acest lucru prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Motive de nerecunoaștere și de neexecutare a ordinelor de confiscare

Motive obligatorii și opționale de nerecunoaștere și de neexecutare a ordinelor de confiscare

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea de executare poate decide să nu recunoască și să nu execute ordinele de confiscare numai dacă:

Autoritatea de executare nu recunoaște sau nu execută ordinele de confiscare dacă:

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  certificatul menționat la articolul 7 este incomplet, în mod vădit incorect sau nu corespunde în mod vădit ordinului de confiscare și nu a fost completat în urma consultării prevăzute la alineatul (2);

eliminat

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  ordinul de confiscare se referă la o infracțiune săvârșită în afara teritoriului statului emitent și integral sau parțial pe teritoriul statului de executare, iar fapta în legătură cu care a fost emis ordinul de confiscare nu constituie o infracțiune în statul de executare;

eliminat

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  ordinul de confiscare privește un anumit bun care nu este nici proprietatea persoanei fizice sau juridice împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare în statul emitent, nici proprietatea altei persoane fizice sau juridice care a fost parte la procedură în statul emitent;

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  dacă, într-unul dintre cazurile menționate la articolul 3 alineatul (2), fapta care stă la baza ordinului de confiscare nu constituie o infracțiune în conformitate cu dreptul statului de executare; cu toate acestea, în materie de taxe și impozite, de regim vamal și de schimb valutar, executarea ordinului de confiscare nu poate fi refuzată pe motiv că dreptul statului de executare nu impune același tip de taxe sau impozite sau nu conține același tip de norme în ceea ce privește reglementarea taxelor, a impozitelor și a regimului vamal și de schimb valutar ca dreptul statului emitent;

eliminat

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga)  există motive temeinice pentru a considera că executarea ordinului de confiscare ar fi incompatibilă cu obligațiile statului de executare, în conformitate cu articolul 6 din TUE și cu dispozițiile Cartei.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Autoritatea de executare poate să decidă să nu recunoască și să nu execute ordinele de confiscare dacă:

 

(a)  certificatul menționat la articolul 7 este incomplet, în mod vădit incorect sau nu corespunde în mod vădit ordinului de confiscare și nu a fost completat în urma consultării în conformitate cu alineatul (2) sau dacă nu sunt respectate condițiile stabilite la articolul 7 alineatul (2);

 

(b)  ordinul de confiscare se referă la o infracțiune săvârșită în afara teritoriului statului emitent și integral sau parțial pe teritoriul statului de executare, iar fapta în legătură cu care a fost emis ordinul de confiscare nu constituie o infracțiune în statul de executare;

 

(c)  dacă, într-unul dintre cazurile menționate la articolul 3 alineatul (2), fapta care stă la baza ordinului de confiscare nu constituie o infracțiune în conformitate cu dreptul statului de executare; cu toate acestea, în materie de taxe și impozite, de regim vamal și de schimb valutar, executarea ordinului de confiscare nu poate fi refuzată pe motiv că dreptul statului de executare nu impune același tip de taxe sau impozite sau nu conține același tip de norme sau infracțiuni în ceea ce privește reglementarea taxelor, a impozitelor și a regimului vamal și de schimb valutar ca dreptul statului emitent;

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În cazul în care are motive legitime pentru a considera că bunurile în cauză sunt pe punctul de a fi deplasate sau distruse sau că este necesară confiscarea de urgență, autoritatea emitentă indică în ordinul de confiscare că măsura trebuie executată la o anumită dată. Autoritatea de executare ține seama pe deplin de această cerință și execută ordinul de confiscare până la termenul stabilit.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritatea de executare ia decizia de recunoaștere și executare a ordinului de confiscare fără întârziere și, fără a aduce atingere alineatului (5), în termen de cel mult 30 de zile de la primirea ordinului de confiscare.

2.  Autoritatea de executare ia decizia de recunoaștere și executare a ordinului de confiscare fără întârziere și, fără a aduce atingere alineatului (5), în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea ordinului de confiscare.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul în care autoritatea de executare consultă autoritatea emitentă în conformitate cu articolul 9 alineatul (2), autoritatea de executare ia decizia privind recunoașterea și executarea ordinului de confiscare fără întârziere și nu mai târziu de 48 de ore de la consultare.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autoritatea de executare comunică autorității emitente decizia privind ordinul de confiscare fără întârziere, prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă.

3.  Autoritatea de executare comunică autorității emitente decizia privind ordinul de confiscare imediat sau în termen de cel mult 12 ore, prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Cu excepția cazului în care există motive de amânare în temeiul articolului 11, autoritatea de executare efectuează confiscarea fără întârziere și fără a aduce atingere alineatului (5) din prezentul articol, în termen de cel mult 30 de zile de la luarea deciziei menționate la alineatul (2) din prezentul articol.

4.  Cu excepția cazului în care există motive de amânare în temeiul articolului 11, autoritatea de executare efectuează confiscarea fără întârziere și fără a aduce atingere alineatului (5) din prezentul articol, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la luarea deciziei menționate la alineatul (2) din prezentul articol.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Dacă autoritatea de executare nu poate respecta într-un anumit caz termenul prevăzut la alineatul (2) sau la alineatul (4), aceasta informează fără întârziere autoritatea emitentă, prin orice mijloc, indicând motivele amânării și se consultă cu autoritatea emitentă cu privire la calendarul adecvat pentru efectuarea confiscării. În asemenea cazuri, termenul prevăzut la alineatul (2) sau la alineatul (4) poate fi prelungit cu maximum 30 de zile.

5.  Dacă autoritatea de executare nu poate respecta într-un anumit caz termenul prevăzut la alineatul (2) sau la alineatul (4), aceasta informează autoritatea emitentă fără întârziere sau în termen de cel mult 2 zile lucrătoare, prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă, indicând motivele amânării și se consultă cu autoritatea emitentă cu privire la calendarul adecvat pentru efectuarea confiscării. În asemenea cazuri, termenul prevăzut la alineatul (2) sau la alineatul (4) poate fi prelungit cu maximum 20 de zile lucrătoare.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritatea de executare prezintă fără întârziere autorității emitente un raport privind amânarea executării ordinului, prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă, indicând motivele amânării și, dacă este posibil, durata estimativă a amânării.

2.  Autoritatea de executare prezintă imediat sau în termen de cel mult 48 de ore autorității emitente un raport privind amânarea executării ordinului, prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă, indicând motivele amânării și, dacă este posibil, durata estimativă a amânării. În cazul unei amânări în temeiul dispozițiilor alineatului (1) litera (b), autoritatea emitentă eliberează, în cazul executării unui ordin de confiscare în mai multe state membre, instrucțiuni noi cu privire la suma exactă de bani supusă confiscării.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  De îndată ce motivul amânării încetează să existe, autoritatea de executare ia fără întârziere măsurile necesare pentru executarea ordinului și informează în acest sens autoritatea emitentă prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă.

3.  De îndată ce motivul amânării încetează să existe, autoritatea de executare ia, imediat sau în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, măsurile necesare pentru executarea ordinului și informează în acest sens autoritatea emitentă prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care este imposibil ca ordinul de confiscare să fie executat deoarece bunul care urmează să fie confiscat a fost deja confiscat, a dispărut, a fost distrus, nu poate fi găsit la locul indicat în certificat sau locul în care se situează bunul nu a fost indicat într-un mod suficient de precis nici chiar după consultarea autorității emitente, autoritatea emitentă este notificată fără întârziere în acest sens. În cazul în care este posibil, ordinul se execută confiscându-se alte bunuri, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) sau (3).

În cazul în care este imposibil ca ordinul de confiscare să fie executat deoarece bunul care urmează să fie confiscat a fost deja confiscat, a dispărut, a fost distrus, nu poate fi găsit la locul indicat în certificat sau locul în care se situează bunul nu a fost indicat într-un mod suficient de precis nici chiar după consultarea autorității emitente, autoritatea emitentă este notificată în acest sens imediat sau în termen de cel mult 48 de ore. În cazul în care este posibil, ordinul se execută confiscându-se alte bunuri, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) sau (3).

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12 a

 

Obligația de a informa părțile interesate

 

1.  Odată finalizată procedura de executare a ordinului de confiscare și în termen de cel mult 48 de ore de la executarea acestuia, autoritatea de executare notifică decizia sa persoanei împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare, precum și oricărei părți interesate, inclusiv terților de bună-credință.

 

2.  Notificarea indică motivele emiterii ordinului de confiscare, autoritatea care a emis ordinul și căile de atac existente în temeiul legislației naționale a statului de executare.

 

3.  Notificarea conține informații relevante cu privire la motivele emiterii ordinului de confiscare, autoritatea care a emis ordinul și căile de atac existente în temeiul legislației naționale a statului de executare, în așa fel încât persoana să poată introduce căi de atac eficace.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  emiterea ordinului este necesară și proporționată pentru a preveni, în mod provizoriu, distrugerea, transformarea, deplasarea, transferul sau înstrăinarea bunurilor în vederea unei eventuale confiscări ulterioare, ținând cont de drepturile persoanei în cauză;

(a)  emiterea ordinului este necesară și proporționată pentru a preveni, în mod provizoriu, distrugerea, transformarea, deplasarea, transferul sau înstrăinarea bunurilor în vederea unei eventuale confiscări ulterioare, ținând cont de drepturile persoanei în cauză și ale terților de bună credință;

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  ordinul ar putea fi dispus în același condiții într-un caz intern similar și

(b)  ordinul ar putea fi dispus în același condiții într-un caz intern similar și motivul sau motivele emiterii ordinului sunt indicate în mod corespunzător.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  motivul sau motivele emiterii ordinului sunt indicate în mod corespunzător, cel puțin pe scurt.

eliminat

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea emitentă transmite ordinul de înghețare folosind formularul prevăzut la articolul 16, direct autorității de executare sau, dacă este cazul, autorității centrale menționate la articolul 27 alineatul (2), prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă și în condiții care să permită autorității de executare să stabilească autenticitatea acestuia.

1.  Autoritatea emitentă transmite ordinul de înghețare folosind certificatul prevăzut la articolul 16, direct autorității de executare și comunică autorității centrale menționate la articolul 27 alineatul (2), prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă și în condiții care să permită autorității de executare să stabilească autenticitatea acestuia.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  conține o mențiune privind menținerea bunului în statul de executare în așteptarea transmiterii unui ordin de confiscare în conformitate cu articolul 4. Autoritatea emitentă indică data estimată pentru această transmitere în formularul menționat la articolul 16.

(b)  conține o mențiune privind menținerea bunului în statul de executare în așteptarea transmiterii unui ordin de confiscare în conformitate cu articolul 4. Autoritatea emitentă indică data estimată pentru această transmitere în certificatul menționat la articolul 16.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  În cazul în care autoritatea de executare care primește un ordin de înghețare nu are competența de a-l recunoaște și de a lua măsurile necesare pentru executarea sa, aceasta transmite imediat ordinul de înghețare autorității competente în materie de executare din statul membru respectiv și informează în consecință autoritatea emitentă.

8.  În cazul în care autoritatea de executare care primește un ordin de înghețare nu are competența de a-l recunoaște și de a lua măsurile necesare pentru executarea sa, aceasta transmite imediat sau în termen de cel mult 2 zile lucrătoare ordinul de înghețare autorității competente în materie de executare din statul membru respectiv și informează autoritatea emitentă.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un ordin de înghețare nu poate fi transmis în temeiul articolului 14 decât unui singur stat de executare o dată.

1.  În principiu, un ordin de înghețare nu poate fi transmis în temeiul articolului 14 decât unui singur stat de executare o dată.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Un ordin de înghețare referitor la anumite bunuri specifice poate fi transmis simultan mai multor state de executare:

2.  Fără a aduce atingere alineatului (1), un ordin de înghețare referitor la anumite bunuri specifice poate fi transmis simultan mai multor state de executare:

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Un ordin de înghețare referitor la o sumă de bani poate fi transmis simultan mai multor state de executare, în cazul în care autoritatea emitentă consideră că există o necesitate anume în acest sens, în special în cazul în care este probabil ca valoarea estimată a bunului care poate face obiectul ordinului de înghețare în statul emitent și în orice stat de executare în parte să nu fie suficientă pentru a executa suma totală prevăzută în ordinul de înghețare.

3.  Fără a aduce atingere alineatului (1), un ordin de înghețare referitor la o sumă de bani poate fi transmis simultan mai multor state de executare, în cazul în care autoritatea emitentă consideră că există o necesitate anume în acest sens, în special în cazul în care este probabil ca valoarea estimată a bunului care poate face obiectul ordinului de înghețare în statul emitent și în orice stat de executare în parte să nu fie suficientă pentru a executa suma totală prevăzută în ordinul de înghețare.

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Formularul ordinului de înghețare

Certificatul standard pentru emiterea unui ordin de înghețare

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Ordinul de înghețare se emite folosindu-se formularul prevăzut în anexa II.

eliminat

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritatea emitentă completează formularul, îl semnează și îi certifică conținutul ca fiind exact și corect.

2.  Autoritatea emitentă completează certificatul prevăzut în anexa II, îl semnează și îi certifică conținutul ca fiind exact și corect.

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 17 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  De îndată ce s-a încheiat executarea ordinului, autoritatea de executare notifică imediat sau în termen de cel mult 12 de ore autoritatea emitentă despre acest lucru prin orice mijloc care permite realizarea unui raport în scris.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 17 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  În plus, în termen de trei zile de la executarea ordinului de înghețare, autoritatea de executare transmite autorității emitente, prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă, un raport cu privire la măsurile luate pentru executarea ordinului de înghețare și la rezultatele acestor măsuri, inclusiv o descriere a bunurilor înghețate și o estimare a valorii acestora.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Motive de nerecunoaștere și de neexecutare a ordinelor de înghețare

Motive obligatorii și opționale de nerecunoaștere și de neexecutare a ordinelor de înghețare

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea de executare poate decide să nu recunoască și să nu execute ordinul de înghețare numai dacă:

1.  Autoritatea de executare nu recunoaște sau nu execută ordinele de înghețare dacă:

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  formularul menționat la articolul 16 este incomplet sau în mod vădit incorect și nu a fost completat în urma consultării prevăzute la alineatul (2);

eliminat

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  ordinul se referă la o infracțiune săvârșită în afara teritoriului statului emitent și integral sau parțial pe teritoriul statului de executare, iar fapta în legătură cu care a fost emis ordinul de înghețare nu constituie o infracțiune în statul de executare;

eliminat

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  ordinul de înghețare privește un anumit bun care nu este nici proprietatea persoanei fizice sau juridice împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare în statul emitent, nici proprietatea altei persoane fizice sau juridice care a fost parte la procedură în statul emitent;

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  într-unul din cazurile menționate la articolul 3 alineatul (2), fapta care stă la baza ordinului de înghețare nu constituie o infracțiune în conformitate cu dreptul statului de executare; cu toate acestea, în materie de taxe și impozite, de regim vamal și de schimb valutar, executarea ordinului de înghețare nu poate fi refuzată pe motiv că dreptul statului de executare nu impune același tip de taxe sau impozite sau nu conține același tip de norme în ceea ce privește reglementarea taxelor, a impozitelor și a regimului vamal și de schimb valutar ca dreptul statului emitent.

eliminat

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  există motive temeinice pentru a considera că executarea ordinului de înghețare ar fi incompatibilă cu obligațiile statului de executare, în conformitate cu articolul 6 din TUE și cu dispozițiile Cartei.

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Autoritatea de executare poate decide să nu recunoască și să nu execute ordinul de înghețare dacă:

 

(a)  certificatul menționat la articolul 16 este incomplet sau în mod vădit incorect și nu a fost completat în urma consultării în conformitate cu alineatul (2) sau dacă nu sunt respectate condițiile stabilite la articolul 16 alineatul (3);

 

(b)  ordinul se referă la o infracțiune săvârșită în afara teritoriului statului emitent și integral sau parțial pe teritoriul statului de executare, iar fapta în legătură cu care a fost emis ordinul de înghețare nu constituie o infracțiune în statul de executare;

 

(c)  într-unul din cazurile menționate la articolul 3 alineatul (2), fapta care stă la baza ordinului de înghețare nu constituie o infracțiune în conformitate cu dreptul statului de executare; cu toate acestea, în materie de taxe și impozite, de regim vamal și de schimb valutar, executarea ordinului de înghețare nu poate fi refuzată pe motiv că dreptul statului de executare nu impune același tip de taxe sau impozite sau nu conține același tip de norme sau infracțiuni în ceea ce privește reglementarea taxelor, a impozitelor și a regimului vamal și de schimb valutar ca dreptul statului emitent;

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autoritatea de executare poate decide să ridice ordinul de înghețare dacă, pe parcursul executării, constată că se aplică unul dintre motivele de nerecunoaștere și de neexecutare.

3.  Autoritatea de executare poate decide să ridice ordinul de înghețare dacă, pe parcursul executării, constată că se aplică unul dintre motivele de nerecunoaștere și de neexecutare. Autoritatea de executare informează autoritatea emitentă, prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă, asupra motivelor care au stat la baza deciziei de revocare a ordinului de înghețare.

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care autoritatea emitentă a indicat în ordinul de înghețare că există motive legitime să creadă că bunul în cauză va fi deplasat sau distrus iminent și că este necesară înghețarea imediată sau dacă autoritatea emitentă a indicat în ordinul de înghețare că măsura de înghețare trebuie aplicată la o anumită dată, autoritatea de executare ține de deplin seama de această cerință.

2.  În cazul în care autoritatea emitentă a indicat în ordinul de înghețare că există motive legitime să creadă că bunul în cauză va fi deplasat sau distrus iminent și că este necesară înghețarea imediată sau dacă autoritatea emitentă a indicat în ordinul de înghețare că măsura de înghețare trebuie aplicată la o anumită dată, autoritatea de executare ține de deplin seama de această cerință și execută ordinul de înghețare până la termenul stabilit.

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autoritatea de executare ia decizia de recunoaștere și executare a ordinului de înghețare sau de consultare a autorității emitente în conformitate cu articolul 18 alineatul (2), cât mai repede posibil și, fără a aduce atingere alineatului (7) din prezentul articol, în termen de cel mult 24 de ore de la primirea ordinului de înghețare.

3.  Autoritatea de executare ia decizia de recunoaștere și executare a ordinului de înghețare sau de consultare a autorității emitente în conformitate cu articolul 18 alineatul (2), cât mai repede posibil și, fără a aduce atingere alineatului (7) din prezentul articol, în termen de cel mult 48 de ore de la primirea ordinului de înghețare.

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care autoritatea de executare consultă autoritatea emitentă în conformitate cu articolul 18 alineatul (2), autoritatea de executare ia decizia de recunoaștere și executare a ordinului de înghețare fără întârziere.

4.  În cazul în care autoritatea de executare consultă autoritatea emitentă în conformitate cu articolul 18 alineatul (2), autoritatea de executare ia decizia privind recunoașterea și executarea ordinului de înghețare fără întârziere sau în termen de cel mult 48 de ore de la consultare.

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Autoritatea de executare comunică autorității emitente decizia privind ordinul de înghețare fără întârziere, prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă.

5.  Autoritatea de executare comunică autorității emitente decizia privind ordinul de înghețare imediat sau în termen de cel mult 12 ore, prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă.

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Dacă autoritatea de executare nu poate respecta într-un anumit caz termenul prevăzut la alineatul (3) sau la alineatul (6), aceasta informează imediat autoritatea emitentă, prin orice mijloc, indicând motivele amânării și se consultă cu autoritatea emitentă cu privire la calendarul adecvat pentru executarea ordinului de înghețare.

7.  Dacă autoritatea de executare nu poate respecta într-un anumit caz termenul prevăzut la alineatele (3), (4), (5) sau (6), aceasta informează autoritatea emitentă imediat sau în termen de cel mult 2 zile lucrătoare, prin orice mijloc care permite realizarea unui raport în scris, indicând motivele amânării și se consultă cu autoritatea emitentă cu privire la calendarul adecvat pentru executarea ordinului de înghețare.

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritatea de executare prezintă imediat autorității emitente un raport privind amânarea executării ordinului, prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă, în care indică motivele amânării și, dacă este posibil, durata estimativă a amânării. De îndată ce motivul amânării încetează să existe, autoritatea de executare ia imediat măsurile necesare pentru executarea ordinului și informează în acest sens autoritatea emitentă prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă.

2.  Autoritatea de executare prezintă imediat sau în termen de cel mult 48 de ore autorității emitente un raport privind amânarea executării ordinului, prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă, în care indică motivele amânării și, dacă este posibil, durata estimativă a amânării.

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  De îndată ce motivul amânării încetează să existe, autoritatea de executare ia imediat măsurile necesare pentru executarea ordinului și informează în acest sens autoritatea emitentă prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă.

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fără a aduce atingere articolului 22, după executare, autoritatea de executare notifică decizia persoanei împotriva căreia a fost emis ordinul de înghețare și oricărei părți interesate, în special terților de bună-credință de existența cărora a fost informată în conformitate cu articolul 14 alineatul (6).

1.  Autoritatea de executare notifică decizia persoanei împotriva căreia a fost emis ordinul de înghețare și oricărei părți interesate, în special terților de bună-credință de existența cărora a fost informată în conformitate cu articolul 14 alineatul (6).

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Notificarea conține informații, cel puțin pe scurt, cu privire la motivele emiterii ordinului de înghețare, autoritatea care a emis ordinul și căile de atac existente în temeiul legislației naționale a statului de executare.

2.  Notificarea indică motivele emiterii ordinului de înghețare, autoritatea care a emis ordinul și căile de atac existente în temeiul legislației naționale a statului de executare.

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Notificarea conține informații relevante cu privire la motivele emiterii ordinului de înghețare, autoritatea care a emis ordinul și căile de atac existente în temeiul legislației naționale a statului de executare, în așa fel încât persoana să poată introduce căi de atac eficace.

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În conformitate cu dreptul său intern, autoritatea de executare garantează confidențialitatea faptelor și a elementelor de fond ale ordinului de înghețare, în măsura necesară executării acestuia. Dacă autoritatea de executare nu poate respecta cerința de confidențialitate, notifică imediat acest lucru autorității emitente.

2.  Fără a aduce atingere dreptului la informare al oricărei persoane vizate, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul său intern, autoritatea de executare garantează confidențialitatea faptelor și a elementelor de fond ale ordinului de înghețare, în măsura necesară executării acestuia. Dacă autoritatea de executare nu poate respecta cerința de confidențialitate, notifică imediat sau în termen de cel mult trei zile lucrătoare acest lucru autorității emitente și indică motivele unei astfel de nerespectări prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă.

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Pentru a proteja anchetele în curs, autoritatea emitentă poate solicita autorității de executare să mențină pentru o perioadă limitată de timp caracterul confidențial al executării ordinului de înghețare.

3.  Pentru a proteja anchetele în curs, autoritatea emitentă poate solicita autorității de executare să mențină pentru o perioadă limitată de timp caracterul confidențial al executării ordinului de înghețare, perioadă care nu poate depăși data executării ordinului de înghețare.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  După consultarea autorității emitente, autoritatea de executare, ținând cont de circumstanțele cazului, poate prezenta o cerere motivată autorității emitente pentru a limita perioada în care bunurile sunt înghețate. În cazul în care autoritatea emitentă nu este de acord cu o astfel de limitare, aceasta informează autoritatea de executare în acest sens, motivându-și decizia. În cazul în care autoritatea emitentă nu face acest lucru în termen de șase săptămâni de la primirea cererii, autoritatea de executare poate ridica ordinul de înghețare.

2.  După consultarea autorității emitente, autoritatea de executare, ținând cont de circumstanțele cazului, poate prezenta o cerere motivată, care include toate dovezile justificative relevante, prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă, autorității emitente pentru a limita perioada în care bunurile sunt înghețate. În cazul în care autoritatea emitentă nu este de acord cu o astfel de limitare, aceasta informează autoritatea de executare în acest sens, motivându-și decizia. În cazul în care autoritatea emitentă nu face acest lucru în termen de patru săptămâni de la primirea cererii, autoritatea de executare poate ridica ordinul de înghețare.

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 25

eliminat

Prezentarea unui raport

 

Autoritatea de executare trimite autorității emitente un raport cu privire la măsurile luate pentru executarea ordinului de înghețare și la rezultatele acestor măsuri, inclusiv o descriere a bunurilor înghețate și o estimare a valorii acestora, în termen de trei zile de la executarea ordinului, prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă.

 

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fiecare stat membru poate desemna, dacă este necesar în urma organizării sistemului său intern, una sau mai multe autorități centrale responsabile cu transmiterea și primirea pe cale administrativă a ordinelor de înghețare sau de confiscare și cu sprijinirea autorităților competente. Statele membre informează Comisia în consecință.

2.  Fiecare stat membru desemnează o autoritate centrală responsabilă cu sprijinirea autorităților competente în ceea ce privește transmiterea și primirea pe cale administrativă și înregistrarea ordinelor de înghețare și de confiscare. Statele membre informează Comisia în consecință.

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Dacă este necesar, autoritatea emitentă și autoritatea de executare se consultă, prin orice mijloc adecvat, în vederea facilitării aplicării în mod eficace a prezentului regulament.

1.  Dacă este necesar, autoritatea emitentă și autoritatea de executare se consultă rapid, prin orice mijloc adecvat, în vederea facilitării aplicării în mod eficace a prezentului regulament.

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Toate comunicările, inclusiv cele destinate să trateze dificultățile legate de transmiterea sau autenticitatea oricărui document necesar pentru executarea ordinului de înghețare sau de confiscare, se efectuează prin contacte directe între statul emitent și autoritatea de executare implicată sau, în cazul în care statul membru a desemnat o autoritate centrală în conformitate cu articolul 27 alineatul (2), cu această autoritate centrală.

2.  Toate comunicările, inclusiv cele destinate să trateze dificultățile legate de transmiterea sau autenticitatea oricărui document necesar pentru executarea ordinului de înghețare sau de confiscare, se efectuează prin contacte directe între statul emitent și autoritatea de executare implicată, cu sprijinul autorității centrale în conformitate cu articolul 27 alineatul (2).

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea emitentă informează imediat autoritatea de executare, prin orice mijloc care permite obținerea unei înregistrări scrise, cu privire la orice decizie sau măsură în urma căreia ordinul nu mai este executoriu sau este retras din orice alt motiv.

Autoritatea emitentă informează imediat sau în termen de cel mult 48 de ore autoritatea de executare, prin orice mijloc care permite obținerea unei înregistrări scrise, cu privire la orice decizie sau măsură în urma căreia ordinul nu mai este executoriu sau este retras din orice alt motiv.

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 30 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statul de executare încetează executarea ordinului de îndată ce este informat de către autoritatea emitentă cu privire la decizia sau măsura în cauză.

Statul de executare încetează executarea ordinului de îndată ce este informat de către autoritatea emitentă cu privire la decizia sau măsura în cauză și notifică imediat statului emitent încetarea executării, prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă.

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în cazul în care suma obținută în urma executării ordinului de confiscare este mai mare de 10 000 EUR, statul de executare transferă 50 % din sumă statului emitent.

(b)  în cazul în care suma obținută în urma executării ordinului de confiscare este mai mare de 10 000 EUR, 30% din sumă îi revine statului de executare, iar statul de executare transferă 70% din sumă statului emitent.

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care o autoritate judiciară din statul emitent a pronunțat o hotărâre de despăgubire a victimei sau de restituire în favoarea acesteia, suma corespunzătoare, în măsura în care aceasta nu depășește suma confiscată, revine statului emitent în scopul despăgubirii sau restituirii. De bunurile rămase se dispune în conformitate cu alineatul (2).

3.  În cazul în care o autoritate judiciară din statul emitent a pronunțat o hotărâre de despăgubire a victimei sau de restituire în favoarea acesteia, suma corespunzătoare, în măsura în care aceasta nu depășește suma confiscată, revine statului emitent numai în scopul despăgubirii sau restituirii. De bunurile rămase se dispune în conformitate cu alineatul (2).

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  Bunurile pot fi utilizate în interes public sau în scop social, în statul de executare, în conformitate cu legislația sa, sub rezerva acordului din partea statului emitent.

(c)  Bunurile pot fi utilizate în interes public sau în scop social, în statul de executare, în conformitate cu legislația sa.

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru înființarea unui birou național centralizat responsabil pentru gestionarea bunurilor înghețate în vederea confiscării lor ulterioare, precum și pentru gestionarea activelor și bunurilor confiscate. Aceste bunuri sunt alocate în mod prioritar unor proiecte care vizează aplicarea legii și prevenirea criminalității organizate, precum și altor proiecte de interes public și cu utilitate socială.

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b.  Fiecare stat membru adoptă măsurile necesare, în special prin înființarea unui fond național, pentru a garanta o despăgubire adecvată familiilor ofițerilor de poliție și ale funcționarilor publici care au decedat în cursul îndeplinirii misiunii lor, precum și agenților de poliție și funcționarilor publici care au suferit un handicap permanent în cursul îndeplinirii misiunii lor. Fiecare stat membru se asigură că o parte din bunurile confiscate vor fi alocate acestui fond.

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4c.  Bunurile înghețate care nu sunt confiscate ulterior sunt restituite imediat. Condițiile sau normele procedurale în temeiul cărora se restituie bunurile respective se stabilesc în legislația națională.

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Autoritatea emitentă îi comunică autorității de executare hotărârea menționată la alineatul (3) și la alineatul (4) litera (d). Dacă în statul emitent se desfășoară o procedură de despăgubire a victimei sau de restituire în favoarea acesteia, statul de executare se abține de la înstrăinarea bunurilor confiscate până când autorității de executare nu i se comunică hotărârea în acest sens.

5.  Autoritatea emitentă îi comunică autorității de executare hotărârea menționată la alineatul (3) și la alineatul (4) litera (d) prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă. Dacă în statul emitent se desfășoară o procedură de despăgubire a victimei sau de restituire în favoarea acesteia, statul de executare se abține de la înstrăinarea bunurilor confiscate până când autorității de executare nu i se comunică hotărârea în acest sens.

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care statul de executare a trebuit să suporte costuri pe care le consideră ridicate sau excepționale, autoritatea de executare poate propune autorității emitente ca acestea să fie suportate în comun. Autoritatea emitentă ia în considerare orice astfel de propunere pe baza indicațiilor detaliate oferite de autoritatea de executare.

2.  În cazul în care statul de executare a trebuit să suporte costuri pe care le consideră ridicate sau excepționale, autoritatea de executare poate propune autorității emitente ca acestea să fie suportate în comun. Autoritatea emitentă ia în considerare orice astfel de propunere pe baza indicațiilor detaliate oferite de autoritatea de executare și informează autoritatea de executare cu privire la concluziile sale, prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă.

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 32a

 

Garanții

 

1.  Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele afectate de măsurile prevăzute în prezentul regulament au dreptul la o cale de atac eficace și la un proces echitabil, în vederea exercitării drepturilor acestora.

 

2.  Statele membre prevăd posibilitatea efectivă ca persoana ale cărei bunuri sunt afectate să atace ordinul de înghețare sau confiscare în fața unei instanțe, în conformitate cu procedurile prevăzute în legislația națională. Astfel de proceduri pot prevedea faptul că, atunci când ordinul inițial de înghețare sau confiscare a fost adoptat de o altă autoritate competentă decât cea judiciară, un astfel de ordin trebuie înaintat mai întâi spre validare sau examinare unei autorități judiciare, înainte de a putea fi atacat în fața unei instanțe.

 

3.  Fără a se aduce atingere Directivelor 2012/13/UE și 2013/48/UE, persoanele ale căror bunuri sunt afectate de un ordin de înghețare sau de un ordin de confiscare au dreptul de a fi asistate de un avocat, pe întreaga durată a procedurii de înghețare sau confiscare legate de stabilirea produselor și a instrumentelor pentru a-și putea exercita drepturile. Persoanele în cauză sunt informate că au acest drept.

 

4.  Statele membre se asigură că termenele de exercitare a dreptului de a recurge la o cale de atac sunt identice cu cele prevăzute în cadrul procedurilor naționale similare și că se aplică astfel încât să garanteze persoanelor vizate posibilitatea de a-și exercita în mod efectiv dreptul de a recurge la căile de atac.

 

5.  În cadrul procedurilor menționate la alineatul (2), persoana afectată beneficiază de posibilitatea efectivă de a ataca circumstanțele cauzei, inclusiv fapte concrete și probele disponibile pe baza cărora bunurile respective sunt considerate bunuri obținute din activități infracționale.

 

6.  Terții au posibilitatea efectivă de a invoca un titlu de proprietate sau alte drepturi reale.

 

7.  În cazul în care, ca urmare a unei infracțiuni, victima solicită despăgubiri persoanei care face obiectul unei măsuri de confiscare prevăzute în prezentul regulament, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că măsura de confiscare nu împiedică victima să solicite despăgubiri.

 

8.  Autoritatea emitentă și autoritatea de executare se informează reciproc cu privire la căile de atac împotriva emiterii, recunoașterii sau executării unui ordin de înghețare sau de confiscare.

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Orice parte interesată, în special terții de bună-credință, dispune de căi de atac, inclusiv de cele prevăzute la articolul 8 din Directiva 2014/42/UE, împotriva recunoașterii și executării unui ordin în temeiul articolelor 8 și 17, în vederea conservării drepturilor sale. Calea de atac se depune la instanța competentă din statul de executare în conformitate cu legislația statului respectiv. Această acțiune poate avea efect suspensiv în temeiul legislației statului de executare.

1.  Orice parte interesată, în special terții de bună-credință, dispune de căi de atac, inclusiv de cele prevăzute la articolul 8 din Directiva 2014/42/UE, împotriva recunoașterii și executării unui ordin în temeiul articolelor 8 și 17, în vederea conservării drepturilor sale. Calea de atac împotriva recunoașterii și executării unui ordin de înghețare sau confiscare se depune la instanța competentă din statul de executare în conformitate cu legislația statului respectiv. Această acțiune poate avea efect suspensiv în temeiul legislației statului de executare.

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Motivele de fond care au condus la emiterea ordinului de înghețare sau de confiscare nu pot fi contestate în fața unei instanțe a statului de executare.

2.  Fără a aduce atingere garanțiilor și drepturilor fundamentale în vigoare în statul de executare, motivele de fond care au condus la emiterea ordinului de înghețare sau de confiscare nu pot fi contestate în fața unei instanțe a statului de executare.

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 35 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre culeg periodic date de la autoritățile relevante și realizează statistici cuprinzătoare. Datele statistice colectate sunt transmise anual Comisiei și includ, în plus față de cele prevăzute la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2014/42/UE:

Statele membre culeg periodic date de la autoritățile relevante și de la autoritatea centrală menționată la articolul 27 alineatul (2) și realizează statistici cuprinzătoare. Datele statistice colectate sunt transmise anual Comisiei și includ, în plus față de cele prevăzute la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2014/42/UE:

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 35 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia transmite anual Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport în care sunt sintetizate datele statistice primite, însoțit de o analiză comparativă.

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 36

eliminat

Modificarea certificatului și a formularului

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 37 cu privire la orice modificare a certificatului și a formularului stabilite în anexele I și II.

 

Justificare

Toate elementele care figurează în cele două certificate (la anexele I și II) ar trebui, din motive de securitate juridică, să fie stabilite de către legiuitor. Delegarea de competențe în acest domeniu nu este nici necesară, nici adecvată.

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 37

eliminat

Exercitarea delegării

 

1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

2.  Delegarea competenței menționate la articolul 36 se acordă pe durată nedeterminată începând din [data aplicării prezentului regulament].

 

3.  Delegarea competenței menționate la articolul 36 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu afectează valabilitatea actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

4.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 36 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea actului respectiv către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv poate fi prelungit cu [2 luni] la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

 

Justificare

Toate elementele care figurează în cele două certificate (la anexele I și II) ar trebui, din motive de securitate juridică, să fie stabilite de către legiuitor. Delegarea de competențe în acest domeniu nu este nici necesară, nici adecvată.

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 38 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Clauză de revizuire

Clauză de raportare și de revizuire.

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 38 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până cel târziu la [cinci ani de la data aplicării prezentului regulament], Comisia transmite Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind aplicarea prezentului regulament. Dacă este necesar, raportul este însoțit de propuneri de adaptare a prezentului regulament.

Până cel târziu la [trei ani de la data aplicării prezentului regulament], și, ulterior, din trei în trei ani, Comisia transmite Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind aplicarea prezentului regulament. Raportul respectiv include, printre altele, următoarele elemente:

 

(a)  o prezentare generală a statisticilor furnizate de statele membre în temeiul articolului 35 și 

 

(b)   o evaluare a posibilului impact al ordinelor transfrontaliere de înghețare și de confiscare asupra drepturilor și libertăților fundamentale și a statului de drept.

 

Dacă este necesar, raportul este însoțit de propuneri de adaptare a prezentului regulament.

Justificare

Comisia ar trebui să raporteze periodic cu privire la statistici și la posibilul impact asupra drepturilor fundamentale, pentru a prezenta, dacă este necesar, o revizuire a prezentului regulament.

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea M – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul desemnării unei autorități centrale pentru transmiterea și primirea pe cale administrativă a ordinului de confiscare în statul emitent:

Autoritatea centrală care are responsabilitatea de a asista autoritățile competente, de a înregistra toate ordinele de confiscare transmise și primite la nivel național și de a raționaliza transmiterea și primirea ordinelor de confiscare în conformitate cu articolul 27 alineatul (2):

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Anexa II – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ORDINUL DE ÎNGHEȚARE

CERTIFICATUL

prevăzut la articolul 16

prevăzut la articolul 16 privind emiterea unui ordin de înghețare

Justificare

În vederea simplificării, procedurile de recunoaștere reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare ar trebui apropiate. Astfel, fiecare dintre aceste două ordine trebuie să fie însoțit de un certificat (care figurează în anexele I și II).

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea M – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul desemnării unei autorități centrale pentru transmiterea și primirea pe cale administrativă a ordinelor de înghețare în statul emitent:

Autoritatea centrală care are responsabilitatea de a asista autoritățile competente, de a înregistra toate ordinele de înghețare transmise și primite la nivel național și de a raționaliza transmiterea și primirea ordinelor de înghețare în conformitate cu articolul 27 alineatul (2):


EXPUNERE DE MOTIVE

Raportoarea salută prezentarea de către Comisia Europeană, la 21 decembrie 2016, a unei serii de măsuri vizând consolidarea capacității Uniunii Europene de a combate finanțarea criminalității organizate și a terorismului. Cele trei propuneri legislative cuprinse în acest pachet legislativ vor completa și vor consolida cadrul juridic al Uniunii Europene în domeniul spălării banilor și al circulației ilicite a numerarului, precum și în ceea ce privește înghețarea și confiscarea bunurilor. Astfel, răspunsul european în aceste domenii va fi mai puternic și mai bine coordonat.

Raportoarea salută, prin urmare, propunerea de către Comisiei a unui regulament privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare. Înghețarea și confiscarea bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni figurează printre cele mai eficace metode de combatere a criminalității organizate. Este, într-adevăr, necesar ca banii care provin și care merg spre organizații criminale să fie blocați. Astfel, este fundamental să dispunem de un instrument de recunoaștere reciprocă, principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești și a deciziilor judiciare constituind piatra de temelie a cooperării judiciare în materie penală în Uniunea Europeană. Un motiv în plus este acela că rapoartele de punere în aplicare elaborate de Comisie privind deciziile-cadru existente în acest domeniu arată că regimul existent nu este eficace.

În primul rând, alegerea de către Comisia Europeană a formei unui regulament pentru acest instrument care vizează recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare este, în opinia raportoarei, unul dintre principalele elemente ale propunerii Comisiei. Un regulament aduce, fără îndoială, un grad mai mare de claritate, mai multă certitudine juridică, elimină dificultățile legate de transpunerea în sistemele naționale și permite astfel executarea mai rapidă și mai eficace a ordinelor de înghețare și de confiscare. Regulamentul este forma cea mai adecvată și mai eficace pentru un astfel de instrument de recunoaștere reciprocă.

Un al doilea punct cheie în cadrul prezentului regulament este importanța respectării drepturilor fundamentale și a garanțiilor procedurale. De aceea, raportoarea propune introducerea unei clauze privind nerecunoașterea și neexecutarea ordinelor de înghețare sau de confiscare, bazată pe drepturile fundamentale, o cerință pe care Parlamentul European o susține de mai mulți ani. De asemenea, s-a propus ca majoritatea motivelor de nerecunoaștere și de neexecutare să devină obligatorii. Raportoarea propune, de asemenea, să se adauge sau să se consolideze dispozițiile referitoare la garanțiile procedurale: în ceea ce privește dreptul la o cale de atac eficientă pentru toate persoanele vizate, dreptul la informare al acestor persoane, dar și drepturile procedurale ale terților care ar putea fi afectate de ordinele de înghețare și de confiscare.

În continuare, raportoarea a vizat ca această propunere a Comisiei Europene să fie simplificată și clarificată. În acest sens, este necesar, în special, să se clarifice anumite dispoziții din prezentul regulament, să se apropie procedurile și mecanismele privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și recunoașterea reciprocă a ordinelor de confiscare sau armonizarea acestui nou instrument în raport cu alte instrumente legislative europene existente deja în acest domeniu.

Un element esențial este reprezentat de creșterea rapidității și a eficacității procedurilor de recunoaștere a ordinelor de înghețare și de confiscare a bunurilor și a activelor provenind din activități infracționale prin facilitarea procedurilor de transmitere a deciziilor, prin intermediul unui rol consolidat al autorităților naționale centrale, al căror rol de susținere este foarte important, prin intermediul unor termene mai strânse în care autoritățile să comunice între ele, să decidă dacă să execute (sau nu) ordinele transmise de statele emitente și să notifice imediat emiterea ordinelor și executarea acestora. Raportoarea dorește să consolideze aceste dispoziții.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare (În cele din urmă, este important ca la nivel european și la nivelul statelor membre să se promoveze gestionarea optimă a bunurilor înghețate și confiscate și reutilizarea lor în scopuri sociale, pentru despăgubirea victimelor, a familiilor victimelor și a întreprinderilor victimele ale criminalității organizate sau cu scopul de a combate acest tip de criminalitate organizată.8.11.2017)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Raportor pentru aviz: Fulvio Martusciello

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  În domeniul serviciilor financiare, mai multe acte juridice ale Uniunii privind piețele financiare prevăd ordinele de înghețare și confiscare ca sancțiuni pentru instituțiile financiare. O cooperare transfrontalieră eficace a curților penale și altor autorități naționale competente este de o importanță capitală pentru stabilitatea și încrederea în sistemul financiar al Uniunii.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Deși recunoașterea reciprocă la nivelul Uniunii a ordinelor de înghețare și de confiscare constituie o etapă importantă în combaterea infracționalității, în regiuni offshore din țări terțe din afara Uniunii sunt deținute cantități considerabile de active, care nu sunt nici declarate, nici impozitate. Un progres considerabil în acest sens ar fi elaborarea unui plan cuprinzător de descurajare a transferurilor de active în țări terțe și găsirea unor modalități eficace de recuperare a acestor active.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Este important să se faciliteze recunoașterea reciprocă și executarea ordinelor de înghețare și de confiscare a bunurilor prin stabilirea unor norme care să instituie în sarcina unui stat membru obligația de a recunoaște și de a executa pe teritoriul său ordinele de confiscare și de înghețare emise de un alt stat membru în cadrul procedurilor penale.

(12)  Este important să se faciliteze recunoașterea reciprocă și executarea ordinelor de înghețare și de confiscare a bunurilor prin stabilirea unor norme care să instituie în sarcina unui stat membru obligația de a recunoaște și de a executa pe teritoriul său ordinele de confiscare și de înghețare emise de un alt stat membru în cadrul procedurilor penale, civile și administrative.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice tuturor ordinelor de confiscare dispuse de o instanță în cadrul unei proceduri inițiate ca urmare a săvârșirii uneia sau mai multor infracțiuni, precum și tuturor ordinelor de înghețare emise în vederea unei eventuale confiscări ulterioare. Astfel, regulamentul ar trebui să se aplice tuturor tipurilor de ordine care intră sub incidența Directivei 2014/42/UE, precum și altor tipuri de ordine emise în lipsa unei condamnări definitive în cadrul procedurilor penale. Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice ordinelor de înghețare și de confiscare emise în cadrul unei proceduri civile sau administrative.

(13)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice tuturor ordinelor de confiscare dispuse de o instanță sau de o autoritate competentă în cadrul unei proceduri inițiate ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni sau contravenții civile ori administrative, precum și tuturor ordinelor de înghețare emise în vederea unei eventuale confiscări ulterioare. Astfel, regulamentul ar trebui să se aplice tuturor tipurilor de ordine care intră sub incidența Directivei 2014/42/UE, precum și altor tipuri de ordine emise în lipsa unei condamnări definitive în cadrul procedurilor penale, civile și administrative.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Prezentul regulament ar trebui să vizeze ordinele de confiscare și de înghețare care au legătură cu infracțiunile prevăzute în Directiva 2014/42/UE, precum și cu alte infracțiuni. Prin urmare, nu ar trebui ca infracțiunile să fie limitate la domeniul criminalității deosebit de grave cu o dimensiune transfrontalieră, întrucât articolul 82 din TFUE nu impune o astfel de limitare în ceea ce privește măsurile de stabilire a unor norme și proceduri care să asigure recunoașterea reciprocă a hotărârilor în materie penală.

(14)  Prezentul regulament ar trebui să vizeze ordinele de confiscare și de înghețare care au legătură cu infracțiunile prevăzute în Directiva 2014/42/UE, precum și cu alte infracțiuni. Prin urmare, nu ar trebui ca infracțiunile să fie limitate la domeniul criminalității deosebit de grave cu o dimensiune transfrontalieră, întrucât articolul 82 din TFUE nu impune o astfel de limitare în ceea ce privește măsurile de stabilire a unor norme și proceduri care să asigure recunoașterea reciprocă a hotărârilor în materie penală. De exemplu, frauda fiscală, frauda fiscală agravată și evaziunea fiscală constituie infracțiuni transfrontaliere deosebit de grave care ar trebui incluse în lista infracțiunilor vizate de prezentul regulament. Cu toate acestea, având în vedere că în unele state membre aceste infracțiuni nu sunt sancționate cu pedepse privative de libertate maxime de cel puțin trei ani, în cazul acestor infracțiuni specifice pedeapsa privativă de libertate maximă ar trebui redusă la doi ani.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Prezentul regulament ar trebui pus în aplicare ținând cont de Directivele 2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 și 2016/1919 ale Parlamentului European și ale Consiliului35, care se referă la drepturile procesuale în procedurile penale.

(18)  Prezentul regulament ar trebui pus în aplicare ținând cont de Directivele 2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 și 2016/1919 ale Parlamentului European și ale Consiliului35, care se referă la drepturile procesuale în procedurile penale și la acte legislative ale Uniunii referitoare la piețele financiare. În cazurile în care confiscările nu se bazează pe o condamnare și constituie confiscări preventive ce rezultă în urma unor proceduri care vizează activități infracționale, este extrem de important să se asigure respectarea următoarelor condiții stricte: confiscările care nu se bazează pe o condamnare ar trebui aplicate numai unei liste finite de posibile persoane vizate de lege, cum ar fi persoanele suspectate de participare la crima organizată sau la acte de terorism; procurorul trebuie să demonstreze că proveniența bunurilor nu poate fi justificată și că valoarea bunurilor vizate de confiscare fie este disproporționat de mare în raport cu venitul declarat sau cu activitatea desfășurată, fie aceste bunuri sunt de origine ilicită sau provin din investirea unor venituri obținute în urma unor activități infracționale; trebuie să existe garanții procedurale eficace pentru a le asigura persoanelor vizate de ordinele de confiscare ce nu se bazează pe o condamnare dreptul la un proces echitabil și dreptul la o cale de atac eficientă și pentru a se garanta respectarea prezumției nevinovăției în raport cu aceste persoane.

__________________

__________________

30 Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale (JO L 280, 26.10.2010, p. 1).

30 Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale (JO L 280, 26.10.2010, p. 1).

31 Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale (JO L 142, 1.6.2012, p. 1).

31 Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale (JO L 142, 1.6.2012, p. 1).

32 Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate (JO L 294, 6.11.2013, p. 1).

32 Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate (JO L 294, 6.11.2013, p. 1).

33 Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale (JO L 65, 11.3.2016, p. 1).

33 Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale (JO L 65, 11.3.2016, p. 1).

34 Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale (JO L 132, 21.5.2016, p. 1).

34 Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale (JO L 132, 21.5.2016, p. 1).

35 Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistența juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare (JO L 297, 4.11.2016, p. 1).

35 Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistența juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare (JO L 297, 4.11.2016, p. 1).

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament stabilește normele în temeiul cărora un stat membru recunoaște și execută pe teritoriul său un ordin de înghețare sau de confiscare emis de un alt stat membru în cadrul unei proceduri penale.

1.  Prezentul regulament stabilește normele în temeiul cărora un stat membru recunoaște și execută pe teritoriul său un ordin de înghețare sau de confiscare emis de un alt stat membru în cadrul unei proceduri penale, civile și administrative.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „ordin de confiscare” înseamnă o pedeapsă sau o măsură definitivă dispusă de o instanță în cadrul unei proceduri inițiate ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni, având ca rezultat privarea definitivă a unei persoane fizice sau juridice de bunul respectiv;

(1)  „ordin de confiscare” înseamnă o pedeapsă sau o măsură definitivă dispusă de o instanță sau de o autoritate competentă în cadrul unei proceduri inițiate ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni penale sau a unei contravenții civile sau administrative, având ca rezultat privarea definitivă a unei persoane fizice sau juridice de bunul respectiv;

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  „produs” înseamnă orice avantaj economic obținut direct sau indirect din săvârșirea unei infracțiuni. Acesta poate consta în orice tip de bun și include orice reinvestire sau transformare ulterioară a produselor directe, precum și orice beneficiu de valoare;

(4)  „produs” înseamnă orice avantaj economic obținut direct sau indirect din săvârșirea unei infracțiuni penale sau a unei contravenții civile sau administrative. Acesta poate consta în orice tip de bun și include orice reinvestire sau transformare ulterioară a produselor directe, precum și orice beneficiu de valoare;

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  „instrumente” înseamnă orice bun utilizat sau destinat a fi utilizat, în orice mod, total sau parțial, la comiterea uneia sau mai multor infracțiuni;

(5)  „instrumente” înseamnă orice bun utilizat sau destinat a fi utilizat, în orice mod, total sau parțial, la comiterea unei infracțiuni sau contravenții civile sau administrative;

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  „stat emitent” înseamnă statul membru în care s-a emis un ordin de înghețare sau de confiscare în cadrul unei proceduri penale;

(6)  „stat emitent” înseamnă statul membru în care s-a emis un ordin de înghețare sau de confiscare în cadrul unei proceduri penale, civile și administrative;

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a – subpunctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  orice altă autoritate competentă, astfel cum este definită de către statul emitent, care are competența, în cadrul unei proceduri penale, să dispună înghețarea unui bun sau să execute un ordin de înghețare în conformitate cu legislația națională. În plus, înainte de a fi transmis autorității de executare, ordinul de înghețare este validat, după examinarea conformității sale cu condițiile pentru emiterea unui astfel ordin în temeiul prezentului regulament, în special cu condițiile prevăzute la articolul 13 alineatul (1), de către un judecător, o instanță judecătorească, un judecător de instrucție sau un procuror din statul emitent. În cazul în care ordinul de înghețare a fost validat de o astfel de autoritate, aceasta poate fi considerată, de asemenea, autoritate emitentă în sensul transmiterii ordinului;

(2)  orice altă autoritate competentă, astfel cum este definită de către statul emitent, care are competența, în cadrul unei proceduri penale, civile și administrative, să dispună înghețarea unui bun sau să execute un ordin de înghețare în conformitate cu legislația națională. În plus, înainte de a fi transmis autorității de executare, ordinul de înghețare este validat, după examinarea conformității sale cu condițiile pentru emiterea unui astfel ordin în temeiul prezentului regulament, în special cu condițiile prevăzute la articolul 13 alineatul (1), de către un judecător, o instanță judecătorească, un judecător de instrucție sau un procuror din statul emitent. În cazul în care ordinul de înghețare a fost validat de o astfel de autoritate, aceasta poate fi considerată, de asemenea, autoritate emitentă în sensul transmiterii ordinului;

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în ceea ce privește un ordin de confiscare, o autoritate competentă, astfel cum este definită de către statul emitent, care are competența, în cadrul unei proceduri penale, de a executa un ordin de confiscare emis de o instanță judecătorească în conformitate cu legislația națională;

(b)  în ceea ce privește un ordin de confiscare, o autoritate competentă, astfel cum este definită de către statul emitent, care are competența, în cadrul unei proceduri penale, civile și administrative, de a executa un ordin de confiscare emis de o instanță judecătorească în conformitate cu legislația națională;

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  criminalitatea informatică;

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  rasismul și xenofobia;

-  rasismul, xenofobia și antisemitismul;

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 21 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  abuzul de piață;

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 21 b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  manipularea indicilor utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții;

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 21 c (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  manipularea piețelor instrumentelor financiare;

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Un ordin de înghețare sau de confiscare se execută fără verificarea dublei incriminări a faptelor, dacă faptele care conduc la emiterea ordinului de înghețare sau de confiscare constituie una sau mai multe dintre următoarele infracțiuni, astfel cum sunt definite în legislația statului emitent, iar limita maximă a pedepsei privative de libertate în statul emitent este de cel puțin doi ani:

 

  frauda fiscală;

 

  frauda fiscală agravată;

 

  evaziunea fiscală.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 37 referitoare la actualizarea regulată a listei de infracțiuni menționate la alineatul (1).

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  dacă, într-unul dintre cazurile menționate la articolul 3 alineatul (2), fapta care stă la baza ordinului de confiscare nu constituie o infracțiune în conformitate cu dreptul statului de executare; cu toate acestea, în materie de taxe și impozite, de regim vamal și de schimb valutar, executarea ordinului de confiscare nu poate fi refuzată pe motiv că dreptul statului de executare nu impune același tip de taxe sau impozite sau nu conține același tip de norme în ceea ce privește reglementarea taxelor, a impozitelor și a regimului vamal și de schimb valutar ca dreptul statului emitent;

(f)  dacă, într-unul dintre cazurile menționate la articolul 3 alineatul (2), fapta care stă la baza ordinului de confiscare nu constituie o infracțiune în conformitate cu dreptul statului de executare; cu toate acestea, în materie de taxe și impozite, de regim vamal și de schimb valutar, executarea ordinului de confiscare nu poate fi refuzată pe motiv că dreptul statului de executare nu impune același tip de taxe sau impozite sau nu conține același tip de norme sau infracțiuni în ceea ce privește reglementarea taxelor, a impozitelor și a regimului vamal și de schimb valutar ca dreptul statului emitent;

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazurile menționate la alineatul (1), înainte de a decide nerecunoașterea și neexecutarea ordinului de confiscare, în tot sau în parte, autoritatea de executare se consultă cu autoritatea emitentă prin orice mijloc adecvat și solicită autorității emitente, după caz, să îi furnizeze fără întârziere orice informații necesare.

2.  În cazurile menționate la alineatul (1), înainte de a decide nerecunoașterea și neexecutarea ordinului de confiscare, în tot sau în parte, autoritatea de executare se consultă cu autoritatea emitentă prin orice mijloc adecvat care produce o înregistrare scrisă și solicită autorității emitente, după caz, să îi furnizeze fără întârziere orice informații necesare.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Cu toate acestea, prezentul punct nu se aplică decât în cazul în care un astfel de ordin are prioritate față de ordinele de înghețare naționale ulterioare emise în cadrul unei proceduri penale, în conformitate cu dreptul intern.

(4)  Cu toate acestea, prezentul punct nu se aplică decât în cazul în care un astfel de ordin are prioritate față de ordinele de înghețare naționale ulterioare emise în cadrul unei proceduri penale, civile sau administrative, în conformitate cu dreptul intern.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statul de executare gestionează bunurile înghețate sau confiscate, cu scopul de a preveni deprecierea valorii lor, în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2014/42/UE.

1.  Statul de executare gestionează bunurile înghețate sau confiscate, cu scopul de a preveni deprecierea valorii lor, în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2014/42/UE. Statul membru de executare efectuează o evaluare corespunzătoare a tuturor bunurilor confiscate. Pentru a garanta securitatea activelor care fac obiectul unui sechestru sau al confiscării, autoritatea judiciară poate utiliza profesioniști din domeniul juridic cu funcții publice, precum notarii.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în cazul în care suma obținută în urma executării ordinului de confiscare este mai mare de 10 000 EUR, statul de executare transferă 50 % din sumă statului emitent.

(b)  în cazul în care suma obținută în urma executării ordinului de confiscare este mai mare de 10 000 EUR, statul de executare transferă 75 % din sumă statului emitent, deducând costurile legate de executarea ordinului de confiscare, însă fără a depăși 50 % din sumă.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Comisia transmite anual Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport în care sunt sintetizate datele statistice colectate, însoțit de o analiză comparativă.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Până cel târziu la ... [un an de la data punerii în aplicare a prezentului regulament), Comisia transmite Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European o evaluare a datelor statistice și a efectului ordinelor preventive de confiscare, precum și a consecințelor pe care le-ar putea suferi cooperarea transfrontalieră în cazul extinderii acestor ordine la toate statele membre.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea H – punctul 3 – liniuța 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  criminalitatea informatică;

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea H – punctul 3 – liniuța 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

  rasismul și xenofobia

  rasismul, xenofobia și antisemitismul;

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea H – punctul 3 – liniuța 21a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  abuzul de piață;

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea H – punctul 3 – liniuța 21 b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  manipularea indicilor utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea H – punctul 3 – liniuța 21 c (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  manipularea piețelor instrumentelor financiare;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea H – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Infracțiunea pentru care a fost emis ordinul de confiscare se pedepsește în statul emitent cu o pedeapsă privativă de libertate sau cu un ordin de detenție a căror limită maximă este de cel puțin doi ani, astfel cum sunt definite de dreptul statului emitent, și este inclusă în lista infracțiunilor care figurează mai jos? (vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare)

 

-  frauda fiscală;

 

-  frauda fiscală agravată;

 

-  evaziunea fiscală.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare

Referințe

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ECON

13.2.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Fulvio Martusciello

11.4.2017

Examinare în comisie

4.9.2017

9.10.2017

 

 

Data adoptării

6.11.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli

Membri supleanți prezenți la votul final

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

39

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Esther de Lange, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

VERTS/ALE

Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Bernard Monot

2

0

ECR

Bernd Lucke, Kay Swinburne

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (6.12.2017)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Raportor pentru aviz: Pavel Svoboda

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Potrivit celor mai recente date, piețele ilegale din Uniunea Europeană generează în jur de 110 miliarde EUR, adică aproximativ 1% din PIB-ul UE din 2010. Eliminarea profitului obținut în urma săvârșirii de infracțiuni și distrugerea atractivității financiare a acestor activități reprezintă, prin urmare, un mecanism foarte eficace de combatere a infracționalității. Prin confiscarea activelor generate de activitățile infracționale se previne și se combate infracționalitatea, inclusiv criminalitatea organizată, se asigură despăgubirea victimelor și se obțin resurse suplimentare care pot fi refolosite pentru activități de asigurare a respectării legii sau pentru alte inițiative de prevenire a infracționalității.

Cu toate acestea, deși nu există date statistice suficiente, se poate totuși afirma că sumele recuperate în prezent din veniturile provenite din săvârșirea de infracțiuni în cadrul UE reprezintă doar o mică proporție: 98,9% din profiturile estimate provenite din activități infracționale nu sunt confiscate și rămân la dispoziția infractorilor. Un regim funcțional de recuperare a activelor este o condiție necesară pentru creșterea proporției activelor confiscate provenite din săvârșirea de infracțiuni. Aceasta presupune și un cadru eficace pentru recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sunt printre cele mai eficace metode de combatere a criminalității. Uniunea Europeană se angajează să asigure un proces mai eficace de identificare, confiscare și reutilizare a activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni24.

(3)  Înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sunt printre cele mai eficace metode de combatere a criminalității, a încălcării legilor, în special de către criminalitatea organizată, și a terorismului, întrucât aceste metode îi lipsesc pe infractori de produsul activităților ilicite desfășurate, iar pe teroriști de mijloacele pentru organizarea unui atac. Uniunea Europeană se angajează să asigure un proces mai eficace de identificare, confiscare și reutilizare a activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni24. Activele confiscate pot fi refolosite pentru activități de asigurare a respectării legii, pentru prevenirea infracționalității sau pentru despăgubirea victimelor.

_________________

_________________

24 „Programul de la Stockholm – o Europă deschisă și sigură în serviciul cetățenilor și pentru protecția acestora”, JO C 115, 4.5.2010, p. 1.

24 „Programul de la Stockholm – o Europă deschisă și sigură în serviciul cetățenilor și pentru protecția acestora”, JO C 115, 4.5.2010, p. 1.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Având în vedere că infracționalitatea are adesea caracter transnațional, este esențială o cooperare transfrontalieră eficace pentru sechestrarea și confiscarea instrumentelor folosite la săvârșirea de infracțiuni și a produselor provenite din aceste activități.

(4)  Având în vedere că infracționalitatea are adesea caracter transnațional, este esențială o cooperare transfrontalieră eficace pentru sechestrarea și confiscarea instrumentelor folosite la săvârșirea de infracțiuni și a produselor provenite din aceste activități. Punerea în aplicare a unor acțiuni hotărâte, rapide și coordonate pentru modernizarea legislației relevante și punerea sa în aplicare va determina o mai bună cooperare între statele membre și țările terțe.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Veniturile ilegale obținute din infracțiunile comise de organizații infracționale sunt spălate la scară largă în economia europeană legală, iar acest capital, odată reinvestit în economia formală, constituie o amenințare gravă la adresa liberei concurențe și a inițiativei economice libere, dat fiind efectul grav de distorsionare pe care îl produce.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b)  Criminalitatea organizată, corupția și spălarea de bani reprezintă amenințări grave la adresa economiei Uniunii, diminuând, printre altele, veniturile fiscale ale statelor membre și ale Uniunii în ansamblul său, dar și prin prisma responsabilității proiectelor finanțate de UE, dat fiind că organizațiile infracționale operează în diferite sectoare, multe dintre acestea fiind controlate de către guverne.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru a se asigura eficacitatea recunoașterii reciproce a ordinelor de înghețare și de confiscare, normele privind recunoașterea și executarea acestor ordine ar trebui să fie prevăzute într-un act juridic al Uniunii obligatoriu din punct de vedere juridic și direct aplicabil.

(11)  Pentru a se asigura eficacitatea recunoașterii reciproce a ordinelor de înghețare și de confiscare, normele privind recunoașterea și executarea acestor ordine ar trebui să fie prevăzute într-un act juridic al Uniunii obligatoriu din punct de vedere juridic și direct aplicabil, cu un domeniu de aplicare extins față de instrumentele juridice în vigoare până acum, cu dispoziții clare pentru pronunțarea ordinelor de înghețare și de confiscare a activelor. Existența unui singur instrument de recunoaștere reciprocă atât a ordinelor de înghețare, cât și a celor de confiscare care conține un model standard de certificat și de formular, precum și norme și termene direct aplicabile va asigura recunoașterea și executarea fără întârziere a ordinelor în cadrul Uniunii.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Este important să se faciliteze recunoașterea reciprocă și executarea ordinelor de înghețare și de confiscare a bunurilor prin stabilirea unor norme care să instituie în sarcina unui stat membru obligația de a recunoaște și de a executa pe teritoriul său ordinele de confiscare și de înghețare emise de un alt stat membru în cadrul procedurilor penale.

(12)  Este important să se faciliteze recunoașterea reciprocă și executarea ordinelor de înghețare și de confiscare a bunurilor prin stabilirea unor norme care să instituie în sarcina unui stat membru obligația de a recunoaște și de a executa pe teritoriul său ordinele de confiscare și de înghețare emise de un alt stat membru în cadrul procedurilor penale, fără întârzieri nejustificate și fără formalități suplimentare.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Prezentul regulament nu poate avea drept efect modificarea obligației de respectare a drepturilor fundamentale și a principiilor juridice fundamentale, astfel cum sunt consfințite la articolul 6 din TUE.

(16)  Prezentul regulament nu aduce atingere obligației de a respecta drepturile fundamentale și principiile juridice fundamentale, astfel cum sunt consfințite la articolul 6 din TUE.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”) și în Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale („CEDO”). Prezentul regulament ar trebui aplicat în conformitate cu drepturile și principiile menționate.

(17)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și procedurale, precum și principiile aplicabile recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”) și în Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale („CEDO”). Prezentul regulament ar trebui aplicat în conformitate cu drepturile și principiile menționate.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Prezentul regulament ar trebui pus în aplicare ținând cont de Directivele 2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 și 2016/1919 ale Parlamentului European și ale Consiliului35, care se referă la drepturile procesuale în procedurile penale.

(18)  Prezentul regulament ar trebui pus în aplicare în conformitate cu Directivele 2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 și 2016/1919 ale Parlamentului European și ale Consiliului35, care se referă la drepturile procesuale în procedurile penale.

_________________

_________________

30 Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale (JO L 280, 26.10.2010, p. 1).

30 Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale (JO L 280, 26.10.2010, p. 1).

31 Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale (JO L 142, 1.6.2012, p. 1).

31 Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale (JO L 142, 1.6.2012, p. 1).

32 Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate (JO L 294, 6.11.2013, p. 1).

32 Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate (JO L 294, 6.11.2013, p. 1).

33 Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale (JO L 65, 11.3.2016, p. 1).

33 Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale (JO L 65, 11.3.2016, p. 1).

34 Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale (JO L 132, 21.5.2016, p. 1).

34 Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale (JO L 132, 21.5.2016, p. 1).

35 Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistența juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare (JO L 297, 4.11.2016, p. 1).

35 Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistența juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare (JO L 297, 4.11.2016, p. 1).

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Autoritatea de executare ar trebui să recunoască un ordin de confiscare fără formalități suplimentare și să ia măsurile necesare pentru executarea acestuia. Luarea deciziei privind recunoașterea și executarea ordinului de confiscare și executarea concretă a măsurii de confiscare ar trebui să se desfășoare cu aceeași celeritate și cu același grad de prioritate ca într-o cauză internă similară. Ar trebui stabilite termene pentru a se asigura luarea unei decizii privind ordinul de confiscare și executarea acestuia în mod rapid și eficace.

(22)  Autoritatea de executare ar trebui să recunoască un ordin de confiscare fără formalități suplimentare și fără întârzieri nejustificate și să ia măsurile necesare pentru executarea acestuia. Decizia privind recunoașterea și executarea ordinului de confiscare ar trebui luată fără întârzieri nejustificate, iar măsura de confiscare ar trebui să fie executată cu aceeași promptitudine și cu același grad de prioritate ca într-o cauză internă similară. Prezentul regulament ar trebui să prevadă termene pentru executarea fiecărei etape a procedurii, pentru a se asigura luarea unei decizii privind ordinul de confiscare și executarea acestuia în mod rapid și eficace.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Autoritatea de executare ar trebui să recunoască un ordin de înghețare fără formalități suplimentare și să ia imediat măsurile necesare pentru executarea acestuia. Luarea deciziei privind recunoașterea și executarea ordinului de înghețare și executarea concretă a măsurii de înghețare ar trebui să se desfășoare cu aceeași celeritate și cu același grad de prioritate ca într-o cauză internă similară. Ar trebui stabilite termene pentru a se asigura luarea unei decizii privind ordinul de înghețare și executarea acestuia în mod rapid și eficace.

(24)  Autoritatea de executare ar trebui să recunoască un ordin de înghețare fără formalități suplimentare și fără întârzieri nejustificate și să ia imediat măsurile necesare pentru executarea acestuia. Decizia privind recunoașterea și executarea ordinului de înghețare ar trebui luată fără întârzieri nejustificate, iar măsura de înghețare ar trebui să fie executată cu aceeași promptitudine și cu același grad de prioritate ca într-o cauză internă similară. Prezentul regulament ar trebui să prevadă termene stricte pentru executarea fiecărei etape a procedurii, pentru a se asigura luarea unei decizii privind ordinul de înghețare și executarea acestuia în mod rapid și eficace.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Recunoașterea și executarea unui ordin de înghețare nu ar trebui refuzate din alte motive decât cele prevăzute în prezentul regulament. În special, ar trebui să fie posibil ca autoritatea de executare să nu recunoască și să nu execute un ordin de confiscare doar invocând principiul ne bis in idem, drepturile oricărei părți interesate sau dreptul de a fi prezent la proces.

(26)  Recunoașterea și executarea unui ordin de înghețare sau ale unui ordin de confiscare ar trebui să poată fi refuzate numai din motivele prevăzute în prezentul regulament. În special, autoritatea de executare poate să decidă să nu recunoască și să nu execute un ordin de confiscare invocând principiul ne bis in idem, drepturile oricărei părți interesate sau dreptul de a fi prezent la proces.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Înainte de a decide să aplice un motiv de nerecunoaștere și de neexecutare, autoritatea de executare ar trebui să se consulte cu autoritatea emitentă, pentru a obține informații suplimentare necesare.

(27)  Înainte de a decide să aplice un motiv de nerecunoaștere și de neexecutare, autoritatea de executare ar trebui să se consulte cu autoritatea emitentă, fără întârzieri nejustificate, pentru a obține informațiile suplimentare necesare.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Autoritatea emitentă ar trebui să fie notificată fără întârziere cu privire la imposibilitatea de a executa un ordin. Această imposibilitate ar putea fi cauzată de faptul că bunul a fost deja confiscat, a dispărut, nu poate fi găsit la locul indicat de către autoritatea emitentă sau locul în care se situează bunul nu a fost indicat într-un mod suficient de precis.

(29)  Autoritatea emitentă ar trebui să fie informată fără întârzieri nejustificate cu privire la motivele care fac imposibilă executarea unui ordin. Această imposibilitate ar putea fi cauzată de faptul că bunul a fost deja confiscat, a dispărut, nu poate fi găsit la locul indicat de către autoritatea emitentă sau locul în care se situează bunul nu a fost indicat într-un mod suficient de precis.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29a)  În cazul în care există îndoieli cu privire la locul în care se află un bun vizat de un ordin de confiscare, statele membre ar trebui să recurgă la toate mijloacele disponibile, inclusiv la toate sistemele de informare disponibile, pentru a determina locul exact în care se află bunul respectiv.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  O aplicare practică corectă a prezentului regulament presupune o comunicare strânsă între autoritățile naționale competente în cauză, în special în cazul executării concomitente în mai multe state membre a unui ordin de confiscare. Autoritățile naționale competente ar trebui, prin urmare, să se consulte ori de câte ori este necesar.

(31)  O aplicare practică corectă a prezentului regulament presupune o comunicare strânsă și o cooperare optimă între autoritățile naționale competente în cauză, în special în cazul executării concomitente în mai multe state membre a unui ordin de confiscare sau de înghețare. Autoritățile naționale competente ar trebui, prin urmare, să se consulte și să folosească tehnologiile de comunicare moderne acceptate de normele de procedură ale statelor membre implicate.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Orice parte interesată, în special terții de bună-credință, ar trebui să dispună de căi de atac împotriva recunoașterii și executării unui ordin de înghețare sau de confiscare pentru a-și apăra drepturile, inclusiv de posibilitatea efectivă de a ataca ordinul în fața unei instanțe sau de a invoca un drept de proprietate sau alte drepturi reale în conformitate cu Directiva 2014/42/UE. Acțiunea ar trebui să fie introdusă în fața unei instanțe judecătorești din statul de executare.

(34)  Orice parte interesată, în special terții de bună-credință, ar trebui să dispună de căi de atac împotriva recunoașterii și executării unui ordin de înghețare sau de confiscare pentru a-și apăra drepturile, inclusiv de dreptul de consultare a dosarului și posibilitatea efectivă de a ataca ordinul în fața unei instanțe sau de a invoca un drept de proprietate sau alte drepturi reale în conformitate cu Directiva 2014/42/UE. Acțiunea ar trebui să fie introdusă în fața unei instanțe judecătorești din statul de executare.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament stabilește normele în temeiul cărora un stat membru recunoaște și execută pe teritoriul său un ordin de înghețare sau de confiscare emis de un alt stat membru în cadrul unei proceduri penale.

1.  Prezentul regulament stabilește normele și condițiile în temeiul cărora un stat membru recunoaște și execută pe teritoriul său un ordin de înghețare sau de confiscare emis de un alt stat membru în cadrul unei proceduri penale.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prezentul regulament nu are ca efect modificarea obligației de a respecta drepturile fundamentale și principiile juridice fundamentale, astfel cum sunt consfințite la articolul 6 din TUE.

2.  Prezentul regulament nu aduce atingere obligației de a respecta drepturile fundamentale și principiile juridice fundamentale, astfel cum sunt consfințite la articolul 6 din TUE și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Orice demers de confiscare ce nu are la bază o condamnare respectă garanțiile procedurale prevăzute la articolul 6 din Convenția europeană a drepturilor omului și la articolul 8 din Directiva 2014/42/UE.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „bun” înseamnă orice bun, indiferent de natura acestuia, corporal sau necorporal, mobil sau imobil, precum și documentele sau instrumentele juridice care atestă un titlu sau un drept asupra unui astfel de bun, despre care autoritatea emitentă consideră că este:

(3)  „bun” înseamnă bani sau orice fel de activ, corporal sau necorporal, mobil sau imobil, precum și drepturile de proprietate limitate și documentele sau instrumentele juridice sub orice formă, inclusiv electronică sau digitală, care atestă un titlu de proprietate sau un alt drept asupra unor astfel de active, despre care autoritatea emitentă consideră că este:

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea emitentă transmite ordinul de confiscare sau o copie certificată a acestuia, împreună cu certificatul prevăzut la articolul 7, direct autorității de executare sau, dacă este cazul, autorității centrale menționate la articolul 27 alineatul (2), prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă și în condiții care să permită autorității de executare să stabilească autenticitatea acestora.

1.  Autoritatea emitentă transmite ordinul de confiscare sau o copie certificată a acestuia, împreună cu certificatul prevăzut la articolul 7, direct autorității de executare sau, dacă este cazul, autorității centrale menționate la articolul 27 alineatul (2), prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă și în condiții care să permită autorității de executare să îi stabilească autenticitatea.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care se aplică litera (b), autoritatea emitentă informează autoritatea de executare cât mai curând posibil dacă riscul respectiv nu mai există.

În cazul în care se aplică litera (b), autoritatea emitentă informează autoritatea de executare, fără întârzieri nejustificate, dacă riscul respectiv nu mai există.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea emitentă completează certificatul prevăzut în anexa I, îl semnează și îi certifică conținutul ca fiind exact și corect.

1.  Autoritatea emitentă completează, fără întârzieri nejustificate, certificatul prevăzut în anexa I, îl semnează și îi certifică conținutul ca fiind exact și corect.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritatea emitentă traduce certificatul în limba oficială a statului de executare sau în orice altă limbă indicată de statul de executare în conformitate cu alineatul (3).

2.  Autoritatea emitentă traduce fără întârzieri nejustificate certificatul în limba oficială a statului de executare sau în orice altă limbă indicată de statul de executare în conformitate cu alineatul (3).

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea de executare recunoaște, fără formalități suplimentare, un ordin de confiscare transmis în conformitate cu articolul 4 și ia măsurile necesare executării sale, în același mod ca în cazul unui ordin de confiscare emis de o autoritate din statul de executare, cu excepția cazului în care hotărăște să invoce unul dintre motivele de nerecunoaștere și de neexecutare prevăzute la articolul 9 sau unul dintre motivele de amânare prevăzute la articolul 11.

1.  Autoritatea de executare recunoaște, fără formalități suplimentare și fără întârzieri nejustificate, un ordin de confiscare transmis în conformitate cu articolul 4 și ia măsurile necesare executării sale, în același mod ca în cazul unui ordin de confiscare emis de o autoritate din statul de executare, cu excepția cazului în care hotărăște să invoce unul dintre motivele de nerecunoaștere și de neexecutare prevăzute la articolul 9 sau unul dintre motivele de amânare prevăzute la articolul 11.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritatea de executare prezintă fără întârziere autorității emitente un raport privind amânarea executării ordinului, prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă, indicând motivele amânării și, dacă este posibil, durata estimativă a amânării.

2.  Autoritatea de executare prezintă fără întârziere autorității emitente un raport privind amânarea executării ordinului, prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă, indicând motivele amânării și, dacă este posibil, durata estimativă a amânării. În cazul unei amânări în temeiul dispozițiilor de la alineatul (1) litera (b), autoritatea emitentă eliberează, în cazul executării simultane a unui ordin de confiscare în mai multe state membre, instrucțiuni noi cu privire la suma exactă de bani care face obiectul confiscării.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Obligația de a informa părțile interesate

 

După executarea unui ordin de confiscare, autoritatea de executare își notifică decizia persoanei împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare, precum și eventualelor părți interesate, inclusiv terților de bună-credință.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 17 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea de executare recunoaște, fără formalități suplimentare, un ordin de înghețare transmis în conformitate cu articolul 14 și ia măsurile necesare executării sale, cu excepția cazului în care hotărăște să invoce unul dintre motivele de nerecunoaștere și de neexecutare prevăzute la articolul 18 sau unul dintre motivele de amânare prevăzute la articolul 20.

Autoritatea de executare recunoaște, fără formalități suplimentare și fără întârzieri nejustificate, un ordin de înghețare transmis în conformitate cu articolul 14 și ia măsurile necesare executării sale, cu excepția cazului în care hotărăște să invoce unul dintre motivele de nerecunoaștere și de neexecutare prevăzute la articolul 18 sau unul dintre motivele de amânare prevăzute la articolul 20.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  formularul menționat la articolul 16 este incomplet sau în mod vădit incorect și nu a fost completat în urma consultării prevăzute la alineatul (2);

(a)  formularul menționat la articolul 16 nu a fost tradus într-o limbă oficială a statului de executare sau este incomplet sau în mod vădit incorect și nu a fost completat în urma consultării prevăzute la alineatul (2);

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fără a aduce atingere articolului 22, după executare, autoritatea de executare notifică decizia persoanei împotriva căreia a fost emis ordinul de înghețare și oricărei părți interesate, în special terților de bună-credință de existența cărora a fost informată în conformitate cu articolul 14 alineatul (6).

1.  Fără a aduce atingere articolului 22, după executare, autoritatea de executare notifică fără întârziere decizia persoanei împotriva căreia a fost emis ordinul de înghețare și oricărei părți interesate, în special terților de bună-credință de existența cărora a fost informată în conformitate cu articolul 14 alineatul (6).

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Notificarea conține informații, cel puțin pe scurt, cu privire la motivele emiterii ordinului de înghețare, autoritatea care a emis ordinul și căile de atac existente în temeiul legislației naționale a statului de executare.

2.  Notificarea conține informații suficiente și ușor de înțeles cu privire la motivele emiterii ordinului de înghețare, autoritatea care a emis ordinul și căile de atac existente în temeiul legislației naționale a statului de executare.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Pentru a proteja anchetele în curs, autoritatea emitentă poate solicita autorității de executare să mențină pentru o perioadă limitată de timp caracterul confidențial al executării ordinului de înghețare.

3.  Pentru a proteja anchetele în curs, autoritatea emitentă poate solicita autorității de executare să mențină pentru o perioadă limitată de timp caracterul confidențial al executării ordinului de înghețare. În cazul în care nu mai există motive de confidențialitate, autoritatea emitentă trebuie să informeze autoritatea de executare în această privință.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Dacă este necesar, autoritatea emitentă și autoritatea de executare se consultă, prin orice mijloc adecvat, în vederea facilitării aplicării în mod eficace a prezentului regulament.

1.  Dacă este necesar, autoritatea emitentă și autoritatea de executare se consultă, prin orice mijloc adecvat, inclusiv prin mijloace de comunicare moderne, în vederea facilitării aplicării în mod eficace a prezentului regulament.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în cazul în care suma obținută în urma executării ordinului de confiscare este mai mare de 10 000 EUR, statul de executare transferă 50 % din sumă statului emitent.

(b)  în cazul în care suma obținută în urma executării ordinului de confiscare este mai mare de 10 000 EUR, statul de executare transferă 70 % din sumă statului emitent.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare

Referințe

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

JURI

13.2.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Pavel Svoboda

2.2.2017

Examinare în comisie

19.6.2017

7.9.2017

10.10.2017

 

Data adoptării

21.11.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Tiemo Wölken

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

John Flack, Emma McClarkin

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

24

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

John Flack, Emma McClarkin

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Jiří Maštálka

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare

Referințe

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Data prezentării la PE

22.12.2016

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ECON

13.2.2017

JURI

13.2.2017

 

 

Raportori

Data numirii

Nathalie Griesbeck

9.3.2017

 

 

 

Examinare în comisie

30.3.2017

11.10.2017

21.11.2017

 

Data adoptării

11.1.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

47

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Andrea Bocskor, Morten Løkkegaard, Georg Mayer, Julia Pitera

Data depunerii

12.1.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Morten Løkkegaard, Louis Michel, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ivari Padar, Emilian Pavel, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 26 ianuarie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate