Postup : 2016/0412(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0001/2018

Predkladané texty :

A8-0001/2018

Rozpravy :

PV 03/10/2018 - 16
CRE 03/10/2018 - 16

Hlasovanie :

PV 04/10/2018 - 7.6

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0380

SPRÁVA     ***I
PDF 1196kWORD 184k
12.1.2018
PE 609.537v02-00 A8-0001/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a konfiškáciu

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Nathalie Griesbeck

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a konfiškáciu

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0819),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 82 ods. 1 druhý pododsek písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0002/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality českým Senátom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre právne veci (A8-0001/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Medzi najúčinnejšie prostriedky boja proti trestnej činnosti patrí zaistenie a konfiškácia prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti. Európska únia je odhodlaná zabezpečiť účinnejšiu identifikáciu, konfiškáciu a opätovné využitie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti24.

(3)  Medzi najúčinnejšie prostriedky boja proti trestnej činnosti, porušovaniu právnych predpisov, najmä zo strany páchateľov organizovanej trestnej činnosti, a terorizmu patrí zaistenie a konfiškácia prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti, keďže zbavujú páchateľov trestnej činnosti ziskov z ich nezákonných činností a zabraňujú teroristom v organizovaní útoku. Európska únia je odhodlaná zabezpečiť účinnejšiu identifikáciu, konfiškáciu a opätovné využitie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti24. Konfiškovaný majetok z trestnej činnosti sa môže presmerovať na presadzovanie práva, prevenciu trestnej činnosti alebo odškodnenie obetí.

_________________

_________________

24 „Štokholmský program – otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom a chráni ich“, Ú. v. EÚ C 115, 4.5.2010, s. 1.

24 „Štokholmský program – otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom a chráni ich“, Ú. v. EÚ C 115, 4.5.2010, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Keďže trestná činnosť je v mnohých prípadoch svojou povahou nadnárodná, účinná cezhraničná spolupráca je nevyhnutná pre zhabanie a skonfiškovanie príjmov z trestnej činnosti a prostriedkov na jej páchanie.

(4)  Keďže trestná činnosť je v mnohých prípadoch svojou povahou nadnárodná, účinná cezhraničná spolupráca, pokračujúca výmena informácií a vzájomná podpora sú nevyhnutné pre odhalenie, zaistenie a skonfiškovanie príjmov z trestnej činnosti a prostriedkov na jej páchanie. Subjekty a orgány, osoby, jednotky alebo útvary presadzovania práva v rámci členských štátov by preto mali úzko spolupracovať a komunikovať s cieľom optimalizovať dĺžku trvania a účinnosť postupov zaistenia a konfiškácie.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a)  V oblasti finančných služieb viacero právnych aktov Únie týkajúcich sa finančných trhov stanovuje sankcie pre finančné inštitúcie vo forme príkazov na zaistenie a konfiškáciu. Účinná cezhraničná spolupráca trestných súdov a iných vnútroštátnych príslušných orgánov je mimoriadne dôležitá pre stabilitu finančného systému Únie a dôveru v tento systém.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Zo správ Komisie o vykonávaní rámcových rozhodnutí 2003/577/SVV a 2006/783/SVV vyplýva, že existujúci režim vzájomného uznávania príkazov na zaistenie a konfiškáciu nie je úplne účinný. Súčasné nástroje sa v členských štátoch nevykonávali a neuplatňovali jednotným spôsobom, čo viedlo k nedostatočnému vzájomnému uznávaniu.

(6)  Zo správ Komisie o vykonávaní rámcových rozhodnutí 2003/577/SVV a 2006/783/SVV vyplýva, že existujúci režim vzájomného uznávania príkazov na zaistenie a konfiškáciu nie je úplne účinný. Súčasné nástroje sa v členských štátoch nevykonávali a neuplatňovali jednotným spôsobom, čo viedlo k nedostatočnému vzájomnému uznávaniu a neúčinnej cezhraničnej spolupráci.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a)  Rozšírená konfiškácia a konfiškácia majetku tretích osôb musí byť v súlade so zárukami zakotvenými v EDĽP, najmä s článkami 6 a 7, a s Chartou základných práv Európskej únie. Toto rozhodnutie príslušných orgánov sa zakladá na dôkladnom posúdení jednotlivého prípadu osoby, na ktorú sa vzťahuje príkaz na konfiškáciu, vrátane istoty, že skonfiškované predmety sa nadobudli alebo získali trestnou činnosťou.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7b)  Organizovaná trestná činnosť, korupcia a pranie špinavých peňazí predstavujú vážnu hrozbu pre hospodárstvo EÚ napríklad preto, že značne znižujú daňové príjmy členských štátov a Únie ako celku, ako aj z hľadiska zodpovednosti za projekty financované Úniou, keďže zločinecké skupiny pôsobia v rôznych odvetviach, z ktorých mnohé podliehajú vládnej kontrole.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  V záujme zabezpečenia účinného vzájomného uznávania príkazov na zaistenie a konfiškáciu by pravidlá uznávania a vykonávania týchto príkazov mali byť stanovené v právne záväznom a priamo uplatniteľnom právnom akte Únie.

(11)  V záujme zabezpečenia účinného vzájomného uznávania príkazov na zaistenie a konfiškáciu by pravidlá uznávania a vykonávania týchto príkazov mali byť stanovené v právne záväznom a priamo uplatniteľnom právnom akte Únie, ktorý bude mať širší rozsah pôsobnosti než iné právne akty doposiaľ a bude obsahovať jasné ustanovenia určené na vydávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu majetku. Jedným spoločným nástrojom na vzájomné uznávanie jednak príkazov na zaistenie, jednak príkazov na konfiškáciu, ktorý bude obsahovať štandardné osvedčenie a formulár, ako aj priamo uplatniteľné pravidlá a lehoty, sa zabezpečí, že príkazy sa budú v rámci Únie uznávať a vykonávať bez zdržania. Nariadenie zlepšuje zrozumiteľnosť a právnu istotu, odstraňuje problémy s transpozíciou do vnútroštátnych systémov, a tým umožňuje rýchle a účinné presadzovanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11a)  Vzájomné uznávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu v Únii je síce dôležitým krokom v boji proti trestnej činnosti, značný objem majetku je však držaný v daňových rajoch v tretích krajinách mimo Únie, nebol nahlásený ani zdanený. Významným krokom vpred by bol komplexný plán zameraný na odrádzanie od prevodu majetku do tretích krajín a na nájdenie účinného spôsobu, ako ho získať späť.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Je dôležité uľahčiť vzájomné uznávanie a vykonávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu majetku stanovením pravidiel, podľa ktorých bude členský štát povinný uznať a vykonať na svojom území príkazy na zaistenie a konfiškáciu vydané iným členským štátom v rámci trestného konania.

(12)  Je dôležité uľahčiť vzájomné uznávanie a vykonávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu majetku stanovením pravidiel, podľa ktorých bude členský štát povinný bez zbytočného odkladu či dodatočných formálnych náležitostí uznať a vykonať na svojom území príkazy na zaistenie a konfiškáciu vydané iným členským štátom v rámci trestného konania.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Je dôležité uľahčiť vzájomné uznávanie a vykonávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu majetku stanovením pravidiel, podľa ktorých bude členský štát povinný uznať a vykonať na svojom území príkazy na zaistenie a konfiškáciu vydané iným členským štátom v rámci trestného konania.

(12)  Je dôležité uľahčiť vzájomné uznávanie a vykonávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu majetku stanovením pravidiel, podľa ktorých bude členský štát povinný uznať a vykonať na svojom území príkazy na zaistenie a konfiškáciu vydané iným členským štátom v rámci konania v trestných veciach.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12a)  Vzhľadom na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) trestnoprávny charakter určitého konania nemožno určiť vždy výlučne podľa toho, ako je toto konanie kvalifikované podľa vnútroštátneho práva. Na dosiahnutie cieľov zmlúv a tejto smernice a tiež na neobmedzené dodržiavanie základných práv, ktoré sú stanovené napríklad ESĽP a chartou, je pri uplatňovaní tejto smernice potrebné náležite zohľadniť nielen kvalifikáciu konania podľa vnútroštátneho práva, ale aj povahu samotného trestného činu a prísnosť trestu, ktorý hrozí obvinenej osobe.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Toto nariadenie by sa malo uplatňovať na všetky príkazy na konfiškáciu, ktoré uloží súd po konaní v súvislosti s trestným činom, a na všetky príkazy na zaistenie vydané na účely prípadnej následnej konfiškácie. Preto by sa malo vzťahovať na všetky typy príkazov, na ktoré sa vzťahuje smernica 2014/42/EÚ, ako aj na ostatné typy príkazov vydaných bez konečného odsudzujúceho rozsudku v rámci trestného konania. Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na príkazy na zaistenie a konfiškáciu vydané v rámci občianskych a správnych konaní.

(13)  Toto nariadenie by sa malo uplatňovať na všetky príkazy na konfiškáciu, ktoré uloží súd po konaní v trestných veciach, a na všetky príkazy na zaistenie vydané na účely prípadnej následnej konfiškácie. Preto by sa malo vzťahovať na všetky typy príkazov, na ktoré sa vzťahuje smernica 2014/42/EÚ, ako aj na ostatné typy príkazov vydaných bez konečného odsudzujúceho rozsudku v rámci trestného konania. Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na príkazy na zaistenie a konfiškáciu vydané v rámci občianskych a správnych konaní.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Týmto nariadením nie je dotknutá povinnosť rešpektovať základné práva a základné právne zásady zakotvené v článku 6 ZEÚ.

(16)  Týmto nariadením nie je dotknutá povinnosť rešpektovať základné práva a základné právne zásady zakotvené v článku 6 ZEÚ a v Charte základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“).

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) a v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP). Toto nariadenie by sa malo uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.

(17)  Toto nariadenie rešpektuje základné a procedurálne práva a dodržiava relevantné zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) a v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP). Toto nariadenie by sa malo uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Pri uplatňovaní tohto nariadenia by sa mali zohľadňovať smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ30, 2012/13/EÚ31, 2013/48/EÚ32, 2016/34333, 2016/80034 a 2016/191935, ktoré sa týkajú procesných práv v trestnom konaní.

(18)  Uplatňovanie tohto nariadenia by malo byť v súlade so smernicami Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ30, 2012/13/EÚ31, 2013/48/EÚ32, 2016/34333, 2016/80034 a 2016/191935, ktoré sa týkajú procesných práv v trestnom konaní.

_________________

_________________

30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 1).

30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 1).

31 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 142, 1.6.2012, s. 1).

31 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 142, 1.6.2012, s. 1).

32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody (Ú. v. EÚ L 294, 6.11.2013, s. 1).

32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody (Ú. v. EÚ L 294, 6.11.2013, s. 1).

33 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 2016 o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2016, s. 1).

33 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 2016 o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2016, s. 1).

34 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/800 z 11. mája 2016 o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 1).

34 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/800 z 11. mája 2016 o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 1).

35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1919 z 26. októbra 2016 o právnej pomoci pre podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní a pre vyžiadané osoby v konaní o európskom zatykači (Ú. v. EÚ L 297, 4.11.2016, s.1)

35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1919 z 26. októbra 2016 o právnej pomoci pre podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní a pre vyžiadané osoby v konaní o európskom zatykači (Ú. v. EÚ L 297, 4.11.2016, s.1).

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Na tento účel by príkazy na zaistenie a konfiškáciu mal zasielať priamo vydávajúci orgán vykonávajúcemu orgánu alebo v prípade potreby ústrednému orgánu.

(20)  Na tento účel by príkazy na zaistenie a konfiškáciu mal zasielať priamo vydávajúci orgán vykonávajúcemu orgánu a oznamovať ich ústrednému orgánu zodpovednému za pomoc príslušným orgánom, zaznamenanie príkazov na zaistenie alebo konfiškáciu zaslaných a prijatých na vnútroštátnej úrovni a za zefektívnenie zasielania a prijímania príkazov.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

20a)  S cieľom zabezpečiť zaslanie príkazu na zaistenie a konfiškáciu príslušnému orgánu vykonávajúceho štátu by vydávajúci orgán mal mať možnosť využiť na zaslanie všetky možné alebo relevantné prostriedky, napríklad zabezpečený telekomunikačný systém Európskej justičnej siete, Eurojust alebo iné cesty, ktoré využívajú justičné orgány.

Odôvodnenie

Zosúladenie s inými európskymi nástrojmi vzájomného uznávania. S cieľom uľahčiť zasielanie príkazov vydávajúcim štátom.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

20b)  Určenie členskými štátmi jedného alebo viacerých ústredných orgánov, ktoré jednoznačne môžu zohrávať úlohu v oblasti administratívnej podpory a koordinácie, je kľúčovým prvkom pri podpore rýchleho vzájomného uznávania príkazov na zaistenie a konfiškáciu medzi vydávajúcimi a vykonávajúcimi orgánmi a pri urýchlení týchto postupov vzájomného uznávania. V tejto súvislosti by sa mala posilniť aj Európska justičná sieť s cieľom pomôcť vydávajúcim a vykonávajúcim orgánom navzájom rýchlejšie komunikovať a účinnejšie spolupracovať.

Odôvodnenie

V článku 27 ods. 2 návrhu nariadenia sa uvádza možnosť pre členské štáty vymenovať ústredný orgán poskytujúci podporu a pomoc príslušným vnútroštátnym orgánom, hoci sa v ňom nešpecifikuje úloha alebo význam týchto orgánov. Tieto ústredné orgány by však mohli poskytnúť skutočnú pridanú hodnotu pri uľahčení vzájomného uznávania vzhľadom na neadekvátnosť súčasného režimu.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Príkaz na konfiškáciu by sa mal zasielať spolu so štandardným osvedčením.

(21)  Príkaz na konfiškáciu alebo zaistenie by sa mal zasielať spolu so štandardným osvedčením.

Odôvodnenie

Na účely zjednodušenia je vhodné koordinovať postupy vzájomného uznávania príkazov na zaistenie a konfiškáciu. K týmto dvom príkazom by sa preto malo priložiť osvedčenie (v prílohách I a II).

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

21a)  Členské štáty by pri vydaní vyhlásenia o jazykovom režime, ktorý schvaľujú podľa tohto nariadenia, mali uviesť aspoň jeden z úradných jazykov Európskej únie iný ako ich úradný(é) jazyk(-y).

Odôvodnenie

Zosúladenie s inými európskymi nástrojmi vzájomného uznávania. Jazyková rozmanitosť EÚ by sa, samozrejme, mala chrániť, ale nemala by byť prekážkou pre postupy vzájomného uznávania. Členský štát by preto mal súhlasiť s tým, že príkazy na zaistenie alebo konfiškáciu sa mu doručia v aspoň jednom jazyku, ktorý nie je jeho úradným jazykom.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Vykonávajúci orgán by mal uznať príkaz na konfiškáciu bez ďalších formálnych náležitostí a prijať opatrenia potrebné na jeho vykonanie. Rozhodnutie o uznaní a vykonaní príkazu na konfiškáciu by sa malo prijať a konfiškácia by sa mala vykonať rovnako rýchlo a prioritne ako v podobnom vnútroštátnom prípade. Lehoty by sa mali stanoviť s cieľom zabezpečiť rýchle a účinné prijatie rozhodnutia a vykonanie príkazu na konfiškáciu.

(22)  Vykonávajúci orgán by mal uznať príkaz na konfiškáciu bez ďalších formálnych náležitostí alebo zbytočného odkladu a prijať opatrenia potrebné na jeho vykonanie. Rozhodnutie o uznaní a vykonaní príkazu na konfiškáciu by sa malo prijať bez zbytočného odkladu a konfiškácia by sa mala vykonať rovnako rýchlo a prioritne ako v podobnom vnútroštátnom prípade. V tomto nariadení by sa mali stanoviť lehoty, v rámci ktorých treba dokončiť jednotlivé etapy postupu, s cieľom zabezpečiť rýchle a účinné prijatie rozhodnutia a vykonanie príkazu na konfiškáciu.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Vzhľadom na naliehavosť zaistenia a jeho predbežný charakter by sa na vydanie príkazu na zaistenie malo použiť štandardné tlačivo. Vydávajúci orgán by mal zistiť, či je vydanie príkazu na zaistenie potrebné a primerané na účely toho, aby sa predbežne zabránilo zničeniu, premene, presunu, prevodu majetku alebo nakladaniu s ním. V záujme zosúladenia podmienok vydávania príkazov na zaistenie vo vnútroštátnych a cezhraničných prípadoch by sa príkaz na zaistenie podľa tohto nariadenia mal vydať len v takom prípade, ak by bol vydaný aj v podobnom vnútroštátnom prípade.

(23)  Vydávajúci orgán by mal zistiť, či je vydanie príkazu na zaistenie potrebné a primerané na účely toho, aby sa predbežne zabránilo zničeniu, premene, presunu, prevodu majetku alebo nakladaniu s ním. V záujme zosúladenia podmienok vydávania príkazov na zaistenie vo vnútroštátnych a cezhraničných prípadoch by sa príkaz na zaistenie podľa tohto nariadenia mal vydať len v takom prípade, ak by bol vydaný aj v podobnom vnútroštátnom prípade.

Odôvodnenie

Na účely zjednodušenia je vhodné koordinovať postupy vzájomného uznávania príkazov na zaistenie a konfiškáciu. K týmto dvom príkazom by sa preto malo priložiť osvedčenie (v prílohách I a II).

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Vykonávajúci orgán by mal uznať príkaz na zaistenie bez ďalších formálnych náležitostí a bezodkladne prijať opatrenia potrebné na jeho vykonanie. Rozhodnutie o uznaní a vykonaní príkazu na zaistenie by sa malo prijať a zaistenie by sa malo vykonať rovnako rýchlo a prioritne ako v podobnom vnútroštátnom prípade. Lehoty by sa mali stanoviť s cieľom zabezpečiť rýchle a účinné prijatie rozhodnutia a vykonanie príkazu na zaistenie.

(24)  Vykonávajúci orgán by mal uznať príkaz na zaistenie bez ďalších formálnych náležitostí alebo zbytočného odkladu a bezodkladne prijať opatrenia potrebné na jeho vykonanie. Rozhodnutie o uznaní a vykonaní príkazu na zaistenie by sa malo prijať bez zbytočného odkladu a zaistenie by sa malo vykonať rovnako rýchlo a prioritne ako v podobnom vnútroštátnom prípade. V tomto nariadení by sa mali stanoviť pevné lehoty, v rámci ktorých treba dokončiť jednotlivé etapy postupu, s cieľom zabezpečiť rýchle a účinné prijatie rozhodnutia a vykonanie príkazu na zaistenie.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Pri vykonaní príkazu na zaistenie by vydávajúci orgán a vykonávajúci orgán mali náležite zohľadniť dôvernú povahu vyšetrovania. Vykonávajúci orgán by mal najmä zaručiť dôvernosť skutočností a podstaty príkazu na zaistenie.

(25)  Pri vykonaní príkazu na zaistenie by vydávajúci orgán a vykonávajúci orgán mali náležite zohľadniť dôvernú povahu vyšetrovania bez toho, aby bolo dotknuté právo na informácie akejkoľvek zainteresovanej osoby. Vykonávajúci orgán by mal najmä zaručiť dôvernosť skutočností a podstaty príkazu na zaistenie.

Odôvodnenie

Treba objasniť vzťah medzi povinnosťou poskytovať informácie a požiadavkami dôvernosti. Dôverná povaha vyšetrovania nesmie znamenať, že osoba je pozbavená práva na informácie.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Uznanie a vykonanie príkazu na zaistenie alebo príkazu na konfiškáciu by sa nemalo odmietnuť z iných dôvodov než tých, ktoré sú uvedené v tomto nariadení. Vykonávajúci orgán by mal mať najmä možnosť neuznať a nevykonať príkaz na konfiškáciu na základe zásady ne bis in idem, na základe práv akejkoľvek zainteresovanej strany alebo práva byť prítomný na súdnom konaní.

(26)  Uznanie a vykonanie príkazu na zaistenie alebo príkazu na konfiškáciu by sa nemalo odmietnuť z iných dôvodov než tých, ktoré sú uvedené v tomto nariadení. Vykonávajúci orgán by mal mať najmä možnosť neuznať a nevykonať príkaz na konfiškáciu na základe základných práv, zásady ne bis in idem, na základe práv akejkoľvek zainteresovanej strany alebo práva byť prítomný na súdnom konaní.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

26a)  Zásada ne bis in idem je jedna zo základných právnych zásad v Únii, pričom je uznaná v charte a  Súdny dvor Európskej únie ju rozvinul vo svojej judikatúre. Vykonávajúci orgán by preto mal mať oprávnenie odmietnuť vykonanie príkazu na konfiškáciu alebo zaistenie, ak by bolo v rozpore s touto zásadou.

Odôvodnenie

Zosúladenie s inými európskymi nástrojmi vzájomného uznávania. Význam zásady ne bis in idem v rámci trestného práva a európskeho práva.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

26b)  Základom vytvorenia priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Únii je vzájomná dôvera a domnienka, že ostatné členské štáty dodržiavajú právo Únie a najmä základné práva. Táto domnienka je však vyvrátiteľná. Ak teda existujú podstatné dôvody sa domnievať, že vykonanie príkazu na konfiškáciu alebo zaistenie by viedlo k porušeniu základného práva dotknutej osoby a že vykonávajúci štát by porušil svoje povinnosti týkajúce sa ochrany základných práv uznaných v charte, vykonanie príkazu na konfiškáciu alebo zaistenie by sa malo odmietnuť.

Odôvodnenie

Nástroje na vzájomné uznávanie obsahujú veľmi často doložku o neuznaní založenú na dodržiavaní základných práv, či už doložku implicitnú (rámcové rozhodnutie 2002/584) alebo explicitnú (rámcové rozhodnutie 2005/214/JHA, smernica 2014/41/EÚ), resp. ďalej rozpracovanú vo vnútroštátnom práve). Po druhé, Súdny dvor Európskej únie potvrdil existenciu a význam takejto doložky (rozsudok vo veci Aranyosi/Caldararu z 5. apríla 2016 – C404/15). Po tretie, vloženie takejto doložky by umožnilo zabrániť prípadnému rozporu medzi európskym právom a vnútroštátnym ústavným právom. Je preto dôležité, aby takáto doložka existovala v tomto európskom nariadení.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

26c)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané v článku 6 ZEÚ a v charte, najmä v jej kapitole VI, v medzinárodnom práve a medzinárodných dohodách, ktorých zmluvnými stranami sú Únia a členské štáty, vrátane európskeho Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v ústavách členských štátov v ich príslušných oblastiach pôsobnosti. Žiadnu časť tohto nariadenia nemožno vykladať ako zákaz odmietnuť vykonať pridelené opatrenie, ak na základe objektívnych skutočností existujú dôvody domnievať sa, že pridelenie bolo vydané na účel trestného stíhania alebo potrestania osoby z dôvodu jej pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva, sexuálnej orientácie, štátnej príslušnosti, jazyka alebo politického zmýšľania alebo že postavenie tejto osoby môže byť z ktoréhokoľvek z týchto dôvodov nepriaznivo ovplyvnené.

Odôvodnenie

Nástroje na vzájomné uznávanie obsahujú veľmi často doložku o neuznaní založenú na dodržiavaní základných práv, či už doložku implicitnú (rámcové rozhodnutie 2002/584) alebo explicitnú (rámcové rozhodnutie 200'5/214/JHA, smernica 2014/41/EÚ), resp. ďalej rozpracovanú vo vnútroštátnom práve). Po druhé, Súdny dvor Európskej únie potvrdil existenciu a význam takejto doložky (rozsudok vo veci Aranyosi/Caldararu z 5. apríla 2016 – C404/15). Po tretie, vloženie takejto doložky by umožnilo zabrániť prípadnému rozporu medzi európskym právom a vnútroštátnym ústavným právom. Judikatúra EDĽP teda upozornila na problémy existujúce v niektorých členských štátoch v oblasti konfiškácie a dodržiavania základných práv. Je preto dôležité, aby takáto doložka existovala v tomto európskom nariadení.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

26d)   Je nevyhnutné zohľadniť práva každej tretej osoby postihnutej príkazom na konfiškáciu alebo zaistenie konkrétneho majetku, napríklad preto, že je vlastníkom tohto majetku, ale nemôže uplatniť svoje práva v konaní vo vydávajúcom členskom štáte, pretože nie je jeho účastníkom. Vykonávajúci orgán by preto mal mať právo odmietnuť uznať alebo vykonať príkaz na konfiškáciu alebo zaistenie, ak sa týka konkrétnej veci tvoriacej súčasť majetku, ktorá nie je vo vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby, voči ktorej bol vydaný príkaz na konfiškáciu vo vydávajúcom členskom štáte, alebo akejkoľvek inej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je účastníkom konania vo vydávajúcom štáte.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné zohľadniť v tomto nariadení práva tretích osôb konajúcich v dobrej viere, ktoré by mohli byť postihnuté príkazom na konfiškáciu alebo zaistenie.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Pred uskutočnením rozhodnutia o uplatnení dôvodu neuznania a nevykonania by sa vykonávajúci orgán mal poradiť s vydávajúcim orgánom s cieľom získať akékoľvek potrebné doplňujúce informácie.

(27)  Pred uskutočnením rozhodnutia o uplatnení dôvodu neuznania a nevykonania by sa vykonávajúci orgán mal bez akéhokoľvek zbytočného zdržania poradiť s vydávajúcim orgánom s cieľom získať potrebné doplňujúce informácie.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Vydávajúci orgán by mal byť bezodkladne informovaný o nemožnosti vykonať príkaz. Takáto nemožnosť vykonať príkaz môže byť spôsobená tým, že majetok už bol skonfiškovaný, zmizol, bol zničený, nemožno ho nájsť na mieste, ktoré uviedol vydávajúci organ, alebo miesto, kde sa má majetok nachádzať, nebolo uvedené dostatočne presne.

(29)  Vydávajúci orgán by mal byť bez zbytočného odkladu informovaný o dôvodoch, pre ktoré nemožno vykonať príkaz. Takáto nemožnosť vykonať príkaz môže byť spôsobená tým, že majetok už bol skonfiškovaný, zmizol, bol zničený, nemožno ho nájsť na mieste, ktoré uviedol vydávajúci organ, alebo miesto, kde sa má majetok nachádzať, nebolo uvedené dostatočne presne.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

29a)  Ak existujú pochybnosti, pokiaľ ide o miesto, kde sa nachádza majetok, ktorý je predmetom príkazu na konfiškáciu, členské štáty by mali využiť všetky dostupné prostriedky, aby zistili správne miesto, kde sa tento majetok nachádza, pričom by mali využiť aj všetky dostupné informačné systémy.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Vykonávanie príkazu na konfiškáciu alebo zaistenie by sa malo riadiť právnym poriadkom vykonávajúceho štátu a iba jeho orgány by mali byť príslušné rozhodovať o postupoch jeho vykonania.

(30)  Vykonávanie príkazu na zaistenie alebo konfiškáciu by sa malo riadiť právnym poriadkom vykonávajúceho štátu a iba jeho orgány by mali byť príslušné rozhodovať o postupoch jeho vykonania.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Správne praktické vykonávanie nariadenia predpokladá úzku komunikáciu medzi príslušnými zúčastnenými vnútroštátnymi orgánmi najmä v prípadoch súčasného výkonu príkazu na konfiškáciu vo viac ako jednom členskom štáte. Príslušné vnútroštátne orgány by sa preto mali navzájom radiť vždy, keď je to potrebné.

(31)  Správne praktické vykonávanie nariadenia predpokladá úzku komunikáciu a optimálnu spoluprácu medzi príslušnými zúčastnenými vnútroštátnymi orgánmi najmä v prípadoch súčasného výkonu príkazu na zaistenie alebo konfiškáciu vo viac ako jednom členskom štáte. Príslušné vnútroštátne orgány by sa preto mali navzájom radiť a mali by využívať moderné komunikačné technológie akceptované podľa procesných pravidiel dotknutých členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  V cezhraničných prípadoch by nemalo byť dotknuté právo obetí na kompenzáciu a reštitúciu. V rámci pravidiel o nakladaní so skonfiškovaným majetkom by mala byť uprednostnená kompenzácia pre obeť a reštitúcia majetku obeti. Členské štáty by mali takisto vziať do úvahy svoje povinnosti pri vymáhaní daňových pohľadávok od iných členských štátov v súlade so smernicou 2010/24/EÚ36.

(32)  V cezhraničných prípadoch nie je dotknuté právo obetí na kompenzáciu a reštitúciu. V rámci pravidiel o nakladaní so skonfiškovaným majetkom je uprednostnená kompenzácia pre obeť a reštitúcia majetku obeti. Členské štáty by mali takisto vziať do úvahy svoje povinnosti pri vymáhaní daňových pohľadávok od iných členských štátov v súlade so smernicou 2010/24/EÚ36.

_________________

_________________

36 Smernica Rady 2010/24/EÚ zo 16. marca 2010 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2010, s. 1).

36 Smernica Rady 2010/24/EÚ zo 16. marca 2010 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2010, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

32a)  Majetok zaistený na účely následnej konfiškácie a skonfiškovaný majetok by sa mal primerane spravovať, aby nestratil svoju ekonomickú hodnotu, podporilo sa jeho opätovné využitie na sociálne účely a zabránilo sa riziku ďalšieho prenikania trestnej činnosti. Členské štáty by preto mali prijať potrebné opatrenia vrátane predaja alebo prevodu majetku s cieľom minimalizovať takéto straty a podporiť sociálne ciele. Mali by prijať všetky príslušné legislatívne alebo iné opatrenia, ako napríklad vytvorenie centralizovaných vnútroštátnych úradov pre správu majetku alebo podobné dojednania, s cieľom riadne spravovať zaistený alebo skonfiškovaný majetok. Na tento účel by bolo vhodné zvážiť vytvorenie unijného fondu, ktorý by zhromažďoval časť skonfiškovaného majetku z členských štátov. Takýto fond by mali byť dostupný pre pilotné projekty občanov EÚ, združenia, zoskupenia mimovládnych organizácií a akékoľvek ďalšie organizácie občianskej spoločnosti, aby sa podporilo účinné opätovné použitie skonfiškovaného majetku na sociálne účely.

Odôvodnenie

Je dôležité podporovať na európskej úrovni a v rámci členských štátov najlepšiu možnú správu zaisteného a skonfiškovaného majetku a jeho opätovné využívanie na sociálne účely, na kompenzáciu pre obete, rodiny obetí a podniky, ktoré sú obeťami organizovanej trestnej činnosti, a to v záujme boja proti organizovanej trestnej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

32b)  Pravidlá o nakladaní so skonfiškovaným majetkom by mali zahŕňať primerané formy kompenzácie pre rodiny príslušníkov polície a verejných činiteľov, ktorí zomreli pri plnení svojich povinností, a pre príslušníkov polície a verejných činiteľov, ktorí sú trvalo zdravotne postihnutí v dôsledku výkonu svojich povinností. V tejto súvislosti by každý členský štát mal stanoviť vytvorenie fondu na kompenzáciu týchto osôb a prideliť na tento fond časť skonfiškovaného majetku.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

32c)  Využívanie skonfiškovaného majetku na sociálne účely rozvíja a podporuje šírenie kultúry zákonnosti, pomoc obetiam trestného činu a boj proti organizovanej trestnej činnosti, čím vytvára „etické“ mechanizmy, ktoré sa môžu vykonávať aj prostredníctvom mimovládnych organizácií a ktoré prispievajú k spoločenskému a sociálno-hospodárskemu rozvoju oblasti, pričom sa využívajú objektívne kritériá. Členské štáty by sa preto mali nabádať, aby vypracovali takéto postupy.

Odôvodnenie

Je dôležité podporovať na európskej úrovni a v rámci členských štátov najlepšiu možnú správu zaisteného a skonfiškovaného majetku a jeho opätovné využívanie na sociálne účely, na kompenzáciu pre obete, rodiny obetí a podniky, ktoré sú obeťami organizovanej trestnej činnosti, a to v záujme boja proti organizovanej trestnej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

32d)  Aby mohla občianska spoločnosť konkrétne pocítiť účinnosť opatrení členských štátov proti organizovanej trestnej činnosti vrátane trestnej činnosti mafiánskeho druhu a aby sa príjmy skutočne zločincom odobrali, treba prijať spoločné opatrenia na zabránenie tomu, aby zločinecké organizácie získali späť nezákonne nadobudnutý majetok. Z najlepších postupov niekoľkých členských štátov vyplýva, že účinné sú tieto nástroje: riadenie a správa prostredníctvom úradov na správu majetku alebo podobné mechanizmy, ako aj používanie skonfiškovaného majetku na projekty zamerané na zamedzenie a predchádzanie trestnej činnosti, ako aj na ďalšie inštitucionálne alebo verejné účely či pre spoločnosť.

Odôvodnenie

Je dôležité podporovať na európskej úrovni a v rámci členských štátov najlepšiu možnú správu zaisteného a skonfiškovaného majetku a jeho opätovné využívanie na sociálne účely, na kompenzáciu pre obete, rodiny obetí a podniky, ktoré sú obeťami organizovanej trestnej činnosti, a to v záujme boja proti organizovanej trestnej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

32e)  Skonfiškovaný majetok by mal byť riadne spravovaný spôsobom, ktorý potvrdzuje a presadzuje dodržiavanie zákonnosti, a tento majetok by sa mal opätovne použiť v sociálnom a hospodárskom záujme spoločenstiev priamo postihnutých činnosťou zločineckých a teroristických organizácií.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Ktorákoľvek zainteresovaná strana vrátane tretích osôb konajúcich v dobrej viere by mala mať k dispozícii opravné prostriedky proti uznaniu a vykonaniu príkazu na zaistenie alebo konfiškáciu na účely ochrany jej práv, vrátane účinnej možnosti napadnúť príkaz na súde alebo domáhať sa titulu vlastníckeho alebo iného majetkového práva v súlade so smernicou 2014/42/EÚ. Žaloba by sa mala podať na súd vo vykonávajúcom štáte.

(34)  Ktorákoľvek zainteresovaná strana vrátane tretích osôb konajúcich v dobrej viere by mala mať k dispozícii opravné prostriedky proti uznaniu a vykonaniu príkazu na zaistenie alebo konfiškáciu na účely ochrany jej práv vrátane práva na prístup k spisu a účinnej možnosti napadnúť príkaz na súde alebo domáhať sa titulu vlastníckeho alebo iného majetkového práva v súlade so smernicou 2014/42/EÚ. Žaloba by sa mala podať na súd vo vykonávajúcom štáte.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Na účely vykonania zmien v osvedčení a tlačive, ktoré obsahuje príloha I a II k tomuto nariadeniu, by sa mala na Európsku komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác súvisiacich s delegovanými aktmi uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Všetky informácie nachádzajúce sa v týchto dvoch osvedčení (v prílohách I a II) by sa z dôvodov právnej istoty mali určiť a stanoviť legislatívnym orgánom. Delegovanie právomoci na tento účel nie je nevyhnutné ani vhodné.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Na účely vykonania zmien v osvedčení a tlačive, ktoré obsahuje príloha I a II k tomuto nariadeniu, by sa mala na Európsku komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác súvisiacich s delegovanými aktmi uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(35)  Na účely vykonania zmien v osvedčení a tlačive, ktoré obsahuje príloha I a II k tomuto nariadeniu, by sa mala na Európsku komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác súvisiacich s delegovanými aktmi uskutočnila príslušné konzultácie so špecializovanými orgánmi v členských štátoch a  s príslušnými európskymi agentúrami, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá, podľa ktorých členský štát uzná a vykoná na svojom území príkaz na zaistenie alebo konfiškáciu vydaný iným členským štátom v rámci trestného konania.

1.  V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá, podľa ktorých členský štát uzná a vykoná na svojom území príkaz na zaistenie alebo konfiškáciu vydaný iným členským štátom v rámci konania v trestných veciach.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Týmto nariadením nie je dotknutá povinnosť rešpektovať základné práva a právne zásady zakotvené v článku 6 ZEÚ.

2.  Týmto nariadením nie je dotknutá povinnosť rešpektovať základné práva a právne zásady zakotvené v článku 6 ZEÚ a v charte, najmä právo na obhajobu, právo na spravodlivý proces a vlastnícke právo.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Vydávajúci orgán pri vydávaní príkazu na zaistenie alebo konfiškáciu zabezpečí dodržiavanie zásad nevyhnutnosti a proporcionality.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „príkaz na konfiškáciu“ je konečný trest alebo opatrenie uložené súdom po konaní v súvislosti s trestným činom, ktorého dôsledkom je konečné odňatie majetku fyzickej alebo právnickej osoby;

(1)  „príkaz na konfiškáciu“ je opatrenie uložené súdom po konaní v súvislosti s trestným činom, ktorého dôsledkom je konečné odňatie majetku fyzickej alebo právnickej osoby;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „majetok“ je majetok akéhokoľvek druhu bez ohľadu na to, či je hmotný alebo nehmotný, hnuteľný alebo nehnuteľný, a právne listiny alebo nástroje, ktoré potvrdzujú vlastnícke alebo iné právo k tomuto majetku, o ktorom sa vydávajúci orgán domnieva, že:

(3)  „majetok“ sú finančné prostriedky alebo majetkové hodnoty akéhokoľvek druhu, bez ohľadu na to, či sú hmotné alebo nehmotné, hnuteľné alebo nehnuteľné, ako aj obmedzené vlastnícke práva a právne listiny alebo nástroje, ktoré potvrdzujú vlastnícke alebo iné právo k týmto majetkovým hodnotám, o ktorých sa vydávajúci orgán domnieva, že:

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  „vydávajúci štát“ je členský štát, v ktorom bol v rámci trestného konania vydaný príkaz na zaistenie alebo príkaz na konfiškáciu;

(6)  „vydávajúci štát“ je členský štát, v ktorom bol v rámci konania v trestných veciach vydaný príkaz na zaistenie alebo príkaz na konfiškáciu;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  akýkoľvek iný príslušný orgán určený vydávajúcim štátom, ktorý má v trestnom konaní právomoc vydať príkaz na zaistenie majetku alebo vykonať príkaz na zaistenie v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom. Okrem toho pred tým, ako sa príkaz na zaistenie zašle vykonávajúcemu orgánu, a po preskúmaní, či spĺňa podmienky na vydanie takéhoto príkazu podľa tohto nariadenia, a to najmä podmienky stanovené v článku 13 ods. 1, overí ho sudca, súd, vyšetrujúci sudca alebo prokurátor vo vydávajúcom štáte. Ak príkaz overil takýto orgán, možno na účely zaslania príkazu aj tento orgán považovať za vydávajúci orgán;

(2)  akýkoľvek iný príslušný orgán určený vydávajúcim štátom, ktorý má v trestných veciach právomoc vydať príkaz na zaistenie majetku alebo vykonať príkaz na zaistenie v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom. Okrem toho pred tým, ako sa príkaz na zaistenie zašle vykonávajúcemu orgánu, a po preskúmaní, či spĺňa podmienky na vydanie takéhoto príkazu podľa tohto nariadenia, a to najmä podmienky stanovené v článku 13 ods. 1, overí ho sudca, súd, vyšetrujúci sudca alebo prokurátor vo vydávajúcom štáte. Ak príkaz overil takýto orgán, možno na účely zaslania príkazu aj tento orgán považovať za vydávajúci orgán;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  v prípade príkazu na konfiškáciu: príslušný orgán určený vydávajúcim štátom, ktorý má v trestnom konaní právomoc vykonať príkaz na konfiškáciu vydaný súdom v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom;

b)  v prípade príkazu na konfiškáciu: príslušný orgán určený vydávajúcim štátom, ktorý má v trestných veciach právomoc vykonať príkaz na konfiškáciu vydaný súdom v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a)  „zainteresovaná strana“ je každá fyzická alebo právnická osoba vrátane tretích strán konajúcich v dobrej viere, ktorej sa týka toto nariadenie v súlade s vnútroštátnym právom vykonávajúceho štátu;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príkaz na zaistenie alebo konfiškáciu sa vykoná bez overenia obojstrannej trestnosti činov, ak činy, ktoré viedli k vydaniu príkazu na zaistenie alebo konfiškáciu, predstavujú jeden alebo viacero z týchto trestných činov vymedzených právnym poriadkom vydávajúceho štátu, ktoré sa vo vydávajúcom štáte trestajú odňatím slobody s hornou hranicou sadzby najmenej tri roky: :

1.  Príkaz na zaistenie alebo konfiškáciu sa vykoná bez overenia obojstrannej trestnosti činov, ak činy, ktoré viedli k vydaniu príkazu na zaistenie alebo konfiškáciu, predstavujú jeden alebo viacero z týchto trestných činov uvedených v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi1a.

-  účasť na zločinnom spolčení,

 

-  terorizmus,

 

-  obchodovanie s ľuďmi,

 

-  sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia,

 

-  nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami,

 

-  nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom a výbušninami,

 

-  korupcia,

 

-  podvod a podvod týkajúci sa trestných činov vymedzených v smernici 2017/xxx/EÚ o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva,

 

-  podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 26. júla 1995,

 

-  legalizácia príjmov z trestnej činnosti,

 

-  falšovanie a pozmeňovanie meny vrátane eura,

 

-  počítačová kriminalita,

 

-  trestné činy proti životnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s ohrozenými živočíšnymi a rastlinnými druhmi, ich plemenami a odrodami,

 

-  uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu,

 

-  vražda, závažné ublíženie na zdraví,

 

-  nedovolené obchodovanie s ľudskými orgánmi a tkanivami,

 

-  únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka,

 

-  rasizmus a xenofóbia,

 

-  organizovaná alebo ozbrojená lúpež,

 

-  nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi vrátane starožitností a umeleckých diel,

 

-  podvodné konanie,

 

-  vymáhanie peňazí alebo inej výhody a vydieranie,

 

-  falšovanie a výroba nelegálnych kópií výrobkov,

 

-  falšovanie a pozmeňovanie verejných listín a obchodovanie s takými listinami,

 

-  podvody a falšovanie bezhotovostných platobných prostriedkov,

 

-  nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ďalšími prostriedkami na podporu rastu,

 

-  nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi,

 

-  obchodovanie s odcudzenými vozidlami,

 

-  znásilnenie,

 

-  podpaľačstvo,

 

-  trestné činy podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu,

 

-  nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla,

 

-  sabotáž.

 

 

__________________

 

1a Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vydávajúci orgán zašle príkaz na konfiškáciu alebo jeho overenú kópiu spolu s osvedčením stanoveným v článku 7 priamo vykonávajúcemu orgánu alebo prípadne ústrednému orgánu uvedenému v článku 27 ods. 2 akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu, za podmienok, ktoré vykonávajúcemu orgánu umožnia potvrdiť jeho pravosť.

1.  Vydávajúci orgán zašle príkaz na konfiškáciu spolu s osvedčením stanoveným v článku 7 priamo vykonávajúcemu orgánu alebo oznámeným ústrednému orgánu uvedenému v článku 27 ods. 2 akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu, za podmienok, ktoré vykonávajúcemu orgánu umožnia potvrdiť jeho pravosť.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Ak orgán vo vykonávajúcom štáte, ktorému bol doručený príkaz na konfiškáciu, nemá právomoc uznať ho a prijať potrebné opatrenia na jeho vykonanie, bezodkladne zašle príkaz na konfiškáciu príslušnému vykonávajúcemu orgánu vo svojom členskom štáte a informuje o tom vydávajúci orgán.

6.  Ak orgán vo vykonávajúcom štáte, ktorému bol doručený príkaz na konfiškáciu, nemá právomoc uznať ho a prijať potrebné opatrenia na jeho vykonanie, bezodkladne a najneskôr do 2 pracovných dní zašle príkaz na konfiškáciu príslušnému vykonávajúcemu orgánu vo svojom členskom štáte a informuje o tom vydávajúci orgán.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príkaz na konfiškáciu možno podľa článku 4 zaslať vždy iba jednému vykonávajúcemu štátu.

1.  Príkaz na konfiškáciu možno podľa článku 4 zaslať v zásade vždy iba jednému vykonávajúcemu štátu.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Príkaz na konfiškáciu týkajúci sa konkrétnych vecí tvoriacich súčasť majetku možno súčasne zaslať viac ako jednému vykonávajúcemu štátu, ak:

2.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, príkaz na konfiškáciu týkajúci sa konkrétnych vecí tvoriacich súčasť majetku možno súčasne zaslať viac ako jednému vykonávajúcemu štátu, ak:

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Príkaz na konfiškáciu týkajúci sa peňažnej sumy možno súčasne zaslať viac ako jednému vykonávajúcemu štátu, ak príslušný vydávajúci orgán usúdi, že je tak obzvlášť potrebné urobiť, najmä ak:

3.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, príkaz na konfiškáciu týkajúci sa peňažnej sumy možno súčasne zaslať viac ako jednému vykonávajúcemu štátu, ak príslušný vydávajúci orgán usúdi, že je tak obzvlášť potrebné urobiť, najmä ak:

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak sa príkaz na konfiškáciu týkajúci sa peňažnej sumy zasiela jednému alebo viacerým vykonávajúcim štátom, celková hodnota získaná z jeho vykonania nesmie presiahnuť maximálnu sumu uvedenú v príkaze na konfiškáciu.

2.  Ak sa príkaz na konfiškáciu týkajúci sa peňažnej sumy zasiela jednému alebo viacerým vykonávajúcim štátom, celková hodnota získaná z jeho vykonania nesmie presiahnuť maximálnu sumu uvedenú v príkaze na konfiškáciu. V prípadoch, keď konfiškácia už bola čiastočne vykonaná, sa táto suma v plnej výške odpočíta od skonfiškovanej sumy vo vykonávajúcom štáte.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vydávajúci orgán bezodkladne a akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu, informuje vykonávajúci orgán:

Vydávajúci orgán bezodkladne a najneskôr do jedného pracovného dňa a akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu, informuje vykonávajúci orgán:

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ak celý príkaz na zaistenie alebo konfiškáciu alebo jeho časť bol vykonaný vo vydávajúcom štáte alebo v inom vykonávajúcom štáte, pričom sa uvedie suma, pre ktorú príkaz na zaistenie alebo konfiškáciu ešte nebol vykonaný;

b)  ak celý príkaz na konfiškáciu alebo jeho časť bol vykonaný vo vydávajúcom štáte alebo v inom vykonávajúcom štáte, pričom sa uvedie suma, pre ktorú príkaz na konfiškáciu ešte nebol vykonaný;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak vydávajúci štát uviedol, že si želá vziať príkaz od vykonávajúceho štátu z akéhokoľvek dôvodu späť, vykonávajúci štát bezodkladne zastaví vykonávanie príkazu na konfiškáciu.

4.  Ak vydávajúci štát uviedol, že si želá vziať príkaz od vykonávajúceho štátu z akéhokoľvek dôvodu späť, vykonávajúci štát bezodkladne alebo najneskôr do 3 pracovných dní zastaví vykonávanie príkazu na konfiškáciu.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 7 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Štandardné osvedčenie

Štandardné osvedčenie pre vydanie príkazu na konfiškáciu

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Bezodkladne po vykonaní príkazu informuje vykonávajúci orgán vydávajúci orgán akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu.

4.  Ihneď po vykonaní príkazu informuje vykonávajúci orgán bezodkladne a najneskôr do 12 hodín vydávajúci orgán akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 9 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dôvody neuznania a nevykonania príkazov na konfiškáciu

Povinné a nepovinné dôvody neuznania a nevykonania príkazov na konfiškáciu

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vykonávajúci orgán môže rozhodnúť o neuznaní a nevykonaní príkazov na konfiškáciu, iba ak:

Vykonávajúci orgán neuzná alebo nevykoná príkazy na konfiškáciu, ak:

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  osvedčenie stanovené v článku 7 je neúplné, zjavne nesprávne vyplnené alebo zjavne nezodpovedá príkazu na konfiškáciu a nebolo vyplnené po porade v súlade s odsekom 2;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  príkaz na konfiškáciu je založený na trestnom čine spáchanom mimo územia vydávajúceho štátu a úplne alebo sčasti na území vykonávajúceho štátu a skutok, pre ktorý sa príkaz na konfiškáciu vydal, nie je vo vykonávajúcom štáte trestným činom;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  sa príkaz na konfiškáciu týka konkrétnej veci tvoriacej súčasť majetku, ktorá nie je vo vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby, voči ktorej bol vydaný príkaz na konfiškáciu vo vydávajúcom členskom štáte, alebo akejkoľvek inej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je účastníkom konania vo vydávajúcim štáte;

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  v prípade uvedenom v článku 3 ods. 2, skutok, na ktorom je príkaz na konfiškáciu založený, nepredstavuje trestný čin podľa právneho poriadku vykonávajúceho štátu; vo vzťahu k daniam alebo poplatkom, clám a devízam sa však vykonanie príkazu na konfiškáciu nemôže odmietnuť z dôvodu, že právny poriadok vykonávajúceho štátu neukladá rovnaký druh dane alebo cla alebo neobsahuje rovnaký druh ustanovení týkajúcich sa daní, poplatkov, ciel a devíz ako právny poriadok vydávajúceho štátu;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga)  existujú podstatné dôvody domnievať sa, že vykonanie príkazu na konfiškáciu by nebolo v súlade so záväzkami vykonávajúceho štátu podľa článku 6 ZEÚ a charty.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Vykonávajúci orgán môže rozhodnúť o neuznaní a nevykonaní príkazov na konfiškáciu, ak:

 

a)  osvedčenie stanovené v článku 7 je neúplné, zjavne nesprávne vyplnené alebo zjavne nezodpovedá príkazu na konfiškáciu a nebolo vyplnené po porade v súlade s odsekom 2 alebo ak nie sú dodržané podmienky stanovené v článku 7 ods. 2;

 

b)  príkaz na konfiškáciu je založený na trestnom čine spáchanom mimo územia vydávajúceho štátu a úplne alebo sčasti na území vykonávajúceho štátu a skutok, pre ktorý sa príkaz na konfiškáciu vydal, nie je vo vykonávajúcom štáte trestným činom;

 

c)  v prípade uvedenom v článku 3 ods. 2 skutok, na ktorom je príkaz na konfiškáciu založený, nepredstavuje trestný čin podľa právneho poriadku vykonávajúceho štátu; vo vzťahu k daniam alebo poplatkom, clám a devízam sa však vykonanie príkazu na konfiškáciu nemôže odmietnuť z dôvodu, že právny poriadok vykonávajúceho štátu neukladá rovnaký druh dane alebo cla alebo neobsahuje rovnaký druh ustanovení alebo trestných činov týkajúcich sa daní, poplatkov, ciel a devíz ako právny poriadok vydávajúceho štátu;

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Ak vydávajúci orgán má legitímne dôvody domnievať sa, že dotknutý majetok bude okamžite presunutý alebo zničený a treba ho bezodkladne skonfiškovať, v príkaze na konfiškáciu uvedie, že opatrenie sa má vykonať v určitý deň. Vykonávajúci orgán v plnej miere zohľadní túto požiadavku a vykoná príkaz na konfiškáciu v stanovenom termíne.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Vykonávajúci orgán rozhodne o uznaní a vykonaní príkazu na konfiškáciu čo najskôr a bez toho, aby bol dotknutý odsek 5, najneskôr do 30 dní od doručenia príkazu na konfiškáciu vykonávajúcemu orgánu.

2.  Vykonávajúci orgán rozhodne o uznaní a vykonaní príkazu na konfiškáciu čo najskôr a bez toho, aby bol dotknutý odsek 5, najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia príkazu na konfiškáciu vykonávajúcemu orgánu.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ak sa vykonávajúci orgán poradí s vydávajúcim orgánom v súlade s článkom 9 ods. 2, vykonávajúci orgán bezodkladne a najneskôr do 48 hodín po porade prijme rozhodnutie o uznaní a vykonaní príkazu na konfiškáciu.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Vykonávajúci orgán oznámi rozhodnutie o príkaze na konfiškáciu vydávajúcemu orgánu bezodkladne a akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu.

3.  Vykonávajúci orgán oznámi rozhodnutie o príkaze na konfiškáciu vydávajúcemu orgánu bezodkladne a najneskôr do 12 hodín akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pokiaľ neexistujú dôvody odkladu podľa článku 11, vykonávajúci orgán vykoná príkaz na konfiškáciu bezodkladne a bez toho, aby bol dotknutý odsek 5 tohto článku, najneskôr do 30 dní od prijatia rozhodnutia uvedeného v odseku 2 tohto článku.

4.  Pokiaľ neexistujú dôvody odkladu podľa článku 11, vykonávajúci orgán vykoná príkaz na konfiškáciu bezodkladne a bez toho, aby bol dotknutý odsek 5 tohto článku, najneskôr do 10 pracovných dní od prijatia rozhodnutia uvedeného v odseku 2 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak v konkrétnom prípade nemožno dodržať lehotu stanovenú v odseku 2 alebo odseku 4, vykonávajúci orgán to bezodkladne a akýmkoľvek spôsobom oznámi vydávajúcemu orgánu, pričom uvedie dôvody odkladu a poradí sa s vydávajúcim orgánom o vhodnom čase na vykonanie príkazu na konfiškáciu. V takomto prípade sa môže lehota stanovená v odseku 2 alebo 4 predĺžiť najviac o 30 dní.

5.  Ak v konkrétnom prípade nemožno dodržať lehotu stanovenú v odseku 2 alebo odseku 4, vykonávajúci orgán to bezodkladne a najneskôr do 2 pracovných dní a akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu, oznámi vydávajúcemu orgánu, pričom uvedie dôvody odkladu a poradí sa s vydávajúcim orgánom o vhodnom čase na vykonanie príkazu na konfiškáciu. V takomto prípade sa môže lehota stanovená v odseku 2 alebo 4 predĺžiť najviac o 20 pracovných dní.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Vykonávajúci orgán akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu, bezodkladne informuje vydávajúci orgán o odklade vykonania príkazu, pričom uvedie dôvody odkladu a, ak je to možné, očakávané trvanie odkladu.

2.  Vykonávajúci orgán akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu, bezodkladne a najneskôr do 48 hodín informuje vydávajúci orgán o odklade vykonania príkazu, pričom uvedie dôvody odkladu a, ak je to možné, očakávané trvanie odkladu. Pri odklade podľa ustanovení odseku 1 písm. b) vydávajúci orgán v prípade vykonávania príkazu na konfiškáciu vo viac ako jednom členskom štáte vydá nové pokyny týkajúce sa presnej sumy, ktorá je predmetom konfiškácie.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ihneď ako zanikne dôvod odkladu, vykonávajúci orgán bezodkladne prijme potrebné opatrenia na vykonanie príkazu a informuje o tom vydávajúci orgán akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu.

3.  Ihneď ako zanikne dôvod odkladu, vykonávajúci orgán bezodkladne a najneskôr do 10 pracovných dní prijme potrebné opatrenia na vykonanie príkazu a informuje o tom vydávajúci orgán akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade, že príkaz na konfiškáciu nemožno vykonať z dôvodu, že majetok, ktorý sa má skonfiškovať, už bol skonfiškovaný, zmizol, bol zničený, nemožno ho nájsť na mieste uvedenom v osvedčení alebo miesto, kde sa má majetok nachádzať, nebolo uvedené dostatočne presne, a to ani po porade s vydávajúcim orgánom, musí byť o tom príslušný vydávajúci orgán bezodkladne informovaný. Ak je to možné, príkaz môže byť vykonaný v súvislosti s iným majetkom v súlade s článkom 8 ods. 2 alebo 3.

V prípade, že príkaz na konfiškáciu nemožno vykonať z dôvodu, že majetok, ktorý sa má skonfiškovať, už bol skonfiškovaný, zmizol, bol zničený, nemožno ho nájsť na mieste uvedenom v osvedčení alebo miesto, kde sa má majetok nachádzať, nebolo uvedené dostatočne presne, a to ani po porade s vydávajúcim orgánom, musí byť o tom príslušný vydávajúci orgán bezodkladne a v každom prípade do 48 hodín informovaný. Ak je to možné, príkaz môže byť vykonaný v súvislosti s iným majetkom v súlade s článkom 8 ods. 2 alebo 3.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Povinnosť informovať zainteresované strany

 

1.  Po vykonaní príkazu na konfiškáciu a najneskôr do 48 hodín po jeho vykonaní vykonávajúci orgán oznámi svoje rozhodnutie osobe, voči ktorej bol príkaz na konfiškáciu vydaný, a všetkým zainteresovaným stranám vrátane tretích osôb konajúcich v dobrej viere.

 

2.  V oznámení sa uvedú dôvody príkazu na konfiškáciu, orgán, ktorý príkaz vydal, a existujúce právne prostriedky nápravy podľa vnútroštátneho právneho poriadku vykonávajúceho štátu.

 

3.  Oznámenie obsahuje príslušné informácie, takým spôsobom, aby osoba mohla využiť účinné právne prostriedky nápravy, o dôvodoch príkazu na konfiškáciu, o orgáne, ktorý príkaz vydal, a o existujúcich právnych prostriedkoch nápravy podľa vnútroštátneho právneho poriadku vykonávajúceho štátu.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vydanie príkazu je potrebné a primerané, aby sa na účely prípadnej následnej konfiškácie majetku pri zohľadnení práv dotknutej osoby predbežne zabránilo zničeniu, premene, presunu, prevodu majetku alebo nakladaniu s ním;

a)  vydanie príkazu je potrebné a primerané, aby sa na účely prípadnej následnej konfiškácie majetku pri zohľadnení práv dotknutej osoby a prípadných tretích osôb konajúcich v dobrej viere predbežne zabránilo zničeniu, premene, presunu, prevodu majetku alebo nakladaniu s ním;

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  príkaz by mohol byť vydaný za rovnakých podmienok v podobnom vnútroštátnom prípade; a

b)  príkaz by mohol byť vydaný za rovnakých podmienok v podobnom vnútroštátnom prípade; a dôvod alebo dôvody vydania príkazu sú riadne uvedené.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  dôvod alebo dôvody vydania príkazu sú riadne, aspoň stručne, uvedené.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vydávajúci orgán zašle príkaz na zaistenie na tlačive uvedenom v článku 16 priamo vykonávajúcemu orgánu alebo prípadne ústrednému orgánu uvedenému v článku 27 ods. 2 akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu, za podmienok, ktoré vykonávajúcemu orgánu umožnia potvrdiť jeho pravosť.

1.  Vydávajúci orgán zašle príkaz na zaistenie na osvedčení uvedenom v článku 16 priamo vykonávajúcemu orgánu a oznámi ho ústrednému orgánu uvedenému v článku 27 ods. 2 akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu, za podmienok, ktoré vykonávajúcemu orgánu umožnia potvrdiť jeho pravosť.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  obsahuje pokyn, že majetok zostane vo vykonávajúcom štáte, pokým nebude zaslaný príkaz na konfiškáciu v súlade s článkom 4. Vykonávajúci orgán uvedie predpokladaný dátum jeho zaslania v tlačive uvedenom v článku 16.

b)  obsahuje pokyn, že majetok zostane vo vykonávajúcom štáte, pokým nebude zaslaný príkaz na konfiškáciu v súlade s článkom 4. Vykonávajúci orgán uvedie predpokladaný dátum jeho zaslania v osvedčení uvedenom v článku 16.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Ak vykonávajúci orgán, ktorému bol doručený príkaz na zaistenie, nemá právomoc uznať ho a prijať potrebné opatrenia na jeho vykonanie, bezodkladne zašle príkaz na zaistenie príslušnému vykonávajúcemu orgánu vo svojom členskom štáte a informuje o tom vydávajúci orgán.

8.  Ak vykonávajúci orgán, ktorému bol doručený príkaz na zaistenie, nemá právomoc uznať ho a prijať potrebné opatrenia na jeho vykonanie, bezodkladne a najneskôr do 2 pracovných dní zašle príkaz na zaistenie príslušnému vykonávajúcemu orgánu vo svojom členskom štáte a informuje o tom vydávajúci orgán.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príkaz na zaistenie možno podľa článku 14 zaslať vždy iba jednému vykonávajúcemu štátu.

1.  Príkaz na zaistenie možno podľa článku 14 zaslať v zásade vždy iba jednému vykonávajúcemu štátu.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Príkaz na zaistenie týkajúci sa konkrétnych vecí tvoriacich súčasť majetku možno súčasne zaslať viac ako jednému vykonávajúcemu štátu, ak:

2.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, príkaz na zaistenie týkajúci sa konkrétnych vecí tvoriacich súčasť majetku možno súčasne zaslať viac ako jednému vykonávajúcemu štátu, ak:

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Príkaz na zaistenie týkajúci sa peňažnej sumy možno súčasne zaslať viac ako jednému vykonávajúcemu štátu, ak príslušný vydávajúci orgán usúdi, že je tak obzvlášť potrebné urobiť, najmä ak odhadovaná hodnota majetku, ktorý možno zaistiť vo vydávajúcom štáte a v ktoromkoľvek vykonávajúcom štáte, pravdepodobne nestačí na získanie celej sumy, na ktorú sa vzťahuje príkaz na zaistenie.

3.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, príkaz na zaistenie týkajúci sa peňažnej sumy možno súčasne zaslať viac ako jednému vykonávajúcemu štátu, ak príslušný vydávajúci orgán usúdi, že je tak obzvlášť potrebné urobiť, najmä ak odhadovaná hodnota majetku, ktorý možno zaistiť vo vydávajúcom štáte a v ktoromkoľvek vykonávajúcom štáte, pravdepodobne nestačí na získanie celej sumy, na ktorú sa vzťahuje príkaz na zaistenie.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 16 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tlačivo príkazu na zaistenie

Štandardné osvedčenie pre vydanie príkazu na zaistenie

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príkaz na zaistenie sa vydá na tlačive stanovenom v prílohe II.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Tlačivo vyplní, podpíše a presnosť a správnosť jeho obsahu osvedčí vydávajúci orgán.

2.  Vydávajúci orgán vyplní osvedčenie uvedené v prílohe II, podpíše ho a osvedčí presnosť a správnosť jeho obsahu.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Po vykonaní príkazu vykonávajúci orgán o tom informuje bezodkladne a najneskôr do 12 hodín vydávajúci orgán akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomnej správy.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Okrem toho do 3 pracovných dní od vykonania príkazu predloží vykonávajúci orgán vydávajúcemu orgánu správu o opatreniach prijatých na účely vykonania príkazu na zaistenie a o ich výsledkoch vrátane opisu zaisteného majetku a odhadu jeho hodnoty, a to akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 18 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dôvody neuznania a nevykonania príkazov na zaistenie

Povinné a nepovinné dôvody neuznania a nevykonania príkazov na zaistenie

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vykonávajúci orgán môže rozhodnúť o neuznaní a nevykonaní príkazu na zaistenie iba ak:

1.  Vykonávajúci orgán neuzná alebo nevykoná príkaz na zaistenie, ak:

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  tlačivo stanovené v článku 16 je neúplné alebo zjavne nesprávne vyplnené a nebolo vyplnené po porade v súlade s odsekom 2;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  príkaz na zaistenie je založený na trestnom čine spáchanom mimo územia vydávajúceho štátu a úplne alebo sčasti na území vykonávajúceho štátu a skutok, pre ktorý sa príkaz na zaistenie vydal, nie je trestným činom vo vykonávajúcom štáte;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  sa príkaz na zaistenie týka konkrétnej veci tvoriacej súčasť majetku, ktorý nie je vo vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby, voči ktorej bol vydaný príkaz na konfiškáciu vo vydávajúcom členskom štáte, alebo akejkoľvek inej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je účastníkom konania vo vydávajúcom štáte;

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  v prípade uvedenom v článku 3 ods. 2, skutok, na ktorom je príkaz na zaistenie založený, nepredstavuje trestný čin podľa právneho poriadku vykonávajúceho štátu; vo vzťahu k daniam alebo poplatkom, clám a devízam sa však vykonanie príkazu na zaistenie nemôže odmietnuť z toho dôvodu, že právny poriadok vykonávajúceho štátu neukladá rovnaký druh dane alebo cla alebo neobsahuje rovnaký druh ustanovení týkajúcich sa daní, poplatkov, ciel a devíz ako právny poriadok vydávajúceho štátu;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  existujú podstatné dôvody domnievať sa, že vykonanie príkazu na zaistenie by nebolo v súlade so záväzkami vykonávajúceho štátu podľa článku 6 ZEÚ a charty.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Vykonávajúci orgán môže rozhodnúť o neuznaní a nevykonaní príkazov na zaistenie, ak:

 

a)  osvedčenie stanovené v článku 16 je neúplné alebo zjavne nesprávne vyplnené alebo nebolo vyplnené po porade v súlade s odsekom 2 alebo ak nie sú dodržané podmienky stanovené v článku 16 ods. 3;

 

b)  príkaz na zaistenie je založený na trestnom čine spáchanom mimo územia vydávajúceho štátu a úplne alebo sčasti na území vykonávajúceho štátu a skutok, pre ktorý sa príkaz na zaistenie vydal, nie je trestným činom vo vykonávajúcom štáte;

 

c)  v prípade uvedenom v článku 3 ods. 2 skutok, na ktorom je príkaz na zaistenie založený, nepredstavuje trestný čin podľa právneho poriadku vykonávajúceho štátu; vo vzťahu k daniam alebo poplatkom, clám a devízam sa však vykonanie príkazu na zaistenie nemôže odmietnuť z dôvodov, že právny poriadok vykonávajúceho štátu neukladá rovnaký druh dane alebo cla alebo neobsahuje rovnaký druh ustanovení alebo trestných činov týkajúcich sa daní, poplatkov, ciel a devíz ako právny poriadok vydávajúceho štátu;

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Vykonávajúci orgán môže rozhodnúť o zrušení príkazu na zaistenie, ak počas jeho vykonania zistí, že sa uplatňuje niektorý z dôvodov neuznania a nevykonania.

3.  Vykonávajúci orgán môže rozhodnúť o zrušení príkazu na zaistenie, ak počas jeho vykonania zistí, že sa uplatňuje niektorý z dôvodov neuznania a nevykonania. Vykonávajúci orgán oznámi vydávajúcemu orgánu dôvody rozhodnutia o zrušení príkazu na zaistenie akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak vydávajúci orgán v príkaze na zaistenie uviedol, že existujú legitímne dôvody domnievať sa, že dotknutý majetok bude presunutý alebo zničený a že je potrebné ho bezodkladne zaistiť, alebo ak vydávajúci orgán v príkaze na zaistenie uviedol, že zaistenie je potrebné vykonať v určitý deň, vykonávajúci orgán túto požiadavku plne zohľadní.

2.  Ak vydávajúci orgán v príkaze na zaistenie uviedol, že existujú legitímne dôvody domnievať sa, že dotknutý majetok bude presunutý alebo zničený a že je potrebné ho bezodkladne zaistiť, alebo ak vydávajúci orgán v príkaze na zaistenie uviedol, že zaistenie je potrebné vykonať v určitý deň, vykonávajúci orgán túto požiadavku plne zohľadní a vykoná príkaz na zaistenie v stanovenom termíne.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Vykonávajúci orgán rozhodne o uznaní a vykonaní príkazu na zaistenie alebo o porade s vydávajúcim orgánom v súlade s článkom 18 ods. 2 čo najskôr a bez toho, aby bol dotknutý odsek 7 tohto článku, najneskôr do 24 hodín od doručenia príkazu na zaistenie vykonávajúcemu orgánu.

3.  Vykonávajúci orgán rozhodne o uznaní a vykonaní príkazu na zaistenie alebo o porade s vydávajúcim orgánom v súlade s článkom 18 ods. 2 čo najskôr a bez toho, aby bol dotknutý odsek 7 tohto článku, najneskôr do 48 hodín od doručenia príkazu na zaistenie vykonávajúcemu orgánu.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak sa vykonávajúci orgán poradí s vydávajúcim orgánom v súlade s článkom 18 ods. 2, vykonávajúci orgán bezodkladne prijme rozhodnutie o uznaní a vykonaní príkazu na zaistenie.

4.  Ak sa vykonávajúci orgán poradí s vydávajúcim orgánom v súlade s článkom 18 ods. 2, vykonávajúci orgán bezodkladne a najneskôr do 48 hodín po porade prijme rozhodnutie o uznaní a vykonaní príkazu na zaistenie.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Vykonávajúci orgán oznámi rozhodnutie o príkaze na zaistenie vydávajúcemu orgánu bezodkladne a akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu.

5.  Vykonávajúci orgán oznámi rozhodnutie o príkaze na zaistenie vydávajúcemu orgánu bezodkladne a najneskôr do 12 hodín akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Ak v konkrétnom prípade nemožno dodržať lehotu stanovenú v odseku 3 alebo odseku 6, vykonávajúci orgán to bezodkladne a akýmkoľvek spôsobom oznámi vydávajúcemu orgánu, pričom uvedie dôvody odkladu a poradí sa s vydávajúcim orgánom o vhodnom čase na vykonanie príkazu na zaistenie.

7.  Ak v konkrétnom prípade nemožno dodržať lehotu stanovenú v odsekoch 3, 4, 5 alebo odseku 6, vykonávajúci orgán to bezodkladne a najneskôr do 2 pracovných dní a akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomnej správy, oznámi vydávajúcemu orgánu, pričom uvedie dôvody odkladu a poradí sa s vydávajúcim orgánom o vhodnom čase na vykonanie príkazu na zaistenie.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Vykonávajúci orgán akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu, bezodkladne informuje vydávajúci orgán o odklade vykonania príkazu, pričom uvedie dôvody odkladu a, ak je to možné, očakávané trvanie odkladu. Ihneď ako zanikne dôvod odkladu, vykonávajúci orgán bezodkladne prijme potrebné opatrenia na vykonanie príkazu a informuje o tom vydávajúci orgán akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu.

2.  Vykonávajúci orgán akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu, bezodkladne a najneskôr do 48 hodín informuje vydávajúci orgán o odklade vykonania príkazu, pričom uvedie dôvody odkladu a, ak je to možné, očakávané trvanie odkladu.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ihneď ako zanikne dôvod odkladu, vykonávajúci orgán bezodkladne prijme potrebné opatrenia na vykonanie príkazu a informuje o tom vydávajúci orgán akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 22, po vykonaní oznámi vykonávajúci orgán svoje rozhodnutie osobe, voči ktorej bol príkaz na zaistenie vydaný, a akýmkoľvek zainteresovaným stranám vrátane tretích osôb konajúcich v dobrej viere, o ktorých bol informovaný v súlade s článkom 14 ods. 6.

1.  Vykonávajúci orgán oznámi svoje rozhodnutie osobe, voči ktorej bol príkaz na zaistenie vydaný, a akýmkoľvek zainteresovaným stranám vrátane tretích osôb konajúcich v dobrej viere, o ktorých bol informovaný v súlade s článkom 14 ods. 6.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Oznámenie obsahuje aspoň stručné informácie o dôvodoch pre vydanie príkazu na zaistenie, o orgáne, ktorý príkaz vydal, a o existujúcich opravných prostriedkoch podľa vnútroštátneho právneho poriadku vykonávajúceho štátu.

2.  V oznámení sa uvedú dôvody príkazu na zaistenie, orgán, ktorý príkaz vydal, a existujúce právne prostriedky nápravy podľa vnútroštátneho právneho poriadku vykonávajúceho štátu.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Oznámenie obsahuje príslušné informácie o dôvodoch príkazu na zaistenie, o orgáne, ktorý príkaz vydal, a o existujúcich právnych prostriedkoch nápravy podľa vnútroštátneho právneho poriadku vykonávajúceho štátu, a to tak, aby osoba mohla využiť účinné právne prostriedky nápravy.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Vykonávajúci orgán v súlade so svojím vnútroštátnym právnym poriadkom zaručí dôvernosť skutočností a podstaty príkazu na zaistenie s výnimkou rozsahu potrebného na jeho vykonanie. Ak vykonávajúci orgán nemôže splniť požiadavku ochrany dôverných informácií, bezodkladne o tom informuje vydávajúci orgán.

2.  Bez toho, aby bolo dotknuté právo na informácie akejkoľvek zainteresovanej osoby, vykonávajúci orgán v súlade s právom Únie a so svojím vnútroštátnym právnym poriadkom zaručí dôvernosť skutočností a podstaty príkazu na zaistenie s výnimkou rozsahu potrebného na jeho vykonanie. Ak vykonávajúci orgán nemôže splniť požiadavku ochrany dôverných informácií, bezodkladne a najneskôr do 3 pracovných dní o tom informuje vydávajúci orgán, a uvedie dôvody, prečo to nie je možné, akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na účely ochrany prebiehajúcich vyšetrovaní môže vydávajúci orgán požiadať vykonávajúci orgán, aby počas časovo obmedzeného obdobia zachovával v súvislosti s vykonávaním príkazu na zaistenie dôvernosť.

3.  Na účely ochrany prebiehajúcich vyšetrovaní môže vydávajúci orgán požiadať vykonávajúci orgán, aby počas časovo obmedzeného obdobia, ktoré nesmie prekročiť dátum vykonania príkazu na zaistenie, zachovával v súvislosti s vykonávaním príkazu na zaistenie dôvernosť.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Po porade s vydávajúcim orgánom môže vykonávajúci orgán pri zohľadnení okolností prípadu predložiť vydávajúcemu orgánu odôvodnenú žiadosť o časové ohraničenie obdobia, počas ktorého má byť majetok zaistený. Ak vydávajúci orgán nesúhlasí s takýmto časovým ohraničením, informuje o tom vykonávajúci orgán a uvedie dôvody. Ak tak vydávajúci orgán neurobí do šiestich týždňov od doručenia žiadosti, vykonávajúci orgán môže príkaz na zaistenie zrušiť.

2.  Po porade s vydávajúcim orgánom môže vykonávajúci orgán pri zohľadnení okolností prípadu predložiť akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu, vydávajúcemu orgánu odôvodnenú žiadosť o časové ohraničenie obdobia, počas ktorého má byť majetok zaistený, vrátane všetkých súvisiacich podporných dôkazov. Ak vydávajúci orgán nesúhlasí s takýmto časovým ohraničením, informuje o tom vykonávajúci orgán a uvedie dôvody. Ak tak vydávajúci orgán neurobí do štyroch týždňov od doručenia žiadosti, vykonávajúci orgán môže príkaz na zaistenie zrušiť.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 25

vypúšťa sa

Podávanie správ

 

Do troch dní od vykonania príkazu predloží vykonávajúci orgán vydávajúcemu orgánu správu o opatreniach prijatých na účely vykonania príkazu na zaistenie a o ich výsledkoch vrátane opisu zaisteného majetku a odhadu jeho hodnoty, a to akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu.

 

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Každý členský štát môže určiť, ak to vyžaduje organizácia jeho vnútorného systému, jeden alebo viacero ústredných orgánov zodpovedných za administratívne zasielanie a prijímanie príkazov na zaistenie alebo konfiškáciu a pomoc príslušným orgánom. Členské štáty o tom informujú Komisiu.

2.  Každý členský štát určí jeden ústredný orgán zodpovedný za pomoc príslušným orgánom pri administratívnom zasielaní a prijímaní a zaznamenávaní príkazov na zaistenie alebo konfiškáciu a pomoc príslušným orgánom. Členské štáty o tom informujú Komisiu.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vydávajúci orgán a vykonávajúci orgán sa môžu v prípade potreby navzájom poradiť akýmkoľvek vhodným spôsobom, aby sa zaistilo účinné uplatňovanie tohto nariadenia.

1.  Vydávajúci orgán a vykonávajúci orgán sa môžu v prípade potreby navzájom urýchlene poradiť akýmkoľvek vhodným spôsobom, aby sa zaistilo účinné uplatňovanie tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Každá komunikácia vrátane komunikácie na účely riešenia ťažkostí týkajúcich sa zasielania alebo pravosti akýchkoľvek dokumentov potrebných na vykonanie príkazu na zistenie alebo konfiškáciu sa vykonáva formou priameho kontaktu medzi vydávajúcim štátom a dotknutým vykonávajúcim orgánom alebo, ak členský štát určil ústredný orgán v súlade s článkom 27 ods. 2, so zapojením tohto ústredného orgánu.

2.  Každá komunikácia vrátane komunikácie na účely riešenia ťažkostí týkajúcich sa zasielania alebo pravosti akýchkoľvek dokumentov potrebných na vykonanie príkazu na zistenie alebo konfiškáciu sa vykonáva formou priameho kontaktu medzi vydávajúcim štátom a dotknutým vykonávajúcim orgánom a za pomoci ústredného orgánu v súlade s článkom 27 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 30 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vydávajúci orgán bezodkladne informuje vykonávajúci orgán akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu, o každom rozhodnutí alebo opatrení, v dôsledku ktorého príkaz už viac nie je vykonateľný alebo je z akýchkoľvek iných dôvodov vzatý späť.

Vydávajúci orgán bezodkladne a najneskôr do 48 hodín informuje vykonávajúci orgán akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu, o každom rozhodnutí alebo opatrení, v dôsledku ktorého príkaz už viac nie je vykonateľný alebo je z akýchkoľvek iných dôvodov vzatý späť.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 30 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vykonávajúci štát zastaví vykonávanie príkazu hneď, ako je informovaný vydávajúcim orgánom o takomto rozhodnutí alebo opatrení.

Vykonávajúci štát zastaví vykonávanie príkazu hneď, ako je informovaný vydávajúcim orgánom o takomto rozhodnutí alebo opatrení a okamžite oznámi toto zastavenie vydávajúcemu štátu akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ak je suma získaná v dôsledku vykonania príkazu na konfiškáciu vyššia ako 10 000 EUR, 50 % z tejto sumy prevedie vykonávajúci štát vydávajúcemu štátu.

b)  ak je suma získaná v dôsledku vykonania príkazu na konfiškáciu vyššia ako 10 000 EUR, 30 % z tejto sumy pripadne vykonávajúcemu štátu a 70 % z tejto sumy prevedie vykonávajúci štát vydávajúcemu štátu.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak justičný orgán vydávajúceho štátu vydal rozhodnutie o kompenzácii alebo reštitúcii pre obeť, zodpovedajúca suma, ak nepresahuje výšku skonfiškovanej sumy, pripadne vydávajúcemu štátu na účely kompenzácie alebo reštitúcie pre obeť. S akýmkoľvek zostávajúcim majetkom sa nakladá v súlade s odsekom 2.

3.  Ak justičný orgán vydávajúceho štátu vydal rozhodnutie o kompenzácii alebo reštitúcii pre obeť, zodpovedajúca suma, ak nepresahuje výšku skonfiškovanej sumy, pripadne vydávajúcemu štátu výhradne na účely kompenzácie alebo reštitúcie pre obeť. S akýmkoľvek zostávajúcim majetkom sa nakladá v súlade s odsekom 2.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  Majetok možno použiť na verejný záujem alebo na sociálne účely vo vykonávajúcom členskom štáte v súlade s jeho právnymi predpismi s výhradou súhlasu vydávajúceho štátu.

c)  Majetok možno použiť na verejný záujem alebo na sociálne účely vo vykonávajúcom členskom štáte v súlade s jeho právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Každý členský štát prijme potrebné opatrenia s cieľom zriadiť centralizovaný vnútroštátny úrad zodpovedný za správu zaisteného majetku so zreteľom na prípadnú neskoršiu konfiškáciu a skonfiškované majetkové hodnoty a majetok. Takýto majetok sa prioritne vyčlení na projekty v oblasti presadzovania práva a prevencie organizovanej trestnej činnosti a na iné projekty verejného záujmu a spoločenského významu.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b.  Každý členský štát prijme potrebné opatrenia, a to vrátane vytvorenia vnútroštátneho fondu, s cieľom zaručiť primeranú kompenzáciu pre rodiny príslušníkov polície a verejných činiteľov, ktorí zomreli pri plnení svojich povinností, a pre príslušníkov polície a verejných činiteľov, ktorí sú trvalo zdravotne postihnutí v dôsledku výkonu svojich povinností. Každý členský štát pridelí na tento fond časť skonfiškovaného majetku.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 4 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4c.  Zaistený majetok, ktorý nebol následne skonfiškovaný, sa okamžite vráti. Podmienky a procesné pravidlá, na základe ktorých sa majetok vráti, stanovuje vnútroštátne právo.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Vydávajúci orgán oznámi rozhodnutie uvedené v odseku 3 a odseku 4 písm. d) vykonávajúcemu orgánu. Ak vo vydávajúcom štáte prebieha proces kompenzácie alebo reštitúcie pre obeť, vykonávajúci štát nebude do oznámenia rozhodnutia vykonávajúcemu orgánu so skonfiškovaným majetkom nakladať.

5.  Vydávajúci orgán oznámi rozhodnutie uvedené v odseku 3 a odseku 4 písm. d) vykonávajúcemu orgánu akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu. Ak vo vydávajúcom štáte prebieha proces kompenzácie alebo reštitúcie pre obeť, vykonávajúci štát nebude do oznámenia rozhodnutia vykonávajúcemu orgánu so skonfiškovaným majetkom nakladať.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak vykonávajúcemu štátu vznikli náklady, ktoré považuje za vysoké alebo výnimočné, vykonávajúci orgán môže vydávajúcemu orgánu navrhnúť, aby sa na nákladoch podieľal. Vydávajúci orgán zváži takýto návrh na základe podrobných informácií poskytnutých vykonávajúcim orgánom.

2.  Ak vykonávajúcemu štátu vznikli náklady, ktoré považuje za vysoké alebo výnimočné, vykonávajúci orgán môže vydávajúcemu orgánu navrhnúť, aby sa na nákladoch podieľal. Vydávajúci orgán zváži takýto návrh na základe podrobných informácií poskytnutých vykonávajúcim orgánom a informuje o svojich záveroch vykonávajúci orgán akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 32 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 32 a

 

Záruky

 

1.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osoby dotknuté opatreniami stanovenými podľa tohto nariadenia mali právo na účinnú nápravu a spravodlivý proces v záujme presadzovania ich práv.

 

2.  Členské štáty zaistia osobe, ktorej majetok je dotknutý, účinnú možnosť napadnúť príkaz na zaistenie alebo konfiškáciu na súde v súlade s postupmi stanovenými vo vnútroštátnom práve. Tieto postupy môžu stanovovať, že ak pôvodný príkaz na zaistenie alebo konfiškáciu prijal iný príslušný orgán ako justičný orgán, tento príkaz sa najprv predloží justičnému orgánu na potvrdenie alebo preskúmanie pred tým, ako ho možno napadnúť na súde.

 

3.  Bez toho, aby boli dotknuté smernice 2012/13/EÚ a 2013/48/EÚ, osoby, na ktorých majetok sa vzťahuje príkaz na zistenie alebo konfiškáciu, majú počas celého konania o zaistení alebo konfiškácii v súvislosti s určením príjmov a prostriedkov právo na prístup k právnemu zástupcovi na účely ochrany svojich práv. Dotknuté osoby musia byť o tomto práve poučené.

 

4.  Členské štáty zabezpečia, aby boli lehoty na podanie právneho prostriedku nápravy rovnaké ako lehoty stanovené v podobných vnútroštátnych prípadoch a uplatňovali sa tak, aby sa zaručila možnosť účinného uplatnenia týchto právnych prostriedkov nápravy pre dotknuté strany.

 

5.  Počas konaní uvedených v odseku 2 má dotknutá osoba účinnú možnosť namietať voči okolnostiam prípadu vrátane konkrétnych skutočností a dostupných dôkazov, na základe ktorých sa dotknutý majetok považuje za majetok pochádzajúci z trestnej činnosti.

 

6.  Tretie osoby majú právo domáhať sa titulu vlastníckeho alebo iného majetkového práva.

 

7.  Ak majú obete v dôsledku spáchania trestného činu nároky voči osobe, voči ktorej bolo prijaté opatrenie na konfiškáciu podľa tohto nariadenia, členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby opatrenie na konfiškáciu nebránilo týmto obetiam domáhať sa splnenia ich nárokov.

 

8.  Vydávajúci orgán a vykonávajúci orgán sa navzájom informujú o právnych prostriedkoch nápravy uplatnených voči vydaniu, uznaniu alebo vykonaniu príkazu na zaistenie alebo konfiškáciu.

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Zainteresované strany vrátane tretích osôb konajúcich v dobrej viere majú k dispozícii opravné prostriedky vrátane prostriedkov uvedených v článku 8 smernice 2014/42/EÚ proti uznaniu a vykonaniu príkazu podľa článkov 8 a 17 na účely ochrany svojich práv. Opravné prostriedky sa podávajú na súde vykonávajúceho štátu v súlade s jeho vnútroštátnym právnym poriadkom. Tento úkon môže mať podľa právneho poriadku vykonávajúceho štátu odkladný účinok.

1.  Zainteresované strany vrátane tretích osôb konajúcich v dobrej viere majú k dispozícii opravné prostriedky vrátane prostriedkov uvedených v článku 8 smernice 2014/42/EÚ proti uznaniu a vykonaniu príkazu podľa článkov 8 a 17 na účely ochrany svojich práv. Opravné prostriedky proti uznaniu a vykonaniu príkazu na zaistenie alebo konfiškáciu sa podávajú na súde vykonávajúceho štátu v súlade s jeho vnútroštátnym právnym poriadkom. Tento úkon môže mať podľa právneho poriadku vykonávajúceho štátu odkladný účinok.

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Vecné dôvody vydania príkazu na zaistenie alebo konfiškáciu nemožno napadnúť na súde vykonávajúceho štátu.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté základné záruky a práva platné vo vykonávajúcom členskom štáte, vecné dôvody vydania príkazu na zaistenie alebo konfiškáciu nemožno napadnúť na súde vykonávajúceho štátu.

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty pravidelne zbierajú a uchovávajú komplexné štatistické údaje získané od príslušných orgánov. Zozbierané štatistické údaje sa každoročne zasielajú Komisii a okrem štatistík uvedených v článku 11 ods. 2 smernice 2014/42/EÚ zahŕňajú:

Členské štáty pravidelne zbierajú a uchovávajú komplexné štatistické údaje získané od príslušných orgánov a od ústredného orgánu podľa článku 27 ods. 2. Zozbierané štatistické údaje sa každoročne zasielajú Komisii a okrem štatistík uvedených v článku 11 ods. 2 smernice 2014/42/EÚ zahŕňajú:

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru výročnú správu obsahujúcu získané štatistické údaje spolu s porovnávacou analýzou.

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 36

vypúšťa sa

Zmeny osvedčenia a tlačiva

 

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 37 prijímať delegované akty týkajúce sa zmeny osvedčenia a tlačiva stanovených v prílohách I a II.

 

Odôvodnenie

Všetky informácie nachádzajúce sa v týchto dvoch osvedčeniach (v prílohách I a II) by sa z dôvodov právnej istoty mali určiť a stanoviť zákonodarcom. Delegovanie právomoci na tento účel nie je nevyhnutné ani vhodné.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 37

vypúšťa sa

Vykonávanie delegovania právomoci

 

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 36 sa udeľuje na dobu neurčitú od [deň uplatňovania tohto nariadenia].

 

3.  Delegovanie právomocí uvedené v článku 36 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 36 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o [dva mesiace].

 

Odôvodnenie

Všetky informácie nachádzajúce sa v týchto dvoch osvedčeniach (v prílohách I a II) by sa z dôvodov právnej istoty mali určiť a stanoviť zákonodarcom. Delegovanie právomoci na tento účel nie je nevyhnutné ani vhodné.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 38 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Doložka o preskúmaní

Doložka o podávaní správ a preskúmaní

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia najneskôr [päť rokov odo dňa uplatňovania tohto nariadenia] predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tohto nariadenia. V prípade potreby sa k správe pripoja návrhy na úpravu nariadenia.

Komisia najneskôr [tri roky odo dňa uplatňovania tohto nariadenia] a následne každé tri roky predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tohto nariadenia. Správa bude okrem iného obsahovať tieto prvky:

 

a)  prehľad štatistických údajov, ktoré poskytli členské štáty podľa článku 35; a 

 

b)   posúdenie možného vplyvu cezhraničných príkazov na zaistenie a konfiškáciu na základné práva a slobody a právny štát.

 

V prípade potreby sa k správe pripoja návrhy na úpravu nariadenia.

Odôvodnenie

Komisia by mala pravidelne podávať správy o štatistikách a možnom vplyve na základné práva s cieľom predložiť v prípade potreby preskúmanie tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel M – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak bola zodpovednosť za administratívne zasielanie a prijímanie príkazov na zaistenie vo vydávajúcom štáte zverená ústrednému orgánu:

Ústredný orgán zodpovedný za pomoc príslušným orgánom, zaznamenanie všetkých príkazov na konfiškáciu zaslaných a prijatých na vnútroštátnej úrovni a za zefektívnenie zasielania a prijímania príkazov na konfiškáciu v súlade s článkom 27 ods. 2:

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Príloha II – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

PRÍKAZ NA ZAISTENIE

OSVEDČENIE

stanovený v článku 16

stanovené v článku 16 pre vydanie príkazu na konfiškáciu

Odôvodnenie

Na účely zjednodušenia by sa mali koordinovať postupy vzájomného uznávania príkazov na zaistenie a konfiškáciu. K týmto dvom príkazom by sa preto malo priložiť osvedčenie (v prílohách I a II).

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Príloha II – oddiel M – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak bola zodpovednosť za administratívne zasielanie a prijímanie príkazov na zaistenie vo vydávajúcom štáte zverená ústrednému orgánu:

Ústredný orgán zodpovedný za pomoc príslušným orgánom, zaznamenanie všetkých príkazov na zaistenie zaslaných a prijatých na vnútroštátnej úrovni a zefektívnenie zasielania a prijímania príkazov na zaistenie v súlade s článkom 27 ods. 2:


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajkyňa víta, že Európska komisia 21. decembra 2016 predložila súbor opatrení s cieľom posilniť schopnosť EÚ bojovať proti financovaniu organizovanej trestnej činnosti a terorizmu. Tri legislatívne návrhy obsiahnuté v tomto „legislatívnom balíku“ umožnia doplniť a posilniť právny rámec EÚ v oblasti prania špinavých peňazí, nezákonných pohybov hotovosti a zaistenia a konfiškácie majetku, čo bude predstavovať silnú a koordinovanejšiu európsku odpoveď v tejto oblasti.

Spravodajkyňa teda víta návrh nariadenia o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a konfiškáciu, ktorý predložila Komisia. Medzi najúčinnejšie prostriedky boja proti organizovanej trestnej činnosti patrí zaistenie a konfiškácia príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Je totiž potrebné zablokovať peniaze zo a do zločineckých organizácií. Keďže zásada vzájomného uznávania rozsudkov a súdnych rozhodnutí je základným pilierom justičnej spolupráce v trestných veciach v EÚ, vytvorenie nástroja vzájomného uznávania je tým najzákladnejším prvkom. A to tým skôr, že zo správ Komisie o vykonávaní rámcových rozhodnutí existujúcich v tejto oblasti vyplýva, že existujúci režim nie je účinný.

Predovšetkým skutočnosť, že Komisia si zvolila formu nariadenia pre tento nástroj vzájomného uznávania príkazov na zaistenie a konfiškáciu, je podľa spravodajkyne jedným z kľúčových prvkov jej návrhu. Nariadenie nepochybne poskytuje väčšiu jasnosť, väčšiu právnu istotu, odstraňuje ťažkosti spojené s transpozíciou do vnútroštátnych systémov a umožní tak rýchlejšie a efektívnejšie vykonávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu. Ide tak o najvhodnejšiu a najúčinnejšiu formu pre takýto nástroj vzájomného uznávania.

Druhý zásadným bodom v rámci tohto nariadenia je dôležitosť dodržiavania základných práv a procesných záruk. Spravodajkyňa preto navrhuje vloženie doložky o neuznaní a nevykonaní príkazov na zaistenie alebo konfiškáciu v dôsledku nedodržiavania základných práv, čo je požiadavka, ktorú Európsky parlament podporuje už niekoľko rokov. Rovnako sa navrhuje, aby väčšina dôvodov neuznania a nevykonania bola povinná. Spravodajkyňa napokon navrhuje doplniť alebo posilniť ustanovenia týkajúce sa procesných záruk: pokiaľ ide o právo na účinný prostriedok nápravy pre všetky dotknuté osoby, právo na informácie pre tieto osoby, ale aj pokiaľ ide o procesné práva tretích osôb, ktoré by mohli byť ovplyvnené týmito príkazmi na zaistenie a konfiškáciu.

Ďalším cieľom spravodajkyne pri práci na tomto návrhu Komisie bol cieľ zjednodušenia a objasnenia. V tomto zmysle je najmä vhodné objasniť určité ustanovenia súčasného nariadenia, zosúladiť postupy a ustanovenia o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a príkazov na konfiškáciu a takisto harmonizovať tento nový nástroj s ostatnými existujúcimi právnymi nástrojmi EÚ v tejto oblasti.

Napokon zvýšenie rýchlosti a účinnosti postupov uznávania príkazov na zaistenie a konfiškáciu majetku z trestnej činnosti patrí k najzákladnejším prvkom: prostredníctvom zjednodušených postupov zasielania príkazov, prostredníctvom posilnenej úlohy ústredných vnútroštátnych orgánov, ktorých podporná úloha je úplne relevantná a prostredníctvom kratších lehôt, aby orgány medzi sebou komunikovali, rozhodovali či vykonajú (alebo nie) príkazy zaslané vydávajúcimi štátmi a bezodkladne oznamovali prijatie príkazov a ich vykonanie. Všetky tieto ustanovenia by spravodajkyňa chcela posilniť.

Je dôležité podporovať na európskej úrovni a v členských štátoch optimálnu správu zaisteného a skonfiškovaného majetku a jeho opätovné využitie na sociálne účely, na účely odškodnenia obetí, rodín obetí, podnikov, ktoré sa stali obeťami organizovanej trestnej činnosti, alebo na účely boja proti tejto organizovanej trestnej činnosti.


STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (8.11.2017)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a konfiškáciu

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Fulvio Martusciello

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  V oblasti finančných služieb viacero právnych aktov Únie týkajúcich sa finančných trhov stanovuje sankcie pre finančné inštitúcie vo forme príkazov na zaistenie a konfiškáciu. Účinná cezhraničná spolupráca trestných súdov a iných vnútroštátnych príslušných orgánov je mimoriadne dôležitá pre stabilitu finančného systému Únie a dôveru v tento systém.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11a.  Keďže vzájomné uznávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu v Únii je dôležitým krokom v boji proti trestnej činnosti, značné aktíva sú držané v zahraničí, nenahlásené a nezdanené v tretích krajinách mimo Únie. Významným krokom vpred by bol komplexný plán zameraný na odrádzanie od prevodu aktív do tretích krajín a nájdenie účinného spôsobu, ako ich získať späť.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Je dôležité uľahčiť vzájomné uznávanie a vykonávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu majetku stanovením pravidiel, podľa ktorých bude členský štát povinný uznať a vykonať na svojom území príkazy na zaistenie a konfiškáciu vydané iným členským štátom v rámci trestného konania.

(12)  Je dôležité uľahčiť vzájomné uznávanie a vykonávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu majetku stanovením pravidiel, podľa ktorých bude členský štát povinný uznať a vykonať na svojom území príkazy na zaistenie a konfiškáciu vydané iným členským štátom v rámci trestného, občianskeho a správneho konania.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Toto nariadenie by sa malo uplatňovať na všetky príkazy na konfiškáciu, ktoré uloží súd po konaní v súvislosti s trestným činom, a na všetky príkazy na zaistenie vydané na účely prípadnej následnej konfiškácie. Preto by sa malo vzťahovať na všetky typy príkazov, na ktoré sa vzťahuje smernica 2014/42/EÚ, ako aj na ostatné typy príkazov vydaných bez konečného odsudzujúceho rozsudku v rámci trestného konania. Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na príkazy na zaistenie a konfiškáciu vydané v rámci občianskych a správnych konaní.

(13)  Toto nariadenie by sa malo uplatňovať na všetky príkazy na konfiškáciu, ktoré uloží súd alebo príslušný orgán po konaní v súvislosti s trestným činom, civilným deliktom alebo priestupkom, a na všetky príkazy na zaistenie vydané na účely prípadnej následnej konfiškácie. Preto by sa malo vzťahovať na všetky typy príkazov, na ktoré sa vzťahuje smernica 2014/42/EÚ, ako aj na ostatné typy príkazov vydaných bez konečného odsudzujúceho rozsudku v rámci trestného, občianskeho súdneho a správneho konania.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na príkazy na zaistenie a konfiškáciu, ktoré súvisia s trestnými činmi spadajúcimi pod smernicu 2014/42/EÚ, ako aj na príkazy súvisiace s inými trestnými činmi. Trestné činy by preto nemali byť obmedzené na oblasti mimoriadne závažnej trestnej činnosti s cezhraničným rozmerom, pretože článok 82 ZFEÚ nevyžaduje takéto obmedzenie v prípade opatrení, ktoré stanovujú pravidlá a postupy týkajúce sa zabezpečenia vzájomného uznávania rozsudkov v trestných veciach.

(14)  Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na príkazy na zaistenie a konfiškáciu, ktoré súvisia s trestnými činmi spadajúcimi pod smernicu 2014/42/EÚ, ako aj na príkazy súvisiace s inými trestnými činmi. Trestné činy by preto nemali byť obmedzené na oblasti mimoriadne závažných trestných činov s cezhraničným rozmerom, pretože článok 82 ZFEÚ si nevyžaduje takéto obmedzenie v prípade opatrení, ktoré stanovujú pravidlá a postupy týkajúce sa zabezpečenia vzájomného uznávania rozsudkov v trestných veciach. Napríklad daňový podvod, závažný daňový podvod a daňový únik predstavujú obzvlášť závažné cezhraničné trestné činy, ktoré by sa mali zaradiť na zoznam trestných činov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Avšak vzhľadom na to, že v niektorých členských štátoch takéto trestné činy nie sú postihnuteľné trestom odňatia slobody s hornou hranicou sadzby aspoň troch rokov, maximálny trest odňatia slobody v prípade týchto konkrétnych trestných činov by sa mal znížiť na dva roky.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Pri uplatňovaní tohto nariadenia by sa mali zohľadňovať smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ30, 2012/13/EÚ31, 2013/48/EÚ32, 2016/34333, 2016/80034 a 2016/191935, ktoré sa týkajú procesných práv v trestnom konaní.

(18)  Pri uplatňovaní tohto nariadenia by sa mali zohľadňovať smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ30, 2012/13/EÚ31, 2013/48/EÚ32, 2016/34333, 2016/80034 a 2016/191935, ktoré sa týkajú procesných práv v trestnom konaní, a právne akty Únie o finančných trhoch. Ak konfiškácie bez odsudzujúceho rozsudku predstavujú preventívne konfiškácie po konaní v súvislosti s trestnou činnosťou, je mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby boli splnené tieto prísne podmienky: konfiškácie bez odsudzujúceho rozsudku by sa mali stanoviť iba na základe konečného zoznamu potenciálnych cieľov stanovených právom, napríklad osôb podozrivých z organizovanej trestnej činnosti alebo terorizmu; trestné stíhanie by malo preukázať, že pôvod majetku nemožno odôvodniť a že majetok, ktorý sa má skonfiškovať, je buď neúmerný vo vzťahu k deklarovanému príjmu alebo vykonávanej činnosti alebo má nezákonný pôvod, alebo je výsledkom opätovného investovania ziskov z trestnej činnosti; a mali by sa zaviesť účinné procesné záruky s cieľom zabezpečiť, aby osoby, ktorých sa konfiškácie bez odsudzujúceho rozsudku týkajú, mali právo na spravodlivý proces a právo na účinný prostriedok nápravy a aby sa rešpektovala prezumpcia ich neviny.

__________________

__________________

30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 1).

30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 1).

31 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 142, 1.6.2012, s. 1).

31 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 142, 1.6.2012, s. 1).

32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody (Ú. v. EÚ L 294, 6.11.2013, s. 1).

32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody (Ú. v. EÚ L 294, 6.11.2013, s. 1).

33 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 2016 o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2016, s. 1).

33 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 2016 o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2016, s. 1).

34 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/800 z 11. mája 2016 o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 1).

34 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/800 z 11. mája 2016 o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 1).

35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1919 z 26. októbra 2016 o právnej pomoci pre podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní a pre vyžiadané osoby v konaní o európskom zatykači (Ú. v. EÚ L 297, 4.11.2016, s.1).

35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1919 z 26. októbra 2016 o právnej pomoci pre podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní a pre vyžiadané osoby v konaní o európskom zatykači (Ú. v. EÚ L 297, 4.11.2016, s.1).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá, podľa ktorých členský štát uzná a vykoná na svojom území príkaz na zaistenie alebo konfiškáciu vydaný iným členským štátom v rámci trestného konania.

1.  V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá, podľa ktorých členský štát uzná a vykoná na svojom území príkaz na zaistenie alebo konfiškáciu vydaný iným členským štátom v rámci trestného, občianskeho súdneho a správneho konania.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „príkaz na konfiškáciu“ je konečný trest alebo opatrenie uložené súdom po konaní v súvislosti s trestným činom, ktorého dôsledkom je konečné odňatie majetku fyzickej alebo právnickej osoby;

(1)  „príkaz na konfiškáciu“ je konečný trest alebo opatrenie uložené súdom alebo príslušným orgánom po konaní v súvislosti s trestným činom, civilným deliktom alebo priestupkom, ktorého dôsledkom je konečné odňatie majetku fyzickej alebo právnickej osoby;

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  „príjmy“ sú akýkoľvek hospodársky prospech pochádzajúci priamo alebo nepriamo z trestnej činnosti; môžu pozostávať z majetku v akejkoľvek podobe a zahŕňajú všetky následné opätovné investície alebo premenu priamych príjmov a akýkoľvek majetkový prospech;

(4)  „príjmy“ sú akýkoľvek hospodársky prospech pochádzajúci priamo alebo nepriamo zo spáchania trestného činu, civilného deliktu alebo priestupku; môžu pozostávať z majetku v akejkoľvek podobe a zahŕňajú všetky následné opätovné investície alebo premenu priamych príjmov a akýkoľvek majetkový prospech;

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  „prostriedky“ sú akýkoľvek majetok, ktorý bol akýmkoľvek spôsobom, celkom alebo sčasti, použitý alebo určený na spáchanie trestného činu alebo trestných činov;

(5)  „prostriedky“ sú akýkoľvek majetok, ktorý bol akýmkoľvek spôsobom, celkom alebo sčasti, použitý alebo určený na spáchanie trestného činu, civilného deliktu alebo priestupku;

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  „vydávajúci štát“ je členský štát, v ktorom bol v rámci trestného konania vydaný príkaz na zaistenie alebo príkaz na konfiškáciu;

(6)  „vydávajúci štát“ je členský štát, v ktorom bol v rámci trestného, občianskeho súdneho a správneho konania vydaný príkaz na zaistenie alebo príkaz na konfiškáciu;

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  akýkoľvek iný príslušný orgán určený vydávajúcim štátom, ktorý má v trestnom konaní právomoc vydať príkaz na zaistenie majetku alebo vykonať príkaz na zaistenie v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom. Okrem toho pred tým, ako sa príkaz na zaistenie zašle vykonávajúcemu orgánu, a po preskúmaní, či spĺňa podmienky na vydanie takéhoto príkazu podľa tohto nariadenia, a to najmä podmienky stanovené v článku 13 ods. 1, overí ho sudca, súd, vyšetrujúci sudca alebo prokurátor vo vydávajúcom štáte. Ak príkaz overil takýto orgán, možno na účely zaslania príkazu aj tento orgán považovať za vydávajúci orgán;

(2)  akýkoľvek iný príslušný orgán určený vydávajúcim štátom, ktorý má v trestnom, občianskom súdnom a správnom konaní právomoc vydať príkaz na zaistenie majetku alebo vykonať príkaz na zaistenie v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom. Okrem toho pred tým, ako sa príkaz na zaistenie zašle vykonávajúcemu orgánu, a po preskúmaní, či spĺňa podmienky na vydanie takéhoto príkazu podľa tohto nariadenia, a to najmä podmienky stanovené v článku 13 ods. 1, overí ho sudca, súd, vyšetrujúci sudca alebo prokurátor vo vydávajúcom štáte. Ak príkaz overil takýto orgán, možno na účely zaslania príkazu aj tento orgán považovať za vydávajúci orgán;

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  v prípade príkazu na konfiškáciu: príslušný orgán určený vydávajúcim štátom, ktorý má v trestnom konaní právomoc vykonať príkaz na konfiškáciu vydaný súdom v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom;

b)  v prípade príkazu na konfiškáciu: príslušný orgán určený vydávajúcim štátom, ktorý má v trestnom, občianskom súdnom a správnom konaní právomoc vykonať príkaz na konfiškáciu vydaný súdom v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – zarážka 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  počítačová kriminalita,

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – zarážka 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  rasizmus a xenofóbia,

-  rasizmus, xenofóbia a antisemitizmus,

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – zarážka 21 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  zneužívanie trhu,

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – zarážka 21 b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  manipulácia s indexmi používanými ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov,

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – zarážka 21 c (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  manipulácia trhov s finančnými nástrojmi,

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Príkaz na zaistenie alebo konfiškáciu sa vykoná bez overenia obojstrannej trestnosti činov, ak činy, ktoré viedli k vydaniu príkazu na zaistenie alebo konfiškáciu, predstavujú jeden alebo viacero z týchto trestných činov vymedzených právnym poriadkom vydávajúceho štátu a vo vydávajúcom štáte sa trestajú odňatím slobody s hornou hranicou sadzby najmenej dva roky:

 

  daňový podvod,

 

  závažný daňový podvod,

 

  daňový únik.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 37 prijať delegované akty týkajúce sa pravidelnej aktualizácie zoznamu trestných činov v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  v prípade uvedenom v článku 3 ods. 2, skutok, na ktorom je príkaz na konfiškáciu založený, nepredstavuje trestný čin podľa právneho poriadku vykonávajúceho štátu; vo vzťahu k daniam alebo poplatkom, clám a devízam sa však vykonanie príkazu na konfiškáciu nemôže odmietnuť z dôvodu, že právny poriadok vykonávajúceho štátu neukladá rovnaký druh dane alebo cla alebo neobsahuje rovnaký druh ustanovení týkajúcich sa daní, poplatkov, ciel a devíz ako právny poriadok vydávajúceho štátu;

f)  v prípade uvedenom v článku 3 ods. 2, skutok, na ktorom je príkaz na konfiškáciu založený, nepredstavuje trestný čin podľa právneho poriadku vykonávajúceho štátu; vo vzťahu k daniam alebo poplatkom, clám a devízam sa však vykonanie príkazu na konfiškáciu nemôže odmietnuť z dôvodu, že právny poriadok vykonávajúceho štátu neukladá rovnaký druh dane alebo cla alebo neobsahuje rovnaký druh ustanovení alebo trestných činov týkajúcich sa daní, poplatkov, ciel a devíz ako právny poriadok vydávajúceho štátu;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Skôr ako vykonávajúci orgán rozhodne v prípadoch uvedených v odseku 1 o úplnom alebo čiastočnom neuznaní alebo nevykonaní príkazu na konfiškáciu, poradí sa akýmkoľvek vhodným spôsobom s vydávajúcim orgánom a v prípade potreby požiada vydávajúci orgán o bezodkladné poskytnutie potrebných informácií.

2.  Skôr ako vykonávajúci orgán rozhodne v prípadoch uvedených v odseku 1 o úplnom alebo čiastočnom neuznaní alebo nevykonaní príkazu na konfiškáciu, poradí sa akýmkoľvek vhodným spôsobom, pri ktorom sa vyhotoví písomný záznam, s vydávajúcim orgánom a v prípade potreby požiada vydávajúci orgán o bezodkladné poskytnutie potrebných informácií.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Toto písmeno sa však uplatní len vtedy, ak by mal takýto príkaz prednosť pred následnými vnútroštátnymi príkazmi na zaistenie v rámci trestných konaní podľa vnútroštátneho právneho poriadku.

(4)  Toto písmeno sa však uplatní len vtedy, ak by mal takýto príkaz prednosť pred následnými vnútroštátnymi príkazmi na zaistenie v rámci trestných, občianskych súdnych alebo správnych konaní podľa vnútroštátneho právneho poriadku.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vykonávajúci štát spravuje zaistený alebo skonfiškovaný majetok s cieľom zabrániť poklesu jeho hodnoty a v súlade s článkom 10 smernice 2014/42/EÚ.

1.  Vykonávajúci štát spravuje zaistený alebo skonfiškovaný majetok s cieľom zabrániť poklesu jeho hodnoty a v súlade s článkom 10 smernice 2014/42/EÚ. Riadne posúdenie všetkých skonfiškovaných predmetov uskutoční vykonávajúci členský štát. S cieľom zaručiť bezpečnosť majetku podliehajúceho zhabaniu alebo konfiškácii môže súdny orgán využiť odborníkov v oblasti práva vykonávajúcich verejné funkcie, napríklad notárov.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ak je suma získaná v dôsledku vykonania príkazu na konfiškáciu vyššia ako 10 000 EUR, 50 % z tejto sumy prevedie vykonávajúci štát vydávajúcemu štátu.

b)  ak je suma získaná v dôsledku vykonania príkazu na konfiškáciu vyššia ako 10 000 EUR, vykonávajúci štát prevedie 75 % z tejto sumy vydávajúcemu štátu pri odpočítaní nákladov spojených s vykonaním príkazu na konfiškáciu, ktoré nesmú presiahnuť 50 % tejto sumy.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru výročnú správu, ktorá bude obsahovať zozbierané štatistické údaje a bude doplnená porovnávacou analýzou.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Komisia do ... [jeden rok odo dňa začiatku uplatňovania tohto nariadenia] predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru posúdenie štatistických údajov a vplyvu preventívnych príkazov na konfiškáciu, ako aj dôsledkov pre cezhraničnú spoluprácu v prípade rozšírenia takýchto príkazov na všetky členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel H – bod 3 – zarážka 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  počítačová kriminalita,

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Príloha I – sekcia H – bod 3 – zarážka 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  rasizmus a xenofóbia,

  rasizmus, xenofóbia a antisemitizmus,

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Príloha I – sekcia H – bod 3 – zarážka 21 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  zneužívanie trhu,

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Príloha I – sekcia H – bod 3 – zarážka 21 b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  manipulácia s indexmi používanými ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov,

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Príloha I – sekcia H – bod 3 – zarážka 21 c (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  manipulácia trhov s finančnými nástrojmi,

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Príloha I – sekcia H – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Trestá sa trestný čin, pre ktorý sa vydáva príkaz na konfiškáciu, vo vydávajúcom štáte odňatím slobody alebo ochranným opatrením s hornou hranicou sadzby najmenej dva roky podľa právneho poriadku vydávajúceho štátu a je medzi uvedenými trestnými činmi? (zaškrtnite príslušné políčko)

 

-  daňový podvod,

 

-  závažný daňový podvod,

 

-  daňový únik.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Vzájomné uznávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu

Referenčné čísla

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

13.2.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Fulvio Martusciello

11.4.2017

Prerokovanie vo výbore

4.9.2017

9.10.2017

 

 

Dátum prijatia

6.11.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

39

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Esther de Lange, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

VERTS/ALE

Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Bernard Monot

2

0

ECR

Bernd Lucke, Kay Swinburne

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre právne veci (06.12.2017)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a konfiškáciu

(COM(2016)0819 – C8‑0002/2017 – 2016/0412(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Pavel Svoboda

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Z najnovších údajov z výskumov vyplýva, že čierny trh v Európskej únii generuje približne 110 miliárd EUR, resp. v roku 2010 to bolo asi 1 % HDP EÚ v roku 2010. Konfiškácia príjmov z trestnej činnosti a zabezpečenie toho, aby „sa zločin nevyplácal“, preto predstavuje veľmi účinný mechanizmus na boj proti trestnej činnosti. Zhabanie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti je zamerané na predchádzanie trestnej činnosti vrátane organizovanej trestnej činnosti a boj proti nej, ako aj na zabezpečenie kompenzácie pre obete a poskytuje dodatočné finančné prostriedky, ktoré možno investovať späť do činností v oblasti presadzovania práva alebo ďalších iniciatív na predchádzanie trestnej činnosti.

Aj keď sú štatistické údaje dostupné v obmedzenej miere, množstvo peňazí vymožených v rámci EÚ z príjmov z trestnej činnosti však v súčasnosti predstavuje len malú časť: nekonfiškovaných je až 98,9 % odhadovaných príjmov z trestnej činnosti, čo je suma, ktorú majú páchatelia trestnej činnosti naďalej k dispozícii. Na konfiškovanie majetku z trestnej činnosti vo väčšom rozsahu je potrebný fungujúci režim jeho vymáhania. K tomu patrí aj účinný rámec pre vzájomné uznávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Medzi najúčinnejšie prostriedky boja proti trestnej činnosti patrí zaistenie a konfiškácia prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti. Európska únia je odhodlaná zabezpečiť účinnejšiu identifikáciu, konfiškáciu a opätovné využitie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti24.

(3)  Medzi najúčinnejšie prostriedky boja proti trestnej činnosti, porušovaniu právnych predpisov, najmä zo strany páchateľov organizovanej trestnej činnosti, a terorizmu patrí zaistenie a konfiškácia prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti, keďže zbavujú páchateľov trestnej činnosti ziskov z ich nezákonných činností a zabraňujú teroristom v organizovaní útoku. Európska únia je odhodlaná zabezpečiť účinnejšiu identifikáciu, konfiškáciu a opätovné využitie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti24. Konfiškovaný majetok z trestnej činnosti sa môže presmerovať na presadzovanie práva, prevenciu trestnej činnosti alebo odškodnenie obetí.

_________________

_________________

24„Štokholmský program – otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom a chráni ich“, Ú. v. EÚ C 115, 4.5.2010, s. 1.

24„Štokholmský program – otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom a chráni ich“, Ú. v. EÚ C 115, 4.5.2010, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Keďže trestná činnosť je v mnohých prípadoch svojou povahou nadnárodná, účinná cezhraničná spolupráca je nevyhnutná pre zhabanie a skonfiškovanie príjmov z trestnej činnosti a prostriedkov na jej páchanie.

(4)  Keďže trestná činnosť je v mnohých prípadoch svojou povahou nadnárodná, účinná cezhraničná spolupráca je nevyhnutná pre zhabanie a skonfiškovanie príjmov z trestnej činnosti a prostriedkov na jej páchanie. Lepšiu spoluprácu zahŕňajúcu členské štáty a tretie krajiny možno dosiahnuť prostredníctvom rozhodných, rýchlych a koordinovaných opatrení zameraných na modernizáciu a vykonávanie príslušných právnych aktov Únie.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Nezákonné príjmy z trestnej činnosti páchanej zločineckými organizáciami sa vo veľkej miere prepierajú v legálnom európskom hospodárstve. Takýto kapitál po opätovnom investovaní do legálneho hospodárstva predstavuje vážne ohrozenie slobody podnikania a hospodárskej súťaže, pretože má vážny rušivý vplyv.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b)  Organizovaná trestná činnosť, korupcia a pranie špinavých peňazí predstavujú vážnu hrozbu pre hospodárstvo EÚ, lebo značne znižujú daňové príjmy členských štátov a Únie ako celku, a tiež hrozbu pre zodpovednosť spojenú s projektmi financovanými Úniou, keďže zločinecké skupiny pôsobia v rôznych sektoroch, z ktorých mnohé podliehajú vládnej kontrole;

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  V záujme zabezpečenia účinného vzájomného uznávania príkazov na zaistenie a konfiškáciu by pravidlá uznávania a vykonávania týchto príkazov mali byť stanovené v právne záväznom a priamo uplatniteľnom právnom akte Únie.

(11)  V záujme zabezpečenia účinného vzájomného uznávania príkazov na zaistenie a konfiškáciu by pravidlá uznávania a vykonávania týchto príkazov mali byť stanovené v právne záväznom a priamo uplatniteľnom právnom akte Únie, ktorý bude mať širší rozsah pôsobnosti než iné právne akty doposiaľ a bude obsahovať jasné ustanovenia určené na vydávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu majetku. Jedným spoločným nástrojom na vzájomné uznávanie jednak príkazov na zaistenie, jednak príkazov na konfiškáciu, ktorý bude obsahovať štandardné osvedčenie a formulár, ako aj priamo uplatniteľné pravidlá a lehoty, sa zabezpečí, že príkazy sa budú v rámci Únie uznávať a vykonávať bez zdržania.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Je dôležité uľahčiť vzájomné uznávanie a vykonávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu majetku stanovením pravidiel, podľa ktorých bude členský štát povinný uznať a vykonať na svojom území príkazy na zaistenie a konfiškáciu vydané iným členským štátom v rámci trestného konania.

(12)  Je dôležité uľahčiť vzájomné uznávanie a vykonávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu majetku stanovením pravidiel, podľa ktorých bude členský štát povinný bez zbytočného odkladu či dodatočných formálnych náležitostí uznať a vykonať na svojom území príkazy na zaistenie a konfiškáciu vydané iným členským štátom v rámci trestného konania.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Týmto nariadením nie je dotknutá povinnosť rešpektovať základné práva a základné právne zásady zakotvené v článku 6 ZEÚ.

(16)  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) a v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP). Toto nariadenie by sa malo uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.

(17)  Toto nariadenie rešpektuje základné a procedurálne práva a dodržiava relevantné zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) a v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP). Toto nariadenie by sa malo uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Pri uplatňovaní tohto nariadenia by sa mali zohľadňovať smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ30, 2012/13/EÚ31 , 2013/48/EÚ32 , 2016/34333 , 2016/80034 a 2016/191935 , ktoré sa týkajú procesných práv v trestnom konaní.

(18)  Toto nariadenie by sa malo uplatňovať v súlade so smernicami Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ30, 2012/13/EÚ31 , 2013/48/EÚ32 , 2016/34333 , 2016/80034 a 2016/191935 , ktoré sa týkajú procesných práv v trestnom konaní.

_________________

_________________

30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 1).

30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 1).

31 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 142, 1.6.2012, s. 1).

31 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 142, 1.6.2012, s. 1).

32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody (Ú. v. EÚ L 294, 6.11.2013, s. 1).

32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody (Ú. v. EÚ L 294, 6.11.2013, s. 1).

33 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 2016 o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2016, s. 1).

33 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 2016 o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2016, s. 1).

34 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/800 z 11. mája 2016 o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 1).

34 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/800 z 11. mája 2016 o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 1).

35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1919 z 26. októbra 2016 o právnej pomoci pre podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní a pre vyžiadané osoby v konaní o európskom zatykači (Ú. v. EÚ L 297, 4.11.2016, s.1)

35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1919 z 26. októbra 2016 o právnej pomoci pre podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní a pre vyžiadané osoby v konaní o európskom zatykači (Ú. v. EÚ L 297, 4.11.2016, s.1)

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Vykonávajúci orgán by mal uznať príkaz na konfiškáciu bez ďalších formálnych náležitostí a prijať opatrenia potrebné na jeho vykonanie. Rozhodnutie o uznaní a vykonaní príkazu na konfiškáciu by sa malo prijať a konfiškácia by sa mala vykonať rovnako rýchlo a prioritne ako v podobnom vnútroštátnom prípade. Lehoty by sa mali stanoviť s cieľom zabezpečiť rýchle a účinné prijatie rozhodnutia a vykonanie príkazu na konfiškáciu.

(22)  Vykonávajúci orgán by mal uznať príkaz na konfiškáciu bez ďalších formálnych náležitostí alebo zbytočného odkladu a prijať opatrenia potrebné na jeho vykonanie. Rozhodnutie o uznaní a vykonaní príkazu na konfiškáciu by sa malo prijať bez zbytočného odkladu a konfiškácia by sa mala vykonať rovnako rýchlo a prioritne ako v podobnom vnútroštátnom prípade. V tomto nariadení by sa mali stanoviť lehoty, v rámci ktorých treba dokončiť jednotlivé etapy postupu, s cieľom zabezpečiť rýchle a účinné prijatie rozhodnutia a vykonanie príkazu na konfiškáciu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Vykonávajúci orgán by mal uznať príkaz na zaistenie bez ďalších formálnych náležitostí a bezodkladne prijať opatrenia potrebné na jeho vykonanie. Rozhodnutie o uznaní a vykonaní príkazu na zaistenie by sa malo prijať a zaistenie by sa malo vykonať rovnako rýchlo a prioritne ako v podobnom vnútroštátnom prípade. Lehoty by sa mali stanoviť s cieľom zabezpečiť rýchle a účinné prijatie rozhodnutia a vykonanie príkazu na zaistenie.

(24)  Vykonávajúci orgán by mal uznať príkaz na zaistenie bez ďalších formálnych náležitostí alebo zbytočného odkladu a bezodkladne prijať opatrenia potrebné na jeho vykonanie. Rozhodnutie o uznaní a vykonaní príkazu na zaistenie by sa malo prijať bez zbytočného odkladu a zaistenie by sa malo vykonať rovnako rýchlo a prioritne ako v podobnom vnútroštátnom prípade. V tomto nariadení by sa mali stanoviť pevné lehoty, v rámci ktorých treba dokončiť jednotlivé etapy postupu, s cieľom zabezpečiť rýchle a účinné prijatie rozhodnutia a vykonanie príkazu na zaistenie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Uznanie a vykonanie príkazu na zaistenie alebo príkazu na konfiškáciu by sa nemalo odmietnuť z iných dôvodov než tých, ktoré sú uvedené v tomto nariadení. Vykonávajúci orgán by mal mať najmä možnosť neuznať a nevykonať príkaz na konfiškáciu na základe zásady ne bis in idem, na základe práv akejkoľvek zainteresovanej strany alebo práva byť prítomný na súdnom konaní.

(26)  Zamietnuť uznanie a vykonanie príkazu na zaistenie alebo príkazu na konfiškáciu by malo byť možné iba z dôvodov, ktoré sú uvedené v tomto nariadení. Vykonávajúci orgán sa môže rozhodnúť neuznať a nevykonať príkaz na konfiškáciu na základe zásady ne bis in idem, na základe práv akejkoľvek zainteresovanej strany alebo práva byť prítomný na súdnom konaní.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Pred uskutočnením rozhodnutia o uplatnení dôvodu neuznania a nevykonania by sa vykonávajúci orgán mal poradiť s vydávajúcim orgánom s cieľom získať akékoľvek potrebné doplňujúce informácie.

(27)  Pred uskutočnením rozhodnutia o uplatnení dôvodu neuznania a nevykonania by sa vykonávajúci orgán mal bez akéhokoľvek zbytočného zdržania poradiť s vydávajúcim orgánom s cieľom získať akékoľvek potrebné doplňujúce informácie.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Vydávajúci orgán by mal byť bezodkladne informovaný o nemožnosti vykonať príkaz. Takáto nemožnosť vykonať príkaz môže byť spôsobená tým, že majetok už bol skonfiškovaný, zmizol, bol zničený, nemožno ho nájsť na mieste, ktoré uviedol vydávajúci organ, alebo miesto, kde sa má majetok nachádzať, nebolo uvedené dostatočne presne.

(29)  Vydávajúci orgán by mal byť bez zbytočného odkladu informovaný o dôvodoch, pre ktoré nemožno vykonať príkaz. Takáto nemožnosť vykonať príkaz môže byť spôsobená tým, že majetok už bol skonfiškovaný, zmizol, nemožno ho nájsť na mieste, ktoré uviedol vydávajúci orgán, alebo miesto, kde sa má majetok nachádzať, nebolo uvedené dostatočne presne.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(29 a)  Ak existujú pochybnosti, pokiaľ ide o miesto, kde sa nachádza majetok, ktorý je predmetom príkazu na konfiškáciu, členské štáty by mali využiť všetky dostupné prostriedky, aby zistili správne miesto, kde sa tento majetok nachádza, pričom by mali využiť aj všetky dostupné informačné systémy.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Správne praktické vykonávanie nariadenia predpokladá úzku komunikáciu medzi príslušnými zúčastnenými vnútroštátnymi orgánmi najmä v prípadoch súčasného výkonu príkazu na konfiškáciu vo viac ako jednom členskom štáte. Príslušné vnútroštátne orgány by sa preto mali navzájom radiť vždy, keď je to potrebné.

(31)  Správne praktické vykonávanie nariadenia predpokladá úzku komunikáciu a optimálnu spoluprácu medzi príslušnými zúčastnenými vnútroštátnymi orgánmi najmä v prípadoch súčasného výkonu príkazu na zaistenie alebo konfiškáciu vo viac ako jednom členskom štáte. Príslušné vnútroštátne orgány by preto mali spoločne konzultovať a mali by využívať moderné komunikačné technológie akceptované podľa procesných pravidiel dotknutých členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Ktorákoľvek zainteresovaná strana vrátane tretích osôb konajúcich v dobrej viere by mala mať k dispozícii opravné prostriedky proti uznaniu a vykonaniu príkazu na zaistenie alebo konfiškáciu na účely ochrany jej práv, vrátane účinnej možnosti napadnúť príkaz na súde alebo domáhať sa titulu vlastníckeho alebo iného majetkového práva v súlade so smernicou 2014/42/EÚ. Žaloba by sa mala podať na súd vo vykonávajúcom štáte.

(34)  Ktorákoľvek zainteresovaná strana vrátane tretích osôb konajúcich v dobrej viere by mala mať k dispozícii opravné prostriedky proti uznaniu a vykonaniu príkazu na zaistenie alebo konfiškáciu na účely ochrany jej práv, vrátane práva na prístup k spisu a účinnej možnosti napadnúť príkaz na súde alebo domáhať sa titulu vlastníckeho alebo iného majetkového práva v súlade so smernicou 2014/42/EÚ. Žaloba by sa mala podať na súd vo vykonávajúcom štáte.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá, podľa ktorých členský štát uzná a vykoná na svojom území príkaz na zaistenie alebo konfiškáciu vydaný iným členským štátom v rámci trestného konania.

1.  V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá a podmienky, podľa ktorých členský štát uzná a vykoná na svojom území príkaz na zaistenie alebo konfiškáciu vydaný iným členským štátom v rámci trestného konania.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Týmto nariadením nie je dotknutá povinnosť rešpektovať základné práva a právne zásady zakotvené v článku 6 ZEÚ.

2.  Týmto nariadením nie je dotknutá povinnosť rešpektovať základné práva a základné právne zásady zakotvené v článku 6 ZEÚ a v Charte základných práv Európskej únie. Každá konfiškácia, ktorá sa nezakladá na obvinení, musí byť v súlade s procesnými zárukami uvedenými v článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach a v článku 8 smernice 2014/42/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „majetok“ je majetok akéhokoľvek druhu bez ohľadu na to, či je hmotný alebo nehmotný, hnuteľný alebo nehnuteľný, a právne listiny alebo nástroje, ktoré potvrdzujú vlastnícke alebo iné právo k tomuto majetku, o ktorom sa vydávajúci orgán domnieva, že:

(3)  „majetok“ sú peniaze alebo majetok akéhokoľvek druhu bez ohľadu na to, či je hmotný alebo nehmotný, hnuteľný alebo nehnuteľný, ako aj obmedzené vlastnícke práva a právne listiny alebo nástroje v akejkoľvek podobe, aj v elektronickej alebo digitálnej, ktoré potvrdzujú vlastnícke alebo iné právo k tomuto majetku, o ktorom sa vydávajúci orgán domnieva, že:

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vydávajúci orgán zašle príkaz na konfiškáciu alebo jeho overenú kópiu spolu s osvedčením stanoveným v článku 7 priamo vykonávajúcemu orgánu alebo prípadne ústrednému orgánu uvedenému v článku 27 ods. 2 akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu, za podmienok, ktoré vykonávajúcemu orgánu umožnia potvrdiť jeho pravosť.

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa uplatňuje písmeno b), vydávajúci orgán informuje čo najskôr vykonávajúci orgán o tom, či uvedené riziko pominulo.

Ak sa uplatňuje písmeno b), vydávajúci orgán bez zbytočného odkladu informuje vykonávajúci orgán o tom, či uvedené riziko pominulo.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vydávajúci orgán vyplní osvedčenie uvedené v prílohe I, podpíše ho a osvedčí presnosť a správnosť jeho obsahu.

1.  Vydávajúci orgán bez zbytočného odkladu vyplní osvedčenie uvedené v prílohe I, podpíše ho a osvedčí presnosť a správnosť jeho obsahu.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Vydávajúci orgán preloží osvedčenie do úradného jazyka vykonávajúceho štátu alebo do ktoréhokoľvek iného jazyka, ktorý predmetný členský štát uviedol v súlade s odsekom 3.

2.  Vydávajúci orgán bez zbytočného odkladu preloží osvedčenie do úradného jazyka vykonávajúceho štátu alebo do ktoréhokoľvek iného jazyka, ktorý predmetný členský štát uviedol v súlade s odsekom 3.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vykonávajúci orgán bez ďalších formálnych náležitostí uzná príkaz na konfiškáciu zaslaný v súlade s článkom 4 a prijme opatrenia potrebné na jeho vykonanie rovnakým spôsobom, ako v prípade príkazu na konfiškáciu vydaného orgánom vykonávajúceho štátu, pokiaľ tento orgán nerozhodne o uplatnení jedného z dôvodov neuznania a nevykonania, ktoré sú stanovené v článku 9, alebo jedného z dôvodov odkladu, ktoré sú stanovené v článku 11.

1.  Vykonávajúci orgán bez ďalších formálnych náležitostí alebo bez zbytočného odkladu uzná príkaz na konfiškáciu zaslaný v súlade s článkom 4 a prijme opatrenia potrebné na jeho vykonanie rovnakým spôsobom, ako v prípade príkazu na konfiškáciu vydaného orgánom vykonávajúceho štátu, pokiaľ tento orgán nerozhodne o uplatnení jedného z dôvodov neuznania a nevykonania, ktoré sú stanovené v článku 9, alebo jedného z dôvodov odkladu, ktoré sú stanovené v článku 11.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Vykonávajúci orgán akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu, bezodkladne informuje vydávajúci orgán o odklade vykonania príkazu, pričom uvedie dôvody odkladu a, ak je to možné, očakávané trvanie odkladu.

2.  Vykonávajúci orgán akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie písomného záznamu, bezodkladne informuje vydávajúci orgán o odklade vykonania príkazu, pričom uvedie dôvody odkladu a, ak je to možné, očakávané trvanie odkladu. V prípade, že sa príkaz na konfiškáciu vykonáva vo viac ako jednom členskom štáte, vydávajúci orgán pri odklade podľa ustanovení odseku 1 písmena b) vydá nové pokyny týkajúce sa presnej sumy, ktorá je predmetom konfiškácie.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Povinnosť informovať zainteresované strany

 

Po vykonaní príkazu na konfiškáciu vykonávajúci orgán bezodkladne oznámi svoj príkaz osobe, voči ktorej bol príkaz na konfiškáciu vydaný, a všetkým zainteresovaným stranám vrátane tretích osôb konajúcich v dobrej viere.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vykonávajúci orgán bez ďalších formálnych náležitostí uzná príkaz na zaistenie zaslaný v súlade s článkom 14 a prijme opatrenia potrebné na jeho vykonanie, pokiaľ tento orgán nerozhodne o uplatnení jedného z dôvodov neuznania a nevykonania, ktoré sú stanovené v článku 18, alebo jedného z dôvodov odkladu, ktoré sú stanovené v článku 20.

Vykonávajúci orgán bez ďalších formálnych náležitostí alebo bez zbytočného odkladu uzná príkaz na zaistenie zaslaný v súlade s článkom 14 a prijme opatrenia potrebné na jeho vykonanie, pokiaľ tento orgán nerozhodne o uplatnení jedného z dôvodov neuznania a nevykonania, ktoré sú stanovené v článku 18, alebo jedného z dôvodov odkladu, ktoré sú stanovené v článku 20.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  tlačivo stanovené v článku 16 je neúplné alebo zjavne nesprávne vyplnené a nebolo vyplnené po porade v súlade s odsekom 2;

(a)  tlačivo stanovené v článku 16 nebolo preložené do úradného jazyka vykonávajúceho štátu alebo je neúplné alebo zjavne nesprávne vyplnené a nebolo vyplnené po porade v súlade s odsekom 2;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 22, po vykonaní oznámi vykonávajúci orgán svoje rozhodnutie osobe, voči ktorej bol príkaz na zaistenie vydaný, a akýmkoľvek zainteresovaným stranám vrátane tretích osôb konajúcich v dobrej viere, o ktorých bol informovaný v súlade s článkom 14 ods. 6.

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 22, po vykonaní vykonávajúci orgán oznámi bezodkladne svoje rozhodnutie osobe, voči ktorej bol príkaz na zaistenie vydaný, a akýmkoľvek zainteresovaným stranám vrátane tretích osôb konajúcich v dobrej viere, o ktorých bol informovaný v súlade s článkom 14 ods. 6.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Oznámenie obsahuje aspoň stručné informácie o dôvodoch pre vydanie príkazu na zaistenie, o orgáne, ktorý príkaz vydal, a o existujúcich opravných prostriedkoch podľa vnútroštátneho právneho poriadku vykonávajúceho štátu.

2.  Oznámenie obsahuje dostatočné a zrozumiteľné informácie o dôvodoch pre vydanie príkazu na zaistenie, o orgáne, ktorý príkaz vydal, a o existujúcich opravných prostriedkoch podľa vnútroštátneho právneho poriadku vykonávajúceho štátu.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na účely ochrany prebiehajúcich vyšetrovaní môže vydávajúci orgán požiadať vykonávajúci orgán, aby počas časovo obmedzeného obdobia zachovával v súvislosti s vykonávaním príkazu na zaistenie dôvernosť.

3.  Na účely ochrany prebiehajúcich vyšetrovaní môže vydávajúci orgán požiadať vykonávajúci orgán, aby počas časovo obmedzeného obdobia zachovával v súvislosti s vykonávaním príkazu na zaistenie dôvernosť. Ak sú dôvody na dôvernosť príkazu na zaistenie už bezpredmetné, vydávajúci orgán o tom informuje vykonávajúci orgán.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vydávajúci orgán a vykonávajúci orgán sa môžu v prípade potreby navzájom poradiť akýmkoľvek vhodným spôsobom, aby sa zaistilo účinné uplatňovanie tohto nariadenia.

1.  Vydávajúci orgán a vykonávajúci orgán sa môžu v prípade potreby navzájom poradiť akýmkoľvek vhodným spôsobom vrátane moderných komunikačných technológií, aby sa zaistilo účinné uplatňovanie tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  ak je suma získaná v dôsledku vykonania príkazu na konfiškáciu vyššia ako 10 000 EUR, 50 % z tejto sumy prevedie vykonávajúci štát vydávajúcemu štátu.

(b)  ak je suma získaná v dôsledku vykonania príkazu na konfiškáciu vyššia ako 10 000 EUR, 70 % z tejto sumy prevedie vykonávajúci štát vydávajúcemu štátu.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Vzájomné uznávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu

Referenčné čísla

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

13.2.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Pavel Svoboda

2.2.2017

Prerokovanie vo výbore

19.6.2017

7.9.2017

10.10.2017

 

Dátum prijatia

21.11.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

John Flack, Emma McClarkin

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

24

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

John Flack, Emma McClarkin

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Jiří Maštálka

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Vzájomné uznávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu

Referenčné čísla

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Dátum predloženia v EP

22.12.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

13.2.2017

JURI

13.2.2017

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Nathalie Griesbeck

9.3.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

30.3.2017

11.10.2017

21.11.2017

 

Dátum prijatia

11.1.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

47

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Bocskor, Morten Løkkegaard, Georg Mayer, Julia Pitera

Dátum predloženia

12.1.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Morten Løkkegaard, Louis Michel, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ivari Padar, Emilian Pavel, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 25. januára 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia