Förfarande : 2016/0412(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0001/2018

Ingivna texter :

A8-0001/2018

Debatter :

PV 03/10/2018 - 16
CRE 03/10/2018 - 16

Omröstningar :

PV 04/10/2018 - 7.6

Antagna texter :

P8_TA(2018)0380

BETÄNKANDE     ***I
PDF 966kWORD 178k
12.1.2018
PE 609.537v02-00 A8-0001/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Nathalie Griesbeck

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor
 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0819),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 82.1 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0002/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från den tjeckiska senaten som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för rättsliga frågor (A8-0000/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Frysning och förverkande av hjälpmedel vid och vinning av brott är ett av de mest effektiva sätten att bekämpa brottslighet. Europeiska unionen är fast besluten att säkerställa att identifiering, konfiskering och återanvändning av brottslingars tillgångar effektiviseras24.

(3)  Frysning och förverkande av hjälpmedel vid och vinning av brott är ett av de mest effektiva sätten att bekämpa brottslighet, lagöverträdelser – särskilt av organiserade brottslingar – och terrorism, eftersom det berövar brottslingar vinningen av sin olagliga verksamhet och terrorister möjligheten att organisera attentat. Europeiska unionen är fast besluten att säkerställa att identifiering, konfiskering och återanvändning av brottslingars tillgångar effektiviseras24. Förverkade kriminella tillgångar kan omdirigeras till brottsbekämpning, brottsförebyggande arbete eller ersättning till brottsoffer.

_________________

_________________

24 Stockholmsprogrammet – ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd, EUT C 115, 4.5.2010, s. 1.

24 Stockholmsprogrammet – ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd, EUT C 115, 4.5.2010, s. 1.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Eftersom brott ofta är av gränsöverskridande art är ett effektivt gränsöverskridande samarbete avgörande för att kunna beslagta och förverka vinning av och hjälpmedel vid brott.

(4)  Eftersom brott ofta är av gränsöverskridande art är ett effektivt gränsöverskridande samarbete och ett fortlöpande informationsutbyte och ömsesidigt stöd avgörande för att kunna upptäcka, beslagta och förverka vinning av och hjälpmedel vid brott. Brottsbekämpande organ och myndigheter, personer, enheter eller avdelningar inom medlemsstaterna bör därför samarbeta nära och kommunicera med varandra för att optimera varaktigheten och effektiviteten av förfarandena för frysning och förverkande.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  På området för finansiella tjänster föreskrivs i ett flertal unionsrättsakter som gäller finansiella marknader beslut om frysning och förverkande som sanktioner för finansinstitut. Effektivt gränsöverskridande samarbete mellan brottmålsdomstolar och andra behöriga nationella myndigheter är av största vikt för stabiliteten inom och tilltron till unionens finansiella system.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Kommissionens genomföranderapporter om rambesluten 2003/577/RIF och 2006/783/RIF visar att den befintliga ordningen för ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande inte är helt effektiv. De nuvarande instrumenten har inte genomförts och tillämpats enhetligt i medlemsstaterna, vilket har lett till otillräckligt ömsesidigt erkännande.

(6)  Kommissionens genomföranderapporter om rambesluten 2003/577/RIF och 2006/783/RIF visar att den befintliga ordningen för ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande inte är helt effektiv. De nuvarande instrumenten har inte genomförts och tillämpats enhetligt i medlemsstaterna, vilket har lett till otillräckligt ömsesidigt erkännande och ineffektivt gränsöverskridande samarbete.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Utvidgat förverkande och förverkande hos tredje man måste överensstämma med de garantier som fastställs i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, särskilt artiklarna 6 och 7, och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Behöriga myndigheters beslut ska grundas på en noggrann bedömning av det enskilda fallet avseende den person som berörs av beslutet om förverkande, inklusive säkerställande av att förverkade varor förvärvats eller erhållits genom brottslig verksamhet.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b)  Organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt utgör allvarliga hot mot unionens ekonomi, genom att till exempel kraftigt minska skatteintäkterna för medlemsstaterna och för unionen som helhet, och hotar även möjligheten att utkräva ansvar i EU-finansierade projekt, eftersom kriminella organisationer agerar inom olika sektorer, varav många är underställda myndighetskontroll.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För att säkerställa ett effektivt ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande bör reglerna om erkännande och verkställighet av dessa beslut fastställas genom en rättsligt bindande och direkt tillämplig unionsrättsakt.

(11)  För att säkerställa ett effektivt ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande bör reglerna om erkännande och verkställighet av dessa beslut fastställas genom en rättsligt bindande och direkt tillämplig unionsrättsakt , som har ett bredare tillämpningsområde än andra aktuella rättsakter och innehåller tydliga bestämmelser om frysning och förverkande av tillgångar. Ett enda instrument för ömsesidigt erkännande av både beslut om frysning och beslut om förverkande, som innehåller ett standardintyg och standardformulär, tillsammans med tillämpliga regler och tidsfrister, kommer att säkerställa att besluten erkänns och verkställs utan dröjsmål inom unionen. En förordning ger ökad tydlighet och rättssäkerhet, undanröjer de svårigheter som kan uppstå vid införlivandet i de nationella systemen och möjliggör därmed snabbare och mer effektiv verkställighet av beslut om frysning och förverkande.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande i unionen är ett viktigt steg i kampen mot brottslighet, men en stor mängd tillgångar har placerats utomlands, orapporterade och obeskattade, i tredjeländer utanför unionen. En övergripande plan för att avskräcka överföring av tillgångar till tredjeländer och finna effektiva sätt att driva in tillgångarna skulle innebära ett stort steg framåt.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Det är viktigt att underlätta ömsesidigt erkännande och verkställighet av beslut om att frysa och förverka egendom genom att fastställa regler som ålägger en medlemsstat att på sitt territorium erkänna och verkställa beslut som har utfärdats av en annan medlemsstat i samband med ett straffrättsligt förfarande.

(12)  Det är viktigt att underlätta ömsesidigt erkännande och verkställighet av beslut om att frysa och förverka egendom genom att fastställa regler som ålägger en medlemsstat att, utan onödigt dröjsmål eller vidare formaliteter, på sitt territorium erkänna och verkställa beslut som har utfärdats av en annan medlemsstat i samband med ett straffrättsligt förfarande.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Det är viktigt att underlätta ömsesidigt erkännande och verkställighet av beslut om att frysa och förverka egendom genom att fastställa regler som ålägger en medlemsstat att på sitt territorium erkänna och verkställa beslut som har utfärdats av en annan medlemsstat i samband med ett straffrättsligt förfarande.

(12)  Det är viktigt att underlätta ömsesidigt erkännande och verkställighet av beslut om att frysa och förverka egendom genom att fastställa regler som ålägger en medlemsstat att på sitt territorium erkänna och verkställa beslut som har utfärdats av en annan medlemsstat i samband med förfaranden i straffrättsliga frågor.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Rättspraxis från Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) visar att det inte alltid är tillräckligt, när man försöker avgöra huruvida förfaranden hör till det straffrättsliga området, att enbart beakta deras status enligt nationell lagstiftning. För att uppnå målen i fördragen och i detta direktiv och för att säkerställa fullständig respekt för de grundläggande rättigheter som fastställs bland annat i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, bör man därför vid tillämpningen av direktivet ta hänsyn inte bara till förfarandens formella rubricering i den nationella lagstiftningen, utan även till brottets art och hur sträng påföljd den berörda personen riskerar.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Denna förordning bör tillämpas på alla beslut om förverkande som meddelats av en domstol efter rättegång på grund av brottslig gärning och alla beslut om frysning som utfärdats för att möjliggöra ett eventuellt senare förverkande. Den bör därför omfatta alla slag av beslut som omfattas av direktiv 2014/42/EU, liksom andra slag av beslut som utfärdats utan slutlig fällande dom inom ramen för straffrättsliga förfaranden. Denna förordning bör inte tillämpas på beslut om frysning och förverkande som utfärdats inom ramen för civilrättsliga eller förvaltningsrättsliga förfaranden.

(13)  Denna förordning bör tillämpas på alla beslut om förverkande som meddelats av en domstol efter förfaranden i straffrättsliga frågor och alla beslut om frysning som utfärdats för att möjliggöra ett eventuellt senare förverkande. Den bör därför omfatta alla slag av beslut som omfattas av direktiv 2014/42/EU, liksom andra slag av beslut som utfärdats utan slutlig fällande dom inom ramen för straffrättsliga förfaranden. Denna förordning bör inte tillämpas på beslut om frysning och förverkande som utfärdats inom ramen för civilrättsliga eller förvaltningsrättsliga förfaranden.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Denna förordning medför inte någon ändring av skyldigheten att respektera de grundläggande rättigheterna och de grundläggande rättsliga principerna i artikel 6 i EU-fördraget.

(16)  Denna förordning påverkar inte skyldigheten att respektera de grundläggande rättigheterna och de grundläggande rättsliga principerna i artikel 6 i EU-fördraget och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan).

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheterna och iakttar de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Denna förordning bör tillämpas i enlighet med dessa rättigheter och principer.

(17)  Denna förordning respekterar de grundläggande och processuella rättigheterna och iakttar motsvarande principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Denna förordning bör tillämpas i enlighet med dessa rättigheter och principer.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Vid tillämpningen av denna förordning bör hänsyn tas till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU30, 2012/13/EU31, 2013/48/EU32, (EU) 2016/34333, (EU) 2016/80034 och (EU) 2016/191935, som avser processuella rättigheter i straffrättsliga förfaranden.

(18)  Tillämpningen av denna förordning bör ske i överenstämmelse med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU30, 2012/13/EU31, 2013/48/EU32, (EU) 2016/34333, (EU) 2016/80034 och (EU) 2016/191935, som avser processuella rättigheter i straffrättsliga förfaranden.

_________________

_________________

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU av den 20 oktober 2010 om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 280, 26.10.2010, s. 1).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU av den 20 oktober 2010 om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 280, 26.10.2010, s. 1).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 142, 1.6.2012, s. 1).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 142, 1.6.2012, s. 1).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid frihetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under frihetsberövandet (EUT L 294, 6.11.2013, s. 1).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid frihetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under frihetsberövandet (EUT L 294, 6.11.2013, s. 1).

33 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/343 av den 9 mars 2016 om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden (EUT L 65, 11.3.2016, s. 1).

33 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/343 av den 9 mars 2016 om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden (EUT L 65, 11.3.2016, s. 1).

34 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/800 av den 11 maj 2016 om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden (EUT L 132, 21.5.2016, s. 1).

34 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/800 av den 11 maj 2016 om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden (EUT L 132, 21.5.2016, s. 1).

35 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1919 av den 26 oktober 2016 om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och för eftersökta personer i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder (EUT L 297, 4.11.2016, s. 1).

35 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1919 av den 26 oktober 2016 om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och för eftersökta personer i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder (EUT L 297, 4.11.2016, s. 1).

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Beslut om frysning och förverkande bör därför översändas direkt av den utfärdande myndigheten till den verkställande myndigheten eller, i tillämpliga fall, till en central myndighet.

(20)  Beslut om frysning och förverkande bör därför översändas direkt av den utfärdande myndigheten till den verkställande myndigheten och meddelas till en central myndighet som har ansvar för att bistå behöriga myndigheter, registrera de beslut om frysning eller förverkande som översänds till och tas emot på nationell nivå och effektivisera överföringen och mottagandet av beslut.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  För att säkerställa att beslut om frysning och förverkande översänds till den behöriga myndigheten i den verkställande staten bör den utfärdande myndigheten få använda sig av alla tänkbara eller ändamålsenliga överföringssätt, till exempel det europeiska rättsliga nätverkets säkra telekommunikationssystem, Eurojust, eller andra kanaler som används av rättsliga myndigheter.

Motivering

Harmonisering med andra av EU:s rättsakter om ömsesidigt erkännande. Syftar till att underlätta översändandet av beslut från den utfärdande staten.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 20b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20b)  Att medlemsstaterna utser en eller flera centrala myndigheter som kan fylla en funktion som administrativt stöd och ha en tydlig samordningsroll, är en viktig faktor för att stödja ett snabbt ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande mellan utfärdande och verkställande myndigheter och för att påskynda dessa förfaranden för ömsesidigt erkännande. I detta syfte bör även det europeiska rättsliga nätverkets roll stärkas för att hjälpa de utfärdande och verkställande myndigheterna att snabbt kommunicera med varandra och att samarbeta mer effektivt.

Motivering

I förslaget till förordning nämns i artikel 27.2 att varje medlemsstat får utse en central myndighet för att stödja och bistå de behöriga nationella myndigheterna, men den roll och betydelse en sådan myndighet kan ha preciseras inte ordentligt. Men dessa centrala myndigheter kan faktiskt ge verkligt positiva effekter för att underlätta ömsesidigt erkännande, särskilt som nuvarande system inte fungerar tillräckligt bra.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Ett beslut om förverkande bör översändas tillsammans med ett standardintyg.

(21)  Ett beslut om förverkande eller frysning bör översändas tillsammans med ett standardintyg.

Motivering

För att förenkla är det lämpligt att anpassa förfarandena för ömsesidigt erkännande avseende beslut om frysning och beslut om förverkande till varandra. Därför bör båda typer av beslut åtföljas av ett intyg (som finns i bilaga I och II).

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  När medlemsstaterna avger en förklaring om den språkanvändning de godtar enligt denna förordning, bör de utöver sitt eller sina officiella språk ange minst ett annat av Europeiska unionens officiella språk.

Motivering

Harmonisering med andra av EU:s rättsakter om ömsesidigt erkännande. Europeiska unionens språkliga mångfald bör naturligtvis försvaras, men den bör inte vara ett hinder för förfaranden för ömsesidigt erkännande. En medlemsstat bör därför acceptera att ta emot beslut om frysning eller förverkande på åtminstone ett annat språk än sitt eget.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Den verkställande myndigheten bör erkänna ett beslut om förverkande utan vidare formaliteter och bör vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa det. Beslutet om erkännande och verkställighet av beslutet om förverkande bör fattas och förverkandet bör genomföras lika skyndsamt och med samma prioritet som ett liknande inhemskt ärende. Tidsfrister bör fastställas för att säkerställa att beslutet om förverkande kan bli föremål för beslut och verkställighet skyndsamt och effektivt.

(22)  Den verkställande myndigheten bör erkänna ett beslut om förverkande utan vidare formaliteter eller onödigt dröjsmål och bör vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa det. Beslutet om erkännande och verkställighet av beslutet om förverkande bör fattas utan onödigt dröjsmål, och förverkandet bör genomföras lika snabbt och med samma prioritet som ett liknande inhemskt ärende. Denna förordning bör fastställa tidsfrister inom vilka de olika stegen i förfarandet måste slutföras för att säkerställa att beslutet om förverkande snabbt och effektivt blir föremål för beslut och verkställighet.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Mot bakgrund av frysningens brådskande och provisoriska art, bör ett beslut om frysning utfärdas med hjälp av ett standardformulär. Den utfärdande myndigheten bör förvissa sig om att beslutet om frysning är nödvändigt och proportionellt för att provisoriskt förhindra att egendom förstörs, omvandlas, flyttas, överförs eller bortskaffas. För att anpassa villkoren för att utfärda beslut om frysning i inhemska och gränsöverskridande ärenden till varandra, bör ett beslut om frysning enligt denna förordning utfärdas endast när det skulle ha kunnat beslutas i ett liknande inhemskt ärende.

(23)  Den utfärdande myndigheten bör förvissa sig om att beslutet om frysning är nödvändigt och proportionellt för att provisoriskt förhindra att egendom förstörs, omvandlas, flyttas, överförs eller bortskaffas. För att anpassa villkoren för att utfärda beslut om frysning i inhemska och gränsöverskridande ärenden till varandra, bör ett beslut om frysning enligt denna förordning utfärdas endast när det skulle ha kunnat beslutas i ett liknande inhemskt ärende.

Motivering

För att förenkla är det lämpligt att anpassa förfarandena för ömsesidigt erkännande avseende beslut om frysning och beslut om förverkande till varandra. Därför bör båda typer av beslut åtföljas av ett intyg (som finns i bilaga I och II).

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Den verkställande myndigheten bör erkänna ett beslut om frysning utan vidare formaliteter och bör omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa det. Beslutet om erkännande och verkställighet av beslutet om frysning bör fattas och frysningen bör genomföras lika skyndsamt och med samma prioritet som ett liknande inhemskt ärende. Tidsfrister bör fastställas för att säkerställa att beslutet om frysning kan bli föremål för beslut och verkställighet skyndsamt och effektivt.

(24)  Den verkställande myndigheten bör erkänna ett beslut om frysning utan vidare formaliteter eller onödigt dröjsmål och bör omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa det. Beslutet om erkännande och verkställighet av beslutet om frysning bör fattas utan onödigt dröjsmål, och frysningen bör genomföras lika snabbt och med samma prioritet som ett liknande inhemskt ärende. Denna förordning bör fastställa strikta tidsfrister inom vilka de olika stegen i förfarandet måste slutföras för att säkerställa att beslutet om frysning snabbt och effektivt blir föremål för beslut och verkställighet.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Den utfärdande myndigheten och den verkställande myndigheten bör vid verkställigheten av ett beslut om frysning på vederbörligt sätt beakta den konfidentialitet som gäller för utredningen. Den verkställande myndigheten bör särskilt garantera konfidentialitet för beslutet om frysning och dess innehåll.

(25)  Utan att berörda personers rätt till information påverkas, bör den utfärdande myndigheten och den verkställande myndigheten vid verkställigheten av ett beslut om frysning på vederbörligt sätt beakta den konfidentialitet som gäller för utredningen. Den verkställande myndigheten bör särskilt garantera konfidentialitet för beslutet om frysning och dess innehåll.

Motivering

Förhållandet mellan informationsskyldigheten och konfidentialitetskraven måste klargöras. En utrednings konfidentialitet får inte leda till att en person går miste om sin rätt till information.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  Erkännande och verkställighet av ett beslut om frysning eller ett beslut om förverkande bör inte vägras på andra grunder är de som anges i denna förordning. Det bör särskilt vara möjligt för den verkställande myndigheten att inte erkänna och verkställa ett beslut om förverkande på grunder som rör principen ne bis in idem, berörda parters rättigheter eller rätten att närvara vid rättegången.

(26)  Erkännande och verkställighet av ett beslut om frysning eller ett beslut om förverkande bör inte vägras på andra grunder är de som anges i denna förordning. Det bör särskilt vara möjligt för den verkställande myndigheten att inte erkänna och verkställa ett beslut om förverkande på grunder som rör grundläggande rättigheter, principen ne bis in idem, berörda parters rättigheter eller rätten att närvara vid rättegången.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26a)  Ne bis in idem-principen är en grundläggande rättsprincip i unionen, som erkänns i stadgan och vidareutvecklas i Europeiska unionens domstols rättspraxis. Därför bör den verkställande myndigheten kunna vägra att verkställa ett beslut om förverkande eller frysning om verkställigheten skulle strida mot den principen.

Motivering

Harmonisering med andra av EU:s rättsakter om ömsesidigt erkännande. Ne bis in idem-principen, att en person inte kan dömas två gånger för samma brott, är mycket viktig i straffrätten och i unionslagstiftningen.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 26b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26b)  Skapandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa inom unionen är grundat på ömsesidigt förtroende och presumtionen om andra medlemsstaters efterlevnad av unionsrätten och, i synnerhet, respekt för de grundläggande rättigheterna. Den presumtionen kan dock motbevisas. Om det finns goda skäl att anta att verkställighet av ett beslut om förverkande eller frysning skulle kränka någon av den berörda personens grundläggande rättigheter och att den verkställande staten skulle åsidosätta sina skyldigheter avseende det skydd av grundläggande rättigheter som erkänns i stadgan, bör därför verkställighet av beslutet om förverkande eller frysning vägras.

Motivering

Instrumenten för ömsesidigt erkännande innehåller mycket ofta en klausul om icke-erkännande, baserad på respekt för de grundläggande rättigheterna, implicit (rambeslut 2002/584), eller explicit (rambeslut 2005/214/Rif), direktiv 2014/41/EU), och dessutom utvecklad genom nationell lagstiftning. Dessutom har Europeiska unionens domstol bekräftat existensen och betydelsen av en sådan klausul (dom av den 5 april 2016 i mål C-404/15, Aranyosi mot Caldararu). Slutligen skulle införandet av en sådan klausul kunna göra det möjligt att förhindra en eventuell motsägelse mellan unionsrätten och den nationella konstitutionella rätten. Därför är det viktigt att ha med en sådan klausul i denna EU-förordning.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 26c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26c)  Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som erkänns i artikel 6 i EU-fördraget och i stadgan, särskilt avdelning VI, i internationell rätt och i internationella avtal i vilka unionen eller samtliga medlemsstater är part, inbegripet Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, samt i medlemsstaternas konstitutioner inom respektive tillämpningsområde. Ingenting i denna förordning får tolkas som ett förbud mot att vägra att verkställa ett beslut om förverkande eller frysning, om det på grundval av objektiva faktorer finns skäl att tro att beslutet om förverkande eller frysning har utfärdats för att lagföra eller straffa en person på grund av dennes kön, ras eller etniska ursprung, religion, sexuella läggning, nationalitet, språk eller politiska uppfattning eller att den berörda personens ställning kan skadas av något av dessa skäl.

Motivering

Instrumenten för ömsesidigt erkännande innehåller mycket ofta en klausul om icke-erkännande, baserad på respekt för de grundläggande rättigheterna, implicit (rambeslut 2002/584), eller explicit (rambeslut 2005/214/Rif), direktiv 2014/41/EU), och dessutom utvecklad genom nationell lagstiftning. Dessutom har Europeiska unionens domstol bekräftat existensen och betydelsen av en sådan klausul (dom av den 5 april 2016 i mål C-404/15, Aranyosi mot Caldararu). Om en sådan klausul infördes skulle det även bli möjligt att förhindra en eventuell motsägelse mellan unionsrätten och den nationella konstitutionella rätten. Slutligen har Europadomstolens rättspraxis visat att det i vissa medlemsstater finns svårigheter när det gäller förverkande och respekt för de grundläggande rättigheterna. Därför är det viktigt att ha med en sådan klausul i denna EU-förordning.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 26d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26d)   Det är mycket viktigt att tredje mans rättigheter beaktas, till exempel när en person är ägare till viss egendom och berörs av ett beslut om förverkande eller frysning men inte har lyckats hävda sina rättigheter vid förfarandet i den utfärdande staten, eftersom han eller hon inte är part i förhandlingarna. En verkställande myndighet bör därför ha rätt att vägra att erkänna eller verkställa ett beslut om förverkande eller frysning om det avser bestämd egendom som inte tillhör vare sig den fysiska eller juridiska person mot vilken beslutet om förverkande utfärdats i den utfärdande staten eller någon annan fysisk eller juridisk person som varit part i förhandlingarna i den utfärdande staten.

Motivering

Det är mycket viktigt att i denna förordning beakta rättigheterna för tredje man som handlat i god tro och som kan påverkas av ett beslut om frysning eller förverkande.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Innan den verkställande myndigheten beslutar att tillämpa en grund för att vägra erkännande och verkställighet bör den samråda med den utfärdande myndigheten för att erhålla alla nödvändiga kompletterande uppgifter.

(27)  Innan den verkställande myndigheten beslutar att tillämpa en grund för att vägra erkännande och verkställighet bör den utan onödigt dröjsmål samråda med den utfärdande myndigheten för att erhålla nödvändiga kompletterande uppgifter.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Den utfärdande myndigheten bör utan dröjsmål underrättas om omöjligheten att verkställa ett beslut. Sådan omöjlighet kan bero på att egendomen redan har förverkats, har försvunnit, inte kan återfinnas på den plats som den utfärdande myndigheten har angett, eller att platsen för egendomen inte har angetts tillräckligt exakt.

(29)  Den utfärdande myndigheten bör utan onödigt dröjsmål underrättas om skälen till att ett beslut inte kan verkställas. Sådan omöjlighet kan bero på att egendomen redan har förverkats, har försvunnit, inte kan återfinnas på den plats som den utfärdande myndigheten har angett, eller att platsen för egendomen inte har angetts tillräckligt exakt.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29a)  Om det råder tveksamhet om var den egendom som är föremål för beslut om förverkande finns någonstans, bör medlemsstaterna använda alla tillgängliga medel för att korrekt kunna fastställa platsen för denna egendom, inbegripet användning av alla tillgängliga informationssystem.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Verkställigheten av ett beslut om förverkande eller frysning bör regleras av lagen i den verkställande staten och dess myndigheter bör ha ensam behörighet att besluta om verkställighetsförfarandena.

(30)  Verkställigheten av ett beslut om frysning eller förverkande bör regleras av lagen i den verkställande staten och dess myndigheter bör ha ensam behörighet att besluta om verkställighetsförfarandena.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  En korrekt tillämpning av denna förordning förutsätter nära kontakter mellan de berörda behöriga nationella myndigheterna, särskilt vid samtidig verkställighet av ett beslut om förverkande i fler än en medlemsstat. De behöriga myndigheterna bör därför samråda med varandra närhelst det är nödvändigt.

(31)  En korrekt tillämpning av denna förordning förutsätter nära kontakter och optimalt samarbete mellan de berörda behöriga nationella myndigheterna, särskilt vid samtidig verkställighet av ett beslut om frysning eller förverkande i fler än en medlemsstat. De behöriga nationella myndigheterna bör därför samråda med varandra och använda modern kommunikationsteknik godkänd enligt förfarandereglerna i berörda medlemsstater.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  Brottsoffers rätt till ersättning och återställande av egendom bör inte påverkas negativt i gränsöverskridande ärenden. Regler för förfogande över den förverkade egendomen bör prioritera ersättning och återställande av egendom till brottsoffer. Medlemsstaterna bör också beakta sina skyldigheter att ge bistånd för indrivningar av skattefordringar från andra medlemsstater i enlighet med direktiv 2010/24/EU36.

(32)  Brottsoffers rätt till ersättning och återställande av egendom får inte påverkas negativt i gränsöverskridande ärenden. Regler för förfogande över den förverkade egendomen måste prioritera ersättning och återställande av egendom till brottsoffer. Medlemsstaterna bör också beakta sina skyldigheter att ge bistånd för indrivningar av skattefordringar från andra medlemsstater i enlighet med direktiv 2010/24/EU36.

_________________

_________________

36 Rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder (EUT L 84, 31.3.2010, s. 1).

36 Rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder (EUT L 84, 31.3.2010, s. 1).

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32a)  Egendom som fryses för att senare förverkas, och förverkad egendom, bör förvaltas på lämpligt sätt för att inte förlora sitt ekonomiska värde, för att främja återanvändning för sociala ändamål och för att undvika risk för ytterligare brottslig infiltration. Medlemsstaterna bör därför vidta de åtgärder som behövs, inklusive försäljning eller överföring av egendomen, för att minimera sådana förluster och främja sociala ändamål. Medlemsstaterna bör vidta alla lämpliga åtgärder, av lagstiftningskaraktär eller annan karaktär, såsom att inrätta nationella centralorgan för förvaltning av tillgångar eller likvärdiga mekanismer för att förvalta fryst eller förverkad egendom på bästa sätt. I detta syfte skulle det vara lämpligt att överväga att inrätta en EU-fond, dit en del av de förverkade tillgångarna från medlemsstaterna skulle anslås. Fonden skulle kunna användas för pilotprojekt av unionsmedborgare, föreningar, sammanslutningar av icke-statliga organisationer och andra organisationer i civilsamhället, för att främja effektiv återanvändning av förverkade tillgångar för sociala ändamål.

Motivering

Det är viktigt att på unions- och medlemsstatsnivå främja en optimal förvaltning av fryst och förverkad egendom och användning av den för sociala ändamål, för att ge ersättning till den organiserade brottslighetens offer, till brottsoffrens familjer och till drabbade företag, eller för att bekämpa organiserad brottslighet.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 32b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32b)  Reglerna om förfogande över förverkad egendom bör omfatta lämpliga former av ersättning till familjer till poliser och offentligt anställda som avlidit i tjänsten och till poliser och offentligt anställda som fått bestående invaliditet till följd av sin tjänsteutövning. Varje medlemsstat bör därför inrätta en fond avsedd att gottgöra dessa personer och låta en del av den förverkade egendomen ingå i denna fond.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 32c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32c)  Metoder för att använda förverkad egendom för sociala ändamål främjar och stöder spridning av en allmän laglydighetskultur, stöd till brottsoffer och bekämpning av organiserad brottslighet, vilket skapar positiva mekanismer som även kan förverkligas genom icke-statliga organisationer och som gynnar hela samhället och den socioekonomiska utvecklingen i området, utifrån objektiva kriterier. Medlemsstaterna bör därför uppmuntras att utveckla sådana metoder.

Motivering

Det är viktigt att på unions- och medlemsstatsnivå främja en optimal förvaltning av fryst och förverkad egendom och användning av den för sociala ändamål, för att ge ersättning till den organiserade brottslighetens offer, till brottsoffrens familjer och till drabbade företag, eller för att bekämpa organiserad brottslighet.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 32d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32d)  För att det civila samhället konkret ska kunna se att medlemsstaternas åtgärder mot den organiserade brottsligheten är effektiva, även avseende maffialiknande brottslighet, och att vinningen från sådana brott verkligen fråntas brottslingarna, är det nödvändigt att införa gemensamma bestämmelser för att undvika att kriminella organisationer på nytt tillskansar sig olagligen införskaffad egendom. Bästa praxis i flera medlemsstater har visat att följande redskap är effektiva: förvaltning och administration av tillgångar genom specialiserade organ eller likvärdiga mekanismer och användning av förverkad egendom för projekt som syftar till att motverka och förebygga brott samt för andra institutionella eller offentliga syften eller sociala ändamål.

Motivering

Det är viktigt att på unions- och medlemsstatsnivå främja en optimal förvaltning av fryst och förverkad egendom och användning av den för sociala ändamål, för att ge ersättning till den organiserade brottslighetens offer, till brottsoffrens familjer och till drabbade företag, eller för att bekämpa organiserad brottslighet.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 32e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32e)  Förverkad egendom bör förvaltas på ett sådant sätt att man bekräftar och främjar respekten för laglighet, genom att sådan egendom återanvänds på ett sätt som gagnar det sociala och ekonomiska intresset i samhällen som direkt drabbats av terroristers och kriminella organisationers verksamhet.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  Varje berörd part, inbegripet tredje man i god tro, bör ha tillgång till rättsmedel mot erkännande och verkställighet av ett beslut om frysning eller förverkande, så att dennes rättigheter kan bevaras, inbegripet en faktisk möjlighet att väcka talan mot beslutet vid en domstol eller hävda äganderätt eller annan egendomsrätt i enlighet med direktiv 2014/42/EU. Talan bör väckas vid en domstol i den verkställande staten.

(34)  Varje berörd part, inbegripet tredje man i god tro, bör ha tillgång till rättsmedel mot erkännande och verkställighet av ett beslut om frysning eller förverkande, så att dennes rättigheter kan bevaras, inbegripet rätten att ta del av ärendehandlingarna och en faktisk möjlighet att väcka talan mot beslutet vid en domstol eller hävda äganderätt eller annan egendomsrätt i enlighet med direktiv 2014/42/EU. Talan bör väckas vid en domstol i den verkställande staten.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  I syfte att ändra det intyg och det formulär som anges i bilagorna I och II till denna förordning, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen. Det är mycket viktigt att kommissionen under det förberedande arbetet för delegerade akter genomför lämpliga samråd, även på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

utgår

Motivering

All information som ingår i de två intygen (i bilagorna I och II) bör, av rättssäkerhetsskäl, upprättas och fastställas av lagstiftaren. En delegering av befogenheten för detta är varken nödvändig eller lämplig.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  I syfte att ändra det intyg och det formulär som anges i bilagorna I och II till denna förordning, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen. Det är mycket viktigt att kommissionen under det förberedande arbetet för delegerade akter genomför lämpliga samråd, även på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(35)  I syfte att ändra det intyg och det formulär som anges i bilagorna I och II till denna förordning, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen. Det är mycket viktigt att kommissionen under det förberedande arbetet för delegerade akter genomför lämpliga samråd med specialiserade myndigheter i medlemsstaterna och motsvarande EU-organ, även på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Denna förordning föreskriver de regler enligt vilka en medlemsstat på sitt territorium ska erkänna och verkställa ett beslut om frysning eller ett beslut om förverkande som utfärdats av en annan medlemsstat i samband med ett straffrättsligt förfarande.

1.  Denna förordning föreskriver de regler enligt vilka en medlemsstat på sitt territorium ska erkänna och verkställa ett beslut om frysning eller ett beslut om förverkande som utfärdats av en annan medlemsstat i samband med förfaranden i straffrättsliga frågor.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Denna förordning ska inte medföra någon ändring av skyldigheten att respektera de grundläggande rättigheterna och de grundläggande rättsliga principerna såsom de stadfästs i artikel 6 i EU-fördraget.

2.  Denna förordning ska inte medföra någon ändring av skyldigheten att respektera de grundläggande rättigheterna och de grundläggande rättsliga principerna såsom de stadfästs i artikel 6 i EU-fördraget och i stadgan, i synnerhet rätten till försvar, rätten till en rättvis rättegång och rätten till egendom.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Den utfärdande myndigheten ska säkerställa att nödvändighets- och proportionalitetsprinciperna respekteras när den utfärdar ett beslut om frysning eller förverkande.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  beslut om förverkande: en slutlig påföljd eller åtgärd som har beslutats av en domstol efter rättegång på grund av en brottslig gärning, som innebär slutligt berövande av egendom från en fysisk eller juridisk person.

(1)  beslut om förverkande: en åtgärd som har beslutats av en domstol efter rättegång på grund av en brottslig gärning, som innebär slutligt berövande av egendom från en fysisk eller juridisk person.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  egendom: varje form av egendom, materiell eller immateriell, lös eller fast, samt juridiska handlingar eller urkunder som styrker äganderätt eller annan rätt till sådan egendom, som den utfärdande myndigheten anser

(3)  egendom: pengar eller alla slags tillgångar, materiella eller immateriella, lösa eller fasta, samt begränsade äganderättigheter och juridiska handlingar eller urkunder som styrker äganderätt eller annan rätt till sådana tillgångar, som den utfärdande myndigheten anser

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  utfärdande stat: den medlemsstat där ett beslut om frysning eller förverkande har utfärdats i samband med ett straffrättsligt förfarande.

(6)  utfärdande stat: den medlemsstat där ett beslut om frysning eller förverkande har utfärdats i samband med förfaranden i straffrättsliga frågor.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8 – led a – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  varje annan behörig myndighet, enligt den utfärdande statens definition, som i straffrättsliga förfaranden har behörighet att besluta om frysning av egendom eller om verkställighet av ett beslut om frysning av egendom i enlighet med nationell lagstiftning. Dessutom ska beslutet om frysning, efter prövning av dess överensstämmelse med villkoren för utfärdande av ett sådant beslut enligt denna förordning, särskilt villkoren i artikel 13.1, och innan den översänds till den verkställande myndigheten, godkännas av en domare, domstol, undersökningsdomare eller allmän åklagare i den utfärdande staten. Om beslutet har godkänts av en sådan myndighet, får den myndigheten också betraktas som en utfärdande myndighet med avseende på översändandet av beslutet,

(2)  varje annan behörig myndighet, enligt den utfärdande statens definition, som i straffrättsliga frågor har behörighet att besluta om frysning av egendom eller om verkställighet av ett beslut om frysning av egendom i enlighet med nationell lagstiftning. Dessutom ska beslutet om frysning, efter prövning av dess överensstämmelse med villkoren för utfärdande av ett sådant beslut enligt denna förordning, särskilt villkoren i artikel 13.1, och innan den översänds till den verkställande myndigheten, godkännas av en domare, domstol, undersökningsdomare eller allmän åklagare i den utfärdande staten. Om beslutet har godkänts av en sådan myndighet, får den myndigheten också betraktas som en utfärdande myndighet med avseende på översändandet av beslutet,

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  i fråga om ett beslut om förverkande, en behörig myndighet, enligt den utfärdande statens definition, som i straffrättsliga förfaranden har behörighet att verkställa ett beslut om förverkande som har utfärdats av en domstol i enlighet med nationell lagstiftning.

(b)  i fråga om ett beslut om förverkande, en behörig myndighet, enligt den utfärdande statens definition, som i straffrättsliga frågor har behörighet att verkställa ett beslut om förverkande som har utfärdats av en domstol i enlighet med nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  berörd part: en fysisk eller juridisk person, inklusive tredje man i god tro, som påverkas av denna förordning i enlighet med den verkställande statens nationella lagstiftning.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett beslut om frysning eller förverkande ska verkställas utan kontroll av dubbel straffbarhet om de gärningar som föranleder beslutet om frysning eller förverkande utgör ett eller flera av följande brott, enligt definitionen i den utfärdande statens lagstiftning, och de i den utfärdande staten medför ett högsta frihetsstraff på minst tre år: :

1.  Ett beslut om frysning eller förverkande ska verkställas utan kontroll av dubbel straffbarhet om de gärningar som föranleder beslutet om frysning eller förverkande utgör ett eller flera av de brott som avses i artikel 2.2 i rådets rambeslut 2002/584/RIF om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna1a.

-  Deltagande i en kriminell organisation.

 

-  Terrorism.

 

-  Människohandel.

 

-  Sexuellt utnyttjande av barn samt barnpornografi.

 

-  Olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen.

 

-  Olaglig handel med vapen, ammunition och sprängämnen.

 

-  Korruption.

 

-  Bedrägeri och bedrägerirelaterade brott enligt definitionen i direktiv 2017/xxx/EU om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen.

 

-  Bedrägeri, inbegripet bedrägeri som skadar Europeiska gemenskapernas finansiella intressen enligt konventionen av den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen.

 

-  Penningtvätt.

 

-  Penningförfalskning, inklusive förfalskning av euron.

 

-  IT-brottslighet.

 

-  Miljöbrott, inbegripet olaglig handel med hotade djurarter och hotade växtarter och växtsorter.

 

-  Hjälp till olovlig inresa och olovlig vistelse.

 

-  Mord, grov misshandel.

 

-  Olaglig handel med mänskliga organ och vävnader.

 

-  Människorov, olaga frihetsberövande och tagande av gisslan.

 

-  Rasism och främlingsfientlighet.

 

-  Organiserad stöld och väpnat rån.

 

-  Olaglig handel med kulturföremål, inbegripet antikviteter och konstverk.

 

-  Svindleri.

 

-  Beskyddarverksamhet och utpressning.

 

-  Förfalskning och piratkopiering.

 

-  Förfalskning av administrativa dokument och handel med sådana förfalskningar.

 

-  Bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter.

 

-  Olaglig handel med hormonsubstanser och andra tillväxtsubstanser.

 

-  Olaglig handel med nukleära och radioaktiva ämnen.

 

-  Handel med stulna fordon.

 

-  Våldtäkt.

 

-  Mordbrand.

 

-  Brott som omfattas av den internationella brottmålsdomstolens behörighet.

 

-  Kapning av flygplan eller fartyg.

 

-  Sabotage.

 

 

__________________

 

1a Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna (EGT L 190, 18.7.2002, s. 1).

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett beslut om förverkande, eller en bestyrkt kopia av detta, ska tillsammans med det intyg som avses i artikel 7 översändas av den utfärdande myndigheten direkt till den verkställande myndigheten eller, i tillämpliga fall, till den centrala myndighet som avses i artikel 27.2, på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning och som gör det möjligt för den verkställande myndigheten att fastställa äktheten.

1.  Ett beslut om förverkande ska tillsammans med det intyg som avses i artikel 7 översändas av den utfärdande myndigheten direkt till den verkställande myndigheten och meddelas den centrala myndighet som avses i artikel 27.2, på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning och som gör det möjligt för den verkställande myndigheten att fastställa äktheten.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om den myndighet i den verkställande staten som tar emot ett beslut om förverkande inte är behörig att erkänna det och vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa det, ska den omedelbart översända beslutet om förverkande till den behöriga verkställande myndigheten i sin medlemsstat och underrätta den utfärdande myndigheten om detta.

6.  Om den myndighet i den verkställande staten som tar emot ett beslut om förverkande inte är behörig att erkänna det och vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa det, ska den omedelbart och senast inom två arbetsdagar översända beslutet om förverkande till den behöriga verkställande myndigheten i sin medlemsstat och underrätta den utfärdande myndigheten om detta.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett beslut om förverkande får endast översändas i enlighet med artikel 4 till en verkställande stat åt gången.

1.  I princip får ett beslut om förverkande endast översändas i enlighet med artikel 4 till en verkställande stat åt gången.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ett beslut om förverkande som avser specifik egendom får översändas till fler än en verkställande stat samtidigt om

2.  Utan att det påverkar bestämmelserna i punkt 1, får ett beslut om förverkande som avser specifik egendom översändas till fler än en verkställande stat samtidigt om

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Ett beslut om förverkande som avser ett penningbelopp får översändas till fler än en verkställande stat samtidigt om den utfärdande myndigheten bedömer att det finns ett specifikt behov av att göra det, särskilt om

3.  Utan att det påverkar bestämmelserna i punkt 1, får ett beslut om förverkande som avser ett penningbelopp översändas till fler än en verkställande stat samtidigt om den utfärdande myndigheten bedömer att det finns ett specifikt behov av att göra det, särskilt om

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om ett beslut om förverkande avseende ett penningbelopp översänds till en eller flera verkställande stater får det sammanlagda värde som härrör från dess verkställighet inte överstiga det högsta belopp som anges i beslutet om förverkande.

2.  Om ett beslut om förverkande avseende ett penningbelopp översänds till en eller flera verkställande stater får det sammanlagda värde som härrör från dess verkställighet inte överstiga det högsta belopp som anges i beslutet om förverkande. När förverkandet redan har verkställts till viss del, ska ett sådant belopp dras i sin helhet från det belopp som förverkats i den verkställande staten.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den utfärdande myndigheten ska omedelbart underrätta den verkställande myndigheten på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning

Den utfärdande myndigheten ska omedelbart och senast inom en arbetsdag underrätta den verkställande myndigheten på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  om beslutet om frysning eller förverkande helt eller delvis har verkställts i den utfärdande staten eller i en annan verkställande stat, med angivande av det belopp beträffande vilket beslutet om frysning eller förverkande ännu inte har verkställts,

(b)  om beslutet om förverkande helt eller delvis har verkställts i den utfärdande staten eller i en annan verkställande stat, med angivande av det belopp beträffande vilket beslutet om förverkande ännu inte har verkställts,

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om den utfärdande staten har angett att den önskar återkalla beslutet från den verkställande staten av något skäl, ska den verkställande staten omedelbart inställa verkställigheten av beslutet om förverkande.

4.  Om den utfärdande staten har angett att den önskar återkalla beslutet från den verkställande staten av något skäl, ska den verkställande staten omedelbart, och senast inom tre arbetsdagar, inställa verkställigheten av beslutet om förverkande.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Standardintyg

Standardintyg för utfärdande av ett beslut om förverkande

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Så snart beslutet har verkställts ska den verkställande myndigheten underrätta den utfärdande myndigheten på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning.

4.  Så snart beslutet har verkställts ska den verkställande myndigheten omedelbart och senast inom 12 timmar underrätta den utfärdande myndigheten på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Grunder för att vägra erkännande och verkställighet av beslut om förverkande

Obligatoriska och frivilliga grunder för att vägra erkännande och verkställighet av beslut om förverkande

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den verkställande myndigheten får besluta att inte erkänna och att inte verkställa beslut om förverkande endast om

Den verkställande myndigheten får inte erkänna eller verkställa beslut om förverkande om

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  det intyg som avses i artikel 7 är ofullständigt, uppenbart felaktigt eller uppenbart inte motsvarar beslutet om förverkande och inte har fyllts i efter samråd i enlighet med punkt 2 i denna artikel,

utgår

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  beslutet om förverkande grundar sig på ett brott som har begåtts utanför den utfärdande statens territorium och helt eller delvis på den verkställande statens territorium och den gärning för vilken beslutet om förverkande utfärdas inte utgör ett brott i den verkställande staten,

utgår

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  beslutet om förverkande avser bestämd egendom som inte tillhör vare sig den fysiska eller juridiska person mot vilken beslutet om förverkande utfärdats i den utfärdande staten eller någon annan fysisk eller juridisk person som varit part i förhandlingarna i den utfärdande staten,

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  i något av de fall som avses i artikel 3.2, den gärning som ligger till grund för beslutet om förverkande inte utgör ett brott enligt den verkställande statens lagstiftning; när det gäller skatter eller avgifter, tullar och valutatransaktioner får dock verkställighet av beslutet om förverkande inte vägras på den grunden att den verkställande statens lagstiftning inte föreskriver samma slags skatter eller avgifter eller att den inte innehåller samma slags regler om skatter, avgifter, tullar och valutatransaktioner som den utfärdande statens lagstiftning,

utgår

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga)  det finns tungt vägande skäl att tro att det skulle vara oförenligt med den verkställande statens skyldigheter enligt artikel 6 i EU-fördraget och enligt stadgan att verkställa beslutet om förverkande.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Den verkställande myndigheten får besluta att inte erkänna och att inte verkställa beslut om förverkande om

 

(a)  det intyg som avses i artikel 7 är ofullständigt, uppenbart felaktigt eller uppenbart inte motsvarar beslutet om förverkande och inte har fyllts i efter samråd i enlighet med punkt 2 i denna artikel, eller om de villkor som fastställs i artikel 7.2 inte uppfylls,

 

(b)  beslutet om förverkande grundar sig på ett brott som har begåtts utanför den utfärdande statens territorium och helt eller delvis på den verkställande statens territorium och den gärning för vilken beslutet om förverkande utfärdas inte utgör ett brott i den verkställande staten,

 

(c)  i något av de fall som avses i artikel 3.2, den gärning som ligger till grund för beslutet om förverkande inte utgör ett brott enligt den verkställande statens lagstiftning; när det gäller skatter eller avgifter, tullar och valutatransaktioner får dock verkställighet av beslutet om förverkande inte vägras av det skälet att den verkställande statens lagstiftning inte föreskriver samma slags skatter eller avgifter eller att den inte innehåller samma slags regler eller förseelser avseende skatter, avgifter, tullar och valutatransaktioner som den utfärdande statens lagstiftning.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Om den utfärdande myndigheten har goda skäl att anta att den berörda egendomen inom kort kommer att flyttas eller förstöras och att ett omedelbart förverkande är nödvändigt, ska myndigheten i beslutet om förverkande ange att åtgärden måste genomföras en särskild dag. Den verkställande myndigheten ska ta full hänsyn till detta krav och verkställa beslutet om förverkande inom den angivna tiden.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den verkställande myndigheten ska fatta beslutet om erkännande och verkställighet av beslutet om förverkande utan dröjsmål och, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 5, senast 30 dagar efter det att den verkställande myndigheten mottog beslutet om förverkande.

2.  Den verkställande myndigheten ska fatta beslutet om erkännande och verkställighet av beslutet om förverkande utan dröjsmål och, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 5, senast tio arbetsdagar efter det att den verkställande myndigheten mottog beslutet om förverkande.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om den verkställande myndigheten samråder med den utfärdande myndigheten i enlighet med artikel 9.2, ska den verkställande myndigheten fatta beslutet om erkännande och verkställighet av beslutet om förverkande utan dröjsmål och senast inom 48 timmar efter samrådet.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den verkställande myndigheten ska utan dröjsmål meddela den utfärdande myndigheten beslutet om ett beslut om förverkande på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning.

3.  Den verkställande myndigheten ska omedelbart och senast inom 12 timmar meddela den utfärdande myndigheten beslutet om ett beslut om förverkande på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Såvida det inte finns skäl för uppskov enligt artikel 11 ska den verkställande myndigheten genomföra förverkandet utan dröjsmål och, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 5 i denna artikel, senast 30 dagar efter det att det beslut som avses i punkt 2 i denna artikel fattades.

4.  Såvida det inte finns skäl för uppskov enligt artikel 11 ska den verkställande myndigheten genomföra förverkandet utan dröjsmål och, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 5 i denna artikel, senast tio arbetsdagar efter det att det beslut som avses i punkt 2 i denna artikel fattades.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om det i ett enskilt fall inte är möjligt att iaktta tidsfristerna i punkt 2 eller 4, ska den verkställande myndigheten på valfritt sätt utan dröjsmål underrätta den utfärdande myndigheten, ange skälen till förseningen samt samråda med den utfärdande myndigheten om när det är lämpligt att genomföra förverkandet. I ett sådant fall får den tidsfrist som anges i punkt 2 eller 4 förlängas med högst 30 dagar.

5.  Om det i ett enskilt fall inte är möjligt att iaktta tidsfristerna i punkt 2 eller 4, ska den verkställande myndigheten utan dröjsmål och senast inom två arbetsdagar, på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning, underrätta den utfärdande myndigheten, ange skälen till förseningen samt samråda med den utfärdande myndigheten om när det är lämpligt att genomföra förverkandet. I ett sådant fall får den tidsfrist som anges i punkt 2 eller 4 förlängas med högst 20 arbetsdagar.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den verkställande myndigheten ska utan dröjsmål rapportera till den utfärdande myndigheten om uppskovet av verkställigheten av beslutet, inklusive grunderna för uppskovet och, om möjligt, den förväntande varaktigheten av uppskovet, på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning.

2.  Den verkställande myndigheten ska omedelbart och senast inom 48 timmar rapportera till den utfärdande myndigheten om uppskovet av verkställigheten av beslutet, inklusive grunderna för uppskovet och, om möjligt, den förväntande varaktigheten av uppskovet, på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning. I fall av uppskov enligt bestämmelserna i led b i punkt 1, ska den utfärdande myndigheten, vid verkställighet av ett beslut om förverkande i fler än en medlemsstat, utfärda nya instruktioner om den exakta penningsumma som är föremål för förverkande.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Så snart grunden för uppskovet inte längre föreligger ska den verkställande myndigheten utan dröjsmål vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa beslutet och underrätta den utfärdande myndigheten om detta på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning.

3.  Så snart grunden för uppskovet inte längre föreligger ska den verkställande myndigheten omedelbart och senast inom tio arbetsdagar vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa beslutet och underrätta den utfärdande myndigheten om detta på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det är omöjligt att verkställa beslutet om förverkande på grund av att den egendom som ska förverkas redan har förverkats, har försvunnit, har förstörts eller inte kan återfinnas på den plats som anges i intyget eller på grund av att platsen för egendomen inte har angetts tillräckligt exakt, trots att den utfärdande myndigheten rådfrågats, ska den utfärdande myndigheten underrättas utan dröjsmål. Om möjligt får beslutet verkställas på annan egendom i enlighet med artikel 8.2 eller 8.3.

Om det är omöjligt att verkställa beslutet om förverkande på grund av att den egendom som ska förverkas redan har förverkats, har försvunnit, har förstörts eller inte kan återfinnas på den plats som anges i intyget eller på grund av att platsen för egendomen inte har angetts tillräckligt exakt, trots att den utfärdande myndigheten rådfrågats, ska den utfärdande myndigheten underrättas omedelbart och senast inom 48 timmar. Om möjligt får beslutet verkställas på annan egendom i enlighet med artikel 8.2 eller 8.3.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Skyldighet att underrätta berörda parter

 

1.  Den verkställande myndigheten ska efter verkställigheten av ett beslut om förverkande, och senast inom 48 timmar, meddela sitt beslut till den person mot vilken beslutet om förverkande har utfärdats samt andra berörda parter, inklusive tredje man i god tro.

 

2.  Meddelandet ska ange skälen till beslutet om förverkande, vilken myndighet som utfärdat beslutet och vilka rättsmedel som finns enligt lagstiftningen i den verkställande staten.

 

3.  Meddelandet ska innehålla relevant information, på ett sådant sätt att personen kan anföra effektiva rättsmedel, om skälen till beslutet om förverkande, om vilken myndighet som utfärdat beslutet och om vilka rättsmedel som finns enligt lagstiftningen i den verkställande staten.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Utfärdandet av beslutet är nödvändigt och proportionellt för att provisoriskt förhindra att egendom förstörs, omvandlas, flyttas, överförs eller bortskaffas, för att möjliggöra ett eventuellt senare förverkande, med beaktande av den misstänkta eller tilltalade personens rättigheter,

(a)  Utfärdandet av beslutet är nödvändigt och proportionellt för att provisoriskt förhindra att egendom förstörs, omvandlas, flyttas, överförs eller bortskaffas, för att möjliggöra ett eventuellt senare förverkande, med beaktande av den misstänkta eller tilltalade personens rättigheter samt rättigheter tillhörande eventuell tredje man som agerat i god tro,

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  beslutet om frysning kunde ha fattats under samma förutsättningar i ett liknande inhemskt ärende, och

(b)  beslutet om frysning kunde ha fattats under samma förutsättningar i ett liknande inhemskt ärende, och skälet eller skälen för beslutet är korrekt angivna.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  skälet eller skälen för beslutet är korrekt angivna, åtminstone kortfattat.

utgår

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den utfärdande myndigheten ska översända ett beslut om frysning med användning av det formulär som avses i artikel 16 direkt till den verkställande myndigheten eller, i tillämpliga fall, till den centrala myndighet som avses i artikel 27.2, på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning och som gör det möjligt för den verkställande staten att fastställa äktheten.

1.  Den utfärdande myndigheten ska översända ett beslut om frysning med användning av det intyg som avses i artikel 16 direkt till den verkställande myndigheten, och beslutet ska meddelas till den centrala myndighet som avses i artikel 27.2, på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning och som gör det möjligt för den verkställande staten att fastställa äktheten.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  ska innehålla en instruktion om att egendomen ska förbli i den verkställande staten i avvaktan på översändandet av ett beslut om förverkande i enlighet med artikel 4. Den utfärdande myndigheten ska ange beräknad dag för detta översändande på det formulär som avses i artikel 16.

(b)  ska innehålla en instruktion om att egendomen ska förbli i den verkställande staten i avvaktan på översändandet av ett beslut om förverkande i enlighet med artikel 4. Den utfärdande myndigheten ska ange beräknad dag för detta översändande på det intyg som avses i artikel 16.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Om den verkställande myndighet som tar emot ett beslut om frysning inte är behörig att erkänna det och vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa det, ska den omedelbart översända beslutet om frysning till den behöriga verkställande myndigheten i sin medlemsstat och underrätta den utfärdande myndigheten om detta.

8.  Om den myndighet i den verkställande staten som tar emot ett beslut om förverkande inte är behörig att erkänna beslutet och vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa det, ska den omedelbart och senast inom två arbetsdagar översända beslutet om förverkande till den behöriga verkställande myndigheten i sin medlemsstat och underrätta den utfärdande myndigheten.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett beslut om frysning får endast översändas i enlighet med artikel 14 till en verkställande stat åt gången.

1.  I princip får ett beslut om frysning endast översändas i enlighet med artikel 14 till en verkställande stat åt gången.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ett beslut om frysning som avser specifik egendom får översändas till fler än en verkställande stat samtidigt om

2.  Utan att det påverkar bestämmelserna i punkt 1, får ett beslut om förverkande som avser specifik egendom översändas till fler än en verkställande stat samtidigt om

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Ett beslut om frysning som avser ett penningbelopp får översändas till fler än en verkställande stat samtidigt om den utfärdande myndigheten bedömer att det finns ett specifikt behov att göra det, särskilt om det uppskattade värdet på den egendom som får frysas i den utfärdande staten och en verkställande stat förmodligen inte räcker för att driva in hela det belopp som omfattas av beslutet om frysning.

3.  Utan att det påverkar bestämmelserna i punkt 1, får ett beslut om frysning som avser ett penningbelopp får översändas till fler än en verkställande stat samtidigt om den utfärdande myndigheten bedömer att det finns ett specifikt behov att göra det, särskilt om det uppskattade värdet på den egendom som får frysas i den utfärdande staten och en verkställande stat förmodligen inte räcker för att driva in hela det belopp som omfattas av beslutet om frysning.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Formulär för beslut om frysning

Standardintyg för utfärdande av ett beslut om frysning

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Beslut om frysning ska utfärdas med användning av det formulär som anges i bilaga II.

utgår

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den utfärdande myndigheten ska fylla i formuläret, underteckna det och intyga att dess innehåll är riktigt och korrekt.

2.  Den utfärdande myndigheten ska fylla i det intyg som anges i bilaga II, underteckna det och intyga att dess innehåll är riktigt och korrekt.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Så snart beslutet har verkställts ska den verkställande myndigheten omedelbart och senast inom 12 timmar underrätta den utfärdande myndigheten på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig rapport.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Dessutom ska den verkställande myndigheten inom tre arbetsdagar efter det att den verkställt beslutet om frysning rapportera till den utfärdande myndigheten, på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning, om de åtgärder som har vidtagits för att verkställa beslutet om frysning och resultatet av dessa, inbegripet en beskrivning av den frysta egendomen och en uppskattning av dess värde.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Grunder för att vägra erkännande och verkställighet av beslut om frysning

Obligatoriska och frivilliga grunder för att vägra erkännande och verkställighet av beslut om frysning

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den verkställande myndigheten får besluta att inte erkänna och att inte verkställa beslut om frysning endast om

1.  Den verkställande myndigheten får inte erkänna eller verkställa beslut om frysning om

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  det formulär som avses i artikel 16 är ofullständigt eller uppenbart felaktigt och inte har fyllts i efter samråd i enlighet med punkt 2 i denna artikel,

utgår

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  beslutet om frysning grundar sig på ett brott som har begåtts utanför den utfärdande statens territorium och helt eller delvis på den verkställande statens territorium och den gärning för vilken beslutet om frysning utfärdas inte utgör ett brott i den verkställande staten,

utgår

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  beslutet om frysning avser bestämd egendom som inte tillhör vare sig den fysiska eller juridiska person mot vilken beslutet om förverkande utfärdats i den utfärdande staten eller någon annan fysisk eller juridisk person som varit part i förhandlingarna i den utfärdande staten,

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  i något av de fall som avses i artikel 3.2, den gärning som ligger till grund för beslutet om frysning inte innebär något brott enligt den verkställande statens lagstiftning; när det gäller skatter eller avgifter, tullar och valutatransaktioner får dock verkställighet av beslutet om frysning inte vägras på den grunden att den verkställande statens lagstiftning inte föreskriver samma slags skatter eller avgifter eller att den inte innehåller samma slags regler om skatter, avgifter, tullar och valutatransaktioner som den utfärdande statens lagstiftning.

utgår

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  det finns tungt vägande skäl att tro att det skulle vara oförenligt med den verkställande statens skyldigheter enligt artikel 6 i EU-fördraget och enligt stadgan att verkställa beslutet om frysning.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Den verkställande myndigheten får besluta att inte erkänna och att inte verkställa beslut om frysning om

 

(a)  det intyg som avses i artikel 16 är ofullständigt eller uppenbart felaktigt och inte har fyllts i efter samråd i enlighet med punkt 2 i denna artikel, eller om de villkor som fastställs i artikel 16.3 inte uppfylls,

 

(b)  beslutet om frysning grundar sig på ett brott som har begåtts utanför den utfärdande statens territorium och helt eller delvis på den verkställande statens territorium och den gärning för vilken beslutet om frysning utfärdas inte utgör ett brott i den verkställande staten,

 

(c)  i något av de fall som avses i artikel 3.2, den gärning som ligger till grund för beslutet om frysning inte utgör ett brott enligt den verkställande statens lagstiftning; när det gäller skatter eller avgifter, tullar och valutatransaktioner får dock verkställighet av beslutet om frysning inte vägras av det skälet att den verkställande statens lagstiftning inte föreskriver samma slags skatter eller avgifter eller att den inte innehåller samma slags regler eller förseelser avseende skatter, avgifter, tullar och valutatransaktioner som den utfärdande statens lagstiftning.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den verkställande myndigheten får besluta att upphäva beslutet om frysning om den, under verkställigheten, får vetskap om att någon av grunderna för att vägra erkännande och verkställighet är tillämplig.

3.  Den verkställande myndigheten får besluta att upphäva beslutet om frysning om den, under verkställigheten, får vetskap om att någon av grunderna för att vägra erkännande och verkställighet är tillämplig. Den verkställande myndigheten ska meddela den utfärdande myndigheten grunderna för upphävandet av beslutet om frysning, på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om den utfärdande myndigheten i beslutet om frysning har angett att det finns berättigade skäl att anta att egendomen i fråga inom kort kommer att flyttas eller förstöras och att omedelbar frysning är nödvändig, eller om den utfärdande myndigheten i beslutet om frysning har angett att frysningsåtgärden måste genomföras en särskild dag, ska den verkställande myndigheten ta full hänsyn till detta krav.

2.  Om den utfärdande myndigheten i beslutet om frysning har angett att det finns berättigade skäl att anta att egendomen i fråga inom kort kommer att flyttas eller förstöras och att omedelbar frysning är nödvändig, eller om den utfärdande myndigheten i beslutet om frysning har angett att frysningsåtgärden måste genomföras en särskild dag, ska den verkställande myndigheten ta full hänsyn till detta krav och verkställa beslutet om frysning inom den angivna tiden.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den verkställande myndigheten ska fatta beslutet om erkännande och verkställighet av beslutet om frysning, eller om samråd med den utfärdande myndigheten i enlighet med artikel 18.2, så snart som möjligt och, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 7 i denna artikel, senast 24 timmar efter det att den verkställande myndigheten mottog beslutet om frysning.

3.  Den verkställande myndigheten ska fatta beslutet om erkännande och verkställighet av beslutet om frysning, eller om samråd med den utfärdande myndigheten i enlighet med artikel 18.2, så snart som möjligt och, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 7 i denna artikel, senast 48 timmar efter det att den verkställande myndigheten mottog beslutet om frysning.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om den verkställande myndigheten samråder med den utfärdande myndigheten i enlighet med artikel 18.2 ska den verkställande myndigheten fatta beslutet om erkännande och verkställighet av beslutet om frysning utan dröjsmål.

4.  Om den verkställande myndigheten samråder med den utfärdande myndigheten i enlighet med artikel 9.2, ska den verkställande myndigheten fatta beslutet om erkännande och verkställighet av beslutet om förverkande utan dröjsmål och senast inom 48 timmar efter samrådet.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Den verkställande myndigheten ska utan dröjsmål meddela den utfärdande myndigheten beslutet om ett beslut om frysning på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning.

5.  Den verkställande myndigheten ska omedelbart och senast inom 12 timmar meddela den utfärdande myndigheten beslutet om ett beslut om frysning på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Om det i ett enskilt fall inte är möjligt att iaktta tidsfristerna i punkt 3 eller 6, ska den verkställande myndigheten på valfritt sätt utan dröjsmål underrätta den utfärdande myndigheten, ange skälen till förseningen samt samråda med den utfärdande myndigheten om när det är lämpligt att genomföra frysningen.

7.  Om det i ett enskilt fall inte är möjligt att iaktta tidsfristerna i punkt 3, 4, 5 eller 6, ska den verkställande myndigheten omedelbart och senast inom två arbetsdagar, ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig rapport, underrätta den utfärdande myndigheten, ange skälen till förseningen samt samråda med den utfärdande myndigheten om när det är lämpligt att genomföra frysningen.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den verkställande myndigheten ska omedelbart rapportera till den utfärdande myndigheten om uppskovet av verkställigheten av beslutet, inklusive grunderna för uppskovet och, om möjligt, den förväntande varaktigheten av uppskovet, på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning. Så snart grunden för uppskovet inte längre föreligger ska den verkställande myndigheten omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa beslutet och underrätta den utfärdande myndigheten om detta på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning.

2.  Den verkställande myndigheten ska omedelbart och senast inom 48 timmar rapportera till den utfärdande myndigheten om uppskovet av verkställigheten av beslutet, inklusive grunderna för uppskovet och, om möjligt, den förväntande varaktigheten av uppskovet, på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Så snart grunden för uppskovet inte längre föreligger ska den verkställande myndigheten omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa beslutet och underrätta den utfärdande myndigheten om detta på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 22 ska den verkställande myndigheten efter verkställigheten meddela sitt beslut till den person mot vilken beslutet om frysning har utfärdats och till varje berörd part, inbegripet tredje man i god tro, som den verkställande myndigheten har underrättats om i enlighet med artikel 14.6.

1.  Den verkställande myndigheten ska meddela sitt beslut till den person mot vilken beslutet om frysning har utfärdats och till varje berörd part, inbegripet tredje man i god tro, som den verkställande myndigheten har underrättats om i enlighet med artikel 14.6.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I meddelandet ska anges, åtminstone kortfattat, skälen till beslutet om frysning, vilken myndighet som utfärdade beslutet och vilka rättsmedel som finns enligt lagstiftningen i den verkställande staten.

2.  Meddelandet ska ange skälen till beslutet om frysning, vilken myndighet som utfärdat beslutet och vilka rättsmedel som finns enligt lagstiftningen i den verkställande staten.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Meddelandet ska innehålla relevant information, på ett sådant sätt att personen kan anföra effektiva rättsmedel, om skälen till beslutet om frysning, om vilken myndighet som utfärdat beslutet och om vilka rättsmedel som finns enligt lagstiftningen i den verkställande staten.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den verkställande myndigheten ska i enlighet med sin nationella lagstiftning garantera konfidentialitet för beslutet om frysning och dess innehåll, utom i den utsträckning som behövs för att verkställa det. Om den verkställande myndigheten inte kan uppfylla konfidentialitetskravet, ska den omedelbart underrätta den utfärdande myndigheten om detta.

2.  Utan att det påverkar någon berörd persons rätt till information, ska den verkställande myndigheten i enlighet med unionslagstiftningen och sin nationella lagstiftning garantera konfidentialitet för beslutet om frysning och dess innehåll, utom i den utsträckning som behövs för att verkställa det. Om den verkställande myndigheten inte kan uppfylla konfidentialitetskravet, ska den omedelbart och senast inom tre arbetsdagar underrätta den utfärdande myndigheten och ange skälen på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  För att säkra pågående utredningar får den utfärdande myndigheten begära att den verkställande myndigheten bevarar konfidentialiteten för beslutet om frysning för en begränsad tidsperiod.

3.  För att säkra pågående utredningar får den utfärdande myndigheten begära att den verkställande myndigheten bevarar konfidentialiteten för beslutet om frysning för en begränsad tidsperiod, som inte får sträcka sig längre än till frysningsbeslutets verkställighetsdatum.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den verkställande myndigheten får efter samråd med den utfärdande myndigheten och med beaktande av alla omständigheter i ärendet göra en motiverad begäran till den utfärdande myndigheten om att begränsa den tidsperiod under vilken egendomen ska vara fryst. Om den utfärdande myndigheten inte samtycker till en sådan begränsning ska den underrätta den verkställande myndigheten om detta, med angivande av skälen. Om den utfärdande myndigheten inte gör detta inom sex veckor från mottagandet av begäran får den verkställande myndigheten upphäva beslutet om frysning.

2.  Den verkställande myndigheten får efter samråd med den utfärdande myndigheten och med beaktande av alla omständigheter i ärendet göra en motiverad begäran till den utfärdande myndigheten, med eventuell bevisning till stöd för sin begäran och på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning, om att begränsa den tidsperiod under vilken egendomen ska vara fryst. Om den utfärdande myndigheten inte samtycker till en sådan begränsning ska den underrätta den verkställande myndigheten om detta, med angivande av skälen. Om den utfärdande myndigheten inte gör detta inom fyra veckor från mottagandet av begäran får den verkställande myndigheten upphäva beslutet om frysning.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 25

utgår

Rapportering

 

Den verkställande myndigheten ska inom tre dagar från verkställigheten av beslutet om frysning rapportera till den utfärdande myndigheten, på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning, om de åtgärder som har vidtagits för att verkställa beslutet och resultatet av dessa, inbegripet en beskrivning av den frysta egendomen och en uppskattning av dess värde.

 

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Varje medlemsstat får, om organisationen av dess interna system gör detta nödvändigt, utse en eller flera centrala myndigheter med ansvar för administrativt översändande och mottagande av beslut om frysning och förverkande och för att bistå de behöriga myndigheterna. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om detta.

2.  Varje medlemsstat ska utse en central myndighet med ansvar för att bistå de behöriga myndigheterna med administrativt översändande, mottagande och registrering av beslut om frysning och förverkande. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om detta.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den utfärdande myndigheten och den verkställande myndigheten ska vid behov samråda på lämpligt sätt för att främja en effektiv tillämpning av denna förordning.

1.  Den utfärdande myndigheten och den verkställande myndigheten ska vid behov skyndsamt samråda på lämpligt sätt för att främja en effektiv tillämpning av denna förordning.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  All kommunikation, inbegripet sådan som avser att lösa svårigheter rörande översändandet eller äktheten av de handlingar som behövs för att verkställa beslutet om frysning eller förverkande ska ske genom direkta kontakter mellan den utfärdande och den verkställande myndigheten eller, om medlemsstaten har utsett en central myndighet i enlighet med artikel 27.2, genom denna centrala myndighet.

2.  All kommunikation, inbegripet sådan som avser att lösa svårigheter rörande översändandet eller äktheten av de handlingar som behövs för att verkställa beslutet om frysning eller förverkande ska ske genom direkta kontakter mellan den utfärdande och den verkställande myndigheten med bistånd av den centrala myndigheten i enlighet med artikel 27.2.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den utfärdande myndigheten ska omedelbart underrätta den verkställande myndigheten, på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning, om varje beslut eller åtgärd som innebär att beslutet inte längre är verkställbart eller av någon annan anledning ska återkallas.

Den utfärdande myndigheten ska omedelbart och senast inom 48 timmar underrätta den verkställande myndigheten, på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning, om varje beslut eller åtgärd som innebär att beslutet inte längre är verkställbart eller av någon annan anledning ska återkallas.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 30 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den verkställande staten ska inställa verkställigheten av beslutet så snart den underrättats av den utfärdande myndigheten om detta beslut eller denna åtgärd.

Den verkställande staten ska inställa verkställigheten av beslutet så snart den underrättats av den utfärdande myndigheten om detta beslut eller denna åtgärd och omedelbart meddela den utfärdande medlemsstaten att verkställigheten ställts in, på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Om det belopp som erhållits vid verkställigheten av beslutet om förverkande överstiger 10 000 euro ska den verkställande staten överföra 50 % av beloppet till den utfärdande staten.

(b)  Om det belopp som erhållits vid verkställigheten av beslutet om förverkande överstiger 10 000 euro ska 30 % av beloppet tillfalla den verkställande staten och 70 % av beloppet ska överföras av den verkställande staten till den utfärdande staten.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om en rättslig myndighet i den utfärdande staten har utfärdat ett beslut om att ersätta eller återställa egendom till brottsoffret, ska motsvarande belopp, så länge det inte överstiger det förverkade beloppet, tillfalla den utfärdande staten för ersättning eller återställande till brottsoffret. Eventuell återstående egendom ska förfogas över i enlighet med punkt 2.

3.  Om en rättslig myndighet i den utfärdande staten har utfärdat ett beslut om att ersätta eller återställa egendom till brottsoffret, ska motsvarande belopp, så länge det inte överstiger det förverkade beloppet, tillfalla den utfärdande staten i syfte att användas endast för ersättning eller återställande till brottsoffret. Eventuell återstående egendom ska förfogas över i enlighet med punkt 2.

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Egendomen får användas för allmännyttiga eller sociala ändamål i den verkställande staten i enlighet med dess lagstiftning, med förbehåll för den utfärdande statens samtycke.

(c)  Egendomen får användas för allmännyttiga eller sociala ändamål i den verkställande staten i enlighet med dess lagstiftning.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Varje medlemsstat ska vidta nödvändiga åtgärder för att inrätta ett nationellt centralorgan med ansvar för förvaltning av sådan fryst egendom som eventuellt ska förverkas senare och av förverkade tillgångar och egendomar. Sådan egendom ska företrädesvis användas för projekt som syftar till att motverka och förebygga organiserad brottslighet och för andra projekt av allmänt intresse eller för sociala ändamål.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  Varje medlemsstat ska vidta nödvändiga åtgärder, inbegripet inrättande av en nationell fond, för att garantera lämplig ersättning till familjer till poliser och offentligt anställda som avlidit i tjänsten samt till poliser och offentligt anställda som fått bestående invaliditet till följd av sin tjänsteutövning. Varje medlemsstat ska öronmärka en del av de förverkade tillgångarna för detta syfte.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4c.  Egendom som frysts, men som inte därefter förverkas, ska omedelbart återlämnas. De villkor eller förfaranderegler som reglerar återlämnandet av sådan egendom ska fastställas av nationell rätt.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Den utfärdande myndigheten ska underrätta den verkställande myndigheten om det beslut som avses i punkterna 3 och 4 d. Om ett förfarande för att ersätta eller återställa egendom till brottsoffret är pågående i den utfärdande staten ska den verkställande staten hålla inne förfogandet av den förverkade egendomen till dess att den verkställande myndigheten underrättats om beslutet.

5.  Den utfärdande myndigheten ska underrätta den verkställande myndigheten om det beslut som avses i punkterna 3 och 4 d på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning. Om ett förfarande för att ersätta eller återställa egendom till brottsoffret är pågående i den utfärdande staten ska den verkställande staten hålla inne förfogandet av den förverkade egendomen till dess att den verkställande myndigheten underrättats om beslutet.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om den verkställande staten har haft kostnader som den anser vara stora eller exceptionella, får den verkställande myndigheten föreslå för den utfärdande myndigheten att kostnaderna ska delas. Den utfärdande myndigheten ska beakta ett sådant förslag på grundval av detaljerade specifikationer från den verkställande myndigheten.

2.  Om den verkställande staten har haft kostnader som den anser vara stora eller exceptionella, får den verkställande myndigheten föreslå för den utfärdande myndigheten att kostnaderna ska delas. Den utfärdande myndigheten ska beakta ett sådant förslag på grundval av detaljerade specifikationer från den verkställande myndigheten och informera den verkställande myndigheten om sina slutsatser, på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 32a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 32a

 

Garantier

 

1.  Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att personer som berörs av de åtgärder som föreskrivs enligt denna förordning har rätt till ett effektivt rättsmedel och en rättvis rättegång, så att deras rättigheter tillvaratas.

 

2.  Medlemsstaterna ska göra det faktiskt möjligt för de personer vars egendom berörs att bestrida beslutet om frysning eller förverkande inför domstol, i enlighet med förfaranden som föreskrivs i nationell rätt. Sådana förfaranden kan innebära att när det första beslutet om frysning eller förverkande har fattats av en annan behörig myndighet än en rättslig myndighet, ska beslutet först underställas en rättslig myndighet för godkännande eller omprövning innan det kan bestridas inför domstol.

 

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 2012/13/EU och direktiv 2013/48/EU, ska personer vars egendom berörs av beslutet om frysning eller förverkande ha rätt att få tillgång till en advokat under hela frysnings- eller förverkandeförfarandet, vad gäller fastställandet av vinningen och hjälpmedlen, så att de kan hävda sina rättigheter. De berörda personerna ska informeras om att de har denna rätt.

 

4.  Medlemsstaterna ska se till att tidsfristerna för att utnyttja rättsmedlen är desamma som de som föreskrivs i liknande inhemska ärenden och att de tillämpas så att berörda parter garanteras en faktisk möjlighet att utnyttja dessa rättsmedel.

 

5.  I sådana förfaranden som avses i punkt 2 ska berörda personer ha en faktisk möjlighet att bestrida omständigheterna i målet, däribland de konkreta uppgifter och det tillgängliga bevismaterial som ligger till grund för att den berörda egendomen anses vara egendom som härrör från brottsliga handlingar.

 

6.  Tredje man ska ha faktisk möjlighet att hävda äganderätt eller annan egendomsrätt.

 

7.  När brottsoffer till följd av ett brott har ersättningsanspråk mot en person som är föremål för en förverkandeåtgärd som föreskrivs i denna förordning, ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som krävs för att se till att förverkandeåtgärden inte hindrar dessa brottsoffer från att begära ersättning.

 

8.  Den utfärdande myndigheten och den verkställande myndigheten ska underrätta varandra om de rättsmedel som används mot utfärdandet, erkännandet eller verkställigheten av ett beslut om frysning eller förverkande.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje berörd part, inbegripet tredje man i god tro, ska ha tillgång till rättsmedel, inbegripet de som anges i artikel 8 i direktiv 2014/42/EU, mot erkännande och verkställighet av ett beslut i enlighet med artiklarna 8 och 17 i syfte att bevara dennes rättigheter. Rättsmedel ska sökas vid domstol i den verkställande staten i enlighet med den statens nationella lagstiftning. Talan får ha suspensiv verkan enligt lagstiftningen i den verkställande staten.

1.  Varje berörd part, inbegripet tredje man i god tro, ska ha tillgång till rättsmedel, inbegripet de som anges i artikel 8 i direktiv 2014/42/EU, mot erkännande och verkställighet av ett beslut i enlighet med artiklarna 8 och 17 i syfte att bevara dennes rättigheter. Rättsmedel mot erkännandet och verkställigheten av ett beslut om frysning eller förverkande ska sökas vid domstol i den verkställande staten i enlighet med den statens nationella lagstiftning. Talan får ha suspensiv verkan enligt lagstiftningen i den verkställande staten.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De materiella grunderna för utfärdandet av beslutet om frysning eller förverkande får inte bestridas inför en domstol i den verkställande staten.

2.  Med förbehåll för de grundläggande garantier och rättigheter som gäller i den verkställande staten, får de materiella grunderna för utfärdandet av beslutet om frysning eller förverkande inte bestridas inför en domstol i den verkställande staten.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska regelbundet samla in uttömmande statistik från de relevanta myndigheterna och bevara denna. Den statistik som samlats in ska varje år översändas till kommissionen och ska, utöver den som anges i artikel 11.2 i direktiv 2014/42/EU, inbegripa följande:

Medlemsstaterna ska regelbundet samla in och bevara uttömmande statistik från de relevanta myndigheterna och från den centrala myndighet som avses i artikel 27.2. Den statistik som samlats in ska varje år översändas till kommissionen och ska, utöver den som anges i artikel 11.2 i direktiv 2014/42/EU, inbegripa följande:

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 35 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska årligen överlämna en rapport till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén med en sammanställning av inlämnad statistik och en åtföljande jämförande analys.

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 36

utgår

Ändringar av intyget och formuläret

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 37 med avseende på ändringar av det intyg och det formulär som anges i bilagorna I och II.

 

Motivering

All information som ingår i de två intygen (i bilagorna I och II) bör, av rättssäkerhetsskäl, upprättas och fastställas av lagstiftaren. En delegering av befogenheten för detta är varken nödvändig eller lämplig.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 37

utgår

Utövande av delegering

 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 36 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [det datum då denna förordning börjar tillämpas].

 

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 36 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 36 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med [två månader] på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

 

Motivering

All information som ingår i de två intygen (i bilagorna I och II) bör, av rättssäkerhetsskäl, upprättas och fastställas av lagstiftaren. En delegering av befogenheten för detta är varken nödvändig eller lämplig.

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 38 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Översynsklausul

Rapport- och översynsklausul

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast den [fem år från det datum då denna förordning börjar tillämpas] ska kommissionen lägga fram en rapport om tillämpningen av denna förordning för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Rapporten ska vid behov åtföljas av förslag till ändring av denna förordning.

Senast den [tre år från det datum då denna förordning börjar tillämpas] och därefter vart tredje år ska kommissionen lägga fram en rapport om tillämpningen av denna förordning för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Rapporten ska bland annat inbegripa följande:

 

(a)  En översikt över den statistik som medlemsstaterna tillhandahåller enligt artikel 35, och 

 

(b)   en bedömning av den eventuella inverkan som gränsöverskridande beslut om frysning och förverkande har på grundläggande fri- och rättigheter och på rättsstaten.

 

Rapporten ska vid behov åtföljas av förslag till ändring av denna förordning.

Motivering

Kommissionen bör regelbundet rapportera om statistiken och om eventuell inverkan på grundläggande rättigheter, för att vid behov lägga fram en översyn av denna förordning.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt M – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en central myndighet har fått ansvar för administrativt översändande och mottagande av beslut om förverkande i den utfärdande staten:

Central myndighet med ansvar för att bistå de behöriga myndigheterna, registrera alla beslut om förverkande som översänds och tas emot på nationell nivå samt effektivisera översändandet och mottagandet av besluten om förverkande i enlighet med artikel 27.2:

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Bilaga II – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

BESLUT OM FRYSNING

INTYG

enligt artikel 16

enligt artikel 16 för utfärdande av ett beslut om förverkande

Motivering

För att förenkla är det lämpligt att anpassa förfarandena för ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och av beslut om förverkande till varandra. Därför bör båda typer av beslut åtföljas av ett intyg (som finns i bilaga I och II).

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Bilaga II – avsnitt M – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en central myndighet har fått ansvar för administrativt översändande och mottagande av beslut om frysning i den utfärdande staten:

Central myndighet med ansvar för att bistå de behöriga myndigheterna, registrera alla beslut om frysning som översänds och tas emot på nationell nivå samt effektivisera översändandet och mottagandet av besluten i enlighet med artikel 27.2:


MOTIVERING

Föredraganden välkomnar att kommissionen den 21 december 2016 lade fram förslag om en rad åtgärder syftande till att förstärka Europeiska unionens kapacitet att bekämpa finansiering av organiserad brottslighet och terrorism. De tre förslag till lagstiftning som fanns med i detta lagstiftningspaket kommer att göra det möjligt att komplettera och förstärka Europeiska unionens rättsliga ram i frågor som rör penningtvätt, olagliga överföringar av kontanta medel samt frysning och förverkande av tillgångar. Därigenom får vi starkare och mer samordnade EU-åtgärder på detta område.

Er föredragande välkomnar därför kommissionens förslag till förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande. Frysning och förverkande av vinning av brott är ett av de mest effektiva sätten att bekämpa den organiserade brottsligheten. Det är nödvändigt att blockera pengar som härrör från och är avsedda för kriminella organisationer. Att förfoga över ett instrument för ömsesidigt erkännande är en helt grundläggande faktor, och principen om ömsesidigt erkännande av domar och rättsliga avgöranden är fundamentet i det rättsliga samarbetet i straffrättsliga frågor i Europeiska unionen. Detta är inte minst viktigt med tanke på att kommissionens genomföranderapporter om de rambeslut som finns på detta område visar att nuvarande system inte är effektivt.

Kommissionens val att göra detta instrument om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande till en förordning, utgör, enligt föredraganden, en mycket viktig del i kommissionens förslag. En förordning ger otvetydigt ökad klarhet och större rättssäkerhet, och den undanröjer de problem som kan uppstå vid införlivandet i de nationella systemen, och möjliggör därmed snabbare och mer effektiv verkställighet av beslut om frysning och förverkande. Det är därför den mest lämpliga och den mest effektiva formen för ett sådant instrument för ömsesidigt erkännande.

En annan central faktor i denna förordning är vikten av respekt för grundläggande rättigheter och förfarandemässiga garantier. Föredraganden föreslår därför att man ska ta med en klausul om icke-erkännande och icke-verkställighet av beslut om frysning eller förverkande, om det finns skäl till detta för att de grundläggande rättigheterna inte har respekterats, vilket är ett krav som parlamentet stöder sedan flera år. Det föreslås också att de flesta av motiven för icke-erkännande och icke-verkställighet ska vara av obligatorisk karaktär. Slutligen föreslår föredraganden att man ska lägga till bestämmelser eller komplettera befintliga bestämmelser om garantier vid rättsliga förfaranden. Garantierna skulle gälla rätten till effektiva rättsmedel och rätt till information för alla berörda personer, men även förfarandemässiga rättigheter för tredje man som kan beröras av besluten om frysning och förverkande.

Föredraganden har vid arbetet med detta förslag från kommissionen även strävat efter förenkling och förtydligande. I detta hänseende är det lämpligt att klargöra vissa av bestämmelserna i förordningen, att anpassa förfarandena och arrangemangen för ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande till varandra samt att harmonisera detta nya instrument med annan redan befintlig EU-lagstiftning på detta område.

Det är helt avgörande att man lyckas öka hastigheten och effektiviteten i förfarandena för erkännande av beslut om frysning och förverkande av tillgångar och vinning av brott: genom enklare förfaranden för översändande av beslut, genom en förstärkt roll för centrala nationella myndigheter, vars stödjande roll är betydelsefull, och genom snävare tidsfrister för myndigheter, så att de kommunicerar med varandra och fattar beslut om att verkställa (eller inte) de beslut som de utfärdande staterna översänt samt omedelbart meddelar när de fattat sina beslut och när de verkställt beslut. Allt detta är bestämmelser som föredraganden vill förstärka.

Slutligen är det viktigt att på EU-nivå och i medlemsstaterna främja en optimal förvaltning av frysta och förverkade tillgångar och användning av dem för sociala ändamål, för att ge ersättning till den organiserade brottslighetens offer, till brottsoffrens familjer och till företag som utsatts för organiserad brottslighet eller för att använda tillgångarna för att bekämpa den organiserade brottsligheten.


YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor (8.11.2017)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande

(COM(2016)0819 – C8‑0002/2017 – 2016/0412(COD))

Föredragande av yttrande: Fulvio Martusciello

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  På området för finansiella tjänster föreskriver ett flertal unionsrättsakter som gäller de finansiella marknaderna beslut om frysning och förverkande som sanktioner för finansinstitut. Effektivt gränsöverskridande samarbete mellan brottmålsdomstolar och andra behöriga nationella myndigheter är av största vikt när det gäller stabilitet och tilltro till unionens finansiella system.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Även om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande i unionen är ett viktigt steg i kampen mot brottslighet, finns det en stor mängd orapporterade och obeskattade tillgångar i tredjeländer utanför unionen. En övergripande plan för att avskräcka överföring av tillgångar till tredjeländer och finna effektiva sätt att driva in dem skulle innebära ett stort steg framåt.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Det är viktigt att underlätta ömsesidigt erkännande och verkställighet av beslut om att frysa och förverka egendom genom att fastställa regler som ålägger en medlemsstat att på sitt territorium erkänna och verkställa beslut som har utfärdats av en annan medlemsstat i samband med ett straffrättsligt förfarande.

(12)  Det är viktigt att underlätta ömsesidigt erkännande och verkställighet av beslut om att frysa och förverka egendom genom att fastställa regler som ålägger en medlemsstat att på sitt territorium erkänna och verkställa beslut som har utfärdats av en annan medlemsstat i samband med straffrättsliga, civilrättsliga och förvaltningsrättsliga förfaranden.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Denna förordning bör tillämpas på alla beslut om förverkande som meddelats av en domstol efter rättegång på grund av brottslig gärning och alla beslut om frysning som utfärdats för att möjliggöra ett eventuellt senare förverkande. Den bör därför omfatta alla slag av beslut som omfattas av direktiv 2014/42/EU, liksom andra slag av beslut som utfärdats utan slutlig fällande dom inom ramen för straffrättsliga förfaranden. Denna förordning bör inte tillämpas på beslut om frysning och förverkande som utfärdats inom ramen för civilrättsliga eller förvaltningsrättsliga förfaranden.

(13)  Denna förordning bör tillämpas på alla beslut om förverkande som meddelats av en domstol eller en behörig myndighet efter rättsförfaranden till följd av straffrättsliga, civilrättsliga eller förvaltningsrättsliga brott, och alla beslut om frysning som utfärdats för att möjliggöra ett eventuellt senare förverkande. Den bör därför omfatta alla slag av beslut som omfattas av direktiv 2014/42/EU, liksom andra slag av beslut som utfärdats utan slutlig fällande dom inom ramen för straffrättsliga, civilrättsliga eller förvaltningsrättsliga förfaranden.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Denna förordning bör omfatta beslut om förverkande och beslut om frysning som avser de brott som omfattas av direktiv 2014/42/EU samt beslut som avser andra brott. Brotten bör därför inte begränsas till områdena med särskilt allvarlig brottslighet med ett gränsöverskridande inslag, eftersom artikel 82 i EUF-fördraget inte kräver en sådan begränsning för åtgärder som fastställer regler och förfaranden för att säkerställa ömsesidigt erkännande av brottmålsdomar.

(14)  Denna förordning bör omfatta beslut om förverkande och beslut om frysning som avser de brott som omfattas av direktiv 2014/42/EU samt beslut som avser andra brott. Brotten bör därför inte begränsas till områdena med särskilt allvarliga brott med ett gränsöverskridande inslag, eftersom artikel 82 i EUF-fördraget inte kräver en sådan begränsning för åtgärder som fastställer regler och förfaranden för att säkerställa ömsesidigt erkännande av brottmålsdomar. Skattebedrägeri, grovt skattebedrägeri och skatteundandragande är exempel på särskilt allvarliga gränsöverskridande brott som bör tas med i förteckningen över brott som omfattas av denna förordning. Eftersom sådana brott i vissa medlemsstater inte är belagda med fängelsestraff på upp till minst tre år bör emellertid det maximala fängelsestraffet sänkas till två år för dessa specifika brott.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Vid tillämpningen av denna förordning bör hänsyn tas till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU30, 2012/13/EU31, 2013/48/EU32, (EU) 2016/34333, (EU) 2016/80034 och (EU) 2016/191935, som avser processuella rättigheter i straffrättsliga förfaranden.

(18)  Vid tillämpningen av denna förordning bör hänsyn tas till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU30, 2012/13/EU31, 2013/48/EU32, (EU) 2016/34333, (EU) 2016/80034 och (EU) 2016/191935, som avser processuella rättigheter i straffrättsliga förfaranden, och unionsrättsakter avseende finansmarknader. Om förverkande utan föregående fällande dom utgör förebyggande förverkande efter rättegång på grund av brottslig verksamhet, är det ytterst viktigt att följande stränga villkor är uppfyllda: förverkande utan föregående fällande dom får endast utdömas utifrån en begränsad förteckning över möjliga fall som fastställs i lag, såsom misstänkta för organiserad brottslighet eller terrorism, dessutom bör det straffrättsliga förfarandet visa att egendomens ursprung inte kan bestyrkas och att egendomen som ska förverkas antingen är oproportionerlig i förhållande till den deklarerade inkomsten eller till den utförda verksamheten eller är av olagligt ursprung eller resultatet av återinvestering av vinning av brott, och det bör finnas verkningsfulla rättssäkerhetsgarantier för att se till att de som är föremål för förverkande utan föregående fällande dom har rätt till en rättvis rättegång och rätt till ett effektivt rättsmedel och att principen om oskuldspresumtion respekteras.

__________________

__________________

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU av den 20 oktober 2010 om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 280, 26.10.2010, s. 1).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU av den 20 oktober 2010 om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 280, 26.10.2010, s. 1).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 142, 1.6.2012, s. 1).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 142, 1.6.2012, s. 1).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid frihetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under frihetsberövandet (EUT L 294, 6.11.2013, s. 1).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid frihetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under frihetsberövandet (EUT L 294, 6.11.2013, s. 1).

33 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/343 av den 9 mars 2016 om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden (EUT L 65, 11.3.2016, s. 1).

33 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/343 av den 9 mars 2016 om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden (EUT L 65, 11.3.2016, s. 1).

34 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/800 av den 11 maj 2016 om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden (EUT L 132, 21.5.2016, s. 1).

34 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/800 av den 11 maj 2016 om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden (EUT L 132, 21.5.2016, s. 1).

35 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1919 av den 26 oktober 2016 om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och för eftersökta personer i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder (EUT L 297, 4.11.2016, s. 1).

35 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1919 av den 26 oktober 2016 om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och för eftersökta personer i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder (EUT L 297, 4.11.2016, s. 1).

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Denna förordning föreskriver de regler enligt vilka en medlemsstat på sitt territorium ska erkänna och verkställa ett beslut om frysning eller ett beslut om förverkande som utfärdats av en annan medlemsstat i samband med ett straffrättsligt förfarande.

1.  Denna förordning föreskriver de regler enligt vilka en medlemsstat på sitt territorium ska erkänna och verkställa ett beslut om frysning eller ett beslut om förverkande som utfärdats av en annan medlemsstat i samband med straffrättsliga, civilrättsliga och förvaltningsrättsliga förfaranden.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  beslut om förverkande: en slutlig påföljd eller åtgärd som har beslutats av en domstol efter rättegång på grund av en brottslig gärning, som innebär slutligt berövande av egendom från en fysisk eller juridisk person.

(1)  beslut om förverkande: en slutlig påföljd eller åtgärd som har beslutats av en domstol eller en behörig myndighet efter rättsförfaranden till följd av straffrättsliga, civilrättsliga eller förvaltningsrättsliga brott och som innebär slutligt berövande av egendom från en fysisk eller juridisk person.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  vinning: varje ekonomisk fördel som direkt eller indirekt härrör från ett brott; den kan bestå av alla former av egendom och innefattar all efterföljande återinvestering eller omvandling av direkt vinning och eventuella värdefulla fördelar.

(4)  vinning: varje ekonomisk fördel som direkt eller indirekt härrör från ett straffrättsligt, civilrättsligt eller förvaltningsrättsligt brott; den kan bestå av alla former av egendom och innefattar all efterföljande återinvestering eller omvandling av direkt vinning och eventuella värdefulla fördelar.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  hjälpmedel: all slags egendom som på något sätt, helt eller delvis, använts eller varit avsedd att användas för att begå ett eller flera brott.

(5)  hjälpmedel: all slags egendom som på något sätt, helt eller delvis, använts eller varit avsedd att användas för att begå ett straffrättsligt, civilrättsligt eller förvaltningsrättsligt brott.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  utfärdande stat: den medlemsstat där ett beslut om frysning eller förverkande har utfärdats i samband med ett straffrättsligt förfarande.

(6)  utfärdande stat: den medlemsstat där ett beslut om frysning eller förverkande har utfärdats i samband med straffrättsliga, civilrättsliga eller förvaltningsrättsliga förfaranden.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8 – led a – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  varje annan behörig myndighet, enligt den utfärdande statens definition, som i straffrättsliga förfaranden har behörighet att besluta om frysning av egendom eller om verkställighet av ett beslut om frysning av egendom i enlighet med nationell lagstiftning. Dessutom ska beslutet om frysning, efter prövning av dess överensstämmelse med villkoren för utfärdande av ett sådant beslut enligt denna förordning, särskilt villkoren i artikel 13.1, och innan den översänds till den verkställande myndigheten, godkännas av en domare, domstol, undersökningsdomare eller allmän åklagare i den utfärdande staten. Om beslutet har godkänts av en sådan myndighet, får den myndigheten också betraktas som en utfärdande myndighet med avseende på översändandet av beslutet,

(2)  varje annan behörig myndighet, enligt den utfärdande statens definition, som i straffrättsliga, civilrättsliga eller förvaltningsrättsliga förfaranden har behörighet att besluta om frysning av egendom eller om verkställighet av ett beslut om frysning av egendom i enlighet med nationell lagstiftning. Dessutom ska beslutet om frysning, efter prövning av dess överensstämmelse med villkoren för utfärdande av ett sådant beslut enligt denna förordning, särskilt villkoren i artikel 13.1, och innan den översänds till den verkställande myndigheten, godkännas av en domare, domstol, undersökningsdomare eller allmän åklagare i den utfärdande staten. Om beslutet har godkänts av en sådan myndighet, får den myndigheten också betraktas som en utfärdande myndighet med avseende på översändandet av beslutet,

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  i fråga om ett beslut om förverkande, en behörig myndighet, enligt den utfärdande statens definition, som i straffrättsliga förfaranden har behörighet att verkställa ett beslut om förverkande som har utfärdats av en domstol i enlighet med nationell lagstiftning.

(b)  i fråga om ett beslut om förverkande, en behörig myndighet, enligt den utfärdande statens definition, som i straffrättsliga, civilrättsliga eller förvaltningsrättsliga förfaranden har behörighet att verkställa ett beslut om förverkande som har utfärdats av en domstol i enlighet med nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  IT-brottslighet.

–  It-brottslighet.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Rasism och främlingsfientlighet.

–  Rasism, främlingsfientlighet och antisemitism.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 21a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Marknadsmissbruk.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 21b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Manipulering av index som används som riktmärken i finansiella instrument och finansiella kontrakt eller för att mäta investeringsfonders resultat.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 21c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Manipulering av marknader i finansiella instrument.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Ett beslut om frysning eller förverkande ska verkställas utan kontroll av dubbel straffbarhet om de gärningar som föranleder beslutet om frysning eller förverkande utgör ett eller flera av följande brott, enligt definitionen i den utfärdande statens lagstiftning, och de i den utfärdande staten bestraffas med ett fängelsestraff på minst två år:

 

  Skattebedrägeri.

 

  Grovt skattebedrägeri.

 

  Skatteundandragande.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 37 avseende den regelbundna uppdateringen av brottsförteckningen i punkt 1.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  i något av de fall som avses i artikel 3.2, den gärning som ligger till grund för beslutet om förverkande inte utgör ett brott enligt den verkställande statens lagstiftning; när det gäller skatter eller avgifter, tullar och valutatransaktioner får dock verkställighet av beslutet om förverkande inte vägras på den grunden att den verkställande statens lagstiftning inte föreskriver samma slags skatter eller avgifter eller att den inte innehåller samma slags regler om skatter, avgifter, tullar och valutatransaktioner som den utfärdande statens lagstiftning,

(f)  i något av de fall som avses i artikel 3.2, den gärning som ligger till grund för beslutet om förverkande inte utgör ett brott enligt den verkställande statens lagstiftning; när det gäller skatter eller avgifter, tullar och valutatransaktioner får dock verkställighet av beslutet om förverkande inte vägras på den grunden att den verkställande statens lagstiftning inte föreskriver samma slags skatter eller avgifter eller att den inte innehåller samma slags regler eller brott i fråga om skatter, avgifter, tullar och valutatransaktioner som den utfärdande statens lagstiftning,

 

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I de fall som avses i punkt 1 ska den verkställande myndigheten, innan den beslutar att helt eller delvis inte erkänna och verkställa ett beslut om förverkande, på lämpligt sätt samråda med den utfärdande myndigheten och om lämpligt anmoda den utfärdande myndigheten att utan dröjsmål tillhandahålla alla nödvändiga uppgifter.

2.  I de fall som avses i punkt 1 ska den verkställande myndigheten, innan den beslutar att helt eller delvis inte erkänna och verkställa ett beslut om förverkande, på ett lämpligt sätt som ger någon form av utskrift eller avskrift, samråda med den utfärdande myndigheten och om lämpligt anmoda den utfärdande myndigheten att utan dröjsmål tillhandahålla alla nödvändiga uppgifter.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Denna punkt ska dock tillämpas endast om ett sådant beslut skulle ha prioritet över senare nationella beslut om frysning vid straffrättsliga förfaranden enligt nationell lagstiftning.

(4)  Denna punkt ska dock tillämpas endast om ett sådant beslut skulle ha prioritet över senare nationella beslut om frysning vid straffrättsliga, civilrättsliga eller förvaltningsrättsliga förfaranden enligt nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den verkställande staten ska förvalta den frysta eller förverkade egendomen med syftet att förhindra att den minskar i värde och i enlighet med artikel 10 i direktiv 2014/42/EU.

1.  Den verkställande staten ska förvalta den frysta eller förverkade egendomen med syftet att förhindra att den minskar i värde och i enlighet med artikel 10 i direktiv 2014/42/EU. En korrekt värdering av alla beslagtagna varor ska utföras av den verkställande medlemsstaten. För att garantera att tillgångar som är föremål för beslagtagande eller förverkande skyddas, får den rättsliga myndigheten använda jurister som anförtrotts offentliga uppdrag, t.ex. notarier.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Om det belopp som erhållits vid verkställigheten av beslutet om förverkande överstiger 10 000 euro ska den verkställande staten överföra 50 % av beloppet till den utfärdande staten.

(b)  Om det belopp som erhållits vid verkställigheten av beslutet om förverkande överstiger 10 000 euro, ska den verkställande staten överföra 75 % av beloppet minus kostnaderna för verkställigheten av beslutet om förverkande, utan att överstiga 50 % av beloppet, till den utfärdande staten.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kommissionen ska årligen överlämna en rapport till Europaparlamentet, till rådet och till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén med en sammanställning av insamlad statistik tillsammans med en jämförande analys.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Senast den ... [ett år efter datumet för tillämpning av denna förordning] ska kommissionen lägga fram en utvärdering för Europaparlamentet, för rådet och för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av statistik och effekter avseende förebyggande beslut om förverkande och av konsekvenser av gränsöverskridande samarbete i händelse av utvidgning av dessa beslut till alla medlemsstater.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt H – led 3 – strecksats 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  IT-brottslighet

–  It-brottslighet.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt H – led 3 – strecksats 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  Rasism och främlingsfientlighet.

  Rasism, främlingsfientlighet och antisemitism.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt H – led 3 – strecksats 21a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Marknadsmissbruk.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt H – led 3 – strecksats 21b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Manipulering av index som används som riktmärken i finansiella instrument och finansiella kontrakt eller för att mäta investeringsfonders resultat.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt H – led 3 – strecksats 21c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Manipulering av marknader i finansiella instrument.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt H – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Bestraffas det brott för vilket beslutet om förverkande utfärdas i den utfärdande staten med fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd i minst två år enligt den utfärdande statens lagstiftning och ingår det i den förteckning över brott som anges nedan? (markera relevant ruta)

 

  Skattebedrägeri

 

  Grovt skattebedrägeri

 

  Skatteundandragande

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande

Referensnummer

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

13.2.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Fulvio Martusciello

11.4.2017

Behandling i utskott

4.9.2017

9.10.2017

 

 

Antagande

6.11.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

39

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Esther de Lange, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

VERTS/ALE

Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Bernard Monot

2

0

ECR

Bernd Lucke, Kay Swinburne

Key to symbols:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (26.11.2017)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande

(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Föredragande av yttrande: Pavel Svoboda

KORTFATTAD MOTIVERING

Enligt senaste forskningsdata genererade de illegala marknaderna i Europeiska unionen ungefär 110 miljarder euro, dvs. ungefär 1 % av EU:s BNP 2010. Att ta bort vinsten av brottslig verksamhet och se till att ”brott inte lönar sig” är därför en mycket effektiv mekanism för att bekämpa brottslighet. Beslagtagande av tillgångar som härrör från brottslig verksamhet syftar till att förebygga och bekämpa brottslighet, däribland organiserad brottslighet, och att ersätta brottsoffer, och det ger ytterligare medel för att återinvestera i brottsbekämpande verksamhet eller andra initiativ för att förebygga brottslighet.

Trots detta, och även om den befintliga statistiken är begränsad, är det endast en liten andel av de pengar som utgör vinning av brott inom EU som återvinns för närvarande: 98,9 % av den uppskattade vinningen av brott förverkas inte utan kvarstår till brottslingars förfogande. Ett fungerande system för återvinning av tillgångar är en förutsättning för att fler tillgångar som härrör från brott ska kunna beslagtas. Detta inbegriper effektiva regler för ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Frysning och förverkande av hjälpmedel vid och vinning av brott är ett av de mest effektiva sätten att bekämpa brottslighet. Europeiska unionen är fast besluten att säkerställa att identifiering, konfiskering och återanvändning av brottslingars tillgångar effektiviseras24.

(3)  Frysning och förverkande av hjälpmedel vid och vinning av brott är ett av de mest effektiva sätten att bekämpa brottslighet, lagöverträdelser – särskilt genom organiserade brottslingar – och terrorism, eftersom det berövar brottslingar vinningen av sin olagliga verksamhet och terrorister möjligheten att organisera attentat. Europeiska unionen är fast besluten att säkerställa att identifiering, konfiskering och återanvändning av brottslingars tillgångar effektiviseras24. Förverkade kriminella tillgångar kan omdirigeras till brottsbekämpning, brottsförebyggande eller ersättning till brottsoffer.

_________________

_________________

24 Stockholmsprogrammet – ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd, EUT C 115, 4.5.2010, s. 1.

24 Stockholmsprogrammet – ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd, EUT C 115, 4.5.2010, s. 1.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Eftersom brott ofta är av gränsöverskridande art är ett effektivt gränsöverskridande samarbete avgörande för att kunna beslagta och förverka vinning av och hjälpmedel vid brott.

(4)  Eftersom brott ofta är av gränsöverskridande art är ett effektivt gränsöverskridande samarbete avgörande för att kunna beslagta och förverka vinning av och hjälpmedel vid brott. Bättre samarbete mellan medlemsstaterna och tredjeländer kommer att uppnås genom beslutsamma, snabba och samordnade åtgärder för modernisering och genomförande av relevanta unionsrättsakter.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  De illegala inkomster som härstammar från kriminella organisationers brottslighet ”tvättas” i stor utsträckning i den lagliga europeiska ekonomin. När detta kapital återinvesteras i den vanliga ekonomin utgör det ett allvarligt hot mot näringsfriheten och konkurrensfriheten, eftersom det får en allvarligt snedvridande verkan.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b)  Organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt utgör allvarliga hot mot unionens ekonomi, genom att till exempel kraftigt minska skatteintäkterna för medlemsstaterna och för unionen som helhet, och hotar även ansvarsskyldigheten i unionsfinansierade projekt, eftersom kriminella organisationer agerar inom olika sektorer, varav många är underställda myndighetskontroll.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För att säkerställa ett effektivt ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande bör reglerna om erkännande och verkställighet av dessa beslut fastställas genom en rättsligt bindande och direkt tillämplig unionsrättsakt.

(11)  För att säkerställa ett effektivt ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande bör reglerna om erkännande och verkställighet av dessa beslut fastställas genom en rättsligt bindande och direkt tillämplig unionsrättsakt som har ett bredare tillämpningsområde än andra aktuella rättsakter och innehåller tydliga bestämmelser om frysning och förverkande av tillgångar. Ett enda instrument för ömsesidigt erkännande av både beslut om frysning och beslut om förverkande, som innehåller ett standardintyg och ett standardformulär, tillsammans med tillämpliga regler och tidsfrister, kommer att säkerställa att besluten erkänns och verkställs utan dröjsmål inom unionen.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Det är viktigt att underlätta ömsesidigt erkännande och verkställighet av beslut om att frysa och förverka egendom genom att fastställa regler som ålägger en medlemsstat att på sitt territorium erkänna och verkställa beslut som har utfärdats av en annan medlemsstat i samband med ett straffrättsligt förfarande.

(12)  Det är viktigt att underlätta ömsesidigt erkännande och verkställighet av beslut om att frysa och förverka egendom genom att fastställa regler som ålägger en medlemsstat att, utan onödigt dröjsmål eller vidare formaliteter, på sitt territorium erkänna och verkställa beslut som har utfärdats av en annan medlemsstat i samband med ett straffrättsligt förfarande.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Denna förordning medför inte någon ändring av skyldigheten att respektera de grundläggande rättigheterna och de grundläggande rättsliga principerna i artikel 6 i EU-fördraget.

(16)  Denna förordning påverkar inte skyldigheten att respektera de grundläggande rättigheterna och de grundläggande rättsliga principerna i artikel 6 i EU-fördraget.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheterna och iakttar de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Denna förordning bör tillämpas i enlighet med dessa rättigheter och principer.

(17)  Denna förordning respekterar de grundläggande och processuella rättigheterna och iakttar de relevanta principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Denna förordning bör tillämpas i enlighet med dessa rättigheter och principer.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Vid tillämpningen av denna förordning bör hänsyn tas till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU30, 2012/13/EU31, 2013/48/EU32, (EU) 2016/34333, (EU) 2016/80034 och (EU) 2016/191935, som avser processuella rättigheter i straffrättsliga förfaranden.

(18)  Denna förordning bör tillämpas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU30, 2012/13/EU31, 2013/48/EU32, (EU) 2016/34333, (EU) 2016/80034 och (EU) 2016/191935, som avser processuella rättigheter i straffrättsliga förfaranden.

_________________

_________________

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU av den 20 oktober 2010 om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 280, 26.10.2010, s. 1).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU av den 20 oktober 2010 om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 280, 26.10.2010, s. 1).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 142, 1.6.2012, s. 1).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 142, 1.6.2012, s. 1).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid frihetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under frihetsberövandet (EUT L 294, 6.11.2013, s. 1).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid frihetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under frihetsberövandet (EUT L 294, 6.11.2013, s. 1).

33 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/343 av den 9 mars 2016 om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden (EUT L 65, 11.3.2016, s. 1).

33 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/343 av den 9 mars 2016 om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden (EUT L 65, 11.3.2016, s. 1).

34 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/800 av den 11 maj 2016 om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden (EUT L 132, 21.5.2016, s. 1).

34 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/800 av den 11 maj 2016 om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden (EUT L 132, 21.5.2016, s. 1).

35 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1919 av den 26 oktober 2016 om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och för eftersökta personer i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder (EUT L 297, 4.11.2016, s. 1).

35 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1919 av den 26 oktober 2016 om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och för eftersökta personer i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder (EUT L 297, 4.11.2016, s. 1).

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Den verkställande myndigheten bör erkänna ett beslut om förverkande utan vidare formaliteter och bör vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa det. Beslutet om erkännande och verkställighet av beslutet om förverkande bör fattas och förverkandet bör genomföras lika skyndsamt och med samma prioritet som ett liknande inhemskt ärende. Tidsfrister bör fastställas för att säkerställa att beslutet om förverkande kan bli föremål för beslut och verkställighet skyndsamt och effektivt.

(22)  Den verkställande myndigheten bör erkänna ett beslut om förverkande utan vidare formaliteter eller onödigt dröjsmål och bör vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa det. Beslutet om erkännande och verkställighet av beslutet om förverkande bör fattas utan onödigt dröjsmål, och förverkandet bör genomföras lika fort och med samma prioritet som ett liknande inhemskt ärende. Denna förordning bör fastställa tidsfrister inom vilka de olika stegen i förfarandet måste slutföras för att säkerställa att beslutet om förverkande skyndsamt och effektivt blir föremål för beslut och verkställighet.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Den verkställande myndigheten bör erkänna ett beslut om frysning utan vidare formaliteter och bör omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa det. Beslutet om erkännande och verkställighet av beslutet om frysning bör fattas och frysningen bör genomföras lika skyndsamt och med samma prioritet som ett liknande inhemskt ärende. Tidsfrister bör fastställas för att säkerställa att beslutet om frysning kan bli föremål för beslut och verkställighet skyndsamt och effektivt.

(24)  Den verkställande myndigheten bör erkänna ett beslut om frysning utan vidare formaliteter eller onödigt dröjsmål och bör omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa det. Beslutet om erkännande och verkställighet av beslutet om frysning bör fattas utan onödigt dröjsmål, och frysningen bör genomföras lika fort och med samma prioritet som ett liknande inhemskt ärende. Denna förordning bör fastställa strikta tidsfrister inom vilka de olika stegen i förfarandet måste slutföras för att säkerställa att beslutet om frysning skyndsamt och effektivt blir föremål för beslut och verkställighet.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  Erkännande och verkställighet av ett beslut om frysning eller ett beslut om förverkande bör inte vägras på andra grunder är de som anges i denna förordning. Det bör särskilt vara möjligt för den verkställande myndigheten att inte erkänna och verkställa ett beslut om förverkande på grunder som rör principen ne bis in idem, berörda parters rättigheter eller rätten att närvara vid rättegången.

(26)  Erkännande och verkställighet av ett beslut om frysning eller ett beslut om förverkande bör bara kunna vägras på de grunder som anges i denna förordning. Den verkställande myndigheten får besluta att inte erkänna och verkställa ett beslut om förverkande på grunder som rör principen ne bis in idem, berörda parters rättigheter eller rätten att närvara vid rättegången.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Innan den verkställande myndigheten beslutar att tillämpa en grund för att vägra erkännande och verkställighet bör den samråda med den utfärdande myndigheten för att erhålla alla nödvändiga kompletterande uppgifter.

(27)  Innan den verkställande myndigheten beslutar att tillämpa en grund för att vägra erkännande och verkställighet bör den utan onödigt dröjsmål samråda med den utfärdande myndigheten för att erhålla alla nödvändiga kompletterande uppgifter.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Den utfärdande myndigheten bör utan dröjsmål underrättas om omöjligheten att verkställa ett beslut. Sådan omöjlighet kan bero på att egendomen redan har förverkats, har försvunnit, inte kan återfinnas på den plats som den utfärdande myndigheten har angett, eller att platsen för egendomen inte har angetts tillräckligt exakt.

(29)  Den utfärdande myndigheten bör utan onödigt dröjsmål underrättas om skälen till att ett beslut inte kan verkställas. Sådan omöjlighet kan bero på att egendomen redan har förverkats, har försvunnit, inte kan återfinnas på den plats som den utfärdande myndigheten har angett, eller att platsen för egendomen inte har angetts tillräckligt exakt.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29a)  Om det råder tveksamhet om var den egendom som är föremål för beslut om förverkande är belägen, bör medlemsstaterna använda alla tillgängliga medel för att korrekt kunna fastställa var egendomen finns, också med användning av alla tillgängliga informationssystem.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  En korrekt tillämpning av denna förordning förutsätter nära kontakter mellan de berörda behöriga nationella myndigheterna, särskilt vid samtidig verkställighet av ett beslut om förverkande i fler än en medlemsstat. De behöriga myndigheterna bör därför samråda med varandra närhelst det är nödvändigt.

(31)  En korrekt tillämpning av denna förordning förutsätter nära kontakter och optimalt samarbete mellan de berörda behöriga nationella myndigheterna, särskilt vid samtidig verkställighet av ett beslut om frysning eller förverkande i fler än en medlemsstat. De behöriga nationella myndigheterna bör därför samråda med varandra och använda modern kommunikationsteknik godkänd enligt förfarandereglerna i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  Varje berörd part, inbegripet tredje man i god tro, bör ha tillgång till rättsmedel mot erkännande och verkställighet av ett beslut om frysning eller förverkande, så att dennes rättigheter kan bevaras, inbegripet en faktisk möjlighet att väcka talan mot beslutet vid en domstol eller hävda äganderätt eller annan egendomsrätt i enlighet med direktiv 2014/42/EU. Talan bör väckas vid en domstol i den verkställande staten.

(34)  Varje berörd part, inbegripet tredje man i god tro, bör ha tillgång till rättsmedel mot erkännande och verkställighet av ett beslut om frysning eller förverkande, så att dennes rättigheter kan bevaras, inbegripet rätt till insyn i handlingar samt en faktisk möjlighet att väcka talan mot beslutet vid en domstol eller hävda äganderätt eller annan egendomsrätt i enlighet med direktiv 2014/42/EU. Talan bör väckas vid en domstol i den verkställande staten.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Denna förordning föreskriver de regler enligt vilka en medlemsstat på sitt territorium ska erkänna och verkställa ett beslut om frysning eller ett beslut om förverkande som utfärdats av en annan medlemsstat i samband med ett straffrättsligt förfarande.

1.  Denna förordning föreskriver de regler och villkor enligt vilka en medlemsstat på sitt territorium ska erkänna och verkställa ett beslut om frysning eller ett beslut om förverkande som utfärdats av en annan medlemsstat i samband med ett straffrättsligt förfarande.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Denna förordning ska inte medföra någon ändring av skyldigheten att respektera de grundläggande rättigheterna och de grundläggande rättsliga principerna såsom de stadfästs i artikel 6 i EU-fördraget.

2.  Denna förordning ska inte påverka skyldigheten att respektera de grundläggande rättigheterna och de grundläggande rättsliga principerna såsom de stadfästs i artikel 6 i EU-fördraget och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Allt förverkande utan föregående fällande dom ska vara förenligt med de processuella garantier som föreskrivs i artikel 6 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och artikel 8 i direktiv 2014/42/EU.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  egendom: varje form av egendom, materiell eller immateriell, lös eller fast, samt juridiska handlingar eller urkunder som styrker äganderätt eller annan rätt till sådan egendom, som den utfärdande myndigheten anser

(3)  egendom: pengar eller alla slags tillgångar, materiella eller immateriella, lösa eller fasta, samt begränsade äganderättigheter och juridiska handlingar eller urkunder – även i elektronisk eller digital form – som styrker äganderätt eller annan rätt till sådana tillgångar, som den utfärdande myndigheten anser

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett beslut om förverkande, eller en bestyrkt kopia av detta, ska tillsammans med det intyg som avses i artikel 7 översändas av den utfärdande myndigheten direkt till den verkställande myndigheten eller, i tillämpliga fall, till den centrala myndighet som avses i artikel 27.2, på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning och som gör det möjligt för den verkställande myndigheten att fastställa äktheten.

1.  Ett beslut om förverkande, eller en bestyrkt kopia av detta, ska tillsammans med det intyg som avses i artikel 7 översändas av den utfärdande myndigheten direkt till den verkställande myndigheten eller, i tillämpliga fall, till den centrala myndighet som avses i artikel 27.2, på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning och som gör det möjligt för den verkställande myndigheten att fastställa dess äkthet.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om led b tillämpas ska den utfärdande myndigheten så snart som möjligt underrätta den verkställande myndigheten om huruvida den berörda risken har upphört.

Om led b tillämpas ska den utfärdande myndigheten utan onödigt dröjsmål underrätta den verkställande myndigheten om huruvida den berörda risken har upphört.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den utfärdande myndigheten ska fylla i det intyg som anges i bilaga I, underteckna det och intyga att dess innehåll är riktigt och korrekt.

1.  Den utfärdande myndigheten ska utan onödigt dröjsmål fylla i det intyg som anges i bilaga I, underteckna det och intyga att dess innehåll är riktigt och korrekt.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den utfärdande myndigheten ska översätta intyget till ett officiellt språk i den verkställande staten eller till ett annat språk som den medlemsstaten har angett i enlighet med punkt 3.

2.  Den utfärdande myndigheten ska utan onödigt dröjsmål översätta intyget till ett officiellt språk i den verkställande staten eller till ett annat språk som den medlemsstaten har angett i enlighet med punkt 3.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den verkställande myndigheten ska utan vidare formaliteter erkänna ett beslut om förverkande som översänts i enlighet med artikel 4 och vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa det på samma sätt som för ett beslut om förverkande som fattats av en myndighet i den verkställande staten, såvida inte denna myndighet beslutar att åberopa någon av de grunder för att vägra erkännande och verkställighet som anges i artikel 9 eller någon av de grunder för uppskov av verkställighet som anges i artikel 11.

1.  Den verkställande myndigheten ska utan vidare formaliteter eller onödigt dröjsmål erkänna ett beslut om förverkande som översänts i enlighet med artikel 4 och vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa det på samma sätt som för ett beslut om förverkande som fattats av en myndighet i den verkställande staten, såvida inte denna myndighet beslutar att åberopa någon av de grunder för att vägra erkännande och verkställighet som anges i artikel 9 eller någon av de grunder för uppskov av verkställighet som anges i artikel 11.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den verkställande myndigheten ska utan dröjsmål rapportera till den utfärdande myndigheten om uppskovet av verkställigheten av beslutet, inklusive grunderna för uppskovet och, om möjligt, den förväntande varaktigheten av uppskovet, på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning.

2.  Den verkställande myndigheten ska utan dröjsmål rapportera till den utfärdande myndigheten om uppskovet av verkställigheten av beslutet, inklusive grunderna för uppskovet och, om möjligt, den förväntande varaktigheten av uppskovet, på ett sätt som möjliggör framställning av en skriftlig uppteckning. I fall av uppskov enligt bestämmelserna i punkt 1 b ska den utfärdande myndigheten, om ett beslut om förverkande verkställs samtidigt i fler än en medlemsstat, utfärda nya instruktioner om den exakta penningsumma som är föremål för förverkande.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Skyldighet att underrätta berörda parter

 

Den verkställande myndigheten ska efter verkställigheten av ett beslut om förverkande omedelbart underrätta den person mot vilken beslutet om förverkande har utfärdats samt andra berörda parter, inklusive tredje man i god tro, om sitt beslut.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den verkställande myndigheten ska utan vidare formaliteter erkänna ett beslut om frysning som översänts i enlighet med artikel 14 och vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa det, såvida inte denna myndighet beslutar att åberopa någon av de grunder för att vägra erkännande och verkställighet som anges i artikel 18 eller någon av de grunder för uppskov av verkställighet som anges i artikel 20.

Den verkställande myndigheten ska utan vidare formaliteter eller onödigt dröjsmål erkänna ett beslut om frysning som översänts i enlighet med artikel 14 och vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa det, såvida inte denna myndighet beslutar att åberopa någon av de grunder för att vägra erkännande och verkställighet som anges i artikel 18 eller någon av de grunder för uppskov av verkställighet som anges i artikel 20.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  det formulär som avses i artikel 16 är ofullständigt eller uppenbart felaktigt och inte har fyllts i efter samråd i enlighet med punkt 2 i denna artikel,

(a)  det formulär som avses i artikel 16 inte har översatts till något av den verkställande statens officiella språk eller är ofullständigt eller uppenbart felaktigt och inte har fyllts i efter samråd i enlighet med punkt 2 i denna artikel,

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 22 ska den verkställande myndigheten efter verkställigheten meddela sitt beslut till den person mot vilken beslutet om frysning har utfärdats och till varje berörd part, inbegripet tredje man i god tro, som den verkställande myndigheten har underrättats om i enlighet med artikel 14.6.

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 22 ska den verkställande myndigheten efter verkställigheten utan onödigt dröjsmål meddela sitt beslut till den person mot vilken beslutet om frysning har utfärdats och till varje berörd part, inbegripet tredje man i god tro, som den verkställande myndigheten har underrättats om i enlighet med artikel 14.6.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I meddelandet ska anges, åtminstone kortfattat, skälen till beslutet om frysning, vilken myndighet som utfärdade beslutet och vilka rättsmedel som finns enligt lagstiftningen i den verkställande staten.

2.  I meddelandet ska anges tillräcklig och begriplig information om skälen till beslutet om frysning, vilken myndighet som utfärdade beslutet och vilka rättsmedel som finns enligt lagstiftningen i den verkställande staten.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  För att säkra pågående utredningar får den utfärdande myndigheten begära att den verkställande myndigheten bevarar konfidentialiteten för beslutet om frysning för en begränsad tidsperiod.

3.  För att säkra pågående utredningar får den utfärdande myndigheten begära att den verkställande myndigheten bevarar konfidentialiteten för beslutet om frysning för en begränsad tidsperiod. Om skälen till att bevara konfidentialiten för beslutet om frysning inte längre föreligger, ska den utfärdande myndigheten underrätta den verkställande myndigheten om detta.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den utfärdande myndigheten och den verkställande myndigheten ska vid behov samråda på lämpligt sätt för att främja en effektiv tillämpning av denna förordning.

1.  Den utfärdande myndigheten och den verkställande myndigheten ska vid behov samråda på lämpligt sätt, bland annat via modern kommunikationsteknik, för att främja en effektiv tillämpning av denna förordning.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Om det belopp som erhållits vid verkställigheten av beslutet om förverkande överstiger 10 000 euro ska den verkställande staten överföra 50 % av beloppet till den utfärdande staten.

(b)  Om det belopp som erhållits vid verkställigheten av beslutet om förverkande överstiger 10 000 euro ska den verkställande staten överföra 70 % av beloppet till den utfärdande staten.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande

Referensnummer

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

13.2.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Pavel Svoboda

2.2.2017

Behandling i utskott

19.6.2017

7.9.2017

10.10.2017

 

Antagande

21.11.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Tiemo Wölken

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

John Flack, Emma McClarkin

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

24

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

John Flack, Emma McClarkin

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Jiří Maštálka

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande

Referensnummer

COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)

Framläggande för parlamentet

22.12.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

13.2.2017

JURI

13.2.2017

 

 

Föredragande

       Utnämning

Nathalie Griesbeck

9.3.2017

 

 

 

Behandling i utskott

30.3.2017

11.10.2017

21.11.2017

 

Antagande

11.1.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

47

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Andrea Bocskor, Morten Løkkegaard, Georg Mayer, Julia Pitera

Ingivande

12.1.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Morten Løkkegaard, Louis Michel, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ivari Padar, Emilian Pavel, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 25 januari 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy