Процедура : 2017/0820(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0002/2018

Внесени текстове :

A8-0002/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/01/2018 - 10.3

Приети текстове :

P8_TA(2018)0008

ДОКЛАД     
PDF 754kWORD 75k
12.1.2018
PE 615.276v02-00 A8-0002/2018

относно предложението за назначаване на Тони Джеймс Мърфи за член на Сметната палата

(C8‑0402/2017 – 2017/0820(NLE))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Индрек Таранд

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА Тони Джеймс Мърфи
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОТГОВОРИ НА Тони Джеймс Мърфи ПО ВЪПРОСНИКА
 ПРОЦЕДУРА – ВОДЕЩА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за назначаване на Тони Джеймс Мърфи за член на Сметната палата

(C8‑0402/2017 – 2017/0820(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0402/2017),

–  като взе предвид член 121 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0002/2018),

А.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че на своето заседание от 11 януари 2018 г. комисията по бюджетен контрол изслуша предложения от Съвета кандидат за член на Сметната палата;

1.  изказва положително становище относно предложението на Съвета за назначаване на Тони Джеймс Мърфи за член на Сметната палата;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите на държавите членки за одит.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА Тони Джеймс Мърфи

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

От 1.5.2017 г. досега

Директор на Одитен състав ІV – Пазарна регулация и конкурентоспособна икономика

Европейска сметна палата, Люксембург (Люксембург)

Отговорностите включват:

▪  подпомагане и консултиране на членовете на одитния състав при изпълнението на техните функции

▪  организиране и управление на работата на одитния състав

▪  проверка на качеството на одитната дейност

▪  координиране на въпросите, свързаните със служителите (около 100 души одитен персонал)

▪  представителство на Палатата на заседания и събития

1.1.2013–30.4.2017 г.

Началник на кабинета на г-жа ИВАНОВА

Европейска сметна палата, Люксембург (Люксембург)

Отговарящ за управлението на кабинета на г-жа ИВАНОВА – българския член на Европейската сметна палата, което включва:

▪  оказване на съдействие при планирането и текущото проследяване на одитните задачи, по които членът на ЕСП е докладващ член;

▪  подпомагане при съставянето на различни публикации на Палатата в областта на финансовия одит, одита на съответствието и на изпълнението в области на политиката, свързани с икономическото, социалното и териториалното сближаване, които обхващат теми, като младежка заетост и финансови инструменти;

▪  представяне на специални доклади пред различни аудитории;

▪  подпомагане на организацията на събития (напр. заседания на високо равнище, конференции, одитни посещения);

▪  предоставяне на подкрепа на члена на ЕСП при подготовката на заседания на Палатата и на одитния състав и на последващите от тях действия, а от октомври 2016 г. – и на Административния комитет, когато членът на ЕСП стана административен ръководител на одитния състав;

▪  преглеждане на документи от други одитни състави и открояване на най-важните въпроси;

▪  информиране на члена на ЕСП относно важни вътрешни и външни въпроси в развитие;

▪  осъществяване на контакти и установяване на добри работни отношения с други кабинети, директори, главни ръководители, одиторите, участващи в изпълнението на задачите, за които членът на ЕСП е докладващ член, други европейски институции, като Комисията и Европейския парламент, националните органи и пресата.

1.4.2007–31.12.2012 г.

Ръководител на отдела за вътрешен одит

Европейска комисия – Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ – Отдел за вътрешен одит (ECFIN 01), Люксембург (Люксембург)

Управление на независимия вътрешен одит и консултиране под пряката отговорност на генералния директор. Наблюдение и предоставяне на насоки на служителите на отдела, отговарящ за качеството и своевременното изготвяне на одитните доклади и други документи.

2008 г.

Председател на Одиторския съвет

Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ)

В качеството ми на председател планирах и ръководех заседанията на Одиторския съвет, включително представянето на годишния доклад на годишното общо събрание на ЕИФ.

2007 г.

Член на Одиторския съвет

Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ)

Бях предложен за представител на Комисията в Одиторския съвет на ЕИФ за финансовата 2007 и 2008 г., изпълняващ функциите на член на съвета през 2007 г.

1.6.2006 – 31.3.2007 г.

Одитор

Европейска комисия – Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ – Отдел за вътрешен одит (ECFIN 01), Люксембург (Люксембург)

▪  Тясно сътрудничество с ръководителя на отдела при осъществяването на оценка на риска на ECFIN 01 и последващото изготвяне на 3-годишен стратегически план и годишна работна програма на отдела. Изпълнение на задачи, свързани с получаване на увереност и консултиране, и активно ангажиран в изготвянето на одитни доклади и други документи на отдела (напр. доклади за дейността, годишно становище относно вътрешния контрол).

▪  Отговарящ за наблюдението и прегледа на работата, извършена от други колеги в отдела, лице за контакт със Сметната палата и участник в редовните контакти със Службата за вътрешен одит

1.11.1999 – 31.5.2003 г.

Командирован национален експерт

Европейска комисия – Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ – Отдел за вътрешен одит (ECFIN 01)

▪  Подпомагане при осъществяването на одитните задачи, изпълнявани от служители категория А в отдела

▪  Изменение на работните процедури и методика въз основа на предишен опит в отсъствието на всякаква налична информационна система за управление на одита

1.9.1994–31.10.1999 г.

Старши одитор (ръководител на няколко екипа от одитори)

Office of the Comptroller and Auditor General (Ирландска сметна палата), Дъблин, Ейре/Ирландия

▪  Ръководител на одитни екипи в отдела „Здравеопазване“ от септември 1994 до октомври 1997 г. Отговарящ за одита на редица обществени болници и регионални здравни органи (годишни бюджети от 3 милиона до 450 милиона евро).

▪  От ноември 1997 г. преместване в отдел „Образование“ със сходни отговорности за различни организации в образователния сектор, включително университети, регионални образователни органи и полупублични образувания.

1998 – 1999 г.

Председател на Одиторския съвет

Съвет на Европа, Страсбург (Франция)

Председателстващ заседанията на съвета и отговарящ за окончателното изготвяне на годишния доклад в координация с други членове на съвета.

1997 г.

Член на Одиторския съвет

Съвет на Европа, Страсбург (Франция)

Предложен от Службата на главния одитор (Office of the Comptroller and Auditor General) за участие като член на Одиторския съвет.

1.10.1979 – 31.8.1994 г.

Стажант одитор, помощник-одитор, одитор

Office of the Comptroller and Auditor General, Дъблин, Ейре/Ирландия

▪  Първоначално провеждане на стаж като член на одитен екип, участващ в одита на различни полудържавни дружества, после член на одитен екип, участващ в одита на различни правителствени служби и полудържавни дружества, и накрая, ръководител на одитен екип, участващ в одита на Агенцията по приходите.

▪  Асистент на ирландския член на Одиторския съвет на Евроконтрол, Брюксел, за финансовата 1991 и 1992 г.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

1997 – 2006 г.

Член на IIA (Института на вътрешните одитори) и сертифициран вътрешен одитор след полагане на изпити през ноември 2005 г.

 

1989 г.

Член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (Association of Chartered Certified Accountants)

 

1979 – 1984 г.

Кандидат член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители

 

1979 г.

Удостоверение за завършено образование (равностойно на средно образование)

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ

Майчин(и) език(езици)

Английски

 

 

Други езици

РАЗБИРАНЕ

ГОВОРЕНЕ

ПИСАНЕ

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение

 

Ирландски

 

 

Удостоверение за завършено образование

Френски

B2

B2

B2

B2

B2

 

завършени нива 4 – 8 в Комисията от август 2000 до юли 2002 г.

Немски

B2

B2

B2

B2

B2

 

завършени нива 1 – 8 в Комисията от октомври 2002 до юли 2006 г.

 

Нива: A1 и A2: Основно ниво на владеене - B1 и B2: Самостоятелно ниво на владеене - C1 и C2: Свободно ниво на владеене

Обща европейска референтна рамка за езиците

Комуникационни умения

▪  Силно развит екипен дух и подчертана способност за адаптиране в мултикултурна среда

▪  Установена мрежа от професионални контакти в Сметната палата и с одиторската и контролната общност в Европейската комисия, агенциите и други органи на Съюза

▪  Опит в изнасянето на презентации на конференции и семинари

Организационни/управленски умения

▪  Способност да управлява и мотивира други членове на екипа

▪  Способност да организира и завършва документи с добавена стойност в определените срокове

▪  Подчертана аналитична способност

▪  Решителност и прагматичен подход при решаването на проблеми

▪  Изявена инициативност

Умения, свързани с работата

▪  Отлично познаване на професионалните стандарти и практики, свързани с одитната професия

▪  Отлично познаване на стандартите за вътрешен контрол, прилагани в Комисията

▪  Добро познаване на Финансовия регламент и на секторното законодателство, свързано с политиката на сближаване, както и с регулираните пазари и конкурентоспособността на икономиката

▪  Много добри умения за съставяне на документи

▪  Аналитичен и обективен подход към одитираните дейности

▪  Съзнателност и висока степен на ангажираност

▪  Отвореност за нови методики и подходи

Цифрови умения

▪  Редовен ползвател на Microsoft Office

▪  Познаване на AMS и ASSYST

▪  В предишния си опит съм използвал в значителна степен IDEA (софтуерен одитен инструмент за извличане и анализ на данни) и базираната на Lotus Notes система за управление на одита


ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОТГОВОРИ НА Тони Джеймс Мърфи ПО ВЪПРОСНИКА

Професионален опит

1.  Моля посочете Вашия професионален опит в областта на публичните финанси, независимо дали става въпрос за бюджетно планиране, изпълнение или управление на бюджета, или бюджетен контрол или одит.

Притежавам дълъг и богат опит в областта на публичния одит, който обхваща над 35 години. Този опит е натрупан на национално и европейско равнище, включително в областта на вътрешния и външния одит, и включва участие и ръководство на финансови одити, одити на съответствието и изпълнението.

Започнах кариерата си в Office of the Comptroller and Auditor General – ирландската върховна одитна институция (ВОИ), където преминах първоначално обучение, свързано с одита на публичния сектор, и получих професионалната квалификация „дипломиран експерт-счетоводител“.

По време на кариерата ми в ирландската ВОИ аз извървях пътя от стажант одитор до отговорник на екип и накрая одитен ръководител. Участвал съм в провеждането на одити на различни правителствени служби, Агенцията по приходите и много публично финансирани организации. Като одитен ръководител отговарях за планирането, изпълнението и докладването относно одитите на органи в здравеопазването и образованието в цяла Ирландия, включително регионални здравни съвети, болници, университети и местни образователни съвети. По време на работата ми в ирландската ВОИ аз се запознах с одитирането на европейско равнище в мултикултурна среда, като бях асистент на ирландския член на Одиторския съвет на Евроконтрол за период от две години и впоследствие получих мандат като член на Одиторския съвет на Съвета на Европа, чийто председател бях през втората година.

За да придобия по-задълбочен опит в одита на публичния сектор в мултикултурна и многоезикова среда, през ноември 1999 г. приех назначение в отдела за вътрешен одит на ГД „Икономически и финансови въпроси“ в Европейската комисия. Останах в този отдел до декември 2012 г., като през това време придобих квалификацията „сертифициран вътрешен одитор“ и бях негов ръководител в продължение на почти шест години. Освен това бях назначен в Одиторския съвет на Европейския инвестиционен фонд като предложение на Европейската комисия за период от две години.

Разширих моя професионален опит, като през януари 2013 г. се преместих в Европейската сметна палата като началник на кабинета на член на ЕСП, работещ в Одитен състав ІІ. На тази длъжност участвах много активно във финансови одити и одити на съответствието за главите от годишния доклад на Палатата, отнасящи се до икономическото, социалното и териториалното сближаване. Във връзка с провеждането на одити на изпълнението участвах активно в редица специални доклади, засягащи младежката заетост и финансовите инструменти, финансирането на микропредприятия, вътрешните водни пътища, градския транспорт и образованието. В това качество подпомагах члена на ЕСП при представянето на докладите в комисията по бюджетен контрол и други комисии на Европейския парламент и имах многобройни контакти и взаимодействия с високопоставени служители на Комисията, включително комисари.

Бях назначен за директор на Одитен състав ІV на Палатата от май 2017 г., като управлявах персонал от около 100 души, по задачи в области, като научни изследвания и иновации, агенции и съвместни предприятия на ЕС, единен пазар и конкуренция, търговия, митници и данъчно облагане, финансово и икономическо управление. В това качество подпомагах шестима членове на Одитен състав ІV и отговарях за контрола на качеството на документите, изготвяни от състава. Тези документи включват декларация за достоверност за разходите по функция „Конкурентоспособност за растеж и работни места“, финансови одити, одити за законосъобразност и одити на съответствието на европейски агенции и съвместни предприятия, специални доклади, обхващащи посочените по-горе области.

Считам, че ако бъда назначен, с моя богат професионален и управленски опит в одитирането на публичния сектор в национална и международна среда и моите две професионални квалификации в областта на счетоводството и одитирането бих допринесъл положително за работата на Сметната палата.

2.  Кои са Вашите най-значими постижения в професионалната Ви кариера?

През моя дългогодишен опит в одитирането на публичния сектор съм имал редица значителни постижения и бих искал да подчертая следните три от тях:

–  През 1994 г. на ирландската ВОИ беше възложено да направи одит на голям брой публични образувания, които преди това бяха одитирани от одитори на местното управление. Аз бях определен за одитен ръководител на група такива образувания, която включваше регионални здравни органи и болници с годишен финансов бюджет от 3 до 450 милиона евро. Ситуацията беше предизвикателство, като се има предвид, че здравният сектор беше напълно нова област за ирландската ВОИ и нямаше предишен опит в тази сфера. Основното предизвикателство пред мен в твърде краткия срок беше да планирам одитния подход и да изготвя одитната програма за моите екипи, които да позволят изразяването на одитно становище относно финансовите отчети. Това трябваше да бъде свършено в предвидените от закона срокове и трябваше също така да даде възможност на ирландската ВОИ да постави евентуалните проблеми, касаещи законосъобразността, редовността и доброто финансово управление. Сроковете бяха спазени и докладването на проблемите стана възможно благодарение на надеждна одитна рамка, включваща подход и методика.

–  Второто постижение, което бих искал да откроя, е във връзка с ролята ми при разработването на функцията за вътрешен одит в ГД „Икономически и финансови въпроси“ (ECFIN). Вътрешният одит в Европейската комисия току-що беше въведен, когато постъпих в края на 1999 г., като във всички генерални дирекции бяха създадени структурите за вътрешен одит (СВО). Въз основа на моя предишен опит в ирландската ВОИ имах ключова роля при изготвянето на работната програма и одитната методика и при установяването на правила и процедури за функцията за вътрешен одит в ГД ECFIN, които да съответстват на международните одитни стандарти. Това беше осъществено в сътрудничество със Службата за вътрешен одит и други СВО в Комисията чрез редовни заседания на тази мрежа, известна като Auditnet, и свързаните работни групи, създадени за решаване на конкретни въпроси. По-късно като ръководител на отдела външно одиторско дружество направи преглед и стигна до заключението, че отделът като цяло е спазил приложимите международни одиторски стандарти.

–  На трето място бих искал да посоча участието ми в поредица от три специални доклада относно младежката заетост, осъществени по време на работата ми като началник на кабинета на член на Сметната палата. Участието ми включваше анализ, съставяне и изясняване на основните послания и подготовката на комуникационна стратегия за представянето им пред заинтересованите страни. Отговарях и за управлението на работата и организирането на екипите, особено за първия доклад за „Гаранция за младежта“, където участието ми беше много активно. По мое мнение това беше много важна тема за европейските граждани, особено за младежите, които срещат много трудности при намирането на работа. Първият одит се отнасяше до планирането на програмата „Гаранция за младежта на ЕС“ и беше иновативен предвид факта, че се осъществява преди действителното прилагане на гаранцията, и открои възможните рискове за последващото прилагане, които вече можеха да бъдат взети предвид от Европейската комисия, държавите членки и бюджетните органи – Европейския парламент и Съвета. Третият одит от тази поредица разглеждаше действителното прилагане от гледна точка на резултатите, постигнати от „Гаранция за младежта“ и инициативата за младежка заетост в извадка от държави членки. Между тези два специални доклада имаше друг, свързан с инициативата „Екипи за действие за младежта“, който включваше новото програмиране на средствата от ЕС за мерки с цел решаване на проблема с младежката заетост. Считам, че тази поредица от доклади представляваше реален принос към дебата относно бъдещата насоченост на инициативата „Гаранция за младежта“. И трите доклада бяха приети положително от комисията по бюджетен контрол и доведоха до плодотворни обсъждания и накрая, до конференция на ЕСП на високо равнище в сградата на Европейския парламент.

3.  Какъв е Вашият професионален опит в международни мултикултурни и многоезикови организации или институции, базирани извън Вашата държава на произход?

Работата в многоезикова и мултикултурна среда беше една от моите цели, което се оказа много обогатяващ опит. Станах част от институциите на ЕС преди 18 години, като работих 12 години в ГД „Икономически и финансови въпроси“ и шест в Европейската сметна палата, и двете установени в Люксембург. Освен в институциите, международен опит съм придобил и чрез участието ми в редица одиторски съвети, включително на Евроконтрол в Брюксел и на Съвета на Европа в Страсбург, докато работех за ирландската ВОИ, а накрая, в Одиторския съвет на Европейския инвестиционен фонд в Люксембург като член, предложен от Европейската комисия.

4.  Били ли сте освобождаван от отговорност за предходно изпълняваните от Вас управленски функции, ако се прилага такава процедура?

Подобна процедура не е прилагана по време на моето професионално развитие.

5.  Кои от предходно заеманите от Вас професионални длъжности са в резултат на политическо назначение?

Няма такива.

6.  Кои са трите най-важни решения, във взимането на които сте взели участие в професионалната Ви кариера?

  Най-важните решения в професионалната ми кариера са свързани с моите най-значими постижения. Всички те са били свързани с одити в публичния сектор, като първото най-важно решение беше да се присъединя към ирландската ВОИ и да получа професионалната квалификация „дипломиран експерт-счетоводител“, които бяха двата основни фундамента на моето последващо професионално развитие в одитирането на публичния сектор.

  Второто важно решение беше свързано с желанието ми да работя в мултикултурна и многоезикова среда чрез присъединяването ми към Европейската комисия. Това беше обогатяващ опит както от професионална, така и от лична гледна точка и ми даде възможност да взаимодействам като колега с професионалисти от различни култури и с различна нагласа, което разшири моя хоризонт.

  Третото важно решение беше да се присъединя към кабинета на член на Сметната палата. Този опит допълни моя професионален опит, тъй като, освен че участвах в техническите аспекти на одитите, това ми позволи да разбера по-добре потребностите и очакванията на заинтересованите страни от Сметната палата. Той ми даде възможност също така да взаимодействам с членове на Европейския парламент, особено от комисията по бюджетен контрол, и с комисари и генерални директори в Европейската комисия.

Независимост

7.  Договорът постановява, че членовете на Сметната палата трябва да са „напълно независими“ при изпълнението на своите функции. Как бихте прилагали това задължение при изпълнението на бъдещите Ви функции?

Като външен одитор на ЕС и пазител на финансовите интереси на гражданите, Сметната палата е независима институция, като е изключително важно всички служители да спазват насоките за етика на институцията и управлението да се осъществява от напълно независими членове на ЕСП.

Необходимостта от пълна независимост на членовете на Европейската сметна палата се прокламира не само в членове 285 и 286 от Договора за функционирането на Европейския съюз, но това е съществено изискване на важния стандарт за одитиране на публичния сектор, приложим към върховните одитни институции – МСВОИ 1: Декларацията от Лима. В МСВОИ 30: Етичен кодекс също има изискване за независимостта и обективността на служителите на ВОИ да не да съществуват заплахи, реални или предполагаеми, които произтичат от политическа предубеденост, участие в управлението, проверка на собствената дейност, финансов или друг личен интерес, или взаимоотношения с или влияние на други лица. Този принцип е признат и в Кодекса за поведение на членовете на Палатата, който всички членове на Палатата трябва да приемат и да спазват.

Ако бъда предложен, при изпълнението на моите бъдещи функции като член на ЕСП аз ще продължа да спазвам етичните стандарти, на които се подчинявам и понастоящем като директор в ЕСП, и ще изпълнявам функциите си изцяло в съответствие със съответните правила и разпоредби. Бих искал да подчертая факта, че независимостта и обективността са изисквания, които съм спазвал в пълна степен през цялата ми професионална кариера на основание различните длъжности, които съм изпълнявал, и като произтичащи от етичните задължения на членството ми в професионални счетоводни и одиторски органи.

Ако възникне ситуация, в която е налице реален или предполагаем конфликт на интереси, незабавно бих потърсил съвет от Етичния комитет на Палатата чрез консултация с председателя на ЕСП и ще се съобразя с всяко взето решение.

8.  Имате ли Вие или Ваши близки роднини (родители, братя и сестри, законен партньор и деца) стопанско или финансово участие или други ангажименти, които биха могли да се окажат в конфликт с бъдещите Ви функции?

Не, нямам.

9.  Готов ли сте да разкриете всички Ваши финансови интереси и други ангажименти пред председателя на Сметната палата и да ги оповестите публично?

Да.

10.  Страна ли сте по текущо съдебно производство? Ако отговорът е утвърдителен, моля, представете подробности.

Не, не съм.

11.  Имате ли активна или изпълнителна роля в политиката? Ако отговорът е утвърдителен – на какво равнище? Заемали ли сте политическа длъжност през последните 18 месеца? Ако отговорът е утвърдителен, моля, представете подробности.

Не.

12.  Ще се откажете ли от заемането на всякакви изборни длъжности или ще преустановите ли изпълнението на всякакви отговорни функции в политическа партия, ако бъдете назначен за член на Сметната палата?

Не е приложимо.

13.  Как бихте постъпили в случай на сериозна нередност или дори случай на измама и/или корупция, в които участват лица от Вашата държава членка на произход?

По мое мнение следва да се предприемат решителни действия, за да се покаже, че измамите и корупцията не се толерират по никакъв начин по отношение на средствата на ЕС. Подобни случаи имат вредно отрицателно въздействие върху възприятието на гражданите по отношение на функционирането на институциите на ЕС, и по-специално че парите на данъкоплатците не подлежат на адекватен контрол и надзор с цел да се гарантира тяхното използване за предвидените цели.

  Член 325 от ДФЕС ясно постановява, че Съюзът и държавите членки се борят с измамата и с всяка друга незаконна дейност, която засяга финансовите интереси на Съюза, и Палатата има важна роля в това отношение.

  В Международния стандарт за върховните одитни институции (МСВОИ) 1240 се заявява, че основната отговорност за предотвратяване и разкриване на измами е на лицата, натоварени с общото управление и ръководството на дейността, като Комисията, органите на държавите членки и бенефициерите на средствата от ЕС. Независимо от това ролята на Палатата в борбата с измамите и корупцията като независим одитор на ЕС е да запази професионален скептицизъм и професионална преценка през целия одитен процес и да установи възможни съществени неточности, дължащи се на измама, да събере доказателства за рисковете и да докладва случаите на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) с подходяща документация.

  Ако до знанието ми достигне случай на сериозна нередност или измама, в която участват лица от моята държава членка на произход, аз ще го разглеждам по абсолютно същия начин като всеки друг случай от друга държава членка. Ще следвам стандартната процедура на Сметната палата за оценка и докладване на случаите на OLAF, която ще инициирам незабавно, за да не се попречи на евентуално последващо разследване.

Изпълнение на функциите

14.  Какви следва да бъдат според Вас главните характеристики на една култура на добро финансово управление във всяка публична служба? Как Сметната палата би могла да допринесе за нейното прилагане?

Културата на добро финансово управление следва да дава разумно ниво на увереност на гражданите, че ограничените пари на данъкоплатците се използват възможно най-икономично, ефикасно и ефективно в техен интерес. За да се получи такава увереност, е необходима рамка, основана на отчетност и прозрачност, която включва следните елементи:

  –  ясна посока под формата на стратегии и цели;

  –  подходящ административен капацитет за изпълнение;

–  надеждна рамка за контрол, гарантираща законността и редовността на разходите;

  –  демократична отчетност под формата на прозрачно докладване и публикуване на постигнатите резултати;

–  структура на управление, гарантираща прилагането на стандартите за етика.

  Одитите на ЕСП следва да оценяват тези компоненти при извършването на одити за добро финансово управление с оглед да се установят пропуски и да се дадат препоръки за тяхното отстраняване, за да се подобри положението занапред.

15.  Съгласно Договора от Сметната палата се изисква да подпомага Парламента при упражняването на правомощията му за контрол на изпълнението на бюджета. Как бихте подобрили допълнително сътрудничеството между Сметната палата и Европейския парламент (в частност неговата комисия по бюджетен контрол) с цел както засилване на публичния надзор над общите разходи, така и повишаване на икономическата му ефективност?

  Член 287 от ДФЕС предвижда Сметната палата да представя на Европейския парламент и на Съвета декларация за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, която се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. Тази декларация може да бъде допълнена със специфични оценки за всяка основна сфера на действие на Съюза.

  Съгласно член 319 от ДФЕС Европейският парламент, по препоръка на Съвета, освобождава от отговорност Комисията за изпълнението на бюджета. За тази цел той, след Съвета, преглежда отчетите, финансовия отчет и доклада за оценка, посочени в член 318, годишния доклад на Сметната палата, заедно с отговорите на одитираните институции на констатациите и оценките на Сметната палата, декларацията за достоверност, посочена в член 287, параграф 1, втора алинея, както и други отнасящи се до бюджета специални доклади на Сметната палата.

  На основание посочените по-горе изисквания, предвидени в Договора, ЕСП има ключова роля при предоставянето на съответната информация на ЕП и на комисията по бюджетен контрол, за да се подобрят публичният надзор на общите разходи и икономическата полза от тях. ЕСП има задължение да гарантира, че тази информация под формата на годишен доклад и специални доклади се предоставя ясно и своевременно, като се открояват най-важните проблеми за преодоляване, за да бъдат разгледани от комисията по бюджетен контрол с оглед да се допринесе за процеса на вземане на решения по политиките на ЕС. Своевременното предоставяне на докладите е от ключово значение за комисията по бюджетен контрол, така че важните констатации да могат да бъдат разгледани в нейните обсъждания, на които се формулират или се удължават съществуващи цели на политиките. ЕСП подобрява непрекъснато яснотата, практическата значимост и своевременността и това се отразява във въвеждането на допълнителни продукти, като обзорните прегледи, информационните документи и бързите одити. Това приспособяване на Палатата към променящата се среда се приветства и следва да продължи, за да се повиши нейната значимост и да отговаря на очакванията на заинтересованите страни, като същевременно запазва своята независимост.

  С оглед на това е от съществено значение непрекъснатото взаимодействие и комуникация между членовете на ЕСП и комисията по бюджетен контрол и ако моята кандидатура бъде одобрена, аз ще проявявам активност в това отношение, тъй като считам, че комисията по бюджетен контрол е ключово заинтересовано лице от работата на ЕСП. В допълнение на съществуващата практика на специалните доклади, представяни на комисията по бюджетен контрол, участието на членове на ЕСП в мисии на комисията по бюджетен контрол и в консултации с нея с цел повишаване на практическата значимост на темите, включени в годишната работна програма на ЕСП, са тенденции, които срещат одобрение, които аз напълно подкрепям и ще се ангажирам с тях.

16.  Според Вас каква е добавената стойност на одита на изпълнението и как заключенията от одита следва да бъдат включени в процедурите за управление?

  Одитите на изпълнението допълват финансовите одити и одитите на съответствието и са също толкова важни, като имат за цел да предоставят информация относно аспекти, свързани с икономичността, ефикасността и ефективността, на лицата, отговорни за вземането на решения, и на ръководителите, изпълняващи дейностите и програмите. С оглед на настоящите, а вероятно и бъдещите бюджетни ограничения е от жизненоважно значение да се цели максималното повишаване на тези три аспекта по отношение на използването на средства на ЕС, като по този начин се допринася за доброто управление, отчетността и прозрачността.

Спазването на правилата и разпоредбите е необходимо изискване, но е изключително важно да се определи дали финансираните от ЕС програми/дейности наистина допринасят за постигането на целите на политиката възможно най-икономично и ефикасно. Констатациите в одитите на изпълнението, включително препоръките за преодоляване на слабостите, следва да се вземат предвид от ръководството и да се включват в неговите процедури с цел подобряване на изпълнението в бъдеще. Проследяването на изпълнението на препоръките също е важно и комисията по бюджетен контрол има основна роля и в това отношение въз основа на обратната информация от докладите за последващите действия от Комисията и ЕСП.

  Графикът за провеждане на одитите на изпълнението и разглеждането на заключенията и констатациите трябва да бъдат правилно планирани, за да са на разположение своевременно и да послужат като информация в процеса на вземане на решение относно използването на средствата на ЕС, за всички бъдещи преразглеждания на регламентите, определяне на целите на политиката и планирането на бъдещите програми.

17.  Как би могло да се подобри сътрудничеството между Сметната палата, националните одитни институции и Европейския парламент (комисия по бюджетен контрол) относно одита на бюджета на ЕС?

  Съгласно изискването на член 287 от ДФЕС ЕСП и националните одитни институции осъществяват сътрудничество, основаващо се на доверие и взаимно зачитане на независимостта. Това трябва да се постигне и съществува добре развита рамка за сътрудничество между тези институции посредством Контактния комитет. Добавената стойност на сътрудничеството между ЕСП и ВОИ се изразява в насърчаването на взаимното учене, обмена на опит, сравнителното проучване и развитието на най-добри практики. Освен това чрез избягване на дублирането на одитна работа сътрудничеството има потенциала да бъде разходоефективен начин за затвърждаване на одитните резултати, като същевременно се намалява административната тежест за одитирания субект. Редовните заседания на Контактния комитет предоставят възможности за обсъждане на тези въпроси, взаимен обмен на работните програми и постигане на съгласие относно осъществяването на одити в сътрудничество.

  Въпреки че основното внимание на националните одитни институции се фокусира върху одитирането на националните средства, подобно сътрудничество има добавена стойност, като се оказва практически значимо и ефективно, тъй като със средства на ЕС се съфинансират много национални политики. Това е от особено практическо значение за области на политиката, които се осъществяват при споделено управление, а това засяга около 80% от бюджета на ЕС. Това е област, в която одитите в сътрудничество биха могли да донесат най-голяма полза.

  Предвид факта, че ЕСП има непрекъсната и пряка връзка с комисията по бюджетен контрол и националните одитни институции, Палатата може да гарантира сътрудничество и координация с максимална полза по отношение на одитирането на бюджета на ЕС. Накрая, и трите страни се стремят към най-ефективно, ефикасно и икономично използване на публичните средства и крайният резултат от съвместната работа в действителност надвишава сумата от отделните части.

18.  Как бихте развили допълнително докладването на Сметната палата с цел на Европейския парламент да се предоставя цялата необходима информация относно точността на данните, предоставени от държавите членки на Европейската комисия?

ЕСП изрази опасения относно слабостите в предоставяните от държавите членки данни. Пропуските в надеждността на системите за мониторинг и докладване на равнището на държава членка системно са изтъквани в специалните доклади на ЕСП. Пример за важността на тези данни може да се намери в годишните доклади за дейността на генералните дирекции, които включват декларация за достоверност от генералния директор и са ключов компонент в структурата на управление на Европейската комисия.

Предвид настоящото фокусиране върху изпълнението и резултатите, свързани с финансираните от ЕС дейности, е наложително на равнището на държавите членки да има налице пълни и надеждни данни и те да бъдат всеобхватно и своевременно докладвани. Това би позволило да се направи оценка на резултатите от тези дейности и те да бъдат представени на лицата, отговорни за вземането на решения, така че ограничените средства на ЕС да бъдат разпределяни за дейности с най-голямо въздействие. Тъй като цикълът на програмиране все още не е свързан с докладването на изпълнението, тази ситуация поражда трудности при изпълнението на функциите на комисията по бюджетен контрол, тъй като бюджетите за бъдещи разходи трябва да бъдат одобрявани без ясна представа за резултатите и въздействието на съществуващите програми и дейности.

Важно е ЕСП да продължи да поставя въпроса на вниманието на комисията по бюджетен контрол и да дава препоръки, за да гарантира, че държавите членки отстраняват тези пропуски в бъдеще и предоставят необходимата информация във връзка с изпълнението, като вземат предвид аспекти, като административната тежест и съотношението между разходи и ползи.

Други въпроси

19.  Ще оттеглите ли кандидатурата си, ако становището на Парламента е против назначаването Ви за член на Сметната палата?

Да.


ПРОЦЕДУРА – ВОДЕЩА КОМИСИЯ

Заглавие

Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат IE

Позовавания

14272/2017 – C8-0402/2017 – 2017/0820(NLE)

Дата на сезиране

15.11.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

CONT

16.11.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Indrek Tarand

30.11.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

11.1.2018

 

 

 

Дата на приемане

11.1.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Bart Staes, Indrek Tarand, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Brian Hayes, Marian-Jean Marinescu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Norbert Erdős, Wolf Klinz, Sven Schulze, Lieve Wierinck

Дата на внасяне

12.1.2018

Последно осъвременяване: 12 януари 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност