Postup : 2017/0820(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0002/2018

Předložené texty :

A8-0002/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/01/2018 - 10.3

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0008

ZPRÁVA     
PDF 665kWORD 71k
12.1.2018
PE 615.276v02-00 A8-0002/2018

o návrhu na jmenování Tonyho Jamese Murphyho členem Účetního dvora

(C8‑0402/2017 – 2017/0820(NLE))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Navrhovatel: Indrek Tarand

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Tonyho Jamese Murphyho
 PŘÍLOHA 2: ODPOVĚDI Tonyho Jamese Murphyho NA DOTAZNÍK
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu na jmenování Tonyho Jamese Murphyho členem Účetního dvora

(C8‑0402/2017 – 2017/0820(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 286 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8‑0402/2017),

–  s ohledem na článek 121 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0002/2018),

A.  vzhledem k tomu, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského Parlamentu zhodnotil kvalifikaci navrhovaného kandidáta, zejména s ohledem na požadavky stanovené v čl. 286 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že na své schůzi dne 11. ledna 2018 Výbor pro rozpočtovou kontrolu uspořádal slyšení kandidáta Rady na člena Účetního dvora;

1.  vydává kladné stanovisko k návrhu Rady jmenovat Tonyho Jamese Murphyho členem Účetního dvora;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a pro informaci Účetnímu dvoru a ostatním orgánům a institucím Evropské unie a kontrolním institucím členských států.


PŘÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Tonyho Jamese Murphyho

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

01/05/2017 – do současnosti

Ředitel senátu IV – Regulace trhů a konkurenceschopné hospodářství

Evropský účetní dvůr, Lucemburk (Lucembursko)

K jeho povinnostem patří:

▪  Pomoc a poradenství členům senátu při plnění jejich povinností

▪  Organizace a řízení činnosti senátu

▪  Kontrola kvality auditní činnosti

▪  Koordinace personálních záležitostí (přibližně 100 pracovníků auditu)

▪  Zastupování Účetního dvora na zasedáních a akcích

01/01/2013–30/04/2017

Vedoucí osobní kanceláře paní IVANOVOVÉ

Evropský účetní dvůr, Lucemburk (Lucembursko)

Odpovědnost za řízení osobní kanceláře paní IVANOVOVÉ, bulharské členky Evropského účetního dvora, která zahrnuje:

▪  Zajišťování pomoci při plánování a průběžném monitorování těch auditních úkolů, pro něž je členka Účetního dvora zpravodajkou

▪  Pomoc při přípravě různých publikací Účetního dvora v oblasti finančního auditu, auditu souladu s předpisy a auditu výkonnosti v oblastech politiky týkajících se hospodářské, sociální a územní soudržnosti se zaměřením na témata jako nezaměstnanost mladých lidí a finanční nástroje

▪  Předkládání zvláštních zpráv různým cílovým skupinám

▪  Pomoc při organizaci akcí (tj. setkání na vysoké úrovni, konferencí, kontrolních návštěv)

▪  Poskytování podpory člence Účetního dvora při přípravě zasedání Účetního dvora a senátu a při činnostech navazujících na tato zasedání a od října 2016, kdy se členka Účetního dvora stala předsedající senátu, také pro administrativní výbor

▪  Přezkum dokumentů vydaných ostatními senáty a upozorňování na důležité otázky

▪  Průběžné informování členky Účetního dvora o příslušném interním a externím vývoji

▪  Rozvíjení kontaktů a navazování dobrých pracovních vztahů s ostatními kabinety, řediteli, hlavními manažery, auditory podílejícími se na úkolech, pro něž je členka Účetního dvora zpravodajkou, s ostatními evropskými orgány a institucemi, například s Komisí a Evropským parlamentem, s vnitrostátními orgány a tiskem

01/04/2007–31/12/2012

Vedoucí oddělení interního auditu

Evropská komise – Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti – oddělení interního auditu (ECFIN 01), Lucemburk (Lucembursko)

Řízení nezávislého interního auditu a poradenství, přímo podřízené generálnímu řediteli. Dohled nad pracovníky oddělení, vedení těchto pracovníků, odpovědnost za kvalitu a včasnost auditních zpráv a dalších výstupů.​​

2008

Předseda sboru auditorů

Evropský investiční fond (EIF)

Ve funkci předsedy jsem plánoval a řídil zasedání sboru auditorů, což zahrnovalo i předkládání výroční zprávy výroční valné hromadě EIF.

2007

Člen sboru auditorů

Evropský investiční fond (EIF)

Byl jsem jmenován jako zástupce Komise do sboru auditorů EIF pro rozpočtové roky 2007 a 2008, v roce 2007 jsem působil jako člen uvedeného sboru.

01/06/2003–31/03/2007

Auditor

Evropská komise – Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti – oddělení interního auditu (ECFIN 01), Lucemburk (Lucembursko)

▪  Úzká spolupráce s vedoucím oddělení při provádění posouzení rizik ECFIN 01 a následné přípravě tříletého strategického plánu a ročního pracovního programu oddělení. Plnil jsem úkoly týkající se věrohodnosti a poradenství a velkou měrou jsem se podílel na vypracování auditních zpráv a dalších výstupů oddělení (např. zpráv o činnosti, výročního stanoviska k fungování systému vnitřní kontroly)

▪  Odpovídal jsem za dohled nad prací ostatních kolegů v oddělení a přezkum jejich činnosti, zajišťoval jsem styk s Účetním dvorem a podílel jsem se na pravidelných kontaktech s Útvarem interního auditu

01/11/1999–31/05/2003

Vyslaný národní odborník

Evropská komise – Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti – oddělení interního auditu (ECFIN 01)

▪  Pomoc při plnění auditních úkolů řízených úředníky hodnostní třídy A v oddělení

▪  Úpravy pracovních postupů a metodiky na základě předchozích zkušeností při absenci dostupného systému informační technologie pro řízení auditů

01/09/1994–31/10/1999

Vedoucí auditor (manažer několika auditorských týmů)

Office of the Comptroller and Auditor General (Irský účetní dvůr), Dublin, Éire/Irsko

▪  Vedoucí týmů auditorů v odboru zdravotnictví od září 1994 do října 1997. Odpovědnost za audit řady veřejných nemocnic a regionálních orgánů odpovědných za veřejné zdraví (roční rozpočty 3 až 450 mil. EUR)

▪  Od listopadu 1997 jsem byl převeden do odboru vzdělávání a měl obdobné povinnosti týkající se různých subjektů v sektoru vzdělávání včetně vysokých škol, regionálních školských úřadů a poloveřejných subjektů

1998–1999

Předseda kontrolní komise

Rada Evropy, Štrasburk (Francie)

Předsedal jsem zasedáním komise a odpovídal za finalizaci výroční zprávy v koordinaci s ostatními členy komise

1997

Člen kontrolní komise

Rada Evropy, Štrasburk (Francie)

Úřad Office of the Comptroller and Auditor General mě navrhl do funkce člena kontrolní komise.

01/10/1979–31/08/1994

Auditor stážista, asistent auditora, auditor

Office of the Comptroller and Auditor General, Dublin, Éire/Irsko

▪  Úvodní školení na funkci pro člena auditorského týmu, který se podílel na auditech různých polostátních společností, pak člen auditorského týmu, který se podílel na auditu různých ministerstev a polostátních společností, a nakonec vedoucí auditorského týmu, který se podílel na auditu Office of the Revenue Commissioners (finanční úřad)

▪  Asistent irského člena kontrolní komise organizace Eurocontrol v Bruselu pro rozpočtové roky 1991 a 1992.​

VZDĚLÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

1997–2006

Člen institutu IIA (Institute of Internal Auditors) a certifikovaný interní auditor po složení zkoušek v listopadu 2005.

 

1989

Čestný člen Association of Chartered Certified Accountants (Asociace licencovaných certifikovaných auditorů)

 

1979–1984

Člen Association of Chartered Certified Accountants

 

1979

Osvědčení o dokončení vzdělávání (ekvivalent titulu Bc.)

 

OSOBNÍ DOVEDNOSTI

Mateřský(é) jazyk(y)

angličtina

 

 

Další jazyk(y)

POROZUMĚNÍ

VYJADŘOVÁNÍ

PSANÍ

Poslech

Čtení

Ústní interakce

Samostatný ústní projev

 

irština

 

 

osvědčení o dosažené úrovni

francouzština

B2

B2

B2

B2

B2

 

dokončeny úrovně 4–8 při Komisi od srpna 2000 do července 2002

němčina

B2

B2

B2

B2

B2

 

dokončeny úrovně 1–8 při Komisi od října 2002 do července 2006

 

Úrovně: A1 a A2: Uživatel základů jazyka – B1 a B2: Samostatný uživatel – C1 a C2: Zkušený uživatel

Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Komunikační dovednosti

▪  Vynikající smysl pro týmovou práci a silná schopnost adaptace v multikulturním prostředí

▪  Vybudoval jsem si síť profesních kontaktů v rámci Účetního dvora a v rámci komunity v oblasti auditu a kontroly v Evropské komisi, evropských agenturách a dalších subjektech Unie

▪  Zkušenosti s prezentacemi na konferencích a seminářích

Organizační / manažerské dovednosti

▪  Schopnost řídit a motivovat ostatní členy týmu

▪  Schopnost organizovat a dokončovat výstupy s přidanou hodnotou v dohodnutých lhůtách

▪  Silná analytická schopnost

▪  Rozhodný a pragmatický přístup k řešení problémů

▪  Vysoká iniciativnost

Odborné dovednosti

▪  Vynikající znalost profesních norem a postupů týkajících se auditní profese.

▪  Vynikající znalost norem vnitřní kontroly použitelných v rámci Komise

▪  Dobrá znalost finančního nařízení a odvětvových právních předpisů v oblasti politiky soudržnosti, regulace trhů a konkurenceschopného hospodářství

▪  Velmi dobrá schopnost koncipovat texty

▪  Analytický a objektivní přístup ke kontrolovaným činnostem

▪  Svědomitost a vysoce pečlivé plnění úkolů

▪  Otevřenost novým metodikám a přístupům

Digitální dovednosti

▪  Běžný uživatel Microsoft Office

▪  Znalost AMS a ASSYST

▪  V předchozí praxi jsem dosti intenzivně používal nástroj IDEA (auditorský softwarový nástroj pro extrakci a analýzu dat) a systém řízení auditu na základě Lotus Notes


PŘÍLOHA 2: ODPOVĚDI Tonyho Jamese Murphyho NA DOTAZNÍK

Odborná praxe

1.  Podejte prosím výčet svých odborných zkušeností ve sféře veřejných financí, pokud jde o rozpočtové plánování, plnění rozpočtu, rozpočtové řízení, rozpočtovou kontrolu či audit.

Mám dlouhodobé a rozsáhlé zkušenosti v oblasti veřejného auditu získané během více než 35 let. Těchto zkušeností jsem nabyl na vnitrostátní a evropské úrovni, zahrnují interní i externí audit a souvisely s účastí a vedoucí funkcí ve finančních auditech, auditech souladu s předpisy a výkonnosti.

Svou kariéru jsem zahájil v irské nejvyšší kontrolní instituci (NKI), Office of the Comptroller and Auditor General, kde jsem absolvoval první odbornou přípravu v oblasti veřejného sektoru a dosáhl jsem profesní kvalifikace certifikovaného licencovaného účetního poradce.

Během kariéry v irské NKI jsem postoupil z pozice auditora stážisty na pozici vedoucího týmu a nakonec manažera auditu. Podílel jsem se na auditech různých ministerstev, Office of the Revenue Commissioners (irského finančního úřadu) a mnoha subjektů financovaných z veřejných prostředků. Jako manažer auditu jsem odpovídal za plánování, realizaci a vykazování auditů orgánů v oblasti zdravotní péče a vzdělávání v celém Irsku včetně regionálních zdravotních rad, nemocnic, vysokých škol a místních školských rad. Během činnosti v NKI jsem absolvoval úvod do auditní činnosti na evropské úrovni v multikulturním prostředí v rámci dvouletého výkonu funkce asistenta irského člena kontrolní komise organizace Eurocontrol a následně jsem působil jako člen kontrolní komise Rady Evropy, přičemž ve druhém roce jsem zastával funkci předsedy.

S cílem získat hlubší zkušenost s auditem v oblasti veřejného sektoru v multikulturním a vícejazyčném prostředí jsem v listopadu 1999 nastoupil v oddělení interního auditu GŘ Evropské komise pro hospodářské a finanční záležitosti. V tomto oddělení jsem setrval do prosince 2012 a v průběhu tohoto zaměstnání jsem dosáhl kvalifikace certifikovaného interního auditora a téměř šest let jsem vykonával funkci vedoucího oddělení. Kromě toho jsem byl jmenován do kontrolní komise Evropského investičního fondu jako zástupce nominovaný Evropskou komisí na dvouleté období.

Svou odbornou praxi jsem rozšířil přechodem k Evropskému účetnímu dvoru v lednu 2013 jako vedoucí osobní kanceláře členky Účetního dvora v senátu II. Na této pozici jsem se intenzivně podílel na finančních auditech a auditech souladu s předpisy pro kapitoly výroční zprávy Účetního dvora týkající se hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Pokud jde o audity výkonnosti, aktivně jsem se podílel na sérii zvláštních zpráv týkajících se nezaměstnanosti mladých lidí a dalších zpráv na téma finančních nástrojů, financování mikropodnikatelů, vnitrozemských vodních cest, městské hromadné dopravy a vzdělávání. V této funkci jsem poskytoval člence Účetního dvora podporu při prezentaci zpráv ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu a dalších výborech Evropského parlamentu a byl jsem v častém kontaktu a interakci s vysoko postavenými pracovníky Komise, včetně komisařů.

Od května 2017 jsem byl jmenován ředitelem senátu IV Účetního dvora, řídil jsem přibližně 100 pracovníků auditu v oblasti výzkumu a inovací, agentur a společných podniků EU, jednotného trhu a hospodářské soutěže, obchodu, cel a daní a řádné finanční a hospodářské správy. V této funkci zajišťuji podporu šesti členů senátu IV a nesu odpovědnost za řízení kvality výstupů senátu. K těmto výstupům patří prohlášení o věrohodnosti týkající se „Konkurenceschopnosti pro růst a zaměstnanost“, finanční audity a audity legality a souladu s předpisy zaměřené na evropské agentury a společné podniky a zvláštní zprávy týkající se výše uvedených oblastí.

Jsem přesvědčen, že budu-li jmenován, má široká odborná a manažerská praxe v oblasti auditu veřejného sektoru ve vnitrostátním a mezinárodním prostředí a moje dvě kvalifikace v oboru účetnictví a auditu by pozitivně přispěly k činnosti Účetního dvora.

2.  Jakých nejvýraznějších úspěchů se vám v profesní kariéře podařilo dosáhnout?

Během své dlouhé praxe v oblasti auditu veřejného sektoru jsem dosáhl řady významných úspěchů, z nichž bych podtrhl následující tři:

–  V roce 1994 byla irská NKI pověřena provedením auditů velkého počtu veřejných subjektů, u nichž dříve prováděli kontroly auditoři místní samosprávy. Byl jsem jmenován manažerem auditu pro portfolio těchto subjektů, které zahrnovalo regionální orgány v oblasti zdravotní péče a nemocnice s ročním rozpočtem od 3 mil. do 450 mil. EUR. Jednalo se o náročnou situaci, neboť sektor zdravotnictví byl pro NKI zcela novou oblastí, s níž neexistovaly žádné zkušenosti. Hlavním problémem, s nímž jsem se potýkal, bylo ve velmi krátkém časovém rámci navrhnout koncepci auditu a vypracovat auditní programy, které moje auditní týmy provedou, aby mohly vydat výrok auditora k příslušným účetním závěrkám. Tuto činnost bylo nutné dokončit v zákonných lhůtách a rovněž umožnit NKI, aby upozornila na případné problémy týkající se legality, správnosti a řádného finančního řízení. Tyto lhůty a oznamování problémů byly řešeny z hlediska koncepce i metodiky robustním auditním rámcem.

–  Druhý úspěch, který bych chtěl uvést, souvisí s mou úlohou při rozvoji funkce interního auditu v GŘ ECFIN. V Komisi právě probíhal proces zavádění interního auditu, když jsem v roce 1999 nastoupil v rámci zřizování oddělení interního auditu při všech generálních ředitelstvích. Na základě svých předchozích zkušeností v NKI jsem plnil klíčovou úlohu při vývoji pracovního programu, auditní metodiky a stanovování pravidel a postupů funkce interního auditu v GŘ ECFIN s cílem dosáhnout souladu s mezinárodními auditorskými standardy. Tato činnost probíhala ve spolupráci s Útvarem interního auditu a ostatními odděleními interního auditu v Komisi prostřednictvím pravidelných schůzek této sítě označované jako Auditnet a souvisejících pracovních skupin zřizovaných k řešení konkrétních otázek. Později, když jsem byl vedoucím oddělení, provedla externí auditorská firma přezkum, který došel k závěru, že oddělení obecně vyhovuje platným mezinárodním auditorským standardům.

–  Za třetí bych se chtěl zmínit o svém podílu na sérii tří zvláštních zpráv týkajících se nezaměstnanosti mladých lidí, které byly vypracovány v době, kdy jsem pracoval jako vedoucí osobní kanceláře členky Účetního dvora. Tento podíl zahrnoval analýzu, přípravu a objasňování hlavních sdělení a přípravu komunikační strategie pro jejich prezentování zúčastněným subjektům. Odpovídal jsem také za řízení činnosti a organizaci týmů, zejména v případě první zprávy o nezaměstnanosti mladých lidí, na které jsem se podílel velmi intenzivně. Podle mého názoru se jednalo o téma mimořádně významné pro evropské občany, zejména pro ty mladé lidi, kteří se potýkali s problémy při hledání zaměstnání. První audit se týkal návrhu záruky EU pro mladé lidi a byl inovativní, neboť se uskutečnil ještě před skutečným provedením záruky a upozornil na potenciální rizika následného provedení, která pak mohly zohlednit Evropská komise, členské státy a rozpočtové orgány, tedy Evropský parlament a Rada. Třetí audit v sérii se zabýval skutečným provedením z hlediska dosažených výsledků záruky pro mladé lidi a iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí ve vzorku členských států. Mezi těmito dvěma zvláštními zprávami byla i další, která se týkala akčních týmů pro mladé lidi, jež zahrnovaly přesměrování programových finančních prostředků EU na opatření, která by řešila problematiku nezaměstnanosti mladých lidí. Jsem přesvědčen, že tato série zpráv byla skutečným přínosem k debatě o budoucím zaměření záruky pro mladé lidi. Všem třem zprávám se dostalo dobrého přijetí ze strany výboru CONT a vedly k plodným diskusím a nakonec ke konferenci EÚD na vysoké úrovni na půdě Evropského parlamentu.

3.  Jakou máte profesní zkušenost z působení v mezinárodních multikulturních a vícejazyčných organizacích nebo institucích se sídlem mimo vaši domovskou zemi?

Práce v multikulturním a vícejazyčném prostředí byla mým cílem a skutečně se stala velmi obohacující zkušeností. V orgánech EU jsem začal pracovat před osmnácti lety a strávil jsem dvanáct let v GŘ ECFIN v Lucemburku a dalších šest let v Evropském účetním dvoře, který rovněž sídlí v Lucemburku. Kromě práce v orgánech EU jsem získal mezinárodní zkušenosti i díky účasti v řadě kontrolních komisí, včetně Eurocontrolu v Bruselu a Rady Evropy ve Štrasburku, když jsem pracoval v irské NKI, a nakonec ve sboru auditorů Evropského investičního fondu v Lucemburku jako zástupce jmenovaný Evropskou komisí.

4.  Bylo vám uděleno absolutorium za výkon řídících povinností, které jste plnil v minulosti, pokud takovýto postup existuje?

Takový postup se během mé kariéry neuplatňoval.

5.  Které ze svých dřívějších pracovních pozic jste vykonával na základě politické nominace?

Žádné.

6.  Na jakých třech nejdůležitějších rozhodnutích jste se ve svém profesním životě podílel?

  Nejdůležitější rozhodnutí v mém profesním životě jsou spojena s mými významnými úspěchy. Všechna se týkala auditu veřejného sektoru, prvním důležitým rozhodnutím tudíž bylo začít pracovat v irské NKI a získat profesní kvalifikaci jako certifikovaný licencovaný účetní poradce, což byly hlavní stavební kameny mé následné kariéry v oblasti auditu veřejného sektoru.

  Druhým důležitým rozhodnutím bylo naplnit mé přání pracovat v multikulturním a vícejazyčném prostředí prací u Evropské komise. Byla to obohacující zkušenost z profesního i osobního hlediska, která mi umožnila spolupracovat jako kolega s odborníky z různých kultur a s různými přístupy, což mi rozšířilo obzory.

  Třetím důležitým rozhodnutím bylo nastoupit do osobní kanceláře členky Účetního dvora. Tato zkušenost doplnila mou profesní praxi, neboť vedle práce týkající se technických aspektů auditů jsem získal i větší vhled do potřeb a očekávání zúčastněných subjektů v rámci Účetního dvora. Poskytlo mi to také příležitost kontaktu s poslanci Evropského parlamentu, zejména s výborem CONT a s komisaři a generálními řediteli v Evropské komisi.

Nezávislost

7.  Smlouva stanoví, že členové Účetního dvora musí svou funkci vykonávat „zcela nezávisle“. Jak byste tuto povinnost uplatňoval při výkonu svých budoucích povinností?

Jakožto externí auditor EU a strážce finančních zájmů občanů je Účetní dvůr nezávislou institucí, u níž je důležité, aby všichni zaměstnanci dodržovali etické standardy instituce, a v níž správu a řízení uskutečňují plně nezávislí členové.

Úplnou nezávislost členů Účetního dvora nevyžadují jen články 285 a 286 Smlouvy o fungování Evropské unie, je to i nedílný požadavek důležitého auditního standardu pro veřejný sektor, který platí pro nejvyšší kontrolní instituce, standardu ISSAI 1: Limské deklarace. Rovněž standard ISSAI 30, Etický kodex, vyžaduje, aby nezávislost a objektivita zaměstnanců NKI nebyla nijak narušena skutečnými ani vnímanými vlivy, které vyplývají z politické podjatosti, účasti na vedení, sebehodnocení, finančních či jiných osobních zájmů nebo ze vztahů s jinými osobami nebo z nepatřičného vlivu jiných osob. Tuto zásadu uznává i kodex chování členů Účetního dvora, který musí všichni členové Účetního dvora přijmout a dodržovat.

Budu-li jmenován, budu při plnění svých budoucích povinností člena EÚD nadále dodržovat etické standardy, které pro mě nyní platí jako pro ředitele při EÚD, a budu svou funkci vykonávat plně v souladu s příslušnými pravidly a předpisy. Chtěl bych zdůraznit, že nezávislost a objektivita jsou zásady, které jsem byl povinen plně dodržovat během celé své profesní kariéry v různých funkcích, jež jsem zastával, a které vyplývaly z etických povinností spojených s mým členstvím v profesních účetních a auditních subjektech.

Pokud by nastala situace, kdy by vznikl skutečný nebo vnímaný střet zájmů, neprodleně bych si vyžádal vyjádření etické komise Účetního dvora prostřednictvím konzultace s předsedou EÚD a jakýmkoli přijatým rozhodnutím bych se nadále řídil.

8.  Máte vy nebo vaši blízcí příbuzní (rodiče, sourozenci, partner/ka a děti) nějaké obchodní nebo finanční podíly nebo jiné závazky, které by mohly být v konfliktu s vašimi budoucími povinnostmi?

Ne

9.  Jste připraven informovat o veškerých svých finančních zájmech a jiných závazcích předsedu Účetního dvora a zveřejnit je?

Ano

10.  Jste v současné době účastníkem nějakého soudního řízení? Pokud ano, uveďte podrobné informace.

Ne

11.  Působíte aktivně v politice nebo vykonáváte nějakou politickou funkci? Pokud ano, na jaké úrovni? Zastával jste v posledních 18 měsících nějakou politickou pozici? Pokud ano, uveďte podrobné informace.

Ne

12.  Jste připraven po jmenování členem Účetního dvora odstoupit z jakékoli volené funkce nebo se vzdát jakékoli aktivní funkce a s ní spojených odpovědností v politické straně?

Nepoužije se

13.  Jak byste postupoval v případě závažné nesrovnalosti, nebo dokonce podvodu či korupce, do kterého by byly zapleteny osoby v členském státě, z něhož pocházíte?

Podle mého názoru je třeba přijmout důrazné opatření, a prokázat tak, že podvod a korupce nebudou ve vztahu k finančním prostředkům EU žádným způsobem tolerovány. Takové případy mají škodlivý negativní vliv na způsob, jakým občané vnímají fungování orgánů EU, zejména na pocit, že peníze daňových poplatníků nepodléhají dostatečné kontrole a dohledu, které by zajistily jejich využití k zamýšlenému účelu.

  Článek 325 SFEU jasně stanoví, že Unie a členské státy musí bojovat proti podvodům a jiným protiprávním jednáním ohrožujícím finanční zájmy Unie a Účetní dvůr má v této činnosti důležitou úlohu.

  Mezinárodní standard nejvyšších kontrolních institucí (ISSAI) 1240 uvádí, že prvořadou odpovědnost za předcházení podvodům a jejich odhalování nesou subjekty, kterým je svěřena správa a řízení činností, pokud jde o finanční prostředky EU, jedná se například o Komisi, orgány členských států a příjemce finančních prostředků. Úlohou Účetního dvora jakožto nezávislého auditora EU v boji proti podvodům a korupci je však zachovávat během celého auditního procesu profesní skepsi a odborný úsudek a odhalovat potenciální významné nesprávnosti způsobené podvodem, získávat důkazy týkající se rizik a oznamovat příslušné případy Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) spolu s předložením patřičné dokumentace.

  Pokud bych se dozvěděl o závažné nesrovnalosti nebo podvodu, do nichž by byly zapojeny osoby v členském státě, z něhož pocházím, jednal bych naprosto stejně, jako v jakémkoli jiném případu spojeném s jiným členským státem. Řídil bych se standardním postupem Účetního dvora pro posuzování a oznamování případů úřadu OLAF, který bych zahájil okamžitě, aby nebylo narušeno žádné případné následné vyšetřování.

Plnění povinností

14.  Jaké by měly být hlavní rysy kultury řádného finančního řízení při jakémkoli výkonu veřejné služby? Jak by mohl Evropský účetní dvůr pomoci je prosazovat?

Kultura řádného finančního řízení by měla občanům poskytnout přiměřenou míru jistoty, že vzácné peněžní prostředky daňových poplatníků jsou k prosazování jejich nejlepších zájmů využívány nejhospodárnějším, nejúčinnějším a nejúčelnějším způsobem (tzv. zásada 3 E, z angl. „most economic, efficient and effective“). Poskytnutí této jistoty vyžaduje rámec, který se opírá o odpovědnost a transparentnost a zahrnuje tyto složky:

  –  jasné směřování z hlediska strategií a cílů,

  –  přiměřená správní kapacita pro zajištění výsledků,

–  důkladný kontrolní rámec pro zajištění legality a správnosti výdajů,

  –  demokratická odpovědnost z hlediska transparentního podávání zpráv a zveřejňování dosažených výsledků,

–  struktura správy, která zajišťuje vymáhání etických standardů.

  Audit EÚD by měl tyto složky posuzovat během auditů řádného finančního řízení, aby určil nedostatky a vydal doporučení k jejich řešení s cílem zlepšit situaci v budoucnosti.

15.  Účetní dvůr má podle Smlouvy pomáhat Evropskému parlamentu při výkonu jeho pravomocí při kontrole plnění rozpočtu. Jak byste ještě více zlepšil spolupráci mezi Účetním dvorem a Evropským parlamentem (zejména jeho Výborem pro rozpočtovou kontrolu), aby se posílil jak veřejný dohled nad výdaji jako celkem, tak účelnost jejich vynakládání?

  Článek 287 SFEU stanoví, že Účetní dvůr předkládá Evropskému parlamentu a Radě prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které je následně zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. Toto prohlášení může být doplněno zvláštními hodnoceními ke každé hlavní oblasti činnosti Unie.

  Podle článku 319 SFEU Evropský parlament na základě doporučení Rady uděluje Komisi absolutorium za plnění rozpočtu. Za tím účelem Rada a poté Evropský parlament přezkoumají závěrečný účet, rozvahu a hodnotící zprávu podle článku 318 a výroční zprávu Účetního dvora, k níž jsou připojeny odpovědi kontrolovaných orgánů na jeho zjištění, prohlášení uvedené v čl. 287 odst. 1 druhém pododstavci, jakož i příslušné zvláštní zprávy Účetního dvora.

  Na základě výše uvedených požadavků Smlouvy má EÚD klíčovou úlohu při poskytování příslušných informací Evropskému parlamentu a výboru CONT v zájmu posílení veřejného dohledu nad výdaji jako celkem a účelnosti jejich vynakládání. EÚD má povinnost zajistit, aby byly tyto informace v rámci výroční zprávy a zvláštních zpráv poskytovány jasným způsobem a včas, přičemž nejdůležitější otázky, které je třeba řešit, budou ve zprávách označeny jako body ke zvážení ve výboru CONT, aby se tak přispělo k rozhodovacímu procesu v oblasti politik EU. Včasnost předložení zpráv je z hlediska výboru CONT klíčová, aby mohla být příslušná zjištění zohledněna v jeho rozpravách týkajících se formulování nových nebo rozšíření stávajících cílů politiky. EÚD neustále zlepšuje jasnost, relevanci a včasnost své činnosti, což se odráží v zavádění dalších produktů, jako jsou situační zprávy, informační dokumenty a rychlé audity. Takové přizpůsobení Účetního dvora měnícímu se prostředí je vítané a mělo by pokračovat, aby se zvýšil jeho význam a aby Účetní dvůr naplnil očekávání svých partnerů a přitom si stále zachoval svou nezávislost.

  S ohledem na výše uvedené je nezbytná soustavná interakce a komunikace mezi členy EÚD a výborem CONT. Bude-li má nominace schválena, budu v tomto ohledu postupovat proaktivně, neboť výbor CONT považuji za klíčového partnera EÚD. Kromě stávající praxe předkládání zvláštních zpráv výboru CONT je vítaným vývojem i účast členů EÚD na misích výboru CONT a vedení konzultací s výborem CONT s cílem zvýšit významnost témat zařazovaných do ročního pracovního programu EÚD, což je činnost, kterou plně podporuji a do níž bych se zapojil.

16.  Jaký je podle vašeho mínění přínos auditu výkonnosti a jak by měly být jeho výsledky využity při řídicích postupech?

  Audity výkonnosti doplňují finanční audity a audity souladu s předpisy a jsou stejně tak významné, neboť jejich cílem je poskytovat informace týkající se aspektů hospodárnosti, účinnosti a účelnosti rozhodovacím a řídicím subjektům, které provádějí činnosti a programy. Vzhledem k současným a pravděpodobným budoucím rozpočtovým omezením je nezbytné, aby byly tyto tři aspekty ve vztahu k využívání finančních prostředků EU maximalizovány, a aby tak přispívaly k řádné správě, odpovědnosti a transparentnosti.

Dodržování pravidel a předpisů je nezbytným požadavkem, ale mimořádně důležité je také zjistit, zda programy/činnosti financované z EU skutečně dosahují cíle politik co nejhospodárněji a nejúčinněji. Vedení by mělo zohlednit zjištění výkonnostních auditů včetně doporučení k řešení nedostatků a začlenit je do svých postupů s cílem zlepšit budoucí výkonnost. Důležitá je také návazná kontrola provádění doporučení a výbor CONT má v tomto ohledu také významnou úlohu, a to na základě zpětné vazby ze strany Komise a následných zpráv EÚD.

  Načasování provádění auditů výkonnosti a posouzení závěrů a zjištění je třeba řádně naplánovat tak, aby byly výstupy k dispozici včas a sloužily jako vstupní informace k rozhodovacímu procesu o využívání peněžních prostředků EU, k případným budoucím revizím předpisů, stanovení cílů politiky a navrhování budoucích programů.

17.  Jak by bylo možné zlepšit spolupráci mezi Účetním dvorem, vnitrostátními kontrolními institucemi a Evropským parlamentem (Výborem pro rozpočtovou kontrolu), pokud jde o audit rozpočtu EU?

  Jak požaduje článek 287 SFEU, Evropský účetní dvůr a vnitrostátní kontrolní instituce spolupracují v duchu důvěry a při zachování své nezávislosti. Tohoto cíle bylo dosaženo a mezi uvedenými institucemi existuje dobře rozvinutý rámec spolupráce prostřednictvím kontaktního výboru. Přidaná hodnota spolupráce mezi EÚD a NKI spočívá v podpoře vzájemného učení, sdílení znalostí, srovnávání a v rozvoji osvědčených postupů. Kromě toho tím, že brání zdvojování auditní činnosti, má spolupráce potenciál být nákladově efektivním způsobem posilování výsledků auditu a současně snižovat administrativní zátěž kontrolovaného subjektu. Pravidelné schůzky kontaktního výboru poskytují příležitosti k diskusi o těchto otázkách, vzájemnému sdílení pracovních programů a k dohodám na provádění kooperativních auditů.

  Jakkoli se národní kontrolní instituce zaměřují především na audit vnitrostátních finančních prostředků, tato spolupráce přináší přidanou hodnotu, neboť je relevantní a účinná vzhledem k tomu, že mnoho vnitrostátních politik je financováno z finančních prostředků EU. To je významné zejména pro oblasti politik prováděné v rámci sdíleného řízení, které se týkají přibližně 80 % rozpočtu EU. Je to oblast, v níž by mohly být kooperativní audity nejpřínosnější.

  Vzhledem k tomu, že EÚD má nepřetržitý přímý vztah jak s výborem CONT, tak s vnitrostátními kontrolními institucemi, může zajistit maximalizaci spolupráce a koordinace z hlediska auditu rozpočtu EU. Všechny tři strany v konečném důsledku usilují o co nejúčinnější, nejúčelnější a nejhospodárnější využití veřejných prostředků a díly účinné vzájemné spolupráci výsledek představuje více než jen součet jednotlivých částí.

18.  Jak byste dále rozvíjel vypracovávání zpráv Účetního dvora, aby Evropský parlament dostal veškeré potřebné informace o správnosti údajů, které členské státy poskytly Evropské komisi?

EÚD vyjádřil určité obavy týkající se nedostatku údajů poskytovaných členskými státy. Nedostatky v robustnosti systémů monitorování a podávání zpráv na úrovni členských států jsou ve zvláštních zprávách EÚD uváděny opakovaně. Příklad významu těchto údajů lze nalézt ve výročních zprávách o činnosti generálních ředitelství, které obsahují prohlášení generálního ředitele o věrohodnosti a jsou klíčovou složkou struktury správy a řízení Evropské komise.

Vzhledem k současnému zaměření na výkonnost a výsledky související s činnostmi financovanými z EU je nezbytné, aby byly na úrovni členských států k dispozici úplné spolehlivé údaje, které budou včas komplexně oznamovány. To by umožnilo posuzovat výsledky těchto činností a zpřístupnit je subjektům s rozhodovacími pravomocemi, aby tak byly omezené finanční prostředky EU přidělovány na ty činnosti, jež mají největší dopad. Vzhledem k tomu, že cyklus programování dosud není spojen s podáváním zpráv o výkonnosti, způsobuje tato situace výboru CONT potíže při plnění jeho funkcí, neboť rozpočty budoucích výdajů musí být schváleny bez jasné představy o výsledcích a dopadu stávajících programů a činností.

Je důležité, aby EÚD nadále na tuto skutečnost upozorňoval výbor CONT a vydával doporučení s cílem zajistit, aby členské státy v budoucnosti řešily tyto nedostatky a aby poskytovaly příslušné informace o výkonnosti s přihlédnutím k aspektům, jako je administrativní zátěž a náklady/přínosy.

Další otázky

19.  Stáhnete svou kandidaturu v případě, že bude stanovisko Parlamentu k Vašemu jmenování členem Účetního dvora záporné?

Ano.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Částečná obměna členů Účetního dvora - irský kandidát

Referenční údaje

14272/2017 – C8-0402/2017 – 2017/0820(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

15.11.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CONT

16.11.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Indrek Tarand

30.11.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

11.1.2018

 

 

 

Datum přijetí

11.1.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Bart Staes, Indrek Tarand, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Brian Hayes, Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Norbert Erdős, Wolf Klinz, Sven Schulze, Lieve Wierinck

Datum předložení

12.1.2018

Poslední aktualizace: 12. ledna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí