Procedure : 2017/0820(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0002/2018

Indgivne tekster :

A8-0002/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/01/2018 - 10.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0008

BETÆNKNING     
PDF 501kWORD 70k
12.1.2018
PE 615.276v02-00 A8-0002/2018

om den foreslåede udnævnelse af Tony James Murphy til medlem af Revisionsretten

(C8-0402/2017 – 2017/0820(NLE))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Indrek Tarand

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 BILAG 1: CURRICULUM VITÆ FOR TONY JAMES MURPHY
 BILAG 2: Tony James Murphys SVAR PÅ SPØRGESKEMAET
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om den foreslåede udnævnelse af Tony James Murphy til medlem af Revisionsretten

(C8-0402/2017 – 2017/0820(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 286, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0402/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 121,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0002/2018),

A.  der henviser til, at Parlamentets Budgetkontroludvalg derefter foretog en bedømmelse af den indstillede kandidats papirer, især på baggrund af de krav, der er fastsat i artikel 286, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

B.  der henviser til, at Budgetkontroludvalget på sit møde den 11. januar 2018 foretog en høring af den af Rådet foreslåede kandidat til hvervet som medlem af Revisionsretten;

1.  afgiver positiv udtalelse om Rådets forslag om udnævnelse af Tony James Murphy til medlem af Revisionsretten;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og til orientering til Revisionsretten samt til Den Europæiske Unions øvrige institutioner og medlemsstaternes revisionsinstitutioner.


BILAG 1: CURRICULUM VITÆ FOR TONY JAMES MURPHY

Erhvervserfaring

01/05/2017 -

Direktør for Afdeling IV "Regulering af markeder og konkurrenceøkonomi"

Den Europæiske Revisionsret, Luxembourg (Luxembourg)

Den administrerende direktørs ansvarsområder omfatter navnlig:

▪  Ydelse af bistand og rådgivning til medlemmerne i mødesalen i udøvelsen af deres hverv

▪  Tilrettelæggelse og styring af afdelingens arbejde

▪  Kontrol med kvaliteten af revisionsarbejde

▪  Koordinering af personalespørgsmål (ca. 100 ansatte)

▪  Repræsentation af Revisionsretten ved møder og arrangementer

01/01/2013–30/04/2017

Leder af for Iliana IVANOVA's kabinet

Den Europæiske Revisionsret, Luxembourg (Luxembourg)

Ansvarlig for forvaltning af kabinettet for Iliana IVANOVA, medlem af Den Europæiske Revisionsret, hvilket indebærer:

▪  Levering af bistand ved planlægningen og den løbende overvågning af de revisionsopgaver, som medlemmet er ordførende medlem for

▪  Levering af bistand ved udarbejdelsen af Revisionsrettens forskellige publikationer inden for finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, på politiske områder for økonomisk, social og territorial samhørighed, der omfatter emner såsom ungdomsbeskæftigelse og finansielle instrumenter

▪  Forelæggelse af særberetninger for forskellige målgrupper

▪  bistand ved tilrettelæggelsen af arrangementer (møder på højt niveau, konferencer, revisionsbesøg)

▪  Støtte til medlemmet ved forberedelserne til og opfølgningen af Revisionsrettens møder og afdelingsmåder og siden oktober 2016 også for administrationsudvalget, da medlemmet blev formand for afdelingen

▪  revision af dokumenter udstedt af andre afdelinger og fremhævelse af vigtige spørgsmål

▪  underretning af medlemsstaterne om den relevante interne og eksterne udvikling

▪  udvikling af kontakter og etablering af gode arbejdsforbindelser med andre kabinetter, direktører, ledere, revisorer involveret i opgaver, som medlemmet er ordførende medlem for, andre EU-institutioner såsom Kommissionen og Europa-Parlamentet, de nationale myndigheder og pressen

01/04/2007-31/12/2012

Leder af den interne revisionsenhed

Europa-Kommissionen — Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender (ECFIN 01), Luxembourg (Luxembourg)

Forvaltning af en uafhængig intern revisions- og konsulenttjeneste under direkte ledelse af generaldirektøren. Tilsyn med og vejledning af ansatte med ansvar for kvaliteten og rettidigheden af revisionsberetninger og andre output.

2008

Formand for Revisionsudvalget

Den Europæiske Investeringsfond (EIF)

Planlagde og administrerede som formand møderne i Revisionsudvalget, hvilket omfattede forelæggelse af årsberetningen på den årlige generalforsamling i EIF.

2007

Medlem af Revisionsudvalget

Den Europæiske Investeringsfond (EIF)

Jeg blev udnævnt som Kommissionens repræsentant i Revisionsudvalget af EIF for regnskabsårene 2007 og 2008 og fungerede som medlem i 2007.

01/06/2003-31/03/2007

Revisor:

Europa-Kommissionen — Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender (ECFIN 01), Luxembourg (Luxembourg)

▪  Tæt samarbejde med kontorchefen i udførelsen af ECFIN 01-risikovurderingen og den efterfølgende etablering af en 3-årig strategiplan og det årlige arbejdsprogram for enheden. Udførte erklærings- og konsulentopgaver og var dybt involveret i udarbejdelsen af revisionsberetninger og andre output fra enheden (f.eks. aktivitetsrapporter, de årlige udtalelser om intern kontrol)

▪  ansvarlig for tilsyn med og evaluering af det arbejde, der udføres af andre kolleger i enheden, forbindelserne med Revisionsretten og deltog også i regelmæssige kontakter med Den Interne Revisionstjeneste

01/11/1999-31/05/2003

Udstationeret national ekspert

Europa-Kommissionen — Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender (ECFIN 01)

▪  Bistand ved udførelsen af revisionsopgaver, som blev ledet af A-tjenestemænd i enheden

▪  ændring af arbejdsmetoder og fremgangsmåder på grundlag af tidligere erfaringer i mangel af et tilgængeligt EDB-revisionsstyringssystem

01/09/1994-31/10/1999

Revisionsleder (leder af flere hold af revisorer)

Office of the Comptroller and Auditor General (Revisionsretten i Irland), Dublin, Irland

▪  Leder af revisorhold i Sundhedsafdelingen fra september 1994 til oktober 1997. Ansvarlig for revision af et antal offentlige hospitaler og regionale sundhedsmyndigheder (årsbudgetter på mellem 3 mio. EUR og 450 mio. EUR)

▪  Fra november 1997 overført til Uddannelsesafdelingen, hvor han havde et lignende ansvar for forskellige enheder i uddannelsessektoren, herunder universiteter, regionale uddannelsesmyndigheder og halvoffentlige enheder

1998–1999

Formand for Revisionsudvalget

Europarådet, Strasbourg (Frankrig)

Leder af møderne i bestyrelsen og ansvarlig for den endelige udarbejdelse af årsberetningen i koordinering med andre bestyrelsesmedlemmer

1997

Medlem af Revisionsudvalget

Europarådet, Strasbourg (Frankrig)

Udpeget af Office of the Comptroller and Auditor General til at deltage som medlem af Revisionsudvalget.

01/10/1994-31/08/1994

Revisorpraktikant, assisterende revisor, revisor

Office of the Comptroller and Auditor General, Dublin, Irland

▪  Først uddannelse som medlem af et revisionshold, som er involveret i revisionen af forskellige halvstatslige virksomheder, dernæst medlem af et revisionshold, som er involveret i revisionen af forskellige ministerier og halvstatslige virksomheder og endelig leder af et revisionshold, der er involveret i revisionen af Office of Revenue Commissioners (de irske skatte- og afgiftsmyndigheder)

▪  assistent for det irske medlem af Revisionskomiteen i Eurocontrol, Bruxelles, for regnskabsårene 1991 til 1992.

UDDANNELSE

1997–2006

Medlem af IIA (Institute of Internal Auditors) og statsautoriseret intern revisor efter eksamen i november 2005.

 

1989

Medlem af Association of Chartered Certified Accountants

 

1979–1984

Medlem af Association of Chartered Certified Accountants

 

1979

En almenfaglig afgangseksamen (svarende til studentereksamen)

 

PERSONLIGE FÆRDIGHEDER

Modersmål

Engelsk

 

 

Andre sprog

FORSTÅELSE

TALE

SKRIFT

Lytteforståelse

Læsefærdigheder

Deltagelse i samtale

Mundtlig fremstilling

 

Irsk

 

 

Afgangsbevis

Fransk

B2

B2

B2

B2

B2

 

afsluttet niveau 4-8 ved Kommissionen fra august 2000 til juli 2002

Tysk

B2

B2

B2

B2

B2

 

afsluttet niveau 1-8 ved Kommissionen fra august 2002 til juli 2006

 

Niveauer: A1 og A2: Grundlæggende sprogbruger – B1 og B2: Uafhængig sprogbruger – C1 og C2: Kvalificeret sprogbruger

Common European Framework of Reference for Languages

Kommunikationsfærdigheder

▪  Udmærket korpsånd og gode evner til at tilpasse sig et multikulturelt miljø

▪  har etableret et netværk af faglige kontakter i Revisionsretten og med revisions- og kontrolkredse i Kommissionen, EU's agenturer og andre organer

▪  Erfaring med at præsentere indlæg på konferencer og seminarer

Organisatoriske/ledelsesmæssige færdigheder

▪  evne til at lede og motivere andre teammedlemmer

▪  evne til at organisere og fuldstændiggøre resultater med merværdi inden for de aftalte frister

▪  Gode analytiske evner

▪  beslutsom og pragmatisk tilgang til problemløsning

▪  initiativrig

Jobrelaterede færdigheder

▪  udmærket kendskab til de faglige standarder og praksis i forbindelse med revisorerhvervet.

▪  udmærket kendskab til de interne kontrolstandarder, der anvendes i Kommissionen

▪  god viden om finansforordningen og den sektorspecifikke lovgivning inden for samhørighedspolitikken og regulering af markeder og konkurrencedygtig økonomi

▪  virkelig god til at planlægge

▪  analytisk og objektiv fremgangsmåde for aktiviteter, der er underlagt revision,

▪  samvittighedsfuld og pligtopfyldende

▪  åben over for nye metoder og tilgange

Digitale færdigheder

▪  Regelmæssig bruger af Microsoft Office

▪  Fortrolig med AMS og ASSYST

▪  Har gjort erfaringer med omfattende anvendelse af IDEA (et software-revisionsredskab til udtrækning og analyse af data) og et Lotus Notes-baseret system til forvaltning af revisionsopgaver


BILAG 2: Tony James Murphys SVAR PÅ SPØRGESKEMAET

Erhvervserfaring

1.  Angiv venligst Deres erhvervsmæssige erfaring med hensyn til offentlige finanser såsom budgetplanlægning, budgetgennemførelse, budgetforvaltning, budgetkontrol og budgetrevision.

Jeg har en lang og omfattende erfaring inden for offentlig revision, der strækker sig over 35 år. Denne erfaring er indhøstet på nationalt og europæisk plan og omfatter både intern og ekstern revision og har omfattet deltagelse i og ledelse af finansielle revisioner, juridisk-kritiske revisioner og forvaltningsrevisioner.

Jeg indledte min karriere i Office of the Comptroller and Auditor General i det irske overordnede revisionsorgan (OR), hvor jeg tog min indledende uddannelse i revision inden for den offentlige sektor og opnåede erhvervskvalifikationer som statsautoriseret revisor.

Jeg er i løbet af min karriere i det irske OR, gået fra at være revisorpraktikant til at blive teamleder og til sidst revisionschef. Jeg har deltaget i revision af forskellige regeringsinstanser, Office of Revenue Commissioners og mange offentligt finansierede enheder. Som revisionschef var jeg ansvarlig for planlægning, gennemførelse og rapportering om revisioner af sundheds- og uddannelsesmyndigheder i Irland, herunder regionale sundhedstjenester, hospitaler, universiteter og lokale uddannelsesmyndigheder. I min tid i den statslige revisionsinstitution blev jeg også introduceret til revision på europæisk niveau i et multikulturelt miljø, idet jeg i en periode på to år var assistent for det irske medlem af Eurocontrols Revisionskomite og efterfølgende havde et mandat som medlem af Europarådets Revisionskomite, hvor jeg det andet år var fungerende formand.

For at vinde mere dybtgående erfaring med revision inden for den offentlige sektor i et multikulturelt og flersproget miljø tog jeg imod en stilling i den interne revisionsenhed i Kommissionens GD Økonomiske og Finansielle Anliggender i november 1999. Jeg blev i enheden indtil december 2012, hvor jeg opnåede kvalifikationer som autoriseret intern revisor og var chef for enheden i næsten seks år. Desuden blev jeg udnævnt til medlem af Revisionskomiteen i Den Europæiske Investeringsfond, som repræsentant for Europa-Kommissionen for en periode på to år.

Jeg udvidede min faglige erfaring ved at skifte til Den Europæiske Revisionsret i januar 2013 som kabinetschef for et medlem af Revisionsretten, der arbejdede i Afdeling II. I denne stilling var jeg stærkt involveret i finansiel revision og juridisk-kritisk revision i forbindelse med de kapitler i Revisionsrettens årsberetning, der vedrørte økonomisk, social og territorial samhørighed. I forbindelse med forvaltningsrevision deltog jeg aktivt i en række særberetninger vedrørende ungdomsbeskæftigelse og andre finansielle instrumenter, finansiering af mikrovirksomheder, indre vandveje, bytransport og uddannelse. Som led i disse funktioner bistod jeg medlemmet i fremlæggelsen af rapporter i Budgetkontroludvalgets og andre af Europa-Parlamentets udvalg og havde adskillige kontakter og udvekslinger med Kommissionstjenestemænd på højt niveau, herunder kommissærer.

Jeg blev i maj 2017 udnævnt til direktør for Revisionsrettens Afdeling IV, der leder ca. 100 ansatte i opgaver på området forskning og innovation, EU's agenturer og fællesforetagender, det indre marked og konkurrence, handel, beskatning og toldunion samt finansiel og økonomisk styring. I denne egenskab ydede jeg støtte til de seks medlemmer af Afdeling IV, hvor jeg er ansvarlig for kvalitetskontrol af afdelingens resultater. Disse input omfatter revisionserklæringen vedrørende "Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse", finansielle, lovlighedsrelaterede og juridisk-kritiske revisioner af europæiske agenturer og fællesforetagender samt særberetninger, der dækker de områder, der er skitseret ovenfor.

Jeg mener, at jeg, hvis jeg bliver udpeget, med min brede faglige og ledelsesmæssige erfaring med revision i den offentlige sektor i nationale og internationale miljøer og mine erhvervsmæssige kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision vil kunne bidrage positivt til det løbende arbejde i Revisionsretten.

2.  Hvad er de mest betydningsfulde resultater, De har opnået i Deres arbejdsliv?

Jeg har i løbet af min lange erfaring med revision i den offentlige sektor opnået en række betydelige resultater og vil gerne understrege de tre følgende:

–  Det irske OR fik i 1994 mandat til at foretage revisioner af et stort antal offentlige enheder, som tidligere var blevet revideret af lokale forvaltningsrevisorer. Jeg blev udnævnt en chef for en portefølje af disse enheder, som omfattede regionale sundhedsmyndigheder og hospitaler med årlige budgetter, der spændte fra 3 mio. EUR til 450 mio. EUR. Dette var en situation præget af udfordringer, eftersom sundhedssektoren var et helt nyt område for OR, og der var ikke tidligere gjort erfaringer på dette område. Den største udfordring, jeg mødte, var, at jeg inden for kort tid skulle udforme tilgangen til revision og udarbejde de revisionsprogrammer, der skulle fuldføres af mine team, så jeg kunne blive i stand til at afgive en revisionserklæring om deres regnskaber. Dette skulle være afsluttet inden for de lovbestemte frister og også for at gøre det muligt for OR at rejse eventuelle spørgsmål om lovlighed, formel rigtighed og forsvarlig økonomisk forvaltning. Disse frister og rapportering af spørgsmål blev imødegået med en solid revisionsramme for så vidt angår tilgang og metodologi.

–  Det andet resultat, jeg gerne vil fremhæve, er i forhold til min rolle i udviklingen af den interne revisionsfunktion i GD ECFIN. Intern revision var lige ved at blive oprettet i Kommissionen, da jeg tiltrådte i slutningen af 1999 med interne revisionsfunktioner (IRF), som blev oprettet i alle generaldirektoraterne. På baggrund af mine tidligere erfaringer i OR havde jeg en afgørende rolle i udviklingen af arbejdsprogrammet, revisionsmetodologien og udarbejdelsen af reglerne og procedurerne for den interne revisionsfunktion i GD ECFIN i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder. Dette blev gennemført i samarbejde med Den Interne Revisionstjeneste og IAC'er i Kommissionen gennem regelmæssige møder i dette netværk, der er kendt som Auditnet, og tilknyttede arbejdsgrupper, som er nedsat for at behandle specifikke spørgsmål. Senere som kontorchef oplevede jeg, at et selskab af eksterne revisorer foretog en revision, hvorefter de konkluderede, at enheden generelt overholdt de gældende internationale revisionsstandarder.

–  For det tredje vil jeg henvise til min deltagelse i en serie på tre særberetninger om ungdomsbeskæftigelse, der blev gennemført i min tid som kabinetschef for et medlem af Revisionsretten. Denne deltagelse omfattede analyse, udarbejdelse og præcisering af de vigtigste budskaber og udarbejdelse af en kommunikationsstrategi med henblik på at præsentere dem for interessenterne. Jeg var også ansvarlig for forvaltningen af arbejdet og organiseringen af team, især i forbindelse med den første særberetning om ungdomsgarantien, som jeg var kraftigt inddraget i. Efter min opfattelse var dette et særligt relevant emne for de europæiske borgere, især unge, der har svært ved at finde beskæftigelse. Den første revision vedrørte udformningen af EU's ungdomsgaranti og var nyskabende, eftersom den blev foretaget inden den egentlige gennemførelse af garantien og medførte potentielle risici for den efterfølgende gennemførelse, som allerede kunne tages i betragtning af Europa-Kommissionen, medlemsstaterne og budgetmyndighederne, dvs. Europa-Parlamentet og Rådet. Den tredje revisionsopgave i serien drejede sig om den faktiske gennemførelse, dvs. de resultater, der var opnået med ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i nogle udvalgte medlemsstater. Mellem disse to særberetninger blev der udarbejdet endnu én, der omhandlede indsatsholdene for ungdomsbeskæftigelsen, der omfattede omlægning af EU-midler til foranstaltninger til afhjælpning af ungdomsarbejdsløsheden. Jeg mener, at denne række beretninger har bidraget aktivt til debatten om den fremtidige retning for ungdomsgarantien. Alle tre beretninger blev modtaget positivt af CONT og førte til udbytterige drøftelser, og i sidste til en konference på højt plan i Revisionsretten, der blev holdt i Europa-Parlamentets lokaler.

3.  Hvilke erhvervserfaringer har De inden for internationale multikulturelle og flersprogede organisationer eller institutioner beliggende uden for Deres hjemland?

At arbejde i et flersproget og multikulturelt miljø var et af mine mål, og det viste sig at være en meget lærerig oplevelse. Jeg blev medlem af EU's institutioner for 18 år siden og har tilbragt tolv år i GD ECFIN, og yderligere seks år i Den Europæiske Revisionsret. Begge dele er baseret i Luxembourg. Udover institutionerne har jeg også opnået international erfaring fra min deltagelse i en række revisionsudvalg, herunder i Eurocontrol i Bruxelles og Europarådet i Strasbourg, mens jeg arbejdede i det irske OR, og endelig i revisionsudvalget for Den Europæiske Investeringsfond i Luxembourg som repræsentant for Europa-Kommissionen.

4.  Er der blevet meddelt decharge for de forvaltningsopgaver, De tidligere har varetaget, hvis disse var omfattet af en sådan procedure?

En sådan procedure har ikke fundet anvendelse i løbet af min karriere.

5.  Hvilke af Deres tidligere stillinger skyldes politiske udnævnelser?

Ingen.

6.  Hvad er de tre vigtigste beslutninger, som De har været med til at træffe i Deres karriere?

  De vigtigste afgørelser i mit professionelle liv er knyttet til mine væsentlige resultater. Da disse alle stod i forbindelse med offentlig revision, var den første vigtige beslutning at tilslutte sig det irske OR og at opnå erhvervsmæssige kvalifikationer som statsautoriseret revisor, hvilket var den vigtigste byggesten for min videre karriere inden for revision i den offentlige sektor.

  Den anden vigtige beslutning var at følge mit ønske om at arbejde i et multikulturelt og flersproget miljø ved at arbejde for Europa-Kommissionen. Dette var en berigende erfaring set både fra et fagligt og personligt synspunkt og har hjulpet mig til at interagere som kollega med fagfolk fra forskellige kulturer og med forskellige tænkemåder, hvilket har udvidet min horisont.

  For det tredje var det en vigtig beslutning at arbejde i kabinettet for et medlem af Revisionsretten. Denne erfaring var et supplement til min faglige erfaring, da jeg ud over at være involveret i de tekniske aspekter af revisioner fik et større indblik i interessenternes behov, og hvad de forventede af Revisionsretten. Jeg fik også lejlighed til at udveksle synspunkter med medlemmer af Europa-Parlamentet, især Budgetkontroludvalget, og med kommissærer og generaldirektører i Kommissionen.

Uafhængighed

7.  I henhold til traktaten udfører Revisionsrettens medlemmer deres hverv i "fuldkommen uafhængighed". Hvordan vil De opfylde dette krav i forbindelse med udøvelsen af Deres kommende hverv?

Som EU's eksterne revisor og vogter af EU-borgernes finansielle interesser er det en uafhængig institution, hvor det er af afgørende betydning, at alle ansatte respekterer institutionens etiske retningslinjer, og hvor forvaltningen udøves af fuldstændig uafhængige medlemmer.

Ikke blot fastslår artikel 285 og artikel 286 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, at fuldstændig uafhængighed af medlemmer af Revisionsretten er nødvendig, men det er et krav, der er fast integreret i de væsentlige revisionsstandarder, der gælder for overordnede revisionsorganer, ISSAI 1: Limaerklæringen. Også ISSAI 30, Den Etiske Kodeks, kræver, at OR-personale skal være fri af hindringer, der står i vejen for uafhængighed og objektivitet, hvad enten de er reelle eller formodede, som er et resultat af forudfattede politiske holdninger, deltagelse i forvaltning, selvkontrol, finansielle eller personlige interesser eller forbindelser eller uberettiget indflydelse fra andre. Dette princip er også anerkendt i adfærdskodeksen for Revisionsrettens medlemmer, som alle medlemmer skal acceptere og overholde.

Hvis jeg bliver udnævnt, vil jeg under udøvelsen af mit kommende hverv som medlem af Revisionsretten fortsætte med at overholde de etiske standarder, som jeg for øjeblikket er underlagt som direktør i Revisionsretten, og udøve mine funktioner i fuld overensstemmelse med de relevante regler og bestemmelser. Jeg vil understrege, at uafhængighed og objektivitet er egenskaber, som jeg altid fuldt ud har skullet respektere gennem hele min karriere i de forskellige stillinger, jeg har haft, og de bunder i de etiske forpligtelser, der følger af mit medlemskab af professionelle regnskabsførings- og revisionsorganer.

Hvis der skulle opstå en situation, hvor der forelå en reel eller formodet interessekonflikt, ville jeg straks rådføre mig med Revisionsrettens etiske komité i samråd med Revisionsrettens formand og følge en hvilken som helst afgørelse, der derved blev truffet.

8.  Har De eller Deres nærmeste (forældre, søskende, ægtefælle, registreret partner, børn) forretningsmæssige eller økonomiske besiddelser eller andre forpligtelser, som kunne være uforenelige med Deres fremtidige hverv?

Nej

9.  Vil De fremlægge alle Deres finansielle og øvrige interesser for Revisionsrettens formand og offentliggøre dem?

Ja

10.  Er De involveret i nogen verserende retssager? I bekræftende fald bedes De redegøre nærmere herfor.

Nej

11.  Har De nogen aktiv eller udøvende politisk rolle og i givet fald på hvilket niveau? Har De varetaget nogen politiske funktioner inden for de seneste 18 måneder? I bekræftende fald bedes De redegøre nærmere herfor.

Nej

12.  Er De indstillet på at træde tilbage fra en post, De er valgt til, eller at opgive et hverv, som indebærer forpligtelser i et politisk parti, hvis De udnævnes til medlem af Revisionsretten?

Ikke relevant

13.  Hvordan vil De behandle tilfælde af alvorlige uregelmæssigheder eller endog bedrageri- og/eller korruptionssager, der involverer personer fra Deres hjemland?

Efter min opfattelse bør der gøres en målrettet indsats for at vise, at svig og korruption ikke tolereres i forbindelse med EU-midler. Sådanne tilfælde har ødelæggende indvirkning på borgernes opfattelse af, hvordan EU's institutioner fungerer, og navnlig indtrykket af, at skatteydernes penge ikke er underlagt passende kontrol og overvågning til at sikre, at de anvendes til de planlagte formål.

  Artikel 325 i TEUF foreskriver klart, at Unionen og medlemsstaterne bekæmper svig og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser, og Retten har en vigtig rolle at spille i denne sammenhæng.

  Den internationale standard for overordnede revisionsorganer (ISSAI) nr. 1240 slår fast, at det primære ansvar for forebyggelse og påvisning af svig ligger hos dem, der er beskæftiget med ledelse og forvaltning af aktiviteter, såsom Kommissionen, medlemsstaternes myndigheder og støttemodtagere i forbindelse med EU-midler. Revisionsrettens rolle som EU's uafhængige revisor i bekæmpelsen af svig og korruption er imidlertid at udvise professionel skepsis og professionel dømmekraft under hele revisionen og identificere potentiel fejlinformation som følge af svig, fremskaffe dokumentation om risici og indberette sager til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) med relevant dokumentation.

  Hvis jeg skulle blive opmærksom på et tilfælde af betydelige uregelmæssigheder eller bedrageri, der involverer personer i mit hjemland, ville jeg behandle dem på nøjagtig samme måde som ethvert andet tilfælde fra en hvilken som helst medlemsstat. Jeg vil følge standardproceduren inden for Revisionsretten for vurdering og indberetning af sager til OLAF, som jeg vil indlede øjeblikkeligt, således at intet kan komme til at stå i vejen for en eventuel efterfølgende efterforskning.

Varetagelse af opgaver

14.  Hvad er efter Deres opfattelse de vigtigste kendetegn ved en forsvarlig økonomisk forvaltningskultur i en offentlig tjeneste? Hvordan kan Revisionsretten være med til at styrke den?

En forsvarlig økonomisk forvaltning bør give borgerne en rimelig grad af sikkerhed for, at de knappe skattepenge bliver brugt så økonomisk og effektivt som muligt for at fremme deres interesser på bedst mulig vis. For at opnå dette er der behov for en ramme, som understøttes af ansvarlighed og gennemsigtighed og indeholder følgende elementer:

  –  En klar retning i form af strategier og mål;

  –  Hensigtsmæssig administrativ kapacitet til at levere gode resultater

–  Et solidt kontrolsystem for at sikre udgifternes lovlighed og formelle rigtighed

  –  Demokratisk ansvarlighed med hensyn til gennemsigtig rapportering og offentliggørelse af de resultater, der er opnået

–  En styringsstruktur, der sikrer, at de etiske standarder håndhæves.

  Revisionsrettens revision bør vurdere disse komponenter under revision af forsvarlig økonomisk forvaltning med henblik på at identificere mangler og fremsætte anbefalinger til at afhjælpe dem med henblik på at forbedre situationen fremover.

15.  I henhold til traktaten skal Revisionsretten bistå Parlamentet med udøvelsen af dets kontrolbeføjelser i forbindelse med gennemførelsen af budgettet. Hvordan vil De forbedre samarbejdet mellem Retten og Europa-Parlamentet yderligere (navnlig dets Budgetkontroludvalg) med henblik på både at styrke det offentlige tilsyn med brugen af penge og sikre mest valuta for pengene?

  Ifølge artikel 287 i TEUF skal Revisionsretten afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, og offentliggøre denne i Den Europæiske Unions Tidende. Erklæringen kan suppleres med specifikke vurderinger for hvert enkelt af Unionens større aktivitetsområder.

  Europa-Parlamentet meddeler i henhold til artikel 319 i TEUF efter henstilling fra Rådet Kommissionen decharge for gennemførelsen af budgettet. Med henblik herpå gennemgår det næst efter Rådet det regnskab, den oversigt og den evalueringsrapport, der er nævnt i artikel 318, Revisionsrettens årsberetning med tilhørende svar fra de kontrollerede institutioner til Revisionsrettens bemærkninger, den revisionserklæring, der er omhandlet i artikel 287, stk. 1, andet afsnit, samt Revisionsrettens særberetninger.

  På grundlag af traktatens krav spiller Revisionsretten en vigtig rolle med hensyn til at forsyne Europa-Parlamentet og CONT med relevante oplysninger for at styrke det offentlige tilsyn med brugen af penge og sikre mest valuta for pengene. Det påhviler Revisionsretten at sikre, at disse oplysninger i årsberetningen og særberetninger leveres i rette tid og på en klar måde, hvorved de væsentligste spørgsmål, der skal behandles, er fremhævet med henblik på drøftelse i CONT med henblik på at bidrage til beslutningsprocessen i EU's politikker. Rettidig forelæggelse af beretninger er afgørende for CONT, således at det kan behandle resultaterne under sine drøftelser med henblik på at formulere nye eller forlænge eksisterende målsætninger. Revisionsretten foretager til stadighed forbedringer med hensyn til klarhed, relevans og aktualitet, og dette afspejles i indførelsen af yderligere produkter såsom horisontale analyser, briefingdokumenter og hurtig revision. Sådanne tilpasninger til et miljø i forandring, der foretages af Revisionsretten, er positive og bør fortsætte for at øge dens relevans og opfylde dens interessenters forventninger, idet den samtidig bevarer sin uafhængighed.

  I lyset heraf er denne løbende interaktion og kommunikation mellem medlemmerne af Revisionsretten og Budgetkontroludvalget af afgørende betydning, og såfremt min udnævnelse godkendes, vil jeg være proaktiv i denne henseende, da jeg anser CONT for at være en af Revisionsrettens centrale interessenter. Foruden den nuværende praksis med særberetninger, der forelægges CONT-udvalget, er det også en positiv udvikling, at Revisionsrettens medlemmer deltager i CONT's missioner og drøftelser med CONT for at øge relevansen af de emner, der indgår i Revisionsrettens årlige arbejdsprogram, og jeg støtter og deltager fuldt ud i denne udvikling.

16.  Hvilken form for merværdi mener De, at resultatrevisioner tilfører, og hvordan bør resultaterne heraf indarbejdes i forvaltningsprocedurerne?

  Resultatrevision supplerer finansiel revision og juridisk-kritisk revision og er ligeledes vigtig for disse revisioner med henblik på at levere information i relation til aspekter som sparsommelighed, produktivitet og effektivitet til de beslutningstagere og administratorer, der gennemfører aktiviteter og programmer. I lyset af de nuværende og sandsynlige fremtidige budgetmæssige begrænsninger er det af afgørende betydning, at disse tre aspekter maksimeres i forbindelse med anvendelsen af EU-midler og derved bidrager til god forvaltningspraksis, ansvarlighed og gennemsigtighed.

Selv om overholdelsen af regler og bestemmelser er et nødvendigt krav, er det yderst vigtigt at afgøre, om EU-finansierede programmer/aktiviteter faktisk frembringer de politiske mål så billigt og effektivt som muligt. Resultaterne af forvaltningsrevisioner, herunder anbefalinger med henblik på at afhjælpe mangler, bør tages i betragtning og indarbejdes ved forvaltningen i deres procedurer med henblik på at forbedre den fremtidige præstation. Opfølgning af gennemførelsen af henstillinger er også vigtig, og CONT har også en rolle at spille i denne forbindelse på grundlag af feedback fra Kommissionen og opfølgende beretninger fra Revisionsretten.

  Timingen i forbindelse med gennemførelsen af forvaltningsrevisioner og behandling af resultaterne og konklusionerne skal planlægges ordentligt, således at de er tilgængelige i rette tid for at tjene som et input i beslutningsprocessen om anvendelsen af EU-midler, for eventuelle fremtidige revisioner af forordninger, fastlæggelse af politiske mål og udformningen af fremtidige programmer.

17.  Hvordan kan samarbejdet mellem Revisionsretten, de nationale revisionsorganer og Europa-Parlamentet (Budgetkontroludvalget) om revisionen af EU's budget forbedres?

  Som krævet i artikel 287 TEUF samarbejder Den Europæiske Revisionsret og de nationale revisionsmyndigheder i en ånd af gensidig tillid samtidig med, at de opretholder deres uafhængighed. Dette er opnået, og der er etableret en veludviklet ramme for samarbejde mellem disse institutioner gennem kontaktudvalget. Merværdien ved samarbejdet mellem Revisionsretten og de overordnede revisionsorganer ligger i fremme af gensidig læring, deling af viden, benchmarking og udvikling af bedste praksis. Endvidere har samarbejde ved at undgå overlapning af revisionsarbejdet potentiale til at blive en omkostningseffektiv metode til at styrke revisionens resultater og samtidig reducere den administrative byrde for den reviderede enhed. De regelmæssige møder i kontaktudvalget giver mulighed for at drøfte disse problemer og for, at parterne kan udveksle med hinanden om deres arbejdsprogrammer og nå til enighed om udførelse af fælles revisioner.

  Mens hovedfokus for nationale revisionsmyndigheder er på revision af nationale midler, er der en merværdi i et sådant samarbejde, der er relevant og effektivt, eftersom EU-midler medfinansierer mange nationale politikker. Dette er især relevant inden for politikområder, der gennemføres under delt forvaltning, som tegner sig for ca. 80 % af EU's budget. Dette er området, hvor fælles revisioner kunne være mest gavnlige.

  Da Revisionsretten har en vedvarende direkte forbindelser med både Budgetkontroludvalget og nationale revisionsmyndigheder, kan den sikre, at samarbejde og koordination maksimeres, hvad angår revision af EU's budget. I sidste ende stræber alle tre parter efter den mest effektive og økonomiske anvendelse af offentlige midler, og ved at arbejde effektivt sammen skaber de et slutresultat, der overgår summen af de enkelte dele.

18.  Hvordan vil De yderligere forbedre Revisionsrettens rapportering med henblik på at give Europa-Parlamentet alle nødvendige oplysninger om nøjagtigheden af de data, som medlemsstaterne fremsender til Kommissionen?

Revisionsretten har udtrykt bekymring angående mangler ved de data, som medlemsstaterne forelægger. Mangler ved pålideligheden af overvågnings- og rapporteringssystemer på medlemsstatsniveau har konsekvent spillet en rolle i Revisionsrettens særberetninger. Et eksempel på betydningen af sådanne oplysninger kan findes i de årlige aktivitetsrapporter fra generaldirektoraterne, der indeholder en revisionserklæring udstedt af generaldirektøren og er et centralt element i Europa-Kommissionens forvaltningsstruktur.

I betragtning af det nuværende fokus på præstationer og resultater i forbindelse med EU-finansierede aktiviteter er det bydende nødvendigt, at der foreligger fuldstændig pålidelige data på medlemsstatsplan, og at disse indberettes grundigt og rettidigt. Dette vil gøre det muligt at vurdere resultaterne at disse aktiviteter og stille dem til rådighed for beslutningstagere, således at EU's begrænsede midler afsættes der, hvor de har størst virkning. Da programmeringscyklussen endnu ikke er knyttet til resultatrapportering, giver denne situation anledning til vanskeligheder for CONT, når det skal udøve sine funktioner, eftersom man er nødt til at godkende budgetter for fremtidige udgifter uden noget klart overblik over resultaterne og virkningerne af de eksisterende programmer og aktiviteter.

Det er vigtigt, at Revisionsretten forsætter med påpege spørgsmålet over for CONT og fremsætte henstillinger for at sikre, at medlemsstaterne tager fat på at udbedre disse mangler fremover og leverer relevante oplysninger i forhold til ydeevne under hensyntagen til sådanne aspekter som administrative byrder og omkostninger/fordele.

Andre spørgsmål

19.  Vil De trække Deres kandidatur tilbage, hvis Parlamentet afgiver en negativ udtalelse om Deres udnævnelse til medlem af Revisionsretten?

Ja.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten – den irske kandidat

Referencer

14272/2017 – C8-0402/2017 – 2017/0820(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

15.11.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

16.11.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Indrek Tarand

30.11.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

11.1.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.1.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Bart Staes, Indrek Tarand, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Brian Hayes, Marian-Jean Marinescu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Norbert Erdős, Wolf Klinz, Sven Schulze, Lieve Wierinck

Dato for indgivelse

12.1.2018

Seneste opdatering: 12. januar 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik