ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Tony James Murphy ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

  12.1.2018 - (C8-0402/2017 – 2017/0820(NLE))

  Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
  Εισηγητής: Indrek Tarand

  Διαδικασία : 2017/0820(NLE)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0002/2018
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0002/2018
  Συζήτηση :
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Tony James Murphy ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

  (C8-0402/2017 – 2017/0820(NLE))

  (Διαβούλευση)

  To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0402/2017),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0002/2018),

  A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψήφιου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, κατά τη συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2018, προέβη σε ακρόαση του προτεινόμενου από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

  1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί ο Tony James Murphy μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Tony James Murphy

  ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΕΙΡΑ

  1/5/2017–σήμερα

  Διευθυντής του Τμήματος IV - ρύθμιση αγορών και ανταγωνιστική οικονομία

  Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)

  Στις αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

  ▪  Παροχή συνδρομής και συμβουλευτικών υπηρεσιών στα μέλη του Τμήματος κατά την άσκηση των καθηκόντων τους

  ▪  Οργάνωση και διαχείριση των εργασιών του Τμήματος

  ▪  Έλεγχος της ποιότητας του ελεγκτικού έργου

  ▪  Συντονισμός σε θέματα προσωπικού (περίπου 100 μέλη του προσωπικού ελέγχων)

  ▪  Εκπροσώπηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε συνεδριάσεις και εκδηλώσεις

  01/01/2013–30/04/2017

  Προϊστάμενος του ιδιαίτερου γραφείου της κ. IVANOVA

  Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)

  Υπεύθυνος για τη διαχείριση του ιδιαίτερου γραφείου της κ. IVANOVA, Μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη Βουλγαρία, με τις εξής αρμοδιότητες:

  ▪  Συνδρομή κατά τον σχεδιασμό και συνεχής παρακολούθηση των ελεγκτικών καθηκόντων για τα οποία ήταν εισηγήτρια η κ. IVANOVA

  ▪  Συνδρομή στην κατάρτιση των διαφόρων δημοσιεύσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον τομέα του δημοσιονομικού ελέγχου, ελέγχου συμμόρφωσης και ελέγχου επιδόσεων και στους τομείς πολιτικής της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής που καλύπτουν θέματα όπως η απασχόληση των νέων και τα χρηματοδοτικά μέσα

  ▪  Παρουσίαση ειδικών εκθέσεων σε διάφορα ακροατήρια

  ▪  Συνδρομή στη διοργάνωση δραστηριοτήτων (π.χ. συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου, διασκέψεις, επισκέψεις ελέγχου)

  ▪  Παροχή στήριξης στα κράτη κατά την προετοιμασία και τη συνέχεια στις συνεδριάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Τμήματος και, από τον Οκτώβριο του 2016, για τη Διοικητική Επιτροπή, όταν το Μέλος έγινε πρόεδρος του Τμήματος

  ▪  Εξέταση εγγράφων που εκδίδονται από άλλα τμήματα και επισήμανση σημαντικών ζητημάτων

  ▪  Διαρκής ενημέρωση του Μέλους σχετικά με σημαντικές εσωτερικές και εξωτερικές εξελίξεις

  ▪  Ανάπτυξη επαφών και διατήρηση καλών σχέσεων συνεργασίας με άλλα γραφεία, διευθυντές, κύριους διαχειριστές, με τους ελεγκτές που σχετίζονται με καθήκοντα για τα οποία το Μέλος ήταν εισηγήτρια, με άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όπως η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις εθνικές αρχές και τον Τύπο

  01/04/2007–31/12/2012

  Προϊστάμενος της μονάδας εσωτερικού ελέγχου

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων - Μονάδα Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (ECFIN 01), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)

  Διαχείριση ανεξάρτητου εσωτερικού λογιστικού ελέγχου και παροχή συμβουλών υπό την άμεση ευθύνη του Γενικού Διευθυντή. Εποπτεία και καθοδήγηση του προσωπικού της μονάδας, υπεύθυνος για την ποιότητα και την έγκαιρη παρουσίαση των εκθέσεων λογιστικού ελέγχου και λοιπών εγγράφων.

  2008

  Πρόεδρος της Επιτροπής Λογαριασμών

  Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ)

  Ως πρόεδρος, προγραμμάτιζα και διαχειριζόμουν τις συνεδριάσεις της επιτροπής λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης της ετήσιας έκθεσης προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΕΤΕ.

  2007

  Μέλος της Επιτροπής Λογαριασμών

  Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ)

  Διορίσθηκα εκπρόσωπος της Επιτροπής στο ελεγκτικό συμβούλιο του ΕΤΕ για τα οικονομικά έτη 2007 και 2008, με την ιδιότητα του Μέλους το 2007.

  01/06/2003–31/03/2007

  Ελεγκτής

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων - Μονάδα Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (ECFIN 01), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)

  ▪  Στενή συνεργασία με τον προϊστάμενο της μονάδας κατά τη σύνταξη της εκτίμησης κινδύνων της ECFIN 01 και την επακόλουθη θέσπιση τριετούς στρατηγικού σχεδίου και ετήσιου προγράμματος εργασίας της μονάδας. Εκτέλεσα εργασίες διασφάλισης και παροχής συμβουλών που μου ανατέθηκαν και συμμετείχα ενεργά στην κατάρτιση των εκθέσεων ελέγχου και σε άλλα έγγραφα της μονάδας (π.χ. εκθέσεις δραστηριοτήτων, ετήσια γνωμοδότηση σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο)

  ▪  Υπεύθυνος για την εποπτεία και έλεγχο των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν από άλλους συναδέλφους εντός της μονάδας, σύνδεσμος με το Ελεγκτικό Συνέδριο και συμμετοχή σε τακτικές επαφές με την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

  01/11/1999–31/05/2003

  Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων - Μονάδα Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (ECFIN 01)

  ▪  Συνδρομή στη διεξαγωγή αποστολών ελέγχου που πραγματοποιήθηκαν από υπαλλήλους κατηγορίας Α στη μονάδα

  ▪  Διορθώσεις στις διαδικασίες εργασίας και στη μεθοδολογία, με βάση την προηγούμενη εμπειρία, εφόσον δεν υπήρχε διαθέσιμο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των ελέγχων

  01/09/1994–31/10/1999

  Ανώτερος ελεγκτής (διεύθυνση διαφόρων ομάδων ελεγκτών)

  Υπηρεσία του Γενικού Ελεγκτή (Ιρλανδικό Ελεγκτικό Συνέδριο), Δουβλίνο, Éire/Ιρλανδία

  ▪  Διαχειριστής ομάδων ελεγκτών στον τομέα Υγείας από τον Σεπτέμβριο του 1994 έως τον Οκτώβριο του 1997 Υπεύθυνος για τον έλεγχο ορισμένων δημόσιων νοσοκομείων και περιφερειακών υγειονομικών αρχών (ετήσιοι προϋπολογισμοί μεταξύ 3 εκατ. ευρώ και 450 εκατ. ευρώ)

  ▪  Από τον Νοέμβριο του 1997 μεταφέρθηκα στον τομέα Εκπαίδευσης και είχα παρόμοιες αρμοδιότητες για διάφορους φορείς στον τομέα Εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων των πανεπιστημίων, περιφερειακών εκπαιδευτικών αρχών και ημικρατικών φορέων

  1998-1999

  Πρόεδρος της Επιτροπής Λογαριασμών

  Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο (Γαλλία)

  Προέδρευα στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ήμουν υπεύθυνος για την οριστικοποίηση της ετήσιας έκθεσης σε συντονισμό με άλλα μέλη της επιτροπής

  1997

  Μέλος της Επιτροπής Λογαριασμών

  Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο (Γαλλία)

  Διορίσθηκα από το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή για να συμμετέχω ως μέλος στην επιτροπή λογαριασμών.

  01/10/1979–31/08/1994

  Ασκούμενος ελεγκτής, βοηθός ελεγκτή, ελεγκτής

  Υπηρεσία του Γενικού Ελεγκτή, Δουβλίνο, Éire/Ιρλανδία

  ▪  Αρχικά ασκούμενος ως μέλος ελεγκτικής ομάδας που συμμετείχε στον έλεγχο διαφόρων ημικρατικών εταιρειών, στη συνέχεια μέλος ελεγκτικής ομάδας που συμμετείχε στον έλεγχο διαφόρων υπουργείων και ημικρατικών εταιρειών και, τέλος, επικεφαλής της ομάδας ελέγχου που συμμετείχε στον έλεγχο της Υπηρεσίας Δημοσίων Εσόδων

  ▪  Βοηθός του ιρλανδού μέλους της Επιτροπής Λογαριασμών του Eurocontrol (Βρυξέλλες) για τα οικονομικά έτη 1991 και 1992.

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

  1997-2006

  Μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) και τίτλος πιστοποιημένου εσωτερικού ελεγκτή ύστερα από τις εξετάσεις του Νοεμβρίου 2005.

   

  1989

  Μέλος της Association of Chartered Certified Accountants

   

  1979-1984

  Συνεργάτης της Association of Chartered Certified Accountants

   

  1979

  Απολυτήριο λυκείου (ισοδύναμο του Baccalaureate)

   

  ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

  Μητρική γλώσσα / Μητρικές γλώσσες

  Αγγλική

   

   

  Άλλη γλώσσα/Άλλες γλώσσες

  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

  ΟΜΙΛΙΑ

  ΓΡΑΦΗ

  Προφορικού λόγου

  Γραπτού λόγου

  Προφορική επικοινωνία

  Προφορική έκφραση

   

  Ιρλανδική

   

   

  Απολυτήριο λυκείου

  Γαλλική

  B2

  B2

  B2

  B2

  B2

   

  συμπλήρωσα τα επίπεδα 4 - 8 στην Επιτροπή, από τον Αύγουστο του 2000 έως τον Ιούλιο του 2002

  Γερμανική

  B2

  B2

  B2

  B2

  B2

   

  συμπλήρωσα τα επίπεδα 1 - 8 στην Επιτροπή, από τον Οκτώβριο του 2002 έως τον Ιούλιο του 2006

   

  Επίπεδα: A1 και A2: Βασικός χρήστης — Β1 και Β2: Ανεξάρτητος χρήστης — Β1 και Β2: Έμπειρος χρήστης

  Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες

  Επικοινωνιακές δεξιότητες

  ▪  Εξαιρετικό ομαδικό πνεύμα και ισχυρή ικανότητα προσαρμογής σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον

  ▪  Δημιούργησα ένα δίκτυο επαγγελματικών επαφών στο εσωτερικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και με την κοινότητα λογιστικών και άλλων ελέγχων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους οργανισμούς και λοιπούς φορείς της ΕΕ

  ▪  Εμπειρία στην πραγματοποίηση παρουσιάσεων σε διασκέψεις και σεμινάρια

  Οργανωτικές/διοικητικές δεξιότητες

  ▪  Ικανότητα διαχείρισης και δραστηριοποίησης άλλων μελών της ομάδας

  ▪  Ικανότητα οργάνωσης και ολοκλήρωσης της προσφοράς υπηρεσιών με προστιθέμενη αξία εντός των συμφωνημένων προθεσμιών

  ▪  Ισχυρή αναλυτική ικανότητα

  ▪  Αποφασιστική και πραγματιστική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων

  ▪  Ισχυρό πνεύμα πρωτοβουλίας

  Επαγγελματικές δεξιότητες

  ▪  Εξαιρετική γνώση των επαγγελματικών προτύπων και πρακτικών που σχετίζονται με το ελεγκτικό επάγγελμα

  ▪  Εξαιρετική γνώση των προτύπων εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζονται στην Επιτροπή

  ▪  Καλή γνώση του δημοσιονομικού κανονισμού και της τομεακής νομοθεσίας στον τομέα της πολιτικής συνοχής και στο πεδίο ρύθμισης των αγορών και ανταγωνιστικής οικονομίας

  ▪  Πολύ καλή ικανότητα σύνταξης κειμένων

  ▪  Αναλυτική και αντικειμενική προσέγγιση στις δραστηριότητες που ελέγχονται

  ▪  Ευσυνειδησία και αυστηρή προσήλωση στο καθήκον

  ▪  Ανοιχτός σε νέες μεθοδολογίες και προσεγγίσεις

  Ψηφιακές δεξιότητες

  ▪  Τακτικός χρήστης του Microsoft Office

  ▪  Εξοικειωμένος με τις εφαρμογές AMS και ASSYST

  ▪  Παλαιότερα χρησιμοποίησα σε μεγάλο βαθμό την εφαρμογή IDEA (ελεγκτικό εργαλείο λογισμικού για την εξαγωγή δεδομένων και πραγματοποίηση αναλύσεων) και ένα σύστημα διαχείρισης ελέγχου με βάση το Lotus Notes

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Tony James Murphy ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

  Επαγγελματική πείρα

  1.  Παρακαλείσθε να αναφέρετε ποια είναι η επαγγελματική σας πείρα στα δημόσια οικονομικά, ήτοι σε τομείς όπως ο δημοσιονομικός προγραμματισμός, η εκτέλεση ή η διαχείριση προϋπολογισμού, ο έλεγχος του προϋπολογισμού ή ο λογιστικός έλεγχος.

  Έχω μακροχρόνια και ευρεία πείρα στον τομέα του ελέγχου των δημόσιων οικονομικών, με διάρκεια μεγαλύτερη από 35 έτη. Η πείρα αυτή έχει αποκτηθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαμβάνει τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς λογιστικούς ελέγχους και συνεπαγόταν συμμετοχή και καθοδήγηση σε οικονομικούς ελέγχους, ελέγχους συμμόρφωσης και ελέγχους επιδόσεων.

  Ξεκίνησα τη σταδιοδρομία μου στο Office of the Comptroller and Auditor General, το Ανώτατο Όργανο Ελέγχου (ΑΟΕ) της Ιρλανδίας, όπου έλαβε χώρα η αρχική κατάρτισή μου όσον αφορά τον έλεγχο των δημόσιων οικονομικών και απέκτησα τα επαγγελματικά προσόντα του πιστοποιημένου ορκωτού λογιστή.

  Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου στο ιρλανδικό ΑΟΕ, πέρασα από ασκούμενος ελεγκτής σε επικεφαλής της ομάδας και, τελικά, σε προϊστάμενος λογιστικού ελέγχου. Συμμετείχα σε ελέγχους διαφόρων υπουργείων, της Υπηρεσίας Δημοσίων Εσόδων και πολλών χρηματοδοτούμενων από το δημόσιο φορέων. Ως προϊστάμενος λογιστικού ελέγχου, υπήρξα υπεύθυνος για τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους ελέγχους των αρχών υγείας και εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ιρλανδία, περιλαμβανομένων των περιφερειακών συμβουλίων υγείας, των νοσοκομείων, των πανεπιστημίων και των αρμόδιων για την εκπαίδευση τοπικών επιτροπών. Επίσης, κατά τη θητεία μου στο ΑΟΕ, ενημερώθηκα για τους λογιστικούς ελέγχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, ως βοηθός του ιρλανδού Μέλους της Επιτροπής Λογαριασμών του Eurocontrol για διετή περίοδο και, στη συνέχεια, με εντολή ως μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενεργώντας ως πρόεδρος για το δεύτερο έτος.

  Προκειμένου να αποκτήσω περισσότερη εις βάθος πείρα του ελέγχου των δημόσιων οικονομικών σε πολυπολιτισμικά και πολυγλωσσικά περιβάλλοντα, ανέλαβα μια θέση στη μονάδα εσωτερικού ελέγχου της ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Νοέμβριο του 1999. Παρέμεινα στη μονάδα αυτή έως τον Δεκέμβριο του 2012 και, κατά το χρονικό αυτό διάστημα, απέκτησα τον τίτλο του πιστοποιημένου εσωτερικού ελεγκτή και υπήρξα προϊστάμενος μονάδας επί έξι σχεδόν έτη. Επιπλέον, διορίστηκα στην επιτροπή λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περίοδο δύο ετών.

  Διεύρυνα την επαγγελματική μου πείρα μετακινούμενος στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τον Ιανουάριο του 2013 ως Προϊστάμενος του Ιδιαίτερου Γραφείου ενός Μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εργαζόταν στο Τμήμα II. Στη θέση αυτή συμμετείχα ενεργά στον οικονομικό έλεγχο και τον έλεγχο της συμμόρφωσης όσον αφορά τα κεφάλαια της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο επιδόσεων, συμμετείχα ενεργά σε μια σειρά ειδικών εκθέσεων σχετικά με την απασχόληση των νέων και άλλων σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα, τη χρηματοδότηση των μικροεπιχειρηματιών, τις εσωτερικές πλωτές οδούς, τις αστικές συγκοινωνίες και την εκπαίδευση. Με την ιδιότητά μου αυτή, υποστήριξα το εν λόγω Μέλος στην υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και σε άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είχα πολυάριθμες επαφές με υψηλού επιπέδου υπαλλήλους της Επιτροπής, περιλαμβανομένων και Επιτρόπων.

  Διορίστηκα διευθυντής του Τμήματος IV του Ελεγκτικού Συνεδρίου τον Μάιο του 2017, αναλαμβάνοντας έτσι τη διαχείριση περίπου 100 υπαλλήλων ελεγκτικού προσωπικού με καθήκοντα στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, των οργανισμών της ΕΕ και των κοινών επιχειρήσεων, της ενιαίας αγοράς και του ανταγωνισμού, του εμπορίου, των τελωνείων και της φορολογίας και της δημοσιονομικής και οικονομικής διακυβέρνησης. Με την ιδιότητά μου αυτή, παρέχω υποστήριξη σε έξι Μέλη του Τμήματος IV και είμαι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ποιότητας του έργου του Τμήματος. Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει τη δήλωση αξιοπιστίας για τον τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση», τους ελέγχους των οικονομικών και της νομιμότητας και συμμόρφωσης των ευρωπαϊκών οργανισμών και κοινών επιχειρήσεων και ειδικές εκθέσεις που καλύπτουν τους τομείς που περιγράφονται ανωτέρω.

  Πιστεύω ότι, εάν διοριστώ, η ευρεία επαγγελματική και διευθυντική πείρα μου στον λογιστικό έλεγχο του δημόσιου τομέα σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον και οι δύο επαγγελματικοί τίτλοι μου στον τομέα της λογιστικής και του λογιστικού ελέγχου θα συμβάλουν θετικά στο έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

  2.  Ποιες υπήρξαν οι σημαντικότερες επιτυχίες σας στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία;

  Στη μακροχρόνια θητεία μου στον έλεγχο του δημόσιου τομέα, είχα μια σειρά σημαντικών επιτυχιών, από τις οποίες θα τόνιζα τις ακόλουθες τρεις:

  –  Το Ιρλανδικό ΑΟΕ έλαβε εντολή το 1994 να διενεργήσει ελέγχους σε ένα μεγάλο αριθμό δημόσιων φορέων, οι οποίοι είχαν προηγουμένως ελεγχθεί από ελεγκτές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ορίστηκα διευθυντής λογιστικού ελέγχου για ένα χαρτοφυλάκιο των εν λόγω οντοτήτων που περιλάμβανε περιφερειακές υγειονομικές αρχές και νοσοκομεία με τους ετήσιους προϋπολογισμούς από 3 εκατομμύρια ευρώ έως 450 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή ήταν μια σοβαρή πρόκληση, αν ληφθεί υπόψη ότι ο τομέας της υγείας ήταν ένα εντελώς νέος τομέας για το ΑΟΕ και συνεπώς δεν υπήρχε προηγούμενη πείρα στον τομέα αυτόν. Η κύρια πρόκληση ήταν ότι έπρεπε, σε πολύ σύντομο χρόνο, να σχεδιαστεί η προσέγγιση του ελέγχου και καταρτιστούν τα προγράμματα ελέγχου που έπρεπε να συμπληρωθούν από τις ομάδες μου, ώστε να μπορέσουν να εκφέρουν ελεγκτική γνώμη για τις οικονομικές καταστάσεις. Αυτό έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός των νόμιμων προθεσμιών και να μπορέσει το ΑΟΕ να εγείρει τυχόν ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα, την κανονικότητα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Οι προθεσμίες αυτές και η αναφορά προβλημάτων αντιμετωπίστηκαν με ένα αυστηρό πλαίσιο ελέγχου όσον αφορά την προσέγγιση και τη μεθοδολογία.

  –  Η δεύτερη επιτυχία που θα ήθελα να αναφέρω σχετίζεται με τον ρόλο μου στην ανάπτυξη της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου στη ΓΔ ECFIN. Ο εσωτερικός έλεγχος μόλις ξεκινούσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν εντάχθηκα, το 1999, στα κλιμάκια εσωτερικού ελέγχου (ΚΕΕ) που συγκροτούνταν σε όλες τις Γενικές Διευθύνσεις της. Με δεδομένη την προηγούμενη εμπειρία μου στο ΑΟΕ, διαδραμάτισα καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του προγράμματος εργασίας, της μεθοδολογίας ελέγχου και στη διαμόρφωση των κανόνων και των διαδικασιών του έργου του εσωτερικού ελέγχου στη ΓΔ ECFIN, ώστε να συμμορφώνονται προς τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. Αυτό έγινε σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και τα άλλα κλιμάκια εσωτερικού ελέγχου στην Επιτροπή, μέσω τακτικών συνεδριάσεων του δικτύου που είναι γνωστό ως Auditnet και συναφών ομάδων εργασίας που συγκροτήθηκαν προκειμένου να ασχοληθούν με ειδικά ζητήματα. Αργότερα ως προϊστάμενος μονάδας, πραγματοποιήθηκε μια μελέτη από μια εταιρεία εξωτερικών ελεγκτών, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μονάδα γενικά συμμορφωνόταν με τα ισχύοντα διεθνώς ελεγκτικά πρότυπα.

  –  Τρίτον, θα ήθελα να αναφερθώ στη συμμετοχή μου στη σειρά τριών ειδικών εκθέσεων σχετικά με την απασχόληση των νέων, κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου ενός Μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η συμμετοχή αυτή περιλάμβανε την ανάλυση, τη συμπλήρωση και διευκρίνιση των βασικών μηνυμάτων και την προετοιμασία μιας στρατηγικής για την επικοινωνία, με σκοπό την παρουσίασή τους σε ενδιαφερόμενα μέρη. Ήμουν επίσης αρμόδιος για τη διαχείριση της εργασίας και την οργάνωση των ομάδων, ιδίως για την πρώτη έκθεση σχετικά με τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία, όπου συμμετείχα πολύ ενεργά. Κατά την άποψή μου, αυτό αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για τους ευρωπαίους πολίτες, ιδίως για τους νέους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση εργασίας. Ο πρώτος έλεγχος αφορούσε τον σχεδιασμό των Εγγυήσεων για τη Νεολαία της ΕΕ και ήταν καινοτόμος, δεδομένου ότι πραγματοποιήθηκε πριν από την πραγματική εφαρμογή των Εγγυήσεων και προσδιόριζε πιθανούς κινδύνους για την μετέπειτα εφαρμογή της, οι οποίοι μπορούσαν ήδη να ληφθούν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ο τρίτος κατά σειρά έλεγχος εξέτασε την πραγματική εφαρμογή όσον αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων των Εγγυήσεων για τη Νεολαία και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων σε ένα δείγμα κρατών μελών. Μεταξύ των εν λόγω δύο ετήσιων εκθέσεων υπήρξε άλλος ένας που αφορούσε τις Ομάδες Δράσης για τους Νέους και συνεπαγόταν τον αναπρογραμματισμό των κονδυλίων της ΕΕ για μέτρα με στόχο την απασχόληση των νέων. Πιστεύω ότι αυτή η σειρά εκθέσεων συνεισέφερε ουσιαστικά στη συζήτηση σχετικά με τον μελλοντικό προσανατολισμό των Εγγυήσεων για τη Νεολαία. Και οι τρεις εκθέσεις έτυχαν θετικής υποδοχής από την επιτροπή CONT και οδήγησαν σε καρποφόρες συζητήσεις και, εν τέλει, σε μια διάσκεψη υψηλού επιπέδου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  3.  Ποια είναι η επαγγελματική σας πείρα από διεθνείς πολυπολιτισμικούς και πολυγλωσσικούς οργανισμούς ή ιδρύματα που εδρεύουν εκτός της χώρας καταγωγής σας;

  Ο στόχος μου να εργαστώ σε ένα πολυγλωσσικό και πολυπολιτισμικό περιβάλλον αποδείχθηκε μια πολύ εποικοδομητική εμπειρία. Εντάχθηκα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ πριν από 18 χρόνια και πέρασα δώδεκα χρόνια στη ΓΔ ECFIN και άλλα έξι στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, πάντα δηλαδή με έδρα στο Λουξεμβούργο. Πέρα από τα θεσμικά όργανα, έχω επίσης αποκτήσει διεθνή πείρα από τη συμμετοχή μου σε σειρά επιτροπών ελέγχου, περιλαμβανομένων εκείνων του Eurocontrol στις Βρυξέλλες και του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, κατά τη διάρκεια της εργασίας μου στο ιρλανδικό ΑΟΕ και, τέλος, στην ελεγκτική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο, ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  4.  Σας έχει χορηγηθεί απαλλαγή για καθήκοντα διαχείρισης που εκτελέσατε στο παρελθόν, εφόσον προβλέπεται τέτοια διαδικασία;

  Η διαδικασία αυτή δεν ίσχυε κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου.

  5.  Ποια από τις επαγγελματικές θέσεις που κατείχατε στο παρελθόν είναι αποτέλεσμα πολιτικού διορισμού;

  Καμία.

  6.  Ποιες είναι οι τρεις σημαντικότερες αποφάσεις στη λήψη των οποίων συμμετείχατε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σας ζωής;

    Οι πιο σημαντικές αποφάσεις της επαγγελματικής μου ζωής συνδέονται με τις σημαντικότερες επιτυχίες μου. Όλες αφορούσαν ελέγχους του δημόσιου τομέα: η πρώτη ήταν να ενταχθώ στο ιρλανδικό ΑΟΕ και να αποκτήσω τον επαγγελματικό τίτλο του Certified Chartered Accountant, γεγονότα που αποτέλεσαν τα κύρια δομικά στοιχεία της μετέπειτα σταδιοδρομίας μου στον λογιστικό έλεγχο του δημόσιου τομέα.

    Η δεύτερη σημαντική απόφαση ήταν η εκπλήρωση της επιθυμίας μου να εργαστώ σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον, εντασσόμενος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή υπήρξε μια εποικοδομητική εμπειρία, τόσο από επαγγελματική όσο και προσωπική άποψη, και μου επέτρεψε να έλθω σε επαφή ως συνάδελφος με επαγγελματίες από διαφορετικούς πολιτισμούς και νοοτροπίες, γεγονός που διεύρυνε τους ορίζοντές μου.

    Η τρίτη σημαντική απόφαση ήταν να προσχωρήσω στο ιδιαίτερο γραφείο ενός Μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η εμπειρία αυτή συμπλήρωσε την επαγγελματική μου εμπειρία καθώς, επιπλέον της συμμετοχής στις τεχνικές πτυχές των ελέγχων, μου έδωσε καλύτερη γνώση των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης, μου έδωσε τη δυνατότητα να αλληλεπιδρώ με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως με την επιτροπή CONT, καθώς και με τους Επιτρόπους και τους γενικούς διευθυντές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Ανεξαρτησία

  7.  Η Συνθήκη ορίζει ότι τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους «με πλήρη ανεξαρτησία». Πώς θα εφαρμόζατε την υποχρέωση αυτή στην εκτέλεση των μελλοντικών σας καθηκόντων;

  Ως εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ και θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της, το ΕΕΣ είναι ένα ανεξάρτητο όργανο, όπου είναι απαραίτητο όλα τα μέλη του προσωπικού να τηρούν τις Δεοντολογικές Κατευθυντήριες Γραμμές του θεσμικού οργάνου και η διακυβέρνηση να διενεργείται από εντελώς ανεξάρτητα Μέλη.

  Τα άρθρα 285 και 286 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούν την πλήρη ανεξαρτησία των Μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επιπλέον, η ανεξαρτησία αυτή αποτελεί θεμελιώδη απαίτηση του σημαντικού ελεγκτικού προτύπου του δημόσιου τομέα που εφαρμόζεται στα Ανώτατα Όργανα Ελέγχου, ISSAI 1: της Διακήρυξης της Λίμα. Επίσης, ο Κώδικας Δεοντολογίας ISSAI 30 απαιτεί το προσωπικό των ΑΟΕ να είναι απαλλαγμένο από εμπόδια όσον αφορά την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα, πραγματικά ή εικαζόμενα, που προκύπτουν από τις πολιτικές προκαταλήψεις, συμμετοχή στη διαχείριση, αυτοέλεγχο, οικονομικά ή άλλα προσωπικά συμφέροντα ή σχέσεις ή αδικαιολόγητη επιρροή από άλλους. Η αρχή αυτή αναγνωρίζεται και από τον κώδικα συμπεριφοράς για τα Μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον οποίο οφείλουν να αποδεχθούν και να τηρούν όλα τα Μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

  Αν διοριστώ, κατά την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων μου ως Μέλους του ΕΕΣ θα συνεχίσω να τηρώ τα δεοντολογικά πρότυπα που εφαρμόζω τώρα ως Διευθυντής στο ΕΕΣ και θα ασκώ τα καθήκοντά μου σε πλήρη συμφωνία με τους σχετικούς κανόνες και κανονισμούς. Θέλω να υπογραμμίσω ότι η ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα είναι χαρακτηριστικά που ήμουν υποχρεωμένος να σέβομαι απόλυτα σε ολόκληρη την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, λόγω των θέσεων που κατείχα και των ηθικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή μου σε επαγγελματικούς λογιστικούς και ελεγκτικούς φορείς.

  Σε περίπτωση πραγματικής ή εικαζόμενης σύγκρουσης συμφερόντων, θα ζητήσω αμέσως τη γνώμη της επιτροπής δεοντολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέσω διαβούλευσης με τον Πρόεδρο του ΕΕΣ, και θα ακολουθήσω οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί.

  8.  Έχετε εσείς προσωπικά ή στενοί συγγενείς σας (γονείς, αδέλφια, νόμιμος σύντροφος και τέκνα) επιχειρηματικές ή χρηματοοικονομικές συμμετοχές ή άλλες δεσμεύσεις που ενδεχομένως θα συγκρούονταν με τα μελλοντικά σας καθήκοντα;

  Όχι

  9.  Προτίθεστε να γνωστοποιήσετε στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να δημοσιοποιήσετε όλα τα οικονομικά συμφέροντα και τις άλλες δεσμεύσεις σας;

  Ναι

  10.  Εμπλέκεστε σε οιαδήποτε εν εξελίξει δικαστική διαδικασία; Εάν ναι, παρακαλείσθε να υποβάλετε αναλυτικά στοιχεία.

  Όχι

  11.  Έχετε ενεργό ή εκτελεστικό ρόλο στην πολιτική; Εάν ναι, σε ποιο επίπεδο; Κατείχατε κάποια πολιτική θέση κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 μηνών; Εάν ναι, παρακαλείσθε να υποβάλετε αναλυτικά στοιχεία.

  Όχι

  12.  Θα παραιτηθείτε από οιοδήποτε αιρετό αξίωμα ή ενεργό λειτούργημα με αρμοδιότητες σε πολιτικό κόμμα εφόσον διοριστείτε μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

  Άνευ αντικειμένου

  13.  Πώς θα αντιμετωπίζατε ένα σημαντικό κρούσμα παρατυπίας, ή ακόμη απάτης και/ή δωροδοκίας, στο οποίο ενέχονται άτομα από το κράτος μέλος καταγωγής σας;

  Κατά την άποψή μου, πρέπει να ληφθεί αποφασιστική δράση για να γίνει σαφές ότι η απάτη και η διαφθορά δεν θα γίνεται ανεκτή σε καμία περίπτωση σε σχέση με τους πόρους της ΕΕ. Τέτοιες περιπτώσεις έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην αντίληψη των πολιτών σε σχέση με τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και ιδίως δημιουργούν την εντύπωση ότι τα χρήματα των φορολογουμένων δεν υπόκεινται σε κατάλληλους ελέγχους για να διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιούνται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

    Το άρθρο 325 της ΣΛΕΕ ορίζει σαφώς ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη καταπολεμούν την απάτη ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, και το Ελεγκτικό Συνέδριο επιτελεί πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα.

    Το διεθνές πρότυπο των ανωτάτων οργάνων ελέγχου (ISSAI) 1240, αναφέρει ότι η πρωταρχική ευθύνη για την πρόληψη και την ανίχνευση της απάτης ανήκει σε εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση και διαχείριση των δραστηριοτήτων, όπως η Επιτροπή, οι αρχές των κρατών μελών και οι δικαιούχοι όσον αφορά τους πόρους της ΕΕ. Ωστόσο, ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς, υπό την ιδιότητά του ως ανεξάρτητου ελεγκτή της ΕΕ, είναι να διατηρεί επαγγελματική σύνεση και κρίση σε όλη τη διαδικασία ελέγχου και να εντοπίζει πιθανές ουσιώδεις ανακρίβειες οφειλόμενες σε απάτη, να συγκεντρώνει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τους κινδύνους και να αναφέρει υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), με την κατάλληλη τεκμηρίωση.

    Σε περίπτωση που τεθούν υπόψη μου υποθέσεις σημαντικών παρατυπιών ή απάτης, στις οποίες ενέχονται άτομα από το κράτος μέλος καταγωγής μου, θα τις μεταχειριστώ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και κάθε άλλη περίπτωση από κάθε κράτος μέλος. Θα ακολουθήσω τη συνήθη διαδικασία εντός του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την αξιολόγηση και την αναφορά υποθέσεων στην OLAF, την οποία θα ξεκινήσω αμέσως, ώστε τυχόν επακόλουθη έρευνα να μην τεθεί σε κίνδυνο.

  Εκτέλεση καθηκόντων

  14.  Ποια βασικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει μια κουλτούρα χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία; Πώς θα μπορούσε να συμβάλει το ΕΕΣ στην επίτευξή της;

  Μια νοοτροπία υγιούς δημοσιονομικής διαχείρισης θα πρέπει να παρέχει ένα εύλογο επίπεδο διασφάλισης για τους πολίτες ότι τα περιορισμένα χρήματα των φορολογουμένων χρησιμοποιούνται κατά τον πλέον οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο για την προστασία των συμφερόντων τους. Προκειμένου να παρασχεθεί αυτή η βεβαιότητα είναι αναγκαίο ένα πλαίσιο το οποίο να στηρίζεται σε λογοδοσία και διαφάνεια και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

    –  Σαφή κατεύθυνση όσον αφορά τις στρατηγικές και τους στόχους·

    –  Επαρκή διοικητική ικανότητα για επίτευξη αποτελεσμάτων·

  –  Ένα ισχυρό πλαίσιο ελέγχου για την εξασφάλιση της νομιμότητας και της κανονικότητας των δαπανών·

    –  Δημοκρατική λογοδοσία όσον αφορά τη διαφάνεια στην υποβολή εκθέσεων και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται·

  –  Μια δομή διακυβέρνησης η οποία θα εξασφαλίζει τα δεοντολογικά πρότυπα που έχουν επιβληθεί.

    Οι έλεγχοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να αξιολογούν τα εν λόγω στοιχεία κατά τη διάρκεια του ελέγχου της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, προκειμένου να εντοπίζονται οι ελλείψεις και να διατυπώνονται συστάσεις για την αντιμετώπισή τους με σκοπό τη βελτίωση της κατάστασης στο μέλλον.

  15.  Σύμφωνα με τη Συνθήκη, το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει να επικουρεί το Κοινοβούλιο στην άσκηση των εξουσιών ελέγχου του επί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Πώς θα μπορούσατε να βελτιώσετε περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (και ειδικότερα με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) ώστε η δημόσια εποπτεία των γενικών δαπανών και η σχέση κόστους οφέλους να είναι καλύτερες;

    Σύμφωνα με το άρθρο 287 της ΣΛΕΕ, το Ελεγκτικό Συνέδριο εγχειρίζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δήλωση που βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δήλωση αυτή μπορεί να συμπληρώνεται από ειδικές εκτιμήσεις για κάθε σημαντικό τομέα της δραστηριότητας της Ένωσης.

    Σύμφωνα με το άρθρο 319 της ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από σύσταση του Συμβουλίου, απαλλάσσει την Επιτροπή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Για τον σκοπό αυτό, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζουν τους λογαριασμούς, τον δημοσιονομικό ισολογισμό και την έκθεση αξιολόγησής του άρθρου 318, την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μαζί με τις απαντήσεις των ελεγχόμενων οργάνων στις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τη δήλωση βεβαίωσης που αναφέρεται στο άρθρο 287, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, καθώς και τις συναφείς ειδικές εκθέσεις του.

    Με βάση τις ανωτέρω απαιτήσεις της Συνθήκης, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαδραματίζει βασικό ρόλο στην παροχή προς το ΕΚ και την επιτροπή CONT των σχετικών πληροφοριών για να ενισχυθεί η δημόσια εποπτεία των γενικών δαπανών και η σχέση κόστους οφέλους των δαπανών αυτών. Το ΕΕΣ έχει το καθήκον να διασφαλίζει ότι αυτές οι πληροφορίες με τη μορφή της ετήσιας έκθεσης και των ειδικών εκθέσεων παρέχονται με σαφή και έγκαιρο τρόπο, ώστε τα σημαντικότερα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν να επισημαίνονται προς εξέταση από την Επιτροπή CONT με σκοπό τη συμβολή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ. Η έγκαιρη υποβολή εκθέσεων είναι καθοριστικής σημασίας για την Επιτροπή CONT ώστε τα σχετικά πορίσματα μπορούν να ληφθούν υπόψη στις συζητήσεις της τη διατύπωση νέων ή την επέκταση υφιστάμενων στόχων πολιτικής. Γίνονται συνεχώς βελτιώσεις όσον αφορά τη σαφήνεια, συνάφεια και επικαιρότητα από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, και αυτό αντικατοπτρίζεται στην εισαγωγή επιπλέον προϊόντων όπως είναι οι γενικές επισκοπήσεις, τα ενημερωτικά δελτία και οι γρήγοροι έλεγχοι. Η προσαρμογή αυτή του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον είναι ευπρόσδεκτη και πρέπει να συνεχιστεί, προκειμένου να αυξηθεί η σπουδαιότητά του και η ανταπόκριση στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων, διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία του.

    Στο πλαίσιο αυτό, η συνεχής αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ των Μελών του ΕΕΣ και της CONT είναι απαραίτητη και, αν ο διορισμός μου εγκριθεί, θα επιδείξω διάθεση πρωτοβουλίας στην κατεύθυνση αυτή, δεδομένου ότι θεωρώ πως η Επιτροπή CONT είναι καίριος συνεργάτης ΕΕΣ. Επιπλέον της ισχύουσας πρακτικής των ειδικών εκθέσεων που παρουσιάζονται στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, η συμμετοχή των Μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις αποστολές της CONT και τις διαβουλεύσεις με αυτήν με σκοπό να αυξηθεί η σπουδαιότητα των θεμάτων που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του ΕΕΣ αποτελούν επίσης θετικές εξελίξεις, τις οποίες υποστηρίζω πλήρως και όπου θα συμμετέχω ενεργά.

  16.  Ποια νομίζετε ότι είναι η προστιθέμενη αξία του ελέγχου επιδόσεων και με ποιους τρόπους θα πρέπει να ενσωματώνονται τα πορίσματα στις διαδικασίες διαχείρισης;

    Ο έλεγχος επιδόσεων συμπληρώνει τους δημοσιονομικούς ελέγχους και τους ελέγχους συμμόρφωσης και είναι εξίσου σημαντικός με αυτούς, αποσκοπώντας στην παροχή πληροφοριών σε ό,τι αφορά τις πτυχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας προς τους φορείς λήψης αποφάσεων και τους διαχειριστές που εφαρμόζουν δραστηριότητες και προγράμματα. Λαμβανομένων υπόψη των σημερινών και πιθανών μελλοντικών δημοσιονομικών περιορισμών, είναι ζωτικής σημασίας η μεγιστοποίηση των τριών αυτών πτυχών σε σχέση με τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στη χρηστή διακυβέρνηση, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια.

  Η συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση· είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξακριβώνεται εάν τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα/δραστηριότητες εξυπηρετούν πραγματικά την επίτευξη των στόχων πολιτικής με τον οικονομικότερο και αποδοτικότερο δυνατό τρόπο. Τα πορίσματα του ελέγχου επιδόσεων, περιλαμβανομένων και των συστάσεων για την αντιμετώπιση των ελλείψεων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και ενσωματώνονται από τη διοίκηση στις διαδικασίες της για τη βελτίωση των μελλοντικών επιδόσεων. Η συνέχεια που δίδεται στην εφαρμογή των συστάσεων είναι εξίσου σημαντική και η CONT μπορεί επίσης να διαδραματίσει ρόλο εν προκειμένω, με βάση τις πληροφορίες από τις εκθέσεις παρακολούθησης της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

    Ο χρόνος διενέργειας των ελέγχων επιδόσεων και η εξέταση των συμπερασμάτων και διαπιστώσεών τους πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να είναι διαθέσιμοι σε εύθετο χρόνο για να χρησιμεύσουν ως συμβολή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ, για οποιεσδήποτε μελλοντικές αναθεωρήσεις των κανονισμών, τον προσδιορισμό των στόχων πολιτικής και τον σχεδιασμό των μελλοντικών προγραμμάτων.

  17.  Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, τα εθνικά όργανα ελέγχου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) όσον αφορά τον έλεγχο του προϋπολογισμού της ΕΕ;

    Όπως απαιτεί το άρθρο 287 της ΣΛΕΕ, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα εθνικά ελεγκτικά όργανα συνεργάζονται με πνεύμα εμπιστοσύνης, διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία τους. Αυτό έχει επιτευχθεί και υπάρχει ένα καλά αναπτυγμένο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των οργάνων αυτών μέσω της επιτροπής επαφών. Η προστιθέμενη αξία της συνεργασίας μεταξύ του ΕΕΣ και των ΑΟΕ, συνίσταται στην προώθηση της αμοιβαίας μάθησης, την ανταλλαγή γνώσεων, την οροθέτηση των επιδόσεων και την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών. Επιπλέον, αποφεύγοντας την αλληλεπικάλυψη των ελεγκτικών εργασιών, η συνεργασία έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο ενίσχυσης των αποτελεσμάτων των ελέγχων, μειώνοντας ταυτόχρονα το διοικητικό βάρος που επωμίζεται η ελεγχόμενη μονάδα. Οι τακτικές συνεδριάσεις της επιτροπής επαφών προσφέρουν ευκαιρίες για τη συζήτηση των θεμάτων αυτών, ανταλλάσσοντας μεταξύ τους τα προγράμματα εργασίας και συμφωνώντας σε συνεργασία για τη διενέργεια των ελέγχων.

    Παρότι ο κύριος στόχος των εθνικών ελεγκτικών οργάνων είναι ο έλεγχος των εθνικών κονδυλίων, υπάρχει προστιθέμενη αξία σε τέτοιου είδους συνεργασία, που μπορεί να είναι συναφής και αποτελεσματική, δεδομένου ότι τα κονδύλια της ΕΕ συγχρηματοδοτούν πολλές εθνικές πολιτικές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τομείς πολιτικής που υλοποιούνται στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης, η οποία αφορά περίπου το 80% του προϋπολογισμού της ΕΕ. Πρόκειται για τομέα όπου η συνεργασία στους ελέγχους θα μπορούσε να είναι επωφελής.

    Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει συνεχή άμεση σχέση τόσο με την επιτροπή CONT και τα εθνικά ελεγκτικά ιδρύματα, μπορεί να εξασφαλίσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό και τη συνεργασία και τον συντονισμό όσον αφορά τον έλεγχο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Εν τέλει, και τα τρία μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλέον αποτελεσματική, αποδοτική και οικονομική χρήση των δημόσιων πόρων και, χάρη στην αποτελεσματική συνεργασία τους, το τελικό άθροισμα μεγαλύτερο από ό,τι τα μεμονωμένα μέρη.

  18.  Πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω η κατάρτιση εκθέσεων από το ΕΕΣ ώστε να εξασφαλίζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχουν τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

  Το ΕΕΣ έχει εκφράσει ανησυχία σχετικά με τις αδυναμίες των δεδομένων που παρέχονται από τα κράτη μέλη. Αδυναμίες όσον αφορά την αρτιότητα των συστημάτων παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σε επίπεδο κρατών μελών παρουσιάζονται συνεχώς στις ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ. Ένα παράδειγμα της σημασίας των εν λόγω δεδομένων μπορεί να βρεθεί στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των ΓΔ που περιλαμβάνουν δήλωση αξιοπιστίας του Γενικού Διευθυντή και αποτελούν βασική συνιστώσα της δομής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Με δεδομένη τη σημερινή εστίαση στην απόδοση και στα αποτελέσματα που σχετίζονται με δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, είναι επιτακτική ανάγκη να διατίθενται πλήρη και αξιόπιστα δεδομένα σε επίπεδο κράτους μέλους και να διαβιβάζονται πλήρως και εγκαίρως. Αυτό θα επιτρέψει τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων αυτών να αξιολογούνται και να τίθενται στη διάθεση των φορέων λήψης αποφάσεων, έτσι ώστε τα περιορισμένα κονδύλια της ΕΕ να κατανέμονται στις δραστηριότητες εκείνες που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο. Δεδομένου ότι ο κύκλος προγραμματισμού δεν συνδέεται ακόμη με την υποβολή εκθέσεων επιδόσεων, η κατάσταση αυτή δημιουργεί δυσχέρειες για την επιτροπή CONT στο πλαίσιο των καθηκόντων της σε σχέση με την απαλλαγή, διότι οι προϋπολογισμοί για τις μελλοντικές δαπάνες πρέπει να εγκρίνονται χωρίς σαφή εικόνα για τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των υφιστάμενων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων.

  Είναι σημαντικό το ΕΕΣ να εξακολουθήσει να θέτει το ζήτημα υπόψη της επιτροπής CONT και να διατυπώνει συστάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες αυτές και θα παρέχουν στο μέλλον τις αναγκαίες πληροφορίες σε σχέση με τις επιδόσεις, λαμβάνοντας υπόψη πτυχές όπως η διοικητική επιβάρυνση και η σχέση κόστους οφέλους.

  Άλλα ζητήματα

  19.  Θα αποσύρετε την υποψηφιότητά σας εάν η γνώμη του Κοινοβουλίου για τον διορισμό σας ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αρνητική;

  Ναι.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Τίτλος

  Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος IE

  Έγγραφα αναφοράς

  14272/2017 – C8-0402/2017 – 2017/0820(NLE)

  Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

  15.11.2017

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  CONT

  16.11.2017

   

   

   

  Εισηγητές

         Ημερομηνία ορισμού

  Indrek Tarand

  30.11.2017

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  11.1.2018

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  11.1.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  15

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Bart Staes, Indrek Tarand, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Brian Hayes, Marian-Jean Marinescu

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Norbert Erdős, Wolf Klinz, Sven Schulze, Lieve Wierinck

  Ημερομηνία κατάθεσης

  12.1.2018

  Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2018
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου