MIETINTÖ ehdotuksesta nimittää Tony James Murphy tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

  12.1.2018 - (C8‑0402/2017 – 2017/0820(NLE))

  Talousarvion valvontavaliokunta
  Esittelijä: Indrek Tarand

  Menettely : 2017/0820(NLE)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0002/2018
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0002/2018
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

  ehdotuksesta nimittää Tony James Murphy tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

  (C8‑0402/2017 – 2017/0820(NLE))

  (Kuuleminen)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0402/2017),

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 121 artiklan,

  –  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0002/2018),

  A.  ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta arvioi ehdokkaan pätevyyttä ja etenkin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen edellytysten täyttymistä;

  B.  ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta kuuli kokouksessaan 11. tammikuuta 2018 neuvoston nimeämää ehdokasta tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

  1.  antaa myönteisen lausunnon neuvoston ehdotuksesta nimittää Tony James Murphy tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

  2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja tiedoksi tilintarkastustuomioistuimelle sekä muille Euroopan unionin toimielimille ja jäsenvaltioiden tilintarkastuselimille.

  LIITE 1: Tony James Murphyn ANSIOLUETTELO

  TYÖKOKEMUS

  1.5.2017 –

  IV jaoston johtaja – markkinoiden sääntely ja kilpailukykyinen talous

  Euroopan tilintarkastustuomioistuin, Luxemburg (Luxemburg)

  Vastuualueet:

  ▪  Jaoston jäsenten avustaminen ja ohjeistaminen heidän tehtäviensä hoidossa

  ▪  Jaoston työn organisointi ja johtaminen

  ▪  Tarkastustyön laadun tarkistaminen

  ▪  Henkilöstöasioiden koordinointi (noin sata tarkastusalan työntekijää)

  ▪  Tilintarkastustuomioistuimen edustaminen kokouksissa ja tilaisuuksissa

  1.1.2013–30.4.2017

  Iliana IVANOVAn kabinetin päällikkö

  Euroopan tilintarkastustuomioistuin, Luxemburg (Luxemburg)

  Euroopan tilintarkastustuomioistuimen Bulgarian jäsenen Iliana IVANOVAn kabinetin johtaminen:

  ▪  Avustaminen sellaisten tarkastustehtävien suunnittelussa ja jatkuvassa seurannassa, joissa jäsen toimii raportoivana jäsenenä

  ▪  Avustaminen taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion toimintalohkoja koskevan tilintarkastuksen sekä säännönmukaisuuden ja tuloksellisuuden tarkastuksen alan erilaisten, muun muassa nuorisotyöllisyyttä ja rahoitusvälineitä koskevien, tilintarkastustuomioistuimen julkaisujen laadinnassa

  ▪  Erityiskertomusten esittely erilaisille yleisöille

  ▪  Avustaminen tapahtumien (eli korkean tason kokousten, konferenssien ja tarkastuskäyntien) järjestelyssä

  ▪  Jäsenen tukeminen tilintarkastustuomioistuimen ja jaoston kokousten sekä lokakuusta 2016 alkaen, kun jäsenestä tuli jaoston puheenjohtaja, hallintoasioiden komitean kokousten valmisteluissa ja seurannassa

  ▪  Muiden jaostojen laatimien asiakirjojen tarkastelu ja tärkeiden kysymysten korostaminen

  ▪  Jäsenen pitäminen ajan tasalla merkityksellisestä sisäisestä ja ulkoisesta kehityksestä

  ▪  Yhteyksien ja hyvien työsuhteiden luominen muihin kabinetteihin, johtajiin, toimialapäälliköihin, sellaisiin tarkastajiin, jotka hoitavat tehtäviä, joissa jäsen on raportoiva jäsen, muihin unionin toimielimiin, kuten komissioon ja Euroopan parlamenttiin, kansallisiin viranomaisiin ja lehdistöön

  1.4.2007–31.12.2012

  Sisäisen tarkastuksen yksikön päällikkö

  Euroopan komissio, talouden ja rahoituksen pääosasto, sisäisen tarkastuksen yksikkö (ECFIN 01), Luxemburg (Luxemburg)

  Riippumattoman sisäisen tarkastusalan toiminnan ja konsultointitoiminnan johtaminen pääjohtajan suorassa alaisuudessa. Yksikön henkilöstön valvonta ja opastus; vastuu tarkastuskertomusten ja muiden tuotosten laadusta ja oikea-aikaisuudesta.

  2008

  Tilintarkastuslautakunnan puheenjohtaja

  Euroopan investointirahasto (EIR)

  Puheenjohtajan ominaisuudessa tilintarkastuslautakunnan kokousten suunnittelu ja johtaminen sekä vuosikertomuksen esittely EIR:n vuotuisessa yleiskokouksessa

  2007

  Tilintarkastuslautakunnan jäsen

  Euroopan investointirahasto (EIR)

  Komission edustaja EIR:n tilintarkastuslautakunnassa varainhoitovuosina 2007 ja 2008, ja sen jäsen vuonna 2007.

  1.6.2003–31.3.2007

  Tarkastaja

  Euroopan komissio, talouden ja rahoituksen pääosasto, sisäisen tarkastuksen yksikkö (ECFIN 01), Luxemburg (Luxemburg)

  ▪  Tiiviissä yhteistyössä yksikönpäällikön kanssa ECFIN 01 -riskinarvioinnin toteuttaminen ja sen jälkeen kolmivuotisen strategisen suunnitelman ja vuotuisen työohjelman laatiminen yksikölle. Tarkastus- ja konsultointitoimeksiantojen suorittaminen ja aktiivinen osallistuminen tarkastuskertomusten ja yksikön muiden tuotosten (esim. toimintakertomukset, vuotuinen lausunto sisäisestä valvonnasta) laadintaan

  ▪  Vastuu muiden yksikössä työskentelevien kollegoiden työn valvonnasta ja arvioinnista, yhteyksistä tilintarkastustuomioistuimeen ja myös säännöllisestä yhteydenpidosta sisäiseen tarkastukseen

  1.11.1999–31.5.2003

  Kansallinen asiantuntija

  Euroopan komissio, talouden ja rahoituksen pääosasto, sisäisen tarkastuksen yksikkö (ECFIN 01)

  ▪  Avustaminen yksikön A-virkamiesten johdolla toteutettujen tarkastustoimeksiantojen suorittamisessa

  ▪  Työmenettelyjen ja -metodologian tarkistaminen aiempien kokemusten perusteella tietokoneistetun tarkastuksen hallinnointijärjestelmän puuttuessa

  1.9.1994–31.10.1999

  Johtava tarkastaja (useiden tarkastajatiimien esimies)

  Office of the Comptroller and Auditor General (Irlannin tilintarkastustuomioistuin), Dublin, Irlanti

  ▪  Terveysjaoston tarkastustiimien esimies syyskuusta 1994 lokakuuhun 1997. Vastuu useiden julkisten sairaaloiden ja alueellisten terveysalan viranomaisten tarkastuksesta (vuotuiset talousarviot 3–450 miljoonaa euroa)

  ▪  Siirto marraskuusta 1997 alkaen koulutusjaostoon; vastuualueina useat koulutusalan organisaatiot, kuten yliopistot, alueelliset koulutusalan viranomaiset ja puolijulkiset organisaatiot

  1998–1999

  Tilintarkastuslautakunnan puheenjohtaja

  Euroopan neuvosto, Strasbourg, Ranska

  Lautakunnan kokousten johtaminen ja vastuu vuosikertomuksen päätökseen saattamisesta yhteistyössä lautakunnan muiden jäsenten kanssa

  1997

  Tilintarkastuslautakunnan jäsen

  Euroopan neuvosto, Strasbourg, Ranska

  Irlannin tilintarkastustuomioistuimen nimitys tilintarkastuslautakunnan jäseneksi.

  1.10.1979–31.8.1994

  Harjoitteleva tarkastaja, apulaistarkastaja, tarkastaja

  Irlannin tilintarkastustuomioistuin, Dublin, Irlanti

  ▪  Aluksi harjoittelevana tarkastustiimin jäsenenä puolivaltiollisia yrityksiä koskevassa tarkastuksessa, sitten tarkastustiimin jäsenenä julkishallinnon yksiköitä ja puolivaltiollisia yrityksiä koskevassa tarkastuksessa ja lopulta tarkastustiimin vetäjänä Irlannin verohallinnon tarkastuksessa

  ▪  Eurocontrolin tarkastuslautakunnan Irlannin jäsenen avustaja Brysselissä varainhoitovuosina 1991 ja 1992.

  KOULUTUS

  1997–2006

  Sisäisten tarkastajien järjestön IIA:n (Institute of Internal Auditors) jäsen ja virallinen sisäinen tarkastaja marraskuussa 2005 järjestetyn koetilaisuuden jälkeen.

   

  1989

  Tilintarkastajien kansainvälisen yhdistyksen jäsen (Fellow of the Association of Chartered Certified Accountants)

   

  1979–1984

  Tilintarkastajien kansainvälisen yhdistyksen liitännäisjäsen (Associate of the Association of Chartered Certified Accountants)

   

  1979

  Päästötodistus (vastaa ylioppilastodistusta)

   

  HENKILÖKOHTAISET TIEDOT JA TAIDOT

  Äidinkieli tai -kielet

  Englanti

   

   

  Muut kielet

  YMMÄRTÄMINEN

  PUHUMINEN

  KIRJOITTAMINEN

  Kuunteleminen

  Lukeminen

  Suullinen vuorovaikutus

  Suullinen tuottaminen

   

  Iiri

   

   

  Päästötodistus

  Ranska

  B2

  B2

  B2

  B2

  B2

   

  suorittanut tasot 4–8 komissiossa elokuun 2000 ja heinäkuun 2002 välisenä aikana

  Saksa

  B2

  B2

  B2

  B2

  B2

   

  suorittanut tasot 1–8 komissiossa lokakuun 2002 ja heinäkuun 2006 välisenä aikana

   

  Tasot: A1 ja A2: Perustason kielenkäyttäjä - B1 ja B2: Itsenäinen kielenkäyttäjä - C1 ja C2: Taitava kielenkäyttäjä

  Kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehys

  Viestintätaidot

  ▪  Erinomaiset ryhmätyötaidot ja valmiudet mukautua monikulttuuriseen ympäristöön

  ▪  Perustanut tilintarkastustuomioistuimeen Euroopan komission sekä unionin virastojen ja muiden elinten tarkastus- ja valvontayhteisön kanssa ammatillisten yhteyksien verkoston

  ▪  Kokemusta esitysten pitämisestä konferensseissa ja seminaareissa

  Organisatoriset taidot / johtamistaidot

  ▪  Kyky johtaa ja motivoida muita tiimin jäseniä

  ▪  Kyky organisoida ja saada aikaiseksi lisäarvoa tuottavia tuotoksia sovituissa määräajoissa

  ▪  Vahvat analyyttiset valmiudet

  ▪  Päättäväinen ja käytännöllinen lähestymistapa ongelmanratkaisuun

  ▪  Suuri aloitekyky

  Tehtävään liittyvät taidot

  ▪  Erinomainen tarkastusalan ammatillisten normien ja käytäntöjen tuntemus

  ▪  Erinomainen komissiossa sovellettavien sisäisen valvonnan standardien tuntemus

  ▪  Hyvä varainhoitoasetuksen sekä koheesiopolitiikan, markkinoiden sääntelyn ja talouden kilpailukyvyn alan lainsäädännön tuntemus

  ▪  Erittäin hyvät tekstinlaadintataidot

  ▪  Analyyttinen ja objektiivinen lähestymistapa tarkastettaviin toimintoihin

  ▪  Tunnollinen ja erittäin sitoutunut tehtäviinsä

  ▪  Avoin uusille menetelmille ja lähestymistavoille

  Digitaalinen osaaminen

  ▪  Microsoft Office -ohjelmiston säännöllinen käyttäjä

  ▪  AMS- ja ASSYST-järjestelmien tuntemus

  ▪  Paljon aiempaa käyttökokemusta IDEAsta (tarkastusalalla tietojen erotukseen ja analysointiin käytettävä ohjelmistotyökalu) ja Lotus Notes -pohjaisesta tarkastuksen hallinnointijärjestelmästä

  LIITE 2: Tony James Murphyn VASTAUKSET KYSYMYSLOMAKKEESEEN

  Ammattikokemus

  1.  Kertokaa ammattikokemuksestanne julkisen talouden alalta. Kyse voi olla esimerkiksi talousarvion suunnittelusta, talousarvion toteuttamisesta tai varainhoidosta taikka talousarvion valvonnasta tai tilintarkastuksesta.

  Minulla on pitkä ja laaja kokemus julkistalouden tarkastuksesta yli 35 vuodelta. Kokemukseni on peräisin kansallisesta ja unionin tasolta, sekä sisäisestä että ulkoisesta tarkastuksesta, ja olen osallistunut tilintarkastuksiin sekä säännönmukaisuuden ja tuloksellisuuden tarkastuksiin ja johtanut niitä.

  Aloitin urani Irlannin ylimmässä tarkastuselimessä (Office of the Comptroller and Auditor General), jossa sain ensimmäisen kerran julkistalouden tarkastusalan koulutusta ja hankin tilintarkastajan ammatillisen pätevyyden.

  Urallani Irlannin ylimmässä tarkastuselimessä etenin tarkastajaharjoittelijasta tiiminvetäjäksi ja lopulta tarkastusalan johtotehtäviin. Osallistuin useisiin julkishallinnon yksiköitä, Irlannin verohallintoa ja useita julkisesti rahoitettuja organisaatioita koskeviin tarkastuksiin. Tarkastusalan esimiehenä vastasin ympäri Irlantia toimivia terveys- ja koulutusviranomaisia sekä alueellisia terveyslautakuntia, sairaaloita, yliopistoja ja paikallisia koulutuslautakuntia koskevien tarkastusten suunnittelusta ja toimittamisesta ja niistä raportoinnista. Lisäksi ollessani ylimmässä tarkastuselimessä aloin tarkastaa unionin tasolla toimiessani monikulttuurisessa ympäristössä Eurocontrolin tarkastuslautakunnan Irlannin jäsenen avustajana kahden vuoden ajan. Tämän jälkeen toimin Euroopan neuvoston tarkastuslautakunnan jäsenenä ja toisena vuonna sen puheenjohtajana.

  Saadakseni syvällisempää kokemusta julkistalouden tarkastuksista monikulttuurisesta ja monikielisestä ympäristöstä otin vastaan viran Euroopan komission talouden ja rahoituksen pääosaston sisäisestä tarkastuksesta marraskuussa 1999. Työskentelin siellä joulukuuhun 2012 saakka. Pätevöidyin tuona aikana tilintarkastajaksi ja toimin yksikönpäällikkönä melkein kuusi vuotta. Lisäksi Euroopan komissio nimitti minut edustajakseen Euroopan investointirahaston tarkastuskomiteaan kahdeksi vuodeksi.

  Sain lisää ammatillista kokemusta siirtymällä tammikuussa 2013 Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen, jossa toimin II jaostossa työskentelevän tilintarkastustuomioistuimen jäsenen kabinetin päällikkönä. Tässä toimessa osallistuin aktiivisesti taloudellista, sosiaalista ja alueellista koheesiota koskevien tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen lukuja varten toimitettuihin tilintarkastuksiin ja säännönmukaisuuden tarkastuksiin. Tuloksellisuuden tarkastuksen saralla olin aktiivisesti mukana laatimassa erityiskertomuksia nuorisotyöllisyydestä ja muista rahoitusvälineistä, mikroyrittäjien rahoituksesta, sisävesiväylistä, kaupunkiliikenteestä ja koulutuksesta. Tässä roolissani avustin tilintarkastustuomioistuimen jäsentä kertomusten esittelemisessä talousarvion valvontavaliokunnalle ja muille Euroopan parlamentin valiokunnille, ja minulla oli paljon kontakteja ja vuorovaikutusta komission johtavan henkilöstön kanssa ja myös komission jäsenten kanssa.

  Minut nimitettiin tilintarkastustuomioistuimen IV jaoston johtajaksi toukokuussa 2017, ja alaisuudessani oli noin sata tarkastusalan työntekijää, jotka toimivat tutkimuksen ja innovoinnin, EU:n virastojen ja yhteisyritysten, yhtenäismarkkinoiden ja kilpailun, kaupan, tullin ja verotuksen sekä rahoitus- ja talousalan ohjauksen alaan liittyvissä tehtävissä. Tässä ominaisuudessa avustin kuutta IV jaoston jäsentä ja vastasin jaoston tuotosten laadun valvonnasta. Näitä tuotoksia olivat tarkastuslausuma kasvua ja työllisyyttä edistävästä kilpailukyvystä, unionin virastoja ja yhteisyrityksiä koskevat tilintarkastukset sekä laillisuutta ja säännönmukaisuutta koskevat tarkastukset ja erityiskertomukset edellä mainituista aloista.

  Jos minut valitaan, uskon, että laaja ammatillinen kokemukseni ja kokemukseni johtamisesta julkistalouden tarkastuksen alalta kansallisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä sekä pätevyyteni kahdelta alalta, kirjanpidosta ja tarkastuksesta, edistäisivät tilintarkastustuomioistuimen työtä.

  2.  Mitkä ovat olleet tärkeimmät saavutuksenne työuranne aikana?

  Pitkään julkistalouden tarkastusuraani on mahtunut useita merkittäviä saavutuksia, ja haluaisin painottaa niistä kolmea seuraavaa:

  –  Irlannin ylin tarkastuselin sai vuonna 1994 toimeksiannokseen tarkastaa suuren määrän julkisyhteisöjä, jotka aiemmin olivat tarkastaneet paikallishallinnon tarkastajat. Minut nimitettiin vastaamaan näitä yhteisöjä koskevan salkusta, johon lukeutui alueellisia terveysalan viranomaisia ja sairaaloita, joiden vuotuiset talousarviot olivat 3–450 miljoonaa euroa. Tilanne oli haastava, koska terveysala oli ylimmälle tarkastuselimelle täysin uusi ala eikä alalta ollut aiempaa kokemusta. Pääasiallinen haasteeni oli suunnitella erittäin lyhyessä ajassa tarkastustapa ja laatia tarkastusohjelmat, jotka tiimini saattaisivat päätökseen, jotta näiden yhteisöjen tilinpäätöksistä voitaisiin antaa tarkastuslausunto. Työ oli saatava päätökseen lakisääteisiin määräaikoihin mennessä ja lisäksi ylimmälle tarkastuselimelle oli annettava mahdollisuus ottaa esiin laillisuutta, sääntöjenmukaisuutta ja moitteetonta varainhoitoa koskevia kysymyksiä. Määräaikoja noudatettiin ja kysymyksistä raportoitiin, koska tarkastuskehys oli tarkastustavan ja -menetelmien osalta vankka.

  –  Toisena saavutuksena haluaisin mainita roolini talouden ja rahoituksen pääosaston sisäisen tarkastuksen toiminnon kehittämisessä. Sisäinen tarkastus oli juuri perustettu Euroopan komissioon, kun tulin vuoden 1999 loppupuolella sisäisen tarkastuksen yksikköön, joita oltiin perustamassa kaikkiin pääosastoihin. Aiemman ylimmässä tarkastuselimessä saamani kokemukseni perusteella minulla oli keskeinen rooli työohjelman ja tarkastusmenetelmien kehittämisessä sekä talouden ja rahoituksen pääosaston sisäisen tarkastuksen yksikön sääntöjen ja menettelyjen laatimisessa kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisiksi. Tämä tapahtui yhteistyössä sisäisen tarkastuksen ja muiden komission sisäisen tarkastuksen yksiköiden kanssa Auditnet-nimellä tunnetun verkoston säännöllisten kokousten avulla ja erityiskysymysten käsittelyyn perustettujen työryhmien kautta. Myöhemmin yksikönpäällikkönä toimiessani ulkoinen tarkastusalan yritys toimitti tarkastuksen, jonka perusteella pääteltiin, että yleisesti ottaen yksikkö oli sovellettavien kansainvälisten tarkastusstandardien mukainen.

  –  Kolmanneksi haluaisin mainita, että olin mukana laatimassa kolmen nuorisotyöllisyyttä koskevan erityiskertomuksen sarjaa toimiessani tilintarkastustuomioistuimen jäsenen kabinetin päällikkönä. Tässä yhteydessä analysoin, laadin ja selkeytin keskeisiä viestejä ja laadin viestintästrategian, jonka mukaan viestit esitettiin sidosryhmille. Vastasin myös työn johtamisesta ja tiimien organisoinnista, ja erityisen aktiivisesti osallistuin ensimmäisen nuorisotakuukertomuksen laatimiseen. Mielestäni tämä oli erityisen merkityksellinen aihe unionin kansalaisille ja erityisesti niille nuorille, joilla on vaikeuksia löytää työtä. Ensimmäinen tarkastus koski EU:n nuorisotakuu -ohjelman suunnittelua. Se oli tarkastuksena innovatiivinen, koska se toimitettiin ennen ohjelman tosiasiallista täytäntöönpanoa. Tarkastuksessa otettiin esiin myöhemmin toteutettavan täytäntöönpanon mahdollisia riskejä, jotka Euroopan komissio, jäsenvaltiot ja budjettivallan käyttäjät eli Euroopan parlamentti ja neuvosto voisivat jo ottaa huomioon. Kolmannessa sarjan tarkastuksessa käsiteltiin tosiasiallista täytäntöönpanoa otokseen poimituissa jäsenvaltioissa nuorisotakuuohjelman ja nuorisotyöllisyysaloitteen tulosten näkökulmasta. Näiden kahden erityiskertomuksen välissä oli vielä yksi erityiskertomus nuorisotyöttömyyttä käsittelevistä toimintaryhmistä, joiden osalta EU:n varat ohjelmoitiin uudelleen nuorisotyöllisyyttä koskeviin toimenpiteisiin. Uskon, että tällä kertomussarjalla oli todellinen vaikutus nuorisotakuun tulevaa suuntautumista koskevaan keskusteluun. Talousarvion valvontavaliokunta suhtautui myönteisesti kaikkiin kolmeen kertomukseen ja ne johtivat hedelmällisiin keskusteluihin ja tilintarkastustuomioistuimen korkean tason kokoukseen Euroopan parlamentin tiloissa.

  3.  Minkälaista ammattikokemusta Teillä on kansainvälisistä monikulttuurisista ja monikielisistä järjestöistä tai laitoksista, joiden päätoimipaikka on oman maanne ulkopuolella?

  Monikielisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä työskentely oli tavoitteeni, joka on osoittautunut varsin rikastuttavaksi kokemukseksi. Aloitin työni EU:n toimielimissä 18 vuotta sitten; 12 vuotta siitä kului talouden ja rahoituksen pääosastossa ja kuusi vuotta Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa. Molemmat sijaitsevat Luxemburgissa. Toimielinten lisäksi olen myös saanut kansainvälistä kokemusta, kun toimin useissa tarkastuslautakunnissa, muun muassa Eurocontrolissa Brysselissä ja Euroopan neuvostossa Strasbourgissa, työskennellessäni Irlannin ylimmässä tarkastuselimessä ja lopulta Euroopan investointirahaston tarkastuskomiteassa Luxemburgissa Euroopan komission nimittämänä.

  4.  Onko Teille myönnetty vastuuvapaus aiemmissa johtotehtävissänne, mikäli vastuuvapausmenettelyä on sovellettu?

  Menettelyä ei ole sovellettu urani aikana.

  5.  Mihin aiemmista työtehtävistänne teidät on nimitetty poliittisin perustein?

  Ei mihinkään.

  6.  Mitkä ovat kolme tärkeintä päätöstä, joita olette ollut tekemässä uranne aikana?

    Tärkeimmät työelämäni aikana tekemäni päätökset liittyvät merkittäviin saavutuksiini. Ne kaikki liittyvät julkisen sektorin tarkastukseen. Ensimmäinen tärkeä päätös oli aloittaa työskentely Irlannin ylimmässä tarkastuselimessä ja saada ammatillinen pätevyys tilintarkastajana. Nämä olivat keskeiset rakennuspalikat myöhemmällä urallani julkisen sektorin tarkastuksen alalla.

    Toinen tärkeä päätös oli toteuttaa toiveeni työstä monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä ja aloittaa työskentely Euroopan komissiossa. Tämä oli rikastuttava kokemus sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti, ja sain tätä kautta mahdollisuuden olla eri kulttuureja ja ajatusmaailmoja edustavien ammattilaisten työkaverina, mikä laajensi omia näkemyksiäni.

    Kolmas tärkeä päätös oli aloittaa työskentely tilintarkastustuomioistuimen jäsenen kabinetissa. Tämä kokemus täydensi työkokemustani, sillä sen lisäksi, että osallistuin tarkastusten tekniseen puoleen, sain sitä kautta paremman käsityksen tilintarkastustuomioistuimen sidosryhmien tarpeista ja odotuksista. Sain myös tilaisuuden olla vuorovaikutuksessa Euroopan parlamentin jäsenten ja myös talousarvion valvontavaliokunnan ja Euroopan komission jäsenten ja pääjohtajien kanssa.

  Riippumattomuus

  7.  Perustamissopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuimen jäsenet hoitavat tehtäväänsä ”täysin riippumattomina”. Miten noudattaisitte tätä vaatimusta tulevien tehtävienne hoidossa?

  EU:n ulkoisena tarkastajana ja kansalaisten taloudellisten etujen vahtina tilintarkastustuomioistuin on riippumaton toimielin, jossa on erittäin tärkeää, että kaikki henkilöstön jäsenet kunnioittavat toimielimen eettisiä ohjeita ja että hallintoa toteuttavat täysin riippumattomat jäsenet.

  Ei ainoastaan Euroopan unionin toimintaa koskevan sopimuksen 285 ja 286 artiklassa vaadita, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenten on oltava täysin riippumattomia, vaan tämä vaatimus on erottamaton osa tärkeää ylimpiin tarkastuselimiin sovellettavaa julkisen sektorin tarkastusstandardia ISSAI 1: Liman julistus. Myös ISSAI 30 eettisissä säännöissä vaaditaan, että ylimmän tarkastuselimen henkilöstön riippumattomuudessa ja objektiivisuudessa ei saa esiintyä puutteita, olivatpa ne todellisia tai oletettuja, jotka johtuvat poliittisesta puolueellisuudesta, osallistumisesta johtamiseen, itse-arvioinnista tai muusta taloudellisesta tai muusta henkilökohtaisesta edusta tai suhteista muihin tai muiden sopimattomasta vaikutuksesta. Tämä periaate tunnustetaan myös tilintarkastustuomioistuimen menettelysäännöissä, jotka kaikkien tilintarkastustuomioistuimen jäsenten on hyväksyttävä ja joita heidän on noudatettava.

  Jos minut nimitetään, aion tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä tulevia tehtäviäni hoitaessani yhä noudattaa eettisiä normeja, jotka koskevat minua nyt tilintarkastustuomioistuimen johtajana, ja hoitaa tehtäväni kaikilta osin asiaankuuluvien sääntöjen ja säännösten mukaisesti. Haluaisin korostaa, että riippumattomuus ja objektiivisuus ovat ominaisuuksia, joita minun on ollut noudatettava kaikilta osin koko työurallani hoitamieni työtehtävien perusteella ja niiden eettisten velvoitteiden perusteella, jotka johtuvat jäsenyydestäni ammatillisissa kirjanpito- ja tarkastuselimissä.

  Jos syntyisi tilanne, johon liittyisi todellinen tai oletettu eturistiriita, kysyisin välittömästi neuvoa tilintarkastustuomioistuimen eettiseltä komitealta tilintarkastustuomioistuimen presidenttiä kuultuani ja toimisin tehdyn päätöksen mukaan.

  8.  Onko Teillä tai lähiomaisillanne (vanhemmillanne, sisaruksillanne, puolisollanne tai lapsillanne) yritys- tai rahoitusosakkuuksia tai muita sitoumuksia, jotka saattaisivat olla ristiriidassa tulevien työtehtävienne kanssa?

  Ei.

  9.  Oletteko valmis ilmoittamaan kaikista taloudellisista sidonnaisuuksistanne ja muista sitoumuksistanne tilintarkastustuomioistuimen presidentille ja julkistamaan ne?

  Kyllä.

  10.  Oletteko osallisena jossakin vireillä olevassa oikeuskäsittelyssä? Jos olette, kertokaa siitä tarkemmin.

  En ole ollut.

  11.  Oletteko aktiivisesti mukana tai vastuullisissa tehtävissä politiikassa? Jos olette, millä tasolla? Oletteko ollut poliittisessa tehtävässä viimeisten 18 kuukauden aikana? Jos olette, kertokaa siitä tarkemmin.

  En ole ollut.

  12.  Eroatteko kaikista tehtävistä, joihin Teidät on valittu vaaleilla, ja luovutteko kaikista poliittisen puolueen vastuutehtävistä, jos Teidät nimitetään tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi?

  Ei koske minua.

  13.  Miten selvittäisitte huomattavat väärinkäytökset tai jopa petokset ja/tai lahjontatapaukset, joissa on osallisena henkilöitä kotijäsenvaltiostanne?

  Mielestäni on toteutettava tiukkoja toimia, jotta osoitetaan, että EU:n varoihin liittyviä petoksia ja korruptiota ei siedetä millään tavoin. Tällaisilla tapauksilla on vahingoittava, kielteinen vaikutus kansalaisten käsitykseen EU:n toimielinten toiminnasta ja erityisesti siitä, että veronmaksajien varoihin ei kohdisteta riittäviä kontrolleja ja valvontatoimia, joiden avulla varmistettaisiin, että varat käytetään aiottuun tarkoitukseensa.

    SEUT-sopimuksen 325 artiklassa todetaan selvästi, että unionin ja jäsenvaltioiden on torjuttava petoksia ja muita unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavia laittomia toimia ja että tilintarkastustuomioistuimella on tässä merkittävä rooli.

    Ylimpien tarkastuselinten kansainvälisessä standardissa ISSAI 1240 todetaan, että ensisijainen vastuu petosten ennaltaehkäisystä ja havaitsemisesta on EU:n varojen osalta toimien ohjauksesta ja hallinnoinnista vastaavilla tahoilla, kuten komissiolla, jäsenvaltioiden viranomaisilla ja edunsaajilla. Tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä petosten ja korruption torjunnassa EU:n riippumattomana tarkastajana on kuitenkin säilyttää ammatillinen epäluuloisuutensa ja arviointikykynsä koko tarkastusprosessin ajan ja havaita mahdolliset väärinkäytöksestä johtuvat olennaiset virheellisyydet, hankkia evidenssiä riskeistä ja raportoida tapauksista Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) asianmukaisen dokumentaation perusteella.

    Jos tietooni tulisi suuri sääntöjenvastaisuus- tai petostapaus, joka koskisi alkuperäjäsenvaltioni henkilöitä, käsittelisin sitä täsmälleen samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta tapausta missä tahansa jäsenvaltiossa. Noudattaisin tilintarkastustuomioistuimen vakiomenettelyä tapausten arvioinnissa ja raportoinnissa OLAFille, ja raportoisin tapauksista välittömästi, jotta mahdollisesti myöhemmin seuraava tutkinta ei vaarantuisi.

  Tehtävien hoitaminen

  14.  Mitä olisi pidettävä moitteettoman varainhoidon kulttuurin tärkeimpinä ominaisuuksina julkishallinnossa? Miten Euroopan tilintarkastustuomioistuin voisi auttaa tällaisen kulttuurin luomisessa?

  Moitteettoman varainhoidon kulttuurissa olisi annettava kansalaisille kohtuullisen tason varmuus siitä, että veronmaksajien vähäiset varat käytetään mahdollisimman taloudellisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti (ns. kolme e:tä – economic, efficient and effective) heidän etujensa edistämiseksi. Tämän varmuuden antamiseksi on oltava kehys, joka perustuu tilivelvollisuuteen ja avoimuuteen ja jossa on seuraavat osa-alueet:

    –  selkeä suunta strategioiden ja tavoitteiden osalta

    –  riittävä hallinnollinen toimintakyky

  –  vankka valvontakehys menojen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden varmistamiseen

    –  demokraattinen tilivelvollisuus avoimen raportoinnin ja saatujen tulosten julkaisun suhteen

  –  hallinto- ja ohjausrakenne, jonka avulla taataan eettisten normien täytäntöönpanon valvonta.

    Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksissa näitä osa-alueita olisi arvioitava moitteetonta varainhoitoa koskevien tarkastusten aikana, jotta puutteet havaittaisiin ja esitettäisiin suosituksia niihin puuttumiseksi ja tilanne jatkossa paranisi.

  15.  Perussopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on avustaa Euroopan parlamenttia sille kuuluvassa talousarvion toteutumisen valvontaa koskevassa tehtävässä. Miten parantaisitte entisestään tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan parlamentin (erityisesti sen talousarvion valvontavaliokunnan) välistä yhteistyötä, jotta se edistäisi yleisen varainkäytön julkista valvontaa ja rahalle saataisiin paras mahdollinen vastine?

    SEUT-sopimuksen 287 artiklassa määrätään, että tilintarkastustuomioistuin antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavan lausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Lausumaa voidaan täydentää unionin jokaista keskeistä toiminta-alaa koskevilla erityisarvioilla.

    Neuvoston antamasta suosituksesta Euroopan parlamentti myöntää komissiolle talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden SEUT-sopimuksen 319 artiklan mukaisesti. Tätä varten se neuvoston jälkeen tutkii 318 artiklassa tarkoitetut tilit, taseen ja arviointikertomuksen, tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen ja tarkastettujen toimielinten tilintarkastustuomioistuimen huomautuksiin antamat vastaukset, 287 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun lausuman sekä tilintarkastustuomioistuimen antamat asiaa koskevat erityiskertomukset.

    Edellä mainittujen perussopimuksen vaatimusten perusteella tilintarkastustuomioistuimella on keskeinen rooli annettaessa Euroopan parlamentille ja talousarvion valvontavaliokunnalle merkityksellisiä tietoja yleisen varainkäytön julkisen valvonnan tehostamiseksi ja rahalle saatavan vastineen lisäämiseksi. Tilintarkastustuomioistuimen velvollisuutena on varmistaa, että vuosikertomuksessa ja erityiskertomuksissa tiedot esitetään selkeäasti ja oikea-aikaisesti ja että kaikkein tärkeimpiä puuttumista edellyttäviä kysymyksiä korostetaan, jotta talousarvion valvontavaliokunta harkitsisi niitä ja osallistuisi näin EU:n toimintapolitiikkoja koskevaan päätöksentekoprosessiin. Kertomusten antamisen oikea-aikaisuus on talousarvion valvontavaliokunnan näkökulmasta tärkeää, jotta merkityksellisiä havaintoja voidaan tarkastella sen keskusteluissa, joissa laaditaan uusia politiikkatavoitteita tai laajennetaan olemassa olevia politiikkatavoitteita. Tilintarkastustuomioistuin parantaa jatkuvasti selkeyttä, relevanttiutta ja oikea-aikaisuutta, ja tämä näkyy siten, että se on ottanut käyttöön lisää tuotteita, kuten yleiskatsauksia, katsauksia ja nopeita tarkastuksia. Tilintarkastustuomioistuimen mukautuminen muuttuvaan ympäristöön on tervetullutta ja sen olisi jatkuttava, jotta sen merkittävyys kasvaisi ja se vastaisi sidosryhmiensä odotuksiin säilyttäen samalla riippumattomuutensa.

    Tässä mielessä jatkuva vuorovaikutus ja viestintä tilintarkastustuomioistuimen jäsenten ja talousarvion valvontavaliokunnan välillä on ensiarvoisen tärkeää, ja jos nimitykseni hyväksytään, reagoin tässä suhteessa ennakoivasti, sillä pidän talousarvion valvontavaliokuntaa tärkeänä tilintarkastustuomioistuimen sidosryhmänä. Myönteistä kehitystä on paitsi nykykäytäntö, jonka mukaan erityiskertomukset esitellään talousarvion valvontavaliokunnalle, myös tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osallistuminen talousarvion valvontavaliokunnan virkamatkoille ja talousarvion valvontavaliokunnan kuulemiset, joilla edistetään tilintarkastustuomioistuimen vuotuisen työohjelman aiheiden relevanttiutta. Kannatan näitä kaikilta osin ja olisin niihin sitoutunut.

  16.  Mitä lisäarvoa tuloksellisuuden tarkastukset mielestänne tuovat ja miten niiden tulokset olisi otettava huomioon hallintomenettelyissä?

    Tuloksellisuuden tarkastukset täydentävät tilintarkastuksia ja säännönmukaisuuden tarkastuksia ja ovat niiden kanssa yhtä tärkeitä. Tarkoituksena on tarjota päätöksentekijöille sekä toimia ja ohjelmia täytäntöönpanevalle johtoportaalle tietoa taloudellisuuteen, tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen liittyvistä kysymyksistä. Nykyisten ja todennäköisten tulevien talousarviorajoitteiden vuoksi on erittäin tärkeää, että nämä kolme osa-aluetta maksimoidaan EU:n varojen käytössä ja niin ollen edistetään hyvää hallintoa, tilivelvollisuutta ja avoimuutta.

  Sääntöjen ja säännösten noudattaminen on välttämätön vaatimus, mutta silti on erittäin tärkeää määrittää, saavutetaanko EU:n rahoittamilla ohjelmilla/toimilla politiikkatavoitteet todellakin mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Johtoportaan olisi otettava tuloksellisuuden tarkastuksiin perustuvat havainnot ja suositukset puutteiden korjaamiseksi huomioon ja sisällytettävä ne menettelyihinsä, jotta tuloksellisuus paranisi tulevaisuudessa. Suositusten täytäntöönpanon seuranta on myös tärkeää, ja talousarvion valvontavaliokunnalla on tältä osin komissiolta saatuun palautteeseen ja tilintarkastustuomioistuimen seurantakertomuksiin perustuva roolinsa.

    Tuloksellisuuden tarkastusten ajoittaminen sekä johtopäätösten ja havaintojen huomioon ottaminen on suunniteltava kunnolla, jotta ne ovat saatavilla ajoissa käytettäviksi panoksena EU:n varojen käyttöä koskevassa päätöksentekoprosessissa, tulevia asetusten tarkistuksia varten, politiikkatavoitteiden asettamisessa ja tulevien ohjelmien suunnittelussa.

  17.  Miten voitaisiin parantaa tilintarkastustuomioistuimen, kansallisten tilintarkastuselinten ja Euroopan parlamentin (talousarvion valvontavaliokunta) välistä yhteistyötä Euroopan unionin talousarvion tarkastamisessa?

    SEUT-sopimuksen 287 artiklan mukaisesti tilintarkastustuomioistuin ja kansalliset tarkastuselimet toimivat luottamuksellisessa yhteistyössä riippumattomuutensa säilyttäen. Tämä on saavutettu, ja näiden toimielinten välillä on pitkälle kehitetty yhteistyökehys, yhteyskomitea. Tilintarkastustuomioistuimen ja ylimpien tarkastuselinten yhteistyön tuottama lisäarvo perustuu keskinäisen oppimisen edistämiseen, tietämyksen jakoon, vertaisarviointiin ja parhaan käytännön kehittämiseen. Päällekkäisen tarkastustyön välttämällä yhteistyö voi lisäksi olla kustannustehokas tapa lujittaa tarkastustuloksia ja samalla vähentää tarkastuskohteen hallinnollista rasitetta. Yhteyskomitean säännöllisissä kokouksissa näistä kysymyksistä voidaan keskustella, jakaa kunkin työohjelmat ja sopia yhteistyötarkastuksista.

    Kansalliset tarkastuselimet keskittyvät pääasiassa tarkastamaan kansallisia varoja mutta yhteistyö tuottaa kuitenkin lisäarvoa ja on merkityksellistä ja vaikuttavaa, sillä EU rahoittaa useita kansallisia toimintapolitiikkoja. Tämä on erityisen relevanttia yhteistyössä hallinnoitavilla toimintalohkoilla, joiden osuus EU:n talousarviosta on noin 80 prosenttia. Tällä alalla yhteistyötarkastuksista voisi olla paljon hyötyä.

    Tilintarkastustuomioistuimella on jatkuva suora suhde sekä talousarvion valvontavaliokuntaan että kansallisiin tarkastuselimiin, joten se voi varmistaa, että yhteistyö ja koordinointi maksimoidaan EU:n talousarvion tarkastamisen yhteydessä. Viime kädessä kaikki kolme osapuolta pyrkivät siihen, että julkisia varoja käytettäisiin kaikkein vaikuttavimmalla, tehokkaimmalla ja taloudellisimmalla tavalla, ja tekemällä vaikuttavaa yhteistyötä lopputulos on enemmän kuin yksittäisten osien summa.

  18.  Miten kehittäisitte Euroopan tilintarkastustuomioistuimen raportointia edelleen niin, että Euroopan parlamentti saa kaikki tarvittavat tiedot jäsenvaltioiden Euroopan komissiolle toimittamien tietojen paikkansapitävyydestä?

  Tilintarkastustuomioistuin on esittänyt olevansa huolissaan puutteista jäsenvaltioiden toimittamissa tiedoissa. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksissa on jatkuvasti otettu esiin seuranta- ja raportointijärjestelmien luotettavuuteen liittyvät puutteet jäsenvaltioiden tasolla. Esimerkki tällaisten tietojen tärkeydestä on löydettävissä pääosastojen vuotuisista toimintakertomuksista, joihin sisältyy pääjohtajan tarkastuslausuma ja jotka muodostavat keskeisen osa-alueen Euroopan komission hallintorakennetta.

  EU:n rahoittamien toimintojen tuloksellisuus ja tulokset ovat nykyisin keskiössä, joten on ehdottoman tärkeää, että jäsenvaltioiden tasolla on saatavilla täydelliset, luotettavat tiedot ja että ne raportoidaan kattavasti ja oikea-aikaisesti. Tätä kautta toimintojen tuloksia voidaan arvioida ja ne saadaan päätöstentekijöiden saataville, jotta EU:n rajalliset varat myönnetään niihin toimintoihin, joilla on eniten vaikutusta. Ohjelmointisyklin ja tulosraportoinnin välillä ei ole vielä yhteyttä, mikä vaikeuttaa vastuuvapauden antamista talousarviovaliokunnan toiminnoista, sillä tulevat menobudjetit on hyväksyttävä ilman selkeää käsitystä olemassa olevien ohjelmien ja toimintojen tuloksista ja vaikutuksista.

  On tärkeää, että tilintarkastustuomioistuin kiinnittää jatkossakin talousarvion valvontavaliokunnan huomion tähän kysymykseen ja esittää suosituksia sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot korjaavat nämä puutteet toimittamalla merkityksellisiä tietoja tuloksellisuudesta kiinnittäen huomiota hallinnollisen rasitteen ja kustannushyötysuhteen kaltaisiin näkökohtiin.

  Muita kysymyksiä

  19.  Vetäydyttekö ehdokkuudesta, mikäli Euroopan parlamentin kanta nimittämiseenne tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi on kielteinen?

  Kyllä.

  ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen – Irlannin ehdokas

  Viiteasiakirjat

  14272/2017 – C8-0402/2017 – 2017/0820(NLE)

  Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

  15.11.2017

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  CONT

  16.11.2017

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Indrek Tarand

  30.11.2017

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  11.1.2018

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  11.1.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  15

  0

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Bart Staes, Indrek Tarand, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Brian Hayes, Marian-Jean Marinescu

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Norbert Erdős, Wolf Klinz, Sven Schulze, Lieve Wierinck

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  12.1.2018

  Päivitetty viimeksi: 12. tammikuuta 2018
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö