Procedura : 2017/0820(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0002/2018

Teksty złożone :

A8-0002/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/01/2018 - 10.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0008

SPRAWOZDANIE     
PDF 667kWORD 71k
12.1.2018
PE 615.276v02-00 A8-0002/2018

w sprawie powołania Tony’ego Jamesa Murphy’ego na członka Trybunału Obrachunkowego

(C8-0402/2017 – 2017/0820(NLE))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Indrek Tarand

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK 1: ŻYCIORYS TONY’EGO JAMESA MURPHY’EGO
 ZAŁĄCZNIK 2 ODPOWIEDZI TONY’EGO JAMESA MURPHY’EGO NA PYTANIA ZAWARTE W KWESTIONARIUSZU
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie powołania Tony’ego Jamesa Murphy’ego na członka Trybunału Obrachunkowego

(C8-0402/2017 – 2017/0820(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 286 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0402/2017),

–  uwzględniając art. 121 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0002/2018),

A.  mając na uwadze, że Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego dokonała oceny kwalifikacji kandydata, zwłaszcza pod kątem wymogów określonych w art. 286 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

B.  mając na uwadze, że na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2018 r. Komisja Kontroli Budżetowej przystąpiła do przesłuchania kandydata zgłoszonego przez Radę na stanowisko członka Trybunału Obrachunkowego;

1.  wydaje pozytywną opinię w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Tony’ego Jamesa Murphy’ego na członka Trybunału Obrachunkowego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie oraz do wglądu Trybunałowi Obrachunkowemu, jak również pozostałym instytucjom Unii Europejskiej i organom kontroli w państwach członkowskich.


ZAŁĄCZNIK 1: ŻYCIORYS TONY’EGO JAMESA MURPHY’EGO

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

01/05/2017 – obecnie

Dyrektor Izby IV – Regulacja rynków i konkurencyjna gospodarka

Europejski Trybunał Obrachunkowy, Luksemburg (Luksemburg)

Pełnione obowiązki:

▪  wsparcie i doradztwo na rzecz członków Izby w pełnieniu ich obowiązków

▪  organizowanie pracy Izby i zarządzanie nią

▪  sprawdzanie jakości prac kontrolnych

▪  koordynowanie spraw pracowniczych (około 100 audytorów)

▪  reprezentowanie Trybunału podczas posiedzeń i wydarzeń

01/01/2013–30/04/2017

Kierownik gabinetu Iliany IVANOVEJ

Europejski Trybunał Obrachunkowy, Luksemburg (Luksemburg)

Odpowiedzialność za zarządzanie gabinetem Iliany IVANOVEJ, bułgarskiej członkini Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, obejmująca:

▪  zapewnianie wsparcia w planowaniu i stałym monitorowaniu zadań kontrolnych, względem których członkini pełni funkcję sprawozdawczyni

▪  pomoc w opracowywaniu różnych publikacji Trybunału w dziedzinie kontroli finansowej, zgodności i wykonania zadań, w obszarach polityki obejmujących spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną, w tym takie kwestie jak zatrudnienie ludzi młodych i instrumenty finansowe

▪  prezentowanie sprawozdań specjalnych różnym odbiorcom

▪  pomoc w organizowaniu wydarzeń (tj. posiedzeń na wysokim szczeblu, konferencji, wizyt w ramach kontroli)

▪  wsparcie członkini w przygotowywaniu posiedzeń Trybunału i Izby, a także Komitetu Administracyjnego od października 2016 r., gdy członkini została przewodniczącą Izby, oraz w prowadzeniu działań następczych

▪  przegląd dokumentów wydawanych przez inne Izby i podkreślanie istotnych kwestii

▪  informowanie członkini o ważnych wydarzeniach wewnętrznych i zewnętrznych

▪  rozwijanie kontaktów i ustanawianie dobrych stosunków roboczych z innymi gabinetami, dyrektorami, głównymi kierownikami, audytorami zaangażowanymi w zadania, względem których członkini pełniła funkcję sprawozdawczyni, innymi instytucjami Unii Europejskiej takimi jak Komisja i Parlament Europejski, organami krajowymi oraz prasą

01/04/2007–31/12/2012

Kierownik Działu Audytu Wewnętrznego

Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych – Dział Audytu Wewnętrznego (ECFIN 01), Luksemburg (Luksemburg)

Zarządzanie niezależnymi działaniami w zakresie audytu wewnętrznego i doradztwa pod bezpośrednim nadzorem dyrektora generalnego. Nadzór nad pracownikami działu odpowiedzialnymi za jakość i terminowość sprawozdań z kontroli i innych produktów, a także przekazywanie pracownikom wytycznych.

2008

Przewodniczący Komisji Obrachunkowej

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)

Odpowiedzialność w roli przewodniczącego za planowanie posiedzeń Komisji Obrachunkowej i zarządzanie nimi, w tym prezentowanie sprawozdania rocznego na corocznym walnym zgromadzeniu EFI.

2007

Członek Komisji Obrachunkowej

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)

Nominacja na przedstawiciela Komisji w Komisji Obrachunkowej EFI w latach budżetowych 2007 i 2008, w tym w funkcji członka w 2007 r.

01/06/2003–31/03/2007

Audytor

Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych – Dział Audytu Wewnętrznego (ECFIN 01), Luksemburg (Luksemburg)

▪  Ścisła współpraca z kierownikiem działu w przeprowadzaniu oceny ryzyka ECFIN 01 oraz opracowaniu 3-letniego planu strategicznego i rocznego programu prac dla działu. Prowadzenie zadań w zakresie zapewniania jakości i doradztwa oraz bezpośrednie zaangażowanie w opracowywanie sprawozdań z kontroli i innych dokumentów działu (np. sprawozdań z działalności, opinii rocznej na temat kontroli wewnętrznej)

▪  Odpowiedzialność za nadzór nad pracami prowadzonymi przez innych pracowników działu oraz przegląd tych prac, współpraca z Trybunałem Obrachunkowym oraz regularne kontakty ze Służbą Audytu Wewnętrznego

01/11/1999–31/05/2003

Oddelegowany ekspert krajowy

Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych – Dział Audytu Wewnętrznego (ECFIN 01)

▪  Pomoc w przeprowadzaniu zadań kontrolnych kierowanych przez urzędników stopnia A w dziale

▪  Modyfikowanie procedur i metod roboczych na podstawie wcześniejszego doświadczenia w sytuacji braku informatycznego systemu zarządzania kontrolami

01/09/1994–31/10/1999

Starszy audytor (kierownik kilku zespołów audytorów)

Urząd Kontrolera i Głównego Rewidenta (Irlandzki Trybunał Obrachunkowy), Dublin, Irlandia

▪  Kierownik zespołów ds. kontroli w Wydziale Zdrowia od września 1994 r. do października 1997 r. Odpowiedzialność za kontrolę szeregu szpitali publicznych i regionalnych organów ochrony zdrowia (roczne budżety od 3 mln EUR do 450 mln EUR)

▪  Przeniesienie do Wydziału Edukacji w listopadzie 1997 r. i pełnienie podobnych obowiązków względem różnych podmiotów w sektorze edukacji, w tym uniwersytetów, regionalnych organów ds. edukacji oraz podmiotów publiczno-prywatnych

1998–1999

Przewodniczący Komisji Obrachunkowej

Rada Europy, Strasburg (Francja)

Przewodniczenie posiedzeniom komisji oraz odpowiedzialność za ukończenie sprawozdania rocznego w koordynacji z innymi członkami komisji

1997

Członek Komisji Obrachunkowej

Rada Europy, Strasburg (Francja)

Powołanie przez Urząd Kontrolera i Głównego Rewidenta na członka Komisji Obrachunkowej.

01/10/1979–31/08/1994

Praktykant, młodszy audytor, audytor

Urząd Kontrolera i Głównego Rewidenta, Dublin, Irlandia

▪  Początkowo przeszkolony na członka zespołu ds. kontroli zaangażowanego w kontrolę różnych przedsiębiorstw publiczno-prywatnych, następnie członek zespołu ds. kontroli zaangażowanego w kontrolę różnych agencji rządowych i przedsiębiorstw publiczno-prywatnych, a na koniec kierownik działu ds. kontroli zaangażowanego w kontrolę władz podatkowych i celnych.

▪  Asystent irlandzkiego członka Komisji Obrachunkowej Eurocontrol, Bruksela, w latach budżetowych 1991 i 1992.

WYKSZTAŁCENIE I SZKOLENIA

1997–2006

Członek IIA (Instytutu Audytorów Wewnętrznych) i certyfikowany audytor wewnętrzny po zdaniu egzaminów w listopadzie 2005 r.

 

1989

Starszy członek Stowarzyszenia Dyplomowanych Biegłych Księgowych (ACCA)

 

1979–1984

Członek Stowarzyszenia Dyplomowanych Biegłych Księgowych (ACCA)

 

1979

Świadectwo ukończenia szkoły średniej (odpowiednik matury)

 

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE

Język ojczysty (lub języki ojczyste)

angielski

 

 

Inny język (lub inne języki)

ROZUMIENIE

MÓWIENIE

PISANIE

Słuchanie

Czytanie

Porozumiewanie się

Samodzielne wypowiadanie się

 

irlandzki

 

 

świadectwo ukończenia szkoły średniej

francuski

B2

B2

B2

B2

B2

 

ukończone poziomy 4–8 w Komisji w okresie od sierpnia 2000 r. do lipca 2002 r.

niemiecki

B2

B2

B2

B2

B2

 

ukończone poziomy 1–8 w Komisji w okresie od października 2002 r. do lipca 2006 r.

 

Poziomy: A1 i A2: poziom podstawowy – B1 i B2: poziom samodzielności – C1 i C2: poziom biegłości

Europejski system opisu kształcenia językowego

Umiejętności komunikacyjne

▪  Ukierunkowanie na działalność zespołową oraz silne zdolności do dostosowywania się do środowiska wielokulturowego

▪  Zbudowanie sieci kontaktów zawodowych w Trybunale Obrachunkowym oraz w środowisku kontroli i audytu w Komisji Europejskiej, agencjach i innych organach Unii

▪  Doświadczenie w wygłaszaniu prezentacji podczas konferencji i seminariów

Umiejętności organizacyjne/kierownicze

▪  Zdolność do zarządzania innymi członkami zespołu oraz motywowania ich

▪  Zdolności w zakresie organizacji i dostarczania wyników o wartości dodanej w ustalonych terminach

▪  Silne zdolności analityczne

▪  Zdecydowane i pragmatyczne podejście do rozwiązywania problemów

▪  Silne poczucie inicjatywy

Umiejętności związane z wykonywaną pracą

▪  Doskonała znajomość norm i praktyk zawodowych związanych z zawodem audytora

▪  Doskonała znajomość standardów kontroli wewnętrznej stosowanych w Komisji

▪  Dobra znajomość rozporządzenia finansowego, a także ustawodawstwa sektorowego w obszarze polityki spójności oraz regulacji rynków i konkurencyjnej gospodarki

▪  Bardzo dobre umiejętności sporządzania dokumentów

▪  Analityczne i obiektywne podejście do kontrolowanych działań

▪  Skrupulatność i wysoki poziom zaangażowania

▪  Otwartość na nowe metody i podejścia

Umiejętności cyfrowe

▪  Regularny użytkownik pakietu Microsoft Office

▪  Znajomość systemów AMS i ASSYST

▪  Doświadczenie w korzystaniu z oprogramowania IDEA (narzędzie oprogramowania w obszarze kontroli do ekstrakcji i analizy danych) w dużym zakresie oraz systemu zarządzania kontrolą opartego na Lotus Notes


ZAŁĄCZNIK 2 ODPOWIEDZI TONY’EGO JAMESA MURPHY’EGO NA PYTANIA ZAWARTE W KWESTIONARIUSZU

Doświadczenie zawodowe

1.  Proszę przedstawić swoje doświadczenie zawodowe w dziedzinie finansów publicznych, w zakresie planowania budżetu, realizacji budżetu lub zarządzania budżetem czy kontroli budżetowej lub audytu.

Posiadam długie i bogate doświadczenie w obszarze kontroli publicznej obejmujące ponad 35 lat. Doświadczenie to, zdobyte na szczeblu krajowym i europejskim, obejmuje zarówno audyt wewnętrzny, jak i kontrolę zewnętrzną oraz uczestnictwo w kontrolach finansowych, zgodności i wykonania zadań, a także ich prowadzenie.

Swoją karierę rozpocząłem w Urzędzie Kontrolera i Głównego Rewidenta, irlandzkim najwyższym organie kontroli, gdzie odbyłem wstępne szkolenie w zakresie kontroli sektora publicznego i uzyskałem kwalifikacje zawodowe dyplomowanego biegłego rewidenta.

W ramach kariery w irlandzkim najwyższym organie kontroli awansowałem ze stanowiska praktykanta na kierownika zespołu, a ostatecznie na kierownika ds. kontroli. Brałem udział w kontrolach różnych agencji rządowych, władz podatkowych i celnych oraz wielu podmiotów finansowanych ze środków publicznych. Jako kierownik ds. kontroli byłem odpowiedzialny za planowanie i przeprowadzanie kontroli organów w obszarze ochrony zdrowia i edukacji w całej Irlandii, w tym regionalnych rad ds. zdrowia, szpitali, uniwersytetów i lokalnych rad ds. edukacji, a także za sporządzanie sprawozdań z tych kontroli Podczas pracy w najwyższym organie kontroli zapoznałem się także z kontrolami prowadzonymi na szczeblu europejskim w środowisku wielokulturowym, pełniąc funkcję asystenta irlandzkiego członka Komisji Obrachunkowej Eurocontrol przez okres dwóch lat, a następnie w roli członka Komisji Obrachunkowej Rady Europy, której przewodniczyłem w kolejnym roku.

Aby zdobyć głębsze doświadczenie w obszarze kontroli sektora publicznego w środowisku wielokulturowym i wielojęzycznym, w listopadzie 1999 r. objąłem stanowisko w Dziale Audytu Wewnętrznego DG do Spraw Gospodarczych i Finansowych Komisji Europejskiej. Pracowałem w tym dziale do grudnia 2012 r.; w tym okresie zdobyłem kwalifikacje certyfikowanego audytora wewnętrznego i pełniłem funkcję kierownika działu przez prawie sześć lat. Ponadto zostałem powołany do Komisji Obrachunkowej Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego z nominacji Komisji Europejskiej na okres dwóch lat.

Poszerzyłem swoje doświadczenie zawodowe, obejmując w styczniu 2013 r. stanowisko kierownika gabinetu członkini Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pracującej w Izbie II. Na stanowisku tym byłem bezpośrednio zaangażowany w kontrole finansowe i kontrole zgodności na potrzeby rozdziałów sprawozdania rocznego Trybunału dotyczących spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. W odniesieniu do kontroli wykonania zadań byłem aktywnie zaangażowany w sporządzenie serii sprawozdań specjalnych dotyczących zatrudnienia ludzi młodych oraz innych sprawozdań na temat instrumentów finansowych, finansowania mikroprzedsiębiorców, śródlądowych dróg wodnych, transportu miejskiego i edukacji. W tej roli wspierałem członkinię w prezentowaniu sprawozdań przed Komisją Kontroli Budżetowej i innymi komisjami Parlamentu Europejskiego oraz nawiązałem liczne kontakty i relacje z urzędnikami wyższego szczebla w Komisji, w tym komisarzami.

W maju 2017 r. zostałem powołany na stanowisko dyrektora Izby IV Trybunału, na którym zarządzam personelem liczącym ok. 100 audytorów realizujących zadania w obszarze badań naukowych i innowacji, agencji UE i wspólnych przedsięwzięć, jednolitego rynku i konkurencji, handlu, ceł i podatków oraz zarządzania finansowego i gospodarczego. W tej roli udzielam wsparcia sześciu członkom Izby IV i odpowiadam za kontrolę jakości materiałów opracowanych przez Izbę. Materiały te obejmują poświadczenie wiarygodności dla działu „Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i miejsc pracy”, kontrole finansowe oraz legalności i zgodności europejskich agencji i wspólnych przedsięwzięć, a także sprawozdania specjalne obejmujące dziedziny opisane powyżej.

Uważam, że w przypadku powołania moje szerokie doświadczenie zawodowe i kierownicze w kontroli sektora publicznego w środowisku krajowym i międzynarodowym oraz moje dwie kwalifikacje zawodowe w obszarze rachunkowości i kontroli zapewniłyby pozytywny wkład w pracę Trybunału Obrachunkowego.

2.  Co zaliczyłby Pan do swoich najważniejszych osiągnięć w życiu zawodowym?

Moje długie doświadczenie w kontroli sektora publicznego obejmuje szereg poważnych osiągnięć; chciałbym zwrócić tutaj uwagę na trzy z nich:

–  w 1994 r. irlandzki najwyższy organ kontroli stał się odpowiedzialny za kontrole dużej liczby podmiotów publicznych, które wcześniej były kontrolowane przez audytorów samorządowych. Zostałem powołany na stanowisko kierownika ds. kontroli w odniesieniu do portfela tych podmiotów, które obejmowały regionalne organy ochrony zdrowia i szpitale o rocznych budżetach finansowych od 3 mln EUR do 450 mln EUR. Zadanie to stanowiło wyzwanie, biorąc pod uwagę, że sektor zdrowia był zupełnie nową dziedziną dla najwyższego organu kontroli, który nie miał doświadczenia w tym obszarze. Głównym wyzwaniem dla mnie było zaprojektowanie – w bardzo ograniczonych ramach czasowych – podejścia do kontroli oraz opracowanie programów kontroli realizowanych przez moje zespoły, aby umożliwić wydanie opinii pokontrolnej w sprawie sprawozdań finansowych. Należało tego dokonać w określonych zgodnie z prawem ramach czasowych, a także w taki sposób, aby umożliwić najwyższemu organowi kontroli zgłoszenie wszelkich problemów dotyczących legalności, prawidłowości i należytego zarządzania finansami. Dotrzymałem tych terminów i zadbałem o to, by wspomniane problemy zostały odpowiednio zgłoszone, stosując ramy kontroli oparte na solidnym podejściu i rzetelnej metodyce.

–  Drugim osiągnięciem, o którym chciałbym wspomnieć, jest rola w rozwoju funkcji audytu wewnętrznego w Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych. Gdy rozpocząłem pracę w Komisji Europejskiej pod koniec 1999 r., audyt wewnętrzny w tej instytucji był dopiero w fazie rozwoju, która obejmowała tworzenie jednostek audytu wewnętrznego we wszystkich dyrekcjach generalnych. Bazując na swoim wcześniejszym doświadczeniu zdobytym w najwyższym organie kontroli, odegrałem kluczową rolę w opracowywaniu programu prac i metodyki kontroli oraz ustanawianiu zasad i procedur audytu wewnętrznego w DG ds. Gospodarczych i Finansowych, aby zapewnić zgodność z międzynarodowymi standardami kontroli. Działania te były prowadzone we współpracy ze Służbą Audytu Wewnętrznego i innymi jednostkami audytu wewnętrznego w Komisji w ramach regularnych posiedzeń sieci zwanej Auditnet oraz powiązanych grup roboczych ustanowionych w celu uwzględnienia poszczególnych kwestii. W późniejszym czasie, gdy pełniłem funkcję kierownika działu, zewnętrzna firma audytorska przeprowadziła kontrolę, która potwierdziła, że dział stosował się zasadniczo do odpowiednich międzynarodowych standardów kontroli.

–  Po trzecie, chciałbym zwrócić uwagę na mój udział w opracowaniu serii trzech sprawozdań specjalnych dotyczących zatrudnienia ludzi młodych, gdy piastowałem stanowisko kierownika gabinetu członkini Trybunału Obrachunkowego. Udział ten obejmował analizę, opracowanie i wyjaśnienie głównych wniosków oraz przygotowanie strategii komunikacyjnej dotyczącej zaprezentowania ich zainteresowanym stronom. Byłem także odpowiedzialny za zarządzanie pracą oraz organizowanie zespołów, w szczególności w przypadku pierwszego sprawozdania w sprawie gwarancji dla młodzieży, w które byłem bardzo zaangażowany. Moim zdaniem był to szczególnie istotny temat dla obywateli Unii, zwłaszcza osób młodych mających trudności ze znalezieniem pracy. Pierwsza kontrola dotyczyła projektu gwarancji UE dla młodzieży i była innowacyjna, biorąc pod uwagę, że była przeprowadzana przed faktycznym wdrożeniem gwarancji i zwracała uwagę na ryzyko dla dalszego wdrażania, które mogło być już uwzględnione przez Komisję Europejską, państwa członkowskie i organy władzy budżetowej, tj. Parlament Europejski i Radę. Trzecia kontrola z tego cyklu polegała na analizie rzeczywistej realizacji, pod względem osiągniętych rezultatów, gwarancji dla młodzieży oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w wybranych państwach członkowskich. Między tymi dwoma sprawozdaniami specjalnymi opracowano jeszcze jedno, które dotyczyło zespołów zadaniowych do spraw zatrudnienia ludzi młodych i obejmowało przeprogramowanie środków finansowych UE na działania dotyczące zatrudnienia ludzi młodych. Uważam, że ten cykl sprawozdań wniósł prawdziwy wkład w debatę na temat przyszłego ukierunkowania gwarancji dla młodzieży. Wszystkie trzy sprawozdania były dobrze przyjęte przez Komisję Kontroli Budżetowej oraz skutkowały owocnymi dyskusjami i ostatecznie konferencją Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wysokiego szczebla w siedzibie Parlamentu Europejskiego.

3.  Jakie ma Pan doświadczenia zawodowe związane z międzynarodowymi organizacjami lub instytucjami wielokulturowymi i wielojęzycznymi z siedzibą poza Pana krajem ojczystym?

Praca w środowisku wielokulturowym i wielojęzycznym była moim celem i okazała się być bardzo wzbogacającym doświadczeniem. Rozpocząłem pracę w instytucjach Unii Europejskiej 18 lat temu, spędziłem dwanaście lat w DG ds. Gospodarczych i Finansowych i kolejnych sześć lat w Europejskim Trybunale Obrachunkowym, których siedziby znajdują się w Luksemburgu. Oprócz pracy w tych instytucjach zdobyłem także doświadczenie międzynarodowe dzięki udziałowi w pracach wielu Komisji Obrachunkowych, w tym Eurocontrol w Brukseli i Rady Europy w Strasburgu podczas pracy w irlandzkim najwyższym organie kontroli, a na koniec w Komisji Obrachunkowej Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w Luksemburgu z nominacji Komisji Europejskiej.

4.  Czy uzyskał Pan absolutorium z wykonywania swych poprzednich funkcji kierowniczych, jeżeli taka procedura miała zastosowanie?

Procedura ta nie miała zastosowania do piastowanych przeze mnie stanowisk.

5.  Które z wcześniejszych stanowisk zawodowych objął Pan w wyniku nominacji politycznej?

Żadnego.

6.  Proszę wymienić trzy najważniejsze decyzje, w których podjęciu uczestniczył Pan w swojej pracy zawodowej.

  Najważniejsze decyzje w pracy zawodowej wiążą się z moimi największymi osiągnięciami. Jako że wszystkie one dotyczą kontroli sektora publicznego, pierwszą ważną decyzją było podjęcie pracy w irlandzkim najwyższym organie kontroli i uzyskanie kwalifikacji zawodowych dyplomowanego biegłego rewidenta – wydarzenia te stanowiły kamienie węgielne mojej późniejszej kariery w obszarze kontroli sektora publicznego.

  Drugą ważną decyzją było spełnienie marzeń o pracy w środowisku wielokulturowym i wielojęzycznym dzięki zatrudnieniu w Komisji Europejskiej. Było to wzbogacające doświadczenie zarówno z zawodowego, jak i prywatnego punktu widzenia oraz umożliwiło mi współpracę z zawodowcami wywodzącymi się z różnych kultur i prezentującymi różne sposoby myślenia, co poszerzyło moje horyzonty.

  Trzecią ważną decyzją było podjęcie pracy w gabinecie członkini Trybunału Obrachunkowego. To doświadczenie stanowiło uzupełnienie mojego doświadczenia zawodowego, gdyż oprócz zaangażowania w techniczne aspekty kontroli pozwoliło mi lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania zainteresowanych stron wobec Trybunału Obrachunkowego. Dało mi także możliwość współpracy z posłami do Parlamentu Europejskiego, w szczególności z Komisją Kontroli Budżetowej, a także z komisarzami i dyrektorami generalnymi z Komisji Europejskiej.

Niezależność

7.  Traktat stanowi, że członkowie Trybunału Obrachunkowego muszą być „w pełni niezależni” w wykonywaniu swych funkcji. Jak zamierza Pan stosować się do tego obowiązku podczas pełnienia przyszłych zadań?

Jako audytor zewnętrzny i strażnik interesów finansowych obywateli, Trybunał jest niezależną instytucją, w której zasadnicze znaczenie ma zapewnienie, by wszyscy pracownicy stosowali się do wytycznych ds. etyki obowiązujących z instytucji, oraz w której zarządzanie jest prowadzone przez w pełni niezależnych członków.

Nie tylko art. 285 i 286 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej domagają się od członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pełnej niezależności; jest to także nieodłączny wymóg ważnego standardu kontroli sektora publicznego mającego zastosowanie do najwyższych organów kontroli, a mianowicie ISSAI 1: deklaracji z Limy. Także Kodeks etyki (ISSAI 30)wymaga, by pracownicy najwyższych organów kontroli nie podlegali ograniczeniom niezależności i bezstronności, realnym lub postrzeganym, które wynikają z wpływów politycznych, uczestnictwa w zarządzaniu, kontroli własnej, interesów finansowych lub innych interesów osobistych bądź relacji z innymi osobami lub wpływu tych osób. Zasadę tę potwierdza także kodeks postępowania członków Trybunału, który akceptują i do którego stosują się wszyscy członkowskie Trybunału.

Jeśli zostanę powołany na to stanowisko, podczas wywiązywania się ze swoich obowiązków jako członek Trybunału nadal będę stosować się do norm etycznych, które obowiązują mnie obecnie jako dyrektora w Europejskim Trybunale Obrachunkowym, i będę wypełniać obowiązki w pełnej zgodności z odpowiednimi zasadami i przepisami. Chciałbym podkreślić, że niezależność i bezstronność stanowią atrybuty, które miałem obowiązek w pełni szanować w całej mojej karierze zawodowej na różnych piastowanych przeze mnie stanowiskach i które wynikają ze zobowiązań etycznych związanych z członkostwem w organizacjach zawodowych w obszarze rachunkowości i kontroli.

W sytuacji faktycznego lub postrzeganego konfliktu interesów niezwłocznie zwróciłbym się o poradę do Komisji Etyki Trybunału w konsultacji z prezesem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i zastosowałbym się do podjętej decyzji.

8.  Czy Pan lub ktokolwiek z Pana bliskich (rodzice, rodzeństwo, partner w zalegalizowanym związku bądź dzieci) posiada jakiekolwiek udziały w podmiotach gospodarczych lub jakiekolwiek udziały finansowe czy też inne zobowiązania, które mogłyby kolidować z Pana przyszłymi obowiązkami?

Nie

9.  Czy jest Pan gotów ujawnić prezesowi Trybunału wszystkie swoje interesy finansowe i inne zobowiązania oraz pozwolić na ich upublicznienie?

Tak

10.  Czy jest Pan stroną jakiegokolwiek toczącego się postępowania sądowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje.

Nie

11.  Czy pełni Pan jakąkolwiek czynną lub wykonawczą funkcję polityczną, a jeżeli tak, to na jakim szczeblu? Czy zajmował Pan jakiekolwiek stanowisko polityczne w ciągu ostatnich 18 miesięcy? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje.

Nie

12.  Czy w razie wyboru na członka Trybunału ustąpi Pan z piastowanych stanowisk, na które został Pan wybrany, oraz zrezygnuje z aktywnie pełnionych funkcji partyjnych?

Nie dotyczy

13.  Jak postąpiłby Pan w przypadkach poważnych nieprawidłowości, a nawet oszustwa lub korupcji z udziałem osób pochodzących z Pana kraju?

Moim zdaniem konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań w celu wykazania, że w przypadku środków finansowych UE nie ma tolerancji dla nadużyć finansowych i korupcji. Przypadki takie wywierają szkodliwy niekorzystny wpływ na to, jak obywatele postrzegają funkcjonowanie instytucji Unii Europejskiej, a w szczególności na przekonanie, że środki pieniężne pochodzące od podatników nie są odpowiednio kontrolowane i nadzorowane, aby zapewnić ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.

  Art. 325 TFUE wyraźnie stanowi, że Unia i państwa członkowskie zwalczają nadużycia finansowe i wszelkie inne działania nielegalne naruszające interesy finansowe Unii, a Trybunał odgrywa w tym zakresie ważną rolę.

  Międzynarodowy Standard Najwyższych Organów Kontroli (ISSAI) 1240 stanowi, że odpowiedzialność za zapobieganie nadużyciom finansowym i ich wykrywanie ponosi przede wszystkim podmiot, któremu powierzono zarządzanie i kierowanie działalnością – w odniesieniu do środków finansowych UE takimi podmiotami są Komisja Europejska, organy państw członkowskich oraz beneficjenci. Jeśli jednak chodzi o zwalczanie nadużyć finansowych i korupcji, rolą Trybunału Obrachunkowego jako niezależnego audytora UE jest zachowanie profesjonalnego sceptycyzmu i osądu w całym procesie kontroli oraz identyfikowanie potencjalnych istotnych zniekształceń wynikających z nadużyć finansowych, uzyskiwanie dowodów dotyczących ryzyka i zgłaszanie przypadków do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wraz z odpowiednią dokumentacją.

  Poważne nieprawidłowości lub nadużycia finansowe z udziałem osób pochodzących z mojego państwa członkowskiego traktowałbym w taki sam sposób jak wszystkie inne przypadki z dowolnych państw członkowskich. Zastosowałbym standardową procedurę obowiązującą w Trybunale Obrachunkowym w celu oceny przypadków i zgłaszania ich do OLAF, którą wszcząłbym bez opóźnienia, aby nie utrudniać ewentualnego dalszego dochodzenia.

Wykonywanie obowiązków

14.  Jakie powinny być główne cechy należytego zarządzania finansami w przypadku instytucji publicznych? W jaki sposób Trybunał Obrachunkowy może przyczynić się do należytego zarządzania finansami?

Kultura należytego zarządzania finansami powinna zapewniać obywatelom uzasadniony poziom gwarancji, że ograniczone środki pieniężne pochodzące od podatników są wykorzystywane w sposób jak najbardziej oszczędny, wydajny i skuteczny w jak najlepszym interesie tychże podatników. Aby zapewnić tę gwarancję, wymagane są ramy oparte na rozliczalności i przejrzystości, obejmujące następujące elementy:

  –  jasne ukierunkowanie pod względem strategii i celów;

  –  odpowiednie zdolności administracyjne;

–  solidne ramy kontroli w celu zapewnienia legalności i prawidłowości wydatków;

  –  demokratyczną rozliczalność pod względem przejrzystego raportowania i publikacji osiągniętych rezultatów;

–  strukturę zarządzania zapewniającą egzekwowanie norm etycznych.

  Kontrole prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy powinny oceniać te elementy w ramach kontroli należytego zarządzania finansami w celu zidentyfikowania niedociągnięć oraz przedstawienia zaleceń dotyczących ich wyeliminowania z myślą o poprawie rozwoju sytuacji.

15.  Zgodnie z postanowieniami Traktatu Trybunał jest zobowiązany pomagać Parlamentowi w sprawowaniu funkcji kontrolnej w zakresie wykonania budżetu. Jak zapewniłby Pan dalszą poprawę współpracy między Trybunałem a Parlamentem Europejskim (w szczególności jego Komisją Kontroli Budżetowej) w celu zarówno wzmocnienia nadzoru publicznego nad wydatkami ogólnymi, jak i zwiększenia ich skuteczności?

  Zgodnie z art. 287 TFUE Trybunał Obrachunkowy przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie poświadczenie wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, które jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Poświadczenie to może zostać uzupełnione o szczegółowe oceny każdego z głównych obszarów działalności Unii.

  Zgodnie z art. 319 TFUE Parlament Europejski, na zalecenie Rady, udziela Komisji absolutorium z wykonania budżetu. W tym celu Rada i Parlament kolejno badają rozliczenia, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie oceniające, o którym mowa w art. 318, roczne sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego, wraz z odpowiedziami kontrolowanych instytucji na uwagi Trybunału Obrachunkowego, poświadczenie wiarygodności określone w art. 287 ust. 1 akapit drugi, a także odpowiednie sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego.

  Na podstawie powyższych wymogów wynikających z Traktatu Europejski Trybunał Obrachunkowy odgrywa kluczową rolę w przekazywaniu Parlamentowi i Komisji Kontroli Budżetowej odpowiednich informacji, aby wzmocnić nadzór publiczny nad ogólnymi wydatkami oraz uzyskać większe korzyści z wydatkowania środków publicznych. Na Europejskim Trybunale Obrachunkowym spoczywa ciężar zapewnienia, by informacje te w formie sprawozdania rocznego i sprawozdań specjalnych były przekazywane w sposób jasny i terminowy, a najważniejsze kwestie, które należy uwzględnić, były przedstawiane do rozpatrzenia Komisji Kontroli Budżetowej, mając na względzie zapewnienie wkładu w proces decyzyjny dotyczący polityki UE. Terminowość dostarczania sprawozdań ma kluczowe znaczenie dla Komisji Kontroli Budżetowej, tak aby odpowiednie wnioski mogły być uwzględniane w jej debatach kształtujących nowe lub poszerzających istniejące cele polityki. Europejski Trybunał Obrachunkowy ciągle wprowadza udoskonalenia pod względem jasności, istotności i terminowości, co odzwierciedla wprowadzenie dodatkowych produktów, takich jak sprawozdania przekrojowe, dokumenty informacyjne i szybkie kontrole. Takie dostosowanie się przez Trybunał do zmieniającego się środowiska jest przyjmowane z zadowoleniem i powinno być nadal prowadzone w celu zwiększenia istotności i dostosowania się do oczekiwań zainteresowanych stron przy jednoczesnym zachowaniu niezależności.

  W tym kontekście kluczowe znaczenie ma ciągła interakcja i komunikacja między członkami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego a Komisją Kontroli Budżetowej, a jeśli moje powołanie dojdzie do skutku, będę odgrywał proaktywną rolę w tym względzie, ponieważ uważam Komisję Kontroli Budżetowej za jedną z najważniejszych zainteresowanych stron dla Trybunału. Oprócz istniejącej praktyki, zgodnie z którą sprawozdania specjalne są prezentowane Komisji Kontroli Budżetowej, uczestnictwo członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w misjach Komisji Kontroli Budżetowej i konsultacjach z nią w celu zwiększenia istotności tematów zawartych w rocznym programie prac Trybunału to także oczekiwane zmiany, które w pełni popieram i w które będę się angażować.

16.  Co według Pana stanowi wartość dodaną kontroli wykonania zadań i w jaki sposób należałoby wprowadzić wyniki kontroli do procedur zarządzania?

  Kontrola wykonania zadań uzupełnia kontrole finansowe i kontrole zgodności oraz jest tak samo ważna w zapewnianiu decydentom i kierownikom wdrażającym działania i programy informacji odnoszących się do aspektów oszczędności, wydajności i skuteczności. W świetle obecnych i prawdopodobnie przyszłych ograniczeń budżetowych istotne znaczenie ma maksymalizacja tych trzech aspektów w odniesieniu do korzystania ze środków finansowych UE, przyczyniając się do dobrego rządzenia, rozliczalności i przejrzystości.

Podczas gdy zgodność z zasadami i przepisami stanowi konieczny wymóg, niezwykle ważne jest określenie, czy programy/działania finansowane z UE faktycznie przyczyniają się do osiągnięcia celów polityki w sposób jak najbardziej oszczędny i wydajny. Wyniki kontroli wykonania zadań, w tym zalecenia dotyczące wyeliminowania niedociągnięć, powinny być uwzględniane przez struktury kierownicze i włączane do procedur w celu udoskonalenia wykonywania zadań w przyszłości. Monitorowanie wdrażania zaleceń także ma duże znaczenie, a Komisja Kontroli Budżetowej może odegrać rolę w tym względzie na podstawie informacji zwrotnych przekazanych przez Komisję oraz sprawozdań uzupełniających Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

  Harmonogram przeprowadzania kontroli wykonania zadań oraz uwzględniania wniosków należy odpowiednio zaplanować, tak aby były one dostępne w odpowiednim czasie, stanowiąc wkład w proces decyzyjny dotyczący wykorzystania środków finansowych UE – w odniesieniu do wszelkich przeglądów rozporządzeń w przyszłości – ustanawiający cele polityki i projekt przyszłych programów.

17.  Jak można usprawnić współpracę pomiędzy Trybunałem Obrachunkowym, krajowymi organami kontroli i Parlamentem Europejskim (Komisją Kontroli Budżetowej) w zakresie kontroli budżetu UE?

  Zgodnie z wymogami art. 287 TFUE Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz krajowe instytucje kontrolne współpracują na zasadzie wzajemnego zaufania, zachowując niezależność. Cel ten został osiągnięty i dostępne są dobrze rozwinięte ramy współpracy między tymi instytucjami obejmujące komitet kontaktowy. Wartość dodana współpracy między Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i najwyższymi organami kontroli polega na promowaniu wzajemnego uczenia się, dzielenia się wiedzą, analizy porównawczej oraz rozwoju najlepszych praktyk. Ponadto dzięki unikaniu powielania prac kontrolnych współpraca może stanowić opłacalny sposób wzmacniania rezultatów kontroli przy jednoczesnym ograniczaniu obciążenia administracyjnego względem kontrolowanego podmiotu. Regularne posiedzenia komitetu kontaktowego dają możliwość omawiania tych kwestii, dzielenia się programami prac oraz uzgodnień co do wspólnych kontroli.

  Podczas gdy krajowe instytucje kontrolne koncentrują się w głównej mierze na kontroli funduszy krajowych, z taką istotną i skuteczną współpracą wiąże się wartość dodana, gdyż środki finansowe UE współfinansują wiele krajowych strategii politycznych. Jest to szczególnie istotne dla obszarów polityki podlegających zarządzaniu dzielonemu, co odnosi się do 80 % budżetu UE. Jest to obszar, w którym wspólne kontrole mogłyby być szczególnie korzystne.

  Biorąc pod uwagę, że Europejski Trybunał Obrachunkowy utrzymuje stałe stosunki z Komisją Kontroli Budżetowej i krajowymi instytucjami kontrolnymi, może on zapewnić najwyższy poziom współpracy i koordynacji pod względem kontroli budżetu UE. Ostatecznie wszystkie trzy strony dążą do jak najbardziej oszczędnego, wydajnego i skutecznego wykorzystania funduszy publicznych, a dzięki skutecznej współpracy rezultat końcowy stanowi coś więcej niż tylko sumę poszczególnych części.

18.  Jak zapewniłby Pan dalszy rozwój sprawozdawczości Trybunału Obrachunkowego, tak aby Parlament Europejski otrzymywał wszystkie niezbędne informacje o precyzyjności danych dostarczanych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie?

Europejski Trybunał Obrachunkowy poruszył kwestię uchybień w danych przekazywanych przez państwa członkowskie. Niedociągnięcia w stabilności systemów monitorowania i sprawozdawczości na szczeblu państw członkowskich były konsekwentnie zgłaszane w sprawozdaniach specjalnych Trybunału. Przykład znaczenia takich danych można znaleźć w rocznych sprawozdaniach z działalności DG, które obejmują poświadczenie wiarygodności ze strony dyrektora generalnego oraz stanowią kluczowy element struktury zarządzania Komisji Europejskiej.

Biorąc pod uwagę obecne skupienie się na wykonaniu zadań i rezultatach związanych z działaniami finansowanymi przez UE, nadrzędne znaczenie ma dostępność wiarygodnych danych na szczeblu państw członkowskich oraz ich całościowe i terminowe przekazywanie. Umożliwiłoby to ocenę rezultatów tych działań i ich udostępnienie decydentom, tak aby ograniczone środki finansowe UE były przekazywane na działania o największym oddziaływaniu. Jako że cykl programowania nie jest jeszcze powiązany ze sprawozdawczością w obszarze wykonania zadań, sytuacja ta rodzi trudności dla Komisji Kontroli Budżetowej w wykonywaniu swoich funkcji, jako że budżety na przyszłe wydatki muszą być zatwierdzane bez dostępnego jasnego obrazu rezultatów oraz oddziaływania istniejących programów i działań.

Ważne jest, by Europejski Trybunał Obrachunkowy nadal zwracał uwagę Komisji Kontroli Budżetowej na problemy oraz wydawał zalecenia w celu zapewnienia, by państwa członkowskie uwzględniły te niedociągnięcia w przyszłych działaniach oraz przekazywały istotne informacje na temat wykonania zadań, mając na uwadze takie aspekty jak obciążenie administracyjne oraz koszty i korzyści.

Inne zagadnienia

19.  Czy wycofa Pan swoją kandydaturę na członka Trybunału, jeśli opinia Parlamentu w sprawie Pana powołania będzie nieprzychylna?

Tak.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat IE

Odsyłacze

14272/2017 – C8-0402/2017 – 2017/0820(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

15.11.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

16.11.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Indrek Tarand

30.11.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

11.1.2018

 

 

 

Data przyjęcia

11.1.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Bart Staes, Indrek Tarand, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Brian Hayes, Marian-Jean Marinescu

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Norbert Erdős, Wolf Klinz, Sven Schulze, Lieve Wierinck

Data złożenia

12.1.2018

Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności