PROIECT DE RAPORT referitor la numirea lui Tony James Murphy ca membru al Curții de Conturi

  12.1.2018 - (C8‑0402/2017 – 2017/0820(NLE))

  Comisia pentru control bugetar
  Raportor: Indrek Tarand

  Procedură : 2017/0820(NLE)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0002/2018
  Texte depuse :
  A8-0002/2018
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  privind numirea lui Tony James Murphy ca membru a Curții de Conturi

  (C8‑0402/2017 – 2017/0820(NLE))

  (Procedura de consultare)

  Parlamentul European,

  –  având în vedere articolul 286 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8‑0402/2017),

  –  având în vedere articolul 121 din Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0002/2018),

  A.  întrucât Comisia pentru control bugetar din cadrul Parlamentului a evaluat calificările candidatului propus, ținând seama în special de condițiile prevăzute la articolul 286 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

  B.  întrucât, în cadrul reuniunii sale din 11 ianuarie 2018, Comisia pentru control bugetar a audiat candidatul propus de Consiliu ca membru al Curții de Conturi;

  1.  emite un aviz favorabil/nefavorabil privind numirea de către Consiliu a lui Tony James Murphy ca membru al Curții de Conturi;

  2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și, spre informare, Curții de Conturi, precum și celorlalte instituții ale Uniunii Europene și instituțiilor de control din statele membre.

  ANEXA 1: Curriculum VITAE AL LUI Tony James Murphy

  EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

  1.5.2017–prezent

  Director al Camerei IV - Reglementarea piețelor și economie competitivă

  Curtea de Conturi Europeană, Luxemburg (Luxemburg)

  Responsabilitățile includ:

  ▪  sprijinirea și și consilierea membrilor Camerei în exercitarea îndatoririlor lor

  ▪  organizarea și gestionarea activității Camerei

  ▪  verificarea calității activității de audit

  ▪  coordonarea chestiunilor legate de personal (personalul de audit numără circa 100 de persoane)

  ▪  reprezentarea Curții la reuniuni și evenimente

  1.1.2013–30.4.2017

  Șef de cabinet al dnei IVANOVA

  Curtea de Conturi Europeană, Luxemburg (Luxemburg)

  Responsabil de gestionarea cabinetului dnei IVANOVA, membrul bulgar al Curții de Conturi Europene, activitate care constă în:

  ▪  acordarea de asistență în planificarea și monitorizarea continuă a acelor sarcini de audit pentru care membrul este raportor

  ▪  acordarea de asistență în redactarea diverselor publicații ale Curții în domeniul auditului financiar, al conformității și al performanței, în domeniile politicilor de coeziune economică, socială și teritorială, care cuprind teme cum ar fi ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și instrumente financiare

  ▪  prezentarea unor rapoarte speciale în fața a diferite categorii de public

  ▪  acordarea de asistență în organizarea de evenimente (și anume, întâlniri la nivel înalt, conferințe, vizite de audit)

  ▪  sprijinirea membrului în pregătirea și urmărirea reuniunilor Curții și Camerei și, de asemenea, din octombrie 2016, ale Comitetului administrativ atunci când membrul a devenit decan al Camerei

  ▪  examinarea documentelor emise de alte Camere și evidențierea chestiunilor importante

  ▪  informarea membrului cu privire la evoluțiile interne și externe pertinente

  ▪  dezvoltarea de contacte și stabilirea unor relații bune de lucru cu alte cabinete, directori, manageri principali, cu auditorii care aveau sarcini pentru care membrul este raportor, alte instituții europene precum Comisia și Parlamentul European, autoritățile naționale și presa

  1.4.2007–31.12.2012

  Șeful unității de audit intern

  Comisia Europeană - Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare - Unitatea de audit intern (ECFIN 01), Luxemburg (Luxemburg)

  Gestionarea unei activități de audit intern și consulting independente sub responsabilitatea directă a directorului general. Supravegherea și îndrumarea personalului unității, responsabil de calitatea și promptitudinea rapoartelor de audit și a altor documente.

  2008

  Președinte al Comitetului de audit

  Fondul european de investiții (FEI)

  Ca președinte, am planificat și gestionat reuniunile Comitetului de audit, inclusiv prezentarea raportului anual la adunarea generală anuală a FEI.

  2007

  Membru al Comitetului de audit

  Fondul european de investiții (FEI)

  Am fost desemnat reprezentantul Comisiei în Comitetul de audit al FEI pentru exercițiile financiare 2007 și 2008, iar în 2007 am avut calitatea de membru.

  1.6.2003–31.3.2007

  Auditor

  Comisia Europeană - Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare - Unitatea de audit intern (ECFIN 01), Luxemburg (Luxemburg)

  ▪  Am colaborat în mod strâns cu șeful de unitate în efectuarea evaluării riscurilor a ECFIN 01 și în instituirea ulterioară a unui plan strategic pe trei ani și a unui program anual de lucru pentru unitate. Am efectuat misiuni de asigurare și de consultanță și am fost foarte implicat în elaborarea rapoartelor de audit și a altor documente ale unității (de exemplu, rapoartele de activitate, avizul anual privind controlul intern).

  ▪  Am fost responsabil cu supravegherea și examinarea activității desfășurate de către ceilalți colegi din cadrul unității, am întreținut relații cu Curtea de Conturi și, de asemenea, am menținut contacte regulate cu Serviciul de audit intern.

  1.11.1999–31.5.2003

  Expert național detașat

  Comisia Europeană - Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare - Unitatea de audit intern (ECFIN 01)

  ▪  Am ajutat la îndeplinirea unor misiuni de audit conduse de funcționari de categorie A în cadrul unității.

  ▪  Am modificat procedurile și metodologia de lucru pe baza experienței anterioare în lipsa oricărui sistem informatic de gestionare a auditului.

  1.9.1994–31.10.1999

  Auditor principal (manager al mai multor echipe de auditori)

  Biroul Controlorului și Auditorului General (Curtea de Conturi a Irlandei), Dublin, Irlanda

  ▪  Manager al echipelor de audit în Divizia Sănătate din septembrie 1994 până în octombrie 1997. Responsabil cu auditarea unui număr de spitale publice și autorități sanitare regionale (bugete anuale cuprinse între trei milioane EUR și 450 de milioane EUR), ​ ​

  ▪  Din noiembrie 1997 am fost transferat la Divizia Educație și am avut responsabilități similare pentru diferite entități din sectorul educației, inclusiv universități, autorități educaționale regionale și entități parapublice

  1998-1999

  Președinte al Comitetului de audit

  Consiliul Europei, Strasbourg (Franța)

  Prezidarea reuniunilor Consiliului și responsabil cu finalizarea raportului anual, în coordonare cu alți membri ai Consiliului

  1997

  Membru al Comitetului de audit

  Consiliul Europei, Strasbourg (Franța)

  Nominalizat de Biroul Controlorului și Auditorului General să participe în calitate de membru al Comitetului de audit

  1.10.1979–31.10.1994

  Auditor stagiar, auditor asistent, auditor

  Biroul Controlorului și Auditorului General, Dublin, Irlanda

  ▪  Formare inițială ca membru al unei echipe de audit care a auditat diverse societăți parapublice, apoi membru al unei echipe de audit care a auditat diferite ministere și întreprinderi parapublice și, în cele din urmă, șef al unei echipe de audit care a auditat Biroul Administrației Fiscale

  ▪  Asistentul membrului irlandez al Comitetului de audit al Eurocontrol, Bruxelles, pentru exercițiile financiare 1991 și 1992. ​

  EDUCAȚIE ȘI FORMARE

  1997-2006

  Membru al Institutului auditorilor interni (IIA) și auditor intern autorizat după examinările din noiembrie 2005.

   

  1989

  Membru al Asociației contabililor autorizați

   

  1979-1984

  Membru asociat al Asociației contabililor autorizați

   

  1979

  Certificat de absolvire (echivalent cu bacalaureatul)

   

  COMPETENȚE PERSONALE

  Limba maternă

  Engleza

   

   

  Alte limbi străine cunoscute

  ÎNȚELES

  VORBIT

  SCRIS

  Ascultat

  Citit

  Participare la conversație

  Discurs oral

   

  Irlandeză

   

   

  Certificat de absolvire

  Franceză

  B2

  B2

  B2

  B2

  B2

   

  Absolvit nivelurile 4-8 în cadrul Comisiei - august 2000 - iulie 2002

  Germană

  B2

  B2

  B2

  B2

  B2

   

  Absolvit nivelurile 1-8 în cadrul Comisiei - octombrie 2002 - iulie 2006

   

  Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat

  Common European Framework of Reference for Languages

  Competențe de comunicare

  ▪  excelent spirit de echipă și capacitate puternică de adaptare la un mediu multicultural

  ▪  am creat o rețea de contacte profesionale în cadrul Curții de Conturi, precum și cu comunitatea de audit și control din cadrul Comisiei Europene, al agențiilor și al altor organisme ale Uniunii

  ▪  experiență în a face prezentări la conferințe și seminare

  Competențe de organizare/de conducere

  ▪  capacitatea de a conduce și de a motiva alți membri ai echipei

  ▪  capacitatea de a organiza și de a finaliza sarcinile cu valoare adăugată în termenele convenite

  ▪  capacitate analitică solidă

  ▪  abordare decisivă și pragmatică în soluționarea problemelor

  ▪  spirit ridicat de inițiativă

  Competențe profesionale

  ▪  excelente cunoștințe despre standardele și practicile profesionale legate de profesia de auditor

  ▪  excelente cunoștințe cu privire la standardele de control intern aplicabile în cadrul Comisiei

  ▪  o bună cunoaștere a Regulamentului financiar și a legislației sectoriale în domeniul politicii de coeziune și reglementarea piețelor și a economiei competitive

  ▪  foarte bune aptitudini de redactare

  ▪  capacitate de analiză și abordare obiectivă a activităților auditate ​

  ▪  conștiincios și cu un nivel ridicat de angajament

  ▪  deschis noilor metodologii și abordări ​

  Competențe digitale

  ▪  utilizator regulat al programelor Microsoft Office

  ▪  familiar cu AMS și ASSYST

  ▪  În experiența anterioară am utilizat IDEA (un instrument informatic de audit pentru extragerea și analizarea datelor) într-o mare măsură, precum și sistemul de gestionare al auditului Lotus Notes.

  ANEXA 2: RĂSPUNSURILE LUI Tony James Murphy LA CHESTIONAR

  Experiența profesională

  1.  Vă rugăm să indicați experiența dumneavoastră profesională în domeniul finanțelor publice, fie în planificare bugetară, execuția sau gestiunea bugetară, fie în controlul sau auditul bugetar.

  Am o experiență amplă și îndelungată în domeniul auditului finanțelor publice care se întinde pe mai mult de 35 de ani. Această experiență a fost dobândită la nivel național și european, include atât activități de audit intern și extern și a implicat participarea la și conducerea unor audituri financiare, a unor audituri de conformitate și a unor audituri ale performanței.

  Mi-am început cariera în Biroul Controlorului și Auditorului General, instituția supremă de audit din Irlanda (SAI), unde am urmat formarea inițială în materie de audit în sectorul public și am obținut calificarea profesională de contabil autorizat.

  De-a lungul carierei mele în SAI din Irlanda, am evoluat de la poziția de auditor stagiar la șef de echipă și, în cele din urmă, la manager de audit. Am fost implicat în audituri efectuate la mai multe ministere, la Biroul Administrației Fiscale și la o serie de entități finanțate din fonduri publice. În calitate de manager de audit, am fost responsabil pentru planificarea, execuția și informarea cu privire la audituri efectuate la autoritățile din domeniul sănătății și educației din întreaga Irlandă, inclusiv consilii regionale de sănătate, spitale, universități și comisii școlare locale. De asemenea, pe durata mandatului meu de la SAI, am beneficiat de o introducere în audit la nivel european, într-un mediu multicultural, prin faptul că am fost asistent al membrului irlandez al Comitetului de audit al Eurocontrol pentru o perioadă de doi ani, iar ulterior am exercitat mandatul de membru al Comitetului de audit al Consiliului Europei, în calitate de președinte în al doilea an.

  Pentru a câștiga mai multă experiență în auditul finanțelor publice într-un mediu multicultural și multilingv în noiembrie 1999 am acceptat un post în unitatea de audit intern din cadrul DG Afaceri Economice și Financiare a Comisiei Europene. Am rămas în unitate până în decembrie 2012; în această perioadă, am obținut calificarea de auditor intern autorizat și am fost șeful unității pe o perioadă de aproape șase ani. În plus, am fost numit membru al Comitetului de audit al Fondului european de investiții, desemnat de Comisia Europeană pentru o perioadă de doi ani.

  Mi-am îmbogățit experiența profesională prin mutarea la Curtea de Conturi Europeană, în ianuarie 2013, în calitate de șef de cabinet al unui membru al Curții care lucrează în Camera II. În această funcție am fost implicat în auditurile financiare și de conformitate pentru capitolele din Raportul anual al Curții referitoare la coeziunea economică, socială și teritorială. În ceea ce privește auditul performanței, am fost implicat în mod activ într-o serie de rapoarte speciale privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și în altele privind instrumentele financiare, finanțarea microîntreprinzătorilor, căile navigabile interioare, transportul urban și educația. În această calitate, am sprijinit membrul în prezentarea rapoartelor în fața Comisiei pentru control bugetar și a altor comisii ale Parlamentului European și am avut numeroase contacte și interacțiuni cu personal la nivel înalt din cadrul Comisiei, inclusiv cu comisari.

  Am fost numit director al Camerei IV a Curții începând din mai 2017, calitate în care am gestionat un personal de audit de aproximativ 100 de persoane cu responsabilități în domeniile următoare: cercetare și inovare, agențiile UE și întreprinderile comune, piața unică și concurența, comerțul, vama și impozitarea și guvernarea economică și financiară. În această calitate am acordat sprijin celor șase membri ai Camerei IV și sunt responsabil pentru controlul de calitate al documentelor redactate de Cameră. Aceste contribuții includ declarația de asigurare pentru „Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă”, audituri financiare, de legalitate și de conformitate realizate la agențiile europene și la întreprinderile comune, precum și rapoarte speciale care cuprind domeniile descrise mai sus.

  Consider că, în cazul în care voi fi numit, ampla mea experiență profesională și de conducere în auditul sectorului public în mediile naționale și internaționale și cele două calificări profesionale în domeniul contabilității și al auditului ar contribui în mod pozitiv la activitatea Curții de Conturi.

  2.  Care sunt cele mai importante realizări din cariera dumneavoastră profesională?

  În experiența mea îndelungată în sectorul public de audit, am avut o serie de realizări semnificative și ar dori să le evidențiez pe următoarele trei:

  –  SAI din Irlanda a fost însărcinată, în 1994, să efectueze audituri ale unui mare număr de entități publice care fuseseră anterior auditate de către auditori din administrațiile locale. Am fost numit manager de audit pentru un portofoliu cuprinzând unele din aceste entități, care a inclus autoritățile sanitare regionale și spitalele cu bugete anuale care variază între trei milioane EUR și 450 de milioane EUR. A fost o situație dificilă, dat fiind că sectorul sănătății era un domeniu complet nou pentru SAI și că nu exista experiență anterioară disponibilă în acest domeniu. Principala provocare cu care m-am confruntat a constat, într-o perioadă foarte scurtă, în conceperea abordării de audit și elaborarea programelor de audit care trebuiau desfășurate de către echipele din subordinea mea pentru a fi în măsură să emită o opinie de audit cu privire la situațiile financiare. Această sarcină trebuia să fie finalizată în termenele legale și, de asemenea, pentru a permite SAI să prezinte orice chestiuni privind legalitatea, regularitatea și buna gestiune financiară. Aceste termene și informarea cu privire la diferite aspecte au fost respectate cu ajutorul un cadru de audit solid privind abordarea și metodologia.

  –  A doua realizare despre care aș dori să vorbesc se referă la rolul meu în evoluția funcției de audit intern în cadrul DG ECFIN. Când mi-am început activitatea la sfârșitul anului 1999, auditul intern fusese instituit recent la Comisia Europeană prin crearea de capacități de audit intern (IAC) în toate direcțiile generale. Pe baza experienței mele anterioare din cadrul SAI, am jucat un rol esențial în întocmirea programului de lucru, a metodologiei de audit și în elaborarea normelor și procedurilor funcției de audit intern din cadrul DG ECFIN pentru a fi în conformitate cu standardele internaționale de audit. Acest lucru a fost realizat în colaborare cu Serviciul de audit intern și cu alte IAC din cadrul Comisiei, prin reuniuni periodice ale acestei rețele cunoscute sub numele de Auditnet și ale grupurilor de lucru înființate pentru a aborda probleme specifice. Mai târziu, pe când eram șef de unitate, a existat o examinare efectuată de o firmă de auditori externi, care a ajuns la concluzia că unitatea respectă, în general, standardele internaționale de audit aplicabile.

  –  În al treilea rând, aș dori să fac referire la participarea mea la seria celor trei rapoarte speciale privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor efectuate în timpul mandatului meu de șef de cabinet al unui membru al Curții de Conturi. Această implicare a inclus analizarea, elaborarea și clarificarea principalelor mesaje și elaborarea unei strategii de comunicare pentru prezentarea acestora părților interesate. Am fost, de asemenea, responsabil de gestionarea activității și de organizarea echipelor, în special pentru primul raport privind Garanția pentru tineret, în care am fost foarte implicat. În opinia mea, aceasta a fost o temă deosebit de relevantă pentru cetățenii europeni, în special pentru tinerii care se confruntă cu dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Primul audit a vizat conceperea Garanției UE pentru tineret și a fost inovator, dat fiind că a fost efectuat înainte de punerea efectivă în aplicare a Garanției și a evidențiat riscurile potențiale pentru implementarea sa ulterioară, permițând Comisiei Europene, statelor membre și autorităților bugetare, Parlamentul European și Consiliul, să țină cont de aceste riscuri. Al treilea audit în această serie a analizat punerea în aplicare efectivă în ceea ce privește rezultatele obținute de Garanția pentru tineret și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor într-un eșantion de state membre. Între aceste două rapoarte speciale a existat un altul legat de Echipele de acțiune pentru tineri, care presupunea reprogramarea fondurilor UE pentru măsuri care să trateze ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Consider că această serie de rapoarte a constituit o reală contribuție la dezbaterea privind viitoarea orientare a Garanției pentru tineret. Toate cele trei rapoarte au fost bine primite de către Comisia CONT, au dus la discuții fructuoase și, în cele din urmă, la organizarea unei conferințe la nivel înalt de către CCE în sediul Parlamentului European.

  3.  Care este experiența dumneavoastră profesională în cadrul organizațiilor sau instituțiilor internaționale multiculturale și multilingve cu sediul în afara țării dumneavoastră de origine?

  A lucra într-un mediu multilingv și multicultural a fost unul din obiectivele mele, care s-a dovedit a fi o experiență foarte fructuoasă. Mi-am început activitatea în instituțiile UE în urmă cu 18 de ani și am petrecut 12 ani în DG ECFIN și alți șase ani la Curtea de Conturi Europeană, ambele cu sediul la Luxemburg. Pe lângă instituțiile europene, am dobândit o experiență internațională prin participarea la o serie de Comitete de audit, inclusiv la Eurocontrol în Bruxelles și la Consiliul Europei de la Strasbourg în perioada în care am lucrat SAI al Irlandei și, în cele din urmă, în Comitetul de audit de la Fondul european de investiții din Luxemburg ca persoană desemnată de Comisia Europeană.

  4.  Ați primit descărcarea de gestiune pentru sarcinile de management pe care le-ați îndeplinit anterior, în cazul în care s-a aplicat o astfel de procedură?

  O astfel de procedură nu s-a aplicat pe parcursul carierei mele.

  5.  Care dintre posturile profesionale ocupate de dvs. anterior reprezintă numiri politice?

  Niciunul.

  6.  Care sunt cele mai importante trei decizii la care ați luat parte în cadrul carierei dumneavoastră profesionale?

    Cele mai importante decizii din viața mea profesională sunt legate de realizările mele semnificative. Având în vedere că toate au avut legătură cu auditul sectorului public, prima decizie importantă a fost aceea de a intra la SAI al Irlandei și de a obține calificarea profesională de contabil autorizat; acestea au constituit principalele pietre de temelie pentru cariera mea ulterioară în auditul sectorului public.

    A doua decizie importantă a fost îndeplinirea dorinței mea de a lucra într-un mediu multicultural și multilingv, prin angajarea mea la Comisia Europeană. Aceasta a fost o experiență fructuoasă atât din punct de vedere profesional, cât și personal, permițându-mi să interacționeze în calitate de coleg cu specialiști din diferite culturi și mentalități, lucru care mi-a lărgit orizonturile.

    În al treilea rând, o decizie importantă a fost de a mă alătura cabinetului unui membru al Curții de Conturi. Această experiență a completat experiența mea profesională deoarece, pe lângă implicarea în aspectele tehnice ale auditurilor, mi-a oferit o mai bună înțelegere a nevoilor și așteptărilor părților interesate de la Curtea de Conturi. De asemenea, mi-a dat ocazia de a interacționa cu deputați în Parlamentul European, în special Comisia CONT și cu comisarii și cu directorii generali din cadrul Comisiei Europene.

  Independența

  7.  Tratatul prevede ca membrii Curții de Conturi să își exercite atribuțiile în „deplină independență”. Cum ați respecta această obligație în exercitarea viitoarelor dumneavoastră atribuții?

  În calitate de auditor extern al UE și de gardian al intereselor financiare ale cetățenilor, Curtea de Conturi este o instituție independentă în cadrul căreia este esențial ca tot personalul să respecte codul de conduită al instituției și în care guvernarea este exercitată de membri pe deplin independenți.

  Nu numai că articolele 285 și 286 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene subliniază necesitatea unei independențe depline față de membrii Curții de Conturi Europene, dar este o cerință integrantă a importantului standard de audit al sectorului public aplicabil instituțiilor supreme de audit, ISSAI 1: Declarația de la Lima. De asemenea, Codul de etică ISSAI 30 prevede că personalul trebuie să aibă restricții legate de independență și obiectivitate, indiferent dacă sunt reale sau percepute, care rezultă din influența politică, din participarea la conducere, din analizarea propriei activități, dintr-un interes financiar sau alt tip de interes personal, sau din raporturile cu, sau din influența neavenită a altora. Acest principiu este recunoscut, de asemenea, de Codul de conduită al membrilor Curții pe care toți membrii Curții de Conturi trebuie să îl accepte și să îl respecte.

  În cazul în care voi fi numit, în exercitarea viitoarelor mele atribuții în calitate de membru al CCE, voi continua să respect standardele etice cărora mă supun în prezent în funcția de director în cadrul CCE și îmi voi îndeplini îndatoririle în deplină conformitate cu normele și reglementările aplicabile. Aș evidenția faptul că independența și obiectivitatea sunt atribute pe care a trebuit să le respect pe deplin, în mod obligatoriu, de-a lungul întregii mele cariere profesionale pe baza diferitelor funcții pe care le-am ocupat și care decurg din obligațiile de etică aferente calității mele de membru al unor organisme contabile și de audit.

  În cazul în care ar apărea o situație în care există un conflict de interese real sau perceput, aș solicita imediat sfatul comitetului de etică al Curții în consultare cu președintele CCE și m-aș conforma oricărei decizii adoptate.

  8.  Sunteți implicat, dumneavoastră sau rudele dumneavoastră apropiate (părinți, frați sau surori, parteneră legală sau copii), în afaceri, dețineți acțiuni la vreo societate sau aveți alte angajamente care ar putea intra în conflict cu atribuțiile dumneavoastră viitoare?

  Nu

  9.  Sunteți dispus să-i comunicați Președintelui Curții de Conturi toate interesele dumneavoastră financiare și alte angajamente pe care le aveți și să le faceți publice?

  Da

  10.  Sunteți implicat în acțiuni în justiție aflate în curs? Dacă răspunsul este „da”, vă rugăm să explicați în mod detaliat.

  Nu

  11.  Dețineți în prezent funcții politice active sau executive? Dacă da, la cel nivel? Ați deținut funcții politice în ultimele 18 luni? Dacă răspunsul este „da”, vă rugăm să explicați în mod detaliat.

  Nu

  12.  Veți renunța la orice post electiv sau la orice funcție activă care comportă responsabilități în cadrul unui partid politic în cazul în care veți fi numit membru al Curții de Conturi?

  Nu se aplică

  13.  Cum ați trata un caz de neregulă gravă sau chiar de fraudă și/sau corupție în care sunt implicate persoane din statul membru din care proveniți?

  În opinia mea, trebuie luate măsuri ferme pentru a demonstra că frauda și corupția nu sunt tolerate în niciun fel în ceea ce privește fondurile UE. Aceste cazuri au un efect negativ asupra percepției cetățenilor cu privire la funcționarea instituțiilor UE, în special faptul că banii contribuabililor nu fac obiectul unor controale adecvate pentru a se asigura că aceștia sunt utilizați în conformitate cu scopul propus.

    Articolul 325 din TFUE prevede clar că Uniunea și statele membre combat frauda și orice alte activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, iar Curtea are un rol important de jucat în această privință.

    Standardul internațional al instituțiilor supreme de audit (ISSAI 1240) prevede că responsabilitatea principală pentru prevenirea și detectarea fraudelor revine celor însărcinați cu guvernarea și cu conducerea activității, cum ar fi Comisia, autoritățile statelor membre și beneficiarii fondurilor UE. Cu toate acestea, rolul Curții în lupta împotriva fraudei și a corupției, în calitate de auditor independent al UE, este de a își păstra scepticismul profesional și raționamentul profesional pe tot parcursul procesului de audit și de a identifica eventualele inexactități semnificative datorate fraudei, de a obține dovezi în ceea ce privește riscurile și de a informa Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) cu privire la cazurile respective, punându-i la dispoziție documentația corespunzătoare.

    Dacă un caz de neregulă sau fraudă importantă a ajuns în atenția noastră, în care sunt implicate persoane din statul membru din care provin l-aș trata în același mod ca orice alt caz din orice stat membru. Voi respecta și voi iniția imediat procedura standard din cadrul Curții de Conturi privind evaluarea și informarea OLAF cu privire la cazurile apărute, astfel încât eventualele anchete ulterioare să nu fie compromise.

  Îndeplinirea sarcinilor

  14.  Care ar trebui să fie caracteristicile principale ale unei culturi a bunei gestiuni financiare în cadrul unui serviciu public? Cum ar putea contribui CCE la asigurarea respectării acestei culturi?

  O cultură a bunei gestiuni financiare ar trebui să ofere o garanție rezonabilă cetățenilor că banii limitați ai contribuabililor sunt utilizați în modul cel mai economic, eficient și eficace (așa-numitul 3Es) în interesul superior al acestora. Pentru a oferi această asigurare este nevoie de un cadru care este susținut de responsabilitate și de transparență și care poate include următoarele componente:

    –  o direcție clară în ceea ce privește strategiile și obiectivele;

    –  o capacitate administrativă adecvată, care să permită realizarea obiectivelor;

  –  un cadru de control solid pentru a asigura legalitatea și regularitatea cheltuielilor;

    –  responsabilitatea democratică în ceea ce privește informarea transparentă și publicarea rezultatelor obținute;

  –  o structură de guvernare care asigură respectarea standardelor etice.

    Auditurile CCE ar trebui să evalueze aceste componente în timpul auditurilor bunei gestiuni financiare cu scopul de a identifica deficiențe și a formula recomandări pentru eliminarea acestora, în vederea ameliorării situației în viitor.

  15.  Potrivit tratatului, Curtea de Conturi trebuie să sprijine Parlamentul în exercitarea atribuțiilor sale de control al execuției bugetare. Cum ați îmbunătăți în continuare cooperarea dintre Curte și Parlamentul European (în special, Comisia pentru control bugetar a acestuia) pentru a întări atât controlul public asupra cheltuielilor generale, cât și eficiența acestora?

    Potrivit articolului 287 din TFUE, Curtea de Conturi prezintă Parlamentului European și Consiliului o declarație de asigurare referitoare la fiabilitatea conturilor, precum și la legalitatea și regularitatea operațiunilor la care se face referire, declarație care se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Declarația poate fi completată cu aprecieri specifice pentru fiecare domeniu major de activitate a Uniunii.

    În conformitate cu articolul 319 din TFUE, Parlamentul European acordă, la recomandarea Consiliului, descărcarea Comisiei de execuția bugetară. În acest scop, Consiliul și Parlamentul European analizează, pe rând, conturile, bilanțul financiar și raportul de evaluare prevăzute la articolul 318, raportul anual al Curții de Conturi însoțit de răspunsurile instituțiilor controlate la observațiile Curții de Conturi, declarația de certificare prevăzută la articolul 287 alineatul (1) al doilea paragraf, precum și orice rapoarte speciale pertinente ale Curții de Conturi.

    În conformitate cu cerințele tratatului susmenționate, Curtea de Conturi joacă un rol-cheie în furnizarea de informații pertinente PE și Comisiei CONT pentru a consolida controlul public asupra cheltuielilor generale, precum și raportul calitate-preț al acestuia. CCE are obligația de a asigura că aceste informații privind raportul anual și rapoartele speciale sunt furnizate în mod clar și în timp util, iar cele mai importante aspecte care trebuie abordate sunt evidențiate pentru a fi examinate de către Comisia CONT, cu scopul de a contribui la procesul decizional legat de politicile UE. Prezentarea în timp util a rapoartelor este esențială pentru Comisia CONT, astfel încât constatările relevante să poată fi examinate în dezbaterile sale în care sunt formulate obiective de politică noi sau sunt amplificate cele existente. CCE înregistrează în mod continuu îmbunătățiri în ceea ce privește claritatea, relevanța și promptitudinea, iar acest lucru se reflectă în introducerea unor produse suplimentare, cum ar fi analizele panoramice, documentele de informare și auditurile rapide. Această adaptare a Curții la un mediu în schimbare este binevenită și ar trebui să continue pentru a spori relevanța acesteia și a răspunde așteptărilor părților interesate, păstrându-și, în același timp independența.

    În acest sens, interacțiunea și comunicarea continue dintre membrii CCE și Comisia CONT sunt esențiale iar în cazul în care numirea mea va fi aprobată voi fi proactiv în această privință, deoarece consider că Comisia CONT este o parte interesată cheie a CCE. Pe lângă practicile actuale de prezentare a unor rapoarte speciale Comisiei CONT, participarea membrilor CCE la misiunile CONT și consultările cu Comisia CONT pentru a spori relevanța unor teme incluse în programul de lucru anual al CCE sunt, de asemenea, evoluții ce trebuie salutate, pe care le susțin pe deplin și în care mă voi implica.

  16.  În opinia dumneavoastră, care este valoarea adăugată a auditului performanței și cum ar trebui încorporate constatările acestuia în procedurile de gestiune?

    Auditul performanței completează auditurile financiare și de conformitate și este la fel de important ca acestea, având scopul de a furniza informații cu privire la aspectele economiei, eficienței și eficacității factorilor de decizie și managerilor care pun în aplicare activitățile și programele. Având în vedere constrângerile bugetare actuale și viitoare este vital ca aceste trei aspecte să fie maximizate în legătură cu utilizarea fondurilor UE, contribuind astfel la buna guvernare, la responsabilitate și la transparență.

  Deși respectarea normelor și reglementărilor este o condiție necesară, este extrem de important să se stabilească dacă programele/activitățile finanțate de UE îndeplinesc efectiv obiectivele de politică în modul cel mai economic și mai eficient posibil. Constatările auditurilor de performanță incluzând recomandări pentru soluționarea deficiențelor ar trebui să fie luate în considerare de către conducere și încorporate în procedurile lor în vederea îmbunătățirii performanțelor viitoare. Urmărirea punerii în aplicare a recomandărilor este, de asemenea, importantă, iar Comisia CONT are, de asemenea, un rol de jucat în acest sens, pe baza comentariilor Comisiei și rapoartelor de monitorizare ale CCE.

    Calendarul desfășurării auditurilor performanței și luarea în considerare a constatărilor și concluziilor trebuie să fie planificate cu grijă, astfel încât să fie disponibile în timp util pentru a servi drept contribuție la procesul decizional privind utilizarea fondurilor UE, pentru orice revizuire viitoare a reglementărilor, stabilire a obiectivelor de politică și concepere a programelor viitoare.

  17.  Cum ar putea fi îmbunătățită cooperarea dintre Curtea de Conturi, instituțiile naționale de control și Parlamentul European (Comisia pentru control bugetar) în ceea ce privește auditarea bugetului UE?

    În conformitate cu articolul 287 din TFUE, CCE și instituțiile naționale de audit cooperează într-o atmosferă de încredere, păstrându-și în același timp independența. Acest lucru a fost realizat și există un cadru de cooperare bine stabilit între aceste instituții prin intermediul Comitetului de contact. Valoarea adăugată a cooperării dintre CCE și SAI constă în promovarea învățării reciproce, în schimburile de cunoștințe, în evaluările comparative și în elaborarea de bune practici. În plus, prin evitarea suprapunerii activităților de audit, cooperarea are potențialul de a fi o modalitate eficientă de întărire a rezultatelor de audit, reducând în același timp sarcina administrativă asupra entității auditate. Întâlnirile regulate ale Comitetului de contact oferă oportunități pentru discutarea acestor aspecte, prin schimbul de programe de lucru și ajungerea la un acord privind efectuarea de audituri cooperative.

    În timp ce principalul obiectiv al instituțiilor naționale de audit este auditarea fondurilor naționale, această cooperare are o valoare adăugată atunci când este relevantă și eficientă, având în vedere că fondurile UE cofinanțează numeroase politici naționale. Acest lucru este deosebit de relevant pentru domeniile de politică implementate în cadrul gestiunii partajate, situație care se referă la aproximativ 80% din bugetul UE. Acesta este domeniul în care auditurile de cooperare ar putea fi cel mai benefice.

    Având în vedere faptul că CCE are un raport direct și continuu cu Comisia CONT și cu Institutele Naționale de Audit poate asigura maximizarea cooperării și a coordonării în ceea ce privește auditarea bugetului UE. În cele din urmă, toate cele trei părți depun eforturi pentru cea mai eficace, mai eficientă și mai economică utilizare a fondurilor publice, iar printr-o colaborare eficientă rezultatul final este mai mult decât suma elementelor individuale.

  18.  Cum ați îmbunătăți procedura de raportare a CCE pentru a pune la dispoziția Parlamentului European toate informațiile necesare cu privire la corectitudinea datelor furnizate Comisiei Europene de către statele membre?

  CCE a exprimat preocupări cu privire la deficiențele din datele furnizate de statele membre. Rapoartele speciale ale Curții de Conturi au relevat în mod constant deficiențele legate de robustețea sistemelor de monitorizare și de informare la nivelul statelor membre. Un exemplu al importanței unor astfel de date poate fi găsit în rapoartele anuale de activitate ale direcțiilor generale, care includ o declarație de asigurare din partea directorului general și sunt o componentă esențială a structurii de guvernare a Comisiei Europene.

  Având în vedere accentul pus în prezent pe performanță și pe rezultate legate de activitățile finanțate de UE, este imperativ ca la nivelul statelor membre să fie disponibile date fiabile și complete și ca acest lucru să fie publicat în mod cuprinzător și în timp util. Acest lucru ar permite ca rezultatele acestor activități să fie evaluate și puse la dispoziția factorilor de decizie, astfel încât fondurile limitate ale UE să fie alocate activităților care au cel mai mare impact. Întrucât ciclul de programare nu este încă corelat la informarea cu privire la performanță, această situație prezintă dificultăți pentru Comisia CONT în exercitarea funcțiilor sale, având în vedere că bugetele pentru cheltuielile viitoare trebuie aprobate fără a avea o viziune clară asupra rezultatelor și a impactului programelor și activităților existente.

  Este important ca CCE să continue să aducă această chestiune în atenția Comisiei CONT și să formuleze recomandări pentru a se asigura că statele membre elimină aceste deficiențe în viitor și să ofere informații pertinente în ceea ce privește performanța, ținându-se seama de aspecte precum sarcina administrativă și raportul dintre costuri și beneficii.

  Alte întrebări

  19.  Vă veți retrage candidatura în cazul unui aviz nefavorabil al Parlamentului cu privire la numirea dumneavoastră ca membru al Curții?

  Da.

  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

  Titlu

  Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul IE

  Referințe

  14272/2017 – C8-0402/2017 – 2017/0820(NLE)

  Data sesizării

  15.11.2017

   

   

   

  Comisie competentă

  Data anunțului în plen

  CONT

  16.11.2017

   

   

   

  Raportori

  Data numirii

  Indrek Tarand

  30.11.2017

   

   

   

  Examinare în comisie

  11.1.2018

   

   

   

  Data adoptării

  11.1.2018

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  15

  0

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Bart Staes, Indrek Tarand, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Brian Hayes, Marian-Jean Marinescu

  Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Norbert Erdős, Wolf Klinz, Sven Schulze, Lieve Wierinck

  Data depunerii

  12.1.2018

  Ultima actualizare: 12 ianuarie 2018
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate