Postup : 2017/0820(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0002/2018

Predkladané texty :

A8-0002/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/01/2018 - 10.3

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0008

SPRÁVA     
PDF 597kWORD 71k
12.1.2018
PE 615.276v02-00 A8-0002/2018

o návrhu na vymenovanie Tonyho Jamesa Murphyho za člena Dvora audítorov

(C8‑0402/2017 – 2017/0820(NLE))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca Indrek Tarand

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Tonyho Jamesa Murphyho
 PRÍLOHA 2: ODPOVEDE Tonyho Jamesa Murphyho NA DOTAZNÍK
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu na vymenovanie Tonyho Jamesa Murphyho za člena Dvora audítorov

(C8‑0402/2017 – 2017/0820(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0402/2017),

–  so zreteľom na článok 121 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0002/2018),

A.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu navrhovaného kandidáta, najmä pokiaľ ide o podmienky uvedené v čl. 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

B.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi 11. januára 2018 vypočul kandidáta Rady na člena Dvora audítorov;

1.  súhlasí s návrhom Rady vymenovať Tonyho Jamesa Murphyho za člena Dvora audítorov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov.


PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Tonyho Jamesa Murphyho

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

1/5/2017 – súčasnosť

Riaditeľ komory IV – regulácia trhov a konkurencieschopné hospodárstvo

Európsky dvor audítorov, Luxemburg (Luxembursko)

Úlohy zahŕňajú:

▪  pomoc a poradenstvo pre členov komory pri výkone ich povinností;

▪  organizácia a riadenie komory;

▪  kontrola kvality audítorskej práce;

▪  koordinácia záležitostí týkajúcich sa zamestnancov (približne 100 zamestnancov auditu);

▪  zastupovanie Dvora na zasadnutiach a podujatiach.

1/1/2013–30/4/2017

Vedúci kabinetu pani IVANOVOVEJ

Európsky dvor audítorov, Luxemburg (Luxembursko)

zodpovedný za riadenie kabinetu pani IVANOVOVEJ, bulharskej členky Európskeho dvora audítorov vrátane:

▪  poskytovania podpory pri plánovaní a priebežnom monitorovaní audítorských úloh, v prípade ktorých je členka spravodajkyňou;

▪  podpory pri vypracúvaní rôznych publikácií Dvora audítorov v oblasti finančného auditu, auditu zhody a auditu výkonnosti v oblastiach politiky: hospodárska, sociálna a územná súdržnosť zahŕňajúce témy, ako sú zamestnanosť mladých ľudí a finančné nástroje;

▪  predkladania osobitných správ rôznym cieľovým skupinám;

▪  podpory pri organizácii podujatí (t. j. stretnutí na vysokej úrovni, konferencií, audítorských návštev);

▪  poskytovania podpory členke pri príprave a sledovaní zasadnutí Dvora audítorov a komory a od októbra 2016 aj zasadnutí správneho výboru, keď sa stala predsedníčkou komory;

▪  skúmania dokumentov vydaných ostatnými komorami a poukazovania na dôležité otázky;

▪  informovania členky o dôležitých aspektoch vnútorného a vonkajšieho vývoja;

▪  rozvíjania kontaktov a nadväzovania dobrých pracovných vzťahov s ostatnými kabinetmi, riaditeľmi, hlavnými manažérmi a audítormi, ktorí sa zapájajú do úloh, v ktorých je členka spravodajkyňou, inými európskymi inštitúciami, ako je Komisia a Európsky parlament, vnútroštátne orgány a tlač.

1/4/2007–31/12/2012

Vedúci útvaru pre vnútorný audit

Európska komisia – Generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti – útvar pre vnútorný audit (ECFIN 01), Luxemburg (Luxembursko)

Riadenie a nezávislý vnútorný audit a konzultačné činnosti pod priamym vedením generálneho riaditeľa. Dohľad a usmernenia pre personál útvaru zodpovedného za kvalitu a včasnosť audítorských správ a ostatné výstupy.

2008

Predseda rady audítorov

Európsky investičný fond (EIF)

Ako predseda plánoval a riadil zasadnutia rady audítorov a predkladal výročné správy na výročnom valnom zhromaždení EIF.

2007

Člen rady audítorov

Európsky investičný fond (EIF)

Bol vymenovaný za zástupcu Komisie v rade audítorov EIF na rozpočtové roky 2007 a 2008 a za člena v roku 2007.

1/6/2003–31/3/2007

Audítor

Európska komisia – Generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti – útvar pre vnútorný audit (ECFIN 01), Luxemburg (Luxembursko)

▪  Spolupracoval s vedúcim útvaru pri vykonávaní posudzovania rizika a následnom vypracovaní 3-ročného strategického plánu ECFIN 01 a ročného pracovného programu útvaru. Vykonával úlohy v oblasti vierohodnosti a poradenstva a do veľkej miery sa zapájal do vypracúvania audítorských správ a ďalších výstupov útvaru (napr. správy o činnosti, výročné stanovisko týkajúce sa vnútornej kontroly).

▪  Bol zodpovedný za dohľad a kontrolu práce iných kolegov v rámci útvaru, vzťahy s Dvorom audítorov a pravidelný kontakt s útvarom vnútorného auditu.

1/11/1999–31/5/2003

Vyslaný národný expert

Európska komisia – Generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti – útvar pre vnútorný audit (ECFIN 01)

▪  Pomáhal pri vykonávaní úloh auditu, ktoré viedli úradníci útvaru A.

▪  Upravoval postupy a metodiku práce na základe predchádzajúcich skúseností v prípade absencie informačného systému riadenia auditov.

1/9/1994–31/10/1999

Hlavný audítor (manažér niekoľkých audítorských tímov)

Úrad kontrolóra a generálneho audítora (Írsky dvor audítorov), Dublin, Írsko

▪  Manažér audítorských tímov v útvare pre zdravotníctvo od septembra 1994 do októbra 1997. Zodpovedný za audit niekoľkých štátnych nemocníc a regionálnych zdravotníckych orgánov (ročný rozpočet od 3 mil. EUR až 450 mil. EUR), ​ ​

▪  V novembri 1997 bol presunutý do útvaru pre školstvo s podobnými úlohami týkajúcimi sa rôznych subjektov v sektora školstva vrátane vysokých škôl, regionálnych školských orgánov a pološtátnych subjektov.

1998 – 1999

Predseda rady audítorov

Rada Európy, Štrasburg (Francúzsko)

Predsedal zasadnutiam rady a bol zodpovedný za dokončenie výročnej správy v koordinácii s ostatnými členmi rady.

1997

Člen rady audítorov

Rada Európy, Štrasburg (Francúzsko)

Menovaný Úradom kontrolóra a generálneho audítora za člena rady audítorov.

1/10/1979–31/8/1994

Audítor - stážista, asistent audítora, audítor

Úrad kontrolóra a generálneho audítora, Dublin, Írsko

▪  Na začiatku pôsobil v rámci odbornej prípravy ako člen audítorskej skupiny vykonávajúcej audit rôznych pološtátnych spoločností, potom ako člen tímu audítorov zapojených do auditu rôznych ministerstiev a pološtátnych spoločností a napokon ako vedúci audítorského tímu vykonávajúceho audit daňového úradu (Office of the Revenue Commissioners).

▪  Asistent írskeho člena rady audítorov organizácie Eurocontrol v Bruseli za rozpočtové roky 1991 a 1992. ​

VZDELANIE A ĎALŠIE VZDELÁVANIE

1997 – 2006

Člen Inštitútu vnútorných audítorov (IIA) a certifikovaný vnútorný audítor po skúškach v novembri 2005.

 

1989

Člen Združenia certifikovaných účtovníkov.

 

1979 – 1984

Pridružený člen Združenia certifikovaných účtovníkov.

 

1979

Osvedčenie o absolvovaní (ekvivalent maturity)

 

OSOBNÉ ZRUČNOSTI

Materinský(-é) jazyk(-y)

angličtina

 

 

Ďalší(-ie) jazyk(-y)

POROZUMENIE

ÚSTNY PREJAV

PÍSOMNÝ PREJAV

Počúvanie s porozumením

Čítanie s porozumením

Ústna interakcia

Samostatný ústny prejav

 

írčina

 

 

Osvedčenie o absolvovaní

francúzština

B2

B2

B2

B2

B2

 

dokončené úrovne 4 – 8 v Komisii (august 2000 – júl 2002);

nemčina

B2

B2

B2

B2

B2

 

dokončené úrovne 1 – 8 v Komisii (október 2002 – júl 2006).

 

Úrovne: A1 a A2: základná znalosť B1 a B2: samostatný používateľ C1 a C2: skúsený používateľ

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky

Komunikačné zručnosti

▪  tímový duch a dobrá schopnosť prispôsobiť sa v multikultúrnom prostredí;

▪  vytvoril sieť odborných kontaktov na Dvore audítorov a so skupinou audítorov a kontrolórov v Európskej komisii, agentúrach a ostatných orgánoch Únie;

▪  skúsenosti z prezentáciami na konferenciách a seminároch.

Organizačné / manažérske zručnosti

▪  schopnosť riadiť a motivovať ostatných členov tímu;

▪  schopnosť organizovať a dokončiť výstupy s pridanou hodnotou v rámci dohodnutých lehôt;

▪  silné analytické schopnosti;

▪  rozhodný a pragmatický prístup k riešeniu problémov;

▪  veľký zmysel pre iniciatívu.

Pracovné zručnosti

▪  výborná znalosť odborných noriem a postupov súvisiacich s audítorskou profesiou;

▪  výborná znalosť noriem vnútornej kontroly v Komisii;

▪  dobrá znalosť nariadenia o rozpočtových pravidlách a sektorových právnych predpisov v oblasti politiky súdržnosti a regulácie trhov a konkurencieschopného hospodárstva;

▪  veľmi dobré štylistické zručnosti;

▪  analytický a objektívny prístup k činnostiam, ktoré sú predmetom auditu;

▪  svedomitosť a odhodlanie na vysokej úrovni;

▪  otvorenosť novým metodikám a prístupom.

Digitálne zručnosti

▪  riadny používateľ programu Microsoft Office;

▪  ovláda systémy AMS a ASSYST;

▪  V predchádzajúcom pôsobení vo veľkej miere používal softvér IDEA (nástroj na získavanie údajov a analýzy) a systém riadenia auditov založený na aplikácii Lotus Notes.


PRÍLOHA 2: ODPOVEDE Tonyho Jamesa Murphyho NA DOTAZNÍK

Odborná prax

1.  Vymenujte Vaše odborné skúsenosti z oblasti verejných financií, či už ide o plánovanie rozpočtu, jeho plnenie alebo rozpočtové hospodárenie, prípadne kontrolu rozpočtu či audit.

Mám dlhodobé a rozsiahle skúsenosti v oblasti auditu verejného sektora za obdobie viac ako 35 rokov. Tieto skúsenosti som získal na vnútroštátnej aj európskej úrovni v rámci vnútorného aj vonkajšieho auditu, a zahŕňajú účasť na finančných auditoch, auditoch zhody a auditoch výkonnosti, ako aj ich riadenie.

Kariéru som začal v Úrade kontrolóra a generálneho audítora írskeho Najvyššieho kontrolného úradu (SAI), kde som sa zaučil v oblasti auditu verejného sektora a získal som odbornú kvalifikáciu certifikovaného účtovného znalca.

Počas mojej kariéry v SAI som sa z audítora-stážistu vypracoval na vedúceho tímu a nakoniec manažéra auditu. Podieľal som sa na auditoch rôznych ministerstiev, daňového úradu a mnohých subjektov financovaných z verejných zdrojov. Ako manažér auditu som bol zodpovedný za plánovanie, vykonávanie a podávanie správ o auditoch týkajúcich sa zdravotníctva a školstva v celom Írsku vrátane regionálnych zdravotníckych rád, nemocníc, univerzít a miestnych školských rád. Počas môjho pôsobenia v SAI som získal skúsenosti z auditu na európskej úrovni v multikultúrnom prostredí ako asistent írskeho člena rady audítorov organizácie Eurocontrol počas dvojročného obdobia a následne som získal mandát ako člen rady audítorov Rady Európy a v druhom roku ako jej predseda.

S cieľom získať hlbšie skúsenosti v oblasti auditu verejného sektora v multikultúrnom a viacjazyčnom prostredí som v novembri 1999 nastúpil do funkcie audítora útvaru pre vnútorný audit GR pre hospodárske a finančné záležitosti v Európskej komisii. V útvare som ostal až do decembra 2012 a počas tohto obdobia som získal kvalifikáciu certifikovaného vnútorného audítora a vykonával som funkciu vedúceho útvaru takmer šesť rokov. Okrem toho som bol vymenovaný za člena rady audítorov Európskeho investičného fondu ako kandidát Európskej komisie na obdobie dvoch rokov.

Svoje odborné skúsenosti som si rozšíril po zmene pôsobiska na Európsky dvor audítorov v januári 2013 ako vedúci kabinetu členky Dvora audítorov v komore II. V tejto pozícii som sa vo veľkej miere zapájal do finančných auditov a auditov zhody v kapitole výročnej správy Dvora audítorov týkajúcej sa hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. V súvislosti s auditom výkonnosti som sa aktívne podieľal na niekoľkých osobitných správach o zamestnanosti mladých ľudí a ďalších finančných nástrojoch, financovaní mikropodnikov, vnútrozemských vodných cestách, mestskej doprave a vzdelávaní. V tejto funkcii som podporoval členku Dvora audítorov pri predkladaní správ Výboru pre kontrolu rozpočtu a iných výborom Európskeho parlamentu a bol som v kontakte a spolupracoval som s vysokopostavenými zamestnancami Komisie vrátane komisárov.

V máji 2017 som bol vymenovaný za riaditeľa komory IV Dvora audítorov s približne 100 zamestnancami pôsobiacimi v audite s úlohami v oblasti výskumu a inovácií, agentúr EÚ a spoločných podnikov EÚ, jednotného trhu a hospodárskej súťaže, obchodu, colnej a daňovej oblasti a v oblasti správy finančných a hospodárskych záležitostí. V tejto funkcii poskytujem podporu šiestim členom komory IV a som zodpovedný za kontrolu kvality výstupov komory. Tieto vstupy zahŕňajú vyhlásenia o vierohodnosti pre oblasť Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť, finančné audity, audity zákonnosti a audity zhody týkajúce sa európskych agentúr a spoločných podnikov a osobitné správy týkajúce sa uvedených oblastí.

Verím, že ak budem vymenovaný, moje rozsiahle odborné a manažérske skúsenosti v oblasti auditu verejného sektora v národnom aj medzinárodnom prostredí a moje dve odborné kvalifikácie v oblasti účtovníctva a auditu pozitívne prispejú k práci Dvora audítorov.

2.  Aké najväčšie úspechy ste vo svojej odbornej kariére dosiahli?

V mojej dlhoročnej kariére v oblasti auditu som dosiahol viacero významných úspechov a zdôraznil by som tieto tri:

–  Írsky najvyšší kontrolný úrad (SAI) bol v roku 1994 poverený vykonávaním auditov veľkého počtu verejných subjektov, ktoré boli predtým kontrolované audítormi miestnych samospráv. Bol som vymenovaný za manažéra auditu portfólia týchto subjektov, medzi ktoré patrili regionálne zdravotnícke orgány a nemocnice s ročnými rozpočtami od 3 do 450 miliónov EUR. Išlo o zložitú situáciu vzhľadom na to, že zdravotníctvo bolo pre SAI úplne novou doménou a v tejto oblasti nemal predchádzajúce skúsenosti. Mojou hlavnou výzvou bolo vo veľmi krátkom čase naplánovať prístup auditu a vypracovať program auditov, ktoré mali moje tímy dokončiť tak, aby mohli vydať audítorské stanovisko k účtovným výkazom. Muselo to byť dokončené v rámci zákonných lehôt a tiež s cieľom umožniť, aby SAI mohol vzniesť prípadné námietky týkajúce sa zákonnosti a riadnosti a so zásadou riadneho finančného hospodárenia. Tieto lehoty a vykazovanie námietok boli splnené vďaka spoľahlivému rámcu auditu z hľadiska prístupu a metodiky.

–  Druhý úspech, na ktorý by som chcel poukázať, súvisí s mojou úlohou vo vývoji funkcie vnútorného auditu v GR ECFIN. Keď som začal pracovať v Európskej komisii koncom roka 1999, práve sa zavádzala funkcia vnútorného auditu a oddelenia vnútorného auditu (IAC) boli zriadené vo všetkých generálnych riaditeľstvách. Na základe mojich predchádzajúcich skúseností zo SAI som zohral kľúčovú úlohu pri navrhovaní pracovného programu, metodiky auditu a nastavení pravidiel a postupov funkcie vnútorného auditu na GR ECFIN v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Realizovalo sa to v spolupráci s Útvarom pre vnútorný audit a ďalšími oddeleniami vnútorného auditu v Komisii prostredníctvom pravidelných schôdzí siete známej ako Auditnet a súvisiacich pracovných skupín zriadených na riešenie konkrétnych problémov. Neskôr, keď som zastával funkciu vedúceho oddelenia, vykonala externá audítorská spoločnosť hodnotenie, v ktorom dospela k záveru, že útvar vo všeobecnosti dodržiaval platné medzinárodné audítorské štandardy.

–  Po tretie by som spomenul účasť na vypracovaní troch osobitných správ týkajúcich sa zamestnanosti mladých ľudí, ktoré boli vydané počas môjho pôsobenia vo funkcii vedúceho kabinetu členky Dvora audítorov. Táto účasť zahŕňala analýzu, formulovanie a objasnenie hlavných zistení a vypracovanie a komunikačnú stratégiu ich prezentácie zainteresovaným stranám. Bol som tiež zodpovedný za riadenie práce a organizovanie tímov, najmä v prípade prvej správy o záruke pre mladých ľudí, na ktorej som sa intenzívne podieľal. Podľa môjho názoru je to obzvlášť dôležitá téma pre európskych občanov, najmä tých mladých ľudí, ktorí sa pri hľadaní zamestnania stretávajú s problémami. Prvý audit sa týkal návrhu záruky EÚ pre mladých ľudí a bol inovatívny, keďže sa uskutočnil ešte pred samotnou realizáciou záruky a poukázal na potenciálne riziká jej nadchádzajúceho vykonávania, ktoré už mohli Európska komisia, členské štáty a rozpočtový orgán (Európsky parlament a Rada) zohľadniť. Tretí audit sa zameral na samotné vykonávanie záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch z hľadiska dosiahnutých výsledkov. Medzi týmito dvoma osobitnými správami bola vydaná ďalšia správa týkajúca sa akčných tímov pre zamestnanosť mladých ľudí, čo zahŕňalo zmenu plánovania finančných prostriedkov EÚ na opatrenia, ktoré mali riešiť problém zamestnanosti mladých ľudí. Domnievam sa, že táto séria správ vo výraznej miere prispela k diskusii o budúcom zameraní záruky pre mladých ľudí. Všetky tri správy dostal výbor CONT a viedli k plodnej diskusii a v konečnom dôsledku konferencii EDA na vysokej úrovni v priestoroch Európskeho parlamentu.

3.  Aké odborné skúsenosti máte z medzinárodných multikultúrnych a viacjazyčných organizácií alebo inštitúcií, ktoré pôsobia mimo Vašej domovskej krajiny?

Práca vo viacjazyčnom a multikultúrnom prostredí bola mojim cieľom a ukázala sa ako veľmi obohacujúca skúsenosť. V inštitúciách EÚ som začal pracovať pred 18 rokmi, strávil som dvanásť rokov v GR ECFIN a ďalších šesť rokov v Európskom dvore audítorov so sídlom v Luxemburgu. Okrem inštitúcií som tiež získal medzinárodné skúsenosti účasťou v niekoľkých radách audítorov vrátane organizácie Eurocontrol v Bruseli a Rady Európy v Štrasburgu, keď som pracoval v írskom SAI a nakoniec v rade audítorov Európskeho investičného fondu v Luxembursku ako nominant Európskej komisie.

4.  Bolo Vám udelené absolutórium za riadiace úlohy, ktoré ste vykonávali v minulosti, ak sa na ne vzťahuje takýto postup?

Takémuto postupu som v priebehu mojej kariéry nepodliehal.

5.  Ktorú zo svojich minulých odborných pozícií ste vykonávali na základe politického vymenovania?

Žiadne.

6.  Ktoré boli tri najdôležitejšie rozhodnutia, na ktorých prijatí ste sa vo Vašom profesionálnom živote podieľali?

  Najdôležitejšie rozhodnutia môjho profesionálneho života sú spojené s mojim významnými úspechmi. Všetky súviseli s auditom verejného sektora, prvé dôležité rozhodnutie bolo prijatie miesta v SAI a následne získanie odbornej kvalifikácie certifikovaného účtovného znalca, ktoré boli hlavnými prvkami mojej ďalšej kariéry v oblasti auditu verejného sektora.

  Druhým dôležitým rozhodnutím bolo naplnenie môjho želania pracovať v multikultúrnom a viacjazyčnom prostredí, keď som nastúpil na miesto v Európskej komisii. To bola obohacujúca skúsenosť z profesionálneho aj osobného hľadiska, a umožnilo mi to spolupracovať s odborníkmi z rôznych kultúr a s rôznymi postojmi, čo rozšírilo moje obzory.

  Tretie dôležité rozhodnutie bolo nastúpiť do kabinetu členky Dvora audítorov. Táto skúsenosť doplnila moju odbornú prax, keďže okrem účasti na technických aspektoch auditov mi umožnila lepšie pochopiť potreby a očakávania zainteresovaných strán Dvora audítorov. Zároveň mi poskytlo príležitosť stretávať sa s poslancami Európskeho parlamentu, najmä členmi výboru CONT a s komisármi a generálnymi riaditeľmi z Európskej komisie.

Nezávislosť

7.  Podľa zmluvy vykonávajú členovia Dvora audítorov svoje úlohy úplne nezávisle. Ako by ste si plnili túto povinnosť pri výkone budúcich úloh?

Dvor audítorov je ako externý audítor EÚ a ochranca finančných záujmov občanov nezávislou inštitúciou, pre ktorú je dôležité, aby všetci zamestnanci dodržiavali etické usmernenia inštitúcie a v ktorej správu vykonávajú úplne nezávislí členovia.

Nielenže články 285 a 286 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vyžadujú úplnú nezávislosť členov Európskeho dvora audítorov, ale je to aj neoddeliteľná podmienka dôležitého audítorského štandardu verejného sektora, ktorý sa vzťahuje na najvyššie kontrolné inštitúcie (Limská deklarácia, ISSAI 1). Podľa etického kódexu ISSAI 30 nesmie byť skutočná ani vnímaná nezávislosť a nestrannosť zamestnancov SAI oslabená politickou zaujatosťou, účasťou na riadení, samohodnotením, finančnými alebo inými osobnými záujmami, ani vzťahmi s inými osobami alebo ich nenáležitým vplyvom. Táto zásada je tiež uznaná v Kódexe správania členov Dvora audítorov, ktorý všetci členovia Dvora audítorov musia akceptovať a dodržiavať.

Ak budem vymenovaný, v rámci plnenia svojich úloh člena Dvora audítorov budem naďalej dodržiavať etické normy, ktoré v súčasnosti dodržiavam ako riaditeľ na Dvore audítorov, budem vykonávať svoje úlohy v plnom rozsahu v súlade s príslušnými pravidlami a právnymi predpismi. Chcel by som zdôrazniť skutočnosť, že nezávislosť a nestrannosť sú atribúty, ktoré som počas svojej profesionálnej kariéry musel v plnej miere dodržiavať, a to v rôznych funkciách, ktoré som zastával, a vyplývajú z etických záväzkov môjho členstva v profesijných účtovných a audítorských orgánoch.

Ak by vznikla situácia so skutočným alebo vnímaným konfliktom záujmov, okamžite by som sa obrátil na Etický výbor Dvora audítorov prostredníctvom konzultácie s predsedom Európskeho dvora audítorov a riadil by som sa akýmkoľvek prijatým rozhodnutím.

8.  Majú obchodné alebo finančné záujmy alebo všetky iné záväzky Vás alebo Vašich príbuzných (rodičov, súrodencov, zákonného partnera/zákonnej partnerky alebo detí) povahu, ktorá by bola nezlučiteľná s výkonom Vašich budúcich úloh?

Nie.

9.  Ste ochotný informovať predsedu Dvora audítorov o všetkých Vašich finančných záujmoch a iných záväzkoch a zverejniť ich?

Áno.

10.  Ste v súčasnosti účastníkom prebiehajúceho súdneho konania? Ak áno, uveďte podrobnosti.

Nie.

11.  Plníte aktívnu politickú alebo výkonnú úlohu? Ak áno, na akej úrovni? Zastávali ste v uplynulých 18 mesiacoch nejakú politickú funkciu? Ak áno, uveďte podrobnosti.

Nie.

12.  Odstúpite po vymenovaní za člena Dvora audítorov z akéhokoľvek úradu, do ktorého ste boli zvolený, alebo sa vzdáte aktívneho výkonu funkcie s príslušnými povinnosťami v politickej strane?

Neuplatňuje sa.

13.  Ako by ste postupovali v prípade závažných nezrovnalostí alebo dokonca podvodu či korupcie, do ktorých by boli zapojené osoby v členskom štáte, z ktorého pochádzate?

Podľa môjho názoru treba prijať rozhodné opatrenia s cieľom preukázať, že podvody a korupcia sa v súvislosti s finančnými prostriedkami EÚ nebudú v žiadnom prípade tolerovať. Takéto prípady majú nepriaznivý negatívny vplyv na vnímanie občanov v súvislosti s fungovaním inštitúcií EÚ, a najmä vyvolávajú dojem, že peniaze daňovníkov nepodliehajú primeraným kontrolám ani previerkam s cieľom zabezpečiť, aby boli použité na zamýšľaný účel.

  V článku 325 ZFEÚ sa jasne uvádza, že Únia a členské štáty zamedzia podvodom a iným protiprávnym konaniam poškodzujúcim finančné záujmy Únie, a Dvor audítorov zohráva v tejto otázke dôležitú úlohu.

  V medzinárodnom štandarde najvyšších kontrolných inštitúcií (ISSAI) č. 1240 sa uvádza, že hlavnú zodpovednosť za prevenciu a odhaľovanie podvodov majú subjekty poverené riadením a správou činností, ako napr. Komisia, orgány členských štátov a príjemcovia finančných prostriedkov EÚ. Úlohou Dvora audítorov v boji proti podvodom a korupcii ako nezávislého audítora EÚ je však zachovať profesionálny skepticizmus a odborný úsudok v priebehu audítorského procesu a identifikovať potenciálne významné nesprávnosti v dôsledku podvodu, získať dôkazy týkajúce sa rizík a oznamovať dané prípady Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) spolu s príslušnou dokumentáciou.

  Ak by som sa dozvedel o prípade závažnej nezrovnalosti alebo podvodu, do ktorého by boli zapojené osoby z členského štátu, z ktorého pochádzam, posudzoval by som takýto prípad presne rovnakým spôsobom ako akýkoľvek iný prípad z ktoréhokoľvek členského štátu. Postupoval by som podľa štandardného postupu v rámci Dvora audítorov na hodnotenie prípadov a podávanie správ o nich úradu OLAF, čo by som začať vykonávať okamžite, aby tak nebolo ohrozené prípadné následné vyšetrovanie.

Vykonávanie úloh

14.  Aké by mali byť hlavné znaky kultúry riadneho finančného hospodárenia vo verejnej správe? Ako by mohol Dvor audítorov prispieť k jej presadzovaniu?

Kultúra riadneho finančného hospodárenia by mala poskytovať primeraný stupeň spoľahlivosti pre občanov v súvislosti s tým, že obmedzené peniaze daňovníkov sa používajú čo najhospodárnejšie, najefektívnejšie a najúčinnejšie s cieľom presadzovať ich najlepšie záujmy. S cieľom zabezpečiť túto spoľahlivosť je potrebné vytvoriť rámec, ktorý by vychádzal zo zodpovednosti a z transparentnosti a zahŕňal tieto prvky:

  –  jasné smerovanie, pokiaľ ide o stratégie a ciele;

  –  primerané administratívne kapacity na plnenie daných úloh;

–  stabilný kontrolný rámec na zabezpečenie zákonnosti a riadnosti výdavkov;

  –  demokratickú zodpovednosť, pokiaľ ide o transparentné podávanie správ a uverejňovanie dosiahnutých výsledkov;

–  riadiacu štruktúru, ktorá zaručuje dodržiavanie etických noriem.

  V rámci auditov Dvora audítorov by sa mali posudzovať tieto prvky počas auditov riadneho finančného hospodárenia s cieľom identifikovať nedostatky a predkladať odporúčania na ich riešenie v záujme zlepšenia situácie v budúcnosti.

15.  Podľa zmluvy je Dvor audítorov povinný pomáhať Európskemu parlamentu pri výkone jeho právomocí v oblasti kontroly plnenia rozpočtu. Ako by ste zlepšili spoluprácu medzi Dvorom audítorov a Európskym parlamentom (najmä s jeho Výborom pre kontrolu rozpočtu), aby sa zlepšil verejný dohľad nad všeobecnými výdavkami aj ich efektívnosť?

  V článku 287 ZFEÚ sa ustanovuje, že Dvor audítorov poskytuje Európskemu parlamentu a Rade vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré sa zverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto vyhlásenie môže byť doplnené o osobitný posudok každej hlavnej oblasti činnosti Únie.

  Podľa článku 319 ZFEÚ Európsky parlament na základe odporúčania Rady udeľuje Komisii absolutórium na plnenie rozpočtu. Na tento účel Rada a potom Európsky parlament preskúmajú účty, finančné výkazy a hodnotiacu správu uvedené v článku 318 a výročnú správu Dvora audítorov spolu s odpoveďami auditovaných orgánov na zistenia Dvora audítorov, ako aj vyhlásenie o vierohodnosti účtov uvedené v článku 287 ods. 1 druhom pododseku, a všetky príslušné osobitné správy Dvora audítorov.

  Na základe uvedených požiadaviek stanovených v zmluve zohráva Dvor audítorov kľúčovú úlohu pri poskytovaní príslušných informácií Európskemu parlamentu a výboru CONT s cieľom posilniť verejný dohľad nad všeobecnými výdavkami a ich efektívnym vynakladaním. Je úlohou Dvora audítorov, aby zabezpečil, že tieto informácie v podobe výročnej správy a osobitných správ sa poskytujú jasným a včasným spôsobom, pričom najdôležitejšie otázky, ktorými je potrebné sa zaoberať, sú zvýraznené, aby ich výbor CONT mohol posúdiť, s cieľom prispieť k procesu rozhodovania v rámci politík EÚ. Včasnosť poskytovania správ je pre výbor CONT kľúčová, aby tak príslušné zistenia bolo možné v jeho diskusiách zohľadniť pri formulovaní nových alebo rozširovaní existujúcich politických cieľov. Dvor audítorov neustále uskutočňuje zlepšenia, pokiaľ ide o jednoznačnosť, relevantnosť a aktuálnosť, čo sa odráža v zavádzaní ďalších produktov, ako sú napríklad situačné správy, informačné dokumenty a rýchle audity. Takéto prispôsobenie sa Dvora audítorov meniacemu sa prostrediu je vítané a Dvor audítor by v ňom mal pokračovať s cieľom zvýšiť svoju relevantnosť a splniť očakávania svojich zainteresovaných strán, pričom si zachová svoju nezávislosť.

  V tejto súvislosti má nepretržitá interakcia a komunikácia medzi členmi Dvora audítorov a výborom CONT zásadný význam a v prípade, že môj návrh na vymenovanie bude schválený, budem v tomto smere proaktívne konať, keďže podľa môjho názoru je výbor CONT pre Dvor audítorov kľúčovou zainteresovanou stranou. Okrem existujúcej praxe osobitných správ predkladaných výboru CONT predstavuje aj účasť členov Dvora audítorov na služobných cestách výboru CONT a konzultácia s výborom CONT v záujme zvýšenia významu tém zahrnutých v ročnom pracovnom programe Dvora audítorov vítaný vývoj, ktorý plne podporujem a do ktorého sa budem zapájať.

16.  Aký je podľa Vášho názoru prínos auditu výkonnosti a ako by sa mali jeho výsledky začleniť do postupov riadenia?

  Audit výkonnosti dopĺňa finančné audity a audity zhody a je rovnako dôležitý ako tieto audity, a to s cieľom poskytovať informácie v súvislosti s aspektmi hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti rozhodujúcim činiteľom a riadiacim pracovníkom, ktorí vykonávajú činnosti a programy. Vzhľadom na súčasné a pravdepodobné budúce rozpočtové obmedzenia je rozhodujúce, aby sa tieto tri aspekty v súvislosti s využívaním finančných prostriedkov EÚ čo najviac posilnili, čím sa prispeje k dobrej správe vecí verejných, zodpovednosti a transparentnosti.

Zatiaľ čo súlad s pravidlami a predpismi je nevyhnutnou požiadavkou, je mimoriadne dôležité určiť, či programy alebo činnosti financované z prostriedkov EÚ skutočne plnia politické ciele čo najhospodárnejším a najefektívnejším spôsobom. Zistenia auditu výkonnosti vrátane odporúčaní na odstránenie nedostatkov by mali riadiaci pracovníci posúdiť a začleniť do svojich postupov s cieľom zlepšiť výkonnosť v budúcnosti. Monitorovanie vykonávania odporúčaní je takisto dôležité a výbor CONT tiež zohráva úlohu v tejto otázke, a to na základe spätnej väzby od Komisie a správ Dvora audítorov o následných opatreniach.

  Časový rozvrh uskutočňovania auditov výkonnosti a zohľadňovania záverov a zistení treba riadne naplánovať tak, aby boli k dispozícii v náležitom čase, a slúžili tak ako vstupy do rozhodovacieho procesu, pokiaľ ide o využívanie finančných prostriedkov EÚ, pre akékoľvek budúce revízie nariadení, stanovovanie cieľov politiky a navrhovanie budúcich programov.

17.  Ako by sa mohla zlepšiť spolupráca medzi Dvorom audítorov, národnými audítorskými inštitúciami a Európskym parlamentom (Výborom pre kontrolu rozpočtu) v oblasti auditu rozpočtu EÚ?

  Ako sa vyžaduje podľa článku 287 ZFEÚ, Dvor audítorov a národné audítorské inštitúcie spolupracujú v duchu dôvery, pričom si zachovávajú svoju nezávislosť. Toto sa dosiahlo a existuje dobre vypracovaný rámec spolupráce medzi týmito inštitúciami prostredníctvom kontaktného výboru. Pridaná hodnota spolupráce medzi Dvorom audítorov a najvyššími kontrolnými úradmi spočíva v podpore vzájomného učenia, výmeny poznatkov, referenčného porovnávania a vypracúvania najlepších postupov. Okrem toho má spolupráca tým, že zabráni zdvojeniu audítorskej práce, potenciál byť nákladovo efektívnym spôsobom posilnenia výsledkov auditu a zároveň zníženia administratívnej záťaže kontrolovaného subjektu. Pravidelné zasadnutia kontaktného výboru poskytujú príležitosti na prerokovanie týchto otázok, vzájomnú výmenu pracovných programov a dohodu o vykonávaní spoločných auditov.

  Hoci sa národné audítorské inštitúcie zameriavajú najmä na audity národných finančných prostriedkov, existuje pridaná hodnota takejto spolupráce, ktorá je relevantná a účinná, keďže z prostriedkov EÚ sa spolufinancujú mnohé vnútroštátne politiky. Je to obzvlášť dôležité pre oblasti politiky, ktoré sa implementujú v rámci zdieľaného hospodárenia, čo sa týka asi 80 % rozpočtu EÚ. Toto je oblasť, v ktorej by spoločné audity mohli byť najviac prospešné.

  Vzhľadom na to, že Dvor audítorov má nepretržitý priamy vzťah s výborom CONT aj národnými audítorskými inštitúciami, môže zabezpečiť, aby sa spolupráca a koordinácia v rámci auditu rozpočtu EÚ čo najviac uplatňovali. V konečnom dôsledku sa na všetky tri strany snažia o čo najúčinnejšie, najefektívnejšie a najhospodárnejšie využívanie verejných finančných prostriedkov a vďaka ich efektívnej spolupráci je konečným výsledkom viac než len súčet jednotlivých častí.

18.  Akým spôsobom by ste ďalej rozvíjali podávanie správ Dvora audítorov, aby mal Európsky parlament k dispozícii všetky potrebné informácie o presnosti údajov, ktoré členské štáty poskytujú Európskej komisii?

Dvor audítorov vyjadril obavy týkajúce sa nedostatkov v údajoch poskytovaných členskými štátmi. Nedostatky týkajúce sa spoľahlivosti systémov monitorovania a podávania správ na úrovni členských štátov sú neustále uvádzané v osobitných správach Dvora audítorov. Príklad významu týchto údajov možno nájsť vo výročných správach o činnosti generálnych riaditeľstiev Komisie, ktoré obsahujú vyhlásenie o vierohodnosti vydané generálnym riaditeľom a sú kľúčovým prvkom v štruktúre správy Európskej komisie.

Vzhľadom na súčasné zameranie na výkonnosť a výsledky súvisiace s činnosťami financovanými z prostriedkov EÚ je nevyhnutné, aby úplné a spoľahlivé údaje boli k dispozícii na úrovni členských štátov a aby sa tieto údaje komplexne a včas poskytovali. Vďaka tomu by výsledky týchto činností bolo možné hodnotiť a sprístupňovať subjektom s rozhodovacou právomocou, aby sa tak obmedzené finančné prostriedky EÚ vyčlenili na činnosti, ktoré majú najväčší vplyv. Keďže programový cyklus ešte nie je prepojený s podávaním správ o výkonnosti, táto situácia predstavuje ťažkosti pre výbor CONT pri plnení svojich funkcií, keďže rozpočty na budúce výdavky musia byť schválené bez jasného prehľadu o výsledkoch a vplyve existujúcich programov a činností.

Je dôležité, aby Dvor audítorov naďalej na túto otázku upozorňoval výbor CONT a aby vydával odporúčania s cieľom zaistiť, aby členské štáty v budúcnosti riešili tieto nedostatky a poskytovali relevantné informácie týkajúce sa výkonnosti so zreteľom na aspekty, ako je administratívna záťaž a pomer nákladov a prínosov.

Ďalšie otázky

19.  Stiahnete svoju kandidatúru, ak Európsky parlament zaujme odmietavé stanovisko k Vášmu vymenovaniu za člena Dvora audítorov?

Áno.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – írsky kandidát

Referenčné čísla

14272/2017 – C8-0402/2017 – 2017/0820(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

15.11.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

16.11.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Indrek Tarand

30.11.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.1.2018

 

 

 

Dátum prijatia

11.1.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Bart Staes, Indrek Tarand, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Brian Hayes, Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Norbert Erdős, Wolf Klinz, Sven Schulze, Lieve Wierinck

Dátum predloženia

12.1.2018

Posledná úprava: 12. januára 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia