Διαδικασία : 2017/0819(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0003/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0003/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2018 - 10.2
CRE 17/01/2018 - 10.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0007

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 656kWORD 72k
12.1.2018
PE 615.277v02-00 A8-0003/2018

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Eva Lindström ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8-0401/2017 – 2017/0819(NLE))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Indrek Tarand

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ tησ Eva Lindström
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Eva Lindström ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Eva Lindström ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8-0401/2017 – 2017/0819(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0401/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0003/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψήφιου μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, κατά τη συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2018, προέβη σε ακρόαση του προτεινόμενου από το Συμβούλιο υποψηφίου μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διοριστεί η Eva Lindström μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα δημοσιονομικού ελέγχου των κρατών μελών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ tησ Eva Lindström

Εκπαιδευτικό υπόβαθρο

1983   Πτυχίο στις οικονομικές επιστήμες, στα οικονομικά των επιχειρήσεων, στη στατιστική και στην οικονομική ιστορία, Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης

Θέσεις εργασίας και καθήκοντα

2014–   Υφυπουργός Επιχειρήσεων και Καινοτομίας (Υπουργός Mikael Damberg)

2013–2014   Πρόεδρος εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση των απαιτήσεων κυριότητας για επιχειρήσεις στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας

2003–2010   Γενική Ελέγκτρια

1997–2003   Διευθύντρια Προϋπολογισμού, Υπουργείο Οικονομικών

1994–1997   Διευθύντρια, Διεύθυνση Προϋπολογισμού, Υπουργείο Οικονομικών

Καθήκοντα

2013–2014   Αναπληρώτρια πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Σουηδικός Οργανισμός Μεταφορών (Swedish Transport Administration)

2012–2014   Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου, Σκανδιναβική Τράπεζα Επενδύσεων (Nordic Investment Bank)

2011–2014   Μέλος του διοικητικού συμβουλίου, Finansinspektionen (αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας)

2011–2014   Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Σουηδικός Οργανισμός Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας

2011–2014   Μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής, Nationalmuseum

2011–2014   Αναπληρώτρια Πρόεδρος, Σουηδική Επιτροπή Δημοσιονομικής Πολιτικής

2011–2012   Μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής, Försäkringskassan (Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Σουηδίας)

2010–2014   Πρόεδρος, Eva Lindström Consulting AB

1998–2003 Μέλος του διοικητικού συμβουλίου, Svenska Spel AB


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Eva Lindström ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επαγγελματική πείρα

1.  Παρακαλείσθε να αναφέρετε ποια είναι η επαγγελματική σας πείρα στα δημόσια οικονομικά, ήτοι σε τομείς όπως ο δημοσιονομικός προγραμματισμός, η εκτέλεση ή η διαχείριση προϋπολογισμού, ο έλεγχος του προϋπολογισμού ή ο λογιστικός έλεγχος.

Έχω πάνω από 25 έτη σταδιακά κτηθείσας πείρας στους τομείς ευθύνης των δημόσιων οικονομικών και του λογιστικού ελέγχου, περιλαμβανομένων των εποπτικών και διαχειριστικών καθηκόντων. Η εμπειρία που απέκτησα εργαζόμενη στη Σουηδική Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία, στο τμήμα προϋπολογισμού του Σουηδικού Υπουργείου Οικονομικών, ως υφυπουργός στο Σουηδικό Υπουργείο Επιχειρήσεων και Καινοτομίας, και υπηρετώντας σε διάφορα διοικητικά συμβούλια σουηδικών οργανισμών του δημόσιου τομέα, μου προσέφεραν ευρεία και βαθιά γνώση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και του λογιστικού ελέγχου, καθώς και σημαντικές ηγετικές ικανότητες.

2014 έως σήμερα: Υφυπουργός Επιχειρήσεων και Καινοτομίας. Στο πλαίσιο του ρόλου αυτού, ως ανώτερο πολιτικό στέλεχος, δεύτερο τη τάξει, στο σχετικό Υπουργείο, ήμουν υπεύθυνη για τη διαχείριση των βιομηχανικών υποθέσεων και των κρατικών επιχειρήσεων. Είμαι επίσης διοικητικά υπεύθυνη για τον τρέχοντα συντονισμό και τη διαχείριση του Υπουργείου.

Στο πλαίσιο του ρόλου μου ως υφυπουργός ήμουν υπεύθυνη για τη βελτίωση του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης των σουηδικών κρατικών επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων, έχω συμμετάσχει ενεργά στις εργασίες για τη βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης της Ατζέντας 2030 στη διαχείριση των κρατικών επιχειρήσεων. Σημαντικό στόχο της κυβέρνησης αποτελεί η αύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου κρατικών επιχειρήσεων, κάτι που έχει επιτευχθεί κατά τη θητεία μου ως υφυπουργός.

Ως υφυπουργός, ήμουν επίσης υπεύθυνη, υπό τον υπουργό, για τη βιομηχανική πρωτοβουλία της σουηδικής κυβέρνησης με την ονομασία «Έξυπνη Βιομηχανία». Ο βιομηχανικός τομέας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη σουηδική οικονομία, πρέπει ωστόσο να εκσυγχρονιστεί ώστε να παραμείνει καινοτόμος και παγκόσμιος παράγοντας. Για να επιτευχθεί αυτό, ηγήθηκα της προσπάθειας για τη δημιουργία μιας στρατηγικής για τη σουηδική βιομηχανία που επικεντρώνεται στην ψηφιοποίηση, τη βιωσιμότητα, το ανθρώπινο δυναμικό και την έρευνα.

2003-2010: Γενική Ελέγκτρια, στην Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία της Σουηδίας (ΕΕΥ). Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Γενική Ελέγκτρια ήμουν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα υπεύθυνη για την πλειονότητα των τομέων πολιτικής που η ΕΕΥ καλύπτει, συμπεριλαμβανομένου τόσο του οικονομικού ελέγχου όσο και του ελέγχου των επιδόσεων. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών ως Γενική Ελέγκτρια διετέλεσα διοικητική προϊσταμένη της ΕΕΥ. Όταν διορίστηκα Γενική Ελέγκτρια, η ΕΕΥ μόλις είχε συσταθεί ως νέο θεσμικό όργανο, ανεξάρτητο από την κυβέρνηση και απευθείας υπόλογο στο σουηδικό κοινοβούλιο. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, συνέβαλα στη δημιουργία της νέας ΕΕΥ, καθώς και στη θέσπιση μεθόδων, διαδικασιών και συστημάτων ελέγχου, καθώς και τη θεσμοθέτηση της σχέσης συνεργασίας με το κοινοβούλιο και τις επιτροπές του.

Η σουηδική ΕΕΥ διευθύνεται από τρεις Γενικούς Ελεγκτές που διορίζονται από το σουηδικό κοινοβούλιο. Οι Γενικοί Ελεγκτές αποφασίζουν συλλογικά σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι τομείς ελέγχου κατανέμονται μεταξύ τους, αλλά κάθε Γενικός Ελεγκτής αποφασίζει στη συνέχεια για το ποιοι έλεγχοι διενεργούνται, για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται αυτό και για τα συμπεράσματα που συνάγονται στο πλαίσιο του τομέα ευθύνης τους. Η ανεξαρτησία των τριών Γενικών Ελεγκτών προστατεύεται από το Σύνταγμα, η δε σουηδική ΕΕΥ είναι τμήμα της κεντρικής εξουσίας ελέγχου του σουηδικού κοινοβουλίου. Η Υπηρεσία διασφαλίζει ότι το κοινοβούλιο είναι αποδέκτης συντονισμένου και ανεξάρτητου ελέγχου των δημοσίων οικονομικών. Το έργο αυτό είναι μοναδικό, δεδομένου ότι η σουηδική ΕΕΥείναι ο μόνος αρμόδιος φορέας που μπορεί να ελέγχει το σύνολο των οικονομικών του κράτους. Η ΕΕΥ ελέγχει το σύνολο της αλυσίδας της εκτελεστικής εξουσίας και είναι ανεξάρτητος οργανισμός υπό τον έλεγχο του κοινοβουλίου. Η ΕΕΥ διενεργεί τόσο ελέγχους επιδόσεων όσο και οικονομικούς ελέγχους. Επιπλέον, συμβάλλει στην ανάπτυξη της εξουσίας κοινοβουλευτικού ελέγχου και της δημοκρατίας σε άλλες χώρες μέσω των διεθνών δραστηριοτήτων της ΕΕΥ.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στην ΕΕΥ, η Υπηρεσία υπήρξε επίσης ενεργό μέρος στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου (INTOSAI) και συμμετείχε καθοριστικά στην ανάπτυξη διεθνών προτύπων των ανώτατων οργάνων ελέγχου (ISSAI). Ειδικότερα, η ΕΕΥ αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη των προτύπων δημοσιονομικού ελέγχου που είχε εγκρίνει ο INTOSAI. Η ΕΕΥ προήδρευε της Επιτροπής Επαγγελματικών Προτύπων του INTOSAI μέχρι το 2007 καθώς και της υποεπιτροπής δημοσιονομικού ελέγχου.

1997-2003: Διευθύντρια προϋπολογισμού και επικεφαλής του τμήματος προϋπολογισμού στο σουηδικό Υπουργείο Οικονομικών. Στο πλαίσιο του ρόλου αυτού, ήμουν υπεύθυνη για τη διασφάλιση ποιότητας της εθνικής διαδικασίας προϋπολογισμού και για τον χειρισμό των σχετικών διαπραγματεύσεων με τα αρμόδια υπουργεία, καθώς και για το προσωπικό του τμήματος που την εποχή εκείνη αποτελείτο από περίπου 80 άτομα. Στο πλαίσιο των καθηκόντων μου, χειρίστηκα ζητήματα που σχετίζονται με τον έλεγχο του εθνικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως διευθύντρια προϋπολογισμού ήμουν επίσης υπεύθυνη για την εφαρμογή μιας νέας διαδικασίας του προϋπολογισμού που είχε θεσπιστεί για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στον απόηχο της σουηδικής χρηματοπιστωτικής κρίσης των αρχών της δεκαετίας του 1990.

Το τμήμα προϋπολογισμού είναι υπεύθυνο για τη διεύθυνση και τον συντονισμό των εργασιών της κυβέρνησης για τον προϋπολογισμό της κεντρικής κυβέρνησης και για τη ρύθμιση και την παρακολούθηση της δημοσιονομικής πολιτικής. Το τμήμα προϋπολογισμού διευθύνεται από έναν Διευθυντή Προϋπολογισμού και περιλαμβάνει σήμερα επτά μονάδες. Τον πυρήνα του τμήματος αποτελούν οι μονάδες που εργάζονται από κοινού με τα αρμόδια υπουργεία επί όλων των ζητημάτων που έχουν δημοσιονομικές ή οικονομικές συνέπειες. Οι εν λόγω μονάδες παρακολουθούν επίσης τον τρόπο με τον οποίον τα αρμόδια υπουργεία καταρτίζουν τις προτάσεις τους. Για τον καθορισμό του αν οι δραστηριότητες αυτές εκτελούνται αποδοτικά, τα τμήματα αυτά αναλύουν τους στόχους και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων. Μια ειδική μονάδα στο τμήμα προϋπολογισμού είναι υπεύθυνη για το σύνολο των εσόδων και των δαπανών της κεντρικής κυβέρνησης καθώς και για την ανάπτυξη προτύπων. Η μονάδα αυτή επεξεργάζεται επίσης τις προβλέψεις δαπανών και είναι επίσης υπεύθυνη για θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης. Μια άλλη σημαντική μονάδα στο τμήμα προϋπολογισμού είναι η μονάδα προϋπολογισμού της ΕΕ που ασχολείται με όλα τα ζητήματα που αφορούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του λογιστικού ελέγχου και της απαλλαγής.

1994-1997: Διευθύντρια και προϊσταμένη μονάδας στο τμήμα προϋπολογισμού του σουηδικού Υπουργείου Οικονομικών. Διετέλεσα επικεφαλής της αρμόδιας μονάδας για την εκπαίδευση, την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική πρόνοια. Συνολικά, ο τομέας αυτός αντιπροσώπευε το ήμισυ του εθνικού προϋπολογισμού. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, συνέβαλα στην υλοποίηση μεγάλων εξοικονομήσεων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων την επαύριο της σουηδικής χρηματοπιστωτικής κρίσης που εκδηλώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Εκτός από αυτές τις θέσεις, έχω διατελέσει μέλος σε διοικητικά συμβούλια πολλών σουηδικών δημόσιων οργανισμών.

Μέλος και μετέπειτα αντιπρόεδρος της σουηδικής επιτροπής δημοσιονομικής πολιτικής (2011-2014). Η σουηδική επιτροπή δημοσιονομικής πολιτικής είναι δημόσιος οργανισμός, που ιδρύθηκε την 1η Αυγούστου του 2007. Η επιτροπή απαρτίζεται από έξι μέλη και επικουρείται από γραμματεία αποτελούμενη από πέντε υπαλλήλους. Η αποστολή της επιτροπής έγκειται στο να παρέχει ανεξάρτητη αξιολόγηση της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Τα καθήκοντα της επιτροπής είναι ο έλεγχος και η αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο επιτυγχάνονται οι στόχοι της δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής που προτείνονται από την κυβέρνηση και αποφασίζονται από το Riksdag (σουηδικό κοινοβούλιο).

Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Σουηδικού Οργανισμού Ανάλυσης των Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (2011-2014). Έγινα πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου όταν ο Οργανισμός άρχισε να λειτουργεί και ως εκ τούτου ήμουν αρμόδια για τον καθορισμό των διαδικασιών και των μεθόδων εργασίας του. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Προέδρου, ο Οργανισμός δημοσίευσε περίπου 25 εκθέσεις, στις οποίες αναλύεται το σουηδικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και παρέχονται συστάσεις πολιτικής. Ο Οργανισμός έχει ως αποστολή την ενίσχυση της θέσης των ασθενών και των χρηστών μέσω αναλύσεων όσον αφορά τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας, από τη σκοπιά των ασθενών και των πολιτών. Η αποστολή αυτή περιλαμβάνει ανάλυση του πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες υγείας και φροντίδας καθώς και έλεγχο της αποτελεσματικότητας των κυβερνητικών δεσμεύσεων και δραστηριοτήτων στον τομέα αυτό. Ο Σουηδικός Οργανισμός Ανάλυσης των Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας βοηθά επίσης τη σουηδική κυβέρνηση με συμβουλευτική στήριξη και συστάσεις για να γίνουν πιο αποτελεσματικές οι διαδικασίες και η διακυβέρνηση των κρατικών θεσμικών οργάνων.

Αντιπρόεδρος της ομάδας εμπειρογνωμόνων για μελέτες στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΒΑ) (2013-2014). Ήμουν ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΒΑ σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία είχε μόλις αρχίσει να λειτουργεί και, ως εκ τούτου, συμμετείχα στη συγκρότηση του Οργανισμού και συνέβαλα στην ανάπτυξη των διαδικασιών του. Η ΕΒΑ είναι μια κυβερνητική επιτροπή με την εντολή να αξιολογεί και να αναλύει τη διεθνή αναπτυξιακή βοήθεια της Σουηδίας. Η ΕΒΑ έχει ως αποστολή να αναθέτει την εκπόνηση μελετών και να διοργανώνει σεμινάρια σε θέματα που άπτονται του τομέα ανάπτυξης της Σουηδίας. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων απαρτίζεται από αριθμό μελών επιτροπής που συνέρχονται τακτικά για να συζητούν και να αναθέτουν την εκπόνηση μελετών σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια. Ένας άλλος στόχος της ΕΒΑ είναι να ενσωματώσει τις υφιστάμενες γνώσεις και την έρευνα στον τομέα της διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας και να συμβάλει στο να χρησιμοποιούνται στην αναπτυξιακή πολιτική. Οι αξιολογήσεις και αναλύσεις της ΕΒΑ εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε σημαντικά ζητήματα της σουηδικής αναπτυξιακής βοήθειας και όχι σε μεμονωμένα σχέδια βοήθειας.

Μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Σουηδικής Αρχής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (Finansinspektionen) (2011-2014). Ο ρόλος του Οργάνου είναι να προωθεί τη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς και να διασφαλίζει αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών. Η Finansinspektionen αδειοδοτεί, εποπτεύει και ελέγχει όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις χρηματοπιστωτικές αγορές της Σουηδίας. Συνολικά, εποπτεύει περίπου δύο χιλιάδες εταιρείες, όπως τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες κινητών αξιών και εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων, χρηματιστήρια, εγκεκριμένες αγορές και γραφεία συμψηφισμού καθώς και ασφαλιστικές εταιρείες, μεσίτες ασφαλειών και αλληλασφαλιστικές εταιρείες. Η Finansinspektionen διευθύνεται από διοικητικό συμβούλιο που έχει την ευθύνη της λειτουργίας της. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει επί θεμάτων μείζονος σημασίας, όπως νέες ρυθμίσεις, κυρώσεις και προγραμματισμός των επιχειρήσεων.

Μέλος του διοικητικού συμβουλίου (1997-2002) και πρόεδρος (2002-2003) της σουηδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων για τα δημόσια οικονομικά (ESO). Η ευθύνη της ESO έγκειται στη διεύρυνση και την εμβάθυνση των γνώσεων για τη λήψη μελλοντικών αποφάσεων στον τομέα της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Η αποστολή αυτή υλοποιείται κατά κύριο λόγο με την ανάθεση σε ερευνητές και ιδρύματα της διενέργειας μελετών που δημοσιεύονται σε σειρά εκδόσεων της ESO και στον διαδικτυακό της τόπο. Ένα χαρακτηριστικό των εργασιών της ESO είναι η ανεξαρτησία της, δηλαδή όλες οι δραστηριότητες ασκούνται χωρίς να επηρεάζονται από πολιτικές σκοπιμότητες. Αποστολή της ESO είναι γενικώς να παρέχει στο διοικητικό συμβούλιο ευρεία δυνατότητα να αποφασίζει αυτόνομα για το πού πρέπει να δοθεί έμφαση. Ταυτόχρονα, οι συντάκτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα συμπεράσματα που διατυπώνονται στις εκθέσεις της ESO.

2.  Ποιες υπήρξαν οι σημαντικότερες επιτυχίες σας στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία;

Η οργάνωση της νέας Σουηδικής Εθνικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Ως μια από τους πρώτους Γενικούς Ελεγκτές, συμμετείχα στη δημιουργία της νέας Σουηδικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας το 2003, ως μια εντελώς νέα δομή υπό την εποπτεία του σουηδικού κοινοβουλίου. Το θέμα της μεταβίβασης της ευθύνης για το ανώτατο ελεγκτικό όργανο από την κυβέρνηση προς το Κοινοβούλιο είχε συζητηθεί στο σουηδικό κοινοβούλιο σε διαφορετικές περιπτώσεις από τη δεκαετία του 1980. Ωστόσο, το 1998 το κοινοβούλιο συγκρότησε μια επιτροπή, με έμφαση στους τρόπους με τους οποίους ένα όργανο ελέγχου μπορεί να διαθέτει τη μεγαλύτερη δυνατή ανεξαρτησία στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του. Στην έκθεσή της, η επιτροπή πρότεινε ότι στο μέλλον, η κρατική υπηρεσία ελέγχου θα αναφέρεται απευθείας στο κοινοβούλιο. Τον Δεκέμβριο του 2000, το κοινοβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση για τη δημιουργία μιας νέας σουηδικής ΕΕΥ υπό την επωνυμία Riksrevisionen της οποίας θα προϊστανται τρεις Γενικοί Ελεγκτές Η σουηδική ΕΕΥ συστάθηκε την 1η Ιουλίου 2003 με τη συγχώνευση των ελεγκτών του σουηδικού κοινοβουλίου και του Εθνικού Οργανισμού Ελέγχου ως ανεξάρτητη αρχή υπό τον έλεγχο του σουηδικού κοινοβουλίου.

Η μεταρρύθμιση το 2003 του εξωτερικού λογιστικού ελέγχου στη Σουηδία υπήρξε ένα σημαντικό βήμα προκειμένου να εξασφαλιστεί ανεξάρτητος έλεγχος των κρατικών κονδυλίων σύμφωνα με δήλωση της Λίμα. Η προηγούμενη θέση του κύριου εξωτερικού ελεγκτικού οργάνου, υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης, θα μπορούσε εν μέρει να εξηγηθεί από τη διοικητική παράδοση της Σουηδίας, συμπεριλαμβανομένου του σχετικά υψηλού βαθμού αυτονομίας που απολαύουν οι σουηδικοί κρατικοί οργανισμοί σε σχέση με την κυβέρνηση. Οι αδυναμίες του συστήματος αυτού είχαν ωστόσο με την πάροδο του χρόνου καταστεί πρόδηλες και υπήρξε ευρεία κοινοβουλευτική συναίνεση υπέρ των μεταρρυθμίσεων. Ωστόσο, η ΕΕΥ υπό το νέο ρόλο της ως ανεξάρτητη αρχή υπό τον έλεγχο του σουηδικού κοινοβουλίου με εξουσίες να ελέγχει όχι μόνο τους κρατικούς οργανισμούς, αλλά και την ίδια την κυβέρνηση αποτελούσε εντελώς νέο στοιχείο στο σουηδικό θεσμικό πλαίσιο και δεν ήταν απαλλαγμένο από αρχικές προκλήσεις. Τα πρώτα έτη λειτουργίας της Υπηρεσίας, οι συνάδελφοί μου και εγώ έπρεπε να καταβάλλουμε σημαντικές προσπάθειες για ενεργό διάλογο με τους ενδιαφερόμενους φορείς αλλά και για τον επαναπροσδιορισμό του τί συνεπάγεται έλεγος επιδόσεων στο σουηδικό πλαίσιο. Η μεγαλύτερη έμφαση στην υποχρέωση λογοδοσίας και ένα πιο αυστηρό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας υπήρξαν δύο βασικά στοιχεία της εν λόγω διαδικασίας. Αυτό απαιτούσε να αξιοποιηθεί η τεράστια εμπειρία του προσωπικού της Υπηρεσίας αλλά και να αναθεωρηθεί ο τρόπος άσκησης του ελεγκτικού έργου, μεταξύ άλλων στον τομέα του ελέγχου επιδόσεων. Η συμμετοχή μου στο να στεφθεί με επιτυχία η ιστορική αυτή μετάβαση στα διεθνή πρότυπα περί ανεξαρτησίας και λογοδοσίας μου προσέφερε μια σπάνια πρακτική εμπειρία στην ανάπτυξη ενός νέου θεσμικού πυλώνα. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας. Σήμερα, η ΕΕΥ αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στο σουηδικό σύστημα δημόσιας διαχείρισης, το οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα και αποτελεσματικά και παρέχει εκθέσεις δημοσιονομικού ελέγχου υψηλής ποιότητας.

Η δημοσιονομική εξυγίανση κατά τη δεκαετία του 1990. Ως επικεφαλής μονάδας στο πλαίσιο του τμήματος προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, αρμόδια για την εκπαίδευση, την κοινωνική ασφάλιση και την πρόνοια, διαδραμάτισα σημαντικό ρόλο στην επιβολή απαραίτητων εξοικονομήσεων ώστε να ισοσκελιστεί ο εθνικός προϋπολογισμός μετά την οικονομική κρίση των αρχών της δεκαετίας του 1990.

Μετά την ύφεση στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης διπλασιάστηκε σε λίγα μόνο χρόνια, η κυβέρνηση εκπόνησε το 1994 ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης. Το πρόγραμμα αυτό περιελάμβανε σαφώς δηλωμένους στόχους ότι το χρέος, ως ποσοστό του ΑΕγχΠ, θα πρέπει να σταθεροποιηθεί το αργότερο έως το 1998. Το εν λόγω πρόγραμμα εξυγίανσης, ύψους περίπου 5 δισ. EUR κατά το πρώτο έτος και συνολικά ύψους 12 δισ. EUR για την περίοδο 1995-1998, βασιζόταν σε σημαντικές περικοπές σε συνδυασμό με σημαντικές αυξήσεις στη φορολογία. Το πρόγραμμα ήταν σκοπίμως εμπροσθοβαρές, με το μεγαλύτερο μέρος των μέτρων να επικεντρώνεται στην αρχή της περιόδου προκειμένου να καταδειχθεί η αποφασιστικότητα της σουηδικής κυβέρνησης και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των χρηματοπιστωτικών αγορών στην ικανότητά της στην επίλυση των προβλημάτων. Το πρόγραμμα εξυγίανσης έχει στεφθεί με επιτυχία και οι στόχοι έχουν επιτευχθεί. Η καθαρή βελτίωση των δημοσίων οικονομικών μετά την εφαρμογή του προγράμματος αυτού ξεπέρασε το 12 % του ΑΕγχΠ την περίοδο 1995-2000. Μετά από έλλειμμα της τάξεως του 11 % του ΑΕγχΠ το 1993, καταγράφηκε πλεόνασμα 2 % του ΑΕγχΠ το 1998.

Θεωρώ μείζον επαγγελματικό επίτευγμα το γεγονός ότι διαδραμάτισα σημαντικό ρόλο στη διαδικασία δημοσιονομικής εξυγίανσης κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου για τη σουηδική οικονομία. Σήμερα, τα δημόσια οικονομικά της Σουηδίας είναι υγιή, η οικονομία έχει ανακάμψει πλήρως και τα τρέχοντα στοιχεία για τα αναπτυξιακά μεγέθη είναι θετικά.

Η εφαρμογή της νέας διαδικασίας του προϋπολογισμού. Μετά την ύφεση και τις δύσκολες αποφάσεις εξοικονόμησης δαπανών που ακολούθησαν, η Σουηδία αποφάσισε να αλλάξει πλήρως τη διαδικασία του προϋπολογισμού. Προς αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον, τέθηκαν σε εφαρμογή πολλές διαδικασίες προκειμένου να ενισχυθεί η διαδικασία και να αποφευχθεί η κατάρτιση προϋπολογισμού εκ των κάτω προς τα άνω. Μια βασική ιδέα ήταν να δοθεί στη διαδικασία προϋπολογισμού ένας σχεδιασμός από την κορυφή προς τη βάση. Το σύνολο των δαπανών δεν θα μπορεί να καθοριστεί προσθέτοντας τις διάφορες επιθυμίες, αλλά πρέπει να βασίζεται σε μια συνολική οικονομική εκτίμηση. Για να επιτευχθεί αυτό εισήχθη μια σειρά ποσοτικών στόχων και περιορισμών. Τα κύρια στοιχεία της νέας διαδικασίας ήταν ένας στόχος για πλεόνασμα στην καθαρή δανειοδότηση, ανώτατα όρια δαπανών, και απαίτηση ισοσκέλισης του προϋπολογισμού για τον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι περισσότερες από τις εν λόγω αποφάσεις είχαν ληφθεί πριν από τη θητεία μου ως Διευθύντριας Προϋπολογισμού. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Διευθύντριας Προϋπολογισμού έπρεπε ωστόσο να μεριμνήσω ώστε οι νέοι κανόνες να εφαρμόζονται σωστά και η προσοχή να εστιάζεται στους στόχους της θέσπισης μιας σταθερής διαδικασίας για το μέλλον. Η διαδικασία που θεσπίστηκε κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, εξακολουθεί, με ορισμένες τροποποιήσεις, να υφίσταται και έχει λειτουργήσει πολύ καλά. Η Σουηδία θεωρείται συχνά ως ένα καλό παράδειγμα διεθνώς για το γεγονός ότι διαθέτει αυστηρούς κανόνες και για το ότι τα δημόσια οικονομικά της έχουν βελτιωθεί σταθερά μετά την εισαγωγή της. Ο ρόλος μου στην εφαρμογή των νέων αυτών διαδικασιών αποτελεί σημαντικό επαγγελματικό επίτευγμα.

3.  Ποια είναι η επαγγελματική σας πείρα από διεθνείς πολυπολιτισμικούς και πολυγλωσσικούς οργανισμούς ή ιδρύματα που εδρεύουν εκτός της χώρας καταγωγής σας;

Ένα σημαντικό μέρος της εργασίας μου ως Γενικής Ελέγκτριας στη σουηδική ΕΕΥ, ήταν η συμμετοχή στην επιτροπή επαφών του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η συνεδρίαση της επιτροπής έλαβε χώρα στη Σουηδία το 2005 και οργανώθηκε με δική μου μέριμνα. Εκτίμησα σε μεγάλο βαθμό το βήμα της συνάντησης αυτής και τις δυνατότητες επικοινωνίας που προσφέρει η επιτροπή αυτή. Πιστεύω ότι στο μέλλον είναι σημαντικό να συνεχιστεί το έργο της επιτροπής, προκειμένου να διασφαλιστεί καλή συνεργασία μεταξύ των επικεφαλής των ανώτατων οργάνων δημοσιονομικού ελέγχου των κρατών μελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ως Υφυπουργός, στο Υπουργείο Επιχειρήσεων και Καινοτομίας, είχα ορισμένες φορές, εκπροσωπήσει, αντί του υπουργού, τη σουηδική κυβέρνηση στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου «Ανταγωνιστικότητα» (COMPET) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Συμβούλιο, ως διαμορφωτής πολιτικής, επιδιώκει να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, καλύπτει ποικίλους τομείς πολιτικής, όπως η εσωτερική αγορά, οι επιχειρήσεις, η έρευνα και η καινοτομία, καθώς και το διάστημα.

Πριν από αυτό, ταυτόχρονα με τα καθήκοντά μου στο πλαίσιο του Σκανδιναβικού Συμβούλιου Υπουργών, κατά την περίοδο 1986-87, εργάστηκα στο Όσλο και την Κοπεγχάγη. Τα καθήκοντά μου συνίσταντο στο να αναλύω το κόστος και τις συνέπειες από την εμπορική πολιτική των σκανδιναβικών χωρών στις αγορές για τα είδη ένδυσης και τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας.

Μια άλλη σημαντική διεθνής εμπειρία υπήρξε η συμμετοχή μου στην ομάδα εργασίας του ανώτερων υπαλλήλων για τον προϋπολογισμό του ΟΟΣΑ (SBO), ενώ ήμουν επικεφαλής του τμήματος προϋπολογισμού στο Υπουργείο Οικονομικών. Η SBO συνεδριάζει σε ετήσια βάση προκειμένου να αντιμετωπίσει βασικά ζητήματα προϋπολογισμού και συναφείς επιλογές πολιτικής και πραγματοποιεί μελέτες και έρευνες όσον αφορά ένα πλήρες φάσμα θεμάτων προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των συστημάτων κατάρτισης προϋπολογισμού, της συγκριτικής ανάλυσης ειδικών πτυχών των συστημάτων προϋπολογισμού και της διατήρησης πλήρους βάσεως δεδομένων.

Επιπλέον, διετέλεσα αντιπρόεδρος, και μετέπειτα πρόεδρος της επιτροπής εποπτείας της Σκανδιναβικής Τράπεζας Επενδύσεων (NIB). Κύριο καθήκον της επιτροπής εποπτείας είναι να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες της τράπεζας διεξάγονται σύμφωνα με το καταστατικό της και να ελέγχει τους ετήσιους λογαριασμούς της τράπεζας. Η ΝΙΒ αποτελεί το διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα των σκανδιναβικών χωρών και των χωρών της Βαλτικής. Χρηματοδοτεί έργα που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και το περιβάλλον των σκανδιναβικών χωρών και των χωρών της Βαλτικής.

4.  Σας έχει χορηγηθεί απαλλαγή για καθήκοντα διαχείρισης που εκτελέσατε στο παρελθόν, εφόσον προβλέπεται τέτοια διαδικασία;

Ουδέποτε κατείχα θέση στην οποία να εφαρμόστηκε διαδικασία απαλλαγής.

5.  Ποια από τις επαγγελματικές θέσεις που κατείχατε στο παρελθόν είναι αποτέλεσμα πολιτικού διορισμού;

Οι υποψηφιότητές μου για διοικητικές θέσεις στο σουηδικό Υπουργείο Οικονομικών, καθώς και οι διορισμοί μου σε διοικητικά συμβούλια δημοσίων οργανισμών ήταν αποτέλεσμα αποφάσεων της σουηδικής κυβέρνησης. Οι θέσεις αυτές είναι ωστόσο θέσεις σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης.

Σήμερα εξάλλου ασκώ καθήκοντα Υφυπουργού στο σουηδικό Υπουργείο Επιχειρήσεων και Καινοτομίας. Σύμφωνα με το σύστημα διακυβέρνησης της Σουηδίας, τον τίτλο του υφυπουργού φέρει ένα ανώτερο πολιτικό στέλεχος υπό τον υπουργό και δεύτερο τη τάξει ως προς αυτόν στο υπουργείο. Οι υφυπουργοί, σε αντίθεση με τους υπουργούς, δεν αποτελούν μέλη της κυβέρνησης. Ο υφυπουργός, σε αντίθεση με τον υπουργό, ασκεί ως επί το πλείστον έναν εσωτερικό ρόλο που συνίσταται στον χειρισμό και τη διεύθυνση των τρεχουσών εργασιών του υπουργείου, καθώς και στην εξασφάλιση της αποτελεσμλατικής εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής.

6.  Ποιες είναι οι τρεις σημαντικότερες αποφάσεις στη λήψη των οποίων συμμετείχατε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σας ζωής;

Κατ’ αρχάς, διαδραμάτισα σημαντικό ρόλο κατά τη λήψη της απόφασης σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης των εργασιών της νεοσύστατης Σουηδικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), καθώς και κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διάρθρωση της διαδικασίας ελέγχου των επιδόσεων. Ως μια εκ των πρώτων Γενικών Ελεγκτών, συμμετείχα στη συγκρότηση της νέας Σουηδικής Εθνικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας, το 2003, ως μιας εντελώς νέας δομής υπό την εποπτεία του σουηδικού κοινοβουλίου. Η σουηδική ΕΕΥ ιδρύθηκε την 1η Ιουλίου 2003 με τη συγχώνευση των ελεγκτών του κοινοβουλίου και του Εθνικού Οργανισμού Ελέγχου ως ανεξάρτητη αρχή υπό τον έλεγχο του σουηδικού κοινοβουλίου. Οι εργασίες για τη συγκρότηση της ΕΕΥ συνίσταντο στην οργάνωση των εργασιών, την πρόσληψη προσωπικού, την εφαρμογή νέων μορφών υποβολής εκθέσεων και τη δημιουργία ενός νέου πνεύματος διοίκησης. Όσον αφορά τη νέα δομή του ελέγχου επιδόσεων, συμμετείχα ενεργά στην ανάπτυξη της νέας διαδικασίας, του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, των μορφών διαλόγου με ελεγχόμενα μέρη, της στρατηγικής επικοινωνίας και των νέων σχέσεων με τις διάφορες ελεγκτικές επιτροπές. Ως μέρος της διαδικασίας αυτής, είχα συνεπώς καθοριστική συμμετοχή στο σχεδιασμό ενός σημαντικού μηχανισμού ελέγχου για τον έλεγχο της αποτελεσματικής χρήσης των κρατικών κονδυλίων που συμβάλλει σε τελευταία ανάλυση στη δημοκρατική λογοδοσία και εμπιστοσύνη στο πλαίσιο του δημόσιου τομέα.

Κατά δεύτερο λόγο, θα ήθελα να υπογραμμίσω την εφαρμογή της νέας διαδικασίας του προϋπολογισμού όταν ήμουν Διευθύντρια Προϋπολογισμού, την οποία ανέφερα ήδη προηγουμένως. Όπως σε κάθε πολιτικό οργανισμό, οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονταν σε πολιτικό επίπεδο από την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο. Ωστόσο, το προσωπικό του οργανισμού και εγώ προσωπικά, διαδραματίσαμε ζωτικό ρόλο ώστε οι πολιτικές αποφάσεις να εφαρμόζονται γεγονός που αποτέλεσε μείζονα καινοτομία στη σουηδική οικονομία και τα δημόσια οικονομικά.

Τρίτον, υπό την τρέχουσα ιδιότητά μου ως υφυπουργός στο Υπουργείο Επιχειρήσεων και Καινοτομίας, διαδραμάτισα σημαντικό ρόλο στην απόφαση για την περαιτέρω ανάπτυξη του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης των σουηδικών κρατικών επιχειρήσεων. Αυτό περιλαμβάνει μια σειρά από αλλαγές πολιτικής, όπως i) αύξηση της διαφάνειας στον τομέα της φορολογίας· ii) αποσαφήνιση του επιπέδου ισότητας των φύλων που απαιτείται στα διοικητικά συμβούλια· iii) ενσωμάτωση βιώσιμων επιχειρηματικών πολιτικών και της Agenda 2030 στην εταιρική διακυβέρνηση· iv) σαφέστερο καθορισμό της ευθύνης του διοικητικού συμβουλίου στους τομείς του εσωτερικού ελέγχου, της διαχείρισης κινδύνων και της συμμόρφωσης. Όλες αυτές οι αλλαγές μαζί συμβάλλουν στην εξέλιξη του τρόπου εργασίας των κρατικών επιχειρήσεων, κατά δε τη θητεία μου ως υφυπουργού, η αξία του χαρτοφυλακίου των κρατικών επιχειρήσεων έχει αυξηθεί σημαντικά.

Ανεξαρτησία

7.  Η Συνθήκη ορίζει ότι τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους «με πλήρη ανεξαρτησία». Πώς θα εφαρμόζατε την υποχρέωση αυτή στην εκτέλεση των μελλοντικών σας καθηκόντων;

Η ανεξαρτησία, η ακεραιότητα, η αμεροληψία και ο επαγγελματισμός αποτελούν θεμελιώδεις αρχές για τους ελεγκτές και έχουν καθοριστική σημασία για την αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η αρχή της ανεξαρτησίας είναι σαφώς διατυπωμένη στη Συνθήκη (άρθρο 286), σύμφωνα με το οποίο «τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιλέγονται μεταξύ προσωπικοτήτων που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει στα κράτη τους σε όργανα εξωτερικού ελέγχου..., και οφείλουν να παρέχουν πλήρη εγγύηση ανεξαρτησίας και ότι «κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν ζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από καμία κυβέρνηση ή άλλον οργανισμό».

Εφόσον διοριστώ μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα τηρώ και θα διασφαλίζω την εφαρμογή των αρχών και των κανόνων που ορίζονται στις νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ και στις δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές και τον κώδικα συμπεριφοράς των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αυτό σημαίνει ότι ούτε θα ζητώ ούτε θα δέχομαι υποδείξεις από κυβερνήσεις ή άλλον οργανισμό και ότι θα απέχω από ενέργειες που δεν είναι συμβατές με τα καθήκοντά μου ως μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ή να εκληφθούν, ως απώλεια της ανεξαρτησίας.

Επιπλέον, θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για να διατηρήσω την ανεξαρτησία μου, τόσο ουσιαστικά, όσο και τυπικά, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και εάν κάποια δραστηριότητα θα ήταν συμβατή με τους κανόνες, δεν θα την ασκήσω, εφόσον αυτό θα προκαλούσε αμφιβολίες για την ανεξαρτησία μου.

8.  Έχετε εσείς προσωπικά ή στενοί συγγενείς σας (γονείς, αδέλφια, νόμιμος σύντροφος και τέκνα) επιχειρηματικές ή χρηματοοικονομικές συμμετοχές ή άλλες δεσμεύσεις που ενδεχομένως θα συγκρούονταν με τα μελλοντικά σας καθήκοντα;

Τόσο εγώ, όσο και οι στενοί μου συγγενείς, δεν έχουμε επιχειρηματικά ή άλλες δεσμεύσεις που θα μπορούν να έρθουν σε σύγκρουση με τα μελλοντικά μου καθήκοντά στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

9.  Προτίθεστε να γνωστοποιήσετε στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να δημοσιοποιήσετε όλα τα οικονομικά συμφέροντα και τις άλλες δεσμεύσεις σας;

Βεβαίως, θα γνωστοποιήσω όλα τα οικονομικά μου συμφέροντα και τις άλλες δεσμεύσεις σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ούτως ώστε οι πληροφορίες αυτές να δημοσιοποιούνται.

10.  Εμπλέκεστε σε οιαδήποτε εν εξελίξει δικαστική διαδικασία; Εάν ναι, παρακαλείσθε να υποβάλετε αναλυτικά στοιχεία.

Όχι, δεν εμπλέκομαι σε δικαστικές διαδικασίες.

11.  Έχετε ενεργό ή εκτελεστικό ρόλο στην πολιτική; Εάν ναι, σε ποιο επίπεδο; Κατείχατε κάποια πολιτική θέση κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 μηνών; Εάν ναι, παρακαλείσθε να υποβάλετε αναλυτικά στοιχεία.

Σήμερα και κατά τα τρία τελευταία χρόνια είμαι υφυπουργός στο σουηδικό Υπουργείο Επιχειρήσεων και Καινοτομίας. Σύμφωνα με το σουηδικό σύστημα διακυβέρνησης, τον τίτλο του υφυπουργού φέρει ένα ανώτερο πολιτικό στέλεχος που τελεί υπό τον υπουργό και είναι δεύτερο τη τάξει σε σχέση με αυτόν στο υπουργείο. Σε αντίθεση με τους υπουργούς, οι υφυπουργοί δεν είναι μέλη της κυβέρνησης. Ο υφυπουργός, σε αντίθεση με τον υπουργό, διαδραματίζει κυρίως έναν εσωτερικό ρόλο που συνίσταται στο χειρισμό και τη διεύθυνση των τρεχουσών εργασιών του υπουργείου, καθώς και στη διασφάλιση ότι η κυβερνητική πολιτική εφαρμόζεται αποτελεσματικά.

12.  Θα παραιτηθείτε από οιοδήποτε αιρετό αξίωμα ή ενεργό λειτούργημα με αρμοδιότητες σε πολιτικό κόμμα εφόσον διοριστείτε μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

Δεν κατέχω αιρετό αξίωμα ή ενεργό συμμετοχή σε πολιτικό κόμμα. Εφόσον διοριστώ, θα παραιτηθώ ή θα απέχω από κάθε τρέχουσα δραστηριότητα προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης ανεξαρτησία μου. Δεν θα αναλάβω καθήκοντα ή αξιώματα κατά τη διάρκεια της θητείας μου, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων ή να δημιουργήσουν την εντύπωση μιας τέτοιας κατάστασης.

13.  Πώς θα αντιμετωπίζατε ένα σημαντικό κρούσμα παρατυπίας, ή ακόμη απάτης και/ή δωροδοκίας, στο οποίο ενέχονται άτομα από το κράτος μέλος καταγωγής σας;

Θα χειριζόμουν μια μείζονα παρατυπία ή απάτη στη Σουηδία όπως μια αντίστοιχη παρατυπία ή απάτη σε κάθε άλλο κράτος μέλος. Για όλα τα κράτη μέλη ισχύουν οι ίδιες αρχές δημοσιονομικής πειθαρχίας και δημοσιονομικής διαχείρισης. Σε περίπτωση που εγείρονται υποψίες απάτης θα ακολουθήσω τις πάγιες διαδικασίες στο Ελεγκτικό Συνέδριο και θα αναφέρω το κρούσμα στην OLAF.

Εκτέλεση καθηκόντων

14.  Ποια βασικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει μια κουλτούρα χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία; Πώς θα μπορούσε να συμβάλει το ΕΕΣ στην επίτευξή της;

Ένα πνεύμα υγιούς δημοσιονομικής διαχείρισης αποτελεί μέρος της χρηστής διακυβέρνησης και χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι οι πιστώσεις του προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Σε αυτές, θα προσέθετα και τις αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της σαφούς αλυσίδας λογοδοσίας ως εξίσου σημαντικά γνωρίσματα της χρηστής διαχείρισης των δημόσιων πόρων.

Η ποιότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της χρηστής διακυβέρνησης και είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους οργανισμούς. Στη συνάρτηση αυτή, οι αρχές COSO, περιγράφουν πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο οι συνιστώσες ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου στηρίζουν την επίτευξη της αποστολής μιας οντότητας. Οι συνιστώσες αυτές είναι: 1. περιβάλλον του ελέγχου· 2. αξιολογήσεις κινδύνων· 3. δραστηριότητες ελέγχου· 4. πληροφορίες και επικοινωνία και 5. παρακολούθηση.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ως εξωτερικός ελεγκτής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο προκειμένου να εξασφαλίζεται αποτελεσματική λογοδοσία σε επίπεδο ΕΕ. Διαθέτει μια μοναδική θέση και τη δυνατότητα να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντικειμενική πληροφόρηση και βεβαιότητα σχετικά με τα θέματα αυτά.

Αντιλαμβάνομαι ότι η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της αλυσίδας λογοδοσίας στην ΕΕ. Εξ όσων γνωρίζω, έχουν επέλθει πολυάριθμες βελτιώσεις, με στόχο να καταστεί πιο συναφής και χρήσιμη, και η έκθεση είχε καθοριστική σημασία για τη σταδιακή βελτίωση της διαχείρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ από την Επιτροπή.

Η άσκηση ελέγχου θα αποτελούσε σημαντικό συμπλήρωμα των στατιστικών ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πράγμα που σημαίνει ότι η επιλογή των αντικειμένων ελέγχου θα βασίζεται σε ανάλυση για το πού ενδέχεται να ανακύψουν προβλήματα ή παρατυπίες. Μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να επιβάλει ένα πνεύμα χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης με την αποτελεσματική χρήση των πόρων του και μεριμνώντας ώστε τα προβλήματα που ανακύπτουν σε συγκεκριμένους τομείς να τυγχάνουν κατάλληλης προσοχής.

15.  Σύμφωνα με τη Συνθήκη, το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει να επικουρεί το Κοινοβούλιο στην άσκηση των εξουσιών ελέγχου του επί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Πώς θα μπορούσατε να βελτιώσετε περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (και ειδικότερα με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) ώστε η δημόσια εποπτεία των γενικών δαπανών και η σχέση κόστους οφέλους να είναι καλύτερες;

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πτυχή από πλευράς διασφάλισης δημοκρατικής εποπτείας κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Τα αποτελέσματα των εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρόυ εξαρτώνται από τη συνέχεια που δίδεται σε αυτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πιστεύω ότι, παράλληλα με τη διατήρηση της ανεξαρτησίας του, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τα μέλη του είναι σημαντικό να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να μεριμνούν ώστε οι εκθέσεις του Συνεδρίου να είναι χρήσιμες και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των βουλευτών. Για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι επιβεβλημένο να υπάρχει στενός διάλογος και τακτικές επαφές μεταξύ Ελεγκτικού Συνεδρίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένα μέρος της διαδικασίας αυτής έγκειται στην τακτική ανταλλαγή απόψεων και την έγκαιρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία προγραμματισμού του Συνεδρίου. Εξ όσων γνωρίζω, το Συνέδριο έχει τονίσει σαφώς τη σπουδαιότητα της ενίσχυσης της ομαλής συνεργασίας με το διορισμό ενός ειδικού μέλους αρμόδιου για τις διοργανικές σχέσεις.

16.  Ποια νομίζετε ότι είναι η προστιθέμενη αξία του ελέγχου επιδόσεων και με ποιους τρόπους θα πρέπει να ενσωματώνονται τα πορίσματα στις διαδικασίες διαχείρισης;

Σε γενικές γραμμές, ο έλεγχος επιδόσεων όχι μόνο προσδίδει προστιθέμενη αξία, αλλά αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα των οικονομικών ελέγχων. Το Συνέδριο επιτελεί, στο πλαίσιο του ελέγχου επιδόσεων, ένα σημαντικό έργο το οποίο μπορεί να δημιουργήσει αξία για ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, και πιο συγκεκριμένα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ασφαλώς, σε τελευταία ανάλυση για τους πολίτες της Ευρώπης.

Κατά την άποψή μου, η πιο σημαντική προστιθέμενη αξία που προσφέρει ο έλεγχος επιδόσεων έγκειται στο ότι διασφαλίζει ένα ανεξάρτητο, αντικειμενικό και αξιόπιστο έλεγχο του τρόπου εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ καθώς και του συγκεκριμένου οφέλους που προφέρει στην ΕΕ. Εν τέλει, το να διασφαλίζεται ότι τα κονδύλια της ΕΕ χρησιμοποιούνται κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό έχει ζωτική σημασία προκειμένου να εξασφαλίζεται λογοδοσία και να οικοδομείται η εμπιστοσύνη των πολιτών της ΕΕ.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να είναι έγκυρες, έγκαιρες και υψηλής ποιότητας. Οι συστάσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες, αλλά όχι υπερβολικά λεπτομερείς, καθώς επίσης εποικοδομητικές και προορατικές ούτως ώστε να βοηθηθούν τα νομοθετικά και εκτελεστικά όργανα. Μια δομημένη και συστηματική παρακολούθηση των συστάσεων του ελέγχου είναι επίσης θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να επέλθουν βελτιώσεις σε όλο το εύρος των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

17.  Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, τα εθνικά όργανα ελέγχου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) όσον αφορά τον έλεγχο του προϋπολογισμού της ΕΕ;

Αναγνωρίζω ότι τα όργανα δημοσιονομικού ελέγχου των κρατών μελών αποτελούν εταίρους του Συνεδρίου στο έργο του. Ωστόσο, τα εθνικά όργανα και το Συνέδριο πρέπει για διαφόρους λόγους να συνεχίσουν να εργάζονται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ξεχωριστά. Οι πρωτοβουλίες για μια πιο στενή συνεργασία δημιουργούν συνεπώς προκλήσεις, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν δυνατότητες να βελτιωθεί το έργο μας μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλον. Όπως ανέφερα προηγουμένως, υπήρξα μέλος της επιτροπής επαφής του ΕΕΣ ενόσω ήμουν Γενική Ελεγκτρια στη σουηδική ΕΕΥ. Από την εμπειρία μου αυτή, έχω σχηματίσει την εντύπωση ότι πράγματι υπάρχουν δυνατότητες για στενότερη συνεργασία που μπορεί να αξιοποιηθούν.

18.  Πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω η κατάρτιση εκθέσεων από το ΕΕΣ ώστε να εξασφαλίζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχουν τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Μια έκθεση για να είναι χρήσιμη πρέπει να είναι πειστική, συναφής, έγκαιρη, αξιόπιστη και σαφής. Είναι επίσης σημαντικό να γίνεται καλή χρήση των πινάκων, γραφημάτων και λοιπών εικόνων, προκειμένου να παρέχεται στον αναγνώστη μια σαφέστερη εικόνα.

Ένας από τους σημαντικούς στόχους του Συνεδρίου στο πλαίσιο της στρατηγικής για την περίοδο 2018-2020 συνίσταται στην καλύτερη προσαρμογή του προσωπικού στα διάφορα προϊόντα. Κατά την αντίληψή μου, αυτό επιτάσσει επίσης να μπορούν τα μέλη του να χρησιμοποιούν ύφος, γλώσσα και μηνύματα κατάλληλα ώστε να παράγονται σαφέστερα και περισσότερο κατανοητά κείμενα. Πιστεύω ότι η ύπαρξη σαφών εγχειριδίων ελέγχου, η κατάρτιση και οι έλεγχοι ποιότητας αποτελούν σημαντικές πτυχές για τη βελτίωση των εκθέσεων του Συνεδρίου. Ένα άλλο στόχο αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη της συλλογής εκθέσεων ούτως ώστε το Συνέδριο να διαθέτει το κατάλληλο προϊόν για το ενδεδειγμένο θέμα.

Όσον αφορά το ζήτημα του ελέγχου της ακρίβειας των στοιχείων που παρέχουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να κάνει χρήση τόσο σε βάθος όσο και οριζοντίων ελέγχων ανάλογα με το γενικότερο πλαίσιο. Με τις πανοραμικές επισκοπήσεις για παράδειγμα, το Συνέδριο μπορεί να προσφέρει διάφορα είδη κριτηρίων αναφοράς και συγκριτικές πληροφορίες στα ζητήματα αυτά. Με τη χρήση ελέγχων συμμόρφωσης και επιδόσεων, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει στη διάθεσή του τα μέσα για να διευρύνει τις εκθέσεις του π.χ. σχετικά με γεωγραφικές πτυχές και ιδέες και να παράσχει κατ’ αυτό τον τρόπο πραγματική προστιθέμενη αξία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε γενικές γραμμές, το ΕΕΣ δεν δύναται να ζητήσει άμεσα από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα στοιχεία που κοινοποιούν στην Επιτροπή. Αντιθέτως, η Επιτροπή έχει την ευθύνη της διενέργειας διαλόγου με τα κράτη μέλη προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των δεδομένων. Αυτό που μπορεί να κάνει το ΕΕΣ είναι να ελέγχει εάν το έργο της Επιτροπής σε σχέση με τα κράτη μέλη για τη βελτίωση των δεδομένων είναι επαρκές και αποτελεσματικό.

Άλλα ζητήματα

19.  Θα αποσύρετε την υποψηφιότητά σας εάν η γνώμη του Κοινοβουλίου για τον διορισμό σας ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αρνητική;

Ναι, θα την αποσύρω. Πιστεύω ότι η εμπιστοσύνη, το αίσθημα ευθύνης και ο σεβασμός προς το ΕΚ, και ειδικότερα προς την Επιτροπή CONT, αποτελεί το θεμέλιο προκειμένου να ασκήσω τα καθήκοντά μου ως μέλος του ΕΕΣ.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος SE

Έγγραφα αναφοράς

14085/2017 – C8-0401/2017 – 2017/0819(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

15.11.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

16.11.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Indrek Tarand

30.11.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.1.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Bart Staes, Indrek Tarand, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brian Hayes, Marian-Jean Marinescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Norbert Erdős, Wolf Klinz, Sven Schulze, Lieve Wierinck

Ημερομηνία κατάθεσης

12.1.2018

Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιανουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου