Procedure : 2017/0139(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0004/2018

Indgivne tekster :

A8-0004/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 06/02/2018 - 5.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0021

HENSTILLING     ***
PDF 398kWORD 55k
15.1.2018
PE 613.549v02-00 A8-0004/2018

om forslag til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien

(11040/2017 – C8-0320/2017 – 2017/0139(NLE))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Angelo Ciocca

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien

(11040/2017 – C8-0320/2017 – 2017/0139(NLE))

(Særlig lovgivningsprocedure – godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse (11040/2017),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2005/781/EF af 6. juni 2005 om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien(1),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 186 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0320/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0004/2018),

1.  godkender fornyelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Den Føderative Republik Brasilien.

(1)

EUT L 295 af 11.11.2005, s. 37.


BEGRUNDELSE

Aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien(1) trådte i kraft den 7. august 2007. Eftersom aftalen i første omgang indgås for en periode på fem år og kan forlænges for yderligere femårsperioder efter overenskomst mellem parterne, idet den evalueres i løbet af det næstsidste år i hver efterfølgende femårsperiode, står vi nu foran at skulle give Europa-Parlamentets godkendelse til den anden forlængelse. I øvrigt er indholdet af den forlængede aftale identisk med indholdet af den gældende aftale, som er blevet drøftet og aftalt med den brasilianske modpart.

Siden aftalens seneste forlængelse (beslutning 2012/646/EU(2)) har Brasilien gjort betydelige fremskridt inden for sin videnskabs-, teknologi- og innovationspolitik, hvilket har bidraget til institutionel styrkelse af det videnskabelige og tekniske informationssystem. Fremskridtene omfatter forbedringer med hensyn til antallet af og kvalifikationerne hos de menneskelige ressourcer samt med hensyn til forsknings- og udviklingsinfrastrukturerne. Brasilien ligger fortsat i front inden for landbrugsforskning samt forskning i tropiske og smitsomme sygdomme. Landet er desuden en aktør i verdensklasse inden for informations- og kommunikationsteknologi, nanoteknologi og energi, ligesom man i Brasilien finder nogle af de bedste universiteter i Latinamerika. Disse forskningsområder er af interesse for Den Europæiske Union. Forbindelserne mellem Brasilien og EU inden for videnskab, teknologi og innovation er blevet styrket som følge af et tæt samarbejde på EU- og medlemsstatsplan.

Aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og Brasilien dækker en bred vifte af forskningsområder, der er omfattet af EU-rammeprogrammerne for forskning og innovation. Eksempelvis er forskning i vedvarende energi og navnlig avancerede biobrændstoffer af anden generation blevet identificeret som en af de prioriteter i forskningssamarbejdet mellem EU og Brasilien, der er til gensidig fordel. Under det syvende møde i det fælles styringsudvalg, der blev afholdt i 2015, blev parterne enige om at lancere en koordineret indkaldelse for så vidt angår anden generation af avancerede biobrændstoffer, og iværksættelsen heraf blev drøftet under det ottende møde i det fælles styringsudvalg, der blev afholdt den 29. november 2017.

Kommissionens vurdering viser tydeligt, at aftalen udgør en vigtig ramme for at lette samarbejdet mellem EU og Brasilien på fælles prioriterede videnskabelige og tekniske områder, hvilket medfører gensidige fordele. Brasiliens potentiale som partner inden for forskning og innovation bliver fortsat større, og landet bør derfor anses som en strategisk partner for EU i Latinamerika. De vigtigste samarbejdsinstrumenter er EU's rammeprogrammer for forskning og innovation.

Blandt de ikkeassocierede tredjelande var Brasilien det sjette mest aktive land i RP7 (2007-2013) og det ligger indtil videre på femtepladsen i Horisont 2020. Jeg er som ordfører overbevist om, at det er i EU's interesse at forlænge aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien for en ny femårsperiode.

(1)

EUT L 295 af 11.11.2005, s. 38.

(2)

Rådets afgørelse 2012/646/EU af 10. oktober 2012 om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien (EUT L 287 af 18.10.2012, s. 4).


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien

Referencer

11040/2017 – C8-0320/2017 – COM(2017)03362017/0139(NLE)

Dato for høring/anmodning om godkendelse

22.9.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

2.10.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Angelo Ciocca

15.11.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

28.11.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.1.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

50

1

7

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Edward Czesak, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Csaba Molnár, Nadine Morano, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Patrizia Toia, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Michał Boni, Mario Borghezio, Gerben-Jan Gerbrandy, Werner Langen, Morten Løkkegaard, Florent Marcellesi, Marian-Jean Marinescu, Rupert Matthews, Clare Moody, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Michèle Rivasi, Anneleen Van Bossuyt

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Max Andersson, Ingeborg Gräßle, Mihai Ţurcanu

Dato for indgivelse

15.1.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

50

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mario Borghezio, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Ingeborg Gräßle, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Aldo Patriciello, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Mihai Ţurcanu

S&D

José Blanco López, Jens Geier, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

7

0

EFDD

David Borrelli

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

Verts/ALE

Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Claude Turmes

Tegnforklaring:

+  :  for:

–  :  imod

0  :  hverken/eller:

Seneste opdatering: 25. januar 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik