Διαδικασία : 2017/0139(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0004/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0004/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/02/2018 - 5.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0021

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 696kWORD 57k
15.1.2018
PE 613.549v02-00 A8-0004/2018

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας

(11040/2017 – C8-0320/2017 – 2017/0139(NLE))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγητής: Angelo Ciocca

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας

(11040/2017 – C8-0320/2017 – 2017/0139(NLE))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11040/2017),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/781/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2005, για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας(1),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 186 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0320/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0004/2018),

1.  εγκρίνει την ανανέωση της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας.

(1)

ΕΕ L 295 της 11.11.2005, σ. 37.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας(1) ετέθη σε ισχύ στις 7 Αυγούστου 2007. Η συμφωνία συνήφθη για μια αρχική περίοδο πέντε ετών και δύναται να παρατείνεται με συναίνεση από πενταετία σε πενταετία μετά από αξιολόγηση κατά το προτελευταίο έτος της κάθε πενταετούς περιόδου. Κατά συνέπεια καλείται σήμερα το Κοινοβούλιο να δώσει την έγκρισή του για τη δεύτερη ανανέωση. Κατά τα άλλα, το περιεχόμενο της ανανεωμένης συμφωνίας θα είναι πανομοιότυπο με της ισχύουσας, όπως συζητήθηκε και συμφωνήθηκε με τη Βραζιλία.

Μετά την τελευταία ανανέωση της συμφωνίας (απόφαση 2012/646/ΕΕ(2)), η Βραζιλία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην πολιτική της σε θέματα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας (STI / ΕΤΚ) και τούτο, σε θεσμικό επίπεδο, έχει συμβάλει στην παγίωση του συστήματος ΕΤΚ. Σημειώθηκαν λοιπόν βελτιώσεις στον αριθμό και τα προσόντα των ανθρώπινων πόρων και στις υποδομές έρευνας και ανάπτυξης. Η Βραζιλία παραμένει πρωτοπόρος στην έρευνα στα πεδία της γεωργίας, καθώς και των τροπικών και λοιμωδών νόσων. Είναι επίσης παγκόσμιος πρωταγωνιστής στους τομείς των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, των νανοτεχνολογιών και της ενέργειας, και διαθέτει μερικά από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Λατινικής Αμερικής. Αυτοί οι ερευνητικοί τομείς ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δεσμοί μεταξύ της Βραζιλίας και της ΕΕ στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας έχουν αναπτυχθεί μέσω της εντατικής συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών.

Η συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Βραζιλίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών τομέων που υπάγονται στα προγράμματα πλαίσια της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. Για παράδειγμα, η έρευνα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα στη 2η γενιά των προηγμένων βιοκαυσίμων είναι μία από τις προτεραιότητες που η ερευνητική συνεργασία ΕΕ-Βραζιλίας έχει προσδιορίσει επ’ αμοιβαία ωφελεία. Κατά την έβδομη συνεδρίαση της κοινής διευθύνουσας επιτροπής, το 2015, αμφότερα τα μέρη αποφάσισαν να εκδώσουν μια συντονισμένη πρόσκληση για τη δεύτερη γενιά προηγμένων βιοκαυσίμων, η δε υλοποίηση συζητήθηκε κατά την όγδοη συνεδρίαση της κοινής διευθύνουσας επιτροπής, στις 29 Νοεμβρίου 2017.

Η αξιολόγηση που πραγματοποίησε η Επιτροπή αποδεικνύει σαφώς ότι η συμφωνία αποτελεί σημαντικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Βραζιλίας σε κοινά πεδία προτεραιότητας στην επιστήμη και την τεχνολογία, με αμοιβαίο όφελος. Καθώς αυξάνεται διαρκώς το δυναμικό της Βραζιλίας ως εταίρου στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας, η χώρα αυτή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως στρατηγικός εταίρος της ΕΕ στη Λατινική Αμερική. Τα κυριότερα μέσα για τη συνεργασία είναι τα προγράμματα-πλαίσια της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

Μεταξύ των μη συνδεδεμένων τρίτων χωρών, η Βραζιλία ήταν η έκτη πιο δραστήρια χώρα στο ΠΠ 7 (2007-2013) και μέχρι σήμερα η 5η στο «Ορίζων 2020». Ως εισηγητής, είμαι πεπεισμένος ότι είναι προς το συμφέρον της ΕΕ να ανανεωθεί η συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας για μία νέα πενταετή περίοδο.

(1)

  ΕΕ L 295 της 11.11.2005, σ. 38.

(2)

  Απόφαση 2012/646/ΕΕ του Συμβουλίου, της 10ης Οκτωβρίου 2012, για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας (ΕΕ L 287 της 18.10.2012, σ. 4).


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας

Έγγραφα αναφοράς

11040/2017 – C8-0320/2017 – COM(2017)03362017/0139(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

22.9.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

2.10.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Angelo Ciocca

15.11.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

28.11.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

50

1

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Edward Czesak, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Csaba Molnár, Nadine Morano, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Patrizia Toia, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Εύα Καϊλή

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michał Boni, Mario Borghezio, Gerben-Jan Gerbrandy, Werner Langen, Morten Løkkegaard, Florent Marcellesi, Marian-Jean Marinescu, Rupert Matthews, Clare Moody, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Michèle Rivasi, Anneleen Van Bossuyt

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Ingeborg Gräßle, Mihai Ţurcanu

Ημερομηνία κατάθεσης

15.1.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

50

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mario Borghezio, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Ingeborg Gräßle, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Aldo Patriciello, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Mihai Ţurcanu

S&D

José Blanco López, Jens Geier, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

7

0

EFDD

David Borrelli

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

Verts/ALE

Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Claude Turmes

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιανουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου