Procedura : 2017/0139(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0004/2018

Teksty złożone :

A8-0004/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 06/02/2018 - 5.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0021

ZALECENIE     ***
PDF 619kWORD 56k
15.1.2018
PE 613.549v02-00 A8-0004/2018

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej przedłużenia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii

(11040/2017 – C8-0320/2017 – 2017/0139(NLE))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Angelo Ciocca

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej przedłużenia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii

(11040/2017 – C8-0320/2017 – 2017/0139(NLE))

(Specjalna procedura ustawodawcza – zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (11040/2017),

–  uwzględniając decyzję Rady 2005/781/WE z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii(1),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 186 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0320/2017),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0004/2018),

1.  wyraża zgodę na przedłużenie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Federacyjnej Republiki Brazylii.

(1)

Dz.U. L 295 z 11.11.2005, s. 37.


UZASADNIENIE

Umowa o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii(1) weszła w życie dnia 7 sierpnia 2007 r. Zawarto ją początkowo na okres pięciu lat, z możliwością przedłużania co pięć lat za zgodą obu stron i po dokonaniu oceny w trakcie przedostatniego roku każdego kolejnego okresu pięcioletniego. W związku z tym Parlament Europejski został obecnie poproszony o wyrażenie zgody na drugie z kolei przedłużenie umowy. Pod względem treści przedłużona umowa będzie identyczna z obowiązującą umową, zgodnie z tym, co zostało omówione i ustalone z Brazylią.

Od ostatniego przedłużenia umowy (na mocy decyzji 2012/646/UE(2)) Brazylia poczyniła znaczne postępy, jeśli chodzi o politykę w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI), co przyczyniło się do instytucjonalnego umocnienia systemu STI. Poprawiono sytuację kadrową, zarówno pod względem liczby, jak i kwalifikacji pracowników, usprawniono też infrastrukturę badawczo-rozwojową. Brazylia pozostaje w czołówce badań naukowych w dziedzinie rolnictwa oraz chorób tropikalnych i zakaźnych. Należy również do przodujących podmiotów na świecie w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nanotechnologii i energii, poza tym w Brazylii znajdują się jedne z najlepszych uniwersytetów Ameryki Łacińskiej. Wspomniane obszary badawcze są przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej. Kontakty między Brazylią a UE w dziedzinie nauki, technologii i innowacji rozwijają się dzięki ścisłej współpracy na poziomie UE i państw członkowskich.

Umowa o współpracy naukowej i technologicznej między UE a Brazylią obejmuje wiele obszarów badań naukowych, które wchodzą w zakres unijnych programów ramowych w dziedzinie badań i innowacji. Przykładowo, jednym z wybranych priorytetów zapewniających obustronne korzyści ze współpracy badawczej między UE a Brazylią są badania nad energią ze źródeł odnawialnych, a w szczególności nad zaawansowanymi biopaliwami drugiej generacji. Podczas siódmego posiedzenia Wspólnego Komitetu Sterującego, które odbyło się w 2015 r., obie strony postanowiły ogłosić skoordynowane zaproszenie do składania wniosków dotyczących zaawansowanych biopaliw drugiej generacji, a jego wdrożenie omówiono na ósmym posiedzeniu Komitetu dnia 29 listopada 2017 r.

Z oceny przeprowadzonej przez Komisję wyraźnie wynika, że umowa tworzy istotne ramy ułatwiające współpracę między UE a Brazylią we wspólnych priorytetowych obszarach nauki i technologii, co przynosi obopólne korzyści. Zważywszy na to, że potencjał Brazylii jako partnera w dziedzinie badań i innowacji stale rośnie, należy ją postrzegać jako strategicznego partnera UE w Ameryce Łacińskiej. Głównymi instrumentami współpracy są unijne programy ramowe w dziedzinie badań i innowacji.

Spośród niestowarzyszonych państw trzecich Brazylia była szóstym pod względem aktywności państwem w 7PR (2007–2013) oraz do tej pory – piątym w ramach programu „Horyzont 2020”. Jako sprawozdawca jestem przekonany, że w interesie Unii leży przedłużenie Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii na okres kolejnych pięciu lat.

(1)

  Dz.U. L 295 z 11.11.2005, s. 38.

(2)

  Decyzja Rady 2012/646/UE z dnia 10 października 2012 r. dotycząca przedłużenia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii (Dz.U. L 287 z 18.10.2012, s. 4).


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Umowa o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii

Odsyłacze

11040/2017 – C8-0320/2017 – COM(2017)03362017/0139(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

22.9.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

2.10.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Angelo Ciocca

15.11.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

28.11.2017

 

 

 

Data przyjęcia

11.1.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

50

1

7

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Edward Czesak, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Csaba Molnár, Nadine Morano, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Patrizia Toia, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Michał Boni, Mario Borghezio, Gerben-Jan Gerbrandy, Werner Langen, Morten Løkkegaard, Florent Marcellesi, Marian-Jean Marinescu, Rupert Matthews, Clare Moody, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Michèle Rivasi, Anneleen Van Bossuyt

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Ingeborg Gräßle, Mihai Ţurcanu

Data złożenia

15.1.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

50

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mario Borghezio, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Ingeborg Gräßle, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Aldo Patriciello, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Mihai Ţurcanu

S&D

José Blanco López, Jens Geier, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

7

0

EFDD

David Borrelli

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

Verts/ALE

Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Claude Turmes

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności