Procedură : 2017/0139(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0004/2018

Texte depuse :

A8-0004/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 06/02/2018 - 5.2

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0021

RECOMANDARE     ***
PDF 543kWORD 50k
15.1.2018
PE 613.549v02-00 A8-0004/2018

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei

(11040/2017 – C8-0320/2017 – 2017/0139(NLE))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportor: Angelo Ciocca

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei

(11040/2017 – C8-0320/2017 – 2017/0139(NLE))

(Procedura legislativă specială – aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (11040/2017),

–  având în vedere Decizia 2005/781/CE din 6 iunie 2005 a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei(1),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 186 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0320/2017),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0004/2018),

1.  aprobă reînnoirea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Federative a Braziliei.

(1)

JO L 295, 11.11.2005, p. 37.


EXPUNERE DE MOTIVE

Acordul de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei(1) a intrat în vigoare la 7 august 2007. Acordul a fost încheiat inițial pentru o perioadă de cinci ani și poate fi reînnoit din cinci în cinci ani de comun acord, sub rezerva unei evaluări realizate în cursul penultimului an al fiecărei perioade succesive de cinci ani. În consecință, Parlamentul este invitat să își dea aprobarea cu privire la cea de a doua reînnoire. De altfel, în ceea ce privește conținutul, acordul reînnoit va fi identic cu acordul aflat în vigoare, astfel cum a fost convenit cu omologii brazilieni.

De la ultima reînnoire a acordului (prin Decizia 2012/646/UE(2)), Brazilia a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește politica sa în domeniul științei, tehnologiei și inovării (STI), ceea ce a contribuit la consolidarea instituțională a sistemului STI. Astfel, s-au înregistrat îmbunătățiri în domeniul resurselor umane, în ceea ce privește atât numărul, cât și calificările, precum și în domeniul infrastructurii de cercetare și dezvoltare. Brazilia rămâne în frunte în sectorul cercetării din domeniul agriculturii și din domeniul bolilor tropicale și infecțioase. Este, de asemenea, un actor de talie mondială în sectorul tehnologiei informației și comunicării, al nanotehnologiei și al energiei și găzduiește unele dintre cele mai bune universități din America Latină. Aceste domenii de cercetare prezintă interes pentru Uniunea Europeană. Legăturile dintre Brazilia și UE în domeniul științei, tehnologiei și inovării s-au consolidat prin cooperarea intensă de la nivelul UE și al statelor membre.

Acordul UE-Brazilia privind S&T acoperă o gamă largă de domenii de cercetare incluse în programul-cadru de cercetare și inovare al UE. De exemplu, cercetarea privind energia din surse regenerabile și, în special, biocombustibilii avansați de a doua generație, a fost identificată ca fiind una dintre prioritățile reciproc avantajoase pentru cooperarea în materie de cercetare dintre UE și Brazilia. În cea de-a șaptea reuniune a comitetului director comun, care a avut loc în 2015, ambele părți au convenit să lanseze o invitație coordonată pentru propuneri privind biocombustibilii avansați de a doua generație, iar punerea sa în aplicare a fost discutată în timpul celei de-a opta reuniuni a comitetului, care a avut loc la 29 noiembrie 2017.

Evaluarea realizată de Comisie demonstrează în mod clar că acordul oferă un cadru important de facilitare a cooperării între UE și Brazilia în domenii prioritare comune în sectorul științei și tehnologiei, dând naștere unor beneficii reciproce. Având în vedere că potențialul Braziliei ca partener în domeniul cercetării și inovării continuă să se dezvolte, această țară trebuie considerată un partener strategic al UE în America Latină. Principalele instrumente de cooperare sunt programele-cadru ale UE pentru cercetare și inovare.

Dintre țările terțe care nu sunt asociate, Brazilia s-a clasat pe locul 6 între cele mai active țări din PC 7 (2007-2013) și, până în prezent, pe locul 5 în cadrul programului Orizont 2020. În calitate de raportor, sunt convins că este în interesul UE reînnoirea acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei pentru încă cinci ani.

(1)

  JO L 295, 11.11.2005, p. 38.

(2)

  Decizia 2012/646/UE a Consiliului din 10 octombrie 2012 privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei (JO L 287, 18.10.2012, p. 4).


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTĂ

Titlu

Acord de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei

Referințe

11040/2017 – C8-0320/2017 – COM(2017)03362017/0139(NLE)

Data sesizării / cerere de aprobare

22.9.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ITRE

2.10.2017

 

 

 

Raportori

Data numirii

Angelo Ciocca

15.11.2017

 

 

 

Examinare în comisie

28.11.2017

 

 

 

Data adoptării

11.1.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

50

1

7

Membri titulari prezenți la votul final

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Edward Czesak, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Csaba Molnár, Nadine Morano, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Patrizia Toia, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Michał Boni, Mario Borghezio, Gerben-Jan Gerbrandy, Werner Langen, Morten Løkkegaard, Florent Marcellesi, Marian-Jean Marinescu, Rupert Matthews, Clare Moody, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Michèle Rivasi, Anneleen Van Bossuyt

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Max Andersson, Ingeborg Gräßle, Mihai Țurcanu

Data depunerii

15.1.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

50

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mario Borghezio, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Ingeborg Gräßle, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Aldo Patriciello, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Mihai Țurcanu

S&D

José Blanco López, Jens Geier, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

7

0

EFDD

David Borrelli

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

Verts/ALE

Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Claude Turmes

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 25 ianuarie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate