Postopek : 2017/0139(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0004/2018

Predložena besedila :

A8-0004/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 06/02/2018 - 5.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0021

PRIPOROČILO     ***
PDF 545kWORD 55k
15.1.2018
PE 613.549v02-00 A8-0004/2018

o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju veljavnosti Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo

(11040/2017 – C8-0320/2017 – 2017/0139(NLE))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalec: Angelo Ciocca

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju veljavnosti Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo

(11040/2017 – C8-0320/2017 – 2017/0139(NLE))

(Posebni zakonodajni postopek – Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (11040/2017),

–  ob upoštevanju sklepa Sveta 2005/781/ES z dne 6. junija 2005 o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo(1),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 186 in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0320/2017),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0004/2018),

1.  odobri podaljšanje veljavnosti sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Federativne republike Brazilije.

(1)

UL L 295, 11.11.2005, str. 37.


OBRAZLOŽITEV

Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo(1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je začel veljati 7. avgusta 2007. Sporazum je bil sklenjen za začetno obdobje petih let, njegova veljavnost pa se lahko sporazumno podaljša vsako naslednje petletno obdobje po oceni, ki jo strani izvedeta v predzadnjem letu vsakega petletnega obdobja, Skladno s tem je zdaj Evropski parlament pozvan, da odobri drugo podaljšanje. Podaljšani Sporazum bo, kar zadeva vsebino, enak sedanjemu, kot je po razpravi soglašala brazilska stran.

Brazilija je od zadnjega podaljšanja Sporazuma (Sklep 2012/646/EU(2)) močno napredovala v politiki na področju znanosti, tehnologije in inovacij (ZTI), kar je prispevalo k institucionalni okrepitvi sistema ZTI. Ta napredek je prinesel tudi izboljšanje na področju števila in kvalifikacij človeških virov ter infrastrukture za raziskave in inovacije. Brazilija ima še vedno vodilno vlogo v raziskavah na področju kmetijstva ter tropskih in nalezljivih bolezni. Je tudi svetovna velesila na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij, nanotehnologij in energije, v njej so nekatere najboljše univerze Latinske Amerike. Ta področja raziskav so v interesu Evropske unije. Povezave med Brazilijo in EU v znanosti, tehnologiji in inovacijah se krepijo z intenzivnim sodelovanjem na ravni EU in držav članic.

Navedeni sporazum pokriva široko paleto raziskovalnih področij, ki spadajo v okvirne programe EU za raziskave in inovacije. Raziskave obnovljivih energij, zlasti pa druge generacije naprednih biogoriv, so ena od opredeljenih prednostnih nalog raziskovalnega sodelovanja med EU in Brazilijo, ki prinašajo obojestransko korist. Na sedmem zasedanju skupnega nadzornega odbora leta 2015 sta se obe strani odločili, da podata usklajen poziv k drugi generaciji naprednih biogoriv, o tem, kako načrt uresničiti, pa sta razpravljali na osmem zasedanju skupnega nadzornega odbora 29. novembra 2017.

Ocena, ki jo je opravila Komisija, je jasno pokazala, da Sporazum zagotavlja pomemben okvir za lažje sodelovanje med EU in Brazilijo na skupnih prednostnih področjih znanosti in tehnologije, ki koristijo obema stranema. Potencial Brazilije na področju znanosti in inovacij še narašča, zato je treba Brazilijo šteti za strateškega partnerja EU v Latinski Ameriki. Glavni instrumenti za sodelovanje so okvirni programi EU za raziskave in inovacije.

Brazilija je bila med nepridruženimi tretjimi državami doslej šesta najdejavnejša država v sedmem okvirnem programu (2007–2013) in doslej peta v programu Obzorje 2020. Kot poročevalec sem prepričan, da je v interesu EU podaljšati veljavnost Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo za nadaljnje petletno obdobje.

(1)

  UL L 295, 11.11.2005, str. 38.

(2)

  Sklep Sveta 2012/646/EU z dne 10. oktobra 2012 o podaljšanju veljavnosti Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo (UL L 287, 18.10.2012, str. 4).


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo

Referenčni dokumenti

11040/2017 – C8-0320/2017 – COM(2017)03362017/0139(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

22.9.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

2.10.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Angelo Ciocca

15.11.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

28.11.2017

 

 

 

Datum sprejetja

11.1.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

50

1

7

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Edward Czesak, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Csaba Molnár, Nadine Morano, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Patrizia Toia, Claude Turmes, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Michał Boni, Mario Borghezio, Gerben-Jan Gerbrandy, Werner Langen, Morten Løkkegaard, Florent Marcellesi, Marian-Jean Marinescu, Rupert Matthews, Clare Moody, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Michèle Rivasi, Anneleen Van Bossuyt

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Ingeborg Gräßle, Mihai Ţurcanu

Datum predložitve

15.1.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

50

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Anneleen Van Bossuyt

ENL

Mario Borghezio, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Ingeborg Gräßle, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Aldo Patriciello, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Mihai Ţurcanu

S&D

José Blanco López, Jens Geier, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Miapetra Kumpula-Natri, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

7

0

EFDD

David Borrelli

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

Verts/ALE

Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Claude Turmes

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 25. januar 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov