Förfarande : 2017/0139(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0004/2018

Ingivna texter :

A8-0004/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/02/2018 - 5.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0021

REKOMMENDATION     ***
PDF 394kWORD 57k
15.1.2018
PE 613.549v02-00 A8-0004/2018

om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien

(11040/2017 – C8-0320/2017 – 2017/0139(NLE))

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Angelo Ciocca

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien

(11040/2017 – C8-0320/2017 – 2017/0139(NLE))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (11040/2017),

–  med beaktande av rådets beslut 2005/781/EG av den 6 juni 2005 om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien(1),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 186 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0320/2017),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0004/2018),

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet förlängs.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Förbundsrepubliken Brasilien.

(1)

EUT L 295, 11.11.2005, s. 37.


MOTIVERING

Avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien(1) trädde i kraft den 7 augusti 2007. Avtalet ingicks för en inledande period på fem år och kan därefter genom överenskommelse mellan parterna förlängas vart femte år efter utvärdering under det näst sista året i varje period. Därför är parlamentet nu ombett att ge sitt godkännande till den andra förlängningen. Innehållet i det förlängda avtalet kommer att vara identiskt med innehållet i det nuvarande avtalet, enligt diskussion och överenskommelse med den brasilianska motparten.

Sedan avtalet senast förlängdes (genom beslut 2012/646/EU(2)) har Brasilien gjort betydande framsteg inom vetenskap, teknik och innovation, vilket har bidragit till en förstärkning av landets institutionella system på dessa områden. Bland annat har det skett förbättringar vad gäller mänskliga resurser (antal och kvalifikationer) och infrastruktur för forskning och utveckling. Brasilien ligger fortfarande i frontlinjen inom forskning på jordbruksområdet och inom forskning om tropiska sjukdomar och infektionssjukdomar. Landet hör också till de främsta i världen inom informations- och kommunikationsteknik, nanoteknik och energi, och det har några av Latinamerikas bästa universitet. Dessa forskningsområden är av intresse för Europeiska unionen. Kopplingarna mellan Brasilien och EU inom vetenskap, teknik och innovation har ökat genom ett intensivt samarbete både på EU-nivå och på medlemsstatsnivå.

Avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete täcker ett brett spektrum av forskningsområden som omfattas av EU:s ramprogram för forskning och innovation. Forskning om förnybara energikällor, och i synnerhet andra generationens avancerade biobränslen, är en av de prioriteringar som har identifierats som gynnar båda parter i forskningssamarbetet mellan EU och Brasilien. Under den gemensamma styrkommitténs sjunde möte, som ägde rum 2015, beslutade båda sidor att inleda en gemensam ansökningsomgång för andra generationens avancerade biobränslen, och genomförandet diskuterades under styrkommittén åttonde möte, som ägde rum den 29 november 2017.

Av den utvärdering som kommissionen har gjort framgår det tydligt att avtalet utgör en viktig ram för att underlätta samarbetet mellan EU och Brasilien på gemensamma prioriterade vetenskapliga och tekniska områden, vilket leder till ömsesidiga fördelar. Eftersom Brasilien har en ständigt växande potential som partner inom forskning och innovation, bör landet ses som en strategisk partner för EU i Latinamerika. De viktigaste instrumenten för samarbete är EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Bland de icke-associerade tredjeländerna var Brasilien det sjätte mest aktiva landet i det sjunde ramprogrammet för forskning (2007–2013) och har hittills varit det femte mest aktiva i Horisont 2020. Som föredragande är jag övertygad om att det ligger i EU:s intresse att förlänga avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien för en ny period på fem år.

(1)

  EUT L 295, 11.11.2005, s. 38.

(2)

  Rådets beslut 2012/646/EU av den 10 oktober 2012 om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien (EUT L 287, 18.10.2012, s. 4).


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien

Referensnummer

11040/2017 – C8-0320/2017 – COM(2017)03362017/0139(NLE)

Framläggande för parlamentet

22.9.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

2.10.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Angelo Ciocca

15.11.2017

 

 

 

Behandling i utskott

28.11.2017

 

 

 

Antagande

11.1.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

50

1

7

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Edward Czesak, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Csaba Molnár, Nadine Morano, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Patrizia Toia, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Michał Boni, Mario Borghezio, Gerben-Jan Gerbrandy, Werner Langen, Morten Løkkegaard, Florent Marcellesi, Marian-Jean Marinescu, Rupert Matthews, Clare Moody, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Michèle Rivasi, Anneleen Van Bossuyt

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Max Andersson, Ingeborg Gräßle, Mihai Ţurcanu

Ingivande

15.1.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

50

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Rupert Matthews, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Mario Borghezio, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Ingeborg Gräßle, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Aldo Patriciello, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Mihai Ţurcanu

S&D

José Blanco López, Jens Geier, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

7

0

EFDD

David Borrelli

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

Verts/ALE

Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Claude Turmes

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 25 januari 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy