ДОКЛАД относно преразглеждането на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия

25.1.2018 - (2017/2233(ACI))

Комисия по конституционни въпроси
Докладчик: Естебан Гонсалес Понс


Процедура : 2017/2233(ACI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0006/2018
Внесени текстове :
A8-0006/2018
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно преразглеждането на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия

(2017/2233(ACI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид решението на Председателския съвет от 5 октомври 2017 г.,

–  като взе предвид размяната на писма между председателя на Парламента и председателя на Комисията, и по-конкретно писмото от 2 октомври 2017 г. от последния, който се съгласява с проектите на предложения, представени от председателя на 7 септември 2017 г.,

–  като взе предвид проектоизмененията към Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия[1],

–  като взе предвид член 10, параграфи 1 и 4 и член 17, параграфи 3 и 7 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), както и член 245 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 295 от ДФЕС,

–  като взе предвид работната програма на Комисията за 2017 г.[2],

–   като взе предвид своята резолюция от 11 ноември 2015 г. относно реформата на избирателното право на Европейския съюз[3],

–  като взе предвид своята резолюция от 1 декември 2016 г. относно декларациите за интереси на членовете на Комисията — насоки[4],

–  като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2017 г. относно подобряването на функционирането на Европейския съюз чрез използване на потенциала на Договора от Лисабон[5],

–  като взе предвид своята резолюция от 14 септември 2017 г. относно прозрачността, отчетността и почтеността на институциите на ЕС[6],

–  като взе предвид проекта на решение на Комисията от 12 септември 2017 г. относно Кодекс за поведение на членовете на Европейската комисия, и по-специално член 10 относно участието в европейската политика по време на мандата,

–  като взе предвид актуализацията на проучването на Генералната дирекция за вътрешни политики на ЕС, озаглавено „Кодекс за поведение за членовете на Комисията — повишаване на ефективността и ефикасността“,

–  като взе предвид член 140, параграф 1 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A8-0006/2018),

А.  като има предвид, че член 10, параграф 1 от ДЕС гласи, че функционирането на Съюза се основава на представителната демокрация, и като има предвид, че Комисията в качеството си на изпълнителния орган на Съюза играе решаваща роля за функционирането на Съюза;

Б.  като има предвид, че член 10, параграф 3 и член 11 от ДЕС предоставят на гражданите на Съюза правото да участват в демократичния живот на Съюза;

В.  като има предвид, че член 17, параграф 3 от ДЕС гласи, че Комисията изпълнява своите задължения при пълна независимост, че членовете на Комисията се избират на основание на тяхната обща компетентност и ангажираност към европейската идея и измежду лица, чиято независимост е извън съмнение, както и че те не могат да искат, нито да приемат инструкции от никое правителство, институция, орган, служба или агенция;

Г.  като има предвид, че целта на проектоизмененията е да се приложат демократичните принципи при избора на председателя на Комисията в съответствие с член 17, параграф 7 от ДЕС;

Д.  като има предвид, че проектоизмененията позволяват на членовете на Комисията да се кандидатират на европейските избори, без да се налага да подават оставка;

Е.  като има предвид, че е обичайна практика в държавите членки членове на правителството да се кандидатират на националните парламентарни избори, без да се налага да подават оставка;

Ж.  като има предвид, че проектоизмененията също така позволяват на членовете на Комисията да бъдат определени от европейските политически партии като водещи кандидати („Spitzenkandidaten“) за длъжността председател на Комисията;

З.  като има предвид, че Парламентът вече е призовал за кодифициране на процедурата на водещите кандидати („Spitzenkandidaten“) при преразглеждането на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори[7];

И.  като има предвид, че съгласно член 10, параграф 4 от ДЕС политическите партии на европейско равнище допринасят за формирането на европейско политическо съзнание; и като има предвид, че член 10, параграф 3 и член 11, параграф 1 от ДЕС разширяват това, така че да обхване гражданите и представителните сдружения,

Й.  като има предвид, че проектоизмененията също така предвиждат необходимите предпазни мерки за защита на прозрачността, безпристрастността, поверителността и колегиалността, които продължават да се прилагат по отношение на участващите в предизборни кампании членове на Комисията;

К.  като има предвид, че проектоизмененията задължават председателя на Комисията да информира Парламента относно мерките, предприети с цел да се гарантира спазването на принципите на независимост, почтеност и дискретност, залегнали в член 245 от ДФЕС и Кодекса за поведение на членовете на Европейската комисия, когато членовете на Комисията участват в предизборни кампании като кандидати за европейските избори;

Л.  като има предвид, че проектоизмененията гласят, че членовете на Комисията не използват човешките или материалните ресурси на Комисията за дейности, свързани с предизборна кампания;

1.  припомня, че председателят на Комисията ще се избира от Европейския парламент по предложение на Европейския съвет, като се вземат под внимание резултатите от европейските избори и след провеждане на съответните консултации, и че поради това, както през 2014 г., европейските политически партии предлагат водещи кандидати („Spitzenkandidaten“), за да дадат на европейските граждани възможности за избор за председател на Комисията по време на европейските избори;

2.  припомня, че процесът на водещите кандидати („Spitzenkandidaten“) отразява междуинституционалния баланс между Парламента и Европейския съвет, както е предвидено в Договорите; подчертава също така, че тази допълнителна стъпка за засилване на парламентарното измерение на Съюза е принцип, който не може да бъде отменен;

3.  подчертава, че като не спазва процеса „Spitzenkandidaten“, Европейският съвет би създал риск от представяне на кандидатура за председател на Комисията за одобрение в Европейския парламент, която няма да има достатъчно парламентарно мнозинство;

4.  предупреждава, че Европейският парламент ще има готовност да отхвърли всеки кандидат в процедурата за назначаване на председател на Комисията, който не е бил назначен за водещ кандидат („Spitzenkandidat“) в навечерието на европейските избори;

5.  счита, че процесът „Spitzenkandidaten“ също така е принос за прозрачността, тъй като кандидатите за председател на Комисията се оповестяват преди европейските избори, а не като преди – след тях;

6.  подчертава, че процесът „Spitzenkandidaten“ насърчава политическото съзнание на европейските граждани в навечерието на европейските избори и укрепва политическата легитимност както на Парламента, така и на Комисията, като свързва по-пряко техните съответни избори с избора на гласоподавателите; признава следователно важната добавена стойност на принципа „Spitzenkandidat“ за целта за укрепване на политическото естество на Комисията;

7.  счита, че политическата легитимност на Комисията би била допълнително укрепена, ако повече избрани членове на Европейския парламент са номинирани за членове на Комисията;

8.  припомня, че в периода, предшестващ европейските избори през 2014 г., всички големи европейски политически партии бяха възприели процеса „Spitzenkandidaten“, като бяха посочили своите кандидати за длъжността председател на Комисията, и че бяха проведени обществени дебати между кандидатите, което доведе до конституционна и политическа практика, която отразява междуинституционалния баланс, предвиден в Договорите;

9.  счита, че през 2014 г. процесът „Spitzenkandidaten“ се оказа успешен, и подчертава, че европейските избори през 2019 г. ще бъдат повод да се утвърди използването на тази практика;

10.  насърчава европейските политически партии да издигнат своите водещи кандидати в открита, прозрачна и демократична състезателна процедура;

11.  счита, че проектоизмененията са в съответствие с член 10, параграф 1 и член 17, параграф 7 от ДЕС, и ги приветства като подобрение, което укрепва процеса на демократичен избор на председателя на Комисията;

12.  очаква приключването на преразглеждането на Кодекса за поведение на членовете на Европейската комисия, чиято цел е да се изяснят задълженията, приложими за членовете на Комисията по време на мандата и извън него; във връзка с това изисква от Комисията да приведе своя проект на решение от 12 септември 2017 г. относно Кодекс за поведение на членовете на Европейската комисия в съответствие с мненията, вече изразени от Европейския парламент и съответните му комисии, по отношение на, наред с другото, периода на изчакване, приложим за бивши членове на Комисията след края на мандата им, прозрачността, назначаването на независима комисия по етика и участието в европейски предизборни кампании;

13.  счита за важно в Кодекса за поведение на членовете на Комисията да се предвиждат високи стандарти на прозрачност, безпристрастност и предпазни мерки, за да се избягва всякакъв конфликт на интереси на членовете на Комисията в провеждането на кампании;

14.  припомня по-специално искането си за тригодишен „период на изчакване“, приложим за бившите членове на Комисията след прекратяване изпълнението на длъжността;

15.  одобрява измененията към Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия, приложени към настоящото решение;

16.  възлага на своя председател да подпише измененията заедно с председателя на Комисията и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение и приложението към него на Комисията и за сведение на Съвета и на парламентите на държавите членки.

  • [1]  ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.
  • [2]  Съобщение на Комисията от 25 октомври 2016 г., озаглавено „Работна програма на Комисията за 2017 г. Европа на резултатите: закрила, предоставяне на повече права и защита на гражданите“ (COM(2016)0710).
  • [3]  ОВ C 366, 27.10.2017 г., стр. 7.
  • [4]  Приети текстове, P8_TA(2016)0477.
  • [5]  Приети текстове, P8_TA(2017)0049.
  • [6]  Приети текстове, P8_TA(2017)0358.
  • [7]   Акт за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към Решение на Съвета 76/787/ECSC, ЕИО, Евратом (ОВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 1), изменено с Решение № 93/81/Евратом на Съвета, ЕОВС, ЕИО (ОВ L 33, 9.2.1993 г., стр. 15.) и с Решение № 2002/772/ЕО на Съвета, Евратом (ОВ L 283, 21.10.2002 г., стр. 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на споразумение между Европейския парламент и Европейската комисия ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТОЧКА 4 ОТ РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия

Договорени изменения към Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия

Текст в сила

Предложени промени

...

...

4. Всеки член на Комисията носи политическа отговорност за действията си в областта, за която отговаря, без с това да се накърнява принципът на действие на Комисията като колегиален орган.

Председателят на Комисията е изцяло отговорен за установяването на всеки конфликт на интереси, който води до невъзможност за член на Комисията да изпълнява задълженията си.

Председателят на Комисията е също така отговорен за всяка последваща мярка, взета при такива обстоятелства, и веднага информира за това председателя на Парламента в писмена форма.

Участието на членове на Комисията в предизборни кампании се урежда от Кодекса за поведение на членовете на Комисията.

Членове на Комисията, които участват активно в предизборни кампании като кандидати в избори за Европейския парламент, следва да ползват неплатен отпуск за участие в избори от края на последната месечна сесия преди изборите.

Председателят на Комисията информира своевременно Парламента относно своето решение да предостави такъв отпуск и посочва кой член на Комисията ще поеме съответните отговорности за времето на отпуска.

 

4. Всеки член на Комисията носи политическа отговорност за действията си в областта, за която отговаря, без с това да се накърнява принципът на действие на Комисията като колегиален орган.

Председателят на Комисията е изцяло отговорен за установяването на всеки конфликт на интереси, който води до невъзможност за член на Комисията да изпълнява задълженията си.

Председателят на Комисията е също така отговорен за всяка последваща мярка, взета при такива обстоятелства, и веднага информира за това председателя на Парламента в писмена форма.

Участието на членове на Комисията в предизборни кампании се урежда от Кодекса за поведение на членовете на Комисията.

Членове на Комисията могат да участват в предизборни кампании като кандидати в избори за Европейския парламент. Те също така могат да бъдат избирани от европейските политически партии като водещи кандидати („Spitzenkandidaten“) за длъжността председател на Комисията.

Председателят на Комисията информира своевременно Парламента относно това дали един или няколко членове на Комисията ще участват в предизборни кампании като кандидати за изборите за Европейския парламент, както и относно мерките, предприети с цел да се гарантира спазването на принципите на независимост, почтеност и дискретност, предвидени в член 245 от ДФЕС и Кодекса за поведение на членовете на Комисията.

Всеки член на Комисията, който се кандидатира или участва в предизборни кампании за изборите за Европейския парламент, се ангажира, че ще се въздържа от приемане на позиция по време на предизборната кампания, която не би била в съответствие със задължението му за поверителност или би нарушила принципа на колегиалност.

Всеки член на Комисията, който се кандидатира или участва в предизборни кампании за изборите за Европейския парламент, не може да използва човешките или материалните ресурси на Комисията за дейности, свързани с предизборните кампании.

...

...

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.1.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pervenche Berès, Rainer Wieland

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

17

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

6

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

NI

Diane James

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 29 януари 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност