Διαδικασία : 2017/2233(ACI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0006/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0006/2018

Συζήτηση :

PV 07/02/2018 - 5
CRE 07/02/2018 - 5

Ψηφοφορία :

PV 07/02/2018 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0030

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 690kWORD 65k
25.1.2018
PE 615.323v02-00 A8-0006/2018

σχετικά με την αναθεώρηση της Συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(2017/2233(ACI))

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Esteban González Pons

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Σχέδιο συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 4 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αναθεώρηση της Συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(2017/2233(ACI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 5ης Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την ανταλλαγή επιστολών μεταξύ του Προέδρου του και του Προέδρου της Επιτροπής, ιδίως την επιστολή του τελευταίου της 2ας Οκτωβρίου 2017, η οποία συμφωνεί με τις προτάσεις διατύπωσης που υπέβαλε ο Πρόεδρός του στις 7 Σεπτεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τα σχέδια τροπολογιών στη Συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 17 παράγραφοι 3 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), καθώς και το άρθρο 245 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 295 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2017(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων – κατευθυντήριες γραμμές(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ(6),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με έναν Κώδικα Συμπεριφοράς για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως το άρθρο 10 σχετικά με τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή πολιτική κατά τη διάρκεια της θητείας,

–  έχοντας υπόψη την επικαιροποίηση της μελέτης που εκπόνησε η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών με τίτλο «Κώδικας δεοντολογίας Επιτρόπων – Βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 140 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0006/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 10 παράγραφος 1 της ΣΕΕ ορίζει ότι η λειτουργία της Ένωσης θεμελιώνεται στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, και ότι η Επιτροπή, ως εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στη λειτουργία της Ένωσης·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 10 παράγραφος 3 και το άρθρο 11 της ΣΕΕ παρέχουν στους πολίτες της Ένωσης το δικαίωμα συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 17 παράγραφος 3 της ΣΕΕ ορίζει ότι, κατά την άσκηση των καθηκόντων της, η Επιτροπή έχει πλήρη ανεξαρτησία, ότι τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται βάσει των γενικών τους ικανοτήτων και της προσήλωσής τους στην ευρωπαϊκή ιδέα μεταξύ προσωπικοτήτων που παρέχουν πλήρη εχέγγυα ανεξαρτησίας και ότι δεν επιζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από κυβερνήσεις, θεσμικά όργανα, λοιπά όργανα ή οργανισμούς·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια τροπολογιών αποσκοπούν στην εφαρμογή των δημοκρατικών αρχών κατά την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 7 της ΣΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια τροπολογιών δίνουν στα μέλη της Επιτροπής τη δυνατότητα να θέτουν υποψηφιότητα στις ευρωπαϊκές εκλογές χωρίς να υποχρεούνται να παραιτηθούν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα κράτη μέλη αποτελεί κοινή πρακτική τα μέλη της κυβέρνησης να θέτουν υποψηφιότητα στις εθνικές βουλευτικές εκλογές χωρίς να υποχρεούνται να παραιτηθούν·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια τροπολογιών επιτρέπουν επίσης στα μέλη της Επιτροπής να ορίζονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ως κορυφαίοι υποψήφιοι («Spitzenkandidaten») για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη ζητήσει να κωδικοποιηθεί η διαδικασία για τους κορυφαίους υποψηφίους στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία(7)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 της ΣΕΕ, τα πολιτικά κόμματα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλουν στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης, και ότι τα άρθρα 10 παράγραφος 3 και 11 παράγραφος 1 της ΣΕΕ επεκτείνουν την αρχή αυτή στους πολίτες και στις αντιπροσωπευτικές ενώσεις·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια τροπολογιών παρέχουν επίσης τις αναγκαίες διασφαλίσεις για την προστασία της διαφάνειας, της αμεροληψίας, του απορρήτου και της συλλογικότητας, που εξακολουθούν να ισχύουν για τα μέλη της Επιτροπής τα οποία συμμετέχουν ως υποψήφιοι σε προεκλογική εκστρατεία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των σχεδίων τροπολογιών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής υποχρεούται να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να διασφαλιστεί η τήρηση των αρχών της ανεξαρτησίας, της ακεραιότητας και της διακριτικής ευχέρειας που κατοχυρώνονται στο άρθρο 245 της ΣΛΕΕ και στον Κώδικα Συμπεριφοράς για τα μέλη της Επιτροπής όταν οι Επίτροποι συμμετέχουν ως υποψήφιοι σε προεκλογικές εκστρατείες για τις ευρωπαϊκές εκλογές·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια τροπολογιών ορίζουν ότι τα μέλη της Επιτροπής δεν μπορούν να χρησιμοποιούν ανθρώπινους ή υλικούς πόρους της Επιτροπής για δραστηριότητες που συνδέονται με προεκλογική εκστρατεία·

1.  επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, λαμβανομένου υπόψη του αποτελέσματος των ευρωπαϊκών εκλογών και μετά τη διεξαγωγή κατάλληλων διαβουλεύσεων, και ότι, συνεπώς, όπως συνέβη το 2014, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να προτείνουν κορυφαίους υποψηφίους προκειμένου να δίνεται στους ευρωπαίους πολίτες η δυνατότητα να επιλέξουν ποιον θα εκλέξουν Πρόεδρο της Επιτροπής στις ευρωπαϊκές εκλογές·

2.  υπενθυμίζει ότι η διαδικασία των κορυφαίων υποψηφίων αντικατοπτρίζει τη διοργανική ισορροπία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται στις Συνθήκες· τονίζει επιπλέον ότι η αρχή αυτή είναι ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διάστασης της ΕΕ και δεν μπορεί να ανατραπεί·

3.  τονίζει ότι, σε περίπτωση μη τήρησης της διαδικασίας των κορυφαίων υποψηφίων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα υπήρχε επίσης ο κίνδυνος να προταθεί για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής προς έγκριση από το Κοινοβούλιο υποψήφιος που δεν θα συγκεντρώνει επαρκή κοινοβουλευτική πλειοψηφία·

4.  προειδοποιεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι έτοιμο να απορρίψει κατά τη διαδικασία ορισμού του Προέδρου της Επιτροπής οιονδήποτε υποψήφιο δεν έχει ορισθεί ως κορυφαίος υποψήφιος κατά την περίοδο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές·

5.  θεωρεί ότι η διαδικασία των κορυφαίων υποψηφίων συνιστά επίσης συμβολή στη διαφάνεια, δεδομένου ότι οι υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής γίνονται γνωστοί πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, και όχι μετά, όπως συνέβαινε προηγουμένως·

6.  υπογραμμίζει ότι η διαδικασία των κορυφαίων υποψηφίων προάγει την πολιτική συνείδηση των ευρωπαίων πολιτών κατά την περίοδο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές και ενισχύει την πολιτική νομιμοποίηση τόσο του Κοινοβουλίου όσο και της Επιτροπής, μέσω της αμεσότερης σύνδεσης των αντίστοιχων διαδικασιών εκλογής τους με την επιλογή των ψηφοφόρων· αναγνωρίζει επομένως τη σημαντική προστιθέμενη αξία που έχει η αρχή του κορυφαίου υποψηφίου στο πλαίσιο του στόχου της ενίσχυσης της πολιτικής φύσης της Επιτροπής·

7.  θεωρεί ότι η πολιτική νομιμοποίηση της Επιτροπής θα ενισχυόταν περαιτέρω εάν περισσότεροι εκλεγμένοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ορίζονταν μέλη της Επιτροπής·

8.  υπενθυμίζει ότι, κατά την περίοδο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014, όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα υιοθέτησαν τη διαδικασία των κορυφαίων υποψηφίων, δηλώνοντας τον υποψήφιό τους για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής, και ότι διεξήχθησαν δημόσιες συζητήσεις μεταξύ των υποψηφίων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια συνταγματική και πολιτική πρακτική που αντικατοπτρίζει τη διοργανική ισορροπία που προβλέπεται από τις Συνθήκες·

9.  θεωρεί ότι το 2014 η διαδικασία των κορυφαίων υποψηφίων αποδείχτηκε επιτυχής και τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 θα αποτελέσουν την ευκαιρία να παγιωθεί η χρήση αυτής της πρακτικής·

10.  παροτρύνει τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να ορίσουν τους κορυφαίους υποψηφίους τους με ανοικτή, διαφανή και δημοκρατική ανταγωνιστική αντιπαράθεση·

11.  θεωρεί ότι τα σχέδια τροπολογιών συνάδουν με τα άρθρα 10 παράγραφος 1 και 17 παράγραφος 7 της ΣΕΕ και εκφράζει την ικανοποίησή του διότι συνιστούν βελτίωση που παγιώνει τη διαδικασία δημοκρατικής εκλογής του Προέδρου της Επιτροπής·

12.  προσβλέπει στην ολοκλήρωση της αναθεώρησης του Κώδικα Συμπεριφοράς για τα μέλη της Επιτροπής, που αποσκοπεί να αποσαφηνίσει τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στα μέλη της Επιτροπής εντός και εκτός υπηρεσίας· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να ευθυγραμμίσει το σχέδιο απόφασής της της 12ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με έναν Κώδικα Συμπεριφοράς για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις απόψεις που έχουν ήδη εκφραστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις αρμόδιες επιτροπές του όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την περίοδο αναμονής που θα ισχύει για τα πρώην μέλη της Επιτροπής αφού παύσουν να ασκούν το αξίωμα, τη διαφάνεια, τον διορισμό της ανεξάρτητης επιτροπής δεοντολογίας και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκές προεκλογικές εκστρατείες·

13.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό να προβλέπονται στον Κώδικα Συμπεριφοράς για τα μέλη της Επιτροπής ισχυρά πρότυπα διαφάνειας, αμεροληψίας και διασφαλίσεις προκειμένου να αποφεύγεται οιαδήποτε ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων των επιτρόπων οι οποίοι συμμετέχουν ως υποψήφιοι σε προεκλογική εκστρατεία·

14.  υπενθυμίζει ιδίως το αίτημά του για τριετή περίοδο αναμονής που θα ισχύει για τα πρώην μέλη της Επιτροπής αφού παύσουν να ασκούν το αξίωμα·

15.  εγκρίνει τις τροπολογίες στη Συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου τις τροπολογίες και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το παράρτημά της στην Επιτροπή και, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.

(2)

Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2017 – Για μια Ευρώπη που προστατεύει, ισχυροποιεί και αμύνεται» (COM(2016)0710).

(3)

ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 7.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0477.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0049.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0358.

(7)

Πράξη περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, που προσαρτάται στην απόφαση του Συμβουλίου 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ (ΕΕ L 278 της 8.10.1976, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 93/81/Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 της 9.2.1993, σ. 15) και την απόφαση 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (ΕΕ L 283 της 21.10.2002, σ. 1.).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Σχέδιο συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 4 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τροπολογίες στη Συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ισχύον κείμενο

Προτεινόμενες αλλαγές

...

...

4. Με την επιφύλαξη της αρχής της συλλογικότητας της Επιτροπής, κάθε μέλος της Επιτροπής φέρει την πολιτική ευθύνη της δράσης του στον τομέα με τον οποίο είναι επιφορτισμένο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι πλήρως υπεύθυνος για τον εντοπισμό οιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων που παρακωλύει ένα μέλος της Επιτροπής από το να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι επίσης υπεύθυνος για την ανάληψη κάθε δράσης την οποία συνεπάγεται μια τέτοια περίπτωση και ενημερώνει πάραυτα και εγγράφως τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου.

Η συμμετοχή των μελών της Επιτροπής σε προεκλογικές εκστρατείες διέπεται από τον Κώδικα Συμπεριφοράς των Επιτρόπων.

Τα μέλη της Επιτροπής που συμμετέχουν ενεργά σε προεκλογικές εκστρατείες ως υποψήφιοι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να λαμβάνουν εκλογική άδεια άνευ αποδοχών από το τέλος της τελευταίας περιόδου συνόδου πριν από τις εκλογές.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει το Κοινοβούλιο εγκαίρως σχετικά με την απόφασή του να χορηγήσει αυτή την άδεια και ανακοινώνει το μέλος της Επιτροπής που θα αναλάβει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες για τη συγκεκριμένη περίοδο αδείας.

 

4. Με την επιφύλαξη της αρχής της συλλογικότητας της Επιτροπής, κάθε μέλος της Επιτροπής φέρει την πολιτική ευθύνη της δράσης του στον τομέα με τον οποίο είναι επιφορτισμένο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι πλήρως υπεύθυνος για τον εντοπισμό οιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων που παρακωλύει ένα μέλος της Επιτροπής από το να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι επίσης υπεύθυνος για την ανάληψη κάθε δράσης την οποία συνεπάγεται μια τέτοια περίπτωση και ενημερώνει πάραυτα και εγγράφως τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου.

Η συμμετοχή των μελών της Επιτροπής σε προεκλογικές εκστρατείες διέπεται από τον Κώδικα Συμπεριφοράς των Επιτρόπων.

Τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν σε προεκλογικές εκστρατείες ως υποψήφιοι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορούν επίσης να επιλέγονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ως κορυφαίοι υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής («Spitzenkandidat»).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει το Κοινοβούλιο εγκαίρως σχετικά με το κατά πόσον ένα ή περισσότερα μέλη της Επιτροπής θα συμμετάσχουν ως υποψήφιοι σε προεκλογικές εκστρατείες για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να διασφαλιστεί η τήρηση των αρχών της ανεξαρτησίας, της ακεραιότητας και της διακριτικής ευχέρειας που προβλέπονται στο άρθρο 245 της ΣΛΕΕ και στον Κώδικα Συμπεριφοράς των Επιτρόπων.

Κάθε μέλος της Επιτροπής που θέτει υποψηφιότητα ή συμμετέχει σε προεκλογικές εκστρατείες για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεσμεύεται ότι, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, θα απέχει από κάθε έκφραση θέσης που θα ήταν σε αντίθεση με την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου ή θα παραβίαζε την αρχή της συλλογικότητας.

Κάθε μέλος της Επιτροπής που θέτει υποψηφιότητα ή συμμετέχει σε προεκλογικές εκστρατείες για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορεί να κάνει χρήση ανθρώπινων ή υλικών πόρων της Επιτροπής για δραστηριότητες που σχετίζονται με την προεκλογική εκστρατεία.

...

...


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pervenche Berès, Rainer Wieland


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

17

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

6

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

NI

Diane James

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιανουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου