Izvješće - A8-0006/2018Izvješće
A8-0006/2018

IZVJEŠĆE o reviziji Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije

25.1.2018 - 2017/2233(ACI))

Odbor za ustavna pitanja
Izvjestitelj: Esteban González Pons


Postupak : 2017/2233(ACI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0006/2018
Podneseni tekstovi :
A8-0006/2018
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o reviziji Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije

2017/2233(ACI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir odluku Konferencije predsjednika od 5. listopada 2017.,

–  uzimajući u obzir razmjenu pisama između svojeg predsjednika i predsjednika Komisije, osobito pismo predsjednika Komisije od 2. listopada 2017. koji se slaže s nacrtima prijedloga koje je predsjednik Parlamenta iznio 7. rujna 2017.,

–  uzimajući u obzir Okvirni sporazum o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije[1],

–  uzimajući u obzir članak 10. stavke 1. i 4. te članak 17. stavke 3. i 7. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i članak 245. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir članak 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir članak 295. UFEU-a,

–  uzimajući u obzir Program rada Komisije za 2017.[2],

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. studenoga 2015. o reformi izbornog zakona Europske unije[3],

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 1. prosinca 2016. o financijskim interesima povjerenika – smjernice[4],

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. veljače 2017. o poboljšanju funkcioniranja Europske unije korištenjem potencijala Ugovora iz Lisabona[5],

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. rujna 2017. o transparentnosti, odgovornosti i integritetu u institucijama EU-a[6],

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Komisije od 12. rujna 2017. o Kodeksu ponašanja za članove Europske komisije, osobito njegov članak 10. o sudjelovanju u europskoj politici tijekom mandata,

–  uzimajući u obzir ažuriranu studiju Glavne uprave za unutarnju politiku naslovljenu „Kodeks ponašanja za povjerenike – poboljšanje djelotvornosti i učinkovitosti”,

–  uzimajući u obzir članak 140. stavak 1. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ustavna pitanja (A8-0006/2018),

A.  budući da se u članku 10. stavku 1. UEU-a navodi da se funkcioniranje Unije temelji na predstavničkoj demokraciji i budući da Komisija kao izvršna institucija Unije ima odlučujuću ulogu u funkcioniranju Unije;

B.   budući da se člankom 10. stavkom 3. i člankom 11. UEU-a građanima Unije dodjeljuje pravo sudjelovanja u demokratskom životu Unije;

C.  budući da članak 14. stavak 3. UEU-a kaže da je u obavljanju svojih zaduženja Komisija u potpunosti neovisna, da se članovi Komisije biraju na temelju njihove opće sposobnosti i europskog opredjeljenja iz redova osoba čija je neovisnost neupitna te da ne traže i ne primaju naputke od bilo koje vlade ili koje druge institucije, tijela, ureda ili subjekta;

D.  budući da je cilj nacrta izmjena primjenjivati demokratska načela pri izboru predsjednika Komisije u skladu s člankom 17. stavkom 7. UEU-a;

E.  budući da se nacrtom izmjena članovima Komisije omogućuje da se kandidiraju na europskim izborima bez podnošenja ostavke;

F.  budući da je uobičajena praksa u državama članicama za članove vlade da se kandidiraju na nacionalnim parlamentarnim izborima, a da pritom ne moraju podnijeti ostavku;

G.  budući da se nacrtom izmjena omogućuje i da europske političke stranke imenuju članove Komisije kao vodeće kandidate („Spitzenkandidaten”) za funkciju predsjednika Komisije;

H.  budući da je Parlament već pozvao na kodifikaciju postupka vodećih kandidata pri reviziji Akta o izboru članova Europskog parlamenta neposrednim općim izborima[7];

I.  budući da u skladu s člankom 10. stavkom 4. UEU-a političke stranke na europskoj razini doprinose oblikovanju europske političke svijesti; budući da se člankom 10. stavkom 3. i člankom 11. stavkom 1. dodaju i građani te udruženja;

J.  budući da se u nacrtu izmjena predviđaju i potrebne zaštitne mjere za zaštitu transparentnosti, nepristranosti, povjerljivosti i kolegijalnosti, što se i dalje primjenjuje na članove Komisije koji sudjeluju u izbornim kampanjama;

K.  budući da se nacrtom izmjena predsjednik Komisije obvezuje da će Parlament obavještavati o mjerama poduzetim kako bi se osiguralo poštovanje načela neovisnosti, integriteta i povjerljivosti iz članka 245. UFEU-a i iz Kodeksa ponašanja za članove Europske komisije kad se u izbornim kampanjama natječu na izborima za Europski parlament;

L.  budući da se u nacrtu izmjena navodi da članovi Komisije ne smiju koristiti ljudske ni materijalne resurse Komisije za aktivnosti povezane s izbornom kampanjom;

1.  podsjeća na to da će predsjednika Komisije izabrati Europski parlament na prijedlog Europskog vijeća, uzimajući u obzir izbore za Europski parlament i nakon održavanja odgovarajućih savjetovanja te da će stoga, kao što je već bio slučaj 2014., europske političke stranke predložiti vodeće kandidate („Spitzenkandidaten”) kako bi se europskim građanima pružila mogućnost da na izborima za Europski parlament među njima izaberu predsjednika Komisije;

2.  podsjeća da postupak odabira vodećih kandidata odražava međuinstitucijsku ravnotežu između Parlamenta i Europskog vijeća kako je predviđeno Ugovorima; nadalje naglašava da je ovaj daljnji korak u jačanju parlamentarne dimenzije Unije načelo koje se ne može ukinuti;

3.  naglašava da bi Europsko vijeće, kad ne bi poštovalo postupak odabira glavnih kandidata, također riskiralo da predloži kandidata za predsjednika Komisije kako bi dobio odobrenje Parlamenta koji ne bi imao dovoljnu parlamentarnu većinu;

4.  upozorava da će Europski parlament biti spreman odbiti bilo kojeg kandidata u postupku imenovanja za mjesto predsjednika Komisije koji nije bio imenovan kao vodeći kandidat uoči europskih izbora;

5.  smatra da postupak odabira vodećih kandidata također predstavlja doprinos transparentnosti, jer su kandidati za mjesto predsjednika Komisije obznanjeni prije europskih izbora, a ne nakon njih, kao što je prije bio slučaj;

6.  naglašava da se postupkom odabira vodećih kandidata potiče politička osviještenost europskih građana uoči izbora za Europski parlament te jača politička legitimnost Parlamenta i Komisije izravnijim povezivanjem izbora za te institucije s odabirom glasača; prepoznaje stoga važnu dodanu vrijednost načela vodećih kandidata u cilju jačanja političke naravi Komisije;

7.  smatra da bi se nominiranjem više zastupnika u Europskom parlamentu za mjesta članova Komisije dodatno ojačao politički legitimitet Komisije;

8.  podsjeća da su uoči europskih izbora 2014. sve veće europske političke stranke prigrlile postupak odabira vodećih kandidata navodeći ime svojeg kandidata za predsjednika Komisije i da su održane javne rasprave među kandidatima, čime je nastala ustavna i politička praksa koja odražava međuinstitucijsku ravnotežu predviđenu u Ugovorima;

9.  smatra da se 2014. postupak odabira vodećih kandidata pokazao uspješnim te naglašava da će europski izbori 2019. biti prilika da se učvrsti primjena tog postupka;

10.  potiče europske političke stranke da imenuju svoje kandidate u otvorenom, transparentnom i demokratskom natjecanju;

11.  smatra da je nacrt izmjena u skladu s člankom 10. stavkom 1. i člankom 17. stavkom 7. UEU-a te ga pozdravlja kao poboljšanje kojim se konsolidira proces demokratskog izbora predsjednika Europske komisije;

12.  iščekuje dovršetak revizije Kodeksa ponašanja za članove Europske komisije, čiji je cilj pojasniti obveze koje važe za članove Komisije tijekom radnog vremena i izvan njega; u tom pogledu traži od Komisije da uskladi svoj nacrt odluke od 12. rujna 2017. o Kodeksu ponašanja za članove Europske komisije s mišljenjima koja su već iznijeli Europski parlament i njegovi relevantni odbori, među ostalim u pogledu razdoblja mirovanja koje se primjenjuje na bivše članove Komisije nakon prestanka obnašanja dužnosti, transparentnosti, imenovanja neovisnog etičkog odbora i sudjelovanja u izbornim kampanjama;

13.  smatra važnim dati, u Kodeksu ponašanja za članove Komisije, stroge standarde transparentnosti i nepristranosti te zaštitne mjere radi izbjegavanja mogućih sukoba interesa članova Komisije koji sudjeluju u izbornoj kampanji;

14.  posebno podsjeća na svoj zahtjev za trogodišnje „razdoblja mirovanja” koje se primjenjuje na bivše članove Komisije nakon prestanka obnašanja dužnosti;

15.  odobrava izmjene Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije koje su priložene ovoj Odluci,

16.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ove izmjene zajedno s predsjednikom Komisije te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije;

17.  nalaže svom predsjedniku da ovu odluku i njezin prilog proslijedi Komisiji i, radi obavijesti, Vijeću i parlamentima država članica.

  • [1] SL L 304 od 20.11.2010., str. 47.
  • [2]  Komunikacija Komisije od 25. listopada 2016. naslovljena „Program rada Komisije za 2017. – Izgradnja Europe koja štiti, osnažuje i brani” (COM(2016)0710).
  • [3]  SL C 366, 27.10.2017., str. 7.
  • [4]  Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0477.
  • [5]  Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0049.
  • [6]  Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0358.
  • [7]    Akt o izboru članova Europskog parlamenta neposrednim općim izborima koji je priložen Odluci Vijeća 76/787/EZUČ, EEZ, Euratom (SL L 278, 8.10.1976., str. 1.), kako je izmijenjena Odlukom Vijeća 93/81/Euratom, EZUČ, EEC (SL L 33, 9.2.1993., str. 15.) i Odlukom Vijeća 2002/772/EZ, Euratom (SL L 283, 21.10.2002., str. 1.).

PRILOG: Nacrt sporazuma između Europskog parlamenta i Europske komisije O IZMJENI TOČKE 4. OKVIRNOG SPORAZUMA O ODNOSIMA IZMEĐU EUROPSKOG PARLAMENTA I EUROPSKE KOMISIJE

Okvirni sporazum o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije

Dogovorene izmjene Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije

Tekst na snazi

Predložene izmjene

...

...

4. Svaki član Komisije preuzima političku odgovornost za djelovanje u području za koje je nadležan ne dovodeći u pitanje načelo kolegijalnosti unutar Komisije.

Predsjednik Komisije snosi punu odgovornost za utvrđivanje svakog sukoba interesa koji člana Komisije sprečava u obavljanju dužnosti.

Predsjednik Komisije jednako je tako odgovoran za sve daljnje aktivnosti u takvim okolnostima te o njima odmah izvješćuje predsjednika Parlamenta pisanim putem.

Sudjelovanje članova Komisije u izbornim kampanjama uređeno je Kodeksom ponašanja povjerenika.

Članovi koji u izbornim kampanjama aktivno sudjeluju kao kandidati u izborima za Parlament trebaju uzeti neplaćeni odmor u svrhu izbora, s učinkom od završetka posljednjeg djelomičnog zasjedanja prije izbora.

Predsjednik Komisije pravovremeno izvješćuje Parlament o svojoj odluci da odobri takav odmor, navodeći koji će član Komisije preuzeti odgovarajuće dužnosti tijekom razdoblja odmora.

 

4. Svaki član Komisije preuzima političku odgovornost za djelovanje u području za koje je nadležan ne dovodeći u pitanje načelo kolegijalnosti unutar Komisije.

Predsjednik Komisije snosi punu odgovornost za utvrđivanje svakog sukoba interesa koji člana Komisije sprečava u obavljanju dužnosti.

Predsjednik Komisije jednako je tako odgovoran za sve daljnje aktivnosti u takvim okolnostima te o njima odmah izvješćuje predsjednika Parlamenta pisanim putem.

Sudjelovanje članova Komisije u izbornim kampanjama uređeno je Kodeksom ponašanja povjerenika.

Članovi Komisije mogu sudjelovati u izbornim kampanjama kao kandidati u izborima za Parlament. Europske političke stranke mogu ih odabrati i kao vodeće kandidate („Spitzenkandidaten”) za funkciju predsjednika Komisije.

Predsjednik Komisije pravovremeno izvješćuje Parlament o tome hoće li jedan član Komisije ili više njih biti kandidati u izbornim kampanjama za izbore za Parlament te o mjerama poduzetim kako bi se zajamčilo poštovanje načela neovisnosti, integriteta i povjerljivosti predviđenih člankom 245. UFEU-a i Kodeksom ponašanja za povjerenike.

Svaki član Komisije koji se kandidira ili sudjeluje u izbornim kampanjama za izbore za Parlament obvezuje se da će se tijekom izborne kampanje suzdržati od zauzimanja stajališta koja nisu u skladu s njegovom obvezom povjerljivosti ili kojima se krši načelo kolegijalnosti.

Nijedan član Komisije koji se kandidira ili sudjeluje u izbornim kampanjama za izbore za Parlament ne smije koristiti ljudske ni materijalne resurse Komisije za aktivnosti povezane s izbornom kampanjom.

...

...

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

23.1.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

17

6

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pervenche Berès, Rainer Wieland

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

17

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

6

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

NI

Diane James

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 1. veljače 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti