Pranešimas - A8-0006/2018Pranešimas
A8-0006/2018

PRANEŠIMAS dėl pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių peržiūros

25.1.2018 - (2017/2233(ACI))

Konstitucinių reikalų komitetas
Pranešėjas: Esteban González Pons


Procedūra : 2017/2233(ACI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0006/2018
Pateikti tekstai :
A8-0006/2018
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių peržiūros

(2017/2233(ACI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos 2017 m. spalio 5 d. sprendimą,

–  atsižvelgdamas į Parlamento Pirmininko ir Komisijos Pirmininko susirašinėjimą, ypač į Komisijos Pirmininko 2017 m. spalio 2 d. laišką, kuriame pritariama Parlamento Pirmininko 2017 m. rugsėjo 7 d. pateiktų pasiūlymų projektams,

–  atsižvelgdamas į Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių pakeitimų projektą[1],

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 10 straipsnio 1 ir 4 dalis bei 17 straipsnio 3 ir 7 dalis, taip pat į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 245 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į SESV 295 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. Komisijos darbo programą[2],

–   atsižvelgdamas į savo 2015 m. lapkričio 11 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos rinkimų teisės reformos[3],

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. gruodžio 1 d. rezoliuciją dėl Komisijos narių interesų deklaracijų gairių[4],

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. vasario 16 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos veikimo gerinimo remiantis Lisabonos sutarties teikiamomis galimybėmis[5],

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. rugsėjo 14 d. rezoliuciją dėl skaidrumo, atskaitomybės ir sąžiningumo ES institucijose[6],

–  atsižvelgdamas į 2017 m. rugsėjo 12 d. Komisijos sprendimo dėl Europos Komisijos narių elgesio kodekso projektą, ypač į jo 10 straipsnį dėl dalyvavimo Europos politikoje kadencijos laikotarpiu,

–  atsižvelgdamas į atnaujintą savo Vidaus politikos generalinio direktorato tyrimą „Europos Komisijos narių elgesio kodeksas: veiksmingumo ir naudingumo gerinimas“,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 140 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A8-0006/2018),

A.  kadangi ES sutarties 10 straipsnio 1 dalyje pažymima, kad Sąjungos veikla pagrįsta atstovaujamąja demokratija, ir kadangi Komisija, kaip Sąjungos vykdomoji institucija, atlieka lemiamą vaidmenį Sąjungos veikimo požiūriu;

B.   kadangi ES sutarties 10 straipsnio 3 dalimi ir 11 straipsniu Sąjungos piliečiams suteikiama teisė dalyvauti Sąjungos demokratiniame gyvenime;

C.  kadangi ES sutarties 17 straipsnio 3 dalyje pažymima, kad, vykdydama savo įsipareigojimus, Komisija yra visiškai nepriklausoma, kad Komisijos nariai parenkami pagal jų bendrą kompetenciją ir atsidavimą Europai iš asmenų, kurių nepriklausomumas nekelia jokių abejonių, ir kad jie nesiekia gauti ir nepaiso jokios vyriausybės, institucijos, įstaigos ar organo nurodymų;

D.  kadangi pakeitimų projekto tikslas – demokratinių principų įgyvendinimas per Komisijos pirmininko rinkimus vadovaujantis ES sutarties 17 straipsnio 7 dalimi;

E.  kadangi pakeitimų projekte numatyta galimybė Komisijos nariams kandidatuoti per Europos Parlamento rinkimus neatsistatydinant;

F.  kadangi vyriausybės narių dalyvavimas nacionaliniuose parlamento rinkimuose nekeliant reikalavimo atsistatydinti – valstybėse narėse įprasta praktika;

G.  kadangi pakeitimų projekte taip pat leidžiama Europos politinėms partijoms skirti Komisijos narius pagrindiniais kandidatais (Spitzenkandidaten) į Komisijos pirmininko pareigas;

H.  kadangi Parlamentas jau yra raginęs kodifikuoti Spitzenkandidaten procesą peržiūrint Aktą dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise[7];

I.  kadangi, remiantis ES sutarties 10 straipsnio 4 dalimi, politinės partijos Europos lygiu prisideda formuojant europinį politinį sąmoningumą ir kadangi ES sutarties 10 straipsnio 3 dalimi ir 11 straipsnio 1 dalimi ši nuostata išplečiama įtraukiant piliečius ir atstovaujamąsias asociacijas;

J.  kadangi pakeitimų projekte taip pat numatytos būtinos apsaugos priemonės skaidrumui, nešališkumui, konfidencialumui ir kolegialumui – visi šie principai nenutrūkstamai taikomi rinkimų kampanijoje dalyvaujantiems Komisijos nariams – apsaugoti;

K.  kadangi, remiantis pakeitimų projektu, Komisijos pirmininkas įpareigojamas informuoti Parlamentą apie priemones, kurių imtasi siekiant užtikrinti pagarbą nepriklausomumo, sąžiningumo ir apdairumo principams, įtvirtintiems SESV 245 straipsnyje ir Europos Komisijos narių elgesio kodekse, Komisijos nariui tapus rinkimų į Parlamentą kampanijos kandidatu;

L.  kadangi pakeitimų projekte pažymima, kad Komisijos nariai neturi naudotis Komisijos žmogiškaisiais ar materialiniais ištekliais su rinkimų kampanija susijusiai veiklai vykdyti;

1.  primena, jog Komisijos pirmininkas bus renkamas Europos Parlamento, remiantis Europos Vadovų Tarybos pasiūlymu, pateiktu atsižvelgus į Europos Parlamento rinkimų rezultatus ir surengus tinkamas konsultacijas, taigi, kaip ir 2014 m. atveju, Europos politinės partijos iškels pagrindinius kandidatus (Spitzenkandidaten), kad Europos piliečiai per rinkimus į Europos Parlamentą galėtų pasirinkti, kas turėtų būti išrinktas Komisijos pirmininku;

2.  primena, kad Spitzenkandidaten procesas atspindi tarpinstitucinę pusiausvyrą tarp Parlamento ir Europos Vadovų Tarybos, kaip nustatyta Sutartyse; be to, pabrėžia, kad šis dar vienas žingsnis stiprinant Sąjungos parlamentinį aspektą yra principas, kurio negalima paminti;

3.  pabrėžia, kad nusprendusi nesilaikyti Spitzenkandidaten proceso Europos Vadovų Taryba rizikuotų pateikti Parlamentui tvirtinti kandidatūrą į Komisijos pirmininko pareigas, kuri nėra pelniusi pakankamos parlamentinės daugumos;

4.  įspėja, kad, vykstant Komisijos pirmininko paskyrimo procedūrai, Europos Parlamentas bus pasirengęs atmesti bet kurio asmens, kuris nebuvo paskirtas pagrindiniu kandidatu (Spitzkandidat) rengiantis Europos Parlamento rinkimams, kandidatūrą;

5.  mano, jog Spitzenkandidaten procesu prisidedama ir prie skaidrumo, nes kandidatūros į Komisijos pirmininko pareigas paskelbiamos iki Europos Parlamento rinkimų, o ne jiems įvykus, kaip kad būdavo anksčiau;

6.  pabrėžia, kad įgyvendinant Spitzenkandidaten procesą ugdomas ES piliečių politinis sąmoningumas rengiantis Europos Parlamento rinkimams ir stiprinamas politinis tiek Parlamento, tiek Komisijos teisėtumas, atitinkamus šių institucijų rinkimus susiejant su rinkėjų pasirinkimu; todėl pripažįsta svarbią pridėtinę Spitzkandidat principo vertę siekiant stiprinti Komisijos politinį būdą;

7.  laikosi nuomonės, kad, Komisijos nariais nominavus daugiau išrinktų Europos Parlamento narių, dar labiau sustiprėtų politinis Komisijos teisėtumas;

8.  primena, kad, rengiantis 2014 m. Europos Parlamento rinkimams, Spitzenkandidaten procesui pritarė visos svarbiausios Europos politinės partijos, iškeldamos savo kandidatą į Komisijos pirmininkus, ir kad buvo surengti vieši kandidatų debatai pasinaudojant konstitucine ir politine praktika, kuri atspindi Sutartyse numatytą tarpinstitucinę pusiausvyrą;

9.  mano, kad 2014 m. Spitzenkandidaten procesas buvo sėkmingas, ir pabrėžia, kad 2019 m. Europos Parlamento rinkimai bus proga sutvirtinti šios praktikos taikymą;

10.  ragina Europos politines partijas nominuoti savo pagrindinius kandidatus surengiant atvirą, skaidrią ir demokratišką atrankos procedūrą;

11.  mano, kad pakeitimų projektas atitinka ES sutarties 10 straipsnio 1 dalį ir 17 straipsnio 7 dalį, ir teigiamai jį vertina kaip poslinkį sutvirtinant demokratinį Komisijos pirmininko rinkimų procesą;

12.  nekantriai laukia, kol bus baigta Europos Komisijos narių elgesio kodekso peržiūra, kuria siekiama išaiškinti dirbantiems ir nebedirbantiems Komisijos nariams taikytinas pareigas; atsižvelgdamas į tai prašo Komisijos savo 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo dėl Europos Komisijos narių elgesio kodekso projekte atsižvelgti į Europos Parlamento ir atitinkamų jo komitetų jau pareikštas nuomones, susijusias, inter alia, su veiklos pertraukos laikotarpiu, kuris buvusiems Komisijos nariams taikomas nustojus eiti pareigas, su nepriklausomo etikos komiteto sukūrimu ir su dalyvavimu Europos Parlamento rinkimų kampanijose;

13.  mano, jog svarbu, kad Europos Komisijos narių elgesio kodekse būtų numatyti tvirti skaidrumo, nešališkumo standartai ir apsaugos priemonės, siekiant išvengti bet kokio galimo kampanijoje dalyvaujančių Komisijos narių interesų konflikto;

14.  pirmiausia primena savo prašymą užtikrinti, kad, buvusiems Komisijos nariams nustojus eiti pareigas, jiems būtų taikomas trejų metų trukmės veiklos pertraukos laikotarpis;

15.  pritaria prie šio sprendimo pridedamiems Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių pakeitimams;

16.  paveda Pirmininkui pasirašyti šiuos pakeitimus su Komisijos Pirmininku ir pasirūpinti kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir jo priedą Komisijai, o susipažinti – Tarybai ir valstybių narių parlamentams.

  • [1]  OL L 304, 2010 11 20, p. 47.
  • [2]  2016 m. spalio 25 d. Komisijos komunikatas „2017 m. Komisijos darbo programa. Sauganti, galių teikianti ir ginanti Europa“ (COM(2016) 0710),
  • [3]  OL C  66, 2017 10 27, p. 7.
  • [4]  Priimti tekstai, P8_TA(2016)0477.
  • [5]  Priimti tekstai, P8_TA(2017)0049.
  • [6]  Priimti tekstai, P8_TA(2017)0358.
  • [7]    Aktas dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, pridėtas prie Tarybos sprendimo 76/787/EAPB, EEB, Euratomas (OL L 278, 1976 10 8, p. 1), iš dalies pakeistas Tarybos sprendimu 93/81/Euratomas, EAPB, EEB (OL L 33, 1993 2 9, p. 15) ir Tarybos sprendimu 2002/772/EB, Euratomas (OL L 283, 2002 10 21, p. 1).

PRIEDAS. Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitarimo projektas, KURIUO IŠ DALIES KEIČIAMAS PAGRINDŲ SUSITARIMO DĖL EUROPOS PARLAMENTO IR EUROPOS KOMISIJOS SANTYKIŲ 4 PUNKTAS

Pagrindų susitarimas dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių

Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių pakeitimai, dėl kurių susitarta

Dabartinis tekstas

Siūlomi pakeitimai

...

...

4. Nepažeidžiant Komisijos kolegialumo principo, kiekvienas Komisijos narys prisiima politinę atsakomybę už jam priskirtą sritį.

Komisijos pirmininkas yra visiškai atsakingas už bet kurio interesų konflikto, kuris neleidžia Komisijos nariui atlikti savo pareigų, nustatymą.

Komisijos pirmininkas taip pat yra atsakingas už visus tolesnius veiksmus, kurių imamasi tokiomis aplinkybėmis, ir apie juos raštu nedelsdamas informuoja Parlamento pirmininką.

Komisijos narių dalyvavimą rinkimų kampanijose reglamentuoja Komisijos narių elgesio kodeksas.

Komisijos nariai, kurie aktyviai dalyvauja rinkimų kampanijose iškeldami savo kandidatūrą Europos Parlamento rinkimuose, turėtų išeiti nemokamų atostogų dėl rinkimų, pasibaigus paskutinei mėnesinei sesijai prieš rinkimus.

Komisijos pirmininkas tinkamu laiku informuoja Parlamentą apie savo sprendimą leisti tokių atostogų, nurodydamas, kuris Komisijos narys perims atitinkamas pareigas šių atostogų metu.

 

4. Nepažeidžiant Komisijos kolegialumo principo, kiekvienas Komisijos narys prisiima politinę atsakomybę už jam priskirtą sritį.

Komisijos pirmininkas yra visiškai atsakingas už bet kurio interesų konflikto, kuris neleidžia Komisijos nariui atlikti savo pareigų, nustatymą.

Komisijos pirmininkas taip pat yra atsakingas už visus tolesnius veiksmus, kurių imamasi tokiomis aplinkybėmis, ir apie juos raštu nedelsdamas informuoja Parlamento pirmininką.

Komisijos narių dalyvavimą rinkimų kampanijose reglamentuoja Komisijos narių elgesio kodeksas.

Komisijos nariai gali dalyvauti rinkimų kampanijose iškeldami savo kandidatūrą Europos Parlamento rinkimuose. Be to, Europos politinės partijos gali juos pasirinkti pagrindiniais kandidatais („Spitzkandidat“) į Komisijos pirmininko pareigas.

Komisijos pirmininkas tinkamu laiku informuoja Parlamentą apie tai, ar vienas arba keli Komisijos nariai kandidatuos per rinkimų į Parlamentą kampanijas, ir apie priemones, kurių imtasi siekiant užtikrinti nepriklausomumo, sąžiningumo ir apdairumo principų, kurie numatyti SESV 245 straipsnyje ir Komisijos narių elgesio kodekse, laikymąsi.

Bet kuris kandidatuojantis ar rinkimų į Parlamentą kampanijoje dalyvaujantis Komisijos narys įsipareigoja, kad vykstant rinkimų kampanijai nesilaikys pozicijos, kuri neatitiktų jo pareigos laikytis konfidencialumo ar pažeistų kolegialumo principą.

Nė vienas kandidatuojantis ar rinkimų į Parlamentą kampanijoje dalyvaujantis Komisijos narys negali naudotis Komisijos žmogiškaisiais ar materialiniais ištekliais su rinkimų kampanija susijusiai veiklai vykdyti.

...

...

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

23.1.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

6

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pervenche Berès, Rainer Wieland

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

17

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

6

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

NI

Diane James

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. vasario 2 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika