POROČILO o reviziji okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo

25.1.2018 - (2017/2233(ACI))

Odbor za ustavne zadeve
Poročevalec: Esteban González Pons


Postopek : 2017/2233(ACI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0006/2018
Predložena besedila :
A8-0006/2018
Sprejeta besedila :

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o reviziji okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo

(2017/2233(ACI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa, ki ga je sprejela konferenca predsednikov dne 5. oktobra 2017,

–  ob upoštevanju izmenjave pisem med predsednikom Parlamenta in predsednikom Komisije, zlasti pisma slednje z 2. oktobra 2017, v katerem se strinja s pripravljenimi predlogi, ki jih je njen predsednik predložil 7. septembra 2017,

–  ob upoštevanju osnutka dopolnitev Okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo[1],

–  ob upoštevanju členov 10(1) in (4) ter 17(3) in (7) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter člena 245 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju člena 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju člena 295 PDEU,

–  ob upoštevanju delovnega programa Komisije za leto 2017[2],

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. novembra 2015 o reformi volilne zakonodaje Evropske unije[3],

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. decembra 2011 o izjavah o interesih komisarjev – smernice[4],

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. februarja 2017 o izboljšanju delovanja Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe[5],

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. septembra 2017 o preglednosti, odgovornosti in integriteti v institucijah EU[6],

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Komisije z dne 12. septembra 2017 o kodeksu ravnanja za člane Evropske komisije, zlasti njenega člena 10 sodelovanju v evropski politiki v času mandata,

–  ob upoštevanju posodobljene študije Generalnega direktorata za notranjo politiko z naslovom The Code of conduct for Commissioners – Improving effectiveness and efficiency (Kodeks ravnanja komisarjev – izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti),

–  ob upoštevanju člena 140(1) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A8-0006/2018),

A.  ker člen 10(1) PEU določa, da delovanje Unije temelji na predstavniški demokraciji, in ker ima Komisija kot izvršilna veja Unije odločilno vlogo pri delovanju Unije;

B.   ker člen 10(3) in člen 11 PEU podeljuje državljanom Unije pravico do sodelovanja v demokratičnem življenju Unije;

C.  ker člen 17(3) PEU določa, da je Komisija je pri izvrševanju svojih obveznosti popolnoma neodvisna, da so člani Komisije izbrani na podlagi svoje splošne usposobljenosti in zavzetosti za Evropo, med osebami, katerih neodvisnost je nedvomna, in ne smejo zahtevati niti sprejemati navodil od posameznih vlad, institucij, organov, uradov ali agencij;

D.  ker je namen osnutka dopolnitev izvajanje demokratičnih načel pri izvolitvi predsednika Komisije, v skladu s členom 17(7) PEU;

E.  ker osnutek dopolnitev omogoča, da člani Komisije kandidirajo na evropskih volitvah, ne da bi morali odstopiti;

F.  ker je v državah članicah običajna praksa, da člani vlade kandidirajo na nacionalnih zakonodajnih volitvah, ne da bi jim bilo treba odstopiti;

G.  ker osnutek dopolnitev tudi omogoča, da evropske politične stranke člane Komisije imenujejo kot vodilne kandidate za položaj predsednika Komisije;

H.  ker je Parlament že pozval, naj bo postopek vodilnih kandidatov kodificiran med revizijo akta o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami[7];

I.  ker v skladu s členom 10(4) PEU politične stranke na evropski ravni prispevajo k oblikovanju evropske politične zavesti; in ker so s členoma 10(3) in 11(1) PEU v to zajeti tudi državljani in predstavniška združenja;

J.  ker osnutek dopolnitev omogoča tudi potrebne zaščitne ukrepe za varovanje preglednosti, nepristranskosti, zaupnosti in kolegialnosti, ki se še naprej uporabljajo za kampanje članov komisije;

K.  ker osnutek dopolnitev predsednika Komisije zavezuje, da Parlament obvesti o ukrepih, sprejetih za zagotovitev spoštovanja načel neodvisnosti, celovitosti in diskretnosti iz člena 245 Pogodbe o delovanju Evropske unije in kodeksa ravnanja za člane Evropske komisije, ko komisarji kandidirajo v volilnih kampanjah za volitve v parlament;

L.  ker osnutek dopolnitev določa, da člani Komisije ne smejo uporabljati človeških ali materialnih virov Komisije za dejavnosti, povezane z volilno kampanjo;

1.  opozarja, da bo predsednika Komisije izvolil Evropski parlament na predlog Evropskega sveta in po ustreznih posvetovanjih, pri čemer se bodo upoštevali izidi evropskih volitev, in da bodo evropske politične stranke tako kot leta 2014 izbrale vodilne kandidate, da bi evropskim državljanom dali možnost izbire predsednika Komisije na evropskih volitvah;

2.  opozarja, da postopek z vodilnimi kandidati odraža medinstitucionalno ravnovesje med Parlamentom in Evropskim svetom, kot je določeno v ustanovnih pogodbah; poleg tega poudarja, da je ta nadaljnji korak h krepitvi parlamentarne razsežnosti Unije načelo, ki ga ni mogoče spremeniti;

3.  poudarja, da Evropski svet tvega, če ne bo upošteval postopka z vodilnimi kandidati, da bi Parlamentu predlagal v odobritev kandidata za predsednika Komisije, ki ne bi imel dovolj velike parlamentarne podpore;

4.  opozarja, da je Evropski parlament pripravljen zavrniti vsakega kandidata v postopku imenovanja predsednika Komisije, ki v obdobju pred evropskimi volitvami ni bil imenovan za vodilnega kandidata;

5.  meni, da postopek z vodilnimi kandidati tudi prispeva k preglednosti, ker so kandidati za predsednika Komisije znani že pred evropskimi volitvami, namesto po njih, kot je bilo doslej;

6.  poudarja, da postopek z vodilnimi kandidati spodbuja politično ozaveščenost evropskih državljanov pred evropskimi volitvami in krepi politično legitimnost Parlamenta in Komisije z bolj neposredno povezavo med volitvami v oba organa in izbiro volivcev; zato priznava pomembno dodano vrednost načela vodilnih kandidatov pri cilju krepitve politične narave Komisije;

7.  meni, da bi politično legitimnost Komisije še dodatno okrepili, če bo več izvoljenih poslancev Evropskega parlamenta imenovanih za člane Komisije;

8.  opozarja, da so v času pred evropskimi volitvami leta 2014 vse glavne evropske politične stranke sprejele postopek z vodilnimi kandidati in navedle svojega kandidata za predsednika Komisije in da so med kandidati potekale javne razprave, ki so udejanile ustavno in politično prakso, ki odraža medinstitucionalno ravnovesje iz Pogodb;

9.  meni, da se je postopek z vodilnimi kandidati leta 2014 izkazal za uspešnega in poudarja, da bodo volitve v Evropski parlament leta 2019 priložnost za utrditev uporabe te prakse;

10.  spodbuja evropske politične stranke, naj imenujejo svoje vodilne kandidate po odprtem, preglednem in demokratičnem postopku;

11.  meni, da je osnutek dopolnitev v skladu s členoma 10(1) in 17(7) PEU in ga pozdravlja kot napredek k utrjevanju postopka demokratičnih volitev predsednika Komisije;

12.  se veseli, da bo končana revizija kodeksa ravnanja za člane Evropske komisije, katere namen je razjasniti obveznosti, ki veljajo za člane Komisije med službenim časom in zunaj njega; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj prilagodi svoj osnutek sklepa z dne 12. septembra 2017 o kodeksu ravnanja za člane Evropske komisije stališčem, ki so jih že izrazili Evropski parlament in njegovi pristojni odbori, kar zadeva, med drugim, obdobje mirovanja, ki se uporablja za nekdanje člane Komisije po prenehanju mandata, preglednost, imenovanje neodvisnega odbora za etiko in sodelovanje v evropskih volilnih kampanjah;

13.  meni, da bi bilo treba v kodeksu ravnanja za člane Komisije določiti visoke standarde preglednosti, nepristranskosti in zaščitne ukrepe, da bi se izognili morebitnemu navzkrižju interesov članov Komisije med kampanjo;

14.  še posebej opozarja na svojo zahtevo po uporabi triletnega obdobja mirovanja za nekdanje člane Komisije po prenehanju mandata;

15.  odobri dopolnitev okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo, ki je priložen temu sklepu,

16.  naroči svojemu predsedniku, da podpiše te dopolnitve skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njihovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

17.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in njegovo prilogo posreduje Komisiji ter v vednost Svetu in parlamentom držav članic.

  • [1]  UL L 304, 20.11.2010, str. 47.
  • [2]  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 25. oktobra 2016 z naslovom Delovni program Komisije za leto 2017 – Za Evropo, ki varuje, opolnomoča in ščiti in njegovih prilog (COM(2016)0710),
  • [3]  UL C 366, 27. 10. 2017, str. 7.
  • [4]  Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0477.
  • [5]  Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0049.
  • [6]  Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0358.
  • [7]    Akta o volitvah predstavnikov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, priloženega Sklepu Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom (UL L 278, 8.10.1976, str. 1.), kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta 93/81/Euratom, ESPJ, EGS (UL L 33, 9.2.1993, str. 15) in Sklepom Sveta 2002/772/ES, Euratom (UL L 283, 21.10.2002, str. 1).

PRILOGA: Osnutek sporazuma o dopolnitvi točke 4 Okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo

Okvirni sporazum o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko Komisijo.

Dogovorjene dopolnitve okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo

Veljavno besedilo

Predlagane dopolnitve

...

...

4. Vsak član Komisije prevzema politično odgovornost za ukrepe na področju, za katerega je pristojen, brez poseganja v načelo kolegialnosti znotraj Komisije.

Predsednik Komisije je v celoti odgovoren za ugotavljanje navzkrižij interesov, ki članu Komisije onemogočajo opravljanje njegovih dolžnosti.

Predsednik Komisije je odgovoren tudi za vse nadaljnje ukrepe, sprejete v tovrstnih okoliščinah, in o tem nemudoma pisno obvesti predsednika Parlamenta.

Sodelovanje članov Komisije v volilnih kampanjah ureja kodeks ravnanja za komisarje.

Člani Komisije, ki dejavno sodelujejo v volilnih kampanjah kot kandidati na volitvah v Evropski parlament, bi morali vzeti neplačan volilni dopust s pričetkom po koncu zadnjega delnega zasedanja pred volitvami.

Predsednik Komisije pravočasno obvesti Parlament o svoji odločitvi, da odobri tak dopust, in kateri član Komisije bo za obdobje dopusta prevzel ustrezne pristojnosti.

 

4. Vsak član Komisije prevzema politično odgovornost za ukrepe na področju, za katerega je pristojen, brez poseganja v načelo kolegialnosti znotraj Komisije.

Predsednik Komisije je v celoti odgovoren za ugotavljanje navzkrižij interesov, ki članu Komisije onemogočajo opravljanje njegovih dolžnosti.

Predsednik Komisije je odgovoren tudi za vse nadaljnje ukrepe, sprejete v tovrstnih okoliščinah; in o tem nemudoma pisno obvesti predsednika Parlamenta.

Sodelovanje članov Komisije v volilnih kampanjah ureja kodeks ravnanja za komisarje.

Člani Komisije lahko sodelujejo v volilnih kampanjah kot kandidati na volitvah v Evropski parlament. Člane Komisije lahko evropske politične stranke izberejo tudi kot vodilne kandidate za položaj predsednika Komisije.

Predsednik Komisije pravočasno obvesti Parlament o tem, ali bo eden ali več članov Komisije kandidiral na volitvah v Evropski parlament in o ukrepih, ki so bili sprejeti, da bi zagotovili spoštovanje načel neodvisnosti, celovitosti in diskretnosti iz člena 245 PDEU in kodeksa ravnanja za komisarje.

Član Komisije, ki je kandidat ali sodeluje v volilnih kampanjah na volitvah v Evropski parlament, se zaveže, da med volilno kampanjo ne bo sprejel stališč, ki ne bi bila v skladu z njegovo dolžnostjo varovanja zaupnosti ali bi kršila načela kolegialnosti.

Član Komisije, ki je kandidat ali sodeluje v volilnih kampanjah na volitvah v Evropski parlament, ne sme uporabljati človeških ali materialnih virov Komisije za dejavnosti, povezane z volilno kampanjo.

...

...

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

23.1.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

17

6

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pervenche Berès, Rainer Wieland

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

17

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

6

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

NI

Diane James

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 5. februar 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov