Процедура : 2017/0075(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0008/2018

Внесени текстове :

A8-0008/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/03/2018 - 8.3

Приети текстове :

P8_TA(2018)0045

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 667kWORD 57k
26.1.2018
PE 613.437v02-00 A8-0008/2018

относно проекта на решение на Съвета относно сключването на двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането

(08054/2017 – C8‑0338/2017 – 2017/0075(NLE))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Роберто Гуалтиери

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно сключването на двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането

(08054/2017 – C8‑0338/2017 – 2017/0075(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (08054/2017),

–  като взе предвид двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането (08065/2017),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 114 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0338/2017),

–  като взе предвид Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)(1),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0008/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Съединените американски щати.

(1)

  ОВ L 335, 17.12.2009 г, стр. 1.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на двустранно споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането

Позовавания

08054/2017 – C8-0338/2017 – COM(2017)01642017/0075(NLE)

Дата на сезиране

2.10.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

5.10.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

INTA

5.10.2017

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

INTA

19.6.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Roberto Gualtieri

29.5.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

7.12.2017

 

 

 

Дата на приемане

24.1.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

50

2

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Enrique Calvet Chambon, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Matt Carthy, Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland

Дата на внасяне

29.1.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

50

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

ENF

Gerolf Annemans, Barbara Kappel

PPE

Burkhard Balz, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Manolis Kefalogiannis, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE Group

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Bernard Monot

6

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Demetris Papadakis, Martin Schirdewan

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 14 февруари 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност