ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета относно сключването на двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането

  26.1.2018 - (08054/2017 – C8‑0338/2017 – 2017/0075(NLE)) - ***

  Комисия по икономически и парични въпроси
  Докладчик: Роберто Гуалтиери

  Процедура : 2017/0075(NLE)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0008/2018
  Внесени текстове :
  A8-0008/2018
  Разисквания :
  Гласувания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно проекта на решение на Съвета относно сключването на двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането

  (08054/2017 – C8‑0338/2017 – 2017/0075(NLE))

  (Одобрение)

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид проекта на решение на Съвета (08054/2017),

  –  като взе предвид двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането (08065/2017),

  –  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 114 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0338/2017),

  –  като взе предвид Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)[1],

  –  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

  –  като взе предвид препоръката на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0008/2018),

  1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

  2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Съединените американски щати.

  • [1]    ОВ L 335, 17.12.2009 г, стр. 1.

  ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Предложение за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на двустранно споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането

  Позовавания

  08054/2017 – C8-0338/2017 – COM(2017)01642017/0075(NLE)

  Дата на сезиране

  2.10.2017

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  ECON

  5.10.2017

   

   

   

  Подпомагащи комисии

         Дата на обявяване в заседание

  INTA

  5.10.2017

   

   

   

  Неизказано становище

         Дата на решението

  INTA

  19.6.2017

   

   

   

  Докладчици

         Дата на назначаване

  Roberto Gualtieri

  29.5.2017

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  7.12.2017

   

   

   

  Дата на приемане

  24.1.2018

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  50

  2

  6

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Enrique Calvet Chambon, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Matt Carthy, Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

  Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland

  Дата на внасяне

  29.1.2018

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  50

  +

  ALDE

  Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

  ECR

  Edward Czesak, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

  ENF

  Gerolf Annemans, Barbara Kappel

  PPE

  Burkhard Balz, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Manolis Kefalogiannis, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland, Esther de Lange

  S&D

  Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

  Verts/ALE Group

  Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

  2

  -

  EFDD

  David Coburn

  ENF

  Bernard Monot

  6

  0

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Marco Zanni

  GUE/NGL

  Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Demetris Papadakis, Martin Schirdewan

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  Последно осъвременяване: 14 февруари 2018 г.
  Правна информация - Политика за поверителност