DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních opatřeních týkajících se pojišťoven a zajišťoven

  26.1.2018 - (08054/2017 – C8-0338/2017 – 2017/0075(NLE)) - ***

  Hospodářský a měnový výbor
  Zpravodaj: Roberto Gualtieri

  Postup : 2017/0075(NLE)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0008/2018
  Předložené texty :
  A8-0008/2018
  Rozpravy :
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních opatřeních týkajících se pojišťoven a zajišťoven

  (08054/2017 – C8-0338/2017 – 2017/0075(NLE))

  (Souhlas)

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (08054/2017),

  –  s ohledem na dvoustrannou dohodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění (08065/2017),

  –  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 114 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0338/2017),

  –  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)[1],

  –  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

  –  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0008/2018),

  1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

  2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Spojených států amerických.

  • [1]    Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1

  POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Název

  Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění jménem Evropské unie

  Referenční údaje

  08054/2017 – C8-0338/2017 – COM(2017)01642017/0075(NLE)

  Datum konzultace / žádosti o souhlas

  2.10.2017

   

   

   

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  ECON

  5.10.2017

   

   

   

  Výbory požádané o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  INTA

  5.10.2017

   

   

   

  Nezaujetí stanoviska

         Datum rozhodnutí

  INTA

  19.6.2017

   

   

   

  Zpravodajové

         Datum jmenování

  Roberto Gualtieri

  29.5.2017

   

   

   

  Projednání ve výboru

  7.12.2017

   

   

   

  Datum přijetí

  24.1.2018

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  50

  2

  6

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Enrique Calvet Chambon, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Matt Carthy, Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland

  Datum předložení

  29.1.2018

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  50

  +

  ALDE

  Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

  ECR

  Edward Czesak, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

  ENF

  Gerolf Annemans, Barbara Kappel

  PPE

  Burkhard Balz, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Manolis Kefalogiannis, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland, Esther de Lange

  S&D

  Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

  Verts/ALE Group

  Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

  2

  -

  EFDD

  David Coburn

  ENF

  Bernard Monot

  6

  0

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Marco Zanni

  GUE/NGL

  Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Demetris Papadakis, Martin Schirdewan

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se

  Poslední aktualizace: 14. února 2018
  Právní upozornění - Ochrana soukromí