Postup : 2017/0075(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0008/2018

Předložené texty :

A8-0008/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 01/03/2018 - 8.3

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0045

DOPORUČENÍ     ***
PDF 511kWORD 53k
26.1.2018
PE 613.437v02-00 A8-0008/2018

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních opatřeních týkajících se pojišťoven a zajišťoven

(08054/2017 – C8-0338/2017 – 2017/0075(NLE))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Roberto Gualtieri

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních opatřeních týkajících se pojišťoven a zajišťoven

(08054/2017 – C8-0338/2017 – 2017/0075(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (08054/2017),

–  s ohledem na dvoustrannou dohodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění (08065/2017),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 114 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0338/2017),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)(1),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0008/2018),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Spojených států amerických.

(1)

  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění jménem Evropské unie

Referenční údaje

08054/2017 – C8-0338/2017 – COM(2017)01642017/0075(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

2.10.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

5.10.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

5.10.2017

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

INTA

19.6.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Roberto Gualtieri

29.5.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

7.12.2017

 

 

 

Datum přijetí

24.1.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

50

2

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Enrique Calvet Chambon, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Matt Carthy, Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland

Datum předložení

29.1.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

50

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

ENF

Gerolf Annemans, Barbara Kappel

PPE

Burkhard Balz, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Manolis Kefalogiannis, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE Group

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Bernard Monot

6

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Demetris Papadakis, Martin Schirdewan

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 14. února 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí