Menetlus : 2017/0075(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0008/2018

Esitatud tekstid :

A8-0008/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 01/03/2018 - 8.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0045

SOOVITUS     ***
PDF 436kWORD 56k
26.1.2018
PE 613.437v02-00 A8-0008/2018

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitleva kahepoolse lepingu sõlmimise kohta

(08054/2017 – C8-0338/2017 – 2017/0075(NLE))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Roberto Gualtieri

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitleva kahepoolse lepingu sõlmimise kohta

(08054/2017 – C8-0338/2017 – 2017/0075(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (08054/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelist kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitlevat kahepoolset lepingut (08065/2017),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 114 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8-0338/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)(1),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni soovitust (A8-0008/2018),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ameerika Ühendriikide valitsusele ja parlamendile.

(1)

ELT L 335, 17.12.2009, lk 1.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitleva Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise kahepoolse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

Viited

08054/2017 – C8-0338/2017 – COM(2017)01642017/0075(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

2.10.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

5.10.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

5.10.2017

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

INTA

19.6.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Roberto Gualtieri

29.5.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

7.12.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.1.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

50

2

6

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Enrique Calvet Chambon, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Matt Carthy, Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland

Esitamise kuupäev

29.1.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

50

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

ENF

Gerolf Annemans, Barbara Kappel

PPE

Burkhard Balz, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Manolis Kefalogiannis, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE Group

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

2

EFDD

David Coburn

ENF

Bernard Monot

6

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Demetris Papadakis, Martin Schirdewan

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 14. veebruar 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika