Ziņojums - A8-0008/2018Ziņojums
A8-0008/2018

  IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu divpusējo nolīgumu par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu

  26.1.2018 - (08054/2017 – C8-0338/2017 – 2017/0075(NLE)) - ***

  Ekonomikas un monetārā komiteja
  Referents: Roberto Gualtieri

  Procedūra : 2017/0075(NLE)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0008/2018
  Iesniegtie teksti :
  A8-0008/2018
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu divpusējo nolīgumu par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu

  (08054/2017 – C8-0338/2017 – 2017/0075(NLE))

  (Piekrišana)

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (08054/2017),

  –  ņemot vērā Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu divpusējo nolīgumu par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu (08065/2017),

  –  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) daļu (C8-0338/2017),

  –  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)[1],

  –  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

  –  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ieteikumu (A8-0008/2018),

  1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

  2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Amerikas Savienoto Valstu valdībai un parlamentam.

  • [1]    OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu divpusējo nolīgumu par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu

  Atsauces

  08054/2017 – C8-0338/2017 – COM(2017)01642017/0075(NLE)

  Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

  2.10.2017

   

   

   

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ECON

  5.10.2017

   

   

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  INTA

  5.10.2017

   

   

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

         Lēmuma datums

  INTA

  19.6.2017

   

   

   

  Referenti

         Iecelšanas datums

  Roberto Gualtieri

  29.5.2017

   

   

   

  Izskatīšana komitejā

  7.12.2017

   

   

   

  Pieņemšanas datums

  24.1.2018

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  50

  2

  6

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Enrique Calvet Chambon, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Matt Carthy, Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

  Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland

  Iesniegšanas datums

  29.1.2018

  ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  50

  +

  ALDE

  Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

  ECR

  Edward Czesak, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

  ENF

  Gerolf Annemans, Barbara Kappel

  PPE

  Burkhard Balz, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Manolis Kefalogiannis, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland, Esther de Lange

  S&D

  Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

  Verts/ALE Group

  Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

  2

  -

  EFDD

  David Coburn

  ENF

  Bernard Monot

  6

  0

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Marco Zanni

  GUE/NGL

  Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Demetris Papadakis, Martin Schirdewan

  Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

  +  :  par

  -  :  pret

  0  :  atturas

  Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 14. februāris
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika