ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy dwustronnej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i reasekuracji

  28.1.2018 - (08054/2017 – C8-0338/2017 – 2017/0075(NLE)) - ***

  Komisja Gospodarcza i Monetarna
  Sprawozdawca: Roberto Gualtieri

  Procedura : 2017/0075(NLE)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0008/2018
  Teksty złożone :
  A8-0008/2018
  Debaty :
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy dwustronnej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i reasekuracji

  (08054/2017 – C8-0338/2017 – 2017/0075(NLE))

  (Zgoda)

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając projekt decyzji Rady (08054/2017),

  –  uwzględniając Umowę dwustronną pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i reasekuracji (08065/2017),

  –  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 114 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0338/2017),

  –  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)[1],

  –  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

  –  uwzględniając zalecenie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0008/2018),

  1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

  2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.

  • [1]    Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1.

  PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Tytuł

  Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy dwustronnej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i reasekuracji

  Odsyłacze

  08054/2017 – C8-0338/2017 – COM(2017)01642017/0075(NLE)

  Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

  2.10.2017

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ECON

  5.10.2017

   

   

   

  Komisje opiniodawcze

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  INTA

  5.10.2017

   

   

   

  Rezygnacja z wydania opinii

         Data decyzji

  INTA

  19.6.2017

   

   

   

  Sprawozdawcy

         Data powołania

  Roberto Gualtieri

  29.5.2017

   

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  7.12.2017

   

   

   

  Data przyjęcia

  24.1.2018

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  50

  2

  6

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Enrique Calvet Chambon, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Matt Carthy, Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

  Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

  Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland

  Data złożenia

  29.1.2018

  GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  50

  +

  ALDE

  Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

  ECR

  Edward Czesak, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

  ENF

  Gerolf Annemans, Barbara Kappel

  PPE

  Burkhard Balz, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Manolis Kefalogiannis, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland, Esther de Lange

  S&D

  Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

  Verts/ALE Group

  Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

  2

  -

  EFDD

  David Coburn

  ENF

  Bernard Monot

  6

  0

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Marco Zanni

  GUE/NGL

  Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Demetris Papadakis, Martin Schirdewan

  Objaśnienie używanych znaków:

  +  :  za

  -  :  przeciw

  0  :  wstrzymało się

  Ostatnia aktualizacja: 14 lutego 2018
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności