ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dvojstrannej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia

  26.1.2018 - (08054/2017 – C8‑0338/2017 – 2017/0075(NLE)) - ***

  Výbor pre hospodárske a menové veci
  Spravodajca: Roberto Gualtieri

  Postup : 2017/0075(NLE)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0008/2018
  Predkladané texty :
  A8-0008/2018
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dvojstrannej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia

  (08054/2017 – C8‑0338/2017 – 2017/0075(NLE))

  (Súhlas)

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (08054/2017),

  –  so zreteľom na dvojstrannú dohodu medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia (08065/2017),

  –  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 114 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom (v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0338/2017),

  –  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)[1],

  –  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0008/2018),

  1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

  2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Spojených štátov amerických.

  • [1]    Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1.

  POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

  Názov

  Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dvojstrannej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia

  Referenčné čísla

  08054/2017 – C8-0338/2017 – COM(2017)01642017/0075(NLE)

  Dátum konzultácie / žiadosti o udelenie súhlasu

  2.10.2017

   

   

   

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  ECON

  5.10.2017

   

   

   

  Výbory požiadané o stanoviská

         dátum oznámenia na schôdzi

  INTA

  5.10.2017

   

   

   

  Bez predloženia stanovísk

         dátum rozhodnutia

  INTA

  19.6.2017

   

   

   

  Spravodajcovia

         dátum vymenovania

  Roberto Gualtieri

  29.5.2017

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  7.12.2017

   

   

   

  Dátum prijatia

  24.1.2018

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  50

  2

  6

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Enrique Calvet Chambon, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Matt Carthy, Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

  Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland

  Dátum predloženia

  29.1.2018

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

  50

  +

  ALDE

  Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

  ECR

  Edward Czesak, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

  ENF

  Gerolf Annemans, Barbara Kappel

  PPE

  Burkhard Balz, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Manolis Kefalogiannis, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland, Esther de Lange

  S&D

  Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

  Verts/ALE Group

  Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

  2

  -

  EFDD

  David Coburn

  ENF

  Bernard Monot

  6

  0

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Marco Zanni

  GUE/NGL

  Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Demetris Papadakis, Martin Schirdewan

  Vysvetlenie použitých znakov:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  zdržali sa hlasovania

  Posledná úprava: 14. februára 2018
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia