Förfarande : 2017/0075(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0008/2018

Ingivna texter :

A8-0008/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/03/2018 - 8.3

Antagna texter :

P8_TA(2018)0045

REKOMMENDATION     ***
PDF 361kWORD 56k
26.1.2018
PE 613.437v02-00 A8-0008/2018

om utkastet till rådets beslut om ingående av det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring

(08054/2017 – C8-0338/2017 – 2017/0075(NLE))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Roberto Gualtieri

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring

(08054/2017 – C8-0338/2017 – 2017/0075(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förslaget till rådets beslut (08054/2017),

–  med beaktande av det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring (08065/2017),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 114 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0338/2017),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II)(1),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0008/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Amerikas förenta stater.

(1)

  EUT L 335, 17.12.2009, s. 1


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förslag till rådets beslut om ingående av det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring

Referensnummer

08054/2017 – C8-0338/2017 – COM(2017)01642017/0075(NLE)

Datum för samråd/begäran om godkännande

2.10.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

5.10.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

5.10.2017

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

INTA

19.6.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Roberto Gualtieri

29.5.2017

 

 

 

Behandling i utskott

7.12.2017

 

 

 

Antagande

24.1.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

50

2

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Enrique Calvet Chambon, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Matt Carthy, Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland

Ingivande

29.1.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

50

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

ENF

Gerolf Annemans, Barbara Kappel

PPE

Burkhard Balz, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Manolis Kefalogiannis, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE Group

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

2

-

EFDD

David Coburn

ENF

Bernard Monot

6

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Demetris Papadakis, Martin Schirdewan

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 14 februari 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy