ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) a o zrušení směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003

30.1.2018 - (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)) - ***I

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: Roberto Gualtieri


Postup : 2017/0134(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0009/2018
Předložené texty :
A8-0009/2018
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) a o zrušení směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003

(COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM (2017)0329),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0192/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0009/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU[1]*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) a o zrušení směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 338 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(-1)  Hrubý národní důchod v tržních cenách (HND) představuje základ pro výpočet největšího podílu vlastních zdrojů v rozpočtu Unie.

(1)  Vzhledem ke zvyšujícímu se podílu vlastních zdrojů Unie založených na HND členských států je nezbytné další zlepšení srovnatelnosti, spolehlivosti a úplnosti tohoto souhrnného ukazatele.

(2)  Integrita statistik prostřednictvím dodržování zásad Kodexu evropské statistiky, přezkoumaného a aktualizovaného Výborem pro Evropský statistický systém dne 28. září 2011, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009[2] je obzvláště důležitá, pokud jsou statistiky používány přímo pro správní účely a tvorbu politik na unijní, vnitrostátní a regionální úrovni.

(3)  Tyto údaje jsou rovněž významnými analytickými nástroji pro koordinaci hospodářských politik členských států a pro různé politiky Unie i pro výzkumné činnosti.

(4)  V souladu s čl. 2 odst. 7 rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom se pro účely vlastních zdrojů HND rozumí roční HND v tržních cenách, stanovený přílohou A nařízení (EU) č. 549/2013 (ESA 2010). ▌V souladu s čl. 10 odst. 1 rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom[3] a s výhradou čl. 10 odst. 2 uvedeného rozhodnutí, bylo rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom[4] zrušeno.

(5)  Údaje o HND musí být srovnatelné napříč členskými státy, a proto musí být v souladu s příslušnými definicemi a účetními pravidly ESA 2010. Proto by měly používané hodnotící postupy a použité zdrojové údaje umožňovat správné použití definic a účetních pravidel ESA 2010.

(6)  Zdroje a metody používané k výpočtu HND musí být spolehlivé. To znamená, že by měly být na robustní, vhodné a aktuální statistické podklady pokud možno uplatněny osvědčené metody.

(7)  Údaje o HND musí být úplné▌. Proto by měly zahrnovat i neformální, neregistrované a jiné činnosti a transakce, které se neuvádějí ve statistických zjišťováních nebo se neohlašují finančním orgánům, orgánům sociálního zabezpečení ani jiným správním orgánům. Zdokonalení rozsahu položek HND předpokládá rozvoj vhodných statistických podkladů a hodnotících postupů k produkci spolehlivých statistik a případně k provádění nezbytných úprav.

(8)  Aby byly zajištěny jednotné podmínky pro provádění tohoto nařízení poskytováním údajů o HND pro účely vlastních zdrojů, měly by být Komisi svěřeny pravomoci přijmout opatření týkající se struktury soupisu zdrojů a metod použitých pro produkci údajů o HND a jeho složkách. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011[5].

(8a)  Aby byla zajištěna spolehlivost, úplnost i co nejvyšší míra srovnatelnosti údajů o HND, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie v souvislosti s definicí obsahu soupisu zdrojů a metod použitých k produkci údajů o HND, jakož i s opatřeními k zajištění spolehlivosti, úplnosti a srovnatelnosti údajů o HND. Je obzvláště důležité, aby Komise vedla v rámci přípravné činnosti odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů[6]. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(9)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 608/2014[7] stanoví kontrolní návštěvy v členských státech pro účely ověření vlastních zdrojů. Kromě těchto kontrol by Komise měla být oprávněna vykonávat informační návštěvy související s HND, aby se zajistilo, že údaje o HND jsou srovnatelné, spolehlivé a úplné. Účast zástupců národních statistických úřadů na informačních návštěvách souvisejících s HND v jiných členských státech je klíčová pro zvyšování transparentnosti a přesnosti procesu souvisejícího s HND.

(10)  V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 223/2009 byl o poskytnutí odborného vedení požádán Výbor pro Evropský statistický systém (Výbor pro ESS).

(11)  Výbor pro HND uvedený v článku 4 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003[8] vydával stanoviska, poskytoval Komisi poradenství a byl jí nápomocen při výkonu jejích prováděcích pravomocí. Podle strategie pro novou strukturu Evropského statistického systému, která má za cíl lepší koordinaci a partnerství v jasném pyramidovém uspořádání v rámci tohoto systému, by měl mít poradní úlohu a měl by být nápomocen Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí Výbor pro Evropský statistický systém, zřízený nařízením (ES) č. 223/2009. Za tímto účelem by měl být Výbor pro HND nahrazen Výborem pro ESS, aby byl Komisi nápomocen při výkonu jejích prováděcích pravomocí podle stávajícího nařízení. Nicméně pro účely jiných funkcí, které dříve vykonával Výbor pro HND podle nařízení (ES, Euratom) č. 1287/2003 a které nesouvisejí s pomocí při výkonu prováděcích pravomocí Komise, by Komise měla zřídit formální odbornou skupinu, aby jí tato skupina byla nápomocna pro tyto jiné účely.

(12)  Směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom[9] a nařízení (ES, Euratom) č. 1287/2003 stanovily postup pro ověření a hodnocení srovnatelnosti, spolehlivosti a úplnosti HNP a HND ve Výboru pro HNP a ve Výboru pro HND, ve kterém úzce spolupracují členské státy s Komisí. Tento postup by měl být přizpůsoben s ohledem na používání HND podle ESA 2010 pro účely vlastních zdrojů, revidovaný harmonogram pro poskytnutí vlastních zdrojů a nedávný vývoj v rámci Evropského statistického systému. Uvedené předpisy by měly být proto zrušeny,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Kapitola I

Definice a výpočet hrubého národního důchodu v tržních cenách

Článek 1

1. Hrubý národní důchod v tržních cenách (HND) a hrubý domácí produkt v tržních cenách (HDP) jsou definovány v souladu s Evropským systémem národních a regionálních účtů (ESA 2010) zřízeným nařízením (EU) č. 549/2013.

2. V souladu s bodem 8.89 přílohy A nařízení (EU) č. 549/2013 se HDP rozumí konečný výsledek výrobní činnosti rezidentských výrobních jednotek. Může být definován třemi způsoby:

(a)  výrobní metoda: HDP je součet hrubé přidané hodnoty jednotlivých institucionálních sektorů nebo jednotlivých odvětví a daní snížených o dotace na produkty (které nejsou rozvrženy do sektorů a do odvětví). Je to také vyrovnávací položka účtu výroby za celkové hospodářství;

(a)  výdajová metoda: HDP je součet konečného užití výrobků a služeb rezidentskými institucionálními jednotkami (konečná spotřeba a tvorba hrubého kapitálu) a salda vývozu minus dovozu zboží a služeb;

(b)  důchodová metoda: HDP je součet užití na účtu tvorby důchodů za celkové hospodářství (náhrad zaměstnancům, daní z výroby a z dovozu sníženým o dotace, hrubého provozního přebytku a smíšeného důchodu za celkové hospodářství).

3. V souladu s bodem 8.94 přílohy A nařízení (EU) č. 549/2013 se HND rozumí úhrn prvotních příjmových důchodů rezidentských institucionálních jednotek: náhrady zaměstnancům, daně z výroby a z dovozu minus dotace, důchody z vlastnictví (příjmové minus výdajové), hrubý provozní přebytek a hrubý smíšený důchod. HND se rovná HDP minus výdajové prvotní důchody, které mají být placeny rezidentskými institucionálními jednotkami nerezidentským institucionálním jednotkám, plus prvotní důchody, které mají být přijaty rezidentskými institucionálními jednotkami od nerezidentů.

Kapitola II

Předávání údajů o HND a dodatečných informací

Článek 2

1. Členské státy vypočtou HND, jak je definován v článku 1, souběžně s datovými službami národních účtů.

2. Členské státy poskytnou každoročně do konce září v rámci postupů národního účetnictví Komisi (Eurostatu) číselné údaje o souhrnném HND a jeho složkách v souladu s definicemi uvedenými v článku 1. Celkové hodnoty HDP a jeho složek musí být předloženy v souladu se třemi způsoby uvedenými v čl. 1 odst. 2. ▌Údaje jsou předávány za předchozí rok a případné dodatečné změny údajů za dřívější léta jsou sdělovány současně s nimi.

3. Přenos údajů uvedených v odstavci 2 doprovází zpráva o kvalitě údajů o HND. Tato zpráva obsahuje podrobnou metodiku použitou k produkci údajů, a zejména popisuje veškeré významné změny v použitých zdrojích a metodách a vysvětluje revize dřívějších odhadů HND.

Článek 3

1. ▌ Členské státy poskytují Komisi (Eurostatu) soupis zdrojů a metod pro produkci údajů o HND a jeho složkách podle ESA 2010.

1a. Komise přijme v souladu s čl. 6a akty v přenesené pravomoci, kterými se doplní toto nařízení tak, že definuje obsah soupisu uvedeného v odstavci 1 a harmonogram pro jeho aktualizaci.

2. Komise přijme prováděcí akty, v nichž stanoví podrobnou strukturu ▌ soupisu uvedeného v odstavci 1 ▌. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2.

Kapitola III

Postupy a ověřování výpočtu HND

Článek 4

Komise zřídí formální odbornou skupinu, složenou z kvalifikovaných zástupců určených členskými státy, které předsedá zástupce Komise a která bude Komisi poskytovat poradenství a vyjadřovat stanoviska ohledně srovnatelnosti, spolehlivosti a úplnosti výpočtů HND, monitorovat provádění tohoto nařízení a vydávat každý rok stanovisko ohledně přiměřenosti údajů o HND předložených členskými státy pro účely vlastních zdrojů.

Článek 5

1. Komise ověří, že zdroje, jejich použití a metody v soupisu uvedeném v čl. 3 odst. 1 splňují požadavky ESA 2010. Za tímto účelem se použije model ověřování vypracovaný Komisí v úzké spolupráci s odbornou skupinou uvedenou v článku 4. Tento model je založen na zásadách vzájemného hodnocení a nákladové efektivnosti.

1a. Údaje o HND musí být spolehlivé, úplné a srovnatelné.

Komise přijme v souladu s čl. 6a akty v přenesené pravomoci, kterými se doplní ustanovení uvedená v prvním pododstavci tak, že stanoví opatření k zajišťování spolehlivosti, úplnosti i co nejvyšší míry srovnatelnosti údajů o HND.

Článek 6

1. Aniž jsou dotčeny kontroly podle článku 2 nařízení (EU, Euratom) č. 608/2014, může Komise (Eurostat) ve vhodných případech vykonat v členských státech informační návštěvy související s HND.

2. Pří výkonu informačních návštěv v členských státech si může Komise (Eurostat) vyžádat pomoc odborníků na národní účty zastupujících národní statistické úřady a je k tomu vybízena.

Tito odborníci na národní účty musí být zaregistrováni na seznamu, který vnitrostátní orgány odpovědné za vykazování národních účtů vytvoří na základě dobrovolných návrhů zaslaných Komisi (Eurostatu).

Účast členských států na těchto návštěvách je dobrovolná.

Článek 6a

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 1a a čl. 5 odst. 1a je svěřena Komisi na dobu pěti let od … [datum vstupu tohoto nařízení v platnost][10].

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 1a a v čl. 5 odst. 1a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle v čl. 3 odst. 1a a čl. 5 odst. 1a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 7

1. Při provádění tohoto nařízení je Komisi ▌nápomocen Výbor pro Evropský statistický systém zřízený čl. 27 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Kapitola IV

Závěrečná ustanovení

Článek 8

Nejpozději do 31. prosince 2022 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení.

Článek 9

Směrnice 89/130/EHS, Euratom a nařízení (ES, Euratom) č. 1287/2003 se zrušují.

Odkazy na zrušené akty se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávacími tabulkami obsaženými v příloze tohoto nařízení.

Článek 10

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

  • [1] * Pozměňovací návrhy: nový text či pozměněné znění je označeno tučnou kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.
  • [2]   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).
  • [3]   Rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie (Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105).
  • [4]   Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17).
  • [5]   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
  • [6]    Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
  • [7]   Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 608/2014 ze dne 26. května 2014, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie (Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 29).
  • [8]   Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 ze dne 15. července 2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) (Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 1).
  • [9]   Směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom ze dne 13. února 1989 o harmonizaci výpočtu hrubého národního produktu v tržních cenách (Úř. věst. L 49, 21.2.1989, s. 26).
  • [10]  Úřad pro publikace nechť laskavě vloží správné datum.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Harmonizace hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND)

Referenční údaje

COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)

Datum předložení EP

20.6.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

3.7.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

3.7.2017

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

29.6.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Roberto Gualtieri

6.7.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

6.11.2017

11.1.2018

 

 

Datum přijetí

24.1.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

53

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland

Datum předložení

30.1.2018

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

53

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Burkhard Balz, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Manolis Kefalogiannis, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 12. února 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí