RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kogurahvatulu ühtlustamise kohta turuhindades (kogurahvatulu määrus), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/130/EMÜ, Euratom ja nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1287/2003

30.1.2018 - (COM(2017)0329 – C8‑0192/2017 – 2017/0134(COD)) - ***I

Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Roberto Gualtieri


Menetlus : 2017/0134(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0009/2018
Esitatud tekstid :
A8-0009/2018
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kogurahvatulu ühtlustamise kohta turuhindades (kogurahvatulu määrus), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/130/EMÜ, Euratom ja nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1287/2003

(COM(2017)0329 – C8‑0192/2017 – 2017/0134(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0329),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 338 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0192/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0009/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED[1]*

komisjoni ettepanekule

---------------------------------------------------------

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS

kogurahvatulu ühtlustamise kohta turuhindades (kogurahvatulu määrus), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/130/EMÜ, Euratom ja nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1287/2003

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 338 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(-1)  Liidu eelarve omavahendite suurima osa arvutamisel võetakse aluseks kogurahvatulu turuhindades (edaspidi „kogurahvatulu“).

(1)  Liikmesriikide kogurahvatulul ▌põhinevate liidu omavahendite osakaalu suurenemine tekitab vajaduse parandada nimetatud kogumi võrreldavust, usaldusväärsust ja ammendavust.

(2)  Kui statistikat kasutatakse otseselt haldusotstarbel ja poliitika kujundamiseks liidu, riiklikul ja piirkondlikul tasandil, on eriti oluline statistiline andmeterviklus, mis saavutatakse järgides Euroopa statistika tegevusjuhendi põhimõtteid, mille Euroopa statistikasüsteemi komitee 28. septembril 2011 läbi vaatas ja ajakohastas, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 223/2009[2].

(3)  Need andmed kujutavad ka olulist analüütilist vahendit riiklike majanduspoliitikate kooskõlastamise ja erinevate liidu poliitikavaldkondade, aga ka teadusuuringute jaoks.

(4)  Nõukogu otsuse 2014/335/EL, Euratom artikli 2 lõike 7 kohaselt tähendab kogurahvatulu omavahendite kontekstis aastast kogurahvatulu turuhindades, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 549/2013 (edaspidi „ESA 2010“) A lisas. ▌Kooskõlas nõukogu otsuse 2014/335/EL, Euratom[3] artikli 10 lõikega 1 ja tulenevalt sama otsuse artikli 10 lõikest 2 tunnistati nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom[4] kehtetuks.

(5)  On oluline, et kogurahvatulu andmed oleksid liikmesriigiti võrreldavad ja seepärast tuleb järgida ESA 2010 asjakohaseid määratlusi ja raamatupidamiseeskirju. Selleks peavad kasutatud hindamisprotseduurid ja põhiandmed võimaldama ESA 2010 määratluste ja raamatupidamiseeskirjade õiget rakendamist.

(6)  On oluline, et kogurahvatulu koostamiseks kasutatud allikad ja meetodid oleksid usaldusväärsed. See tähendab, et töökindla, sobiva ja ajakohase põhistatistika suhtes tuleb võimalikult suures ulatuses rakendada usaldusväärseid tehnikaid.

(7)  On oluline, et kogurahvatulu andmed on ammendavad▌. Seepärast tuleks neis arvesse võtta ka mitteametlikke, registreerimata ja muid tegevusi ja tehinguid, mida ei esitata statistilistes ülevaadetes ega maksu-, sotsiaal- või teiste haldusküsimustega tegelevatele ametiasutustele. Kogurahvatulu suurenenud katvus eeldab sobiva statistikabaasi ja hindamisprotseduuride väljaarendamist, et saada usaldusväärset statistikat ning teha vajaduse korral kohandusi.

(8)  Selleks et tagada käesoleva määruse rakendamisel ühetaolised tingimused kogurahvatulu andmete esitamiseks omavahendite arvutamise eesmärgil, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused võtta meetmeid, mis on seotud kogurahvatulu andmete ja selle komponentide kogumiseks kasutatud allikate ja meetodite nimistute struktuuriga. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011[5].

(8 a)  Kogurahvatulu andmete usaldusväärsuse, ammendavuse ja võimalikult suure võrreldavuse tagamiseks tuleks komisjonile anda volitused võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu õigusakte küsimustes, mis puudutavad kogurahvatulu andmete kogumiseks kasutatavate allikate ja meetodite nimistute sisu kindlaksmääramist ning meetmeid, millega tagatakse kogurahvatulu andmete usaldusväärsus, ammendavus ja võrreldavus. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes[6] sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide koostamist.

(9)  Nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 608/2014[7] on ette nähtud kohapealsed kontrollid liikmesriikides omavahendite kontrollimiseks. Lisaks nendele kontrollidele peaks komisjonil olema õigus teha kogurahvatuluga seotud teabekäike, et tagada kogurahvatulu andmete võrreldavus, usaldusväärsus ja ammendavus. Liikmesriikide statistikaasutuse esindajate osalemine kogurahvatuluga seotud teabekäikudel teistes liikmesriikides on väga tähtis selleks, et suurendada kogurahvatulu▌ protsessi läbipaistvust ja täpsust.

(10)  Määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 7 kohaselt on Euroopa statistikasüsteemi komiteel palutud anda erialast nõu.

(11)  Nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003[8] artiklis 4 osutatud kogurahvatulu komitee on esitanud arvamusi, nõustanud ja abistanud komisjoni rakendusvolituste teostamisel. Euroopa statistikasüsteemi uut struktuuri käsitleva strateegia kohaselt, mille eesmärk on parandada süsteemi selge püramiidikujulise struktuuri raames koordineerimist ja partnerlust, peaks määrusega (EÜ) nr 223/2009 asutatud Euroopa statistikasüsteemi komiteel olema nõuandev roll ja ta peaks abistama komisjoni rakendamisvolituste teostamisel. Seetõttu tuleks kogurahvatulu komitee asendada Euroopa statistikasüsteemi komiteega, kes abistaks komisjoni tema rakendusvolituste kasutamisel käesoleva määruse alusel. Teiste funktsioonide jaoks, mida määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 alusel täitis varem kogurahvatulu komitee ja mis ei ole seotud komisjoni abistamisega tema rakendusvolituste kasutamisel, peaks komisjon siiski moodustama ametliku eksperdirühma, kes aitaks komisjoni sellistel muudel puhkudel.

(12)  Nõukogu direktiivis 89/130/EMÜ, Euratom[9] ja määruses (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 on sätestatud protseduur rahvamajanduse kogutoodangu ja kogurahvatulu võrreldavuse, usaldusväärsuse ja ammendavuse kontrollimiseks ja hindamiseks rahvamajanduse kogutoodangu ja kogurahvatulu komiteedes, kus liikmesriigid ja komisjon teevad tihedat koostööd. Seda protseduuri tuleks kohandada, et võtta arvesse ESA 2010 kohast kogurahvatulu kasutust omavahendite jaoks, omavahendite kättesaadavaks tegemise läbivaadatud ajakava ja hiljutisi arenguid Euroopa statistikasüsteemis. Seetõttu tuleks need õigusaktid kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I peatükk

Kogurahvatulu turuhindades – määratlus ja arvutamine

Artikkel 1

1. Kogurahvatulu turuhindades (edaspidi „kogurahvatulu“) ja sisemajanduse koguprodukt turuhindades (SKP) määratletakse kooskõlas Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemiga (ESA 2010), mis kehtestati määrusega (EL) nr 549/2013.

2. Määruse (EL) nr 549/2013 A lisa punkti 8.89 kohaselt on SKP residendist tootmisüksuste tootmistegevuse lõpptulemus. Seda saab määratleda kolmel viisil:

(a)  tootmise meetodil: SKP on eri institutsionaalsete sektorite või eri tegevusalade kogulisandväärtuste summa, millele on liidetud maksud ning millest on lahutatud tootesubsiidiumid (mida ei eraldata sektorite ja tegevusalade lõikes). SKP on kogumajanduse tootmiskonto tasakaalustavaks kirjeks;

(b)  kulutuste meetodil: SKP on residendist institutsionaalsete üksuste kaupade ja teenuste lõppkasutuse summa (lõpptarbimine ja kapitali kogumahutus), millele on liidetud kaupade ning teenuste ekspordi ja impordi vahe;

(c)  sissetulekute meetodil: SKP on kogumajanduse tulude moodustamise konto kasutamiste (hüvitised töötajatele, maksud tootmiselt ja impordilt miinus subsiidiumid, tegevuse koguülejääk ja segatulu kogumajanduse kohta) summa.

3. Määruse (EL) nr 549/2013 A lisa punkti 8.94 kohaselt on kogurahvatulu residendist institutsionaalsete üksuste poolt saadav esmane tulu kokku: hüvitised töötajatele, tootmis- ja impordimaksude ning subsiidiumide vahe, omanditulu (saadav tulu miinus omandi eest tasumisele kuuluvad summad), tegevuse koguülejääk ja kogusegatulu. Kogurahvatulu võrdub SKP miinus residendist institutsionaalsete üksuste poolt mitteresidendist institutsionaalsetele üksustele makstav esmane tulu pluss residendist institutsionaalsete üksuste poolt välismaailmast saadav esmane tulu.

II peatükk

Kogurahvatulu andmete ja lisateabe edastamine

Artikkel 2

1. Artiklis 1 määratletud kogurahvatulu arvutamine toimub liikmesriikides paralleelselt rahvamajanduse arvepidamise andmeteenustega.

2. Enne iga aasta septembri lõppu esitavad liikmesriigid komisjonile (Eurostat) rahvamajanduse arvepidamise kontekstis arvandmed kogurahvatulu kogusumma ja selle komponentide kohta vastavalt artiklis 1 viidatud määratlustele. SKP ja selle komponentide kogusummad esitatakse vastavalt artikli 1 lõikes 2 viidatud kolmele lähenemisviisile. Edastatakse andmed eelnenud aasta kohta ja samal ajal teavitatakse ka mis tahes täiendavatest muudatustest varasemate aastate andmetes.

3. Lõikes 2 viidatud andmete edastamise juurde kuulub ka kogurahvatulu kvaliteediaruanne. Aruandes täpsustatakse, millist metoodikat andmete kogumiseks kasutati, ning kirjeldatakse eelkõige mis tahes olulisi muudatusi kasutatud allikates ja meetodites ning selgitatakse varasemate kogurahvatulu hinnangute suhtes tehtud parandusi.

Artikkel 3

1. ▌Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostat) ESA 2010 kohaselt kogurahvatulu andmete ja selle komponentide kogumiseks kasutatud allikate ja meetodite nimistu.

1 a. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 6 a vastu delegeeritud õigusakte, mis täiendavad käesolevat määrust, määrates kindlaks lõikes 1 viidatud nimistu sisu, samuti selle ajakohastamise ajakava.

2. Komisjon võtab vastu rakendusakte, milles sätestatakse lõikes 1 viidatud nimistu üksikasjalik struktuur. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 7 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

III peatükk

Kogurahvatulu arvutamise menetlused ja kontrollimine

Artikkel 4

Komisjon asutab ametliku eksperdirühma, kuhu kuuluvad liikmesriikide määratud kvalifitseeritud esindajad ja mida juhib komisjoni esindaja, et nõustada komisjoni kogurahvatulu arvutuste võrreldavuse, usaldusväärsuse ja ammendavuse osas ning avaldada selle kohta oma arvamust, jälgida käesoleva määruse rakendamist ja väljastada iga-aastaseid arvamusi liikmesriikide poolt omavahendite arvutamise eesmärgil esitatud kogurahvatulu andmete asjakohasuse kohta.

Artikkel 5

1. Komisjon kontrollib, kas artikli 3 lõikes 1 osutatud nimistu allikad, nende kasutamine ja meetodid on kooskõlas ESA 2010-ga. Selleks kasutatakse kontrollimeetodit, mille komisjon on koostanud tihedas koostöös artiklis 4 nimetatud eksperdirühmaga. Selle meetodi aluseks on vastastikuse eksperdihinnangu ja kulutasuvuse põhimõtted.

1 a. Kogurahvatulu andmed peavad olema usaldusväärsed, ammendavad ja võrreldavad.

Komisjon võtab kooskõlas artikliga 6 a vastu delegeeritud õigusakte, millega täiendatakse esimese lõigu sätteid, kehtestades meetmed kogurahvatulu andmete usaldusväärsuse, ammendavuse ning võimalikult suure võrreldavuse tagamiseks.

Artikkel 6

1. Ilma et see piiraks määruse (EÜ, Euratom) nr 608/2014 artiklis 2 sätestatud kontrollimiste kohaldamist, võib komisjon (Eurostat) liikmesriikides vajaduse korral läbi viia kogurahvatulu teabekäike.

2. Teabekäikude läbiviimisel liikmesriikides on komisjonil (Eurostat) võimalik ja soovitav paluda abi rahvamajanduse arvepidamise ekspertidelt, kes esindavad liikmesriikide statistikaasutusi.

Rahvamajanduse arvepidamise eksperdid kantakse nimekirja, mis koostatakse vabatahtlike ettepanekute põhjal, mille saadavad komisjonile (Eurostat) rahvamajanduse arvepidamise aruandluse eest vastutavad riiklikud ametiasutused.

Liikmesriikide osalemine nendel teabekäikudel on vabatahtlik.

Artikkel 6 a

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artikli 3 lõikes 1 a ja artikli 5 lõikes 1 a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva määruse jõustumise kuupäev][10].

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 1 a ja artikli 5 lõikes 1 a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi poolt määratud ekspertidega.

5. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6. Artikli 3 lõike 1 a ja artikli 5 lõike 1 a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 7

1. Komisjoni abistab käesoleva määruse rakendamisel Euroopa statistikasüsteemi komitee, mis on asutatud määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 27 lõikega 1. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

II peatükk

Lõppsätted

Artikkel 8

Hiljemalt 31. detsembriks 2022 esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta.

Artikkel 9

Direktiiv 89/130/EMÜ, Euratom ja määrus (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud õigusaktidele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele käesoleva määruse lisas esitatud vastavustabelite kohaselt.

Artikkel 10

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel  Nõukogu nimel

president  eesistuja

  • [1] * Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌.
  • [2]   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1101/2008 (konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom (millega luuakse Euroopa ühenduste statistikaprogrammi komitee) kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, lk 164).
  • [3]   Nõukogu 26. mai 2014. aasta otsus 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta (ELT L 168, 7.6.2014, lk 105).
  • [4]   Nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsus 2007/436/EÜ, Euratom Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17).
  • [5]   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).
  • [6]    ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.
  • [7]   Nõukogu 26. mai 2014. aasta määrus (EL, Euratom) nr 608/2014, millega kehtestatakse Euroopa Liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmed (ELT L 168, 7.6.2014, lk 29).
  • [8]   Nõukogu 15. juuli 2003. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades (rahvamajanduse kogutulu määrus) (ELT L 181, 19.7.2003, lk 1).
  • [9]   Nõukogu 13. veebruari 1989. aasta direktiiv 89/130/EMÜ, Euratom rahvamajanduse kogutoodangu turuhindades arvutamise ühtlustamise kohta (EÜT L 49, 21.2.1989, lk 26).
  • [10]  Väljaannete talitus, palume lisada täpne kuupäev.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kogurahvatulu ühtlustamine turuhindades (kogurahvatulu määrus)

Viited

COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)

EP-le esitamise kuupäev

20.6.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

3.7.2017

 

 

 

Nõuandev komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

3.7.2017

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

29.6.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Roberto Gualtieri

6.7.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

6.11.2017

11.1.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.1.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

53

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Herbert Dorfmann, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Edward Czesak, Manolis Kefalogiannis, Rainer Wieland

Esitamise kuupäev

30.1.2018

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

53

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Burkhard Balz, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Manolis Kefalogiannis, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 12. veebruar 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika